12.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 179/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1257 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Ιουλίου 2017

για τα τεχνικά πρότυπα και τους μορφότυπους που απαιτούνται για ένα ενιαίο σύστημα αντιστοίχισης κενών θέσεων εργασίας με αιτήσεις για εργασία και βιογραφικά σημειώματα στη διαδικτυακή πύλη του EURES

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 θεσπίζει, μεταξύ άλλων, τις αρχές και τους κανόνες για τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή διαθέσιμων σχετικών δεδομένων για κενές θέσεις, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα.

(2)

Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589 προβλέπει τη δημιουργία ενιαίου συστήματος ώστε να αναρτώνται από τα κράτη μέλη όλες οι κενές θέσεις εργασίας, οι αιτήσεις εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα στη διαδικτυακή πύλη του EURES.

(3)

Για να δημιουργηθεί το ενιαίο σύστημα και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική αναζήτηση και αντιστοίχιση των δεδομένων, είναι ανάγκη να χρησιμοποιούνται κοινά πρότυπα και μορφότυποι για τα δεδομένα που ανταλλάσσονται.

(4)

Τα πρότυπα αυτά και οι μορφότυποι θα πρέπει να μπορούν να βασιστούν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, σε καθιερωμένα πρότυπα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και άλλοι συντελεστές της αγοράς εργασίας και θα πρέπει να εγκριθούν βάσει των κατάλληλων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη.

(5)

Τα πρότυπα και οι μορφότυποι ίσως χρειαστούν αναπροσαρμογές με την πάροδο του χρόνου για να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές ή λειτουργικές αλλαγές. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί ένα υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει κατάλληλη διαβούλευση με τα κράτη μέλη πριν από την έγκριση των προτύπων και μορφότυπων.

(6)

Για να διευκολυνθεί η εργασία των εθνικών γραφείων συντονισμού στην οργάνωση της συντονισμένης διαβίβασης πληροφοριών στη διαδικτυακή πύλη του EURES, για να διασφαλιστεί η λειτουργία του μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων και να εξασφαλιστεί η εγγενής ποιότητα και τεχνική αρτιότητα των πληροφοριών είναι ανάγκη να προσδιοριστούν και να τεθούν μερικές γενικές αρχές για τη δημιουργία και τη λειτουργία του συστήματος, καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων μερών.

(7)

Αυτές οι γενικές αρχές θα πρέπει να εξηγούν και να διευκρινίζουν τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των δημιουργών και κατόχων των δεδομένων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο το μήκος της αλυσίδας διαβίβασης.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιστοίχιση στη διαδικτυακή πύλη του EURES μεταξύ των κενών θέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης, και των αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων, υπό το πρίσμα των στόχων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, είναι σημαντικό να κοινοποιούν τα μέλη και οι εταίροι του EURES όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ενδεδειγμένες κενές θέσεις εργασίας, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα που έχουν στην κατοχή τους με τρόπο διαφανή.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), καθώς και τα εθνικά μέτρα εφαρμογής τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμμόρφωση με τις αρχές του οριοθετημένου σκοπού, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής EURES,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει τα τεχνικά πρότυπα και τους μορφότυπους προς χρήση για ένα ενιαίο σύστημα, ώστε να παρουσιάζονται μαζί κενές θέσεις εργασίας, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα από τα μέλη του EURES και, ανάλογα με την περίπτωση, από τους εταίρους του EURES, στη διαδικτυακή πύλη του EURES, καθώς και τις μεθόδους και τις διαδικασίες για την επίτευξη συμφωνίας για μελλοντικούς τεχνικούς και λειτουργικούς ορισμούς.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «αίτηση εργασίας»: έγγραφο ή σύνολο εγγράφων που ο αιτών διαβιβάζει στον εργοδότη ή την υπηρεσία απασχόλησης στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης ενός εργοδότη για τη διαθεσιμότητα του υποψηφίου και την επιθυμία του να εργαστεί σε μια συγκεκριμένη θέση ή τόπο απασχόλησης·

β)   «βιογραφικό σημείωμα»: έγγραφο που περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου ως προς την επαγγελματική πείρα και το μορφωτικό επίπεδο, μαζί με άλλες τυχόν σχετικές πληροφορίες για τα επιτεύγματα του ατόμου, τις δεξιότητες, τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά του·

γ)   «προφίλ του αιτούντος εργασία»: ο τυποποιημένος μορφότυπος δεδομένων για την αντιστάθμιση των βιογραφικών σημειωμάτων των εργαζομένων και των αιτήσεων εργασίας όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση·

δ)   «δημιουργός δεδομένων»: το πρόσωπο ή η οντότητα που έχει αρχικά δημιουργήσει το σύνολο δεδομένων που διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη του EURES. Οι εργοδότες που δημοσίευσαν μια κενή θέση εργασίας και οι εργαζόμενοι που δημιούργησαν και αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν ένα προφίλ αιτούντος εργασία με ένα μέλος του EURES ή, ανάλογα με την περίπτωση, με έναν εταίρο του EURES και που έχουν δώσει την απαραίτητη συναίνεση για να μεταφερθούν οι πληροφορίες στη διαδικτυακή πύλη του EURES θεωρούνται δημιουργοί των δεδομένων·

ε)   «κάτοχος δεδομένων EURES»: το πρόσωπο ή η οντότητα που έχει νομικά δικαιώματα να ελέγχει ποιος θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα. Ο κάτοχος δεδομένων EURES μπορεί να είναι ο δημιουργός των δεδομένων ή κάποιος άλλος που έχει εντολή και ενεργεί για λογαριασμό του δημιουργού των δεδομένων·

στ)   «τελικός χρήστης»: πρόσωπο ή οντότητα που ανακτά και χρησιμοποιεί δεδομένα για κενές θέσεις εργασίας και προφίλ αιτούντων εργασία που βρίσκονται στη διαδικτυακή πύλη του EURES σύμφωνα με την παρούσα απόφαση με σκοπό να βρει κενές θέσεις εργασίας για να υποβάλει αίτηση ή για να βρει υποψηφίους στους οποίους θα προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης·

ζ)   «ενιαίο σύστημα»: οι ορισμοί των δεδομένων και οι λειτουργικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση των δεδομένων και οι διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση για τον σκοπό της αντιστοίχισης κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων·

η)   «τεχνική υποδομή»: το συνδυασμένο σύνολο υλισμικού, λογισμικού, δικτύων και άλλων εγκαταστάσεων που χρειάζονται για την ανάπτυξη, τη δοκιμή, την παράδοση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο ή την υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών πληροφορικής που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του ενιαίου συστήματος·

θ)   «ενιαίος συντονισμένος δίαυλος»: η υπηρεσία που συστήνεται μεταξύ του σημείου σύνδεσης στη διαδικτυακή πύλη του EURES και του σημείου σύνδεσης σε ένα κράτος μέλος, που επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων από τα εθνικά μέλη του EURES και, ανάλογα με την περίπτωση, τους εταίρους του EURES στη διαδικτυακή πύλη του EURES, σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα και με χρήση της κατάλληλης τεχνικής υποδομής.

Άρθρο 2

Γενικές αρχές για τη διαβίβαση και την ανταλλαγή δεδομένων

1.   Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί και διατηρεί ένα ενιαίο συντονισμένο δίαυλο για τη διαβίβαση των κενών θέσεων εργασίας και των προφίλ των αιτούντων εργασία από τα εθνικά μέλη του EURES και, ανάλογα με την περίπτωση, τους εταίρους του EURES στη διαδικτυακή πύλη του EURES.

2.   Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος θέτει σε λειτουργία μια τεχνική υποδομή, συνδεδεμένη με τη διαδικτυακή πύλη του EURES, στην οποία τα μέλη του EURES και, ανάλογα με την περίπτωση, οι εταίροι του EURES μπορούν να συνδεθούν και να διαβιβάσουν τα δεδομένα τους.

3.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού λειτουργεί τη διαδικτυακή πύλη του EURES και τις σχετικές υπηρεσίες πληροφορικής για τη λήψη και την επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω της υποδομής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού καθιστά διαθέσιμα τα δεδομένα για αναζητήσεις και αντιστοίχιση όχι μόνο από τους τελικούς χρήστες απευθείας στη διαδικτυακή πύλη του EURES αλλά και μέσω διεπαφών εφαρμογής που επιτρέπουν στα μέλη του EURES και, ανάλογα με την περίπτωση, του εταίρους του EURES να καταστήσουν τις πληροφορίες διαθέσιμες στα αντίστοιχα συστήματα στο προσωπικό τους και στους χρήστες των διαδικτυακών τους πυλών και υπηρεσιών για αναζήτηση εργασίας.

5.   Όλοι οι αναγκαίοι ορισμοί, τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και οι διαδικασίες διευκρινίζονται σε έγγραφα που θα συμφωνηθούν με τα εθνικά γραφεία συντονισμού μέσω της δομής διακυβέρνησης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και καθίστανται διαθέσιμα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε ειδικό τμήμα του Extranet της διαδικτυακής πύλης EURES.

Άρθρο 3

Γενικές αρχές για το περιεχόμενο και την ποιότητα των δεδομένων

1.   Τα δεδομένα που διαβιβάζονται στη διαδικτυακή πύλη του EURES σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 και την παρούσα απόφαση, ευρετηριάζονται, αποθηκεύονται και καθίστανται διαθέσιμα εκεί μόνο για σκοπούς αναζήτησης και αντιστοίχισης κατά την περίοδο ισχύος που έχει ορίσει ο δημιουργός ή ο κάτοχος των επιμέρους δεδομένων EURES. Τα δεδομένα που έχουν γίνει ανώνυμα μπορούν να αποθηκεύονται και να διατίθενται ελεύθερα και σε τρίτα μέρη, για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς ακόμα και μετά την εκπνοή της περιόδου ισχύος.

2.   Η διαβίβαση των δεδομένων στη διαδικτυακή πύλη του EURES δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που έχουν οι δημιουργοί των δεδομένων ή οι κάτοχοι των δεδομένων EURES, σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις συμφωνίες που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την αλυσίδα διαβίβασης από τον δημιουργό των δεδομένων στη διαδικτυακή πύλη του EURES.

3.   Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στη διαδικτυακή πύλη του EURES μπορούν να διατίθενται σε τρίτους στον βαθμό που έχει συναινέσει ο δημιουργός των δεδομένων. Μπορούν να διατίθενται μόνο στα μέλη και τους εταίρους του EURES ή στους τελικούς χρήστες, που έχουν εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του EURES ή με ένα μέλος ή εταίρο του EURES που παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα μέσω των διεπαφών εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι τελικοί χρήστες έχουν αποδεχθεί τους όρους που συμμορφώνονται πλήρως με τη συναίνεση και τις συμφωνίες των δημιουργών των δεδομένων.

4.   Οι εργοδότες μπορούν εμμέσως ή ρητώς να εκχωρούν ή να παραιτούνται από τα δικαιώματα σε δεδομένα που περιέχονται σε μια κενή θέση εργασίας, εξαιρουμένης οποιασδήποτε πληροφορίας προσωπικού χαρακτήρα περιέχεται σ' αυτά. Ένας/μία εργαζόμενος/-η διατηρεί τα δικαιώματά του/της στα προσωπικά δεδομένα και είναι σε θέση, οποτεδήποτε, να αποσύρει τη συναίνεσή του/της για δημοσιοποίηση των δεδομένων και να διαγράψει, τροποποιήσει ή διαφορετικά επεξεργαστεί τμήματα ή όλα τα δεδομένα που έχει διαβιβάσει στη διαδικτυακή πύλη του EURES. Το ίδιο ισχύει ως προς τους εργοδότες για τυχόν προσωπικά δεδομένα περιέχονται σε μια κενή θέση εργασίας.

