31.8.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 224/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1509 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Αυγούστου 2017

για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2016, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση της απόφασης 2013/183/ΚΕΠΠΑ (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 14 Οκτωβρίου 2006, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών («ΣΑΗΕ») εξέδωσε την απόφαση 1718 (2006) με την οποία καταδίκαζε την πυρηνική δοκιμή στην οποία προέβη η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας («ΛΔΚ») στις 9 Οκτωβρίου 2006, ορίζοντάς την ως σαφή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και με την οποία επέτασσε σε όλα τα κράτη μέλη των ΗΕ να εφαρμόσουν ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά της ΛΔΚ. Μεταγενέστερες αποφάσεις του ΣΑΗΕ (ΑΣΑΗΕ) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) και 2371 (2017) παρέτειναν περαιτέρω αυτά τα περιοριστικά μέτρα.

(2)

Σύμφωνα με τις εν λόγω ΑΣΑΗΕ, η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849προβλέπει ιδίως περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές ορισμένων αγαθών, υπηρεσιών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν στα προγράμματα της ΛΔΚ που έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, με βαλλιστικούς πυραύλους ή με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής (προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ)), εμπάργκο σε αγαθά πολυτελείας, καθώς και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων που είναι συνδεδεμένα με τα προγράμματα ΟΜΚ. Περαιτέρω μέτρα στοχεύουν τον τομέα των μεταφορών, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων των φορτίων και των απαγορεύσεων που αφορούν πλοία και αεροσκάφη της ΛΔΚ, τον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως την παροχή ορισμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και τον διπλωματικό τομέα, για να αποτραπεί η κατάχρηση προνομίων και ασυλιών.

(3)

Επιπλέον, το Συμβούλιο εξέδωσε ορισμένα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ που συμπληρώνουν και ενισχύουν τα περιοριστικά μέτρα των Ηνωμένων Εθνών. Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο παρέτεινε το εμπάργκο όπλων και τους περιορισμούς εισαγωγών και εξαγωγών, επεξέτεινε τον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων και εισήγαγε απαγορεύσεις στις μεταφορές κεφαλαίων και στις επενδύσεις.

(4)

Είναι αναγκαία η έκδοση κανονισμού κατά την έννοια του άρθρου 215 της Συνθήκης στο επίπεδο της Ένωσης προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή τα προαναφερθέντα περιοριστικά μέτρα, ιδίως προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς σε όλα τα κράτη μέλη.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 329/2007 του Συμβουλίου (2) έχει τροποποιηθεί πολλές φορές. Με γνώμονα την έκταση των τροποποιήσεων που θεσπίζονται, είναι σκόπιμη η ενοποίηση όλων των μέτρων σε νέο κανονισμό, που καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 329/2007.

(6)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να δημοσιεύσει τον κατάλογο αγαθών και τεχνολογίας που θα εγκριθεί από την Επιτροπή του ΣΑΗΕ η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 12 της ΑΣΑΗΕ 1718 (2006) («Επιτροπή Κυρώσεων») ή από το ΣΑΗΕ και, εφόσον χρειάζεται, να προσθέσει τους αντίστοιχους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (3).

(7)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί επίσης να προβεί στην τροποποίηση του καταλόγου ειδών πολυτελείας, αν αυτό είναι αναγκαίο, για οποιονδήποτε ορισμό ή όποιες κατευθυντήριες γραμμές εκδώσει η Επιτροπή Κυρώσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των περιορισμών σχετικά με τα είδη πολυτελείας, λαμβάνοντας υπόψη τους καταλόγους ειδών πολυτελείας που έχουν καταρτιστεί σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας.

(8)

Η εξουσία τροποποίησης των καταλόγων των παραρτημάτων XIII, XIV, XV, XVI και XVII του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ασκείται από το Συμβούλιο, λόγω της συγκεκριμένης απειλής στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια την οποία προκαλεί η ΛΔΚ, και για να υπάρξει συνοχή με τη διαδικασία τροποποίησης και αναθεώρησης των παραρτημάτων I, II, III, IV και V της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849.

(9)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιεί τον κατάλογο των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, καθώς και οποιονδήποτε ορισμό ή κατευθυντήριες γραμμές έχει εκδώσει η Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, ή να προσθέσει τους αριθμούς αναφοράς που λαμβάνονται από το σύστημα κεντρικής ταξινόμησης προϊόντων για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καθορίζει η Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών.

(10)

Η ΑΣΑΗΕ 2270 (2016) υπενθυμίζει ότι η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης («FATF») έχει ζητήσει από τις χώρες να εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και αποτελεσματικά αντίμετρα για την προστασία των περιοχών δικαιοδοσίας τους από την παράνομη χρηματοοικονομική δραστηριότητα της ΛΔΚ και καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόσουν τη σύσταση 7 της FATF, το ερμηνευτικό της σημείωμα και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που συνδέονται με τη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

(11)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα.

(12)

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και χάριν του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας δικαίου εντός της Ένωσης, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τα ονόματα και τα άλλα σημαντικά δεδομένα που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς των οποίων τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι πρέπει να δεσμευθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνάδει με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ορισμοί

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

εντός του εδάφους της Ένωσης,

β)

σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή σκάφος υπαγόμενο στη δικαιοδοσία κράτους μέλους,

γ)

σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους,

δ)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους,

ε)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«υποκατάστημα» χρηματοδοτικού ή πιστωτικού ιδρύματος: κατάστημα το οποίο στερείται αυτοτελούς νομικής υπόστασης και διενεργεί απευθείας όλες ή ορισμένες από τις συναλλαγές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας του χρηματοδοτικού ή πιστωτικού ιδρύματος,

2)

«υπηρεσίες διαμεσολάβησης»:

α)

η διαπραγμάτευση ή ο διακανονισμός συναλλαγών για την αγορά, πώληση ή προμήθεια αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων από τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα, ή

β)

η πώληση ή η αγορά αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε τρίτες χώρες, για τη μεταβίβασή τους σε άλλη τρίτη χώρα,

3)

«απαίτηση»: κάθε απαίτηση, είτε προβάλλεται δικαστικώς είτε εξωδίκως, η οποία απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή ή συνδέεται με σύμβαση ή συναλλαγή, και περιλαμβάνει ιδίως:

α)

απαίτηση για την εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή ή συνδέεται με σύμβαση ή συναλλαγή,

β)

απαίτηση παράτασης της ισχύος ή της καταβολής ομολόγου, χρηματοοικονομικής εγγύησης ή αντεγγύησης, οποιασδήποτε μορφής,

γ)

απαίτηση αποζημίωσης σχετική με σύμβαση ή συναλλαγή,

δ)

ανταπαίτηση,

ε)

απαίτηση για την αναγνώριση ή εκτέλεση, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εκτέλεσης, δικαστικής, διαιτητικής ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο εκδόθηκαν,

4)

«αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα I,

5)

«σύμβαση ή συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή, κάθε είδους και ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις συναφθείσες μεταξύ των ιδίων ή διαφορετικών μερών· για τον σκοπό αυτόν, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει ομόλογο, εγγύηση ή αντεγγύηση, ιδίως οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική εγγύηση ή αντεγγύηση και κάθε πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και οποιαδήποτε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτή,

6)

«πιστωτικά ιδρύματα»: πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 17) του εν λόγω κανονισμού, που βρίσκονται στην Ένωση, ανεξαρτήτως του εάν η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα,

7)

ο όρος «διπλωματικές αποστολές, προξενικές αρχές και τα μέλη τους» ορίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί διπλωματικών σχέσεων και τη σύμβαση της Βιέννης του 1963 επί των προξενικών σχέσεων και περιλαμβάνει τις αποστολές της ΛΔΚ σε διεθνείς οργανισμούς που φιλοξενούνται στα κράτη μέλη και τα μέλη των αποστολών αυτών με καταγωγή από τη ΛΔΚ,

8)

«οικονομικοί πόροι»: τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, πραγματικά ή δυνητικά, που δεν είναι κεφάλαια, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών, όπως των θαλάσσιων σκαφών,

9)

«χρηματοοικονομικό ίδρυμα»:

α)

επιχείρηση, εκτός από πιστωτικό ίδρυμα, η οποία διενεργεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα σημεία 2 έως 12 και στα σημεία 14 και 15 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος (bureaux de change),

β)

ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 σημείο 1) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), εφόσον ασκεί ασφαλιστικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας,

γ)

επενδυτική εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1) της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9),

δ)

επιχείρηση συλλογικών επενδύσεων που διαθέτει στο κοινό μέσω της αγοράς μερίδια ή μετοχές της,

ε)

ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 5) της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), όταν δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφάλειας ζωής και άλλων ασφαλειών με επενδυτικό σκοπό, με εξαίρεση τον συνδεδεμένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή κατά την έννοια του σημείου 7) του εν λόγω άρθρου,

στ)

τα υποκαταστήματα, όταν βρίσκονται στην Ένωση, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων όπως αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε), ανεξαρτήτως του εάν η έδρα τους βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα,

10)

«δέσμευση οικονομικών πόρων»: η παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών καθ' οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, ενδεικτικώς, με πώληση, εκμίσθωση ή υποθήκευσή τους,

11)

«δέσμευση κεφαλαίων»: η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων,

12)

«κεφάλαια»: παντός είδους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:

α)

τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών,

β)

οι καταθέσεις σε χρηματοοικονομκά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων,

γ)

οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολογίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων,

δ)

οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία,

ε)

οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμού απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,

στ)

οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια,

ζ)

τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή χρηματοοικονομικούς πόρους,

13)

«ασφάλιση»: ανάληψη υποχρέωσης ή δέσμευση με την οποία ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεώνονται, αντί πληρωμής, να καταβάλουν σε ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα, σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου, αποζημίωση ή άλλη αντιπαροχή που προσδιορίζεται στη σύμβαση ανάληψης υποχρέωσης ή στη δέσμευση,

14)

«επενδυτικές υπηρεσίες»: οι ακόλουθες υπηρεσίες και δραστηριότητες:

α)

η λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα,

β)

η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών,

γ)

η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό,

δ)

η διαχείριση χαρτοφυλακίου,

ε)

οι επενδυτικές συμβουλές,

στ)

η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων και/ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης,

ζ)

η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης,

η)

οποιαδήποτε υπηρεσία που συνδέεται με την αποδοχή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,

15)

«δικαιούχος πληρωμής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο προορίζεται η μεταφορά κεφαλαίων,

16)

«πληρωτής»: πρόσωπο που διατηρεί λογαριασμό πληρωμών και επιτρέπει μεταφορά κεφαλαίων από τον εν λόγω λογαριασμό ή, εάν δεν υπάρχει λογαριασμός πληρωμών, πρόσωπο που δίνει εντολή μεταφοράς κεφαλαίων,

17)

«πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: οι κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και νομικά πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς κεφαλαίων,

18)

«αντασφάλιση»: δραστηριότητα που συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων τους οποίους εκχωρεί ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση αντασφάλισης ή, στην περίπτωση της ένωσης ασφαλιστών γνωστής ως Lloyd's, δραστηριότητα που συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων, που εκχωρεί μέλος της Lloyd's, από επιχείρηση ασφάλισης ή αντασφάλισης εκτός της ένωσης ασφαλιστών γνωστής ως Lloyd's,

19)

«υπηρεσίες συναφείς προς»: οι υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης από μονάδες που ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή αγαθών που μπορούν να μεταφερθούν, καθώς και οι υπηρεσίες που συνδέονται, κατά κανόνα, με την παραγωγή τέτοιων αγαθών,

20)

«πλοιοκτήτης»: ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ποντοπόρου πλοίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως ο ναυλωτής κενού σκάφους, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του πλοίου,

21)

«τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική υποστήριξη που συνδέεται με επισκευές, ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση, δοκιμή, συντήρηση ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία και μπορεί να λαμβάνει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών· συμπεριλαμβανομένων των προφορικών μορφών βοήθειας,

22)

«έδαφος της Ένωσης»: τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται στη Συνθήκη, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους,

23)

«μεταφορά κεφαλαίων»:

α)

κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται τουλάχιστον εν μέρει διά ηλεκτρονικών μέσων για λογαριασμό πληρωτή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό να τεθούν τα κεφάλαια στη διάθεση κάποιου δικαιούχου μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ασχέτως εάν πληρωτής και δικαιούχος είναι ένα και το αυτό πρόσωπο και ασχέτως εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι ο ίδιος, συμπεριλαμβανομένων:

i)

της μεταφοράς πιστώσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13),

ii)

της άμεσης χρέωσης κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012,

iii)

των εμβασμάτων κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 13) της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, είτε εθνικών είτε διασυνοριακών,

iv)

της μεταφοράς που πραγματοποιείται μέσω κάρτας πληρωμής, εργαλείου ηλεκτρονικού χρήματος, κινητού τηλεφώνου ή κάθε άλλης ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολογίας συσκευής εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμής με παρόμοια χαρακτηριστικά και

β)

κάθε συναλλαγή διά μη ηλεκτρονικών μέσων, όπως μετρητά, επιταγές ή διαταγές πληρωμής, με σκοπό να τεθούν κεφάλαια στη διάθεση του δικαιούχου, ανεξάρτητα αν ο πληρωτής και ο δικαιούχος είναι ένα και το αυτό πρόσωπο,

24)

«σκάφος επανδρωμένο με πλήρωμα από τη ΛΔΚ»:

α)

σκάφος του οποίου το πλήρωμα ελέγχεται από:

i)

φυσικό πρόσωπο ιθαγένειας της ΛΔΚ ή

ii)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή δημιουργηθεί βάσει του δικαίου της ΛΔΚ,

β)

σκάφος επανδρωμένο με πλήρωμα αποκλειστικά από υπηκόους της ΛΔΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Περιορισμοί Εξαγωγών και Εισαγωγών

Άρθρο 3

1.   Απαγορεύονται:

α)

η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου και λογισμικού, όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, είτε προέρχονται από την Ένωση είτε όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη ΛΔΚ ή για χρήση στη ΛΔΚ,

β)

η πώληση, προμήθεια, εξαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, αεροπορικών καυσίμων, όπως παρατίθενται στο παράρτημα IΙΙ, στη ΛΔΚ ή η μεταφορά στη ΛΔΚ αεροπορικών καυσίμων επί αεροσκαφών ή σκαφών που φέρουν τη σημαία κρατών μελών, ανεξαρτήτως του αν τα ανωτέρω προέρχονται ή όχι από το έδαφος των κρατών μελών,

γ)

η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά από τη ΛΔΚ, άμεσα ή έμμεσα, των αγαθών και της τεχνολογίας που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, είτε προέρχονται είτε όχι από τη ΛΔΚ,

δ)

η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά από τη ΛΔΚ, άμεσα ή έμμεσα, χρυσού, μεταλλευμάτων τιτανίου, μεταλλευμάτων βαναδίου και μεταλλευμάτων ορυκτών των σπάνιων γαιών, όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV, είτε προέρχονται είτε όχι από τη ΛΔΚ,

ε)

η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά από τη ΛΔΚ, άμεσα ή έμμεσα, άνθρακα, σιδήρου και σιδηρομεταλλεύματος, όπως παρατίθενται στο παράρτημα V, είτε προέρχονται είτε όχι από τη ΛΔΚ,

στ)

η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά από τη ΛΔΚ, άμεσα ή έμμεσα, προϊόντων πετρελαίου, όπως παρατίθενται στο παράρτημα VI, είτε προέρχονται είτε όχι από τη ΛΔΚ, και

ζ)

η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά από τη ΛΔΚ, άμεσα ή έμμεσα, χαλκού, νικελίου, αργύρου και ψευδαργύρου, όπως παρατίθενται στο παράρτημα VII, είτε προέρχονται είτε όχι από τη ΛΔΚ.

2.   Το μέρος I του παραρτήματος ΙΙ περιλαμβάνει όλα τα είδη, υλικά, εξοπλισμούς, αγαθά και τεχνολογία, περιλαμβανομένου του λογισμικού, που αποτελούν είδη ή τεχνολογία διπλής χρήσης, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου (14).

Το μέρος II του παραρτήματος II περιλαμβάνει άλλα είδη, υλικά, εξοπλισμούς, αγαθά και τεχνολογία που μπορεί να συμβάλλουν στα προγράμματα της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα, βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.

Το μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος II περιλαμβάνει ορισμένα βασικά συστατικά για τον τομέα βαλλιστικών πυραύλων.

Το μέρος IV του παραρτήματος ΙΙ περιλαμβάνει είδη, υλικά, εξοπλισμούς, αγαθά και τεχνολογία όπλων μαζικής καταστροφής που έχουν κατονομαστεί σύμφωνα με την παράγραφο 25 της ΑΣΑΗΕ 2270(2016).

Το μέρος V του παραρτήματος ΙΙ περιλαμβάνει είδη, υλικά, εξοπλισμούς, αγαθά και τεχνολογία όπλων μαζικής καταστροφής που έχουν κατονομαστεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 της ΑΣΑΗΕ 2321(2016).

Το παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει τα αεροπορικά καύσιμα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Το παράρτημα IV περιλαμβάνει τον χρυσό, το μετάλλευμα τιτανίου, το μετάλλευμα βαναδίου και τα μεταλλεύματα ορυκτών των σπάνιων γαιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ).

Το παράρτημα V περιλαμβάνει τον άνθρακα, τον σίδηρο και το σιδηρομετάλλευμα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε).

Το παράρτημα VI περιλαμβάνει τα προϊόντα πετρελαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ).

Το παράρτημα VII περιλαμβάνει τον χαλκό, το νικέλιο, τον άργυρο και τον ψευδάργυρο που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

3.   Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την πώληση ή την προμήθεια αεροπορικών καυσίμων στα πολιτικά αεροσκάφη μεταφοράς επιβατών εκτός της ΛΔΚ, αποκλειστικά για κατανάλωση κατά την πτήση τους προς τη ΛΔΚ και την επιστροφή τους στον αερολιμένα προέλευσης.

Άρθρο 4

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να εγκρίνουν την πώληση, προμήθεια ή μεταφορά αεροπορικών καυσίμων, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος έχει λάβει την πρότερη έγκριση της Επιτροπής Κυρώσεων, σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις, για τη μεταφορά στη ΛΔΚ τέτοιων ειδών για επαληθευμένες βασικές ανθρωπιστικές ανάγκες και με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της παράδοσης και χρήσης τους.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να εγκρίνουν:

α)

την εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά άνθρακα, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν καθορίσει, βάσει αξιόπιστων πληροφοριών, ότι η αποστολή προερχόταν από χώρα εκτός της ΛΔΚ και είχε μεταφερθεί μέσω της ΛΔΚ αποκλειστικά για λόγους εξαγωγής από τον λιμένα Rajin (Rason), ότι το οικείο κράτος μέλος κοινοποίησε εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κυρώσεων τις εν λόγω συναλλαγές, και ότι οι συναλλαγές δεν συνδέονται με τη δημιουργία εσόδων για τα προγράμματα της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα, βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής και άλλες δραστηριότητες της ΛΔΚ τα οποία είναι απαγορευμένα δυνάμει των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή 2321 (2016) ή δυνάμει του παρόντος κανονισμού,

β)

συναλλαγές σε σίδηρο και σιδηρομεταλλεύματα που έχει καθοριστεί ότι προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς επιβίωσης και δεν σχετίζονται με την παραγωγή εισοδήματος για τα προγράμματα της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα, βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής και άλλες δραστηριότητες της ΛΔΚ τα οποία είναι απαγορευμένα δυνάμει των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή 2321 (2016) ή δυνάμει του παρόντος κανονισμού και

γ)

συναλλαγές σε άνθρακα που έχει καθοριστεί ότι προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς επιβίωσης εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

οι συναλλαγές δεν σχετίζονται με την παραγωγή εισοδήματος για πυρηνικά προγράμματα ή προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ ή για άλλες δραστηριότητες απαγορευμένες βάσει των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή 2321 (2016),

ii)

στις συναλλαγές δεν συμμετέχουν άτομα ή οντότητες που σχετίζονται με τα πυρηνικά προγράμματα ή προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ ή άλλες δραστηριότητες απαγορευμένες βάσει των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή 2321 (2016), συμπεριλαμβανομένων των προσώπων, των οντοτήτων και των φορέων που αναφέρονται στο παράρτημα XIII, ή άτομα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή κατ' εντολήν τους, ή οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους, άμεσα ή έμμεσα ή άτομα ή οντότητες που συμβάλλουν στην αποφυγή κυρώσεων και

iii)

η Επιτροπή Κυρώσεων δεν έχει ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι έχει καλυφθεί το συνολικό ετήσιο όριο.

3.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγείται κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 5

1.   Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, προς τη ΛΔΚ οιουδήποτε είδους, πλην τροφίμων ή φαρμάκων, εάν ο εξαγωγέας γνωρίζει ή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι:

α)

το εν λόγω είδος προορίζεται άμεσα ή έμμεσα για τις ένοπλες δυνάμεις της ΛΔΚ ή

β)

η εξαγωγή του είδους θα μπορούσε να υποστηρίζει ή να προωθεί τις επιχειρησιακές ικανότητες των ενόπλων δυνάμεων άλλου κράτους πλην της ΛΔΚ.

2.   Απαγορεύεται η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά από τη ΛΔΚ ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν ο εξαγωγέας γνωρίζει ή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι συντρέχει ένας από τους λόγους των στοιχείων α) ή β) της παραγράφου 1.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να εγκρίνουν την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή ειδών στη ΛΔΚ ή την εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά ειδών από τη ΛΔΚ, εφόσον:

α)

το εν λόγω είδος δεν έχει σχέση με την παραγωγή, ανάπτυξη, συντήρηση ή χρήση στρατιωτικών αγαθών ή την ανάπτυξη ή συντήρηση στρατιωτικού προσωπικού και η αρμόδια αρχή έχει καθορίσει ότι το εν λόγω είδος δεν θα συνέβαλλε άμεσα στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών ικανοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔΚ ή σε εξαγωγές που στηρίζουν ή προωθούν τις επιχειρησιακές ικανότητες των ενόπλων δυνάμεων τρίτης χώρας πλην της ΛΔΚ,

β)

η Επιτροπή Κυρώσεων κρίνει ότι μια συγκεκριμένη προμήθεια, πώληση ή μεταφορά δεν είναι αντίθετη προς τους στόχους των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή 2321 (2016) ή

γ)

η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει τη βεβαιότητα ότι η δραστηριότητα ασκείται αποκλειστικά είτε για ανθρωπιστικούς σκοπούς είτε για σκοπούς διαβίωσης, που δεν θα χρησιμοποιηθούν από πρόσωπα, οντότητες ή φορείς της ΛΔΚ για τη δημιουργία εσόδων, και ότι δεν συνδέεται με καμία δραστηριότητα που απαγορεύεται δυνάμει των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή 2321 (2016), υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κυρώσεων την απόφασή του αυτή και την ενημερώνει σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για να αποτραπεί η εκτροπή του είδους για απαγορευμένους σκοπούς.

2.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη χορήγηση της άδειας.

Άρθρο 7

1.   Απαγορεύονται:

α)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας και υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στον κοινό κατάλογο στρατιωτικού εξοπλισμού της ΕΕ ή στο παράρτημα ΙΙ και με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που απαριθμούνται στον κοινό κατάλογο στρατιωτικού εξοπλισμού της ΕΕ ή στο παράρτημα ΙΙ σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη ΛΔΚ ή προς χρήση στη ΛΔΚ,

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας που συνδέονται με τα αγαθά και την τεχνολογία που παρατίθενται στον κοινό κατάλογο στρατιωτικού εξοπλισμού της ΕΕ ή στο παράρτημα IΙ, περιλαμβανομένων ιδίως επιχορηγήσεων, δανείων και ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των σχετικών ειδών ή για την παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη ΛΔΚ ή προς χρήση στη ΛΔΚ,

γ)

η χορήγηση, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον κοινό κατάλογο στρατιωτικού εξοπλισμού της ΕΕ ή στο παράρτημα ΙΙ και με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση αγαθών που απαριθμούνται στον κοινό κατάλογο στρατιωτικού εξοπλισμού της ΕΕ ή στο παράρτημα ΙΙ από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη ΛΔΚ ή προς χρήση στη ΛΔΚ,

δ)

η χορήγηση, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας που συνδέονται με τα αγαθά και την τεχνολογία που παρατίθενται στον κοινό κατάλογο στρατιωτικού εξοπλισμού της ΕΕ ή στο παράρτημα ΙΙ, περιλαμβανομένων ιδίως επιχορηγήσεων, δανείων και ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των σχετικών ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη ΛΔΚ ή προς χρήση στη ΛΔΚ.

2.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε μη πολεμικά οχήματα τα οποία κατασκευάστηκαν ή εξοπλίστηκαν με υλικά προκειμένου να παρέχουν προστασία κατά βλημάτων, τα οποία χρησιμεύουν μόνο για την προστασία του προσωπικού της Ένωσης και των κρατών μελών της στη ΛΔΚ.

Άρθρο 8

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτές θεωρούν κατάλληλους, την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή ειδών και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), ή τη βοήθεια ή τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά και η τεχνολογία, η βοήθεια ή οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης προορίζονται για παροχή τροφίμων ή για γεωργικούς, ιατρικούς ή άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέψουν τις συναλλαγές που αναφέρονται σε αυτά, υπό τους όρους που θεωρούν κατάλληλους και υπό την προϋπόθεση ότι το ΣΑΗΕ έχει εγκρίνει την αίτηση.

3.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση για την παροχή άδειας η οποία υποβάλλεται στο ΣΑΗΕ βάσει της παραγράφου 3.

4.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει, εντός τεσσάρων εβδομάδων, τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

1.   Πέρα από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές προ της άφιξης και προ της αναχώρησης, όπως καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις σχετικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου, καθώς και τις τελωνειακές διασαφήσεις, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15), στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (16) και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (17), το πρόσωπο που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δηλώνει κατά πόσο τα αγαθά καλύπτονται από τον κοινό κατάλογο στρατιωτικού εξοπλισμού της ΕΕ ή τον παρόντα κανονισμό και, εφόσον η εξαγωγή τους υπόκειται σε άδεια, διευκρινίζει τα αγαθά και την τεχνολογία που καλύπτονται από τη χορηγηθείσα άδεια εξαγωγής.

2.   Τα απαιτούμενα πρόσθετα στοιχεία υποβάλλονται με ηλεκτρονική τελωνειακή διασάφηση ή, ελλείψει αυτής, με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ή γραπτή μορφή, ανά περίπτωση.

Άρθρο 10

1.   Απαγορεύονται:

α)

η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή στη ΛΔΚ, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα VIII,

β)

η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά από τη ΛΔΚ, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα VΙΙΙ, είτε προέρχονται είτε όχι από τη ΛΔΚ.

2.   Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν ισχύει για προσωπικά είδη ταξιδιωτών ή για εμπορεύματα μη εμπορικής φύσης, για προσωπική χρήση των ταξιδιωτών που περιέχονται στις αποσκευές τους.

3.   Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν ισχύουν για τα αγαθά που είναι αναγκαία για τους επίσημους σκοπούς των διπλωματικών ή προξενικών αποστολών των κρατών μελών στη ΛΔΚ ή διεθνών οργανισμών που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή για τα προσωπικά αντικείμενα των υπαλλήλων τους.

4.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν, υπό τους όρους που αυτές θεωρούν κατάλληλους, συναλλαγή επί αγαθών που αναφέρονται στο σημείο 17 του παραρτήματος VIII, εφόσον τα αγαθά προορίζονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Άρθρο 11

Απαγορεύονται:

α)

η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, χρυσού, πολύτιμων μετάλλων και διαμαντιών, όπως παρατίθενται στο παράρτημα IX, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, στην κυβέρνηση της ΛΔΚ, καθώς και στις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς της, στην Κεντρική Τράπεζα της ΛΔΚ και σε κάθε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολήν αυτών ή σε οντότητες ή φορείς που τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο αυτών,

β)

η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, χρυσού, πολύτιμων μετάλλων και διαμαντιών, όπως παρατίθενται στο παράρτημα IΧ, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται ή όχι από τη ΛΔΚ, από την κυβέρνηση της ΛΔΚ, καθώς και από τις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς της, από την Κεντρική Τράπεζα της ΛΔΚ και από κάθε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολήν αυτών ή από οντότητες ή φορείς που τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο αυτών,

γ)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, χρηματοδοτικής ή χρηματοοικονομικής βοήθειας που συνδέονται με τα αγαθά που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), στην κυβέρνηση της ΛΔΚ, στους δημόσιους οργανισμούς της, σε εταιρείες και οργανισμούς, στην Κεντρική Τράπεζα της ΛΔΚ, ή σε πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ενεργούν εξ ονόματος ή κατ' εντολήν αυτών ή σε οντότητες ή φορείς που τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο αυτών.

Άρθρο 12

Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, προσφάτως τυπωμένων ή μη εκδοθέντων τραπεζογραμματίων ή κερμάτων στο νόμισμα της ΛΔΚ, προς την Κεντρική Τράπεζα της ΛΔΚ ή προς όφελος αυτής.

Άρθρο 13

Απαγορεύεται η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά από τη ΛΔΚ, άμεσα ή έμμεσα, αγαλμάτων, όπως παρατίθενται στο παράρτημα X, είτε προέρχονται είτε όχι από τη ΛΔΚ.

Άρθρο 14

Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 13, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την εν λόγω εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά, υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει λάβει πρότερη έγκριση από την Επιτροπή Κυρώσεων, ανά περίπτωση.

Άρθρο 15

Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, στη ΛΔΚ, άμεσα ή έμμεσα, ελικοπτέρων και σκαφών, όπως παρατίθενται στο παράρτημα XI.

Άρθρο 16

Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 15, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος έχει λάβει πρότερη έγκριση από την Επιτροπή Κυρώσεων, ανά περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Περιορισμοί σε Ορισμένες Εμπορικές Δραστηριότητες

Άρθρο 17

1.   Απαγορεύεται, στο έδαφος της Ένωσης, η αποδοχή ή η έγκριση επενδύσεων σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, εάν η επένδυση πραγματοποιείται από:

α)

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς της κυβέρνησης της ΛΔΚ,

β)

το Εργατικό Κόμμα της Κορέας,

γ)

υπηκόους της ΛΔΚ,

δ)

νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που έχουν ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου της ΛΔΚ,

ε)

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που ενεργούν εξ ονόματος ή κατ' εντολήν προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών αναφερόμενων στα στοιχεία α) έως δ) και

στ)

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή τελούν υπό τον έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ).

2.   Απαγορεύονται:

α)

η δημιουργία κοινοπραξίας ή η απόκτηση ή επέκταση ιδιοκτησιακού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους απόκτησης ή της απόκτησης μετοχών και άλλων αξιογράφων συμμετοχικής φύσης, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 το οποίο συμμετέχει σε δραστηριότητες ή προγράμματα της ΛΔΚ που έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, τους βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή σε δραστηριότητες της βιομηχανίας εξόρυξης, της βιομηχανίας διύλισης, της χημικής βιομηχανίας, της μεταλλουργίας και της κατεργασίας μετάλλων, καθώς και της βιομηχανίας αεροδιαστημικής ή της βιομηχανίας συμβατικών όπλων,

β)

η χορήγηση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία δ) έως στ) ή με αποδεδειγμένο σκοπό τη χρηματοδότηση τέτοιων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων,

γ)

η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου και

δ)

η συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, σε κοινοπραξίες ή σε άλλες επιχειρηματικές συμφωνίες με οντότητες που παρατίθενται στο παράρτημα XIII, καθώς και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό ή εξ ονόματός τους ή κατ' εντολήν τους.

Άρθρο 18

1.   Απαγορεύονται:

α)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, οποιωνδήποτε υπηρεσιών συναφών με την εξόρυξη ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών συναφών με τη μεταποίηση στη χημική βιομηχανία, στη βιομηχανία εξόρυξης και στη βιομηχανία διύλισης, που αναφέρονται στο παράρτημα XII μέρος Α, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη ΛΔΚ ή για χρήση στη χώρα αυτή, και

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, υπηρεσιών πληροφορικής και σχετικών υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο παράρτημα XII μέρος Β, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη ΛΔΚ ή για χρήση στη ΛΔΚ.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται στις υπηρεσίες πληροφορικής και τις σχετικές υπηρεσίες, στον βαθμό που αυτές οι υπηρεσίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επίσημους σκοπούς διπλωματικής ή προξενικής αποστολής ή διεθνούς οργανισμού που χαίρει ασυλίας στη ΛΔΚ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

3.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και σχετικών υπηρεσιών από δημόσιους φορείς ή από νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες για αναπτυξιακούς σκοπούς που αντιμετωπίζουν άμεσα τις ανάγκες του άμαχου πληθυσμού ή για την προαγωγή της αποπυρηνικοποίησης.

Άρθρο 19

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέψουν την παροχή υπηρεσιών συναφών με την εξόρυξη και την παροχή υπηρεσιών συναφών με τη μεταποίηση στη χημική βιομηχανία, στη βιομηχανία εξόρυξης και στη βιομηχανία διύλισης, κατά τον βαθμό που οι υπηρεσίες αυτές προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αναπτυξιακούς σκοπούς που αντιμετωπίζουν άμεσα τις ανάγκες του άμαχου πληθυσμού ή για την προαγωγή της αποπυρηνικοποίησης.

2.   Σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το άρθρο 18 παράγραφος 3 και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και σχετικών υπηρεσιών, στον βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αναπτυξιακούς σκοπούς που αντιμετωπίζουν άμεσα τις ανάγκες του άμαχου πληθυσμού ή για την προαγωγή της αποπυρηνικοποίησης.

Άρθρο 20

1.   Απαγορεύονται:

α)

η εκμίσθωση ή διάθεση με άλλο τρόπο ακινήτων, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα, οντότητες ή φορείς της κυβέρνησης της ΛΔΚ, για οποιονδήποτε σκοπό εκτός των διπλωματικών ή προξενικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τη σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί διπλωματικών σχέσεων και τη σύμβαση της Βιέννης του 1963 επί των προξενικών σχέσεων,

β)

η άμεση ή έμμεση μίσθωση ακινήτων από πρόσωπα, οντότητες ή φορείς της κυβέρνησης της ΛΔΚ και

γ)

η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνδέεται με τη χρήση ακινήτων που κατέχουν, μισθώνουν ή δικαιούνται άλλως να χρησιμοποιούν πρόσωπα, οντότητες ή φορείς της κυβέρνησης της ΛΔΚ, εκτός από την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που:

i)

είναι ουσιώδους σημασίας για τη λειτουργία των διπλωματικών αποστολών ή των προξενικών αρχών, σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Βιέννης του 1961 και του 1963, και

ii)

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή εισοδήματος ή κέρδους, άμεσα ή έμμεσα, για την κυβέρνηση της ΛΔΚ.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «ακίνητα» περιλαμβάνει τη γη, τα κτίρια και τα τμήματα αυτών που βρίσκονται έξω από την επικράτεια της ΛΔΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Περιορισμοί στις Μεταφορές Κεφαλαίων και στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Άρθρο 21

1.   Απαγορεύεται η μεταφορά κεφαλαίων προς και από τη ΛΔΚ.

2.   Απαγορεύεται στα πιστωτικά και χρηματοκοινομικά ιδρύματα να αναλαμβάνουν ή να εξακολουθούν να μετέχουν σε συναλλαγές με:

α)

πιστωτικά και χρηματοκοινομικά ιδρύματα εγκατεστημένα στη ΛΔΚ,

β)

θυγατρικές ή υποκαταστήματα, που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 1, πιστωτικών και χρηματοκοινομικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στη ΛΔΚ,

γ)

θυγατρικές ή υποκαταστήματα, εκτός του πεδίου του άρθρου 1, πιστωτικών και χρηματοκοινομικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στη ΛΔΚ,

δ)

πιστωτικά και χρηματοκοινομικά ιδρύματα που δεν είναι εγκατεστημένα στη ΛΔΚ, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 και που ελέγχονται από πρόσωπα, οντότητες ή φορείς εγκατεστημένα στη ΛΔΚ,

ε)

πιστωτικά και χρηματοκοινομικά ιδρύματα που δεν είναι εγκατεστημένα στη ΛΔΚ ή δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, αλλά ελέγχονται από πρόσωπα, οντότητες ή φορείς εγκατεστημένα στη ΛΔΚ.

3.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε μεταφορά κεφαλαίων ή συναλλαγή που είναι αναγκαία για τους επίσημους σκοπούς διπλωματικής ή προξενικής αποστολής κράτους μέλους στη ΛΔΚ ή διεθνούς οργανισμού που χαίρει ασυλίας στη ΛΔΚ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

4.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε καμία από τις ακόλουθες συναλλαγές, υπό τον όρο ότι περιλαμβάνουν μεταφορά κεφαλαίων για ποσά ίσα ή κατώτερα των 15 000 EUR ή ισοδύναμα ποσά:

α)

συναλλαγές που αφορούν τρόφιμα, υγειονομική περίθαλψη ή ιατρικό εξοπλισμό ή εξυπηρετούν γεωργικούς ή ανθρωπιστικούς σκοπούς,

β)

συναλλαγές που αφορούν προσωπικά εμβάσματα,

γ)

συναλλαγές που αφορούν την εκτέλεση των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό,

δ)

συναλλαγές που σχετίζονται με συγκεκριμένη εμπορική σύμβαση, η οποία δεν απαγορεύεται από τον παρόντα κανονισμό,

ε)

συναλλαγές που απαιτούνται αποκλειστικά για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση ή τα κράτη μέλη της για αναπτυξιακούς σκοπούς που αφορούν άμεσα τις ανάγκες του άμαχου πληθυσμού ή για την προαγωγή της αποπυρηνικοποίησης και

στ)

συναλλαγές που αφορούν διπλωματική ή προξενική αποστολή ή διεθνή οργανισμό που χαίρει ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στο μέτρο κατά το οποίο οι συναλλαγές αυτές προορίζονται να εξυπηρετήσουν επίσημους σκοπούς της διπλωματικής ή προξενικής αποστολής ή του διεθνούς οργανισμού.

Άρθρο 22

1.   Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις του άρθρου 21 παράγραφοι 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να εγκρίνουν τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως στ), αξίας άνω των 15 000 EUR ή ισοδύναμης.

2.   Η απαίτηση για έγκριση που περιγράφεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του αν η μεταφορά κεφαλαίων εκτελείται με μία πράξη ή με περισσότερες πράξεις που φαίνεται να συνδέονται. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι «πράξεις που φαίνεται να συνδέονται» περιλαμβάνουν:

α)

αλυσιδωτές μεταφορές κεφαλαίων από ή προς το ίδιο πιστωτικό ή χρηματοκοινομικό ίδρυμα που εμπίπτει στο άρθρο 21 παράγραφος 2 προς ή από το ίδιο πρόσωπο, οντότητα ή φορέα της ΛΔΚ, οι οποίες διενεργούνται σε σχέση με ενιαία υποχρέωση πραγματοποίησης μεταφοράς κεφαλαίων και στο πλαίσιο των οποίων κάθε μεμονωμένη μεταφορά δεν υπερβαίνει το ποσό των 15 000 EUR, αλλά το άθροισμα πληροί τα κριτήρια για χορήγηση άδειας, και

β)

αλυσιδωτές μεταφορές που ενέχουν διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι οποίες συνδέονται με ενιαία υποχρέωση πραγματοποίησης μεταφοράς κεφαλαίων.

3.   Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγείται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1.

4.   Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις του άρθρου 21 παράγραφοι 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να εγκρίνουν συναλλαγές που αφορούν πληρωμές προς ικανοποίηση απαιτήσεων κατά της ΛΔΚ, των υπηκόων της ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που έχουν ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου της ΛΔΚ και συναλλαγές παρόμοιας φύσης που δεν συμβάλλουν σε δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον το οικείο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη χορήγησή της.

Άρθρο 23

1.   Τα πιστωτικά και χρηματοκοινομικά ιδρύματα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με τα πιστωτικά και χρηματοκοινομικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2:

α)

εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18),

β)

εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας που θεσπίζονται δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19),

γ)

ζητούν οι πληροφορίες για τους πληρωτές, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο πληρωμής που συνοδεύουν τις μεταφορές κεφαλαίων, να παρέχονται όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 και αρνούνται να εκτελέσουν τη συναλλαγή αν λείπει ή είναι ελλιπές κάποιο από αυτά τα στοιχεία,

δ)

τηρούν αρχεία των συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 40 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849,

ε)

όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα κεφάλαια θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλα προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής ή σε συναφείς δραστηριότητες της ΛΔΚ («χρηματοδότηση της διάδοσης πυρηνικών όπλων»), ενημερώνουν πάραυτα την αρμόδια μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ), όπως ορίζεται από την οδηγία (ΕΕ) 2015/849, ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 1 ή του άρθρου 33 του παρόντος κανονισμού,

στ)

αναφέρουν αμέσως τυχόν ύποπτες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απόπειρας συναλλαγής,

ζ)

αποφεύγουν την εκτέλεση συναλλαγών, για τις οποίες ευλόγως υποπτεύονται ότι θα μπορούσαν να συνδέονται με χρηματοδότηση της διάδοσης πυρηνικών όπλων, έως ότου ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το στοιχείο ε) και έχουν συμμορφωθεί με όλες τις οδηγίες της ΜΧΠ ή της αρμόδιας αρχής.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ΜΧΠ ή άλλη αρμόδια αρχή που χρησιμεύει ως εθνικό κέντρο για τη λήψη και την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών λαμβάνει αναφορές όσον αφορά τη δυνητική χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων και έχει εγκαίρως πρόσβαση, αμέσως ή εμμέσως, σε δέοντα χρόνο στις πληροφορίες χρηματοοικονομικής, διοικητικής και δικαστικής φύσεως, τις οποίες ζητεί προκειμένου να επιτελέσει σωστά τα καθήκοντά της, που περιλαμβάνουν ιδίως την ανάλυση των αναφορών περί ύποπτων συναλλαγών.

Άρθρο 24

Για τα πιστωτικά και χρηματοκοινομικά ιδρύματα απαγορεύεται:

α)

το άνοιγμα λογαριασμού σε πιστωτικό ή χρηματοκοινομικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2,

β)

η δημιουργία σχέσης τραπεζικής ανταπόκρισης με πιστωτικό ή χρηματοκοινομικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2,

γ)

το άνοιγμα γραφείου αντιπροσώπευσης στη ΛΔΚ ή η ίδρυση νέου υποκαταστήματος ή θυγατρικής στη ΛΔΚ και

δ)

η δημιουργία κοινοπραξίας ή η απόκτηση ιδιοκτησιακού συμφέροντος σε πιστωτικό ή χρηματοκοινομικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 25

1.   Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις του άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέψουν συναλλαγές, εφόσον έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή Κυρώσεων.

2.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει πάραυτα τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1.

Άρθρο 26

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016), τα πιστωτικά και χρηματοκοινομικά ιδρύματα πρέπει, το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2016:

α)

να κλείσουν κάθε λογαριασμό σε πιστωτικό ή χρηματοκοινομικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2·

β)

να περατώσουν κάθε σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης με πιστωτικό ή χρηματοκοινομικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2·

γ)

να κλείσουν τα γραφεία αντιπροσώπευσης, τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές στη ΛΔΚ·

δ)

να λύσουν τις κοινοπραξίες με πιστωτικό ή χρηματοκοινομικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2· και

ε)

να εγκαταλείψουν κάθε ιδιοκτησιακό συμφέρον σε πιστωτικό ή χρηματοκοινομικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 27

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 στοιχεία α) και γ), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν σε ορισμένα γραφεία αντιπροσώπευσης, θυγατρικές ή λογαριασμούς να παραμείνουν σε λειτουργία, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Κυρώσεων έχει καθορίσει, ανά περίπτωση, τα εν λόγω γραφεία, τις θυγατρικές ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς ως αναγκαία για την άσκηση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων ή για τις δραστηριότητες των διπλωματικών αποστολών στη ΛΔΚ ή τις δραστηριότητες των ΗΕ ή των ειδικευμένων οργανισμών τους ή σχετικών οργανισμών ή για άλλους σκοπούς σύμφωνους με τους στόχους που καθορίζονται στις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ή 2371 (2017).

2.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει πάραυτα τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί δυνάμει της παραγράφου 1.

Άρθρο 28

1.   Απαγορεύεται σε πιστωτικά ή χρηματοκοινομικά ιδρύματα να ανοίγουν λογαριασμό σε διπλωματικές αποστολές ή προξενικές αρχές της ΛΔΚ και στα μέλη τους με καταγωγή από τη ΛΔΚ.

2.   Στις 11 Απριλίου 2017 το αργότερο, τα πιστωτικά ή χρηματοκοινομικά ιδρύματα, κλείνουν κάθε λογαριασμό τον οποίο διαθέτει ή ελέγχει διπλωματική αποστολή ή προξενική αρχή της ΛΔΚ ή μέλος της με καταγωγή από τη ΛΔΚ.

Άρθρο 29

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν, κατόπιν αιτήματος διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής της ΛΔΚ ή ενός από τα μέλη τους, το άνοιγμα ενός λογαριασμού ανά αποστολή, αρχή και μέλος, εφόσον η εν λόγω διπλωματική αποστολή, η προξενική αρχή ή το μέλος αυτών έχει διαπιστευθεί στο εν λόγω κράτος μέλος.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28 παράγραφος 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν τη διατήρηση ανοικτού λογαριασμού, κατόπιν αιτήματος διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής της ΛΔΚ ή μέλους τους, εφόσον το κράτος μέλος έχει διαπιστώσει ότι:

i)

η διπλωματική αποστολή ή προξενική αρχή φιλοξενείται στο εν λόγω κράτος μέλος ή το μέλος της εν λόγω διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής έχει διαπιστευθεί στο εν λόγω κράτος μέλος και

ii)

η διπλωματική αποστολή, η προξενική αρχή ή το μέλος αυτών δεν διαθέτουν κανέναν άλλο λογαριασμό στο εν λόγω κράτος μέλος.

Στην περίπτωση που η διπλωματική αποστολή ή προξενική αρχή της ΛΔΚ ή μέλος αυτών διαθέτει πάνω από ένα λογαριασμό στο εν λόγω κράτος μέλος, η αποστολή, η αρχή ή το μέλος μπορεί να υποδείξει τον λογαριασμό που θα διατηρηθεί.

3.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων της σύμβασης της Βιέννης του 1961 περί διπλωματικών σχέσεων και της σύμβασης της Βιέννης του 1963 επί των προξενικών σχέσεων, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τα ονόματα και τα αναγνωριστικά στοιχεία τυχόν καταγόμενων από τη ΛΔΚ μελών της διπλωματικής αποστολής και προξενικής αρχής που έχουν διαπιστευθεί στο εν λόγω κράτος μέλος, το αργότερο στις 13 Μαρτίου 2017, καθώς και σχετικά με τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις εντός μιας εβδομάδας.

4.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ενημερώνουν τα πιστωτικά και χρηματοκοινομικά ιδρύματα του εν λόγω κράτους μέλους σχετικά με την ταυτότητα τυχόν καταγόμενου από τη ΛΔΚ μέλους διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής διαπιστευμένου στο εν λόγω ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.

5.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με κάθε άδεια που χορηγείται βάσει των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 30

Απαγορεύονται:

α)

η χορήγηση άδειας για άνοιγμα στην Ένωση γραφείου αντιπροσώπευσης ή για ίδρυση υποκαταστήματος ή θυγατρικής πιστωτικού ή χρηματοκοινομικού ιδρύματος αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2,

β)

η σύναψη συμφωνιών εκ μέρους ή για λογαριασμό πιστωτικού ή χρηματοκοινομικού ιδρύματος που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 σχετικά με το άνοιγμα γραφείου αντιπροσώπευσης ή την ίδρυση υποκαταστήματος ή θυγατρικής στην Ένωση,

γ)

η χορήγηση άδειας για την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που απαιτεί προηγούμενη άδεια, από γραφείο αντιπροσώπευσης, υποκατάστημα ή θυγατρική πιστωτικού ή χρηματοκοινομικού ιδρύματος αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, εάν το γραφείο αντιπροσώπευσης, το υποκατάστημα ή η θυγατρική δεν λειτουργούσε πριν από τις 19 Φεβρουαρίου 2013,

δ)

η απόκτηση ή διεύρυνση συμμετοχής ή η ανάληψη οιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού συμφέροντος σε πιστωτικό ή χρηματοκοινομικό ίδρυμα που υπάγεται στο άρθρο 1 από οποιοδήποτε πιστωτικό ή χρηματοκοινομικό ίδρυμα αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 και

ε)

η λειτουργία ή διευκόλυνση της λειτουργίας γραφείου αντιπροσώπευσης, υποκαταστήματος ή θυγατρικής πιστωτικού ή χρηματοκοινομικού ιδρύματος αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 31

Απαγορεύονται:

α)

η άμεση ή έμμεση πώληση ή αγορά κρατικών ομολόγων ή ομολόγων εγγυημένων από το κράτος που εκδόθηκαν μετά τις 19 Φεβρουαρίου 2013, από ή προς οποιοδήποτε από:

i)

τη ΛΔΚ ή την κυβέρνησή της, καθώς και τις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς της,

ii)

την Κεντρική Τράπεζα της ΛΔΚ,

iii)

κάθε πιστωτικό ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2,

iv)

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολήν νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα αναφερόμενου στα στοιχεία i) ή ii),

v)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ανήκει ή ελέγχεται από πρόσωπο, οντότητα ή φορέα αναφερόμενο στα στοιχεία i), ii) ή iii),

β)

η παροχή σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα αναφερόμενο στο στοιχείο α) υπηρεσιών διαμεσολάβησης σχετικά με κρατικά ομόλογα ή ομόλογα εγγυημένα από το κράτος που εκδόθηκαν μετά τις 19 Φεβρουαρίου 2013,

γ)

η συνδρομή σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα αναφερόμενο στο στοιχείο α) προκειμένου να εκδώσει κρατικά ομόλογα ή ομόλογα εγγυημένα από το κράτος, με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τη διαφήμιση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά με τα εν λόγω ομόλογα.

Άρθρο 32

Απαγορεύεται η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοοικονομικής στήριξης για το εμπόριο με τη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους συναλλαγές.

Άρθρο 33

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 32, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την παροχή χρηματοοικονομικής στήριξης για το εμπόριο με τη ΛΔΚ, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος έχει λάβει την πρότερη έγκριση της Επιτροπής Κυρώσεων, ανά περίπτωση.

2.   Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Δέσμευση Κεφαλαίων και Οικονομικών Πόρων

Άρθρο 34

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα XIII, XV, XVI και XVII.

2.   Κατάσχονται όλα τα σκάφη που παρατίθενται στο παράρτημα XIV.

3.   Απαγορεύεται η διάθεση, άμεσα ή έμμεσα, κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στα παραρτήματα XIII, XV, XVI και XVII.

4.   Το παράρτημα XIII περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που κατονομάζονται από την Επιτροπή Κυρώσεων ή το ΣΑΗΕ σύμφωνα με την παράγραφο 8 στοιχείο δ) της ΑΣΑΗΕ 1718 (2006) και την παράγραφο 8 της ΑΣΑΗΕ 2094 (2013).

Το παράρτημα XIV περιλαμβάνει τα σκάφη τα οποία έχουν κατονομαστεί από την Επιτροπή Κυρώσεων δυνάμει της παραγράφου 12 της ΑΣΑΗΕ 2321 (2016).

Το παράρτημα XV περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα XIII και XIV και τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 ή ισοδύναμη μεταγενέστερη διάταξη, έχουν ταυτοποιηθεί από το Συμβούλιο:

α)

ως υπεύθυνα, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης ή προώθησης, για προγράμματα της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα, με βαλλιστικούς πυραύλους ή με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή ως πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ενεργούν εξ ονόματός τους ή κατ' εντολή τους ή πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους, μεταξύ άλλων με παράνομα μέσα,

β)

ως προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή εξασφαλίζοντες τη μεταφορά προς, μέσω ή από το έδαφος της Ένωσης ή τη μεταφορά στην οποία εμπλέκονται πολίτες κρατών μελών ή οντότητες οργανωμένες βάσει του δικαίου τους ή στην οποία εμπλέκονται πρόσωπα ή χρηματοκοινομικά ιδρύματα που βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα προγράμματα της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα, με βαλλιστικούς πυραύλους ή με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή ως πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ενεργούν εξ ονόματός τους ή κατ' εντολήν τους ή ως πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους ή

γ)

ως συμμετέχοντα, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στην προμήθεια προς ή από τη ΛΔΚ όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους ή ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα προγράμματα της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα, με βαλλιστικούς πυραύλους ή με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.

5.   Το παράρτημα XVI περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που δεν καλύπτονται από τα παραρτήματα XIII, XIV ή XV που εργάζονται εξ ονόματος ή κατ' εντολή προσώπου, οντότητας ή φορέα που κατονομάζεται στα παραρτήματα XIII, XIV ή XV ή τα πρόσωπα που συμβάλλουν στην αποφυγή των κυρώσεων ή παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

6.   Το παράρτημα XVII περιλαμβάνει τις οντότητες ή τους φορείς της κυβέρνησης της ΛΔΚ ή του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που ενεργούν εξ ονόματός τους ή κατ' εντολήν αυτών, καθώς και οντότητες ή φορείς που τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο αυτών, που σχετίζονται με τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή με άλλες δραστηριότητες της ΛΔΚ που απαγορεύονται δυνάμει των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ή 2371 (2017) και δεν καλύπτονται από τα παραρτήματα XIII, XIV, XV ή XVI.

7.   Τα παραρτήματα XV, XVI και XVII επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.

8.   Τα παραρτήματα XIII, XIV, XV, XVI και XVII περιλαμβάνουν τους λόγους καταχώρισης των οικείων καταχωρισμένων προσώπων, οντοτήτων, φορέων και σκαφών.

9.   Στα παραρτήματα XIII, XIV, XV, XVI και XVII περιλαμβάνονται επίσης, κατά περίπτωση, οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ταυτοποίηση των οικείων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων, φορέων και σκαφών. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να συγκαταλέγονται το ονοματεπώνυμο, συμπεριλαμβανομένων των ψευδωνύμων, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η ιθαγένεια, ο αριθμός διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, η διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και το αξίωμα ή το επάγγελμά τους. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται η επωνυμία, ο τόπος και η ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, ο αριθμός μητρώου και ο τόπος εγκατάστασης.

10.   Η απαγόρευση των παραγράφων 1 και 3, στον βαθμό που αναφέρονται στα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που παρατίθενται στο παράρτημα XVII, δεν εφαρμόζεται εφόσον τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι απαιτούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων των αποστολών της ΛΔΚ στον ΟΗΕ και τους ειδικευμένους οργανισμούς και τις συναφείς οργανώσεις του ή άλλων διπλωματικών και προξενικών αποστολών της ΛΔΚ ή εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει λάβει πρότερη έγκριση από την Επιτροπή Κυρώσεων, ανά περίπτωση, ότι τα κεφάλαια, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οι οικονομικοί πόροι απαιτούνται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποπυρηνικοποίηση ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό συνεπή με τους στόχους της ΑΣΑΗΕ 2270(2016).

11.   Η παράγραφος 3 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοοικονομικά ή πιστωτικά ιδρύματα της Ένωσης που εισπράττουν κεφάλαια μεταφερόμενα από τρίτα μέρη στον λογαριασμό του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που κατονομάζεται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι οι πιστώσεις των λογαριασμών αυτών δεσμεύονται επίσης. Το χρηματοοικονομικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τις συναλλαγές αυτές.

12.   Υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές τελούν υπό δέσμευση σύμφωνα με την παράγραφο 1, η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς και

β)

πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή αναληφθεί πριν από την ημερομηνία κατονομασίας του προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 35

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτές θεωρούν κατάλληλους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι εν λόγω οικονομικοί πόροι είναι αναγκαία για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που απαριθμούνται στα παραρτήματα XIII, XV, XVI ή XVII και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής ειδών διατροφής, ενοικίων ή ενυπόθηκων δανείων, φαρμάκων και ιατρικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών προς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και πληρωμών που προορίζονται αποκλειστικά,

i)

για εύλογες επαγγελματικές αμοιβές και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών ή

ii)

για τέλη ή χρεώσεις υπηρεσιών που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων και

β)

εφόσον η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIII, το οικείο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή Κυρώσεων την απόφαση αυτή και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια και η Επιτροπή Κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση ως προς τη σχετική ενέργεια εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον κρίνουν ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

εάν η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIII, το οικείο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει την εν λόγω απόφαση στην Επιτροπή Κυρώσεων και η απόφαση αυτή έχει εγκριθεί από την εν λόγω επιτροπή,

β)

εάν η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XV, XVI ή XVII, το οικείο κράτος μέλος έχει ενημερώσει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας.

3.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει πάραυτα τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγείται κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 36

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία κατονομάστηκε το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 34 ή αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης που επιβλήθηκε πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία,

β)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί βάσει σχετικής απόφασης ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω μιας τέτοιας δέσμευσης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις,

γ)

η απόφαση ή η δέσμευση δεν είναι προς όφελος προσώπου, οντότητας ή φορέα που παρατίθεται στο παράρτημα XIII, XV, XVI ή XVII,

δ)

η αναγνώριση της απόφασης ή της δέσμευσης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους,

ε)

το οικείο κράτος μέλος έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κυρώσεων την απόφαση ή τη δέσμευση για πρόσωπα, οντότητες και φορείς που αναφέρονται στο παράρτημα XIII.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 και εφόσον υφίσταται οφειλή εκ μέρους προσώπου, οντότητας ή φορέα που κατονομάζεται στο παράρτημα XV, XVI ή XVII δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συναφθεί από το εν λόγω πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα ή δυνάμει υποχρέωσης που συνεστήθη για το εν λόγω πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία κατονομάστηκε το εν λόγω πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να εγκρίνουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον η οικεία αρμόδια αρχή έχει αποφασίσει ότι:

α)

η σύμβαση δεν αφορά είδος, λειτουργία, υπηρεσία ή συναλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 7 και

β)

η πληρωμή δεν καταβάλλεται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που παρατίθεται στο παράρτημα XV, XVI ή XVII.

3.   Το οικείο κράτος μέλος, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη χορήγηση κάθε άδειας δυνάμει της παραγράφου 2, κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή την απόφαση αυτή, καθώς και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια.

Άρθρο 37

Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 3 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους που ανήκουν ή διατίθενται στη Foreign Trade Bank ή στην Korean National Insurance Corporation (KNIC), στον βαθμό που τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους επίσημους σκοπούς διπλωματικής ή προξενικής αποστολής στη ΛΔΚ ή για δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που αναλαμβάνονται από τα Ηνωμένα Έθνη ή σε συντονισμό με αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Περιορισμοί στις Μεταφορές

Άρθρο 38

1.   Φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών αποσκευών και ελεγμένων χειραποσκευών, που βρίσκεται εντός της Ένωσης ή διαμετακομίζεται μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένων των αερολιμένων, λιμένων και ελεύθερων ζωνών, όπως αναφέρεται στα άρθρα 243 έως 249 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, υπόκειται σε επιθεώρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν περιέχει είδη που απαγορεύονται βάσει των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ή 2371 (2017) ή βάσει του παρόντος κανονισμού σε περίπτωση που:

α)

το φορτίο προέρχεται από τη ΛΔΚ,

β)

το φορτίο προορίζεται για τη ΛΔΚ,

γ)

το φορτίο αποτελεί αντικείμενο μεσιτείας ή διευκόλυνσης από τη ΛΔΚ ή τους υπηκόους της ή άτομα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή κατ' εντολή τους ή από οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους,

δ)

το φορτίο αποτελεί αντικείμενο μεσιτείας ή διευκόλυνσης από πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που κατονομάζονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ,

ε)

το φορτίο μεταφέρεται με σκάφη που φέρουν τη σημαία της ΛΔΚ ή αεροσκάφη που έχουν νηολογηθεί στη ΛΔΚ ή σκάφη ή αεροσκάφη χωρίς εθνικότητα.

2.   Όταν το φορτίο που βρίσκεται εντός της Ένωσης ή διαμετακομίζεται μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένων των αερολιμένων, των θαλάσσιων λιμένων και των ελεύθερων ζωνών, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1, υπόκειται σε επιθεώρηση όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να εικάζεται ότι μπορεί να περιέχει είδη, των οποίων η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

το φορτίο προέρχεται από τη ΛΔΚ,

β)

το φορτίο προορίζεται για τη ΛΔΚ ή

γ)

το φορτίο αποτελεί αντικείμενο μεσιτείας ή διευκόλυνσης από τη ΛΔΚ ή τους υπηκόους της ή άτομα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη του απαραβίαστου και της προστασίας των διπλωματικών και προξενικών σάκων που προβλέπονται στη σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί των διπλωματικών σχέσεων και στη σύμβαση της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων.

4.   Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού ή προμήθειας καυσίμων για πλοία ή η παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών σκαφών σε σκάφη της ΛΔΚ, όταν οι πάροχοι των υπηρεσιών διαθέτουν πληροφορίες, μεταξύ άλλων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές βάσει των πληροφοριών προ της άφιξης και προ της αναχώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, με βάση τις οποίες μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι τα σκάφη αυτά μεταφέρουν είδη των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους.

Άρθρο 39

1.   Απαγορεύεται η παροχή πρόσβασης σε λιμένες στο έδαφος της Ένωσης σε οποιοδήποτε σκάφος το οποίο:

α)

τελεί υπό την κυριότητα ή τη λειτουργία της ΛΔΚ ή είναι επανδρωμένο με πλήρωμα από τη ΛΔΚ,

β)

φέρει τη σημαία της ΛΔΚ,

γ)

εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να εικάζεται ότι τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, προσώπου ή οντότητας που παρατίθεται στο παράρτημα XIII, XV, XVI ή XVII,

δ)

εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να εικάζεται ότι περιέχει είδη των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού,

ε)

έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε επιθεώρηση μετά την έγκριση αυτής της επιθεώρησης από το κράτος της σημαίας του σκάφους ή το κράτος νηολόγησης,

στ)

είναι σκάφος χωρίς εθνικότητα και έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 ή

ζ)

παρατίθεται στο παράρτημα XIV.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:

α)

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

β)

όταν το σκάφος επιστρέφει στον λιμένα προέλευσης,

γ)

σε περίπτωση σκάφους που εισέρχεται σε λιμένα προς επιθεώρηση, όταν πρόκειται για σκάφος που εμπίπτει στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ε).

Άρθρο 40

1.   Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση του άρθρου 39 παράγραφος 1, όταν πρόκειται για σκάφος που εμπίπτει στα στοιχεία α) έως ε), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν στο εν λόγω σκάφος να εισέλθει σε λιμένα εάν:

α)

η Επιτροπή Κυρώσεων έχει κρίνει εκ των προτέρων ότι αυτό επιβάλλεται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τους στόχους της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016) ή

β)

το κράτος μέλος έχει κρίνει εκ των προτέρων ότι αυτό επιβάλλεται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση του άρθρου 39 παράγραφος 1 στοιχείο στ), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν σε σκάφος να εισέλθει σε λιμένα εάν η Επιτροπή Κυρώσεων έχει δώσει τέτοια εντολή.

Άρθρο 41

1.   Απαγορεύεται στα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς της ΛΔΚ ή προέρχονται από τη ΛΔΚ να απογειώνονται, να προσγειώνονται ή να υπερίπτανται του εδάφους της Ένωσης.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:

α)

στην περίπτωση που το αεροσκάφος προσγειώνεται για επιθεώρηση,

β)

σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης.

Άρθρο 42

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 41, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν σε αεροσκάφος να απογειωθεί, να προσγειωθεί ή να υπερίπταται του εδάφους της Ένωσης εάν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές έχουν καθορίσει εκ των προτέρων ότι αυτό επιβάλλεται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 43

Απαγορεύονται:

α)

η εκμίσθωση ή ναύλωση σκαφών ή αεροσκαφών ή η παροχή υπηρεσιών πληρώματος στη ΛΔΚ, σε πρόσωπα ή οντότητες που παρατίθενται στο παράρτημα XIII, XV, XVI ή XVII, σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα της ΛΔΚ, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα έχει συνεργήσει στην παραβίαση των διατάξεων των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ή 2371 (2017) ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οποιουδήποτε εκ των προαναφερόμενων προσώπων ή οντοτήτων, και οντοτήτων που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους,

β)

η προμήθεια υπηρεσιών πληρώματος σκαφών ή αεροσκαφών από τη ΛΔΚ,

γ)

η κυριότητα, εκμίσθωση, λειτουργία, ασφάλιση ή παροχή υπηρεσιών ταξινόμησης σκαφών ή συναφών υπηρεσιών, στα σκάφη που φέρουν τη σημαία της ΛΔΚ,

δ)

η νηολόγηση ή η διατήρηση στο μητρώο κάθε σκάφους που τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή είναι επανδρωμένο με πλήρωμα από τη ΛΔΚ ή με υπηκόους της ΛΔΚ ή έχει διαγραφεί από το νηολόγιο από άλλο κράτος σύμφωνα με την παράγραφο 24 της ΑΣΑΗΕ 2321(2016) ή

ε)

η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ή αντασφάλισης σε σκάφη που τελούν υπό την κυριότητα, τον έλεγχο ή τη λειτουργία της ΛΔΚ.

Άρθρο 44

1.   Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση του άρθρου 43 στοιχείο α), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την εκμίσθωση, ναύλωση ή παροχή υπηρεσιών πληρώματος, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος έχει λάβει πρότερη έγκριση από την Επιτροπή Κυρώσεων, ανά περίπτωση.

2.   Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις του άρθρου 43 στοιχεία β) και γ), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να εγκρίνουν την κυριότητα, εκμίσθωση, λειτουργία ή παροχή υπηρεσιών ταξινόμησης πλοίων ή συναφών υπηρεσιών σε κάθε σκάφος που φέρει τη σημαία της ΛΔΚ ή την εγγραφή ή διατήρηση της εγγραφής στο μητρώο, για κάθε σκάφος που τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της ΛΔΚ ή είναι επανδρωμένο με πλήρωμα από τη ΛΔΚ ή με υπηκόους της ΛΔΚ, εφόσον το κράτος μέλος έχει λάβει την εκ των προτέρων, ανά περίπτωση, έγκριση της Επιτροπής Κυρώσεων.

3.   Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση του άρθρου 43 στοιχείο ε), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ή αντασφάλισης, εφόσον η Επιτροπή Κυρώσεων έχει αποφανθεί εκ των προτέρων ανά περίπτωση ότι το σκάφος δραστηριοποιείται αποκλειστικά για βιοποριστικούς σκοπούς που δεν θα χρησιμοποιηθούν από άτομα ή οντότητες της ΛΔΚ για να προσπορισθούν εισόδημα ή ότι το σκάφος δραστηριοποιείται αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

4.   Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγείται κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Γενικές και Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 45

Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις που προκύπτουν από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) ή 2371 (2017), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την άσκηση δραστηριοτήτων, εάν η Επιτροπή Κυρώσεων έχει καθορίσει ανά περίπτωση, τις εν λόγω δραστηριότητες ως αναγκαίες για να διευκολύνονται οι εργασίες διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής βοήθειας και αρωγής στη ΛΔΚ προς όφελος του άμαχου πληθυσμού της ΛΔΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 46 της ΑΣΑΗΕ 2321 (2016).

Άρθρο 46

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται:

α)

να τροποποιεί το παράρτημα Ι βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη,

β)

να τροποποιεί το παράρτημα II μέρη II, III, IV και V και τα παραρτήματα VI, VII, IX, X και XI με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής Κυρώσεων ή του ΣΑΗΕ και να επικαιροποιεί τους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87,

γ)

να τροποποιεί το παράρτημα VIII, ώστε να καταστεί λεπτομερέστερο ή να προσαρμοστεί ο κατάλογος των αγαθών που αναγράφονται σε αυτό, λαμβανομένων υπόψη οποιουδήποτε ορισμού ή οποιωνδήποτε κατευθυντηρίων γραμμών έχει εκδώσει η Επιτροπή Κυρώσεων, ή να επικαιροποιεί τους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87,

δ)

να τροποποιεί τα παραρτήματα III, IV και V με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής Κυρώσεων ή του ΣΑΗΕ ή τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τα παραρτήματα αυτά στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849,

ε)

να τροποποιεί το παράρτημα XII, ώστε να καταστεί λεπτομερέστερο ή να προσαρμοστεί ο κατάλογος των υπηρεσιών που αναγράφεται σε αυτό, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη, καθώς και οποιονδήποτε ορισμό ή κατευθυντήριες γραμμές έχει εκδώσει η Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, ή να προσθέσει τους αριθμούς αναφοράς που λαμβάνονται από το σύστημα κεντρικής ταξινόμησης προϊόντων για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καθορίζει η Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 47

1.   Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η Επιτροπή Κυρώσεων καταχωρίζουν στον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, το Συμβούλιο εγγράφει αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στα παραρτήματα XIII και XIV.

2.   Όταν το Συμβούλιο αποφασίζει να υπαγάγει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 1, 2 ή 3, τροποποιεί αναλόγως τα παραρτήματα XV, XVI και XVII.

3.   Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του, μαζί με τους λόγους καταχώρισης, στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνση είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα να υποβάλει παρατηρήσεις.

4.   Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή προσκομίζονται ουσιαστικά νέα στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει σχετικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

5.   Όταν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποφασίζει να αφαιρέσει από τον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα ή να τροποποιήσει τα στοιχεία αναγνώρισης καταχωρισμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα, το Συμβούλιο τροποποιεί αναλόγως τα παραρτήματα XIII και XIV.

Άρθρο 48

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνουν αλλήλους αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως δε πληροφορίες που αφορούν παραβιάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 49

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις προσδιορίζουν στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα Ι ή μέσω αυτών.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και της κοινοποιούν κάθε μετέπειτα τροποποίησή τους.

Άρθρο 50

1.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι φορείς:

α)

παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως δεσμευμένους λογαριασμούς και ποσά σύμφωνα με το άρθρο 34, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία κατοικούν ή ευρίσκονται και την διαβιβάζουν πάραυτα στην Επιτροπή είτε απευθείας είτε μέσω των οικείων κρατών μελών και

β)

συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές σε κάθε επαλήθευση των εν λόγω πληροφοριών.

2.   Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται άμεσα από την Επιτροπή καθίσταται πάραυτα διαθέσιμη στο οικείο κράτος μέλος.

3.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

Άρθρο 51

Η Επιτροπή επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 52

Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 53

1.   Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεασθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρόμοιων απαιτήσεων, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, ιδίως χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

α)

κατονομαζόμενα πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα XIII, XV, XVI ή XVII, ή τον πλοικτήτη σκαφών που απαριθμείται στο παράρτημα XIV,

β)

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οντότητα ή φορέα της ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων της κυβέρνησης της ΛΔΚ και των δημόσιων υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών της,

γ)

οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

2.   Η εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής θεωρείται ότι θίγεται από τα μέτρα που επιβάλλονται από τον παρόντα κανονισμό, εφόσον η ύπαρξη ή το περιεχόμενο της απαίτησης απορρέει άμεσα ή έμμεσα από τα εν λόγω μέτρα.

3.   Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το πρόσωπο που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

4.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο του νομίμου της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 54

1.   Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν θεμελιώνει καμία ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που προέβη σε αυτήν τη δέσμευση ή των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή παρακρατήθηκαν λόγω αμέλειας.

2.   Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων δεν εγείρουν κανενός είδους ευθύνη αυτών, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευτούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 55

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι εκτελούνται. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 56

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 329/2007 καταργείται. Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 57

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2017.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MAASIKAS


(1)  ΕΕ L 141 της 28.5.2016, σ. 79.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 329/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(5)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(7)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(8)  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

(9)  Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).

(10)  Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 3).

(11)  Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1).

(12)  Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).

(13)  Κανονισμός (EE) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134, 29.5.2009, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(16)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(17)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

(18)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

(19)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δικτυακοί τόποι προς ενημέρωση σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 και 50 και διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΒΕΛΓΙΟ

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ΔΑΝΙΑ

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

ΚΡΟΑΤΙΑ

http://www.mvep.hr/sankcije

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑΛΤΑ

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/node/1548

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Βέλγιο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: relex-sanctions@ec.europa.eu


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αγαθά και τεχνολογία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο α) και στο άρθρο 7

ΜΕΡΟΣ Ι

Όλα τα αγαθά και η τεχνολογία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Άλλα είδη, υλικά, εξοπλισμοί, αγαθά και τεχνολογίες που μπορεί να συμβάλουν στα προγράμματα της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα, βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.

Εκτός εάν ορίζεται άλλως, οι αριθμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται στη στήλη με τον τίτλο ‘Περιγραφή’ παραπέμπουν στις περιγραφές ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης που εκτίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

Ο αριθμός αναφοράς στη στήλη ‘Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009’ σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του είδους που περιγράφεται στη στήλη ‘Περιγραφή’ δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους που καθορίζονται στην περιγραφή του κωδικού διπλής χρήσης στον οποίο γίνεται αναφορά.

Οι ορισμοί των εντός ‘μονών ανωφερών εισαγωγικών’ όρων περιέχονται σε τεχνική παρατήρηση του οικείου σημείου.

Οι ορισμοί των όρων εντός «εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο στόχος των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη απαγορευμένων αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα απαγορευμένα συστατικά στοιχεία, όταν το απαγορευμένο συστατικό στοιχείο ή στοιχεία αποτελούν το κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι εφικτό να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

ΣΗΜ.: Για να κριθεί κατά πόσον ένα ή περισσότερα απαγορευμένα συστατικά στοιχεία ή μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμιστούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται, καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το απαγορευμένο συστατικό στοιχείο ή μέρη το κύριο στοιχείο των παρεχόμενων αγαθών.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο νέα όσο και μεταχειρισμένα προϊόντα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (GTN)

(Σε συνάρτηση με το τμήμα Γ.)

Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών, των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύεται στο μέρος Α (Αγαθά) παρακάτω, απαγορεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Β.

Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» απαγορευμένων αγαθών παραμένει υπό απαγόρευση ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη απαγορευμένα αγαθά.

Απαγορεύσεις δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή των προϊόντων που δεν απαγορεύονται.

Απαγορεύσεις στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

A.   ΑΓΑΘΑ

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

II.A0.

Αγαθά

Αριθμός

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A0.001

Κοίλες λυχνίες καθόδου ως εξής:

α.

Κοίλες λυχνίες καθόδου ιωδίου με συσκευές από αγνό πυρίτιο ή χαλαζία,

β.

Κοίλες λυχνίες καθόδου ουρανίου.

 

II.A0.002

Μονωτές Φαραντέι (Faraday) στην κλίμακα μήκους κύματος 500 nm — 650 nm.

 

II.A0.003

Οπτικά φράγματα στην κλίμακα μήκους κύματος 500 nm — 650 nm.

 

II.A0.004

Οπτικές ίνες στην κλίμακα μήκους κύματος 500 — 650 nm με αντιανακλαστικά στρώματα στην κλίμακα μήκους κύματος 500 — 650 nm και με διάμετρο πυρήνα μεγαλύτερο από 0,4 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2 mm.

 

II.A0.005

Κατασκευαστικά μέρη και εξοπλισμός δοκιμών για δοχεία πυρηνικού αντιδραστήρα, εκτός των αναφερομένων στο 0Α001, ως εξής:

α.

Παρεμβύσματα,

β.

Εσωτερικά συστατικά μέρη,

γ.

Εξοπλισμός σφράγισης, δοκιμών και μέτρησης.

0A001

II.A0.006

Συστήματα πυρηνικής ανίχνευσης, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 0A001.ι ή στο σημείο 1A004.γ, για ανίχνευση, εντοπισμό ή ποσοτικοποίηση ραδιενεργών υλικών και ραδιενέργειας πυρηνικής προέλευσης και ειδικά κατασκευασμένα μέρη τους.

ΣΗΜ: Για μέσα ατομικής προστασίας, βλ. σημείο I.A1.004 κατωτέρω.

0A001.ι.

1A004.γ.

II.A0.007

Βαλβίδες φυσητήρων κατασκευασμένες από κράματα αργιλίου ή ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304, 304L ή 316L, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 0B001.γ.6., στο σημείο 2A226 ή στο σημείο 2B350.

0B001.γ.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Κάτοπτρα για λέιζερ, άλλα από εκείνα που προσδιορίζονται στο σημείο 6A005.ε, αποτελούμενα από υποστρώματα με συντελεστή θερμικής διαστολής 10-6 K-1 ή λιγότερο στους 20 °C (π.χ. τήγμα πυριτίας ή σάπφειρο).

Ο κωδικός αυτός δεν καλύπτει τα οπτικά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αστρονομικές εφαρμογές, εκτός αν τα κάτοπτρα περιέχουν τήγμα πυριτίας.

0B001.ζ.5.

6A005.ε.

II.A0.009

Φακοί για λέιζερ, άλλοι από εκείνους που προσδιορίζονται στο σημείο 6A005.ε.2, αποτελούμενοι από υποστρώματα με συντελεστή θερμικής διαστολής 10-6 K-1 ή λιγότερο στους 20 °C (π.χ. τήγμα πυριτίας).

0B001.ζ.

6A005.ε.2.

II.A0.010

Αγωγοί, σωληνώσεις, φλάντζες, εξαρτήματα από νικέλιο ή με επένδυση από νικέλιο ή κράμα νικελίου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε νικέλιο άνω του 40 %, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 2B350.η.1.

2B350

II.A0.011

Αντλίες κενού, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 0B002.στ.2 ή στο σημείο 2B231, ως εξής:

α.

Στροβιλομοριακές αντλίες με παροχή ίση ή μεγαλύτερη των 400 l/s,

β.

Αντλίες κενού αρχικής εκκένωσης με παροχή ογκομετρικής απορρόφησης μεγαλύτερη των 200 m3/h,

γ.

Σπειροειδής ξηρός συμπιεστής με πτυσσόμενο στεγανωτικό παρέμβυσμα και σπειροειδείς ξηρές αντλίες κενού.

0B002.στ.2.

2B231

II.A0.012

Θωρακισμένα περικλείσματα για τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταχείριση ραδιενεργών ουσιών (θερμές κυψέλες).

0B006

II.A0.013

‘Φυσικό ουράνιο’ ή ‘εξαντλημένο ουράνιο’ ή θόριο υπό μορφή μετάλλου, κράματος, χημικής ένωσης ή συμπυκνώματος, καθώς και κάθε άλλο υλικό το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προηγούμενα υλικά, εκτός εκείνων που καθορίζονται στο σημείο 0C001.

0Γ001

II.A0.014

Θάλαμοι εκτόνωσης με ικανότητα απορρόφησης έκρηξης άνω των 2,5 kg ισοδυνάμου TNT.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

II.A1.

Αγαθά

Αριθμός

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A1.001

Διαλύτης δις(2-αιθυλεξυλ) φωσφορικού οξέος (HDEHP ή D2HPA) (αφηρημένος χημικός αριθμός (CAS): [CAS 298 07-7] σε οποιαδήποτε ποσότητα, καθαρότητας άνω του 90 %.

 

II.A1.002

Αέριο φθορίου CAS: [7782-41-4], καθαρότητας άνω του 95 %.

 

II.A1.003

Δακτυλιοειδείς στεγανωτικοί σύνδεσμοι (φλάντζες) και παρεμβύσματα, με εσωτερική διάμετρο 400 mm ή μικρότερη, κατασκευασμένοι από ένα από τα ακόλουθα υλικά:

α.

Συμπολυμερή φθοριούχου βινυλιδενίου διαθέτοντα 75 % και άνω βήτα κρυσταλλική δομή, χωρίς επιμήκυνση,

β.

Φθοριωμένα πολυϊμίδια περιέχοντα 10 % βάρους και άνω συνδεδεμένου φθορίου,

γ.

Φθοριωμένα ελαστομερή του φωσφαζενίου περιέχοντα 30 % και άνω συνδεδεμένου φθορίου,

δ.

Πολυχλωροτριφθορο-αιθυλένιο (PCTFE, π.χ. Kel-F ®),

ε.

Φθορο-ελαστομερή (π.χ. Viton ®, Tecnoflon ®),

στ.

Πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (PTFE).

1A001

II.A1.004

Μέσα ατομικής προστασίας για την ανίχνευση ακτινοβολίας πυρηνικής προέλευσης, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 1A004.γ, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων ατομικής δοσιμέτρησης.

1A004.γ.

II.A1.005

Ηλεκτρολυτικά κύτταρα για την παραγωγή φθορίου, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 1B225, με παραγωγική δυνατότητα ανώτερη των 100g φθορίου την ώρα.

1B225

II.A1.006

Καταλύτες, εκτός από εκείνους που προσδιορίζονται στο σημείο 1A225 ή στο σημείο 1B231, που περιέχουν λευκόχρυσο, παλλάδιο ή ρόδιο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν αντιδράσεις ανταλλαγής ισοτόπων υδρογόνου μεταξύ υδρογόνου και ύδατος, για την ανάκτηση τριτίου από βαρύ ύδωρ ή για την παραγωγή βαρέος ύδατος.

1A225

1B231

II.A1.007

Αλουμίνιο και τα κράματά του, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 1C002.β.4 ή στο σημείο 1C202.α, σε ακατέργαστη ή μη κατεργασμένη μορφή εμφανίζοντα οποιοδήποτε από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

α.

‘Εμφανίζοντα’ μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 460 Mpa και άνω σε 293 K (20 °C) ή

β.

διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού 415 Mpa ή περισσότερο σε 298 K (25 °C).

Η φράση κράματα ‘εμφανίζοντα’ αναφέρεται σε κράματα πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία τους.

1Γ002.β.4.

1Γ202.α.

II.A1.008

Μαγνητικά μέταλλα, παντός τύπου και μορφής, εκτός αυτών που προσδιορίζονται στο σημείο 1Γ003.α., ‘με αρχική σχετική διαπερατότητα’120 000 και άνω και πάχος μεταξύ 0,05 mm και 0,1 mm.

Η μέτρηση της ‘αρχικής σχετικής διαπερατότητας’ πρέπει να πραγματοποιείται σε πλήρως αναπεπηγμένα υλικά.

1Γ003.α.

II.A1.009

‘Ινώδη ή νηματώδη υλικά’ ή προ-εμποτίσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 1Γ010.α., 1Γ010.β., 1Γ210.α. ή 1Γ210.β., ως εξής:

α.

‘Ινώδη ή νηματώδη υλικά’ από αρμίδια με ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.Α

Με ‘ειδικό συντελεστή’ άνω των 10 × 106 m ή

2.Α

Με ‘ειδική αντίσταση εφελκυσμού’ άνω των 17 × 104 m,

β.

Υαλώδη ‘ινώδη ή νηματώδη υλικά’ με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

1.Α

Με ‘ειδικό συντελεστή’ άνω των 3,18 × 106 m ή

2.Α

‘Ειδική αντίσταση εφελκυσμού’ άνω των 76,2 × 103 m,

γ.

Συνεχή ‘στημόνια’, ‘πιλήματα’, ‘τέλματα’ ή ‘ταινίες’ εμποτισμένα με θερμοσκληρική ρητίνη πλάτους 15 mm το πολύ (προεμποτίσματα), από υαλώδη ‘ινώδη ή νηματώδη υλικά’, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο I.A1.010.α. κατωτέρω,

δ.

Ανθρακούχα ‘ινώδη ή νηματώδη υλικά’,

ε.

Συνεχή ‘στημόνια’, ‘πιλήματα’, ‘τέλματα’ ή ‘ταινίες’ εμποτισμένα με θερμοσκληρική ρητίνη, από ανθρακούχα ή υαλώδη ‘ινώδη ή νηματώδη υλικά’,

στ.

Συνεχή ‘στημόνια’, ‘πιλήματα’, ‘τέλματα’ ή ‘ταινίες’ από πολυακρυλονιτρίλια (PAN),

ζ.

‘Ινώδη ή νηματώδη υλικά’ από παραμίδιο (Kevlar® και άλλες ίνες τύπου Kevlar®).

1Γ010.α

1Γ010.β.

1Γ210.α.

1Γ210.β.

II.A1.010

Ίνες προεμποτισμένες σε φυσικές ή μη ρητίνες (προεμποτίσματα), μεταλλικές ίνες ή ίνες επιχρισμένες με άνθρακα (προμορφώματα), ή ‘προμορφώματα ανθρακούχων ινών’, ως εξής:

α.

Κατασκευασμένες από ‘ινώδη ή νηματώδη υλικά’, όπως προσδιορίζονται στο σημείο I.A.A1.009 ανωτέρω·

β.

‘Ινώδη ή νηματώδη υλικά’ (προεμποτίσματα) με ‘μήτρα’ εποξεικής ρητίνης εμποτισμένης με άνθρακα, που προσδιορίζονται στα σημεία 1Γ010.α., 1Γ010.β ή 1Γ010.γ., για την επισκευή τμημάτων αεροσκαφών ή ελασμάτων, στα οποία το μέγεθος των επιμέρους φύλλων του προεμποτίσματος δεν υπερβαίνει τα 50 cm × 90 cm·

γ.

Προεμποτίσματα που προσδιορίζονται στα σημεία 1Γ010.α., 1Γ010.β. ή 1Γ010.γ., εμποτισμένα με φαινολικές ή εποξεικές ρητίνες και σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Τg) κάτω των 433 Κ (160 °C) και θερμοκρασία ωρίμανσης κάτω του σημείου υαλώδους μετάπτωσης.

1Γ010

1Γ210

II.A1.011

Σύνθετα κεραμικού ενισχυμένου με πυριτιούχα καρβίδια χρησιμοποιούμενα σε ρύγχη οχημάτων επαναφοράς, ακροφύσια χρησιμοποιούμενα σε ‘βλήματα’, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1Γ107.

1Γ107

II.A1.012

Δεν χρησιμοποιείται.

 

II.A1.013

Ταντάλιο, καρβίδιο, καρβίδιο του βολφραμίου και κράματα, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 1Γ226, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Σε μορφές με κοίλη κυλινδρική ή σφαιρική συμμετρία (περιλαμβανομένων και κυλινδρικών τμημάτων) εσωτερικής διαμέτρου μεταξύ των 50 mm και 300 mm και

β.

Μάζα άνω των 5 kg.

1Γ226

II.A1.014

‘Στοιχειακές σκόνες’ κοβαλτίου, νεοδυμίου ή σαμαρίου ή κράματα ή μίγματα των στοιχείων αυτών με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 20 % σε κοβάλτιο, νεοδύμιο ή σαμάριο, με μέγεθος σωματιδίων κάτω των 200 μm.

‘Στοιχειακή σκόνη’ σημαίνει σκόνη ενός στοιχείου υψηλής καθαρότητας.

 

II.A1.015

Καθαρό φωσφορικό τριβουτύλιο (TBP) [αριθ. CAS 126-73-8] ή οποιοδήποτε μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ΤΒΡ άνω του 5 %.

 

II.A1.016

Χάλυβας μαρτενγήρανσης, εκτός αυτού που αναφέρεται στο σημείο 1Γ116 ή στο σημείο 1Γ216.

1.

Η φράση χάλυβας μαρτενγήρανσης ‘εμφανίζων’ αναφέρεται σε χάλυβα μαρτενγήρανσης πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία.

2.

Οι χάλυβες μαρτενγήρανσης είναι χαλυβοκράματα γενικά χαρακτηριζόμενα από υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο, πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και χρήση υποκατάστατων στοιχείων ή ιζημάτων για την ενίσχυση του κράματος και τη σκλήρυνσή του με γήρανση.

1Γ116

1Γ216

II.A1.017

Μέταλλα, σκόνες μετάλλων και υλικά ως εξής:

α.

Βολφράμιο και κράματα βολφραμίου, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 1Γ117, υπό μορφή ομοιόμορφων σφαιρικών ή κονιορτοποιημένων σωματιδίων με διάμετρο ίση με 500 μm (μικρομέτρων) ή μικρότερη, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 97 % ή μεγαλύτερη,

β.

Μολυβδαίνιο και κράματα μολυβδαινίου, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 1Γ117, υπό μορφή ομοιόμορφων σφαιρικών ή κονιορτοποιημένων σωματιδίων με διάμετρο ίση με 500 μm ή μικρότερη, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 97 % ή μεγαλύτερη,

γ.

Υλικά βολφραμίου υπό μορφή στερεού σώματος, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 1Γ226, αποτελούμενα από τα ακόλουθα υλικά:

1.

Βολφράμιο και κράματα βολφραμίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 97 % ή περισσότερο,

2.

Βολφράμιο στο οποίο έχει διεισδύσει χαλκός, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 80 % ή περισσότερο ή

3.

Βολφράμιο στο οποίο έχει διεισδύσει άργυρος με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 80 % ή περισσότερο.

1Γ117

1Γ226

II.A1.018

Μαλακά μαγνητικά κράματα, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 1Γ003, με την ακόλουθη χημική σύνθεση:

α.

Με περιεκτικότητα σε σίδηρο μεταξύ 30 % και 60 % και

β.

Με περιεκτικότητα σε κοβάλτιο μεταξύ 40 % και 60 %.

1Γ003

II.A1.019

Δεν χρησιμοποιείται.

 

II.A1.020

Γραφίτης, εκτός εκείνου που προσδιορίζεται στο σημείο 0Γ004 ή στο σημείο 1Γ107.α., που προορίζεται, βάσει σχεδιασμού ή προδιαγραφών, για χρήση σε μηχανήματα μορφοποίησης με ηλεκτρική εκκένωση (EDM).

0Γ004

1Γ107.α.

II.A1.021

Κράματα χάλυβα σε φύλλα ή πλάκες, που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

Κράματα χάλυβα ‘εμφανίζοντα’ μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό 1 200  MPa και άνω, σε 293 K (20 °C) ή

β)

Διπλοί ανοξείδωτοι χάλυβες σταθεροποιημένοι με άζωτο.

Σημείωση: η φράση κράματα ‘εμφανίζοντα’ περιλαμβάνει κράματα πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία τους.

Τεχνική σημείωση: Οι ‘διπλοί ανοξείδωτοι χάλυβες σταθεροποιημένοι με άζωτο’ έχουν διφασική μικροδομή που συνίστανται σε κόκκους φερριτικού ή ωστενιτικού χάλυβα, με την προσθήκη αζώτου για τη σταθεροποίηση της μικροδομής.

1Γ116

1Γ216

II.A1.022

Σύνθετο υλικό άνθρακα-άνθρακα.

1A002.β.1

II.A1.023

Κράματα νικελίου σε ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή που περιέχουν 60 % κατά βάρος ή περισσότερο νικέλιο.

1Γ002.γ.1.α

II.A1.024

Κράματα τιτανίου σε φύλλα ή πλάκες ‘εμφανίζοντα’ μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό 900 MPa και άνω σε 293 K (20 °C).

Σημείωση: η φράση κράματα ‘εμφανίζοντα’ περιλαμβάνει κράματα πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία τους.

1Γ002.β.3

II.A1.025

Κράματα τιτανίου, άλλα από εκείνα που προσδιορίζονται στα σημεία 1Γ002 και 1Γ202.

1Γ002

1Γ202

II.A1.026

Ζιρκόνιο και κράματα ζιρκονίου, άλλα από εκείνα που προσδιορίζονται στα σημεία 1Γ011, 1Γ111 και 1Γ234.

1Γ011

1Γ111

1Γ234

II.A1.027

Εκρηκτικές ύλες άλλες από εκείνες που προσδιορίζονται στο σημείο 1Γ239, ή υλικά ή μείγματα που περιέχουν τέτοιες εκρηκτικές ύλες σε ποσοστό μεγαλύτερο από 2 % κατά βάρος, με κρυσταλλική πυκνότητα μεγαλύτερη από 1,5 g/cm3 και με ταχύτητα έκρηξης υψηλότερη από 5 000  m/s.

1Γ239

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

II.A2.

Αγαθά

Αριθμός

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A2.001

Συστήματα δονητικών δοκιμών, εξοπλισμός και σχετικά κατασκευαστικά μέρη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2Β116:

α.

Συστήματα δονητικών δοκιμών με τεχνικές ανάδρασης ή κλειστού βρόχου, που περιέχουν μονάδα ψηφιακού ελέγχου, ικανά να δονούν συστήματα με επιτάχυνση τουλάχιστον 0,1g RMS σε συχνότητα μεταξύ 0,1 Hz και 2 kHz και να ασκούν δυνάμεις τουλάχιστον 50 kN, μετρούμενες επί ‘ελευθέρου πάγκου’,

β.

Μονάδες ψηφιακού ελέγχου, σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένο ‘λογισμικό’ δονητικών δοκιμών, με ‘εύρος ζώνης ελέγχου πραγματικού χρόνου’ άνω των 5 kHz, σχεδιασμένοι για χρήση με τα συστήματα δονητικών δοκιμών που προσδιορίζονται στο σημείο α.,

Ως ‘εύρος ζώνης ελέγχου πραγματικού χρόνου’ νοείται ο ανώτατος ρυθμός με τον οποίο η μονάδα ελέγχου μπορεί να εκτελέσει πλήρεις κύκλους δειγματοληψίας, επεξεργασίας δεδομένων και διαβίβασης σημάτων ελέγχου.

γ.

Δονητές (μονάδες ταλάντωσης), με ή χωρίς συνδεδεμένο ενισχυτή, ικανοί να εξασκούν δυνάμεις τουλάχιστον 50 kN, μετρούμενες επί ‘ελευθέρου πάγκου’, και χρησιμοποιούμενοι σε συστήματα δονητικών δοκιμών που προσδιορίζονται στο σημείο α.,

δ.

Βοηθητικές κατασκευές διατάξεων δοκιμής και ηλεκτρονικές μονάδες, σχεδιασμένες να συνδυάζουν πολλαπλούς δονητές, σε σύστημα ικανό να εξασκεί πραγματική συνδυασμένη δύναμη τουλάχιστον 50 kN, μετρούμενη επί ‘ελευθέρου πάγκου’, που χρησιμοποιούνται σε συστήματα δονητικών δοκιμών που προσδιορίζονται στο σημείο α.

Ως ‘ελεύθερος πάγκος’ νοείται επίπεδος πάγκος ή επιφάνεια, που δεν φέρει κατασκευές ή εξαρτήματα.

2B116

II.A2.002

Εργαλειομηχανές, εκτός από εκείνες που προσδιορίζονται στο σημείο 2Β001 ή 2B201 και οποιοσδήποτε σχετικός συνδυασμός, για την αφαίρεση (ή κοπή) μεταλλικών, κεραμικών ή ‘συνθέτων’ υλικών, οι οποίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρονικές διατάξεις για ‘ψηφιακό έλεγχο’, που έχουν ακρίβεια τοποθέτησης ίση ή μικρότερη (καλύτερη) από 30 μm, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 230/2 (1988) (1) ή με εθνικά ισοδύναμα κατά μήκος οποιουδήποτε γραμμικού άξονα.

2B001

2B201

II.A2.002a

Δομικά μέρη και διατάξεις για ψηφιακό έλεγχο, ειδικά κατασκευασμένα για τις εργαλειομηχανές που προσδιορίζονται στο σημείο 2B001, 2B201 ή I.A2.002 ανωτέρω.

 

II.A2.003

Ζυγοσταθμιστικές μηχανές και συναφής εξοπλισμός, ως εξής:

α.

Ζυγοσταθμιστικές μηχανές σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για οδοντιατρικό ή άλλον ιατρικό εξοπλισμό, που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

Μη ικανές να ζυγοσταθμίζουν στροφείς/συγκροτήματα με μάζα άνω των 3 kg,

2.

Ικανές να ζυγοσταθμίζουν στροφείς/συγκροτήματα σε ταχύτητες άνω των 12 500  rpm,

3.

Ικανές να διορθώνουν ανιστοσταθμίσεις σε δύο ή περισσότερα επίπεδα και

4.

Ικανές να ζυγοσταθμίζουν μέχρι εναπομένουσα ειδική ανισοστάθμιση 0,2 g × mm ανά kg μάζας στροφέα.

β.

‘Ενδεικτικές κεφαλές’ σχεδιασμένες ή τροποποιημένες προς χρήση με τις μηχανές που προσδιορίζονται στο σημείο α. ανωτέρω.

Οι ‘ενδεικτικές κεφαλές’ αποκαλούνται ενίοτε και ζυγοσταθμιστικά όργανα.

2B119

II.A2.004

Τηλεχειριστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χειρισμούς εξ αποστάσεως σε εργασίες ραδιοχημικού διαχωρισμού ή θερμούς θαλάμους, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2Β225, με ένα από τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά:

α.

Ικανότητα να διαπερνούν τοιχώματα θερμών (θωρακισμένων) θαλάμων πάχους 0,3 m ή μεγαλύτερου (εργασία διά μέσου του τοιχώματος)· ή

β.

Ικανότητα να υπερπηδούν τοιχώματα θερμών θαλάμων πάχους 0,3 m ή μεγαλύτερου (υπερπήδηση του τοιχώματος).

Οι τηλεχειριστές επιτυγχάνουν μεταφορά των κινήσεων του ανθρώπου-χειριστή με έναν ενεργητικό βραχίονα και μία τελική διάταξη συγκράτησης. Μπορεί να είναι του τύπου κύριος/υπηρέτης (master/slaνe) ή να ελέγχονται μέσω ‘joystick’ ή πληκτρολογίου.

2B225

II.A2.005

Κάμινοι θερμικής κατεργασίας ελεγχόμενης ατμόσφαιρας ή κάμινοι οξείδωσης με ικανότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες άνω των 400 °C.

Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τις καμίνους σήραγγας με μεταφορά κυλίνδρων ή αμαξιδίων, τις καμίνους σήραγγας με ιμάντα μεταφοράς, τις ωστικές ή παλινδρομικές καμίνους που είναι ειδικά σχεδιασμένες για την παραγωγή υάλου, επιτραπέζιων κεραμικών σκευών ή δομικών κεραμικών υλικών.

2B226

2B227

II.A2.006

Δεν χρησιμοποιείται.

 

II.A2.007

‘Μορφοτροπείς πιέσεως’, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2Β230, με ικανότητα μέτρησης απόλυτων πιέσεων σε οποιοδήποτε σημείο από 0 έως 200 kPa, και με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

α.

Ευαίσθητα στοιχεία κατασκευασμένα ή προστατευόμενα με επίστρωση ή κάλυψη από ‘υλικά που αντέχουν στο εξαχλωριούχο ουράνιο (UF6)’ και

β.

Με ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

Πλήρη κλίμακα κάτω των 200 kPa και ‘ακρίβεια’ μεγαλύτερη από ± 1 % της πλήρους κλίμακας ή

2.

Πλήρη κλίμακα 200 kPa ή μεγαλύτερη και ‘ακρίβεια’ μεγαλύτερη από 2 kPa.

Για τους σκοπούς του σημείου 2Β230, η ‘ακρίβεια’ περιλαμβάνει τη μη γραμμικότητα, την υστέρηση και την επαναληψιμότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου.

2B230

II.A2.008

Κλειστός εξοπλισμός υγρού-υγρού (εκχυλιστές αναμεικτικού τύπου, παλμικές στήλες, στήλες με πλάκες, φυγοκεντρικοί εκχυλιστές), και διανομείς υγρών, διανομείς ατμών ή συλλεκτήρες υγρών προς χρήση σε αυτές τις στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την υπό επεξεργασία χημική ουσία ή χημικές ουσίες είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

α.

Κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο,

β.

Φθοριούχα πολυμερή,

γ.

Ύαλο (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλίνων επενδύσεων),

δ.

Γραφίτη ή ‘ανθρακογραφίτη’,

ε.

Νικέλιο ή κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40 % σε νικέλιο,

στ.

Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

ζ.

Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου,

η.

Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου,

θ.

Ανοξείδωτο χάλυβα.

Ο ‘ανθρακογραφίτης’ είναι μια σύνθεση που αποτελείται από άμορφο άνθρακα και γραφίτη, και στην οποία η κατά βάρος περιεκτικότητα σε γραφίτη ανέρχεται σε 8 % και άνω.

2B350.ε.

II.A2.009

Βιομηχανικός εξοπλισμός και δομικά μέρη, διαφορετικά από τα προσδιοριζόμενα στο σημείο 2Β350.δ., ως εξής:

Εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας άνω των 0,05 m2 και κάτω των 30 m2 και σωλήνες, πετάσματα, πηνία ή τρόχιλοι (πυρήνες) προς χρήση σε αυτούς τους εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το ή τα υγρά είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

α.

Κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο,

β.

Φθοριούχα πολυμερή,

γ.

Ύαλο (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλίνων επενδύσεων),

δ.

Γραφίτη ή ‘ανθρακογραφίτη’,

ε.

Νικέλιο ή κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40 % σε νικέλιο,

στ.

Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

ζ.

Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου,

η.

Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου,

θ.

Καρβίδιο πυριτίου,

ι.

Καρβίδιο τιτανίου ή

ια.

Ανοξείδωτο χάλυβα.

Το παρόν σημείο δεν καλύπτει τα ψυγεία οχημάτων.

Tα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου του εναλλάκτη θερμότητας.

2B350.δ.

II.A2.010

Αντλίες πολλαπλής στεγανότητας, και χωρίς σφραγίδες στεγανότητας, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 2B350.θ, κατάλληλες για διαβρωτικά υγρά, ή αντλίες κενού και περιβλήματα (σώματα αντλιών), προσχηματισμένα χιτώνια περιβλημάτων, πτερωτές, ρότορες ή ακροφύσια αντλιών εκτόξευσης προς χρήση στις αντλίες αυτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την υπό επεξεργασία χημική ουσία ή χημικές ουσίες είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

α.

Κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο·

β.

Κεραμικά·

γ.

Σιδηροπυρίτιο·

δ.

Φθοριούχα πολυμερή·

ε.

Ύαλο (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλίνων επενδύσεων)·

στ.

Γραφίτη ή ‘ανθρακογραφίτη’·

ζ.

Νικέλιο ή κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40 % σε νικέλιο·

η.

Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου·

θ.

Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου·

ι.

Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου·

ια.

Νιόβιο (κολόμβιο) ή κράματα νιοβίου·

ιβ.

Ανοξείδωτο χάλυβα·

ιγ.

Κράματα αργιλίου· ή

ιδ.

Καουτσούκ.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου της αντλίας. Ο όρος ‘καουτσούκ’ περιλαμβάνει όλα τα είδη φυσικού και συνθετικού καουτσούκ.

2B350.θ.

II.A2.011

‘Φυγοκεντρικοί διαχωριστές’, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 2B352.γ., με ικανότητα συνεχούς διαχωρισμού χωρίς διασπορά αερολυμάτων που είναι κατασκευασμένοι από:

α.

Κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο,

β.

Φθοριούχα πολυμερή,

γ.

Ύαλο (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλίνων επενδύσεων),

δ.

Νικέλιο ή κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40 % σε νικέλιο,

ε.

Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

στ.

Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου ή

ζ.

Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου.

Στους ‘φυγοκεντρικούς διαχωριστές’ συμπεριλαμβάνονται τα δοχεία ή οι δεξαμενές απόχυσης.

2B352.γ.

II.A2.012

Φίλτρα από πυροσυσσωματωμένο μέταλλο, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 2B352.δ., από νικέλιο ή κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40 % σε νικέλιο.

2B352.δ.

II.A2.013

Μηχανές περιδινητικής και υδραυλικής μορφοποίησης, εκτός από εκείνες που προσδιορίζονται στο σημείο 2B009, 2B109 ή 2B209, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

Για τους σκοπούς αυτού του είδους, οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες περιδινητικής και υδραυλικής μορφοποίησης θεωρούνται ως μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Όργανα και αντιδραστήρια, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 2Β350 ή στο σημείο 2B352, ως εξής:

α.

Αντιδραστήρες ζύμωσης κατάλληλοι για την καλλιέργεια παθογενών ‘μικροοργανισμών’ ή ιών ή για την παραγωγή τοξινών χωρίς την έκλυση αερολυμάτων, συνολικής χωρητικότητας 10 λίτρων τουλάχιστον,

β.

Αναδευτήρες για αντιδραστήρες ζύμωσης, όπως αναφέρονται στο σημείο α. ανωτέρω,

Στους αντιδραστήρες ζύμωσης συμπεριλαμβάνονται βιοαντιδραστήρες, χημειοστάτες και συστήματα συνεχούς ροής.

γ.

Εργαστηριακός εξοπλισμός ως εξής:

1.

Εξοπλισμός αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR),

2.

Εξοπλισμός γενετικής αλληλουχίας,

3.

Γενετικοί συνθετητές,

4.

Εξοπλισμός ηλεκτρομετασχηματισμού,

5.

Ειδικά αντιδραστήρια που συνδυάζονται με τον εξοπλισμό του σημείου I.A2.014.γ. αριθμοί 1. έως 4. ανωτέρω,

δ.

φίλτρα, μικρο-φίλτρα, νανο-φίλτρα ή φίλτρα ‘ultra’, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανική βιολογία ή στη βιολογία εργαστηρίου για συνεχή διήθηση, εκτός από τα φίλτρα που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί ειδικά για ιατρικούς σκοπούς ή για την παραγωγή καθαρού ύδατος, καθώς και για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο έργων τα οποία υποστηρίζουν επισήμως η ΕΕ ή τα Ηνωμένα Έθνη,

ε.

Μεγάλες φυγοκεντρικές μηχανές, ρότορες και προσαρμογείς για τέτοιες μηχανές,

στ.

Εξοπλισμός λυοφιλίωσης.

2B350

2B352

II.A2.015

Εξοπλισμός, εκτός εκείνου που προσδιορίζεται στο σημείο 2B005, 2B105 ή 3B001.δ., για την εναπόθεση δομικών συνθέτων, ως εξής, και ειδικά σχεδιασμένων κατασκευαστικών μερών και εξαρτημάτων γι' αυτόν:

α.

Εξοπλισμός χημικής εναπόθεσης ατμών (CVD),

β.

Εξοπλισμός φυσικής εναπόθεσης ατμών (PVD),

γ.

Εξοπλισμός εναπόθεσης μέσω θέρμανσης με επαγωγή ή ωμική αντίσταση.

2B005

2B105

3B001.δ.

II.A2.016

Ανοικτές δεξαμενές ή περιέκτες με ή χωρίς αναδευτήρες, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω των 0,5 m3 (500 Lt), όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(ες) ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

α.

Κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο,

β.

Φθοριούχα πολυμερή,

γ.

Ύαλο (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλίνων επενδύσεων),

δ.

Νικέλιο ή κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40 % σε νικέλιο,

ε.

Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

στ.

Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου,

ζ.

Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου,

η.

Νιόβιο (κολόμβιο) ή κράματα νιοβίου,

θ.

Ανοξείδωτο χάλυβα,

ι.

Ξύλο ή

ια.

Καουτσούκ.

Ο όρος ‘καουτσούκ’ περιλαμβάνει όλα τα είδη φυσικού και συνθετικού καουτσούκ.

2B350

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

II.A3.

Αγαθά

Αριθμός

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A3.001

Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 0B001.ι.5. ή στο σημείο 3A227, που έχουν και τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Μπορούν να παράγουν συνεχώς, επί οκτώ ώρες, 10 kV ή παραπάνω με ρεύμα εξόδου 5 kW ή παραπάνω, με ή χωρίς σάρωση και

β.

Σταθερότητα τάσης ή ρεύματος καλύτερη από 0,1 % σε χρονική περίοδο 4 ωρών.

0B001.ι.5.

3A227

II.A3.002

Φασματογράφοι μάζας, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στα σημεία 0B002.ζ. ή 3A233, που μπορούν να μετρήσουν ιόντα μεγέθους 200 ατομικών μονάδων μάζας ή παραπάνω και οι οποίοι έχουν διακριτική ικανότητα καλύτερη από 2 μέρη στα 200, ως εξής, καθώς επίσης και πηγές ιόντων για τους φασματογράφους αυτούς:

α.

Επαγωγικά συζευγμένοι φασματογράφοι μάζας πλάσματος (ICP/ΜS),

β.

Φασματογράφοι μάζας εκκένωσης με διαύγεια (GDMS),

γ.

Φασματογράφοι μάζας με θερμικό ιονισμό (TIMS),

δ.

Φασματογράφοι μάζας με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων που έχουν θάλαμο πηγής κατασκευασμένο ή με επίστρωση ή κάλυψη από ‘υλικά που αντέχουν στο εξαχλωριούχο ουράνιο (UF6)’,

ε.

Φασματογράφοι μάζας δέσμης μορίων, με ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

Θάλαμο πηγής κατασκευασμένο, με επίστρωση ή με κάλυψη από ανοξείδωτο χάλυβα ή μολυβδαίνιο και εξοπλισμένο με ψυχρή παγίδα που μπορεί να ψυχθεί σε θερμοκρασία 193 K (– 80 °C) ή χαμηλότερη ή

2.

Θάλαμο πηγής κατασκευασμένο, με επίστρωση ή με κάλυψη από υλικά που αντέχουν στο UF6,

στ.

Φασματογράφοι μάζας εξοπλισμένοι με πηγή ιόντων μικροφθορίωσης που έχουν σχεδιαστεί για ακτινίδες ή φθοριούχες ακτινίδες.

0B002.ζ.

3A233

II.A3.003

Εναλλάκτες συχνότητας ή γεννήτριες, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 0B001.β.13. ή 3A225, καθώς και τα κατασκευαστικά στοιχεία και λογισμικά που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τους μετατροπείς αυτούς, με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Πολυφασική έξοδο που μπορεί να αποδώσει ισχύ τουλάχιστον 40 W·

β.

Ικανότητα λειτουργίας στο φάσμα συχνοτήτων μεταξύ 600 και 2 000  Hz· και

γ.

Έλεγχος συχνότητας καλύτερο (χαμηλότερο) από 0,1 %.

1.

Οι εναλλάκτες συχνότητας είναι επίσης γνωστοί ως μετατροπείς, αναστροφείς, γεννήτριες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός δοκιμής, πηγές ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος, μετάδοση κίνησης μεταβλητής ταχύτητας ή συχνότητας.

2.

Η λειτουργία που προσδιορίζεται στο παρόν σημείο μπορεί να επιτευχθεί χάρη σε συγκεκριμένο εξοπλισμό που διατίθεται ως: ηλεκτρονικός εξοπλισμός δοκιμής, πηγή ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος, μετάδοση κίνησης μεταβλητής ταχύτητας ή συχνότητας.

0B001.β.13.

3A225

II.A3.004

Φασματογράφοι και περιθλασίμετρα, που έχουν σχεδιαστεί για την ενδεικτική δοκιμή ή ποσοτική ανάλυση της στοιχειακής σύνθεσης των μετάλλων ή των κραμάτων, χωρίς χημική αποσύνθεση του υλικού.

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ

IΙ.A6.

Αγαθά

Αριθμός

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A6.001

Ράβδοι από γρανίτη υτρίου-αργιλίου (YAG).

 

II.A6.002

Οπτικός εξοπλισμός και δομικά μέρη, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 6A002 ή στο σημείο 6A004.β., ως εξής:

Υπέρυθρα οπτικά συστήματα με μήκος κύματος μεταξύ 9 μm και 17 μm και δομικά μέρη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των δομικών μερών από τελλουριούχο κάδμιο (CdTe).

6A002

6A004.β.

II.A6.003

Συστήματα διόρθωσης μετώπου κύματος, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στα σημεία 6A004.α., 6A005.ε. και 6A005.στ., για χρήση με ακτίνα λέιζερ διαμέτρου άνω των 4 mm και ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, μεταξύ αυτών συστήματα ελέγχου, αισθητήρες μετώπου φάσης και ‘παραμορφώσιμα κάτοπτρα’, συμπεριλαμβανομένων των δίμορφων κατόπτρων.

6A004.α.

6A005.ε.

6A005.στ.

II.A6.004

‘Λέιζερ’ ιόντων αργού, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στα σημεία 0B001.ζ.5., 6A005.α.6. και/ή 6A205.α., με μέση ισχύ εξόδου 5 W και άνω.

0B001.ζ.5.

6A005.α.6.

6A205.α.

II.A6.005

‘Λέιζερ’ ημιαγωγών και δομικά στοιχεία, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 0B001.ζ.5., 0B001.η.6. ή 6A005.β., ως εξής:

α.

Μεμονωμένα ‘λέιζερ’ ημιαγωγών με ισχύ εξόδου άνω των 200 mW έκαστο, σε ποσότητες άνω των 100·

β.

Συστοιχίες ‘λέιζερ’ ημιαγωγών με ισχύ εξόδου άνω των 20 W.

1.

Τα ‘λέιζερ’ ημιαγωγών συνήθως αποκαλούνται δίοδοι ‘λέιζερ’.

2.

Το παρόν σημείο δεν καλύπτει τις διόδους ‘λέιζερ’ με μήκος κύματος 1,2 μm —2,0 μm. 0B001.ζ.5.

0B001.ζ.5.

0B001.η.6.

6A005.β.

II.A6.006

Συντονίσιμα ‘λέιζερ’ ημιαγωγών και συντονίσιμες συστοιχίες ‘λέιζερ’ ημιαγωγών, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 0B001.η.6. ή 6A005.β., μήκους κύματος μεταξύ 9 μm και 17 μm, καθώς και σειρές συστοιχιών ‘λέιζερ’ ημιαγωγών με τουλάχιστον μία συντονίσιμη συστοιχία ‘λέιζερ’ τέτοιου μήκους κύματος.

Τα ‘λέιζερ’ ημιαγωγών συνήθως αποκαλούνται δίοδοι ‘λέιζερ’.

0B001.η.6.

6A005.β.

II.A6.007

‘Συντονίσιμα’‘λέιζερ’ στερεάς κατάστασης, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 0B001.ζ.5., 0B001.η.6. ή 6A005.γ.1., και ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως εξής:

α.

Λέιζερ τιτανίου-σαπφείρου,

β.

Λέιζερ αλεξανδρίτη. 0B001.ζ.5.

0B001.ζ.5.

0B001.η.6.

6A005.γ.1.

II.A6.008

‘Λέιζερ’ με προσμείξεις νεοδυμίου (πλην από υάλου), εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 6Α005.γ.2.β., που έχουν μήκος κύματος εξόδου άνω του 1,0 μm και μέχρι 1,1 μm, και ενέργεια εξόδου άνω των 10 J ανά παλμό.

6A005.γ.2.β.

II.A6.009

Δομικά μέρη ακουστοοπτικής, ως εξής:

α.

Αποτύπωση εικόνων και συσκευές απεικόνισης στερεάς κατάστασης με ρυθμό επανάληψης ίσο ή ανώτερο από 1 kHz,

β.

Υλικά ρυθμού επανάληψης,

γ.

Κύτταρα POCKELS.

6A203.β.4.

II.A6.010

Μηχανές λήψης ανθεκτικές στις ακτινοβολίες, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 6A203.γ., ειδικώς σχεδιασμένες ή βαθμολογημένες για να αντέχουν ολική δόση ακτινοβολίας μεγαλύτερη από 5 × 103 Gy (πυρίτιο) [5 × 106 rad (πυρίτιο)] χωρίς υποβάθμιση της λειτουργίας.

Ο όρος Gy (πυρίτιο) αναφέρεται στην ενέργεια, σε joule ανά χιλιόγραμμο, που απορροφάται από αθωράκιστο δείγμα πυριτίου όταν αυτό εκτίθεται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.

6A203.γ.

II.A6.011

Συντονίσιμοι ενισχυτές και ταλαντωτές παλμικού λέιζερ χρωστικής ουσίας, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στα σημεία 0B001.ζ.5., 6A005 και/ή 6A205.γ., με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Λειτουργία σε μήκη κύματος μεταξύ 300 nm και 800 nm,

β.

Μέση ισχύ εξόδου άνω των 10 W, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 30 W,

γ.

Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο από 1 kHz,

δ.

Πλάτος παλμού μικρότερο από 100 ns.

Σε αυτό το σημείο δεν υπάγονται οι μονότροποι ταλαντωτές.

0B001.ζ.5.

6A005

6A205.γ.

II.A6.012

Παλμικά ‘λέιζερ’ διοξειδίου του άνθρακα, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 0B001.η.6., 6A005.δ. ή 6A205.δ., με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Λειτουργία σε μήκη κύματος μεταξύ 9 μm και 11 μm,

β.

Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο από 250 Hz,

γ.

Μέση ισχύ εξόδου άνω των 100 W, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 W,

δ.

Πλάτος παλμού μικρότερο από 200 ns.

0B001.η.6.

6A005.δ.

6A205.δ.

II.A6.013

Λέιζερ, άλλα από εκείνα που προσδιορίζονται στο σημείο 6A005 ή 6Α205.

6A005

6A205

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

II.A7.

Αγαθά

Αριθμός

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A7.001

Αδρανειακά συστήματα (IS) και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία αυτών, ως εξής:

α.

Συστήματα αδρανειακής πλοήγησης που έχουν εγκριθεί για χρήση στα αεροσκάφη ‘πολιτικής αεροπορίας’ από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας κράτους συμμετέχοντος στον διακανονισμό του Wassenaar, και ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως εξής:

1.

Συστήματα αδρανειακής πλοήγησης (INS) (με καρδανική ανάρτηση ή συνδέσμους = strapdown), καθώς και αδρανειακός εξοπλισμός, σχεδιασμένα για ‘αεροσκάφη’, επίγεια οχήματα, σκάφη (επιφανείας ή υποβρύχια), ή ‘διαστημικά οχήματα’, για τον προσανατολισμό, την καθοδήγηση ή τον χειρισμό, που παρουσιάζουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη τους:

α.

Σφάλμα πλοήγησης (απηλλαγμένο αδρανείας) κατόπιν κανονικής ευθυγράμμισης 0,8 ναυτικών μιλίων ανά ώρα (nm/hr) ‘Πιθανότητα κυκλικού σφάλματος’ (CEP) ή λιγότερο (καλύτερα)· ή

β.

Προδιαγεγραμμένα για να λειτουργούν σε μεγέθη γραμμικής επιτάχυνσης άνω των 10 g·

2.

Υβριδικά συστήματα αδρανειακής πλοήγησης με ενσωματωμένο(-α) Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα(-τα) Πλοήγησης (GNSS) ή ‘Σύστημα(-τα) Πλοήγησης βάσει Καταχωρημένων Δεδομένων’ (‘DBRN’) για τον προσανατολισμό, την καθοδήγηση ή τον χειρισμό, κατόπιν κανονικής ευθυγράμμισης, με ακρίβεια στίγματος INS, μετά την απώλεια του GNSS ή του ‘DBRN’ επί χρονικό διάστημα έως τέσσερα λεπτά, μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 10 μέτρα ‘Πιθανότητας κυκλικού σφάλματος’ (CEP)·

3.

Αδρανειακός εξοπλισμός για αζιμούθιο, κατεύθυνση ή στίγμα του Βορρά, με οποιοδήποτε από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, και ειδικά σχεδιασμένα γι' αυτόν δομικά στοιχεία:

α.

Κατασκευασμένος ώστε να έχει ακρίβεια προσδιορισμού αζιμουθίου, κατεύθυνσης ή στίγματος του Βορρά μικρότερη (καλύτερη επίδοση) ή ίση με 6 λεπτά τόξου RMS σε πλάτος 45 μοιρών· ή

β.

Κατασκευασμένος ώστε να έχει επίπεδο κραδασμού μη λειτουργίας τουλάχιστον 900 g επί τουλάχιστον 1 msec.

β.

Συστήματα θεοδολίχων που εμπεριέχουν αδρανειακό εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για μη στρατιωτικές γεωδαιτικές εφαρμογές και σχεδιασμένο ώστε να έχει ακρίβεια προσδιορισμού αζιμουθίου, κατεύθυνσης ή στίγματος του Βορρά ίση με 6 λεπτά τόξου RMS ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) σε πλάτος 45 μοιρών, και ειδικά κατασκευασμένα δομικά μέρη τους.

γ.

Αδρανειακοί ή λοιποί εξοπλισμοί που εμπεριέχουν επιταχυνσιόμετρα που προσδιορίζονται στο σημείο 7A001 ή 7A101, όπου τα επιταχυνσιόμετρα αυτά σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά ως αισθητήρες MWD (μέτρησης κατά τη γεώτρηση) για χρήση σε εργασίες συντήρησης στον βυθό φρέατος.

Οι παράμετροι των σημείων α.1. και α.2. εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος:

1.

Εισαγωγή τυχαίων κραδασμών με συνολικό μέγεθος 7,7 g rms την πρώτη μισή ώρα και συνολική διάρκεια δοκιμής μιάμιση ώρα ανά άξονα στον καθένα από τους τρεις κάθετους άξονες, όπου οι τυχαίοι κραδασμοί ανταποκρίνονται στις ακόλουθες συνθήκες:

α.

Σταθερή τιμή φασματικής πυκνότητας ισχύος (PSD) 0,04 g2/Hz σε διάστημα συχνότητας 15 έως 1 000  Hz· και

β.

Η PSD μειούται με συχνότητα από 0,04 g2/Hz έως 0,01 g2/Hz σε διάστημα συχνότητας από 1 000 έως 2 000  Hz·

2.

Ταχύτητα εγκάρσιας περιστροφής και εκτροπής τουλάχιστον 2,62 ακτίνια ανά δευτερόλεπτο (150 deg/s)· ή

3.

Σύμφωνα με εθνικά πρότυπα ισοδύναμα με τα ως άνω 1. ή 2.

1.

Το σημείο α.2. αφορά συστήματα στα οποία το INS και άλλα ανεξάρτητα βοηθήματα πλοήγησης είναι ενσωματωμένα σε μία μόνον μονάδα, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερες επιδόσεις.

2.

‘Πιθανότητα κυκλικού σφάλματος’ (CEP) — Σε μια κυκλική κανονική κατανομή, η ακτίνα του κύκλου που περιέχει το 50 % των πραγματοποιούμενων μετρήσεων, ή η ακτίνα του κύκλου εντός του οποίου υπάρχει 50 % πιθανότητα να βρίσκεται η πραγματική θέση.

7A001

7A003

7A101

7A103

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΣΗ

II.A9.

Αγαθά

Αριθμός

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A9.001

Εκρηκτικοί κοχλίες.

 

II.A9.002

Κινητήρες εσωτερικής καύσεως (δηλ. του τύπου αξονικής ροής ή περιστρεφόμενου εμβόλου), που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την προώθηση ‘αεροσκαφών’ ή ‘οχημάτων ελαφρότερων του αέρος’ και τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα αυτών.

 

II.A9.003

Φορτηγά, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 9A115, με έναν ή περισσότερους μηχανοκίνητους άξονες και ωφέλιμο βάρος άνω των 5 τόνων.

Αυτό το είδος περιλαμβάνει ρυμουλκούμενα οχήματα επίπεδης κλίνης, ημιρυμουλκούμενα και άλλα ρυμουλκούμενα οχήματα.

9A115

Β.   ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Αριθμός

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.B.001

Λογισμικό που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση των ειδών του τμήματος Α. (Αγαθά).

 

Γ.   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αριθμός

Περιγραφή Είδη, υλικά, εξοπλισμοί, αγαθά και τεχνολογία

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.Γ.001

Τεχνολογία που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση των ειδών του τμήματος Α. (Αγαθά).

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Ορισμένα βασικά συστατικά για τον τομέα βαλλιστικών πυραύλων.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι αυτού, οι οποίοι είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ' αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

7601

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

7602

Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου

7603

Σκόνες και ψήγματα αργιλίου

7604

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο

7605

Σύρματα από αργίλιο

7606

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm

7608

Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο

7609

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο

7614

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία

ΜΕΡΟΣ IV

Είδη, υλικά, εξοπλισμός, αγαθά και τεχνολογία που έχουν σχέση με όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία έχουν προσδιοριστεί και κατονομαστεί σύμφωνα με την παράγραφο 25 της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι αυτού, οι οποίοι είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ' αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

α)   Είδη χρησιμοποιήσιμα σε πυρηνικά και/ή πυραύλους

1)   Μαγνητικοί δακτύλιοι

Υλικά μόνιμου μαγνήτη, με αμφότερα τα εξής χαρακτηριστικά:

i.

Δακτυλιοειδής μαγνήτης με σχέση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής διαμέτρου μικρότερη ή ίση προς 1,6:1 και

ii.

Κατασκευασμένα από κάποιο από τα εξής μαγνητικά υλικά: αλουμίνιο-νικέλιο-κοβάλτιο, φερρίτες, σαμάριο-κοβάλτιο ή νεοδύμιο-σίδηρο-βόριο.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Χάλυβας μαρτενγήρανσης Χάλυβας μαρτενγήρανσης με αμφότερα τα εξής χαρακτηριστικά:

i.

«εμφανίζων» μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 1 500 MPa και άνω σε 293 K (20 °C).

ii.

Σε μορφή ράβδων ή σωλήνων, εξωτερικής διαμέτρου 75 mm και άνω.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Υλικά μαγνητικών κραμάτων με τη μορφή φύλλων ή λεπτών λωρίδων, με αμφότερα τα εξής χαρακτηριστικά:

α)

Πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,05 mm· ή ύψος που δεν υπερβαίνει τα 25 mm και

β)

Κατασκευασμένα από οποιοδήποτε από τα εξής υλικά μαγνητικών κραμάτων: σίδηρο-χρώμιο-κοβάλτιο, σίδηρο-κοβάλτιο-βανάδιο, σίδηρο-χρώμιο-κοβάλτιο-βανάδιο, ή σίδηρο-χρώμιο.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Μετατροπείς συχνότητας (γνωστοί και ως μεταλλάκτες ή inverters)

Εναλλάκτες συχνότητας, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στα σημεία 0B001.β.13 ή 3A225 του παραρτήματος ΙΙ, που παρουσιάζουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και το ειδικά σχεδιασμένο σχετικό λογισμικό:

i.

Συχνότητα πολυφασικής εξόδου,

ii.

Πολυφασική έξοδο που μπορεί να αποδώσει ισχύ τουλάχιστον 40 W και

iii.

Ικανούς να λειτουργήσουν οπουδήποτε (σε ένα ή περισσότερα σημεία) στην περιοχή συχνοτήτων μεταξύ 600 και 2 000 Hz.

Τεχνική σημείωση:

1)

Οι μετατροπείς συχνότητας είναι γνωστοί και ως μεταλλάκτες ή inverters.

2)

Η λειτουργία που προσδιορίζεται στο παρόν σημείο μπορεί να επιτευχθεί χάρη σε συγκεκριμένο εξοπλισμό που διατίθεται ως: ηλεκτρονικός εξοπλισμός δοκιμής, πηγή ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος, μετάδοση κίνησης μεταβλητής ταχύτητας ή συχνότητας.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Κράματα αργιλίου υψηλής αντοχής

Κράματα αργιλίου με αμφότερα τα εξής χαρακτηριστικά:

i.

«Εμφανίζοντα» μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 415 Mpa και άνω σε 293 K (20 °C) και

ii.

Σε μορφή ράβδων ή σωλήνων, εξωτερικής διαμέτρου 75 mm και άνω.

Τεχνική σημείωση:

Η φράση κράματα «εμφανίζοντα» αναφέρεται σε κράματα πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία τους.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Ινώδη ή νηματώδη υλικά

«Ινώδη ή νηματώδη υλικά» και προεμποτίσματα, ως εξής:

i.

«Ινώδη ή νηματώδη υλικά» από άνθρακα, αραμίδια ή ύαλο, με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

1)

Με «ειδικό συντελεστή» ανώτερο του 3,18 × 106 m και

2)

Με «Ειδική αντίσταση εφελκυσμού» άνω των 76,2 × 103 m,

ii.

Προεμποτίσματα: Συνεχή «στημόνια», «πιλήματα», «τέλματα» ή «ταινίες» εμποτισμένα με θερμοσκληρική ρητίνη πλάτους 30 mm το πολύ, από «ινώδη ή νηματώδη υλικά» από άνθρακα, αραμίδια ή ύαλο, που ελέγχονται σύμφωνα με το σημείο α) ανωτέρω.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Μηχανές περιέλιξης νημάτων και συναφής εξοπλισμός

Μηχανές περιέλιξης νημάτων και συναφής εξοπλισμός, ως εξής:

i.

Μηχανές περιέλιξης νημάτων με όλα τα εξής χαρακτηριστικά:

1)

Στις οποίες οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιξης και περιέλιξης ινών συντονίζονται και προγραμματίζονται σε δύο ή περισσότερους άξονες,

2)

Ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή σύνθετων δομών ή ελασμάτων από «ινώδη ή νηματώδη υλικά» και

3)

Ικανές για την περιέλιξη κυλινδρικών σωλήνων διαμέτρου 75 mm και άνω,

ii.

Για ελέγχους συντονισμού και προγραμματισμού για μηχανές περιέλιξης νημάτων που προσδιορίζονται στο σημείο α) ανωτέρω,

iii.

Για μαντρέλια για μηχανές περιέλιξης νημάτων που προσδιορίζονται στο σημείο α) ανωτέρω.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8)   Μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης

Όπως περιγράφονται στα έγγραφα INFCIRC/254/Rev.9/Part2 και S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Εξοπλισμός συγκόλλησης με λέιζερ

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   Μηχανές-εργαλεία CNC, 4 και 5 αξόνων

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Εξοπλισμός κοπής πλάσματος

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Μεταλλικά υδρίδια, όπως υδρίδιο του ζιρκονίου

ex 2850 00 20

β)   Είδη χρησιμοποιήσιμα σε χημικά/βιολογικά όπλα

1)

Πρόσθετες χημικές ουσίες κατάλληλες για την παραγωγή παραγόντων χημικού πολέμου:

Περιγραφή προϊόντων

 

Κωδικός ΣΟ

Μεταλλικό νάτριο (7440-23-5)

 

2805 11 00

Τριοξείδιο του θείου (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Χλωριούχο αργίλιο (7446-70-0)

 

2827 32 00

Βρωμιούχο κάλιο (7758-02-3)

 

2827 51 00

Βρωμιούχο νάτριο (7647-15-6)

 

2827 51 00

Διχλωρομεθάνιο (75-09-2)

 

2903 12 00

Ισοπροπυλοβρωμίδιο (75-26-3)

ex

2903 39 19

Ισοπροπυλαιθέρας (108-20-3)

ex

2909 19 90

Μονο-ισοπροπυλαμίνη (75-31-0)

ex

2921 19 99

Τριμεθυλαμίνη (75-50-3)

ex

2921 11 00

Τριβουτυλαμίνη (102-82-9)

ex

2921 19 99

Τριαιθυλαμίνη (121-44-8)

ex

2921 19 99

Ν, Ν-διμεθυλανιλίνη (121-69-7)

ex

2921 42 00

Πυριδίνη (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)

Δοχεία αντιδραστήρων, αντιδραστήρες, αναδευτήρες, εναλλάκτες θερμότητας, συμπυκνωτές, αντλίες, βαλβίδες, δεξαμενές, περιέκτες ή υποδοχείς αποθήκευσης, και στήλες απόσταξης ή απορρόφησης που πληρούν τις παραμέτρους επιδόσεων που περιγράφονται στα έγγραφα S/2006/853 και S/2006/853/corr.1.

Αντλίες απλής σφραγίδας στεγανότητας, των οποίων η μέγιστη ταχύτητα ροής βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι μεγαλύτερη από 0,6 m3/h, και περιβλήματα (σώματα αντλιών), προσχηματισμένα χιτώνια περιβλημάτων, πτερωτές, ρότορες ή ακροφύσια αντλιών εκτόξευσης προς χρήση στις αντλίες αυτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία χημική(-ές) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

α)

νικέλιο ή κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40 % σε νικέλιο,

β)

κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο,

γ)

φθοριούχα πολυμερή (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο από 35 % φθόριο κατά βάρος),

δ)

ύαλο ή υάλινη επένδυση (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων),

ε)

γραφίτη ή ανθρακογραφίτη,

στ)

ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

ζ)

τιτάνιο ή κράματα τιτανίου,

η)

ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου,

θ)

κεραμικά,

ι)

κράματα σιδήρου (με μεγάλη περιεκτικότητα σε πυρίτιο) ή

ια)

νιόβιο (κολόμβιο) ή κράματα νιοβίου.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3)

Θάλαμοι καθαρής ατμόσφαιρας με συμβατική ή τυρβώδη ροή αέρα και αυτοτελείς μονάδες εξαερισμού με φίλτρο HEPA που μπορούν να χρησιμοποιούνται για εγκαταστάσεις περιορισμού τύπου P3 ή P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

ΜΕΡΟΣ V

Είδη, υλικά, εξοπλισμός, αγαθά και τεχνολογία που έχουν σχέση με όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία έχουν προσδιοριστεί και κατονομαστεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 της απόφασης 2321 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αριθμός αναφοράς στη στήλη Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου ή από το μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού (αγαθά και τεχνολογία) σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του είδους που περιγράφεται στη στήλη ‘Περιγραφή’ δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους που καθορίζονται στην περιγραφή των αγαθών και της τεχνολογίας στα οποία γίνεται αναφορά.

Είδη χρησιμοποιήσιμα σε πυρηνικά και/ή πυραύλους

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 ή από το μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού

Ισοκυανικά (διισοκυανικότολουόλιο (TDI)), MDI (Δις(φαινυλισοκυανικό) μεθυλένιο), IPDI (διισοκυανική ισοφoρόνη), HNMDI ή HDI (διισοκυανικό εξαμεθυλένιο) και DDI (διισοκυανικό διμερύλιο) και εξοπλισμός παραγωγής.

 

Νιτρικό αμμώνιο, χημικά καθαρό ή σταθεροποιημένο (PSAN).

 

Μη καταστρεπτικοί θάλαμοι δοκιμής με κρίσιμη εσωτερική διάσταση 1 m ή περισσότερο.

 

Στροβιλαντλίες για υγρούς ή υβριδικούς πυραυλοκινητήρες

9A006

Πολυμερείς ουσίες (πολυαιθέρας με υδροξύλια στα άκρα (HTPE), αιθέρας με υδροξύλια στα άκρα με καπρολακτόνη (HTCE), πολυπροπυλενογλυκόλη (PPG), αδιπική πολυδιαιθυλενογλυκόλη (PGA) και πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG)).

 

Υποσυστήματα αντιμέτρων και εξοπλισμός διείσδυσης (π.χ. παρεμβολείς, αερόφυλλα, παραπλανητικά οχήματα) σχεδιασμένα για να προκαλούν κορεσμό ή σύγχυση των αμυντικών συστημάτων κατά πυραύλων ή να τα αποφεύγουν.

 

Φύλλα συγκόλλησης μαγγανίου.

 

Μηχανές υδροδιαμόρφωσης.

 

Κλίβανοι θερμικής κατεργασίας — Θερμοκρασία > 850 °C και μία διάσταση > 1m

II.A2.005, 2B226, 2B227

Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης (EDM)

2B001.d

Μηχανές συγκόλλησης με τριβή-ανάδευση.

 

Λογισμικό εκπόνησης μοντέλων και σχεδιασμού που σχετίζεται τη δημιουργία μοντέλων για την αεροδυναμική και θερμοδυναμική ανάλυση πυραύλων ή συστημάτων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

 

Θερμικές μηχανές απεικόνισης υψηλής ταχύτητας, εκτός από εκείνες που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ιατρικής απεικόνισης

6A003.α.2

Πλαίσια φορτηγού με 6 ή περισσότερους άξονες

9A115 και II.A9.003

Είδη χρησιμοποιήσιμα σε χημικά/βιολογικά όπλα

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 ή από παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ του παρόντος κανονισμού

1.

Επιδαπέδιος απαγωγός (walk-in) με ελάχιστο ονομαστικό πλάτος 2,5 μέτρων.

2B352

2.

Φυγόκεντροι ασυνεχούς λειτουργίας με χωρητικότητα κεφαλής 4 L ή μεγαλύτερη, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βιολογικά υλικά.

II.A2.014.ε., 2B350, 2B352

3.

Αντιδραστήρες ζύμωσης με εσωτερικό όγκο 10-20 L (.01-.02 κυβικά μέτρα), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βιολογικά υλικά.

2B352 και II.A2.014.α.


(1)  Οι κατασκευαστές που υπολογίζουν την ακρίβεια τοποθέτησης σύμφωνα με το έγγραφο ISO 230/2 (1997) θα πρέπει να συμβουλεύονται τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αεροπορικά καύσιμα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι αυτού, οι οποίοι είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ' αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

Κωδικός

Περιγραφή

Από 2710 12 31 έως 2710 12 59

Βενζίνη

2710 12 70

Καύσιμο αεριωθουμένων τύπου νάφθας

2710 19 21

Καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης

2710 19 25

Καύσιμο πυραύλων τύπου κηροζίνης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χρυσός, μεταλλεύματα τιτανίου και βαναδίου και ορυκτά των σπάνιων γαιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι αυτού, οι οποίοι είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ' αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

Κωδικός

Περιγραφή

ex ex 2530 90 00

Μεταλλεύματα ορυκτών των σπάνιων γαιών

ex ex 26 12

Μοναζίτης και άλλα μεταλλεύματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την εξόρυξη ουρανίου ή θορίου

ex ex 2614 00 00

Μεταλλεύματα τιτανίου

ex ex 2615 90 00

Μεταλλεύματα βαναδίου

2616 90 00 10

Μεταλλεύματα χρυσού και συμπυκνώματα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Άνθρακας, σίδηρος και σιδηρομεταλλεύματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι αυτού, οι οποίοι είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ' αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

Κωδικός

Περιγραφή

ex ex 26 01

Σιδηρομετάλλευμα

2701

Λιθάνθρακες· μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται από τον άνθρακα

2702

Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση τον γαγάτη

2703

Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων), έστω και συσσωματωμένη

2704 00 10

Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι· άνθρακας αποστακτικού κέρατος

7201

Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές

7202

Σιδηροκράματα

7203

Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές· σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές

7204 10 00

Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου

ex ex 7204 30 00

Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα

ex ex 7204 41

Άλλα απορρίμματα και θραύσματα: Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα

ex ex 7204 49

Άλλα απορρίμματα και θραύσματα: Άλλα

ex ex 7204 50 00

Άλλα απορρίμματα και θραύσματα: Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους)

ex ex 7205 10 00

Κόκκοι

ex ex 7205 29 00

Σκόνες, άλλες από χαλυβοκράματα

ex ex 7206 10 00

Πλινθώματα (τύποι)

ex ex 7206 90 00

Άλλα

ex ex 72 07

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

ex ex 72 08

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα

ex ex 72 09

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα

ex ex 72 10

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα

ex ex 72 11

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα

ex ex 72 12

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα

ex ex 72 14

Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση

ex ex 72 15

Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

ex ex 72 16

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

ex ex 72 17

Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Προϊόντα πετρελαίου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι αυτού, οι οποίοι είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ' αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

 

2707

Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα· ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος των μη αρωματικών συστατικών

 

2709

Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο)

 

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια· παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό· χρησιμοποιημένα λάδια

 

2711

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες

 

2712 10

Βαζελίνη

 

2712 20

Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι

Ex

2712 90

Άλλα

 

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών

Ex

2714

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές· σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα· ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα

Ex

2715

Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)

 

 

Παρασκευάσματα που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά

 

3403 11

– –

Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών

 

3403 19

– –

Άλλα

 

 

Άλλα

Ex

3403 91

– –

Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών

Ex

3403 99

– –

Άλλα

 

 

– – – – –

Χημικά προϊόντα ή παρασκευάσματα, αποτελούμενα κυρίως από οργανικές ενώσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Ex

3824 99 92

– – – – – –

Σε υγρή μορφή σε 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

Άλλα

Ex

3824 99 96

– – – – –

Άλλα

 

3826 00 10

Μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων, που περιέχουν κατ' όγκον 96,5 % ή περισσότερο σε εστέρες (FAMAE)

 

3826 00 90

Άλλα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Χαλκός, νικέλιο, άργυρος και ψευδάργυρος που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι αυτού, οι οποίοι είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ' αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

Χαλκός

 

2603

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χαλκού

 

74

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό

 

8536 90 95 30

Επαφές πιρτσινιών

από χαλκό

επιμεταλλωμένες με κράμα αργύρου-νικελίου AgNi10 ή με άργυρο που περιέχει κατά βάρος 11,2 % (± 1,0 %) οξείδιο του κασσίτερου και οξείδιο του ινδίου μαζί

με πάχος της επιμετάλλωσης ένδυσης 0,3 mm (– 0/+0,015 mm)

ex

8538 90 99

Χάλκινα μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις συσκευές των κλάσεων 8535 , 8536 ή 8537

 

8544 11

Σύρματα για περιτύλιξη, από χαλκό

 

 

Άλλοι χάλκινοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1 000  V:

ex

8544 42

– –

Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης

ex

8544 49

– –

Άλλα

 

 

Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V:

 

8544 60 10

– –

Με αγωγό από χαλκό

Νικέλιο

 

2604

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα νικελίου

 

 

Σιδηροκράματα:

 

7202 60

Σιδηρονικέλιο

 

 

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες:

 

7223 00 11

– –

Που περιέχουν κατά βάρος 28 % έως και 31 % νικέλιο και 20 % έως και 22 % χρώμιο

 

75

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο

 

8105 90 00 10

Ράβδοι ή σύρματα από κράμα κοβαλτίου με κατά βάρος περιεκτικότητα:

35 % (± 2 %) σε κοβάλτιο,

25 % (± 1 %) σε νικέλιο,

19 % (± 1 %) σε χρώμιο και

7 % (± 2 %) σε σίδηρο

που τηρούν τις προδιαγραφές υλικού AMS 5842, του τύπου που χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική

Άργυρος

 

2616 10

Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Ψευδάργυρος

 

2608

Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

 

79

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Είδη πολυτελείας που αναφέρονται στο άρθρο 10

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι αυτού, οι οποίοι είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ' αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

1)   Άλογα καθαρής φυλής

 

0101 21 00

Ζώα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

ex

0101 29 90

Άλλα

2)   Χαβιάρι και υποκατάστατα χαβιαριού

 

1604 31 00

Χαβιάρι

 

1604 32 00

Υποκατάστατα χαβιαριού

3)   Τρούφες και παρασκευάσματα από τρούφες

 

0709 59 50

Τρούφες

ex

0710 80 69

Άλλα

ex

0711 59 00

Άλλα

ex

0712 39 00

Άλλα

ex

2001 90 97

Άλλα

 

2003 90 10

Τρούφες

ex

2103 90 90

Άλλα

ex

2104 10 00

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς· σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα

ex

2104 20 00

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

ex

2106 00 00

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

4)   Οίνοι υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών οίνων), αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά

 

2204 10 11

Καμπανίτης

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Άλλα

ex

2204 10 94

Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

ex

2204 10 96

Άλλα ποικιλιακά κρασιά

ex

2204 10 98

Άλλα

ex

2204 21 00

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l

ex

2204 29 00

Άλλα

ex

2205 00 00

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών

ex

2206 00 00

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι)· μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού

ex

2207 10 00

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο

ex

2208 00 00

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

5)   Πούρα και πουράκια υψηλής ποιότητας

ex

2402 10 00

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό

ex

2402 90 00

Άλλα

6)   Ακριβά αρώματα, κολόνιες και καλλυντικά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ομορφιάς και μακιγιάζ

ex

3303 00 00

Αρώματα και κολόνιες

ex

3304 00 00

Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών

ex

3305 00 00

Παρασκευάσματα για τα μαλλιά

ex

3307 00 00

Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες

ex

6704 00 00

Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

7)   Τεχνουργήματα υψηλής ποιότητας από δέρμα, είδη σελοποιίας και ταξιδιού, τσάντες χεριού και παρόμοια είδη

ex

4201 00 00

Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια, λουριά για τη συγκράτηση (λυτάρια), επιγονατίδες, φίμωτρα, υποσάγματα, σακίδια για σέλες, προστατευτικά παλτά για σκύλους και παρόμοια είδη], από κάθε ύλη

ex

4202 00 00

Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κυάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκοι ταξιδιού, μονωτικοί σάκοι για προϊόντα διατροφής και ποτά, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης, σακίδια χεριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, τσιγαροθήκες, καπνοσακούλες, θήκες εργαλείων, σάκοι για είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά πούδρας, θήκες για τιμαλφή και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί

ex

4205 00 90

Άλλα

ex

9605 00 00

Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το ράψιμο ή το καθάρισμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων

8)   Ενδύματα υψηλής ποιότητας, συμπληρώματα της ένδυσης και υποδήματα υψηλής αξίας (ασχέτως υλικού)

ex

4203 00 00

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

ex

4303 00 00

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα

ex

6101 00 00

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6103

ex

6102 00 00

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, μπλουζόν, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6104

ex

6103 00 00

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άνδρες ή αγόρια

ex

6104 00 00

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6105 00 00

Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άνδρες ή αγόρια

ex

6106 00 00

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6107 00 00

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άνδρες ή αγόρια

ex

6108 00 00

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6109 00 00

Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό

ex

6110 00 00

Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σου-πουλ, από πλεκτό

ex

6111 00 00

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη

ex

6112 11 00

Από βαμβάκι

ex

6112 12 00

Από συνθετικές ίνες

ex

6112 19 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

 

6112 20 00

Κουστούμια και σύνολα του σκι

 

6112 31 00

Από συνθετικές ίνες

 

6112 39 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

 

6112 41 00

Από συνθετικές ίνες

 

6112 49 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

6113 00 10

Από πλεκτά υφάσματα της κλάσης 5906

ex

6113 00 90

Άλλα

ex

6114 00 00

Άλλα ενδύματα πλεκτά

ex

6115 00 00

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας) και οι κάλτσες χωρίς πρόσθετα πέλματα, από πλεκτό

ex

6116 00 00

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα), από πλεκτό:

ex

6117 00 00

Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά

ex

6201 00 00

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, μπλουζόν, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, για άνδρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203

ex

6202 00 00

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, μπλουζόν, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6204

ex

6203 00 00

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άνδρες ή αγόρια

ex

6204 00 00

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6205 00 00

Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άνδρες ή αγόρια

ex

6206 00 00

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6207 00 00

Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άνδρες ή αγόρια

ex

6208 00 00

Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6209 00 00

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη

ex

6210 10 00

Από προϊόντα των κλάσεων 5602 ή 5603

 

6210 20 00

Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6201 11 έως 6201 19

 

6210 30 00

Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6202 11 έως 6202 19

ex

6210 40 00

Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια

ex

6210 50 00

Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια

 

6211 11 00

Για άνδρες ή αγόρια

 

6211 12 00

Για γυναίκες ή κορίτσια

 

6211 20 00

Κουστούμια και σύνολα του σκι

ex

6211 32 00

Από βαμβάκι

ex

6211 33 00

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ex

6211 39 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

6211 42 00

Από βαμβάκι

ex

6211 43 00

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ex

6211 49 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

6212 00 00

Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες ανδρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά

ex

6213 00 00

Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης

ex

6214 00 00

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη

ex

6215 00 00

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες

ex

6216 00 00

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

ex

6217 00 00

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος· μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης 6212

ex

6401 00 00

Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους

ex

6402 20 00

Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο πέλμα με θηλυκωτήρια

ex

6402 91 00

Που καλύπτουν τον αστράγαλο

ex

6402 99 00

Άλλα

ex

6403 19 00

Άλλα

ex

6403 20 00

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ράχη του ποδιού (cou-de-pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο

ex

6403 40 00

Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

ex

6403 51 00

Που καλύπτουν τον αστράγαλο

ex

6403 59 00

Άλλα

ex

6403 91 00

Που καλύπτουν τον αστράγαλο

ex

6403 99 00

Άλλα

ex

6404 19 10

Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου

ex

6404 20 00

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

ex

6405 00 00

Άλλα υποδήματα

ex

6504 00 00

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα

ex

6505 00 10

Από πίλημα τριχών ή μαλλιού και τριχών, κατασκευασμένα από τις καμπάνες, τους κυλίνδρους ή τους δίσκους της κλάσης 6501 00 00

ex

6505 00 30

Κασκέτα, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο

ex

6505 00 90

Άλλα

ex

6506 99 00

Από άλλες ύλες

ex

6601 91 00

Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή

ex

6601 99 00

Άλλα

ex

6602 00 00

Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη

ex

9619 00 81

Απορροφητικές πάνες για βρέφη

9)   Τάπητες και είδη επίστρωσης, χειροποίητα ή μη, εκτιμώμενης αξίας άνω των 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι

ex

5702 10 00

Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι

ex

5702 20 00

Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα

ex

5702 31 80

Άλλα

ex

5702 32 00

Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

ex

5702 39 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

5702 41 90

Άλλα

ex

5702 42 00

Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

ex

5702 50 00

Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα

ex

5702 91 00

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

ex

5702 92 00

Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

ex

5702 99 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

5703 00 00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έστω και έτοιμα

ex

5704 00 00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα

ex

5705 00 00

Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμα

ex

5805 00 00

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα

10)   Μαργαριτάρια, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, είδη από μαργαριτάρια, κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας

 

7101 00 00

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς

 

7102 00 00

Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα

 

7103 00 00

Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς

 

7104 20 00

Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες

 

7104 90 00

Άλλα

 

7105 00 00

Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες

 

7106 00 00

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

 

7107 00 00

Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

 

7108 00 00

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

 

7109 00 00

Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

 

7110 11 00

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

 

7110 19 00

Άλλα

 

7110 21 00

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

 

7110 29 00

Άλλα

 

7110 31 00

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

 

7110 39 00

Άλλα

 

7110 41 00

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

 

7110 49 00

Άλλα

 

7111 00 00

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

 

7113 00 00

Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

 

7114 00 00

Είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

 

7115 00 00

Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

 

7116 00 00

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες

11)   Νομίσματα και τραπεζογραμμάτια που δεν αποτελούν νόμιμο μέσο συναλλαγών

ex

4907 00 30

Τραπεζογραμμάτια

 

