14.7.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1141 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουλίου 2016

για την έκδοση καταλόγου χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, ο κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος («ενωσιακός κατάλογος») εγκρίνεται με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού και πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6, σύμφωνα με τις οποίες λαμβάνονται επαρκώς υπόψη το κόστος εφαρμογής, το κόστος μη ανάληψης δράσης, η οικονομική αποδοτικότητα και οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές.

(2)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και των εκτιμήσεων κινδύνου που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού για τα ακόλουθα χωροκατακτητικά ξένα είδη: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι αυτά τα χωροκατακτητικά ξένα είδη πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014. Ειδικότερα, ορισμένα από αυτά τα είδη είναι ήδη εγκατεστημένα στην επικράτεια της Ένωσης ή είναι ακόμη και ευρέως εξαπλωμένα σε ορισμένα κράτη μέλη και μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εξάλειψή τους με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να περιληφθούν στον ενωσιακό κατάλογο, επειδή υπάρχουν άλλα αποτελεσματικά ως προς το κόστος μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν: πρόληψη της νέας εισαγωγής ή περαιτέρω εξάπλωσης στο έδαφος της Ένωσης· προώθηση του έγκαιρου εντοπισμού και της ταχείας εξάλειψης των ειδών που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί ή δεν έχουν ακόμη εξαπλωθεί ευρέως· και διαχείρισή τους, ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις των οικείων κρατών μελών, μεταξύ άλλων με την αλιεία, το κυνήγι ή την παγίδευση, ή οποιοδήποτε άλλο είδος συλλογής για κατανάλωση ή για εξαγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται στο πλαίσιο εθνικών διαχειριστικών μέτρων.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής χωροκατακτητικών ξένων ειδών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού αποτελεί τον αρχικό κατάλογο χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Είδος

Κωδικοί ΣΟ για ζώντα δείγματα

Κωδικοί ΣΟ για τα μέρη τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν

Κατηγορίες σχετικών εμπορευμάτων

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά)

ex 1209 99 99 (σπόροι)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (σπόροι)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (γονιμοποιημένα αυγά για επώαση)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (γονιμοποιημένα αυγά για επώαση)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (σπόροι)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (σπόροι)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (σπόροι)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (σπόροι)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (σπόροι)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (σπόροι)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (σπόροι)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (γονιμοποιημένα αυγά για επώαση)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (σπόροι)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (γονιμοποιημένα αυγά για εκκόλαψη)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (σπόροι)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (γονιμοποιημένα αυγά για εκκόλαψη)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (σπόροι)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (γονιμοποιημένα αυγά για επώαση)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Σημειώσεις:

Στήλη i): Είδος

Η στήλη αυτή περιλαμβάνει την επιστημονική ονομασία του είδους. Τα συνώνυμα αναφέρονται σε παρένθεση.

Στήλη ii): Κωδικοί ΣΟ για ζώντα δείγματα.

Η στήλη αυτή περιλαμβάνει τους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) για τα ζώντα δείγματα. Τα εμπορεύματα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που εμφανίζονται στη στήλη αυτή υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014.

Η ΣΟ, η οποία εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, βασίζεται στο διεθνές εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (ΕΣ) που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, τον σημερινό Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ), υιοθετήθηκε από τη διεθνή σύμβαση η οποία συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983 και εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με την απόφαση 87/369/ΕΟΚ (1) του Συμβουλίου («η σύμβαση ΕΣ»). Η ΣΟ αναπαράγει τις κλάσεις και τις διακρίσεις του ΕΣ όσον αφορά τα πρώτα έξι ψηφία των κωδικών και μόνο το έβδομο και το όγδοο ψηφίο δημιουργούν περαιτέρω διακρίσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν μόνο την ίδια.

Όταν σε κάποιο τετραψήφιο, εξαψήφιο ή οκταψήφιο κωδικό ΣΟ απαιτείται μόνο ορισμένα προϊόντα να υποβληθούν σε ελέγχους και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον κωδικό αυτόν στη ΣΟ, ο κωδικός φέρει τη σήμανση ex (π.χ. ex 0106 49 00, επειδή ο κωδικός ΣΟ 0106 49 00 περιλαμβάνει όλα τα άλλα έντομα και όχι μόνο τα είδη που αναφέρονται στον πίνακα).

Στήλη iii): Κωδικοί ΣΟ για τα μέρη τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν

Η στήλη αυτή περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) όσον αφορά τα μέρη των ειδών τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν. Βλέπε επίσης τη σημείωση για τη στήλη ii). Τα εμπορεύματα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που εμφανίζονται στη στήλη αυτή υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014.

Στήλη iv): Κατηγορίες σχετικών εμπορευμάτων

Η στήλη αυτή περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τους κωδικούς ΣΟ των εμπορευμάτων με τα οποία συνδέονται γενικά τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Τα εμπορεύματα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που εμφανίζονται στη στήλη αυτή δεν υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014. Βλέπε επίσης τη σημείωση για τη στήλη ii). Ειδικότερα, οι αριθμοί που αναφέρονται στη στήλη iv) αφορούν τους ακόλουθους κωδικούς ΣΟ:

(1)

0301 11 00: Ψάρια του γλυκού νερού για διακόσμηση

(2)

0301 93 00: Κυπρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

(3)

0301 99 11: Σολομός Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομός Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομός Δούναβη (Hucho hucho)

(4)

0301 99 18: Άλλα ψάρια γλυκού νερού

(5)

ex 0602: Φυτά προς φύτευση με καλλιεργητικά μέσα

(6)

1211 90 86: Άλλα φυτά και μέρη φυτών (συμπεριλαμβάνονται σπόροι και καρποί) των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη

(7)

ex 2530 90 00: Έδαφος και καλλιεργητικά μέσα

(8)

4401: Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές

(9)

4403: Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη

(10)

ex 6914 90 00: Κεραμικά δοχεία για κηπουρική

(11)

ex κεφάλαιο 10: Σπόροι σιτηρών προς σπορά


(1)  ΕΕ L 198 της 20.7.1987, σ. 1.