20.5.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 131/79


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/786 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2016

για τη θέσπιση της διαδικασίας σύστασης και λειτουργίας ανεξάρτητης συμβουλευτικής επιτροπής η οποία θα επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά τον καθορισμό του εάν τα προϊόντα καπνού έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 2921]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 7 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ ορίζει ότι απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των προϊόντων καπνού που έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/779 της Επιτροπής (2) ορίζονται ενιαίοι κανόνες για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για να καθοριστεί εάν ένα προϊόν καπνού έχει χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

(2)

Το άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ ορίζει ότι, για τον καθορισμό του εάν ένα προϊόν καπνού έχει χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μπορούν να συμβουλεύονται μια ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή (εφεξής «η επιτροπή»). Επιπλέον, εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τη διαδικασία για τη σύσταση και τη λειτουργία της επιτροπής αυτής.

(3)

Η επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με υψηλά προσόντα, υψηλή εξειδίκευση και σχετική εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της οργανοληπτικής, στατιστικής και χημικής ανάλυσης. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και προς το δημόσιο συμφέρον. Θα πρέπει να επιλέγονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια μέσω δημόσιας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων και θα πρέπει να διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα. Θα πρέπει να διαθέτουν το φάσμα δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης που είναι αναγκαίο ώστε η επιτροπή να είναι σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά της.

(4)

Η επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από τεχνική ομάδα, τα μέλη της οποίας προσλαμβάνονται στο πλαίσιο διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού. Η τεχνική ομάδα θα πρέπει να πραγματοποιεί οργανοληπτικές και χημικές αξιολογήσεις με βάση σύγκριση των οσφρητικών ιδιοτήτων του υπό δοκιμή προϊόντος με τις αντίστοιχες των προϊόντων αναφοράς. Η οργανοληπτική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της οσφρητικής ανάλυσης, είναι αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο που εφαρμόζει αρχές πειραματικού σχεδιασμού και στατιστικής ανάλυσης για να εκτιμήσει και να περιγράψει τον τρόπο αντίληψης των ανθρώπινων αισθήσεων, μεταξύ άλλων της όσφρησης, με σκοπό την αξιολόγηση των καταναλωτικών προϊόντων. Έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί κατάλληλη μέθοδο για την παραγωγή έγκυρων, άρτιων, αξιόπιστων και αναπαραγώγιμων αποτελεσμάτων για να εκτιμηθεί εάν ένα προϊόν καπνού έχει χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να διεξάγεται βάσει καθιερωμένης μεθοδολογίας και να παράγει αποτελέσματα με τη χρήση στατιστικών εργαλείων. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η οργανοληπτική ανάλυση θα πρέπει να συμπληρώνεται με χημική ανάλυση των προϊόντων.

(5)

Κατά την εκτέλεση των συμβουλευτικών της καθηκόντων, η επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει, κατά περίπτωση, τα στοιχεία που παρείχε η τεχνική ομάδα, καθώς και κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία την οποία ενδέχεται να θεωρεί κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ. Η επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, σε εύθετο χρόνο, σχετικά με το εάν θεωρεί ότι τα προϊόντα που υποβλήθηκαν σε δοκιμή έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ.

(6)

Δεδομένου ότι οι επιστημονικές μέθοδοι και τεχνικές για τον καθορισμό της ύπαρξης χαρακτηριστικού αρώματος/γεύσης είναι δυνατόν να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και με την πείρα που αποκτάται, είναι σκόπιμο η Επιτροπή να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα προκειμένου να εκτιμά εάν θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον εν λόγω καθορισμό.

(7)

Η επιτροπή και η διαδικασία με την οποία εκτιμά την ύπαρξη χαρακτηριστικού αρώματος/γεύσης θα πρέπει να προστατεύονται από εξωτερικές παρεμβάσεις τυχόν φορέων ή ενώσεων που ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα της εκτίμησής της. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει να προστατεύονται από ακούσια και εκούσια κοινοποίηση. Τα μέλη της επιτροπής και της τεχνικής ομάδας που δεν είναι πλέον σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους ή έχουν παύσει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης θα πρέπει να αντικαθίστανται.

(8)

Οι εργασίες της επιτροπής θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης, ανεξαρτησίας και διαφάνειας. Θα πρέπει να οργανώνονται και να διεξάγονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και υψηλά επιστημονικά πρότυπα.

(9)

Η επιτροπή θα πρέπει να συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας, παράλληλα, υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, παρέχοντας ιδίως βοήθεια στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή για την εκτίμηση των προϊόντων καπνού που ενδέχεται να έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Οι δραστηριότητες της επιτροπής είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας 2014/40/ΕΕ, ενώ οι συμβουλές που παρέχονται από τα μέλη της επιτροπής έχουν ουσιώδη σημασία για την επίτευξη των σχετικών στόχων πολιτικής της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δοθεί στην επιτροπή επαρκής χρηματοδοτική στήριξη υπό μορφή ειδικού επιδόματος για τα μέλη της, πέρα από την κάλυψη των εξόδων τους.

(10)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να συλλέγονται, να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 25 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση ορίζει τη διαδικασία για τη σύσταση και τη λειτουργία ανεξάρτητης συμβουλευτικής επιτροπής («η επιτροπή») η οποία επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά τον καθορισμό του εάν ένα προϊόν καπνού έχει χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Άρθρο 2

Ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, «υπό δοκιμή προϊόν» είναι ένα προϊόν που έχει παραπεμφθεί στην επιτροπή από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή, για γνωμοδότηση ως προς το εάν διαθέτει χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ.

Άρθρο 3

Καθήκοντα

Η επιτροπή γνωμοδοτεί ως προς το εάν τα υπό δοκιμή προϊόντα έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 4

Διορισμός

1.   Η επιτροπή απαρτίζεται από έξι μέλη.

2.   Ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ενεργώντας εξ ονόματος της Επιτροπής («ο γενικός διευθυντής»), διορίζει τα μέλη της επιτροπής βάσει πίνακα κατάλληλων υποψηφίων ο οποίος καταρτίζεται κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων στον ιστότοπο της Επιτροπής και στο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και άλλων παρόμοιων οντοτήτων («μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων»). Τα μέλη επιλέγονται με βάση την εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα τους στους τομείς της οργανοληπτικής, στατιστικής και χημικής ανάλυσης, και λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων.

3.   Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάλληλων υποψηφίων τα οποία δεν διορίζονται ως μέλη της επιτροπής περιλαμβάνονται σε εφεδρικό πίνακα κατάλληλων υποψηφίων για την αντικατάσταση των μελών των οποίων η θητεία έχει παύσει σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3. Ο γενικός διευθυντής ζητά από τους υποψηφίους τη συγκατάθεσή τους πριν τα ονόματά τους συμπεριληφθούν στον εφεδρικό πίνακα.

4.   Ο κατάλογος των μελών της επιτροπής δημοσιεύεται στο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων και στον σχετικό ιστότοπο της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Διάρκεια της θητείας

1.   Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται για ανανεώσιμη θητεία πέντε ετών.

2.   Εάν, κατά το τέλος της θητείας, η ανανέωση ή η αντικατάσταση της επιτροπής δεν έχει επιβεβαιωθεί, τα υφιστάμενα μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.

3.   Ένα πρόσωπο παύει να είναι μέλος της επιτροπής:

α)

σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας σε τέτοιον βαθμό ώστε να μην είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του βάσει της παρούσας απόφασης·

β)

σε περίπτωση παραίτησης·

γ)

εάν ο γενικός διευθυντής αναστείλει την ιδιότητα μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 5, οπότε παύει να είναι μέλος για όσον χρόνο διαρκεί η αναστολή· ή

δ)

εάν ο γενικός διευθυντής παύσει το μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 5.

4.   Εάν ένα μέλος επιθυμεί να υποβάλει παραίτηση κοινοποιεί την παραίτησή του στον γενικό διευθυντή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή συστημένη επιστολή, με προειδοποίηση τουλάχιστον έξι μήνες νωρίτερα. Εφόσον είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του και η διαδικασία αντικατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη, μπορεί, κατόπιν αιτήματος του γενικού διευθυντή, να εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρις ότου επιβεβαιωθεί η αντικατάσταση.

5.   Ο γενικός διευθυντής μπορεί να αναστείλει προσωρινά την ιδιότητα μέλους ή να παύσει μόνιμα ένα μέλος στις περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί, ή που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται, ότι:

α)

το μέλος δεν πληροί πλέον τους όρους, ή έχει ενεργήσει κατά παράβαση των όρων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση ή στο άρθρο 339 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)

το μέλος δεν πληροί πλέον μία ή περισσότερες από τις ουσιώδεις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, ή τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και της εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 16, ή η συμπεριφορά ή η θέση μέλους είναι ασυμβίβαστη με τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18·

γ)

το μέλος δεν είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του δυνάμει της παρούσας απόφασης·

δ)

άλλοι σημαντικοί παράγοντες θέτουν υπό αμφισβήτηση τη λειτουργία της επιτροπής.

6.   Όταν η ιδιότητα ενός μέλους έχει παύσει σύμφωνα με την παράγραφο 3, ο γενικός διευθυντής διορίζει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας ή για την περίοδο της προσωρινής αναστολής. Η Επιτροπή δρομολογεί νέα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων όταν ο εφεδρικός πίνακας εξαντληθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 6

Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου

1.   Στην αρχή κάθε θητείας, η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο από τα μέλη της. Η εκλογή πραγματοποιείται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο γενικός διευθυντής επιλέγει τον πρόεδρο από τα μέλη με τις περισσότερες ψήφους, βάσει αξιολόγησης των προσόντων και της πείρας τους.

2.   Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αντιπροέδρου συμπίπτει με τη θητεία της επιτροπής και μπορεί να ανανεωθεί. Τυχόν αντικατάσταση του προέδρου ή του αντιπροέδρου ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής.

Άρθρο 7

Κανόνες ψηφοφορίας

1.   Για την ψηφοφορία σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α), η επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις μόνον εάν στην ψηφοφορία συμμετέχουν τουλάχιστον τέσσερα μέλη, ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

2.   Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.

3.   Τα πρόσωπα τα οποία έχουν παύσει να είναι μέλη ή των οποίων η θητεία έχει προσωρινά ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 8

Εσωτερικός κανονισμός

1.   Η επιτροπή εκδίδει και επικαιροποιεί, κατά περίπτωση, τον εσωτερικό κανονισμό της κατόπιν πρότασης του γενικού διευθυντή και σε συμφωνία με τον τελευταίο.

2.   Ο εσωτερικός κανονισμός διασφαλίζει ότι η επιτροπή εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τις αρχές της επιστημονικής αριστείας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας.

3.   Ειδικότερα, ο εσωτερικός κανονισμός προβλέπει:

α)

τη διαδικασία εκλογής του προέδρου και του αντιπροέδρου της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 6·

β)

την εφαρμογή των αρχών που ορίζονται στο κεφάλαιο IV·

γ)

τις διαδικασίες για την έκδοση γνώμης·

δ)

τις σχέσεις με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών φορέων·

ε)

άλλους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία της επιτροπής.

Άρθρο 9

Μεθοδολογία

1.   Η επιτροπή καθορίζει και, κατά περίπτωση, επικαιροποιεί τη μεθοδολογία για την τεχνική αξιολόγηση των υπό δοκιμή προϊόντων. Η μεθοδολογία για την οργανοληπτική ανάλυση βασίζεται σε σύγκριση των οσφρητικών ιδιοτήτων του υπό δοκιμή προϊόντος με τις αντίστοιχες των προϊόντων αναφοράς. Κατά την ανάπτυξη της μεθοδολογίας η επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες από την τεχνική ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 12.

2.   Το σχέδιο μεθοδολογίας, καθώς και κάθε μετέπειτα σχέδιο επικαιροποίησης, υποβάλλεται για έγκριση στον γενικό διευθυντή και εφαρμόζεται μόνον αφού δοθεί η εν λόγω έγκριση.

Άρθρο 10

Συμβουλές σχετικά με τα υπό δοκιμή προϊόντα

1.   Όταν η επιτροπή καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με υπό δοκιμή προϊόν, ο πρόεδρος της επιτροπής ενημερώνει όλα τα μέλη. Ο πρόεδρος μπορεί να διορίσει εισηγητή μεταξύ των μελών, ο οποίος θα συντονίσει την εξέταση ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Ο πρόεδρος υποβάλλει τελική έκθεση στην Επιτροπή και, κατά περίπτωση, στο αιτούν κράτος μέλος.

2.   Εάν η επιτροπή το κρίνει αναγκαίο για τους σκοπούς της γνωμοδότησης, ζητεί τη συμβολή της τεχνικής ομάδας που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 12. Κατά τη διαμόρφωση της γνώμης της, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες και τα στοιχεία που διαβιβάζονται από την τεχνική ομάδα. Μπορεί επίσης να λάβει υπόψη οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που διαθέτει τα οποία θεωρεί αξιόπιστα και συναφή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ.

3.   Όσον αφορά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που της έχουν παρασχεθεί από την τεχνική ομάδα, η επιτροπή, ειδικότερα:

α)

επαληθεύει ότι η τεχνική ομάδα τήρησε τους ισχύοντες κανόνες και επιστημονικά πρότυπα·

β)

αξιολογεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες, ιδίως προκειμένου να προσδιορίσει εάν είναι επαρκή για να καταλήξει σε συμπέρασμα ή εάν απαιτούνται πρόσθετα δεδομένα και πληροφορίες·

γ)

ζητεί από την τεχνική ομάδα τις διευκρινίσεις που ενδέχεται να είναι αναγκαίες προκειμένου να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.

4.   Αν η επιτροπή θεωρεί ότι τα δεδομένα ή οι πληροφορίες είναι ανεπαρκή ή έχει αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι ισχύοντες κανόνες και πρότυπα, προβαίνει σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, με το αιτούν κράτος μέλος. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την τεχνική ομάδα να επαναλάβει ορισμένες δοκιμές λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της επιτροπής.

5.   Αν η επιτροπή κρίνει ότι τηρήθηκαν οι ισχύοντες κανόνες και τα ισχύοντα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4, και ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες είναι επαρκή για να εξαχθεί συμπέρασμα, εκδίδει γνώμη σύμφωνα με την παράγραφο 2.

6.   Η επιτροπή υποβάλλει τη γνώμη της στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη που ενδεχομένως ζήτησαν την παραπομπή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ή μέχρι την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με την Επιτροπή ή το αιτούν κράτος μέλος.

Άρθρο 11

Διαβούλευση για άλλα ζητήματα

1.   Η Επιτροπή μπορεί να συμβουλεύεται την επιτροπή σχετικά με άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν ένα χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αποφασίζει, κατόπιν διαβούλευσης με τον πρόεδρο, εάν θα συγκαλέσει συνέλευση ή θα ακολουθήσει γραπτή διαδικασία.

2.   Ο πρόεδρος μπορεί να ορίσει εισηγητή μεταξύ των μελών της επιτροπής για τον συντονισμό του έργου και υποβάλλει τελική έκθεση στην Επιτροπή.

3.   Κατά τις εργασίες της, η επιτροπή εξετάζει, κατά περίπτωση, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που της παρέχονται από την τεχνική ομάδα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες διαθέτει.

Άρθρο 12

Τεχνική ομάδα οργανοληπτικών και χημικών αξιολογητών

1.   Συγκροτείται τεχνική ομάδα οργανοληπτικών και χημικών αξιολογητών («η τεχνική ομάδα») για να παρέχει στην επιτροπή αξιολόγηση των οργανοληπτικών και, όπου συντρέχει περίπτωση, των χημικών ιδιοτήτων του υπό δοκιμή προϊόντος ως μέρος της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 10. Η τεχνική ομάδα απαρτίζεται από:

α)

δύο ειδικευμένα άτομα που επιλέγονται με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους στην οργανοληπτική ανάλυση, τα οποία είναι υπεύθυνα για την πρόσληψη, κατάρτιση και εποπτεία των οργανοληπτικών αξιολογητών·

β)

οργανοληπτικούς αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται με βάση την ικανότητα οσφρητικής διάκρισης και την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται, να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις οσμές, ενώ πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία· και

γ)

δύο άτομα που επιλέγονται με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη χημική και εργαστηριακή ανάλυση, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη χημική ανάλυση των υπό δοκιμή προϊόντων.

2.   Θεσπίζεται διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που είναι αρμόδιος για τη σύσταση της τεχνικής ομάδας. Ο ανάδοχος διαθέτει την ελάχιστη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τον εξοπλισμό που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και περιλαμβάνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και γ).

Στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και στα συναφή συμβατικά έγγραφα αναφέρεται ότι η τεχνική ομάδα έχει την υποχρέωση να ενεργεί με ανεξαρτησία και να προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα. Περιλαμβάνεται περαιτέρω η απαίτηση ότι κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να προσκομίζει δεόντως συμπληρωμένη δήλωση συμφερόντων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας για την τεχνική ομάδα. Επιπλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφορών και τα συναφή συμβατικά έγγραφα περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

περιγραφή των βασικών καθηκόντων της τεχνικής ομάδας·

β)

προδιαγραφές σχετικά με τη συγκρότηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία της τεχνικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της ομάδας·

γ)

προδιαγραφές σχετικά με την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τον εξοπλισμό που έχει στη διάθεσή του ο ανάδοχος·

δ)

προδιαγραφές που αφορούν την πρόσληψη οργανοληπτικών αξιολογητών. Οι προδιαγραφές αυτές περιλαμβάνουν απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι οργανοληπτικοί αξιολογητές μπορούν να προσληφθούν μόνον κατόπιν έγκρισης των προτεινόμενων υποψηφίων από την Επιτροπή.

3.   Η οργανοληπτική ανάλυση της τεχνικής ομάδας βασίζεται στη μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9.

4.   Η οργανοληπτική ανάλυση συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, με χημική αξιολόγηση της σύνθεσης του προϊόντος μέσω χημικών αναλύσεων. Η αξιολόγηση αυτή διενεργείται κατά τρόπον ώστε να παράγονται ακριβή, συνεπή και αναπαραγώγιμα αποτελέσματα. Η διαδικασία και τα αποτελέσματα της χημικής αξιολόγησης τεκμηριώνονται.

5.   Η τεχνική ομάδα διαβιβάζει στην επιτροπή τα αποτελέσματα της δοκιμής του προϊόντος έως ορισμένη ημερομηνία η οποία συμφωνείται από την επιτροπή.

6.   Οι εργασίες της τεχνικής ομάδας εκτελούνται εντός των ορίων του ετήσιου προϋπολογισμού που διατίθεται από την Επιτροπή.

Άρθρο 13

Γραμματεία

1.   Η Επιτροπή παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες που άπτονται της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

2.   Η γραμματεία είναι υπεύθυνη για την παροχή διοικητικής υποστήριξης με σκοπό τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιτροπής και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 14

Ειδικό επίδομα

1.   Τα μέλη της επιτροπής δικαιούνται ειδικό επίδομα ως αντιστάθμισμα των προπαρασκευαστικών τους εργασιών και της συμμετοχής τους, με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, στις συνεδριάσεις της επιτροπής και σε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και που διοργανώνονται από την Επιτροπή, καθώς και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ως εισηγητές για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

2.   Το ειδικό επίδομα συνίσταται σε 450 ευρώ κατ' ανώτατο όριο, με τη μορφή ημερήσιου μοναδιαίου κόστους για κάθε πλήρη εργάσιμη ημέρα. Η συνολική αποζημίωση υπολογίζεται και στρογγυλοποιείται προς τα πάνω στο ποσό που αντιστοιχεί με προσέγγιση μισής εργάσιμης ημέρας.

3.   Η Επιτροπή επιστρέφει τα οδοιπορικά, και εφόσον ενδείκνυται, τα έξοδα διαμονής για τα μέλη και τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σε σχέση με τις δραστηριότητες της επιτροπής, σύμφωνα με τις εσωτερικές διατάξεις της Επιτροπής.

4.   Όλες οι αποζημιώσεις και οι επιστροφές των εξόδων υπόκεινται στον ετήσιο προϋπολογισμό που διατίθεται στην επιτροπή από την Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 15

Επικοινωνία

1.   Ο πρόεδρος της επιτροπής ενεργεί ως αρμόδιος επικοινωνίας με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

2.   Ο πρόεδρος ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή κάθε περίσταση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της επιτροπής.

Άρθρο 16

Ανεξαρτησία

1.   Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα. Δεν μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητές τους σε κανένα άλλο πρόσωπο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τηρούν τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και της εμπιστευτικότητας και ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον.

2.   Οι εμπειρογνώμονες που υποβάλλουν υποψηφιότητα για να διοριστούν ως μέλη της επιτροπής οφείλουν να υποβάλουν δήλωση σχετικά με οποιοδήποτε συμφέρον που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ή που ευλόγως μπορεί να θεωρηθεί ότι θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιστάσεων σχετικών με στενούς συγγενείς ή συντρόφους τους. Η υποβολή δεόντως συμπληρωμένης δήλωσης συμφερόντων είναι αναγκαία προκειμένου ένας εμπειρογνώμονας να είναι επιλέξιμος για διορισμό ως μέλος της επιτροπής. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, ο αιτών είναι επιλέξιμος για διορισμό, υπό την προϋπόθεση να θεωρείται ότι διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη.

3.   Τα μέλη της επιτροπής ενημερώνουν εγκαίρως την Επιτροπή για οποιαδήποτε τροποποίηση στις πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωσή τους, στην οποία περίπτωση πρέπει αμέσως να υποβάλουν νέα δήλωση στην οποία να εμφαίνονται οι σχετικές αλλαγές.

4.   Σε κάθε συνεδρίαση, τα μέλη της επιτροπής δηλώνουν κάθε ειδικό συμφέρον που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ή που ευλόγως μπορεί να θεωρηθεί ότι θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους σε σχέση με οποιοδήποτε σημείο της ημερήσιας διάταξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πρόεδρος μπορεί να ζητήσει από το εν λόγω μέλος να απέχει από τη συνεδρίαση ή από τμήματα της συνεδρίασης. Ο πρόεδρος ενημερώνει την Επιτροπή για την εν λόγω δήλωση και για τα μέτρα που λήφθηκαν.

5.   Τα μέλη της επιτροπής απέχουν από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή με την καπνοβιομηχανία ή τους εκπροσώπους της.

Άρθρο 17

Εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Τα μέλη της επιτροπής δεν αποκαλύπτουν καμία πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικά ευαίσθητων ή προσωπικών δεδομένων, που αποκτήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της επιτροπής ή άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ακόμη και αν έχουν παύσει να είναι μέλη. Υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας για τον σκοπό αυτό.

2.   Τα μέλη της επιτροπής συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των διαβαθμισμένων και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ, όπως ορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 (4) και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 (5). Σε περίπτωση αθέτησης των εν λόγω υποχρεώσεων, η Επιτροπή μπορεί να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα.

Άρθρο 18

Ανάληψη δέσμευσης

Τα μέλη της επιτροπής αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες της επιτροπής. Υπογράφουν δήλωση δέσμευσης για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 19

Διαφάνεια

1.   Οι δραστηριότητες της επιτροπής εκτελούνται με υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Η Επιτροπή δημοσιεύει όλα τα σχετικά έγγραφα σε ειδικό ιστότοπο και παρέχει σύνδεσμο προς τον ιστότοπο αυτόν από το μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων. Ειδικότερα, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

α)

τα ονόματα των μελών·

β)

τις δηλώσεις συμφερόντων, εμπιστευτικότητας και δέσμευσης των μελών·

γ)

τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής·

δ)

τις γνώμες που εγκρίθηκαν από την επιτροπή δυνάμει του άρθρου 10·

ε)

τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής·

στ)

τη μεθοδολογία που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν απαιτείται δημοσίευση όταν η κοινοποίηση εγγράφου ενδέχεται να υπονομεύσει την προστασία δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2016.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/779 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τον καθορισμό ενιαίων κανόνων όσον αφορά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για να καθοριστεί εάν ορισμένο προϊόν καπνού έχει χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση (βλέπε σελίδα 48 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(4)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

(5)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).