10.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/116


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/393 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2016

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για υποβολή αναφορών και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 οι εσωτερικοποιητές διακανονισμών και οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν αναφορές και διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό με τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες. Τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όταν οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σχετικά με κάθε δυνητικό κίνδυνο που προκύπτει από τη δραστηριότητα διακανονισμού.

(2)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διαδικασιών και των διεργασιών που συνδέονται με τις απαιτήσεις για την υποβολή αναφορών σχετικά με τους εσωτερικοποιημένους διακανονισμούς μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με χρήση των κωδικών που καθορίζονται στα πρότυπα που δημοσιεύονται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω κωδικοί είναι διαθέσιμοι.

(3)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο, οι αναφορές θα πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα.

(4)

Οι απαιτήσεις υποβολής αναφορών του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να απαιτούν σημαντικές αλλαγές των συστημάτων ΤΠ, ελέγχους της αγοράς και προσαρμογές στις νομικές ρυθμίσεις των οικείων θεσμικών οργάνων. Είναι, επομένως, αναγκαίο να δοθεί στα εν λόγω θεσμικά όργανα επαρκής χρόνος ώστε να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών.

(5)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή.

(6)

Η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοικτές διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού συναφούς κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ο εσωτερικοποιητής διακανονισμού χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού όταν υποβάλλει αναφορά στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Η εν λόγω αναφορά υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου του ημερολογιακού έτους.

Η πρώτη αναφορά σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από το τέλος του πρώτου τριμήνου μετά τις 10 Μαρτίου 2019.

2.   Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού όταν διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα II.

4.   Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του παραρτήματος III όταν ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με κάθε δυνητικό κίνδυνο που προκύπτει από δραστηριότητα εσωτερικοποιημένου διακανονισμού. Οι πληροφορίες σχετικά με κάθε δυνητικό κίνδυνο που προκύπτει από δραστηριότητα εσωτερικοποιημένου διακανονισμού πρέπει να υποβάλλονται εντός 30 εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου του ημερολογιακού έτους. Η αρμόδια αρχή συμπληρώνει το εν λόγω υπόδειγμα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

5.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 παρέχονται σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Μαρτίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπόδειγμα για υποβολή αναφορών και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό

Εσωτερικοποιημένος διακανονισμός

Πληροφορίες για τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών

 

C0010

Κωδικός χώρας

R0010

 

Χρονοσφραγίδα αναφοράς

R0020

 

Περίοδος υποβολής αναφοράς

R0030

 

LEI

R0040

 

Όνομα υπευθύνου προσώπου

R0050

 

Καθήκοντα υπευθύνου προσώπου

R0060

 

Αριθμός τηλεφώνου

R0070

 

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου

R0080

 

 

Αθροιστικό σύνολο

Ποσοστό

Διακανονίστηκαν

Δεν διακανονίστηκαν

Σύνολο

Δεν διακανονίστηκαν

Όγκος

Αξία (EUR)

Όγκος

Αξία (EUR)

Όγκος

Αξία (EUR)

Όγκος %

Αξία %

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Γενικό σύνολο

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοπιστωτικά μέσα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαιώματα εκπομπής

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδη συναλλαγών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγορά ή πώληση τίτλων

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Συναλλαγές επαναγοράς

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλες συναλλαγές επί τίτλων

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος πελάτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφορές ρευστών διαθεσίμων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες για κάθε ΚΑΤ-εκδότη

 

C0100

Αναγνωριστικός κωδικός ΚΑΤ-εκδότη

R0270

 

Κωδικός χώρας ΚΑΤ-εκδότη

R0280

 

 

Αθροιστικό σύνολο

Ποσοστό

Διακανονίστηκαν

Δεν διακανονίστηκαν

Σύνολο: Διακανονίστηκαν Δεν διακανονίστηκαν

Δεν διακανονίστηκαν

Όγκος

Αξία (EUR)

Όγκος

Αξία (EUR)

Όγκος

Αξία (EUR)

Όγκος %

Αξία %

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Γενικό σύνολο

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοπιστωτικά μέσα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαιώματα εκπομπής

