4.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/74


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1182 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Απριλίου 2017

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενωσιακές κλίμακες για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων και την αναφορά των τιμών της αγοράς για ορισμένες κατηγορίες σφαγίων και ζώντων ζώων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 6 στοιχεία α) έως δ), το άρθρο 223 παράγραφος 1 και το άρθρο 223 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (2). Το μέρος II τίτλος I κεφάλαιο I τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιλαμβάνει κανόνες για τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων και της αναφοράς των σχετικών τιμών, και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις στο πλαίσιο αυτό. Για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των κλιμάκων που χρησιμοποιούνται στην Ένωση για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων και τον καθορισμό συγκρίσιμων τιμών αγοράς για τα σφάγια και τα ζώντα ζώα στο νέο νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες με πράξεις του είδους αυτού. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους κανόνες εφαρμογής των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 315/2002 (3), (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 (4) και (ΕΕ) αριθ. 807/2013 (5).

(2)

Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει ότι οι ενωσιακές κλίμακες ταξινόμησης σφαγίων που καθορίζονται στο σημείο A του παραρτήματος IV του εν λόγω κανονισμού εφαρμόζονται στα βοοειδή ηλικίας οκτώ μηνών και άνω. Για λόγους ενιαίας εφαρμογής, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική την εφαρμογή της ενωσιακής κλίμακας ταξινόμησης για τα σφάγια βοοειδών μιας συγκεκριμένης ηλικίας, η οποία καθορίζεται με βάση το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Το εν λόγω σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των σφαγίων στις κατηγορίες που προβλέπονται στο παράρτημα IV σημείο A.II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(3)

Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν σε μικρές επιχειρήσεις να παρεκκλίνουν από τη γενική υποχρέωση ταξινόμησης των σφαγίων. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της ενωσιακής κλίμακας ταξινόμησης, θεωρείται σκόπιμο να επιτραπούν παρεκκλίσεις του είδους αυτού για τα σφαγεία στα οποία σφάζονται, κατά μέσο όρο, λιγότερα από 150 βοοειδή ηλικίας οκτώ μηνών και άνω ή λιγότεροι από 500 χοίροι εβδομαδιαίως σε ετήσια βάση. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίσουν κατώτερα όρια, αναλόγως των εθνικών τους συνθηκών, ιδίως για να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα των αναφερόμενων τιμών.

(4)

Δεδομένου ότι ορισμένα σφαγεία εκτρέφουν στις εγκαταστάσεις τους βοοειδή ηλικίας οκτώ μηνών και άνω, καθώς και χοίρους, δεν υπάρχει τιμή αγοράς προς καταγραφή για τα σφάγια των εν λόγω ζώων. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι περιττή η εφαρμογή των υποχρεωτικών κλιμάκων ταξινόμησης της Ένωσης. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη που ακολουθούν αυτή την πρακτική να παρεκκλίνουν από τους κανόνες για την υποχρεωτική ταξινόμηση των σφαγίων όσον αφορά τα εν λόγω σφαγεία. Η παρέκκλιση αυτή θα πρέπει επίσης να επιτραπεί για την ταξινόμηση σφαγίων από τοπικές φυλές χοίρων με ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά ή για τη χρήση ιδιαίτερων τρόπων εμπορικής προώθησης στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η ομοιογενής και τυποποιημένη ταξινόμηση των σφαγίων.

(5)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των σφαγείων και της εποχικής σφαγής προβάτων, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το σύστημα ταξινόμησης των σφαγίων προβάτων το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 να απαλλάσσουν από την υποχρέωση ταξινόμησης ορισμένα σφαγεία, βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων.

(6)

Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης ταξινόμησης των σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω και προβάτων στην Ένωση, πρέπει να γίνουν ακριβέστεροι οι ορισμοί των κλάσεων διάπλασης και της κατάστασης πάχυνσης, βάρους των σφαγίων και χρώματος του κρέατος που αναφέρονται στα σημεία A.III και Γ.III του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται άλλα κριτήρια για τα σφάγια αμνών βάρους μικρότερου των 13 κιλών.

(7)

Το παράρτημα IV σημείο A.III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει την κλάση διάπλασης S για τα σφάγια βοοειδών με διπλό μυϊκό όγκο. Δεδομένου ότι αυτή η ιδιαίτερη κλάση διάπλασης είναι διαθέσιμη μόνο στην αγορά ορισμένων κρατών μελών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν την κλάση διάπλασης S.

(8)

Καθώς η εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος στα σφάγια χοίρων αυξάνεται σταθερά, τα περισσότερα σφάγια χοίρων ταξινομούνται μόνο σε δύο κλάσεις. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να υποδιαιρούν περαιτέρω τις κλάσεις ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων οι οποίες προβλέπονται στο σημείο B.II του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ώστε να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση των σφαγίων χοίρων.

(9)

Λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων της αγοράς όσον αφορά τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των σφαγίων χοίρων, θα πρέπει επίσης να επιτραπεί ο καθορισμός κριτηρίων εκτίμησης εκτός του βάρους και της εκτιμώμενης περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας.

(10)

Για την εξασφάλιση συγκρίσιμων τιμών αγοράς, το παράρτημα IV σημείο A.IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιλαμβάνει τυποποιημένη παρουσίαση των σφαγίων. Με στόχο την κάλυψη ορισμένων αναγκών της αγοράς όσον αφορά την παρουσίαση των σφαγίων, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν διαφορετική παρουσίαση από αυτήν που θεσπίζεται στο παράρτημα IV σημείο A.IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 με την εφαρμογή διορθωτικών συντελεστών, για τον καθορισμό των τιμών της αγοράς.

(11)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παραδοσιακές πρακτικές ορισμένων κρατών μελών σχετικά με την αφαίρεση του εξωτερικού λίπους, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα εν λόγω κράτη μέλη να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις.

(12)

Για τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των ενωσιακών κλιμάκων ταξινόμησης και για τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι όροι και οι πρακτικές μέθοδοι ταξινόμησης, ζύγισης και σήμανσης των σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω, καθώς και των χοίρων και των προβάτων.

(13)

Στην περίπτωση τεχνικής βλάβης του συστήματος αυτόματης κατάταξης, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις, ιδίως όσον αφορά την προθεσμία ταξινόμησης και ζύγισης των σφαγίων.

(14)

Η σήμανση των σφαγίων θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά την ταξινόμηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην επισημαίνουν τα σφάγια στις περιπτώσεις που η τήρηση επίσημου αρχείου προβλέπει τη σύνδεση των σφαγίων με τα αποτελέσματα της ταξινόμησης, και ειδικότερα όταν τα σφάγια τεμαχίζονται αμέσως μετά την ταξινόμησή τους, γεγονός που καθιστά τη σήμανσή τους περιττή.

(15)

Για να διασφαλιστούν η ακρίβεια και η αξιοπιστία της ταξινόμησης των σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω, χοίρων και προβάτων, η εν λόγω ταξινόμηση θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένους ταξινομητές που διαθέτουν την απαραίτητη άδεια ή έγκριση ή με χρήση εγκεκριμένης μεθόδου κατάταξης.

(16)

Με σκοπό την έγκριση μεθόδων κατάταξης για την άμεση εκτίμηση της διάπλασης και της κατάστασης πάχυνσης των σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω και προβάτων, καθώς και της εκατοστιαίας αναλογίας άπαχου κρέατος στα σφάγια χοίρων, μπορούν να εισαχθούν μέθοδοι κατάταξης εφόσον βασίζονται σε αξιόπιστες στατιστικές μεθόδους. Η έγκριση των μεθόδων κατάταξης θα πρέπει να υπόκειται στην τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων και απαιτήσεων.

(17)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα τροποποίησης, μετά τη χορήγηση άδειας, των τεχνικών προδιαγραφών των μεθόδων αυτόματης κατάταξης για την ταξινόμηση σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω και προβάτων, με στόχο τη διασφάλιση της ακρίβειας των εν λόγω προδιαγραφών.

(18)

Η αξία ενός σφαγίου χοίρου καθορίζεται κυρίως από το ποσοστό του άπαχου κρέατος που περιέχει σε σχέση με το βάρος του. Η εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος εκτιμάται με μέθοδο κατάταξης που θα πρέπει να συνίσταται σε μια τεχνική αυτόματης, ημιαυτόματης ή μη αυτόματης κατάταξης και έναν μαθηματικό τύπο εκτίμησης. Ο μαθηματικός τύπος εκτίμησης θα πρέπει να βασίζεται στη μέτρηση ορισμένων ανατομικών μερών του σφαγίου με βάση εγκεκριμένες και στατιστικά αξιόπιστες μεθόδους. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στατιστικά αξιόπιστες μέθοδοι εφαρμόζονται αντικειμενικά, είναι απαραίτητο να ενημερώνονται οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών μέσω πρωτοκόλλων σχετικά με τη δοκιμή έγκρισης και να ακολουθεί διαβούλευση μαζί τους για τα αποτελέσματα της δοκιμής. Μολονότι μπορούν να χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για την εκτίμηση της εκατοστιαίας αναλογίας άπαχου κρέατος στα σφάγια χοίρων, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η εκτίμηση της εκατοστιαίας αναλογίας άπαχου κρέατος δεν επηρεάζεται από τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο.

(19)

Με σκοπό την παρακολούθηση των συγκρίσιμων τιμών αγοράς των σφαγίων και των ζώντων ζώων, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι η καταγραφή της τιμής θα πρέπει να γίνεται σε ένα επακριβώς καθορισμένο στάδιο της εμπορίας. Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τα είδη των ζώων τα οποία αφορά η αναφορά των τιμών.

