22.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/589 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Απριλίου 2016

για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 46,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν της διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία των πολιτών της Ένωσης και έναν από τους πυλώνες της εσωτερικής αγοράς που κατοχυρώνεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η εφαρμογή της αναπτύσσεται περαιτέρω από το δίκαιο της ΕΕ με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται στους πολίτες της Ένωσης και στα μέλη των οικογενειών τους.

(2)

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης αγοράς εργασίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών περιοχών, πράγμα που τονώνει την κινητικότητα των εργαζομένων, αυξάνοντας την ποικιλομορφία και συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση. Συμβάλλει επίσης στην εύρεση των σωστών δεξιοτήτων για την κάλυψη κενών θέσεων και για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στην αγορά εργασίας.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίζει μηχανισμούς για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης και την ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ η εκτελεστική απόφαση 2012/733/ΕΕ της Επιτροπής (5) περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (δίκτυο EURES) σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Το εν λόγω ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα κινητικότητας, τις ενισχυμένες απαιτήσεις περί κινητικότητας σε δίκαιη βάση, τις τεχνολογικές εξελίξεις για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας, τη χρήση ποικίλων διαύλων προσλήψεων από εργαζομένους και εργοδότες και τον ενισχυόμενο ρόλο άλλων παραγόντων διαμεσολάβησης της αγοράς εργασίας πέραν των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης («ΔΥΑ») κατά την παροχή υπηρεσιών προσλήψεων.

(4)

Για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι που έχουν δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος μέλος να το ασκήσουν αποτελεσματικά, η παροχή συνδρομής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αφορά κάθε πολίτη της Ένωσης που δικαιούται να ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 45 ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν την ίδια πρόσβαση στους υπηκόους τρίτων χωρών που δικαιούνται, βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας, ισότιμης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς στο συγκεκριμένο τομέα. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στις εθνικές αγορές εργασίας, όπως ορίζονται στο σχετικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

(5)

Η αυξανομένη αλληλεξάρτηση των αγορών εργασίας απαιτεί ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, και στις διασυνοριακές επίσης περιοχές, ώστε να υλοποιηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης για κάθε εργαζόμενο μέσω της εθελούσιας εργασιακής κινητικότητας σε δίκαιη βάση, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία και πρακτική, σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ. Συνεπώς, χρειάζεται ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στον τομέα της εργασιακής κινητικότητας εντός της Ένωσης. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να συνδυάζει τη συγκέντρωση των κενών θέσεων εργασίας από ολόκληρη την Ένωση με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις αυτές, να οργανώνει την παροχή συναφών υπηρεσιών υποστήριξης σε εργαζομένους και εργοδότες και να παρέχει μια κοινή προσέγγιση για την ανταλλαγή πληροφοριών αναγκαίων για τη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας.

(6)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δικαστήριο) έκρινε ότι η έννοια του «εργαζομένου» κατά το άρθρο 45 ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί σε επίπεδο Ένωσης και να ορίζεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που χαρακτηρίζουν την εργασιακή σχέση αναλόγως των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των οικείων προσώπων. Ως εργαζόμενος πρέπει να θεωρείται οποιοσδήποτε ασκεί πραγματικές και ουσιαστικές δραστηριότητες, ενώ αποκλείονται δραστηριότητες τόσο περιορισμένες, ώστε να εμφανίζονται ως καθαρά περιθωριακές και επουσιώδεις. Το ουσιαστικό χαρακτηριστικό μιας σχέσης εργασίας θεωρείται το γεγονός ότι ένα πρόσωπο παρέχει, για ορισμένο χρόνο, προς έτερο και υπό τη διεύθυνση αυτού του τελευταίου, υπηρεσίες έναντι αμοιβής (6). Η έννοια του εργαζομένου έχει θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει, υπό ορισμένες περιστάσεις, τα πρόσωπα σε μαθητεία (7) ή πρακτική άσκηση (8).

(7)

Το Δικαστήριο έχει κρίνει κατά πάγια νομολογία ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα θεμέλια της Ένωσης και ότι, κατά συνέπεια, οι διατάξεις που κατοχυρώνουν την εν λόγω ελευθερία πρέπει να τυγχάνουν διασταλτικής ερμηνείας (9). Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων όπως ορίζεται στο άρθρο 45 ΣΛΕΕ συνεπάγεται επίσης ορισμένα δικαιώματα για τους πολίτες των κρατών μελών που κυκλοφορούν εντός της Ένωσης για να βρουν δουλειά (10). Η έννοια του εργαζομένου θα πρέπει, ως εκ τούτου, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, να νοείται ως καλύπτουσα τους αναζητούντες εργασία, ανεξαρτήτως του αν τελούν σε σχέση εργασίας.

(8)

Για να διευκολυνθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε στο πλαίσιο του «συμφώνου ανάπτυξης και απασχόλησης» να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του δικτύου EURES στα προγράμματα πρακτικής άσκησης και άλλων μορφών μαθητείας. Τα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης θα πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, υπό τον όρο ότι οι επιτυχόντες υποψήφιοι τελούν σε εργασιακή σχέση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκλείουν ορισμένες κατηγορίες μαθητείας και πρακτικής άσκησης από την αντιστάθμιση, για να διασφαλισθεί η συνοχή και η λειτουργία των εκπαιδευτικών τους συστημάτων και για να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να σχεδιάζουν τα οικεία μέτρα ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων στους οποίους στοχεύουν αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σύσταση του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης (11), προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των περιόδων πρακτικής άσκησης, ιδίως σε ό,τι αφορά το μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις συνθήκες εργασίας, με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση, την ανεργία ή την αεργία στην εργασία. Σύμφωνα με την εν λόγω σύσταση, τα δικαιώματα και οι συνθήκες εργασίας των ασκουμένων θα πρέπει να τηρούνται δυνάμει της εφαρμοστέας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

(9)

Οι πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές πρακτικής άσκησης και μαθητείας που προβλέπει ο παρών κανονισμός μπορούν να συμπληρώνονται με διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή ή άλλους φορείς, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να ανταλλάσσουν απευθείας με τους εργαζομένους πληροφορίες για δυνατότητες πρακτικής άσκησης και μαθητείας σε ολόκληρη την Ένωση.

(10)

Από την έναρξή του το 1994, το EURES αποτέλεσε δίκτυο συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των ΔΥΑ για την παροχή πληροφόρησης, συμβουλών και πρόσληψης ή εύρεσης εργασίας προς όφελος εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και κάθε πολίτη της Ένωσης που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, μέσω του ανθρώπινου δικτύου του και μέσω εργαλείων επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (διαδικτυακή πύλη EURES). Απαιτείται μεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρμογή της αντιστάθμισης, των υπηρεσιών υποστήριξης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την εργασιακή κινητικότητα εντός της Ένωσης. Το δίκτυο EURES θα πρέπει επομένως να επανασυσταθεί και να αναδιοργανωθεί ως μέρος του αναθεωρημένου ρυθμιστικού πλαισίου, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω. Θα πρέπει να καθοριστούν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των διαφόρων οργανισμών που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES.

(11)

Η σύνθεση του δικτύου EURES θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στην εξέλιξη της αγοράς για τις υπηρεσίες πρόσληψης. Η εμφάνιση ποικίλων υπηρεσιών απασχόλησης επισημαίνει την ανάγκη να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη διεύρυνση του δικτύου EURES, προκειμένου να καταστεί ο βασικός μηχανισμός της Ένωσης για την παροχή υπηρεσιών προσλήψεων σε ολόκληρη την Ένωση. Μια ευρύτερη συμμετοχή μελών στο δίκτυο EURES θα αποφέρει κοινωνικά, οικονομικά και χρηματοπιστωτικά οφέλη και μπορεί επίσης να συμβάλει στη δημιουργία καινοτόμων μορφών μάθησης και συνεργασίας, μεταξύ άλλων για τα πρότυπα ποιότητας των κενών θέσεων και των υπηρεσιών υποστήριξης, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο.

(12)

Η ευρύτερη συμμετοχή μελών στο δίκτυο EURES θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών, διευκολύνοντας τη δημιουργία συμπράξεων και ενισχύοντας τη συμπληρωματικότητα και την ποιότητα, και θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς του δικτύου EURES στον βαθμό που νέοι συμμετέχοντες θα προσφέρουν κενές θέσεις εργασίας, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα και θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε εργαζομένους και εργοδότες.

(13)

Θα πρέπει να είναι δυνατόν για κάθε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών απασχόλησης του δημόσιου, του ιδιωτικού ή του τριτογενούς τομέα, που αναλαμβάνει να εκπληρώσει όλα τα κριτήρια καθώς και το πλήρες φάσμα των καθηκόντων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό να γίνει μέλος του EURES.

(14)

Ορισμένοι οργανισμοί δεν θα μπορούν να εκτελούν το πλήρες φάσμα των καθηκόντων τα οποία απαιτούνται από τα μέλη του EURES σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αλλά η συμβολή τους στο δίκτυο EURES μπορεί να είναι σημαντική. Είναι συνεπώς σκόπιμο να τους δοθεί η ευκαιρία να γίνουν κατ' εξαίρεση εταίροι του EURES. Μια τέτοια εξαίρεση θα μπορούσε να δοθεί μόνο όταν δικαιολογείται λόγω του μικρού μεγέθους του αιτούντος, των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του, διότι συνήθως δεν παρέχει ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών που απαιτούνται ή επειδή είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση.

(15)

Η διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία και η υποστήριξη προς όλα τα μέλη και τους εταίρους του EURES που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη θα διευκολυνθεί μέσω μιας δομής ενωσιακού επιπέδου («ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού»). Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού θα πρέπει να παρέχει κοινή ενημέρωση, εργαλεία και καθοδήγηση, δραστηριότητες κατάρτισης που αναπτύσσονται από κοινού με τα κράτη μέλη και μια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Οι δραστηριότητες κατάρτισης και η λειτουργία υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει ειδικότερα να υποστηρίζουν εκείνο το προσωπικό των οργανισμών που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES το οποίο ειδικεύεται στις δραστηριότητες αντιστοίχισης, εύρεσης εργασίας και πρόσληψης, καθώς και στην παροχή πληροφοριών, συμβουλών και βοήθειας στους εργαζομένους, τους εργοδότες και τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται για τα θέματα διακρατικής και διασυνοριακής κινητικότητας και είναι σε άμεση επαφή με τις εν λόγω ομάδες-στόχους για τον σκοπό αυτό. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού θα πρέπει επίσης να αναλάβει τη λειτουργία και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης EURES και μίας κοινής πλατφόρμας ΤΠ. Για την καθοδήγηση των εργασιών του φορέα αυτού θα πρέπει να καταρτίζονται πολυετή προγράμματα εργασιών σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη.

