28.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 346/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2446 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1368 για την κατάρτιση καταλόγου δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας που χρησιμοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι δείκτες αναφοράς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τιμής πολλών χρηματοπιστωτικών μέσων και χρηματοπιστωτικών συμβάσεων και για τη μέτρηση της απόδοσης πολλών επενδυτικών κεφαλαίων. Η συνεισφορά στη διαμόρφωση δεικτών αναφοράς και η διαχείριση αυτών είναι σε πολλές περιπτώσεις ευαίσθητες σε χειραγώγηση και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα συχνά αντιμετωπίζουν συγκρούσεις συμφερόντων.

(2)

Προκειμένου οι δείκτες αναφοράς να εκπληρώνουν τον οικονομικό τους ρόλο, πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί της υποκείμενης αγοράς ή της οικονομικής πραγματικότητας που αντικατοπτρίζουν. Εάν δείκτης αναφοράς δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτικός μιας υποκείμενης αγοράς, όπως των διατραπεζικών επιτοκίων, υπάρχει κίνδυνος αρνητικών συνεπειών, μεταξύ άλλων, στην ακεραιότητα των αγορών και στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών (ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια) και των επιχειρήσεων στην Ένωση.

(3)

Οι κίνδυνοι για τους χρήστες, τις αγορές και την οικονομία της Ένωσης γενικότερα αυξάνονται όταν είναι υψηλή η συνολική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων, των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων και των επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 προσδιορίζει διάφορες κατηγορίες δεικτών αναφοράς και προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και την αρτιότητα ορισμένων δεικτών αναφοράς που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας των αρμόδιων αρχών να απαιτούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, υποχρεωτικές συνεισφορές σε δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας ή υποχρεωτική διαχείριση ενός τέτοιου δείκτη.

(4)

Λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων υποχρεώσεων και εξουσιών που προβλέπονται για τις αρμόδιες αρχές των διαχειριστών δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας, απαιτείται επίσημη διαδικασία για τον καθορισμό των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, δείκτης αναφοράς θεωρείται δείκτης αναφοράς κρίσιμης σημασίας, όταν χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, συνολικής αξίας τουλάχιστον 500 δισεκατ. EUR στη βάση όλων των φασμάτων ληκτοτήτων ή διαρκειών ισχύος του δείκτη αναφοράς, όπου έχει εφαρμογή.

(5)

Το διατραπεζικό επιτόκιο Λονδίνου (LIBOR) μετρά τα διατραπεζικά επιτόκια άνευ εγγυήσεων σε πέντε νομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ, με επτά ληκτότητες που κυμαίνονται από μία ημέρα έως 12 μήνες. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους δείκτες αναφοράς επιτοκίου παγκοσμίως. Χρησιμοποιείται ως το κυμαινόμενο επιτόκιο για πολλές χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, από συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων έως φοιτητικά δάνεια, ενυπόθηκα δάνεια και μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

(6)

Η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (εφεξής «FCA») εντόπισε περίπου 156,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που αναφέρονταν στο LIBOR τον Οκτώβριο του 2016.

(7)

Επιπλέον, η FCA επισημαίνει ότι γίνεται σημαντική αναφορά στο LIBOR σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο, αγορές ομολόγων και εταιρικών ομολόγων και ότι τα εν λόγω ανοίγματα είναι σημαντικά όσον αφορά τον συστημικό κίνδυνο και την πραγματική οικονομία.

(8)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κατάλογος των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας, που καταρτίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1368 της Επιτροπής (2), με την προσθήκη του δείκτη LIBOR.

(9)

Δεδομένων της σημασίας του LIBOR για τη διατραπεζική αγορά και του μεγάλου αριθμού χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ένωση που αναφέρονται σε αυτόν, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εξαρτάται από το αν ο διαχειριστής που παρέχει δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1368 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1368 της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2016, για την κατάρτιση καταλόγου δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας που χρησιμοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 217 της 12.8.2016, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Αριθ.

Δείκτης αναφοράς

Διαχειριστής

Τόπος εγκατάστασης

1

Διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε ευρώ (Euribor®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Βρυξέλλες, Βέλγιο

2

Μέσος δείκτης των επιτοκίων του ευρώ για τοποθετήσεις στη χρηματαγορά διάρκειας μίας ημέρας (EONIA®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Βρυξέλλες, Βέλγιο

3

Διατραπεζικό επιτόκιο Λονδίνου (LIBOR)

ICE Benchmark Administration (IBA)

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο