13.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 182/31


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουλίου 2017

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά μια εναλλακτική μέθοδο για τη μεταποίηση ορισμένων τετηγμένων λιπών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 11 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την έγκριση μιας εναλλακτικής μεθόδου μεταποίησης.

(2)

Μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής της Φινλανδίας για την έγκριση μιας εναλλακτικής μεθόδου για τη χρήση ή την απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε επιστημονική γνώμη σχετικά με τη χρήση συνεχούς καταλυτικής υδρογονοκατεργασίας πολλαπλών σταδίων για τη μεταποίηση τετηγμένων ζωικών λιπών (κατηγορία 1) (3). Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ, ανανεώσιμου καυσίμου αεριωθουμένων, ανανεώσιμου προπανίου και ανανεώσιμης βενζίνης. Η μέθοδος αυτή έχει αξιολογηθεί από την EFSA ως ασφαλής εναλλακτική μέθοδος για τη μεταποίηση τετηγμένων λιπών της κατηγορίας 1 και τα προϊόντα μπορούν να χαρακτηριστούν ως το τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής.

(3)

Συνεπώς, το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα παράγωγα προϊόντα από τη μεταποίηση υλικών των κατηγοριών 1 και 2 πρέπει να επισημαίνονται ανεξίτηλα ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και να αποτρέπεται η είσοδός τους στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών. Το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση αυτών των παράγωγων προϊόντων. Ωστόσο, σύμφωνα με το παράρτημα VIII κεφάλαιο V παράγραφος 3 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού, δεν απαιτείται η επισήμανση για τα ανανεώσιμα καύσιμα που αναφέρονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο IV τμήμα 2 σημείο Ι αυτού.

(5)

Καθώς η καταλυτική υδρογονοκατεργασία πολλαπλών σταδίων για τη μεταποίηση τετηγμένων ζωικών λιπών (κατηγορία 1) μειώνει τους κινδύνους για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία το ίδιο αποτελεσματικά με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα IV κεφάλαιο IV τμήμα 2 σημείο Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, θα πρέπει να εξαιρεθεί κι αυτή από τις απαιτήσεις επισήμανσης με την προσθήκη αναφοράς στην εν λόγω μέθοδο στο παράρτημα VIII κεφάλαιο V παράγραφος 3 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Συνεπώς, το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ια):

«ια)

ανανεώσιμο ντίζελ, ανανεώσιμο καύσιμο αεριωθουμένων, ανανεώσιμο προπάνιο και ανανεώσιμη βενζίνη τα οποία πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις για προϊόντα από την καταλυτική υδρογονοκατεργασία πολλαπλών σταδίων για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο IV τμήμα 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ).».

Άρθρο 2

Τα παραρτήματα IV και VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιούνται σύμφωνα με το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2017.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1).

(3)  EFSA Journal 2015· 13(11):4307.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα IV και VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα IV, το κεφάλαιο IV τροποποιείται ως εξής:

α)

στο τμήμα 1, η παράγραφος 1 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

ανανεώσιμα καύσιμα που παρασκευάζονται από τετηγμένα λίπη, τα οποία προέρχονται από υλικά των κατηγοριών 1 και 2, σύμφωνα με τα σημεία Ι και ΙΒ.»·

β)

στο τμήμα 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο ΙΒ:

«ΙΒ.   Καταλυτική υδρογονοκατεργασία πολλαπλών σταδίων για την παρασκευή ανανεώσιμων καυσίμων

1.   Αρχικά υλικά

Για την εν λόγω διεργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα υλικά:

α)

τετηγμένα λίπη που προέρχονται από υλικά της κατηγορίας 1 τα οποία έχουν μεταποιηθεί με τη μέθοδο μεταποίησης 1 (αποστείρωση υπό πίεση)·

β)

τετηγμένα λίπη και ιχθυέλαιο που συμμορφώνονται με το σημείο Ι παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος τμήματος.

2.   Μέθοδος μεταποίησης

α)

Τα τετηγμένα λίπη πρέπει να υποβάλλονται σε προεπεξεργασία η οποία να αποτελείται τουλάχιστον από τη λεύκανση του αρχικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των τετηγμένων λιπών, με οξύ παρουσία λευκαντικής αργίλου και, στη συνέχεια, με απομάκρυνση της χρησιμοποιημένης λευκαντικής αργίλου και των αδιάλυτων προσμείξεων με διήθηση.

Πριν από την εν λόγω επεξεργασία τα τετηγμένα λίπη μπορούν να υποβληθούν σε αποκομμίωση με οξύ και/ή καυστικό διάλυμα, ώστε να αφαιρεθούν οι προσμείξεις από τα τετηγμένα λίπη με τον σχηματισμό κομμέων και, στη συνέχεια, με διαχωρισμό αυτών των κομμέων με φυγοκέντρηση

β)

Τα προεπεξεργασμένα υλικά πρέπει να υποβάλλονται σε υδρογονοκατεργασία η οποία συνίσταται σε καταλυτική υδρογονοκατεργασία και σε διεργασία αναδιάλυσης, ακολουθούμενη από διεργασία ισομερισμού.

Τα υλικά πρέπει να υποβάλλονται σε πίεση τουλάχιστον 30 bars σε θερμοκρασία τουλάχιστον 265 °C επί τουλάχιστον 20 λεπτά.»·

γ)

στο τμήμα 3 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):

«στ)

την καταλυτική υδρογονοκατεργασία πολλαπλών σταδίων για την παρασκευή ανανεώσιμων καυσίμων μπορούν:

i)

στην περίπτωση του ανανεώσιμου ντίζελ, του ανανεώσιμου καυσίμου αεριωθουμένων, του ανανεώσιμου προπανίου και της ανανεώσιμης βενζίνης που προκύπτουν από τη διεργασία να χρησιμοποιούνται ως καύσιμο χωρίς τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού (τελικό σημείο)·

ii)

στην περίπτωση ιλύος κομμέων και χρησιμοποιημένης λευκαντικής αργίλου από τη διεργασία προεπεξεργασίας που αναφέρεται στο τμήμα 2 σημείο ΙΒ παράγραφος 2 στοιχείο α):

να απορρίπτονται σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο α) ή β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,

να απορρίπτονται με ταφή σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής,

να μετασχηματίζονται σε βιοαέριο, υπό την προϋπόθεση ότι τα κατάλοιπα διάσπασης από τον μετασχηματισμό σε βιοαέριο απορρίπτονται με αποτέφρωση, συναποτέφρωση ή ταφή σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής,

να χρησιμοποιούνται για τους τεχνικούς σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.».

2)

Στο παράρτημα VIII κεφάλαιο V, η παράγραφος 3 στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

ανανεώσιμα καύσιμα που παρασκευάζονται από τετηγμένα λίπη, τα οποία προέρχονται από υλικά των κατηγοριών 1 και 2, σύμφωνα με το παράρτημα IV κεφάλαιο IV τμήμα 2 σημεία Ι και ΙΒ.».