19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/594 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Απριλίου 2016

σχετικά με τον καθορισμό υποδείγματος για τη δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες των επιχειρησιακών προγραμμάτων επισιτιστικής και/ή βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 4,

Ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 επιβάλλει στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και/ή βασικής υλικής συνδρομής («ΕΠ Ι») να διεξαγάγει δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2022.

(2)

Αυτή η δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες είναι ένα από τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («ΤΕΒΑ»). Για να εξασφαλιστεί ότι η έρευνα παράγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και συμβάλλει επωφελώς στην αξιολόγηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί υπόδειγμα που να επιτρέπει την ομαδοποίηση δεδομένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) — ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όνομα του ερωτώντος :

[πλήρες όνομα του ερωτώντος· εάν περισσότερα του ενός πρόσωπα διενεργούν τη συνέντευξη, πρέπει όλα να αναγράφονται εδώ]

Τόπος :

[διεύθυνση στην οποία διεξάγεται η έρευνα]

Φορέας :

[ονομασία της οργάνωσης-εταίρου από την οποία ο τελικός αποδέκτης έλαβε βοήθεια]

Ημερομηνία :

[ημερομηνία της έρευνας με τη μορφή ηη/μμ/εεεε]

Ώρα :

[ώρα της έρευνας με τη μορφή ωω/λλ]

A.   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΤΑΙΡΟ (1)

A1.   Τι είδους συνδρομή του ΤΕΒΑ διανέμεται στους τελικούς δικαιούχους και πόσο συχνά διανέμεται;

 

Καθημερινά

Σε εβδομαδιαία βάση

Ανά μήνα

Άλλο

Πακέτα τροφίμων (2)

 

 

 

(να προσδιοριστεί)

Γεύματα

 

 

 

(να προσδιοριστεί)

Αγαθά που διανέμονται στα παιδιά

 

 

 

(να προσδιοριστεί)

Αγαθά που διανέμονται στους αστέγους

 

 

 

(να προσδιοριστεί)

Άλλο (να προσδιοριστεί)

[να προσδιοριστεί το είδος]

[να προσδιοριστεί το είδος]

[να προσδιοριστεί το είδος]

[να προσδιοριστούν το είδος και η περιοδικότητα]


A2.   Ποια είναι τα είδη των συνοδευτικών μέτρων που προσφέρονται στους τελικούς δικαιούχους όταν λαμβάνουν τη συνδρομή του ΤΕΒΑ;

Συμβουλές για την παρασκευή και αποθήκευση τροφίμων, για εργαστήρια μαγειρικής, για εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την προώθηση της υγιεινής διατροφής ή συμβουλές για το πώς να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων

 

Συμβουλές ατομικής καθαριότητας

 

Αναπροσανατολισμός προς αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. κοινωνικές/διοικητικές)

 

Ατομική καθοδήγηση και εργαστήρια

 

Ψυχολογική και θεραπευτική υποστήριξη

 

Συμβουλές για τη διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]

Ουδέν

 


A3.   Παρέχει η οργάνωση-εταίρος επίσης υλική συνδρομή στους τελικούς αποδέκτες η οποία δεν συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους;

Ναι

Όχι

 

 


Α3α.   Εάν ναι, τι είδους συνδρομή παρέχει η οργάνωση-εταίρος πέραν εκείνης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους;

Πακέτα τροφίμων

 

Γεύματα

 

Αγαθά που διανέμονται σε παιδιά

 

Αγαθά που διανέμονται στους αστέγους

 

Άλλα αγαθά

[να προσδιοριστεί το είδος]

B.   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

B1.   Είστε άνδρας ή γυναίκα;

Άνδρας

Γυναίκα

 

 


B2.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε πόσων ετών είστε;

Έως 15

16 — 24

25 — 49

50 — 64

65 και άνω

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν είστε μόνος γονέας;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B4.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι είδους συνδρομή λάβατε μόλις τώρα (ή θα λάβετε τώρα);

 

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

Πακέτα τροφίμων

 

 

 

 

Γεύματα

 

 

 

 

Είδη ένδυσης (βασικά είδη για βρέφη)

 

 

 

 

Σχολικές τσάντες

 

 

 

 

Γραφική ύλη, τετράδια, στυλογράφοι, είδη ζωγραφικής και άλλα είδη που απαιτούνται στο σχολείο (όχι είδη ένδυσης)

 

 

 

 

Αθλητικά είδη (αθλητικά παπούτσια, κορμάκια χορού, μαγιό κ.λπ.)

 

 

 

 

Ρούχα (χειμωνιάτικα παλτά, υποδήματα, σχολικές στολές κ.λπ.)

 

 

 

 

Υπνόσακοι/κουβέρτες

 

 

 

 

Εξοπλισμός κουζίνας (δοχεία, τηγάνια, μαχαιροπίρουνα κ.λπ.)

 

 

 

 

Πανικά οικιακής χρήσεως (πετσέτες, κλινοσκεπάσματα)

 

 

 

 

Είδη υγιεινής (κουτί πρώτων βοηθειών, σαπούνι, οδοντόβουρτσα, ξυραφάκι μιας χρήσης κ.λπ.)

 

 

 

 

Άλλες κατηγορίες αγαθών

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]


B5.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε ποιος λαμβάνει την εν λόγω συνδρομή;

Εσείς ο/η ίδιος/-α

Άλλα πρόσωπα στην οικογενειακή στέγη

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

Εάν η απάντηση στο ερώτημα Β5 είναι «Εσείς ο/η ίδιος/-α» μόνο, παραλείψτε την ερώτηση Β6.

B6.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν άλλα άτομα θα ωφεληθούν επίσης από τη συνδρομή αυτή; Και, εάν ναι, μπορείτε να με πληροφορήσετε πόσα (εκτός από εσάς) και ποιο είναι το φύλο και η ηλικία τους;

 

Άνδρας

Γυναίκα

Έως 5

 

 

6 — 15

 

 

16 — 24

 

 

25 — 49

 

 

50 — 64

 

 

65 και άνω

 

 

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

 

 

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 


B7.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν είναι η πρώτη φορά που έτυχε να λάβετε τη συνδρομή αυτή;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

Εάν η απάντηση στην ερώτηση Β7 είναι «Ναι», «Δεν επιθυμεί να απαντήσει» ή «Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση», μεταβείτε απευθείας στην ερώτηση Β9.

B8.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε πόσο συχνά ταξιδεύετε για να λάβετε αυτή τη συνδρομή;

Καθημερινά

Σε εβδομαδιαία βάση

Ανά μήνα

Άλλο

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

 

 


B9.   Γνωρίζετε πότε θα χρειαστεί να λάβετε και πάλι την ίδια συνδρομή;

Αύριο

Εντός της επόμενης εβδομάδας

Εντός του επόμενου μήνα

Άλλο

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

 

 


B10.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν αντιμετωπίσατε τυχόν δυσκολίες όσον αφορά τη λήψη της συνδρομής αυτής;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B10.   Εάν ναι, μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε;

Έπρεπε να λάβω κάποια έγγραφα από ορισμένες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές υπηρεσίες

 

Έπρεπε να καλύψω μεγάλη απόσταση

 

Ψυχολογικά εμπόδια

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

 

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 


B11.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν η συνδρομή που παρέχεται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους έχει βοηθήσει εσάς ή τα μέλη της οικογένειάς σας;

Ναι

Μερικώς

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

 


B11.   Εάν «όχι» ή «μερικώς», μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε για ποιο λόγο;

Ανεπαρκής ποσότητα τροφίμων/αγαθών

 

Ανεπαρκής συχνότητα διανομής τροφίμων/αγαθών

 

Ανεπαρκής ποιότητα τροφίμων/αγαθών

 

Άλλο είδος συνδρομής που είναι αναγκαίο (να προσδιοριστεί)

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

 

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 


B12.   Πριν από έναν χρόνο μπορούσατε εσείς ή το νοικοκυριό σας να αγοράσετε τα τρόφιμα ή τα αγαθά που μόλις παραλάβατε;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B13.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν εσείς και/ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας λαμβάνετε συνδρομή από άλλους οργανισμούς;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B13α.   Εάν ναι, μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι είδους συνδρομή λαμβάνατε από άλλους οργανισμούς;

 

Ναι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

Πακέτα τροφίμων

 

 

 

Γεύματα

 

 

 

Είδη ένδυσης (βασικά είδη για βρέφη)

 

 

 

Σχολικές τσάντες

 

 

 

Γραφική ύλη, τετράδια ασκήσεων, στυλογράφοι, είδη ζωγραφικής και άλλα είδη που απαιτούνται στο σχολείο (όχι είδη ένδυσης)

 

 

 

Αθλητικά είδη (αθλητικά παπούτσια, κορμάκια χορού, μαγιό κ.λπ.)

 

 

 

Ρούχα (χειμωνιάτικα παλτά, υποδήματα, σχολικές στολές κ.λπ.)

 

 

 

Υπνόσακοι/κουβέρτες

 

 

 

Εξοπλισμός κουζίνας (δοχεία, τηγάνια, μαχαιροπίρουνα κ.λπ.)

 

 

 

Πανικά οικιακής χρήσεως (πετσέτες, κλινοσκεπάσματα)

 

 

 

Είδη υγιεινής (κουτί πρώτων βοηθειών, σαπούνι, οδοντόβουρτσα, ξυραφάκι μιας χρήσης κ.λπ.)

 

 

 

Άλλο

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]


B14.   Αν έχετε λάβει (τώρα ή στο παρελθόν) συμβουλές ή καθοδήγηση μέσω του οργανισμού αυτού, μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι ακριβώς αφορούσαν;

Συμβουλές για την παρασκευή και αποθήκευση τροφίμων, για εργαστήρια μαγειρέματος, για εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την προώθηση της υγιεινής διατροφής ή συμβουλές για το πώς να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων

 

Συμβουλές ατομικής καθαριότητας

 

Αναπροσανατολισμός προς αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. κοινωνικές/διοικητικές)

 

Ατομική καθοδήγηση και εργαστήρια

 

Ψυχολογική και θεραπευτική υποστήριξη

 

Συμβουλές για τη διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

 

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 


B15.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε εάν θεωρείτε αυτή την παροχή συμβουλών ή καθοδήγηση χρήσιμη ή όχι;

Πολύ χρήσιμη

Αρκετά χρήσιμη

Όχι ιδιαίτερα χρήσιμη

Καθόλου χρήσιμη

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

 

 


B16.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν έχετε κάποιο εισόδημα από εργασία;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B17.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν έχετε κάποιο άλλο εισόδημα ή παροχές;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B18.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν κάποια μέλη της οικογένειάς σας έχουν κάποιο εισόδημα από εργασία;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν γνωρίζει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B19.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν κάποια μέλη της οικογένειάς σας λαμβάνουν κάποιο άλλο εισόδημα από εργασία;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B20.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν έχετε την υπηκοότητα αυτής της χώρας;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B21.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν έχετε την υπηκοότητα κάποιας άλλης χώρας της ΕΕ;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B22.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν είστε αιτών/αιτούσα άσυλο ή πρόσφυγας;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B23.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν έχετε κάποιο μέρος να μείνετε;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B23α.   Αν έχετε στέγη, μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι είδους είναι αυτή;

Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία ή σπίτι, όπου μένετε είτε μόνος είτε με την οικογένειά σας

 

Κοινή κατοικία με φίλους και άλλα άτομα

 

Ιδρυματική μακροχρόνια στέγη (εστία για ηλικιωμένους, μόνες μητέρες, αιτούντες άσυλο)

 

Καταλύματα υπερηλίκων με φύλακα

 

Κατεστραμμένο σπίτι ή παραγκούπολη

 

Τροχόσπιτο/αυτοκινούμενο

 

Στρατόπεδο προσφύγων

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

 

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 


(1)  Ερωτήσεις που αφορούν την παροχή συνδρομής σε σημείο διανομής όπου πραγματοποιούνται οι συνεντεύξεις.

(2)  Ο ορισμός σχετικά με το τι θεωρείται συσκευασία τροφίμων μπορεί να παρασχεθεί στο επίπεδο της συνεργαζόμενης οργάνωσης / της πράξης / της διαχειριστικής αρχής. Οι συσκευασίες δεν χρειάζεται να είναι τυποποιημένες ως προς το μέγεθος ή το περιεχόμενο.