(16)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ιδρύσουν εθνικά γραφεία συντονισμού (ΕΓΣ) για να εξασφαλίζουν τη διαβίβαση δεδομένων στη διαδικτυακή πύλη EURES και να παρέχουν γενική στήριξη και συνδρομή σε όλα τα μέλη και τους εταίρους του EURES στην επικράτειά τους, μεταξύ άλλων και σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των καταγγελιών και των προβλημάτων που αφορούν κενές θέσεις εργασίας, όπου χρειάζεται σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, όπως οι υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν τη συνεργασία με τους ομολόγους τους στα άλλα κράτη μέλη, καθώς και σε διασυνοριακό επίπεδο, και με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού. Τα ΕΓΣ θα πρέπει επίσης να ελέγχουν τα θέματα συμμόρφωσης σε σχέση με τα πρότυπα εγγενούς ποιότητας και τεχνικής αρτιότητας των δεδομένων και με την προστασία των δεδομένων. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού και για να υποστηριχθούν τα ΕΓΣ στην προώθηση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω πρότυπα από όλα τα μέλη και τους εταίρους του EURES στην επικράτειά τους, τα ΕΓΣ θα πρέπει να εξασφαλίζουν συντονισμένη διαβίβαση των δεδομένων στη διαδικτυακή πύλη EURES μέσω ενός ενιαίου, συντονισμένου διαύλου, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως υφιστάμενες εθνικές πλατφόρμες ΤΠ. Για να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εύλογο χρόνο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ΕΓΣ τους διαθέτουν επάρκεια εκπαιδευμένου προσωπικού και λοιπών πόρων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τον παρόντα κανονισμό.

(17)

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο δίκτυο EURES συμβάλλει ειδικότερα στην ανάλυση των εμποδίων στην κινητικότητα και στην προώθηση της εθελούσιας εργασιακής κινητικότητας σε δίκαιη βάση εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών περιοχών. Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει, ως εκ τούτου, να μπορούν να παραστούν στις συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού που ιδρύει ο παρών κανονισμός και θα πρέπει να έχουν τακτικό διάλογο με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, ενώ οι εθνικές οργανώσεις εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στη συνεργασία με το δίκτυο EURES, που διευκολύνεται από τα ΕΓΣ μέσω τακτικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να μπορούν να ζητήσουν να γίνουν μέλη ή εταίροι του EURES μετά την εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(18)

Δεδομένου του ειδικού καθεστώτος τους, οι ΔΥΑ θα πρέπει να διορίζονται από τα κράτη μέλη ως μέλη του EURES χωρίς να χρειάζεται να υποβληθούν στη διαδικασία εισδοχής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι ΔΥΑ να πληρούν τα ελάχιστα κοινά κριτήρια του παραρτήματος I (ελάχιστα κοινά κριτήρια) και τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη είναι σε θέση να αναθέτουν στις οικείες ΔΥΑ γενικά καθήκοντα ή δραστηριότητες σχετικά με την οργάνωση των εργασιών δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων για την εισδοχή των μελών και των εταίρων του EURES. Προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, κάθε ΔΥΑ θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ικανότητα, τεχνική συνδρομή και οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

(19)

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους για την οργάνωση των αγορών εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την εισδοχή οργανισμών ως μελών και εταίρων του EURES στις επικράτειές τους. Η εισδοχή αυτή θα πρέπει να προϋποθέτει την τήρηση ελάχιστων κοινών κριτηρίων και μιας περιορισμένης δέσμης βασικών κανόνων σχετικά με τη διαδικασία της εισδοχής, προκειμένου να διασφαλίζεται διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες κατά την είσοδο στο δίκτυο EURES και παράλληλα να επιτυγχάνεται η απαραίτητη ευελιξία για τη συνεκτίμηση των διαφόρων εθνικών μοντέλων και μορφών συνεργασίας μεταξύ των ΔΥΑ και άλλων φορέων της αγοράς εργασίας στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ανακαλέσουν την εισδοχή αυτή όταν ο οργανισμός παύει να πληροί τα εφαρμοστέα κριτήρια ή απαιτήσεις βάσει των οποίων έγινε δεκτός.

(20)

Ο σκοπός για τον οποίο τίθενται τα ελάχιστα κοινά κριτήρια για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους ή εταίρου του EURES είναι να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με ελάχιστα πρότυπα ποιότητας. Οι αιτήσεις εισδοχής θα πρέπει, επομένως, να αξιολογούνται τουλάχιστον βάσει των ελάχιστων κοινών κριτηρίων.

(21)

Ένας από τους στόχους του δικτύου EURES είναι η υποστήριξη της δίκαιης και εθελούσιας εργασιακής κινητικότητας εντός της Ένωσης και, κατά συνέπεια, τα ελάχιστα κοινά κριτήρια για την εισδοχή οργανισμών στο δίκτυο EURES θα πρέπει να περιλαμβάνουν την υποχρέωση των οργανισμών αυτών να τηρούν αυστηρά τις απαιτήσεις και τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και την αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αρνούνται ή να ανακαλούν την εισδοχή οργανισμών που παραβιάζουν τις απαιτήσεις ή τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας. Εάν η εισδοχή απορριφθεί ή ανακληθεί λόγω μη συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες ή απαιτήσεις, το οικείο ΕΓΣ θα πρέπει να ενημερώνει το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, το οποίο στη συνέχεια θα διαβιβάζει την πληροφορία στα άλλα ΕΓΣ. Τα ΕΓΣ μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα έναντι οργανισμών λειτουργούντων στην επικράτειά τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

(22)

Οι δραστηριότητες των οργανισμών που έχουν γίνει δεκτοί στο δίκτυο EURES θα πρέπει να παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη προκειμένου οι οργανισμοί να εφαρμόζουν ορθώς τον παρόντα κανονισμό, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη συμμόρφωση. Η παρακολούθηση θα πρέπει κατά κύριο λόγο να βασίζεται στα δεδομένα που παρέχουν οι οργανισμοί αυτοί στα ΕΓΣ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αλλά θα μπορούσε επίσης να εμπεριέχει, κατά περίπτωση, μέτρα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, όπως δειγματοληπτικούς ελέγχους. Θα πρέπει επίσης να ελέγχεται η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

(23)

Θα πρέπει να συσταθεί ομάδα συντονισμού για να ασκεί συντονιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του δικτύου EURES. Θα πρέπει να χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, ιδίως για την ανάπτυξη και τη διάδοση σε όλο το δίκτυο EURES κατάλληλης πληροφόρησης και καθοδήγησης στους εργαζομένους, περιλαμβανομένων των μεθοριακών εργαζομένων, και στους εργοδότες. Θα πρέπει επίσης να ζητείται η γνώμη της κατά τη διαδικασία κατάρτισης υποδειγμάτων, τεχνικών προτύπων και μορφοτύπων, καθώς και σε ό,τι αφορά τον ορισμό των ενιαίων λεπτομερών προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται στις συζητήσεις στο πλαίσιο της ομάδας συντονισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων του δικτύου EURES και του δικτύου των ΔΥΑ, που έχει συσταθεί με την απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12), η ομάδα συντονισμού θα πρέπει να συνεργάζεται με το διοικητικό συμβούλιο του δικτύου των ΔΥΑ. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενημέρωση του συμβουλίου σχετικά με τις τρέχουσες και τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες του δικτύου EURES.

(24)

Το σήμα υπηρεσιών EURES, καθώς και ο λογότυπος που το χαρακτηρίζει, έχει καταχωρισθεί ως σήμα της ΕΕ στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού είναι αρμόδιο να χορηγεί σε τρίτους την άδεια χρήσης του λογότυπου EURES σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου (13). Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

(25)

Για την παροχή αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών στους εργαζομένους και στους εργοδότες σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εργασιακής κινητικότητας και της κοινωνικής προστασίας εντός της Ένωσης, το δίκτυο EURES θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους φορείς, υπηρεσίες και δίκτυα της Ένωσης που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενημερώνουν τους πολίτες της Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματά τους βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων για την ισότητα (Equinet), η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τη νεολαία και το δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (Solvit), οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή συνεργασία και οι οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και οι φορείς για την προώθηση, ανάλυση, παρακολούθηση και υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, που καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14). Προκειμένου να διασφαλίζονται συνέργειες, το δίκτυο EURES θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης.

(26)

Η άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τη δημιουργία εργαλείων για την υποστήριξη της αντιστάθμισης, ώστε τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες να έχουν πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αναπτυχθεί περαιτέρω μια κοινή πλατφόρμα ΤΠ σε επίπεδο Ένωσης που θα λειτουργεί υπό την ευθύνη της Επιτροπής. Η πραγμάτωση του εν λόγω δικαιώματος συνεπάγεται την παροχή στους εργαζομένους των μέσων που θα τους δίνουν πρόσβαση στις ευκαιρίες απασχόλησης σε ολόκληρη την Ένωση.

(27)

Για ψηφιακή χρήση, τα δεδομένα των αιτήσεων εργασίας και των βιογραφικών σημειωμάτων θα μπορούσαν να εκφραστούν ως προφίλ ατόμων που αναζητούν εργασία.

(28)

Η κοινή πλατφόρμα ΤΠ, η οποία συνδυάζει τις κενές θέσεις εργασίας και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την πλήρωσή τους, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους και στους εργοδότες να αντιστοιχίζουν αυτομάτως δεδομένα σύμφωνα με διάφορα κριτήρια και επίπεδα, θα διευκολύνει την ισορροπία στις αγορές εργασίας της Ένωσης, συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης εντός της Ένωσης.

(29)

Προκειμένου να προωθηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, όλες οι κενές θέσεις εργασίας που δημοσιοποιούνται μέσω ΔΥΑ και άλλων μελών του EURES ή, κατά περίπτωση, των εταίρων του EURES, θα πρέπει να δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη του EURES. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις και με στόχο να εξασφαλιστεί ότι η διαδικτυακή πύλη του EURES περιέχει μόνον πληροφορίες που αφορούν την κινητικότητα εντός της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν στους εργοδότες τη δυνατότητα να μην δημοσιεύεται μια κενή θέση εργασίας στη διαδικτυακή πύλη του EURES, αφού ο εργοδότης προβεί σε αντικειμενική εκτίμηση των απαιτήσεων που συνδέονται με την εν λόγω θέση εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, των ειδικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την κατάλληλη εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, με βάση την οποία ο εργοδότης δικαιολογεί τη μη δημοσίευση της κενής θέσης εργασίας αποκλειστικώς για τους λόγους αυτούς.

(30)

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορούν να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους και να απαιτήσουν τη διαγραφή ή την τροποποίηση οποιωνδήποτε ή και όλων των δεδομένων που διατίθενται. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν διάφορες επιλογές για τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα τους ή σε ορισμένα χαρακτηριστικά.

(31)

Τη νομική ευθύνη για την εξασφάλιση της εγγενούς ποιότητας και της τεχνικής αρτιότητας των πληροφοριών που διατίθενται στην κοινή πλατφόρμα ΤΠ, ιδίως σε ό,τι αφορά τα δεδομένα για τις κενές θέσεις εργασίας, την έχουν οι οργανισμοί οι οποίοι καθιστούν διαθέσιμες τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα πρότυπα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία ώστε να εντοπίζονται απάτες ή καταχρήσεις που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο Ένωσης. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να διασφαλίζουν την παροχή ποιοτικών δεδομένων.

(32)

Για να μπορεί το προσωπικό των μελών και των εταίρων του EURES, όπως οι χειριστές υποθέσεων, να αναζητεί και να αντιστοιχίζει γρήγορα και σωστά, είναι σημαντικό να μην υπάρχουν στους οργανισμούς αυτούς τεχνικοί φραγμοί που εμποδίζουν τη χρήση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο κοινό από τη διαδικτυακή πύλη EURES, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών πρόσληψης και εύρεσης εργασίας.

(33)

Η Επιτροπή αναπτύσσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων («η ευρωπαϊκή ταξινόμηση»). Η ευρωπαϊκή ταξινόμηση είναι τυποποιημένη ορολογία για τα επαγγέλματα, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα που έχει ως στόχο να διευκολύνει τη διαδικτυακή υποβολή αίτησης εργασίας εντός της Ένωσης. Είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των κενών θέσεων εργασίας με τις αιτήσεις για την κάλυψή τους και τα σχετικά βιογραφικά («αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση»), και σε διασυνοριακό επίσης επίπεδο, μέσω της κοινής πλατφόρμας ΤΠ. Μια τέτοια συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση από και προς τον κατάλογο δεξιοτήτων/ικανοτήτων και επαγγελμάτων της ευρωπαϊκής ταξινόμησης στα εθνικά συστήματα ταξινόμησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούνται ενήμερα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταξινόμησης.

(34)

Τα δεδομένα που έχουν αναπτυχθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως συμβολή για το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης όσον αφορά τα προσόντα. Οι βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΠ θα μπορούσαν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ των συνόλων δεδομένων στο πλαίσιο του ΕΠΕΠ και του ευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης.

(35)

Η απογραφή για τη χαρτογράφηση των εθνικών ταξινομήσεων στον κατάλογο δεξιοτήτων/ικανοτήτων και επαγγελμάτων της ευρωπαϊκής ταξινόμησης ή, εναλλακτικά, η αντικατάσταση των εθνικών ταξινομήσεων από μια ευρωπαϊκή θα μπορούσε να αποβεί δαπανηρή για τα κράτη μέλη. Οι δαπάνες αυτές θα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει τεχνική και, ει δυνατόν, οικονομική ενίσχυση βάσει των ισχυόντων κανόνων για τα σχετικά διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, όπως είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15).

(36)

Τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης σε όλους τους εργαζομένους και εργοδότες που ζητούν βοήθεια. Θα πρέπει να καθιερωθεί μια κοινή προσέγγιση για τις εν λόγω υπηρεσίες, ενώ η αρχή της ίσης μεταχείρισης εργαζομένων και εργοδοτών που ζητούν συνδρομή για την εργασιακή κινητικότητα εντός της Ένωσης, ανεξάρτητα από το μέρος της Ένωσης στο οποίο βρίσκονται, θα πρέπει κατά το δυνατόν να διασφαλιστεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τεθούν αρχές και κανόνες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υποστήριξης σε κάθε κράτος μέλος.

(37)

Κατά την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο παρόμοιες καταστάσεις ούτε να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο διαφορετικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις λόγω εθνικότητας, φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

(38)

Η ευρύτερη και πιο σφαιρική επιλογή συνδρομής σχετικά με τις ευκαιρίες εργασιακής κινητικότητας εντός της Ένωσης ωφελεί τους εργαζομένους. Οι υπηρεσίες υποστήριξης μειώνουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως κατοχυρώνονται από τη νομοθεσία της Ένωσης, και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των ευκαιριών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας καλύτερες ατομικές προοπτικές απασχόλησης και διαδρομές εργαζομένων, περιλαμβανομένων και όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει, συνεπώς, να έχουν πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες για τις ευκαιρίες απασχόλησης και για τους όρους διαμονής και εργασίας σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και βασική βοήθεια για τη σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων. Κατόπιν εύλογου αιτήματός τους, οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να λαμβάνουν πιο εξατομικευμένη βοήθεια, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών πρακτικών. Περαιτέρω βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας και άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως η επιλογή κατάλληλων κενών θέσεων, η βοήθεια στη σύνταξη αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων και η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας σε άλλα κράτη μέλη.

(39)

Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν τους εργοδότες που ενδιαφέρονται να προσλάβουν από το εσωτερικό της Ένωσης να βρίσκουν κατάλληλο υποψήφιο σε άλλο κράτος μέλος. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκτούν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους κανόνες και παράγοντες που αφορούν την πρόσληψη από άλλο κράτος μέλος, καθώς και βασική βοήθεια για την σύνταξη αγγελιών κενών θέσεων. Όταν μια πρόσληψη είναι πιθανή, οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα πρέπει επίσης να μπορούν να λαμβάνουν πιο εξατομικευμένη βοήθεια, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών πρακτικών. Περαιτέρω βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνει την προεπιλογή των υποψηφίων, τη διευκόλυνση των άμεσων επαφών μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων με τη χρήση ειδικών διαδικτυακών εργαλείων ή εκδηλώσεων, όπως οι εκθέσεις για την απασχόληση, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

(40)

Όταν παρέχουν στους εργαζομένους και στους εργοδότες βασικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή πύλη του EURES και το δίκτυο EURES, τα μέλη του EURES και, ενδεχομένως, οι εταίροι θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όχι μόνο εξασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κατόπιν ρητού αιτήματος μεμονωμένου εργαζομένου ή εργοδότη αλλά και, όπου χρειάζεται, παρέχοντας με δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες για το EURES στους εργαζομένους και στους εργοδότες στην περίπτωση που το χρησιμοποιούν για πρώτη φορά («ενσωμάτωση του EURES») και παρέχοντας αυτοβούλως συνδρομή στον τομέα αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.

(41)

Η εις βάθος κατανόηση της ζήτησης εργατικού δυναμικού ανάλογα με τα επαγγέλματα, τους τομείς και τις ανάγκες των εργοδοτών θα ωφελήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Συνεπώς, οι υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν υψηλής ποιότητας συνδρομή στους εργοδότες, και ιδιαίτερα στις ΜΜΕ. Οι στενές εργασιακές επαφές μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των εργοδοτών αναμένεται να αυξήσουν τη συγκέντρωση κενών θέσεων, να βελτιώσουν την αντιστοίχιση των θέσεων με κατάλληλους υποψηφίους, καθώς και την ενημέρωση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας εν γένει.

(42)

Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στους εργαζομένους συνδέονται με την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας τους ως εργαζομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Ωστόσο, για τις υπηρεσίες υποστήριξης προς τους εργοδότες ενδέχεται να απαιτείται η καταβολή τέλους, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές.

(43)

Προκειμένου να επιτραπεί στις οργανώσεις που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής και αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών και βοήθειας μέσω του δικτύου EURES να συμμετάσχουν στο δίκτυο, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες υποστήριξης που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ως ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει τουλάχιστον οι ΔΥΑ να είναι επίσης σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες υποστήριξης μέσω διαύλων εκτός διαδικτύου, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν την ποιότητα των διαδικτυακών πληροφοριών και της υποστήριξης που παρέχονται από τα μέλη και τους εταίρους του EURES. Θα μπορούσαν να αναθέσουν στα ΕΓΣ το καθήκον της παρακολούθησης της διαδικτυακής ενημέρωσης και υποστήριξης.

(44)

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διευκόλυνση της κινητικότητας στις διασυνοριακές περιφέρειες και στην παροχή υπηρεσιών σε μεθοριακούς εργαζομένους, που έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικές εθνικές πρακτικές και διαφορετικά νομικά συστήματα και συναντούν συγκεκριμένα διοικητικά, νομικά ή φορολογικά εμπόδια στην κινητικότητα. Τα κράτη μέλη δύνανται να δημιουργήσουν ειδικές δομές υποστήριξης, όπως οι διασυνοριακές συμπράξεις, προκειμένου να διευκολύνουν μια τέτοια κινητικότητα. Οι δομές αυτές θα πρέπει, στο πλαίσιο του δικτύου EURES, να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες πληροφόρησης και καθοδήγησης των μεθοριακών εργαζομένων, καθώς και υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και πρόσληψης και τον συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών.

(45)

Είναι σημαντικό τα μέλη και οι εταίροι του EURES να μπορούν να συνεργασθούν, για την παροχή υπηρεσιών ειδικά προοριζόμενων για μεθοριακούς εργαζομένους, με οργανισμούς εκτός του δικτύου EURES, χωρίς να παρέχουν δικαιώματα ή να επιβάλλουν υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού στους οργανισμούς αυτούς.

(46)

Τα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας με τα οποία παρέχεται βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι προσβάσιμα και στους πολίτες της Ένωσης που αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλα κράτη μέλη. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών να ορίζουν διαδικαστικούς κανόνες και να θέτουν γενικές προϋποθέσεις εισόδου με στόχο να εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη χρήση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) και δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξάγουν τα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, εάν ο πολίτης ζει ήδη εκεί.

(47)

Η διαφάνεια των αγορών εργασίας και οι επαρκείς δυνατότητες αντιστοίχισης, συμπεριλαμβανομένης της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και προσόντων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ένωσης. Η καλύτερη εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας μέσω της βελτιωμένης αντιστοίχισης δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός αποδοτικού συστήματος σε επίπεδο Ένωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εθνική, περιφερειακή και τομεακή προσφορά και ζήτηση εργασίας. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να θεσπιστεί μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη ως βάση για την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου EURES. Για την εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ροές και τα πρότυπα της εργασιακής κινητικότητας στην Ένωση που παρακολουθούνται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

(48)

Θα πρέπει να καθιερωθεί ένας κύκλος προγραμματισμού για την υποστήριξη του συντονισμού των δράσεων σχετικά με την κινητικότητα εντός της Ένωσης. Ο προγραμματισμός των εθνικών προγραμμάτων εργασίας των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα σχετικά με τις ροές και τα πρότυπα κινητικότητας, την ανάλυση των δεδομένων για τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες ελλείψεις και τα υφιστάμενα και προβλεπόμενα πλεονάσματα εργασίας, καθώς και τις εμπειρίες και τις πρακτικές προσλήψεων στο πλαίσιο του δικτύου EURES. Ο προγραμματισμός θα πρέπει να εξετάζει τους πόρους και τους μηχανισμούς που διαθέτουν οι οργανισμοί σε κάθε κράτος μέλος για τη διευκόλυνση της εργασιακής κινητικότητας εντός της Ένωσης.

(49)

Η κοινοποίηση μεταξύ των κρατών μελών των σχεδίων εθνικών προγραμμάτων εργασίας για κάθε κύκλο προγραμματισμού αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στα ΕΓΣ, από κοινού με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, να διοχετεύσουν τους πόρους του δικτύου EURES σε κατάλληλες δράσεις και προγράμματα, διαμορφώνοντας την ανάπτυξη του δικτύου EURES ως μηχανισμού περισσότερο προσανατολισμένου στην επίτευξη αποτελεσμάτων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων και των εργοδοτών ανάλογα με τη δυναμική των αγορών εργασίας. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να υποστηριχθεί από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ενωσιακό επίπεδο, στις οποίες περιλαμβάνονται εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα του EURES.

(50)

Προκειμένου να συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία μέτρησης των επιδόσεων του δικτύου EURES, ο παρών κανονισμός προβλέπει τα ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται στα κράτη μέλη. Για την παρακολούθηση του δικτύου EURES σε ενωσιακό επίπεδο, συγκρίσιμα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο. Ο παρών κανονισμός, συνεπώς, παρέχει διαδικαστικό πλαίσιο για τη θέσπιση ενιαίων λεπτομερών προδιαγραφών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Οι προδιαγραφές αναμένεται να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της συντελούμενης προόδου βάσει των στόχων που τίθενται για το δίκτυο EURES δυνάμει του παρόντος κανονισμού και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων πρακτικών εντός των ΔΥΑ. Όσον αφορά το γεγονός ότι, ελλείψει της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων για τους εργαζομένους και τους εργοδότες, είναι δύσκολο ενδεχομένως να αποκτηθούν άμεσα αποτελέσματα πρόσληψης και εύρεσης εργασίας, οι οργανισμοί που μετέχουν στο δίκτυο EURES θα πρέπει να κάνουν χρήση και άλλων διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων, όπως ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας που διεκπεραιώνονται και πληρούνται, εφόσον μπορεί να χρησιμεύσει ως πιθανή ένδειξη των αποτελεσμάτων αυτών. Οι χειριστές υποθέσεων των εν λόγω οργανισμών θα πρέπει να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις επαφές και τις υποθέσεις που διεκπεραίωσαν, ώστε να υπάρχει μια σταθερή και αξιόπιστη βάση για τη συλλογή δεδομένων.

(51)

Όταν τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός συνεπάγονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18), καθώς και τα σχετικά εθνικά εκτελεστικά μέτρα. Εν προκειμένω, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(52)

Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 3 Απριλίου 2014 (19).

(53)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

(54)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η καθιέρωση κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη συγκέντρωση κενών θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις αυτές, καθώς και τη διευκόλυνση της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ της παροχής και της ζήτησης στην αγορά εργασίας, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(55)

Προκειμένου να τροποποιεί τους τομείς δραστηριοτήτων του EURES για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων από τα κράτη μέλη ή να προσθέτει και άλλους τομείς δραστηριοτήτων του EURES που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο εντός του πλαισίου του παρόντος κανονισμού, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και σύνταξη των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(56)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή των τεχνικών προτύπων και μορφοτύπων που ισχύουν για την αντιστάθμιση και την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση, τα μοντέλα και τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τις ενιαίες λεπτομερείς προδιαγραφές για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, και προκειμένου να θεσπιστεί ο κατάλογος δεξιοτήτων/ικανοτήτων και επαγγελμάτων της ευρωπαϊκής ταξινόμησης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20).

(57)

Για τους σκοπούς του καθορισμού της σύνθεσης του δικτύου EURES για μεταβατικό διάστημα, καθώς και διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας με το δίκτυο EURES το οποίο συνεστήθη στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, οι οργανισμοί που ορίζονται ως εταίροι του δικτύου EURES ή συνδεδεμένοι εταίροι του EURES δυνάμει της εκτελεστικής απόφασης 2012/733/ΕΕ θα πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, να μπορούν να εξακολουθήσουν να αποτελούν μέλη του EURES ή εταίρους για μεταβατικό διάστημα. Αν οι εν λόγω οργανισμοί επιθυμούν να παραμείνουν στο δίκτυο EURES μετά τη λήξη του μεταβατικού διαστήματος, θα πρέπει, αφού καθιερωθεί το εφαρμοστέο σύστημα εισδοχής των μελών και των εταίρων του EURES σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, να υποβάλουν σχετική αίτηση.

(58)

Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

O παρών κανονισμός καθιερώνει πλαίσιο συνεργασίας προς διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 45 ΣΛΕΕ, μέσω της θέσπισης αρχών και κανόνων σχετικά με:

α)

την οργάνωση του δικτύου EURES στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη·

β)

τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με την ανταλλαγή διαθέσιμων συναφών δεδομένων για κενές θέσεις, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα·

γ)

τις δράσεις που αναπτύσσουν τα κράτη μέλη, μεμονωμένα ή σε συνεργασία μεταξύ τους, για την επίτευξη εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας, με στόχο την επίτευξη ποιοτικά υψηλού επιπέδου απασχόλησης·

δ)

τη λειτουργία του δικτύου EURES, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους και της συμμετοχής άλλων φορέων·

ε)

τις υπηρεσίες υποστήριξης της κινητικότητας τις σχετικές με τη λειτουργία του δικτύου EURES που θα παρέχονται σε εργαζομένους και εργοδότες, μέσω των οποίων θα προάγεται επίσης και η κινητικότητα σε δίκαιη βάση·

στ)

την προώθηση του δικτύου EURES σε ενωσιακό επίπεδο μέσω αποτελεσματικών μέτρων επικοινωνίας που λαμβάνονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα κράτη μέλη και τους πολίτες της Ένωσης, με την επιφύλαξη των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης» ή «ΔΥΑ»: οι οργανισμοί των κρατών μελών, υπαγόμενοι στα αρμόδια υπουργεία, δημόσιους φορείς ή εταιρείες που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών απασχόλησης χάριν του δημοσίου συμφέροντος·

2)   «υπηρεσίες απασχόλησης»: κάθε νομική οντότητα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος και παρέχει υπηρεσίες σε εργαζομένους που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε προσλήψεις·

3)   «κενή θέση εργασίας»: κάθε προσφορά εργασίας που θα μπορούσε να επιτρέψει στον επιτυχόντα υποψήφιο να εισέλθει σε εργασιακή σχέση η οποία τον καθιστά εργαζόμενο για τους σκοπούς του άρθρου 45 ΣΛΕΕ·

4)   «αντιστάθμιση»: ανταλλαγή πληροφοριών και επεξεργασία κενών θέσεων, αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων·

5)   «κοινή πλατφόρμα ΤΠ»: η υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών και σχετικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί σε ενωσιακό επίπεδο για την επίτευξη διαφάνειας και αντιστάθμισης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

6)   «μεθοριακός εργαζόμενος»: κάθε εργαζόμενος που ασκεί έμμισθη δραστηριότητα σε ένα κράτος μέλος και διαμένει σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο επιστρέφει κατά κανόνα καθημερινά ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα·

7)   «διασυνοριακή σύμπραξη EURES»: μια ομάδα μελών ή εταίρων του EURES και, κατά περίπτωση, άλλων ενδιαφερομένων μερών εκτός του δικτύου EURES με σκοπό τη μακροπρόθεσμη συνεργασία σε περιφερειακές δομές. Οι συμπράξεις δημιουργούνται σε διασυνοριακές περιοχές μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης σε περιφερειακό, τοπικό και, όπου ενδείκνυται, σε εθνικό επίπεδο, των κοινωνικών εταίρων και, κατά περίπτωση, άλλων ενδιαφερομένων μερών από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή ένα κράτος μέλος και μία άλλη χώρα που συμμετέχει στα ενωσιακά μέσα υποστήριξης του δικτύου EURES.

Άρθρο 4

Προσβασιμότητα

1.   Οι υπηρεσίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διατίθενται σε όλους τους εργαζομένους και εργοδότες σε ολόκληρη την Ένωση και τηρούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

2.   Η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της διαδικτυακής πύλης EURES και στις υπηρεσίες υποστήριξης που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εξασφαλίζεται. Η Επιτροπή και τα μέλη και οι εταίροι του EURES προσδιορίζουν τα μέσα για την εξασφάλιση αυτού όσον αφορά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EURES

Άρθρο 5

Επανασύσταση του δικτύου EURES

1.   Το δίκτυο EURES συνίσταται εκ νέου.

2.   Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά το κανονιστικό πλαίσιο για το EURES ως έχει στο κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και την εκτελεστική απόφαση 2012/733/ΕΕ που εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 38 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 6

Στόχοι του δικτύου EURES

Το δίκτυο EURES συμβάλλει, εντός των τομέων δραστηριοτήτων του, στην επίτευξη των εξής στόχων:

α)

διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από το άρθρο 45 ΣΛΕΕ και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011·

β)

εφαρμογή της συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, ιδίως για την προώθηση εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με το άρθρο 145 ΣΛΕΕ·

γ)

βελτίωση της λειτουργίας, της συνοχής και της ενοποίησης των αγορών εργασίας στην Ένωση, μεταξύ άλλων και διασυνοριακώς·

δ)

προώθηση της εθελούσιας γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας στην Ένωση, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακές περιοχές, σε δίκαιη βάση και σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές·

ε)

υποστήριξη της εισόδου στην αγορά εργασίας ως μέσου προώθησης των στόχων κοινωνικής πολιτικής και των στόχων απασχόλησης του άρθρου 3 ΣΕΕ.

Άρθρο 7

Σύνθεση του δικτύου EURES

1.   Το δίκτυο EURES απαρτίζεται από τις ακόλουθες κατηγορίες οργανισμών:

α)

το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, που ιδρύεται στο πλαίσιο της Επιτροπής και είναι υπεύθυνο να βοηθά το δίκτυο EURES στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του·

β)

τα εθνικά γραφεία συντονισμού (ΕΓΣ), επιφορτισμένα με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο αντίστοιχο κράτος μέλος, τα οποία ορίζονται από τα κράτη μέλη και μπορεί να είναι οι ΔΥΑ τους·

γ)

τα μέλη του EURES, ήτοι:

i)

οι ΔΥΑ που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10· και

ii)

οι οργανισμοί που γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το άρθρο 11 ή, για μεταβατικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 40, για την παροχή στήριξης σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και σε διασυνοριακή βάση, σχετικά με την αντιστάθμιση και τις υπηρεσίες υποστήριξης στους εργαζομένους και στους εργοδότες·

δ)

οι εταίροι του EURES, δηλαδή οι οργανισμοί που γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το άρθρο 11, και ειδικότερα με τις παραγράφους 2 και 4 αυτού, ή για μεταβατικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 40, για την παροχή στήριξης σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και σε διασυνοριακή βάση, σχετικά με την αντιστάθμιση ή τις υπηρεσίες υποστήριξης στους εργαζομένους και στους εργοδότες.

2.   Οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων μπορούν να εντάσσονται στο δίκτυο EURES ως μέλη ή εταίροι σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού

1.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού επικουρεί το δίκτυο EURES στην άσκηση των δραστηριοτήτων του, ιδίως αναπτύσσοντας και διεξάγοντας, σε στενή συνεργασία με τα ΕΓΣ, τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

διαμόρφωση συνεκτικού πλαισίου και παροχή δραστηριοτήτων οριζόντιας στήριξης προς όφελος του δικτύου EURES, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

i)

λειτουργίας και ανάπτυξης της διαδικτυακής πύλης EURES και συναφών υπηρεσιών ΤΠ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων και διαδικασιών για την ανταλλαγή κενών θέσεων, αιτήσεων εργασίας, βιογραφικών σημειωμάτων και δικαιολογητικών, καθώς και άλλων πληροφοριών, σε συνεργασία με άλλες σχετικές ενημερωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ή δίκτυα και πρωτοβουλίες της Ένωσης·

ii)

δραστηριοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας όσον αφορά το δίκτυο EURES·

iii)

κοινού προγράμματος κατάρτισης και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης για το προσωπικό των μελών και εταίρων του EURES και των ΕΓΣ, με εξασφάλιση της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης·

iv)

υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για την παροχή στήριξης στο προσωπικό των μελών και εταίρων του EURES και των ΕΓΣ, ιδίως δε στο προσωπικό που είναι σε άμεση επαφή με τους εργαζομένους και τους εργοδότες·

v)

διευκόλυνσης της δικτύωσης, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της αμοιβαίας μάθησης στα πλαίσια του δικτύου EURES·

β)

ανάλυση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών καταστάσεων στα κράτη μέλη·

γ)

ανάπτυξη κατάλληλης δομής συνεργασίας και αντιστάθμισης εντός της Ένωσης όσον αφορά τις περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού τελεί υπό τη διαχείριση της Επιτροπής. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού καθιερώνει τακτικό διάλογο με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο.

3.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, σε διαβούλευση με την ομάδα συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 14, καταρτίζει τα πολυετή προγράμματα εργασίας του.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες των ΕΓΣ

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τα ΕΓΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β). Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τους εν λόγω ορισμούς στο ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού.

2.   Τα ΕΓΣ είναι υπεύθυνα για τα εξής:

α)

την οργάνωση των εργασιών για το δίκτυο EURES στο κράτος μέλος, μεταξύ άλλων εξασφάλιση συντονισμένης διαβίβασης στη διαδικτυακή πύλη EURES των πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με κενές θέσεις, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα σύμφωνα με το άρθρο 17, μέσω ενός ενιαίου συντονισμένου διαύλου·

β)

συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας εντός του πλαισίου που καθορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ·

γ)

παροχή στα εθνικά γραφεία συντονισμού όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για αναντιστοιχίες μεταξύ του αριθμού των γνωστοποιημένων κενών θέσεων εργασίας και του συνολικού αριθμού κενών θέσεων εργασίας σε εθνικό επίπεδο·

δ)

τον συντονισμό των δράσεων εντός του οικείου κράτους μέλους, αλλά και από κοινού με άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το κεφάλαιο V.

3.   Κάθε ΕΓΣ οργανώνει επίσης την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των δραστηριοτήτων οριζόντιας στήριξης που παρέχει το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, όπου ενδείκνυται σε στενή συνεργασία με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού και τα άλλα ΕΓΣ. Οι οριζόντιες δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

συλλογή και επικύρωση επικαιροποιημένων πληροφοριών για τα μέλη και τους εταίρους του EURES που δραστηριοποιούνται στην εθνική επικράτεια του ΕΓΣ, τις δραστηριότητές τους και το εύρος των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχουν στους εργαζομένους και στους εργοδότες, με σκοπό να δημοσιοποιηθούν, ειδικότερα στη διαδικτυακή πύλη EURES·

β)

παροχή δραστηριοτήτων προπαρασκευαστικής κατάρτισης σχετικά με τη δραστηριότητα του EURES και επιλογή του προσωπικού που θα συμμετάσχει στο κοινό πρόγραμμα κατάρτισης και στις δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης·

γ)

συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τα άρθρα 31 και 32.

4.   Για τον σκοπό της δημοσιοποίησης, ειδικότερα στη διαδικτυακή πύλη EURES, προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών, κάθε ΕΓΣ καθιστά διαθέσιμες, επικαιροποιεί τακτικά και κοινοποιεί εγκαίρως τις πληροφορίες και την καθοδήγηση που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την κατάσταση στο κράτος μέλος όσον αφορά:

α)

τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, συμπεριλαμβανομένων γενικών πληροφοριών σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και την καταβολή φόρων·

β)

τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες περί απασχόλησης και τους κανόνες που ισχύουν για τους εργαζομένους κατά την ανάληψη εργασίας·

γ)

το εθνικό κανονιστικό του πλαίσιο για προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης και τους υφιστάμενους ενωσιακούς κανόνες και μέσα·

δ)

με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο β), την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση·

ε)

την κατάσταση των μεθοριακών εργαζομένων, ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές·

στ)

την παροχή συνδρομής μετά την πρόσληψη γενικά και πληροφοριών για το πού μπορεί να αναζητηθεί τέτοια συνδρομή εντός και, εάν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, εκτός του δικτύου EURES.

Όποτε ενδείκνυται, τα ΕΓΣ μπορούν να διαθέτουν και να διαδίδουν πληροφορίες σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και δίκτυα πληροφόρησης και παροχής συμβουλών και κατάλληλους φορείς σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2014/54/ΕΕ.

5.   Τα ΕΓΣ ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς και τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 5, καθώς επίσης και σχετικά με τα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων που έχουν σημασία για την κοινή πλατφόρμα ΤΠ. Συνεργάζονται μεταξύ τους και με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, ιδίως σε περίπτωση καταγγελιών και κενών θέσεων εργασίας που θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

6.   Κάθε ΕΓΣ υποστηρίζει γενικά τα μέλη και τους εταίρους του EURES σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους ομολόγους τους στο EURES από άλλα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων παρέχοντας συμβουλές προς τα μέλη και τους εταίρους του EURES για το πώς να αντιμετωπίζουν καταγγελίες σχετικά με κενές θέσεις εργασίας και προσλήψεις μέσω του EURES, καθώς και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο εθνικό γραφείο συντονισμού, το αποτέλεσμα των διαδικασιών καταγγελίας διαβιβάζεται στο ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού.

7.   Το ΕΓΣ προωθεί συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη όπως τους κοινωνικούς εταίρους, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης και ανώτατης εκπαίδευσης, εμπορικά επιμελητήρια, κοινωνικές υπηρεσίες και οργανώσεις που εκπροσωπούν ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας και οργανισμούς που ασχολούνται με προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης.

Άρθρο 10

Διορισμός ΔΥΑ ως μελών του EURES

1.   Τα κράτη μέλη διορίζουν τις ΔΥΑ τους που είναι αρμόδιες για τις δραστηριότητες του δικτύου EURES ως μέλη του EURES. Ενημερώνουν το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού σχετικά. Δυνάμει του διορισμού τους αυτές οι ΔΥΑ απολαύουν ειδικού καθεστώτος στο δίκτυο EURES.

2.   Tα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΥΑ, στο πλαίσιο του ρόλου τους ως μελών του EURES, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και τουλάχιστον τα ελάχιστα κοινά κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

3.   Οι ΔΥΑ δύνανται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως μέλη του EURES μέσω οργανισμών δραστηριοποιούμενων υπό την ευθύνη των ΔΥΑ βάσει εκχώρησης αρμοδιοτήτων, εξωτερικής ανάθεσης ή ειδικών συμφωνιών.

Άρθρο 11

Εισδοχή μελών του EURES (εκτός ΔΥΑ) και εταίρων του EURES

1.   Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά το αργότερο έως τις 13 Μαΐου 2018, σύστημα εισδοχής οργανισμών ως μελών και εταίρων του EURES, για να παρακολουθεί τις δραστηριότητές τους και τη συμμόρφωσή τους προς την ισχύουσα νομοθεσία κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, όποτε απαιτείται, να ανακαλεί την εισδοχή τους. Το εν λόγω σύστημα πρέπει να είναι διαφανές και αναλογικό, να τηρεί τις αρχές της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων οργανισμών και τη δέουσα νομική διαδικασία και να προβλέπει επαρκή ένδικα μέσα ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική δικαστική προστασία.

2.   Για τους σκοπούς του συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις απαιτήσεις και τα κριτήρια για την εισδοχή μελών και εταίρων του EURES. Στις εν λόγω απαιτήσεις και κριτήρια περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ελάχιστα κοινά κριτήρια του παραρτήματος Ι. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν πρόσθετες απαιτήσεις ή κριτήρια, τα οποία χρειάζονται για την ορθή εφαρμογή των κανόνων που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες των υπηρεσιών απασχόλησης και για την αποτελεσματική διαχείριση των πολιτικών για την αγορά εργασίας στην επικράτειά τους.

3.   Οργανισμοί που λειτουργούν νομίμως σε κράτος μέλος μπορούν να ζητήσουν να γίνουν μέλη του EURES, υπό τους όρους που προβλέπει ο παρών κανονισμός και σύμφωνα με το σύστημα της παραγράφου 1. Οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για να γίνει μέλος του EURES αναλαμβάνει, με την αίτησή του, να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα μέλη δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ).

4.   Οργανισμός που λειτουργεί νόμιμα σε ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει εταίρος του EURES, υπό τους όρους που προβλέπει ο παρών κανονισμός και σύμφωνα με το σύστημα της παραγράφου 1, εφόσον δικαιολογεί δεόντως ότι μπορεί να εκπληρώσει το πολύ δύο από τα καθήκοντα του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) λόγω της κλίμακας, των χρηματοδοτικών πόρων και της φύσης των υπηρεσιών που παρέχει συνήθως ο οργανισμός ή της οργανωτικής δομής του ή ακόμα και επειδή αποτελεί μη κερδοσκοπική οργάνωση. Οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για να γίνει εταίρος του EURES αναλαμβάνει, με την αίτησή του, να εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται οι εταίροι του EURES δυνάμει του παρόντος κανονισμού και τουλάχιστον ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ).

5.   Τα κράτη μέλη δέχονται αιτούντες οργανισμούς ως μέλη ή εταίρους του EURES εφόσον πληρούν τα ισχύοντα κριτήρια και απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

6.   Τα ΕΓΣ ενημερώνουν το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού για τα εθνικά τους συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ δε αυτών και για τα πρόσθετα κριτήρια και απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, για τα μέλη και τους εταίρους του EURES που έχουν γίνει δεκτοί σύμφωνα με το σύστημα αυτό και για κάθε άρνηση αποδοχής λόγω μη συμμόρφωσης με το τμήμα 1 σημείο 1 του παραρτήματος Ι. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στα άλλα ΕΓΣ.

7.   Τα κράτη μέλη ανακαλούν την εισδοχή μελών και εταίρων του EURES όποτε παύουν να πληρούν τα εφαρμοστέα κριτήρια ή τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Τα ΕΓΣ ενημερώνουν το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού για κάθε ανάκληση εισδοχής και αναφέρουν τους σχετικούς λόγους. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στα άλλα ΕΓΣ.

8.   Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, πρότυπο για την περιγραφή του εθνικού συστήματος και διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τα συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες μελών και εταίρων του EURES

1.   Τα μέλη και οι εταίροι του EURES συμβάλλουν στο δίκτυο EURES σε σχέση με τα καθήκοντα για τα οποία διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 ή για τα οποία γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4, ή για μεταβατική περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 40, και εκπληρώνουν τις λοιπές εκ του παρόντος κανονισμού υποχρεώσεις τους.

2.   Τα μέλη του EURES συμμετέχουν στο δίκτυο EURES, μεταξύ άλλων εκπληρώνοντας όλα τα ακόλουθα καθήκοντα, οι δε εταίροι του EURES συμμετέχουν στο δίκτυο EURES, μεταξύ άλλων εκπληρώνοντας τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

συμβάλλοντας στη συγκέντρωση κενών θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)

συμβάλλοντας στη συγκέντρωση αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

γ)

παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης σε εργαζομένους και εργοδότες σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24, το άρθρο 25 παράγραφος 1, το άρθρο 26 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 27.

3.   Τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES γνωστοποιούν, για τους σκοπούς της διαδικτυακής πύλης EURES, όλες τις κενές θέσεις που τους ανακοινώνονται, καθώς και όλες τις αιτήσεις εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα, εφόσον ο εργαζόμενος έχει δώσει συγκατάθεση να διατεθούν οι πληροφορίες και στη διαδικτυακή πύλη EURES σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 17 παράγραφος 2 ισχύουν για κενές θέσεις εργασίας που δημοσιοποιούνται μέσω των μελών του EURES και, κατά περίπτωση, των εταίρων του EURES.

