22.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 160/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1105 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουνίου 2017

για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (1), και ιδίως το άρθρο 88,

Κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή που συστάθηκε βάσει του άρθρου 89 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848, χρειάζεται να καταρτιστούν διάφορα έντυπα.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχαν στη θέσπιση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848. Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχουν στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού.

(3)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετείχε στη θέσπιση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848. Ως εκ τούτου, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Το τυποποιημένο έντυπο ανακοίνωσης προς χρήση για την ενημέρωση των γνωστών αλλοδαπών πιστωτών σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848, έχει τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.   Το τυποποιημένο έντυπο αναγγελίας απαιτήσεων που μπορεί να χρησιμοποιείται από τους αλλοδαπούς πιστωτές για την αναγγελία των απαιτήσεών τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848, έχει τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

3.   Το τυποποιημένο έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιείται από τους διαχειριστές διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχουν οριστεί για μέλος του ομίλου για την υποβολή αντίρρησης στη διαδικασία συντονισμού σε επίπεδο ομίλου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848, έχει τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

4.   Το τυποποιημένο έντυπο προς χρήση για την ηλεκτρονική υποβολή ατομικών αιτήσεων πληροφοριών μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848, έχει τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουνίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

BG

Съобщение за производство по несъстоятелност

ES

Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS

Oznámení o insolvenčním řízení

DA

Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE

Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN

Notice of insolvency proceedings

ET

Maksejõuetusmenetluse teatis

EL

Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR

Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA

Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR

Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT

Avviso di procedura d'insolvenza

LV

Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT

Pranešimas apie nemokumo bylą

HU

Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT

Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL

Kennisgeving van insolventieprocedure

PL

Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT

Aviso sobre processo de insolvência

RO

Notificare privind procedura de insolvență

SK

Oznam o insolvenčnom konaní

SL

Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI

Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV

Underrättelse om insolvensförfaranden

[άρθρο 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (EE) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19)]

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

BG

Предявяване на вземания

ES

Presentación de créditos

CS

Přihláška pohledávky

DA

Anmeldelse af fordringer

DE

Forderungsanmeldung

ET

Nõuete esitamine

EL

Αναγγελία απαιτήσεων

EN

Lodgement of claims

FR

Production de créances

GA

Taisceadh éileamh

HR

Prijava tražbina

IT

Insinuazione di crediti

LV

Prasījumu iesniegšana

LT

Reikalavimų pateikimas

HU

Követelések előterjesztése

MT

Tressiq ta' pretensjonijiet

NL

Indiening van schuldvorderingen

PL

Zgłoszenie wierzytelności

PT

Reclamação de créditos

RO

Depunerea cererilor de admitere a creanțelor

SK

Prihláška pohľadávok

SL

Prijava terjatev

FI

Saatavien ilmoittaminen

SV

Anmälan av fordringar

[άρθρο 55 παράγραφοι 1 έως 3 του κανονισμού (EE) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19)]

Με το παρόν αναφέρομαι στη διαδικασία αφερεγγυότητας που προσδιορίζεται κατωτέρω και αναγγέλλω την (τις) απαίτησή(-εις) μου κατά της πτωχευτικής περιουσίας, ως ακολούθως:

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αντίρρηση στη διαδικασία συντονισμού σε επίπεδο ομίλου

[άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (EE) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19)]

Ο υπογράφων, ως διαχειριστής διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει οριστεί σε σχέση με μέλος ομίλου εταιρειών στο οποίο έχει κοινοποιηθεί αίτηση έναρξης «διαδικασίας συντονισμού σε επίπεδο ομίλου», σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας,

προβάλλω αντίρρηση

α)

ως προς τη συμπερίληψη της διαδικασίας αφερεγγυότητας για την οποία έχω οριστεί σε διαδικασία συντονισμού ομίλου·

ή

β)

ως προς το πρόσωπο που προτείνεται ως συντονιστής.

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας