28.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 50/59


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/345 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Φεβρουαρίου 2017

για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 27 Μαΐου 2016 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 (1) για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ), με την οποία, μεταξύ άλλων, τέθηκαν σε εφαρμογή οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών («ΑΣΑΗΕ») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και 2270 (2016).

(2)

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την ΑΣΑΗΕ 2321 (2016), με την οποία εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία του για την πυρηνική δοκιμή που διεξήγαγε η ΛΔΚ στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 κατά παράβαση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, καταδίκασε εκ νέου τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της ΛΔΚ με πυρηνικούς και βαλλιστικούς πυραύλους, που συνιστούν σοβαρή παράβαση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, και έκρινε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σαφής απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή και πέραν αυτής.

(3)

Στην ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ εκφράζει την ανησυχία ότι οι προσωπικές αποσκευές και οι ελεγμένες αποσκευές των ατόμων που εισέρχονται στην ΛΔΚ ή εξέρχονται από αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ειδών των οποίων η προμήθεια, η πώληση ή η μεταφορά απαγορεύεται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή 2321 (2016), και αποσαφηνίζεται ότι οι εν λόγω αποσκευές αποτελούν φορτίο (cargo) για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 18 της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016), επομένως γίνεται αναφορά στην υποχρέωση επιθεώρησης του φορτίου.

(4)

Με την ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού που διαθέτουν σε διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές στη ΛΔΚ.

(5)

Στην ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ εκφράζει την ανησυχία ότι απαγορευμένα είδη μπορεί να μεταφερθούν από και προς τη ΛΔΚ σιδηροδρομικώς και οδικώς, και τονίζεται ότι η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 18 της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016) να επιθεωρείται το φορτίο που εισέρχεται στο έδαφος των κρατών μελών ή διέρχεται από αυτά περιλαμβάνει το φορτίο που μεταφέρεται σιδηροδρομικώς και οδικώς.

(6)

Στην ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) σημειώνεται ότι, για τον σκοπό της εφαρμογής της, καθώς και της εφαρμογής των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), ο όρος «διέλευση» περιλαμβάνει το ταξίδι ατόμων, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό, μέσω των διεθνών αερολιμένων κράτους με προορισμό άλλο κράτος, ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά περνούν από τελωνειακό έλεγχο ή έλεγχο διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.

(7)

Με την ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) καθιερώνεται μια μέγιστη ποσότητα άνθρακα που μπορεί να εισαχθεί από τη ΛΔΚ και θεσπίζεται μηχανισμός για την παρακολούθηση και την επαλήθευσή της. Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού, τα κράτη μέλη που εισάγουν άνθρακα από τη ΛΔΚ καλούνται να ελέγχουν περιοδικά τον ιστότοπο των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει επιτευχθεί η συνολική ποσότητα των εισαγωγών άνθρακα.

(8)

Στην ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται στους διπλωματικούς πράκτορες της ΛΔΚ να ασκούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα για προσωπικό όφελος στο κράτος υποδοχής.

(9)

Στην ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ εκφράζει την ανησυχία ότι υπήκοοι της ΛΔΚ αποστέλλονται για εργασία σε άλλα κράτη με σκοπό να έχουν απολαβές σε ισχυρό νόμισμα, τις οποίες η ΛΔΚ χρησιμοποιεί για τα πυρηνικά προγράμματα και τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της, και καλούνται τα κράτη να επαγρυπνούν όσον αφορά την πρακτική αυτή.

(10)

Στην ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ επαναλαμβάνει την ανησυχία ότι μπορεί να χρησιμοποιείται η μαζική μεταφορά μετρητών για την αποφυγή των μέτρων που επιβάλλει το Συμβούλιο Ασφαλείας, και καλούνται τα κράτη μέλη να βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά τον εν λόγω κίνδυνο.

(11)

Στην ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) εκφράζεται η δέσμευση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για μια ειρηνική, διπλωματική και πολιτική αντιμετώπιση της κατάστασης, επαναλαμβάνεται η υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς τις εξαμερείς συνομιλίες και απευθύνεται έκκληση για την επανεκκίνησή τους.

(12)

Στην ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) βεβαιώνεται ότι οι ενέργειες της ΛΔΚ υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο και ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ είναι πρόθυμο να ενισχύσει, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να άρει τα μέτρα, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη συμμόρφωση της ΛΔΚ, και είναι αποφασισμένο να λάβει περαιτέρω σημαντικά μέτρα σε περίπτωση νέας πυρηνικής δοκιμής ή εκτόξευσης πυραύλου της ΛΔΚ.

(13)

Απαιτείται περαιτέρω δράση της Ένωσης για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

(14)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες με τα άλλα κράτη μέλη προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

(15)

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«η)

ορισμένων άλλων ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που καταχωρίζονται δυνάμει της παραγράφου 4 της ΑΣΑΗΕ 2321 (2016),

θ)

κάθε άλλου είδους που καταχωρίζεται στον κατάλογο συμβατικών όπλων διπλής χρήσης που έχει εγκριθεί [θα εγκριθεί] από την επιτροπή κυρώσεων δυνάμει της παραγράφου 7 της ΑΣΑΗΕ 2321 (2016).».

2)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Απαγορεύεται σε υπηκόους κρατών μελών, ή με τη χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία κρατών μελών, να προμηθεύονται από τη ΛΔΚ χρυσό, μεταλλεύματα τιτανίου, μεταλλεύματα βαναδίου, σπάνιες ορυκτές γαίες, χαλκό, νικέλιο, άργυρο και ψευδάργυρο, ανεξαρτήτως αν τα ανωτέρω προέρχονται ή όχι από το έδαφος της ΛΔΚ.».

3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 6α

1.   Απαγορεύεται σε υπηκόους κρατών μελών, ή με τη χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία κρατών μελών, να προμηθεύονται από τη ΛΔΚ αγάλματα, ανεξαρτήτως αν προέρχονται ή όχι από το έδαφος της ΛΔΚ.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η επιτροπή κυρώσεων έχει χορηγήσει έγκριση εκ των προτέρων κατά περίπτωση.

3.   Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα είδη που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.».

4)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 6β

1.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά ελικοπτέρων και σκαφών στη ΛΔΚ από υπηκόους των κρατών μελών ή με τη χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία κρατών μελών, ανεξαρτήτως αν τα ανωτέρω προέρχονται από το έδαφος κρατών μελών.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η επιτροπή κυρώσεων έχει χορηγήσει έγκριση εκ των προτέρων κατά περίπτωση.

3.   Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα είδη που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.».

5)

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

1.   Απαγορεύεται σε υπηκόους κρατών μελών, ή με τη χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία κρατών μελών, να προμηθεύονται από τη ΛΔΚ άνθρακα, σίδηρο και σιδηρομετάλλευμα, ανεξαρτήτως αν τα ανωτέρω προέρχονται ή όχι από το έδαφος της ΛΔΚ. Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα είδη που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στον άνθρακα ο οποίος, όπως βεβαιώνει το προμηθεύον κράτος μέλος με βάση αξιόπιστες πληροφορίες, δεν προέρχεται από τη ΛΔΚ και μεταφέρθηκε μέσω της ΛΔΚ αποκλειστικά για εξαγωγή από τον λιμένα Rajin (Rason), υπό τον όρο ότι το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την επιτροπή κυρώσεων εκ των προτέρων και εφόσον αυτές οι συναλλαγές δεν σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων για τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ ή για άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) και 2321 (2016) ή από την παρούσα απόφαση.

3.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, αφενός, στις συνολικές εξαγωγές προς όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών άνθρακα που προέρχεται από τη ΛΔΚ οι οποίες συνολικά δεν υπερβαίνουν τα 53 495 894 δολάρια ΗΠΑ ή τους 1 000 866 μετρικούς τόνους, όποιο είναι χαμηλότερο, μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης της ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) και της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και, αφετέρου, στις συνολικές εξαγωγές προς όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών άνθρακα που προέρχεται από τη ΛΔΚ οι οποίες συνολικά δεν υπερβαίνουν τα 400 870 018 δολάρια ΗΠΑ ή τους 7 500 000 μετρικούς τόνους ετησίως, όποιο είναι χαμηλότερο, αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2017, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

στις προμήθειες δεν εμπλέκεται κανένα άτομο ή οντότητα που συνδέεται με τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ ή με άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) και 2321 (2016), συμπεριλαμβανομένων καταχωρισμένων ατόμων ή οντοτήτων, ατόμων ή οντοτήτων που ενεργούν για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνσή τους, οντοτήτων υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους, άμεσα ή έμμεσα, ή ατόμων ή οντοτήτων που βοηθούν στην αποφυγή κυρώσεων· και

β)

οι προμήθειες προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς επιβίωσης των υπηκόων της ΛΔΚ και δεν σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων για τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ ή άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) και 2321 (2016).

4.   Κάθε κράτος μέλος που προμηθεύεται άνθρακα απευθείας από τη ΛΔΚ κοινοποιεί στην επιτροπή κυρώσεων τη συνολική ποσότητα αυτής της προμήθειας για κάθε μήνα το αργότερο 30 ημέρες μετά το πέρας του εκάστοτε μήνα με βάση το έντυπο που ορίζεται στο παράρτημα V της ΑΣΑΗΕ 2321(2016). Το κράτος μέλος κοινοποιεί επίσης τις πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί σχετικώς στην επιτροπή κυρώσεων στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

5.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές σιδήρου και σιδηρομεταλλεύματος που κρίνονται ότι προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς επιβίωσης και δεν σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων για τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ ή άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή 2321 (2016).».

6)

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10

1.   Απαγορεύεται η παροχή δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδοτικής υποστήριξης για το εμπόριο με τη ΛΔΚ, περιλαμβανομένης της χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης, σε υπηκόους ή οντότητες της ΛΔΚ εμπλεκόμενες σε τέτοιο εμπόριο.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν η επιτροπή κυρώσεων έχει εγκρίνει εκ των προτέρων κατά περίπτωση την παροχή χρηματοοικονομικής στήριξης.».

7)

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14

1.   Απαγορεύεται το άνοιγμα υποκαταστημάτων, θυγατρικών ή γραφείων αντιπροσώπευσης τραπεζών της ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων της Κεντρικής Τράπεζας της ΛΔΚ, των υποκαταστημάτων και θυγατρικών της, και άλλων χρηματοοικονομικών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 13 σημείο 2) στο έδαφος των κρατών μελών.

2.   Υποκαταστήματα, θυγατρικές και γραφεία αντιπροσώπευσης των οντοτήτων της παραγράφου 1 που υπάρχουν στο έδαφος των κρατών μελών κλείνουν εντός 90 ημερών από την έκδοση της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016).

3.   Εκτός αν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την επιτροπή κυρώσεων, απαγορεύονται στις τράπεζες της ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων της Κεντρικής Τράπεζας της ΛΔΚ, των υποκαταστημάτων και θυγατρικών της, και στις άλλες χρηματοοικονομικές οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 13 σημείο 2):

α)

η σύσταση νέων κοινοπραξιών με τράπεζες υπό τη δικαιοδοσία κρατών μελών·

β)

η ανάληψη ιδιοκτησιακού συμφέροντος σε τράπεζες υπό τη δικαιοδοσία κρατών μελών· ή

γ)

η καθιέρωση ή διατήρηση σχέσεων τραπεζικής ανταπόκρισης με τράπεζες υπό τη δικαιοδοσία κρατών μελών.

4.   Οι υφιστάμενες κοινοπραξίες, ιδιοκτησιακά συμφέροντα και σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με τράπεζες της ΛΔΚ τερματίζονται εντός 90 ημερών από την έκδοση της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016).

5.   Απαγορεύεται σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα εντός του εδάφους ή υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών να ανοίγουν γραφεία αντιπροσώπευσης, θυγατρικές, παραρτήματα ή τραπεζικούς λογαριασμούς στη ΛΔΚ.

6.   Γραφεία αντιπροσώπευσης, θυγατρικές ή τραπεζικοί λογαριασμοί που υπάρχουν στη ΛΔΚ κλείνουν εντός 90 ημερών από την έκδοση της ΑΣΑΗΕ 2321 (2016).

7.   Η παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται αν η επιτροπή κυρώσεων κρίνει κατά περίπτωση ότι τα εν λόγω γραφεία, οι θυγατρικές ή οι λογαριασμοί απαιτούνται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, για τις δραστηριότητες των διπλωματικών αποστολών στη ΛΔΚ δυνάμει των συμβάσεων της Βιέννης περί διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, για τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών ή των ειδικευμένων υπηρεσιών του ή συναφών οργανισμών ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς σύμφωνους με τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) και 2321 (2016).».

8)

Το άρθρο 16 παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να κατασχέσουν και να διαθέσουν, μεταξύ άλλων καταστρέφοντας, καθιστώντας μη λειτουργικά ή άχρηστα, αποθηκεύοντας ή μεταφέροντας σε κράτος άλλο από το κράτος προέλευσης ή προορισμού για διάθεση, τα είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) και 2321 (2016) και τα οποία εντοπίζονται σε επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει των εφαρμοστέων αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ΑΣΑΗΕ 1540 (2004).».

9)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 18α

1.   Εάν ορίζεται από την επιτροπή κυρώσεων, το κράτος μέλος που είναι κράτος της σημαίας σκάφους καταχωρισμένου από την εν λόγω επιτροπή απονηολογεί το σκάφος.

2.   Εάν ορίζεται από την επιτροπή κυρώσεων, το κράτος μέλος που είναι το κράτος της σημαίας σκάφους καταχωρισμένου από την εν λόγω επιτροπή κατευθύνει το σκάφος σε λιμένα που προσδιορίζει η ίδια, σε συντονισμό με το κράτος του λιμένα.

3.   Εάν ορίζεται στην καταχώριση της επιτροπής κυρώσεων, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την είσοδο σκάφους στους λιμένες τους, εκτός εάν πρόκειται για έκτακτη ανάγκη ή αν το σκάφος επιστρέφει στον λιμένα προέλευσης.

4.   Εάν ορίζεται στην καταχώριση της επιτροπής κυρώσεων, τα κράτη μέλη επιβάλλουν στο σκάφος δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

5.   Στο παράρτημα IV περιλαμβάνονται τα σκάφη των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου που καταχωρίζονται από την επιτροπή κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 12 της ΑΣΑΗΕ 2321 (2016).».

10)

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η επιτροπή κυρώσεων δίνει εκ των προτέρων έγκριση κατά περίπτωση.»·

β)

η παράγραφος 3 διαγράφεται.

11)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 20α

Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών σκαφών ή αεροσκαφών από τη ΛΔΚ.».

12)

Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 21

Τα κράτη μέλη διαγράφουν από τα νηολόγια τα σκάφη τα οποία τελούν υπό την κυριότητα, τον έλεγχο ή την εκμετάλλευση της ΛΔΚ και δεν εγγράφουν σκάφη τα οποία έχουν διαγραφεί από άλλο κράτος μέλος δυνάμει της παραγράφου 24 της ΑΣΑΗΕ 2321 (2016).».

13)

Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 22

1.   Απαγορεύεται η νηολόγηση σκαφών στη ΛΔΚ, η λήψη άδειας για χρήση από ένα σκάφος της σημαίας της ΛΔΚ, η κατοχή, μίσθωση, εκμετάλλευση ή παροχή ταξινόμησης, πιστοποίησης σκάφους ή σχετικής υπηρεσίας σκάφους ή η ασφάλιση σκάφους με σημαία ΛΔΚ.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η επιτροπή κυρώσεων χορηγεί έγκριση εκ των προτέρων κατά περίπτωση.

3.   Απαγορεύεται η παροχή από υπηκόους των κρατών μελών ή από το έδαφος κρατών μελών υπηρεσιών ασφάλισης ή αντασφάλισης σε σκάφη υπό την κυριότητα, τον έλεγχο ή την εκμετάλλευση της ΛΔΚ, μεταξύ άλλων με παράνομα μέσα.

4.   Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται όταν η επιτροπή κυρώσεων κρίνει κατά περίπτωση ότι το σκάφος συμμετέχει σε δραστηριότητες που προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς επιβίωσης και δεν θα χρησιμοποιηθούν από άτομα ή οντότητες της ΛΔΚ για τη δημιουργία εσόδων, ή αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς.».

14)

Στο άρθρο 23, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«12.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιορίσουν την είσοδο στα εδάφη τους ή τη διέλευση μέσω του εδάφους τους μελών της κυβέρνησης της ΛΔΚ, υπαλλήλων της κυβέρνησης αυτής και μελών των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔΚ, αν τα άτομα αυτά συνδέονται με τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ ή με άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) και 2321 (2016).».

15)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 24α

1.   Όταν κράτος μέλος κρίνει ότι ένα άτομο εργάζεται εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της ΛΔΚ, το κράτος μέλος απελαύνει το άτομο αυτό από το έδαφός του με σκοπό τον επαναπατρισμό του στο κράτος της υπηκοότητάς του, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η παρουσία του ατόμου απαιτείται για τη διεξαγωγή δικαστικής διαδικασίας ή αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους, για λόγους ασφάλειας ή για άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς ή όταν η επιτροπή κυρώσεων έχει αποφασίσει κατά περίπτωση ότι η απέλαση του ατόμου θα ήταν αντίθετη με τους στόχους των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) και 2321 (2016).».