(20)

Οι τιμές της αγοράς για τους διάφορους τύπους ζώων θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1184 της Επιτροπής (7), για να αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό των σταθμισμένων μέσων τιμών σε ενωσιακό επίπεδο.

(21)

Εάν κάποιο κράτος μέλος έχει καθορίσει περιφέρειες για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, κατά τον υπολογισμό της εθνικής τιμής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ανά περιφέρεια. Στις περιπτώσεις που χορηγούνται πρόσθετες πληρωμές σε προμηθευτές ζώων, οι επιχειρήσεις ή τα πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν τις τιμές θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή σχετικά με τις εν λόγω πληρωμές προκειμένου να διορθωθεί η μέση εθνική τιμή.

(22)

Προκειμένου να διασφαλιστούν η παρακολούθηση της αγοράς και η σύγκριση της εξέλιξης των τιμών με ορισμένες τιμές αναφοράς που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των μέσων ενωσιακών τιμών για ορισμένα σφάγια και ζώντα ζώα βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών που υποβάλλουν ετησίως τα κράτη μέλη.

(23)

Με στόχο την παρακολούθηση της κοινοποίησης των τιμών των σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω και χοίρων, και τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης ανά κατηγορία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν στην Επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα ορισμένες πληροφορίες σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής (8) με εξαίρεση τις κοινοποιήσεις που είναι απαραίτητες για την οργάνωση των επιτόπιων επιθεωρήσεων ή που αποτελούν τη βάση για μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της αγοράς κρέατος.

(24)

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 315/2002, (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 και (ΕΕ) αριθ. 807/2013 θα πρέπει να καταργηθούν.

(25)

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προσαρμοστούν στο νέο νομικό πλαίσιο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ

Άρθρο 1

Προσδιορισμός της ηλικίας και της κατηγορίας των βοοειδών

Η ηλικία των βοοειδών για τον προσδιορισμό των κατηγοριών που προβλέπονται στο παράρτημα IV σημείο Α.II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 εξακριβώνεται βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, το οποίο έχει δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τον τίτλο I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

Άρθρο 2

Παρεκκλίσεις από την υποχρεωτική ταξινόμηση των σφαγίων

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι διατάξεις σχετικά με την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών και χοίρων, που προβλέπονται στα σημεία A.V και B.II του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, αντιστοίχως, δεν είναι υποχρεωτικές για τα σφαγεία στα οποία σφάζονται:

α)

λιγότερα από 150 βοοειδή ηλικίας οκτώ μηνών και άνω εβδομαδιαίως σε ετήσια βάση·

β)

λιγότεροι από 500 χοίροι εβδομαδιαίως σε ετήσια βάση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν χαμηλότερο όριο, ιδίως για να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα της καταγραφής των τιμών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι διατάξεις για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών και χοίρων δεν είναι υποχρεωτικές:

α)

για τα σφάγια βοοειδών και χοίρων που ανήκουν στα σφαγεία εάν δεν έχει προηγηθεί καμία εμπορική συναλλαγή για την αγορά των ζώων αυτών·

β)

για τα σφάγια χοίρων σαφώς καθορισμένων τοπικών φυλών ή με ιδιαίτερους τρόπους εμπορίας, εάν η ανατομική τους διάπλαση καθιστά αδύνατη την ομοιογενή και τυποποιημένη ταξινόμηση των σφαγίων.

3.   Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την ταξινόμηση των σφαγίων προβάτων σύμφωνα με το άρθρο 10 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μπορούν να αποφασίσουν, βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων, ότι οι διατάξεις σχετικά με την ταξινόμηση των σφαγίων προβάτων δεν είναι υποχρεωτικές για ορισμένα σφαγεία.

4.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την απόφασή τους να εφαρμόσουν οποιαδήποτε από τις παρεκκλίσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Πρόσθετες διατάξεις όσον αφορά τις κλάσεις διάπλασης, κατάσταση πάχυνσης και βάρους του σφαγίου για τα βοοειδή και τα πρόβατα

1.   Πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τους ορισμούς των κλάσεων διάπλασης και κατάστασης πάχυνσης για σφάγια βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω και τα πρόβατα, που προβλέπονται στα σημεία A.III και Γ.III του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και II του παρόντος κανονισμού.

2.   Πρόσθετες διατάξεις σχετικά με την ταξινόμηση αμνών με βάρος σφαγίου μικρότερο των 13 κιλών θεσπίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Κλάση διάπλασης S

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ζωικού κεφαλαίου βοοειδών που διαθέτουν, να μην εφαρμόζουν την κλάση διάπλασης S για τα σφάγια βοοειδών που αναφέρεται στο σημείο A.III του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 5

Ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποδιαιρέσουν περαιτέρω τις κλάσεις ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων που προβλέπονται στο σημείο B.II του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν συμπληρωματικά κριτήρια εκτίμησης, επιπλέον του βάρους και της εκτιμώμενης εκατοστιαίας αναλογίας άπαχου κρέατος που αναφέρονται στο σημείο B.II του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των σφαγίων χοίρων.

Άρθρο 6

Πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την παρουσίαση των σφαγίων για τον σκοπό του καθορισμού συγκρίσιμων τιμών αγοράς

1.   Με την επιφύλαξη του παραρτήματος IV σημεία A.IV, B.III και Γ.IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση από το σφάγιο λιπώδους, μυϊκού ή άλλου ιστού πριν από τη ζύγιση, την ταξινόμηση και τη σήμανση, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχουν κτηνιατρικές απαιτήσεις.

2.   Τα σφάγια βοοειδών ηλικίας κάτω των οκτώ μηνών παρουσιάζονται σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο A.IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και χωρίς:

α)

διάφραγμα·

β)

στύλο διαφράγματος.

3.   Τα σφάγια βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω παρουσιάζονται χωρίς:

α)

νεφρά·

β)

περινεφρικό λίπος·

γ)

πυελικό λίπος·

δ)

διάφραγμα·

ε)

στύλο διαφράγματος·

στ)

την ουρά·

ζ)

τον νωτιαίο μυελό·

η)

οσχεϊκό λίπος·

θ)

κορόνα του προσαγωγού μυός (τρανς)·

ι)

σφαγίτιδα φλέβα και το προσκολλημένο λίπος.

4.   Για την εφαρμογή του παραρτήματος IV σημείο A.V δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την αφαίρεση του εξωτερικού λίπους πριν από τη ζύγιση, την ταξινόμηση και τη σήμανση του σφαγίου, υπό την προϋπόθεση ότι η αφαίρεση αυτή συμβάλλει στην αντικειμενικότερη εκτίμηση της διάπλασης και ότι δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάσταση πάχυνσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αυτή η πρακτική ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία και αφορά αποκλειστικά τη μερική αφαίρεση του εξωτερικού λίπους:

α)

στο ύψος του κιλότου, του ψευτοφιλέτου και των μπριζολών·

β)

από την άκρη του στέρνου και γύρω από την πρωκτογεννητική περιοχή·

γ)

από τον προσαγωγό μυ.

Άρθρο 7

Ταξινόμηση και ζύγιση

1.   Η ταξινόμηση που αναφέρεται στα σημεία A.II, A.III, B.II, Γ.II και Γ.III του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 πραγματοποιείται στα σφαγεία κατά τον προσδιορισμό του βάρους του ζεστού σφαγίου.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την ταξινόμηση πριν από τη ζύγιση σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από ορισμένες μεθόδους κατάταξης στην επικράτεια ενός κράτους μέλους.

3.   Τα σφάγια ζυγίζονται το συντομότερο δυνατό μετά τη σφαγή και το αργότερο εντός:

α)

60 λεπτών από τη σφαγή του ζώου, όσον αφορά τα βοοειδή και τα πρόβατα·

β)

45 λεπτών από τη σφαγή του ζώου, όσον αφορά τους χοίρους.

4.   Στην περίπτωση των χοίρων, εάν σε ένα συγκεκριμένο σφαγείο δεν μπορεί να τηρηθεί γενικώς η προθεσμία των 45 λεπτών μεταξύ σφαγής και ζύγισης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μπορεί να επιτρέψει το ποσοστό του 2 % που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3:

α)

να μειωθεί κατά 0,1 εκατοστιαίες μονάδες για κάθε επιπλέον τέταρτο της ώρας ή μέρος τετάρτου της ώρας που διανύεται όταν η περίοδος μεταξύ σφαγής και ζύγισης υπερβαίνει τα 45 λεπτά·

β)

να αυξηθεί κατά ορισμένες εκατοστιαίες μονάδες, που καθορίζονται από το οικείο κράτος μέλος, όταν η περίοδος μεταξύ σφαγής και ζύγισης είναι μικρότερη των 45 λεπτών. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό δικαιολογείται βάσει επιστημονικών δεδομένων.

5.   Στις περιπτώσεις στις οποίες οι μέθοδοι αυτόματης κατάταξης βοοειδών ή προβάτων που αναφέρονται στο άρθρο 10 δεν επιτρέπουν την ταξινόμηση των σφαγίων, η ταξινόμηση των σφαγίων αυτών γίνεται την ημέρα της σφαγής ή, εάν το απαιτούμενο διάστημα μεταξύ σφαγής και ζύγισης λήγει την επομένη της σφαγής, η ταξινόμηση πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν εντός της συγκεκριμένης ημέρας.

Άρθρο 8

Σήμανση των σφαγίων

1.   Η σήμανση των σφαγίων πραγματοποιείται κατά την ταξινόμηση.

2.   Η σήμανση πραγματοποιείται με χρήση σφραγίδας ή ετικέτας που αναγράφει τουλάχιστον:

α)

όσον αφορά τα βοοειδή και τα πρόβατα, την κατηγορία, την κλάση διάπλασης και κατάστασης πάχυνσης που αναφέρονται στα σημεία A.II, A.III, Γ.II και Γ.III του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 αντίστοιχα·

β)

όσον αφορά τους χοίρους, την κλάση του σφαγίου ή την εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV σημείο B.II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

3.   Η σήμανση πραγματοποιείται στην επιφάνεια τουλάχιστον:

α)

κάθε τεταρτημορίου σφαγίου, όσον αφορά τα βοοειδή·

β)

κάθε σφαγίου ή ημιμορίου σφαγίου όσον αφορά τα πρόβατα·

γ)

κάθε ημιμορίου σφαγίου όσον αφορά τους χοίρους.

Η σήμανση με σφραγίδα τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του σφαγίου. Οι ετικέτες τοποθετούνται στην εξωτερική ή την εσωτερική επιφάνεια του σφαγίου.

4.   Η σήμανση με σφραγίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να γίνεται με ανεξίτηλη, μη τοξική, θερμανθεκτική μελάνη.

5.   Οι ετικέτες πρέπει να είναι ευανάγνωστες, απαραβίαστες και καλά στερεωμένες στα σφάγια.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι η σήμανση των σφαγίων δεν είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εφόσον συντάσσεται επίσημο έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει για κάθε σφάγιο τουλάχιστον:

i)

τα στοιχεία κάθε σφαγίου κατά τρόπο που να μην μπορούν να υποστούν αλλοίωση,

ii)

το βάρος του ζεστού σφαγίου, και

iii)

το αποτέλεσμα της ταξινόμησης·

β)

εφόσον όλα τα σφάγια τεμαχίζονται, σε συνεχή βάση, σε εργαστήριο τεμαχισμού εγκεκριμένο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) και εγκατεστημένο δίπλα στο σφαγείο.

7.   Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις σχετικά με πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά τη σήμανση.

Άρθρο 9

Μέθοδοι ταξινόμησης σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων διενεργείται:

α)

από ειδικευμένους ταξινομητές που έχουν λάβει άδεια για οπτική ταξινόμηση των σφαγίων. Η άδεια μπορεί να αντικατασταθεί από έγκριση που χορηγείται από το κράτος μέλος, εφόσον η εν λόγω έγκριση θεωρείται ισοδύναμη με την αναγνώριση της ειδίκευσης· ή

β)

με τη χρήση εγκεκριμένων μεθόδων κατάταξης που μπορεί να συνίστανται σε τεχνικές αυτόματης ή ημιαυτόματης ή μη αυτόματης κατάταξης όπως προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τεχνικές κατάταξης εφαρμόζονται από ειδικευμένο προσωπικό.

Άρθρο 10

Έγκριση μεθόδων αυτόματης κατάταξης για σφάγια βοοειδών και προβάτων

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν άδεια για τη χρησιμοποίηση μεθόδων αυτόματης κατάταξης οι οποίες συνίστανται σε μία τεχνική αυτόματης κατάταξης (συσκευή) και μία εξίσωση (μαθηματικό τύπο) για εφαρμογή στην επικράτειά τους ή σε μέρος αυτής.

2.   Η έγκριση χορηγείται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις και τα κριτήρια για δοκιμή έγκρισης όπως ορίζεται στο παράρτημα IV μέρος Α.

3.   Τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη της δοκιμής έγκρισης τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος Β ώστε να επιτραπεί στην Επιτροπή να συμμετάσχει στη δοκιμή έγκρισης.

4.   Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν ανεξάρτητο οργανισμό ο οποίος αναλύει τα αποτελέσματα της δοκιμής έγκρισης. Εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση της δοκιμής έγκρισης, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος Γ.

5.   Σε περίπτωση που χορηγείται άδεια η οποία επιτρέπει μεθόδους αυτόματης κατάταξης βοοειδών ή προβάτων βάσει δοκιμής έγκρισης κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από μία παρουσιάσεις σφαγίων, οι διαφορές μεταξύ αυτών των παρουσιάσεων σφαγίων δεν συνεπάγονται διαφορές στα αποτελέσματα της ταξινόμησης.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τη χρησιμοποίηση μεθόδων αυτόματης κατάταξης βοοειδών και προβάτων χωρίς να διοργανώνουν δοκιμή έγκρισης, με την προϋπόθεση ότι η έγκριση αυτή έχει ήδη χορηγηθεί για τις ίδιες μεθόδους κατάταξης σε άλλο κράτος μέλος βάσει δοκιμής έγκρισης, όταν το δείγμα των σφαγίων είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού βοοειδών ή προβάτων στα οικεία κράτη μέλη.

7.   Οι τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών μιας εγκεκριμένης μεθόδου αυτόματης κατάταξης βοοειδών ή προβάτων εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον αποδειχθεί ότι οι τροποποιήσεις αυτές συνεπάγονται βαθμό ακρίβειας που πληροί τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις μιας δοκιμής έγκρισης.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις τροποποιήσεις για τις οποίες έχουν δώσει την έγκρισή τους.

Άρθρο 11

Έγκριση μεθόδων κατάταξης για σφάγια χοίρων

1.   Η μέθοδος κατάταξης κατά την έννοια του παραρτήματος IV σημείο B.IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 συνίσταται σε τεχνική αυτόματης, ημιαυτόματης ή μη αυτόματης (συσκευή) κατάταξης και μία εξίσωση (μαθηματικό τύπο) για την εκτίμηση της εκατοστιαίας αναλογίας άπαχου κρέατος στα σφάγια χοίρων.

2.   Η έγκριση χορηγείται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις και τα κριτήρια δοκιμής έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Α του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, μέσω πρωτοκόλλου που περιγράφεται στο παράρτημα V μέρος B του παρόντος κανονισμού, σχετικά με τις μεθόδους κατάταξης χοίρων τις οποίες επιθυμούν να εγκριθούν για εφαρμογή στην επικράτειά τους.

Το πρωτόκολλο αποτελείται από δύο μέρη και περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο μέρος B του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού.

Το πρώτο μέρος του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην Επιτροπή πριν από την έναρξη της δοκιμής έγκρισης. Εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση της δοκιμής έγκρισης, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το δεύτερο μέρος του πρωτοκόλλου.

4.   Η Επιτροπή, όταν λάβει το πρωτόκολλο, το θέτει στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών. Τα άλλα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν τεχνικές παρατηρήσεις εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή του πρωτοκόλλου. Το κράτος μέλος που υπέβαλε το πρωτόκολλο μπορεί να το προσαρμόσει και να υποβάλει ξανά νέο πρωτόκολλο εντός οκτώ εβδομάδων μετά την υποβολή του πρώτου πρωτοκόλλου.

5.   Η εφαρμογή των μεθόδων κατάταξης αντιστοιχεί απολύτως στην περιγραφή που περιέχεται στην απόφαση έγκρισης της Επιτροπής.

6.   Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση μεθόδων κατάταξης χωρίς δοκιμή έγκρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ανάλογη έγκριση έχει ήδη χορηγηθεί για την ίδια μέθοδο κατάταξης σε άλλο κράτος μέλος βάσει δοκιμής, στην οποία το δείγμα των σφαγίων είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των χοίρων στα οικεία κράτη μέλη.

Άρθρο 12

Πρόσθετες διατάξεις σχετικά με την ταξινόμηση μέσω τεχνικών αυτόματης κατάταξης

1.   Τα σφαγεία που πραγματοποιούν την ταξινόμηση με τη χρησιμοποίηση τεχνικών αυτόματης κατάταξης που αναφέρονται στα άρθρα 10 παράγραφος 1 και 11 παράγραφος 1:

α)

προσδιορίζουν την κατηγορία του σφαγίου, όσον αφορά τα σφάγια βοοειδών, χρησιμοποιώντας το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 1·

β)

συντάσσουν καθημερινά εκθέσεις ελέγχου σχετικά με τη λειτουργία των μεθόδων αυτόματης κατάταξης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διαπιστούμενων προβλημάτων και τυχόν μέτρων που χρειάστηκε να ληφθούν.

2.   Η ταξινόμηση με τεχνικές αυτόματης κατάταξης είναι έγκυρη μόνον όταν:

α)

η παρουσίαση του σφαγίου είναι όμοια με την παρουσίαση που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής έγκρισης· ή

β)

αποδεικνύεται, κατά τρόπο που ικανοποιεί τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους, ότι η χρησιμοποίηση διαφορετικής παρουσίασης σφαγίου δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της ταξινόμησης με τις μεθόδους αυτόματης κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

Άρθρο 13

Γενικές διατάξεις για την αναφορά των τιμών της αγοράς

Για τον σκοπό του καθορισμού των τιμών της αγοράς για ορισμένες κατηγορίες ζώων, η αναφορά των τιμών της αγοράς γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184 για:

α)

τα σφάγια:

i)

βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω,

ii)

χοίρων,

iii)

βοοειδών ηλικίας κάτω των οκτώ μηνών,

iv)

προβάτων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών·

β)

ζώντα ζώα:

i)

αρσενικών μόσχων ηλικίας μεταξύ οκτώ ημερών και τεσσάρων εβδομάδων,

ii)

ισχνών βοοειδών,

iii)

χοιριδίων περίπου 25 κιλών ζώντος βάρους.

Άρθρο 14

Αναφορά των τιμών της αγοράς για τα σφάγια βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω και χοίρων

1.   Η αναφερόμενη τιμή της αγοράς είναι η τιμή στη θύρα του σφαγείου, η οποία εκφράζει την αξία του σφαγίου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, βάσει των εγγράφων που εκδίδονται για τον προμηθευτή από:

α)

το σφαγείο· ή

β)

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έστειλε το ζώο για σφαγή στο σφαγείο.

