16.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/118


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2016/1629 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Σεπτεμβρίου 2016

σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Ενεργώντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίζει εναρμονισμένους όρους έκδοσης τεχνικών πιστοποιητικών για τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε ολόκληρο το δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών της Ένωσης.

(2)

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία που κυκλοφορούν στον Ρήνο καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο (CCNR).

(3)

Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2006/87/ΕΚ περιλαμβάνουν την πλειονότητα των διατάξεων των κανονισμών περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου, στην έκδοση που εγκρίθηκε το 2004 από τα κράτη μέλη της CCNR. Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας δυνάμει του άρθρου 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο επικαιροποιούνται τακτικά και αναγνωρίζεται ότι αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

(4)

Λόγω των διαφορετικών νομικών πλαισίων και χρονοδιαγραμμάτων όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, είναι δύσκολο να διατηρηθεί ισοδυναμία μεταξύ των πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας της Ένωσης που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2006/87/EΚ και των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο. Τούτο συνεπάγεται έλλειψη ασφάλειας δικαίου, η οποία έχει ενδεχομένως αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

(5)

Προκειμένου να επιτευχθεί εναρμόνιση σε επίπεδο Ένωσης και να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και κυμαινόμενα επίπεδα ασφάλειας, θα πρέπει να εφαρμόζονται και να επικαιροποιούνται τακτικά οι ίδιες τεχνικές προδιαγραφές για όλο το δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών της Ένωσης.

(6)

Επειδή η CCNR έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρογνωμοσύνη στην επεξεργασία και επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η εν λόγω εμπειρογνωμοσύνη θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως προς όφελος των εσωτερικών πλωτών οδών της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση προτύπων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (CESNI), υπό την αιγίδα της CCNR και ανοικτή σε εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, είναι αρμόδια για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην οποία θα πρέπει να γίνει παραπομπή από την Ένωση.

(7)

Τα ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας τα οποία βεβαιώνουν την πλήρη συμμόρφωση των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας προς τις προαναφερόμενες αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να ισχύουν σε όλο το δίκτυο εσωτερικής ναυσιπλοΐας της Ένωσης.

(8)

Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εναρμόνιση των όρων έκδοσης των συμπληρωματικών ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας από τα κράτη μέλη για την κυκλοφορία στις πλωτές οδούς των ζωνών 1 και 2 (εκβολές ποταμών), καθώς και για την κυκλοφορία στις πλωτές οδούς της ζώνης 4.

(9)

Για λόγους ασφάλειας, τα πρότυπα θα πρέπει να εναρμονιστούν σε μεγάλο βαθμό και κατά τρόπο που να μην υποβαθμιστούν τα πρότυπα ασφάλειας των εσωτερικών πλωτών οδών της Ένωσης. Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί δυνατόν στα κράτη μέλη, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, να θεσπίζουν ειδικές διατάξεις για πρόσθετες ή μειωμένου επιπέδου τεχνικές προδιαγραφές για ορισμένες ζώνες, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά περιορίζονται σε συγκεκριμένα θέματα αναφερόμενα στα παραρτήματα III και IV.

(10)

Με την παράλληλη διατήρηση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από την παρούσα οδηγία σε ορισμένες περιπτώσεις πλωτών οδών που δεν συνδέονται με τις πλωτές οδούς άλλων κρατών μελών ή για ορισμένα σκάφη που κυκλοφορούν αποκλειστικά στο εθνικό πλωτό δίκτυο. Όταν οι παρεκκλίσεις αυτές καλύπτουν όλα τα σκάφη που πλέουν σε ένα κράτος μέλος, θα ήταν δυσανάλογη και περιττή η υποχρέωση του εν λόγω κράτους μέλους να μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν τα ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας, εκτός εάν έχουν μεταφέρει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

(11)

Τυχόν παρεκκλίσεις από την παρούσα οδηγία και αναγνώριση της ισοδυναμίας για συγκεκριμένα σκάφη θα πρέπει να είναι εφικτές ώστε να διευκολύνονται εναλλακτικές προσεγγίσεις ή να προωθείται η καινοτομία ή να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος, υπό την προϋπόθεση ότι ανάλογα με τις περιστάσεις εξασφαλίζεται ισοδύναμο ή επαρκές επίπεδο ασφάλειας. Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά αυτού του είδους παρεκκλίσεις και αναγνώριση ισοδυνμιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει σε συστάσεις της CESNI σχετικά με τις εν λόγω παρεκκλίσεις και αναγνώριση ισοδυναμιών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(12)

Για λόγους διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία και την ορθή εφαρμογή, σύμφωνα με τις εθνικές τους πρακτικές.

(13)

Το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα πρέπει να εκδίδεται για σκάφος που υποβάλλεται σε τεχνική επιθεώρηση προτού το εν λόγω σκάφος τεθεί σε λειτουργία. Αυτή η τεχνική επιθεώρηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξακριβώνεται εάν το σκάφος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ελέγχουν τη συμμόρφωση αυτή και την ύπαρξη επί του πλοίου έγκυρου πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

(14)

Είναι σκόπιμο, εντός ορισμένων χρονικών ορίων και ανάλογα με την κατηγορία του αντίστοιχου σκάφους, να οριστεί περίοδος ισχύος των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

(15)

Προκειμένου να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις για την αντικατάσταση, την ανανέωση, την παράταση ισχύος και την έκδοση των νέων ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

(16)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, οι πληροφορίες που αφορούν τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα πρέπει να καταχωρούνται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σκαφών (EHDB) για χρήση από τις αρμόδιες αρχές. Η EHDB θα πρέπει να παρέχει ειδικότερα τη δυνατότητα να ελέγχει το ιστορικό των εκκρεμών αιτήσεων για τα πιστοποιητικά, καθώς και πληροφορίες σχετικά με όλα τα έγκυρα πιστοποιητικά που έχουν ήδη χορηγηθεί για τα σκάφη αυτά. Η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει και να προσαρμόσει την EHDB έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει πλήρως την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(17)

Τα μέτρα που καθορίζονται στην οδηγία 2009/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ για τα πλοία που δεν καλύπτει η παρούσα οδηγία.

(18)

Προκειμένου να βελτιωθεί η σαφήνεια της ενωσιακής νομοθεσίας, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/100/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοστεί για να λάβει υπόψη το συμπληρωματικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και να λάβει υπόψη της τις εξελίξεις σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες. Η οδηγία 2009/100/ΕΚ θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί.

(19)

Θα πρέπει να εφαρμόζεται μεταβατικό καθεστώς για τα σκάφη που έχουν τεθεί σε λειτουργία, αλλά δεν διαθέτουν ακόμη ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας, όταν υποβάλλονται σε πρώτη τεχνική επιθεώρηση με βάση τις αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(20)

Προς βελτίωση της νομοθεσίας και της απλούστευσης του κανονιστικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να είναι δυνατόν στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας να γίνεται παραπομπή σε διεθνή πρότυπα χωρίς αλληλεπικάλυψή τους στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης.

(21)

Η CESNI δημιουργήθηκε για να διευκολυνθεί η εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων που εφαρμόζονται στον κλάδο της εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, να διατηρηθεί η ισοδυναμία των πιστοποιητικών ναυσιπλοΐας και να λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος και άλλες εξελίξεις στον κλάδο, θα πρέπει να ενημερώνεται η παραπομπή της παρούσας οδηγίας στο εφαρμοστέο Ευρωπαϊκό πρότυπο σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (πρότυπο ES-TRIN). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την ενημέρωση της παραπομπής στην πλέον πρόσφατη έκδοση του προτύπου ES-TRINκαι με τον καθορισμό της ημερομηνίας εφαρμογής του.

(22)

Όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως από την κατάλληλη ανάλυση και ελλείψει κατάλληλων και επίκαιρων διεθνών προτύπων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ή όταν οι αλλαγές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της CESNI θα έθεταν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Ένωσης, με την παροχή των κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών.

(23)

Προκειμένου να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσης οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με την τροποποίηση της ταξινόμησης πλωτής οδού· τις περαιτέρω προδιαγραφές των δεδομένων προς καταχώριση στην EHDB, τους τύπους πρόσβασης καθώς και τις οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας της εν λόγω βάσης δεδομένων· την επικαιροποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τα σκάφη εσωτερικών πλωτών οδών και την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος, του παραρτήματος V για την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διατάξεών του, του παραρτήματος VI προκειμένου να τροποποιηθούν τα κριτήρια για την αναγνώριση των νηογνωμόνων με σκοπό την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καθώς και την τροποποίηση των παραπομπών της παρούσας οδηγίας στα παραρτήματα II και V που καθίσταται απαραίτητη για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(24)

Κατά την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (7). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(25)

Για να διευκολυνθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις, να προωθηθεί η καινοτομία, να αποφευχθεί το αδικαιολόγητο κόστος, να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών ή να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές συνθήκες, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, όσον αφορά την έγκριση ορισμένων παρεκκλίσεων των τεχνικών προδιαγραφών για συγκεκριμένα πλοία, την αναγνώριση νηογνωμόνων και την έγκριση πρόσθετων ή ηπιότερων τεχνικών προδιαγραφών για πλοία που κυκλοφορούν σε ορισμένες ζώνες που δεν συνδέονται με εσωτερικές πλωτές οδούς άλλου κράτους μέλους. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(26)

Για να διασφαλιστεί κατάλληλο πλαίσιο για τον συντονισμό και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την ναυσιπλοΐα στις εσωτερικές πλωτές οδούς, ιδίως την CCNR, και την ανάπτυξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για την εσωτερική ναυσιπλοΐα στις οποίες θα μπορούν να αναφέρονται η Ένωση και οι διεθνείς οργανισμοί, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να υπόκειται σε αναθεώρηση, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εισάγει καθώς και των μηχανισμών για τη συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, ώστε να επιτευχθεί μία ενιαία δέσμη τεχνικών προδιαγραφών.

(27)

Η Δανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος, η Λετονία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Φινλανδία δεν διαθέτουν εσωτερικές πλωτές οδούς ή η εσωτερική ναυσιπλοΐα δεν χρησιμοποιείται σε σημαντικό βαθμό. Συνεπώς τυχόν υποχρέωση των εν λόγω κρατών μελών να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία θα ήταν δυσανάλογη και περιττή.

(28)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η σύσταση τεχνικών προδιαγραφών που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των σκαφών που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει ό, τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(29)

Επομένως, η οδηγία 2006/87/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΖΩΝΕΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει:

α)

τη σύσταση τεχνικών προδιαγραφών που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των σκαφών που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς που αναφέρονται στο άρθρο 4· και

β)

την ταξινόμηση των εν λόγω εσωτερικών πλωτών οδών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα σκάφη:

α)

πλοία μήκους (L) ίσου ή ανώτερου των 20 μέτρων·

β)

πλοία των οποίων ο όγκος που προκύπτει ως το γινόμενο του μήκους (L) επί το πλάτος (B) επί το βύθισμα (T) είναι ίσος ή ανώτερος των 100 κυβικών μέτρων·

γ)

ρυμουλκά και ωστικά ρυμουλκά που προορίζονται να ρυμουλκούν ή να ωθούν οποιοδήποτε από τα σκάφη που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ή πλωτό εξοπλισμό ή που προορίζονται να ρυμουλκούν με πλαγιοδέτηση αυτά τα σκάφη ή τον πλωτό εξοπλισμό·

δ)

επιβατηγά πλοία·

ε)

πλωτά μηχανήματα.

2.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α)

στα οχηματαγωγά πλοία·

β)

στα πλοία του πολεμικού ναυτικού·

γ)

στα ποντοπόρα σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκών και ωστικών ρυμουλκών, τα οποία:

i)

δραστηριοποιούνται ή σταθμεύουν σε παλιρροϊκά ύδατα· ή

ii)

δραστηριοποιούνται προσωρινά σε εσωτερικές πλωτές οδούς·

υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον:

πιστοποιητικό που αποδεικνύει συμμόρφωση προς τη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) του 1974, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τη διεθνή σύμβαση περί των γραμμών φορτώσεως πλοίων του 1966, ή ισοδύναμο, και διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (IOPP), το οποίο αποδεικνύει συμμόρφωση προς τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL) του 1973/78·

σε περίπτωση ποντοπόρων πλοίων που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση SOLAS, τη διεθνή σύμβαση του 1966 περί γραμμών φορτώσεως πλοίων ή MARPOL, τα σχετικά πιστοποιητικά και οι σημάνσεις εξάλων που απαιτούνται από τη νομοθεσία του κράτους της σημαίας τους·

για επιβατηγά πλοία που δεν καλύπτονται από όλες τις αναφερόμενες στην πρώτη περίπτωση συμβάσεις, πιστοποιητικό σχετικά με τους κανόνες ασφάλειας και τα πρότυπα για επιβατηγά πλοία, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8)· ή

για σκάφη αναψυχής που δεν καλύπτονται από όλες τις αναφερόμενες στην πρώτη περίπτωση συμβάσεις, πιστοποιητικό της χώρας της σημαίας που αποδεικνύει επαρκές επίπεδο ασφάλειας.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«σκάφος»: πλοίο ή πλωτός εξοπλισμός·

β)

«πλοίο» νοείται πλοίο εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή ποντοπόρο πλοίο·

γ)

«πλοίο εσωτερικής ναυσιπλοΐας» νοείται πλοίο που προορίζεται αποκλειστικά ή κυρίως για ναυσιπλοΐα σε εσωτερικές πλωτές οδούς·

δ)

«ρυμουλκό» νοείται πλοίο ειδικά κατασκευασμένο για να ρυμουλκεί·

ε)

«ωστικό ρυμουλκό»: πλοίο ειδικά κατασκευασμένο για να ωθεί μία ωθούμενη συνοδεία·

στ)

«επιβατηγό πλοίο»: πλοίο ημερήσιων εκδρομών ή με καμπίνες που είναι κατασκευασμένο ή διαρρυθμισμένο για τη μεταφορά περισσοτέρων των δώδεκα επιβατών·

ζ)

«πλωτός εξοπλισμός» νοείται πλωτή εγκατάσταση που φέρει μηχανισμό σε λειτουργία π.χ. γερανοί, εξοπλισμός βυθοκόρησης, κριοί ή ανυψωτήρες·

η)

«πλωτή δομή» νοείται πλωτή δομή που κανονικά δεν προορίζεται να μετακινηθεί, όπως δεξαμενή κολύμβησης, αποβάθρα, εξέδρα ή πλοίο-κατοικία·

θ)

«πλωτό αντικείμενο» νοείται πλατφόρμα ή κατασκευή αντικείμενο ή συνονθύλευμα αντικειμένων ικανό προς πλεύση, χωρίς να αποτελεί σκάφος ή πλωτό εξοπλισμό ή δομή·

ι)

«σκάφος αναψυχής»: νοείται πλοίο, εκτός από επιβατηγό, που προορίζεται για αθλητισμό ή αναψυχή·

ια)

«ταχύπλοο»: μηχανοκίνητο πλοίο ικανό να υπερβαίνει σε ταχύτητα τα 40 km/h σε σχέση με το νερό·

ιβ)

«εκτόπισμα»: ο όγκος βυθίσματος του πλοίου σε κυβικά μέτρα·

ιγ)

«μήκος (L)»: το μέγιστο μήκος του κύτους του πλοίου σε μέτρα, εξαιρουμένων του πηδαλίου και του προβόλου·

ιδ)

«πλάτος (Β)»: το μέγιστο πλάτος της γάστρας του κύτους σε μέτρα, το οποίο μετράται στο εξωτερικό του περιβλήματος (εξαιρουμένων των τροχών των τροχήλατων πλοίων, των παραβλημάτων κ.λπ.)·

ιε)

«βύθισμα (Τ)»: η κατακόρυφη απόσταση σε μέτρα μεταξύ του χαμηλότερου σημείου της γάστρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η τρόπιδα ή άλλα μόνιμα προσαρτήματα, και της ανώτατης ισάλου·

ιστ)

«συνδεδεμένες εσωτερικές πλωτές οδοί»: πλωτές οδοί ενός κράτους μέλους οι οποίες συνδέονται, μέσω εσωτερικών πλωτών οδών όπου επιτρέπεται η πλεύση δυνάμει του εθνικού ή διεθνούς δικαίου από σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, με εσωτερικές πλωτές οδούς άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 4

Κατάταξη των εσωτερικών πλωτών οδών

1.   Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, οι εσωτερικές πλωτές οδοί της Ένωσης κατατάσσονται ως εξής:

α)

Ζώνες 1, 2, 3 και 4:

i)

Ζώνες 1 και 2: οι πλωτές οδοί που απαριθμούνται στο κεφάλαιο 1 του παραρτήματος Ι·

ii)

Ζώνη 3: οι πλωτές οδοί που απαριθμούνται στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος Ι·

iii)

Ζώνη 4: όλες οι υπόλοιπες εσωτερικές πλωτές οδοί που προσφέρονται για ναυσιπλοΐα δυνάμει του εθνικού δικαίου από σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας

β)

Ζώνη R: οι κατά το στοιχείο α) πλωτές οδοί για τις οποίες πρέπει να εκδίδονται πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο, όπως ίσχυε το άρθρο αυτό στις 6 Οκτωβρίου 2016.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 32, σχετικές με τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι ώστε να τροποποιείται η ταξινόμηση της πλωτής οδού, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης και διαγραφής πλωτών οδών. Οι εν λόγω τροποποιήσεις του παραρτήματος I μπορούν να γίνονται μόνον κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, όσον αφορά τις πλωτές οδούς στην επικράτειά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

Άρθρο 5

Συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ασφάλειας

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα σκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 που δραστηριοποιούνται στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 4, κατασκευάζονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

2.   Η συμμόρφωση με την παράγραφο 1 αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

Ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.   Τα ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα προς την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη, κατά την έκδοση ενός ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας, επαληθεύουν ότι δεν έχει ήδη εκδοθεί για το εν λόγω σκάφος έγκυρο πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 7.

2.   Τα ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.

3.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των αρχών που είναι αρμόδιες για την απόδοση ενωσιακών πιστοποιητικών ναυσιπλοΐας και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταλόγου αυτού. Η Επιτροπή τηρεί ενημερωμένο κατάλογο των αρμοδίων αρχών σε κατάλληλο ιστότοπο.

4.   Το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας εκδίδεται για σκάφος μετά από τεχνική επιθεώρησή του που διενεργήθηκε πριν το σκάφος αρχίσει να κυκλοφορεί με σκοπό να διαπιστωθεί εάν το σκάφος ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα II και V.

5.   Ανάλογα με την περίπτωση, η συμμόρφωση σκάφους με τις πρόσθετες προδιαγραφές του άρθρου 23 παράγραφοι 1 και 2 εξακριβώνεται είτε με τις τεχνικές επιθεωρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 29, είτε με τεχνική επιθεώρηση που διενεργείται κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή του εκπροσώπου του.

6.   Οι διαδικασίες για την υποβολή αίτησης επιθεώρησης και για τον καθορισμό του τόπου και του χρόνου της εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των οικείων αρχών που εκδίδουν το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η αρμόδια αρχή ορίζει τα έγγραφα τα οποία πρέπει να της υποβληθούν. Η διαδικασία διεξάγεται κατά τρόπον που εξασφαλίζει ότι η επιθεώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή της αίτησης.

7.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εκδίδουν, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εκπροσώπου του, το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε σκάφος που δεν υπόκειται στην παρούσα οδηγία, εάν το εν λόγω σκάφος πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 7

Υποχρέωση διάθεσης πιστοποιητικού

Τα κατά το άρθρο 4 σκάφη που κυκλοφορούν στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης, διαθέτουν τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα:

α)

όταν κυκλοφορούν σε πλωτή οδό της ζώνης R:

πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο· ή

ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας που βεβαιώνει πλήρη συμμόρφωση του σκάφους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας για σκάφη για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο (ζώνη R), προς τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και V της παρούσας οδηγίας, η ισοδυναμία των οποίων έχει αποδειχθεί σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται κατ' εφαρμογή της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο·

β)

όταν κυκλοφορούν σε άλλες πλωτές οδούς, ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή ένα πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των συμπληρωματικών ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 8

Συμπληρωματικά ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.   Τα σκάφη που κατέχουν εν ισχύι ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή ένα πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο, πρέπει να διαθέτουν συμπληρωματικό ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας οδηγίας.

2.   Το συμπληρωματικό ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ και εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές και υπό τους όρους που προβλέπονται για τις αντίστοιχες πλωτές οδούς αρχές.

Άρθρο 9

Προσωρινά ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορεί να εκδίδουν προσωρινό ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας:

α)

για τα σκάφη τα οποία σκοπεύουν να ταξιδεύσουν σε συγκεκριμένο τόπο με την άδεια της αρμόδιας αρχής για να λάβουν ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

β)

για τα σκάφη των οποίων το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας έχει χαθεί, καταστραφεί ή προσωρινά αφαιρεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 15 ή με τα παραρτήματα ΙΙ και V·

γ)

για τα σκάφη των οποίων το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας τελεί υπό προετοιμασία μετά από επιτυχή επιθεώρηση·

δ)

για τα σκάφη τα οποία δεν πληρούν όλους τους όρους για τη χορήγηση ενωσιακού πιστοποιητικού σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙ και V·

ε)

για τα σκάφη τα οποία έχουν υποστεί ζημίες έτσι ώστε η κατάστασή τους να μην συμμορφώνεται πλέον προς το κοινοτικό πιστοποιητικό·

στ)

για τις πλωτές δομές ή αντικείμενα σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες για τις ειδικές μεταφορές αρχές έχουν εξαρτήσει την άδεια για τη διενέργεια ειδικής μεταφοράς, όπως προβλέπεται από τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις περί ναυσιπλοΐας στα κράτη μέλη, από τη χορήγηση αυτού του πιστοποιητικού·

ζ)

για τα σκάφη που τυγχάνουν παρέκκλισης από τα παραρτήματα II και V, σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 της παρούσας οδηγίας, εν αναμονή της θέσπισης των σχετικών εκτελεστικών πράξεων.

2.   Τα προσωρινά ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας συντάσσονται μόνον με βάση το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ εφόσον κρίνεται ότι διασφαλίζεται επαρκώς η πλωϊμότητα του σκάφους, της πλωτής εγκατάστασης ή του πλωτού εξοπλισμού. Συντάσσονται βάσει του μοντέλου που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ.

3.   Το προσωρινό ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει του όρους τους οποίους η αρμόδια αρχή κρίνει απαραίτητους και ισχύει:

α)

στις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), δ), ε) και στ), για ένα συγκεκριμένο ταξίδι το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται εντός εύλογου προθεσμίας ενός μηνός κατ' ανώτατο όριο·

β)

στις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), για μία εύλογη διάρκεια·

γ)

στις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ) για έξι μήνες· η διάρκεια ισχύος του προσωρινού ενωσιακού πιστοποιητικού μπορεί να παρατείνεται κατά έξι μήνες μέχρις ότου εκδοθεί η αντίστοιχη εκτελεστική πράξη.

Άρθρο 10

Ισχύς των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.   Η περίοδος ισχύος των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας που εκδίδονται για νεότευκτα πλοία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και δεν υπερβαίνει τα:

α)

πέντε έτη για τα επιβατηγά πλοία και τα ταχύπλοα·

β)

10 έτη για όλα τα υπόλοιπα σκάφη.

Η διάρκεια ισχύος αναγράφεται στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

2.   Για σκάφη που κυκλοφορούσαν ήδη πριν λάβει χώρα η τεχνική επιθεώρηση, η αρμόδια αρχή ορίζει τη διάρκεια ισχύος του ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας κατά περίπτωση, ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. Ωστόσο, η περίοδος ισχύος δεν υπερβαίνει τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 11

Έκτακτη παράταση ισχύος των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Κατ' εξαίρεση η ισχύς ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας μπορεί να παραταθεί χωρίς τεχνική επιθεώρηση για διάρκεια έως έξι μηνών σύμφωνα με τα παραρτήματα II και V από την αρμόδια αρχή που το χορήγησε ή το ανανέωσε. Η παράταση ισχύος αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό.

Άρθρο 12

Ανανέωση των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.   Το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας ανανεώνεται μόλις λήξει η ισχύς του, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6, ύστερα από τεχνική επιθεώρηση η οποία έχει σκοπό να διαπιστώσει αν το σκάφος ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων II και V. Τα ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας επιτρέπεται να ανανεώνονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή που έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3.

2.   Προς ανανέωση ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, εφαρμόζονται για τα σκάφη οι μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στο παράρτημα II υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 13

Αντικατάσταση των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η αντικατάσταση έγκυρου ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας λόγω απώλειας ή φθοράς του. Απαιτείται αίτηση αντικατάστασης σε περίπτωση απώλειας πιστοποιητικού ή η επιστροφή του φθαρμένου πιστοποιητικού σε περίπτωση φθοράς. Το πιστοποιητικό αντικατάστασης αναφέρει ότι πρόκειται για αντίγραφο.

Άρθρο 14

Σημαντικές μετατροπές ή μεγάλες επισκευές των σκαφών

Σε περίπτωση σημαντικών μετασκευών ή επισκευών, οι οποίες επηρεάζουν τη συμμόρφωση προς της τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων II και V ως προς τη στερεότητα της κατασκευής, τις ιδιότητες πλεύσης της, ελιγμών ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το σκάφος υποβάλλεται, πριν αρχίσει νέο ταξίδι, και πάλι στην τεχνική επιθεώρηση του άρθρου 6.

Μετά την επιθεώρηση αυτή, το υπάρχον ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας τροποποιείται ώστε να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους και το προηγούμενο πιστοποιητικό αποσύρεται ή τροποποιείται ανάλογα το υφιστάμενο πιστοποιητικό. Εάν το νέο πιστοποιητικό εκδοθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο που εξέδωσε ή ανανέωσε το αρχικό πιστοποιητικό, η αρμόδια αρχή που εξέδωσε ή ανανέωσε το πιστοποιητικό ενημερώνεται σχετικά εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του νέου πιστοποιητικού.

Άρθρο 15

Άρνηση έκδοσης ή ανανέωσης και απόσυρση ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.   Κάθε απόφαση περί μη έκδοσης ή ανανέωσης ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας αναφέρει τους λόγους στους οποίους βασίζεται. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον πλοιοκτήτη ή τον εκπρόσωπό του, ο οποίος ενημερώνεται και για τη διαδικασία και τις προθεσμίες προσφυγής στο οικείο κράτος μέλος.

2.   Έγκυρο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι δυνατόν να αποσυρθεί από την αρμόδια αρχή που το εξέδωσε ή το ανανέωσε εάν το σκάφος παύσει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο πιστοποιητικό του.

Άρθρο 16

Αναγνώριση πιστοποιητικών ναυσιπλοΐας σκαφών τρίτων χωρών

Εν αναμονή της έναρξης ισχύος των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών ναυσιπλοΐας μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά ναυσιπλοΐας σκαφών τρίτων χωρών για τη ναυσιπλοΐα εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους.

Άρθρο 17

Μητρώα πιστοποιητικών

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους διατηρούν μητρώο στο οποίο ενσωματώνονται οι πληροφορίες του υποδείγματος που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ, όλων των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί ή ανανεωθεί δυνάμει των άρθρων 6, 8, 9 και 12. Αυτό το μητρώο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που περιέχονται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού που προβλέπει το παράρτημα ΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε κάθε σκάφος αποδίδεται ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου (ΕΝΙ) σύμφωνα με τα παραρτήματα II και V.

2.   Κάθε σκάφος διαθέτει έναν μόνο ΕΝΙ ο οποίος παραμένει αμετάβλητος καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του.

3.   Κατά την έκδοση ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η αρμόδια αρχή περιλαμβάνει σε αυτό τον ENI.

4.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των αρχών που είναι αρμόδιες για την απόδοση ENI και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, καθώς επίσης για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταλόγου αυτού. Η Επιτροπή τηρεί ενημερωμένο κατάλογο των αρμοδίων αρχών σε κατάλληλο ιστότοπο.

Άρθρο 19

Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σκαφών

1.   Η Επιτροπή διατηρεί την EHDB προκειμένου να στηρίζει διαχειριστικά μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ευχέρειας της ναυσιπλοΐας και για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη διενεργείται σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10).

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, για κάθε σκάφος, οι αρμόδιες αρχές καταχωρίζουν χωρίς καθυστέρηση στην EHDB:

α)

τα δεδομένα αναγνώρισης και περιγραφής του σκάφους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

β)

τα δεδομένα σχετικά με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται, ανανεώνονται, αντικαθίστανται και αποσύρονται, καθώς και με την αρμόδια αρχή την εκδίδουσα το πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

γ)

ψηφιακό αντίγραφο όλων των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

δ)

τα δεδομένα σχετικά με όλες τις αιτήσεις που απορρίπτονται ή εκκρεμούν για πιστοποιητικά σύμφωνα με την παρούσα οδηγία· και

ε)

τυχόν αλλαγές στα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ).

3.   Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τα συμβαλλόμενα μέρη της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο και τις τρίτες χώρες που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), για τους ακόλουθους σκοπούς:

α)

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2005/44/ΕΚ·

β)

διασφάλιση της διαχείρισης της ναυσιπλοΐας και των υποδομών·

γ)

διατήρηση ή επιβολή της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας·

δ)

συλλογή στατιστικών δεδομένων.

4.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους δύναται να μεταβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και ιδίως εκείνες του κεφαλαίου V του κανονισμού αυτού, και το πράττει μόνον κατά περίπτωση. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η μεταβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός δεν μεταβιβάζει τα δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν έχει ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση και πληροί τους όρους που έχει καθορίσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

5.   Η Επιτροπή δύναται, κατά περίπτωση, να μεταβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό ή να παρέχει πρόσβαση στην EHDB, υπό τον όρο ότι το πράττει μόνον κατά περίπτωση, στον βαθμό που η μεταβίβαση ή η πρόσβαση είναι απαραίτητες για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η μεταβίβαση ή η πρόσβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός δεν μεταβιβάζει τα δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν έχει ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση και πληροί τους όρους που έχει καθορίσει η Επιτροπή.

6.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα σχετικά με ένα σκάφος διαγράφονται από τη βάση δεδομένων της παραγράφου 1 όταν το σκάφους οδεύει προς διάλυση.

7.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 καθορίζοντας περαιτέρω:

α)

τα δεδομένα που οφείλουν να καταχωρίζουν στη βάση δεδομένων τα κράτη μέλη·

β)

τους τύπους πρόσβασης που επιτρέπονται, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες των αποδεκτών των δεδομένων και τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων που μνημονεύονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου·

γ)

οδηγίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία της βάσης δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων, την κωδικοποίηση και την επεξεργασία δεδομένων και τη διασύνδεση της βάσης δεδομένων με τα μητρώα του άρθρου 17.

Άρθρο 20

Διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 να διενεργούν τις αρχικές, περιοδικές, ειδικές και εθελοντικές επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

2.   Οι εν λόγω αρχές μπορούν να μην υποβάλλουν σκάφος σε τεχνική επιθεώρηση, εν όλω ή εν μέρει, εφόσον προκύπτει σαφώς από έγκυρη βεβαίωση, η οποία έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, σύμφωνα με το άρθρο 21, ότι το σκάφος πληροί, εν όλω ή εν μέρει, τις τεχνικές απαιτήσεις των παραρτημάτων II και V.

3.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των αρμόδιων αρχών του που είναι υπεύθυνες να διενεργούν τεχνικές επιθεωρήσεις και τον κοινοποιεί στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών του καταλόγου. Η Επιτροπή τηρεί ενημερωμένο κατάλογο των αρμόδιων αρχών και των οργανισμών επιθεώρησης σε κατάλληλο ιστότοπο.

4.   Κάθε κράτος μέλος τηρεί τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τους οργανισμούς επιθεώρησης και την αίτηση επιθεώρησης, όπως προβλέπεται στα παραρτήματα ΙΙ και V.

Άρθρο 21

Αναγνώριση των νηογνωμόνων

1.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την αναγνώριση νηογνώμονα ο οποίος πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος VI, ή για την απόσυρση αναγνώρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

2.   Αίτηση αναγνώρισης υποβάλλεται στην Επιτροπή από το κράτος μέλος στο οποίο ο νηογνώμονας έχει την καταστατική έδρα του ή θυγατρική εξουσιοδοτημένη να εκδίδει βεβαιώσεις ότι το σκάφος πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων II και V σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η αίτηση συνοδεύεται από όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτείται για να ελεγχθεί αν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης.

3.   Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για την απόσυρση της αναγνώρισης, εφόσον κρίνει ότι ένας νηογνώμονας δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα VI. Η αίτηση απόσυρσης συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα.

4.   Οι νηογνώμονες στους οποίους το αργότερο την 6η Οκτωβρίου 2016 είχε χορηγηθεί αναγνώριση σύμφωνα με την οδηγία 2006/87/ΕΚ διατηρούν την αναγνώρισή τους.

5.   Η Επιτροπή δημοσιεύει για πρώτη φορά μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2017 και ενημερώνει σε κατάλληλο ιστότοπο τον κατάλογο των νηογνωμόνων που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις αλλαγές που αφορούν την ονομασία ή τη διεύθυνση των νηογνωμόνων για τους οποίους έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης.

Άρθρο 22

Έλεγχος συμμόρφωσης

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να ελέγχουν οποτεδήποτε αν ένα σκάφος διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 7 και αν ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την έκδοση τέτοιου είδους πιστοποιητικού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου. Επίσης, ζητούν από τον πλοιοκτήτη ή τον εκπρόσωπό του να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης εντός προθεσμίας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές.

Η αρμόδια αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό που φέρει το σκάφος ενημερώνεται για τη μη συμμόρφωση εντός επτά ημερών από τον έλεγχο.

2.   Όταν δεν υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό, μπορεί να εμποδιστεί η συνέχεια του πλου.

3.   Εάν, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι ένα σκάφος συνιστά πρόδηλο κίνδυνο για τους επιβαίνοντες, το περιβάλλον ή την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μπορούν να απαγορεύσουν στο σκάφος να συνεχίσει τον πλου του μέχρις ότου ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι αρχές μπορούν επίσης να ορίσουν αναλογικά μέτρα προκειμένου το σκάφος να συνεχίσει τον πλου του με ασφάλεια, ενδεχομένως μετά τη λήξη της μεταφοράς που εκτελεί, έως τον τόπο όπου θα επιθεωρηθεί ή θα επισκευαστεί.

4.   Κράτος μέλος που έχει απαγορεύσει σε σκάφος να συνεχίσει τον πλου του ή έχει ειδοποιήσει τον πλοιοκτήτη ή τον εκπρόσωπό του ότι προτίθεται να προβεί σε τέτοια ενέργεια, εάν δεν διορθωθούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν, ενημερώνει, εντός επτά ημερών την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που εξέδωσε ή ανανέωσε τελευταία το πιστοποιητικό, σχετικά με την απόφαση που έλαβε ή προτίθεται να λάβει.

5.   Κάθε απόφαση για διακοπή του πλου σκάφους που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους στους οποίους βασίζεται. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμελλητί στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος ενημερώνεται ταυτόχρονα για τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους και για τις σχετικές προθεσμίες.

Άρθρο 23

Τροποποιημένες τεχνικές απαιτήσεις για ορισμένες ζώνες

1.   Τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο, μπορούν να θεσπίζουν τεχνικές απαιτήσεις πέραν αυτών των παραρτημάτων II και V για σκάφη που κυκλοφορούν στις πλωτές οδούς των ζωνών 1 και 2 εντός της επικράτειάς τους. Οι πρόσθετες απαιτήσεις επιτρέπεται να καλύπτουν μόνον τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙΙ.

2.   Όσον αφορά τα επιβατηγά πλοία που κυκλοφορούν στις μη συνδεδεμένες εσωτερικές πλωτές οδούς της ζώνης 3, κάθε κράτος μέλος μπορεί να διατηρεί τεχνικές απαιτήσεις πέραν των καθοριζομένων στα παραρτήματα II και V. Οι πρόσθετες αυτές απαιτήσεις επιτρέπεται να καλύπτουν μόνον τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙΙ.

3.   Εφόσον η εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ συνεπάγεται ηπιότερες εθνικές προδιαγραφές ασφάλειας, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή των εν λόγω μεταβατικών διατάξεων για τα επιβατηγά πλοία που κυκλοφορούν στις μη συνδεδεμένες εσωτερικές πλωτές οδούς του. Στις περιπτώσεις αυτές, το συγκεκριμένο κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει αυτά τα επιβατηγά πλοία που κυκλοφορούν στις μη συνδεδεμένες εσωτερικές πλωτές οδούς του να συμμορφώνονται πλήρως προς τις τεχνικές απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙ και V από τις 30 Δεκεμβρίου 2008.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη μερική εφαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων ή δέσμης τεχνικών απαιτήσεων ηπιότερων αυτών των παραρτημάτων ΙΙ και V για σκάφη που κυκλοφορούν αποκλειστικά στις πλωτές οδούς των ζωνών 3 και 4 της επικράτειάς τους. Οι ηπιότερες τεχνικές απαιτήσεις ή η μερική εφαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων καλύπτουν μόνο τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

5.   Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει την παράγραφο1, 2, 3 ή 4, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία εφαρμογής. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την έγκριση των πρόσθετων τεχνικών απαιτήσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

6.   Η συμμόρφωση με τις τροποποιημένες τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 διευκρινίζεται στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή στο συμπληρωματικό ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 24

Παρεκκλίσεις για ορισμένες κατηγορίες σκαφών

1.   Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να χορηγούν παρεκκλίσεις, ενώ διατηρούν επαρκές επίπεδο ασφάλειας, από όλα ή από διάφορα μέρη της παρούσας οδηγίας:

α)

σε σκάφη που κυκλοφορούν στις μη συνδεδεμένες εσωτερικές πλωτές οδούς·

β)

σε σκάφη χωρητικότητας νεκρού φορτίου έως 350 τόνων ή στα μη προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων σκάφη, εκτοπίσματος κάτω των 100 κυβικών μέτρων που είχαν καθελκυστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1950 και κυκλοφορούν αποκλειστικά στην επικράτειά τους.

2.   Με την επιφύλαξη της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο, τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα στην επικράτειά τους, να χορηγούν παρεκκλίσεις από την παρούσα οδηγία για σκάφη που εκτελούν περιορισμένες διαδρομές τοπικού ενδιαφέροντος ή σε λιμενικές περιοχές. Οι παρεκκλίσεις αυτές καθώς και οι διαδρομές ή οι περιοχές για τις οποίες ισχύουν δηλώνονται στο πιστοποιητικό του σκάφους.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις παρεκκλίσεις που χορηγούν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Άρθρο 25

Χρήση νέων τεχνολογιών και παρεκκλίσεις για συγκεκριμένα σκάφη

1.   Προκειμένου να ενθαρρυνθούν η καινοτομία και η χρήση νέων τεχνολογιών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις ώστε να επιτρέπονται παρεκκλίσεις ή να αναγνωρίζεται η ισοδυναμία τεχνικών προδιαγραφών για συγκεκριμένο σκάφος όσον αφορά:

α)

την έκδοση ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας που αναγνωρίζει τη χρήση, ή την ύπαρξη επί του σκάφους άλλων υλικών, εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, ή την υιοθέτηση διαρρυθμίσεων ή πτυχών σχεδιασμού άλλων από τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα II και V, εφόσον εξασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας·

β)

την έκδοση ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας με σκοπό τη διενέργεια δοκιμών περιορισμένης διάρκειας για την ενσωμάτωση νέων τεχνικών προδιαγραφών που παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙ και V, εφόσον εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο ασφάλειας.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διευκρινίζουν τις εφαρμοστέες παρεκκλίσεις και αναγνωρίσεις ισοδυναμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 26

Αντίξοες συνθήκες

1.   Μετά τη λήξη των μεταβατικών διατάξεων στις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις ώστε να επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα και υπόκεινται στις εν λόγω μεταβατικές διατάξεις, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές είναι τεχνικά δύσκολο να εφαρμοστούν ή εφόσον η εφαρμογή τους θα συνεπαγόταν δυσανάλογο κόστος.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διευκρινίζουν τις εφαρμοστέες παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 27

Μητρώο εξοπλισμού έγκρισης τύπου

Η Επιτροπή δημοσιεύει σε κατάλληλο ιστότοπο μητρώο του εξοπλισμού που έχει λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙ και V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Μεταβατικές διατάξεις για τη χρήση εγγράφων

Τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών βάσει της οδηγίας 2006/87/EΚ πριν από την 6η Οκτωβρίου 2016 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 29

Σκάφη που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ

1.   Το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας εκδίδεται για σκάφος εξαιρούμενο του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου (12) αλλά καλυπτόμενο από την παρούσα οδηγία σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, μετά από τεχνική επιθεώρηση του που διενεργείται με σκοπό να διαπιστωθεί αν το σκάφος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙ και V της παρούσας οδηγίας. Η τεχνική επιθεώρηση διενεργείται μετά τη λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού του σκάφους, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018.

2.   Οποιαδήποτε παράλειψη στην εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων των παραρτημάτων ΙΙ και V δηλώνεται στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι οι ανεπάρκειες αυτές δεν συνιστούν πρόδηλο κίνδυνο, το σκάφος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να συνεχίσει να ασκεί δραστηριότητα έως ότου τα εξαρτήματα ή τα μέρη του, για τα οποία έχει πιστοποιηθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν· κατόπιν αυτού, τα εν λόγω εξαρτήματα ή μέρη ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων ΙΙ και V.

3.   Η αντικατάσταση υφισταμένων κατασκευαστικών στοιχείων με όμοια ή με στοιχεία ισοδύναμης τεχνολογίας και σχεδιασμού κατά τη διάρκεια συνήθων εργασιών επισκευής και συντήρησης δεν θεωρείται αντικατάσταση ή τροποποίηση κατά την έννοια της παραγράφου 2.

4.   Πρόδηλος κίνδυνος κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τεκμαίρεται ιδίως εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις στερεότητας του σκάφους, οι ιδιότητες πλεύσης ή ελιγμών ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σκάφους σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙ και V. Οι προβλεπόμενες στα παραρτήματα ΙΙ και V παρεκκλίσεις για τις τεχνικές απαιτήσεις δεν χαρακτηρίζονται ως παραλείψεις που συνιστούν πρόδηλο κίνδυνο.

Άρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με προσωρινές απαιτήσεις σύμφωνα με την οδηγία 2006/87/ΕΚ

Οι προσωρινές απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1.06 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2006/87/ΕΚ εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους.

Άρθρο 31

Προσαρμογή των παραρτημάτων

1.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ με στόχο να επικαιροποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση η παραπομπή στην πλέον πρόσφατη έκδοση του προτύπου ES-TRIN και να καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως από την κατάλληλη ανάλυση και ελλείψει κατάλληλων και επίκαιρων διεθνών προτύπων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ή όταν οι αλλαγές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της CESNI θα έθεταν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Ένωσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ ώστε να παρέχει κατάλληλες τεχνικές απαιτήσεις.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 όσον αφορά οποιαδήποτε προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV στην επιστημονική και στην τεχνική πρόοδο.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 όσον αφορά οποιαδήποτε προσαρμογή του παραρτήματος V για την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διατάξεων.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος VI προκειμένου να τροποποιηθούν τα κριτήρια για την αναγνώριση των νηογνωμόνων με σκοπό την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για να επικαιροποιούνται οι παραπομπές της παρούσας οδηγίας σε ορισμένες διατάξεις των παραρτημάτων II και V, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις που επέρχονται στα εν λόγω παραρτήματα.

Άρθρο 32

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στα άρθρα 4, 19 και 31 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 6η Οκτωβρίου 2016. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 4, 19 και 31 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 4, 19 και 31 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 33

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί με το άρθρο 7 της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13) («επιτροπή»). Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Όταν η γνώμη της επιτροπής πρόκειται να ληφθεί με γραπτή διαδικασία, η διαδικασία αυτή περατώνεται χωρίς αποτέλεσμα, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνώμης, όταν ο πρόεδρος της επιτροπής το αποφασίσει.

Άρθρο 34

Επανεξέταση

Η Επιτροπή υποβάλλει πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2021 έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία επανεξετάζεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά την εναρμόνιση των τεχνικών απαιτήσεων και την ανάπτυξη των τεχνικών προδιαγραφών για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Η έκθεση αυτή αποτιμά επίσης τους μηχανισμούς συνεργασίας με τους διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Κατά περίπτωση, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για στενότερη συνεργασία και συντονισμό στην εκπόνηση προδιαγραφών στις οποίες θα μπορούν να παραπέμπουν οι νομικές πράξεις της Ένωσης. Η Επιτροπή υποβάλλει παρόμοια έκθεση μετά από κάθε σημαντική εξέλιξη στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 35

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 36

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ

Η οδηγία 2009/100/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε εσωτερικές πλωτές οδούς, συνολικού νεκρού βάρους 20 τόνων και άνω που έχουν:

α)

μήκος λιγότερο από 20 μέτρα· και

β)

γινόμενο μήκους (L) × πλάτος (Β) × βύθισμα (Τ) λιγότερο από 100 κυβικά μέτρα.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις του κανονισμού επιθεώρησης σκαφών του Ρήνου και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ADN).».

2)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτούν για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα κατά την έννοια της ADN να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην εν λόγω συμφωνία. Ως σχετική απόδειξη, δύνανται να απαιτούν να επιδεικνύεται η άδεια που προβλέπεται στην εν λόγω συμφωνία.»·

β)

η παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι ειδικοί όροι για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων θεωρείται ότι εκπληρούνται σε όλες τις πλωτές οδούς της Κοινότητας, αν τα πλοία πληρούν τις απαιτήσεις της ADN. Η απόδειξη συμμόρφωσης προς τις εν λόγω απαιτήσεις μπορεί να παρέχεται με την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 4.».

Άρθρο 37

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 40, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 7 Οκτωβρίου 2018, η οποία και θα αρχίσει να ισχύει από την ίδια ημερομηνία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. O τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

3.   Κράτος μέλος το οποίο, συνεπεία των παρεκκλίσεων που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2, δεν έχει κανένα σκάφος το οποίο να υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και να ασκεί δραστηριότητα στις πλωτές οδούς του, δεν απαιτείται να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο το κεφάλαιο 2, το άρθρο 18 παράγραφος 3 και τα άρθρα 20 και 21.

Άρθρο 38

Κατάργηση

Η οδηγία 2006/87/ΕΚ καταργείται από τις 7 Οκτωβρίου 2018.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 40

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη πλην της Δανίας, της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας και της Φινλανδίας.

Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. KORČOK


(1)  ΕΕ C 177 της 11.6.2014, σ. 58.

(2)  ΕΕ C 126 της 26.4.2014, σ. 48.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 16ης Ιουνίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016.

(4)  Οδηγία 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 389 της 30.12.2006, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(6)  Οδηγία 2009/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΕΕ L 259 της 2.10.2009, σ. 8).

(7)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(8)  Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (ΕΕ L 163 της 25.6.2009, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(11)  Οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 152).

