4.8.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 210/100


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1332 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουλίου 2016

σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για έπιπλα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4778]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 7 και το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Έπειτα από διαβούλευση με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ επιτρέπεται να απονέμεται σε προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι πρέπει να καθορίζονται ειδικά κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για κάθε κατηγορία προϊόντων.

(3)

Με την απόφαση 2009/894/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για τα έπιπλα από ξύλο, που ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

(4)

Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η ποικιλία προϊόντων επίπλου που διατίθενται στην αγορά και οι τελευταίες εξελίξεις στα εν λόγω προϊόντα και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η καινοτομία των προηγούμενων ετών, κρίνεται σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της κατηγορίας προϊόντων ώστε να συμπεριλάβει και τα έπιπλα από υλικά άλλα εκτός του ξύλου και να καθοριστεί αναθεωρημένο σύνολο οικολογικών κριτηρίων.

(5)

Στόχος των αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων είναι η χρήση υλικών που έχουν παραχθεί με πιο αειφόρο τρόπο (με βάση μια προσέγγιση ανάλυσης κύκλου ζωής), ο περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων χημικών ενώσεων, των επιπέδων επικίνδυνων καταλοίπων και της συμβολής των επίπλων στη ρύπανση του αέρα εσωτερικών χώρων, καθώς και η προώθηση της σχεδίασης προϊόντων ανθεκτικών και υψηλής ποιότητας με εύκολη επισκευή και αποσυναρμολόγηση. Λαμβανομένου υπόψη του κύκλου της καινοτομίας στην περίπτωση της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων, τα αναθεωρημένα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, θα πρέπει να ισχύουν για έξι έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(6)

Συνεπώς, πρέπει να αντικατασταθεί η απόφαση 2009/894/ΕΚ.

(7)

Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους παραγωγούς στα προϊόντα των οποίων έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα από ξύλο με βάση τα οικολογικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2009/894/ΕΚ, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα αναθεωρημένα οικολογικά κριτήρια και απαιτήσεις. Οι παραγωγοί θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις με βάση τα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2009/894/ΕΚ για επαρκές χρονικό διάστημα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η κατηγορία προϊόντων «έπιπλα» περιλαμβάνει τις ελεύθερες ή εντοιχισμένες μονάδες των οποίων η πρωταρχική λειτουργία είναι η αποθήκευση, τοποθέτηση ή ανάρτηση αντικειμένων και/ή η παροχή επιφανειών όπου οι χρήστες μπορούν να αναπαύονται, να κάθονται, να μελετούν ή να εργάζονται, για χρήση σε εσωτερικούς ή σε εξωτερικούς χώρους. Το πεδίο εφαρμογής εκτείνεται σε οικιακά έπιπλα και έπιπλα καθορισμένων προδιαγραφών για επαγγελματικές εφαρμογές για χρήση σε οικιακό ή μη οικιακό περιβάλλον. Τα πλαίσια, τα πόδια, οι βάσεις και τα κεφαλάρια των κρεβατιών περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής.

2.   Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:

α)

στρώματα κρεβατιών, τα οποία καλύπτονται από τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2014/391/ΕΕ της Επιτροπής (3)·

β)

προϊόντα των οποίων η πρωταρχική λειτουργία είναι να μην χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπως φωτιστικά σώματα δρόμων, κιγκλιδώματα και φράχτες, κινητές σκάλες, ρολόγια, εξοπλισμός παιδότοπων, επιδαπέδιοι ή επιτοίχιοι καθρέφτες, αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων, κολονάκια δρόμων και οικοδομικά προϊόντα όπως σκαλοπάτια, πόρτες, παράθυρα, υλικά κάλυψης δαπέδων και επενδύσεις τοίχων·

γ)

μεταχειρισμένα, επανεπενδεδυμένα, ανακαινισμένα ή ανακατασκευασμένα προϊόντα επίπλου·

δ)

έπιπλα τοποθετημένα σε οχήματα που χρησιμοποιούνται για δημόσιες ή ιδιωτικές μετακινήσεις·

ε)

προϊόντα επίπλου που αποτελούνται κατά περισσότερο από 5 % (κατά βάρος) από υλικά που δεν περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο: συμπαγής ξυλεία, πετάσματα με βάση το ξύλο, φελλός, μπαμπού, ινδική κάλαμος (ρατάν), πλαστικό, μέταλλο, δέρμα, επιχρισμένα υφάσματα, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, γυαλί και υλικά παραγέμισης/πλήρωσης.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«δέρμα ανιλίνης» καλείται το δέρμα του οποίου οι φυσικές ίνες είναι σαφώς και πλήρως ορατές και στο οποίο τυχόν επίστρωση της επιφάνειας με φινίρισμα χωρίς χρωστική έχει πάχος μικρότερο ή ίσο με 0,01 mm, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 15987·

β)

«δέρμα ημιανιλίνης» καλείται το δέρμα που φέρει επίστρωση με φινίρισμα που περιέχει μικρή ποσότητα χρωστικής, τέτοια ώστε οι ίνες να είναι σαφώς ορατές, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 15987·

γ)

«χρωματισμένο» και «σχισμένο χρωματισμένο» δέρμα καλείται το δέρμα ή το σχισμένο δέρμα του οποίου η επιφάνεια ή οι φυσικές ίνες αποκρύπτονται εντελώς με ένα φινίρισμα που περιέχει χρωστικές, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 15987·

δ)

«βερνικωμένο» και «σχισμένο βερνικωμένο» δέρμα (λουστρίνι) καλείται το δέρμα ή το σχισμένο δέρμα που έχει γενικά ανακλαστική όψη μέσω της εφαρμογής στρώματος βερνικιού με ή χωρίς χρωστική ή στρώματος συνθετικής ρητίνης του οποίου το πάχος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του συνολικού πάχους του προϊόντος, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 15987·

ε)

«επενδεδυμένο» και «σχισμένο επενδεδυμένο» δέρμα καλείται το δέρμα ή το σχισμένο δέρμα στο οποίο η επιφανειακή επίστρωση που έχει εφαρμοστεί στην εξωτερική πλευρά δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του συνολικού πάχους του προϊόντος αλλά υπερβαίνει τα 0,15 mm, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 15987·

στ)

«πτητική οργανική ένωση» (ΠΟΕ) καλείται κάθε οργανική ένωση της οποίας το αρχικό σημείο βρασμού, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3 kPa, είναι μικρότερο ή ίσο των 250 °C, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), και η οποία, σε τριχοειδή στήλη, εκλούεται μέχρι και το δεκατετράνιο (C14H30

ζ)

«ημιπτητική οργανική ένωση» καλείται κάθε οργανική ένωση της οποίας το σημείο βρασμού, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3 kPa, είναι μεγαλύτερο των 250 °C και μικρότερο των 370 °C και η οποία σε τριχοειδή στήλη εκλούεται εντός ενός εύρους κατακράτησης μετά το n-δεκατετράνιο (C14H30) και μέχρι και το n-εικοσιδυάνιο (C22H46

η)

«περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό» καλείται το κατά βάρος ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού σε ένα προϊόν ή μια συσκευασία. Ανακυκλωμένα υλικά μπορούν να θεωρηθούν μόνον υλικά πριν και μετά την κατανάλωση, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 14021·

θ)

«υλικό πριν την κατανάλωση» ονομάζεται το υλικό που εκτρέπεται από τη ροή των αποβλήτων κατά τη διάρκεια παραγωγικής διεργασίας, εξαιρουμένης της επαναχρησιμοποίησης υλικών όπως τα ρινίσματα, τα θραύσματα και τα αποκόμματα (σκραπ) που παράγονται στη διάρκεια μιας διεργασίας και μπορούν να ανακτηθούν στο πλαίσιο της ίδιας διεργασίας κατά την οποία παρήχθησαν, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 14021, και εξαιρουμένων επίσης των υπολειμμάτων κατεργασίας ξύλου, των πελεκουδιών και των ινών από δραστηριότητες υλοτομίας και πριονίσματος·

ι)

«υλικό μετά την κατανάλωση» ονομάζεται το υλικό που παράγεται από νοικοκυριά ή από εμπορικές, βιομηχανικές και διοικητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του ρόλου τους ως τελικών χρηστών του προϊόντος και το οποίο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, καθώς και οι επιστροφές υλικών από την αλυσίδα διανομής, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 14021·

ια)

«ανακτημένο/αναγεννημένο υλικό» καλείται το υλικό που σε διαφορετική περίπτωση θα είχε απορριφθεί ως απόβλητο ή θα είχε χρησιμοποιηθεί για ανάκτηση ενέργειας, αλλά αντί αυτού συλλέχθηκε και ανακτήθηκε/αναγεννήθηκε ως υλικό εισροής αντί για νέο πρωτογενές υλικό σε μια διεργασία ανακύκλωσης ή παραγωγής, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 14021·

ιβ)

«ανακυκλωμένο υλικό» καλείται το υλικό που έχει υποβληθεί σε επανεπεξεργασία από ανακτημένο/αναγεννημένο υλικό μέσω μιας μεταποιητικής διεργασίας και έχει μετατραπεί σε τελικό προϊόν ή σε συστατικό που προορίζεται για ενσωμάτωση σε προϊόν, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 14021, αλλά δεν περιλαμβάνει υπολείμματα κατεργασίας ξύλου, πελεκούδια και ίνες από δραστηριότητες υλοτομίας και πριονίσματος·

ιγ)

«πετάσματα με βάση το ξύλο» καλούνται τα φύλλα που κατασκευάζονται από ίνες ξύλου μέσω μιας ή πολλών διαφορετικών διεργασιών, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση υψηλών θερμοκρασιών, πίεσης, συγκολλητικών ρητινών ή κολλητικών ουσιών·

ιδ)

«πλάκα προσανατολισμένων λωρίδων» (OSB) καλείται μια πολυστρωματική σανίδα κατασκευασμένη κυρίως από ξυλοτεμαχίδια μαζί με συγκολλητική ύλη, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 300. Τα ξυλοτεμαχίδια στην εξωτερική στρώση είναι ευθυγραμμισμένα και παράλληλα με το μήκος ή το πλάτος της σανίδας. Τα ξυλοτεμαχίδια στην εσωτερική στρώση ή στρώσεις μπορούν να είναι τυχαία προσανατολισμένα ή ευθυγραμμισμένα συνήθως υπό ορθή γωνία προς τα ξυλοτεμαχίδια των εξωτερικών στρώσεων·

ιε)

«μοριοσανίδα» καλείται ένα υλικό σε μορφή πετάσματος που παράγεται υπό πίεση και θερμότητα από σωματίδια ξύλου (νιφάδες ξύλου, πελεκούδια, ροκανίδια, πριονίδια και άλλα παρόμοια) και/ή άλλο ξυλοκυτταρινικό υλικό σε μορφή σωματιδίων (θρύμματα λίνου, θρύμματα κάνναβης, συντρίμματα ζαχαροκάλαμου και παρόμοια) με την προσθήκη κολλητικής ουσίας, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 309·

ιστ)

«αντικολλητή ξυλεία» (κόντρα πλακέ) καλούνται τα πετάσματα με βάση το ξύλο που αποτελούνται από ένα σύνολο στρωμάτων συγκολλημένων έτσι ώστε οι ίνες στα παρακείμενα στρώματα να είναι κατά κανόνα κάθετες μεταξύ τους, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 313. Πολλές διαφορετικές υποκατηγορίες αντικολλητής ξυλείας μπορούν να χαρακτηριστούν ανάλογα με τη δομή του φύλλου [π.χ. ξυλόφυλλο (καπλαμάς), αντικολλητή ξυλεία με πυρήνα ξύλου, ισορροπημένη αντικολλητή ξυλεία] ή την κυριότερη τελική χρήση του (π.χ. αντικολλητή ξυλεία θαλάσσης)·

ιζ)

«ινοσανίδες» καλούνται μια ευρεία σειρά τύπων πετάσματος οι οποίοι ορίζονται στα πρότυπα EN 316 και EN 622 και διακρίνονται σε υποκατηγορίες σκληρών ινοσανίδων, ημίσκληρων ινοσανίδων, μαλακών ινοσανίδων και ινοσανίδων ξηρής διεργασίας ανάλογα με τις φυσικές ιδιότητες και τη διεργασία παραγωγής τους·

ιη)

«άμεσα βιοαποδομήσιμη ουσία» καλείται μια ουσία που παρουσιάζει ποσοστό αποδόμησης του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα 70 % εντός 28 ημερών ή ποσοστό θεωρητικής μέγιστης εξάντλησης οξυγόνου ή παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα 60 % εντός 28 ημερών με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμής: 301 A του ΟΟΣΑ, ISO 7827, 301 B του ΟΟΣΑ, ISO 9439, 301 C του ΟΟΣΑ, 301 D του ΟΟΣΑ, ISO 10708, 301 E του ΟΟΣΑ, 301 F του ΟΟΣΑ, ISO 9408·

ιθ)

«εγγενώς βιοαποδομήσιμη ουσία» καλείται μια ουσία που παρουσιάζει ποσοστό αποδόμησης του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα 70 % εντός 28 ημερών ή ποσοστό θεωρητικής μέγιστης εξάντλησης οξυγόνου ή παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα 60 % εντός 28 ημερών με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμής: ISO 14593, 302 A του ΟΟΣΑ, ISO 9887, 302 B του ΟΟΣΑ, ISO 9888, 302 C του ΟΟΣΑ·

κ)

«δραστηριότητες φινιρίσματος» καλούνται οι μέθοδοι κατά τις οποίες εφαρμόζεται επίστρωση ή επικάλυψη στην επιφάνεια κάποιου υλικού. Οι μέθοδοι αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την εφαρμογή χρωμάτων, τυποβαφών, βερνικιών, ξυλόφυλλων, πολυστρωματικών υλικών, εμποτισμένου χάρτου και μεμβρανών φινιρίσματος·

κα)

«βιοκτόνο προϊόν» όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) καλείται:

κάθε ουσία ή μείγμα, στη μορφή υπό την οποία παραδίδεται στον χρήστη, που περιέχει, παράγει ή αποτελείται από μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες και προορίζεται να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης,

κάθε ουσία ή μείγμα, που παράγεται από ουσίες ή μείγματα που δεν εμπίπτουν τα ίδια στο προηγούμενο εδάφιο, που θα χρησιμοποιείται με σκοπό να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης και

ένα κατεργασμένο αντικείμενο που λειτουργεί κυρίως ως βιοκτόνο·

κβ)

«συντηρητικά ξύλου» καλούνται τα βιοκτόνα προϊόντα τα οποία εφαρμόζονται μέσω κατεργασίας επιφανειών (π.χ. ψεκασμός ή επάλειψη) ή μέσω διεργασιών βαθιάς διείσδυσης (π.χ. υποπίεση ή διπλή κατεργασία εν κενώ) στο ξύλο (κορμοί που παραλαμβάνονται από το πριονιστήριο για εμπορική χρήση και κάθε επακόλουθη χρήση του ξύλου και των προϊόντων με βάση το ξύλο) ή στα ίδια τα προϊόντα με βάση το ξύλο ή τα οποία εφαρμόζονται σε μη ξύλινα υποστρώματα (π.χ. τοιχοποιία και θεμέλια κτηρίων) με αποκλειστικό σκοπό την προστασία παρακείμενων αντικειμένων από ξύλο ή προϊόντων με βάση το ξύλο από την προσβολή από οργανισμούς που καταστρέφουν το ξύλο (π.χ. μύκητες ξηρής σήψης ή τερμίτες) σύμφωνα με τον ορισμό που έχει συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης [πηγή: CEN/TC 38 «Durability of wood and wood-based products» (Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο)]·

κγ)

«E1» καλείται μια βαθμίδα ταξινόμησης για τα πετάσματα με βάση το ξύλο που περιέχουν φορμαλδεΰδη, η οποία έχει θεσπιστεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με βάση τις εκπομπές φορμαλδεΰδης. Σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχεται στο παράρτημα B του προτύπου EN 13986, ένα πέτασμα με βάση το ξύλο ταξινομείται ως E1 εάν οι εκπομπές ισοδυναμούν με συγκεντρώσεις σταθερής κατάστασης ίσες ή χαμηλότερες από 0,1 ppm (0,124 mg/m3) φορμαλδεΰδης μετά από 28 ημέρες με τη μέθοδο του θαλάμου κατά το πρότυπο EN 717-1 ή εάν προσδιοριστεί ότι η περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη είναι ίση ή χαμηλότερη από 8 mg/100 g σανίδας αφυδατωμένης σε κλίβανο με μέτρηση βάσει του προτύπου EN 120 ή ότι ο ρυθμός εκπομπής φορμαλδεΰδης είναι ίσος ή χαμηλότερος από 3,5 mg/m2.h σύμφωνα με το EN 717-2 ή ίσος ή χαμηλότερος από 5,0 mg/m2.h με την ίδια μέθοδο αλλά εντός 3 ημερών μετά την παραγωγή·

κδ)

«επιχρισμένα υφάσματα» καλούνται τα υφάσματα που φέρουν ένα προσκολλημένο, διακριτό συνεχές στρώμα υλικού με βάση το καουτσούκ και/ή το πλαστικό στη μία ή και στις δύο επιφάνειές τους, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 13360, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών επένδυσης επίπλων που ονομάζονται κοινώς «τεχνητό δέρμα»·

κε)

«υφάνσιμες ίνες» καλούνται οι φυσικές ίνες, οι συνθετικές ίνες και οι τεχνητές ίνες κυτταρίνης·

κστ)

«φυσικές ίνες» καλούνται οι ίνες από βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους, ίνες από λινάρι και άλλες ίνες φλοιώματος, ίνες από μαλλί και άλλες κερατινικές ίνες·

κζ)

«συνθετικές ίνες» καλούνται οι ίνες ακρυλικών, ελαστομερών πολυουρεθάνης, πολυαμιδικών, πολυεστερικών ή πολυπροπυλενικών υλικών·

κη)

«τεχνητές ίνες κυτταρίνης» καλούνται οι ίνες lyocell, modal ή βισκόζης·

κθ)

«επενδύσεις» (ταπετσαρίες) καλούνται τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην τέχνη της κάλυψης, της πλήρωσης και του παραγεμίσματος καθισμάτων, κρεβατιών ή άλλων προϊόντων επίπλων και μπορούν να περιλαμβάνουν υλικά κάλυψης, όπως δέρμα, επιχρισμένα υφάσματα και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας από υφάνσιμες ίνες, και υλικά πλήρωσης, όπως εύκαμπτα κυψελοειδή πολυμερή υλικά με βάση το λατέξ από φυσικό καουτσούκ και την πολυουρεθάνη·

λ)

«ουσία» καλείται ένα χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παρασκευής, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσθέτου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητάς της και κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να διαχωριστεί χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη σύνθεσή της, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)·

λα)

«μείγμα» καλείται ένα μείγμα ή διάλυμα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες ουσίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

λβ)

«συστατικά στοιχεία» καλούνται οι άκαμπτες ξεχωριστές μονάδες των οποίων το σχήμα και η μορφή δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν πριν από τη συναρμολόγηση του τελικού προϊόντος στην πλήρως λειτουργική μορφή του, παρ' ότι η θέση τους μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της χρήσης του τελικού προϊόντος, και περιλαμβάνουν μεντεσέδες, βίδες, πλαίσια, συρτάρια, τροχούς και ράφια·

λγ)

«συστατικά υλικά» καλούνται τα υλικά των οποίων το σχήμα και η μορφή μπορούν να μεταβληθούν πριν από τη συναρμολόγηση του επίπλου ή κατά τη χρήση του προϊόντος επίπλωσης και περιλαμβάνουν προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, δέρμα, επιχρισμένα υφάσματα και αφρούς πολυουρεθάνης που χρησιμοποιούνται στην ταπετσαρία επίπλων. Η παρεχόμενη ξυλεία μπορεί να θεωρηθεί συστατικό υλικό, αλλά μπορεί αργότερα να πριονιστεί και να υποστεί κατεργασία ώστε να μετατραπεί σε συστατικό στοιχείο.

Άρθρο 3

Προκειμένου να λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ένα προϊόν πρέπει να ανήκει στην κατηγορία προϊόντων «έπιπλα» που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και να πληροί τα κριτήρια, καθώς και τις συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «έπιπλα» και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν για έξι έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Για διοικητικούς σκοπούς, ο κωδικός αριθμός που αποδίδεται στην κατηγορία προϊόντων «έπιπλα» είναι το «049».

Άρθρο 6

Η απόφαση 2009/894/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία «έπιπλα από ξύλο» οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 2009/894/ΕΚ.

2.   Οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία προϊόντων «έπιπλα από ξύλο» οι οποίες θα υποβληθούν εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης επιτρέπεται να βασίζονται είτε στα κριτήρια της απόφασης 2009/894/ΕΚ είτε στα κριτήρια της παρούσας απόφασης.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια στα οποία βασίζονται.

3.   Οι άδειες χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ που χορηγούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2009/894/ΕΚ επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται επί 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2009/894/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε έπιπλα από ξύλο (ΕΕ L 320 της 5.12.2009, σ. 23).

(3)  Απόφαση 2014/391/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών (ΕΕ L 184 της 25.6.2014, σ. 18).

(4)  Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 87).

(5)  Κανονισμός (EE) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα επίπλου:

1.

Περιγραφή του προϊόντος

2.

Γενικές απαιτήσεις ως προς τις επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

3.

Ξύλο, φελλός, μπαμπού και ρατάν

4.

Πλαστικές ύλες

5.

Μέταλλα

6.

Καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας

7.

Πληρωτικά υλικά ταπετσαρίας

8.

Γυαλί: χρήση βαρέων μετάλλων

9.

Απαιτήσεις για το τελικό προϊόν

10.

Πληροφορίες για τον καταναλωτή

11.

Πληροφορίες που αναγράφονται επί του οικολογικού σήματος της ΕΕ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Οι ειδικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης περιλαμβάνονται σε κάθε κριτήριο.

Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα και/ή από τον (τους) προμηθευτή(-ές) του και/ή από τον (τους) προμηθευτή(-ές) των τελευταίων κ.λπ., όπως αρμόζει.

Οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν κατά προτίμηση τις βεβαιώσεις που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο για τα εργαστήρια δοκιμών και βαθμονόμησης, καθώς και τις εξακριβώσεις από φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών.

