29.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/144


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Ιουνίου 2016

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(2)

Στατιστικές υψηλής ποιότητας και υψηλού βαθμού συγκρισιμότητας για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) είναι απαραίτητες για τους υπεύθυνους χάραξης δημόσιας πολιτικής στην Ένωση, τους ερευνητές και όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για εύκολη και φιλική προς τους χρήστες επιγραμμική (online) πρόσβαση σε σειρές δεδομένων, καθώς και για εύληπτη παρουσίαση των δεδομένων.

(3)

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις ΑΞΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση τεκμηριωμένης χάραξης οικονομικής πολιτικής και ακριβών οικονομικών προβλέψεων.

(4)

Στο πλαίσιο της έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), η Επιτροπή δεσμεύτηκε με δήλωση (5) να επανεξετάσει, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στη ΣΛΕΕ, τις νομοθετικές πράξεις που περιέχουν επί του παρόντος αναφορές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 περιέχει αναφορές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο και θα πρέπει, συνεπώς, να αναθεωρηθεί με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στη ΣΛΕΕ.

(6)

Προκειμένου να ευθυγραμμισθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 με τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με τον εν λόγω κανονισμό στην Επιτροπή θα πρέπει να αντικατασταθούν με τις αρμοδιότητες για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων.

(7)

Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή, όταν, λόγω οικονομικών ή τεχνικών αλλαγών, χρειάζεται να επικαιροποιηθούν τα επίπεδα γεωγραφικής ανάλυσης, τα επίπεδα ανάλυσης των θεσμικών τομέων και τα επίπεδα ανάλυσης των οικονομικών δραστηριοτήτων όπως καθορίζονται στους πίνακες 6, 7 και 8 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005, υπό την προϋπόθεση ότι οι επικαιροποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν το φόρτο υποβολής στοιχείων ούτε μεταβάλλουν το υφιστάμενο εφαρμοστέο εννοιολογικό πλαίσιο. Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει επίσης να ανατίθεται στην Επιτροπή όταν χρειάζεται να καταργηθούν ή να μειωθούν ορισμένες απαιτήσεις για τις ροές δεδομένων στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω κατάργηση ή μείωση δεν υποβαθμίζει την ποιότητα των στατιστικών που παράγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τέτοιες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει επίσης να καλύπτουν την παράταση της προθεσμίας υποβολής της έκθεσης σχετικά με τα πορίσματα των μελετών για τις στατιστικές ΑΞΕ με βάση την έννοια τελικής ιδιοκτησίας και για τις στατιστικές ΑΞΕ με διάκριση των συναλλαγών ΑΞΕ για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων (greenfield FDI) από τις εξαγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τις ερευνώμενες μονάδες που υπερβαίνει αυτήν που είναι αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ούτε μεταβάλλουν υφιστάμενο το εφαρμοστέο εννοιολογικό πλαίσιο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (6). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(8)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες με σκοπό την εναρμόνιση των τεχνικών λεπτομερειών, της δομής και της περιοδικότητας των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(9)

Η επιτροπή ισοζυγίου πληρωμών που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 συμβούλευσε και βοήθησε την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για μια νέα δομή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ), που στοχεύει στη βελτίωση του συντονισμού και της σύμπραξης σε μια σαφή πυραμιδική δομή εντός του ΕΣΣ, η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (Επιτροπή ΕΣΣ), η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), θα πρέπει να έχει συμβουλευτικό ρόλο και να επικουρεί την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων. Για τον σκοπό αυτόν, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί με αντικατάσταση των αναφορών στην επιτροπή ισοζυγίου πληρωμών με αναφορά στην Επιτροπή ΕΕΣ.

(10)

Η υφιστάμενη καλή επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών (ΕΣΥ), αφενός, και μεταξύ της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αφετέρου, αποτελεί κεκτημένο που θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής συνέπειας και ποιότητας των μακροοικονομικών στατιστικών, όπως των στατιστικών του ισοζυγίου πληρωμών, των χρηματοοικονομικών στατιστικών, των δημοσιονομικών στατιστικών και των εθνικών λογαριασμών. Οι ΕθνΚΤ και οι ΕΣΥ θα εξακολουθήσουν να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία όλων των αποφάσεων που αφορούν στο ισοζύγιο πληρωμών, στο διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και στις στατιστικές για τις ΑΞΕ μέσω της συμμετοχής τους στις σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων που είναι αρμόδιες για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις στατιστικές για τις ΑΞΕ. Η συνεργασία μεταξύ του ΕΣΣ και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) συντονίζεται σε στρατηγικό επίπεδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού φόρουμ, το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με το μνημόνιο Συνεργασίας για τη συνεργασία μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών που υπεγράφη στις 24 Απριλίου 2013.

(11)

Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (CMFB), που συγκροτήθηκε με την απόφαση 2006/856/ΕΚ του Συμβουλίου (8), για όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της κατά τα προβλεπόμενα στην εν λόγω απόφαση.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 4 και το άρθρο 282 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη της ΕΚΤ για κάθε προτεινόμενη πράξη της Ένωσης που εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητας της ΕΚΤ.

(13)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν εγκαίρως, στην κατάλληλη μορφή και με την απαιτούμενη ποιότητα τα δεδομένα που χρειάζονται για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο αγαθών και τις ΑΞΕ.

(14)

Μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005, οι διεθνείς ροές κεφαλαίων έχουν αφενός ενταθεί και αφετέρου έχουν γίνει πιο σύνθετες. Η αυξημένη χρήση οντοτήτων ειδικού σκοπού και νομικών ρυθμίσεων για τη διοχέτευση των ροών κεφαλαίων έχουν καταστήσει δυσκολότερη την παρακολούθηση αυτών των ροών για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητάς τους και την αποφυγή διπλής ή πολλαπλής λογιστικής τους καταχώρησης.

(15)

Συνεπώς, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005, ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια και ο βαθμός λεπτομέρειας αναφορικά με το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις ΑΞΕ.

(16)

Για τη συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλες τις σχετικές και ενδεδειγμένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των πηγών διοικητικών δεδομένων, όπως μητρώα επιχειρήσεων ή το μητρώο των Ευρωπαϊκών Ομίλων Επιχειρήσεων (EGR). Η διαφάνεια θα μπορούσε επίσης να ενισχυθεί με την αξιοποίηση πρόσφατων καινοτομιών, όπως ο διεθνής κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (GLEI), καθώς και τα μητρώα δικαιούχων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

(17)

Για την ανάπτυξη στατιστικών για τις ΑΞΕ με βάση την έννοια της τελικής ιδιοκτησίας και στατιστικών για τις ΑΞΕ με διάκριση των συναλλαγών ΑΞΕ για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων (greenfield FDI) από τις συναλλαγές ΑΞΕ που καταλήγουν σε εξαγορές, οι οποίες για δεδομένη χρονική περίοδο δεν οδηγούν γενικά σε αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου στα κράτη μέλη, θα πρέπει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί η κατάλληλη μεθοδολογία σε αυτούς τους τομείς. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη.

(18)

Οι προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του μεθοδολογικού πλαισίου για την εισαγωγή νέων συλλογών δεδομένων για τις ετήσιες στατιστικές των ΑΞΕ και τα κόστη των σχετικών συλλογών δεδομένων, για την ποιότητα των στατιστικών, καθώς και για τη συγκρισιμότητα μεταξύ των χωρών, θα πρέπει να καθοριστούν με πιλοτικές μελέτες. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο έκθεσης που θα εκπονήσει η Επιτροπή και θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(19)

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών δεδομένων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει χρήση των ενδεδειγμένων προνομίων και εξουσιών που της ανατίθενται δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

(20)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10, όταν, λόγω οικονομικών ή τεχνικών αλλαγών, χρειάζεται να επικαιροποιηθούν τα επίπεδα γεωγραφικής ανάλυσης, τα επίπεδα ανάλυσης των θεσμικών τομέων και τα επίπεδα ανάλυσης των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως καθορίζονται στους πίνακες 6, 7 και 8 του παραρτήματος I, υπό την προϋπόθεση ότι οι επικαιροποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν το φόρτο υποβολής στοιχείων ούτε μεταβάλλουν το υφιστάμενο εφαρμοστέο εννοιολογικό πλαίσιο.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 οποτεδήποτε χρειάζεται να καταργηθούν ή να μειωθούν ορισμένες απαιτήσεις ροών δεδομένων στο παράρτημα I, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω κατάργηση ή μείωση δεν υποβαθμίζει την ποιότητα των στατιστικών που παράγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Κατά την άσκηση των εν λόγω εξουσιών, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση στα κράτη μέλη και στους ερευνώμενους.

Επιπλέον, η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως τις δράσεις που προβλέπονται στις εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένων της επιβάρυνσης για τους ερευνώμενους και των δαπανών παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

(*)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).»."

2)

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Κριτήρια και εκθέσεις ποιότητας

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 εφαρμόζονται στα δεδομένα προς διαβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) έκθεση σχετικά με την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων («έκθεση ποιότητας»).

3.   Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στα δεδομένα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, οι τεχνικές λεπτομέρειες, η δομή και η περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας καθορίζονται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 2.

4.   Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων βάσει κατάλληλης ανάλυσης των εκθέσεων ποιότητας με τη συνδρομή της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και εκπονεί και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω έκθεση της Επιτροπής υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς ενημέρωση.

5.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή (Eurostat) οποιαδήποτε σημαντική μεθοδολογική ή άλλου είδους αλλαγή που ενδέχεται να έχει επίδραση στα διαβιβαζόμενα δεδομένα, το αργότερο τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος της εν λόγω αλλαγής. Η Επιτροπή κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά κράτη μέλη την εν λόγω κοινοποίηση.».

3)

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

Ροές δεδομένων

1.   Για τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή (Eurostat), οι παραγόμενες στατιστικές ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ροές δεδομένων:

α)

μηνιαίες στατιστικές ισοζυγίου πληρωμών·

β)

τριμηνιαίες στατιστικές ισοζυγίου πληρωμών·

γ)

διεθνές εμπόριο υπηρεσιών·

δ)

ροές ΑΞΕ·

ε)

θέσεις ΑΞΕ.

2.   Η Επιτροπή (Eurostat) και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους αρμόδιους διεθνείς εταίρους, αναπτύσσουν την κατάλληλη μεθοδολογία για την κατάρτιση στατιστικών για τις ΑΞΕ με βάση την έννοια της τελικής ιδιοκτησίας, εκτός από την αρχή του άμεσου αντισυμβαλλόμενου, και στατιστικές για τις ΑΞΕ με διάκριση των συναλλαγών ΑΞΕ για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων από τις εξαγορές.

3.   Έως τις 20 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή (Eurostat) θεσπίζει πιλοτικές μελέτες προς εκπόνηση από τα κράτη μέλη αναφορικά με τις ετήσιες στατιστικές για τις ΑΞΕ με βάση την έννοια της τελικής ιδιοκτησίας και με διάκριση των συναλλαγών ΑΞΕ για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων από τις εξαγορές. Σκοπός των εν λόγω μελετών είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένου του μεθοδολογικού πλαισίου, που απαιτούνται για την εισαγωγή νέων συλλογών δεδομένων για τις ετήσιες στατιστικές των ΑΞΕ, για την εκτίμηση του κόστους των σχετικών συλλογών δεδομένων και της επακόλουθης ποιότητας των στατιστικών, καθώς και για τη δυνατότητα αξιολόγησης της συγκρισιμότητας μεταξύ των χωρών.

4.   Για να διευκολυνθεί η εκπόνηση των μελετών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η Ένωση μπορεί να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη με τη μορφή επιχορηγήσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**).

5.   Έως τις 20 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή (Eurostat) καταρτίζει έκθεση σχετικά με τα πορίσματα των μελετών που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10, προκειμένου να παραταθεί κατά 12 μήνες η προθεσμία υποβολής της έκθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, εάν κατά την αξιολόγηση από την Επιτροπή των πιλοτικών μελετών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο διαπιστωθεί ότι ενδείκνυται ο προσδιορισμός των υπόλοιπων προϋποθέσεων.

Κατά την άσκηση των εν λόγω εξουσιών, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση στα κράτη μέλη ή στους ερευνώμενους.

Επιπλέον, η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως τις δράσεις που προβλέπονται στις εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένων της επιβάρυνσης για τους ερευνώμενους και των δαπανών παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

7.   Το αργότερο 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή, κατά περίπτωση, και ιδίως ανάλογα με την αξιολόγησή της επί του αποτελέσματος των πιλοτικών μελετών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού για τον καθορισμό των μεθοδολογικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων σε σχέση με τα δεδομένα για τις ετήσιες στατιστικές για τις ΑΞΕ με βάση την έννοια της τελικής ιδιοκτησίας και για τις ετήσιες στατιστικές για τις ΑΞΕ με διάκριση των συναλλαγών ΑΞΕ για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων από τις εξαγορές.

(**)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).»."

4)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Διάδοση δεδομένων

1.   Η Επιτροπή (Eurostat) διαδίδει τις ευρωπαϊκές στατιστικές που παράγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με περιοδικότητα παρόμοια με αυτήν που καθορίζεται στο παράρτημα I. Οι εν λόγω στατιστικές διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής (Eurostat).

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και με την επιφύλαξη της προστασίας του στατιστικού απορρήτου, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή (Eurostat) διασφαλίζουν τη διάδοση των δεδομένων και των μεταδεδομένων που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και της ακριβούς μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για την κατάρτισή τους.».

5)

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και το άρθρο 5 παράγραφος 6 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για μία περίοδο πέντε ετών από τις 19 Ιουλίου 2016. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλει αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση, το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και το άρθρο 5 παράγραφος 6 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται σε αυτήν. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που προσδιορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (***).

5.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 3 και του άρθρου 5 παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός μιας προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(***)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»."

6)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (****).

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(****)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).»."

7)

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή

Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 και εφεξής ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Ειδικότερα, η εν λόγω έκθεση:

α)

αξιολογεί την ποιότητα των δεδομένων για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις ΑΞΕ·

β)

αξιολογεί τα οφέλη που προκύπτουν από τις παραγόμενες στατιστικές, για την Ένωση, τα κράτη μέλη και τους παρόχους και χρήστες στατιστικών πληροφοριών, σε σχέση με το κόστος των στατιστικών·

γ)

εντοπίζει τομείς όπου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες υπό το πρίσμα των παραγόμενων αποτελεσμάτων.».

8)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 12α

Συνεργασία με άλλες επιτροπές

Για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών που συστάθηκε με την απόφαση 2006/856/ΕΚ του Συμβουλίου (*****), η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της εν λόγω επιτροπής σύμφωνα με αυτή την απόφαση.

(*****)  Απόφαση 2006/856/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2006, για τη σύσταση επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (ΕΕ L 332 της 30.11.2006, σ. 21).»."

9)

Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 8 Ιουνίου 2016.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.G. KOENDERS


(1)  ΕΕ C 31 της 30.1.2015, σ. 3.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2016 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2016.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 23).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.)

(5)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 19.

(6)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

(8)  Απόφαση 2006/856/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2006, για τη σύσταση επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (ΕΕ L 332 της 30.11.2006, σ. 21).

(9)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το εισαγωγικό κείμενο στον πίνακα 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Περιοδικότητα: Τριμηνιαία

Πρώτη περίοδος αναφοράς: Πρώτο τρίμηνο 2014

Προθεσμία: T+85 από το 2014 έως το 2016; T+82 από το 2017 (2)

(2)  Η μετάβαση σε T+82 δεν είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη Νομισματική Ένωση.»."

2.

Στον πίνακα 2 μέρος Ε «Διεθνής επενδυτική θέση», το λήμμα «Χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός των συναλλαγματικών διαθεσίμων) και δικαιώματα υπαλλήλων προς απόκτηση μετοχών» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός των συναλλαγματικών διαθεσίμων) και δικαιώματα υπαλλήλων προς απόκτηση μετοχών

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ. 2)

Γεω. 2 (1)

 

 

Γεω. 2 (1)

 

 

Γεω. 2 (1)».

3.

Ο πίνακας 4.1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η καταχώριση «Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) — Συναλλαγές» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) –

Γεω. 6

Γεω. 6 (*)

Γεω. 6 (*)».

β)

Η καταχώριση «Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) — Συναλλαγές» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) — Συναλλαγές

Γεω. 6

Γεω. 6 (*)

Γεω. 6 (*)».

γ)

Προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση:

«(*)

Γεω. 6: Γεω. 6 με έντονους χαρακτήρες, υποχρεωτικό από το 2015 και μετά.».

4.

Ο πίνακας 4.2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η καταχώριση «Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) — Εισόδημα» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) — Εισόδημα

Γεω. 6

Γεω. 6 (*)

Γεω. 6 (*)».

β)

Η καταχώριση «Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) — Εισόδημα» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) — Εισόδημα

Γεω. 6

Γεω. 6 (*)

Γεω. 6 (*)».

γ)

Προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση:

«(*)

Γεω. 6: Γεω. 6 με έντονους χαρακτήρες, υποχρεωτικό από το 2015 και μετά.».

5.

Ο πίνακας 5.1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η καταχώριση «Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ)» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ)

Γεω. 6

Γεω. 6 (*)

Γεω. 6 (*)».

β)

Η καταχώριση «Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ)» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ)

Γεω. 6

Γεω. 6 (*)

Γεω. 6 (*)».

γ)

Προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση:

«(*)

Γεω. 6: Γεω. 6 με έντονους χαρακτήρες, υποχρεωτικό από το 2015 και μετά.».