(12)  Οδηγία 82/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 1982, περί θεσπίσεως τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΕΕ L 301 της 28.10.1982, σ. 1).

(13)  Οδηγία 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων με εσωτερική ναυσιπλοΐα (ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 29).


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα I:

Κατάλογος των ενωσιακών εσωτερικών πλωτών οδών των κατανεμημένων γεωγραφικά στις ζώνες 1, 2 και 3

Παράρτημα ΙΙ:

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για σκάφη που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς των ζωνών 1, 2, 3 και 4

Παράρτημα III:

Τομείς για ενδεχόμενες πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για σκάφη που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς των ζωνών 1, 2 και μη συνδεδεμένης 3

Παράρτημα IV:

Τομείς πιθανών ηπιότερων τεχνικών προδιαγραφών για σκάφη που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς των ζωνών 3 και 4

Παράρτημα V:

Λεπτομερείς διαδικαστικές διατάξεις

Παράρτημα VΙ:

Νηογνώμονες

Παράρτημα VΙΙ:

Πίνακας αντιστοιχίας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΖΩΝΕΣ 1, 2 ΚΑΙ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ζώνη 1

Γερμανία

Ems

Από τη γραμμή που συνδέει τον παλαιό φάρο Greetsiel και το δυτικό μώλο της εισόδου του λιμένα Eemshaven με κατεύθυνση προς τα ανοικτά έως 53° 30′ Β γεωγραφικό πλάτος και 6° 45′ Α γεωγραφικό μήκος, δηλαδή ελαφρώς προς τα ανοικτά της ζώνης μεταφόρτωσης των ειδών σε φορτηγίδα για πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην στο παλιό Εμς (Alte Ems) (1)

Πολωνία

Το τμήμα του κόλπου Pomorska, νοτίως της γραμμής που συνδέει το Nord Perd στη νήσο Rugen με τον φάρο του Niechorze.

Το τμήμα του κόλπου Gdańska, νοτίως της γραμμής που συνδέει το φάρο Hel με το σημαντήρα της εισόδου του λιμένα Baltijsk.

Σουηδία

Λίμνη Vänern, οριοθετείται νοτίως από τον παράλληλο του πλάτους μέσω του σημαντήρα Bastugrunds

Göta älv και Rivöfjorden, οριοθετείται στα ανατολικά από τη γέφυρα Älvsborg, στα δυτικά από τον παράλληλο του πλάτους μέσω του φάρου Gäveskär και στα νότια από τον παράλληλο του πλάτους μέσω του φάρου Smörbådan

Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΚΩΤΙΑ

Blue Mull Sound

Μεταξύ Gutcher και Belmont

Yell Sound

Μεταξύ Tofts Voe και Ulsta

Sullom Voe

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το βορειοανατολικό άκρο της νήσου Gluss στο βορειότερο άκρο του Calback Ness

Dales Voe

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το βορειότερο άκρο του Kebister Ness έως την ακτή Breiwick, γεωγραφικού μήκους 1° 10,8′ Δ

Dales Voe

Κατά τη θερινή περίοδο:

idem Lerwick

Lerwick

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός της περιοχής που οριοθετείται βορείως από τη γραμμή που εκτείνεται από το Scottle Holm έως το Scarfi Taing στον ποταμό Bressay και νοτίως από τη γραμμή που εκτείνεται από το φάρο του Twageos Point έως το Whalpa Taing στο Bressay

Lerwick

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός της περιοχής που οριοθετείται βορείως από τη γραμμή που εκτείνεται από το Brim Ness έως τη βορειοανατολική γωνία του Inner Score και νοτίως από τη γραμμή που εκτείνεται από τη νότια άκρη του Ness of Sound έως το Kirkabisterness

Kirkwall

Μεταξύ Kirkwall και Rousay, όχι ανατολικά της γραμμής μεταξύ Graand Point (Egilsay) και Galt Ness (Shapinsay) ούτε μεταξύ Head of Work (ηπειρωτική περιοχή) περνώντας από το φανό του Helliar Holm έως τα παράκτια του Shapinsay, όχι βορειοδυτικά της νοτιοανατολικής άκρης της νήσου Eynhallow, όχι προς την ανοικτή θάλασσα, και της γραμμής που εκτείνεται μεταξύ των παρακτίων Rousay, 59°10,5′ Β 002° 57,1′ Δ και των παρακτίων Egilsay, 59° 10′ Β 002° 56,4′ Δ

Stromness

Έως το Scapa αλλά όχι εκτός των ορίων του Scapa Flow

Scapa Flow

Εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις γραμμές που εκτείνονται από το Point of Cletts στη νήσο Hoy έως το τριγωνικό σημείο Thomson's Hill στη νήσο Fara και από εκεί έως το Gibraltar Pier στη νήσο Flotta, από το St. Vincent Pier στη νήσο Flotta έως το δυτικότερο άκρο Calf of Flotta, από το ανατολικότερο άκρο Calf of Flotta έως το Needle Point στη νήσο South Ronaldsay και από το Ness της ηπειρωτικής περιοχής έως το φάρο του Point of Oxan στη νήσο Graemsay και από κει στο Bu Point στη νήσο Ηoy, και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Κόλπος Balnakiel

Μεταξύ Eilean Dubh και A'Chleit

Cromarty Firth

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το North Sutor έως τον λιμενοβραχίονα Nairn και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Inverness

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το North Sutor έως τον λιμενοβραχίονα Nairn και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Ποταμός Tay — Dundee

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Broughty Castle έως το Tayport και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Firth of Forth και ποταμός Forth

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Kirkcaldy έως τον ποταμό Portobello και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Solway Firth

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Southerness Point έως το Silloth

Loch Ryan

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Finnart's Point έως το Milleur Point και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Clyde

Εξωτερικά όρια:

Η γραμμή που εκτείνεται από το Skipness έως τη θέση του ενός μιλίου νοτίως του Garroch Head και από εκεί έως το Farland

Εσωτερικά όρια κατά τη χειμερινή περίοδο:

H γραμμή που εκτείνεται από το φάρο του Cloch έως το μώλο Dunoon

Εσωτερικά όρια κατά τη θερινή περίοδο:

H γραμμή που εκτείνεται από το Bogany Point, Isle of Bute έως το Skelmorlie Castle και η γραμμή που εκτείνεται από το Ardlamont Point έως τη νότια άκρη του κόλπου Ettrick εντός των στενών Bute (Kyles of Bute)

Σημείωση: Τα ανωτέρω εσωτερικά όρια κατά τη θερινή περίοδο ισχύουν από 5ης Ιουνίου έως και 5 Σεπτεμβρίου από τη γραμμή που εκτείνεται από σημείο δύο μιλίων στα ανοικτά της ακτής Ayrshire στο Skelmorlie Castle έως το Tomont End, Cumbrae, και τη γραμμή που εκτείνεται από το Portachur Point Cumbrae, έως το Inner Brigurd Point Ayrshire

Oban

Εντός της περιοχής που οριοθετείται βορείως από τη γραμμή που εκτείνεται από το φανό του Dunollie Point έως το Ard na Chruidh και νοτίως από τη γραμμή που εκτείνεται από το Rudha Seanach έως το Ard na Cuile

Στενό Lochalsh

Διαμέσου Loch Alsh έως την άκρη της Loch Duich

Loch Gairloch

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

άνευ αντικειμένου

Κατά τη θερινή περίοδο:

Νοτίως της γραμμής που εκτείνεται ανατολικά από το Rubha na Moine έως το Eilan Horrisdale και από εκεί έως το Rubha nan Eanntag

ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Belfast Lough

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

άνευ αντικειμένου

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Carrickfergus έως το Bangor

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Loch Neagh

Σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 μιλίων από την ακτή

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Ποταμός Humber

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το New Holland έως το Paull

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το μώλο Cleethorpes έως την εκκλησία Patrington

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Ποταμός Severn

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Blacknore Point έως το Caldicot Pill, Portskewett

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Barry Dock Pier έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean Down

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Ποταμός Wye

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Blacknore Point έως το Caldicot Pill, Porstkewett

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Barry Dock Pier έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean Down

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Newport

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

άνευ αντικειμένου

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Barry Dock Pier έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean Down

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Cardiff

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

άνευ αντικειμένου

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Barry Dock Pier έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean Down

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Barry

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

άνευ αντικειμένου

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Barry Dock Pier έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean Down

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Swansea

Εντός των ορίων της γραμμής που συνδέει τις ανοικτές προς τη θάλασσα άκρες των λιμενοβραχιόνων

Στενά Menai

Μέσα από τα στενά Menai από τη γραμμή που συνδέει τη νήσο Llanddwyn Light έως το Dinas Dinlleu και τις γραμμές που συνδέουν τη νότια άκρη της νήσου Puffin έως το Trwyn DuPoint και το σιδηροδρομικό σταθμό Llanfairfechan και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Ποταμός Dee

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Hilbre Point έως το Point of Air

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Formby Point έως το Point of Air

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Ποταμός Mersey

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

άνευ αντικειμένου

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Formby Point έως το Point of Air

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Preston και Southport

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Southport έως το Blackpool στο εσωτερικό των όχθεων

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Fleetwood

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

άνευ αντικειμένου

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Rossal Point έως το Humphrey Head

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Ποταμός Lune

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

άνευ αντικειμένου

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Rossal Point έως το Humphrey Head

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Heysham

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

άνευ αντικειμένου

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Rossal Point έως το Humphrey Head

Morecambe

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

άνευ αντικειμένου

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Rossal Point έως το Humphrey Head

Workington

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Southerness Point έως το Silloth

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

ΝΟΤΙΑ ΑΓΓΛΙΑ

Ποταμός Colne, Colchester

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Colne Point έως το Whitstable

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Clacton Pier έως το Reculvers

Ποταμός Blackwater

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Colne Point έως το Whitstable

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Clacton Pier έως το Reculvers

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Ποταμός Crouch και ποταμός Roach

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Colne Point έως το Whitstable

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Clacton Pier έως το Reculvers

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Ποταμός Τάμεσης και οι παραπόταμοί του

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Colne Point έως το Whitstable

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Clacton Pier έως το Reculvers

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Ποταμός Medway και η περιοχή Swale

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Colne Point έως το Whitstable

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Clacton Pier έως το Reculvers

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Chichester

Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις γραμμές που εκτείνονται μεταξύ της κορυφής του κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst Point, προς τα δυτικά

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Λιμένας Langstone

Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις γραμμές που εκτείνονται μεταξύ της κορυφής του κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst Point, προς τα δυτικά

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Portsmouth

Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις γραμμές που εκτείνονται μεταξύ της κορυφής του κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst Point, προς τα δυτικά

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Bembridge, Νήσος Wight

Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις γραμμές που εκτείνονται μεταξύ της κορυφής του κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst Point, προς τα δυτικά

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Cowes, Νήσος Wight

Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις γραμμές που εκτείνονται μεταξύ της κορυφής του κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst Point, προς τα δυτικά

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Southampton

Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις γραμμές που εκτείνονται μεταξύ της κορυφής του κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst Point, προς τα δυτικά

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Beaulieu River

Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις γραμμές που εκτείνονται μεταξύ της κορυφής του κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst Point, προς τα δυτικά

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Keyhaven Lake

Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις γραμμές που εκτείνονται μεταξύ της κορυφής του κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst Point, προς τα δυτικά

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Weymouth

Μέσα από το λιμένα Portland και μεταξύ του ποταμού Wey και του λιμένα Portland

Plymouth

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Cawsand έως το λιμενοβραχίονα και το Staddon

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Falmouth

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το St. Anthony Head έως το Rosemullion

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το St. Anthony Head έως το Nare Point

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Ποταμός Camel

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Stepper Point έως το Trebetherick Point

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Bridgewater

Εντός των ορίων του υφάλου και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Ποταμός Avon (Avon)

Κατά τη χειμερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Blacknore Point έως το Caldicot Pill, Porstkewett

Κατά τη θερινή περίοδο:

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Barry Dock Pier έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean Down

και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 2

Ζώνη 2

Τσεχική Δημοκρατία

Φράγμα της λίμνης Lipno

Γερμανία

Ems

Από τη γραμμή που εκτείνεται από την είσοδο του λιμένα προς το Papenburg διασχίζοντας τον Ems, η οποία συνδέει τις παλαιές αντλητικές εγκαταστάσεις του Diemen και την είσοδο του προχώματος του Halte έως τη γραμμή που συνδέει τoν παλαιό φάρο του Greetsiel και το δυτικό μώλο της εισόδου του λιμένα Eemshaven

Jade

Μέσα από τη γραμμή που συνδέει το Quermarkenfeuer Schillig (παλαιό ανώτατο φανό του Schillig) με το κωδωνοστάσιο του Langwarden

Weser

Από το βορειοδυτικό άκρο της σιδηροδρομικής γέφυρας της Βρέμης έως τη γραμμή που συνδέει τα κωδωνοστάσια του Langwarden και του Cappel, συμπεριλαμβανομένων των δευτερευόντων βραχιόνων Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm και Schweiburg

Elbe με το Bütztflether

Süderelbe (από το km 0,69 έως τις εκβολές στον Elbe), Ruthenstrom (από το km 3,75 έως τις εκβολές στον Elbe),

Wischhafener Süderelbe (από το km 8,03 έως τις εκβολές στον Elbe)

Από το χαμηλότερο όριο του λιμένα του Αμβούργου έως τη γραμμή που συνδέει το σημαντήρα του Döse και το δυτικό άκρο του προχώματος Friedrichskoog (Dieksand), συμπεριλαμβανομένου του Nebenelbe με τους παραποτάμους Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau και Stör (πάντα από τις εκβολές προς το πρόχωμα του φράγματος)

Meldorfer Bucht

Μέσα από τη γραμμή που συνδέει το δυτικό άκρο του προχώματος Friedrichskoog (Dieksand) με την κεφαλή του δυτικού μώλου Büsum

Eider

Από τις εκβολές του καναλιού Gieselau (km 22,64) έως τη γραμμή που εκτείνεται μεταξύ του φρουρίου (Tränke) και του κωδωνοστασίου του Vollerwiek

Κανάλι Gieslau

Από τις εκβολές στον Eider έως τις εκβολές στο κανάλι Nord-Ostsee

Flensburger Förde

Μέσα από τη γραμμή που συνδέει τον φάρο Kegnäs και το Birknack και βόρεια από τα σύνορα Γερμανίας-Δανίας στο Flensburger Förde

Schlei

Μέσα από τη γραμμή που συνδέει τις κεφαλές των μώλων του Schleimünde

Eckernförder Bucht

Μέσα από τη γραμμή που συνδέει το Boknis-Eck με τη βορειοανατολική ηπειρωτική περιοχή κοντά στο Dänisch Nienhof

Kieler Förde

Μέσα από τη γραμμή που συνδέει τον φάρο Bülk με το μνημείο πεσόντων ναυτικού του Laboe

Nord-Ostsee-Kanal συμπεριλαμβανομένων των Audorfer See και Schirnauer See

Μέσα από τη γραμμή που συνδέει τις κεφαλές του μώλου Brunsbüttel έως τη γραμμή που συνδέει τους φανούς εισόδου του Kiel-Holtenau και τις λίμνες Obereidersee με το Enge, Audorfer See, Borgstedter See με το Enge, Schirnauer See, Flemhuder See και το πλώιμο κανάλι Achterwehrer

Trave

Από το βορειοδυτικό άκρο της σιδηροδρομικής ανυψούμενης γέφυρας στο Lübeck με το Pötenitzer Wiek και την Dassower See έως τη γραμμή που συνδέει τις κεφαλές του νοτίου εσωτερικού μώλου και του βορείου εξωτερικού μώλου στο Travemünde

Leda

Από την είσοδο του προλιμένα της θαλάσσιας λεκάνης ανύψωσης του Leer έως τις εκβολές στον Eems

Hunte

Από το λιμάνι του Oldenburg και 140 μέτρα στα κατάντη από την Amalienbrücke στο Oldenburg έως τις εκβολές στον Weser