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδη συναλλαγών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγορά ή πώληση τίτλων

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Συναλλαγές επαναγοράς

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλες συναλλαγές επί τίτλων

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος πελάτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφορές ρευστών διαθεσίμων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του υποδείγματος για υποβολή αναφορών και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό

Στη στήλη «Κελί αναφοράς» του κατωτέρω πίνακα προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται, με προσδιορισμό των στηλών και των γραμμών, όπως παρουσιάζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος I. Οι πληροφορίες στις στήλες C0100 — C0180, καθώς και στις γραμμές R0270 — R0460 υποβάλλονται για κάθε ΚΑΤ-εκδότη.

Οι πληροφορίες στις στήλες C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 και C0150 για τους συνολικούς όγκους υποβάλλονται ως ακέραιος αριθμός, εκφραζόμενος με χρήση το πολύ 20 αριθμητικών χαρακτήρων, χωρίς δεκαδικά ψηφία.

Οι πληροφορίες στις στήλες C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 και C0160 για τις συνολικές αξίες υποβάλλονται ως τιμή, εκφραζόμενη με χρήση το πολύ 20 αριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Το σημείο υποδιαστολής δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας και συμπληρώνεται τουλάχιστον ένα ψηφίο πριν και δύο ψηφία μετά το σημείο υποδιαστολής. Ως σημείο υποδιαστολής χρησιμοποιείται η τελεία.

Οι πληροφορίες στις στήλες C0080, C0090, C00170 και C00180 για τα ποσοστά υποβάλλονται ως τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ δύο δεκαδικών ψηφίων.

Όταν δεν χρειάζεται να αναφερθεί καμία δραστηριότητα, οι στήλες C0020 — C0090 και C0110 — C0180 συμπληρώνονται με μηδενική τιμή.

Αριθ.

Κελί αναφοράς

Στοιχείο

Οδηγίες

1

C0010, R0010

Κωδικός χώρας

Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 3166 2 χαρακτήρων του τόπου εγκατάστασης του εσωτερικοποιητή διακανονισμών.

2

C0010, R0020

Χρονοσφραγίδα αναφοράς

Για την υποβολή αναφοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή, προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601, σε μορφότυπο ώρας UTC (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ), της ημερομηνίας κατά την οποία υποβάλλεται η αναφορά από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή.

Για την υποβολή αναφοράς από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ, προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601, σε μορφότυπο ώρας UTC (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ), της ημερομηνίας κατά την οποία υποβάλλεται η αναφορά από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ.

3

C0010, R0030

Περίοδος υποβολής αναφοράς

Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (YYYY-MM-DD) της ημερομηνίας που προσδιορίζει την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς

4

C0010, R0040

Αναγνωριστικός κωδικός του εσωτερικοποιητή διακανονισμών

Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του εσωτερικοποιητή διακανονισμών, με χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI).

5

C0010, R0050

Όνομα υπευθύνου προσώπου

Για την υποβολή αναφοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή, αναφέρεται το όνομα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αναφορά στο πλαίσιο του εσωτερικοποιητή διακανονισμών.

Για την υποβολή αναφοράς από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ, το όνομα του συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής.

6

C0010, R0060

Καθήκοντα υπευθύνου προσώπου

Για την υποβολή αναφοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή, τα καθήκοντα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αναφορά στο πλαίσιο του εσωτερικοποιητή διακανονισμών.

Για την υποβολή αναφοράς από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ, τα καθήκοντα του συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής.

7

C0010, R0070

Αριθμός τηλεφώνου

Για την υποβολή αναφοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή, ο αριθμός τηλεφώνου του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αναφορά στο πλαίσιο του εσωτερικοποιητή διακανονισμών.

Για την υποβολή αναφοράς από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ, ο αριθμός τηλεφώνου του συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής.

8

C0010, R0080

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου

Για την υποβολή αναφοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αναφορά στο πλαίσιο του εσωτερικοποιητή διακανονισμών.

Για την υποβολή αναφοράς από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής.

9

C0100, R0270

Αναγνωριστικός κωδικός ΚΑΤ-εκδότη

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό του ΚΑΤ, με χρήση του LEI.