7118 10 00

Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά

ex

7118 90 00

Άλλα

12)   Μαχαιροπίρουνα από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

 

7114 00 00

Είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

 

7115 00 00

Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex

8214 00 00

Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)

ex

8215 00 00

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη

ex

9307 00 00

Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους

13)   Επιτραπέζια σκεύη από πορσελάνη, ψαμμίτη, φαγεντιανή γη ή απομίμηση πορσελάνης, εκτιμώμενης αξίας άνω των 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από πορσελάνη

ex

6912 00 23

Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

ex

6912 00 25

Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης

ex

6912 00 83

Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

ex

6912 00 85

Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης

ex

6914 10 00

Από πορσελάνη

ex

6914 90 00

Άλλα

14)   Είδη από μολυβδούχο κρύσταλλο

ex

7009 91 00

Χωρίς πλαίσιο

ex

7009 92 00

Με πλαίσιο

ex

7010 00 00

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί· πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί· πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί

 

7013 22 00

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

 

7013 33 00

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

 

7013 41 00

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

 

7013 91 00

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

ex

7018 10 00

Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη

ex

7018 90 00

Άλλα

ex

7020 00 80

Άλλα

ex

9405 10 50

Από γυαλί

ex

9405 20 50

Από γυαλί

ex

9405 50 00

Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές

ex

9405 91 00

Από γυαλί

15)   Ηλεκτρονικά είδη υψηλής τεχνολογίας για οικιακή χρήση

ex

8414 51 00

Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W

ex

8414 59 00

Άλλα

ex

8414 60 00

Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm

ex

8415 10 00

Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή του τύπου «split-system» (διαιρούμενα συστήματα)

ex

8418 10 00

Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες

ex

8418 21 00

Με συμπίεση

ex

8418 29 00

Άλλα

ex

8418 30 00

Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l

ex

8418 40 00

Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l

ex

8419 81 00

Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων

ex

8422 11 00

Οικιακού τύπου

ex

8423 10 00

Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως

ex

8443 12 00

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης όφσετ (offset) γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 × 36 cm ή λιγότερο όταν δεν είναι διπλωμένα

ex

8443 31 00

Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή ή διαβίβαση στοιχείων με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας, που μπορούν να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο

ex

8443 32 00

Άλλες, ικανές να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο

ex

8443 39 00

Άλλα

ex

8450 11 00

Μηχανές εντελώς αυτόματες

ex

8450 12 00

Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένο φυγόκεντρο στραγγιστήριο ή στεγνωτήριο

ex

8450 19 00

Άλλα

ex

8451 21 00

Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

ex

8452 10 00

Ραπτομηχανές οικιακού τύπου

ex

8470 10 00

Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανές τσέπης που περιλαμβάνουν υπολογιστική διάταξη και μπορούν να καταγράφουν, να αναπαράγουν και να εμφανίζουν πληροφορίες

ex

8470 21 00

Που φέρουν όργανο αποτύπωσης

ex

8470 29 00

Άλλα

ex

8470 30 00

Άλλες υπολογιστικές μηχανές

ex

8471 00 00

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

ex

8472 90 40

Μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων

ex

8472 90 90

Άλλα

ex

8479 60 00

Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση

ex

8508 11 00

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 500  W, οι οποίες διαθέτουν δοχείο συλλογής με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 20 l

ex

8508 19 00

Άλλα

ex

8508 60 00

Άλλες ηλεκτρικές σκούπες

ex

8509 40 00

Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων· συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών

ex

8509 80 00

Άλλες συσκευές

ex

8516 31 00

Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών

ex

8516 50 00

Φούρνοι με μικροκύματα

ex

8516 60 10

Κουζίνες (τουλάχιστον με ενσωματωμένο φούρνο και εστία)

ex

8516 71 00

Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού

ex

8516 72 00

Φρυγανιέρες

ex

8516 79 00

Άλλα

ex

8517 11 00

Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό

ex

8517 12 00

Τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα

ex

8517 18 00

Άλλα

ex

8517 61 00

Σταθμοί βάσης

ex

8517 62 00

Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και τη μετάδοση ή την αναγέννηση της φωνής, των εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές μεταγωγής και δρομολόγησης

ex

8517 69 00

Άλλα

ex

8526 91 00

Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας

ex

8529 10 31

Για λήψη μέσω δορυφόρου

ex

8529 10 39

Άλλα

ex

8529 10 65

Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται

ex

8529 10 69

Άλλα

ex

8531 10 00

Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές

ex

8543 70 10

Ηλεκτρικές μηχανές μετάφρασης ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως λεξικά

ex

8543 70 30

Ενισχυτές κεραιών

ex

8543 70 50

Ηλιακοί πάγκοι, ηλιακές οροφές και παρόμοιες συσκευές για μαύρισμα

ex

8543 70 90

Άλλα

 

9504 50 00

Χειριστήρια (κονσόλες) και μηχανές βιντεοπαιχνιδιών, άλλα από εκείνα της διάκρισης 9504 30

 

9504 90 80

Άλλα

16)   Υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές ή οπτικές συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας

ex

8519 00 00

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου

ex

8521 00 00

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων

ex

8525 80 30

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

ex

8525 80 91

Που μπορούν να καταγράψουν ήχο και εικόνα που λαμβάνεται μόνο από συσκευή λήψης εικόνων για τηλεόραση

ex

8525 80 99

Άλλα

ex

8527 00 00

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή

ex

8528 71 00

Που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διάταξη οπτικής ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης

ex

8528 72 00

Άλλες, έγχρωμες

ex

9006 00 00

Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της κλάσης 8539

ex

9007 00 00

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου

17)   Πολυτελή οχήματα χερσαίας, εναέριας ή θαλάσσιας μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων σιδηροδρόμων, των εναέριων καθισμάτων, των μεταφορέων-ελκυστήρων χιονοδρόμων, των μηχανισμών έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους, καθώς και τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά τους

ex

4011 10 00

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)

ex

4011 20 00

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά

ex

4011 30 00

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη

ex

4011 40 00

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες

ex

4011 90 00

Άλλα

ex

7009 10 00

Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα

ex

8407 00 00

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

ex

8408 00 00

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημιντίζελ)

ex

8409 00 00

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408

ex

8411 00 00

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου

 

8428 60 00

Εναέριοι σιδηρόδρομοι, εναέρια καθίσματα, μεταφορείς-ελκυστήρες χιονοδρόμων, μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους

ex

8431 39 00

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά εναέριων σιδηροδρόμων, εναέριων καθισμάτων, μεταφορέων-ελκυστήρων χιονοδρόμων, μηχανισμών έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους

ex

8483 00 00

Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι· έδρανα και κουζινέτα· οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής· οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής· ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους· υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης· σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες· συμπλέκτες και συζευκτήρες αξόνων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

ex

8511 00 00

Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς

ex

8512 20 00

Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης

ex

8512 30 10

Ειδοποιητήριες ηλεκτρικές συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα

ex

8512 30 90

Άλλα

ex

8512 40 00

Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού

ex

8544 30 00

Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα

ex

8603 00 00

Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της κλάσης 8604

ex

8605 00 00

Οχήματα επιβατών, μη-αυτοπροωθούμενα, σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, μη-αυτοπροωθούμενα (με εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 8604 )

ex

8607 00 00

Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές

ex

8702 00 00

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού

ex

8703 00 00

Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της κλάσης 8702 ), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα τύπου break και τα αγωνιστικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοκίνητων έλκηθρων που αποτιμώνται άνω των 1 782 EUR (3)

ex

8706 00 00

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705 , με τον κινητήρα τους

ex

8707 00 00

Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705 , στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης

ex

8708 00 00

Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705

ex

8711 00 00

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο καλάθι (side-car)· πλάγια καλάθια (side-cars)

ex

8712 00 00

Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα

ex

8714 00 00

Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 μέχρι 8713

ex

8716 10 00

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)

ex

8716 40 00

Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα

ex

8716 90 00

Μέρη

ex

8801 00 00

Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα· ανεμόπτερα, αιωρόπτερα και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση

ex

8802 11 00

Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000  kg

ex

8802 12 00

Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000  kg

ex

8802 20 00

Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000  kg

ex

8802 30 00

Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000  kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000  kg

ex

8802 40 00

Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000  kg

ex

8803 10 00

Έλικες και έλικες ελικοπτέρων, και τα μέρη τους

ex

8803 20 00

Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους

ex

8803 30 00

Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων

ex

8803 90 10

Ελκόμενων ανεμόπτερων

ex

8803 90 90

Άλλα

ex

8805 10 00

Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους· συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους

ex

8901 10 00

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ)

ex

8901 90 00

Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων

ex

8903 00 00

Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό

18)   Πολυτελή ρολόγια και ρολόγια χειρός και μέρη αυτών

 

9101 00 00

Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex

9102 00 00

Ρολόγια χεριού, τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης 9101

ex

9103 00 00

Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού

ex

9104 00 00

Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα

ex

9105 00 00

Άλλα ρολόγια

ex

9108 00 00

Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι

ex

9109 00 00

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι

ex

9110 00 00

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι.

ex

9111 00 00

Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού και τα μέρη τους

ex

9112 00 00

Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών του παρόντος κεφαλαίου και τα μέρη τους

ex

9113 00 00

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους

ex

9114 00 00

Άλλα υλικά ωρολογοποιίας

19)   Υψηλής ποιότητας μουσικά όργανα υψηλής αξίας

ex

9201 00 00

Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων

ex

9202 00 00

Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες)

ex

9205 00 00

Μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων, ακορντεόν, κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες), άλλα από τα όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες και τα οργανέτα (λατέρνες)

ex

9206 00 00

Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas)]

ex

9207 00 00

Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν)

20)   Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων

 

9700 00 00

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων

21)   Είδη και εξοπλισμός για αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των σκι, γκολφ, καταδύσεων και θαλάσσιων αθλημάτων

ex

4015 19 00

Άλλα

ex

4015 90 00

Άλλα

ex

6210 40 00

Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια

ex

6210 50 00

Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια

 

6211 11 00

Για άνδρες ή αγόρια

 

6211 12 00

Για γυναίκες ή κορίτσια

 

6211 20 00

Κουστούμια και σύνολα του σκι

ex

6216 00 00

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

 

6402 12 00

Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι

ex

6402 19 00

Άλλα

 

6403 12 00

Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι

 

6403 19 00

Άλλα

 

6404 11 00

Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα

 

6404 19 90

Άλλα

ex

9004 90 00

Άλλα

ex

9020 00 00

Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος

 

9506 11 00

Χιονοπέδιλα (σκι)

 

9506 12 00

Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι

 

9506 19 00

Άλλα

 

9506 21 00

Ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφινγκ)

 

9506 29 00

Άλλα

 

9506 31 00

Ράβδοι του γκολφ πλήρεις

 

9506 32 00

Μπάλες

 

9506 39 00

Άλλα

 

9506 40 00

Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση

 

9506 51 00

Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους

 

9506 59 00

Άλλα

 

9506 61 00

Μπάλες αντισφαίρισης

 

9506 69 10

Μπάλες για κρίκετ ή πόλο

 

9506 69 90

Άλλα

 

9506 70

Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα

 

9506 91

Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό

 

9506 99 10

Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες

 

9506 99 90

Άλλα

 

9507 00 00

Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι· απόχες για κάθε χρήση· δολώματα (άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705 ) και παρόμοια είδη κυνηγίου

22)   Είδη και εξοπλισμός για σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), αυτόματο μπόουλινγκ, παιχνίδια λεσχών και παιχνίδια που παίζονται με κέρματα ή χαρτονομίσματα

 

9504 20 00

Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους

 

9504 30 00

Άλλα παιχνίδια που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, μάρκας ή με άλλα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ

 

9504 40 00

Παιγνιόχαρτα (τράπουλες)

 

9504 50 00

Χειριστήρια (κονσόλες) και μηχανές βιντεοπαιχνιδιών, άλλα από εκείνα της διάκρισης 9504 30

 

9504 90 80

Άλλα


(1)  Κατά προσέγγιση ισοδύναμο των 500 USD στις 30 Νοεμβρίου 2016 (ΑΣΑΗΕ 2321 (2016)).

(2)  Κατά προσέγγιση ισοδύναμο των 100 USD στις 30 Νοεμβρίου 2016 (ΑΣΑΗΕ 2321 (2016)).

(3)  Κατά προσέγγιση ισοδύναμο των 2 000 USD στις 2 Μαρτίου 2016 (ΑΣΑΗΕ 2270 (2016)).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Κατάλογος χρυσού, πολύτιμων μετάλλων και διαμαντιών που αναφέρονται στο άρθρο 11

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι αυτού, οι οποίοι είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ' αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή

7102

Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα

7106

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7108

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7109

Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7110

Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7111

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

ex ex 7112

Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Τα αγάλματα που αναφέρονται στο άρθρο 13

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι αυτού, οι οποίοι είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ' αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

ex

4420 10

Αγάλματα και αγαλματάκια από ξύλο

 

 

Αγάλματα και αγαλματάκια από πέτρα

ex

6802 91

– –

Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

ex

6802 92

– –

Άλλες ασβεστούχες πέτρες

ex

6802 93

– –

Γρανίτης

ex

6802 99

– –

Άλλες πέτρες

ex

6809 90

Αγάλματα και αγαλματίδια από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο

ex

6810 99

Αγάλματα και αγαλματίδια από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα

ex

6913

Αγάλματα και αγαλματίδια από κεραμευτική ύλη

 

 

Είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας

 

 

Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex

7114 11

– –

Αγαλματίδια από άργυρο, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με άλλα πολύτιμα μέταλλα

ex

7114 19

– –

Αγαλματίδια από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex

7114 20

Αγάλματα και αγαλματίδια από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

 

 

Αγάλματα και αγαλματίδια από κοινά μέταλλα

ex

8306 21

– –

Αγάλματα και αγαλματίδια επάργυρα, επίχρυσα και επιπλατινωμένα

ex

8306 29

– –

Άλλα αγάλματα και αγαλματίδια

ex

9505

Αγάλματα και αγαλματίδια για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις

ex

9602

Αγαλματίδια από κατεργασμένες φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση

ex

9703

Έργα γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Τα ελικόπτερα και τα σκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 15

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι αυτού, οι οποίοι είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ' αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

Ελικόπτερα

8802 11

Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000  kg

8802 12

Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000  kg

Σκάφη

8901

Κρουαζιερόπλοια, εκδρομικά σκάφη, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά πλοία, φορτηγίδες και παρόμοια σκάφη για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων

8902

Αλιευτικά πλοία· πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας

8903

Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού· πλοία με κουπιά και κανό

8904

Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά

8906

Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπιά

8907 10

Σχεδίες φουσκωτές


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Κατάλογος των υπηρεσιών που αναφέρονται άρθρο 18

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.

Οι κωδικοί της κεντρικής ταξινόμησης προϊόντων (CPC) καθορίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, στατιστικά δελτία, σειρά M, αριθ. 77, Προσωρινή Κεντρική Ταξινόμηση Προϊόντων, 1991.

2.

Μόνο τα μέρη των κωδικών CPC που περιγράφονται κατωτέρω καλύπτονται από την απαγόρευση.

Μέρος A:

Υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη και τη μεταποίηση στη χημική βιομηχανία, στη βιομηχανία εξόρυξης και στη βιομηχανία διύλισης:

Περιγραφή των υπηρεσιών

Που προέρχεται από τους κωδικούς CPC

Διάνοιξη σηράγγων, αφαίρεση υπερφορτίσεων και λοιπές εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας γηπέδων και χώρων εκμετάλλευσης ορυχείων, με εξαίρεση τις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

CPC 5115

Γεωλογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές και άλλες επιστημονικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εντοπισμό ορυκτών κοιτασμάτων, πετρελαίου και φυσικού αερίου και των υπογείων υδάτων, μέσω μελέτης των ιδιοτήτων του εδάφους και των πετρωμάτων και δομών. Εδώ περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες ανάλυσης των αποτελεσμάτων των ερευνών του υπεδάφους, η μελέτη των χωματουργικών και των βασικών δειγμάτων, και η παροχή βοήθειας και συμβουλών για την ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών πόρων.

CPC 86751

Υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών σχετικά με τους υπόγειους σχηματισμούς του εδάφους με διάφορες μεθόδους, περιλαμβανομένων της σεισμογραφικής, της σταθμικής, της μαγνητομετρικής μεθόδου και άλλων μεθόδων υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης.

CPC 86752

Υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών σχετικά με το σχήμα, τη θέση και/ή τα όρια ενός τμήματος της επιφάνειας της γης, με διάφορες μεθόδους, περιλαμβανομένων της μεθόδου transit, καθώς και της εικονομετρικής και υδρογραφικής αποτύπωσης για χαρτογραφικούς σκοπούς.

CPC 86753

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού αερίου που παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, ως εξής: κατευθυνόμενη γεώτρηση και αναγεώτρηση· «spudding in»· ανέγερση, επισκευή και αποσυναρμολόγηση· τσιμεντεπένδυση φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου· φρέατα άντλησης και φράξιμο και εγκατάλειψη φρεάτων.

CPC 8830

Παραγωγή οπτάνθρακα — λειτουργία κλιβάνων, κυρίως για την παραγωγή οπτάνθρακα ή ημιοπτάνθρακα από ανθρακίτη και λιγνίτη, αποστακτικού κέρατος και καταλοίπων όπως η ανθρακόπισσα ή η πισσάσφαλτος·

Συσσωματωμένος οπτάνθρακας·

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου — παραγωγή υγρών ή αερίων καυσίμων (π.χ. αιθάνιο, προπάνιο ή βουτάνιο), φωτιστικών ελαίων, λιπαντικών ελαίων ή λιπών ή άλλων προϊόντων από αργό πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα υλικά ή με κλασμάτωση των προϊόντων τους.

Παραγωγή ή εξαγωγή προϊόντων όπως η βαζελίνη, η παραφίνη, άλλα κεριά πετρελαίου και υπολείμματα τέτοιων προϊόντων, λ.χ. οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο και άσφαλτος·

Παρασκευή πυρηνικών καυσίμων — εξόρυξη μετάλλων ουρανίου από πισσουρανίτη ή άλλα μεταλλεύματα ουρανίου·

Κατασκευή από κράματα, διασπορές ή μείγματα φυσικού ουρανίου ή ενώσεών του·

Παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου και των ενώσεών του, πλουτωνίου και των ενώσεών του ή κραμάτων, διασπορών ή μειγμάτων των εν λόγω ενώσεων·

Παραγωγή ουρανίου απεμπλουτισμένου σε U 235 και των ενώσεών του, θορίου και των ενώσεών του ή κραμάτων, διασπορών ή μειγμάτων των εν λόγω ενώσεων·

Παρασκευή άλλων ραδιενεργών στοιχείων, ισοτόπων ή ενώσεων· και

Παρασκευή των μη ακτινοβολημένων στοιχείων καυσίμου για χρήση σε πυρηνικούς αντιδραστήρες.

CPC 8845

Παρασκευή βασικών χημικών προϊόντων, πλην των λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων·

Παρασκευή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων·

Κατασκευή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές και συνθετικού καουτσούκ·

Παρασκευή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων·

Παρασκευή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών·

Παρασκευή βοτανικών προϊόντων·

Παρασκευή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού και

Κατασκευή συνθετικών ινών.

CPC 8846

Κατασκευή βασικών μετάλλων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8851

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, εκτός από μηχανήματα και είδη εξοπλισμού, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8852

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8853

Κατασκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8854

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8855

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8858

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8859

Υπηρεσίες επισκευής μεταλλικών προϊόντων, εκτός από μηχανήματα και είδη εξοπλισμού, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8861

Υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8862

Υπηρεσίες επισκευής μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8863

Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8864

Υπηρεσίες επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8867

Υπηρεσίες επισκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης.

CPC 8868

Μέρος B:

Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες (CPC: 84)

Περιγραφή των υπηρεσιών

Που προέρχεται από τους κωδικούς CPC

Υπηρεσίες συμβούλων σε θέματα εγκατάστασης υλικού υπολογιστών·

Υπηρεσίες εφαρμογής λογισμικού·

Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων·

Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων·

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανών και εξοπλισμού γραφείου συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών·

Υπηρεσίες προετοιμασίας δεδομένων·

Υπηρεσίες κατάρτισης για το προσωπικό πελατών.

CPC 84


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 και στο άρθρο 34 παράγραφος 3

α)   Φυσικά πρόσωπα:

 

Όνομα

Άλλως

Αναγνωριστικά στοιχεία

Ημερ. καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ

Αιτιολογία

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Ημερομηνία γέννησης: 13.10.1944

16.7.2009

Διευθυντής της Namchongang Trading Corporation. Επιβλέπει την εισαγωγή προϊόντων αναγκαίων για το πρόγραμμα εμπλουτισμού του ουρανίου.

2.

Ri Je-Son

Ri Che Son

Ημερομηνία γέννησης: 1938

16.7.2009

Υπουργός Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας από τον Απρίλιο του 2014. Πρώην Διευθυντής του Γενικού Γραφείου Ατομικής Ενέργειας (General Bureau of Atomic Energy — GBAE), κεντρικού οργανισμού που διευθύνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Διευκόλυνε σειρά πυρηνικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη διαχείριση, από μέρους του GBAE, του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών της Yongbyon και της Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Διευθυντής του Γενικού Γραφείου Ατομικής Ενέργειας (GBAE). Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα της ΛΔΚ. Ως επικεφαλής του Γραφείου Επιστημονικής Καθοδήγησης του GBAE υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κοινού Ινστιτούτου Πυρηνικών Ερευνών.

4.

Ri Hong-sop

 

<