5.   Είναι αρμοδιότητα των εθνικών γραφείων συντονισμού και των μελών του EURES και, ανάλογα με την περίπτωση, των εταίρων του EURES να εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα που περνούν μέσω αυτών για τον σκοπό της διαβίβασής τους στη διαδικτυακή πύλη EURES συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589, την παρούσα απόφαση και τυχόν άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, ιδίως όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να εξασφαλίζουν επίσης ότι οι δημιουργοί των δεδομένων ή οι κάτοχοι δεδομένων EURES ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων τους και ότι έχουν αποκτηθεί όλες οι αναγκαίες συναινέσεις και άδειες. Η προέλευση των δεδομένων και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, όπως και η συναίνεση που δίνεται, πρέπει να ιχνηλατούνται σε όλη την αλυσίδα διαβίβασης από τον δημιουργό στη διαδικτυακή πύλη του EURES.

6.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού είναι ο «ελεγκτής» με την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στη διαδικτυακή πύλη του EURES. Είναι αρμόδιο βάσει του κανονισμού για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ανωνυμοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των εν λόγω δεδομένων.

7.   Η ομάδα συντονισμού εκπονεί και συμφωνεί επί κοινών ελάχιστων απαιτήσεων ως προς τις δηλώσεις και τους όρους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προς εφαρμογή από το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, τα εθνικά γραφεία συντονισμού, τα μέλη του EURES και, ανάλογα με την περίπτωση, τους εταίρους του EURES, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589 για την εν επιγνώσει συναίνεση από τους δημιουργούς δεδομένων ή τους κατόχους δεδομένων EURES και να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την πρόσβαση στα δεδομένα.

Άρθρο 4

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εθνικών γραφείων συντονισμού

Τα εθνικά γραφεία συντονισμού είναι αρμόδια, στο αντίστοιχο κράτος μέλος, για την οργάνωση της συντονισμένης και ασφαλούς διαβίβασης πληροφοριών για κενές θέσεις εργασίας και προφίλ αιτούντων εργασία στη διαδικτυακή πύλη του EURES, μεταξύ άλλων με τις εξής ενέργειες:

α)

επιβλέποντας τη δημιουργία και συντήρηση της τεχνικής υποδομής που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να διαβιβάζονται, μέσω ενός ενιαίου συντονισμένου διαύλου, σχετικά δεδομένα από τα μέλη του EURES και, ανάλογα με την περίπτωση, από τους εταίρους του EURES στη διαδικτυακή πύλη του EURES·

β)

επιτρέποντας σε όλα τα μέλη του EURES και, ανάλογα με την περίπτωση, στους εταίρους του EURES να συνδέονται μέσω του εν λόγω ενιαίου συντονισμένου διαύλου·

γ)

εξασφαλίζοντας τη συνεχή παρακολούθηση των συνδέσεων στη διαδικτυακή πύλη του EURES και στα μέλη και εταίρους του EURES που συμμετέχουν και ενεργώντας ταχύτατα για την επίλυση κάθε τεχνικού ή άλλου ζητήματος που μπορεί να προκύψει σε σχέση με τη σύνδεση ή τα δεδομένα προς διαβίβαση·

δ)

εξασφαλίζοντας ότι όλες οι δραστηριότητες οι σχετικές με την ανταλλαγή και διαβίβαση δεδομένων διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 και τις γενικές αρχές που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, και παρεμβαίνοντας όταν δεν συμβαίνει αυτό·

ε)

εξασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα που διαβιβάζονται τηρούν τους συμφωνηθέντες μορφότυπους και τα πρότυπα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 και στην παρούσα απόφαση·

στ)

εξασφαλίζοντας ότι οι ρυθμίσεις που ισχύουν εγγυώνται ότι οι δημιουργοί δεδομένων είναι πλήρως ενημερωμένοι και γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα γίνει η χρήση και η επεξεργασία των δεδομένων τους·

ζ)

παρέχοντας και επικαιροποιώντας τακτικά πληροφορίες για τα μέτρα και τα συστήματα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ιχνηλασιμότητας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

η)

συμμετέχοντας στην ανταλλαγή των πληροφοριών και στη συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589·

θ)

τηρώντας ενήμερο το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού για τις πολιτικές που εφαρμόζουν όταν εξαιρούν κενές θέσεις εργασίας ή κατηγορίες κενών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589·

ι)

κοινοποιώντας τον διορισμό ενός ενιαίου σημείου επαφής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9.

Άρθρο 5

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού

Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του δικτύου EURES κατά τη διεξαγωγή των αρμοδιοτήτων του ως προς τη συντονισμένη διαβίβαση πληροφοριών για τις κενές θέσεις εργασίας και τα προφίλ των αιτούντων εργασία στη διαδικτυακή πύλη του EURES, ιδίως:

α)

με τη δημιουργία και συντήρηση της τεχνικής υποδομής που χρειάζεται για τη λήψη δεδομένων από τα κράτη μέλη μέσω του ενιαίου συντονισμένου διαύλου·

β)

με τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης EURES και των συναφών συστημάτων πληροφορικής, ώστε να υπάρχουν υπηρεσίες αναζήτησης και αντιστοίχισης για το δίκτυο EURES και για τελικούς χρήστες μέσω της δυνατότητας αυτοεξυπηρέτησης στη διαδικτυακή πύλη του EURES·

γ)

με τη δημιουργία και τη συντήρηση της τεχνικής υποδομής που χρειάζεται για να μπορούν τα μέλη του EURES και, ανάλογα με την περίπτωση, οι εταίροι του EURES να έχουν πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας και προφίλ αιτούντων εργασία στη διαδικτυακή πύλη του EURES, ώστε να είναι τα στοιχεία αυτά διαθέσιμα και να μπορούν να αναζητηθούν από το προσωπικό και τους χρήστες των διαδικτυακών πυλών τους για την εύρεση εργασίας·

δ)

εξασφαλίζοντας ότι όλες οι δραστηριότητες οι σχετικές με την ανταλλαγή και διαβίβαση δεδομένων διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 και τις γενικές αρχές που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, και παρεμβαίνοντας όταν δεν συμβαίνει αυτό·

ε)

παρέχοντας και επικαιροποιώντας τακτικά πληροφορίες για τα μέτρα και τα συστήματα που τίθενται σε εφαρμογή για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ιχνηλασιμότητας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

στ)

παρέχοντας ένα ειδικό τμήμα στο Extranet της διαδικτυακής πύλης του EURES, καθώς και άλλα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζεται για να επιτραπεί στα εθνικά γραφεία συντονισμού και τα μέλη και εταίρους του EURES να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να χειρίζονται καταγγελίες όπως προβλέπεται στον κανονισμό και στην παρούσα απόφαση με αποτελεσματικό τρόπο·

ζ)

προετοιμάζοντας, επικαιροποιώντας και καθιστώντας διαθέσιμα στο Extranet της διαδικτυακής πύλης EURES όλα τα αναγκαία τεχνικά δεδομένα και άλλη τεκμηρίωση που απαιτείται για τη λειτουργία της διαβίβασης και ανταλλαγής δεδομένων, ιδίως τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 8.

Άρθρο 6

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών και εταίρων του EURES

1.   Όλα τα μέλη του EURES και εκείνοι από τους εταίρους του EURES που έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν στη δεξαμενή κενών θέσεων εργασίας και/ή προφίλ αιτούντων εργασία συμμετέχουν, μέσω της τεχνικής υποδομής που συγκροτείται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, στη συντονισμένη και ασφαλή διαβίβαση των πληροφοριών για τις κενές θέσεις εργασίας και τα προφίλ των αιτούντων εργασία στη διαδικτυακή πύλη του EURES, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, ιδίως:

α)