2.   Η τιμή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκφράζεται ανά 100 κιλά σφαγίου το οποίο παρουσιάζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και ζυγίζεται στο άγκιστρο του σφαγείου.

3.   Το βάρος του σφαγίου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την αναφορά της τιμής της αγοράς είναι το βάρος του κρύου σφαγίου, το οποίο αντιστοιχεί στο βάρος του ζεστού σφαγίου το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, μείον 2 %.

4.   Οι τιμές των ταξινομημένων σφαγίων, τις οποίες αναφέρει το σφαγείο ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έστειλε το ζώο για σφαγή στο σφαγείο, είναι είτε η μέση τιμή ανά κλάση είτε οι τιμές των σφαγίων για κάθε κλάση. Σε αυτή την περίπτωση, εάν αναφέρονται οι τιμές σφαγίων για κάθε κλάση, η αρμόδια αρχή υπολογίζει τη μέση τιμή ανά κλάση.

Άρθρο 15

Αναφορά των τιμών της αγοράς για τα σφάγια βοοειδών ηλικίας κάτω των οκτώ μηνών και προβάτων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών

1.   Όσον αφορά τα σφάγια βοοειδών ηλικίας κάτω των οκτώ μηνών και προβάτων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών, η τιμή της αγοράς που αναφέρεται είναι η μέση τιμή που καταβάλλεται στη θύρα του σφαγείου, η οποία εκφράζει την αξία του σφαγίου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και σταθμισμένη βάσει συντελεστή. Ο συντελεστής αντικατοπτρίζει:

α)

τη σχετική αναλογία:

i)

των διαφόρων ποιοτήτων σφαγίων βοοειδών ηλικίας κάτω των οκτώ μηνών, όπως ορίζονται από το κράτος μέλος, ή

ii)

των διαφόρων κατηγοριών βάρους των σφαγίων προβάτων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών, όπως ορίζονται από το κράτος μέλος· και

β)

τη σχετική σημασία κάθε αγοράς.

2.   Η τιμή της αγοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκφράζεται ανά 100 κιλά σφαγίου το οποίο παρουσιάζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και ζυγίζεται στο άγκιστρο του σφαγείου.

3.   Όσον αφορά τα σφάγια βοοειδών ηλικίας κάτω των οκτώ μηνών, το βάρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την αναφορά της τιμής της αγοράς είναι το βάρος του κρύου σφαγίου, το οποίο αντιστοιχεί στο βάρος του ζεστού σφαγίου το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, μείον 2 %.

4.   Όσον αφορά τα σφάγια προβάτων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών, το βάρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την αναφορά της τιμής της αγοράς είναι το βάρος του κρύου σφαγίου το οποίο αντιστοιχεί στο βάρος του ζεστού σφαγίου διορθωμένου ώστε να λαμβάνεται υπόψη η απώλεια βάρους κατά την ψύξη.

Άρθρο 16

Αναφορά των τιμών της αγοράς για ζώντα ζώα

1.   Για τους σκοπούς της αναφοράς των τιμών της αγοράς, τα ζώντα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο β) ταξινομούνται ως εξής:

α)

όσον αφορά τα αρσενικά μοσχάρια ηλικίας μεταξύ οκτώ ημερών και τεσσάρων εβδομάδων:

i)

«αρσενικό μοσχάρι εκτροφής από φυλή γαλακτοπαραγωγής», αν πρόκειται για αρσενικό μοσχάρι εκτροφής από αγελάδα γαλακτοπαραγωγής,

ii)

«αρσενικό μοσχάρι εκτροφής από φυλή κρεατοπαραγωγής», αν πρόκειται για αρσενικό μοσχάρι εκτροφής από φυλή κρεατοπαραγωγής, από φυλή διπλής παραγωγικής κατεύθυνσης ή που προέρχεται από διασταύρωση με φυλή κρεατοπαραγωγής·

β)

όσον αφορά τα ισχνά βοοειδή:

i)

«νεαρά ισχνά βοοειδή», αν πρόκειται για αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας μεταξύ έξι και δώδεκα μηνών, τα οποία αγοράζονται μετά τον απογαλακτισμό προς πάχυνση,

ii)

«ισχνά αρσενικά βοοειδή ενός έτους», αν πρόκειται για αρσενικά βοοειδή ηλικίας μεταξύ δώδεκα και είκοσι τεσσάρων μηνών, τα οποία αγοράζονται προς πάχυνση,

iii)

«ισχνά θηλυκά βοοειδή ενός έτους», αν πρόκειται για θηλυκά βοοειδή ηλικίας μεταξύ δώδεκα και είκοσι τεσσάρων μηνών, τα οποία αγοράζονται προς πάχυνση·

γ)

όσον αφορά τους χοίρους: «χοιρίδια», αν πρόκειται για χοίρους που ζυγίζουν κατά μέσο όρο περίπου 25 κιλά ζώντος βάρους, οι οποίοι αγοράζονται προς πάχυνση.

2.   Η τιμή της αγοράς που αναφέρεται είναι ο μέσος όρος των τιμών που καταβάλλονται στο εν λόγω κράτος μέλος κατά το ίδιο στάδιο χονδρικής πώλησης, για τον τύπο του ζώου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και σταθμισμένο βάσει συντελεστών. Οι συντελεστές αντικατοπτρίζουν το σχετικό ποσοστό των διαφόρων ποιοτήτων των ζώων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) και τη σχετική σημασία κάθε αγοράς.

Άρθρο 17

Πρόσθετες διατάξεις σχετικά με την αναφορά των τιμών της αγοράς για σφάγια και ζώντα ζώα

1.   Εφόσον ένα κράτος μέλος έχει καθορίσει περιφέρειες σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προσδιορίζει τη μέση τιμή ανά περιφέρεια για κάθε κλάση και ποιότητα σφαγίων, καθώς και για κάθε τύπο και ποιότητα ζώντων ζώων που αναφέρονται στα άρθρα 14, 15 και 16 του παρόντος κανονισμού, αντίστοιχα.

2.   Όταν πραγματοποιούνται πρόσθετες πληρωμές από το σφαγείο ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που οφείλει να αναφέρει τις τιμές στους προμηθευτές σφαγίων ή ζώντων ζώων, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη το ποσό των εν λόγω πληρωμών και την περίοδο την οποία αφορούν. Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να λάβει υπόψη τις πρόσθετες πληρωμές προς τους προμηθευτές σφαγίων ή ζώντων ζώων, το σφαγείο ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που οφείλει να αναφέρει τις τιμές ενημερώνει την αρμόδια αρχή για το ποσό των πρόσθετων πληρωμών κάθε φορά που πραγματοποιείται πληρωμή του είδους αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Μέση ενωσιακή τιμή για σφάγια

Άρθρο 18

Μέση ενωσιακή τιμή για τα βοοειδή

1.   Για μια δεδομένη κατηγορία που προσδιορίζεται στο σημείο A.II του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013:

α)

η μέση ενωσιακή τιμή για κάθε κλάση διάπλασης και κατάστασης πάχυνσης που προβλέπονται στο άρθρο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184 αντιστοιχεί στον μέσο σταθμισμένο όρο των εθνικών τιμών της αγοράς οι οποίες καταγράφονται για την εν λόγω κλάση. Η στάθμιση γίνεται με βάση τις ποσότητες των σφαγίων της εν λόγω κλάσης σε κάθε κράτος μέλος σε σχέση με το σύνολο των σφαγίων της συγκεκριμένης κλάσης στην Ένωση·

β)

η μέση ενωσιακή τιμή κάθε κλάσης διάπλασης αντιστοιχεί στον μέσο σταθμισμένο όρο των μέσων ενωσιακών τιμών των κλάσεων κατάστασης πάχυνσης που συνθέτουν την εν λόγω κλάση διάπλασης. Η στάθμιση γίνεται με βάση το ποσοστό των σφαγίων κάθε κλάσης κατάστασης πάχυνσης στο σύνολο των σφαγίων της εν λόγω κλάσης διάπλασης στην Ένωση·

γ)

η μέση ενωσιακή τιμή αντιστοιχεί στον σταθμισμένο μέσο όρο των μέσων ενωσιακών τιμών που προβλέπονται στο στοιχείο α). Η στάθμιση γίνεται με βάση τις ποσότητες των σφαγίων κάθε κλάσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) σε σχέση με το σύνολο των σφαγίων της εν λόγω κατηγορίας στην Ένωση.

2.   Η μέση ενωσιακή τιμή για όλες τις κατηγορίες είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των μέσων τιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ). Η στάθμιση γίνεται με βάση το ποσοστό κάθε κατηγορίας στο σύνολο των σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω στην Ένωση.

Άρθρο 19

Μέση ενωσιακή τιμή για τους χοίρους

Η μέση ενωσιακή τιμή για κάθε κλάση που προβλέπεται στο άρθρο 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184 αντιστοιχεί στον μέσο σταθμισμένο όρο των εθνικών τιμών της αγοράς οι οποίες καταγράφονται για την εν λόγω κλάση. Η στάθμιση γίνεται με βάση τις ποσότητες των σφαγίων της συγκεκριμένης κλάσης σε κάθε κράτος μέλος σε σχέση με το σύνολο των σφαγίων της συγκεκριμένης κλάσης στην Ένωση.

Άρθρο 20

Μέση ενωσιακή τιμή για τα βοοειδή ηλικίας κάτω των οκτώ μηνών

Η μέση ενωσιακή τιμή για τα βοοειδή ηλικίας κάτω των οκτώ μηνών είναι η μέση τιμή που καταγράφεται για τα εν λόγω βοοειδή όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184. Ο μέσος όρος σταθμίζεται με συντελεστές που καθορίζονται βάσει της καθαρής παραγωγής των εν λόγω βοοειδών στην Ένωση.

