20.9.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 242/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1563 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Σεπτεμβρίου 2017

για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 30 Απριλίου 2014 υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης η συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα («η συνθήκη του Μαρακές») (3). Η εν λόγω συνθήκη απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα στην παραγωγή και διάδοση αντιγράφων, σε προσβάσιμο μορφότυπο, ορισμένων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας και στη διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω αντιγράφων.

(2)

Δικαιούχοι της συνθήκης του Μαρακές είναι οι τυφλοί, τα άτομα με μη αναστρέψιμη αμβλυωπία, με συνέπεια να μην μπορούν να έχουν οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου χωρίς τέτοια αναπηρία, ή τα άτομα με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας ή οποιασδήποτε άλλης μαθησιακής δυσκολίας, που δεν μπορούν να διαβάζουν έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομα χωρίς αναπηρία, ή τα άτομα που δεν μπορούν, λόγω σωματικής αναπηρίας, να κρατήσουν στα χέρια τους ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό, εφόσον, ως αποτέλεσμα της εν λόγω ανικανότητας ή αναπηρίας, τα άτομα αυτά δεν μπορούν να διαβάζουν έντυπα έργα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο που δεν έχει τέτοια ανικανότητα ή αναπηρία.

(3)

Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε βιβλία και άλλο έντυπο υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα. Η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας που διατίθενται σε αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο στα εν λόγω άτομα και να βελτιωθεί σημαντικά η κυκλοφορία και η διάδοσή τους αναγνωρίζεται διεθνώς.

(4)

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 3/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4), οι εξαιρέσεις ή οι περιορισμοί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων όσον αφορά την κατασκευή και διάδοση αντιγράφων ορισμένων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας σε προσιτό μορφότυπο κατά τη συνθήκη του Μαρακές, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο του εναρμονισθέντος τομέα σύμφωνα με την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Το αυτό ισχύει για τα προβλεπόμενα από την εν λόγω συνθήκη καθεστώτα εξαγωγής και εισαγωγής, εφόσον επιτρέπουν την παρουσίαση στο κοινό ή τη διανομή στην επικράτεια συμβαλλόμενου μέρους αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο δημοσιευμένων στην επικράτεια άλλου συμβαλλόμενου μέρους, χωρίς να ζητείται η συναίνεση των κατόχων των δικαιωμάτων.

(5)

Με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) επιδιώκεται η υλοποίηση με εναρμονισμένο τρόπο των υποχρεώσεων της Ένωσης που απορρέουν από τη συνθήκη του Μαρακές, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο για τους δικαιούχους σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και η κυκλοφορία των εν λόγω αντιγράφων στην εσωτερική αγορά, και υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να εισάγουν υποχρεωτική εξαίρεση για ορισμένα δικαιώματα που έχουν εναρμονιστεί από το δίκαιο της Ένωσης. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συνθήκη του Μαρακές όσον αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο για μη εμπορικούς σκοπούς προς όφελος των δικαιούχων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης του Μαρακές και στον καθορισμό προϋποθέσεων για τις εν λόγω εξαγωγές και εισαγωγές κατά τρόπο ενιαίο εντός του τομέα που εναρμονίζουν οι οδηγίες 2001/29/ΕΚ και (ΕΕ) 2017/1564, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα σχετικά μέτρα εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά και δεν διακυβεύουν την εναρμόνιση αποκλειστικών δικαιωμάτων και εξαιρέσεων που περιέχονται στις εν λόγω οδηγίες.

(6)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι αντίγραφα, σε προσβάσιμο μορφότυπο, βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων, σημειογραφίας, περιλαμβανομένων των μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού, επίσης σε ηχογραφημένη μορφή, ψηφιακά ή αναλογικά, τα οποία έχουν παραχθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 μπορούν να διανέμονται, να παρουσιάζονται ή να διατίθενται σε δικαιούχο ή σε εξουσιοδοτημένη οντότητα, ως αναφέρονται στη συνθήκη του Μαρακές, σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης του Μαρακές. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Λαμβάνοντας υπόψη τον «μη εμπορικό σκοπό της συνθήκης του Μαρακές» (7), η διανομή, η παρουσίαση στο κοινό ή η διάθεση αντιγράφων στο κοινό σε προσβάσιμο μορφότυπο σε τυφλούς, αμβλύωπες ή σε άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ή σε εξουσιοδοτημένες οντότητες στην τρίτη χώρα θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος.

(7)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την εισαγωγή από τρίτη χώρα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο που έχουν παραχθεί κατ' εφαρμογή της συνθήκης του Μαρακές, και την πρόσβαση σε αυτά, από δικαιούχους εντός της Ένωσης και από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, για μη εμπορικούς σκοπούς προς όφελος τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Θα πρέπει να καταστεί δυνατόν τα εν λόγω αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο να κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που παράγονται στην Ένωση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1564

(8)

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να αποτραπεί η απαγορευμένη διάδοση έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας, οι εξουσιοδοτημένες οντότητες που ασχολούνται με τη διανομή, την παρουσίαση στο κοινό ή τη διάθεση των αντιγράφων στο κοινό σε προσβάσιμο μορφότυπο θα πρέπει να πληρούν ορισμένες υποχρεώσεις. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι πρωτοβουλίες των κρατών μελών να προωθούν τους στόχους της συνθήκης του Μαρακές και την ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο με τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω συνθήκης και να υποστηρίζουν τις εξουσιοδοτημένες οντότητες να ανταλλάσσουν και να διαθέτουν πληροφορίες. Στις πρωτοβουλίες αυτές θα μπορούσε να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ή βέλτιστων πρακτικών για την παραγωγή και τη διάδοση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο μετά από διαβούλευση με εκπρσοσώπους των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων, των δικαιούχων και των κατόχων δικαιωμάτων.

(9)

Είναι απαραίτητο κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού να γίνεται με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), και επιπλέον είναι επιτακτικό η εν λόγω επεξεργασία να τηρεί τις οδηγίες 95/46/ΕΚ (8) και 2002/58/ΕΚ (9) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως μπορεί να διενεργείται από εξουσιοδοτημένες οντότητες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

(10)

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και στην εκπαίδευση και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

(11)

Σύμφωνα με τον Χάρτη απαγορεύεται κάθε μορφή διακρίσεως, περιλαμβανομένων και διακρίσεων λόγω αναπηρίας, ενώ η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

(12)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ομοιόμορφη εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ της συνθήκης του Μαρακές όσον αφορά τις εξαγωγές και τις εισαγωγές μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης του Μαρακές αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας για μη εμπορικούς σκοπούς προς όφελος των δικαιούχων και ο καθορισμός των προϋποθέσεων για τις εν λόγω εξαγωγές και εισαγωγές, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως εξαιτίας της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(13)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη και στη ΣΗΕΔΑΑ. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και τις εν λόγω αρχές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες για τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων, σε προσβάσιμο μορφότυπο, ορισμένων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης του Μαρακές χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων, προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, εντός του τομέα που εναρμονίζουν οι οδηγίες 2001/29/ΕΚ και (ΕΕ) 2017/1564, προκειμένου να μη διακυβεύεται η εναρμόνιση αποκλειστικών δικαιωμάτων και εξαιρέσεων στην εσωτερική αγορά.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«έργο ή άλλο αντικείμενο προστασίας»: ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου είδους εντύπου, σημειογραφίας στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, και οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου, καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, και σε ψηφιακό μορφότυπο, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο·

2)

ως «δικαιούχος» νοείται, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες αναπηρίες:

α)

ένα τυφλό άτομο·

β)

ένα άτομο με αμβλυωπία η οποία δεν επιδέχεται βελτίωση ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου χωρίς τέτοια αναπηρία το οποίο για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως ένα άτομο χωρίς τέτοια αναπηρία·

γ)

ένα άτομο που έχει αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως ένα άτομο χωρίς τέτοια αναπηρία· ή

δ)

ένα άτομο που δεν είναι σε θέση λόγω σωματικής αναπηρίας να κρατήσει στα χέρια του ή να χειριστεί βιβλίο ή να εστιάσει ή να μετακινήσει το βλέμμα του έτσι ώστε να μπορεί κανονικά να διαβάσει σε ικανοποιητικό βαθμό·

3)

«αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»: ένα αντίγραφο έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση στο έργο ή στο άλλο αντικείμενο προστασίας με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς οποιαδήποτε αναπηρία ή ανικανότητα από τις αναφερόμενες στο σημείο 2)·

4)

«εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος»: η οντότητα που εξουσιοδοτείται ή αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη προκειμένου να παρέχει σε δικαιούχους εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες, σε μη κερδοσκοπική βάση. Μπορεί επίσης να είναι δημόσιο όργανο ή μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε δικαιούχους ως μία από τις κύριες δραστηριότητές του, ως θεσμική υποχρέωση ή στο πλαίσιο αποστολών του δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 3

Εξαγωγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο προς τρίτες χώρες

Εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος μπορεί να διανέμει, να παρουσιάζει ή να καθιστά διαθέσιμα στους δικαιούχους ή σε εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης του Μαρακές αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564.

Άρθρο 4

Εισαγωγή από τρίτες χώρες αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο

Δικαιούχος ή εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος μπορεί να εισαγάγει ή να αποκτήσει με άλλον τρόπο ή να έχει πρόσβαση και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564, αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας που έχει διανεμηθεί, παρουσιαστεί ή τεθεί στη διάθεση των δικαιούχων ή των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων από εξουσιοδοτημένη οντότητα τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης του Μαρακές.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων

1.   Εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος η οποία εκτελεί τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 θεσπίζει και τηρεί τις δικές της πρακτικές για να εξασφαλίζει ότι:

α)

διανέμει, παρουσιάζει και καθιστά διαθέσιμα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο μόνο στους δικαιούχους ή σε άλλες εξουσιοδοτημένες οντότητες·

β)

λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της απαγορευμένης αναπαραγωγής, διανομής, παρουσίασης στο κοινό και διάθεσης στο κοινό αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο·

γ)

επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια και διατηρεί αρχεία σχετικά με τη διαχείριση έργων ή άλλου αντικειμένου προστασίας και των αντιγράφων τους σε προσβάσιμο μορφότυπο· και

δ)

δημοσιεύει και επικαιροποιεί, στον ιστότοπό της ενδεχομένως ή μέσω άλλων διαδικτυακών ή εξωδιαδικτυακών διαύλων, πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα στοιχεία α) έως γ) της παρούσας παραγράφου.

Εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος θεσπίζει και τηρεί τις πρακτικές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σεβόμενη πλήρως τους κανόνες περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 6.

2.   Εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος η οποία εκτελεί τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στον δικαιούχο, σε άλλη εξουσιοδοτημένη οντότητα ή κάτοχο δικαιώματος:

α)

τον κατάλογο των έργων ή άλλου αντικειμένου προστασίας των οποίων έχει αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο, και τους διαθέσιμους μορφότυπους· και

β)

το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων με τις οποίες έχει ανταλλάξει αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4.

Άρθρο 6

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/ΕΚ.

Άρθρο 7

Επανεξέταση

Έως τις 11 Οκτωβρίου 2023 η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα παρουσιάσει σε έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κύρια πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 12 Οκτωβρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MAASIKAS


(1)  Γνώμη της 5ης Ιουλίου 2017 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2017.

(3)  Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 1).

(4)  Γνωμοδότηση 3/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, ECLI:EU:C:2017:114, σκέψη 112.

(5)  Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10).

(6)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (βλ. σελίδα 6 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(7)  Γνωμοδότηση 3/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, ECLI:EU:C:2017:114, σκέψη 90.

(8)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31). Η εν λόγω οδηγία θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί, με ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(9)  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).