1.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 85/6


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/467 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Σεπτεμβρίου 2015

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για διάφορες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 4, το άρθρο 75 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 92 παράγραφος 1α, το άρθρο 111 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), ι), κ) και ιγ) και το άρθρο 308β παράγραφος 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2014, εστιάζει στην άρση των εμποδίων στον τομέα των επενδύσεων, παρέχοντας προβολή και τεχνική υποστήριξη στα επενδυτικά έργα και αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τους νέους και υπάρχοντες χρηματοδοτικούς πόρους. Στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, η σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), αποσκοπεί στην υπέρβαση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ, μέσω της κινητοποίησης ιδιωτικής χρηματοδότησης για στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν μόνο από τις δυνάμεις τις αγοράς. Θα υποστηρίξει στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα των υποδομών, αλλά και τη χρηματοδότηση κεφαλαίων κινδύνου για τις μικρές επιχειρήσεις. Συγχρόνως, οι προσπάθειες για τη θέσπιση Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα εμβαθύνουν τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και θα συμβάλουν στην αύξηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ.

(2)

Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, αλλά και του στόχου της Ένωσης για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να διευκολυνθούν οι επενδύσεις από το ΕΤΣΕ ή από ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες αποτελούν σημαντικούς θεσμικούς επενδυτές, στον τομέα των υποδομών. Για να διευκολυνθούν οι εν λόγω επενδύσεις, θα πρέπει να καθοριστεί μια νέα κατηγορία στοιχείων ενεργητικού για επενδύσεις υποδομής, εντός του πλαισίου που καθορίστηκε με την οδηγία 2009/138/ΕΚ. Η παράλληλη υλοποίηση μιας τέτοιου είδους πρωτοβουλίας, σε συνδυασμό με το ΕΤΣΕ, αναμένεται να αυξήσει τον συνολικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ

(3)

Η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε τεχνικές συμβουλές από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων όσον αφορά τα κριτήρια και τη βαθμονόμηση της νέας κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού για τις επενδύσεις υποδομής.

(4)

Σύμφωνα με τον στόχο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη να υποστηρίξει επενδύσεις για την ενίσχυση της υποδομής της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία μιας περισσότερο διασυνδεδεμένης ενιαίας αγοράς, η νέα κατηγορία στοιχείων ενεργητικού υποδομής δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς ή φυσικές δομές. Αντιθέτως, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα συστήματα και τα δίκτυα που παρέχουν και υποστηρίζουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

(5)

Για να διασφαλιστεί ότι η νέα κατηγορία στοιχείων ενεργητικού υποδομής περιορίζεται πραγματικά στις επενδύσεις σε υποδομή, τα στοιχεία ενεργητικού που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να ανήκουν, χρηματοδοτούνται, αναπτύσσονται ή ελέγχονται από φορέα έργων υποδομής που δεν διεξάγει καμία άλλη δραστηριότητα.

(6)

Η νέα κατηγορία στοιχείων ενεργητικού υποδομής θα πρέπει να πλαισιώνεται από κριτήρια που διασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις υποδομής παρουσιάζουν υγιές προφίλ κινδύνου όσον αφορά την αντοχή τους σε συνθήκες πίεσης, την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών και την προστασία που παρέχει το συμβατικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που προκύπτει ότι οι επενδύσεις υποδομής παρουσιάζουν καλύτερο προφίλ κινδύνου σε σχέση με άλλες εταιρικές επενδύσεις, οι επιβαρύνσεις κινδύνων στις υποενότητες «κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων» και «μετοχικός κίνδυνος» του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου θα πρέπει να μειωθούν.

(7)

Ο φορέας έργων υποδομής θα πρέπει να παρέχει συμβατικό πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει υψηλό βαθμό προστασίας για τους επενδυτές του, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων για ζημίες από τη λήξη του έργου από το συμβαλλόμενο μέρος που έχει συμφωνήσει στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, όπως θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν από τη λήξη μιας συμφωνίας πώλησης. Επιπλέον, θα πρέπει να υφίστανται επαρκείς χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων και αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

(8)

Προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι για τους δανειστές, η οντότητα του έργου υποδομής θα πρέπει να ελέγχεται επαρκώς, να παρέχεται εγγύηση των ίδιων κεφαλαίων και των στοιχείων ενεργητικού και να περιοριστεί η χρήση ταμειακών ροών και δραστηριοτήτων.

(9)

Σε περίπτωση μείωσης της βαθμονόμησης για επενδύσεις σε ομόλογα και δάνεια με βάση την υπόθεση ότι οι περισσότερες επενδύσεις υποδομής διατηρούνται μέχρι τη λήξη τους, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να το πράξει.

(10)

Προκειμένου να υπάρχει κίνητρο για επενδύσεις υποδομής με υψηλό ποσοστό ανάκτησης, η νέα κατηγορία στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να περιορίζεται σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού, και μόνο σε χρεωστικούς τίτλους ανώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα εξωτερικής αξιολόγησης. Παρ' όλα αυτά, προκειμένου να υπάρχει συνοχή με το πλαίσιο για τις μετοχές που καθορίστηκε από την οδηγία 2009/138/ΕΚ, η ένταξη του μετοχικού κεφαλαίου υποδομών σε αυτή τη νέα κατηγορία στοιχείων ενεργητικού δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την ύπαρξη ή το επίπεδο οποιασδήποτε εξωτερικής αξιολόγησης της επενδυτικής οντότητας.

(11)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εξωτερικής αξιολόγησης των επενδύσεων σε επιλέξιμες υποδομές, από καθορισμένο για τον σκοπό αυτό εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΕΟΠΑ), θα πρέπει να εφαρμόζονται συμπληρωματικά κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται ότι η επένδυση ενέχει περιορισμένο κίνδυνο. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να προβλέπουν επαγγελματική διαχείριση του έργου κατά την κατασκευή του, να διασφαλίζουν επαρκή μείωση του κινδύνου κατασκευής, να περιορίζουν τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης και να αποτρέπουν τη λήψη κερδοσκοπικών θέσεων επί παραγώγων σε σχέση με το έργο.

(12)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εξωτερικής αξιολόγησης των επενδύσεων σε επιλέξιμες υποδομές, από καθορισμένο για τον σκοπό αυτό εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΕΟΠΑ), θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το έργο υποδομής πραγματοποιείται σε σταθερό πολιτικό περιβάλλον.

(13)

Έργα βασιζόμενα σε καινοτόμο τεχνολογία ή σχεδιασμό θα πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμα για ένταξη στο πεδίο εφαρμογής αυτής της νέας κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα μπορέσει να διατηρήσει τη θέση της στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής ανάπτυξης. Προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα έργα που βασίζονται σε καινοτομίες είναι ασφαλή, οι ασφαλιστές θα πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, ώστε να βεβαιώνονται ότι η τεχνολογία έχει δοκιμαστεί. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν έλεγχο του πρωτοτύπου, δοκιμαστικό έλεγχο και άλλες μορφές ελέγχου, ώστε να αποδειχθεί ότι το έργο διαθέτει ασφαλή τεχνολογία και σχεδιασμό.

(14)

Συνολικά, από τον συνδυασμό των παραπάνω κριτηρίων, σύμφωνα με τις τεχνικές συμβουλές της ΕΑΑΕΣ, εξασφαλίζεται ότι υφίσταται ένα ορθό από άποψη προληπτικής εποπτείας σύστημα, καθώς τα στοιχεία ενεργητικού υποδομής που επωφελούνται από τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι ασφαλέστερα και λιγότερο ασταθή σε σχέση με συγκρίσιμες εταιρικές επενδύσεις.

(15)

Η ΕΑΑΕΣ ανέλυσε τα στοιχεία των δεικτών μετοχών και των εισηγμένων μετοχών υποδομής και των εταιρειών πρωτοβουλίας ιδιωτικής χρηματοδότησης. Συμπερασματικά, συνέστησε ένα εύρος πίεσης 30 %-39 % για τις υποδομές. Σύμφωνα με τον στόχο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη για ενίσχυση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, επιλέγεται βαθμονόμηση 30 % για τη νέα κατηγορία στοιχείων ενεργητικού υποδομής, καθώς το ποσοστό αυτό παρέχει αποτελεσματικότερα κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα των υποδομών.

(16)

Σε συμφωνία με τη συμβουλευτική γνώμη της ΕΑΑΕΣ, η συμμετρική προσαρμογή στην επιβάρυνση του κεφαλαίου λόγω μετοχών θα πρέπει να εφαρμοστεί στον παράγοντα πίεσης σε μετοχές έργων υποδομής σε αναλογική βάση.

(17)

Η μείωση των επιβαρύνσεων κινδύνων στην ενότητα «κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων» δικαιολογεί την ύπαρξη στοιχείων που αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις υποδομής παρουσιάζουν καλύτερο ποσοστό ανάκτησης σε σχέση με το εταιρικό χρέος και λιγότερη ευαισθησία σε ευρύτερους οικονομικούς παράγοντες. Συνεπώς, όσον αφορά τη νέα κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, η πίεση στο πιστωτικό περιθώριο θα πρέπει να μειωθεί σύμφωνα με τη βαθμονόμηση της ΕΑΑΕΣ. Για να ληφθεί υπόψη το ειδικό κριτήριο ότι οι επενδύσεις υποδομής θα πρέπει να κατέχονται έως τη λήξη τους, θα πρέπει επίσης να μειωθεί και η πίεση στη συνιστώσα ρευστότητας του διαφορικού επιτοκίου.

(18)

Όταν η πίεση στη συνιστώσα ρευστότητας του διαφορικού επιτοκίου μειώνεται για επιλέξιμες επενδύσεις σε έργα υποδομής, η μείωση αυτή θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε στοιχεία του ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο προσαρμογών αντιστοίχισης, χωρίς ωστόσο διπλό υπολογισμό του μειωμένου κινδύνου ρευστότητας. Για τον λόγο αυτό, η πίεση διαφορικού επιτοκίου που εφαρμόζεται σε επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιο προσαρμογής αντιστοίχισης θα πρέπει να είναι είτε η μειωμένη πίεση που εφαρμόζεται σε στοιχεία ενεργητικού προσαρμογής αντιστοίχισης είτε η πίεση περιθωρίου για επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού επενδύσεων, ανάλογα με το ποιο μέγεθος είναι χαμηλότερο.

(19)

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί καταλληλότερη μεταχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτά καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), σύμφωνα με τη μεταχείριση των επενδύσεων στα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως ήδη προβλέπεται στο άρθρο 168 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής (4).

(20)

Τα τελευταία χρόνια τα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτελούν ολοένα και περισσότερο αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ). Η οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) διασφαλίζει ότι οι ΠΜΔ υπόκεινται σε απαιτήσεις παρόμοιες με αυτές των οργανωμένων αγορών, όσον αφορά τις οντότητες τις οποίες δέχονται ως μέλη ή συμμετέχουσες. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) επιβάλλει επίσης παρόμοιες απαιτήσεις διαφάνειας στους ΠΔΜ και τις ρυθμιζόμενες αγορές. Προκειμένου να αιτιολογηθεί η αυξημένη σημασία των ΠΔΜ και η σύγκλιση των κανόνων που εφαρμόζονται τόσο στους ΠΔΜ όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές, τα ανοίγματα που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ΠΔΜ θα πρέπει να θεωρούνται μετοχές τύπου 1 στην υποενότητα μετοχικού κινδύνου.

(21)

Η οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) εισήγαγε ένα μεταβατικό μέτρο για τις επενδύσεις σε μετοχές που αγοράστηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2016. Για την αποφυγή παροχής κινήτρων για σημαντικές αποεπενδύσεις από μη εισηγμένες μετοχές πριν την εφαρμογή του πλαισίου που καθορίστηκε από την οδηγία 2009/138/ΕΚ, το πεδίο εφαρμογής του μεταβατικού μέτρου δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις εισηγμένες μετοχές.

(22)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναλογική μεταχείριση μετοχών που διατηρούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή επενδύσεων υπό μορφή επενδυτικών κεφαλαίων, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, ο κανονισμός αυτός διευκρινίζει περαιτέρω ότι το μεταβατικό μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 308β παράγραφος 13 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ θα εφαρμόζεται στο ποσοστό των μετοχών που κατέχεται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή επενδύσεων υπό μορφή επενδυτικών κεφαλαίων βάσει της κατανομής-στόχου που διέπει τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού την 1η Ιανουαρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της την κατανομή-στόχο. Η μέθοδος αυτή θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να υπολογίσουν το ποσοστό των μετοχών που αγοράσθηκαν από τον διαχειριστή του κεφαλαίου πριν την 1η Ιανουαρίου 2016, στις περιπτώσεις που ο εντοπισμός τέτοιων αγορών καθίσταται αδύνατος λόγω περιορισμών δημοσιοποίησης ή έχει απαγορευτικό κόστος. Εν συνεχεία, το ποσοστό των μετοχών στο οποίο εφαρμόζεται το μεταβατικό μέτρο θα μειώνεται ετησίως κατ' αναλογία με τον δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή των επενδύσεων υπό μορφή επενδυτικών κεφαλαίων.

(23)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 περιλαμβάνει αρκετά δευτερεύοντα σφάλματα στη διατύπωση, τα οποία θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(24)

Ειδικότερα, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 καθορίζει τη μέθοδο αποτίμησης των συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας ομίλων ή που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια που είναι επιλέξιμα για τη φερεγγυότητα του ομίλου. Οι συνέπειες της αποτίμησης των συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι οι ίδιες, ανεξαρτήτως του λόγου εξαίρεσης μιας συγκεκριμένης συνδεδεμένης επιχείρησης από το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας ομίλων και, ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι καταστάσεις κατά τις οποίες μία συνδεδεμένη επιχείρηση μπορεί να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας ομίλων. Συνεπώς, το άρθρο 13 θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(25)

Όσον αφορά τις στρατηγικές συμμετοχές σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα, όπου γίνεται αναφορά στη μέθοδο 1 της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο όμιλος πρέπει να γίνεται και αποδεκτός και ως όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων και να υπάγεται σε συμπληρωματική εποπτεία, σύμφωνα με την ως άνω οδηγία. Για την εφαρμογή της εξαίρεσης, αρκεί το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, σύμφωνα με τον οδηγία 2009/138/ΕΚ. Οι μέθοδοι ενοποίησης τόσο της οδηγίας 2002/87/ΕΚ, όσο και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ θεωρούνται ισοδύναμες, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 342/2014 της Επιτροπής (9). Συνεπώς, το άρθρο 68 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(26)

Όσον αφορά τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία, οι περίοδοι αναφοράς θα είναι εναρμονισμένες και, συνεπώς, η δημοσιοποίηση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα περιλαμβάνει στοιχεία όλων των προηγούμενων ετών, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου 2016. Συνεπώς, το άρθρο 316 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(27)

Επιπροσθέτως, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 παρουσιάζει τυπογραφικά λάθη, όπως λανθασμένες εσωτερικές παραπομπές, τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν.

(28)

Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των εγγενών κινδύνων των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η επιβάρυνση και η πολυπλοκότητα που επωμίζονται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες με το προφίλ κινδύνου τους. Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων που παρατίθενται στον παρόντα κανονισμό, οι πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ουσιώδεις, σε περίπτωση που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων ή την κρίση των χρηστών στους οποίους απευθύνονται οι εν λόγω πληροφορίες.

(29)

Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου του καθεστώτος εποπτείας πριν την πλήρη εφαρμογή του καθεστώτος Φερεγγυότητα ΙΙ την 1η Ιανουαρίου 2016, είναι σημαντικό να τεθεί ο παρών κανονισμός σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιητικές διατάξεις

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 55α) και 55β):

«55α)   “στοιχεία ενεργητικού υποδομής”: οι φυσικές δομές, οι εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα δίκτυα που παρέχουν ή υποστηρίζουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

55β)   “οντότητα έργου υποδομής”: οντότητα που δεν επιτρέπεται να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πέρα από την κατοχή, χρηματοδότηση, ανάπτυξη και έλεγχο στοιχείων ενεργητικού υποδομής, όταν πρωταρχική πηγή εξόφλησης δανειοδοτών και επενδυτών μετοχικών τίτλων αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από τα χρηματοδοτούμενα στοιχεία ενεργητικού».

2)

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

επιχειρήσεις οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας ομίλων, βάσει του άρθρου 214 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·»·

β)

η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, και όταν δεν είναι δυνατή η χρήση των μεθόδων αποτίμησης που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να αποτιμώνται βάσει της μεθόδου αποτίμησης την οποία χρησιμοποιεί η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση για την κατάρτιση των ετήσιων ή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η συμμετέχουσα επιχείρηση αφαιρεί από την αξία της συνδεδεμένης επιχείρησης την αξία της υπεραξίας και άλλων άυλων στοιχείων ενεργητικού, η οποία θα μπορούσε να αποτιμηθεί ως μηδενική, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.».

3)

Στο άρθρο 68, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν αφαιρούν τις στρατηγικές συμμετοχές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 171, οι οποίες περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου βάσει της μεθόδου 1 όπως ορίζεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2002/87/ΕΚ ή βάσει της μεθόδου 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.».

4)

Στον τίτλο I κεφάλαιο V τμήμα 5, παρεμβάλλεται στο ακόλουθο υποτμήμα 1α:

«Υποτμήμα 1α

Επιλέξιμες επενδύσεις σε υποδομές

Άρθρο 164α

Επιλέξιμες επενδύσεις σε υποδομές

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι επιλέξιμες επενδύσεις σε υποδομές περιλαμβάνουν επενδύσεις σε οντότητες υλοποίησης έργων υποδομής που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

η οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής μπορεί να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του υπό διαρκή πίεση σε σχέση με τον κίνδυνο του έργου·

β)

οι ταμειακές ροές που δημιουργεί η οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής για τους παρόχους χρέους και τους επενδυτές μετοχικών τίτλων είναι προβλέψιμες·

γ)

τα στοιχεία ενεργητικού έργου υποδομής και η οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής διέπονται από ένα συμβατικό πλαίσιο που προσφέρει στους παρόχους χρέους και τους επενδυτές μετοχικών τίτλων υψηλό βαθμό προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

α)

όταν τα έσοδα της οντότητας υλοποίησης έργου υποδομής δεν χρηματοδοτούνται με πληρωμές από μεγάλο αριθμό χρηστών, το συμβατικό πλαίσιο περιλαμβάνει διατάξεις που προστατεύουν αποτελεσματικά τους παρόχους του χρέους και τους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη ζημιών που προκύπτουν από τη διακοπή του έργου από το συμβαλλόμενο μέρος που συμφωνεί να αγοράσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από την οντότητα έργου υποδομής·

β)

η οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής έχει επαρκή αποθεματικά κεφάλαια ή άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την κάλυψη των απαιτήσεων έκτακτης χρηματοδότησης και κεφαλαίου κίνησης του έργου·

Όταν οι επενδύσεις είναι σε ομόλογα ή δάνεια, αυτό το συμβατικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα:

i)

οι πάροχοι χρέους έχουν ασφάλεια στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο σε όλα τα στοιχεία ενεργητικού και τις συμβάσεις που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του έργου·

ii)

τα ίδια κεφάλαια ενεχυριάζονται σε παρόχους χρέους, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν τον έλεγχο της οντότητας υλοποίησης έργου υποδομής πριν από την αθέτηση·

iii)

η χρήση των καθαρών λειτουργικών ταμειακών ροών μετά τις υποχρεωτικές πληρωμές από το έργο για σκοπούς άλλους από την εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων είναι περιορισμένη·

iv)

συμβατικοί περιορισμοί στην ικανότητα οντότητας υλοποίησης έργου υποδομής να ασκεί δραστηριότητες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τους παρόχους χρέους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ότι δεν μπορεί να εκδοθεί νέο χρέος χωρίς τη συγκατάθεση των υφιστάμενων παρόχων χρέους·

δ)

όταν οι επενδύσεις είναι σε ομόλογα ή δάνεια, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αποδείξει στην εποπτική αρχή ότι είναι σε θέση να διατηρήσει την επένδυση μέχρι τη λήξη·

ε)

όταν οι επενδύσεις είναι σε ομόλογα για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ, το επενδυτικό μέσο έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων απαιτήσεων, εκτός από νόμιμες απαιτήσεις και απαιτήσεις από αντισυμβαλλόμενους στην περίπτωση παραγώγων·

στ)

όταν οι επενδύσεις είναι σε μετοχές, ομόλογα ή δάνεια ή για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ, πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

i)

τα στοιχεία ενεργητικού έργου υποδομής και η οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής βρίσκονται εντός του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ·

ii)

όταν η οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής, τα ακόλουθα κριτήρια πληρούνται από τον επενδυτή μετοχικού κεφαλαίου, ή όταν υπάρχει πάνω από ένας επενδυτής μετοχικού κεφαλαίου, τα ακόλουθα κριτήρια πληρούνται από μια ομάδα επενδυτών μετοχικού κεφαλαίου στο σύνολό της:

οι επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου έχουν ιστορικό επιτυχούς εποπτείας έργων υποδομής και τη σχετική εμπειρογνωσία,

οι επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου έχουν χαμηλό κίνδυνο αθέτησης ή υπάρχει χαμηλός κίνδυνος οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής να υποστεί σημαντικές ζημίες, ως αποτέλεσμα της αθέτησής του,

παρέχονται κίνητρα στους επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου να προστατεύουν τα συμφέροντα των επενδυτών·

iii)

η οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής έχει θεσπίσει μηχανισμούς για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης που έχουν συμφωνηθεί·

iv)

όταν οι λειτουργικοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί, η διαχείρισή τους γίνεται σωστά·

v)

η οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής χρησιμοποιεί δοκιμασμένη τεχνολογία και σχεδιασμό·

vi)

Η κεφαλαιακή διάρθρωση της οντότητας υλοποίησης έργου υποδομής του επιτρέπει να εξυπηρετήσει το χρέος του·

vii)

ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης για την οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής είναι χαμηλός·

viii)

η οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής χρησιμοποιεί παράγωγα μόνο για σκοπούς μείωσης του κινδύνου.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), οι ταμειακές ροές που δημιουργούνται για τους παρόχους χρέους και τους επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου δεν θεωρούνται αναμενόμενες, εκτός εάν όλα τα έσοδα, εκτός από ένα ασήμαντο μέρος αυτών, πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

i)

τα έσοδα βασίζονται στη διαθεσιμότητα·

ii)

τα έσοδα υπόκεινται σε ρύθμιση του συντελεστή απόδοσης·

iii)

τα έσοδα υπόκεινται σε σύμβαση υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής·

iv)

το επίπεδο της παραγωγής ή χρήσης και η τιμή πληρούν ανεξάρτητα ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

είναι ρυθμιζόμενο,

είναι καθορισμένο συμβατικά,

είναι επαρκώς προβλέψιμο, ως αποτέλεσμα του κινδύνου χαμηλής ζήτησης·

β)

όταν τα έσοδα της οντότητας υλοποίησης έργου υποδομής δεν χρηματοδοτούνται με πληρωμές από μεγάλο αριθμό χρηστών, το συμβαλλόμενο μέρος που συμφωνεί να αγοράσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από την οντότητα υλοποίησης έργου υποδομής είναι ένα από τα ακόλουθα:

i)

μια οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 180 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·

ii)

μια περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή που περιλαμβάνονται στον κανονισμό που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 109α παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

iii)

μια οντότητα με αξιολόγηση ΕΟΠΑ με βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας τουλάχιστον 3·

iv)

μια οντότητα που μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς σημαντική μεταβολή στο επίπεδο και το χρονοδιάγραμμα των εσόδων.».

5)

Το άρθρο 168 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η υποενότητα “κίνδυνος μετοχών” που αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ περιλαμβάνει μια υποενότητα κινδύνου για μετοχές τύπου 1, μια υποενότητα κινδύνου για μετοχές τύπου 2 και μια υποενότητα κινδύνου για επιλέξιμες μετοχές υποδομών.

2.   Οι μετοχές τύπου 1 περιλαμβάνουν μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές σε χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ή τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο 22 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, της οποίας η έδρα ή τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ.

3.   Οι μετοχές τύπου 2 περιλαμβάνουν μετοχές, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εμπορεύματα και άλλες εναλλακτικές επενδύσεις. Περιλαμβάνουν επίσης όλα τα στοιχεία ενεργητικού, εκτός από εκείνα που καλύπτονται στην υποενότητα κινδύνου επιτοκίου, την υποενότητα κινδύνου τιμών ακινήτων ή στην υποενότητα κινδύνου πιστωτικών περιθωρίων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού και των έμμεσων ανοιγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 84 παράγραφοι 1 και 2, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι εφικτή και η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση δεν κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 84 παράγραφος 3.»·

β)

παρεμβάλλεται η παράγραφος 3α:

«3α.   Οι επιλέξιμες μετοχές υποδομών περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μετοχές σε οντότητες έργων υποδομής που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 164α.»·

γ)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Η κεφαλαιακή απαίτηση για κίνδυνο μετοχών ορίζεται ως εξής:

Formula

όπου:

α)

SCRtype1equities είναι η κεφαλαιακή απαίτηση για μετοχές του τύπου 1·

β)

SCRtype2equities είναι η κεφαλαιακή απαίτηση για μετοχές του τύπου 2·

γ)

SCRquinf είναι η κεφαλαιακή απαίτηση για ειδικές μετοχές υποδομών.»·

δ)

η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:

i)

τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«α)

μετοχές, πλην των επιλέξιμων μετοχών υποδομών, που διατηρούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι εφικτή για κάθε πιστωτικό άνοιγμα εντός του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων, ή σε μερίδια ή μετοχές των εν λόγω οργανισμών, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι εφικτή για κάθε άνοιγμα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων·

β)

μετοχές, εκτός από επιλέξιμες μετοχές υποδομών, που διατηρούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**), όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ή σε μερίδια ή μετοχές των εν λόγω οργανισμών, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων·

(*)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18)."

(**)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).»·"

ii)

στο στοιχείο γ), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

μετοχές, εκτός από ειδικές μετοχές υποδομών, που διατηρούνται εντός αυτών των κεφαλαίων, όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι δυνατή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων·»·

iii)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ)

μετοχές, εκτός από ειδικές μετοχές υποδομών, που διατηρούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/760, όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ή σε μερίδια ή μετοχές των εν λόγω οργανισμών, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.».

6)

Στο άρθρο 169 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.   Η κεφαλαιακή απαίτηση για ειδικές μετοχές υποδομών που αναφέρεται στο άρθρο 168 του παρόντος κανονισμού ισούται με την απώλεια των βασικών ιδίων κεφαλαίων που θα προέκυπτε από τις κατωτέρω στιγμιαίες μειώσεις:

α)

μια στιγμιαία μείωση ίση με το 22 % της αξίας των ειδικών μετοχών υποδομών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 212 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 212 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, όταν οι επενδύσεις αυτές έχουν στρατηγικό χαρακτήρα·

β)

μια στιγμιαία μείωση ίση με το άθροισμα του 30 % και του 77 % της συμμετρικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 172 του παρόντος κανονισμού στην αξία των επιλέξιμων μετοχών υποδομών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α).».

7)

Στο άρθρο 170 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.   Όταν μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση έχει λάβει έγκριση από τις εποπτικές αρχές να εφαρμόζει τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 304 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, η κεφαλαιακή απαίτηση για ειδικές μετοχές υποδομών ισούται με την απώλεια των βασικών ιδίων κεφαλαίων που θα προέκυπτε από μια στιγμιαία μείωση:

α)

ίση με το 22 % της αξίας των ειδικών μετοχών υποδομών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 304 παράγραφος 1 σημείο i) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

β)

ίση με το 22 % της αξίας των ειδικών μετοχών υποδομών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 212 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, όταν οι επενδύσεις αυτές έχουν στρατηγικό χαρακτήρα·

γ)

ίση με το άθροισμα του 30 % και του 77 % της συμμετρικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 172 του παρόντος κανονισμού της αξίας των επιλέξιμων μετοχών υποδομών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β).».

8)

Στο άρθρο 171, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τους σκοπούς του άρθρου 169 παράγραφος 1 στοιχείο α), παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 3 στοιχείο α) και του άρθρου 170 παράγραφος 1 στοιχείο β), παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχείο β), ως επενδύσεις σε μετοχές στρατηγικού χαρακτήρα νοούνται οι επενδύσεις σε μετοχές για τις οποίες η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση αποδεικνύει τα εξής:».

9)

Το άρθρο 173 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 173

Κριτήρια για τη χρήση μεταβατικού μέτρου για τυπικό κίνδυνο μετοχών

1.   Το μεταβατικό μέτρο για τυπικό κίνδυνο μετοχών που ορίζεται στο άρθρο 308β παράγραφος 13 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ εφαρμόζεται μόνο για μετοχές του τύπου 1 που αγοράστηκαν την ή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και οι οποίες δεν υπόκεινται στον κίνδυνο μετοχών βάσει της διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 304 της εν λόγω οδηγίας.

2.   Όταν μετοχές διατηρούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή άλλες επενδύσεις υπό μορφή επενδυτικών κεφαλαίων, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, το μεταβατικό μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 308β παράγραφος 13 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ εφαρμόζεται στο ποσοστό των μετοχών που διατηρείται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή επενδύσεων υπό μορφή επενδυτικών κεφαλαίων βάσει του στόχου που διέπει την κατανομή των στοιχείων ενεργητικού την 1η Ιανουαρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της μια τέτοια κατανομή. Το ποσοστό των μετοχών στο οποίο εφαρμόζεται το μεταβατικό μέτρο θα μειώνεται ετησίως κατ' αναλογία με τον δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή των επενδύσεων υπό μορφή επενδυτικών κεφαλαίων. Όταν αυξάνεται η κατανομή στόχων για επενδύσεις σε μετοχές του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή επενδύσεων υπό μορφή επενδυτικών κεφαλαίων, δεν αυξάνεται το ποσοστό των μετοχών στο οποίο εφαρμόζεται το μεταβατικό μέτρο».

10)

Στο άρθρο 180, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 11, 12 και 13:

«11.   Σε ανοίγματα με τη μορφή ομολόγων και δανείων που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 12, εφαρμόζεται συντελεστής κινδύνου stressi ανάλογα με τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας και τη διάρκεια του ανοίγματος, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας

0

1

2

3

Διάρκεια

(duri )

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

έως 5

bi · duri

0,64 %

0,78 %

1,0 %

1,67 %

Άνω των 5 και έως 10

ai + bi · (duri – 5)

3,2 %

0,36 %

3,9 %

0,43 %

5,0 %

0,5 %

8,35 %

1,0 %

Άνω των 10 και έως 15

ai + bi · (duri – 10)

5,0 %

0,36 %

6,05 %

0,36 %

7,5 %

0,36 %

13,35 %

0,67 %

Άνω των 15 και έως 20

ai + bi · (duri – 15)

6,8 %

0,36 %

7,85 %

0,36 %

9,3 %

0,36 %

16,7 %

0,67 %

Άνω των 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

8,6 %

0,36 %

9,65 %

0,36 %

11,1 %

0,36 %

20,05 %

0,36 %

12.   Τα κριτήρια για ανοίγματα στα οποία έχει εφαρμοστεί συντελεστής κινδύνου σύμφωνα με την παράγραφο 11 είναι:

α)

το άνοιγμα συνδέεται με μια ειδική επένδυση σε υποδομές που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 164α·

β)

το άνοιγμα δεν είναι στοιχείο ενεργητικού που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

έχει εκχωρηθεί σε αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 77β παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ,

έχει ταξινομηθεί σε βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας μεταξύ 0 και 2·

γ)

μια πιστοληπτική αξιολόγηση από διορισμένο ΕΟΠΑ είναι διαθέσιμη για το άνοιγμα·

δ)

στο άνοιγμα έχει εφαρμοστεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας μεταξύ 0 και 3.

13.   Σε ανοίγματα με τη μορφή ομολόγων και δανείων που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 12 στοιχεία α) και β), αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 12 στοιχείο γ), εφαρμόζεται συντελεστής κινδύνου stressi που ισοδυναμεί με τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 3 και τη διάρκεια του ανοίγματος, σύμφωνα με τον πίνακα που ορίζεται στην παράγραφο 11.».

11)

Η τελευταία περίοδος του άρθρου 181 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για στοιχεία ενεργητικού του καθορισμένου χαρτοφυλακίου, για τα οποία δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ, και για στοιχεία ενεργητικού επιλέξιμων επενδύσεων με βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 3, ο συντελεστής μείωσης ισούται με 100 %.».

12)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 261α:

«Άρθρο 261α

Διαχείριση κινδύνου για ειδικές επενδύσεις σε υποδομές

1.   Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια πριν από την πραγματοποίηση ειδικών επενδύσεων σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακόλουθων:

α)

μιας τεκμηριωμένης αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο το έργο πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 164α, η οποία έχει υποβληθεί σε διαδικασία επικύρωσης που διεξάγεται από πρόσωπα που δεν δέχονται επιρροή από εκείνα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των κριτηρίων και δεν έχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων με τα εν λόγω πρόσωπα·

β)

μιας επιβεβαίωσης ότι κάθε χρηματοοικονομικό μοντέλο για τις ταμειακές ροές έχει υποβληθεί σε διαδικασία επικύρωσης που διεξάγεται από πρόσωπα που δεν δέχονται επιρροή από εκείνα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού μοντέλου και δεν έχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων με τα εν λόγω πρόσωπα.

2.   Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με ειδική επένδυση σε υποδομές παρακολουθούν τακτικά και διεξάγουν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων στις ταμειακές ροές και τις αξίες των ασφαλειών, υποστηρίζοντας τον φορέα υλοποίησης έργου υποδομής. Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων είναι ανάλογες της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των κινδύνων που ενέχει το έργο υποδομής.

3.   Όταν ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διατηρούν σημαντικές ειδικές επενδύσεις σε υποδομές, κατά την κατάρτιση των γραπτών διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, περιλαμβάνουν προβλέψεις για την ενεργή παρακολούθηση αυτών των επενδύσεων κατά το στάδιο κατασκευής, καθώς και για τη μεγιστοποίηση του ποσού που ανακτάται από αυτές τις επενδύσεις σε περίπτωση σεναρίου διευθέτησης.

4.   Οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με ειδική επένδυση υποδομής σε ομόλογα ή δάνεια συγκροτούν τη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού τους για να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να διατηρούν, σε συνεχή βάση, την επένδυση μέχρι τη λήξη.».

13)

Στο άρθρο 316, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει δεδομένα των προηγούμενων τεσσάρων ετών. Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, αυτή περιλαμβάνει δεδομένα για όλα τα προηγούμενα έτη, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2016.».

Άρθρο 2

Διορθωτικές διατάξεις

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 διορθώνεται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 73 παράγραφος 1, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 72 είναι είτε εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) είτε εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο ι):».

2)

Το άρθρο 170 διορθώνεται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

μια στιγμιαία μείωση ίση με το 22 % της αξίας των μετοχών του τύπου 1 που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 304 παράγραφος 1 σημείο i) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·»·

β)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

ίση με το 22 % της αξίας των μετοχών του τύπου 2 που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 304 παράγραφος 1 σημείο i) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·».

3)

Το άρθρο 176 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Στα ομόλογα ή δάνεια για τα οποία υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ εφαρμόζεται συντελεστής κινδύνου stressi ανάλογα με τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας και την τροποποιημένη διάρκεια duri του ομολόγου ή του δανείου i σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας

0

1

2

3

4

5 και 6

Διάρκεια

(duri )

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

έως 5

bi · duri

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

Άνω των 5 και έως 10

ai + bi · (duri – 5)

4,5 %

0,5 %

5,5 %

0,6 %

7,0 %

0,7 %

12,5 %

1,5 %

22,5 %

2,5 %

37,5 %

4,2 %

Άνω των 10 και έως 15

ai + bi · (duri – 10)

7,0 %

0,5 %

8,5 %

0,5 %

10,5 %

0,5 %

20,0 %

1,0 %

35,0 %

1,8 %

58,5 %

0,5 %

Άνω των 15 και έως 20

ai + bi · (duri – 15)

9,5 %

0,5 %

11 %

0,5 %

13,0 %

0,5 %

25,0 %

1,0 %

44,0 %

0,5 %

61,0 %

0,5 %

Άνω των 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

12,0 %

0,5 %

13,5 %

0,5 %

15,5 %

0,5 %

30,0 %

0,5 %

46,6 %

0,5 %

63,5 %

0,5 %»

β)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Στα ομόλογα και δάνεια για τα οποία δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ, για τα οποία οι οφειλέτες δεν έχουν καταθέσει εξασφαλίσεις που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 214, εφαρμόζεται συντελεστής κινδύνου stressi ανάλογα με τη διάρκεια duri του ομολόγου ή του δανείου i, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Διάρκεια (duri )

stressi

έως 5

3 % · duri

Άνω των 5 και έως 10

15 % + 1,7 % · (duri – 5)

Άνω των 10 και έως 20

23,5 % + 1,2 % · (duri – 10)

Άνω των 20

min(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20);1)»

4)

Στο άρθρο 179, η παράγραφος 1 διορθώνεται ως εξής:

α)

Η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η κεφαλαιακή απαίτηση SCRcd για τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου πιστωτικών παραγώγων εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ισούται με την υψηλότερη από τις ακόλουθες κεφαλαιακές απαιτήσεις:»·

β)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

την απώλεια βασικών ιδίων κεφαλαίων που θα ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας αύξησης σε απόλυτους όρους του πιστωτικού περιθωρίου των υποκείμενων μέσων των πιστωτικών παραγώγων·».

5)

Στο άρθρο 192 παράγραφος 2, ο τελευταίος τύπος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«LGD = max(90 % · (Recoverables + 50 % · RMre ) – F′ · Collateral;0)».

6)

Στο άρθρο 218, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όταν ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν συνάψει διάφορες συμβάσεις αντασφάλισης υπερβολικών ζημιών, καθεμία από τις οποίες πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), και σε συνδυασμό μεταξύ τους πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ), ο συνδυασμός τους θεωρείται ως μία αναγνωρίσιμη σύμβαση αντασφάλισης υπερβολικών ζημιών.».

7)

Στο άρθρο 296, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Η έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης περιλαμβάνει πληροφορίες για τα πεδία που αναφέρονται στο άρθρο 263, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.».

8)

Στο άρθρο 317, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Συγκεντρωτικά ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εποπτευόμενες επιχειρήσεις και ομίλους σύμφωνα με το άρθρο 316 δημοσιοποιούνται για κάθε ημερολογιακό έτος εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οι επιχειρήσεις με εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου οφείλουν βάσει του άρθρου 312 παράγραφος 1 στοιχείο γ) να υποβάλλουν ετήσια ποσοτικά υποδείγματα. Στοιχεία σχετικά με τις εποπτικές αρχές διατίθενται εντός τεσσάρων μηνών μετά τις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.».

9)

Στο άρθρο 330, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον ορισμένα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας μιας συνδεδεμένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή σχετικής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας ή ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή μεικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών δεν μπορούν ουσιαστικά να διατεθούν για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου, οι εποπτικές αρχές εξετάζουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

αν το στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων υπόκειται σε νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις που περιορίζουν την ικανότητα του εν λόγω στοιχείου να απορροφήσει όλα τα είδη ζημιών, όποτε αυτές προκύπτουν στον όμιλο·

β)

αν υπάρχουν νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις που περιορίζουν τη δυνατότητα μεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση ασφάλισης ή αντασφάλισης·

γ)

αν η διάθεση αυτών των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου δεν θα ήταν δυνατή εντός μέγιστης προθεσμίας 9 μηνών·

δ)

κατά πόσον, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 2, το στοιχείο ιδίων κεφαλαίων δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 71, 73 και 77· για τον σκοπό αυτό, ο όρος “κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας” στα εν λόγω άρθρα περιλαμβάνει τόσο τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας της συνδεδεμένης επιχείρησης που έχει εκδώσει το στοιχείο ιδίων κεφαλαίων όσο και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου.».

10)

Στο άρθρο 375, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών υποβάλλουν στην εποπτική αρχή του ομίλου τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το αργότερο σε 26 εβδομάδες μετά την ημερομηνία αναφοράς της εναρκτήριας οικονομικής κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 314 παράγραφος 1 στοιχείο α).».

11)

Το παράρτημα XVII διορθώνεται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

12)

Το παράρτημα XVIII διορθώνεται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

13)

Το παράρτημα XXI διορθώνεται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(7)  Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1).

(8)  Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1).

(9)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 342/2014 της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014, που συμπληρώνει την οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή των μεθόδων υπολογισμού των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 100 της 3.4.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα XVII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/35 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το μέρος B τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 2 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

όταν η μέθοδος του κινδύνου ασφαλίστρων εφαρμόζεται για την αντικατάσταση των τυπικών παραμέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 218 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)) και στοιχείο γ) σημείο ii), οι αθροιστικές ζημίες και τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα δεν προσαρμόζονται για τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστικές συμβάσεις και φορείς ειδικού σκοπού ή αντασφάλιστρα»·

β)

στο σημείο 2 στοιχείο δ), η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«όταν εφαρμόζεται η μέθοδος κινδύνου ασφαλίστρου για την αντικατάσταση των τυπικών παραμέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 218 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) και στοιχείο γ) σημείο i):».

2.

Στο μέρος Δ σημείο 5, η πρώτη περίοδος και ο πρώτος μαθηματικός τύπος αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της πρόβλεψης ορίζεται ως εξής:

Image».

3.

Το μέρος ΣΤ σημείο 3 στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

όταν η σύμβαση αντασφάλισης αναγνωρίσιμων υπερβολικών ζημιών που αναφέρεται στο άρθρο 218 παράγραφος 2 προβλέπει αποζημίωση μόνο έως ένα συγκεκριμένο όριο, το b2 είναι το ποσό αυτού του ορίου.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα XVIII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/35 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο μέρος Γ σημείο 2 στοιχείο β), η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«περιλαμβάνουν καθεμία από τις ακόλουθες υποενότητες του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο του μερικού εσωτερικού υποδείγματος:».

2.

Το μέρος Γ σημείο 2 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

περιλαμβάνουν την ενότητα κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου, εκτός εάν εμπίπτει στο πεδίο του μερικού εσωτερικού υποδείγματος».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα XXI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/35 τροποποιείται ως εξής:

1.

Η τελευταία περίοδος του μέρους Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 32 παρέχονται σε σχέση με το τέλος του τελευταίου ημερολογιακού έτους. Όσον αφορά τις παραγράφους 12 έως 21, 23, 24 και 29 έως 31, τα στοιχεία αφορούν το τέλος του οικονομικού έτους των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών ομίλων που έληξε το τελευταίο ημερολογιακό έτος.».

2.

Η τελευταία φράση του μέρους Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι πληροφορίες που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 18 παρέχονται σε σχέση με το τελευταίο ημερολογιακό έτος.».