Άρθρο 21

Μέση ενωσιακή τιμή για τα πρόβατα ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών

Η μέση ενωσιακή τιμή για πρόβατα ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών είναι η μέση τιμή που καταγράφεται για τις διάφορες κατηγορίες βάρους που αναφέρονται στο άρθρο 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184. Ο μέσος όρος σταθμίζεται με συντελεστές που καθορίζονται βάσει της καθαρής παραγωγής των αμνών αυτών στην Ένωση.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Μέση ενωσιακή τιμή για ζώντα ζώα

Άρθρο 22

Μέση ενωσιακή τιμή για τα αρσενικά μοσχάρια ηλικίας μεταξύ οκτώ ημερών και τεσσάρων εβδομάδων

1.   Η μέση ενωσιακή τιμή, ανά κεφαλή, αρσενικών μοσχαριών ηλικίας μεταξύ οκτώ ημερών και τεσσάρων εβδομάδων είναι ο μέσος όρος των τιμών που καταγράφονται για αρσενικά μοσχάρια εκτροφής από φυλή γαλακτοπαραγωγής και αρσενικά μοσχάρια εκτροφής από φυλή κρεατοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 12 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184.

2.   Η μέση τιμή που καταγράφεται σταθμίζεται με συντελεστές που καθορίζονται βάσει του αριθμού των αγελάδων που καταγράφονται στην Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) ως εξής:

α)

όσον αφορά τα αρσενικά μοσχάρια εκτροφής από φυλή γαλακτοπαραγωγής, βάσει του αριθμού αγελάδων γαλακτοπαραγωγής·

β)

όσον αφορά τα αρσενικά μοσχάρια εκτροφής από φυλή κρεατοπαραγωγής, βάσει του αριθμού αγελάδων.

Άρθρο 23

Μέση ενωσιακή τιμή για τα ισχνά βοοειδή

1.   Η μέση ενωσιακή τιμή, ανά κιλό ζώντος βάρους, των ισχνών βοοειδών είναι η μέση τιμή που καταγράφεται για νεαρά ισχνά βοοειδή, αρσενικά και θηλυκά ισχνά βοοειδή ενός έτους σύμφωνα με το άρθρο 12 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184.

2.   Η μέση τιμή που καταγράφεται σταθμίζεται με συντελεστές που καθορίζονται βάσει του αριθμού των βοοειδών που καταγράφονται στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 ως εξής:

α)

όσον αφορά τα νεαρά ισχνά βοοειδή, βάσει του αριθμού των βοοειδών ηλικίας έως ενός έτους που δεν προορίζονται για σφαγή·

β)

όσον αφορά τα νεαρά αρσενικά ισχνά βοοειδή ενός έτους, βάσει του αριθμού των αρσενικών βοοειδών ηλικίας μεταξύ ενός και δύο ετών·

γ)

όσον αφορά τα νεαρά θηλυκά ισχνά βοοειδή ενός έτους, βάσει του αριθμού των θηλυκών βοοειδών ηλικίας μεταξύ ενός και δύο ετών που δεν έχουν ακόμη γεννήσει.

Άρθρο 24

Μέση ενωσιακή τιμή για τα χοιρίδια

Η μέση ενωσιακή τιμή για τα χοιρίδια περίπου 25 κιλών ζώντος βάρους είναι η μέση τιμή που καταγράφεται για τα χοιρίδια σύμφωνα στο άρθρο 12 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184. Ο μέσος όρος σταθμίζεται με συντελεστές που καθορίζονται βάσει του αριθμού των χοιριδίων που καταγράφονται στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1165/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 25

Κοινοποιήσεις των κρατών μελών στην Επιτροπή

1.   Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1185.

2.   Το αργότερο στις 15 Απριλίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον συνολικό αριθμό των βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω, των χοίρων και των προβάτων που εσφάγησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, κατανεμημένο ως εξής:

α)

στην περίπτωση των βοοειδών, τον συνολικό αριθμό για κάθε κατηγορία, κλάση διάπλασης και κατάστασης πάχυνσης·

β)

στην περίπτωση των χοίρων, τον συνολικό αριθμό για κάθε κλάση σφαγίου·

γ)

στην περίπτωση των προβάτων, τον συνολικό αριθμό για κάθε κατηγορία βάρους.

3.   Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τους καταλόγους:

α)

των σφαγείων που καταγράφουν τις τιμές, σύμφωνα με το άρθρο 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184, αναφέροντας τον αριθμό βοοειδών ηλικίας τουλάχιστον οκτώ μηνών που διακινήθηκαν από κάθε σφαγείο, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

β)

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καταγράφουν τις τιμές, σύμφωνα με το άρθρο 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184, αναφέροντας τον αριθμό βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω που απεστάλησαν για σφαγή κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

4.   Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη κοινοποιούν, εφόσον διαθέτουν, τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα προϊόντα που υπάγονται στα μέρη XV, XVII και XVIII του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013:

α)

τις τιμές της αγοράς στα κράτη μέλη όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες·

β)

τις τιμές που διαπιστώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές τρίτων χωρών.

5.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποιότητες των σφαγίων και των ζώντων ζώων, καθώς και τους συντελεστές στάθμισης που αναφέρονται στα άρθρα 14, 15 και 16 του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους διορθωτικούς συντελεστές και τις αντιπροσωπευτικές αγορές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 10, 11 και 12 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184, το αργότερο έως την 1η Ιουνίου κάθε έτους.

6.   Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα μέτρα που λαμβάνουν για την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1184.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Κατάργηση πράξεων

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 315/2002, (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 και (ΕΕ) αριθ. 807/2013 καταργούνται.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 315/2002, (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 και (ΕΕ) αριθ. 807/2013 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1184, και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 11 Ιουλίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 315/2002 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τον πίνακα των τιμών νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη σφαγίων αμνών στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας (ΕΕ L 50 της 21.2.2002, σ. 47).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων ταξινόμησης των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών (ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 3).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2013 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2013, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την καταγραφή των τιμών ορισμένων βοοειδών στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Ένωσης (ΕΕ L 228 της 27.8.2013, σ. 5).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1184 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενωσιακές κλίμακες ταξινόμησης των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων και την αναφορά των τιμών της αγοράς για ορισμένες κατηγορίες σφαγίων και ζώντων ζώων (βλέπε σελίδα 103 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή των απαιτούμενων πληροφοριών και εγγράφων και την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών της Επιτροπής (βλέπε σελίδα 113 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο και το κρέας και με την κατάργηση των οδηγιών 93/23/ΕΟΚ, 93/24/ΕΟΚ και 93/25/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 321 της 1.12.2008, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τις κλάσεις διάπλασης και κατάστασης πάχυνσης των σφαγίων βοοειδών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

1.   ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Ανάπτυξη των πλάγιων όψεων του σφαγίου και ιδίως των σημαντικότερων μερών του (μηρός, ράχη, ωμοπλάτη)

Κλάση διάπλασης

Συμπληρωματικές διατάξεις

S

Ανώτερη

Μηρός: εξαιρετικά στρογγυλεμένος, διπλή μυϊκή ανάπτυξη, ευκρινώς ξεχωρισμένες αυλακώσεις

Το τρανς εφάπτεται και προεξέχει εμφανώς στην ηβοϊσχιακή σύμφυση (symphisis pelvis)

Ράχη: πολύ πλατιά και πολύ χονδρή μέχρι το ύψος της ωμοπλάτης

Κιλότο πολύ στρογγυλεμένο

Ωμοπλάτη: πάρα πολύ στρογγυλεμένη

 

E

Εξαιρετική

Μηρός: πολύ στρογγυλεμένος

Το τρανς εφάπτεται και προεξέχει εμφανώς στην ηβοϊσχιακή σύμφυση (symphisis pelvis)

Ράχη: πλατιά και πολύ χονδρή μέχρι την ωμοπλάτη

Κιλότο πολύ στρογγυλεμένο

Ωμοπλάτη: πολύ στρογγυλεμένη

 

U

Πολύ καλή

Μηρός: στρογγυλεμένος

Το τρανς εφάπτεται στην ηβοϊσχιακή σύμφυση (symphisis pelvis)

Ράχη: πλατιά και χονδρή μέχρι την ωμοπλάτη

Κιλότο στρογγυλεμένο

Ωμοπλάτη: στρογγυλεμένη

 

R

Καλή

Μηρός: καλά αναπτυγμένος

Τρανς και κιλότο ελαφρώς στρογγυλεμένα

Ράχη: χονδρή αλλά λιγότερο πλατιά στο ύψος της ωμοπλάτης

 

Ωμοπλάτη: αρκετά καλά αναπτυγμένη

 

O

Σχετικά καλή

Μηρός: μετρίως μέχρι λίγο αναπτυγμένος

 

Ράχη: μετρίως μέχρι λίγο χονδρή

Κιλότο: επίπεδο

Ωμοπλάτη: μετρίως αναπτυγμένη μέχρι σχεδόν επίπεδη

 

P

Μέτρια

Μηρός: ανεπαρκώς αναπτυγμένος

 

Ράχη: στενή με εμφανή οστά

 

Ωμοπλάτη: επίπεδη με εμφανή οστά

 

2.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Ποσότητα λίπους στο εξωτερικό του σφαγίου και στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας

Κλάση κατάστασης πάχυνσης

Συμπληρωματικές διατάξεις

1

Πολύ μικρή

Χωρίς λίπος στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας

2

Μικρή

Στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας είναι ευδιάκριτοι οι μύες μεταξύ των πλευρών.

3

Μέτρια

Στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας είναι διακριτοί οι μύες μεταξύ των πλευρών.

