25.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/723 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Φεβρουαρίου 2017

σχετικά με την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε μετά την εισαγωγή της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (εφεξής «ενίσχυση οικολογικοποίησης»), όπως προβλέπεται στον τίτλο III κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), είναι σκόπιμο να απλοποιηθούν ορισμένοι κανόνες όσον αφορά τη μέθοδο υπολογισμού της ενίσχυσης οικολογικοποίησης που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής (3).

(2)

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, ο υπολογισμός της ενίσχυσης την οποία μπορεί να λάβει ο δικαιούχος βασίζεται στην έννοια της καλλιεργητικής ομάδας. Φαίνεται ωστόσο ότι η έννοια αυτή δεν είναι αναγκαία στο ειδικό πλαίσιο της ενίσχυσης οικολογικοποίησης, δεδομένου ότι η ενίσχυση οικολογικοποίησης πρέπει να βασίζεται στη συνολική έκταση της εκμετάλλευσης. Για λόγους απλούστευσης, η έννοια της καλλιεργητικής ομάδας θα πρέπει, επομένως, να καταργηθεί για τις ενισχύσεις οικολογικοποίησης.

(3)

Στα άρθρα 24 και 26 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 προβλέπονται οι κανόνες για τον υπολογισμό της μείωσης της ενίσχυσης οικολογικοποίησης σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διαφοροποίησης καλλιεργειών και τις απαιτήσεις για τις περιοχές οικολογικής εστίασης, αντίστοιχα. Οι υπολογισμοί αυτοί περιλαμβάνουν την εφαρμογή λόγου της διαφοράς και συντελεστή μείωσης 50 %. Για λόγους σαφήνειας, χωρίς ωστόσο να τροποποιηθεί το επίπεδο των μειώσεων, είναι δικαιολογημένο να αναδιατυπωθούν οι διατάξεις αυτές και να αντικατασταθεί ο λόγος της διαφοράς καθώς και ο συντελεστής μείωσης του 50 % από έναν πολλαπλασιαστή.

(4)

Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ του επιπέδου των μειώσεων, αφενός, και της ανάγκης να διατηρηθούν αναλογικές και θεμιτές μειώσεις, αφετέρου, είναι σκόπιμο να μετριαστούν οι μειώσεις της ενίσχυσης οικολογικοποίησης όταν η υποχρέωση διαφοροποίησης απαιτεί την καλλιέργεια τριών διαφορετικών φυτικών ειδών.

(5)

Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάσταση κατά την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματα υπολογισμού των ενισχύσεων για το έτος υποβολής αιτήσεων 2016, κατά τη διάρκεια της περιόδου πληρωμών, και για να εξασφαλιστεί στους δικαιούχους η δυνατότητα πρόβλεψης των κανόνων που ισχύουν για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από τις 16 Οκτωβρίου 2017 όσον αφορά τα έτη υποβολής αιτήσεων που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2014 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 22

Γενικές αρχές

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, στην περίπτωση που η ίδια έκταση προσδιορίζεται για περισσότερες της μιας γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η έκταση αυτή λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθεμία από τις εν λόγω πρακτικές προκειμένου να υπολογιστεί η ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, εφεξής “η ενίσχυση οικολογικοποίησης”.».

(2)

Στο άρθρο 23 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Με την επιφύλαξη της επιβολής των εφαρμοστέων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 28, εάν η έκταση που δηλώνεται σε ενιαία αίτηση για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης οικολογικοποίησης χρησιμοποιείται η προσδιορισθείσα έκταση.».

(3)

Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 24

Μείωση της ενίσχυσης οικολογικοποίησης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαίτηση διαφοροποίησης των καλλιεργειών

1.   Όσον αφορά την αρόσιμη γη για την οποία το άρθρο 44 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 απαιτεί τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες, ενώ η κύρια καλλιέργεια δεν καλύπτει περισσότερο από το 75 % της συνολικής έκτασης αρόσιμης γης, αλλά η έκταση που έχει προσδιοριστεί για την κύρια καλλιέργεια καλύπτει περισσότερο από το 75 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης οικολογικοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού μειώνεται κατά το διπλάσιο της έκτασης της κύριας καλλιέργειας που υπερβαίνει το 75 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης.

2.   Όσον αφορά την αρόσιμη γη για την οποία το άρθρο 44 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013,απαιτεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες, ενώ η κύρια καλλιέργεια δεν καλύπτει περισσότερο από το 75 % της συνολικής έκτασης αρόσιμης γης, αλλά η έκταση που έχει προσδιοριστεί για την κύρια καλλιέργεια καλύπτει περισσότερο από το 75 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης οικολογικοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού μειώνεται κατά την έκταση της κύριας καλλιέργειας που υπερβαίνει το 75 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης.

3.   Όσον αφορά την αρόσιμη γη για την οποία το άρθρο 44 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 απαιτεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες, ενώ οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν καλύπτουν περισσότερο από το 95 % της συνολικής έκτασης αρόσιμης γης, αλλά η έκταση που έχει προσδιοριστεί για τις δύο κύριες καλλιέργειες καλύπτει περισσότερο από το 95 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης οικολογικοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού μειώνεται κατά το πενταπλάσιο της έκτασης των δύο κύριων καλλιεργειών που υπερβαίνει το 95 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης.

4.   Όσον αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες το άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 απαιτεί να μην καλύπτει η κύρια καλλιέργεια στην υπόλοιπη αρόσιμη γη περισσότερο από το 75 % της υπόλοιπης αυτής αρόσιμης γης, αλλά η έκταση που προσδιορίζεται για την κύρια καλλιέργεια στην υπόλοιπη αρόσιμη γη καλύπτει περισσότερο από το 75 %, η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης οικολογικοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού μειώνεται κατά το διπλάσιο της έκτασης της κύριας καλλιέργειας που υπερβαίνει το 75 % της υπόλοιπης προσδιορισθείσας αρόσιμης γης.

5.   Όταν έχει διαπιστωθεί μη συμμόρφωση δικαιούχου όσον αφορά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο, επί τρία έτη, η έκταση κατά την οποία πρέπει να μειωθεί η έκταση που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης οικολογικοποίησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 για τα επακόλουθα έτη πολλαπλασιάζεται επί 2.».

(4)

Στο άρθρο 26, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Εάν η απαιτούμενη περιοχή οικολογικής εστίασης υπερβαίνει την περιοχή οικολογικής εστίασης που προσδιορίσθηκε με βάση τη στάθμιση των περιοχών οικολογικής εστίασης που προβλέπεται το άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης οικολογικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού, μειώνεται κατά το δεκαπλάσιο της περιοχής οικολογικής εστίασης που δεν βρέθηκε.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η περιοχή οικολογικής εστίασης που προσδιορίζεται δεν πρέπει να υπερβαίνει το μερίδιο των περιοχών οικολογικής εστίασης που δηλώνονται στη συνολική έκταση αρόσιμης γης που δηλώθηκε.

3.   Όταν έχει διαπιστωθεί μη συμμόρφωση δικαιούχου προς τις απαιτήσεις για τις περιοχές οικολογικής εστίασης, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο, επί τρία έτη, η έκταση κατά την οποία πρέπει να μειωθεί η έκταση που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης οικολογικοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 για τα επακόλουθα έτη πολλαπλασιάζεται επί 2.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 16 Οκτωβρίου 2017 στις αιτήσεις ενισχύσεων για τις ενισχύσεις οικολογικοποίησης και τις ενιαίες αιτήσεις που αφορούν τα έτη υποβολής αιτήσεων που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 181 της 20.6.2014, σ. 48).