16)

Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 30

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να επαγρυπνούν και να αποτρέπουν την εξειδικευμένη διδασκαλία ή κατάρτιση υπηκόων της ΛΔΚ, εντός του εδάφους τους ή από υπηκόους τους, σε τομείς που θα συνέβαλλαν σε πυρηνικές δραστηριότητες της ΛΔΚ που αφορούν τη διάδοση των πυρηνικών όπλων και στην ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων διδασκαλία ή εκπαίδευση σε ανώτερη φυσική, προηγμένη προσομοίωση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και συναφείς επιστήμες της πληροφορικής, γεωδιαστημική πλοήγηση, πυρηνική μηχανική, αεροδιαστημική μηχανική, αεροναυτική μηχανική και τους σχετικούς κλάδους, προηγμένη επιστήμη των υλικών, προηγμένη χημική μηχανολογία, προηγμένη μηχανολογία, προηγμένη ηλεκτρολογία και προηγμένη βιομηχανική μηχανική.

2.   Τα κράτη μέλη αναστέλλουν κάθε επιστημονική και τεχνική συνεργασία στην οποία συμμετέχουν πρόσωπα ή ομάδες με επίσημο χορηγό τη ΛΔΚ ή που αντιπροσωπεύουν τη ΛΔΚ, εξαιρουμένων των ανταλλαγών ιατρικού χαρακτήρα, εκτός εάν:

α)

σε περίπτωση επιστημονικής ή τεχνικής συνεργασίας στους τομείς της πυρηνικής επιστήμης και τεχνολογίας, της αεροδιαστημικής και της αεροναυτικής μηχανικής και τεχνολογίας ή των προηγμένων τεχνικών και μεθόδων μεταποιητικής παραγωγής, η επιτροπή κυρώσεων έχει κρίνει κατά περίπτωση ότι μια συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα συμβάλει στις πυρηνικές δραστηριότητες που αφορούν τη διάδοση των πυρηνικών όπλων ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ· ή

β)

σε περίπτωση κάθε άλλης επιστημονικής ή τεχνικής συνεργασίας, το κράτος μέλος που συμμετέχει σε επιστημονική ή τεχνική συνεργασία κρίνει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα συμβάλει στις πυρηνικές δραστηριότητες που αφορούν τη διάδοση των πυρηνικών όπλων ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ, και ενημερώνει την επιτροπή κυρώσεων εκ των προτέρων για την απόφαση αυτή.».

17)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 31α

Απαγορεύεται σε διπλωματικές αποστολές ή προξενικές αρχές της ΛΔΚ και στα μέλη τους από τη ΛΔΚ να κατέχουν ή να ελέγχουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ένωση, εκτός από έναν λογαριασμό στο κράτος μέλος ή κράτη μέλη όπου φιλοξενείται η αποστολή ή η αρχή ή στο (στα) οποίο(-α) είναι διαπιστευμένα τα μέλη τους.».

18)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 31β

1.   Απαγορεύεται η εκμίσθωση και η με κάθε άλλο τρόπο διάθεση ακινήτων στη ΛΔΚ ή η χρήση τους από την ίδια ή προς όφελος αυτής για σκοπούς πέραν των διπλωματικών ή προξενικών δραστηριοτήτων.

2.   Απαγορεύεται επίσης η μίσθωση ή η αγορά από τη ΛΔΚ ακινήτων ευρισκομένων εκτός της επικράτειας της ΛΔΚ.».

19)

Το άρθρο 33 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το Συμβούλιο τροποποιεί τα παραρτήματα I και IV βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ή της επιτροπής κυρώσεων.».

20)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 36α

Κατά παρέκκλιση από τα μέτρα που επιβάλλονται με τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή 2321 (2016), εφόσον η επιτροπή κυρώσεων κρίνει αναγκαία εξαίρεση για να διευκολυνθεί το έργο διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασκούν δραστηριότητες συνδρομής και αρωγής στη ΛΔΚ προς όφελος του άμαχου πληθυσμού της, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους χορηγεί την άδεια που απαιτείται.».

21)

Προστίθεται το παράρτημα IV, που περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. MIZZI


(1)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2016, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση της απόφασης 2013/183/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 141 της 28.5.2016, σ. 79).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος σκαφών αναφερομένων στο άρθρο 18α»