12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2017 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τους προσαρμοσμένους συντελεστές για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον συναλλαγματικό κίνδυνο για νομίσματα προσδεδεμένα στο ευρώ, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 109α παράγραφος 2 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι προσαρμογές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν υπόψη τα λεπτομερή κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 188 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής (2).

(2)

Προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνεκτική αντιμετώπιση των νομισμάτων που είναι προσδεδεμένα στο ευρώ, στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον συναλλαγματικό κίνδυνο, θα πρέπει να παρέχονται προσαρμοσμένοι συντελεστές για τον συναλλαγματικό κίνδυνο σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ του ευρώ και των νομισμάτων που είναι προσδεδεμένα στο ευρώ, καθώς και σε σχέση με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ δύο νομισμάτων προσδεδεμένων στο ευρώ.

(3)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στην Επιτροπή.

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προσαρμοσμένοι συντελεστές για τον συναλλαγματικό κίνδυνο όταν το τοπικό ή το ξένο νόμισμα είναι το ευρώ

Όταν το τοπικό ή το ξένο νόμισμα είναι το ευρώ, για τους σκοπούς του άρθρου 188 παράγραφοι 3 και 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, ο συντελεστής του 25 % αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

α)

0,39 % όταν το άλλο νόμισμα είναι η δανική κορόνα (DKK)·

β)

1,81 % όταν το άλλο νόμισμα είναι το λέβα (BGN)·

γ)

2,18 % όταν το άλλο νόμισμα είναι το φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής (BCEAO) (XOF)·

δ)

1,96 % όταν το άλλο νόμισμα είναι το φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής (BEAC) (XAF)·

ε)

2,00 % όταν το άλλο νόμισμα είναι το φράγκο Κομορών (KMF).

Άρθρο 2

Προσαρμοσμένοι συντελεστές για τον συναλλαγματικό κίνδυνο όταν το τοπικό και το ξένο νόμισμα είναι προσδεδεμένα στο ευρώ

Για τους σκοπούς του άρθρου 188 παράγραφοι 3 και 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, ο συντελεστής του 25 % αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

α)

2,24 % όταν τα δύο νομίσματα είναι η DKK και το BGN·

β)

2,62 % όταν τα δύο νομίσματα είναι η DKK και το XOF·

γ)

2,40 % όταν τα δύο νομίσματα είναι η DKK και το XAF·

δ)

2,44 % όταν τα δύο νομίσματα είναι η DKK και το KMF·

ε)

4,06 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το BGN και το XOF·

στ)

3,85 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το BGN και το XAF·

ζ)

3,89 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το BGN και το KMF·

η)

4,23 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το XOF και το XAF·

θ)

4,27 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το XOF και το KMF·

ι)

4,04 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το XAF και το KMF.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).