4

Μεγάλη

Οι επιμήκεις λιποστιβάδες του μηρού είναι εμφανείς. Στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας οι μύες μεταξύ των πλευρών είναι δυνατόν να είναι διηθημένοι λίπους.

5

Πολύ μεγάλη

Ο μηρός καλύπτεται σχεδόν ολόκληρος από λίπος κατά τρόπο ώστε να μην είναι ευδιάκριτες οι επιμήκεις λιποστοιβάδες. Στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας οι μύες μεταξύ των πλευρών είναι διηθημένοι λίπους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τις κλάσεις διάπλασης και κατάστασης πάχυνσης των σφαγίων προβάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

1.   ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Ανάπτυξη των πλάγιων όψεων του σφαγίου και ιδίως των σημαντικότερων μερών του (οπίσθια τεταρτημόρια, ράχη, ωμοπλάτη).

Κλάση διάπλασης

Συμπληρωματικές διατάξεις

S

Ανώτερη

Οπίσθια τεταρτημόρια: με διπλό μυϊκό όγκο. Πλάγιες όψεις εξαιρετικά καμπύλες

Ράχη: εξαιρετικά καμπύλη, εξαιρετικά ευρεία, εξαιρετικά χονδρή

Ωμοπλάτη: εξαιρετικά καμπύλη και εξαιρετικά χονδρή

E

Εξαιρετική

Οπίσθια τεταρτημόρια: πολύ χονδρά. Πλάγιες όψεις πολύ καμπύλες

Ράχη: πολύ καμπύλη, πολύ ευρεία και πολύ χονδρή μέχρι το ύψος της ωμοπλάτης

Ωμοπλάτη: πολύ καμπύλη και πολύ χονδρή

U

Πολύ καλή

Οπίσθια τεταρτημόρια: χονδρά. Πλάγιες όψεις καμπύλες

Ράχη: ευρεία και χονδρή μέχρι την ωμοπλάτη

Ωμοπλάτη: χονδρή και καμπύλη

R

Καλή

Οπίσθια τεταρτημόρια: πλάγιες όψεις κυρίως επίπεδες

Ράχη: χονδρή αλλά λιγότερο ευρεία στο ύψος της ωμοπλάτης

Ωμοπλάτη: καλά αναπτυγμένη αλλά λιγότερο χονδρή

O

Σχετικά καλή

Οπίσθια τεταρτημόρια: πλάγιες όψεις σχεδόν ελαφρά κοίλες

Ράχη: στερείται εύρους και πάχους

Ωμοπλάτη: σχεδόν στενή. Στερείται πάχους

P

Μέτρια

Οπίσθια τεταρτημόρια: πλάγιες όψεις κοίλες έως πολύ κοίλες

Ράχη: στενή και κοίλη με εμφανή οστά

Ωμοπλάτη: στενή, επίπεδη και με εμφανή οστά

2.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Ποσότητα λίπους στα εξωτερικά και στα εσωτερικά τμήματα του σφαγίου.

Κλάση κατάστασης πάχυνσης

Συμπληρωματικές διατάξεις (1)

1.

Πολύ μικρή

Εξωτερικά

Ίχνη λίπους ή κανένα ίχνος λίπους

Εσωτερικά

Κοιλιακή κοιλότητα

Ίχνη λίπους ή κανένα ίχνος λίπους στα νεφρά

Θωρακική κοιλότητα

Ίχνη λίπους ή κανένα ίχνος λίπους μεταξύ των πλευρών

2.

Μικρή

Εξωτερικά

Λεπτό στρώμα λίπους καλύπτει μέρος του σφαγίου αλλά μπορεί να είναι λιγότερο εμφανές στα άκρα

Εσωτερικά

Κοιλιακή κοιλότητα

Ίχνη λίπους ή λεπτό στρώμα λίπους περιβάλλει μέρος των νεφρών

Θωρακική κοιλότητα

Ο μυς μεταξύ των πλευρών διακρίνεται σαφώς.

3.

Μέτρια

Εξωτερικά

Λεπτό στρώμα λίπους καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το σφάγιο. Στη βάση της ουράς διακρίνονται περιοχές με ελαφρώς περισσότερο στρώμα λίπους.

Εσωτερικά

Κοιλιακή κοιλότητα

Λεπτό στρώμα λίπους περιβάλλει μέρος ή ολόκληρα τα νεφρά

Θωρακική κοιλότητα

Ο μυς μεταξύ των πλευρών παραμένει ορατός

4.

Μεγάλη

Εξωτερικά

Παχύ στρώμα λίπους καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το σφάγιο, αλλά είναι δυνατόν να είναι λεπτότερο στα άκρα και παχύτερο στις ωμοπλάτες

Εσωτερικά

Κοιλιακή κοιλότητα

Τα νεφρά περιβάλλονται από στρώμα λίπους

Θωρακική κοιλότητα

Στον μυ μεταξύ των πλευρών είναι δυνατόν να έχει συσσωρευθεί λίπος. Ενδεχομένως εμφανή αποθέματα λίπους επί των πλευρών

5.

Πολύ μεγάλη

Εξωτερικά

Πολύ παχύ στρώμα λίπους

Ορισμένες φορές διακρίνονται εξογκώματα λίπους.

Εσωτερικά

Κοιλιακή κοιλότητα

Τα νεφρά περιβάλλονται από παχύ στρώμα λίπους.

Θωρακική κοιλότητα

Στον μυ μεταξύ των πλευρών έχει συσσωρευθεί λίπος. Εμφανή αποθέματα λίπους επί των πλευρών


(1)  Οι συμπληρωματικές διατάξεις για την κοιλιακή κοιλότητα δεν εφαρμόζονται για τους σκοπούς του παραρτήματος III.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κλίμακα ταξινόμησης σφαγίων αμνών βάρους κάτω των 13 χιλιογράμμων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2

Κατηγορία

A

B

C

Βάρος

≤ 7 kg

7,1 — 10 kg

10,1 — 13 kg

Ποιότητα

Χρώμα κρέατος (*1)

ανοιχτό ρόδινο

διαφορετικό χρώμα ή κατάσταση πάχυνσης

ανοιχτό ρόδινο ή ρόδινο

διαφορετικό χρώμα ή κατάσταση πάχυνσης

ανοιχτό ρόδινο ή ρόδινο

διαφορετικό χρώμα ή κατάσταση πάχυνσης

Κλάση κατάστασης πάχυνσης (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Διαπιστώνεται στην εξωτερική επιφάνεια της λάπας δίπλα στο rectus abdominis με βάση τυπικό χάρτη πίνακα χρωμάτων.

(*2)  Όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο Γ.ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Έγκριση μεθόδων αυτόματης κατάταξης για τα σφάγια βοοειδών και προβάτων που αναφέρονται στο άρθρο 10

ΜΕΡΟΣ A

Όροι και ελάχιστες απαιτήσεις έγκρισης

1.

Το οικείο κράτος μέλος οργανώνει δοκιμή έγκρισης για επιτροπή που απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε εγκεκριμένους εμπειρογνώμονες για την κατάταξη σφαγίων βοοειδών και προβάτων. Δύο μέλη της επιτροπής προέρχονται από το κράτος μέλος που διενεργεί τη δοκιμή. Καθένα από τα άλλα μέλη της επιτροπής προέρχεται από διαφορετικό κράτος μέλος. Η επιτροπή περιλαμβάνει μονό αριθμό εμπειρογνωμόνων. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι εμπειρογνώμονες των άλλων κρατών μελών μπορούν να παρίστανται στη δοκιμή έγκρισης ως παρατηρητές.

Τα μέλη της επιτροπής εργάζονται κατά τρόπο ανεξάρτητο και ανώνυμο.

Το οικείο κράτος μέλος ορίζει συντονιστή της δοκιμής έγκρισης, ο οποίος:

α)

δεν είναι μέλος της επιτροπής·

β)

έχει επαρκείς τεχνικές γνώσεις και είναι τελείως ανεξάρτητος·

γ)

ελέγχει εάν τα μέλη της επιτροπής εργάζονται κατά τρόπο ανεξάρτητο και ανώνυμο·

δ)

συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της ταξινόμησης από τα μέλη της επιτροπής και εκείνα που προέκυψαν με τη χρησιμοποίηση τεχνικών αυτόματης κατάταξης·

ε)

διασφαλίζει ότι, καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής έγκρισης, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των μεθόδων αυτόματης κατάταξης δεν είναι διαθέσιμα για κανένα από τα μέλη της επιτροπής και αντιστρόφως, ούτε για οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο·

στ)

επικυρώνει την ταξινόμηση κάθε σφαγίου και μπορεί να αποφασίζει, για αντικειμενικούς λόγους που πρέπει να αναφέρονται, να απορρίψει σφάγια από το δείγμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση.

2.

Για τη δοκιμή έγκρισης:

α)

καθεμία από τις κλάσεις διάπλασης και κατάστασης πάχυνσης υποδιαιρείται σε τρεις υποκλάσεις·

β)

το δείγμα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 600 επικυρωμένα σφάγια,

γ)

το ποσοστό απόρριψης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % των σφαγίων που είναι κατάλληλα για ταξινόμηση με τη χρησιμοποίηση μεθόδων αυτόματης κατάταξης.

3.