Lesum

Από τη συμβολή των Hamme και Wümme (km 0,00)έως τις εκβολές στον Weser

Este

Από τη θύρα του φράγματος Buxtehude (km 0,25) έως τις εκβολές του Elbe

Lühe

Από τη θύρα του φράγματος Au-Mühleστο Horneburg (km 0,00) έως τις εκβολές του Elbe

Schwinge

Από το βόρειο άκρο της θύρας του φράγματος Salztor στο Stade έως τις εκβολές στον Elbe

Oste

Από 210 m επάνω από τη μεσαία γραμμή της οδικής γέφυρας επάνω από το πρόχωμα του φράγματος του Oste (km 69,360) έως τις εκβολές στον Elbe

Pinnau

Από το νοτιοδυτικό άκρο της σιδηροδρομικής γέφυρας στο Pinneberg έως τις εκβολές στον Elbe

Krückau

Από το νοτιοδυτικό άκρο της οδικής γέφυρας της οδού Wedenkamp στο Elmshorn έως τις εκβολές στον Elbe

Stör

Από το παλιρροιόμετρο Rensing έως τις εκβολές στον Elbe

Freiburger Hafenpriel

Από το ανατολικό άκρο των λεκανών ανύψωσης των υδάτων του Freiburg an der Elbe έως τις εκβολές στον Elbe

Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff και λιμένας του Wismar

Με κατεύθυνση προς την ανοικτή θάλασσα που οριοθετείται από τις γραμμές που συνδέουν τους φανούς Hoher Wieschendorf Huk και Timmendorf και τους φανούς του Gollwitz στη νήσο Poel και το νότιο άκρο της χερσονήσου Wustrow

Warnow, με το Breitling και δευτερεύοντες βραχίονες

Κατάντη του προχώματος του φράγματος Mühlendamm από το βορειότερο άκρο της γέφυρας Geinitzbrücke στο Rostock προς την ανοικτή θάλασσα που οριοθετείται από τη γραμμή που συνδέει τα βορειότερα σημεία του δυτικού και ανατολικού μώλου στο Warnemünde

Τα ύδατα που περικλείονται από την ηπειρωτική περιοχή και τις χερσονήσους Darß και Zingst καθώς και τις νήσους Hiddensee και Rügen (συμπεριλαμβανομένου του λιμένα Stralsund)

Με κατεύθυνση προς την ανοικτή θάλασσα μεταξύ:

της χερσονήσου Zingst και της νήσου Bock: έως 54° 26′ 42″ Β γεωγραφικό πλάτος

των νήσων Bock και Hiddensee: έως τη γραμμή που συνδέει το βόρειο άκρο της νήσου Bock με το νότιο άκρο της νήσου Hiddensee

επί των νήσων Hiddensee και Rügen (Bug): έως τη γραμμή που συνδέει το νοτιοανατολικό άκρο του Neubessin με το Buger Haken

Kleine Jasmunder Bodden

 

Greifswalder Bodden

Από το Bodden με κατεύθυνση προς την ανοικτή θάλασσα έως τη γραμμή που συνδέει το ανατολικό άκρο του Thiessower Haken (Südperd) με το ανατολικό άκρο της νήσου Ruden και καταλήγει στο βόρειο άκρο της νήσου Usedom (54° 10′ 37″ Β γεωγραφικό πλάτος, 13° 47′ 51″ A γεωγραφικό μήκος)

Ryck

Ανατολικά από τη γέφυρα Steinbecker στο Greifswald έως τη γραμμή σύνδεσης επάνω από τις κεφαλές των προβλήτων

Τα ύδατα που περικλείονται από την ηπειρωτική περιοχή και την νήσο Usedom (το Peenestrom, συμπεριλαμβανομένου του λιμένα Wolgast, του Achterwasser και του Oderhaff)

Με κατεύθυνση προς ανατολάς έως τα γερμανοπολωνικά σύνορα διασχίζοντας τη λιμνοθάλασσα του Stettin

Uecker

Από το νοτιοδυτικό άκρο της οδικής γέφυρας στο Uekermünde έως τη γραμμή σύνδεσης επάνω από τις από τις κεφαλές των προβλήτων

Σημείωση: Στην περίπτωση πλοίων νηολογημένων σε άλλο κράτος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 32 της συμφωνίας Ems-Dollart της 8ης Απριλίου 1960 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ΟΔΓ, BGBl. 1963 II, σ. 602).

Γαλλία

Gironde, από το χιλιομετρικό σημείο (KP 48,50) έως τα κατάντη του σημείου του Ile de Patiras, έως το εγκάρσιο όριο της θάλασσας που ορίζεται από τη γραμμή που συνδέει το Pointe de Grave με το Pointe de Suzac·

Loire, από το Cordemais (KP 25) έως το εγκάρσιο όριο της θάλασσας που ορίζεται από τη γραμμή που συνδέει το Pointe de Mindin με το Pointe de Penhoët·

Σηκουάνας, από την αρχή του καναλιού Tancarville έως το εγκάρσιο όριο της θάλασσας που ορίζεται από τη γραμμή από το Cape Hode, στη δυτική όχθη, έως το σημείο, στην αριστερή όχθη, όπου το σχεδιαζόμενο πρόχωμα συναντά την ακτή κάτω από το Berville·

Vilaine, από το φράγμα Arzal έως το εγκάρσιο όριο της θάλασσας που ορίζεται από τη γραμμή που συνδέει το Pointe du Scal με το Pointe du Moustoir·

Λίμνη Γενεύης.

Ουγγαρία

Λίμνη Balaton

Κάτω Χώρες

Dollard

Eems

Waddenzee: συμπεριλαμβανομένων των ζεύξεων με τη Βόρειο Θάλασσα

Ijsselmeer: συμπεριλαμβανομένου του Markermeer και του Ijmeer, εκτός των Gouwzee

Nieuwe Waterweg και Scheur

Το κανάλι Caland δυτικά του λιμένα Benelux

Hollandsch Diep

Breediep, Beerkanaal και οι συνδεδεμένοι λιμένες

Haringvliet και Vuile Gat: συμπεριλαμβανομένων των πλωτών οδών που βρίσκονται μεταξύ του Goeree-Overflakkee, αφενός, και του Voorne-Putten και του Hoeksche Waard, αφετέρου

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer και Brouwerschavensche Gat: συμπεριλαμβανομένων όλων των πλωτών οδών που βρίσκονται μεταξύ Schouwen-Duiveland και Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, ανατολικό Escaut και Roompot: συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών που βρίσκονται μεταξύ Walcheren, Noord-Beveland και Zuid-Beveland, αφενός, και Schouwen-Duiveland και Tholen, αφετέρου, εκτός από το κανάλι Scheldt-Ρήνου

Scheldt και δυτικός Scheldt και οι θαλάσσιες εκβολές του, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών που βρίσκονται μεταξύ της Ζηλανδικής Φλάνδρας, αφενός, και του Walcheren και του Zuid-Beveland, αφετέρου, εκτός από το κανάλι Scheldt-Ρήνου

Πολωνία

Λιμνοθάλασσα Szczecin

Λιμνοθάλασσα Kamień

Λιμνοθάλασσα Wisła

Όρμος Puck

Ταμιευτήρας Włocławski

Λίμνη Śniardwy

Λίμνη Niegocin

Λίμνη Mamry

Σουηδία

Göta älv, οριοθετείται στα ανατολικά από τη γέφυρα Göta älv και στα δυτικά από τη γέφυρα Älvsborg

Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΚΩΤΙΑ

Scapa Flow

Μέσα στην περιοχή που οριοθετείται από τις γραμμές που εκτείνονται από το Wharth στη νήσο Flotta έως το Martello Tower στο South Walls, και από το Point Cletts στη νήσο Hoy έως το τριγωνικό σημείο Thomson στη νήσο Fara και από εκεί έως το Gibraltar Pier στη νήσο Flotta

Kyle of Durness

Νότια του Eilean Dubh

Cromarty Firth

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται μεταξύ North Sutor και South Sutor

Inverness

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Fort George έως το Chanonry Point

Findhorn Bay

Μέσα στη γλώσσα ξηράς

Aberdeen

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το South Jetty έως το Abercromby Jetty

Montrose Basin

Δυτικά της γραμμής που εκτείνεται από βορρά προς νότο περνώντας από την είσοδο του λιμένα στο φάρο του Scurdie Ness

Ποταμός Tay — Dundee

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από την παλιρροιακή λιμενολεκάνη (αλιευτική αποβάθρα) Dundee έως το Craig Head, East Newport

Firth of Forth και ποταμός Forth

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Firth of Forth αλλά όχι ανατολικά της γέφυρας της σιδηροδρομικής γραμμής του Forth

Dumfries

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Airds Point έως το Scar Point

Loch Ryan

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Cairn Point έως το Kircolm Point

Λιμένας Ayr

Εντός των ορίων του υφάλου

Clyde

Άνωθεν των υδάτων της ζώνης 1

Kyles of Bute

Μεταξύ Colintraive και Rhubodach

Λιμένας Campbeltown

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Macringan's Point έως το Ottercharach Point

Loch Etive

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Loch Etive πάνω από τους καταρράκτες Lora

Loch Leven

Πάνω από τη γέφυρα στο Ballachulish

Loch Linnhe

Βόρεια του φανού του Corran Point

Loch Eil

Ολόκληρο το loch

Κανάλι Caledonian

Lochs Lochy, Oich και Ness

Στενό Lochalsh

Κάτω από τα όρια του στενού Akin (Kyle Akin), όχι δυτικά του φανού Eilean Ban ούτε ανατολικά του Eileanan Dubha

Loch Carron

Μεταξύ Stromemore και Strome Ferry

Loch Broom, Ullapool

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το φανό Ullapool Point έως το Aultnaharrie

Kylesku

Διαμέσου του Loch Cairnbawn στην περιοχή μεταξύ του ανατολικότερου άκρου του Garbh Eilean και του δυτικότερου άκρου του Eilean na Rainich

Λιμένας Stornoway

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Arnish Point έως τον φάρο στον κόλπο Sandwick, βορειοδυτικά

Sound of Scalpay

Όχι ανατολικά του Berry Cove (Scalpay) ούτε δυτικά του Croc a Loin (Harris)

North Harbour, Scalpay και λιμένας Tarbert

Σε απόσταση ενός μιλίου από τα παράκτια της νήσου Harris

Loch Awe

Ολόκληρο το loch

Loch Katrine

Ολόκληρο το loch

Loch Lomond

Ολόκληρο το loch

Loch Tay

Ολόκληρο το loch

Loch Loyal

Ολόκληρο το loch

Loch Hope

Ολόκληρο το loch

Loch Shin

Ολόκληρο το loch

Loch Assynt

Ολόκληρο το loch

Loch Glascarnoch

Ολόκληρο το loch

Loch Fannich

Ολόκληρο το loch

Loch Maree

Ολόκληρο το loch

Loch Gairloch

Ολόκληρο το loch

Loch Monar

Ολόκληρο το loch

Loch Mullardach

Ολόκληρο το loch

Loch Cluanie

Ολόκληρο το loch

Loch Loyne

Ολόκληρο το loch

Loch Garry

Ολόκληρο το loch

Loch Quoich

Ολόκληρο το loch

Loch Arkaig

Ολόκληρο το loch

Loch Morar

Ολόκληρο το loch

Loch Shiel

Ολόκληρο το loch

Loch Earn

Ολόκληρο το loch

Loch Rannoch

Ολόκληρο το loch

Loch Tummel

Ολόκληρο το loch

Loch Ericht

Ολόκληρο το loch

Loch Fionn

Ολόκληρο το loch

Loch Glass

Ολόκληρο το loch

Loch Rimsdale/nan Clar

Ολόκληρο το loch

ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Strangford Lough

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Cloghy Point έως το Dogtail Point

Belfast Lough

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Holywood έως το Macedon Point

Larne

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Larne Pier έως την αποβάθρα στη νήσο Magee

Ποταμός Bann

Από τα άκρα με κατεύθυνση προς την ανοικτή θάλασσα του λιμενοβραχίονα έως τη γέφυρα Toome

Lough Erne

Άνω και κάτω τμήμα του Lough Erne

Lough Neagh

Σε απόσταση 2 μιλίων από τα παράκτια

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Berwick

Εντός των ορίων του λιμενοβραχίονα

Warkworth

Εντός των ορίων του λιμενοβραχίονα

Blyth

Εντός των ορίων των εξωτερικών κεφαλών του μώλου

Ποταμός Tyne

Dunston Staithes έως τις κεφαλές του μώλου Tyne

Ποταμός Wear

Fatfield έως τις κεφαλές του μώλου Sunderland

Seaham

Εντός των ορίων του λιμενοβραχίονα

Hartlepool

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Middleton Jetty έως την κεφαλή του παλαιού μώλου

Εντός των ορίων της γραμμής που συνδέει την κεφαλή του βόρειου μώλου με την κεφαλή του νοτίου μώλου

Ποταμός Tees

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται κατευθείαν προς τα δυτικά από το Government Jetty έως το φράγμα Tees

Whitby

Εντός των ορίων των κεφαλών του μώλου στον ποταμό Whitby

Ποταμός Humber

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το North Ferriby έως το South Ferriby

Νηοδόχος Grimsby

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το δυτικό μώλο της παλιρροιακής λιμενολεκάνης έως τον ανατολικό μώλο των αλιευτικών αποβαθρών, βόρεια αποβάθρα

Boston

Εντός των ορίων του New Cut

Dutch River

Ολόκληρο το κανάλι

Ποταμός Hull

Beverley Beck έως τον ποταμό Humber

Kielder Water

Ολόκληρη η λίμνη

Ποταμός Ouse

Κάτω από την κλεισιά Naburn

Ποταμός Trent

Κάτω από την κλεισιά Cromwell

Ποταμός Wharfe

Από τη ζεύξη με τον ποταμό Ouse έως τη γέφυρα Tadcaster

Scarborough

Εντός των ορίων των κεφαλών του μώλου Scarborough

ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Ποταμός Severn

Bόρεια της γραμμής που εκτείνεται κατ' ευθείαν δυτικά από το Sharpness Point (51° 43,4′ Β) έως το Llanthony και Maisemore Weirs και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 3

Ποταμός Wye

Στο Chepstow, βόρεια του γεωγραφικού πλάτους (51° 38′ Β) έως το Monmouth

Newport

Βόρεια του περάσματος των εναέριων ηλεκτρικών καλωδίων στο Fifoots Points

Cardiff

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το South Jetty έως το Penarth Head

Περίκλειστα ύδατα προς τα δυτικά του φράγματος του κόλπου του Cardiff

Barry

Εντός των ορίων της γραμμής που συνδέει τις ανοικτές προς τη θάλασσα άκρες των λιμενοβραχιόνων

Λιμένας Talbot

Εντός των ορίων της γραμμής που συνδέει τα άκρα με κατεύθυνση προς την ανοικτή θάλασσα του λιμενοβραχίονα στον ποταμό Afran εξωτερικά των περίκλειστων νηοδόχων (docks)

Neath

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται κατ'ευθείαν βόρεια από το προς τη θάλασσα άκρο της προβλήτας των πετρελαιοφόρων στον κόλπο Baglan (51° 37,2′ Β, 3°50,5′ Δ)

Llanelli και Burry Port

Εντός των ορίων της περιοχής που οριοθετείται από τη γραμμή που εκτείνεται από τον δυτικό μώλο του Burry Port έως το Whiteford Point

Milford Haven

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το νότιο Hook Point έως το Thorn Point

Fishguard

Εντός των ορίων της γραμμής που συνδέει τις προς τη θάλασσα άκρες του βορείου και ανατολικού λιμενοβραχίονα

Cardigan

Μέσα από τα στενά στο Pen-Yr-Ergyd

Aberystwyth

Εντός των ορίων της γραμμής που συνδέει τις προς τη θάλασσα άκρες των λιμενοβραχιόνων

Aberdyfi

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το σιδηροδρομικό σταθμό Aberdyfi έως τον σημαντήρα Twyni Bach

