22.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/2


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/67 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιανουαρίου 2016

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών ametoctradin, chlorothalonil, diphenylamine, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, prothioconazole, thiacloprid και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες chlorothalonil, propamocarb, thiacloprid και trifloxystrobin έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες ametoctradin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin και prothioconazole, έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο μέρος A του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού. Για την ουσία diphenylamine (διφαινυλαμίνη) έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο παράρτημα V και στο μέρος A του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού. Όσον αφορά την ουσία halauxifen-methyl, δεν καθορίστηκαν συγκεκριμένα ΑΟΚ ούτε η εν λόγω ουσία συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού και, έτσι, ισχύει η εξ ορισμού τιμή του 0,01 mg/kg που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στο πλαίσιο διαδικασίας για την έγκριση της χρήσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία ametoctradin στο φασκόμηλο και τον βασιλικό, υποβλήθηκε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ.

(3)

Όσον αφορά την ουσία flonicamid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για χρήση στις πιπεριές, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τα μπιζέλια (χωρίς λοβό), τους βαμβακόσπορους, την κριθή, τη βρώμη και τη σίκαλη. Όσον αφορά την ουσία fluazinam, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για χρήση στις τομάτες. Όσον αφορά τις ουσίες fluoxastrobin και prothioconazole, οι εν λόγω αιτήσεις υποβλήθηκαν για χρήση στα ασκαλώνια. Όσον αφορά την ουσία propamocarb, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για χρήση στα πράσα. Όσον αφορά την ουσία thiacloprid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για χρήση στους κονδύλους ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, υποβλήθηκε αίτηση για χρήση της ουσίας chlorothalonil στα μύρτιλλα τα μακρόκαρπα. Ο αιτών ισχυρίζεται ότι η εγκεκριμένη χρήση της ουσίας αυτής για τις εν λόγω καλλιέργειες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει ως αποτέλεσμα κατάλοιπα που υπερβαίνουν τα ΑΟΚ που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και ότι χρειάζεται υψηλότερο ΑΟΚ για να αποφευχθούν οι εμπορικοί φραγμοί όσον αφορά την εισαγωγή των εν λόγω καλλιεργειών.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξετάζοντας ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα, και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ (2). Η Αρχή διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε.

(7)

Όσον αφορά την ουσία propamocarb, η Αρχή συνιστά τον καθορισμό νέου ΑΟΚ για τα πράσα στο επίπεδο των 30 mg/kg, το οποίο προέκυψε από τη στρογγυλοποίηση της τιμής των 20 mg/kg όπως υπολογίστηκε με τον υπολογιστή ΑΟΚ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Εφαρμόζοντας τον συντελεστή βρασμού 0,88 για φυλλώδεις καλλιέργειες στα πράσα, το προτεινόμενο ΑΟΚ δεν θα οδηγήσει σε υπέρβαση της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης, δηλαδή είναι ασφαλές για τον καταναλωτή. Ωστόσο, λόγω των ανησυχιών που εξέφρασαν ορισμένα κράτη μέλη, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί το ΑΟΚ στο μη στρογγυλοποιημένο επίπεδο των 20 mg/kg. Η τιμή αυτή καλύπτει επαρκώς τις προβλεπόμενες χρήσεις για τα πράσα.

(8)

Σχετικά με όλες τις άλλες αιτήσεις, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ικανοποιούνταν όλες οι απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδομένα και ότι οι τροποποιήσεις των ΑΟΚ που ζητούνταν από τους αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Η Αρχή κατέληξε επίσης ότι ούτε στην περίπτωση της έκθεσης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής στις εν λόγω ουσίες μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να τις περιέχουν ούτε στην περίπτωση της βραχυχρόνιας έκθεσης μέσω ακραίας κατανάλωσης των σχετικών καλλιεργειών και προϊόντων αποδείχτηκε ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης ή της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης.

