5.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/320 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Φεβρουαρίου 2018

σχετικά με ορισμένα μέτρα υγειονομικού ελέγχου για το ενδοενωσιακό εμπόριο σαλαμάνδρας και την εισαγωγή στην Ένωση των εν λόγω ζώων σε σχέση με τον μύκητα Batrachochytrium salamandrivorans

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 1208]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από το 2013, ο Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), που αποτελεί ένα πρωτοεμφανιζόμενο μυκητιακό παθογόνο στις σαλαμάνδρες, εμφανίζεται στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επηρεάζει τους δεσποζόμενους και άγριους πληθυσμούς σαλαμάνδρας, και μπορεί να προκαλέσει σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα στους πληθυσμούς αυτούς. Ο Bsal είναι θανατηφόρος για ορισμένα είδη σαλαμάνδρας, ενώ άλλα είδη είναι πλήρως ή εν μέρει ανθεκτικά σε αυτόν, αλλά μπορούν να φέρουν Bsal στο δέρμα τους και, ως εκ τούτου, να δρουν ως δεξαμενή και πηγή λοίμωξης ή μόλυνσης για άλλα είδη σαλαμάνδρας.

(2)

Σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τον Bsal, που καταρτίστηκαν από μια επιστημονική γνώμη (3) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αναφερόμενη στον Bsal, η οποία εντάσσεται στην αξιολόγηση που διενέργησε η Αρχή σχετικά με την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση των νόσων των ζώων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ο Bsal φαίνεται να είναι ενδημικός τουλάχιστον στην Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, σε ποσοστό περίπου 3 % των άγριων πληθυσμών σαλαμάνδρας. Γενικά, πιστεύεται ότι προέρχεται από την ανατολική Ασία και ότι είναι διαδεδομένος και ενδημικός εκεί. Ταυτόχρονα, υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την έκτασή του σε άλλα μέρη του κόσμου. Εξάλλου, γενικά θεωρείται ότι το εμπόριο μολυσμένης ή φορέα σαλαμάνδρας συμβάλλει στην εξάπλωση του Bsal.

(3)

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τόσο τα ανθεκτικά και όσο και τα ευπαθή είδη σαλαμάνδρας αποτελούν αντικείμενο εμπορίας. Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5) καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση ζώων που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου οι οποίες θεσπίζονται στις ειδικές πράξεις της Ένωσης που αναφέρονται στο παράρτημα ΣΤ της εν λόγω οδηγίας. Η νομοθεσία της Ένωσης για την υγεία των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, επί του παρόντος δεν ορίζει ειδικές απαιτήσεις υγείας των ζώων για το εμπόριο σαλαμάνδρας ή για την εισαγωγή της στην Ένωση, που θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές για την προστασία της υγείας των ζώων έναντι της εξάπλωσης του Bsal στην Ένωση.

(4)

Η EFSA, στην επιστημονική και τεχνική συνδρομή της σχετικά με την επιβίωση, την εγκατάσταση και τη διάδοση του Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) στην ΕΕ (6) (η συνδρομή EFSA), εξέτασε τις δυνατότητες του Bsal να επηρεάσει την υγεία των άγριων και δεσποζόμενων σαλαμανδρών στην Ένωση, την αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητα της απαγόρευσης εμπορίας σαλαμανδρών, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την ορθότητα των διαθέσιμων διαγνωστικών μεθόδων για την ανίχνευση του Bsal και πιθανών εναλλακτικών μεθόδων και εφικτών μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ασφαλές διεθνές και ενδοενωσιακό εμπόριο σαλαμανδρών.

(5)

Σύμφωνα με τη συνδρομή EFSA, η απομόνωση σαλαμανδρών, οι δοκιμασίες για να αποδειχθεί ότι είναι ελεύθερες από μολύνσεις Bsal, ο περιορισμός των κινήσεων σαλαμανδρών, οι διαδικασίες υγιεινής και τα μέτρα βιοασφάλειας ή η θεραπεία σαλαμανδρών κατά του Bsal, αποτελούν σημαντικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου για την πρόληψη της εξάπλωσης της εν λόγω νόσου.

(6)

Η συνδρομή EFSA επεσήμανε επίσης πληθώρα κενών και αβεβαιοτήτων στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεων όσον αφορά τον Bsal. Ειδικότερα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, λόγω της πολυπλοκότητας της ταξινόμησης, καθώς και της έλλειψης ενημερωμένων στοιχείων σχετικά με τα είδη που είναι ευπαθή στον Bsal, οι κανόνες στο επίπεδο της ταξινομικής τάξης είναι πιθανό να είναι συγχρόνως αποτελεσματικότεροι και πιο εφικτοί από ό, τι ειδικοί κανόνες για ορισμένα είδη ζώων.

(7)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν μέτρα υγειονομικής προστασίας των ζώων για το ενδοενωσιακό εμπόριο σαλαμανδρών και την εισαγωγή σαλαμανδρών στην Ένωση για την ταξινομική τάξη Caudata, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα εξαπλωθεί ο Bsal μέσω ενδοενωσιακού εμπορίου των εν λόγω ζώων και μέσω της εισαγωγής των εν λόγω ζώων στην Ένωση. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου που αναφέρονται στη συνδρομή EFSA και ειδικότερα να προβλεφθεί η κατάλληλη απομόνωση, η διάγνωση και η θεραπεία των σαλαμανδρών καθώς και η πιστοποίηση της κατάστασης υγείας τους για το εμπόριο και την εισαγωγή τους στην Ένωση. Τα μέτρα αυτά έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν θεωρούνται ως ειδικά μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) καθορίζει τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς που αναφέρονται στο παράρτημα I, καθώς και των αμφιβίων που περιλαμβάνονται στα ζώα τα οποία απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα. Τα μέτρα υγειονομικής προστασίας των ζώων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σαλαμανδρών ως ζώων συντροφιάς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των κινήσεων αυτών και δεδομένης της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τέτοιου είδους κινήσεις.

(9)

Τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται ανεξαρτήτως άλλων ενωσιακών κανόνων δυνητικά σημαντικών για το εμπόριο και την εισαγωγή σαλαμανδρών, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου (8).

(10)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE) κατάταξε τη μόλυνση με Bsal στον Κώδικα υγείας υδρόβιων οργανισμών κατά την 85η γενική σύνοδό του, στις 21-26 Μαΐου 2017. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη διαθέσιμα λεπτομερή διεθνή πρότυπα και υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων ανά τον κόσμο για τη δοκιμασία σχετικά με τον Bsal, μολονότι διάφοροι ενδιαφερόμενοι παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην πρώτη γραμμή της προόδου για τη διάγνωση και θεραπεία του Bsal και τον ασφαλή χειρισμό των σαλαμανδρών που προορίζονται για εμπορία. Για αυτόν τον λόγο είναι ενδεδειγμένο τα περισσότερα μέτρα μετριασμού του κινδύνου διάδοσης, ιδίως η απομόνωση σε κατάλληλο χώρο, οι δοκιμασίες και η θεραπευτική αγωγή των σαλαμανδρών που προορίζονται για εμπορία και των εισαγόμενων σαλαμανδρών να διενεργούνται από αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, φορείς και εργαστήρια που βρίσκονται εντός της Ένωσης.

(11)

Σύμφωνα με τη συνδρομή EFSA, είναι δυνατόν ο Bsal να μεταδίδεται μεταξύ ειδών σαλαμάνδρας ιθαγενών σε διάφορες περιοχές και η διασταυρούμενη επιμόλυνση μπορεί να λαμβάνει χώρα σε διάφορες εγκαταστάσεις εκτροφής, συλλογής ή διανομής σαλαμάνδρας. Το γεγονός αυτό καθιστά τον κίνδυνο του Bsal που εμφανίζεται σε σαλαμάνδρες του εμπορίου ανεξάρτητο από τον τόπο καταγωγής τους και από την κατάσταση στην άγρια φύση. Ως εκ τούτου, όλα τα φορτία σαλαμάνδρας που προορίζονται για εμπορία εντός της Ένωσης ή εισάγονται στην Ένωση θα πρέπει να υπόκειται σε μέτρα μετριασμού του κινδύνου.

(12)

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τις κατάλληλες εγκαταστάσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για απομόνωση της σαλαμάνδρας πρέπει να καθορίζονται με σκοπό τη διασφάλιση της βιοασφάλειάς τους, ενώ ο χειρισμός των σαλαμανδρών που πεθαίνουν στις εν λόγω εγκαταστάσεις θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους υφιστάμενους ειδικούς κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό για τα ζωικά υποπροϊόντα (9).

(13)

Όσον αφορά το μέγεθος των επιδημιολογικών μονάδων που βρίσκονται σε απομόνωση, θα πρέπει να προσδιορίζεται ένα ελάχιστο μέγεθος των επιλέξιμων για πιστοποίηση για αρνητικά διαγνωστικά αποτελέσματα δοκιμών λόγω της περιορισμένης ευαισθησίας του βέλτιστου διαθέσιμου αντιδραστηρίου ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (qPCR) σε πραγματικό χρόνο, που είναι επαρκώς αξιόπιστο για να χρησιμοποιείται μόνο εάν οι επιδημιολογικές μονάδες περιλαμβάνουν τουλάχιστον 62 σαλαμάνδρες.

(14)

Σαλαμάνδρες που έχουν υποβληθεί σε απομόνωση με δοκιμές που απέδωσαν αρνητικά αποτελέσματα ή ικανοποιητική θεραπευτική αγωγή εντός της Ένωσης δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε απομόνωση ή εκ νέου κλινικές δοκιμές, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραμείνει απομονωμένες από σαλαμάνδρες με διαφορετική κατάσταση υγείας σε κατάλληλο ίδρυμα.

(15)

Σε ό, τι αφορά τις θεραπευτικές αγωγές, αυτές θα πρέπει να προσδιορίζονται και να είναι σύμφωνες με τα πρωτόκολλα που έχουν ήδη περιγραφεί στην επιστημονική βιβλιογραφία που αξιολογείται από ομότιμους κριτές, όπως επισημαίνεται από τη συνδρομή EFSA ή παρόμοιες προς αυτές.

(16)

Πρέπει να συσταθεί κατάλογος των τρίτων χωρών που έχουν λάβει έγκριση για την έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών για εισαγωγή στην Ένωση αποστολών σαλαμάνδρας, να περιορίζεται δε σε εκείνες τις χώρες που έχουν ήδη παράσχει επαρκείς εγγυήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών για την πρόληψη της παραπλανητικής και ψευδούς πιστοποίησης, τουλάχιστον ισοδύναμες προς την οδηγία 96/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου (10). Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμη η παραπομπή στους ήδη διαθέσιμους καταλόγους που υφίστανται στο πλαίσιο της εισαγωγής στην Ένωση άλλων βασικών προϊόντων. Οι εν λόγω τρίτες χώρες παρατίθενται στο παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής (11), στο μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής (12), στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής (13), στο παράρτημα I μέρος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 119/2009 της Επιτροπής (14), παράρτημα II μέρος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής (15), ή στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής (16), αντίστοιχα.

(17)

Φορτία σαλαμανδρών θα πρέπει να εισάγονται στην Ένωση μόνον εφόσον συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις και οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές του συνοριακού σταθμού ελέγχου εισόδου μπορούν επίσης να βεβαιώνουν ότι τα φορτία αυτά θα γίνουν δεκτά από επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για μια κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού που θα επιτρέπει τη δέουσα θέση σε απομόνωση.

(18)

Η πραγματική άφιξη των φορτίων σαλαμάνδρας που εισάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες στο χώρο της απομόνωσης (καραντίνας) στην Ένωση θα πρέπει να καταγράφεται στην ηλεκτρονική έκδοση του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου που καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 282/2004 της Επιτροπής (17) και να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης μέσω του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος, του επονομαζόμενου TRACES, ώστε η αρμόδια κτηνιατρική αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου εισόδου να μπορεί να ενημερώνεται με αξιόπιστα στοιχεία ως προς την άφιξή τους.

(19)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική περίοδο ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη, στις αρμόδιες αρχές και στους οικονομικούς φορείς χρόνος για να θέσουν σε εφαρμογή τις αναγκαίες διαδικασίες ώστε να είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Η διάρκεια της εν λόγω περιόδου πρέπει να περιορίζεται σε λίγους μήνες. Ταυτόχρονα, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου με βάση το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας από τα κράτη μέλη προορισμού πρέπει ήδη να εφαρμόζονται.

(20)

Αναμένεται ότι περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν κατά τα επόμενα έτη σχετικά με τον Bsal από επιστημονικές πηγές και από αποτελέσματα επίσημων ελέγχων που διεξάγονται από τα κράτη μέλη, για τη συμπλήρωση της τρέχουσας γνώσης σχετικά με την εν λόγω νόσο. Ως εκ τούτου, τα μέτρα υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να είναι προσωρινού χαρακτήρα. Ωστόσο, θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 ώστε να υπάρξει χρόνος για ένα έτος εφαρμογής από τα κράτη μέλη και, κατόπιν, για ετήσιες εκθέσεις και αξιολόγησή τους, ενώ μόνιμοι κανόνες της ΕΕ για την υγεία των ζώων μπορούν να θεσπιστούν με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, που θα εφαρμόζονται από την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καθορίζει μέτρα υγειονομικού ελέγχου για το ενδοενωσιακό εμπόριο φορτίων σαλαμανδρών και την είσοδο τέτοιων φορτίων στην Ένωση.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «σαλαμάνδρες»: όλα τα αμφίβια της τάξης Caudata