Για κάθε επικυρωμένο σφάγιο η διάμεση τιμή των αποτελεσμάτων των μελών της επιτροπής θεωρείται η ορθή κατάταξη του σφαγίου.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτόματης κατάταξης εκτιμάται βάσει σύγκρισης των αποτελεσμάτων της, για κάθε επικυρωμένο σφάγιο, με τη διάμεση τιμή των αποτελεσμάτων της επιτροπής. Ο βαθμός ακρίβειας της κατάταξης με μεθόδους αυτόματης κατάταξης διαπιστώνεται με τη χρησιμοποίηση ενός συστήματος μορίων τα οποία κατανέμονται ως εξής:

 

Διάπλαση

Κατάσταση πάχυνσης

Κανένα σφάλμα

10

10

Σφάλμα μίας μονάδας (δηλαδή μία υποκλάση προς τα πάνω ή προς τα κάτω)

6

9

Σφάλμα δύο μονάδων (δηλαδή δύο υποκλάσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω)

– 9

0

Σφάλμα τριών μονάδων (δηλαδή τρεις υποκλάσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω)

– 27

– 13

Σφάλμα περισσότερων από τρεις μονάδες (δηλαδή άνω των τριών υποκλάσεων προς τα πάνω ή προς τα κάτω)

– 48

– 30

Για να εγκριθούν οι μέθοδοι αυτόματης κατάταξης πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 60 % του μέγιστου αριθμού μορίων όσον αφορά τόσο τη διάπλαση όσο και την κατάσταση πάχυνσης.

Επιπλέον, η ταξινόμηση βάσει τεχνικών αυτόματης κατάταξης πρέπει να κινείται εντός των ακόλουθων ορίων:

 

Διάπλαση

Κατάσταση πάχυνσης

Απόκλιση

± 0,30

± 0,60

Κλίση της γραμμής παλινδρόμησης

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Σε περίπτωση που κατά τη δοκιμή έγκρισης χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από μία παρουσιάσεις σφαγίου, οι διαφορές μεταξύ αυτών των παρουσιάσεων σφαγίου δεν συνεπάγονται διαφορές στα αποτελέσματα της ταξινόμησης.

ΜΕΡΟΣ Β

Πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή όσον αφορά την οργάνωση της δοκιμής έγκρισης

α)

Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα διενεργηθεί η δοκιμή έγκρισης·

β)

αναλυτική περιγραφή των σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω που έχουν ταξινομηθεί στο οικείο κράτος μέλος ή σε μέρος αυτού·

γ)

οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή του δείγματος σφαγίων το οποίο πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό, από την άποψη της κατηγορίας, των κλάσεων διάπλασης και κατάστασης πάχυνσης, των βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω και των προβάτων που εσφάγησαν στο οικείο κράτος μέλος ή σε μέρος αυτού·

δ)

το όνομα και η διεύθυνση του (των) σφαγείου(-ων) στο (στα) οποίο(-α) θα διενεργηθεί η δοκιμή έγκρισης με περιγραφή της οργάνωσης και της επίδοσης της (των) γραμμής(-ών) επεξεργασίας καθώς και της ταχύτητας ανά ώρα·

ε)

η (οι) παρουσίαση(-εις) των σφαγίων που θα χρησιμοποιηθεί(-ούν) κατά τη δοκιμή έγκρισης·

στ)

περιγραφή της τεχνικής αυτόματης κατάταξης και των τεχνικών χαρακτηριστικών της, ιδίως του μηχανισμού ασφάλειας της συσκευής σε περίπτωση παντός τύπου δόλιου χειρισμού·

ζ)

οι εγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από το οικείο κράτος μέλος για να λάβουν μέρος στη δοκιμή έγκρισης ως μέλη της επιτροπής·

η)

ο συντονιστής της δοκιμής έγκρισης, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την επάρκεια των τεχνικών του γνώσεων και την πλήρη ανεξαρτησία του·

θ)

το όνομα και η διεύθυνση του ανεξάρτητου οργανισμού που ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος, ο οποίος θα αναλύσει τα αποτελέσματα της δοκιμής έγκρισης.

ΜΕΡΟΣ Γ

Πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της δοκιμής έγκρισης

α)

Συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης, υπογεγραμμένη από τα μέλη της επιτροπής και από τον συντονιστή κατά τη διάρκεια της δοκιμής έγκρισης·

β)

έκθεση του συντονιστή σχετικά με τη διοργάνωση της δοκιμής έγκρισης με βάση τους όρους και τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Α·

γ)

ποσοτική ανάλυση, βάσει μεθόδου που θα εγκριθεί από την Επιτροπή, των αποτελεσμάτων της δοκιμής έγκρισης η οποία θα αναφέρει τα αποτελέσματα της ταξινόμησης κάθε ταξινομητή καθώς και εκείνα που προέκυψαν από τη χρησιμοποίηση των μεθόδων αυτόματης κατάταξης. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση πρέπει να διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή που θα καθορίσει η Επιτροπή·

δ)

η ακρίβεια των μεθόδων αυτόματης κατάταξης βάσει των διατάξεων του μέρους Α σημείο 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Έγκριση μεθόδων κατάταξης σφαγίων χοίρων που προβλέπεται στο άρθρο 11

ΜΕΡΟΣ A

1.   ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Η δοκιμή έγκρισης συνίσταται:

α)

στην επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος σφαγίων χοίρων που θα υποβληθούν σε δοκιμή τεμαχισμού.

Το αντιπροσωπευτικό δείγμα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον σχετικό πληθυσμό χοίρων και να αποτελείται από τουλάχιστον 120 σφάγια·

β)

στην καταγραφή των μετρήσεων (μεταβλητές πρόβλεψης) στο αντιπροσωπευτικό δείγμα σφαγίων χοίρων.

Οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της εκατοστιαίας αναλογίας άπαχου κρέατος καταγράφονται σε ένα ή περισσότερα σφαγεία με τη χρήση της (των) τεχνικής(-ών) τεχνικών κατάταξης που θα εγκριθούν·

γ)

σε δοκιμή τεμαχισμού για την εκτίμηση της εκατοστιαίας αναλογίας άπαχου κρέατος των σφαγίων χοίρων, όπως περιγράφεται στο μέρος Α σημείο 2.

Η δοκιμή έγκρισης περιλαμβάνει τον τεμαχισμό του δείγματος των σφαγίων χοίρων σε κρέας, λίπος και κόκαλα. Η περιεκτικότητα του σφαγίου χοίρου σε άπαχο κρέας είναι η σχέση μεταξύ του συνολικού βάρους των ερυθρών ραβδωτών μυών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί μπορούν να αποχωριστούν με μαχαίρι, και του βάρους του σφαγίου. Το συνολικό βάρος των ερυθρών ραβδωτών μυών προκύπτει είτε

i)

από τον ολικό τεμαχισμό του σφαγίου όπως ορίζεται στο μέρος Α σημείο 2.2, ή

ii)

από τον μερικό τεμαχισμό του σφαγίου όπως ορίζεται στο μέρος Α σημείο 2.3, ή

iii)

από συνδυασμό ολικού ή μερικού τεμαχισμού με τη χρησιμοποίηση εθνικής ταχείας μεθόδου που βασίζεται σε αποδεκτές στατιστικές μεθόδους.

Ο ολικός τεμαχισμός που αναφέρεται στο σημείο i) μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από εκτίμηση της εκατοστιαίας αναλογίας άπαχου κρέατος με συσκευή υπολογιστικής τομογραφίας, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται ικανοποιητικά συγκριτικά αποτελέσματα από τον τεμαχισμό.

Στην περίπτωση συνδυασμού με εθνική ταχεία μέθοδο όπως αναφέρεται στο σημείο iii), ο αριθμός των σφαγίων για ολικό ή μερικό τεμαχισμό μπορεί να μειωθεί σε 50 εάν το κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει ότι ο βαθμός ακρίβειας είναι τουλάχιστον ίσος με εκείνον που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των τυποποιημένων στατιστικών μεθόδων σε 120 σφάγια·

δ)

στον υπολογισμό εξίσωσης (μαθηματικού τύπου) για τη μέθοδο κατάταξης που θα εγκριθεί.

Καθορίζεται εξίσωση για την εκτίμηση της εκατοστιαίας αναλογίας άπαχου κρέατος στο αντιπροσωπευτικό δείγμα σφαγίων βάσει των μετρούμενων μεταβλητών πρόβλεψης στα εν λόγω σφάγια.

Η εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος κάθε σφαγίου που περιλαμβάνεται στη δοκιμή τεμαχισμού υπολογίζεται βάσει αυτού του μαθηματικού τύπου·

ε)

στην τυποποιημένη στατιστική ανάλυση για την εκτίμηση του αποτελέσματος της δοκιμής τεμαχισμού.

Η κατ' εκτίμηση εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος βάσει της συγκεκριμένης μεθόδου κατάταξης συγκρίνεται με την εκατοστιαία αναλογία αναφοράς που προκύπτει από τη δοκιμή τεμαχισμού·

στ)

στην εισαγωγή ή τροποποίηση εξίσωσης όσον αφορά τη μέθοδο κατάταξης για την πρόβλεψη της εκατοστιαίας αναλογίας άπαχου κρέατος των σφαγίων χοίρων.

Η εξίσωση ενσωματώνεται στην τεχνική κατάταξης μετά την έγκριση των μεθόδων κατάταξης από την Επιτροπή.

Οι μέθοδοι κατάταξης εγκρίνονται μόνον εάν η ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος της πρόβλεψης (RMSEP), υπολογιζόμενη με τεχνική πλήρους διασταυρωμένης επικύρωσης ή με δοκιμαστική επικύρωση σε αντιπροσωπευτικό δείγμα τουλάχιστον 60 σφαγίων, είναι μικρότερη από 2,5. Επιπλέον, όλες οι ακραίες τιμές συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της RMSEP.

Σε περίπτωση που κατά τη δοκιμή έγκρισης χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από μία παρουσιάσεις σφαγίου, οι διαφορές μεταξύ αυτών των παρουσιάσεων σφαγίου δεν συνεπάγονται διαφορές στα αποτελέσματα της ταξινόμησης.