(9)

Όσον αφορά την ουσία diphenylamine, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 772/2013 της Επιτροπής (3) καθορίζει προσωρινά ΑΟΚ για τα μήλα και τα αχλάδια. Τα δεδομένα παρακολούθησης καταδεικνύουν ότι η αναπόφευκτη διασταυρούμενη επιμόλυνση στην οποία εκτίθενται τα μη επεξεργασμένα μήλα και αχλάδια εξακολουθεί να διαπράττεται. Για να εξασφαλιστεί στους υπευθύνους επιχειρήσεων ο απαραίτητος χρόνος για την πλήρη άρση των καταλοίπων της ουσίας diphenylamine στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν τα εν λόγω προσωρινά ΑΟΚ, τα οποία θα επανεξετασθούν. Κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

(10)

Στις 5 Ιουλίου 2013 η Επιτροπή του Codex Alimentarius (CAC) (4) ενέκρινε ανώτατο όριο καταλοίπων του Codex (CXL) για την ουσία trifloxystrobin σε ελιές για την παραγωγή ελαιολάδου. Το εν λόγω CXL είναι ασφαλές για τους καταναλωτές στην Ένωση (5) και, επομένως, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ως ΑΟΚ.

(11)

Όσον αφορά τις ουσίες thiacloprid και trifloxystrobin, τροποποιήθηκαν διάφορα ΑΟΚ με τον κανονισμό (EE) 2015/1200 της Επιτροπής (6). Ο εν λόγω κανονισμός μειώνει το ΑΟΚ για την ουσία thiacloprid στους κονδύλους ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια) και για την ουσία trifloxystrobin στις ελιές για την παραγωγή ελαιολάδου στα σχετικά όρια προσδιορισμού, από τις 12 Φεβρουαρίου 2016. Για λόγους ασφαλείας δικαίου, είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν από την ίδια ημερομηνία τα ΑΟΚ τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(12)

Για την ουσία halauxifen-methyl, η Αρχή υπέβαλε συμπέρασμα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσον αφορά την εν λόγω δραστική ουσία (7). Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή συνέστησε να καθοριστούν ΑΟΚ για τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις σύμφωνα με τις ορθές γεωργικές πρακτικές στην Ένωση. Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλληλα όρια προσδιορισμού.

(13)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(14)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντούτοις, εφαρμόζεται από τις 12 Φεβρουαρίου 2016 όσον αφορά το ΑΟΚ για την ουσία thiacloprid στους κονδύλους ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια) και το ΑΟΚ για την ουσία trifloxystrobin στις ελιές για την παραγωγή ελαιολάδου.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Επιστημονικές εκθέσεις της EFSA διαθέσιμες στο διαδίκτυο: http://www.efsa.europa.eu

Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για τη χρήση της ουσίας ametoctradin στο φασκόμηλο και τον βασιλικό. EFSA Journal 2015· 13(6):4153 [22 σ.].

Καθορισμός ανοχής κατά την εισαγωγή για την ουσία chlorothalonil στα μύρτιλλα τα μακρόκαρπα. EFSA Journal 2015· 13(7):4193 [21 σ.].

Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία flonicamid σε διάφορες καλλιέργειες. EFSA Journal 2015· 13(5):4103 [26 σ.].

Αιτιολογημένη γνώμη για τον καθορισμό νέου ΑΟΚ για την ουσία fluazinam στις τομάτες. EFSA Journal 2015· 13(6):4154 [23 σ.].

Τροποποίηση των ισχυόντων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία fluoxastrobin στα ασκαλώνια. EFSA Journal 2015· 13(6):4143 [19 σ.].

Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του ισχύοντος ορίου καταλοίπων για την ουσία propamocarb στα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τα ασκαλώνια και τα πράσα. EFSA Journal 2015· 13(4):4084 [20 σ.].

Τροποποίηση των ισχυόντων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία prothioconazole στα ασκαλώνια. EFSA Journal 2015· 13(5):4105 [20 σ.].

Τροποποίηση των ισχυόντων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία thiacloprid στους κονδύλους ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια). EFSA Journal 2015· 13(7):4191 [18 σ.].

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 772/2013 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2013, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας diphenylamine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (ΕΕ L 217 της 13.8.2013, σ. 1).

(4)  Οι εκθέσεις της Επιτροπής του Κώδικα Τροφίμων για τα κατάλοιπα των παρασιτοκτόνων διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf

Κοινό πρόγραμμα FAO/WHO για τα πρότυπα τροφίμων, Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων. Προσαρτήματα II και III. Τριακοστή έκτη συνεδρίαση. Ρώμη, Ιταλία, 1-5 Ιουλίου 2013.

(5)  Επιστημονική υποστήριξη για τη διατύπωση της θέσης της ΕΕ στην 45η συνεδρίαση της Επιτροπής του Κώδικα Τροφίμων για τα κατάλοιπα των παρασιτοκτόνων (CCPR). EFSA Journal 2013·11(7):3312 [210 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3312.

(6)  Κανονισμός (EE) 2015/1200 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiacloprid και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (ΕΕ L 195 της 23.7.2015, σ. 1).

(7)  Συμπεράσματα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσον αφορά τη δραστική ουσία halauxifen-methyl (XDE-729 methyl). EFSA Journal 2014· 12(12):3913 [93 σ.].


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II, ΙΙΙ και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

οι στήλες για τις ουσίες chlorothalonil, propamocarb, thiacloprid και trifloxystrobin αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (2)

Chlorothalonil (R)

Propamocarb (Άθροισμα propamocarb και των αλάτων του εκφραζόμενο ως propamocarb) (R)

Thiacloprid

Trifloxystrobin (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

0,01 (1)

 

 

0110000

Εσπεριδοειδή

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,5

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

 

 

 

0110020

Πορτοκάλια

 

 

 

 

0110030

Λεμόνια

 

 

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

0110050

Μανταρίνια

 

 

 

 

0110990

Άλλα

 

 

 

 

0120000

Ακρόδρυα

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02

0120010

Αμύγδαλα

 

 

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

 

 

0120040

Κάστανα

 

 

 

 

0120050

Καρύδες

 

 

 

 

0120060

Φουντούκια

 

 

 

 

0120070

Μακαντάμια

 

 

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

0120090

Κουκουνάρια

 

 

 

 

0120100

Φιστίκια

 

 

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

 

 

0120990

Άλλα

 

 

 

 

0130000

Μηλοειδή

2 (+)

 

 

0,7

0130010

Μήλα

 

 

0,3

 

0130020

Αχλάδια

 

 

0,3

 

0130030

Κυδώνια

 

 

0,7

 

0130040

Μούσμουλα

 

 

0,7

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 

0,7

 

0130990

Άλλα

 

 

0,01 (1)

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

 

 

0,5

3

0140010

Βερίκοκα

1 (+)

 

 

 

0140020

Κεράσια (γλυκά)

0,01 (1)

 

 

 

0140030

Ροδάκινα

1 (+)

 

 

 

0140040

Δαμάσκηνα

0,01 (1)

 

 

 

0140990

Άλλα

0,01 (1)

 

 

 

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

 

 

0151000

α)

σταφύλια

3 (+)

 

0,01 (1)

3

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

0152000

β)

φράουλες

4 (+)

 

1

1

0153000

γ)

καρποί βάτου

0,01 (1)

 

 

3

0153010

Βατόμουρα

 

 

1

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

1

 

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

 

 

6

 

0153990

Άλλα

 

 

0,01 (1)

 

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

 

 

1

 

0154010

Μύρτιλλα

0,01 (1)

 

 

2

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

5

 

 

0,01 (1)

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

0,01 (1)

 

 

1,5 (+)

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

15 (+)

 

 

1,5 (+)

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

0,01 (1)

 

 

2

0154990

Άλλα

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

 

 

 

 

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

0,01 (1)

 

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161020

Σύκα

 

 

0,5

0,01 (1)

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

4

0,3

0161040

Κουμκουάτ

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161050

Καράμβολες

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161060

Kaki/Λωτός

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161990

Άλλα

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

0,01 (1)

 

 

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο)

 

 

0,2

0,01 (1)

0162020

Λίτσι

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

 

0,01 (1)

4 (+)

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162990

Άλλα

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

 

 

0163010

Αβοκάντο

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163020

Μπανάνες

15 (+)

 

0,01 (1)

0,05

0163030

Μάνγκο

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163040

Παπάγια

15 (+)

 

0,5

0,6

0163050

Ρόδια

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163060

Cherimoyas

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163070

Γκουάβα

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163080

Ανανάς

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163090

Αρτόκαρπος

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163990

Άλλα

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

 

 

0211000

α)

πατάτες

0,01 (1) (+)

0,3

0,02

0,02

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

 

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

 

 

0212990

Άλλα

 

 

 

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

 

0213010

Κοκκινογούλια

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0,02

0213020

Καρότα

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,1

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

1 (+)

0,01 (1)

0,05

0,02

0213040

Χρένα

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,08

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0,01 (1)

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,04

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,08

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

0,01 (1)

3

0,05

0,08

0213090

Λαγόχορτα

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,04

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,04

0213110

Γογγύλια

0,3 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,04

0213990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0220000

Βολβώδη λαχανικά

(+)

 

 

 

0220010

Σκόρδα

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220020

Κρεμμύδια

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220030

Ασκαλώνια

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/ σιμπούλα

10

30

0,15

0,1

0220990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

0231000

α)

σολανώδη

 

 

 

 

0231010

Ντομάτες

6 (+)

4

0,5

0,7

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

0,01 (1)

3

1

0,4 (+)

0231030

Μελιτζάνες

6 (+)

4

0,7

0,7

0231040

Μπάμιες

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0231990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

5 (+)

5

0,5

0,3

0232010

Αγγούρια

 

 

 

(+)

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

(+)

0232030

Κολοκύθια

 

 

(+)

 

0232990

Άλλα

 

 

 

 

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

1 (+)

5

 

0,3

0233010

Πεπόνια

 

 

0,2

 

0233020

Κολοκύθες

 

 

0,01 (1)

 

0233030

Καρπούζια

 

 

0,2

 

0233990

Άλλα

 

 

0,01 (1)

 

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

 

 

 

 

0241000

α)

ανθοκράμβες

 

 

0,3 (+)

0,5

0241010

Μπρόκολα

0,01 (1)

3

 

 

0241020

Κουνουπίδια

2 (+)

10 (+)

 

 

0241990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

 

 

0,3

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

3 (+)

2

 

0,6

0242020

Λάχανα

0,6 (+)

0,7

 

0,5

0242990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

0,01 (1)

 

 

3 (+)

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

20

1

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

20

0,4

 

0243990

Άλλα

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

0,01 (1)

0,3

0,04

0,01 (1)

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

 

 

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

0,01 (1)

 

 

 

0251010

Λυκοτρίβολο

 

20 (+)

8

0,01 (1)

0251020

Μαρούλια

 

40

1

15

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

20 (+)

0,15 (+)

15 (+)

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

20 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

20 (+)

0,7 (+)

0,01 (1)

0251060

Ρόκα

 

30

2 (+)

0,01 (1)

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

20 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

20 (+)

2 (+)

15

0251990

Άλλα

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0252010

Σπανάκι

 

40

0,15 (+)

 

0252020

Ανδράκλα

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

0,01 (1)

0,15 (+)

 

0252990

Άλλα

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0254000

δ)

Νεροκάρδαμο

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0,01 (1)

15

0,01 (1)

0,01 (1)

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

 

30 (+)

5

15 (+)

0256010

Φραγκομαϊντανός

0,02 (1)

 

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

0,02 (1)

 

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου

5 (+)

 

 

 

0256040

Μαϊντανός

5 (+)

 

 

 

0256050

Φασκόμηλο

0,02 (1)

 

 

 

0256060

Δενδρολίβανο

0,02 (1)

 

 

 

0256070

Θυμάρι

0,02 (1)

 

 

 

0256080

Βασιλικός

0,02 (1)

 

 

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

0,02 (1)

 

 

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

0,02 (1)

 

 

 

0256990

Άλλα

0,02 (1)

 

 

 

0260000

Ψυχανθή

 

 

 

 

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

5 (+)

0,1

0,4 (+)

1 (+)

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

3 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

5 (+)

0,01 (1)

0,2

0,01 (1)

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

1 (+)

0,01 (1)

0,2

0,01 (1)

0260050

Φακές

0,6 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0260990

Άλλα

0,01 (1) (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

 

 

 

 

0270010

Σπαράγγια

0,01 (1) (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0270020

Άγριες αγγινάρες

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270030

Σέλινο

10 (+)

0,01 (1)

0,7

1

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

0,01 (1)

0,01 (1)

0,7

0,01 (1)

0270050

Αγκινάρες

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,3

0270060

Πράσα

8 (+)

20

0,1

0,7

0270070

Ραβέντι

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02

0,01 (1)

0270080

Φύτρα μπαμπού

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270090

Καρδιές φοινίκων

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

0,5 (+)

 

 

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

0,01 (1)

 

 

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

0,01 (1)

 

 

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

(+)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0300010

Φασόλια

3

 

0,08 (+)

 

0300020

Φακές

0,2

 

0,01 (1)

 

0300030

Μπιζέλια

1

 

0,08 (+)

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

0,2

 

0,01 (1)

 

0300990

Άλλα

0,01 (1)

 

0,01 (1)

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

0,01 (1)

 

 

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

0,1 (+)

 

0,02 (1)

0,02

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

0,01 (1)

 

0,3

0,01 (1)

0401040

Σπόροι σησαμιού

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

0,01 (1)

 

0,6 (+)

0,01 (1)

0401070

Σόγια

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401080

Σπέρματα σιναπιού

0,01 (1)

 

0,6 (+)

0,01 (1)

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

0,01 (1)

 

0,15

0,01 (1)

0401100

Σπόροι κολοκύθας

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401110

Σπέρματα κνήκου

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401120

Σπόροι βόραγου

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401140

Κανναβόσπορος

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401990

Άλλα

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402000

Ελαιούχοι καρποί

0,01 (1)

 

 

 

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

 

 

4

0,3

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402040

Καπόκ

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402990

Άλλα

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

0,01 (1)

 

 

0500010

Κριθάρι

0,4 (+)

 

0,9

0,5

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500030

Καλαμπόκι

0,01 (1)

 

0,01 (1) (+)

0,02

0500040

Κεχρί

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500050

Βρώμη

0,4 (+)

 

0,9

0,4 (+)

0500060

Ρύζι

0,01 (1)

 

0,02

5

0500070

Σίκαλη

0,1 (+)

 

0,06

0,3

0500080

Σόργο

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500090

Σίτος

0,1 (+)

 

0,1

0,3

0500990

Άλλα

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0610000

Τέια

 

 

10 (+)

 

0620000

Κόκκοι καφέ

 

 

0,05 (1)

 

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

 

 

 

0631000

α)

άνθη

 

 

0,05 (1)

 

0631010

Χαμομήλι

 

 

 

 

0631020

Ιβίσκος

 

 

 

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

 

 

 

0631040

Γιασεμί

 

 

 

 

0631050

Τίλιο

 

 

 

 

0631990

Άλλα

 

 

 

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

 

 

50 (+)

 

0632010

Φράουλα

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Μάτε

 

 

 

 

0632990

Άλλα

 

 

 

 

0633000

γ)

ρίζες

 

 

0,02 (+)

 

0633010

Βαλεριάνα

 

 

 

 

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

 

 

 

0633990

Άλλα

 

 

 

 

0639000

δ)

κάθε άλλο μέρος του φυτού

 

 

0,05 (1)

 

0640000

Κόκκοι κακάο

 

 

0,05 (1)

 

0650000

Χαρούπια

 

 

0,05 (1)

 

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

60 (+)

0,05 (1)

0,05 (1)

40

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

 

 

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,05 (1)

0,05 (1)

0,08 (+)

0,05 (1)

0810010

Γλυκάνισο

 

 

 

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

 

 

 

0810030

Σέλινο

 

 

 

 

0810040

Κορίανδρος

 

 

 

 

0810050

Κύμινο

 

 

 

 

0810060

Άνηθος

 

 

 

 

0810070

Μάραθο

 

 

 

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

 

 

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

 

 

 

0810990

Άλλα

 

 

 

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0820010

Μπαχάρι

 

 

 

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

 

 

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

 

 

 

0820040

Καρδάμωμο

 

 

 

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

 

 

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

 

 

 

0820070

Βανίλια

 

 

 

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

 

 

 

0820990

Άλλα

 

 

 

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0830010

Κανέλα

 

 

 

 

0830990

Άλλα

 

 

 

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

 

 

 

0840010

Γλυκόριζα

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840030

Κουρκουμά

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Άλλα

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0850010

Γαρύφαλλα

 

 

 

 

0850020

Κάπαρη

 

 

 

 

0850990

Άλλα

 

 

 

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

 

 

 

0860990

Άλλα

 

 

 

 

0870000

Επίσπερμο

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

 

 

 

0870990

Άλλα

 

 

 

 

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

 

0,02

0,02

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

 

0,05

0,01 (1)

0900990

Άλλα

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

 

 

 

1010000

Ιστοί από

 

 

 

 

1011000

α)

χοίροι

(+)

 

 

0,04

1011010

Μυς

0,02

0,01 (+)

0,1

(+)

1011020

Λιπώδης ιστός

0,07

0,01 (+)

0,01 (1)

(+)

1011030

Ήπαρ

0,2

0,1 (+)

0,5

(+)

1011040

Νεφροί

0,2

0,02 (+)

0,5

(+)

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,2

0,1

0,5

 

1011990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1012000

β)

βοοειδή

 

 

 

 

1012010

Μυς

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1012020

Λιπώδης ιστός

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1012030

Ήπαρ

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1012040

Νεφροί

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,7

0,2

0,5

0,07

1012990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1013000

γ)

πρόβατα

 

 

 

 

1013010

Μυς

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1013020

Λιπώδης ιστός

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1013030

Ήπαρ

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1013040

Νεφροί

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,7

0,2

0,5

0,07

1013990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1014000

δ)

αίγες

 

 

 

 

1014010

Μυς

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1014020

Λιπώδης ιστός

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1014030

Ήπαρ

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1014040

Νεφροί

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,7

0,2

0,5

0,07

1014990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1015000

ε)

ιπποειδή

 

 

 

 

1015010

Μυς

0,15

0,01

0,1

0,04

1015020

Λιπώδης ιστός

0,1

0,01

0,04

0,06

1015030

Ήπαρ

0,2

0,2

0,5

0,07

1015040

Νεφροί

0,7

0,05

0,5

0,04

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,7

0,2

0,5

0,07

1015990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1016000

στ)

πουλερικά

0,01 (1) (+)

 

 

0,04

1016010

Μυς

 

0,02 (+)

0,02

(+)

1016020

Λιπώδης ιστός

 

0,01 (+)

0,01 (1)

(+)

1016030

Ήπαρ

 

0,05 (+)

0,02

(+)

1016040

Νεφροί

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

0,05

0,02

 

1016990

Άλλα

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1017000

ζ)

άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

 

 

 

 

1017010

Μυς

0,15

0,01

0,1

0,04

1017020

Λιπώδης ιστός

0,1

0,01

0,04

0,06

1017030

Ήπαρ

0,2

0,2

0,5

0,07

1017040

Νεφροί

0,7

0,05

0,5

0,04

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,7

0,2

0,5

0,07

1017990

Άλλα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1020000

Γάλα

0,1

0,01 (+)

0,05

0,02 (1)

1020010

Βοοειδή

 

 

 

(+)

1020020

Πρόβατα

 

 

 

(+)

1020030

Αίγες

 

 

 

(+)

1020040

Άλογα

 

 

 

 

1020990

Άλλα

 

 

 

 

1030000

Αυγά πτηνών

0,01 (1) (+)

0,05 (+)

0,02 (1)

0,04 (+)

1030010

Όρνιθες

 

 

 

 

1030020

Πάπιες

 

 

 

 

1030030

Χήνες

 

 

 

 

1030040

Ορτύκια

 

 

 

 

1030990

Άλλα

 

 

 

 

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

Αμφίβια και ερπετά

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1060000

Χερσαία ασπόνδυλα ζώα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

β)

προστίθεται η ακόλουθη στήλη για την ουσία halauxifen-methyl:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (4)

Halauxifen-methyl (άθροισμα halauxifen-methyl και x 11393729 (halauxifen), εκφραζόμενο ως halauxifen-methyl)

(1)

(2)

(3)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

0110000

Εσπεριδοειδή

0,02  (3)

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

0110020

Πορτοκάλια

 

0110030

Λεμόνια

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

0110050

Μανταρίνια

 

0110990

Άλλα

 

0120000

Ακρόδρυα

0,05  (3)

0120010

Αμύγδαλα

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

0120040

Κάστανα

 

0120050

Καρύδες

 

0120060

Φουντούκια

 

0120070

Μακαντάμια

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

0120090

Κουκουνάρια

 

0120100

Φιστίκια

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

0120990

Άλλα

 

0130000

Μηλοειδή

0,02  (3)

0130010

Μήλα

 

0130020

Αχλάδια

 

0130030

Κυδώνια

 

0130040

Μούσμουλα

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

0130990

Άλλα

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

0,02 (3)

0140010

Βερίκοκα

 

0140020

Κεράσια (γλυκά)

 

0140030

Ροδάκινα

 

0140040

Δαμάσκηνα

 

0140990

Άλλα

 

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

0,02  (3)

0151000

α)

σταφύλια

 

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

0152000

β)

φράουλες

 

0153000

γ)

καρποί βάτου

 

0153010

Βατόμουρα

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

 

0153990

Άλλα

 

0154000

δ)

Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί

 

0154010

Μύρτιλλα

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

 

0154990

Άλλα

 

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

0,02  (3)