β)   «Bsal»: ο μύκητας Batrachochytrium salamandrivorans (βασίλειο μυκήτων, Phylum Chytridiomycota, τάξη Rhizophydiales)

γ)   «επιδημιολογική μονάδα»: μια ομάδα σαλαμανδρών με την ίδια πιθανότητα έκθεσης στον Bsal·

δ)   «απομόνωση (καραντίνα)»: η διατήρηση σαλαμανδρών σε απομόνωση χωρίς άμεση ή έμμεση επαφή με σαλαμάνδρες εκτός της επιδημιολογικής μονάδας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση διασποράς του Bsal ενόσω τα ζώα υποβάλλονται σε παρακολούθηση για καθορισμένο χρονικό διάστημα και δοκιμές και, κατά περίπτωση, θεραπεία·

ε)   «φορέας εκμετάλλευσης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει υπό την ευθύνη του σαλαμάνδρες, ακόμη και για περιορισμένη χρονική διάρκεια, εξαιρουμένων όμως των κατόχων ζώων συντροφιάς·

στ)   «κατάλληλη εγκατάσταση»: οι χώροι:

i)

όπου οι σαλαμάνδρες φυλάσσονται σε απομόνωση (καραντίνα) πριν από την αποστολή σε άλλο κράτος μέλος ή μετά από την εισαγωγή τους στην Ένωση· και

ii)

που είναι καταχωρισμένοι από την αρμόδια αρχή πριν από την ημερομηνία έναρξης οιασδήποτε περιόδου απομόνωσης·

ζ)   «κατάλληλη διαγνωστική δοκιμή»: ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (qPCR) σε πραγματικό χρόνο με αντιδραστήριο που περιέχει ειδικό ανά είδος STerF και πρόδρομες ουσίες STerR μεγεθύνοντας μεγάλο θραύσμα νουκλεοτιδίων 119 DNA Bsal

η)   «κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου» ή «ΚΚΕΕ-CVED»: το έγγραφο που γνωστοποιεί την άφιξη των ζώων στην Ένωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 282/2004 και καταρτίστηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I και υπό τη διαχείριση του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος, του επονομαζόμενου TRACES.

ι)   «επιβεβαιωμένο κρούσμα Bsal»: επιβεβαίωση της παρουσίας του Bsal ή του γενετικού υλικού του σε σαλαμάνδρες ή στους ιστούς των σαλαμανδρών κατά την ενδεδειγμένη διαγνωστική δοκιμή·

Άρθρο 3

Όροι ζωικής υγείας για το ενδοενωσιακό εμπόριο σαλαμανδρών

1.   Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την αποστολή φορτίων σαλαμανδρών σε άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν οι εν λόγω αποστολές συμμορφώνονται με τους ακόλουθους υγειονομικούς όρους:

α)

συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας ζώου το οποίο συμμορφώνεται με το υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας ζώου που παρατίθεται στο μέρος Α του παραρτήματος I·

β)

οι σαλαμάνδρες δεν πρέπει να παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα του Bsal· ειδικότερα δε, δεν πρέπει να παρουσιάζουν βλάβες του δέρματος και έλκη κατά την εξέταση από τον επίσημο κτηνίατρο· η εξέταση αυτή πρέπει να διενεργείται εντός 24 ωρών πριν από τον χρόνο αποστολής του φορτίου προς το κράτος μέλος προορισμού·

γ)

οι σαλαμάνδρες πρέπει να προέρχονται από πληθυσμό στον οποίο δεν υπήρξαν θάνατοι λόγω Bsal και κανένα κλινικό σύμπτωμα του Bsal, ειδικότερα δεν πρέπει να έχουν παρατηρηθεί από τον αρμόδιο φορέα βλάβες του δέρματος και έλκη·

δ)

Η αποστολή πρέπει να αποτελείται από:

i)

τουλάχιστον 62 σαλαμάνδρες που έχουν υποβληθεί σε καραντίνα ως μία επιδημιολογική μονάδα σε κατάλληλη εγκατάσταση η οποία συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II, κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον έξι εβδομάδων πριν από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού υγείας ζώου που παρατίθεται στο μέρος Α του παραρτήματος I και επιχρίσματα δέρματος από τις σαλαμάνδρες της αποστολής πρέπει να έχουν δοκιμαστεί για Bsal με αρνητικά αποτελέσματα κατά την πέμπτη εβδομάδα της περιόδου απομόνωσης με την κατάλληλη διαγνωστική δοκιμή, σύμφωνα με το μέγεθος του δείγματος που αναφέρεται στο σημείο 1 α) του παραρτήματος III· ή

ii)

σαλαμάνδρες που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία κατά τρόπο που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή, έναντι του Bsal σύμφωνα με το σημείο 1 (β) του παραρτήματος III.

2.   Όταν τα φορτία σαλαμανδρών εισάγονται στην Ένωση από τρίτη χώρα και έχουν ήδη υποβληθεί σε καραντίνα σε κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την αποστολή τους σε άλλο κράτος μέλος, μόνον εφόσον τα εν λόγω φορτία συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους:

α)

τους όρους υγείας των ζώων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 α), β) και γ)·

β)

οι σαλαμάνδρες παρέμειναν σε καραντίνα στην κατάλληλη εγκατάσταση, η οποία συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II, μεταξύ του τέλους της περιόδου απομόνωσης μετά την εισαγωγή τους στην Ένωση και της έκδοσης του πιστοποιητικού υγείας ζώου που εκτίθεται στο τμήμα Α του παραρτήματος I.

Άρθρο 4

Όροι ζωικής υγείας για την εισαγωγή στην Ένωση φορτίων σαλαμανδρών

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή στην Ένωση φορτίων σαλαμανδρών από τρίτη χώρα, εκτός εάν τα εν λόγω φορτία συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους:

α)

προέρχονται από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται σε ένα από τα ακόλουθα:

i)

Το παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ,

ii)

Το μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφαση 2007/777/ΕΚ,

iii)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008,

iv)

Το μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 119/2009,

v)

Το μέρος 1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010,

ή

vi)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010.

β)

συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας ζώου το οποίο συμμορφώνεται με το υπόδειγμα πιστοποιητικό υγείας ζώου που καθορίζεται στο μέρος Β του παραρτήματος I·

γ)

οι σαλαμάνδρες δεν πρέπει να παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα Bsal, ειδικότερα δε, δεν πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις βλάβης του δέρματος και έλκη κατά την εξέταση από τον επίσημο κτηνίατρο, και η εξέταση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών πριν από το χρόνο αποστολής του φορτίου στην Ένωση·

δ)

πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας των ζώων που αναφέρεται στο στοιχείο β), η επιδημιολογική μονάδα που περιλαμβάνει τις σαλαμάνδρες της αποστολής πρέπει να έχει απομονωθεί από άλλες σαλαμάνδρες, το αργότερο κατά τη στιγμή της εξέτασης για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δεν πρέπει να έχουν έλθει σε επαφή με άλλες σαλαμάνδρες έκτοτε.

Άρθρο 5

Βεβαίωση σχετικά με την κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συνοριακοί σταθμοί επιθεώρησης δεν δέχονται την είσοδο στην Ένωση φορτίων σαλαμανδρών, εκτός αν οι εισαγωγείς ή οι αντιπρόσωποί τους παράσχουν γραπτή βεβαίωση, σε μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους του συνοριακού σταθμού ελέγχου της εισόδου στην Ένωση, η οποία έχει υπογραφεί από το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού αναφέροντας:

α)

την ονομασία και τη διεύθυνση της κατάλληλης εγκατάστασης προορισμού·

β)

ότι η κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II·

γ)

ότι το φορτίο σαλαμανδρών θα γίνει δεκτό για καραντίνα.

Άρθρο 6

Κανόνες καραντίνας για φορτία σαλαμανδρών που εισάγονται στην Ένωση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

1.

Ο επίσημος ή εγκεκριμένος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού καταχωρίζει την άφιξη του φορτίου σαλαμανδρών που εισάγεται στην Ένωση από τρίτη χώρα στο πλαίσιο 45 του μέρους 3 της ηλεκτρονικής έκδοσης του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου.

2.

Ο επίσημος ή ο εγκεκριμένος κτηνίατρος εξασφαλίζει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το φορτίο σαλαμανδρών σε καραντίνα στην κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού ως μία επιδημιολογική μονάδα.

3.

Ο επίσημος ή ο εγκεκριμένος κτηνίατρος επιθεωρεί τις συνθήκες απομόνωσης για κάθε φορτίο σαλαμανδρών, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των μητρώων θνησιμότητας και της κλινικής εξέτασης των σαλαμανδρών στην κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού, ελέγχοντας ιδίως για βλάβες του δέρματος και έλκη.

4.

Όταν μια αποστολή αποτελείται από 62 ή περισσότερες σαλαμάνδρες, ο επίσημος ή ο εγκεκριμένος κτηνίατρος διενεργεί την εξέταση, τη δειγματοληψία, τις δοκιμές και τις θεραπευτικές διαδικασίες Bsal σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος III, μετά την άφιξη του φορτίου σαλαμανδρών στην κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού.

5.

Όταν η αποστολή περιλαμβάνει λιγότερες από 62 σαλαμάνδρες, ο επίσημος ή ο εγκεκριμένος κτηνίατρος εξασφαλίζει ότι το φορτίο αντιμετωπίζεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή έναντι του Bsal σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος III.

6.

Ο επίσημος ή ο εγκεκριμένος κτηνίατρος επιτρέπει την έξοδο του φορτίου σαλαμανδρών από την κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού με γραπτή του έγκριση:

α)

σε περίπτωση δοκιμής, όπως αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος III, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον έξι εβδομάδες από την ημερομηνία της έναρξης της περιόδου απομόνωσης, και όχι πριν από την παραλαβή των αρνητικών αποτελεσμάτων της δοκιμής, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, ή

β)

στην περίπτωση θεραπείας όπως αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος III, μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεραπείας.

Άρθρο 7

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση επιβεβαιωμένης περίπτωσης Bsal σε κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού

1.   Όταν κατά τη διάρκεια της καραντίνας επιβεβαιώνεται ότι τουλάχιστον μια σαλαμάνδρα της επιδημιολογικής μονάδας είναι μολυσμένη με Bsal, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα από την εγκατάσταση προορισμού:

α)

όλες οι σαλαμάνδρες στην ίδια επιδημιολογική μονάδα είτε:

i)

υποβάλλονται σε θεραπεία έναντι του Bsal κατά τρόπο που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος III· ή

ii)

θανατώνονται και απορρίπτονται ως ζωικά υποπροϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

β)

μετά την ολοκλήρωση των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο α), ο χώρος της κατάλληλης εγκατάστασης προορισμού όπου ευρίσκεται η επιδημιολογική μονάδα καθαρίζεται και απολυμαίνεται κατά τρόπο ικανοποιητικό σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας αρχής.

2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει τη διενέργεια δοκιμών επί των σαλαμανδρών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α) περίπτωση i) και ενδέχεται να απαιτηθούν επαναλήψεις των θεραπευτικών διαδικασιών, κατά περίπτωση, για την πρόληψη της εξάπλωσης του Bsal.

Άρθρο 8

Κόστος

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλο το κόστος της καραντίνας, των δοκιμών και, εφόσον είναι αναγκαίο, το κόστος των μέτρων μετριασμού του κινδύνου και των θεραπειών καλύπτονται από τον φορέα εκμετάλλευσης ή τον εισαγωγέα.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις ετήσιας υποβολής εκθέσεων

Το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2019, τα κράτη μέλη τα οποία χειρίστηκαν φορτία σαλαμανδρών κατά το προηγούμενο έτος, υποβάλλουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο έτος, κάνοντας διάκριση μεταξύ των πληροφοριών που σχετίζονται με το ενδοενωσιακό εμπόριο ή την εισαγωγή στην Ένωση φορτίων σαλαμάνδρας:

α)

τον αριθμό των επιδημιολογικών μονάδων με ένα τουλάχιστον επιβεβαιωμένο κρούσμα Bsal·

β)

τον αριθμό των επιδημιολογικών μονάδων χωρίς επιβεβαιωμένο κρούσμα·

γ)

κάθε περαιτέρω πληροφορία που θεωρούν χρήσιμη για τη δοκιμή, την επεξεργασία ή το χειρισμό των φορτίων και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10

Μεταβατικά μέτρα

1.   Για μεταβατική περίοδο έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2018, τα κράτη μέλη προορισμού μπορούν να δέχονται στο έδαφός τους φορτία σαλαμανδρών από άλλα κράτη μέλη τα οποία δεν συμμορφώνονται με τους όρους υγείας των ζώων που καθορίζονται στο άρθρο 3, βάσει των κατάλληλων προϋποθέσεων μετριασμού του κινδύνου που καθορίζει η αρμόδια αρχή, κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς εκμετάλλευσης και, εάν είναι αναγκαίο, το κράτος μέλος καταγωγής.

