16.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 251/77


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Σεπτεμβρίου 2016

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι εθνικές αρχές οι οποίες εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής είναι αρμόδιες για ευρύ φάσμα λειτουργιών, στις οποίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται η ασφάλεια ναυσιπλοΐας, η ασφάλεια από έκνομες ενέργειες στη θάλασσα, η έρευνα και διάσωση, ο έλεγχος των συνόρων, ο έλεγχος της αλιείας, ο τελωνειακός έλεγχος, η επιβολή του νόμου εν γένει και η προστασία του περιβάλλοντος. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («Οργανισμός»), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου (4), θα πρέπει, συνεπώς, να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, στο πλαίσιο της εντολής τους, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις εθνικές αρχές που εκτελούν λειτουργίες ακτοφυλακής για την καλύτερη επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα και τη στήριξη της ανάληψης συνεκτικής και οικονομικά αποδοτικής δράσης.

(2)

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θίγει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, ούτε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις όπως, λχ., η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η Διεθνής Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η Διεθνής Σύμβαση για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, η Διεθνής Σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών και άλλα συναφή διεθνή ναυτιλιακά μέσα.

(3)

Με στόχο την παροχή αποδοτικής και αποτελεσματικής στήριξης προς τις εθνικές αρχές με λειτουργίες ακτοφυλακής, ο Οργανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη προηγμένη τεχνολογία, όπως τηλεκατευθυνόμενα συστήματα αεροσκαφών.

(4)

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη λήψη των αποφάσεων για ζητήματα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τα οποία ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στα λοιπά καθήκοντα και τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης εργασίας για τη συνεργασία μεταξύ των τριών οργανισμών.

(5)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002:

«Άρθρο 2β

Ευρωπαϊκή συνεργασία σχετικά με τις λειτουργίες ακτοφυλακής

1.   Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου (**), στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, στηρίζει τις εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο, με τους εξής τρόπους:

α)

ανταλλαγή, συνδυασμό και ανάλυση πληροφοριών διαθέσιμων στα συστήματα υποβολής αναφορών από τα πλοία και σε άλλα συστήματα πληροφοριών, τα οποία τηρούνται ή είναι προσβάσιμα από τους εν λόγω οργανισμούς, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές βάσεις τους και με την επιφύλαξη της κυριότητας των δεδομένων από τα κράτη μέλη·

β)

παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και επιτήρησης, βασισμένων σε τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένων διαστημικών και επίγειων υποδομών και αισθητήρων συνδεδεμένων σε οποιοδήποτε είδος πλατφόρμας·

γ)

δημιουργία υποδομής μέσω της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, και της θέσπισης βέλτιστων πρακτικών, καθώς και μέσω της παροχής εκπαίδευσης και της ανταλλαγής προσωπικού·

δ)

ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας κατά την εκτέλεση λειτουργιών ακτοφυλακής, μεταξύ άλλων με την ανάλυση των επιχειρησιακών προκλήσεων και των αναδυόμενων κινδύνων στον θαλάσσιο τομέα·

ε)

ανταλλαγή ικανοτήτων μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού και μέσω της κοινής χρήσης πόρων και λοιπών δυνατοτήτων, στον βαθμό που οι δραστηριότητες αυτές συντονίζονται από τους εν λόγω οργανισμούς, με τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

2.   Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού που περιγράφονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, οι ακριβείς τρόποι συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, όσον αφορά τις λειτουργίες ακτοφυλακής καθορίζονται σε ρύθμιση εργασίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και τους δημοσιονομικούς κανονισμούς που ισχύουν για τους εν λόγω οργανισμούς. Η ρύθμιση αυτή εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

3.   Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, καθιστά διαθέσιμο πρακτικό εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στις λειτουργίες ακτοφυλακής. Το εν λόγω εγχειρίδιο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η Επιτροπή εγκρίνει το εγχειρίδιο υπό τη μορφή σύστασης.

4.   Τα καθήκοντα που περιγράφονται στο παρόν άρθρο δεν λειτουργούν εις βάρος των καθηκόντων του Οργανισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2 και δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την ιδιότητα του κράτους της σημαίας, του κράτους του λιμένος ή του παράκτιου κράτους.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. KORČOK


(1)  Γνώμη της 16ης Μαρτίου 2016 (ΕΕ C 177 της 18.5.2016, σ. 57).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1).