Όπου αρμόζει, μπορούν να χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι δοκιμών από εκείνες που αναφέρονται για κάθε κριτήριο, εφόσον ο αρμόδιος φορέας αξιολόγησης της αίτησης αποδέχεται την ισοδυναμία τους.

Όπου αρμόζει, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διενεργούν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληροί το προϊόν όλες τις αντίστοιχες απαιτήσεις της νομοθεσίας της (των) χώρας(-ών) στην αγορά της (των) οποίας(-ων) πρόκειται να διατεθεί. Ο αιτών δηλώνει ότι το προϊόν πληροί την προϋπόθεση αυτή.

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ αντιστοιχούν σε προϊόντα με τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις στην αγορά των επίπλων. Τα κριτήρια εστιάζονται χωριστά σε κάθε υλικό για ευκολότερη αξιολόγηση, δεδομένου ότι πολλά είδη επίπλου περιέχουν μόνον ένα ή δύο από τα υλικά που αναφέρονται παραπάνω.

Μολονότι η χρήση χημικών ουσιών και η έκλυση ρύπων συνιστούν μέρος της διαδικασίας παραγωγής, η χρήση επικίνδυνων ουσιών αποκλείεται όποτε αυτό είναι εφικτό ή περιορίζεται στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για να εξασφαλιστεί επαρκής λειτουργία και, παράλληλα, τήρηση αυστηρών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τα προϊόντα επίπλου. Για τον σκοπό αυτό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις προβλέπονται όροι παρέκκλισης για συγκεκριμένες ουσίες / ομάδες ουσιών, προκειμένου να μη μετατοπίζεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση σε άλλα στάδια ή επιπτώσεις του κύκλου ζωής και μόνον εφόσον δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην αγορά.

Κριτήριο 1 — Περιγραφή του προϊόντος

Τεχνικά σχέδια που περιγράφουν τη συναρμολόγηση των συστατικών στοιχείων/υλικών και των δευτερευόντων συστατικών στοιχείων/υλικών που σχηματίζουν το τελικό προϊόν επίπλου και τις διαστάσεις του πρέπει να υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα, συνοδευόμενα από έναν κατάλογο υλικών του προϊόντος ο οποίος αναφέρει το συνολικό βάρος του ίδιου του προϊόντος και την κατανομή του βάρους μεταξύ των ακόλουθων διαφορετικών υλικών: συμπαγής ξυλεία, πετάσματα με βάση το ξύλο, φελλός, μπαμπού, ινδική κάλαμος (ρατάν), πλαστικό, μέταλλο, δέρμα, επιχρισμένα υφάσματα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, γυαλί και υλικά παραγέμισης/πλήρωσης.

Τυχόν υπόλοιπα υλικά τα οποία δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να αναφέρονται ως «λοιπά» υλικά.

Η συνολική ποσότητα των «λοιπών» υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % του συνολικού βάρους του προϊόντος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα τεκμηρίωση η οποία περιλαμβάνει:

i)

τεχνικά σχέδια που εικονίζουν τα διάφορα συστατικά στοιχεία/υλικά και τα δευτερεύοντα συστατικά στοιχεία/υλικά που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση του προϊόντος επίπλου·

ii)

γενικό κατάλογο υλικών που αναφέρει το συνολικό βάρος του προϊόντος και την κατανομή του βάρους σε συμπαγή ξυλεία, πετάσματα με βάση το ξύλο, φελλό, μπαμπού, ινδική κάλαμο (ρατάν), πλαστικό, μέταλλο, δέρμα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, επιχρισμένα υφάσματα, γυαλί, υλικά παραγέμισης/πλήρωσης και «λοιπά» υλικά. Τα βάρη των διάφορων υλικών εκφράζονται σε γραμμάρια ή χιλιόγραμμα και ως ποσοστό του συνολικού μοναδιαίου βάρους του προϊόντος.

Κριτήριο 2 — Γενικές απαιτήσεις ως προς τις επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Η παρουσία, στο προϊόν και σε οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο/υλικό αυτού, ουσιών οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προσδιορίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) ή ουσιών και μειγμάτων που πληρούν τα κριτήρια για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) για τους κινδύνους που παρατίθενται στον πίνακα 1 πρέπει να περιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια 2.1, 2.2 α) και 2.2 β).

Για τους σκοπούς του παρόντος κριτηρίου, οι ουσίες SVHC του καταλόγου υποψήφιων ουσιών και οι ταξινομήσεις επικινδυνότητας κατά CLP ομαδοποιούνται στον πίνακα 1 ανάλογα με τις επικίνδυνες ιδιότητές τους.

Πίνακας 1

Ομαδοποίηση περιοριζόμενων κινδύνων

Κίνδυνοι ομάδας 1 — SVHC και CLP

Κίνδυνοι που κατατάσσουν μια ουσία ή ένα μείγμα στην ομάδα 1:

 

Ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών για ουσίες SVHC

 

Καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και/ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) κατηγορίας 1Α ή 1Β: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Κίνδυνοι ομάδας 2 — CLP

Κίνδυνοι που κατατάσσουν μια ουσία ή ένα μείγμα στην ομάδα 2:

 

ΚΜΤ κατηγορίας 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

 

Υδατική τοξικότητα κατηγορίας 1: H400, H410

 

Οξεία τοξικότητα κατηγορίας 1 και 2: H300, H310, H330

 

Τοξικότητα από αναρρόφηση κατηγορίας 1: H304

 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) κατηγορίας 1: H370, H372

 

Ευαισθητοποιητική ουσία του δέρματος κατηγορίας 1: H317

Κίνδυνοι ομάδας 3 — CLP

Κίνδυνοι που κατατάσσουν μια ουσία ή ένα μείγμα στην ομάδα 3:

 

Υδατική τοξικότητα κατηγορίας 2, 3 και 4: H411, H412, H413

 

Οξεία τοξικότητα κατηγορίας 3: H301, H311, H331, EUH070

 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) κατηγορίας 2: H371, H373

2.1.   Περιορισμός των ουσιών SVHC

Το προϊόν και οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο/υλικό αυτού δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,10 % κ.β.

Δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από τη συγκεκριμένη απαίτηση για ουσίες SVHC του καταλόγου υποψήφιων ουσιών που περιέχονται στο προϊόν ή σε οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο/υλικό αυτού, σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,10 % (κατά βάρος).

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ με βάση τα οικολογικά κριτήρια που καθορίστηκαν με την απόφαση 2014/350/ΕΕ της Επιτροπής (2) θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το κριτήριο 2.1.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών συγκεντρώνει δηλώσεις με τις οποίες βεβαιώνεται πως δεν υπάρχουν SVHC σε συγκεντρώσεις ίσες ή υψηλότερες από το καθορισμένο όριο συγκέντρωσης στο προϊόν και σε κάθε συστατικό στοιχείο/υλικό που χρησιμοποιείται στη συναρμολόγηση του προϊόντος. Οι δηλώσεις παραπέμπουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που δημοσιεύεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (3).

Για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2014/350/ΕΕ, θα πρέπει να κατατεθεί ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικής σήμανσης της ΕΕ ως αποδεικτικό συμμόρφωσης.

2.2.   Περιορισμός των ταξινομημένων κατά CLP ουσιών και μειγμάτων που χρησιμοποιούνται στο προϊόν επίπλου

Οι απαιτήσεις διαιρούνται σε δύο μέρη, με βάση το στάδιο της παραγωγής του προϊόντος επίπλου. Το μέρος α) αφορά ουσίες και μείγματα που χρησιμοποιούνται σε τυχόν εργασίες φινιρίσματος ή συναρμολόγησης που εκτελούνται απευθείας από τον κατασκευαστή του επίπλου. Το μέρος β) αφορά ουσίες και μείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή των παρεχόμενων συστατικών στοιχείων/υλικών.

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ με βάση τα οικολογικά κριτήρια που καθορίστηκαν με την απόφαση 2014/350/ΕΕ θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τα κριτήρια 2.2 α) και 2.2 β).

2.2 α)   Ουσίες και μείγματα που χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή του επίπλου

Κανένα από τα συγκολλητικά μέσα, τα βερνίκια, τα χρώματα, τα αστάρια, τα βερνίκια εμποτισμού, τα βιοκτόνα προϊόντα (όπως συντηρητικά ξύλου), τα επιβραδυντικά φλόγας, τα πληρωτικά υλικά, τους κηρούς, τα έλαια, τα υλικά πλήρωσης αρμών, τα στεγανωτικά υλικά, τις χρωστικές, τις ρητίνες και τα λιπαντικά έλαια που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον κατασκευαστή του επίπλου δεν κατατάσσεται σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες κινδύνου κατά CLP που παρατίθενται στον πίνακα 1, εκτός εάν η χρήση τους καλύπτεται από ρητή παρέκκλιση στον πίνακα 2.

2.2 β)   Ουσίες και μείγματα που χρησιμοποιούνται από προμηθευτές καθορισμένων συστατικών στοιχείων/υλικών

Αυτό το κριτήριο δεν ισχύει για μεμονωμένα συστατικά στοιχεία/υλικά που παρέχονται από προμηθευτές και τα οποία: i) ζυγίζουν λιγότερο από 25 g και ii) δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τον χρήστη υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

Καμία από τις ουσίες ή τα μείγματα που χρησιμοποιούνται από τους προμηθευτές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής που ορίζεται παρακάτω δεν κατατάσσονται σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες κινδύνου CLP που παρατίθενται στον πίνακα 1, εκτός εάν η χρήση τους καλύπτεται από ρητή παρέκκλιση στον πίνακα 2.

Συμπαγής ξυλεία και πετάσματα με βάση το ξύλο: χρησιμοποιούμενα συγκολλητικά μέσα, βερνίκια, χρώματα, βερνίκια εμποτισμού, βιοκτόνα προϊόντα (όπως συντηρητικά ξύλου), αστάρια, επιβραδυντικά φλόγας, υλικά πλήρωσης, κηροί, έλαια, υλικά πλήρωσης αρμών, στεγανωτικά υλικά και ρητίνες.

Πλαστικά: πιγμέντα, πλαστικοποιητές, βιοκτόνα προϊόντα και επιβραδυντικά φλόγας που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα.

Μέταλλα: χρώματα, αστάρια ή βερνίκια που εφαρμόζονται στην επιφάνεια του μετάλλου.

Υλικά ταπετσαρίας από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δέρμα ή επιχρισμένα υφάσματα: χρησιμοποιούμενες χρωστικές, βερνίκια, οπτικά λευκαντικά, σταθεροποιητές, βοηθητικές ενώσεις, επιβραδυντικά φλόγας, πλαστικοποιητές, βιοκτόνα προϊόντα ή υλικά απώθησης νερού/ρύπων/κηλίδων.

Πληρωτικά υλικά ταπετσαρίας: βιοκτόνα προϊόντα, επιβραδυντικά φλόγας ή πλαστικοποιητικές που εφαρμόζονται στο υλικό.

Πίνακας 2

Παρεκκλίσεις από τους περιορισμούς κινδύνου του πίνακα 1 και ισχύοντες όροι

Τύπος ουσίας/μείγματος

Εφαρμογή

Ταξινομήσεις που καλύπτονται από παρέκκλιση

Όροι παρέκκλισης

α)

Βιοκτόνα προϊόντα (όπως συντηρητικά ξύλου)

Κατεργασία των συστατικών στοιχείων και/ή των υλικών ταπετσαρίας επίπλων που θα χρησιμοποιηθούν στο τελικό προϊόν

Όλοι οι κίνδυνοι ομάδας 2 και 3 που παρατίθενται στον πίνακα 1, εκτός των κινδύνων ΚΜΤ

Μόνον εφόσον η δραστική ουσία που περιέχεται στο βιοκτόνο προϊόν έχει εγκριθεί ή βρίσκεται υπό εξέταση εν αναμονή έκδοσης απόφασης έγκρισης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ή περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού, και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:

i)

για συντηρητικά που περιέχονται εντός της συσκευασίας των σκευασμάτων επίστρωσης που εφαρμόζονται σε συστατικά στοιχεία/υλικά επίπλων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων·

ii)

για συντηρητικά ξηρού υμενίου που περιέχονται στις επιστρώσεις που εφαρμόζονται σε έπιπλα εξωτερικών χώρων μόνο·

iii)

για κατεργασία συντήρησης του ξύλου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα εξωτερικών χώρων αλλά μόνον εφόσον η αρχική ξυλεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανθεκτικότητας κατηγορίας 1 ή 2 κατά EN 350·

iv)

για υφάσματα κλωστοϋφαντουργίας ή επιχρισμένα υφάσματα που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα επίπλου εξωτερικών χώρων.

Εξακρίβωση:

Ο αιτών δηλώνει εάν και ποιες δραστικές ουσίες που περιέχονται στο βιοκτόνο προϊόν έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των διαφόρων συστατικών στοιχείων/υλικών του επίπλου και υποστηρίζει τη δήλωση αυτή με δηλώσεις των προμηθευτών, με τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφάλειας, με τους αριθμούς CAS και με αποτελέσματα των δοκιμών που ορίζονται στο πρότυπο EN 350, όπως αρμόζει.

β)

Επιβραδυντικά φλόγας

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δέρμα, επιχρισμένα υφάσματα για καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας επίπλων και για πληρωτικά υλικά

H317, H373, H411, H412, H413

Το προϊόν πρέπει να προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται η κάλυψη των απαιτήσεων πυροπροστασίας που καθορίζονται σε πρότυπα και κανονισμούς ISO, EN, κρατών μελών ή δημοσίων συμβάσεων προμήθειας.

γ)

Επιβραδυντικά φλόγας / τριοξείδιο του αντιμονίου (ATO)

H351

Η χρήση του ATO επιτρέπεται μόνον όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

το προϊόν πρέπει να προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται η κάλυψη των απαιτήσεων πυροπροστασίας που καθορίζονται σε πρότυπα και κανονισμούς ISO, EN, κρατών μελών ή δημοσίων συμβάσεων προμήθειας·

ii)

χρησιμοποιείται ως συνεργός ουσία σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή επιχρισμένα υφάσματα·

iii)

οι εκπομπές προς την ατμόσφαιρα των χώρων εργασίας όπου το επιβραδυντικό φλόγας εφαρμόζεται στο προϊόν κλωστοϋφαντουργίας πληρούν την οριακή τιμή οκτάωρης επαγγελματικής έκθεσης των 0,50 mg/m3.

δ)

Νικέλιο

Μεταλλικά συστατικά στοιχεία

H317, H351, H372

Επιτρέπεται μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συστατικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα ή επινικελωμένα και όταν ο ρυθμός απελευθέρωσης νικελίου είναι χαμηλότερος από 0,5 μg/cm2/εβδομάδα σύμφωνα με το πρότυπο EN 1811.

ε)

Ενώσεις χρωμίου

H317, H411

Η παρέκκλιση ισχύει μόνο για ενώσεις χρωμίου (ΙΙΙ) που χρησιμοποιούνται σε εργασίες ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης [π.χ. χλωριούχο χρώμιο (III)].

στ)

Ενώσεις ψευδαργύρου

H300, H310, H330, H400, H410

Η παρέκκλιση ισχύει μόνο για ενώσεις ψευδαργύρου που χρησιμοποιούνται σε εργασίες ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης ή γαλβανισμού με εμβάπτιση εν θερμώ (π.χ. οξείδιο του ψευδαργύρου, χλωριούχος ψευδάργυρος και κυανιούχος ψευδάργυρος).

ζ)

Χρωστικές ουσίες για βαφή και τυποβαφή χωρίς πιγμέντα

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δέρμα και επιχρισμένα υφάσματα για καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας επίπλων

H301, H311, H317, H331

Όταν στα βαφεία και τυποβαφεία χρησιμοποιούνται συνθέσεις βαφής χωρίς σκόνη ή σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης και παροχής, ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων.

H411, H412, H413

Οι διεργασίες βαφής όπου χρησιμοποιούνται χρώματα αντίδρασης, χρώματα απευθείας χρώσης (ντιρέκτ), χρώματα κάδου ή θειούχα χρώματα με τις ταξινομήσεις αυτές θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i)

χρήση χρωμάτων υψηλής συγγένειας·

ii)

επίτευξη ποσοστού απόρριψης χαμηλότερου του 3,0 %·

iii)

χρήση οργάνων χρωματικής αντιστοίχισης·

iv)

χρήση τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOP) για τη διεργασία βαφής·

v)

εκτέλεση αποχρωματισμού κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (*).

Η χρήση διεργασιών βαφής σε διάλυμα και/ή ψηφιακής τυποβαφής εξαιρείται από τις προϋποθέσεις αυτές.

η)

Οπτικά λευκαντικά

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δέρμα και επιχρισμένα υφάσματα για καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας επίπλων

H411, H412, H413

Οπτικά λευκαντικά επιτρέπεται να εφαρμόζονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i)

σε λευκόχρωμη τυποβαφή·

ii)

ως πρόσθετα κατά την παραγωγή ακρυλικών, πολυαμιδίων ή πολυεστέρων με ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

θ)

Υλικά απώθησης νερού, ρύπων και κηλίδων

Χρήση σε οποιαδήποτε κατεργασία επιφανειών συστατικών στοιχείων/υλικών επίπλων

H413

Τα υλικά απώθησης και τα προϊόντα διάσπασής τους:

i)

είτε είναι άμεσα και/ή εγγενώς βιοαποδομήσιμα·

ii)

είτε έχουν χαμηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης [συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού log Kow ≤ 3,2 ή συντελεστή βιοσυγκέντρωσης (BCF) < 100] στο υδάτινο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των ιζημάτων υδάτινων όγκων.

ι)

Σταθεροποιητές και βερνίκια

Χρήση στην παραγωγή επιχρισμένων υφασμάτων

H411, H412, H413

Πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός αυτόματης δοσομέτρησης και/ή μέσα ατομικής προστασίας ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων. Τουλάχιστον το 95 % των προσθέτων αυτών πρέπει να παρουσιάζει αποδόμηση του διαλυμένου οργανικού άνθρακα τουλάχιστον κατά 80 % εντός 28 ημερών βάσει των μεθόδων δοκιμής 303A/B του ΟΟΣΑ και/ή ISO 11733.

ια)

Βοηθητικές ουσίες (συμπεριλαμβάνονται φορείς, παράγοντες εξομάλυνσης, παράγοντες διασποράς, επιφανειοδραστικοί παράγοντες, πυκνωτικοί παράγοντες, συνδετικοί παράγοντες)

Χρήση στην κατεργασία υλικών ταπετσαρίας για την κάλυψη επίπλων (προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, δέρμα ή επιχρισμένα υφάσματα)

H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070

Οι συνθέσεις σκευασμάτων εκτελούνται με χρήση αυτόματων δοσομετρικών συστημάτων και για τις διεργασίες εφαρμόζονται τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας.

Δεν επιτρέπεται η παρουσία ουσιών ταξινομημένων ως H311 ή H331 σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 1,0 % κ.β. πάνω στο υλικό.

ιβ)

Χρώματα, βερνίκια, ρητίνες και συγκολλητικά μέσα

Οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο/υλικό του επίπλου

H304, H317, H412, H413, H371, H373

Παρέχεται δελτίο δεδομένων ασφάλειας (SDS) του μείγματος χημικών ουσιών όπου περιγράφονται με σαφήνεια τα σωστά μέσα ατομικής προστασίας και κατάλληλες διαδικασίες για την αποθήκευση, τον χειρισμό, τη χρήση και την απόρριψη των μειγμάτων αυτών κατά τη χρήση, καθώς και μια δήλωση ως αποδεικτικό συμμόρφωσης με τα μέτρα αυτά.

H350

Ισχύει μόνο για ρητίνες με βάση τη φορμαλδεΰδη στις οποίες η περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη στο σκεύασμα ρητίνης (ρητίνες, κόλλες και σκληρυντικά) δεν υπερβαίνει το 0,2 % (κ.β.) όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11402 ή αντίστοιχη μέθοδο.

ιγ)

Λιπαντικά έλαια

Σε συστατικά στοιχεία τα οποία προβλέπεται να κινούνται επανειλημμένα υπό συνθήκες κανονικής χρήσης

Όλοι οι κίνδυνοι της ομάδας 2 πλην ΚΜΤ και όλοι οι κίνδυνοι της ομάδας 3 που παρατίθενται στον πίνακα 1

Η χρήση λιπαντικών επιτρέπεται μόνον εφόσον μπορεί να αποδειχθεί, μέσω των σχετικών δοκιμών ΟΟΣΑ ή ISO, ότι αυτά είναι άμεσα ή εγγενώς βιοαποδομήσιμα στο υδάτινο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των ιζημάτων υδάτινων όγκων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια 2.2 α) και 2.2 β), υποστηριζόμενη, όπου αρμόζει, από δηλώσεις των προμηθευτών. Οι δηλώσεις συνοδεύονται από καταλόγους των σχετικών μειγμάτων ή των ουσιών που χρησιμοποιούνται, μαζί με πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση ή μη ταξινόμησή τους ως προς την επικινδυνότητα.

Για την τεκμηρίωση δηλώσεων περί ταξινόμησης ή μη ταξινόμησης επικινδυνότητας, υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε ουσία ή μείγμα:

i)

ο αριθμός CAS, EC ή καταλόγου (εφόσον υπάρχει, όταν πρόκειται για μείγμα)·

ii)

η φυσική μορφή και κατάσταση στην οποία χρησιμοποιείται η ουσία ή το μείγμα·

iii)

εναρμονισμένες ταξινομήσεις επικινδυνότητας CLP για τις ουσίες·

iv)

καταχωρίσεις αυτοταξινόμησης στη βάση δεδομένων του ECHA με τις καταχωρισμένες κατά REACH ουσίες (4) (εφόσον δεν υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση)·

v)

ταξινομήσεις μειγμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο στον κανονισμός CLP.

Όταν εξετάζονται οι καταχωρίσεις αυτοταξινόμησης στη βάση δεδομένων ουσιών καταχωρισμένων κατά REACH, δίνεται προτεραιότητα σε καταχωρίσεις που υποβάλλονται από κοινού.

Όταν μια ταξινόμηση καταγράφεται ως «έλλειψη στοιχείων» ή «ασαφής» σύμφωνα με τη βάση δεδομένων καταχωρισμένων ουσιών του REACH ή στις περιπτώσεις όπου μια ουσία δεν έχει ακόμη καταχωριστεί στο σύστημα REACH, παρέχονται τοξικολογικά δεδομένα που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τα οποία αρκούν για να στηρίξουν σαφείς αυτοταξινομήσεις σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τη βοηθητική καθοδήγηση του ECHA. Σε περίπτωση καταχώρισης στη βάση δεδομένων με την ένδειξη «έλλειψη στοιχείων» ή «ασαφής», οι αυτοταξινομήσεις εξακριβώνονται, με τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών να γίνονται δεκτές:

i)

τοξικολογικές μελέτες και εκτιμήσεις επικινδυνότητας από ρυθμιστικούς οργανισμούς ομότιμους του ECHA (5), ρυθμιστικούς φορείς των κρατών μελών ή διακυβερνητικούς φορείς·

ii)

πλήρως συμπληρωμένο δελτίο δεδομένων ασφάλειας σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

iii)

τεκμηριωμένη κρίση εμπειρογνώμονα που παρέχεται από επαγγελματία τοξικολόγο. Αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και των υφιστάμενων δεδομένων δοκιμών, υποστηριζόμενη όπου χρειάζεται από αποτελέσματα νέων δοκιμών που διενεργούνται από ανεξάρτητα εργαστήρια με τη χρήση μεθόδων εγκεκριμένων από τον ECHA·

iv)

βεβαίωση, βασισμένη σε κρίση ειδικών όπου αρμόζει, που εκδόθηκε από διαπιστευμένο φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης που διενεργεί αξιολογήσεις επικινδυνότητας σύμφωνα με το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα (GHS) ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων ή το σύστημα ταξινόμησης επικινδυνότητας CPL.

Σύμφωνα με το παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, οι πληροφορίες για τις επικίνδυνες ιδιότητες των ουσιών και των μειγμάτων μπορούν να συγκεντρωθούν με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών, λόγου χάριν με την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων, όπως οι μέθοδοι in vitro, με τη χρήση ποσοτικών μοντέλων της σχέσης δομής — δραστικότητας ή με τη χρήση ομαδοποίησης ή σύγκρισης (read-across).

Για τις ουσίες και τα μείγματα για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, που παρατίθενται στον πίνακα 2, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται όλοι οι όροι της παρέκκλισης.

Τα υλικά με βάση κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2014/350/ΕΕ θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τα κριτήρια 2.2 α) και 2.2 β), θα πρέπει όμως να υποβληθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικής σήμανσης της ΕΕ.

Κριτήριο 3 — Ξύλο, φελλός, μπαμπού και ρατάν

Ο όρος «ξύλο» περιλαμβάνει τόσο το συμπαγές ξύλο όσο και τα πελεκούδια και τις ίνες ξύλου. Στις περιπτώσεις όπου ένα κριτήριο αναφέρεται αποκλειστικά σε πετάσματα με βάση το ξύλο, αυτό δηλώνεται στον τίτλο του κριτηρίου.

Πλαστικές μεμβράνες κατασκευασμένες με χρήση μονομερούς βινυλοχλωριδίου (VCM) δεν χρησιμοποιούνται σε κανένα μέρος του προϊόντος επίπλου.

3.1.   Αειφορικά παραγόμενο ξύλο, φελλός, μπαμπού και ρατάν

Αυτό το κριτήριο εφαρμόζεται μόνον όταν η περιεκτικότητα του ξύλου ή των πετασμάτων με βάση το ξύλο υπερβαίνει το 5 % κ.β. του βάρους του τελικού προϊόντος (χωρίς τη συσκευασία).

Όλες οι ποσότητες ξύλου, φελλού, μπαμπού και ρατάν πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικά αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης από τρίτο μέρος, όπως είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών (FSC), το Πρόγραμμα για την Υποστήριξη της Δασικής Πιστοποίησης (PEFC) ή άλλο αντίστοιχο.

Οι ποσότητες παρθένου ξυλείας, φελλού, μπαμπού και ρατάν δεν προέρχονται από είδη ΓΤΟ και πρέπει να καλύπτονται από έγκυρα πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης από τρίτο μέρος, όπως είναι το FSC, το PEFC ή άλλο αντίστοιχο.

Στις περιπτώσεις όπου το σύστημα πιστοποίησης επιτρέπει την ανάμειξη πιστοποιημένων με μη πιστοποιημένα και/ή ανακυκλωμένα υλικά σε ένα προϊόν ή μία γραμμή παραγωγής, τουλάχιστον το 70 % του υλικού ξύλου, φελλού, μπαμπού ή ρατάν, κατά περίπτωση, πρέπει να είναι παρθένο υλικό πιστοποιημένης αειφορίας και/ή ανακυκλωμένο υλικό.

Το μη πιστοποιημένο υλικό πρέπει να καλύπτεται από σύστημα εξακρίβωσης που διασφαλίζει ότι προέρχεται από νόμιμη πηγή και ότι πληροί κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης για τα μη πιστοποιημένα υλικά.

Οι φορείς πιστοποίησης που χορηγούν πιστοποιητικά διαχείρισης δασών και/ή αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής πρέπει να είναι διαπιστευμένοι ή αναγνωρισμένοι από το συγκεκριμένο σύστημα πιστοποίησης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή προμηθευτής του υλικού, κατά περίπτωση, παρέχει δήλωση συμμόρφωσης υποστηριζόμενη από έγκυρα πιστοποιητικά αλυσίδας επιτήρησης, επικυρωμένα από ανεξάρτητο τρίτο μέρος, για όλα τα υλικά ξύλου, φελλού, μπαμπού ή ρατάν που χρησιμοποιούνται στο προϊόν ή στη γραμμή παραγωγής, τα οποία αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον το 70 % του υλικού προέρχεται από δάση ή εκτάσεις που υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης των δασών και/ή από ανακυκλωμένες πηγές που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από το αντίστοιχο ανεξάρτητο σύστημα αλυσίδας επιτήρησης. Ως πιστοποιητικά από ανεξάρτητο τρίτο μέρος γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά που βασίζονται στα συστήματα FSC, PEFC ή άλλα αντίστοιχα. Εάν το σύστημα δεν ορίζει ειδικά ότι όλα τα παρθένα υλικά πρέπει να προέρχονται από είδη μη ΓΤΟ, πρέπει να υποβληθούν πρόσθετα στοιχεία που να το αποδεικνύουν.

Εάν το προϊόν ή η γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει μη πιστοποιημένα παρθένα υλικά, πρέπει να υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι τα μη πιστοποιημένα παρθένα υλικά δεν υπερβαίνουν το 30 % και καλύπτονται από σύστημα επαλήθευσης που διασφαλίζει ότι προέρχονται από νόμιμες πηγές και πληρούν κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης όσον αφορά τα μη πιστοποιημένα υλικά.

3.2.   Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις για τις επικίνδυνες ουσίες που καθορίζονται στο κριτήριο 2, οι ακόλουθες προϋποθέσεις εφαρμόζονται ειδικά σε όλα τα συστατικά στοιχεία επίπλων που αποτελούνται από ξύλο, φελλό, μπαμπού ή ρατάν ή ειδικά και μόνο στα πετάσματα με βάση το ξύλο, όπου ο τελευταίος αυτός όρος αναφέρεται στον τίτλο του κριτηρίου:

3.2 α)   Προσμείξεις σε ανακυκλωμένο ξύλο που χρησιμοποιείται σε πετάσματα με βάση το ξύλο

Όλες οι ανακυκλωμένες ίνες ξύλου ή πελεκούδια που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πετασμάτων με βάση το ξύλο πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ξύλινων Πετασμάτων (EPF) σχετικά με τους όρους παράδοσης ανακυκλωμένου ξύλου (6) και πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια προσμείξεων που παρατίθενται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3

Όρια για τις προσμείξεις στο ανακυκλωμένο ξύλο

Πρόσμειξη

Οριακές τιμές

(mg/kg ανακυκλωμένου ξύλου)

Πρόσμειξη

Οριακές τιμές

(mg/kg ανακυκλωμένου ξύλου)

Αρσενικό (As)

25

Υδράργυρος (Hg)

25

Κάδμιο (Cd)

50

Φθόριο (F)

100

Χρώμιο (Cr)

25

Χλώριο (Cl)

1 000

Χαλκός (Cu)

40

Πενταχλωροφαινόλη (PCP)

5

Μόλυβδος (Pb)

90

Κρεόζωτο (βενζο[a]πυρένιο)

0,5

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών προσκομίζει:

i)

είτε δήλωση από τον κατασκευαστή των πετασμάτων με βάση το ξύλο με την οποία βεβαιώνεται ότι στα πετάσματα δεν χρησιμοποιούνται καθόλου ανακυκλωμένες ίνες ξύλου·

ii)

είτε δήλωση από τον κατασκευαστή των πετασμάτων με βάση το ξύλο με την οποία βεβαιώνεται ότι όλες οι ανακυκλωμένες ποσότητες ινών ξύλου που χρησιμοποιούνται έχουν ελεγχθεί δειγματοληπτικά σύμφωνα με το πρότυπο EPF περί τυπικών όρων παράδοσης ανακυκλωμένου ξύλου, του 2002, και η οποία υποστηρίζεται από κατάλληλες εκθέσεις δοκιμών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των δειγμάτων ανακυκλωμένου ξύλου με τα όρια που αναφέρει ο πίνακας 3·

iii)

δήλωση από τον κατασκευαστή των πετασμάτων με βάση το ξύλο με την οποία βεβαιώνεται ότι όλες οι ανακυκλωμένες ποσότητες ινών ξύλου που χρησιμοποιούνται έχουν ελεγχθεί δειγματοληπτικά σύμφωνα με άλλα αντίστοιχα πρότυπα τα οποία καθορίζουν όμοια ή αυστηρότερα όρια από το πρότυπο EPF περί τυπικών όρων παράδοσης ανακυκλωμένου ξύλου, του 2002, και η οποία υποστηρίζεται από κατάλληλες εκθέσεις δοκιμών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των δειγμάτων ανακυκλωμένου ξύλου με τα όρια που αναφέρει ο πίνακας 3.

3.2 β)   Βαρέα μέταλλα σε χρώματα, αστάρια και βερνίκια

Τα χρώματα, τα αστάρια και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται σε ξύλο ή σε υλικά με βάση το ξύλο δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες με βάση το κάδμιο, τον μόλυβδο, το χρώμιο (VI), τον υδράργυρο, το αρσενικό ή το σελήνιο σε συγκεντρώσεις πάνω από 0,010 % κ.β. για καθένα από τα μέταλλα αυτά στο σκεύασμα χρώματος, ασταριού ή βερνικιού εντός της συσκευασίας.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή ο προμηθευτής του υλικού, κατά περίπτωση, υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό και υποβάλλει το αντίστοιχο δελτίο δεδομένων ασφάλειας από τους προμηθευτές των χρωμάτων, ασταριών και/ή βερνικιών που χρησιμοποιούνται.

3.2 γ)   Περιεκτικότητα χρωμάτων, ασταριών και βερνικιών σε ΠΟΕ

Το κριτήριο αυτό δεν εφαρμόζεται σε ακατέργαστες ξύλινες επιφάνειες ή σε φυσικές ξύλινες επιφάνειες που έχουν υποστεί κατεργασία με σάπωνες, κηρούς ή έλαια.

Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται μόνον όταν το ποσοστό του επιστρωμένου ξύλου ή πετάσματος με βάση το ξύλο (εξαιρουμένων των ακατέργαστων ξύλινων επιφανειών ή των φυσικών ξύλινων επιφανειών που έχουν υποστεί κατεργασία με σάπωνες, κηρούς ή έλαια) υπερβαίνει το 5 % κ.β. στο τελικό προϊόν επίπλου (χωρίς τη συσκευασία).

Δεν είναι αναγκαίο να πληρούνται οι απαιτήσεις αυτού του κριτηρίου εάν μπορεί να αποδειχθεί η συμμόρφωση με το κριτήριο 9.5.

Η περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) κάθε χρώματος, ασταριού ή βερνικιού που χρησιμοποιείται για να επιστρωθεί οποιοδήποτε ξύλο ή πέτασμα με βάση το ξύλο χρησιμοποιείται στο προϊόν επίπλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % (συγκέντρωση εντός της συσκευασίας).

Μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν επιστρώσεις με υψηλότερη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι:

είτε η συνολική ποσότητα των ΠΟΕ στο χρώμα, το αστάρι ή το βερνίκι που χρησιμοποιείται για την εργασία επίστρωσης είναι μικρότερη από 30 g/m2 επιστρωμένης επιφάνειας

είτε η συνολική ποσότητα ΠΟΕ στο χρώμα, το αστάρι ή το βερνίκι που χρησιμοποιείται για την εργασία επίστρωσης είναι μεταξύ 30 και 60 g/m2 επιστρωμένης επιφάνειας και η ποιότητα του φινιρίσματος της επιφάνειας συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που καθορίζει ο πίνακας 4.

Πίνακας 4

Απαιτήσεις ποιότητας φινιρίσματος επιφανειών στην περίπτωση που η αναλογία εφαρμογής ΠΟΕ είναι 30-60 g/m2

Πρότυπο δοκιμής

Προϋπόθεση

Απαιτούμενο αποτέλεσμα

EN 12720. Έπιπλα — Εκτίμηση της αντίστασης της επιφάνειας σε κρύα υγρά

Επαφή με το νερό

Καμία μεταβολή έπειτα από 24ωρη επαφή

Επαφή με γράσο

Καμία μεταβολή έπειτα από 24ωρη επαφή

Επαφή με αλκοόλες

Καμία μεταβολή έπειτα από επαφή 1 ώρας

Επαφή με καφέ

Καμία μεταβολή έπειτα από επαφή 1 ώρας

EN 12721. Έπιπλα — Εκτίμηση της αντοχής της επιφάνειας σε υγρή θερμότητα

Επαφή με πηγή θερμότητας 70 °C

Καμία μεταβολή μετά τη δοκιμή

EN 12722. Έπιπλα — Εκτίμηση της αντοχής της επιφάνειας σε ξηρή θερμότητα

Επαφή με πηγή θερμότητας 70 °C

Καμία μεταβολή μετά τη δοκιμή

EN 15186. Έπιπλα — Εκτίμηση της αντίστασης της επιφάνειας σε χάραξη

Επαφή με αδαμάντινη αιχμή χάραξης

Μέθοδος A: καμία χαραγή μήκους ≥ 0,30 mm όταν έχει εφαρμοστεί φορτίο 5 N ή

Μέθοδος Β: καμία ορατή χαραγή σε ≥ 6 σχισμές του ιχναρίου παρατήρησης όταν έχει εφαρμοστεί φορτίο 5 N

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης, διευκρινίζοντας εάν η συμμόρφωση επιτυγχάνεται επειδή το προϊόν επίπλου εξαιρείται από το κριτήριο ή εάν επιτυγχάνεται μέσω ελεγχόμενης χρήσης ΠΟΕ στην εργασία επίστρωσης.

Στη δεύτερη περίπτωση, η δήλωση του αιτούντος πρέπει να υποστηρίζεται από πληροφορίες από τον προμηθευτή του χρώματος, του ασταριού ή του βερνικιού όπου θα δηλώνεται η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ και η πυκνότητα του χρώματος, του ασταριού ή του βερνικιού (αμφότερες σε g/L) και θα υπολογίζεται η δραστική ποσοστιαία περιεκτικότητα σε ΠΟΕ.

Εάν η περιεκτικότητα του χρώματος, του ασταριού ή του βερνικιού σε ΠΟΕ υπερβαίνει το 5 % (συγκέντρωση εντός της συσκευασίας), τότε ο αιτών θα πρέπει:

i)

είτε να παράσχει υπολογισμούς που να αποδεικνύουν ότι η δραστική ποσότητα ΠΟΕ που εφαρμόζεται στην επιστρωμένη επιφάνεια του τελικού συναρμολογημένου προϊόντος επίπλου είναι μικρότερη από 30 g/m2, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο προσάρτημα I·

ii)

είτε να παράσχει υπολογισμούς που να αποδεικνύουν ότι η δραστική ποσότητα ΠΟΕ που εφαρμόζεται στην επιστρωμένη επιφάνεια του τελικού συναρμολογημένου προϊόντος επίπλου είναι μικρότερη από 60 g/m2, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο προσάρτημα I, και να παράσχει εκθέσεις δοκιμών που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του φινιρίσματος της επιφάνειας με τις απαιτήσεις του πίνακα 4.

3.3.   Εκπομπές φορμαλδεΰδης από πετάσματα με βάση το ξύλο

Αυτό το κριτήριο εφαρμόζεται μόνον όταν τα πετάσματα με βάση το ξύλο στο τελικό προϊόν επίπλου (χωρίς τη συσκευασία) αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % κ.β.

Οι εκπομπές φορμαλδεΰδης από οποιοδήποτε πέτασμα με βάση το ξύλο, στη μορφή που αυτό χρησιμοποιείται στο προϊόν επίπλου (δηλαδή επιστρωμένο, επενδεδυμένο, καλυμμένο με ξυλόφυλλο), το οποίο κατασκευάστηκε με χρήση ρητινών με βάση τη φορμαλδεΰδη, θα πρέπει να συμμορφώνονται με μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

να είναι χαμηλότερες από το 50 % της τιμής κατωφλίου, ώστε να μπορούν να ταξινομηθούν ως E1,

να είναι χαμηλότερες από το 65 % της τιμής κατωφλίου E1 στην περίπτωση των πετασμάτων ημίσκληρης ινοσανίδας (MDF),

να είναι χαμηλότερες από τα όρια που καθορίζονται στο πρότυπο CARB (Συμβούλιο Ατμοσφαιρικών Πόρων της Καλιφόρνιας) φάσης II ή στα ιαπωνικά πρότυπα F*** ή F****.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν εφάρμοσε στα πετάσματα καμία περαιτέρω τροποποίηση ή επεξεργασία που θα έθιγε τη συμμόρφωση των πετασμάτων, όπως διατίθενται, με τα όρια εκπομπών φορμαλδεΰδης. Η εκτίμηση και εξακρίβωση των πετασμάτων χαμηλών εκπομπών φορμαλδεΰδης ποικίλλει ανάλογα με το σύστημα πιστοποίησης στο οποίο εμπίπτουν. Ο πίνακας 5 περιγράφει τα έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται για την εξακρίβωση σε κάθε σύστημα.

Πίνακας 5

Εκτίμηση και εξακρίβωση πετασμάτων χαμηλών εκπομπών φορμαλδεΰδης

Σύστημα πιστοποίησης

Τεκμηρίωση εξακρίβωσης

E1 (όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του προτύπου EN 13986)

Δήλωση από τον κατασκευαστή των πετασμάτων με βάση το ξύλο, με την οποία βεβαιώνεται ότι το πέτασμα ικανοποιεί την απαίτηση του 50 % των ορίων εκπομπής E1 ή, στην περίπτωση των πετασμάτων MDF, του 65 % των ορίων εκπομπής E1, υποστηριζόμενη από εκθέσεις δοκιμών πραγματοποιημένων σύμφωνα με το πρότυπο EN 717-2, EN 120 ή EN 717-1 ή άλλες αντίστοιχες μεθόδους.

Όρια CARB (Συμβούλιο Ατμοσφαιρικών Πόρων της Καλιφόρνιας) φάσης ΙΙ

Δήλωση από τον κατασκευαστή των πετασμάτων με βάση το ξύλο, υποστηριζόμενη από αποτελέσματα δοκιμών κατά ASTM E1333 ή ASTM D6007 που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των πετασμάτων με τα όρια εκπομπών φορμαλδεΰδης φάσης II που καθορίστηκαν από τον κανονισμό 93120 της Καλιφόρνιας περί σύνθετων προϊόντων ξύλου (7).

Το πέτασμα με βάση το ξύλο μπορεί να επισημανθεί σύμφωνα με το τμήμα 93120.3(e), με λεπτομερή στοιχεία για την ονομασία του κατασκευαστή, τον αριθμό παρτίδας ή την παραγόμενη παρτίδα του προϊόντος και τον εκχωρημένο αριθμό CARB για τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης (αυτό το σημείο δεν είναι υποχρεωτικό εάν τα προϊόντα πωλούνται έξω από την Καλιφόρνια ή εάν κατασκευάζονται με χρήση ρητινών χωρίς προσθήκη φορμαλδεΰδης ή ορισμένων ρητινών πολύ χαμηλών εκπομπών φορμαλδεΰδης).

Όρια F*** ή F****

Δήλωση από τον κατασκευαστή των πετασμάτων με βάση το ξύλο περί συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών φορμαλδεΰδης κατά JIS A 5905 (για τις ινοσανίδες) ή JIS A 5908 (για τις μοριοσανίδες και την αντικολλητή ξυλεία), υποστηριζόμενη από δεδομένα δοκιμών σύμφωνα με τη μέθοδο ξηραντήρα κατά JIS A 1460.

Κριτήριο 4 — Πλαστικές ύλες

Πλαστικές ύλες κατασκευασμένες με χρήση μονομερούς βινυλοχλωριδίου (VCM) δεν χρησιμοποιούνται σε κανένα μέρος του προϊόντος επίπλου.

4.1.   Σήμανση των πλαστικών συστατικών στοιχείων

Τα πλαστικά στοιχεία με μάζα μεγαλύτερη από 100 g πρέπει να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11469 και EN ISO 1043 (μέρη 1-4). Οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στα σήματα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 2,5 mm.

Στις περιπτώσεις όπου στο πλαστικό υλικό ενσωματώνονται σκοπίμως υλικά πλήρωσης, επιβραδυντικά φλόγας ή πλαστικοποιητές σε αναλογία μεγαλύτερη από 1 % κ.β., η παρουσία αυτών πρέπει επίσης να δηλώνεται στην επισήμανση, όπως καθορίζεται στο πρότυπο EN ISO 1043, μέρη 2-4.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η παράλειψη της σήμανσης των πλαστικών στοιχείων με βάρος άνω των 100 g εφόσον:

η σήμανση θα είχε αντίκτυπο στην απόδοση ή στη λειτουργικότητα του πλαστικού στοιχείου·

η σήμανση δεν είναι τεχνικά εφικτή λόγω της μεθόδου παραγωγής·

δεν είναι δυνατή η σήμανση των στοιχείων επειδή η κατάλληλη διαθέσιμη επιφάνεια δεν επαρκεί ώστε το σήμα να έχει ευανάγνωστο μέγεθος προκειμένου να αναγνωρίζεται από έναν φορέα ανακύκλωσης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, στις οποίες επιτρέπεται η παράλειψη της σήμανσης, πρέπει να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο του πολυμερούς και σχετικά με τυχόν πρόσθετα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 11469 και EN ISO 1043 (μέρη 1-4), στις πληροφορίες για τον καταναλωτή που αναφέρονται στο κριτήριο 10.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό στην οποία παρατίθενται όλα τα πλαστικά συστατικά στοιχεία του προϊόντος επίπλου με βάρος μεγαλύτερο των 100 g και στην οποία αναφέρεται εάν αυτά έχουν σημανθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 11469 και EN ISO 1043 (μέρη 1-4) ή όχι.

Η σήμανση των πλαστικών συστατικών στοιχείων πρέπει να είναι σαφώς ορατή κατά την οπτική εξέταση του πλαστικού συστατικού στοιχείου. Η σήμανση δεν χρειάζεται απαραιτήτως να είναι σαφώς ορατή στο τελικό συναρμολογημένο προϊόν επίπλου.

Εάν υπάρχουν πλαστικά στοιχεία με βάρος μεγαλύτερο από 100 g που δεν φέρουν σήμανση, ο αιτών υποβάλλει αιτιολόγηση για την παράλειψη της σήμανσης και αναφέρει το σημείο των πληροφοριών για τον καταναλωτή όπου έχουν συμπεριληφθεί σχετικές πληροφορίες.

Σε περιπτώσεις αμφιβολιών σχετικά με τη φύση του πλαστικού στοιχείου, προκειμένου για συστατικά στοιχεία βάρους μεγαλύτερου των 100 g και εφόσον οι προμηθευτές δεν παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, παρέχονται δεδομένα εργαστηριακών δοκιμών με χρήση φασματοσκοπίας υπερύθρου ή Raman ή οποιασδήποτε άλλης κατάλληλης αναλυτικής τεχνικής προκειμένου να προσδιοριστεί η φύση του πλαστικού πολυμερούς και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης ή άλλων προσθέτων ως αποδεικτικά στοιχεία σε υποστήριξη της σήμανσης κατά EN ISO 11469 και EN ISO 1043.

4.2.   Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Επιπλέον στις γενικές απαιτήσεις για επικίνδυνες ουσίες που καθορίζονται στο κριτήριο 2, στα πλαστικά συστατικά στοιχεία εφαρμόζονται επίσης οι όροι που παρατίθενται παρακάτω.

4.2 α)   Βαρέα μέταλλα σε πρόσθετα πλαστικών υλών

Τα πλαστικά συστατικά στοιχεία και τυχόν επιφανειακά στρώματα δεν πρέπει να παράγονται με χρήση προσθέτων που περιέχουν ενώσεις καδμίου (Cd), εξασθενούς χρωμίου (CrVI), μολύβδου (Pb), υδραργύρου (Hg) ή κασσίτερου (Sn).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

Όταν χρησιμοποιούνται μόνο παρθένες πλαστικές ύλες, μια δήλωση του προμηθευτή της παρθένας πλαστικής ύλης με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσθετα που περιέχουν κάδμιο, χρώμιο (VΙ), μόλυβδο, υδράργυρο ή κασσίτερο είναι αποδεκτή.

Όταν συνδυάζονται παρθένες πλαστικές ύλες με ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες πριν την κατανάλωση, από γνωστές πηγές, και/ή με τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), πολυστυρόλιο (PS), πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή πολυπροπυλένιο (PP) μετά την κατανάλωση, από δημοτικά συστήματα συλλογής, μια δήλωση από τον προμηθευτή των ανακυκλωμένων πλαστικών υλών που βεβαιώνει ότι δεν έχουν προστεθεί σκοπίμως ενώσεις που περιέχουν κάδμιο, χρώμιο (VΙ), μόλυβδο, υδράργυρο ή κασσίτερο είναι αποδεκτή.

Εάν δεν έχουν παρασχεθεί κατάλληλες δηλώσεις από τον προμηθευτή ή στις περιπτώσεις όπου παρθένες πλαστικές ύλες συνδυάζονται με ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες πριν την κατανάλωση από συνδυασμό πηγών ή από άγνωστες πηγές, τότε η συμμόρφωση με τους όρους που παρατίθενται στον πίνακα 6 πρέπει να καταδειχθεί με αντιπροσωπευτικές δοκιμές των πλαστικών συστατικών στοιχείων.

Πίνακας 6

Εκτίμηση και εξακρίβωση των προσμείξεων βαρέων μετάλλων σε πλαστικές ύλες

Μέταλλο

Μέθοδος

Όριο (mg/kg)

Παρθένο

Ανακυκλωμένο

Cd

Δοκιμασία XRF (φασματομετρία φθορισμού ακτίνων Χ) ή πέψη με οξύ ακολουθούμενη από φασματοφωτομετρία επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος ή φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης, ή άλλη αντίστοιχη μέθοδο για τη μέτρηση της ολικής περιεκτικότητας σε μέταλλα

100

1 000

Pb

100

1 000

Sn

100

1 000

Hg

100

1 000

CrVI

EN 71-3

0,020

0,20

4.3.   Περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες

Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται μόνον εάν η συνολική περιεκτικότητα της πλαστικής ύλης στο προϊόν επίπλου υπερβαίνει το 20 % του συνολικού βάρους του προϊόντος (χωρίς τη συσκευασία).

Η μέση περιεκτικότητα των πλαστικών στοιχείων (εκτός της συσκευασίας) σε ανακυκλωμένη ύλη πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 % κ.β.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του (των) προμηθευτή(-ών) της πλαστικής ύλης στην οποία αναφέρεται η μέση περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος επίπλου σε ανακυκλωμένο υλικό. Όταν τα πλαστικά συστατικά στοιχεία προέρχονται από διαφορετικές πηγές ή προμηθευτές, πρέπει να υπολογίζεται η μέση περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό για κάθε πηγή πλαστικής ύλης και να δηλώνεται η συνολική μέση περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος επίπλου σε ανακυκλωμένη πλαστική ύλη.

Η δήλωση της περιεκτικότητας σε ανακυκλωμένο υλικό από τον (τους) κατασκευαστή(-ές) πλαστικής ύλης πρέπει να υποστηρίζεται από τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας της ανακυκλωμένης πλαστικής ύλης. Μια δυνατότητα είναι να παρέχονται πληροφορίες παράδοσης κατά παρτίδες, σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον πίνακα 1 του προτύπου EN 15343.

Κριτήριο 5 — Μέταλλα

Επιπλέον στις γενικές απαιτήσεις για επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο κριτήριο 2, στα μεταλλικά συστατικά στοιχεία του προϊόντος επίπλου εφαρμόζονται επίσης οι όροι που παρατίθενται παρακάτω.

5.1.   Περιορισμοί στην ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση

Δεν χρησιμοποιείται χρώμιο (VI) ή κάδμιο στις εργασίες ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης οποιουδήποτε από τα μεταλλικά συστατικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν επίπλου.

Το νικέλιο επιτρέπεται στις εργασίες ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης μόνον εφόσον ο ρυθμός απελευθέρωσης νικελίου από το επιμεταλλωμένο συστατικό στοιχείο είναι χαμηλότερος από 0,5 μg/cm2/εβδομάδα σύμφωνα με το πρότυπο EN 1811.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή του (των) μεταλλικού(-ών) συστατικού(-ών) στοιχείου(-ων) με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατεργασία επιμετάλλωσης με χρήση ενώσεων χρωμίου (VI) ή καδμίου σε κανένα μεταλλικό συστατικό στοιχείο.

Εάν έχει χρησιμοποιηθεί νικέλιο σε εργασίες ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή του ή των μεταλλικών συστατικών στοιχείων υποστηριζόμενη από μια έκθεση δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 1811 με αποτελέσματα που δείχνουν ρυθμό απελευθέρωσης νικελίου χαμηλότερο από 0,5 μg/cm2/εβδομάδα.

5.2.   Βαρέα μέταλλα σε χρώματα, αστάρια και βερνίκια

Τα χρώματα, τα αστάρια και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται στα μεταλλικά συστατικά στοιχεία δεν πρέπει να περιέχουν πρόσθετα με βάση το κάδμιο, τον μόλυβδο, το χρώμιο (VI), τον υδράργυρο, το αρσενικό ή το σελήνιο, σε συγκεντρώσεις πάνω από 0,010 % κ.β. για καθένα από τα μέταλλα αυτά στο σκεύασμα χρώματος, ασταριού ή βερνικιού εντός της συσκευασίας.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό και υποβάλλει το αντίστοιχο δελτίο δεδομένων ασφάλειας από τους προμηθευτές των χρωμάτων, ασταριών ή βερνικιών που χρησιμοποιούνται.

5.3.   Περιεκτικότητα χρωμάτων, ασταριών και βερνικιών σε ΠΟΕ

Αυτό το υποκριτήριο εφαρμόζεται μόνον όταν η περιεκτικότητα των επιστρωμένων μεταλλικών συστατικών στοιχείων υπερβαίνει το 5 % κ.β. του τελικού προϊόντος επίπλου (χωρίς τη συσκευασία).

Δεν είναι αναγκαίο να πληρούνται οι απαιτήσεις αυτού του υποκριτηρίου εάν μπορεί να αποδειχθεί η συμμόρφωση με το κριτήριο 9.5.

Η περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) κάθε χρώματος, ασταριού ή βερνικιού που χρησιμοποιείται για να επιστρωθεί οποιοδήποτε μεταλλικό συστατικό στοιχείο χρησιμοποιείται στο προϊόν επίπλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % (συγκέντρωση εντός της συσκευασίας).

Μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν επιχρίσματα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι:

είτε η συνολική ποσότητα των ΠΟΕ στο χρώμα, στο αστάρι ή στο βερνίκι που χρησιμοποιείται για την εργασία επίστρωσης είναι μικρότερη από 30 g/m2 επιστρωμένης επιφάνειας

είτε η συνολική ποσότητα ΠΟΕ στον όγκο του χρώματος, του ασταριού ή του βερνικιού που χρησιμοποιείται για την εργασία επίστρωσης είναι μεταξύ 30 και 60 g/m2 επιστρωμένης επιφάνειας, και η ποιότητα του φινιρίσματος της επιφάνειας συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον πίνακα 7.

Πίνακας 7

Απαιτήσεις ποιότητας φινιρίσματος επιφανειών στην περίπτωση που η αναλογία εφαρμογής ΠΟΕ είναι 30–60 g/m2

Πρότυπο δοκιμής

Προϋπόθεση

Απαιτούμενο αποτέλεσμα

EN 12720. Έπιπλα — Εκτίμηση της αντίστασης της επιφάνειας σε κρύα υγρά

Επαφή με το νερό

Καμία μεταβολή έπειτα από 24ωρη επαφή

Επαφή με γράσο

Καμία μεταβολή έπειτα από 24ωρη επαφή

Επαφή με αλκοόλες

Καμία μεταβολή έπειτα από επαφή 1 ώρας

Επαφή με καφέ

Καμία μεταβολή έπειτα από επαφή 1 ώρας

EN 12721. Έπιπλα — Εκτίμηση της αντοχής της επιφάνειας σε υγρή θερμότητα

Επαφή με πηγή θερμότητας 70 °C

Καμία μεταβολή μετά τη δοκιμή

EN 12722. Έπιπλα — Εκτίμηση της αντοχής της επιφάνειας σε ξηρή θερμότητα

Επαφή με πηγή θερμότητας 70 °C

Καμία μεταβολή μετά τη δοκιμή

EN 15186. Έπιπλα — Εκτίμηση της αντίστασης της επιφάνειας σε χάραξη

Επαφή με αδαμάντινη αιχμή χάραξης

Μέθοδος A: καμία χαραγή μήκους ≥ 0,30 mm όταν έχει εφαρμοστεί φορτίο 5 N ή

Μέθοδος Β: καμία ορατή χαραγή σε ≥ 6 σχισμές του ιχναρίου παρατήρησης όταν έχει εφαρμοστεί φορτίο 5 N

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης, διευκρινίζοντας εάν η συμμόρφωση επιτυγχάνεται επειδή το προϊόν επίπλου εξαιρείται από το κριτήριο ή εάν επιτυγχάνεται μέσω ελεγχόμενης χρήσης ΠΟΕ στην εργασία επίστρωσης.

Στη δεύτερη περίπτωση, η δήλωση του αιτούντος πρέπει να υποστηρίζεται από πληροφορίες από τον προμηθευτή του χρώματος, του ασταριού ή του βερνικιού όπου θα δηλώνεται η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ και η πυκνότητα του χρώματος, του ασταριού ή του βερνικιού (αμφότερες σε g/L) και η δραστική ποσοστιαία περιεκτικότητα σε ΠΟΕ.

Εάν η περιεκτικότητα του χρώματος, του ασταριού ή του βερνικιού σε ΠΟΕ υπερβαίνει το 5 % (συγκέντρωση εντός της συσκευασίας), τότε ο αιτών θα πρέπει:

είτε να παράσχει υπολογισμούς που να αποδεικνύουν ότι η δραστική ποσότητα ΠΟΕ που εφαρμόζεται στην επιστρωμένη επιφάνεια του τελικού συναρμολογημένου προϊόντος επίπλου είναι μικρότερη από 30 g/m2, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο προσάρτημα I,

είτε να παράσχει υπολογισμούς που να αποδεικνύουν ότι η δραστική ποσότητα ΠΟΕ που εφαρμόζεται στην επιστρωμένη επιφάνεια του τελικού συναρμολογημένου προϊόντος επίπλου είναι μικρότερη από 60 g/m2, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο προσάρτημα I, και να παράσχει εκθέσεις δοκιμών που να δείχνουν τη συμμόρφωση του φινιρίσματος της επιφάνειας με τις απαιτήσεις του πίνακα 7.

Κριτήριο 6 — Καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας

Καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας κατασκευασμένα με χρήση μονομερούς βινυλοχλωριδίου (VCM) δεν χρησιμοποιούνται σε κανένα μέρος του προϊόντος επίπλου.

6.1.   Φυσικές απαιτήσεις ποιότητας

Το δέρμα που χρησιμοποιείται ως καλυπτικό υλικό ταπετσαρίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις φυσικές απαιτήσεις ποιότητας που παρουσιάζονται στο προσάρτημα II.

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καλυπτικό υλικό ταπετσαρίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις φυσικές απαιτήσεις ποιότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 8.

Τα επιχρισμένα υφάσματα που χρησιμοποιούνται ως καλυπτικό υλικό ταπετσαρίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις φυσικές απαιτήσεις ποιότητας που δηλώνονται στον πίνακα 9.

Πίνακας 8

Φυσικές απαιτήσεις για καλυπτικά υλικά από υφάσματα από υφάνσιμες ίνες για ταπετσαρίες επίπλων

Παράγοντας δοκιμής

Μέθοδος

Αφαιρούμενα και πλενόμενα καλύμματα

Μη αφαιρούμενα, μη πλενόμενα καλύμματα

Μεταβολή διαστάσεων κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα

Οικιακό πλύσιμο: ISO 6330 + EN ISO 5077 (τρεις πλύσεις στις θερμοκρασίες που ενδείκνυνται για το προϊόν, με στέγνωμα σε στεγνωτήριο έπειτα από κάθε κύκλο πλύσης)

Επαγγελματικό πλύσιμο: ISO 15797 + EN ISO 5077 (στους 75 °C τουλάχιστον)

υφαντά υφάσματα ταπετσαρίας επίπλων: ± 2,0 %

υφαντά υφάσματα στρωματσόπανων επίπλων: ± 3,0 %

μη υφαντά στρωματσόπανα επίπλων: ± 5,0 %

μη υφαντά υφάσματα ταπετσαρίας επίπλων: ± 6,0 %

Α/A

Αντοχή χρωμάτων στο πλύσιμο

Οικιακό πλύσιμο: ISO 105-C06

Επαγγελματικό πλύσιμο: ISO 15797 + ISO 105-C06 (στους 75 °C τουλάχιστον)

≥ επιπέδου 3-4 ως προς τη μεταβολή του χρώματος

≥ επιπέδου 3-4 ως προς το λέκιασμα

Α/A

Αντοχή χρωμάτων στην υγρή τριβή (**)

ISO 105 X12

≥ επιπέδου 2-3

≥ επιπέδου 2-3

Αντοχή χρωμάτων στην ξηρή τριβή (**)

ISO 105 X12

≥ επιπέδου 4

≥ επιπέδου 4

Αντοχή χρωμάτων στο φως

ISO 105 B02

≥ επιπέδου 5 (***)

≥ επιπέδου 5 (***)

Αντοχή υφασμάτων σε κομπάλλιασμα (πίλινγκ) και εκτριβή

Πλεκτά και μη υφασμένα προϊόντα: ISO 12945-1

Υφαντά υφάσματα: ISO 12945-2

ISO 12945-1 αποτέλεσμα > 3

ISO 12945-2 αποτέλεσμα > 3

ISO 12945-1 αποτέλεσμα > 3

ISO 12945-2 αποτέλεσμα > 3


Πίνακας 9

Φυσικές απαιτήσεις για καλυπτικά υλικά από επιχρισμένα υφάσματα για ταπετσαρίες επίπλων

Ιδιότητα

Μέθοδος

Απαίτηση

Αντοχή εφελκυσμού

ISO 1421

CH ≥ 35 daN και TR ≥ 20 daN

Αντοχή επιχρισμένων υφασμάτων στο σχίσιμο με τη μέθοδο «παντελονιού» (trouser tear method)

ISO 13937/2

CH ≥ 2,5 daN και TR ≥ 2 daN

Αντοχή χρωμάτων στην τεχνητή έκθεση στις καιρικές συνθήκες — Δοκιμή ξεθωριάσματος υπό λαμπτήρα τόξου ξένου

EN ISO 105-B02

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους ≥ 6

Χρήση σε εξωτερικούς χώρους ≥ 7

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα — Αντοχή στην εκτριβή με τη μέθοδο Martindale

ISO 5470/2

≥ 75 000

Προσδιορισμός της πρόσφυσης του επιχρίσματος

EN 2411

CH ≥ 1,5 daN και TR ≥ 1,5 daN

όπου: daN = decaNewton, CH = στημόνι και TR = υφάδι

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος, κατά περίπτωση, υποστηριζόμενη από σχετικές εκθέσεις δοκιμών, με την οποία βεβαιώνεται ότι το καλυπτικό υλικό ταπετσαρίας πληροί τις φυσικές απαιτήσεις για δέρμα, προϊόν κλωστοϋφαντουργίας ή επιχρισμένο ύφασμα, όπως αυτές ορίζονται στο προσάρτημα II, στον πίνακα 8 ή στον πίνακα 9 αντίστοιχα.

Τα υλικά με βάση κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2014/350/ΕΕ θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το παρόν κριτήριο, θα πρέπει όμως να υποβληθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικής σήμανσης της ΕΕ.

6.2.   Απαιτήσεις χημικών δοκιμών

Το κριτήριο αυτό ισχύει για τα καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας στην τελική κατεργασμένη μορφή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο προϊόν επίπλου. Επιπλέον στους γενικούς όρους για τις επικίνδυνες ουσίες που καθορίζονται στο κριτήριο 2, οι παρακάτω περιορισμοί που παρατίθενται στον πίνακα 10 ισχύουν ειδικά για καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας:

Πίνακας 10

Απαιτήσεις χημικών δοκιμών για υλικά από δέρμα, υφάνσιμες ίνες και επιχρισμένα υφάσματα

Χημική ουσία

Περιπτώσεις εφαρμογής

Όρια (mg/kg)

Μέθοδος δοκιμής

Αρυλαμίνες που υπόκεινται σε περιορισμούς, από διάσπαση αζωχρωμάτων (****)

Δέρμα

≤ 30 για κάθε αμίνη (****)

EN ISO 17234-1

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και επιχρισμένα υφάσματα

EN ISO 14362-1 και EN ISO 14362-3

Χρώμιο (VI)

Δέρμα

< 3 (*****)

EN ISO 17075

Ελεύθερη φορμαλδεΰδη

Δέρμα

≤ 20 (για παιδικά έπιπλα) (******) ή ≤ 75 για άλλα έπιπλα

EN ISO 17226-1

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και επιχρισμένα υφάσματα

EN ISO 14184-1

Εκχυλίσιμα βαρέα μέταλλα

Δέρμα

Αρσενικό ≤ 1,0

Αντιμόνιο ≤ 30,0

EN ISO 17072-1

Χρώμιο ≤ 200,0

Κάδμιο ≤ 0,1

Κοβάλτιο ≤ 4,0

Χαλκός ≤ 50,0

Μόλυβδος ≤ 1,0

Υδράργυρος ≤ 0,02

Νικέλιο ≤ 1,0

 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και επιχρισμένα υφάσματα

Αρσενικό ≤ 1,0

Αντιμόνιο ≤ 30,0 (*******)

EN ISO 105 E04

Χρώμιο ≤ 2,0

Κάδμιο ≤ 0,1

Κοβάλτιο ≤ 4,0

Χαλκός ≤ 50,0

Μόλυβδος ≤ 1,0

Υδράργυρος ≤ 0,02

Νικέλιο ≤ 1,0

 

Χλωροφαινόλες

Δέρμα

Πενταχλωροφαινόλη ≤ 0,1 mg/kg

Τετραχλωροφαινόλη ≤ 0,1 mg/kg

EN ISO 17070

Αλκυλοφαινόλες

Δέρμα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και επιχρισμένα υφάσματα

Εννεϋλοφαινόλη, μείγμα ισομερών (αριθ. CAS 25154-52-3)

4-Εννεϋλοφαινόλη (αριθ. CAS 104-40-5)

4-Εννεϋλοφαινόλη, διακλαδισμένης αλυσίδας (αριθ. CAS 84852-15-3)

Οκτυλοφαινόλη (αριθ. CAS 27193-28-8)

4-Οκτυλοφαινόλη (αριθ. CAS 1806-26-4)

4-tert-Οκτυλοφαινόλη (αριθ. CAS 140-66-9)

Αιθοξυλικές αλκυλοφαινόλες (APEO) και τα παράγωγά τους:

 

Πολυοξυαιθυλιωμένη οκτυλοφαινόλη (αριθ. CAS 9002-93-1)

 

Πολυοξυαιθυλιωμένη εννεϋλοφαινόλη (αριθ. CAS 9016-45-9)

 

Πολυοξυαιθυλιωμένη p-εννεϋλοφαινόλη (αριθ. CAS 26027-38-3)

Οριακή τιμή συνολικού αθροίσματος:

 

≤ 25 mg/kg — κλωστοϋφαντουργικά ή επιχρισμένα υφάσματα

 

≤ 100 mg/kg — δέρμα

Για το δέρμα:

EN ISO 18218-2 (έμμεση μέθοδος)

Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα επιχρισμένα υφάσματα:

EN ISO 18254 για τις αιθοξυλικές αλκυλοφαινόλες. Για τις αλκυλοφαινόλες πρέπει να διεξάγονται δοκιμές στο τελικό προϊόν με εκχύλιση με διαλύτη, ακολουθούμενη από LC-MS ή GC-MS

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ)

Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, επιχρισμένα υφάσματα ή δέρμα

ΠΑΥ που υπόκεινται σε περιορισμούς βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006:

 

Χρυσένιο (αριθ. CAS 218-01-9)

 

Βενζο[a]ανθρακένιο (αριθ. CAS 56-55-3)

 

Βενζο[k]φθορανθένιο (αριθ. CAS 207-08-9)

 

Βενζο[a]πυρένιο [αριθ. CAS 50-32-8]

 

Διβενζο[a,h]ανθρακένιο (αριθ. CAS 53-70-3)

 

Βενζο[j]φθορανθένιο (αριθ. CAS 205-82-3)

 

Βενζο[b]φθορανθένιο (αριθ. CAS 205-99-2)

 

Βενζο[e]πυρένιο (αριθ. CAS 192-97-2)

Μεμονωμένα όρια για 8 ΠΑΥ που αναφέρονται παραπάνω:

≤ 1 mg/kg

Άλλοι ΠΑΥ που υπόκεινται σε περιορισμούς:

 

Ναφθαλίνιο (αριθ. CAS 91-20-3)

 

Ακεναφθυλένιο (αριθ. CAS 208-96-8)

 

Ακεναφθένιο (αριθ. CAS 83-32-9)

 

Φλουορένιο (αριθ. CAS 86-73-7)

 

Φαινανθρένιο (αριθ. CAS 85-1-8)

 

Ανθρακένιο (αριθ. CAS 120-12-7)

 

Φθορανθένιο (αριθ. CAS 206-44-0)

 

Πυρένιο (αριθ. CAS 129-00-0)

 

Ινδενο[1,2,3,-c,d]πυρένιο (αριθ. CAS 193-39-5)

 

Βενζο[g,h,i]περυλένιο (αριθ. CAS 191-24-2)

Όριο συνολικού αθροίσματος για 18 ΠΑΥ που αναφέρονται παραπάνω:

≤ 10 mg/kg

AfPS GS 2014:01 PAK

Ν,Ν-Διμεθυλακεταμίδιο (αριθ. CAS 127-19-5)

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με βάση ελαστομερούς πολυουρεθάνης ή ακρυλικού

Αποτέλεσμα ≤ 0,005 % κ.β. (≤ 50 mg/kg)

Εκχύλιση με διαλύτη, ακολουθούμενη από GC-MS ή LC-MS

Χλωροαλκάνια

Δέρμα

Δεν ανιχνεύονται χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες βραχείας αλυσίδας, SCCP)

Χλωροαλκάνια C14-C17 (χλωριωμένες παραφίνες μεσαίας αλυσίδας, MCCP) ≤ 1 000 mg/kg

EN ISO 18219

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι το καλυπτικό υλικό από δέρμα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή επιχρισμένο ύφασμα συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζει ο πίνακας 10 και η οποία υποστηρίζεται από εκθέσεις δοκιμών.

Τα υλικά με βάση κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2014/350/ΕΕ θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το παρόν κριτήριο, θα πρέπει όμως να υποβληθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικής σήμανσης της ΕΕ.

6.3.   Περιορισμοί κατά τις διαδικασίες παραγωγής

Εάν τα καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας αποτελούν πάνω από το 1,0 % κ.β. του συνολικού βάρους του προϊόντος επίπλου (χωρίς τη συσκευασία), τότε ο προμηθευτής του υλικού πρέπει να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που καθορίζονται στον πίνακα 11 σχετικά με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών κατά την παραγωγή.

Πίνακας 11

Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς και οι οποίες χρησιμοποιούνται στα στάδια παραγωγής δέρματος, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και επιχρισμένων υφασμάτων

1 —   Επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια παραγωγής

α)   Απορρυπαντικά, επιφανειοδραστικά, μαλακτικά και συμπλεκτικοί παράγοντες

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Στάδια διεργασίας βαφής και φινιρίσματος κατά την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δέρματος ή επιχρισμένων υφασμάτων

Όλα τα μη ιοντικά και κατιοντικά απορρυπαντικά και επιφανειοδραστικά πρέπει να είναι τελικά βιοαποδομήσιμα υπό αναερόβιες συνθήκες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον παραγωγό του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος, υποστηριζόμενη από δήλωση από τον (τους) προμηθευτή(-ές) χημικών ουσιών που εφοδιάζει(-ουν) τον τελευταίο και από τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφάλειας και τα αποτελέσματα δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 11734 ή ECETOC αριθ. 28 ΟΟΣΑ 311.

Η πιο πρόσφατη έκδοση της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών πρέπει να χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τη βιοαποδομησιμότητα και μπορεί, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, να γίνεται δεκτή ως εναλλακτική επιλογή αντί της υποβολής εκθέσεων δοκιμών.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υπερφθοροαλκυλοσουλφονικά οξέα μακράς αλυσίδας (≥ C6) και υπερφθοροκαρβοξυλικά οξέα μακράς αλυσίδας (≥ C8) στις παραγωγικές διεργασίες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον παραγωγό του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος, υποστηριζόμενη από δήλωση από τον (τους) προμηθευτή(-ές) χημικών ουσιών που εφοδιάζει(-ουν) τον τελευταίο και από τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφάλειας, με την οποία βεβαιώνεται πως δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι ουσίες σε κανένα από τα στάδια της παραγωγής.

β)   Βοηθητικές ουσίες (που χρησιμοποιούνται σε μείγματα, σκευάσματα και συγκολλητικά μέσα)

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Δραστηριότητες βαφής και φινιρίσματος για την παραγωγή δέρματος, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ή επιχρισμένων υφασμάτων

Οι ακόλουθες ουσίες δεν χρησιμοποιούνται σε μείγματα ή σκευάσματα για τη βαφή και το φινίρισμα δέρματος, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ή επιχρισμένων υφασμάτων:

 

χλωριούχο δισ(αλκύλιο υδρογονωμένου στέατος)διμεθυλαμμώνιο (DTDMAC)

 

χλωριούχο διστεατυλοδιμεθυλαμμώνιο (DSDMAC)

 

χλωριούχο δισ(υδρογονωμένο στέαρ)διμεθυλαμμώνιο (DHTDMAC)

 

αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA)

 

διαιθυλενοτριαμινοπενταοξικό οξύ (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-Τετραμεθυλοβουτυλο)φαινόλη

 

νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA)

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος, υποστηριζόμενη από τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφάλειας, με την οποία βεβαιώνεται πως δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι ενώσεις σε καμία δραστηριότητα βαφής ή φινιρίσματος δέρματος, κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή επιχρισμένου υφάσματος.

γ)   Διαλύτες

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Επεξεργασία υλικών δέρματος, κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή επιχρισμένου υφάσματος

Οι ακόλουθες ουσίες δεν χρησιμοποιούνται σε μείγματα ή σκευάσματα για την επεξεργασία υλικών δέρματος, κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή επιχρισμένου υφάσματος:

 

2-Μεθοξυαιθανόλη

 

N,N-Διμεθυλοφορμαμίδιο

 

1-Μεθυλο-2-πυρρολιδόνη

 

Δισ(2-μεθοξυαιθυλ)αιθέρας

 

4,4′-Διαμινοδιφαινυλομεθάνιο

 

1,2,3-Τριχλωροπροπάνιο

 

1,2-Διχλωροαιθάνιο (διχλωροαιθυλένιο)

 

2-Αιθοξυαιθανόλη

 

Διυδροχλωρική βενζολο-1,4-διαμίνη

 

Δισ(2-μεθοξυαιθυλ)αιθέρας

 

Φορμαμίδιο

 

N-Μεθυλο-2-πυρρολιδόνη

 

Τριχλωροαιθυλένιο

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον παραγωγό του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος, υποστηριζόμενη από τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφάλειας, με την οποία βεβαιώνεται πως δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι διαλύτες σε καμία από τις διεργασίες παραγωγής του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος.

2 —   Χρώματα που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες βαφής και τυποβαφής

i)

Φορείς που χρησιμοποιούνται σε διεργασίες βαφής

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Διεργασίες βαφής και τυποβαφής

Όταν χρησιμοποιούνται χρώματα διασποράς, δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένοι επιταχυντές βαφής (φορείς) (παραδείγματα φορέων: 1,2-διχλωροβενζόλιο, 1,2,4-τριχλωροβενζόλιο, χλωροφαινοξυαιθανόλη).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση, υποστηριζόμενη από δηλώσεις από τους παραγωγούς του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος, από τον (τους) προμηθευτή(-ές) χημικών ουσιών που τους τροφοδοτεί(-ούν) και από κάθε σχετικό δελτίο δεδομένων ασφάλειας, με την οποία βεβαιώνεται πως δεν χρησιμοποιείται κανένας αλογονωμένος φορέας κατά τη διεργασία βαφής οποιουδήποτε δέρματος, κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή επιχρισμένου υφάσματος χρησιμοποιείται στο προϊόν επίπλου.

ii)

Χρώματα με προστύμματα χρωμίου

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Διεργασίες βαφής και τυποβαφής

Δεν χρησιμοποιούνται χρώματα με προστύμματα χρωμίου.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση, υποστηριζόμενη από δηλώσεις από τους παραγωγούς του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος και από τον (τους) προμηθευτή(-ές) χημικών ουσιών που τους τροφοδοτεί(-ούν), καθώς και από κάθε σχετικό δελτίο δεδομένων ασφάλειας, με την οποία βεβαιώνεται πως δεν χρησιμοποιείται κανένα χρώμα με πρόστυμμα χρωμίου κατά τη διεργασία βαφής οποιουδήποτε δέρματος, κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή επιχρισμένου υφάσματος χρησιμοποιείται στο προϊόν επίπλου.

iii)

Πιγμέντα

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Διεργασίες βαφής και τυποβαφής

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν πιγμέντα με βάση το κάδμιο, τον μόλυβδο, το χρώμιο (VI), τον υδράργυρο, το αρσενικό και το αντιμόνιο.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση, υποστηριζόμενη από δηλώσεις από τους παραγωγούς του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος και από τον (τους) προμηθευτή(-ές) χημικών ουσιών που τους τροφοδοτεί(-ούν), καθώς και από κάθε σχετικό δελτίο δεδομένων ασφάλειας, με την οποία βεβαιώνεται πως δεν χρησιμοποιούνται πιγμέντα με βάση τα προαναφερθέντα βαρέα μέταλλα κατά τις διεργασίες βαφής οποιουδήποτε δέρματος, κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή επιχρισμένου υφάσματος χρησιμοποιείται στο προϊόν επίπλου.

3 —   Διεργασίες φινιρίσματος

Φθοριωμένες ενώσεις

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας με ενσωματωμένη δράση απώθησης νερού ή κηλίδων

Δεν πραγματοποιείται εμποτισμός του φινιρίσματος των καλυπτικών υλικών ταπετσαρίας επίπλων με φθοριωμένες ενώσεις προκειμένου να προσδοθούν ιδιότητες απώθησης νερού, κηλίδων και ελαίων. Ο περιορισμός αυτός συμπεριλαμβάνει τις υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες ουσίες. Επιτρέπονται οι κατεργασίες χωρίς φθορίωση, με χρήση ουσιών που είναι άμεσα ή εγγενώς βιοαποδομήσιμες ή έχουν χαμηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης στο υδάτινο περιβάλλον.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης, υποστηριζόμενη από δηλώσεις από τους παραγωγούς του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος και από τον (τους) προμηθευτή(-ές) χημικών ουσιών, καθώς και από κάθε σχετικό δελτίο δεδομένων ασφάλειας, με την οποία βεβαιώνεται πως δεν χρησιμοποιούνται φθοριωμένες, υπερφθοριωμένες ή πολυφθοριωμένες ουσίες κατά τις διεργασίες φινιρίσματος του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος.

Εάν δεν υπάρχει αποδεκτή δήλωση, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει περαιτέρω δοκιμές του καλυπτικού υλικού με τις μεθόδους που ορίζονται στο πρότυπο CEN/TS 15968.

Για μεθόδους κατεργασίας χωρίς φθορίωση, οι ιδιότητες άμεσης ή εγγενούς βιοαποδομησιμότητας μπορούν να διαπιστωθούν με την εκτέλεση δοκιμών σύμφωνα με τις παρακάτω μεθόδους: 301 A του ΟΟΣΑ, ISO 7827, 301 B του ΟΟΣΑ, ISO 9439, 301 C του ΟΟΣΑ, 301 D του ΟΟΣΑ, ISO 10708, 301 E του ΟΟΣΑ, 301 F του ΟΟΣΑ, ISO 9408.

Το χαμηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης αποδεικνύεται με δοκιμές που δείχνουν συντελεστές κατανομής οκτανόλης/νερού (log Kow) < 3,2 ή συντελεστές βιοσυγκέντρωσης (BCF) < 100.

Για τις μεθόδους κατεργασίας χωρίς φθορίωση, η πιο πρόσφατη έκδοση της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών πρέπει να χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τη βιοαποδομησιμότητα και μπορεί, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, να γίνεται δεκτή ως εναλλακτική επιλογή αντί της υποβολής εκθέσεων δοκιμών.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

4 —   Ποιότητα λυμάτων βυρσοδεψείου και ειδική κατανάλωση νερού

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Διεργασία παραγωγής δέρματος

i)

Η τιμή COD των υγρών αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις δέψης δέρματος, όπου αυτά αποβάλλονται σε επιφανειακά ύδατα έπειτα από επεξεργασία (είτε εντός είτε εκτός της εγκατάστασης), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 mg/L.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή ο προμηθευτής του υλικού, κατά περίπτωση, παρέχει δήλωση συμμόρφωσης υποστηριζόμενη από λεπτομερή τεκμηρίωση και εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6060, που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το κριτήριο αυτό με βάση τις μηνιαίες μέσες τιμές για περίοδο έξι μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης. Τα δεδομένα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ή, εάν τα λύματα υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της εγκατάστασης, τη συμμόρφωση της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

ii)

Η συνολική συγκέντρωση χρωμίου στα υγρά απόβλητα του βυρσοδεψείου μετά την επεξεργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 mg/L, όπως ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση 2013/84/ΕΕ της Επιτροπής (8).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή ο προμηθευτής του υλικού, κατά περίπτωση, υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης υποστηριζόμενη από έκθεση δοκιμής σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμής: ISO 9174 ή EN 1233 ή EN ISO 11885 για το χρώμιο. Η έκθεση θα πρέπει να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το κριτήριο αυτό με βάση τις μηνιαίες μέσες τιμές για περίοδο έξι μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης. Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με τη ΒΔΤ 10 και με τη ΒΔΤ 11 ή 12, κατά περίπτωση, της εκτελεστικής απόφασης 2013/84/ΕΕ για τη μείωση της περιεκτικότητας των απορρίψεων λυμάτων σε χρώμιο.

iii)

Η κατανάλωση νερού, εκφραζόμενη ως μέσος ετήσιος όγκος νερού που καταναλώνεται ανά τόνο ακατέργαστων δορών και δερμάτων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται παρακάτω:

Δορές

28 m3/t

Δέρματα

45 m3/t

Φυτικά δεψασμένα δέρματα

35 m3/t

Δέρματα χοίρου

80 m3/t

Δέρματα προβάτου

180 L/δέρμα

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης από τον προμηθευτή του δέρματος ή από την εταιρεία παραγωγής του δέρματος, κατά περίπτωση. Η δήλωση διευκρινίζει τις ετησίως παραγόμενες ποσότητες δέρματος και την αντίστοιχη κατανάλωση νερού με βάση μηνιαίες μέσες τιμές για την περίοδο των δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης, μετρούμενων βάσει της ποσότητας λυμάτων που αποβάλλονται.

Εάν η διαδικασία παραγωγής του δέρματος πραγματοποιείται σε διάφορες γεωγραφικές θέσεις, ο αιτών ή ο προμηθευτής του ημικατεργασμένου δέρματος υποβάλλει έγγραφα τεκμηρίωσης όπου καθορίζεται η ποσότητα του αποβαλλόμενου νερού (σε m3) για την επεξεργαζόμενη ποσότητα ημικατεργασμένου δέρματος, σε τόνους (t), ή τον αριθμό των δερμάτων προβάτου, κατά περίπτωση, με βάση μηνιαίες μέσες τιμές για την περίοδο των δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών συγκεντρώνει όλες τις σχετικές δηλώσεις, δελτία δεδομένων ασφάλειας και υποστηρικτικές εκθέσεις δοκιμών από τους παραγωγούς δέρματος, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ή επιχρισμένων υφασμάτων ή από τους προμηθευτές τους τα οποία χρησιμεύουν ως απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί μη χρήσης των επικίνδυνων ουσιών που παρατίθενται στον πίνακα 11.

Τα καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας που κατασκευάζονται από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2014/350/ΕΕ θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το παρόν κριτήριο περί μη χρήσης των παρατιθέμενων επικίνδυνων ουσιών κατά τη διαδικασία παραγωγής, όμως θα πρέπει να κατατεθεί ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικής σήμανσης της ΕΕ.

6.4.   Βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους

Το βαμβάκι που περιέχει ανακυκλωμένο υλικό σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 70 % κατά βάρος εξαιρείται από τις απαιτήσεις του κριτηρίου 6.4.

Το βαμβάκι και οι άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους (εφεξής «βαμβάκι») που δεν αποτελούνται από ανακυκλωμένες ίνες πρέπει να περιέχουν ένα ελάχιστο ποσοστό βαμβακιού βιολογικής καλλιέργειας [βλέπε κριτήριο 6.4 α)] ή βαμβακιού από ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών (ΟΔΕΟ) [βλέπε κριτήριο 6.4 β)].

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ με βάση τα οικολογικά κριτήρια που καθορίστηκαν με την απόφαση 2014/350/ΕΕ θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το κριτήριο 6.4.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή ο προμηθευτής του υλικού, κατά περίπτωση, παρέχει δήλωση συμμόρφωσης.

Όταν χρησιμοποιούνται κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με οικολογική σήμανση της ΕΕ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικής σήμανσης της ΕΕ το οποίο να αποδεικνύει ότι το σήμα απονεμήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2014/350/ΕΕ.

Όπου χρειάζεται, το ανακυκλωμένο περιεχόμενο πρέπει να είναι ιχνηλάσιμο μέχρι την επανεπεξεργασία των πρώτων υλών. Αυτό εξακριβώνεται με πιστοποίηση της αλυσίδας επιτήρησης από ανεξάρτητο τρίτο μέρος ή με έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχουν οι προμηθευτές και οι επιχειρήσεις επανεπεξεργασίας της πρώτης ύλης.

6.4 α)   Πρότυπο βιολογικής παραγωγής

Ένα ποσοστό τουλάχιστον 10 % κατά βάρος των μη ανακυκλωμένων ινών βαμβακιού που χρησιμοποιούνται στα υλικά ταπετσαρίας πρέπει να έχει καλλιεργηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (9), το εθνικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη βιολογική γεωργία (NOP) ή άλλες αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ. Το περιεχόμενο βιολογικό βαμβάκι επιτρέπεται να περιλαμβάνει βαμβάκι βιολογικής γεωργίας και βαμβάκι από μεταβατική καλλιέργεια.

Όταν το βιολογικό βαμβάκι πρόκειται να αναμειχθεί με συμβατικό βαμβάκι ή βαμβάκι ΟΔΕΟ, το βαμβάκι πρέπει να προέρχεται από μη γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες.

Ισχυρισμοί περί βιολογικού περιεχομένου επιτρέπεται να διατυπώνονται μόνον όταν το βιολογικό περιεχόμενο είναι τουλάχιστον 95 %.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή ο προμηθευτής του υλικού, όπως αρμόζει, υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης για το βιολογικό περιεχόμενο, υποστηριζόμενη από αποδεικτικά στοιχεία πιστοποιημένα από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου τα οποία δείχνουν ότι αυτό έχει παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις παραγωγής και επιθεώρησης που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007, το εθνικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη βιολογική γεωργία (NOP) ή άλλοι εμπορικοί εταίροι. Η εξακρίβωση υποβάλλεται για κάθε χώρα προέλευσης.

Ο αιτών ή ο προμηθευτής του υλικού, όπως αρμόζει, θα πρέπει να αποδείξει τη συμμόρφωση με την απαίτηση περί ελάχιστης περιεκτικότητας σε βιολογικό βαμβάκι με βάση την ετήσια ποσότητα βαμβακιού που αγοράζεται για την παραγωγή του (των) τελικού(-ών) προϊόντος(-ων) και ανάλογα με την κάθε γραμμή προϊόντων. Πρέπει να υποβληθούν αρχεία συναλλαγών και/ή τιμολόγια που να τεκμηριώνουν την ποσότητα του πιστοποιημένου βαμβακιού που έχει αγοραστεί.

Για το συμβατικό βαμβάκι ή το βαμβάκι ΟΔΕΟ που χρησιμοποιείται σε μείγματα με βιολογικό βαμβάκι, μια δοκιμασία διαλογής για κοινές γενετικές τροποποιήσεις θα γίνεται δεκτή ως απόδειξη της συμμόρφωσης της ποικιλίας βαμβακιού.

6.4 β)   Παραγωγή βαμβακιού σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (ΟΔΕΟ) και περιορισμοί στη χρήση φυτοφαρμάκων

Ένα ποσοστό τουλάχιστον 20 % κατά βάρος των μη ανακυκλωμένων ινών βαμβακιού που χρησιμοποιούνται στα υλικά ταπετσαρίας πρέπει να έχουν καλλιεργηθεί σύμφωνα με τις αρχές ΟΔΕΟ που καθορίζονται στο πρόγραμμα IPM του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) ή σύμφωνα με συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών (ΟΔΚ) που ενσωματώνουν τις αρχές ΟΔΕΟ.

Το βαμβάκι ΟΔΕΟ που προορίζεται για χρήση στο τελικό προϊόν πρέπει να καλλιεργείται χωρίς τη χρήση καμίας από τις παρακάτω ουσίες: aldicarb, αλδρίνη, campheclor (τοξαφαίνη), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordimeform, κυπερμεθρίνη, DDT, διελδρίνη, dinoseb και τα άλατά του, endosulfan, ενδρίνη, heptachlor, εξαχλωροβενζόλιο, εξαχλωροκυκλοεξάνιο (όλα τα ισομερή), methamidophos, μεθυλοπαραθείο, monocrotophos, νεονικοτινοειδή (clothianidine, imidacloprid, thiametoxam), παραθείο, πενταχλωροφαινόλη.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή ο προμηθευτής του υλικού, κατά περίπτωση, υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο 6.4 β), υποστηριζόμενη από αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι τουλάχιστον το 20 % κατά βάρος του μη ανακυκλωμένου βαμβακιού που περιέχεται στο προϊόν έχει καλλιεργηθεί από γεωργούς που είχαν συμμετάσχει σε επίσημα προγράμματα κατάρτισης του οργανισμού FAO του ΟΗΕ ή σε κρατικά προγράμματα ΟΔΕΟ και ΟΔΚ και/ή έχουν επιθεωρηθεί στο πλαίσιο συστημάτων ΟΔΕΟ πιστοποιημένων από τρίτα μέρη. Η εξακρίβωση υποβάλλεται είτε ετησίως για κάθε χώρα προέλευσης είτε με βάση την πιστοποίηση όλων των ποσοτήτων βαμβακιού ΟΔΕΟ που αγοράστηκαν για την παραγωγή του προϊόντος.

Ο αιτών ή ο προμηθευτής του υλικού, κατά περίπτωση, δηλώνει επίσης ότι το βαμβάκι ΟΔΕΟ δεν καλλιεργήθηκε με χρήση καμίας από τις ουσίες που αναφέρονται στο κριτήριο 6.4 β). Τα συστήματα πιστοποίησης ΟΔΕΟ που αποκλείουν τη χρήση των παρατιθέμενων ουσιών γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά της συμμόρφωσης.

Κριτήριο 7 — Πληρωτικά υλικά ταπετσαρίας

7.1.   Αφρώδες λατέξ

7.1 α)   Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Οι συγκεντρώσεις των παρακάτω ουσιών στο αφρώδες λατέξ δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναγράφονται στον πίνακα 12.

Πίνακας 12

Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς για τα αφρώδη υλικά λατέξ που χρησιμοποιούνται στα πληρωτικά υλικά ταπετσαρίας επίπλων

Ομάδα ουσιών

Ουσία

Οριακή τιμή (ppm)

Όροι εκτίμησης και εξακρίβωσης

Χλωροφαινόλες

μονο- και διχλωριωμένες φαινόλες (άλατα και εστέρες)

1

A

Άλλες χλωροφαινόλες

0,1

A

Βαρέα μέταλλα

As (αρσενικό)

0,5

B

Cd (κάδμιο)

0,1

B

Co (κοβάλτιο)

0,5

B

Cr (χρώμιο), ολικό

1

B

Cu (χαλκός)

2

B

Hg (υδράργυρος)

0,02

B

Ni (νικέλιο)

1

B

Pb (μόλυβδος)

0,5

B

Sb (αντιμόνιο)

0,5

B

Φυτοφάρμακα (ελέγχονται μόνο σε αφρώδη υλικά που αποτελούνται από φυσικό λατέξ σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % κατά βάρος).

Αλδρίνη

0,04

Γ

o,p-DDE

0,04

Γ

p,p-DDE

0,04

Γ

o,p-DDD

0,04

Γ

p,p-DDD

0,04

Γ

o,p-DDT

0,04

Γ

p,p-DDT

0,04

Γ

Διαζινόνη

0,04

Γ

Dichlorfenthion

0,04

Γ

Dichlorvos

0,04

Γ

Διελδρίνη

0,04

Γ

Ενδρίνη

0,04

Γ

Heptachlor

0,04

Γ

Heptachlorepoxide

0,04

Γ

Εξαχλωροβενζόλιο

0,04

Γ

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

0,04

Γ

α-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

0,04

Γ

β-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

0,04

Γ

γ-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (λινδάνιο)

0,04

Γ

δ-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

0,04

Γ

Μαλαθείο

0,04

Γ

Methoxichlor

0,04

Γ

Mirex

0,04

Γ

Αιθυλοπαραθείο

0,04

Γ

Μεθυλοπαραθείο

0,04

Γ

Άλλες συγκεκριμένες ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Βουταδιένιο

1

Δ

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο 7.1 α) και, εάν χρειάζεται, εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με τις παρακάτω μεθόδους:

A.

Για τις χλωροφαινόλες, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Κονιοποιούνται 5 γραμμάρια δείγματος και εκχυλίζονται οι χλωροφαινόλες με τη μορφή φαινόλης (PCP), μετά νατρίου άλατος (SPP) ή εστέρων. Τα εκχυλίσματα αναλύονται με αεριοχρωματογραφία (GC). Για την ανίχνευση χρησιμοποιείται φασματόμετρο μάζας ή ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD).

Β.

Για τα βαρέα μέταλλα, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Κονιοποιημένο υλικό δείγματος εκλούεται σύμφωνα με το DIN 38414-S4 ή άλλο αντίστοιχο σε αναλογία 1:10. Το προκύπτον διήθημα διαβιβάζεται διαμέσου διηθητικής μεμβράνης των 0,45 μm (με διήθηση υπό πίεση εάν είναι απαραίτητο). Το λαμβανόμενο διάλυμα εξετάζεται για να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα με φασματομετρία οπτικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES), γνωστή και ως φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES), ή με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με χρήση διεργασίας υδριδίου ή ψυχρών ατμών.

Γ.

Για τα φυτοφάρμακα, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Εκχυλίζονται 2 γραμμάρια δείγματος σε λουτρό υπερήχων με μείγμα εξανίου/διχλωρομεθανίου (85:15). Το εκχύλισμα καθαρίζεται με ανάδευση σε ακετονιτρίλιο ή με χρωματογραφία προσρόφησης σε Florisil. Για τη μέτρηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό χρησιμοποιείται αεριοχρωματογραφία με ανίχνευση σε ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων ή συνδυασμός αεριοχρωματογραφίας/φασματομετρίας μάζας. Η δοκιμή φυτοφαρμάκων απαιτείται για τα αφρώδη υλικά λατέξ με περιεκτικότητα σε φυσικό λατέξ τουλάχιστον 20 %.

Δ.

Για το βουταδιένιο, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Έπειτα από κονιοποίηση και ζύγιση του αφρώδους λατέξ, εκτελείται δειγματοληψία υπερκείμενου χώρου. Η περιεκτικότητα σε βουταδιένιο προσδιορίζεται με αεριοχρωματογραφία με ανίχνευση μέσω ιονισμού φλόγας.

7.1 β)   Εκπομπές ΠΟΕ 24ώρου

Έπειτα από 24 ώρες οι συγκεντρώσεις των παρακάτω πτητικών οργανικών ουσιών (ΠΟΕ) εντός θαλάμου δοκιμής δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναγράφονται στον πίνακα 13.

Πίνακας 13

Όρια εκπομπών ΠΟΕ για τα αφρώδη υλικά λατέξ

Ουσία

Οριακή τιμή (mg/m3)

1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο

0,2

4-Φαινυλοκυκλοεξένιο

0,02

Διθειάνθρακας

0,02

Φορμαλδεΰδη

0,005

Νιτρωδαμίνες (********)

0,0005

Στυρόλιο

0,01

Τετραχλωροαιθυλένιο

0,15

Τολουόλιο

0,1

Τριχλωροαιθυλένιο

0,05

Βινυλοχλωρίδιο

0,0001

Βινυλοκυκλοεξένιο

0,002

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ολικοί)

0,3

ΠΟΕ (ολικές)

0,5

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο 7.1 β) η οποία, κατά περίπτωση, υποστηρίζεται από έκθεση δοκιμής με τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε θάλαμο δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-9.

Το περιτυλιγμένο δείγμα φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες τουλάχιστον. Έπειτα από αυτό το χρονικό διάστημα, το δείγμα ξετυλίγεται και μεταφέρεται αμέσως στον θάλαμο δοκιμών. Το δείγμα τοποθετείται σε στήριγμα δειγμάτων που επιτρέπει την έκθεση στον αέρα από όλες τις πλευρές. Οι κλιματικοί παράγοντες ρυθμίζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-9. Για σκοπούς σύγκρισης των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ο εξαρτώμενος από την επιφάνεια ειδικός ρυθμός εξαερισμού (q = n/L) είναι 1. Ο ρυθμός εξαερισμού πρέπει να είναι 0,5 έως 1. Η δειγματοληψία αέρα διενεργείται 24 ± 1 ώρες μετά την τοποθέτηση των δειγμάτων στον θάλαμο, για 1 ώρα, σε φυσίγγιο DNPH για την ανάλυση φορμαλδεΰδης και άλλων αλδεϋδών και σε φυσίγγιο Tenax TA για την ανάλυση άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων. Η δειγματοληψία για τις άλλες ενώσεις μπορεί να διαρκεί περισσότερο, αλλά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την παρέλευση 30 ωρών.

Η ανάλυση φορμαλδεΰδης και άλλων αλδεϋδών εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-3. Εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά, η ανάλυση των άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-6.

Οι δοκιμές που διεξάγονται κατά το πρότυπο CEN/TS 16516 θεωρούνται ισοδύναμες με τις δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 16000.

Η ανάλυση νιτρωδαμινών εκτελείται με αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανιχνευτή ανάλυσης θερμικής ενέργειας (GC-TEA), σύμφωνα με τη μέθοδο BGI 505-23 (πρώην ZH 1/120.23) ή ισοδύναμη.

7.2.   Αφρώδης πολυουρεθάνη (PUR)

7.2 α)   Ουσίες και μείγματα που υπόκεινται σε περιορισμούς

Οι συγκεντρώσεις των παρακάτω ουσιών και μειγμάτων στην αφρώδη πολυουρεθάνη δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναγράφονται στον πίνακα 14.

Πίνακας 14

Κατάλογος ουσιών και μειγμάτων που υπόκεινται σε περιορισμούς στην πολυουρεθάνη

Ομάδα ουσιών

Ουσία (ακρωνύμιο, αριθμός CAS, σύμβολο στοιχείου)

Οριακή τιμή

Μέθοδος

Βιοκτόνα προϊόντα

 

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Επιβραδυντικά φλόγας

 

Δεν προστίθενται [παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο πίνακας 2, στοιχεία β) και γ)]

A

Βαρέα μέταλλα

As (αρσενικό)

0,2 ppm

B

Cd (κάδμιο)

0,1 ppm

B

Co (κοβάλτιο)

0,5 ppm

B

Cr (χρώμιο), ολικό

1,0 ppm

B

Cr VI (εξασθενές χρώμιο)

0,01 ppm

B

Cu (χαλκός)

2,0 ppm

B

Hg (υδράργυρος)

0,02 ppm

B

Ni (νικέλιο)

1,0 ppm

B

Pb (μόλυβδος)

0,2 ppm

B

Sb (αντιμόνιο)

0,5 ppm

B

Se (σελήνιο)

0,5 ppm

B

Πλαστικοποιητές

Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP, 84-74-2) (*********)

0,01 % κ.β. (σύνολο και των 6 φθαλικών ενώσεων σε έπιπλα για παιδιά μικρότερα των 3 ετών)

Γ

Φθαλικός δι-n-οκτυλεστέρας (DNOP, 117-84-0) (*********)

Φθαλικός δι(2-αιθυλεξυλ)εστέρας (DEHP, 117-81-7) (*********)

Φθαλικός βουτυλοβενζυλεστέρας (BBP, 85-68-7) (*********)

Φθαλικός διισοδεκυλεστέρας (DIDP, 26761-40-0)

Φθαλικός διισοεννεϋλεστέρας (DINP, 28553-12-0)

Φθαλικές ενώσεις του καταλόγου υποψήφιων ουσιών του ECHA (**********)

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

TDA και MDA

2,4-Τολουολοδιαμίνη (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

Δ

4,4′-Διαμινοδιφαινυλομεθάνιο

(4,4′-MDA, 101-77-9)

5,0 ppm

Δ

Οργανοκασσιτερικές ενώσεις

Τριβουτυλοκασσίτερος (TBT)

50 ppb

E

Διβουτυλοκασσίτερος (DBT)

100 ppb

E

Μονοβουτυλοκασσίτερος (MBT)

100 ppb

E

Τετραβουτυλοκασσίτερος (TeBT)

Μονοοκτυλοκασσίτερος (MOT)

Διοκτυλοκασσίτερος (DOT)

Τρικυκλοεξυλοκασσίτερος (TcyT)

Τριφαινυλοκασσίτερος (TPhT)

Άθροισμα

500 ppb

E

Άλλες συγκεκριμένες ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Χλωριωμένες ή βρωμιωμένες διοξίνες ή φουράνια

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες: (1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο, πενταχλωροαιθάνιο, 1,1,2-τριχλωροαιθάνιο, 1,1-διχλωροαιθάνιο)

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Χλωριωμένες φαινόλες (PCP, TeCP, 87-86-5)

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (58-89-9)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Μονομεθυλοδιβρωμοδιφαινυλομεθάνιο (99688-47-8)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Μονομεθυλοδιχλωροδιφαινυλομεθάνιο (81161-70-8)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Νιτρώδη άλατα

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB, 59536-65-1)

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (PeBDE, 32534-81-9)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (OBDE, 32536-52-0)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB, 1336-36-3)

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCT, 61788-33-8)

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Φωσφορικός τρισ(2,3-διβρωμοπροπυλ)εστέρας (TRIS, 126-72-7)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Φωσφορικός τριμεθυλεστέρας (512-56-1)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Τρισ(αζιριδινυλο)φωσφινοξείδιο (TEPA, 545-55-1)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Φωσφορικός τρισ(2-χλωροαιθυλ)εστέρας (TCEP, 115-96-8)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Μεθυλοφωσφονικός διμεθυλεστέρας (DMMP, 756-79-6)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο 7.2 α). Όπου απαιτούνται δοκιμές, ο αιτών υποβάλλει τα αποτελέσματα των δοκιμών, αποδεικνύοντας τη συμμόρφωση με τα όρια του πίνακα 14. Για τις μεθόδους Β, Γ, Δ και Ε, όπου απαιτείται ανάλυση, λαμβάνονται 6 σύνθετα δείγματα από ένα μέγιστο βάθος μέχρι 2 cm από τις επιφανειακές όψεις του υλικού που έχει σταλεί στο αρμόδιο εργαστήριο.

A.

Για τα βιοκτόνα προϊόντα, τους φθαλικούς εστέρες και άλλες συγκεκριμένες ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς, ο αιτών υποβάλλει δήλωση υποστηριζόμενη από δηλώσεις των προμηθευτών του αφρώδους υλικού που βεβαιώνουν ότι αυτές οι ουσίες δεν έχουν προστεθεί σκοπίμως στη σύνθεση του αφρώδους υλικού.

Β.

Για τα βαρέα μέταλλα, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Κονιοποιημένο υλικό δείγματος εκλούεται σύμφωνα με το DIN 38414-S4 ή άλλο αντίστοιχο σε αναλογία 1:10. Το προκύπτον διήθημα διαβιβάζεται διαμέσου διηθητικής μεμβράνης των 0,45 μm (με διήθηση υπό πίεση εάν είναι απαραίτητο). Το λαμβανόμενο διάλυμα εξετάζεται για να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα με φασματομετρία οπτικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES ή ICP-OES) ή με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με χρήση διεργασίας υδριδίου ή ψυχρών ατμών.

Γ.

Για τη συνολική ποσότητα πλαστικοποιητών, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Εκτελείται εκχύλιση με χρήση επικυρωμένης μεθόδου, όπως η εκχύλιση με υποήχους, από 0,3 g δείγματος σε φιαλίδιο που περιέχει 9 ml t-βουτυλομεθυλαιθέρα, επί 1 ώρα, ακολουθούμενη από προσδιορισμό των φθαλικών εστέρων μέσω GC με χρήση ανιχνευτή επιλεκτικής ανίχνευσης μάζας σε λειτουργία παρακολούθησης επιλεγμένου ιόντος (λειτουργία SIM).

Δ.

Για τις ουσίες TDA και MDA, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Πραγματοποιείται εκχύλιση από 0,5 g σύνθετου δείγματος σε σύριγγα των 5 ml με 2,5 ml υδατικού διαλύματος οξικού οξέος 1 %. Το έμβολο πιέζεται και στη συνέχεια το υγρό επιστρέφεται στη σύριγγα. Αφού επαναληφθεί 20 φορές η ενέργεια αυτή, το τελικό εκχύλισμα φυλάσσεται για ανάλυση. Νέα ποσότητα 2,5 ml υδατικού διαλύματος οξικού οξέος 1 % προστίθεται στη σύριγγα και εκτελούνται άλλοι 20 κύκλοι. Αυτό το εκχύλισμα προστίθεται στο πρώτο και αραιώνεται μέχρι τα 10 ml με οξικό οξύ μέσα σε ογκομετρική κωνική φιάλη. Τα εκχυλίσματα αναλύονται με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC-UV) ή με HPLC-MS. Εάν εκτελεστεί HPLC-UV και υπάρχουν υπόνοιες για παρεμβολές, πρέπει να πραγματοποιείται νέα ανάλυση με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης / φασματομετρία μάζας (HPLC-MS).

Ε.

Για τις οργανοκασσιτερικές ενώσεις, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Ένα σύνθετο δείγμα βάρους 1-2 g αναμειγνύεται με τουλάχιστον 30 ml εκχυλιστικού μέσου επί 1 ώρα μέσα σε λουτρό υπερήχων σε θερμοκρασία δωματίου. Το εκχυλιστικό μέσο είναι μείγμα με την εξής σύνθεση: 1 750 ml μεθανόλης + 300 ml οξικού οξέος + 250 ml ρυθμιστικού διαλύματος (pH 4,5). Το ρυθμιστικό διάλυμα είναι διάλυμα 164 g οξικού νατρίου σε 1 200 ml νερού και 165 ml οξικού οξέος, αραιωμένο με νερό μέχρι τα 2 000 ml. Μετά την εκχύλιση, σχηματίζεται παράγωγο του αλκυλοκασσιτερικού σωματιδίου με την προσθήκη 100 μl διαλύματος τετρααιθυλοβορικού νατρίου σε τετραϋδροφουράνιο (THF) (200 mg/ml THF). Το παράγωγο εκχυλίζεται με n-εξάνιο και το δείγμα υποβάλλεται σε δεύτερη διαδικασία εκχύλισης. Τα δύο εκχυλίσματα σε εξάνιο συνδυάζονται και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον προσδιορισμό των οργανοκασσιτερικών ενώσεων με αεριοχρωματογραφία με επιλεκτική ανίχνευση μάζας σε λειτουργία SIM.

7.2 β)   Εκπομπές ΠΟΕ 72 ωρών

Έπειτα από 72 ώρες οι συγκεντρώσεις των παρακάτω ουσιών εντός του θαλάμου δοκιμής δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναγράφονται στον πίνακα 15.

Πίνακας 15

Όρια εκπομπών ΠΟΕ 72 ωρών για τα αφρώδη υλικά PUR

Ουσία (αριθμός CAS)

Οριακή τιμή (mg/m3)

Φορμαλδεΰδη (50-00-0)

0,005

Τολουόλιο (108-88-3)

0,1

Στυρόλιο (100-42-5)

0,005

Κάθε ανιχνεύσιμη ένωση που ταξινομείται ως καρκινογόνος κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

0,005

Άθροισμα όλων των ανιχνεύσιμων ενώσεων που ταξινομούνται ως καρκινογόνοι κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

0,04

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες

0,5

ΠΟΕ (ολικές)

0,5

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο 7.2 β). Εάν χρειάζεται, η δήλωση υποστηρίζεται από αποτελέσματα δοκιμών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα όρια που αναφέρει ο πίνακας 15. Ο συνδυασμός δείγματος — θαλάμου δοκιμής είναι:

 

είτε 1 δείγμα διαστάσεων 25 × 20 × 15 cm τοποθετημένο σε θάλαμο δοκιμής όγκου 0,5 m3

 

είτε 2 δείγματα διαστάσεων 25 × 20 × 15 cm τοποθετημένα σε θάλαμο δοκιμής όγκου 1,0 m3.

Το δείγμα αφρώδους υλικού τοποθετείται στον πυθμένα θαλάμου δοκιμής εκπομπών και αφήνεται να προσαρμοστεί επί 3 ημέρες σε θερμοκρασία 23 °C και σχετική υγρασία 50 %, με εφαρμογή ρυθμού εναλλαγής του αέρα n = 0,5 ανά ώρα και φορτίο θαλάμου L = 0,4 m2/m3 (= συνολική εκτιθέμενη επιφάνεια δείγματος σε σχέση με τις διαστάσεις του θαλάμου χωρίς τις ακμές συγκόλλησης και την οπίσθια όψη) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 16000-9 και ISO 16000-11.

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται 72 ± 2 h μετά την τοποθέτηση των δειγμάτων στον θάλαμο, επί 1 ώρα, με φυσίγγια Tenax TA και DNPH για την ανάλυση των ΠΟΕ και της φορμαλδεΰδης αντίστοιχα. Οι εκπομπές ΠΟΕ δεσμεύονται στους σωλήνες ρόφησης Tenax TA και, στη συνέχεια, αναλύονται με θερμική εκρόφηση / GC-MS σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-6.

Τα αποτελέσματα εκφράζονται ημιποσοτικά ως ισοδύναμα τολουολίου. Αναφέρονται όλες οι καθορισμένες επιμέρους αναλυόμενες ουσίες από ένα όριο συγκέντρωσης ≥ 1 μg/m3. Η συνολική τιμή των ΠΟΕ είναι το άθροισμα όλων των αναλυόμενων ουσιών με συγκέντρωση ≥ 1 μg/m3 οι οποίες εκλούονται εντός του διαστήματος χρόνων κατακράτησης από το n-εξάνιο (C6) μέχρι και το n-δεκαεξάνιο (C16), συμπεριλαμβανομένων αμφότερων των άκρων. Το άθροισμα όλων των ανιχνεύσιμων ενώσεων που ταξινομούνται ως καρκινογόνες κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 αποτελεί το άθροισμα όλων αυτών των ουσιών με συγκέντρωση ≥ 1 μg/m3. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των δοκιμών υπερβαίνουν τις οριακές τιμές των προτύπων, πρέπει να διεξάγεται ειδικός ποσοτικός προσδιορισμός ανά ουσία. Η φορμαλδεΰδη μπορεί να προσδιοριστεί με συλλογή του δείγματος αέρα σε φυσίγγιο DNPH, ακολουθούμενη από ανάλυση με HPLC/UV σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-3.

Οι δοκιμές που διεξάγονται κατά το πρότυπο CEN/TS 16516 θεωρούνται ισοδύναμες με τις δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 16000.

7.2 γ)   Διογκωτικά μέσα

Δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά ή ως βοηθητικά διογκωτικών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του κατασκευαστή του αφρώδους υλικού με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω ουσίες.

7.3.   Άλλα πληρωτικά υλικά

Ενδέχεται να επιτρέπεται η χρήση άλλων υλικών ως πληρωτικών υλικών στην ταπετσαρία επίπλων εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Τηρούνται οι γενικές απαιτήσεις για τις επικίνδυνες ουσίες, που καθορίζονται στο κριτήριο 2.

Δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά ή ως βοηθητικά διογκωτικών.

Ως υλικό πλήρωσης/παραγεμίσματος δεν χρησιμοποιούνται φτερά ή πούπουλα, είτε χωριστά είτε σύμμεικτα.

Εάν το υλικό παραγεμίσματος/πλήρωσης περιλαμβάνει ίνες κοκοφοίνικα συνδυασμένες με λατέξ, πρέπει να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια 7.1 α) και 7.1 β).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης, η οποία αναφέρει:

i)

τη φύση του υλικού πλήρωσης/παραγεμίσματος που χρησιμοποιείται, καθώς και κάθε άλλο σύμμεικτο υλικό·

ii)

ότι το υλικό δεν περιέχει SVHC ή άλλες επικίνδυνες ουσίες για τις οποίες δεν προβλέπεται ειδική παρέκκλιση στον πίνακα 2·

iii)

ότι δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά ή ως βοηθητικά διογκωτικών·

iv)

ότι ως υλικό πλήρωσης/παραγεμίσματος δεν χρησιμοποιούνται πούπουλα ή φτερά ζώων, είτε χωριστά είτε σύμμεικτα·

v)

εάν υπάρχουν ίνες κοκοφοίνικα συνδυασμένες με λατέξ, τότε πρέπει να αποδειχθεί η συμμόρφωση με το κριτήριο 7.1 για τις ουσίες υπό περιορισμούς και τις εκπομπές ΠΟΕ.

Κριτήριο 8 — Γυαλί: χρήση βαρέων μετάλλων

Το κριτήριο αυτό ισχύει για κάθε υλικό υάλου που περιλαμβάνεται στο τελικό προϊόν επίπλου, ανεξάρτητα από το ποσοστό του βάρους που συνιστά.

Όλες οι ποσότητες γυαλιού που χρησιμοποιούνται στο προϊόν επίπλου πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρακάτω όρους:

Δεν περιέχουν μολυβδύαλο.

Δεν περιέχουν προσμείξεις μολύβδου, υδραργύρου ή καδμίου σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα 100 mg/kg για κάθε μέταλλο.

Για το γυαλί καθρεπτών, όλα τα χρώματα, τα αστάρια και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται στην ανακλαστική επίστρωση του καθρέπτη πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε μόλυβδο μικρότερη από 2 000 mg/kg στο σκεύασμα εντός της συσκευασίας. Οι επιστρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται με τη μέθοδο του ψευδαργύρου και όχι με τη μέθοδο του χαλκού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

i)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του προμηθευτή του γυαλιού με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει μολυβδύαλος στο τελικό προϊόν επίπλου. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη δήλωση, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει ανάλυση του γυαλιού του τελικού προϊόντος επίπλου με μη καταστροφική μέθοδο με τη χρήση φορητού οργάνου φθορισμού ακτίνων Χ.

ii)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή του γυαλιού με την οποία βεβαιώνεται ότι το γυαλί που περιλαμβάνεται στο προϊόν επίπλου δεν περιέχει προσμείξεις μολύβδου, υδραργύρου ή καδμίου σε επίπεδα πάνω από τα 100 mg/kg (0,01 % κ.β.). Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη δήλωση, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει δοκιμή αυτών των μετάλλων στο γυαλί με χρήση φθορισμού ακτίνων Χ σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ASTM F2853-10 ή άλλου αντίστοιχου.

iii)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή καθρεπτών με την οποία βεβαιώνεται ότι όλα τα σκευάσματα χρωμάτων, ασταριών και βερνικιών που χρησιμοποιούνται στις ανακλαστικές επιστρώσεις του καθρέπτη περιέχουν λιγότερο από 2 000 mg/kg μόλυβδο (0,2 % κ.β.). Η δήλωση αυτή υποστηρίζεται από σχετικό δελτίο δεδομένων ασφάλειας ή παρόμοια έγγραφα. Ο προμηθευτής του γυαλιού των καθρεπτών παρέχει επιπλέον δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι η ανακλαστική επίστρωση εφαρμόστηκε με τη μέθοδο του ψευδαργύρου και όχι με τη μέθοδο του χαλκού.

Κριτήριο 9 — Απαιτήσεις για το τελικό προϊόν

9.1.   Καταλληλότητα προς χρήση

Τα έπιπλα με το οικολογικό σήμα της ΕΕ θεωρούνται κατάλληλα για χρήση εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις πιο πρόσφατες εκδόσεις των σχετικών προτύπων EN που παρατίθενται στο προσάρτημα IV και αφορούν την ανθεκτικότητα, τις απαιτήσεις διαστάσεων, την ασφάλεια και την αντοχή του προϊόντος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση στην οποία αναφέρεται εάν και ποια πρότυπα του προσαρτήματος IV ισχύουν για το προϊόν και επίσης υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με τυχόν σχετικά πρότυπα EN, υποστηριζόμενη από εκθέσεις δοκιμών είτε από τον κατασκευαστή του επίπλου είτε από τους προμηθευτές των συστατικών στοιχείων/υλικών, κατά περίπτωση.

9.2.   Παρατεταμένη εγγύηση προϊόντος

Ο αιτών προσφέρει εγγύηση τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, χωρίς πρόσθετο κόστος. Αυτή η εγγύηση παρέχεται επιπλέον στις νομικές υποχρεώσεις του κατασκευαστή και του πωλητή βάσει του εθνικού δικαίου.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης και αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρατεταμένης εγγύησης προϊόντος που περιγράφονται στα έγγραφα πληροφόρησης καταναλωτή και που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό το κριτήριο.

9.3.   Παροχή ανταλλακτικών

Ο κατασκευαστής του επίπλου καθιστά διαθέσιμα ανταλλακτικά στους αγοραστές για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. Το κόστος (τυχόν) ανταλλακτικών είναι ανάλογο του συνολικού κόστους του προϊόντος επίπλου. Παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν για να διευθετηθεί η παράδοση των ανταλλακτικών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο κατασκευαστής του επίπλου υποβάλλει δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι θα διατίθενται ανταλλακτικά για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. Τα ανταλλακτικά θα προσφέρονται δωρεάν κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης εάν διαπιστωθεί ότι τα αγαθά παρουσιάζουν ελάττωμα κατά τη συνήθη χρήση ή θα προσφέρονται με αναλογικό κόστος εάν τα αγαθά υποστούν ζημιά λόγω κακής χρήσης. Στοιχεία επικοινωνίας θα παρέχονται στις πληροφορίες για τον καταναλωτή.

9.4.   Σχεδίαση για αποσυναρμολόγηση

Τα έπιπλα που αποτελούνται από πολλά συστατικά στοιχεία/υλικά πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να αποσυναρμολογούνται προκειμένου να διευκολύνεται η επισκευή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση. Πρέπει να παρέχονται απλές και εικονογραφημένες οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση και την αντικατάσταση φθαρμένων συστατικών στοιχείων/υλικών. Οι ενέργειες αποσυναρμολόγησης και αντικατάστασης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να εκτελεστούν με κοινά και απλά εργαλεία χειρός και ανειδίκευτη εργασία.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει τεχνικά σχέδια που περιγράφουν τον τρόπο συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης του επίπλου με χρήση απλών εργαλείων και ανειδίκευτης εργασίας. Προκειμένου για ταπετσαρίες, η αποσυναρμολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση φερμουάρ ή συνδετήρων τύπου Velcro για την προσκόλληση/αποκόλληση των μαξιλαριών από τον σκελετό και των εσωτερικών υλικών πλήρωσης από τα υλικά κάλυψης. Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλέπονται βιδωτά εξαρτήματα που εφαρμόζουν απευθείας μέσα στα πετάσματα με βάση το ξύλο έτσι ώστε κατά την επανασυναρμολόγηση η βίδα να μπορεί να επανεισαχθεί σε διαφορετικό σημείο από εκείνο απ' όπου αφαιρέθηκε κατά την αποσυναρμολόγηση.

9.5.   Εκπομπές ΠΟΕ

Εάν το προϊόν επίπλου περιέχει οποιοδήποτε από τα συστατικά στοιχεία/υλικά που παρατίθενται παρακάτω, απαιτούνται δοκιμές εκπομπών ΠΟΕ:

καλύμματα ταπετσαρίας κατασκευασμένα από δέρμα,

καλύμματα ταπετσαρίας κατασκευασμένα από επιχρισμένα υφάσματα,

κάθε συστατικό στοιχείο που αποτελεί πάνω από το 5 % του συνολικού βάρους του προϊόντος επίπλου (εκτός της συσκευασίας) και έχει υποστεί κατεργασία με σκευάσματα επίστρωσης με υψηλή περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (άνω του 5 %) τα οποία εφαρμόστηκαν σε αναλογίες μεγαλύτερες των 30 g/m2 επιστρωμένης επιφάνειας ή σε απροσδιόριστη αναλογία εφαρμογής.

Η συσκευασία και η παράδοση των δειγμάτων που αποστέλλονται για δοκιμές, ο χειρισμός και η προετοιμασία τους, οι απαιτήσεις που ισχύουν για τον θάλαμο δοκιμών και οι μέθοδοι ανάλυσης αερίων ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σειρά προτύπων ISO 16000.

Οι δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ολόκληρο το προϊόν επίπλου (βλέπε προϋποθέσεις και όρια στον πίνακα 16) ή σε μικρότερους θαλάμους δοκιμών ειδικά για τα συστατικά στοιχεία/υλικά που παρατίθενται παραπάνω (βλέπε προϋποθέσεις και όρια στον πίνακα 17).

Οι εκπομπές ΠΟΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που καθορίζονται στον πίνακα 16 και στον πίνακα 17.

Πίνακας 16

Μέγιστες οριακές τιμές εκπομπών ΠΟΕ για συγκεκριμένα είδη επίπλου

Παράμετρος δοκιμής

Πολυθρόνες και καναπέδες

Καθίσματα γραφείου

Άλλα είδη επίπλωσης

Όγκος θαλάμου

Εντός της κλίμακας 2-10 m3

Αναλογία φόρτωσης

Το προϊόν πρέπει να καταλαμβάνει περίπου το 25 % του θαλάμου δοκιμών

 (***********) 0,5-1,5 m2/m3

Ρυθμός εξαερισμού

4,0 m3/h

2,0 m3/h

 (***********) 0,5-1,5 h– 1

Ουσία

3 ημέρες

28 ημέρες

3 ημέρες

28 ημέρες

28 ημέρες

Φορμαλδεΰδη

60 μg/m3

60 μg/m3

60 μg/m3

Ολικές ΠΟΕ (***********)

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

≤ 450 μg/m3

Ολικές ημιπτητικές οργανικές ενώσεις

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Ουσίες κατηγορίας C (10)

≤ 10 μg/m3 (συνολικό όριο)

≤ 1 μg/m3 (ανά ουσία)

≤ 10 μg/m3 (συνολικό όριο)

≤ 1 μg/m3 (ανά ουσία)

≤ 1 μg/m3 (ανά ουσία)

Τιμή R για ουσίες LCI (11)

≤ 1

≤ 1

≤ 1


Πίνακας 17

Μέγιστες οριακές τιμές εκπομπών ΠΟΕ για συγκεκριμένα υλικά/στοιχεία επίπλων

Παράμετρος δοκιμής

Επιστρωμένα συστατικά στοιχεία

Καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας από δέρμα ή επιχρισμένα υφάσματα

Ελάχιστος επιτρεπόμενος όγκος θαλάμου

200 L για τα συστατικά στοιχεία με βάση το ξύλο

20 L για άλλα συστατικά στοιχεία

20 L

Ρυθμός εξαερισμού

0,5 h– 1

1,5 m3/m2·h

Ουσία

3 ημέρες

28 ημέρες

3 ημέρες

28 ημέρες

Φορμαλδεΰδη

60 μg/m3

60 μg/m3

Ολικές ΠΟΕ

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSVOC

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Ουσίες κατηγορίας C (12)

≤ 10 μg/m3 (συνολικό όριο)

≤ 1 μg/m3 (ανά ουσία)

≤ 10 μg/m3 (συνολικό όριο)

≤ 1 μg/m3 (ανά ουσία)

Τιμή R για ουσίες LCI (13)

≤ 1

≤ 1

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται πως απαιτείται δοκιμή εκπομπών ΠΟΕ στο τελικό προϊόν επίπλου, ο αιτών παρέχει δήλωση συμμόρφωσης υποστηριζόμενη από έκθεση δοκιμών θαλάμου που διεξήχθησαν σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 16000. Οι δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο CEN/TS 16516 θεωρούνται ισοδύναμες με το πρότυπο ISO 16000. Εάν τα όρια συγκέντρωσης στον θάλαμο που καθορίζονται για τις 28 ημέρες επιτευχθούν 3 ημέρες μετά την τοποθέτηση του δείγματος στον θάλαμο ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο μεταξύ 3 και 27 ημερών μετά την τοποθέτηση του δείγματος στον θάλαμο, τότε μπορεί να κριθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και η δοκιμή μπορεί να διακοπεί πρόωρα.

Δεδομένα δοκιμών από περιόδους μέχρι και 12 μήνες πριν την αίτηση απονομής οικολογικού σήματος της ΕΕ θεωρούνται έγκυρα για προϊόντα ή συστατικά στοιχεία/υλικά εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί στη διαδικασία παραγωγής ή στα χρησιμοποιούμενα χημικά σκευάσματα αλλαγές που να θεωρείται ότι αυξάνουν τις εκπομπές ΠΟΕ από το τελικό προϊόν ή τα σχετικά συστατικά στοιχεία/υλικά.

Δεδομένα δοκιμών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα όρια του πίνακα 17 για τα σχετικά συστατικά στοιχεία/υλικά και τα οποία παρέχονται απευθείας από προμηθευτές γίνονται επίσης δεκτά εφόσον συνοδεύονται από δήλωση του εν λόγω προμηθευτή.

Κριτήριο 10 — Πληροφορίες για τον καταναλωτή

Μαζί με το προϊόν παρέχεται ένα μοναδικό έντυπο πληροφοριών για τον καταναλωτή, το οποίο παρέχει πληροφορίες στη γλώσσα της χώρας στην αγορά της οποίας διατίθεται το προϊόν. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Περιγραφή του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κριτηρίου 1.

Λεπτομερής περιγραφή των βέλτιστων τρόπων απόρριψης του προϊόντος (επαναχρησιμοποίηση, πρωτοβουλίες επιστροφής στον αιτούντα, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας), καταταγμένων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Πληροφορίες για τα είδη πολυμερών όλων των πλαστικών συστατικών στοιχείων με βάρος μεγαλύτερο των 100 g τα οποία δεν έχουν επισημανθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κριτηρίου 4.1.

Δήλωση που βεβαιώνει ότι η ονομασία, η περιγραφή, η επισήμανση ή η σήμανση των δερμάτων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα πρότυπα EN 15987 και EN 16223.

Σαφής δήλωση των συνθηκών υπό τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιείται το προϊόν επίπλου. Για παράδειγμα: αν προορίζεται για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και για ποιες κλίμακες θερμοκρασιών, ποια είναι η φέρουσα ικανότητα και ποιος είναι ο σωστός τρόπος καθαρισμού του προϊόντος.

Πληροφορίες σχετικά με το είδος του γυαλιού που χρησιμοποιείται, τυχόν πληροφορίες ασφάλειας, η καταλληλότητά του για επαφή με σκληρά υλικά όπως γυαλί, μέταλλο ή πέτρα, και πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη του γυαλιού, όπως π.χ. εάν είναι ή δεν είναι συμβατό με γυάλινα δοχεία μετά την κατανάλωση.

Δήλωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς πυρασφάλειας που ισχύουν για τα ταπετσαρισμένα έπιπλα στη χώρα πώλησης, λεπτομέρειες σχετικά με τα επιβραδυντικά φλόγας που έχουν χρησιμοποιηθεί (εάν υπάρχουν) και τα υλικά στα οποία έχουν εφαρμοστεί (εάν υπάρχουν).

Δήλωση περί μη χρήσης βιοκτόνων προϊόντων για την επίτευξη τελικής απολυμαντικής δράσης στα έπιπλα που πωλούνται σαφώς για χρήση σε εσωτερικούς χώρους· για τα έπιπλα εξωτερικών χώρων, δήλωση των δραστικών ουσιών των βιοκτόνων προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί (εάν υπάρχουν) και των υλικών στα οποία έχουν εφαρμοστεί (εάν υπάρχουν).

Δήλωση συμμόρφωσης με τυχόν σχετικά πρότυπα EN όπως αναφέρονται στο κριτήριο 9.1 και στο προσάρτημα IV.

Σχετικές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κριτηρίου 9.2.

Σχετικά στοιχεία επικοινωνίας για την προμήθεια ανταλλακτικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κριτηρίου 9.3.

Καλά εικονογραφημένες οδηγίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κριτηρίου 9.4.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του εντύπου πληροφοριών για τον καταναλωτή, που θα συνοδεύει το προϊόν και από το οποίο προκύπτει συμμόρφωση με καθένα από τα σημεία που αναφέρονται στο κριτήριο, κατά περίπτωση.

Κριτήριο 11 — Πληροφορίες που αναγράφονται επί του οικολογικού σήματος της ΕΕ

Εάν χρησιμοποιείται, το προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός πλαισίου πρέπει να περιέχει τρεις από τις παρακάτω δηλώσεις, όπου αρμόζει:

Ξύλο, φελλός, μπαμπού και ρατάν από δάση υπό αειφόρο διαχείριση

Ανακυκλωμένο περιεχόμενο (ξύλο ή πλαστική ύλη, κατά περίπτωση)

Επικίνδυνες ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Χωρίς κατεργασία με βιοκτόνα προϊόντα (κατά περίπτωση)

Χωρίς κατεργασία με επιβραδυντικά φλόγας (κατά περίπτωση)

Προϊόν χαμηλών εκπομπών φορμαλδεΰδης

Προϊόν χαμηλών εκπομπών ΠΟΕ

Προϊόν σχεδιασμένο για αποσυναρμολόγηση και εύκολη επισκευή

Όταν χρησιμοποιούνται σε ταπετσαρίες επίπλων κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με βάση το βαμβάκι βιολογικής καλλιέργειας ή ΟΔΕΟ, επιτρέπεται να εμφανίζεται κείμενο στο πλαίσιο 2 του οικολογικού σήματος ΕΕ ως εξής:

Πίνακας 18

Πληροφορίες που αφορούν το βαμβάκι στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και οι οποίες επιτρέπεται να αναγράφονται μαζί με το οικολογικό σήμα της ΕΕ

Προδιαγραφή παραγωγής

Κείμενο που επιτρέπεται να αναγράφεται

Περιεκτικότητα σε βιολογική ύλη άνω του 95 %

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από βιολογικό βαμβάκι

Περιεκτικότητα σε ύλη ΟΔΕΟ άνω του 70 %

Βαμβάκι καλλιεργημένο με μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του προαιρετικού σήματος με το πλαίσιο κειμένου παρατίθενται στο έγγραφο «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση του λογότυπου του οικολογικού σήματος της ΕΕ», που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(2)  Απόφαση 2014/350/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ΕΕ L 174 της 13.6.2014, σ. 45).

(3)  ECHA, Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(*)  Αποχρωματισμός κατά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων θεωρείται ότι πραγματοποιείται όταν τα λύματα του βαφείου πληρούν τους παρακάτω φασματικούς συντελεστές: i) 7 m– 1 στα 436 nm, 5 m– 1 στα 525 nm και 3 m– 1 στα 620 nm.

(4)  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), βάση δεδομένων ουσιών καταχωρισμένων κατά REACH: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(5)  ECHA, Συνεργασία με ομότιμους ρυθμιστικούς οργανισμούς, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(6)  «Πρότυπο EPF για τους όρους παράδοσης ανακυκλωμένου ξύλου», Οκτώβριος 2002. Διατίθεται για ανάγνωση μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

(7)  Κανονισμός 93120 «Μέτρο ελέγχου αερομεταφερόμενων τοξικών ουσιών για τη μείωση των εκπομπών φορμαλδεΰδης από σύνθετα προϊόντα ξύλου», Κώδικας Κανονισμών της Καλιφόρνιας.

(**)  Δεν ισχύει για λευκά προϊόντα ή προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυποβαφεί.

(***)  Ωστόσο, επιτρέπεται αντοχή επιπέδου 4 για υφάσματα κάλυψης επίπλων που είναι ανοιχτόχρωμα (πρότυπο βάθος < 1/12) και επίσης αποτελούνται σε ποσοστό άνω του 20 % από μαλλί ή άλλες κερατινούχες ίνες ή σε ποσοστό άνω του 20 % από λινάρι ή άλλες ίνες φλοιώματος.

(****)  Συνολικά 22 αρυλαμίνες που παρατίθενται στην καταχώριση 43 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, συν δύο άλλες ενώσεις (βλέπε πίνακα 1 στο προσάρτημα III για τον πλήρη κατάλογο των αρυλαμινών που πρέπει να ελέγχονται). Το όριο ανίχνευσης για το πρότυπο EN ISO 17234-1 είναι 30 mg/kg.

(*****)  Ως όριο ανίχνευσης για το πρότυπο EN ISO 17075 λαμβάνονται κατά κανόνα τα 3 mg/kg.

(******)  Έπιπλα ειδικά σχεδιασμένα για βρέφη και παιδιά κάτω των 3 ετών.

(*******)  Εάν τα εξεταζόμενα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έχουν υποστεί κατεργασία με ΑΤΟ ως συνεργό ουσία, σύμφωνα με τους όρους παρέκκλισης για τη χρήση του ATO στο σημείο γ) του πίνακα 2, τότε εξαιρούνται από τη συμμόρφωση με το όριο έκπλυσης για το αντιμόνιο.

(8)  Εκτελεστική απόφαση 2013/84/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2013, για τον καθορισμό των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών, όσον αφορά τη δέψη δερμάτων (ΕΕ L 45 της 16.2.2013, σ. 13).

(9)  Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

(********)  N-νιτρωδοδιμεθυλαμίνη (NDMA), N-νιτρωδοδιαιθυλαμίνη (NDEA), N-νιτρωδομεθυλαιθυλαμίνη (NMEA), N-νιτρωδοδιισοπροπυλαμίνη (NDIPA), N-νιτρωδοδι-n-προπυλαμίνη (NDPA), N-νιτρωδοδι-n-βουτυλαμίνη (NDBA), N-νιτρωδοπυρρολιδινόνη (NPYR), N-νιτρωδοπιπεριδίνη (NPIP), N-νιτρωδομορφολίνη (NMOR)

(*********)  0,01 % κ.β. (σύνολο 4 φθαλικών ενώσεων σε όλα τα άλλα προϊόντα επίπλου).

(**********)  Με παραπομπή στην πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου υποψήφιων ουσιών του ECHA κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης.

(***********)  Αν και προβλέπεται δυνατότητα μεταβολής της αναλογίας φόρτωσης και του ρυθμού εξαερισμού για άλλα είδη επίπλωσης, ο λόγος της αναλογίας φόρτωσης (m2/m3) προς τον ρυθμό εξαερισμού (h– 1) πρέπει να διατηρείται στο 1,0.

(10)  Η φορμαλδεΰδη δεν συμπεριλαμβάνεται στους υπολογισμούς των αθροιστικών εκπομπών καρκινογόνων ΠΟΕ αλλά υπόκειται σε χωριστό όριο.

(11)  Τιμή R = το σύνολο όλων των πηλίκων (Ci/LCIi) < 1 (όπου Ci = συγκέντρωση της ουσίας στον αέρα του θαλάμου, LCIi = τιμή LCI της ουσίας όπως έχει οριστεί με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή συνεργασία για την αστική ατμόσφαιρα, το εσωτερικό περιβάλλον και την έκθεση του ανθρώπου.

(12)  Η φορμαλδεΰδη δεν συμπεριλαμβάνεται στους υπολογισμούς των αθροιστικών εκπομπών καρκινογόνων ΠΟΕ αλλά υπόκειται σε χωριστό όριο.

(13)  Τιμή R = το σύνολο όλων των πηλίκων (Ci/LCIi) < 1 (όπου Ci = συγκέντρωση της ουσίας στον αέρα του θαλάμου, LCIi = τιμή LCI της ουσίας όπως έχει οριστεί με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή συνεργασία για την αστική ατμόσφαιρα, το εσωτερικό περιβάλλον και την έκθεση του ανθρώπου.

Προσάρτημα I

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΕ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Η μέθοδος υπολογισμού χρειάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες:

Συνολικό εμβαδόν επιστρωμένης επιφάνειας του τελικού συναρμολογημένου προϊόντος

Περιεκτικότητα της ένωσης επίστρωσης σε ΠΟΕ (σε g/L)

Όγκος της ένωσης επίστρωσης που υπήρχε πριν από την εργασία επίστρωσης

Αριθμός πανομοιότυπων μονάδων που υποβάλλονται σε κατεργασία κατά τη διάρκεια της εργασίας επίστρωσης

Όγκος της ένωσης επίστρωσης που απέμεινε μετά την εργασία επίστρωσης

Ένα παράδειγμα υπολογισμού έχει ως εξής:

Συνολικό εμβαδόν επιστρωμένης επιφάνειας του τελικού συναρμολογημένου προϊόντος

= 1,5 m2.

Περιεκτικότητα της ένωσης επίστρωσης σε ΠΟΕ (σε g/L)

= 120 g/L.

Όγκος (1) της ένωσης επίστρωσης που υπήρχε πριν την εργασία επίστρωσης

= 18,5 L.

Αριθμός πανομοιότυπων μονάδων που υποβάλλονται σε κατεργασία κατά τη διάρκεια της εργασίας επίστρωσης

= 4.

Όγκος (1) της ένωσης επίστρωσης που απέμεινε μετά την εργασία επίστρωσης

= 12,5 L.


Συνολικό επιστρωμένο εμβαδόν

= 4 × 1,5 m2

= 6 m2.

Συνολικός όγκος ένωσης επίστρωσης που χρησιμοποιήθηκε

= 18,5 – 12,5

= 6 L.

Συνολική ποσότητα ΠΟΕ που εφαρμόστηκε στην επιφάνεια

= 3,9 L × 120 g/L

= 468 g.

Συνολική ποσότητα ΠΟΕ που εφαρμόστηκε ανά m2

= 468 g/6 m2

= 78 g/m2.

Όταν εφαρμόζονται περισσότερες από μία ενώσεις επίστρωσης, όπως π.χ. αστάρια ή στρώσεις φινιρίσματος, η ογκομετρική κατανάλωση και η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ πρέπει επίσης να υπολογιστούν και να προστεθούν.

Στις πιθανές μεθόδους μείωσης της συνολικής ποσότητας περιεχόμενων VOC περιλαμβάνεται η χρήση αποδοτικότερων τεχνικών. Παρακάτω δίνονται ενδεικτικές τιμές αποδοτικότητας διάφορων τεχνικών επίστρωσης.

Πίνακας

Ενδεικτικοί συντελεστές απόδοσης για τις τεχνικές επίστρωσης:

Τεχνική επίστρωσης

Αποτελεσματικότητα

(%)

Συντελεστής απόδοσης

Συσκευή ψεκασμού χωρίς ανακύκλωση

50

0,5

Ηλεκτροστατικός ψεκασμός

65

0,65

Συσκευή ψεκασμού με ανακύκλωση

70

0,7

Κώδωνας/δίσκος ψεκασμού

80

0,8

Βερνίκωμα με ρολό

95

0,95

Βερνίκωμα με ταμπονάρισμα

95

0,95

Βερνίκωμα υπό κενό

95

0,95

Εμβάπτιση

95

0,95

Έκπλυση

95

0,95


(1)  Να σημειωθεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετρήσεις βάρους αντί όγκου εφόσον η πυκνότητα της ένωσης επίστρωσης είναι γνωστή και λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό.

Προσάρτημα II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 13336 ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Πίνακας

Φυσικές απαιτήσεις για το δέρμα που χρησιμοποιείται σε έπιπλα με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13336)

Βασικά χαρακτηριστικά

Μέθοδος δοκιμής

Συνιστώμενες τιμές

Δέρμα νουμπούκ, σουέντ και ανιλίνης (*)

Δέρμα ημιανιλίνης (*)

Δέρματα επικαλυμμένα, χρωματισμένα και άλλα (*)

pH και ΔpH

EN ISO 4045

≥ 3,5 (εάν το pH είναι < 4,0, η ΔpH πρέπει να είναι ≤ 0,7)

Φορτίο σχισίματος, μέση τιμή

EN ISO 3377-1

> 20 N

Αντοχή χρωμάτων στην παλινδρομική τριβή

EN ISO 11640.

Συνολική μάζα δακτύλου 1 000 g

Εφίδρωση αλκαλικού διαλύματος όπως ορίζεται στο πρότυπο EN ISO 11641.

Παράγοντες προς αξιολόγηση

Αλλαγή χρώματος δέρματος και μεταφορά χρώματος στο πίλημα

Αλλαγή χρώματος δέρματος και μεταφορά χρώματος στο πίλημα

Καμία φθορά του φινιρίσματος

με χρήση ξηρού πιλήματος

50 κύκλοι, ≥ 3 στην κλίμακα του γκρι

500 κύκλοι, ≥ 4 στην κλίμακα του γκρι

με χρήση υγρού πιλήματος

20 κύκλοι, ≥ 3 στην κλίμακα του γκρι

80 κύκλοι, ≥ 3/4 στην κλίμακα του γκρι

250 κύκλοι, ≥ 3/4 στην κλίμακα του γκρι

με χρήση πιλήματος εμποτισμένου με τεχνητό ιδρώτα

20 κύκλοι, ≥ 3 στην κλίμακα του γκρι

50 κύκλοι, ≥ 3/4 στην κλίμακα του γκρι

80 κύκλοι, ≥ 3/4 στην κλίμακα του γκρι

Αντοχή χρωμάτων στο τεχνητό φως

EN ISO 105-B02 (μέθοδος 3)

≥ 3 στην κλίμακα του μπλε

≥ 4 στην κλίμακα του μπλε

≥ 5 στην κλίμακα του μπλε

Πρόσφυση ξηρού φινιρίσματος

EN ISO 11644

≥ 2 N/10 mm

Αντοχή στην κάμψη σε ξηρή κατάσταση

EN ISO 5402-1

Για δέρμα ανιλίνης με φινίρισμα χωρίς χρώμα μόνο, 20 000 κύκλοι (καμία φθορά του φινιρίσματος λόγω ραγίσματος)

50 000 κύκλοι (καμία φθορά του φινιρίσματος λόγω ραγίσματος)

50 000 κύκλοι (καμία φθορά του φινιρίσματος λόγω ραγίσματος)

Αντοχή χρωμάτων στις σταγόνες νερού

EN ISO 15700

≥ 3 στην κλίμακα του γκρι (καθόλου μόνιμη διόγκωση)

Αντοχή του φινιρίσματος στο ράγισμα εν ψυχρώ

EN ISO 17233

– 15 °C (καθόλου ράγισμα του φινιρίσματος)

Αντοχή στη φλόγα

EN 1021 ή τα σχετικά εθνικά πρότυπα

Επιτυχής


(*)  Οι ορισμοί αυτών των τύπων δέρματος δίνονται στο πρότυπο EN 15987.

Προσάρτημα III

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΡΥΛΑΜΙΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Εδώ αναφέρονται οι ουσίες που παρατίθενται στην καταχώριση 43 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και οι οποίες θα αναζητηθούν σε κάθε στοιχείο βαμμένου δέρματος (με χρήση του προτύπου EN 17234) ή κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος (με χρήση των προτύπων EN 14362-1 και -3).

Πίνακας 1

Καρκινογόνοι αρυλαμίνες που θα αναζητούνται σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή δέρμα.

Αρυλαμίνη

Αριθμός CAS

Αρυλαμίνη

Αριθμός CAS

4-Αμινοδιφαινύλιο

92-67-1

4,4′-Οξυδιανιλίνη

101-80-4

Βενζιδίνη

92-87-5

4,4′-Θειοδιανιλίνη

139-65-1

4-Χλωρο-ο-τολουιδίνη

95-69-2

o-Τολουιδίνη

95-53-4

2-Ναφθυλαμίνη

91-59-8

2,4-Διαμινοτολουόλιο

95-80-7

ο-Αμινο-αζωτολουόλιο

97-56-3

2,4,5-Τριμεθυλανιλίνη

137-17-7

2-Αμινο-4-νιτροτολουόλιο

99-55-8

4-Αμινοαζωβενζόλιο

60-09-3

4-Χλωροανιλίνη

106-47-8

o-Ανισιδίνη

90-04-0

2,4-Διαμινοανισόλη

615-05-4

2,4-Ξυλιδίνη

95-68-1

4,4′-Διαμινοδιφαινυλομεθάνιο

101-77-9

2,6-Ξυλιδίνη

87-62-7

3,3′-Διχλωροβενζιδίνη

91-94-1

p-Κρεσιδίνη

120-71-8

3,3′-Διμεθοξυβενζιδίνη

119-90-4

3,3′-Διμεθυλοβενζιδίνη

119-93-7

3,3′-Διμεθυλο-4,4′-διαμινοδιφαινυλομεθάνιο

838-88-0

4,4′-Μεθυλενο-δισ(2-χλωροανιλίνη)

101-14-4

Μια σειρά άλλων χρωστικών ενώσεων, για τις οποίες δεν ορίζονται ειδικοί περιορισμοί στην καταχώριση 43 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, είναι γνωστό ότι διασπώνται κατά την επεξεργασία και σχηματίζουν κάποιες από τις απαγορευμένες ουσίες που παρατίθενται στον πίνακα 1. Προκειμένου να μειωθεί ουσιαστικά η αβεβαιότητα σχετικά με τη συμμόρφωση με το καθορισμένο όριο των 30 mg/kg για τις ουσίες που παρατίθενται στον πίνακα 1, συνιστάται (αλλά δεν επιβάλλεται) στους κατασκευαστές να αποφεύγουν τη χρήση των χρωμάτων που παρατίθενται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2

Ενδεικτικός κατάλογος χρωμάτων που μπορούν να διασπαστούν προς καρκινογόνους αρυλαμίνες

Χρώματα διασποράς

Βασικά χρώματα

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Basic Brown 4

Basic Red 114

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Basic Red 111

 

Όξινα χρώματα

CI Acid Black 29

CI Acid Red 4

CI Acid Red 85

CI Acid Red 148

CI Acid Black 94

CI Acid Red 5

CI Acid Red 104

CI Acid Red 150

CI Acid Black 131

CI Acid Red 8

CI Acid Red 114

CI Acid Red 158

CI Acid Black 132

CI Acid Red 24

CI Acid Red 115

CI Acid Red 167

CI Acid Black 209

CI Acid Red 26

CI Acid Red 116

CI Acid Red 170

CI Acid Black 232

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 119:1

CI Acid Red 264

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 128

CI Acid Red 265

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 35

CI Acid Red 115

CI Acid Red 420

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 48

CI Acid Red 128

CI Acid Violet 12

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 73

CI Acid Red 135

 

Χρώματα απευθείας χρώσης

Direct Black 4

Direct Blue 192

Direct Brown 223

Direct Red 28

Direct Black 29

Direct Blue 201

Direct Green 1

Direct Red 37

Direct Black 38

Direct Blue 215

Direct Green 6

Direct Red 39

Direct Black 154

Direct Blue 295

Direct Green 8

Direct Red 44

Direct Blue 1

Direct Blue 306

Direct Green 8.1

Direct Red 46

Direct Blue 2

Direct Brown 1

Direct Green 85

Direct Red 62

Direct Blue 3

Direct Brown 1:2

Direct Orange 1

Direct Red 67

Direct Blue 6

Direct Brown 2

Direct Orange 6

Direct Red 72

Direct Blue 8

Basic Brown 4

Direct Orange 7

Direct Red 126

Direct Blue 9

Direct Brown 6

Direct Orange 8

Direct Red 168

Direct Blue 10

Direct Brown 25

Direct Orange 10

Direct Red 216

Direct Blue 14

Direct Brown 27

Direct Orange 108

Direct Red 264

Direct Blue 15

Direct Brown 31

Direct Red 1

Direct Violet 1

Direct Blue 21

Direct Brown 33

Direct Red 2

Direct Violet 4

Direct Blue 22

Direct Brown 51

Direct Red 7

Direct Violet 12

Direct Blue 25

Direct Brown 59

Direct Red 10

Direct Violet 13

Direct Blue 35

Direct Brown 74

Direct Red 13

Direct Violet 14

Direct Blue 76

Direct Brown 79

Direct Red 17

Direct Violet 21

Direct Blue 116

Direct Brown 95

Direct Red 21

Direct Violet 22

Direct Blue 151

Direct Brown 101

Direct Red 24

Direct Yellow 1

Direct Blue 160

Direct Brown 154

Direct Red 26

Direct Yellow 24

Direct Blue 173

Direct Brown 222

Direct Red 22

Direct Yellow 48

Προσάρτημα IV

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΟΥ

Πίνακας

Ενδεικτικός κατάλογος προτύπων επίπλου EN (καταρτίστηκε από την τεχνική επιτροπή CEN/TC 207 για τα έπιπλα) σχετικών με το κριτήριο 9.1

Πρότυπο

Τίτλος

Ταπετσαρισμένα έπιπλα

EN 1021-1

Έπιπλα — Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του ταπετσαρισμένου επίπλου — Μέρος 1: Πηγή ανάφλεξης καιόμενου τσιγάρου

EN 1021-2

Έπιπλα — Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του ταπετσαρισμένου επίπλου — Μέρος 2: Πηγή ανάφλεξης ισοδύναμο φλόγας σπίρτου

Έπιπλα γραφείου

EN 527-1

Έπιπλα γραφείου — Τραπέζια εργασίας και γραφεία — Μέρος 1: Διαστάσεις

EN 527-2

Έπιπλα γραφείου — Τραπέζια εργασίας και γραφεία — Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας

EN 1023-2

Έπιπλα γραφείου — Διαχωριστικά χώρου — Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας

EN 1335-1

Έπιπλα γραφείου — Καθίσματα εργασίας γραφείου — Μέρος 1: Διαστάσεις — Προσδιορισμός διαστάσεων

EN 1335-2

Έπιπλα γραφείου — Καθίσματα εργασίας γραφείου — Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας

EN 14073-2

Έπιπλα γραφείου — Έπιπλα αποθήκευσης — Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας

EN 14074

Έπιπλα γραφείου — Τραπέζια και γραφεία και έπιπλα αποθήκευσης — Μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό της αντοχής και της ανθεκτικότητας των κινούμενων μερών (μετά τη δοκιμή, το εξάρτημα δεν πρέπει να έχει υποστεί ζημιές και πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί όπως προβλέπεται).

Έπιπλα εξωτερικού χώρου

EN 581-1

Έπιπλα εξωτερικού χώρου — Καθίσματα και τραπέζια για κατασκήνωση, οικιακή και επαγγελματική χρήση — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας

EN 581-2

Έπιπλα εξωτερικού χώρου — Καθίσματα και τραπέζια για κατασκήνωση, οικιακή και επαγγελματική χρήση — Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για καθίσματα

EN 581-3

Έπιπλα εξωτερικού χώρου — Καθίσματα και τραπέζια για κατασκήνωση, οικιακή και επαγγελματική χρήση — Μέρος 3: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για τραπέζια

Έπιπλα καθισμάτων

EN 1022

Οικιακά έπιπλα — Καθίσματα — Προσδιορισμός της ευστάθειας

EN 12520

Έπιπλα — Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια — Απαιτήσεις για καθίσματα οικιακής χρήσης

EN 12727

Έπιπλα — Στοιχισμένα καθίσματα — Μέθοδοι δοκιμών και απαιτήσεις αντοχής και ανθεκτικότητας

EN 13759

Έπιπλα — Μηχανισμοί λειτουργίας για καθίσματα και καναπέδες-κρεβάτια — Μέθοδοι δοκιμής

EN 14703

Έπιπλα — Σύνδεσμοι για καθίσματα μη οικιακής χρήσης συνδεδεμένα εν σειρά — Απαιτήσεις αντοχής και μέθοδοι δοκιμής

EN 16139

Έπιπλα — Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια — Απαιτήσεις για καθίσματα μη οικιακής χρήσης

Τραπέζια

EN 12521

Έπιπλα — Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια — Απαιτήσεις για τραπέζια οικιακής χρήσης

EN 15372

Έπιπλα — Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια — Απαιτήσεις για τραπέζια μη οικιακής χρήσης

Έπιπλα κουζίνας

EN 1116

Έπιπλα κουζίνας — Διαστάσεις συνεργασίας για έπιπλα και συσκευές κουζίνας

EN 14749

Μέσα αποθήκευσης και επιφάνειες εργασίας για οικιακή χρήση και κουζίνες — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

Κρεβάτια

EN 597-1

Έπιπλα — Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας στρωμάτων & ταπετσαρισμένων βάσεων κρεβατιών — Μέρος 1: Πηγή ανάφλεξης: καιόμενο τσιγάρο

EN 597-2

Έπιπλα — Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας στρωμάτων & ταπετσαρισμένων βάσεων κρεβατιών — Μέρος 2: Πηγή ανάφλεξης: ισοδύναμο φλόγας σπίρτου

EN 716-1

Έπιπλα — Παιδικά κρεβάτια και ανακλινόμενα κρεβάτια για οικιακή χρήση — Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας

EN 747-1

Έπιπλα — Επάλληλα και υπερυψωμένα κρεβάτια — Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και ανθεκτικότητας

EN 1725

Οικιακά έπιπλα — Κρεβάτια και στρώματα — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

EN 1957

Έπιπλα — Κρεβάτια και στρώματα — Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό λειτουργικών χαρακτηριστικών και κριτήρια αξιολόγησης

EN 12227

Παιδικά πάρκα οικιακής χρήσης — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

Έπιπλα αποθήκευσης

EN 16121

Έπιπλα αποθήκευσης για μη οικιακή χρήση — Απαιτήσεις για την ασφάλεια, αντοχή, ανθεκτικότητα και ευστάθεια

Άλλα είδη επίπλωσης

EN 1729-1

Έπιπλα — Καρέκλες και τραπέζια για εκπαιδευτικά ιδρύματα — Μέρος 1: Λειτουργικές διαστάσεις

EN 1729-2

Έπιπλα — Καρέκλες και τραπέζια για εκπαιδευτικά ιδρύματα — Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

EN 13150

Πάγκοι εργασίας για εργαστήρια — Διαστάσεις, απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών

EN 14434

Πινακίδες γραφής για εκπαιδευτικά ιδρύματα — Εργονομικές και τεχνικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής αυτών