14.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 298/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2030 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Νοεμβρίου 2015

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όσον αφορά το παράρτημα I

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 εφαρμόζει στο ενωσιακό δίκαιο τις δεσμεύσεις που καθορίζονται στη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/507/ΕΚ του Συμβουλίου (2), και στο πρωτόκολλο του Aarhus του 1998 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (στο εξής «το πρωτόκολλο») της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (στο εξής «CLRTAP»), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2004/259/ΕΚ του Συμβουλίου (3).

(2)

Η απόφαση 2009/2 (4), που εγκρίθηκε από το εκτελεστικό όργανο της CLRTAP κατά την 27η σύνοδό του από τις 14 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, προσδιόρισε τις χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (στο εξής «SCCP») ως έμμονους οργανικούς ρύπους. Ως εκ τούτου, προστέθηκαν στο πρωτόκολλο για εξάλειψη, με δύο εξαιρέσεις: χρήση ως φλογοεπιβραδυντικών σε ελαστικό που χρησιμοποιείται σε ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία ή σε σφραγιστικά υλικά για φράγματα. Η απόφαση 2009/2 υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου να εξαλείψουν αυτές τις δύο χρήσεις μόλις καταστούν διαθέσιμες κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. Η απόφαση 2009/2 μεταφέρθηκε στο δίκαιο της Ένωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 519/2012 της Επιτροπής (5), στον οποίο απαριθμούνται οι SCCP στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004.

(3)

Η καταχώριση των SCCP στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 προβλέπει παρέκκλιση για την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση SCCP σε ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία και σε σφραγιστικά υλικά για φράγματα. Για να συμμορφωθεί με την απόφαση 2009/2, σύμφωνα με την εν λόγω καταχώριση, μόλις καταστούν διαθέσιμα νέα στοιχεία σχετικά με τις λεπτομέρειες των χρήσεων και ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τις παρεκκλίσεις με σκοπό να καταργηθούν σταδιακά οι υπόλοιπες χρήσεις των SCCP. Η εν λόγω επανεξέταση, ενώ υπαγορευόταν από την απόφαση 2009/2, είναι σύμφωνη με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004.

(4)

Σύμφωνα με την απόφαση 2009/2 και την καταχώριση SCCP στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004, η επανεξέταση των εξαιρέσεων θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ύπαρξη κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων για τις δύο εναπομένουσες χρήσεις. Μόλις προσδιοριστούν οι εν λόγω εναλλακτικές δυνατότητες, οι εξαιρέσεις θα πρέπει να διαγραφούν από την καταχώριση.

(5)

Το 2010 οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν φάκελο για τις SCCP με τίτλο «Αξιολόγηση των πιθανών περιορισμών για τις χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας» (στο εξής «ο φάκελος») (6). Ο φάκελος προσδιορίζει ορισμένες εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί των SCCP σε ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία και σε σφραγιστικά υλικά για φράγματα. Ο φάκελος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της εκπόνησής του από τις Κάτω Χώρες.

(6)

Μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών που έχουν προσδιοριστεί οι πιο γνωστές είναι οι χλωριωμένες παραφίνες μέσης και μακράς αλυσίδας (MCCP και LCCP), από τις οποίες οι MCCP φαίνεται να είναι η εναλλακτική επιλογή για τη μεγάλη πλειονότητα των χρηστών. Τόσο οι MCCP όσο και οι LCCP συνδυάζουν χαρακτηριστικά επιδόσεων παρόμοια με εκείνα των SCCP. Άλλες διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές περιλαμβάνουν ουσίες όπως τα οργανοφωσφορικά φλογοεπιβραδυντικά και οι φωσφορικοί πλαστικοποιητές, τα ανόργανα φλογοεπιβραδυντικά και πολλές άλλες.

