21.11.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/8


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2017/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Νοεμβρίου 2017

για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

H οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) περιλαμβάνει το αίτημα η Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά τον ΗΗΕ που καλύπτεται από αυτό και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τυχόν πρόσθετες εξαιρέσεις που αφορούν τον εν λόγω ΗΗΕ.

(2)

Θα πρέπει να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες δευτερογενούς αγοράς για ΗΗΕ που αφορούν την επισκευή, την αντικατάσταση ανταλλακτικών, την ανακαίνιση και επαναχρησιμοποίηση, καθώς και τη μετασκευή, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης μιας κυκλικής οικονομίας στην Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων μέσω της περιβαλλοντικώς αβλαβούς ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων ΗΗΕ. Θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε περιττός διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Η οδηγία 2011/65/ΕΕ επιτρέπει σε ΗΗΕ που ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής της προγενέστερης οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) αλλά που δεν συμμορφώνεται με την οδηγία 2011/65/ΕΕ να συνεχίσει να διατίθεται στην αγορά έως τις 22 Ιουλίου 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή ωστόσο απαγορεύονται τόσο η διάθεση στην αγορά για πρώτη φορά όσο και οι δραστηριότητες δευτερογενούς αγοράς για το μη συμμορφούμενο ΗΗΕ. Η εν λόγω απαγόρευση των δραστηριοτήτων δευτερογενούς αγοράς δεν συνάδει με τις γενικές αρχές που διέπουν τα μέτρα της Ένωσης για την προσέγγιση των νομοθεσιών σχετικά με τα προϊόντα και επομένως θα πρέπει να απαλειφθεί.

(3)

Ορισμένες εξειδικευμένες ομάδες προϊόντων θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/65/ΕΕ, καθώς η υπαγωγή τους θα δημιουργούσε αμελητέα οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία αλλά μη επιλύσιμα προβλήματα συμμόρφωσης ή στρεβλώσεις της αγοράς που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω του μηχανισμού εξαιρέσεων που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία.

(4)

Οι αυλοί των εκκλησιαστικών οργάνων κατασκευάζονται από συγκεκριμένο τύπο κράματος μολύβδου για τον οποίο δεν έχει ανακαλυφθεί υποκατάστατο μέχρι σήμερα. Τα περισσότερα εκκλησιαστικά όργανα διατηρούνται στο ίδιο σημείο για πολλούς αιώνες και ο ρυθμός αντικατάστασής τους είναι αμελητέος. Τα εκκλησιαστικά όργανα θα πρέπει επομένως να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/65/ΕΕ, καθώς τα οφέλη από την υπαγωγή τους θα είναι αμελητέα σε ό,τι αφορά την υποκατάσταση του μολύβδου.

(5)

Η οδηγία 2011/65/ΕΕ δεν εφαρμόζεται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Ωστόσο, όσον αφορά ορισμένους τύπους μη οδικών κινητών μηχανημάτων παράγονται δύο εκδόσεις στην ίδια γραμμή παραγωγής η μόνη διαφορά των οποίων συνίσταται στην πηγή ενέργειας (ενσωματωμένη ή εξωτερική). Οι εν λόγω εκδόσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας. Ως εκ τούτου, τα μη οδικά κινητά μηχανήματα με σύστημα μετάδοσης κίνησης έλξης που τροφοδοτούνται από εξωτερική πηγή ενέργειας θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/65/ΕΕ.

(6)

Για όλες τις σχετικές κατηγορίες ΗΗΕ όπως ορίζεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2011/65/ΕΕ, οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση επαναχρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών ανακτηθέντων από ΗΗΕ θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια. Ομοίως, δεδομένου ότι η διάρκεια ισχύος των εξαιρέσεων από τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη, η μέγιστη περίοδος ισχύος για τις υφιστάμενες εξαιρέσεις θα πρέπει επίσης να καθορίζεται με σαφήνεια για όλες τις σχετικές κατηγορίες ΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας 11.

(7)

Όταν υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης εξαίρεσης, η Επιτροπή υποχρεούται να αποφασίζει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της υφιστάμενης εξαίρεσης, εκτός αν ειδικές περιστάσεις δικαιολογούν διαφορετική προθεσμία. Δεν καθορίζεται προθεσμία εντός της οποίας η Επιτροπή υποχρεούται να αποφασίζει σχετικά με αιτήσεις για νέες εξαιρέσεις. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 18ης Απριλίου 2016 σχετικά με την άσκηση της εξουσίας για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/ΕΕ, η εν λόγω προθεσμία έχει αποδειχθεί ανεφάρμοστη στην πράξη λόγω της ανάγκης να ακολουθηθούν πολλές υποχρεωτικές διαδικαστικές ενέργειες για την αξιολόγηση μιας αίτησης ανανέωσης εξαίρεσης. Η προθεσμία, χωρίς να επιφέρει πρόσθετη αξία στην υφιστάμενη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ανανέωσης, δημιουργεί αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη λόγω της αδυναμίας υλοποίησής της. Από την άλλη πλευρά, η αδιάλειπτη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά είναι διασφαλισμένη, δεδομένου ότι μπορούν να είναι βέβαιες ότι μια υφιστάμενη εξαίρεση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση ανανέωσης. Ως εκ τούτου, η διάταξη που σχετίζεται με την προθεσμία θα πρέπει να απαλειφθεί. Ωστόσο η Επιτροπή λίγο μετά την παραλαβή της αίτησης θα πρέπει να παρέχει στον αιτούντα, στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της απόφασής της επί της αίτησης. Επιπλέον, η γενική επανεξέταση της οδηγίας 2011/65/ΕΕ που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή το αργότερο έως τις 22 Ιουλίου 2021 θα πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό ρεαλιστικής προθεσμίας για τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή επί της αίτησης ανανέωσης εξαίρεσης πριν από τη λήξη της σχετικής εξαίρεσης.

(8)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, που είναι να συμβάλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων ΗΗΕ μέσω του περιορισμού της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ΗΗΕ, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη διότι οι ανομοιότητες των νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στο εμπόριο και στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό στην Ένωση και, συνεπώς, να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, μπορούν όμως, εξαιτίας της κλίμακας του προβλήματος και των συνεπειών του σε σχέση με άλλη ενωσιακή νομοθεσία που αφορά την ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων και τομείς κοινού συμφέροντος, όπως η προστασία της ανθρώπινης υγείας, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2011/65/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 διαγράφεται·

β)

στην παράγραφο 4, προστίθεται το εξής στοιχείο:

«ια)

εκκλησιαστικά όργανα.».

2)

Στο άρθρο 3, το σημείο 28) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«28)   «μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση»: μηχανήματα με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας ή με σύστημα μετάδοσης κίνησης έλξης που τροφοδοτούνται από εξωτερική πηγή ενέργειας η λειτουργία των οποίων απαιτεί είτε κινητικότητα είτε συνεχή ή ημισυνεχή κίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών σημείων εργασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.».

3)

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που διατίθενται στην αγορά από τις 22 Ιουλίου 2014, στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in vitro που διατίθενται στην αγορά από τις 22 Ιουλίου 2016, στα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που διατίθενται στην αγορά από τις 22 Ιουλίου 2017 και σε κάθε άλλο ΗΗΕ ο οποίος ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2002/95/ΕΚ και ο οποίος διατίθεται στην αγορά από τις 22 Ιουλίου 2019.»·

β)

στην παράγραφο 4, παρεμβάλλεται το εξής στοιχείο:

«εα)

κάθε άλλου ΗΗΕ ο οποίος ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2002/95/ΕΚ και ο οποίος διατίθεται στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2019·»·

γ)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Υπό την προϋπόθεση ότι η επαναχρησιμοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο ελεγχόμενων διεπιχειρησιακών συστημάτων επιστροφής κλειστού βρόγχου και ότι η επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών γνωστοποιείται στον καταναλωτή, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε επαναχρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά:

α)

ανακτηθέντα από ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006 και χρησιμοποιούνται σε ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2016·

β)

ανακτηθέντα από ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2014 και χρησιμοποιούνται σε ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2024·

γ)

ανακτηθέντα από in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2016 και χρησιμοποιούνται σε ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2026·

δ)

ανακτηθέντα από βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2017 και χρησιμοποιούνται σε ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2027·

ε)

ανακτηθέντα από όλο τον λοιπό ΗΗΕ που δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/95/ΕΚ και που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2019 και χρησιμοποιούνται σε ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2029.».

4)

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III στις 21 Ιουλίου 2011, εκτός εάν ορίζεται βραχύτερη περίοδος, η μέγιστη περίοδος ισχύος, που μπορεί να ανανεωθεί, είναι:

α)

για τις κατηγορίες 1 έως 7 και την κατηγορία 10 του παραρτήματος I, πέντε έτη από τις 21 Ιουλίου 2011·

β)

για τις κατηγορίες 8 και 9 του παραρτήματος Ι, επτά έτη από τις σχετικές ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· και

γ)

για την κατηγορία 11 του παραρτήματος I, πέντε έτη από τις 22 Ιουλίου 2019.»·

β)

στην παράγραφο 4, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«βα)

εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης παρέχει στον αιτούντα, στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της απόφασής της επί της αίτησης·»·

γ)

στην παράγραφο 5, η πρώτη περίοδος του δεύτερου εδαφίου απαλείφεται.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 12 Ιουνίου 2019. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 15 Νοεμβρίου 2017.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MAASIKAS


(1)  ΕΕ C 345 της 13.10.2017, σ. 110.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2017 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2017.

(3)  Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88).

(4)  Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19).