2.   Για μεταβατική περίοδο έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2018, τα κράτη μέλη προορισμού μπορούν να δέχονται στο έδαφός τους φορτία σαλαμανδρών που εισάγονται στην Ένωση από τρίτη χώρα και τα οποία δεν συμμορφώνονται με τους όρους υγείας των ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 4, με την προϋπόθεση ότι ο χειρισμός τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 7.

Άρθρο 11

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Άρθρο 12

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(2)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.

(3)  EFSA Journal 2017· 15(11): 5071

(4)  Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

(5)  Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.).

(6)  EFSA Journal 2017· 15(2): 4739.

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).

(10)  Οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων (ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28).

(11)  Απόφαση 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2004, για την κατάρτιση καταλόγου των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών και για την τροποποίηση των αποφάσεων 93/195/ΕΟΚ και 94/63/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 11.3.2004, σ. 1).

(12)  Απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, που εισάγονται από τρίτες χώρες και για την κατάργηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ (ΕΕ L 312 της 30.11.2007, σ. 49).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και κρέας πουλερικών και για καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 119/2009 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2009, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές εντός, ή η διαμετακόμιση διαμέσου, της Κοινότητας κρέατος αγρίων κονικλοειδών, ορισμένων αγρίων χερσαίων θηλαστικών και εκτρεφόμενων κουνελιών, καθώς και για τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 39 της 10.2.2009, σ. 12).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για τον καθορισμό καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 73 της 20.3.2010, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 175 της 10.7.2010, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 282/2004 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2004, για την καθιέρωση ενός εγγράφου για τη δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Κοινότητα (ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ A

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ

για το ενδοενωσιακό εμπόριο σαλαμάνδρας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΜΕΡΟΣ B

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ

για την εισαγωγή αποστολών σαλαμάνδρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

1)

Η κατάλληλη εγκατάσταση προορισμού:

α)

διαθέτει σύστημα που να εξασφαλίζει τη δέουσα επιτήρηση της σαλαμάνδρας

β)

τελεί υπό τον έλεγχο επίσημου ή εγκεκριμένου κτηνιάτρου

γ)

έχει καθαριστεί και απολυμανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

2)

Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, διασφαλίζει ότι:

α)

πραγματοποιείται ο καθαρισμός και η απολύμανση δεξαμενών, κλωβών ή άλλων δυνητικά μικροβιοφόρων δοχείων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των σαλαμανδρών εκτός εάν αυτά καταστρέφονται, με τρόπο που αποτρέπει την εξάπλωση του Bsal.

β)

τα απόβλητα και τα λύματα συλλέγονται τακτικά, αποθηκεύονται και στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση του Bsal.

γ)

οι αποθνήσκουσες σε καραντίνα σαλαμάνδρες εξετάζονται σε εργαστήριο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

δ)

οι απαραίτητες εξετάσεις και θεραπείες σαλαμανδρών πραγματοποιούνται κατόπιν διαβούλευσης και υπό τον έλεγχο του επίσημου ή εγκεκριμένου κτηνιάτρου.

3)

Ο φορέας εκμετάλλευσης των κατάλληλων εγκαταστάσεων προορισμού ενημερώνει τον επίσημο ή εγκεκριμένο κτηνίατρο ως προς τις ασθένειες και τους θανάτους των σαλαμανδρών κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

4)

Ο φορέας εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων προορισμού τηρεί αρχείο με:

α)

την ημερομηνία, τον αριθμό και τα είδη των εισερχόμενων και εξερχόμενων σαλαμανδρών για κάθε αποστολή·

β)

τα αντίγραφα των πιστοποιητικών υγείας των ζώων και των κοινών κτηνιατρικών εγγράφων εισόδου που συνοδεύουν τα φορτία σαλαμανδρών··

γ)

περιπτώσεις ασθενειών και αριθμό θανάτων σε ημερήσια βάση·

δ)

τις ημερομηνίες και τα αποτελέσματα δοκιμασιών·

ε)

τα είδη και τις ημερομηνίες θεραπευτικής αγωγής και τον αριθμό των ζώων που υφίστανται τη διαδικασία αυτή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΞΕΤΑΣΗ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ BSAL

1)

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, οι σαλαμάνδρες υποβάλλονται στις ακόλουθες διαδικασίες:

α)

Εάν το μέγεθος της επιδημιολογικής μονάδας περιλαμβάνει 62 ή περισσότερα ζώα, επιχρίσματα δέρματος των σαλαμανδρών σε καραντίνα πρέπει να εξεταστούν υπό τον έλεγχο του επίσημου ή εγκεκριμένου κτηνιάτρου με τις κατάλληλες διαγνωστικές δοκιμές κατά τη διάρκεια της πέμπτης εβδομάδας μετά την ημερομηνία εισόδου τους στην κατάλληλη εγκατάσταση, σύμφωνα με τα μεγέθη δείγματος που ορίζονται στον πίνακα αναφοράς, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης επιλέξει τη θεραπευτική αγωγή σύμφωνα με το σημείο β)

Πίνακες αναφοράς (1):

Μέγεθος της επιδημιολογικής μονάδας

62

186

200

250

300

350

400

450

Μέγεθος του δείγματος

62

96

98

102

106

108

110

111

β)

Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης επιλέξει μία από τις θεραπευτικές αγωγές που απαριθμούνται στο σημείο 3) ή, στις περιπτώσεις, όπου η εν λόγω επιδημιολογική μονάδα περιλαμβάνει λιγότερα από 62 ζώα, όλες οι σαλαμάνδρες της αποστολής πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή έναντι του Bsal υπό τον έλεγχο του επίσημου ή εγκεκριμένου κτηνιάτρου κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή.

γ)

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), ο επίσημος ή ο εγκεκριμένος κτηνίατρος δύναται να απαιτήσει αντιπροσωπευτικό έλεγχο της επιδημιολογικής μονάδας με την κατάλληλη διαγνωστική δοκιμή πριν τη θεραπεία ώστε να καταγραφεί η παρουσία Bsal ή μετά τη θεραπεία για να επαληθευτεί η απουσία Bsal.

δ)

Επιχρίσματα δέρματος από όλες τις νεκρές ή νοσούσες σαλαμάνδρες, ιδίως σε άτομα με βλάβες του δέρματος, πρέπει να εξεταστούν υπό τον έλεγχο του επίσημου ή εγκεκριμένου κτηνιάτρου με την κατάλληλη διαγνωστική δοκιμή κατά τη στιγμή που παρουσιάζουν αλλοιώσεις ή άλλα κλινικά σημεία ή κατά τον χρόνο του θανάτου, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

ε)

Όλες οι σαλαμάνδρες που πεθαίνουν στην κατάλληλη εγκατάσταση πρέπει να υποβάλλονται σε μεταθανάτια εξέταση μετά τη σφαγή υπό τον έλεγχο του επίσημου ή εγκεκριμένου κτηνιάτρου, ιδίως για να ελεγχθούν για ενδείξεις Bsal, για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί ο Bsal ως αιτία θανάτου, στο μέτρο του δυνατού.

2)

Όλες οι δοκιμές των λαμβανομένων δειγμάτων και της μεταθανάτιας εξέτασης κατά την περίοδο καραντίνας διενεργούνται σε εργαστήρια που υποδεικνύονται από τον επίσημο ή τον εγκεκριμένο κτηνίατρο.

3)

Οι κατωτέρω θεραπευτικές αγωγές θεωρούνται ικανοποιητικές:

α)

διατήρηση των σαλαμανδρών σε θερμοκρασία τουλάχιστον 25 °C για τουλάχιστον 12 ημέρες·

β)

διατήρηση των σαλαμανδρών σε θερμοκρασία τουλάχιστον 20 °C επί τουλάχιστον 10 ημέρες σε συνδυασμό με εμβάπτιση σε λουτρό πολυμυξίνης E (2 000 IU/ml) για 10 λεπτά, δύο φορές ημερησίως και, στη συνέχεια, εφαρμογής βορικοναζόλης με ψεκασμό (12.5 μg/ml)·

γ)

οποιαδήποτε άλλη θεραπεία με συγκρίσιμα αποτελέσματα ως προς την εξάλειψη του Bsal όπως αναφέρεται σε άρθρο από ομοτίμους που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό.


(1)  Με την παραδοχή ότι πρόκειται για 3 % του επιπολασμού Bsal στην επιδημιολογική μονάδα και διασφαλίζοντας την ανίχνευση με ποσοστό αξιοπιστίας 95 % η ευαισθησία της κατάλληλης διαγνωστικής δοκιμής υπολογίζεται σε 80 %.