(7)

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης προβλήθηκε ο προβληματισμός από ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες ότι η μετάβαση σε εναλλακτικές επιλογές ενδέχεται να μην είναι κατ' ανάγκη ομαλή, ενώ η αναδιατύπωση μπορεί να απαιτήσει σημαντικό χρόνο. Ωστόσο, παραδείγματα δείχνουν ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν ξεκινήσει τη χρήση εναλλακτικών επιλογών χωρίς σημαντικές δυσκολίες. Ιδίως όσον αφορά τις δύο εφαρμογές που εξαιρούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004, ένας μεγάλος κατασκευαστής των ταινιόδρομων δήλωσε ότι η μετάβαση σε MCCP ήταν ομαλή και είχε ως αποτέλεσμα χαμηλό μόνο κόστος. Κατά την προετοιμασία της ίδιας διαβούλευσης δύο άλλες εταιρείες επεξεργάζονταν εναλλακτικές λύσεις.

(8)

Το 2013 η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους στην εξορυκτική βιομηχανία. Από τη διαβούλευση προέκυψε ότι ταινιόδρομοι που περιέχουν SCCP έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία για σκοπούς εξόρυξης.

(9)

Όσον αφορά τα σφραγιστικά υλικά για φράγματα που περιέχουν SCCP, δεν φαίνεται να παράγονται, να διατίθενται στην αγορά ή να χρησιμοποιούνται στην Ένωση. Πράγματι, ήδη από το 2008 τα ενδιαφερόμενα μέρη επισήμαναν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (7) ότι οι SCCP δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά σε σφραγιστικά υλικά (συμπεριλαμβανομένων των σφραγιστικών υλικών για φράγματα) στην Ευρώπη.

(10)

Τον Ιούνιο του 2012 η μόνη γνωστή οντότητα που καταχώρισε παρασκευή SCCP βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) δήλωσε ότι είχε σταματήσει και ότι δεν έχει πρόθεση να αρχίσει εκ νέου παρασκευή της ουσίας.

(11)

Υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις στη χρήση των SCCP σε ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία και σε σφραγιστικά υλικά για φράγματα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υποχρεούται από την απόφαση 2009/2 και τη ρήτρα αναθεώρησης στην καταχώριση SCCP στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 να εξαλείψει αυτές τις δύο χρήσεις. Μολονότι η βιομηχανία φαίνεται να έχει προβεί οικειοθελώς στη σταδιακή κατάργηση των δύο αυτών χρήσεων, οι εξαιρέσεις στην καταχώριση θα πρέπει να διαγραφούν για να εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με τον στόχο της διεθνούς συμφωνίας για την εξάλειψη της χρήσης έμμονων οργανικών ρύπων.

(12)

Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι, όσον αφορά τις SCCP, η απαγόρευση την οποία επιβάλλει το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 δεν ισχύει για ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία και σφραγιστικά υλικά για φράγματα που χρησιμοποιούνται ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού ή πριν από αυτήν.

(13)

Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι προϊόντα που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 0,15 % κατά βάρος επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά και να χρησιμοποιηθούν, καθώς πρόκειται για την ποσότητα των SCCP που μπορεί να υπάρχει ως πρόσμειξη σε προϊόν που παράγεται με MCCP.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (9),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7.

(2)  Απόφαση 2006/507/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 209 της 31.7.2006, σ. 1).

(3)  Απόφαση 2004/259/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 35).

(4)  C.N. 556.2010.TREATIES-4.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 519/2012 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όσον αφορά το παράρτημα I (ΕΕ L 159 της 20.6.2012, σ. 1).

(6)  Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs) [Αξιολόγηση των πιθανών περιορισμών για τις χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (SCCP)], που εκπονήθηκε για το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM), Κάτω Χώρες, RPA Ιούλιος 2010.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(9)  Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος B του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004, η καταχώριση για χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.

Κατά παρέκκλιση, επιτρέπονται η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ουσιών ή παρασκευασμάτων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 1 % κατά βάρος ή αντικειμένων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 0,15 % κατά βάρος.

2.

Η χρήση επιτρέπεται για:

α)

ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία και σφραγιστικά υλικά για φράγματα που περιέχουν SCCP οι οποίες χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά την 4η Δεκεμβρίου 2015· και

β)

αντικείμενα που περιέχουν SCCP εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α) και χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά τη 10η Ιουλίου 2012.

3.

Στα προϊόντα που αναφέρονται στο σημείο 2 ανωτέρω εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο και τέταρτο εδάφιο.»