2.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΑΧΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

2.1.

Η πρόβλεψη της εκατοστιαίας αναλογίας αναφοράς άπαχου κρέατος βασίζεται στον ολικό τεμαχισμό αριστερού ημιμορίου σφαγίου σύμφωνα με τη μέθοδο αναφοράς που καθορίζεται στο μέρος 1 στοιχείο γ).

2.2.

Στις περιπτώσεις ολικού τεμαχισμού η εκατοστιαία αναλογία αναφοράς (YTD) υπολογίζεται ως εξής:

Formula

Το βάρος του άπαχου κρέατος υπολογίζεται με την αφαίρεση του συνολικού βάρους των μη άπαχων στοιχείων από το συνολικό βάρος του σφαγίου πριν από τον τεμαχισμό. Τα πόδια και το κεφάλι, εκτός από τα μάγουλα, δεν τεμαχίζονται.

2.3.

Στις περιπτώσεις μερικού τεμαχισμού, η πρόβλεψη της εκατοστιαίας αναλογίας αναφοράς (YPD) βασίζεται στον τεμαχισμό των τεσσάρων μεγαλύτερων κομματιών (ωμοπλάτη, οσφυϊκή χώρα, μηρός και κοιλιά) συν το βάρος του φιλέτου (ψαρονέφρι). Η εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος στην περίπτωση του μερικού τεμαχισμού υπολογίζεται ως εξής:

Formula

Το βάρος του άπαχου κρέατος σε αυτά τα τέσσερα τεμάχια (ωμοπλάτη, οσφυϊκή χώρα, μηρός και κοιλιά) υπολογίζεται με την αφαίρεση του συνολικού βάρους των μη άπαχων στοιχείων των τεσσάρων τεμαχίων από το συνολικό βάρος των τεμαχίων πριν από τον τεμαχισμό.

Η απόκλιση μεταξύ ολικού και μερικού τεμαχισμού διορθώνεται βάσει μερικού δείγματος με ολικό τεμαχισμό.

2.4.

Η εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος μπορεί να προβλεφθεί με αναλυτική διαδικασία που βασίζεται στη σάρωση αριστερού ημιμορίου σφαγίου με υπολογιστική τομογραφία. Εάν η διαδικασία αυτή με υπολογιστική τομογραφία δεν έχει βαθμονομηθεί βάσει του ολικού τεμαχισμού των σφαγίων, η ενδεχόμενη απόκλιση σε σχέση με τον ολικό τεμαχισμό διορθώνεται βάσει μερικού δείγματος που τεμαχίζεται εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τη μέθοδο αναφοράς. Μόνο αυτό το μέρος του αριστερού ημιμορίου σφαγίου που περιέχει άπαχο κρέας όπως ορίζεται με τη μέθοδο του ολικού τεμαχισμού πρέπει να σαρωθεί· δηλαδή τα πόδια και το κεφάλι, εκτός από τα μάγουλα, δεν χρειάζεται να σαρωθούν.

2.5.

Η διόρθωση της απόκλισης που απαιτείται για τον μερικό τεμαχισμό ή για τη διαδικασία υπολογιστικής τομογραφίας βασίζεται σε αντιπροσωπευτικό μερικό δείγμα που περιλαμβάνει όλους τους συνδυασμούς του δείγματος σε σχέση με τους παράγοντες στρωματοποίησης, όπως η φυλή, το φύλο ή η κατάσταση πάχυνσης, που χρησιμοποιούνται για την επιλογή του συνολικού δείγματος. Για τη διόρθωση της απόκλισης επιλέγονται τουλάχιστον δέκα σφάγια.

Εάν ο πληθυσμός των χοίρων σφαγής από τον οποίο πρέπει να ληφθούν δείγματα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον πληθυσμό για τον οποίο ο μερικός τεμαχισμός ή η διαδικασία υπολογιστικής τομογραφίας έχουν προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διόρθωσης ως προς την απόκλιση, δεν απαιτείται επιπλέον ολικός τεμαχισμός.

Εάν μια διαδικασία υπολογιστικής τομογραφίας περιγράφεται και μπορεί να συνδεθεί βάσει μετρήσεων με άλλον ολικό τεμαχισμό ή άλλη διαδικασία υπολογιστικής τομογραφίας, για την οποία διορθώθηκε η απόκλιση, δεν απαιτείται επιπλέον ολικός τεμαχισμός.

ΜΕΡΟΣ Β

Πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη από το οικείο κράτος μέλος μέσω πρωτοκόλλων για τη δοκιμή έγκρισης

1.

Στο πρώτο μέρος του πρωτόκολλου γίνεται λεπτομερής περιγραφή της δοκιμής τεμαχισμού, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

α)

την περίοδο της δοκιμής και το χρονοδιάγραμμα για το σύνολο της διαδικασίας έγκρισης,

β)

τον αριθμό και την τοποθεσία των σφαγείων,

γ)

την περιγραφή του πληθυσμού των χοίρων που αφορά η μέθοδος εκτίμησης,

δ)

την αναφορά της επιλεγείσας μεθόδου τεμαχισμού (ολικός ή μερικός),

ε)

περιγραφή της διαδικασίας στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται συσκευές υπολογιστικής τομογραφίας, όπως αναφέρεται στο μέρος Α σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος,

στ)

παρουσίαση των χρησιμοποιούμενων στατιστικών μεθόδων σε σχέση με την επιλεγείσα μέθοδο δειγματοληψίας,

ζ)

περιγραφή της εθνικής ταχείας μεθόδου, εάν εφαρμόζεται,

η)

την ακριβή παρουσίαση των σφαγίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

2.

Στο δεύτερο μέρος του πρωτοκόλλου γίνεται λεπτομερής περιγραφή των αποτελεσμάτων της δοκιμής τεμαχισμού, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

α)

παρουσίαση των χρησιμοποιούμενων στατιστικών μεθόδων σε σχέση με την επιλεγείσα μέθοδο δειγματοληψίας,

β)

τη νέα ή την τροποποιημένη εξίσωση,

γ)

αριθμητική και γραφική παράσταση των αποτελεσμάτων,

δ)

περιγραφή της (των) σχετικής(-ών) συσκευής(-ών),

ε)

το μέγιστο βάρος των χοίρων για το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η νέα μέθοδος καθώς και οποιονδήποτε άλλον περιορισμό όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου,

στ)

τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση, τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πίνακας αντιστοιχίας

1.   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/2008

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/2008

Παρών κανονισμός

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1184

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 1

 

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1

 

Άρθρο 4

Άρθρο 4

 

Άρθρο 5

Άρθρο 2 παράγραφος 1

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α)

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 5

 

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α)

 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α)

 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 4

 

Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 8 παράγραφος 4

 

Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 8 παράγραφος 5

 

Άρθρο 6 παράγραφος 7

Άρθρο 8 παράγραφος 6 στοιχείο β)

 

Άρθρο 7

 

Άρθρο 1

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Άρθρο 10

Άρθρο 12

 

Άρθρο 11 παράγραφος 1

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 και άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο i)

Άρθρο 11 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 25 παράγραφος 5

 

Άρθρο 11 παράγραφος 3

 

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 4

 

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 12

 

Άρθρο 4

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2

 

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3

 

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 3

 

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 4

 

Άρθρο 13 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 1

 

Άρθρο 7

Άρθρο 14 παράγραφος 2

 

Άρθρο 6

Άρθρο 15

 

Άρθρο 8

Άρθρο 16 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 14

Άρθρο 16 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 4

 

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 17 παράγραφος 2

 

Άρθρο 16 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 1

 

Άρθρο 16 παράγραφος 5

 

Άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 7 στοιχείο α)

 

Άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 18

Άρθρο 18

 

Άρθρο 19

Άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2

 

Άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

 

Άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)

 

Άρθρο 21 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1

 

Άρθρο 21 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2

 

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 21 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 1 και άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)

 

Άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 4

 

Άρθρο 21 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

 

Άρθρο 21 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 6 στοιχείο α)

 

Άρθρο 21 παράγραφος 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1

 

Άρθρο 22 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β)

 

Άρθρο 22 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3

 

Άρθρο 22 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α)

 

Άρθρο 23 παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 3

 

Άρθρο 23 παράγραφος 5

Άρθρο 11 παράγραφος 5

 

Άρθρο 24 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 και άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 24 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii)

Άρθρο 24 παράγραφος 4

 

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 25 παράγραφος 2

 

Άρθρο 9

Άρθρο 26 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 1

 

Άρθρο 26 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3

 

Άρθρο 26 παράγραφος 3

Άρθρα 19 και 25

 

Άρθρο 27 παράγραφος 3

Άρθρο 25 παράγραφος 3

 

Άρθρο 28

Άρθρο 3 παράγραφος 2

 

Άρθρο 29

Άρθρο 3 παράγραφος 1

 

Άρθρο 30 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α)

 

Άρθρο 30 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) και άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β)

 

Άρθρο 30 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 4

 

Άρθρο 30 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 5

 

Άρθρο 31

Άρθρο 9

 

Άρθρο 33 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 33 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 4

 

Άρθρο 35

Άρθρο 21

 

Άρθρο 38

 

Άρθρα 16, 17 και 18

2.   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 315/2002

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 315/2002

Παρών κανονισμός

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1184

Άρθρο 2

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β)

 

3.   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2013

Παρών κανονισμός

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1184

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 22

 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 22

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 2

 

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α)

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 23

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 12

Άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 2

 

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β)

 

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 20

 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 10

Άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφος 1

 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως δ)

Άρθρο 6 παράγραφος 2

 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 3

 

Άρθρο 4 παράγραφος 1

 

Άρθρο 13 παράγραφος 1