3.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 29/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/185 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Φεβρουαρίου 2017

σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), και ιδίως το άρθρο 9 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (2), και ιδίως το άρθρο 16 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στους κανόνες και στις διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Επειδή η εφαρμογή, με άμεση ισχύ, ορισμένων από τους εν λόγω κανόνες και διαδικασίες θα παρουσίαζε, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρακτικές δυσκολίες, κρίθηκε αναγκαίο να εγκριθούν μεταβατικά μέτρα.

(2)

Η έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2009, προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 852/2004, (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για την υγιεινή των τροφίμων (3) («η έκθεση»), παρουσιάζει, βάσει στοιχείων, την πείρα που αποκόμισαν, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών στη διάρκεια των ετών 2006, 2007 και 2008.

(3)

Η έκθεση περιλαμβάνει παρατηρήσεις βάσει της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των μεταβατικών μέτρων που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της Επιτροπής (4). Επίσης, η έκθεση αναφέρεται στις δυσκολίες που διαπιστώθηκαν όσον αφορά την προμήθεια, σε τοπικό επίπεδο, ορισμένων τροφίμων σε μικρές ποσότητες και σημειώνει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους εισαγωγής στις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες περί εισαγωγής ελλείψει εναρμονισμένων κανόνων σε επίπεδο Ένωσης και ότι οι κρίσεις που προκλήθηκαν από εισαγόμενα τρόφιμα που περιείχαν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα) επιβεβαιώνουν την ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο των εν λόγω προϊόντων.

(4)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1079/2013 της Επιτροπής (5) θεσπίστηκαν μεταβατικά μέτρα για μια μεταβατική περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016, με σκοπό την ομαλή μετάβαση στην πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων και διαδικασιών. Η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου καθορίστηκε αφού συνυπολογίστηκε η επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την υγιεινή που προβλέπεται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

(5)

Επιπλέον, με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, κατά τη διάρκεια πρόσφατων ελέγχων που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής, από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τους σχετικούς κλάδους επιχειρήσεων τροφίμων της Ένωσης, είναι αναγκαίο ορισμένα μεταβατικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1079/2013 να διατηρηθούν για όσο διάστημα εκκρεμεί η εισαγωγή μόνιμων απαιτήσεων που αναφέρεται στο προοίμιο του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του την άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας αυτό στον τελικό καταναλωτή ως νωπό κρέας, μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων που σφάζονται στο αγρόκτημα. Ωστόσο, ο περιορισμός της διάταξης αυτής στο νωπό κρέας θα επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση στους μικρούς παραγωγούς. Αντίστοιχα, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1079/2013 προβλέπει παρέκκλιση από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για την άμεση προμήθεια τέτοιου είδους προϊόντων υπό ορισμένες συνθήκες, χωρίς αυτή να περιορίζεται στο νωπό κρέας. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια μιας ακόμη μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, ενώ παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα μόνιμης παρέκκλισης.

(7)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 θεσπίζουν ορισμένους κανόνες για την εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης και σύνθετων προϊόντων στην Ένωση. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1079/2013 προβλέπει μεταβατικά μέτρα που παρεκκλίνουν από κάποιους από τους κανόνες αυτούς όσον αφορά ορισμένα σύνθετα προϊόντα για τα οποία δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί υγειονομικοί όροι σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση π.χ. για σύνθετα προϊόντα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 της Επιτροπής (6).

(8)

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τους επίσημους ελέγχους στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Μόλις εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή, ο εν λόγω κανονισμός θα αποτελέσει τη νομική βάση για τον έλεγχο των σύνθετων προϊόντων κατά την εισαγωγή, ο οποίος θα ακολουθεί μια προσέγγιση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο. Κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν παρεκκλίσεις για μια ακόμη μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών, έως ότου ο νέος αυτός κανονισμός τεθεί σε εφαρμογή.

(9)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 επιτρέπουν την εισαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης από εγκαταστάσεις που χειρίζονται προϊόντα ζωικής προέλευσης για τις οποίες δεν θεσπίζονται άλλες ειδικές απαιτήσεις στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, εάν δεν καταρτιστεί εναρμονισμένος κατάλογος με τις εγκεκριμένες χώρες μη μέλη της ΕΕ και δεν οριστεί κοινό υπόδειγμα πιστοποιητικού εισαγωγής. Απαιτείται περισσότερος χρόνος διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των χωρών μη μελών της ΕΕ και συνεκτίμηση του πιθανού αντικτύπου από την κατάρτιση ενός τέτοιου είδους καταλόγου και τον σχεδιασμό του υποδείγματος πιστοποιητικού εισαγωγών στις εισαγωγές αυτών των τροφίμων.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για μια μεταβατική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 2

Παρέκκλιση που αφορά την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, οι διατάξεις που θεσπίζονται στον εν λόγω κανονισμό δεν εφαρμόζονται στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας αυτό στον τελικό καταναλωτή ως νωπό κρέας, μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων που σφάζονται στο αγρόκτημα.

Άρθρο 3

Παρέκκλιση όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις για τις εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης και τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης

1.   Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 δεν εφαρμόζεται στις εισαγωγές των προϊόντων ζωικής προέλευσης για τα οποία δεν έχουν θεσπιστεί εναρμονισμένοι υγειονομικοί όροι εισαγωγής.

Οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων συμμορφώνονται με τους υγειονομικούς όρους που αφορούν τις εισαγωγές του κράτους μέλους εισαγωγής.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίοι εισάγουν τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012, απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων συμμορφώνονται με τους υγειονομικούς όρους που αφορούν τις εισαγωγές του κράτους μέλους εισαγωγής.

Άρθρο 4

Παρέκκλιση όσον αφορά τις υγειονομικές διαδικασίες για τις εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης

Το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 δεν εφαρμόζεται στις εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης για τα οποία δεν έχουν θεσπιστεί εναρμονισμένοι υγειονομικοί όροι εισαγωγής.

Οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων συμμορφώνονται με τους υγειονομικούς όρους που αφορούν τις εισαγωγές του κράτους μέλους εισαγωγής.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(3)  COM(2009) 403 τελικό.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 83).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1079/2013 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 (ΕΕ L 292 της 1.11.2013, σ. 10).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 28/2012 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, για τον καθορισμό απαιτήσεων για την πιστοποίηση των εισαγωγών στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων σύνθετων προϊόντων και την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 (ΕΕ L 12 της 14.1.2012, σ. 1).