2.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 25/56


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/132 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Φεβρουαρίου 2016

για τον καθορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χοίρειο κρέας βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2334

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση που χορηγείται δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2334 της Επιτροπής (2) είχε θετικό αντίκτυπο στην αγορά χοιρείου κρέατος. Αναμένεται περαιτέρω σταθεροποίηση των τιμών.

(2)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τερματιστεί η χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος και να καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων.

(3)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να καταργηθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2334.

(4)

Για την αποφυγή κερδοσκοπίας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χοίρειο κρέας δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2334 είναι η 3η Φεβρουαρίου 2016.

Άρθρο 2

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2334 καταργείται με ισχύ από τις 3 Φεβρουαρίου 2016.

Ωστόσο, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται όσον αφορά τις συμβάσεις που συνήφθησαν με βάση αυτό τον κανονισμό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2334 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το άνοιγμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας και τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης (ΕΕ L 329 της 15.12.2015, σ. 10).