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

0161010

Χουρμάδες

 

0161020

Σύκα

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

0161040

Κουμκουάτ

 

0161050

Καράμβολες

 

0161060

Kaki/Λωτός

 

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

0161990

Άλλα

 

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο)

 

0162020

Λίτσι

 

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

0162990

Άλλα

 

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

0163010

Αβοκάντο

 

0163020

Μπανάνες

 

0163030

Μάνγκο

 

0163040

Παπάγια

 

0163050

Ρόδια

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Γκουάβα

 

0163080

Ανανάς

 

0163090

Αρτόκαρπος

 

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

0163990

Άλλα

 

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,02  (3)

0211000

α)

πατάτες

 

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

0212990

Άλλα

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

0213010

Κοκκινογούλια

 

0213020

Καρότα

 

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

0213040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

0213090

Λαγόχορτα

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

0213110

Γογγύλια

 

0213990

Άλλα

 

0220000

Βολβώδη λαχανικά

0,02  (3)

0220010

Σκόρδα

 

0220020

Κρεμμύδια

 

0220030

Ασκαλώνια

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/ σιμπούλα

 

0220990

Άλλα

 

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

0,02  (3)

0231000

α)

σολανώδη

 

0231010

Ντομάτες

 

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

 

0231030

Μελιτζάνες

 

0231040

Μπάμιες

 

0231990

Άλλα

 

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

0232010

Αγγούρια

 

0232020

Αγγουράκια

 

0232030

Κολοκύθια

 

0232990

Άλλα

 

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

0233010

Πεπόνια

 

0233020

Κολοκύθες

 

0233030

Καρπούζια

 

0233990

Άλλα

 

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

 

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

0,02  (3)

0241000

α)

ανθοκράμβες

 

0241010

Μπρόκολα

 

0241020

Κουνουπίδια

 

0241990

Άλλα

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

0242020

Λάχανα

 

0242990

Άλλα

 

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

 

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

0243990

Άλλα

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

 

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

0,02  (3)

0251010

Λυκοτρίβολο

 

0251020

Μαρούλια

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

0251060

Ρόκα

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

0251990

Άλλα

 

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,02  (3)

0252010

Σπανάκι

 

0252020

Ανδράκλα

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

0252990

Άλλα

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,02  (3)

0254000

δ)

νεροκάρδαμο

0,02  (3)

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0,02  (3)

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

0,05  (3)

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

0256030

Φύλλα σέλινου

 

0256040

Μαϊντανός

 

0256050

Φασκόμηλο

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

0256070

Θυμάρι

 

0256080

Βασιλικός

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

 

0256990

Άλλα

 

0260000

Ψυχανθή

0,02  (3)

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

0260050

Φακές

 

0260990

Άλλα

 

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

0,02  (3)

0270010

Σπαράγγια

 

0270020

Άγριες αγγινάρες

 

0270030

Σέλινο

 

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

 

0270050

Αγκινάρες

 

0270060

Πράσα

 

0270070

Ραβέντι

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

0270990

Άλλα

 

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

0,02  (3)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,02  (3)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,02  (3)

0300010

Φασόλια

 

0300020

Φακές

 

0300030

Μπιζέλια

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

0300990

Άλλα

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,05  (3)

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

 

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

 

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

 

0401070

Σόγια

 

0401080

Σπέρματα σιναπιού

 

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας

 

0401110

Σπόροι ηλίανθου

 

0401120

Σπόροι βόραγου

 

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

 

0401140

Κανναβόσπορος

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

0401990

Άλλα

 

0402000

Ελαιούχοι καρποί

 

0402010

Ελιές για παραγωγή ελαίου

 

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

0402040

Καπόκ

 

0402990

Άλλα

 

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,02  (3)

0500010

Κριθάρι

 

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

 

0500030

Καλαμπόκι

 

0500040

Κεχρί

 

0500050

Βρώμη

 

0500060

Ρύζι

 

0500070

Σίκαλη

 

0500080

Σόργο

 

0500090

Σίτος

 

0500990

Άλλα

 

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

0,1  (3)

0610000

Τέια

 

0620000

Κόκκοι καφέ

 

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

0631000

α)

άνθη

 

0631010

Χαμομήλι

 

0631020

Ιβίσκος

 

0631030

Ροδοπέταλα

 

0631040

Γιασεμί

 

0631050

Τίλιο

 

0631990

Άλλα

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

 

0632010

Φράουλα

 

0632020

Φύλλα του φυτού Rooibos

 

0632030

Μάτε

 

0632990

Άλλα

 

0633000

γ)

ρίζες

 

0633010

Βαλεριάνα

 

0633020

Ρίζα τζινσενγκ

 

0633990

Άλλα

 

0639000

δ)

κάθε άλλο μέρος του φυτού

 

0640000

Κόκκοι κακάο

 

0650000

Χαρούπια

 

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

0,1  (3)

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,1  (3)

0810010

Γλυκάνισο

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

0810030

Σπόροι σέλινου

 

0810040

Κορίανδρος

 

0810050

Κύμινο

 

0810060

Άνηθος

 

0810070

Σπόροι μάραθου

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

0810990

Άλλα

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,1  (3)

0820010

Μπαχάρι

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

0820040

Καρδάμωμο

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

0820070

Βανίλια

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

0820990

Άλλα

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,1  (3)

0830010

Κανέλα

 

0830990

Άλλα

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

0840010

Γλυκόριζα

0,1  (3)

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

0,1  (3)

0840030

Κουρκουμάς

0,1  (3)

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)

(+)

0840990

Άλλα

0,1  (3)

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,1  (3)

0850010

Γαρύφαλλα

 

0850020

Κάπαρη

 

0850990

Άλλα

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,1  (3)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

0860990

Άλλα

 

0870000

Επίσπερμο

0,1  (3)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

0870990

Άλλα

 

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,02  (3)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

0900990

Άλλα

 

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

1010000

Ιστοί από

0,02  (3)

1011000

α)

χοίρους

 

1011010

Μύες

 

1011020

Λιπώδης ιστός

 

1011030

Ήπαρ

 

1011040

Νεφροί

 

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1011990

Άλλα

 

1012000

β)

βοοειδή

 

1012010

Μύες

 

1012020

Λιπώδης ιστός

 

1012030

Ήπαρ

 

1012040

Νεφροί

 

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1012990

Άλλα

 

1013000

γ)

πρόβατα

 

1013010

Μύες

 

1013020

Λιπώδης ιστός

 

1013030

Ήπαρ

 

1013040

Νεφροί

 

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1013990

Άλλα

 

1014000

δ)

αίγες

 

1014010

Μύες

 

1014020

Λιπώδης ιστός

 

1014030

Ήπαρ

 

1014040

Νεφροί

 

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1014990

Άλλα

 

1015000

ε)

ιπποειδή

 

1015010

Μύες

 

1015020

Λιπώδης ιστός

 

1015030

Ήπαρ

 

1015040

Νεφροί

 

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1015990

Άλλα

 

1016000

στ)

πουλερικά

 

1016010

Μύες

 

1016020

Λιπώδης ιστός

 

1016030

Ήπαρ

 

1016040

Νεφροί

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1016990

Άλλα

 

1017000

ζ)

άλλα χερσαία ζώα εκτροφής

 

1017010

Μύες

 

1017020

Λιπώδης ιστός

 

1017030

Ήπαρ

 

1017040

Νεφροί

 

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1017990

Άλλα

 

1020000

Γάλα

0,02  (3)

1020010

Βοοειδή

 

1020020

Πρόβατα

 

1020030

Αίγες

 

1020040

Άλογα

 

1020990

Άλλα

 

1030000

Αυγά πτηνών

0,02  (3)

1030010

Όρνιθες

 

1030020

Πάπιες

 

1030030

Χήνες

 

1030040

Ορτύκια

 

1030990

Άλλα

 

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας

0,05  (3)

1050000

Αμφίβια και ερπετά

0,02  (3)

1060000

Χερσαία ασπόνδυλα ζώα

0,02  (3)

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα

0,02  (3)

2.

Στο παράρτημα III μέρος Α, οι στήλες για τις ουσίες ametoctradin, diphenylamine, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin και prothioconazole αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (6)

Ametoctradin ®

Diphenylamine

Flonicamid (άθροισμα flonicamid, TNFG και TNFA)(R)

Fluazinam (F)

Fluoxastrobin

Prothioconazole (Prothioconazole-desthio) ®

()1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

 

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

0110000

Εσπεριδοειδή

0,01 (5)

0,05 (5)

0,1

0,05 (5)

 

 

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

 

 

 

 

 

0110020

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

0110030

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

 

 

0110050

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

 

0110990

Άλλα