Barmouth

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το σιδηροδρομικό σταθμό Barmouth έως το Penrhyn Point

Portmadoc

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Harlech Point έως το Graig Ddu

Holyhead

Εντός των ορίων της περιοχής που οριοθετείται από τον κύριο λιμενοβραχίονα και τη γραμμή που εκτείνεται μεταξύ της κεφαλής του λιμενοβραχίονα και το Brynglas Point, Towyn Bay

Στενά Menai

Εντός των στενών Menai μεταξύ της γραμμής που συνδέει το Aber Menai Point στο Belan Point και της γραμμής που συνδέει το Beaumaris Pier με το Pen-y-Coed Point

Conway

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Mussel Hill έως το Tremlyd Point

Llandudno

Εντός των ορίων του λιμενοβραχίονα

Rhyl

Εντός των ορίων του λιμενοβραχίονα

Ποταμός Dee

Πάνω από το Connah's Quay έως το σημείο άντλησης νερού Barrelwell Hill

Ποταμός Mersey

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται μεταξύ του φάρου του Rock και της βορειοδυτικής νηοδόχου Seaforth εξαιρουμένων ωστόσο άλλων νηοδόχων

Preston και Southport

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Lytham έως το Southport και εντός των ορίων των νηοδόχων του Preston

Fleetwood

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Low Light έως το Knott

Ποταμός Lune

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Sunderland Point έως το Chapel Hill, συμπεριλαμβανομένης της νηοδόχου Glasson

Barrow

Εντός των ορίων της γραμμής που συνδέει Haws Point, Isles of Walney έως Roa Island Slipway

Whitehaven

Εντός των ορίων του λιμενοβραχίονα

Workington

Εντός των ορίων του λιμενοβραχίονα

Maryport

Εντός των ορίων του λιμενοβραχίονα

Carlisle

Εντός των ορίων της γραμμής που συνδέει το Carlisle Point με το Torduff

Coniston Water

Ολόκληρη η λίμνη

Derwentwater

Ολόκληρη η λίμνη

Ullswater

Ολόκληρη η λίμνη

Windermere

Ολόκληρη η λίμνη

ΝΟΤΙΑ ΑΓΓΛΙΑ

Λιμένας Blakeney και Morston και πέριξ

Προς τα ανατολικά της γραμμής με κατεύθυνση προς νότο από το Blakeney Point έως την είσοδο του ποταμού Stiffkey

Ποταμός Orwell και ποταμός Stour

Ποταμός Orwell εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από τον λιμενοβραχίονα Blackmanshead έως το Landguard Point και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 3

Ποταμός Blackwater

Όλες οι πλωτές οδοί έως τη γραμμή που εκτείνεται από το νοτιοδυτικό άκρο της νήσου Mersea έως το Sales Point

Ποταμός Crouch και ποταμός Roach

Ποταμός Crouch εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Holliwell Point έως το Foulness Point, συμπεριλαμβανομένου του ποταμού Roach

Ποταμός Τάμεσης και οι παραπόταμοί του

Ποταμός Τάμεσης πάνω από τη γραμμή που εκτείνεται από βορρά προς νότο περνώντας από το ανατολικό άκρο του Denton Wharf Pier, Gravesend έως την κλεισιά Teddington

Ποταμός Medway και η περιοχή Swale

Ποταμός Medway από τη γραμμή που εκτείνεται μεταξύ Garrison Point και Grain Tower έως το Allington Lock, και Swale από Whitstable έως τον ποταμό Medway

Ποταμός Stour (Kent)

Ποταμός Stour άνωθεν των εκβολών έως την αποβάθρα στο Flagstaff Reach

Λιμένας Dover

Εντός των ορίων των γραμμών μεταξύ της ανατολικής και δυτικής εισόδου του λιμένα

Ποταμός Rother

Ποταμός Rother πάνω από το σταθμό παλιρροιακών σημάτων στο Camber έως το Scots Float Sluice και της εισόδου της κλεισιάδος στον ποταμό Brede

Ποταμός Adur και κανάλι Southwick

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται εγκαρσίως της εισόδου του λιμένα Shoreham έως την κλεισιά του καναλιού Southwick και έως τη δυτική άκρη Tarmac Wharf

Ποταμός Arun

Ποταμός Arun πάνω από το Littlehampton Pier έως τη μαρίνα Littlehampton

Ποταμός Ouse (Sussex) Newhaven

Ποταμός Ouse από τη γραμμή που εκτείνεται εγκαρσίως των μώλων της εισόδου του λιμένα Newhaven έως τη βόρεια άκρη του North Quay

Brighton

Εξωτερικός λιμένας της μαρίνας του Brighton εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από τη νότια άκρη του West Quay έως τη βόρεια άκρη του South Quay

Chichester

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται μεταξύ του Eastoke Point και της κορυφής του κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 3

Λιμένας Langstone

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται μεταξύ του Eastney Point και του Gunner Point

Portsmouth

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται εγκαρσίως της εισόδου του λιμένα από το Blockhouse Port έως το Round Tower

Bembridge, Νήσος Wight

Εντός των ορίων του λιμένα Brading

Cowes, Νήσος Wight

Ποταμός Medina εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από τον φανό του λιμενοβραχίονα στην ανατολική όχθη έως το House Light στη δυτική όχθη

Southampton

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Calshot Castle έως το Hook Bake

Beaulieu River

Εντός των ορίων του Beaulieu River, όχι ανατολικά της γραμμής με κατεύθυνση βορρά/νότο, περνώντας από το Inchmery House

Keyhaven Lake

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται κατ' ευθείαν βόρεια από τον κάτω φανό του Hurst Point έως το Keyhaven Marshes

Christchurch

The Run

Poole

Εντός των ορίων του πορθμείου Chain Ferry μεταξύ Sandbanks και South Haven Point

Exeter

Εντός των ορίων της ανατολικοδυτικής γραμμής που εκτείνεται από το Warren Point έως τον παράκτιο ναυαγοσωστικό σταθμό απέναντι από το Checkstone Ledge

Teignmouth

Εντός των ορίων του λιμένα

Ποταμός Dart

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Kettle Point έως το Battery Point

Ποταμός Salcombe

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Splat Point έως το Limebury Point

Plymouth

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Mount Batten Pier έως το Raveness Point μέσω του Drake's Island Ο ποταμός Yealm εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Warren Point έως το Misery Point

Fowey

Εντός των ορίων του λιμένα

Falmouth

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το St. Anthony Head έως το Pendennis Point

Ποταμός Camel

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Gun Point έως το Brea Hill

Ποταμοί Taw και Torridge

Εντός των ορίων της γραμμής με προσανατολισμό 200° από τον φάρο του Crow Point έως την όχθη στο Skern Point

Bridgewater

Νοτίως της γραμμής που εκτείνεται κατ' ευθείαν ανατολικά από το Stert Point (51° 13,0 ′Β)

Ποταμός Avon (Avon)

Εντός των ορίων της γραμμής που εκτείνεται από το Avonmouth Pier έως το Wharf Point και το Netham Dam

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ζώνη 3

Βέλγιο

Maritime Scheldt (στα κατάντη του όρμου της Αμβέρσας)

Βουλγαρία

Δούναβης: από rkm 845,650 έως rkm 374,100

Τσεχική Δημοκρατία

Λίμνες φράγματος: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice και Nové Mlýny III

Λίμνες εξόρυξης αμμοχάλικου: Ostrožná Nová Ves και Tovačov

Γερμανία

Δούναβης

Από το Kelheim (km 2 414,72 ) έως τα γερμανο-αυστριακά σύνορα στο Jochenstein

Ρήνος και Lampertheimer Altrhein (από km 4,75 έως Rijn), Altrhein Stockstadt-Erfelden (από km 9,80 έως Rijn)

Από τα γερμανο-ελβετικά σύνορα έως τα γερμανο-ολλανδικά σύνορα

Elbe (Norderelbe) συμπεριλαμβανομένου Süderelbe en Köhlbrand

Από τις εκβολές του καναλιού Elbe-Seiten (Elbe-Seiten-Kanal) έως το χαμηλότερο όριο του λιμένα του Αμβούργου

Müritz

 

Γαλλία

Adour, από Bec du Gave έως τη θάλασσα

Aulne, από την κλεισιά στο Châteaulin έως το εγκάρσιο όριο της θάλασσας που ορίζεται από το Passage de Rosnoën

Blavet, από το Pontivy έως το Pont du Bonhomme

Κανάλι Calais

Charente, από τη γέφυρα στο Tonnay-Charente έως το εγκάρσιο όριο της θάλασσας που ορίζεται από τη γραμμή που διέρχεται από το κέντρο του φανού για τα κατάντη στην αριστερή όχθη και από το κέντρο του Fort de la Pointe

Dordogne, από τη συμβολή με τον Lidoire έως το Bec d'Ambès

Garonne, από τη γέφυρα στο Castet en Dorthe έως το Bec d'Ambès

Gironde, από το Bec d'Ambès έως την εγκάρσια γραμμή στο KP 48,50 και περνώντας από το σημείο κατάντη του Ile de Patiras

Hérault, από το λιμένα Bessan έως τη θάλασσα, έως το άνω όριο του αλιπέδου

Isle, από τη συμβολή με τον Dronne έως τη συμβολή με τον Dordogne

Λίγηρας, από τη συμβολή με τον Maine έως το Cordemais (KP 25)

Μάρνης, από τη γέφυρα στο Bonneuil (KP 169bis900) και την κλεισιά στο St Maur έως τη συμβολή με τον Σηκουάνα

Ρήνος

Nive, από το φράγμα Haïtze στο Ustaritz έως τη συμβολή με τον Adour

Oise, από την κλεισιά Janville έως τη συμβολή με τον Σηκουάνα

Orb, από το Sérignan έως τη θάλασσα, έως το άνω όριο του αλιπέδου

Ροδανός, από τα σύνορα με την Ελβετία έως τη θάλασσα, εξαιρουμένου του Petit Rhône

Saône, από τη γέφυρα Pont de Bourgogne στο Chalon sur Saône έως τη συμβολή με τον Ροδανό

Σηκουάνας, από την κλεισιά στο Nogent-sur-Seine έως την αρχή του καναλιού Tancarville

Sèvre Niortaise, από τν κλεισιά στο Marans στο εγκάρσιο όριο της θάλασσας, απέναντι από το φυλάκιο έως τις εκβολές

Somme, από την πλευρά των κατάντη της γέφυρας Pont de la Portelette στην Abbeville έως την κοιλαδογέφυρα της σιδηροδρομικής γραμμής Noyelles προς Saint-Valéry-sur-Somme

Vilaine, από το Redon (KP 89 345) έως το φράγμα Arzal

Λίμνη Amance

Λίμνη Annecy

Λίμνη Biscarosse

Λίμνη Bourget

Λίμνη Carcans

Λίμνη Cazaux

Λίμνη Der-Chantecoq

Λίμνη Guerlédan

Λίμνη Hourtin

Λίμνη Lacanau

Λίμνη Orient

Λίμνη Pareloup

Λίμνη Parentis

Λίμνη Sanguinet

Λίμνη Serre-Ponçon

Λίμνη Temple.

Κροατία

Δούναβης: από rkm 1 295 + 500 έως rkm 1 433 + 100

Ποταμός Drava: από rkm 0 έως rkm 198 + 600

Ποταμός Sava: από rkm 210 + 800 έως rkm 594 + 000

Ποταμός Kupa: από rkm 0 έως rkm 5 + 900

Ποταμός Una: από rkm 0 έως rkm 15

Ουγγαρία

Δούναβης: από rkm 1 812 έως rkm 1 433

Δούναβης Moson: από rkm 14 έως rkm 0

Δούναβης Szentendre: από rkm 32 έως rkm 0

Δούναβης Ráckeve: από rkm 58 έως rkm 0

Ποταμός Tisza: από rkm 685 έως rkm 160

Ποταμός Dráva: από rkm 198 έως rkm 70

Ποταμός Bodrog: από rkm 51 έως rkm 0

Ποταμός Kettős-Körös: από rkm 23 έως rkm 0

Ποταμός Hármas-Körös: από rkm 91 έως rkm 0

Κανάλι Sió: από rkm 23 έως rkm 0

Λίμνη Velence

Λίμνη Fertő

Κάτω Χώρες

Ρήνος

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Gooimeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten Ij, Afgesloten Ij, Noordzeekanaal, λιμένας Ijmuiden, περιοχή του λιμένα του Ρόττερνταμ, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, κανάλι Άμστερνταμ-Ρήνου, Veerse Meer, κανάλι Scheldt-Ρήνου από τα χερσαία σύνορα έως τις εκβολές στο Volkerak, Amer, Bergsche Maas, Meuse κατάντη από το Venlo, Gooimeer, Europort, κανάλι Caland (ανατολικά του λιμένα Benelux), Hartelkanaal

Αυστρία

Δούναβης: από τα γερμανο-αυστριακά σύνορα έως τα σύνορα με τη Σλοβακία

Inn: από τις εκβολές έως το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Passau-Ingling

Traun: από τις εκβολές έως το km 1,80

Enns: από τις εκβολές έως το km 2,70

March: έως το km 6,00

Πολωνία

Ποταμός Biebrza: από τη ζεύξη με το κανάλι Augustowski έως τις εκβολές του ποταμού Narwia

Ποταμός Brda: από τη ζεύξη με το κανάλι Bydgoski στο Bydgoszcz έως τις εκβολές του ποταμού Wisła

Ποταμός Bug: από τις εκβολές του ποταμού Muchawiec έως τις εκβολές του ποταμού Narwia

Λίμνη Dąbie έως τα σύνορα με τα εσωτερικά πλωτά ύδατα

Κανάλι Augustowski: από τη ζεύξη με τον ποταμό Biebrza έως τα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των λιμνών που βρίσκονται κατά μήκος του καναλιού αυτού

Κανάλι Bartnicki: από τη λίμνη Ruda Woda έως τη λίμνη Bartężek συμπεριλαμβανομένης

Κανάλι Bydgoski

Κανάλι Elbląski: από τη λίμνη Druzno έως τη λίμνη Jeziorak και τη λίμνη Szeląg Wielki, συμπεριλαμβανομένων των λιμνών αυτών καθώς και των λιμνών κατά μήκος του καναλιού αυτού, και η παράλληλη πλωτή διώρυγα με κατεύθυνση το Zalewo από τη λίμνη Jeziorak έως τη λίμνη Ewingi, συμπεριλαμβανομένης

Κανάλι Gliwicki μαζί με το κανάλι Kędzierzyński

Κανάλι Jagielloński: από τη ζεύξη με τον ποταμό Elbląg έως τον ποταμό Nogat

Κανάλι Łączański

Κανάλι Ślesiński και οι λίμνες κατά μήκος του καναλιού αυτού και η λίμνη Gopło

Κανάλι Żerański

Ποταμός Martwa Wisła: από τον ποταμό Wisła στο Przegalina έως τα σύνορα συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών υδάτων

Ποταμός Narew: από τις εκβολές του ποταμού Biebrza έως τις εκβολές του ποταμού Wisła, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Zegrzyński

Ποταμός Nogat: από τον ποταμό Wisła έως τις εκβολές του κόλπου Wisła

Ποταμός Noteć (άνω τμήμα): από τη λίμνη Jezioro Gopło έως τη ζεύξη με το κανάλι Górnonotecki και το κανάλι Górnonotecki και ο ποταμός Noteć (κάτω τμήμα) από τη ζεύξη με το κανάλι Bydgoski έως τις εκβολές του ποταμού Warta

Ποταμός Nysa Łużycka από το Gubin έως τις εκβολές του ποταμού Odra

Ποταμός Odra: από την πόλη Racibórz έως τη ζεύξη με τον ποταμό Ανατολικό Odra, ο οποίος από τον δίαυλο Klucz-Ustowo γίνεται ο ποταμός Regalica, καθώς και ο ποταμός αυτός και οι παραπόταμοί του έως τη λίμνη Dąbie, και η παράλληλη πλωτή διώρυγα του Odra από την κλεισιά Opatowice έως την κλεισιά της πόλης Wrocław

Ποταμός Δυτικός Odra από το φράγμα Widuchowa (704,1 km από τον ποταμό Odra) έως τα σύνορα με τα εσωτερικά πλωτά ύδατα, μαζί με τους παραποτάμους και ο δίαυλος Klucz-Ustowo που συνδέει τον ποταμό Odra με τον ποταμό Δυτικό Odra

Ποταμός Parnica και δίαυλος Partnicki από τον ποταμό Δυτικό Odra έως τα σύνορα με τα εσωτερικά πλωτά ύδατα

Ποταμός Pisa από τη λίμνη Roś έως τις εκβολές του ποταμού Narew

Ποταμός Szkarpawa από τον ποταμό Wisła έως τις εκβολές του κόλπου Wisła

Ποταμός Warta από τη λίμνη Ślesiński έως τις εκβολές του ποταμού Odra

Δίκτυο των μεγάλων λιμνών της Μαζουρίας που περιλαμβάνει τις λίμνες που συνδέονται με τους ποταμούς και τα κανάλια που αποτελούν την κύρια πλωτή οδό από τη λίμνη Roś (συμπεριλαμβανομένης) στο Pisz έως το κανάλι Węgorzewski (συμπεριλαμβανομένου του καναλιού αυτού) στο Węgorzewo, μαζί με τις λίμνες: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty και Święcajty, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού Giżycki και του καναλιού Niegociński καθώς και του καναλιού Piękna Góra, καθώς και η παράλληλη οδός της λίμνης Ryńskie (συμπεριλαμβανομένης) στο Ryn έως τη λίμνη Nidzkie (έως 3 km, που συνορεύει με την προστατευόμενη περιοχή «Λίμνη Nidzkie»), μαζί με τις λίμνες: Bełdany, Guzianka Mała και Guzianka Wielka

Ο ποταμός Wisła από τις εκβολές του ποταμού Przemsza έως τη ζεύξη με το κανάλι Łączański καθώς και από τις εκβολές του καναλιού αυτού στο Skawina έως τις εκβολές του ποταμού Wisła στον κόλπο του Gdańsk, εξαιρουμένης της λίμνης περισυλλογής υδάτων Włocławski

Ρουμανία

Δούναβης: από τα σύνορα Σερβίας-Ρουμανίας (km 1 075) έως τον Εύξεινο Πόντο στον κλάδο καναλιού Sulina

Δούναβης–κανάλι Ευξείνου Πόντου (μήκους 64,410 km): από τη ζεύξη με τον Δούναβη, στο km 299,300 του Δούναβη στο Cernavodă (km 64,410 του καναλιού αντιστοίχως), έως τον λιμένα Constanta South–Agigea (km «0» του καναλιού)

Κανάλι Poarta Albă–Midia Năvodari (μήκους 34 600 km): από τη ζεύξη με τον Δούναβη–κανάλι Ευξείνου Πόντου στο km 29,410 στο Poarta Albă (km 27,500 του καναλιού αντιστοίχως) έως το λιμένα Midia (km «0» του καναλιού)

Σλοβακία

Δούναβης: από rkm 1 880,26 έως rkm 1 708,20

Κανάλι του Δούναβη: από rkm 1 851,75 έως rkm 1 811,00

Ποταμός Váh: από rkm 0,00 έως rkm 70,00

Ποταμός Morava: από rkm 0,00 έως rkm 6,00

Ποταμός Bodrog: από rkm 49,68 έως rkm 64,85

Λίμνες φράγματος: Oravská Priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava

Σουηδία

Κανάλι Trollhätte και Göta älv, από τον παράλληλο του πλάτους μέσω του σημαντήρα Bastugrunds έως τη γέφυρα Göta älv

Λίμνη Mälaren

Οι λιμένες της Στοκχόλμης, που οριοθετούνται στα βορειοδυτικά από τη γέφυρα Lidingö, στα βορειοανατολικά από γραμμή που διέρχεται από το φάρο Elfviksgrund σε 135-315 μοίρες, και στα ανατολικά από τη γέφυρα Skuru

Κανάλι Södertälje και οι λιμένες του Södertälje που οριοθετούνται στα βόρεια από τη κλεισιά Södertälje και στα νότια από τον παράλληλο πλάτους Β 59° 09′ 00″

Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΚΩΤΙΑ

Leith (Εδιμβούργο)

Εντός των ορίων του λιμενοβραχίονα

Γλασκώβη

Strathclyde Loch

Κανάλι Crinan

Crinan έως το Ardrishaig

Κανάλι Caledonian

Τα τμήματα του καναλιού

ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ποταμός Lagan

Φράγμα του Lagan έως το Stranmillis

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ

Ποταμός Wear (μη παλιρροιακός)

Η παλαιά γέφυρα του σιδηροδρομικού σταθμού Durham έως τη γέφυρα Prebends (Prebends Bridge), Durham

Ποταμός Tees

Ανάντη από το φράγμα του ποταμού Tees

Νηοδόχος Grimsby

Εντός της κλεισιάδος

Νηοδόχος Immingham

Εντός της κλεισιάδος

Νηοδόχος Hull

Εντός της κλεισιάδος

Νηοδόχος Boston

Εντός των θυρών της κλεισιάδος

Διώρυγα Aire και Calder

Νηοδόχοι Goole μέχρι το Leeds, ζεύξη με το κανάλι Leeds και Liverpool, ζεύξη Bank Dole έως το Selby (κλεισιά του ποταμού Ouse), ζεύξη Castleford έως το Wakefield (κλεισιά Falling)

Ποταμός Ancholme

Κλεισιάδα Ferriby έως το Brigg

Κανάλι Calder and Hebble

Wakefield (κλεισιά Falling) έως την κλεισιά Broadcut Top

Ποταμός Foss

Από τη ζεύξη (Blue Bridge) με τον ποταμό Ouse έως τη γέφυρα Monk

Κανάλι Fossdyke

Ζεύξη με τον ποταμό Trent έως το Brayford Pool

Νηοδόχος Goole

Εντός των θυρών της κλεισιάδος

Hornsea Mere

Ολόκληρο το κανάλι

Ποταμός Hull

Από την κλεισιά Struncheon Hill έως το Beverley Beck

Κανάλι Market Weighton

Κλεισιά του ποταμού Humber έως την κλεισιά Sod Houses

Κανάλι New Junction

Ολόκληρο το κανάλι

Ποταμός Ouse

Από την κλεισιά Naburn έως το Nun Monkton

Sheffield και κανάλι South Yorkshire

Κλεισιά Keadby έως την κλεισιά Tinsley

Ποταμός Trent

Κλεισιά Cromwell έως το Shardlow

Ποταμός Witham

Κλεισιά Boston έως Brayford Poole (Lincoln)

ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ

Ποταμός Severn

Πάνω από το Llanthony και τα προχώματα Maisemore (Maisemore Weirs)

Ποταμός Wye

Πάνω από το Monmouth

Cardiff

Λίμνη Roath Park

Λιμένας Talbot

Εντός των ορίων των περίκλειστων νηοδόχων

Swansea

Εντός των ορίων των περίκλειστων νηοδόχων

Ποταμός Dee

Πάνω από το σημείο άντλησης νερού Barrelwell Hill

Ποταμός Mersey

Οι νηοδόχοι (εξαιρουμένης της νηοδόχου Seaforth)

Ποταμός Lune

Πάνω από τη νηοδόχο Glasson

Ποταμός Avon (Midland)

Κλεισιά Tewkesbury έως το Evesham

Gloucester

Νηοδόχοι Gloucester City Gloucester/κανάλι Sharpness

Λίμνη Hollingworth

Ολόκληρη η λίμνη

Κανάλι Manchester Ship

Ολόκληρο το κανάλι και οι νηοδόχοι Salford, συμπεριλαμβανομένου του ποταμού Irwell

Λίμνη Pickmere

Ολόκληρη η λίμνη

Ποταμός Tawe

Μεταξύ του επιθαλάσσιου φράγματος/μαρίνας και του αθλητικού σταδίου Morfa

Λίμνη Rudyard

Ολόκληρη η λίμνη

Ποταμός Weaver

Κάτω από το Northwich

ΝΟΤΙΑ ΑΓΓΛΙΑ

Ποταμός Nene

Wisbech Cut και ποταμός Nene έως την κλεισιά Dog-in a-Doublet

Ποταμός Great Ouse

Kings Lynn Cut και ποταμός Great Ouse κάτω από την οδική γέφυρα West Lynn

Yarmouth

Εκβολές του ποταμού Yare από τη γραμμή που εκτείνεται μεταξύ των άκρων της βορείου και νοτίου εισόδου των μώλων, συμπεριλαμβανομένου του Breydon Water

Lowestoft

Λιμένας Lowestoft κάτω από την κλεισιά Mutford έως τη γραμμή που εκτείνεται μεταξύ της εισόδου των μώλων του εξωτερικού λιμένα

Ποταμοί Alde και Ore

Πάνω από την είσοδο προς τον ποταμό Ore έως το Westrow Point

Ποταμός Deben

Πάνω από την είσοδο προς τον ποταμό Deben έως το Felixstowe Ferry

Ποταμός Orwell και ποταμός Stour

Από τη γραμμή που εκτείνεται από το Fagbury Point έως το Point Shotley στον ποταμό Orwell έως τη νηοδόχο Ipswich, και από εκεί από τη γραμμή που εκτείνεται προς βορρά/νότο εγκαρσίως του Erwarton Ness στον ποταμό Stour έως το Manningtree

Κανάλι Chelmer & Blackwater

Ανατολικά της κλεισιάδος Beeleigh

Ποταμός Τάμεσης και οι παραπόταμοί του

Ποταμός Τάμεσης άνωθεν της κλεισιάδος Teddington έως την Οξφόρδη

Ποταμός Adur και κανάλι Southwick

Ποταμός Adur πάνω από τη δυτική άκρη του Tarmac Wharf, και εντός του καναλιού Southwick

Ποταμός Arun

Ποταμός Arun πάνω από τη μαρίνα Littlehampton

Ποταμός Ouse (Sussex) Newhaven

Ποταμός Ouse πάνω από τη βόρεια άκρη του North Quay

Bewl Water

Ολόκληρη η λίμνη

Grafham Water

Ολόκληρη η λίμνη

Rutland Water

Ολόκληρη η λίμνη

Λίμνη Thorpe Park

Ολόκληρη η λίμνη

Chichester

Ανατολικά της γραμμής που συνδέει το Cobnor Point με το Chalkdock Point

Christchurch

Εντός του λιμένα Christchurch εκτός του Run

Κανάλι Exeter

Ολόκληρο το κανάλι

Ποταμός Avon (Avon)

Νηοδόχοι της πόλης του Bristol

Netham Dam έως Pulteney Weir


(1)  Στην περίπτωση πλοίων νηολογημένων σε άλλο κράτος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 32 της συμφωνίας Ems-Dollart της 8ης Απριλίου 1960 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ΟΔΓ, BGBl. 1963 II, σ. 602).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΠΛΕΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ 1, 2, 3 ΚΑΙ 4

Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα σκάφη είναι οι παρατιθέμενες στο πρότυπο ES-TRIN 2015/1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΠΛΕΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ 1, 2 ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ 3

Οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές που θεσπίζονται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας οδηγίας και που αφορούν σκάφη που χρησιμοποιούν την επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους, αφορούν μόνον τα ακόλουθα σημεία:

1.

Ορισμοί

Απαραίτητοι για την κατανόηση των συμπληρωματικών προδιαγραφών

2.

Ευστάθεια

Δομική ενίσχυση

Πιστοποιητικό/βεβαίωση αναγνωρισμένου νηογνώμονα

3.

Απόσταση ασφάλειας και ύψος εξάλων

Ύψος εξάλων

Απόσταση ασφάλειας

4.

Στεγανότητα των ανοιγμάτων του κύτους και των υπερκατασκευών

Υπερκατασκευές

Πόρτες

Παράθυρα και φεγγίτες

Καταπακτές φόρτωσης

Άλλα ανοίγματα (σωλήνες εξαερισμού, εξατμίσεις κ.λπ.)

5.

Εξοπλισμός

Άγκυρες και αλυσίδες των αγκυρών

Φανοί ναυσιπλοΐας

Ηχητικά σήματα

Πυξίδα

Ραντάρ

Συσκευές εκπομπής και λήψης

Εξοπλισμός διάσωσης

Ύπαρξη ναυτικών χαρτών

6.

Συμπληρωματικές διατάξεις για επιβατικά πλοία

Σταθερότητα (ένταση του ανέμου, κριτήρια)

Εξοπλισμός διάσωσης

Ύψος εξάλων

Απόσταση ασφάλειας

Ορατότητα της καμπίνας πηδαλιούχησης

7.

Νηοπομπές και μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Σύνδεση ρυμουλκού ώθησης — φορτηγίδας

Σταθερότητα σκάφους ή φορτηγίδων που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΗΜΕΙΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΗΠΙΟΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΠΛΕΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ 3 ΚΑΙ 4

Οι ηπιότερες τεχνικές προδιαγραφές που θεσπίζονται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας και που αφορούν σκάφη που χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις πλωτές οδούς των ζωνών 3 και 4 της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους, αφορούν αποκλειστικώς τα ακόλουθα σημεία:

 

Ζώνη 3

Άγκυρες, συμπεριλαμβανομένου του μήκους των αλυσίδων των αγκυρών

Ταχύτητα (πρόσω)

Ομαδικά σωστικά μέσα

Κατάσταση δύο διαμερισμάτων

Ορατότητα της καμπίνας πηδαλιούχησης

 

Ζώνη 4

Άγκυρες, συμπεριλαμβανομένου του μήκους των αλυσίδων των αγκυρών

Ταχύτητα (πρόσω)

Σωστικά μέσα

Κατάσταση δύο διαμερισμάτων

Ορατότητα της καμπίνας πηδαλιούχησης

Δεύτερο ανεξάρτητο σύστημα προώθησης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2.01

Φορείς επιθεώρησης

1.

Τα κράτη μέλη συγκροτούν φορείς επιθεώρησης.

2.

Οι φορείς επιθεώρησης αποτελούνται από έναν πρόεδρο και εμπειρογνώμονες.

Σε κάθε φορέα επιθεώρησης συμμετέχουν οι εξής τουλάχιστον ως εμπειρογνώμονες:

α)

ένας υπάλληλος της αρμόδιας για την εσωτερική ναυσιπλοΐα αρχής·

β)

ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα ναυπήγησης σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των κινητήρων τους·

γ)

ένας ναυτικός εμπειρογνώμονας ο οποίος διαθέτει άδεια πλοιάρχου εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η οποία επιτρέπει στον κάτοχό της να κυβερνήσει το σκάφος που πρόκειται να ελεγχθεί.

3.

Ο πρόεδρος και οι εμπειρογνώμονες κάθε φορέα επιθεώρησης ορίζονται από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο φορέας υπάγεται. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο πρόεδρος και οι εμπειρογνώμονες δηλώνουν γραπτώς ότι θα ασκούν τα καθήκοντα αυτά με πλήρη ανεξαρτησία. Από τους υπαλλήλους δεν απαιτείται δήλωση.

4.

Οι φορείς επιθεώρησης μπορούν να επικουρούνται από ειδικούς εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Άρθρο 2.02

(χωρίς περιεχόμενο)

Άρθρο 2.03

Προσκόμιση του πλοίου για επιθεώρηση

1.

Ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του προσκομίζουν το πλοίο κατά την επιθεώρηση χωρίς φορτίο, καθαρό και εξαρτημένο. Παρέχουν επίσης την απαραίτητη βοήθεια κατά την επιθεώρηση, π.χ. προμηθεύουν κατάλληλη λέμβο και προσωπικό, διευκολύνουν την εξέταση των μερών της γάστρας ή των εγκαταστάσεων που δεν είναι άμεσα προσιτά ή ορατά.

2.