με τη διαμόρφωση της τεχνικής υποδομής που είναι αναγκαία για τη σύνδεση με τον ενιαίο συντονισμένο δίαυλο που υφίσταται στην αντίστοιχη χώρα·

β)

παρακολουθώντας συνεχώς τις συνδέσεις και ενεργώντας ταχύτατα για την επίλυση κάθε τεχνικού ή άλλου ζητήματος που μπορεί να προκύψει σε σχέση με τη σύνδεση ή τα δεδομένα προς διαβίβαση·

γ)

εξασφαλίζοντας ότι όλες οι δραστηριότητες οι σχετικές με την ανταλλαγή και διαβίβαση δεδομένων διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 και τις γενικές αρχές που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, και παρεμβαίνοντας όταν δεν συμβαίνει αυτό·

δ)

εξασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα που διαβιβάζονται τηρούν τους συμφωνηθέντες μορφότυπους και τα πρότυπα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 και στην παρούσα απόφαση·

ε)

εξασφαλίζοντας ότι οι δημιουργοί δεδομένων είναι πλήρως ενημερωμένοι και γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων τους·

στ)

παρέχοντας και επικαιροποιώντας τακτικά πληροφορίες για τα μέτρα και τα συστήματα που τίθενται σε εφαρμογή για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ιχνηλασιμότητας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

ζ)

τηρώντας ενήμερο το εθνικό γραφείο συντονισμού, με σαφήνεια και διαφάνεια, για τις πολιτικές που εφαρμόζουν, όταν εξαιρούν από τη διαβίβαση δημοσιοποιημένες κενές θέσεις εργασίας οποιουδήποτε είδους, κατά την εφαρμογή του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589·

η)

παρέχοντας ένα σημείο εξυπηρέτησης για τον σκοπό της διευκόλυνσης του συντονισμού σε εθνικό επίπεδο από το εθνικό γραφείο συντονισμού. Το σημείο εξυπηρέτησης μπορεί να είναι γραφείο τεχνικής υποστήριξης ή παρόμοια υπηρεσία.

2.   Για να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό που εμπλέκεται στο δίκτυο EURES και οι τελικοί χρήστες των διαδικτυακών πυλών αναζήτησης εργασίας που διαχειρίζεται το προσωπικό μπορούν να έχουν πρόσβαση, να πραγματοποιούν αναζητήσεις και να εξακριβώνουν ποιες κενές θέσεις εργασίας αντιστοιχούν σε ποια προφίλ αιτούντων εργασία μέσα στη διαδικτυακή πύλη του EURES, τα μέλη και οι εταίροι του EURES μπορούν να συνδέουν τα συστήματά τους και να χρησιμοποιούν την τεχνική υποδομή που παρέχει το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 7

Καθήκοντα και αρμοδιότητες της ομάδας συντονισμού

1.   Η ομάδα συντονισμού υποστηρίζει την καλή λειτουργία του ενιαίου συστήματος και την οργάνωση της συντονισμένης και ασφαλούς διαβίβασης πληροφοριών για τις κενές θέσεις εργασίας και των προφίλ αιτούντων εργασία στη διαδικτυακή πύλη του EURES και συνεχώς συμβάλλει στην ενίσχυσή της. Η ομάδα συντονισμού παρακολουθεί στενά τη λειτουργία και λειτουργεί ως φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και βέλτιστων πρακτικών με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του ενιαίου συστήματος.

2.   Η ομάδα συντονισμού προβαίνει, μία φορά τον χρόνο, σε επανεξέταση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης και η επανεξέταση αυτή αποτελεί συμβολή της ομάδας συντονισμού στις εκθέσεις δραστηριοτήτων και εκ των υστέρων αξιολόγησης που εκπονεί η Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589.

3.   Η έκδοση και τυχόν αλλαγές στις προδιαγραφές του ενιαίου συντονισμένου διαύλου EURES, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, πρέπει να έχουν αποσπάσει τη συμφωνία της ομάδας συντονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 προτού τεθούν σε εφαρμογή.

4.   Η ομάδα συντονισμού μπορεί να συστήσει ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων για την παροχή υποστήριξης, βοήθειας και συμβουλών σχετικά με τα καθήκοντά της.

Άρθρο 8

Τεχνικοί και λειτουργικοί ορισμοί και προδιαγραφές για την ανταλλαγή δεδομένων

1.   Σε συνέχεια των διαδικασιών που περιγράφονται στο άρθρο 9, το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού εγκρίνει τις «προδιαγραφές του ενιαίου συντονισμένου διαύλου EURES» οι οποίες αποτελούνται από:

α)

τις «προδιαγραφές για μορφότυπους και πρότυπα EURES», όπου περιγράφεται ο μορφότυπος των δεδομένων, οι ορισμοί των δεδομένων, τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν και οι κανόνες επικύρωσης που πρέπει να τηρούνται για τη διαβίβαση μιας κενής θέσης εργασίας ή ενός προφίλ αιτούντος εργασία στη διαδικτυακή πύλη του EURES μέσω του ενιαίου συστήματος·

β)

τις «προδιαγραφές για την ανταλλαγή λειτουργικών μηνυμάτων EURES», όπου περιγράφεται η τεχνική υποδομή που απαιτείται και οι προδιαγραφές ανταλλαγής που πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση της ανταλλαγής των δεδομένων·

γ)

το «εγχειρίδιο διαδικασιών διαλειτουργικότητας EURES», όπου περιγράφονται διαδικασίες, ενέργειες και παρεμβάσεις για τη λειτουργία του ενιαίου συντονισμένου διαύλου, τον χειρισμό των αλλαγών και τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

2.   Οι «προδιαγραφές του ενιαίου συντονισμένου διαύλου EURES» και τυχόν επικαιροποιήσεις ή τροποποιήσεις αυτών καθίστανται διαθέσιμες στο δίκτυο EURES σε ξεχωριστό τμήμα στο Extranet της διαδικτυακής πύλης EURES.

Άρθρο 9

Διακυβέρνηση

1.   Όλα τα κράτη μέλη διορίζουν, μέσω των εθνικών γραφείων συντονισμού, και κοινοποιούν στο ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού τα στοιχεία ενός ενιαίου σημείου επαφής στο οποίο μπορούν να απευθύνονται όλες οι αιτήσεις, έρευνες και ανακοινώσεις σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων που αφορούν υπηρεσίες πληροφορικής δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589 και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

2.   Για τον σκοπό της ομαλής λειτουργίας του ενιαίου συστήματος ανταλλαγής δεδομένων, της διαδικτυακής πύλης του EURES και των σχετικών υπηρεσιών πληροφορικής, το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού διοργανώνει τακτικές συναντήσεις των ενιαίων σημείων επαφής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εξασφαλίζει αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας μεταξύ αυτών. Η ομάδα των ενιαίων σημείων επαφής μπορεί να λαμβάνει εντολή από την ομάδα συντονισμού για προετοιμασία των διαβουλεύσεων ή να καλείται να παρέχει καθοδήγηση ή συμβουλές ως προς τεχνικά ζητήματα και ζητήματα πληροφορικής δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589.

3.   Πριν από την έκδοση και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις στις «προδιαγραφές του ενιαίου συντονισμένου διαύλου EURES», το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού συμβουλεύεται την ομάδα συντονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589. Των διαβουλεύσεων αυτών προηγούνται, όπου χρειάζεται, διαβουλεύσεις σε τεχνικό επίπεδο εντός του δικτύου EURES και με άλλους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες, όπως φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη μορφότυπων και προτύπων.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού δημοσιεύει την πρώτη έκδοση των «προδιαγραφών για τον ενιαίο συντονισμένο δίαυλο EURES» και όλους τους άλλους σχετικούς καταλόγους και έγγραφα καθοδήγησης στο Extranet της διαδικτυακής πύλης του EURES, το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1.

(2)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31), και από την 25η Μαΐου 2018, κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.