4.   Τα μέλη και οι εταίροι του EURES ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, όπως γραφεία εύρεσης εργασίας και πρόσληψης, κέντρα κλήσης και μέσα αυτοεξυπηρέτησης σύμφωνα με εθνικά κριτήρια, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μπορούν να λαμβάνουν υποστήριξη σχετικά με την αντιστάθμιση, να αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης ή και τα δύο, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα σημεία επαφής μπορεί επίσης να βασίζονται σε προγράμματα ανταλλαγής προσωπικού, στην απόσπαση υπαλλήλων-συνδέσμων ή να περιλαμβάνουν κοινά γραφεία εύρεσης εργασίας.

5.   Τα μέλη και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES εξασφαλίζουν ότι τα σημεία επαφής που έχουν ορίσει δηλώνουν σαφώς το εύρος των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχονται σε εργαζομένους και εργοδότες.

6.   Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα κράτη μέλη μέσω των ΕΓΣ μπορούν να απαιτούν από τα μέλη και τους εταίρους του EURES να συμβάλουν:

α)

στη συλλογή των πληροφοριών και της καθοδήγησης προς δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη του EURES που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4·

β)

στην ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 30·

γ)

στον κύκλο προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 31·

δ)

στη συλλογή δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 32.

Άρθρο 13

Κοινές αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES επιδιώκουν να προωθούν ενεργώς και στο πλαίσιο στενής συνεργασίας τις ευκαιρίες εργασιακής κινητικότητας στην Ένωση και επιδιώκουν την ενίσχυση των τρόπων και των μέσων προκειμένου εργαζόμενοι και εργοδότες να απολαμβάνουν κινητικότητα σε δίκαιη βάση και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες αυτές σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε διασυνοριακή βάση.

Άρθρο 14

Ομάδα συντονισμού

1.   Η ομάδα συντονισμού απαρτίζεται από αντιπροσώπους στο κατάλληλο επίπεδο του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού και των ΕΓΣ.

2.   Η ομάδα συντονισμού στηρίζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ανταλλάσσοντας πληροφορίες και αναπτύσσοντας καθοδήγηση. Ειδικότερα, παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με τα υποδείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 8 και άρθρο 31 παράγραφος 5, τα σχέδια τεχνικών προτύπων και μορφοτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 8 και άρθρο 19 παράγραφος 6 και τις ενιαίες λεπτομερείς προδιαγραφές για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 3.

3.   Η ομάδα συντονισμού μπορεί επίσης, μεταξύ άλλων, να διοργανώνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα εθνικά συστήματα εισδοχής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και τις υπηρεσίες υποστήριξης που αναφέρονται στα άρθρα 23 έως 27.

4.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού οργανώνει τις εργασίες της ομάδας συντονισμού και προεδρεύει των συνεδριάσεων. Τηρεί ενήμερους άλλους αρμόδιους φορείς ή δίκτυα σχετικά με τις εργασίες της ομάδας συντονισμού.

Στις συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού έχουν το δικαίωμα να μετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της Ένωσης.

5.   Η ομάδα συντονισμού συνεργάζεται με το διοικητικό συμβούλιο του δικτύου των ΔΥΑ, ιδίως ενημερώνοντάς το για τις δραστηριότητες του δικτύου EURES και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές.

Άρθρο 15

Κοινή ταυτότητα και σήμα

1.   Η ονομασία «EURES» χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες στο πλαίσιο του δικτύου EURES σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Εμφανίζεται με τυποποιημένο λογότυπο του οποίου η χρήση καθορίζεται από ένα σχέδιο γραφικών εγκεκριμένο από το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού.

2.   Το σήμα των υπηρεσιών EURES και ο λογότυπος χρησιμοποιούνται από όλους τους οργανισμούς που μετέχουν στο δίκτυο EURES και που αναφέρονται στο άρθρο 7 σε όλες τις δραστηριότητές τους τις σχετιζόμενες με το δίκτυο EURES ούτως ώστε να εξασφαλίζεται κοινή οπτική ταυτότητα.

3.   Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES εξασφαλίζουν ότι το υλικό ενημέρωσης και προβολής που παρέχουν είναι σύμφωνο με τις συνολικές επικοινωνιακές δραστηριότητες, με τα κοινά ποιοτικά πρότυπα του δικτύου EURES και με τις πληροφορίες που παρέχει το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού.

4.   Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES ενημερώνουν αμελλητί το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού για κάθε κατάχρηση του σήματος των υπηρεσιών EURES ή του λογοτύπου από τρίτους ή τρίτες χώρες η οποία υποπίπτει στην αντίληψή τους.

Άρθρο 16

Συνεργασία και άλλα μέτρα

1.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ του δικτύου EURES και άλλων υπηρεσιών και δικτύων πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σε ενωσιακό επίπεδο.

2.   Τα ΕΓΣ συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και τα δίκτυα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία συνεργειών και την αποφυγή επικαλύψεων. Στη συνεργασία αυτή συμμετέχουν κατά περίπτωση και τα μέλη και οι εταίροι του EURES.

3.   Τα ΕΓΣ διευκολύνουν τη συνεργασία του δικτύου EURES με τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τακτικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές.

4.   Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν στενή συνεργασία σε διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και, κατά περίπτωση, εθνικών φορέων, όπως πρακτικές και υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο διασυνοριακών συμπράξεων του EURES.

5.   Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να αναπτύξουν λύσεις θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης για να επικοινωνούν, μεταξύ άλλων και διαδικτυακά, με τους εργαζομένους και τους εργοδότες σχετικά με τα κοινά πεδία δραστηριότητας του EURES και των υπηρεσιών και δικτύων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

6.   Τα κράτη μέλη εξετάζουν μαζί με την Επιτροπή κάθε δυνατότητα να δίνεται προτεραιότητα σε πολίτες της Ένωσης κατά την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας, ώστε να εξισορροπηθεί η προσφορά και ζήτηση εργασίας εντός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία προς τούτο μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΟΙΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΠ

Άρθρο 17

Οργάνωση της κοινής πλατφόρμας ΤΠ

1.   Για να συνδυάσει κενές θέσεις με τις αιτήσεις εργασίας, κάθε κράτος μέλος αναρτά στη διαδικτυακή πύλη EURES:

α)

όλες τις κενές θέσεις εργασίας που δημοσιοποιούνται μέσω των ΔΥΑ, καθώς και όσες παρέχουν τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3·

β)

όλες τις αιτήσεις εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα που είναι διαθέσιμες(-α) μέσω των ΔΥΑ, καθώς και όσες(-α) παρέχουν τα άλλα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι έχουν συναινέσει στην κοινοποίηση των πληροφοριών στη διαδικτυακή πύλη EURES υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Όσον αφορά το σημείο α) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν μηχανισμό που θα επιτρέπει στους εργοδότες να επιλέξουν να μη δημοσιεύσουν μια κενή θέση στη διαδικτυακή πύλη EURES αν το αίτημα είναι δεόντως αιτιολογημένο βάσει των απαιτούμενων για τη συγκεκριμένη εργασία προσόντων και ικανοτήτων.

2.   Όταν κοινοποιούν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με κενές θέσεις εργασίας στη διαδικτυακή πύλη EURES, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν:

α)

κενές θέσεις που είναι διαθέσιμες μόνο για πολίτες μιας συγκεκριμένης χώρας λόγω του είδους τους ή λόγω εθνικών κανόνων·

β)

κενές θέσεις σχετικές με κατηγορίες περιόδου μαθητείας και πρακτικής άσκησης οι οποίες, έχοντας κυρίως μια μαθησιακή συνιστώσα, αποτελούν μέρος εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων ή χρηματοδοτούνται δημοσίως, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας·

γ)

άλλες κενές θέσεις εργασίας στο πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη.

3.   Η συγκατάθεση των εργαζομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) είναι ρητή, σαφής, συγκεκριμένη και παρέχεται κατόπιν ενημέρωσης και ελεύθερα. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε και να απαιτήσουν τη διαγραφή ή την τροποποίηση οποιωνδήποτε ή και όλων των κοινοποιηθέντων δεδομένων. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα διαφόρων επιλογών για τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα τους ή σε ορισμένα χαρακτηριστικά.

4.   Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι ανήλικοι, η συγκατάθεσή τους παρέχεται μαζί με τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

5.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κατάλληλους μηχανισμούς και τα πρότυπα που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την εγγενή ποιότητα και τεχνική αρτιότητα των δεδομένων σχετικά με την κενή θέση, την αίτηση εργασίας και το βιογραφικό σημείωμα.

6.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πηγές των δεδομένων μπορούν να ανιχνευθούν με σκοπό την παρακολούθηση της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων.

7.   Για να γίνει δυνατή η αντιστοίχιση των κενών θέσεων με τις αιτήσεις εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι πληροφορίες της παραγράφου 1 να παρέχονται με ενιαίο σύστημα και κατά διαφανή τρόπο.

8.   Η Επιτροπή θεσπίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων τα απαραίτητα τεχνικά πρότυπα και τους μορφότυπους που αποσκοπούν στην επίτευξη του ενιαίου συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 3.

Άρθρο 18

Πρόσβαση στην κοινή πλατφόρμα ΤΠ σε εθνικό επίπεδο

1.   Τα μέλη και οι εταίροι του EURES εξασφαλίζουν ότι η διαδικτυακή πύλη EURES είναι σαφώς ορατή και εύκολα αναζητήσιμη μέσα από όλες τις διαδικτυακές πύλες εύρεσης εργασίας τις οποίες διαχειρίζονται, σε κεντρικό, περιφερειακό ή σε τοπικό επίπεδο, και ότι οι εν λόγω πύλες είναι συνδεδεμένες με τη διαδικτυακή πύλη EURES.

2.   Οι ΔΥΑ εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί που ενεργούν υπό την ευθύνη τους έχουν σαφώς διακριτό σύνδεσμο στη διαδικτυακή πύλη EURES για τις διαδικτυακές πύλες που διαχειρίζονται.

3.   Τα μέλη και οι εταίροι του EURES εξασφαλίζουν ότι όλες οι κενές θέσεις, οι αιτήσεις εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα που διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη EURES είναι εύκολα προσβάσιμα για το προσωπικό τους που ασχολείται με το δίκτυο EURES.

4.   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η διαβίβαση πληροφοριών για κενές θέσεις, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) πραγματοποιείται μέσω ενός ενιαίου συντονισμένου διαύλου.

Άρθρο 19

Αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση μέσω της κοινής πλατφόρμας ΤΠ

1.   Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα εθνικά συστήματα και την ευρωπαϊκή ταξινόμηση που αναπτύσσει η Επιτροπή. Η Επιτροπή τηρεί ενήμερα τα κράτη μέλη ως προς την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταξινόμησης.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει και επικαιροποιεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τον κατάλογο των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων του ευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 3. Εάν η επιτροπή δεν εκδώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Για τους σκοπούς της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης μέσω της κοινής πλατφόρμας ΤΠ, κάθε κράτος μέλος, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αλλά το αργότερο τρία έτη μετά τη θέσπιση του καταλόγου της παραγράφου 2, καταρτίζει μια αρχική απογραφή για να χαρτογραφήσει τις εθνικές, περιφερειακές και τομεακές ταξινομήσεις του από και προς αυτόν τον κατάλογο και, αφού εισαχθεί η χρήση της απογραφής με βάση μια εφαρμογή που διατίθεται από το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, επικαιροποιεί τακτικά την απογραφή ώστε να περιλαμβάνει κάθε εξέλιξη των υπηρεσιών προσλήψεων.

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να αντικαταστήσουν τις εθνικές τους ταξινομήσεις με την ευρωπαϊκή ταξινόμηση, όταν αυτή ολοκληρωθεί, ή να διατηρήσουν τα διαλειτουργικά εθνικά συστήματα ταξινόμησης.

5.   Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και, ει δυνατόν, χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη που διενεργούν την απογραφή της παραγράφου 3 και στα κράτη μέλη που επιλέγουν να αντικαταστήσουν τις εθνικές ταξινομήσεις με την ευρωπαϊκή ταξινόμηση.

6.   Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα απαραίτητα τεχνικά πρότυπα και τους μορφότυπους για τη λειτουργία της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης μέσω της κοινής πλατφόρμας ΤΠ που χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή ταξινόμηση και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων και του ευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 3.

Άρθρο 20

Μηχανισμός διευκόλυνσης της πρόσβασης για εργαζομένους και εργοδότες

1.   Τα μέλη και οι εταίροι του EURES βοηθούν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, εργαζομένους και εργοδότες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη EURES. Η βοήθεια αυτή παρέχεται δωρεάν.

2.   Τα μέλη και οι εταίροι του EURES εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους έχουν πρόσβαση στις γενικές πληροφορίες σχετικά με το πώς, πότε και πού μπορούν να επικαιροποιούν, να αναθεωρούν και να αποσύρουν τα σχετικά δεδομένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 21

Αρχές

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μπορούν να αποκτήσουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πρόσβαση, είτε μέσω διαδικτύου είτε εκτός, στις υπηρεσίες υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο.

2.   Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης σε εθνικό επίπεδο για τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Λαμβάνονται υπόψη τυχόν συγκεκριμένες περιφερειακές και τοπικές ανάγκες.

3.   Οι υπηρεσίες υποστήριξης προς εργαζομένους και εργοδότες που αναφέρονται στο άρθρο 22, στο άρθρο 25 παράγραφος 1, στο άρθρο 26 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 27 παρέχονται δωρεάν.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης προς τους εργαζομένους που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρέχονται δωρεάν.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης προς τους εργοδότες που αναφέρονται στο άρθρο 24 ενδέχεται να υπόκεινται στην καταβολή τέλους.

4.   Τυχόν τέλη που επιβάλλονται για υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου τα μέλη και, ενδεχομένως, οι εταίροι του EURES δεν πρέπει να υπερβαίνουν όσα ισχύουν σε άλλες ανάλογες υπηρεσίες παρεχόμενες από τα μέλη και τους εταίρους του EURES. Όπου συντρέχει περίπτωση, τα μέλη και οι εταίροι του EURES ενημερώνουν με σαφή και ακριβή τρόπο εργαζομένους και εργοδότες για κάθε προβλεπόμενο κόστος.

5.   Τα μέλη και οι οικείοι εταίροι του EURES διευκρινίζουν στους εργαζομένους και στους εργοδότες το φάσμα των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχουν, τον τόπο και τον τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές και τους όρους παροχής πρόσβασης χρησιμοποιώντας τους διαύλους ενημέρωσής τους. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη EURES.

6.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 2, τα μέλη του EURES που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) και οι εταίροι του EURES δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 22

Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες

1.   Τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES παρέχουν στους εργαζομένους και στους εργοδότες βασικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή πύλη EURES, περιλαμβανομένης της βάσης δεδομένων για αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα, και το δίκτυο EURES, περιλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας των σχετικών μελών και εταίρων του EURES σε εθνικό επίπεδο, πληροφορίες σχετικά με τους διαύλους προσλήψεων που χρησιμοποιούν (ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εξατομικευμένες υπηρεσίες, τοποθεσία των σημείων επαφής) και τους σχετικούς διαδικτυακούς συνδέσμους, με προσιτό και εύχρηστο τρόπο.

Τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES παραπέμπουν, όπου απαιτείται, τους εργαζομένους και τους εργοδότες σε άλλο μέλος ή εταίρο του EURES.

2.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού υποστηρίζει την ανάπτυξη βασικών πληροφοριών βάσει του παρόντος άρθρου και επικουρεί τα κράτη μέλη στη διασφάλιση επαρκούς γλωσσικής κάλυψης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των αγορών εργασίας των κρατών μελών.

Άρθρο 23

Υπηρεσίες υποστήριξης για εργαζομένους

1.   Τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES παρέχουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε εργαζομένους που αναζητούν εργασία τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

2.   Όταν ο εργαζόμενος το ζητήσει, τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES παρέχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με ατομικές ευκαιρίες απασχόλησης και, ειδικότερα, του προσφέρουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α)

γενική ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στη χώρα προορισμού ή παραπομπή στις σχετικές πληροφορίες·

β)

βοήθεια και καθοδήγηση για την απόκτηση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4·

γ)

κατά περίπτωση, συνδρομή σχετικά με τη σύνταξη αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα και τους ευρωπαϊκούς μορφότυπους που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 8 και στο άρθρο 19 παράγραφος 6 και σχετικά με την τηλεφόρτωση αυτών των αιτήσεων εργασίας και των βιογραφικών σημειωμάτων στη διαδικτυακή πύλη EURES·

δ)

κατά περίπτωση, εξέταση της δυνατότητας εύρεσης εργασίας εντός της Ένωσης στο πλαίσιο εξατομικευμένου σχεδίου δράσης ή υποστήριξη της δημιουργίας ενός εξατομικευμένου σχεδίου δράσης για την κινητικότητα ως μέσου εύρεσης εργασίας εντός της Ένωσης·

ε)

κατά περίπτωση, παραπομπή του εργαζομένου σε άλλο μέλος ή εταίρο του EURES.

3.   Κατόπιν εύλογου αιτήματος εργαζομένου, τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES παρέχουν περαιτέρω βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας και λοιπές πρόσθετες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του εργαζομένου.

Άρθρο 24

Υπηρεσίες υποστήριξης για εργοδότες

1.   Τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES παρέχουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στους εργοδότες που ενδιαφέρονται για πρόσληψη εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

2.   Κατόπιν αιτήματος εργοδότη, τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES παρέχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με ευκαιρίες πρόσληψης και, ειδικότερα, παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α)

πληροφόρηση σχετικά με ειδικούς κανόνες που αφορούν την πρόσληψη σε άλλο κράτος μέλος και σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να διευκολύνουν αυτή την πρόσληψη·

β)

κατά περίπτωση, ενημέρωση και βοήθεια σχετικά με τη διατύπωση επιμέρους εργασιακών απαιτήσεων σε περίπτωση κενής θέσης εργασίας και διασφάλιση της συμμόρφωσής της με τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα και τους μορφότυπους που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 8 και στο άρθρο 19 παράγραφος 6.

3.   Εάν εργοδότης ζητήσει περαιτέρω βοήθεια και υπάρχει εύλογη πιθανότητα πρόσληψης εντός της Ένωσης, τα μέλη του EURES ή, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES παρέχουν περαιτέρω βοήθεια και πρόσθετες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του εργοδότη.

Εφόσον τους ζητηθεί, τα μέλη του EURES ή, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES παρέχουν επιμέρους καθοδήγηση για τη διατύπωση απαιτήσεων για κενές θέσεις εργασίας.

Άρθρο 25

Παροχή συνδρομής μετά την πρόσληψη

1.   Τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES παρέχουν, κατόπιν αιτήματος εργαζομένου ή εργοδότη:

α)

γενικές πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή μετά την πρόσληψη, όπως κατάρτιση στη διαπολιτισμική επικοινωνία, μαθήματα γλωσσών και υποστήριξη σχετικά με την ένταξη, καθώς επίσης και γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης για τα μέλη της οικογένειας του εργαζομένου·

β)

ει δυνατόν, τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών που προσφέρουν βοήθεια μετά την πρόσληψη.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 4, τα μέλη του EURES και οι εταίροι του EURES που παρέχουν άμεσα βοήθεια μετά την πρόσληψη σε εργαζομένους ή εργοδότες μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή.

Άρθρο 26

Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες περί φορολογίας, θεμάτων εργασιακών συμβάσεων, συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ασφάλισης υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας

1.   Κατόπιν αιτήματος εργαζομένου ή εργοδότη, τα μέλη του EURES και, κατά περίπτωση, οι εταίροι του EURES παραπέμπουν τα αιτήματα για ειδικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, τα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, τη φορολογία, τα θέματα εργασιακών συμβάσεων, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την ασφάλιση υγείας στις εθνικές αρμόδιες αρχές και ενδεχομένως σε άλλους αρμόδιους φορείς σε εθνικό επίπεδο που υποστηρίζουν τους εργαζομένους στην άσκηση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο άρθρο 4 της οδηγίας 2014/54/ΕΕ.

2.   Για τον σκοπό της παραγράφου 1, τα ΕΓΣ συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο κατά την παράγραφο 1.

Άρθρο 27

Υπηρεσίες υποστήριξης σε διασυνοριακές περιοχές

1.   Εάν σε διασυνοριακές περιοχές μέλη ή εταίροι του EURES συμμετέχουν σε ειδικές δομές συνεργασίας και υπηρεσιών, όπως οι διασυνοριακές συμπράξεις, παρέχουν στους μεθοριακούς εργαζομένους και στους εργοδότες πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη κατάσταση των μεθοριακών εργαζομένων και που έχουν σημασία για τους εργοδότες σε αυτές τις περιοχές.

2.   Στα καθήκοντα των διασυνοριακών συμπράξεων μπορεί να περιλαμβάνονται υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και πρόσληψης, ο συντονισμός της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων που αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα, περιλαμβανομένης της ενημέρωσης και της καθοδήγησης των μεθοριακών εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολυγλωσσικές υπηρεσίες.

3.   Οργανισμοί πλην των μελών και των εταίρων του EURES που συμμετέχουν σε δομές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν θεωρούνται μέρος του δικτύου EURES λόγω της συμμετοχής τους σε αυτές.

4.   Στις διασυνοριακές περιοχές της παραγράφου 1 τα κράτη μέλη επιδιώκουν να αναπτύσσουν λύσεις θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στους μεθοριακούς εργαζομένους και στους εργοδότες.

Άρθρο 28

Πρόσβαση στα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας

Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν την πρόσβαση στα εθνικά ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, που παρέχουν στους εργαζομένους βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, απλώς και μόνον επειδή ο εργαζόμενος ζητεί τη βοήθεια αυτή με στόχο την εύρεση εργασίας στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 29

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ροές και τα πρότυπα

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρακολουθούν και δημοσιοποιούν τις ροές και τα πρότυπα της εργασιακής κινητικότητας στο εσωτερικό της Ένωσης, με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat και τα διαθέσιμα εθνικά δεδομένα.

Άρθρο 30

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

1.   Κάθε κράτος μέλος συλλέγει και αναλύει ειδικότερα χωριστές πληροφορίες ανά φύλο σχετικά με:

α)

τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού στις εθνικές και τομεακές αγορές εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες της αγοράς εργασίας και στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία·

β)

τις δραστηριότητες του EURES σε εθνικό και, όπου απαιτείται, διασυνοριακό επίπεδο.

2.   Τα ΕΓΣ είναι επιφορτισμένα με την ανταλλαγή των διαθέσιμων πληροφοριών εντός του δικτύου EURES και τη συμβολή στην από κοινού ανάλυση.

3.   Τα κράτη μέλη διενεργούν τον προγραμματισμό που αναφέρεται στο άρθρο 31, λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή πληροφοριών και την από κοινού ανάλυση που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού προβαίνει σε πρακτικές διευθετήσεις προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΕΓΣ και την ανάπτυξη της από κοινού ανάλυσης.

Άρθρο 31

Προγραμματισμός

1.   Τα ΕΓΣ καταρτίζουν ετήσια εθνικά προγράμματα εργασίας για τις δραστηριότητες του δικτύου EURES στα αντίστοιχα κράτη μέλη.

2.   Το κάθε ετήσιο εθνικό πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει:

α)

τις βασικές δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν εντός του δικτύου EURES σε εθνικό επίπεδο συνολικά και, όπου απαιτείται, σε διασυνοριακό επίπεδο·

β)

τους συνολικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που διατίθενται για την εφαρμογή του·

γ)

τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και, όπου απαιτείται, για την επικαιροποίησή τους.

3.   Τα ΕΓΣ και το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού θα έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάζουν από κοινού όλα τα σχέδια εθνικών προγραμμάτων εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης, τα εθνικά προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από τα αντίστοιχα ΕΓΣ.

4.   Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ένωσης που συμμετέχουν στην ομάδα συντονισμού θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των σχεδίων των εθνικών προγραμμάτων εργασίας.

5.   Η Επιτροπή θεσπίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων τα απαραίτητα πρότυπα και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά προγράμματα εργασίας σε ενωσιακό επίπεδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 32

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν διαδικασίες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων του EURES που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο:

α)

πληροφόρηση και καθοδήγηση από το δίκτυο EURES βάσει του πλήθους των επαφών που έχουν οι χειριστές υποθέσεων των μελών και των εταίρων του EURES με τους εργαζομένους και τους εργοδότες·

β)

επιδόσεις ως προς την απασχόληση, περιλαμβανομένων της εύρεσης εργασίας και της πρόσληψης ως αποτελέσματος της δραστηριότητας του EURES, βάσει του αριθμού των κενών θέσεων, των αιτήσεων εργασίας, των βιογραφικών σημειωμάτων που διεκπεραίωσαν και επεξεργάστηκαν οι χειριστές υποθέσεων των μελών και των εταίρων του EURES και του αριθμού των εργαζομένων που προσελήφθησαν σε άλλο κράτος μέλος αντίστοιχα, βάσει των γνώσεων των εν λόγω χειριστών υποθέσεων ή, κατά περίπτωση, βάσει ερευνών·

γ)

ικανοποίηση πελατών από το δίκτυο EURES, που αξιολογείται και μέσω της διενέργειας ερευνών.

2.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού είναι υπεύθυνο για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διαδικτυακή πύλη EURES και την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της αντιστάθμισης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3.   Βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στο πλαίσιο των τομέων δραστηριοτήτων του EURES που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο, η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστικές πράξεις τις ενιαίες λεπτομερείς προδιαγραφές όσον αφορά τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας του δικτύου EURES. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 3.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36, προκειμένου να τροποποιεί τους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή να προσθέτει στην παράγραφο αυτή άλλους τομείς δραστηριοτήτων του EURES που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 33

Εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα του EURES

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο, η Επιτροπή υποβάλλει ανά δύο έτη έκθεση δραστηριοτήτων του EURES στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Μέχρι την υποβολή της έκθεσης για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 35, η έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει περιγραφή της κατάστασης γύρω από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό υλοποιούνται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως την οδηγία 95/46/ΕΚ και τα σχετικά εθνικά εκτελεστικά μέτρα, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 35

Εκ των υστέρων αξιολόγηση

Έως τις 13 Μαΐου 2021 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού.

Η εν λόγω έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 36

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να ακολουθεί τη συνήθη πρακτική της και να διενεργεί διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, μεταξύ άλλων και με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, πριν από την έκδοση των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

2.   Η εξουσία για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από τις 12 Μαΐου 2016. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.   Η αναφερόμενη στο άρθρο 32 παράγραφος 4 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή, αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 37

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του EURES που συστήνεται βάσει του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 38

Τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1296/2013

1.   Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 τροποποιείται ως εξής:

α)

το άρθρο 23 καταργείται·

β)

το άρθρο 24 παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

1.«2.   Στον άξονα EURES μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, παράγοντες και οργανισμοί που έχουν οριστεί από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο EURES, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*). Στους εν λόγω φορείς, παράγοντες και οργανισμούς πρέπει να συγκαταλέγονται ιδίως:

α)

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

β)

υπηρεσίες απασχόλησης·

γ)

οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

(*)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).»."

2.   Οι παραπομπές στις καταργούμενες πράξεις, όπως αναφέρονται στο σημείο 1) στοιχείο α) νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού.

3.   Το σημείο 1) στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των αιτήσεων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 πριν τις 12 Μαΐου 2016.

Άρθρο 39

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011

1.   Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα άρθρα 11 και 12, το άρθρο 13 παράγραφος 2, τα άρθρα 14 έως 20 και το άρθρο 38 καταργούνται·

β)

το άρθρο 13 παράγραφος 1 καταργείται από τις 13 Μαΐου 2018.

2.   Οι παραπομπές στις καταργούμενες διατάξεις νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 40

Μεταβατικές διατάξεις

Οργανισμοί που ορίζονται ως «εταίροι του δικτύου EURES» σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο γ) της εκτελεστικής απόφασης 2012/733/ΕΕ ή που παρέχουν περιορισμένες υπηρεσίες ως «συνδεδεμένοι εταίροι του EURES» σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο δ) της εν λόγω απόφασης στις 12 Μαΐου 2016 δύνανται, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, να συμμετέχουν ως μέλη του EURES κατά το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) του παρόντος κανονισμού ή ως εταίροι του EURES κατά το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού έως τις 13 Μαΐου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν να εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Όταν ένας από τους εν λόγω οργανισμούς επιθυμεί να συμμετάσχει ως εταίρος του EURES, δηλώνει στο ΕΓΣ τα καθήκοντα που θα εκτελεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού. Το σχετικό ΕΓΣ ενημερώνει σχετικά το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου οι οικείοι οργανισμοί μπορούν, για να παραμείνουν εντός του δικτύου EURES, να υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 41

Έναρξη ισχύος

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Το άρθρο 12 παράγραφος 3 και το άρθρο 17 παράγραφοι 1 έως 7 εφαρμόζονται από τις 13 Μαΐου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 13 Απριλίου 2016.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  ΕΕ C 424 της 26.11.2014, σ. 27.

(2)  ΕΕ C 271 της 19.8.2014, σ. 70.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2016.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1).

(5)  Εκτελεστική απόφαση 2012/733/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την αναδημιουργία του EURES (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 21).

(6)  Βλέπε ιδίως τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 1986, Deborah Lawrie-Blum κατά Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, σκέψεις 16 και 17· της 21ης Ιουνίου 1988, Steven Malcolm Brown κατά The Secretary of State for Scotland, C-197/86, ECLI:EU:C:1988:323, σκέψη 21· και της 31ης Μαΐου 1989, I. Bettray κατά Staatssecretaris van Justitie, C-344/87, ECLI:EU:C:1989:226, σκέψεις 15 και 16.

(7)  Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Νοεμβρίου 2002, Bülent Kurz, φυσικό τέκνο του Yüce κατά Land Baden-Württemberg, C-188/00, ECLI:EU:C:2002:694.

(8)  Αποφάσεις του Δικαστηρίου της 26ης Φεβρουαρίου 1992, M. J. E. Bernini κατά Minister van Onderwijs en Wetenschappen, C-3/90, ECLI:EU:C:1992:89· και της 17ης Μαρτίου 2005, Karl Robert Kranemann κατά Land Nordrhein-Westfalen, C-109/04, ECLI:EU:C:2005:187.

(9)  Βλέπε ειδικότερα την απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Ιουνίου 1986, Kempf κατά Staatssecretaris van Justitie, C-139/85, ECLI:EU:C:1986:223 σκέψη 13.

(10)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Φεβρουαρίου 1991, The Queen κατά Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, C-292/89, ECLI:EU:C:1991:80.

(11)  ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1.

(12)  Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα της ΕΕ (ΕΕ L 78 της 24.3.2009, σ. 1).

(14)  Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 8).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/EE για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1).

(17)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(18)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(19)  ΕΕ C 222 της 12.7.2014, σ. 5.

(20)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ελάχιστα κοινά κριτήρια

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2)

Τμήμα 1.   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.

Δέσμευση να υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί και διαδικασίες για την επαλήθευση και τη διασφάλιση της αυστηρής συμμόρφωσης προς τους ισχύοντες κανόνες εργασίας και τις νομικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων συστημάτων αδειοδότησης και προγραμμάτων έγκρισης για υπηρεσίες απασχόλησης πλην των ΔΥΑ κατά την παροχή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του εφαρμοστέου δικαίου περί προστασίας των δεδομένων και, κατά περίπτωση, των απαιτήσεων και προτύπων σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων για τις κενές θέσεις εργασίας.

2.

Δυνατότητα και αποδεδειγμένη ικανότητα παροχής υπηρεσιών αντιστάθμισης, υπηρεσιών υποστήριξης ή αμφοτέρων, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.

3.

Ικανότητα παροχής υπηρεσιών μέσω ενός ή περισσότερων ευπρόσιτων διαύλων, με δυνατότητα πρόσβασης σε τουλάχιστον έναν διαδικτυακό τόπο του οργανισμού.

4.

Δυνατότητα και ικανότητα παραπομπής των εργαζομένων και των εργοδοτών σε άλλα μέλη και εταίρους του EURES και/ή φορείς που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

5.

Επιβεβαίωση προσήλωσης στην αρχή της δωρεάν παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τους εργαζομένους σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο.

Τμήμα 2.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES

1.

Ικανότητα και δέσμευση να εξασφαλίζεται έγκαιρη και αξιόπιστη παροχή των δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 6.

2.

Δέσμευση συμμόρφωσης με τα τεχνικά πρότυπα και τους μορφότυπους για την αντιστάθμιση και την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.

Ικανότητα και δέσμευση για συμβολή στον προγραμματισμό και στην υποβολή εκθέσεων στο ΕΓΣ, καθώς και για πληροφόρηση του ΕΓΣ σχετικά με την παροχή και την εκτέλεση υπηρεσιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4.

Ύπαρξη ή δέσμευση για την εξασφάλιση της διάθεσης των κατάλληλων ανθρώπινων πόρων για τα αντίστοιχα εκπληρωτέα καθήκοντα.

5.

Δέσμευση για διασφάλιση ποιοτικών προτύπων του προσωπικού και για εγγραφή του προσωπικού στις σχετικές ενότητες του κοινού προγράμματος κατάρτισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii).

6.

Δέσμευση για τη χρήση του σήματος EURES μόνο για υπηρεσίες και δραστηριότητες σχετικές με το δίκτυο EURES.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (EΕ) αριθ 492/2011

Παρών κανονισμός

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), άρθρο 9 παράγραφος 3 και άρθρο 13

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρα 9 και 10

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 3 και άρθρο 17 παράγραφοι 1 έως 6

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 17 παράγραφοι 7 και 8

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 12 παράγραφοι 1 έως 3 και άρθρο 13

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο10 παράγραφος 1

Άρθρο 16

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 30

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 6

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 33

Άρθρο 18

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 8

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 20

Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία iii) και v) και άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 38