Κατά την πρώτη επιθεώρηση, ο φορέας επιθεώρησης απαιτεί επιθεώρηση έξω από το νερό. Είναι δυνατόν να μην διενεργείται επιθεώρηση έξω από το νερό εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό κλάσης ή πιστοποιητικό αναγνωρισμένου νηογνώμονα σύμφωνα με το οποίο η κατασκευή πληροί τις απαιτήσεις του, ή εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια αρχή έχει ήδη πραγματοποιήσει επιθεώρηση έξω από το νερό για άλλους λόγους. Σε περίπτωση περιοδικής επιθεώρησης ή επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας, ο φορέας επιθεώρησης μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια επιθεώρησης έξω από το νερό.

Ο φορέας επιθεώρησης πραγματοποιεί δοκιμές λειτουργίας κατά την πρώτη επιθεώρηση αυτοκινούμενων πλοίων ή συνοδειών ή σε περίπτωση σημαντικών τροποποιήσεων των μηχανισμών πρόωσης ή πηδαλιουχίας.

3.

Ο φορέας επιθεώρησης μπορεί να απαιτεί πρόσθετες λειτουργικές δοκιμές καθώς και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και κατά τη φάση της ναυπήγησης του σκάφους.

Άρθρο 2.04

(χωρίς περιεχόμενο)

Άρθρο 2.05

(χωρίς περιεχόμενο)

Άρθρο 2.06

(χωρίς περιεχόμενο)

Άρθρο 2.07

Σημειώσεις και τροποποιήσεις του ενωσιακού πιστοποιητικού για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.

Ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπος του, γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή κάθε μεταβολή που αφορά το όνομα ή την κυριότητα του σκάφους, κάθε επανακαταμέτρηση, και κάθε μεταβολή του λιμένα νηολόγησης, και αποστέλλουν στην αρχή αυτή το ενωσιακό πιστοποιητικό για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας προς τροποποίηση.

2.

Κάθε αρμόδια αρχή μπορεί να προσθέτει πληροφορίες ή τροποποιήσεις στο ενωσιακό πιστοποιητικό για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

3.

Όταν η αρμόδια αρχή προσθέτει τροποποιήσεις ή πληροφορίες σε ενωσιακό πιστοποιητικό για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει το ενωσιακό πιστοποιητικό για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 2.08

(χωρίς περιεχόμενο)

Άρθρο 2.09

Περιοδική επιθεώρηση

1.

Το σκάφος υποβάλλεται σε περιοδική επιθεώρηση πριν από την εκπνοή της ισχύος του ενωσιακού πιστοποιητικού για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

2.

Η αρμόδια αρχή ορίζει εκ νέου τη διάρκεια ισχύος του ενωσιακού πιστοποιητικού για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης.

3.

Η διάρκεια ισχύος αναγράφεται στο ενωσιακό πιστοποιητικό για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και γνωστοποιείται στην αρχή που χορήγησε αυτό το κοινοτικό πιστοποιητικό για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

4.

Εάν, αντί να παραταθεί η διάρκεια ισχύος του, το ενωσιακό πιστοποιητικό για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας αντικαθίσταται από νέο, το προηγούμενο ενωσιακό πιστοποιητικό για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή που το χορήγησε.

Άρθρο 2.10

Προαιρετική επιθεώρηση

Ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπος του μπορούν να ζητήσουν προαιρετική επιθεώρηση ανά πάσα στιγμή.

Στην εν λόγω αίτηση για επιθεώρηση δίνεται συνέχεια.

Άρθρο 2.11

(χωρίς περιεχόμενο)

Άρθρο 2.12

(χωρίς περιεχόμενο)

Άρθρο 2.13

(χωρίς περιεχόμενο)

Άρθρο 2.14

(χωρίς περιεχόμενο)

Άρθρο 2.15

Δαπάνες

Ο ιδιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός του βαρύνονται με όλα τα έξοδα της επιθεώρησης του σκάφους και της έκδοσης του ενωσιακού πιστοποιητικού για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας σύμφωνα με ειδικό τιμολόγιο που ορίζει κάθε κράτος μέλος.

Άρθρο 2.16

Ενημέρωση

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει στα πρόσωπα, τα οποία αποδεικνύουν ότι έχουν έννομο συμφέρον, να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου ενός ενωσιακού πιστοποιητικού για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και μπορεί να τους χορηγεί πιστοποιημένα ακριβή αποσπάσματα ή αντίγραφα του ενωσιακού πιστοποιητικού για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας τα οποία φέρουν το χαρακτηρισμό αυτόν.

Άρθρο 2.17

Μητρώο ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.

Οι αρμόδιες αρχές διατηρούν τα πρωτότυπα, ή αντίγραφα όλων των ενωσιακών πιστοποιητικών για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας που έχουν εκδώσει και αναγράφουν σε αυτά τις τυχόν πληροφορίες και τροποποιήσεις καθώς και τις τυχόν ακυρώσεις και αντικαταστάσεις ενωσιακών πιστοποιητικών για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Ενημερώνουν αντίστοιχα το μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 17 της παρούσας οδηγίας.

2.

Για την εκτέλεση των διοικητικών μέτρων που αφορούν την ασφάλεια και την ευκολία πλοήγησης και για την εφαρμογή των άρθρων 2.02 έως 2.15 του παρόντος παραρτήματος καθώς και των άρθρων 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 και 22 της παρούσας οδηγίας, παρέχεται πρόσβαση στο μητρώο μόνο για ανάγνωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών μελών, των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης του Mannheim και, εφόσον εξασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, σε τρίτες χώρες βάσει διοικητικών συμφωνιών.

Άρθρο 2.18

Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου

1.

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου (ΕΝΙ) συνίσταται σε οκτώ αραβικά αριθμητικά ψηφία σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.

2.

Εάν τη στιγμή της έκδοσης του ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας το σκάφος δεν διαθέτει ΕΝΙ, ο αριθμός αυτός του απονέμεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι νηολογημένο το σκάφος ή όπου βρίσκεται ο λιμένας νηολόγησής του.

Όσον αφορά τα σκάφη από χώρες όπου δεν είναι δυνατή η απόδοση ΕΝΙ, ο ΕΝΙ που θα αναγραφεί στο ενωσιακό πιστοποιητικό για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας απονέμεται από την αρμόδια αρχή που εκδίδει το εν λόγω ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

3.

Ο ιδιοκτήτης ενός σκάφους, ή ο εκπρόσωπός του, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για απονομή του ΕΝΙ. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του είναι επίσης υπεύθυνος για την τοποθέτηση, στο σκάφος, του ΕΝΙ που αναγράφεται στο ενωσιακό πιστοποιητικό για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 2.19

(χωρίς περιεχόμενο)

Άρθρο 2.20

Κοινοποιήσεις

Κάθε κράτος μέλος ή οι αρμόδιες αρχές του ενημερώνονειτην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ή τις λοιπές αρμόδιες αρχές για:

α)

τα ονόματα και τις διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών οι οποίες, από κοινού με την αρμόδια εθνική αρχή τους, είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παραρτήματος ΙΙ·

β)

το φύλλο δεδομένων που εμφανίζεται στο παράρτημα ΙΙ για τους τύπους μονάδας επεξεργασίας λυμάτων επί πλοίου για τους οποίους έχει χορηγηθεί έγκριση από την ημερομηνία της τελευταίας κοινοποίησης·

γ)

τις αναγνωρισμένες εγκρίσεις τύπου για συστήματα επεξεργασίας λυμάτων επί πλοίου βάσει διαφορετικών προτύπων χρήσης στις εθνικές πλωτές οδούς των κρατών μελών τους από εκείνα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

δ)

εντός ενός μήνα, κάθε ανάκληση έγκρισης τύπου και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων επί πλοίου·

ε)

τυχόν εγκριθείσες ειδικές άγκυρες, έπειτα από αίτηση μείωσης μάζας, δηλώνοντας τον χαρακτηρισμό τύπου και την εγκεκριμένη μείωση στη μάζα της άγκυρας. Η αρμόδια αρχή χορηγεί έγκριση στον αιτούντα μετά από παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών από την ενημέρωση της Επιτροπής, εφόσον η τελευταία δεν εγείρει ενστάσεις·

στ)

τον εξοπλισμό ραντάρ ναυσιπλοΐας και τους δείκτες στροφής για τους οποίους έχουν χορηγήσει έγκριση τύπου. Η σχετική κοινοποίηση θα αναφέρει τον αριθμό έγκρισης τύπου που έχει αποδοθεί, καθώς και την ονομασία του τύπου, το όνομα του κατασκευαστή, το όνομα του κατόχου της έγκρισης τύπου και την ημερομηνία της έγκρισης τύπου·

ζ)

τις αρμόδιες αρχές για την έγκριση των εξειδικευμένων εταιρειών που μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγκατάσταση ή αντικατάσταση καθώς επίσης και την επισκευή ή συντήρηση εξοπλισμών ραντάρ και δεικτών στροφής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Κριτήρια για την αναγνώριση των νηογνωμόνων

Νηογνώμονας ο οποίος επιδιώκει να αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας οδηγίας πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

1)

o νηογνώμονας είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι διαθέτει εκτεταμένη πείρα σε αξιολογήσεις του σχεδιασμού και της κατασκευής πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Ο νηογνώμονας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων και κανονισμών για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την περιοδική επιθεώρηση σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ιδίως για τον υπολογισμό της ευστάθειας σύμφωνα με το μέρος 9 των κανονισμών που επισυνάπτονται στηνADN, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II. Οι εν λόγω κανόνες και κανονισμοί δημοσιεύονται τουλάχιστον στα ολλανδικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά και ενημερώνονται συνεχώς και βελτιώνονται μέσω προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Οι κανόνες και κανονισμοί δεν πρέπει να αντίκεινται στις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης ή των ισχυουσών διεθνών συμφωνιών·

2)

o νηογνώμονας δημοσιεύει ετησίως το νηολόγιό του·

3)

o νηογνώμονας δεν εξαρτάται από πλοιοκτήτες ή ναυπηγικές επιχειρήσεις ή άλλους οι οποίοι αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα σχετική με τη μελέτη, τη ναυπήγηση, τον εξοπλισμό, την επισκευή, την εκμετάλλευση ή την ασφάλιση πλοίων. Τα έσοδα του νηογνώμονα δεν εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνον από μία εμπορική επιχείρηση·

4)

ο νηογνώμονας έχει σε ένα από τα κράτη μέλη την καταστατική έδρα του ή υποκατάστημα εξουσιοδοτημένο για τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν για τις μεταφορές με εσωτερική ναυσιπλοΐα·

5)

ο νηογνώμονας καθώς και οι πραγματογνώμονές του χαίρουν καλής φήμης στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας· οι πραγματογνώμονες είναι σε θέση να τεκμηριώνουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Ενεργούν υπό την ευθύνη του νηογνώμονα·

6)

ο νηογνώμονας στελεχώνεται με επαρκές προσωπικό για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων, την υποστήριξη, την επιθεώρηση και την έρευνα, το οποίο είναι ανάλογο προς τα καθήκοντα και τα καταχωρημένα σκάφη και, επιπλέον, μεριμνά για την ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων και την ενημέρωση των κανονισμών. Ο νηογνώμονας διαθέτει επιθεωρητές σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος·

7)

ο νηογνώμονας διέπεται από τις βασικές αρχές του κώδικα δεοντολογίας·

8)

η διοίκηση και η διαχείριση του νηογνώμονα γίνονται με τρόπο που να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που απαιτούν τα κράτη μέλη·

9)

ο νηογνώμονας είναι έτοιμος να παρέχει σχετικές πληροφορίες στα κράτη μέλη·

10)

η διαχείριση του νηογνώμονα καθορίζει και τεκμηριώνει την πολιτική και τους στόχους του, καθώς και τη δέσμευσή του, για τη διασφάλιση της ποιότητας και διασφαλίζει ότι η πολιτική αυτή είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται σε όλα τα επίπεδα του νηογνώμονα·

11)

ο νηογνώμονας αναπτύσσει, εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο βασίζεται στα κατάλληλα μέρη διεθνώς ανεγνωρισμένων προτύπων διασφάλισης της ποιότητας και πληροί τα πρότυπα EN ISO/IEC 17020:2004, κατά τις διατάξεις του διεθνούς συνδέσμου νηογνωμόνων (IACS) για τη ρύθμιση της πιστοποίησης των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο σώμα ελεγκτών, ανεγνωρισμένο από τις διοικητικές αρχές του κράτους όπου ο νηογνώμονας έχει την καταστατική έδρα του ή υποκατάστημά του σύμφωνα με το σημείο 4), και το οποίο, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει ότι:

α)

το σύστημα κανόνων και κανονισμών του νηογνώμονα ορίζεται και διατηρείται με συστηματικό τρόπο·

β)

τηρούνται οι κανόνες και κανονισμοί του νηογνώμονα·

γ)

πληρούνται οι απαιτήσεις του θεσμοθετημένου έργου για το οποίο είναι εξουσιοδοτημένος ο νηογνώμονας·

δ)

καθορίζονται και τεκμηριώνονται οι ευθύνες, οι αρμοδιότητες και η αλληλεξάρτηση του προσωπικού, η εργασία του οποίου επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο νηογνώμονας·

ε)

όλες οι εργασίες διεξάγονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες·

στ)

υφίσταται σύστημα επιτήρησης με το οποίο παρακολουθούνται οι δραστηριότητες και οι εργασίες που διεξάγονται από επιθεωρητές και από τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που απασχολείται απευθείας από τον νηογνώμονα·

ζ)

οι απαιτήσεις όσον αφορά σημαντικές εργασίες που απαιτούνται από τον νόμο, για τις οποίες είναι αναγνωρισμένος ο νηογνώμονας, διεξάγονται ή επιτηρούνται απευθείας από τους αποκλειστικούς επιθεωρητές του ή από αποκλειστικούς επιθεωρητές άλλων αναγνωρισμένων νηογνωμόνων·

η)

εφαρμόζεται σύστημα για τη διαπίστευση των επιθεωρητών και τη συνεχή ενημέρωση των γνώσεών τους·

θ)

διατηρούνται στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επίτευξη των απαιτούμενων προτύπων όσον αφορά τα σημεία που καλύπτουν οι παρασχεθείσες υπηρεσίες, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας· και

ι)

υφίσταται ολοκληρωμένο σύστημα προσχεδιασμένων και τεκμηριωμένων εσωτερικών ελέγχων των δραστηριοτήτων που αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα μέρη·

12)

το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο σώμα ελεγκτών, ανεγνωρισμένο από τις διοικητικές αρχές του κράτους μέλους όπου ο νηογνώμονας έχει την καταστατική έδρα του ή υποκατάστημά του σύμφωνα με το σημείο 4)·

13)

ο νηογνώμονας ευθυγραμμίζει τις προδιαγραφές του προς τις οικείες οδηγίες της Ένωσης και να διαβιβάζει εγκαίρως όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή·

14)

ο νηογνώμονας υποχρεούται να διαβουλεύεται τακτικά με ήδη ανεγνωρισμένους νηογνώμονες ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ισοδυναμία και η εφαρμογή των τεχνικών προτύπων τους, και θα πρέπει να επιτρέπει τη συμμετοχή αντιπροσώπων από τα κράτη μέλη και άλλους σχετικούς φορείς κατά την ανάπτυξη των κανόνων και κανονισμών του.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 2006/87/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 9

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 3

Άρθρο 7

Άρθρο 4

Άρθρο 8

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 9

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 10

Άρθρο 14

Άρθρο 11

Άρθρο 13

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 15

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Άρθρο 15

Άρθρο 18

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 10

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 17

Άρθρο 22

Άρθρο 5

Άρθρο 23

Άρθρο 6 [καταργήθηκε από την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)]

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 31

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 22

Άρθρο 32

Άρθρο 19

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 24

Άρθρο 35

Άρθρο 21

Άρθρο 36

Άρθρο 23

Άρθρο 37 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 37 παράγραφος 3

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 40


(1)  Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13).