20.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 254/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1675 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2016

για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει μηχανισμούς αποτελεσματικής προστασίας για το σύνολο της εσωτερικής αγοράς, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους οικονομικούς φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη εν γένει στις σχέσεις τους με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών. Η ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο σύνολό της απειλούνται σοβαρά από δικαιοδοσίες με στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά τους πλαίσια κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι εν λόγω δικαιοδοσίες, που διαθέτουν ανεπαρκές νομικό και θεσμικό πλαίσιο με πλημμελή πρότυπα για τον έλεγχο των χρηματικών ροών, συνεπάγονται σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης.

(2)

Όλες οι υπόχρεες οντότητες στην Ένωση, βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, θα πρέπει να εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας στη σχέση τους με φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ισοδύναμες απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.

(3)

Το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 καθορίζει τα κριτήρια στα οποία θα βασίζεται η αξιολόγηση της Επιτροπής και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να επισημαίνει τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω κριτήρια.

(4)

Η επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή και αντικειμενική αξιολόγηση, που να εστιάζεται στη συμμόρφωση μιας δικαιοδοσίας με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 όσον αφορά το νομικό και θεσμικό της πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ), τις εξουσίες και τις διαδικασίες των αρμόδιων αρχών της για τους σκοπούς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την αποτελεσματικότητα του συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) για την αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εκ μέρους της τρίτης χώρας.

(5)

Όλα τα ευρήματα στα οποία θα βασίζεται η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το αν θα συμπεριλάβει μια δικαιοδοσία στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου πρέπει να τεκμηριώνονται από αξιόπιστα, επαληθεύσιμα και επικαιροποιημένα στοιχεία.

(6)

Είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή να έχει πλήρη γνώση των σχετικών εργασιών που έχουν ήδη αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο για την επισήμανση τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου, ιδίως από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης («FATF»). Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι υψίστης σημασίας ο κατάλογος των τρίτων χωρών που προβλέπεται σε επίπεδο Ένωσης να είναι στενά ευθυγραμμισμένος, ανάλογα με την περίπτωση, με τους καταλόγους που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο. Με την προαγωγή μιας παγκόσμιας προσέγγισης σε διεθνές επίπεδο, η Ένωση συμβάλλει στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ακεραιότητας παγκοσμίως και στην καλύτερη προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από χώρες υψηλού κινδύνου. Η παγκόσμια αυτή προσέγγιση συμβάλλει στην επίτευξη ισοδύναμων όρων για τις υπόχρεες οντότητες και την αποφυγή τυχόν διαταράξεων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

(7)

Σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849, η Επιτροπή έλαβε υπόψη όλες τις διαθέσιμες εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν στο να καταστεί μια χώρα ή δικαιοδοσία ιδιαίτερα ευάλωτη στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλες παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη, κατά περίπτωση, την πλέον πρόσφατη δημόσια δήλωση της FATF, τα έγγραφα της FATF (Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process), τις εκθέσεις της FATF σχετικά με την επανεξέταση της διεθνούς συνεργασίας, καθώς και την έκθεση για τις αμοιβαίες αξιολογήσεις που διεξήχθησαν από την FATF και τους παρόμοιους με την FATF περιφερειακούς οργανισμούς σχετικά με τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(8)

Ως εκ τούτου, με βάση το υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη στενή σύνδεση των φορέων της αγοράς, τον μεγάλο όγκο των διασυνοριακών συναλλαγών προς και από την ΕΕ, καθώς και το βαθμό ανοίγματος της αγοράς, θα πρέπει να θεωρείται ότι οποιαδήποτε απειλή ΚΞΧ/ΧΤ για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί απειλή και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.

(9)

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες σχετικές πληροφορίες, η ανάλυση της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Αφγανιστάν, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Γουιάνα, το Ιράκ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, η Συρία, η Ουγκάντα, το Βανουάτου και η Υεμένη θα πρέπει να θεωρηθούν δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά τους συστήματα ΚΞΧ/ΧΤ οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης. Οι εν λόγω χώρες έχουν αναλάβει γραπτώς πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν καταρτίσει σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τη FATF, το οποίο αναμένεται να επιτρέψει την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

(10)

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες σχετικές πληροφορίες, η ανάλυση της Επιτροπής κατέληξε ομοίως στο συμπέρασμα ότι το Ιράν θα πρέπει να θεωρηθεί δικαιοδοσία τρίτης χώρας που χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά της συστήματα ΚΞΧ/ΧΤ, ανεπάρκειες οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης. Η εν λόγω χώρα, η οποία επισημαίνεται στη δημόσια δήλωση της FATF, έχει αναλάβει πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχει αποφασίσει να ζητήσει τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της FATF, το οποίο αναμένεται να επιτρέψει την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

(11)

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες σχετικές πληροφορίες, η ανάλυση της Επιτροπής κατέληξε ομοίως στο συμπέρασμα ότι η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας πρέπει να θεωρηθεί δικαιοδοσία τρίτης χώρας που χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά της συστήματα ΚΞΧ/ΧΤ, ανεπάρκειες οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης. Η εν λόγω χώρα, η οποία επισημαίνεται στη δημόσια δήλωση της FATF, εγκυμονεί διαρκείς και ουσιαστικούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς έχει αποτύχει επανειλημμένα να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν.

(12)

Είναι πολύ σημαντικό να καλέσει η Επιτροπή τις δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που επισημαίνονται ως υψηλού κινδύνου να συνεργαστούν πλήρως μαζί της και με τους διεθνείς οργανισμούς με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για τη λήψη και την αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων για τη διόρθωση των στρατηγικών ανεπαρκειών που εντοπίζονται στα εθνικά τους συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(13)

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρακολουθεί διαρκώς η Επιτροπή τις εξελίξεις στην αξιολόγηση των νομικών και θεσμικών πλαισίων τρίτων χωρών, των εξουσιών και των διαδικασιών των αρμόδιων αρχών, καθώς και της αποτελεσματικότητας των εθνικών τους συστημάτων ΚΞΧ/ΧΤ, με σκοπό την επικαιροποίηση του καταλόγου τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά τους συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης («τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου») παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου

I.   Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που έχουν αναλάβει γραπτώς πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν καταρτίσει σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τη FATF.

Αριθ.

Τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου

1

Αφγανιστάν

2

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

3

Γουιάνα

4

Ιράκ

5

Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος

6

Συρία

7

Ουγκάντα

8

Βανουάτου

9

Υεμένη

II.   Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που έχουν αναλάβει πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν αποφασίσει να ζητήσουν τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της FATF και οι οποίες επισημαίνονται στη δημόσια δήλωση της FATF.

Αριθ.

Τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου

1

Ιράν

III.   Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που εγκυμονούν διαρκείς και ουσιαστικούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς έχουν αποτύχει επανειλημμένα να αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν, και οι οποίες επισημαίνονται στη δημόσια δήλωση της FATF.

Αριθ.

Τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου

1

Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας