12.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/561 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Απριλίου 2016

για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όσον αφορά το υπόδειγμα του πιστοποιητικού υγείας ζώου για τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών και ικτίδων σε κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 (1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 προβλέπει ότι οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που μετακινούνται σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα για μη εμπορικούς σκοπούς πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο αναγνώρισης με τη μορφή πιστοποιητικού υγείας ζώου. Το μέρος 1 του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής (2) καθορίζει το υπόδειγμα του πιστοποιητικού υγείας ζώου.

(2)

Στο υπόδειγμα του πιστοποιητικού υγείας ζώου γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη επιτυχή δοκιμασία ανοσολογικής αντίδρασης στον αντιλυσσικό εμβολιασμό που πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 σε δείγματα αίματος που λαμβάνονται από σκύλους, γάτες και ικτίδες που προέρχονται ή πρόκειται να διαμετακομιστούν μέσω εδάφους ή τρίτης χώρας που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013.

(3)

Μετά από κατ' εξακολούθηση παραποίηση εργαστηριακών εκθέσεων αποτελεσμάτων δοκιμασιών τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας, είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε στους υπαλλήλους πιστοποίησης σε εδάφη ή τρίτες χώρες ότι τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της εν λόγω δοκιμασίας δεν πρέπει να πιστοποιούνται παρά μόνον εφόσον έχει επαληθευτεί η γνησιότητα της εργαστηριακής έκθεσης. Ειδικό επεξηγηματικό σημείωμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πιστοποιητικό υγείας ζώου.

(4)

Επιπλέον, η καταχώριση σχετικά με την ημερομηνία σήμανσης των σκύλων, γατών ή ικτίδων στο μέρος I του πιστοποιητικού υγείας ζώου ενίοτε παρερμηνεύεται από τους υπαλλήλους πιστοποίησης σε τρίτες χώρες και, ως εκ τούτου, προκαλεί προβλήματα κατά τους ελέγχους συμμόρφωσης στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Για να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις, η καταχώριση αυτή πρέπει να διαγραφεί από το μέρος I του πιστοποιητικού υγείας στο οποίο περιγράφονται τα ζώα και να εισαχθεί στο μέρος II του εν λόγω πιστοποιητικού, το οποίο αφορά την πιστοποίηση των ζώων. Ειδικό επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με την επαλήθευση της σήμανσης θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο μέρος II.

(5)

Συνεπώς, το παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Για να αποφευχθεί η διαταραχή των μετακινήσεων, η χρήση πιστοποιητικών υγείας ζώου που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το μέρος 1 του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιτραπεί κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Για μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την είσοδο σκύλων, γατών και ικτίδων που μετακινούνται σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα για μη εμπορικούς σκοπούς και συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας ζώου που έχει εκδοθεί το αργότερο στις 31 Αυγούστου 2016 σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 στην εκδοχή του πριν από τις τροποποιήσεις που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2013, για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 109).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το μέρος 1 το παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«ΜΕΡΟΣ 1

Image

Κείμενο της εικόνας

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ζώου για τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών ή ικτίδων σε κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

ΧΩΡΑ:

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ

Μέρος I: Στοιχεία της αποστολής

I.1. Αποστολέας

Όνομα

Διεύθυνση

Τηλ.

I.2. Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού

I.2.α.

I.3. Αρμόδια κεντρική αρχή

I.4. Αρμόδια τοπική αρχή

I.5. Παραλήπτης

Όνομα

Διεύθυνση

Ταχυδρομικός κώδικας

Τηλ.

I.6. Υπεύθυνος για την αποστολή στην ΕΕ

I.7. Χώρα κατα-γωγής

Κωδι-κός ISO

I.8. Περιοχή κατα-γωγής

Κωδι-κός

I.9. Χώρα προορι-σμού

Κωδι-κός ISO

I.10 Περιοχή προορι-σμού

Κωδι-κός

I.11. Τόπος καταγωγής

I.12. Τόπος προορισμού

I.13. Τόπος φόρτωσης

I.14. Ημερομηνία αναχώρησης

I.15. Μέσο μεταφοράς

I.16. Συνοριακός σταθμός ελέγχου εισόδου στην ΕΕ

I.17. Αριθμός(-οί) CITES

I.18. Περιγραφή του εμπορεύματος

I.19. Κωδικός εμπορεύματος (κωδικός ΕΣ)

010619

I.20. Ποσότητα

I.21. Θερμοκρασία προϊόντων

I.22. Συνολικός αριθμός δεμάτων

I.23. Αριθμός σφραγίδας/εμπορευματοκιβωτίου

Ι.24. Είδος συσκευασίας

Image

Κείμενο της εικόνας

I.25. Πιστοποιημένα εμπορεύματα για:

Ζώα συντροφιάς

I.26. Για διαμετακόμιση σε 3η χώρα

I.27. Για εισαγωγή ή είσοδο στην ΕΕ

I.28. Ταυτοποίηση των εμπορευμάτων

Είδος

(Επιστημονική ονομασία)

Φύλο

Χρώμα

Φυλή

Αριθμός ταυτοποί-ησης

[ηη/μμ/εεεε]

Σύστημα ταυτοποί-ησης

Ημερομηνία γέννησης

Image

Κείμενο της εικόνας

ΧΩΡΑ

Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών ή ικτίδων σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

II. Υγειονομικές πληροφορίες

II.α. Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού

II.β.

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος(η) επίσημος(η) κτηνίατρος (1) / κτηνίατρος εξουσιοδοτημένος(η) από την αρμόδια αρχή (1) του (της) (συμπληρώστε το όνομα του εδάφους ή της τρίτης χώρας) πιστοποιώ ότι:

Σκοπός/φύση του ταξιδιού, πιστοποιούμενα από τον ιδιοκτήτη:

II.1. η συνημμένη δήλωση (2) του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που έχει τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη για να πραγματοποιήσει τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση των ζώων εξ ονόματός του, βάσει αποδεικτικών στοιχείων (3), ορίζει ότι τα ζώα που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 θα συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη ή το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη να διενεργήσει τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση των ζώων για λογαριασμό αυτού, το αργότερο εντός πέντε ημερών από τη μετακίνησή του και ότι η μετακίνηση δεν έχει σκοπό την πώληση ή τη μεταβίβαση της κυριότητας των ζώων, και ότι κατά τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση τα ζώα θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα

(1) είτε [του ιδιοκτήτη·]

(1) είτε [του φυσικού προσώπου που έχει λάβει τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη να διενεργήσει τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση των ζώων για λογαριασμό του·]

(1) είτε [του φυσικού προσώπου το οποίο έχει οριστεί από τον μεταφορέα στον οποίο έχει αναθέσει ο ιδιοκτήτης την εκτέλεση της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης των ζώων εξ ονόματός του·]

(1) είτε [ΙΙ.2. ο αριθμός των μεταφερόμενων ζώων που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 είναι πέντε ή μικρότερος·]

(1) είτε [ΙΙ.2. ο αριθμός των μεταφερόμενων ζώων που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 είναι μεγαλύτερος από πέντε, τα ζώα είναι μεγαλύτερα των έξι μηνών και πρόκειται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, εκθέσεις ή αθλητικές εκδηλώσεις ή σε εκπαίδευση για τέτοιες δραστηριότητες, και ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στο σημείο II.1 υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία (3) όσον αφορά την καταγραφή των ζώων

(1) είτε [για συμμετοχή σε τέτοια εκδήλωση·]

(1) είτε [με μια ένωση που διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις·]

Βεβαίωση αντιλυσσικού εμβολιασμού και δοκιμασίας τιτλοδότησης αντισωμάτων κατά της λύσσας

(1) είτε [II.3. τα ζώα που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 είναι μικρότερα των 12 εβδομάδων και δεν έχουν υποβληθεί σε αντιλυσσικό εμβολιασμό ή είναι μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων και έχουν υποβληθεί σε αντιλυσσικό εμβολιασμό, αλλά δεν έχουν παρέλθει 21 ημέρες από την ολοκλήρωση του πρώτου αντιλυσσικού εμβολιασμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος που ορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 (4)· και

II.3.1 το έδαφος ή η τρίτη χώρα προέλευσης των ζώων που αναγράφεται στο πλαίσιο Ι.1 περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 και το κράτος μέλος προορισμού που αναγράφεται στο πλαίσιο Ι.5 έχει ενημερώσει το κοινό ότι επιτρέπει τη μετακίνηση τέτοιων ζώων στο έδαφός του, και τα ζώα συνοδεύονται

(1) είτε [II.3.2 από τη συνημμένη δήλωση (5) του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που αναφέρεται στο σημείο II.1, που αναφέρει ότι από τη γέννηση μέχρι τη στιγμή της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης τα ζώα δεν έχουν έρθει σε επαφή με είδη άγριων ζώων που είναι ευπαθή στη λύσσα·]

(1) είτε [II.3.2 από τη μητέρα τους, από την οποία εξακολουθούν να εξαρτώνται, και μπορεί να εξακριβωθεί ότι πριν από τη γέννησή τους η μητέρα είχε υποβληθεί σε αντιλυσσικό εμβολιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος που ορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013·]]

Μέρος II: Πιστοποίηση

Image

Κείμενο της εικόνας

ΧΩΡΑ

Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών ή ικτίδων σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

II. Υγειονομικές πληροφορίες

II.α. Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού

II.β.

(1) ή/και [II.3. τα ζώα που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 είχαν ηλικία τουλάχιστον 12 εβδομάδων κατά τον αντιλυσσικό εμβολιασμό και έχουν παρέλθει τουλάχιστον 21 ημέρες από την ολοκλήρωση του πρώτου αντιλυσσικού εμβολιασμού (4) που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος που ορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 και κάθε μετέπειτα επαναληπτικός εμβολιασμός διενεργήθηκε εντός της περιόδου ισχύος του προηγούμενου εμβολιασμού (6)·και

(1) είτε [II.3.1 τα ζώα που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 προέρχονται από έδαφος ή τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013, είτε άμεσα, μέσω εδάφους ή τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013, είτε μέσω εδάφους ή τρίτης χώρας που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 (7), και οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρέχοντα αντιλυσσικό εμβολιασμό παρέχονται στον παρακάτω πίνακα·]

(1) είτε [II.3.1 τα ζώα που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 προέρχονται ή έχει προγραμματιστεί να διαμετακομιστούν μέσω εδάφους ή τρίτης χώρας που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013, έχουν υποβληθεί σε δοκιμασία τιτλοδότησης αντισωμάτων κατά της λύσσας (8) η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα αίματος που είχε ληφθεί από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο(η) από την αρμόδια αρχή, την ημερομηνία που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, όχι λιγότερο από 30 ημέρες μετά τον προηγούμενο εμβολιασμό και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού, η οποία έδειξε ότι ο αντισωματικός τίτλος είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 0,5 IU/ml (9) και κάθε μετέπειτα επαναληπτικός εμβολιασμός διενεργήθηκε εντός της περιόδου ισχύος του προηγούμενου εμβολιασμού (6), και οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρέχοντα αντιλυσσικό εμβολιασμό και η ημερομηνία λήψης δείγματος για τη δοκιμασία ανοσολογικής αντίδρασης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αλφαριθμητικός κωδικός πομποδέκτη ή τατουάζ του ζώου

Ημερομηνία εμφύτευσης και/ή ανάγνωσης (10)

[ηη/μμ/εεεε]

Ημερομηνία εμβολιασμού

[ηη/μμ/εεεε]

Ονομασία και παρασκευα-στής του εμβολίου

Αριθμός παρτίδας

Διάρκεια ισχύος του εμβολιασμού

Ημερομηνία λήψης δείγματος αίματος

[ηη/μμ/εεεε]

Από

[ηη/μμ/εεεε]

έως

[ηη/μμ/εεεε]

]]

Image

Κείμενο της εικόνας

ΧΩΡΑ

Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών ή ικτίδων σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

II. Υγειονομικές πληροφορίες

II.α. Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού

II.β.

Βεβαίωση αντιπαρασιτικής αγωγής:

(1) είτε [ΙΙ.4 οι σκύλοι που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 προορίζονται για κράτος μέλος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 της Επιτροπής και έχουν λάβει αγωγή κατά του Echinococcus multilocularis και οι λεπτομέρειες της αγωγής που δόθηκε από τον (τη) χορηγούντα(ούσα) κτηνίατρο σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 (11) (12) (13) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.]

(1) είτε [ΙΙ.4 οι σκύλοι που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 δεν έχουν λάβει αγωγή κατά του Echinococcus multilocularis (11).]

Αριθμός πομποδέκτη ή τατουάζ του σκύλου

Αγωγή κατά του εχινόκοκκου

Χορηγών(ούσα) κτηνίατρος

Ονομασία και παρασκευα-στής του προϊόντος

Ημερομηνία [ηη/μμ/εεεε] και ώρα αγωγής [00:00]

Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία), σφραγίδα και υπογραφή

]]

Σημειώσεις

α) Το παρόν πιστοποιητικό αφορά τους σκύλους (Canis lupus familiaris), τις γάτες (Felis silvestris catus) και τις ικτίδες (Mustela putorius furo).

β) Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για 10 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του από τον (την) επίσημο(η) κτηνίατρο, μέχρι την ημερομηνία ελέγχου των εγγράφων και της ταυτότητας στο καθορισμένο σημείο εισόδου των ταξιδιωτών στην Ένωση (διατίθεται στον δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

Σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, η περίοδος των 10 ημερών παρατείνεται κατά μια συμπληρωματική περίοδο που αντιστοιχεί στη διάρκεια του ταξιδιού διά θαλάσσης.

Για περαιτέρω μετακίνηση σε άλλα κράτη μέλη, το παρόν πιστοποιητικό ισχύει από την ημερομηνία ελέγχου εγγράφων και ταυτότητας για τέσσερις συνολικά μήνες ή έως την ημερομηνία λήξης της ισχύος του αντιλυσσικού εμβολιασμού ή έως ότου παύσουν να ισχύουν οι όροι που αφορούν ζώα ηλικίας μικρότερης των 16 εβδομάδων που αναφέρονται στο σημείο ΙΙ.3, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Να σημειωθεί ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ενημερώσει ότι η μετακίνηση στο έδαφός τους των ζώων ηλικίας μικρότερης των 16 εβδομάδων που αναφέρονται στο σημείο ΙΙ.3 δεν επιτρέπεται. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέχετε στον δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

Μέρος I:

Πλαίσιο I.5: Παραλήπτης: αναφέρατε το κράτος μέλος πρώτου προορισμού.

Πλαίσιο I.28: Σύστημα ταυτοποίησης: επιλέξτε από τα ακόλουθα: πομποδέκτης ή τατουάζ.

Αριθμός ταυτοποίησης: αναφέρατε τον αλφαριθμητικό κωδικό του πομποδέκτη ή του τατουάζ.

Ημερομηνία γέννησης/φυλή: όπως αναφέρεται από τον ιδιοκτήτη.

Image

Κείμενο της εικόνας

ΧΩΡΑ

Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών ή ικτίδων σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

II. Υγειονομικές πληροφορίες

II.α. Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού

II.β.

Μέρος II:

(1) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

(2) Η δήλωση που αναφέρεται στο σημείο II.1 πρέπει να επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό και να συμμορφώνεται με το υπόδειγμα και τις πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 3 του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013.

(3) Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο II.1 (π.χ. κάρτα επιβίβασης, αεροπορικό εισιτήριο) και στο σημείο II.2 (π.χ. εισιτήριο εισόδου στην εκδήλωση, απόδειξη εγγραφής μέλους) πρέπει να προσκομίζονται κατόπιν αίτησης των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στο στοιχείο β) των σημειώσεων.

(4) Κάθε τυχόν επαναληπτικός εμβολιασμός πρέπει να θεωρείται πρώτος εμβολιασμός αν δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του προηγούμενου εμβολιασμού.

(5) Η δήλωση που, όπως αναφέρεται στο σημείο II.3.2, πρέπει να επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό, πρέπει να συμμορφώνεται με τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα μέρη 1 και 3 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013.

(6) Στο πιστοποιητικό επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο των στοιχείων ταυτότητας και εμβολιασμού των ζώων.

(7) Η τρίτη επιλογή υπόκειται στην προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στο σημείο II.1 παρέχει, κατόπιν αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους που αναφέρονται στο στοιχείο β), δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι τα ζώα δεν έχουν έρθει σε επαφή με είδη ζώων που είναι ευπαθή στη λύσσα και ότι παραμένουν ασφαλή εντός μεταφορικού μέσου ή εντός της περιμέτρου διεθνούς αερολιμένα κατά τη διάρκεια διαμετακόμισης μέσω εδάφους ή τρίτης χώρας που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. Η δήλωση αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα μέρη 2 και 3 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013.

(8) Η δοκιμασία τιτλοδότησης αντισωμάτων κατά της λύσσας που αναφέρεται στο σημείο ΙΙ.3.1:

— πρέπει να διεξάγεται σε δείγμα το οποίο συλλέγεται από κτηνίατρο εγκεκριμένο(η) από την αρμόδια αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την ημερομηνία εμβολιασμού και τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία εισαγωγής·

— πρέπει να μετρά επίπεδο εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του ιού της λύσσας στον ορό ίσο ή μεγαλύτερο των 0,5 IU/ml·

— πρέπει να διεξάγεται από εργαστήριο εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου (ο κατάλογος των εγκεκριμένων εργαστηρίων βρίσκεται στον δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm)·

— δεν χρειάζεται να ανανεώνεται για ζώα τα οποία, αφού υποβλήθηκαν στη δοκιμασία με ικανοποιητικά αποτελέσματα, επανεμβολιάστηκαν κατά της λύσσας εντός της περιόδου ισχύος προηγούμενου εμβολιασμού.

Στο πιστοποιητικό θα επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο της επίσημης έκθεσης του εγκεκριμένου εργαστηρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών αντισωμάτων λύσσας που αναφέρονται στο σημείο ΙΙ.3.1.

(9) Πιστοποιώντας το αποτέλεσμα αυτό, ο (η) επίσημος(η) κτηνίατρος επιβεβαιώνει ότι έχει επαληθεύσει, στο μέτρο του δυνατού και όπου απαιτείται μέσω επικοινωνίας με το εργαστήριο που αναφέρεται στην έκθεση, τη γνησιότητα της εργαστηριακής έκθεσης σχετικά με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας τιτλοδότησης αντισωμάτων που αναφέρεται στο σημείο II.3.1.

(10) Σε συνδυασμό με την υποσημείωση (6), η σήμανση των εν λόγω ζώων με την εμφύτευση πομποδέκτη ή με ένα ευανάγνωστο τατουάζ που έχει εφαρμοστεί πριν από τις 3 Ιουλίου 2011 πρέπει να επαληθευτεί προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε καταχώριση στο παρόν πιστοποιητικό και πρέπει πάντα να προηγείται οποιουδήποτε εμβολιασμού ή, κατά περίπτωση, δοκιμασίας που πραγματοποιείται στα εν λόγω ζώα.

Image Κείμενο της εικόνας »