25.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 240/72


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΫ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ

της 11ης Ιουλίου 2018

σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό διαδικασίας και, ιδίως, το άρθρο 56α, παράγραφοι 1, 2 και 5,

Έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:

(1)

Λαμβανομένης υπόψη της εξελίξεως της τεχνολογίας των επικοινωνιών, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή πληροφορικής παρέχουσα τη δυνατότητα καταθέσεως και επιδόσεως διαδικαστικών εγγράφων ηλεκτρονικώς.

(2)

Η εφαρμογή αυτή, η οποία στηρίζεται σε μηχανισμό ηλεκτρονικού προσδιορισμού της ταυτότητας των χρηστών μέσω της εισαγωγής ενός κωδικού αναγνωρίσεως χρήστη και ενός συνθηματικού, ανταποκρίνεται στην ανάγκη διασφαλίσεως της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας και του απορρήτου των αποστελλομένων εγγράφων.

(3)

Λαμβανομένου υπόψη του οφέλους που προσφέρει η εφαρμογή αυτή από πλευράς αμεσότητας της αποϋλοποιημένης ανταλλαγής εγγράφων, η χρήση της κατέστη υποχρεωτική για την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων στο πλαίσιο των δικών ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Μέσω μιας εφαρμογής πληροφορικής ονομαζόμενης «e-Curia», κοινής για τα δικαιοδοτικά όργανα που αποτελούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχεται η δυνατότητα καταθέσεως και επιδόσεως διαδικαστικών εγγράφων ηλεκτρονικώς υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Για τη χρησιμοποίηση της εφαρμογής αυτής απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού προσβάσεως και η χρήση κωδικού αναγνωρίσεως και συνθηματικού, που είναι προσωπικά για κάθε χρήστη.

Άρθρο 3

Το διαδικαστικό έγγραφο κατατίθεται μέσω e-Curia όταν για τη σχετική κατάθεση χρησιμοποιηθούν ο κωδικός αναγνωρίσεως και το συνθηματικό του εκπροσώπου. Η χρήση του προσωπικού κωδικού αναγνωρίσεως και του προσωπικού συνθηματικού του εκπροσώπου λογίζεται ως υπογραφή του εγγράφου αυτού.

Άρθρο 4

Στα κατατιθέμενα μέσω e-Curia διαδικαστικά έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται τα παραρτήματα περί των οποίων γίνεται λόγος στα έγγραφα αυτά, καθώς και ο πίνακας παραρτημάτων.

Άρθρο 5

Ως χρόνος καταθέσεως διαδικαστικού εγγράφου, υπό την έννοια του άρθρου 72, παράγραφος 2, του κανονισμού διαδικασίας, λογίζεται ο χρόνος της εκ μέρους του εκπροσώπου επικυρώσεως της καταθέσεως του εγγράφου αυτού.

Η ώρα η οποία λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άρθρο 6

Τα διαδικαστικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των αποφάσεων και διατάξεων, επιδίδονται μέσω e-Curia στους κατόχους λογαριασμού προσβάσεως στις υποθέσεις που τους αφορούν.

Οι αποδέκτες των επιδόσεων περί των οποίων γίνεται λόγος στο προηγούμενο εδάφιο ειδοποιούνται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για κάθε επίδοση που διενεργείται προς αυτούς μέσω e-Curia.

Το οικείο διαδικαστικό έγγραφο επιδίδεται κατά τον χρόνο που ο αποδέκτης (εκπρόσωπος ή βοηθός) ζητεί πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο. Αν δεν ζητηθεί τέτοια πρόσβαση, το έγγραφο λογίζεται επιδοθέν μετά το πέρας της εβδόμης ημέρας που έπεται εκείνης της αποστολής του περιλαμβάνοντος τη σχετική ειδοποίηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν διάδικος εκπροσωπείται από περισσότερους του ενός εκπροσώπους ή δικηγόρους, ο χρόνος ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των προθεσμιών είναι εκείνος του πρώτου σχετικού αιτήματος προσβάσεως.

Η ώρα η οποία λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άρθρο 7

Εάν η κατάθεση διαδικαστικού εγγράφου μέσω e-Curia είναι τεχνικά αδύνατη, ο χρήστης ενημερώνει αμέσως για την αδυναμία αυτή τη γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (GC.Registry@curia.europa.eu) ή με φαξ (+ 352 43032100), σημειώνοντας:

το είδος διαδικαστικού εγγράφου που επιθυμεί να καταθέσει·

κατά περίπτωση, την προθεσμία που έχει ταχθεί για την κατάθεση του διαδικαστικού αυτού εγγράφου·

τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναμίας, προκειμένου οι υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα του e-Curia.

Σε περίπτωση πιεστικής προθεσμίας, ο εκπρόσωπος διαβιβάζει αντίγραφο του διαδικαστικού εγγράφου στη γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου με κάθε πρόσφορο μέσο (κατάθεση σε χαρτί ή διαβίβαση μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ). Αμέσως μόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η χρήση της εφαρμογής e-Curia, τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η κατάθεση μέσω e-Curia.

Το Γενικό Δικαστήριο ή ο πρόεδρος, κατά περίπτωση, αποφαίνονται επί της αποδοχής του εγγράφου που κατατέθηκε μέσω e-Curia μετά τη λήξη της ταχθείσας προς τούτο προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται ο καταθέτων για να αποδείξει ότι ήταν τεχνικά αδύνατη η εμπρόθεσμη κατάθεση του εγγράφου αυτού μέσω e-Curia.

Εάν η χρήση του e-Curia είναι τεχνικά αδύνατη και εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους επείγοντος, ο γραμματέας διαβιβάζει τα διαδικαστικά έγγραφα με κάθε πρόσφορο μέσο. Αμέσως μόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η χρήση της εφαρμογής e-Curia, τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η επίδοση μέσω e-Curia.

Άρθρο 8

Ο γραμματέας προσδιορίζει τους όρους χρήσεως του e-Curia και φροντίζει για την τήρησή τους. Χρήση του e-Curia μη σύμφωνη προς τους όρους αυτούς συνεπάγεται απενεργοποίηση του οικείου λογαριασμού προσβάσεως.

Το Γενικό Δικαστήριο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του e-Curia από κάθε κατάχρηση ή κακόπιστη χρήση.

Ο χρήστης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για κάθε μέτρο λαμβανόμενο δυνάμει του παρόντος άρθρου το οποίο τον εμποδίζει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό προσβάσεώς του.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia (1).

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα που έπεται της δημοσιεύσεώς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 11 Ιουλίου 2018.

Ο Γραμματέας

E. COULON

Ο Πρόεδρος

M. JAEGER


(1)  ΕΕ C 289 της 1.10.2011, σ. 9.