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το ΚΑΤ-εκδότη, χρησιμοποιούνται οι δύο πρώτοι χαρακτήρες του κωδικού ISIN.

10

C0100, R0280

Κωδικός χώρας ΚΑΤ-εκδότη

Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 3166 2 χαρακτήρων του τόπου εγκατάστασης του ΚΑΤ-εκδότη.

11

C0020, R0090

C0110, R0290

Γενικό σύνολο

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

12

C0030, R0090

C0120, R0290

Γενικό σύνολο

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

13

C0040, R0090

C0130, R0290

Γενικό σύνολο

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

14

C0050, R0090

C0140, R0290

Γενικό σύνολο

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

15

C0060, R0090

C0150, R0290

Γενικό σύνολο

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

16

C0070, R0090

C0160, R0290

Γενικό σύνολο

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

17

C0080, R0090

C0170, R0290

Γενικό σύνολο

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

18

C0090, R0090

C0180, R0290

Γενικό σύνολο

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

19

C0020, R0100

C0110, R0300

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

20

C0030, R0100

C0120, R0300

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

21

C0040, R0100

C0130, R0300

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

22

C0050, R0100

C0140, R0300

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

23

C0060, R0100

C0150, R0300

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

24

C0070, R0100

C0160, R0300

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

25

C0080, R0100

C0170, R0300

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

26

C0090, R0100

C0180, R0300

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

27

C0020, R0110

C0110, R0310

Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

28

C0030, R0110

C0120, R0310

Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

29

C0040, R0110

C0130, R0310

Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

30

C0050, R0110

C0140, R0310

Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

31

C0060, R0110

C0150, R0310

Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

32

C0070, R0110

C0160, R0310

Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

33

C0080, R0110

C0170, R0310

Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

34

C0090, R0110

C0180, R0310

Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

35

C0020, R0120

C0110, R0320

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

36

C0030, R0120

C0120, R0320

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

37

C0040, R0120

C0130, R0320

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

38

C0050, R0120

C0140, R0320

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

39

C0060, R0120

C0150, R0320

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

40

C0070, R0120

C0160, R0320

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

41

C0080, R0120

C0170, R0320

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

42

C0090, R0120

C0180, R0320

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

43

C0020, R0130

C0110, R0330

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

44

C0030, R0130

C0120, R0330

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

45

C0040, R0130

C0130, R0330

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

46

C0050, R0130

C0140, R0330

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

47

C0060, R0130

C0150, R0330

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

48

C0070, R0130

C0160, R0330

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

49

C0080, R0130

C0170, R0330

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

50

C0090, R0130

C0180, R0330

Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

51

C0020, R0140

C0110, R0340

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

52

C0030, R0140

C0120, R0340

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

53

C0040, R0140

C0130, R0340

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

54

C0050, R0140

C0140, R0340

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

55

C0060, R0140

C0150, R0340

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

56

C0070, R0140

C0160, R0340

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

57

C0080, R0140

C0170, R0340

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

58

C0090, R0140

C0180, R0340

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

59

C0020, R0150

C0110, R0350

Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

60

C0030, R0150

C0120, R0350

Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

61

C0040, R0150

C0130, R0350

Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

62

C0050, R0150

C0140, R0350

Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

63

C0060, R0150

C0150, R0350

Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

64

C0070, R0150

C0160, R0350

Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

65

C0080, R0150

C0170, R0350

Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

66

C0090, R0150

C0180, R0350

Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

67

C0020, R0160

C0110, R0360

Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

68

C0030, R0160

C0120, R0360

Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

69

C0040, R0160

C0130, R0360

Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

70

C0050, R0160

C0140, R0360

Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

71

C0060, R0160

C0150, R0360

Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

72

C0070, R0160

C0160, R0360

Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

73

C0080, R0160

C0170, R0360

Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

74

C0090, R0160

C0180, R0360

Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

75

C0020, R0170

C0110, R0370

Δικαιώματα εκπομπής

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

76

C0030, R0170

C0120, R0370

Δικαιώματα εκπομπής

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

77

C0040, R0170

C0130, R0370

Δικαιώματα εκπομπής

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

78

C0050, R0170

C0140, R0370

Δικαιώματα εκπομπής

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

79

C0060, R0170

C0150, R0370

Δικαιώματα εκπομπής

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

80

C0070, R0170

C0160, R0370

Δικαιώματα εκπομπής

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

81

C0080, R0170

C0170, R0370

Δικαιώματα εκπομπής

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

82

C0090, R0170

C0180, R0370

Δικαιώματα εκπομπής

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

83

C0020, R0180

C0110, R0380

Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

84

C0030, R0180

C0120, R0380

Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

85

C0040, R0180

C0130, R0380

Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

86

C0050, R0180

C0140, R0380

Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

87

C0060, R0180

C0150, R0380

Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

88

C0070, R0180

C0160, R0380

Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

89

C0080, R0180

C0170, R0380

Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

90

C0090, R0180

C0180, R0380

Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

91

C0020, R0190

C0110, R0390

Αγορά ή πώληση τίτλων

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

92

C0030, R0190

C0120, R0390

Αγορά ή πώληση τίτλων

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

93

C0040, R0190

C0130, R0390

Αγορά ή πώληση τίτλων

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

94

C0050, R0190

C0140, R0390

Αγορά ή πώληση τίτλων

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

95

C0060, R0190

C0150, R0390

Αγορά ή πώληση τίτλων

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

96

C0070, R0190

C0160, R0390

Αγορά ή πώληση τίτλων

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

97

C0080, R0190

C0170, R0390

Αγορά ή πώληση τίτλων

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

98

C0090, R0190

C0180, R0390

Αγορά ή πώληση τίτλων

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

99

C0020, R0200

C0110, R0400

Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:

Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI

Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO

Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB

100

C0030, R0200

C0120, R0400

Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:

Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI

Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO

Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB

101

C0040, R0200

C0130, R0400

Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:

Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI

Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO

Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB

102

C0050, R0200

C0140, R0400

Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:

Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI

Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO

Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB

103

C0060, R0200

C0150, R0400

Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:

Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI

Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO

Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB

104

C0070, R0200

C0160, R0400

Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:

Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI

Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO

Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB

105

C0080, R0200

C0170, R0400

Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:

Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI

Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO

Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB

106

C0090, R0200

C0180, R0400

Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:

Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI

Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO

Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB

107

C0020, R0210

C0110, R0410

Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

108

C0030, R0210

C0120, R0410

Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

109

C0040, R0210

C0130, R0410

Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων

Συνολικός όγκος, εκφρασμένος σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

110

C0050, R0210

C0140, R0410

Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

111

C0060, R0210

C0150, R0410

Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

112

C0070, R0210

C0160, R0410

Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

113

C0080, R0210

C0170, R0410

Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

114

C0090, R0210

C0180, R0410

Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

115

C0020, R0220

C0110, R0420

Συναλλαγές επαναγοράς

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:

Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU

Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO

Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK

Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK

116

C0030, R0220

C0120, R0420

Συναλλαγές επαναγοράς

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:

Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU

Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO

Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK

Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK

117

C0040, R0220

C0130, R0420

Συναλλαγές επαναγοράς

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:

Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU

Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO

Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK

Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK

118

C0050, R0220

C0140, R0420

Συναλλαγές επαναγοράς

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:

Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU

Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης:RVPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO

Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK

Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK

119

C0060, R0220

C0150, R0420

Συναλλαγές επαναγοράς

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:

Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU

Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO

Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK

Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK

120

C0070, R0220

C0160, R0420

Συναλλαγές επαναγοράς

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:

Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU

Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO

Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK

Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK

121

C0080, R0220

C0170, R0420

Συναλλαγές επαναγοράς

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:

Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU

Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO

Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK

Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK

122

C0090, R0220

C0180, R0420

Συναλλαγές επαναγοράς

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:

Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU

Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO

Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO

Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK

Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK

123

C0020, R0230

C0110, R0430

Άλλες συναλλαγές επί τίτλων

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

124

C0030, R0230

C0120, R0430

Άλλες συναλλαγές επί τίτλων

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

125

C0040, R0230

C0130, R0430

Άλλες συναλλαγές επί τίτλων

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

126

C0050, R0230

C0140, R0430

Άλλες συναλλαγές επί τίτλων

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

127

C0060, R0230

C0150, R0430

Άλλες συναλλαγές επί τίτλων

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

128

C0070, R0230

C0160, R0430

Άλλες συναλλαγές επί τίτλων

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

129

C0080, R0230

C0170, R0430

Άλλες συναλλαγές επί τίτλων

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

130

C0090, R0230

C0180, R0430

Άλλες συναλλαγές επί τίτλων

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

131

C0020, R0240

C0110, R0440

Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

132

C0030, R0240

C0120, R0440

Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

133

C0040, R0240

C0130, R0440

Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

134

C0050, R0240

C0140, R0440

Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

135

C0060, R0240

C0150, R0440

Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

136

C0070, R0240

C0160, R0440

Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

137

C0080, R0240

C0170, R0440

Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

138

C0090, R0240

C0180, R0440

Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

139

C0020, R0250

C0110, R0450

Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

140

C0030, R0250

C0120, R0450

Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

141

C0040, R0250

C0130, R0450

Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

142

C0050, R0250

C0140, R0450

Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

143

C0060, R0250

C0150, R0450

Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

144

C0070, R0250

C0160, R0450

Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του αριθμού των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

145

C0080, R0250

C0170, R0450

Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

146

C0090, R0250

C0180, R0450

Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

147

C0020, R0260

C0110, R0460

Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

148

C0030, R0260

C0120, R0460

Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

149

C0040, R0260

C0130, R0460

Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων

Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

150

C0050, R0260

C0140, R0460

Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων

Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

151

C0060, R0260

C0150, R0460

Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων

Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

152

C0070, R0260

C0160, R0460

Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων

Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

153

C0080, R0260

C0170, R0460

Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

154

C0090, R0260

C0180, R0460

Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων

Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υπόδειγμα ενημέρωσης σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους

Δυνητικοί κίνδυνοι

Προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής που υποβάλλει αναφορά

 

C0010

Ονομασία της αρμόδιας αρχής

R0010

 

Χρονοσφραγίδα αναφοράς

R0020

 

Περίοδος υποβολής αναφοράς

R0030

 

Όνομα του κύριου συνδέσμου

R0040

 

Καθήκοντα του κύριου συνδέσμου

R0050

 

Αριθμός τηλεφώνου του κύριου συνδέσμου

R0060

 

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του κύριου συνδέσμου

R0070

 

Προσδιορισμός των δυνητικών κινδύνων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα εσωτερικοποιημένου διακανονισμού στην περιοχή δικαιοδοσίας

Προσδιορισμός των δυνητικών κινδύνων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα εσωτερικοποιημένου διακανονισμού στην περιοχή δικαιοδοσίας

R0080

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του υποδείγματος ενημέρωσης σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους

Στη στήλη «Κελί αναφοράς» του κατωτέρω πίνακα προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται, με προσδιορισμό των στηλών και των γραμμών, όπως παρουσιάζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος III.

Αριθ.

Κελί αναφοράς

Στοιχείο

Οδηγίες

1

C0010, R0010

Ονομασία της αρμόδιας αρχής.

Η πλήρης ονομασία της αρμόδιας αρχής.

2

C0010, R0020

Χρονοσφραγίδα αναφοράς.

Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601, σε μορφότυπο ώρας UTC (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ), της ημερομηνίας κατά την οποία υποβάλλεται η αναφορά από την αρμόδια αρχή.

2

C0010, R0030

Περίοδος υποβολής αναφοράς.

Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (YYYY-MM-DD) της ημερομηνίας που προσδιορίζει την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς

2

C0010, R0040

Όνομα του κύριου συνδέσμου.

Ο κύριος σύνδεσμος στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του υποδείγματος σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους.

3

C0010, R0050

Καθήκοντα του κύριου συνδέσμου.

Τα καθήκοντα του κύριου συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του υποδείγματος σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους.

4

C0010, R0060

Αριθμός τηλεφώνου του κύριου συνδέσμου.

Ο αριθμός τηλεφώνου του κύριου συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του υποδείγματος σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους.

5

C0010, R0070

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του κύριου συνδέσμου.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κύριου συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του υποδείγματος σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους.

6

C0010, R0080

Προσδιορισμός των δυνητικών κινδύνων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα εσωτερικοποιημένου διακανονισμού στην περιοχή δικαιοδοσίας.

Συμπληρώνεται ως ελεύθερο κείμενο.