14.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 299/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1998 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Νοεμβρίου 2015

σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει λεπτομερή μέτρα εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και των γενικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, τα οποία συμπληρώνουν τα κοινά βασικά πρότυπα.

(2)

Εάν τα μέτρα αυτά περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες αεροπορικής ασφάλειας, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο χειρισμού σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 (2), όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά πρέπει να εγκριθούν χωριστά με εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής που θα απευθύνεται στα κράτη μέλη και δεν πρέπει να δημοσιευτούν.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 (3) της Επιτροπής, ο οποίος καθορίζει τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, έχει τροποποιηθεί 20 φορές από την έναρξη ισχύος του. Για να εξασφαλιστεί σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου, πρέπει, επομένως, να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέα πράξη με την οποία θα ενοποιείται η αρχική πράξη με όλες τις τροποποιήσεις της. Η νέα πράξη πρέπει επίσης να διευκρινιστεί και να επικαιροποιηθεί, όπου κρίνεται σκόπιμο, με βάση την αποκτώμενη πρακτική πείρα και τις συναφείς τεχνολογικές εξελίξεις.

(4)

Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι είναι ανάλογα με την εξέλιξη της απειλής.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα λεπτομερή μέτρα εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, και τα γενικά μέτρα που συμπληρώνουν τα ανωτέρω κοινά βασικά πρότυπα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 καταργείται. Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72.

(2)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες (ΕΕ L 55 της 5.3.2010, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ

1.0.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.0.1.   Η αρμόδια αρχή, ο φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, ο αερομεταφορέας ή ο υπεύθυνος φορέας σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 εξασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

1.0.2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, αεροσκάφη, λεωφορεία, οχήματα μεταφοράς αποσκευών ή αλλά μεταφορικά μέσα, διάδρομοι διέλευσης, γέφυρες επιβίβασης θεωρούνται μέρος του αερολιμένα.

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «ασφαλισμένη αποσκευή» νοείται η προς αναχώρηση παραδιδόμενη αποσκευή, η οποία έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας και προστατεύεται με φυσικό τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η ενδεχόμενη τοποθέτηση αντικειμένων μέσα σε αυτήν.

1.0.3.   Με την επιφύλαξη των κριτηρίων για τη χορήγηση παρεκκλίσεων που καθορίζονται στο μέρος IΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 272/2009 της Επιτροπής (1), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει ειδικές διαδικασίες ασφάλειας ή εξαιρέσεις για την προστασία και την ασφάλεια των ελεγχόμενων χώρων αερολιμένων τις ημέρες κατά τις οποίες έχουν προγραμματισθεί για αναχώρηση το πολύ οκτώ πτήσεις, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί φόρτωση, εκφόρτωση, επιβίβαση ή αποβίβαση μόνον σε ένα αεροσκάφος κάθε φορά, είτε εντός ζωτικού τμήματος της αυστηρά ελεγχόμενης περιοχής ασφάλειας αερολιμένα είτε σε αερολιμένα που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 1.1.3.

1.0.4.   Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως «αντικείμενα που μεταφέρονται από πρόσωπα πλην των επιβατών» νοούνται τα αντικείμενα που προορίζονται για προσωπική χρήση του προσώπου που τα μεταφέρει.

1.0.5.   Οι αναφορές σε τρίτες χώρες στο παρόν κεφάλαιο και, κατά περίπτωση, στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής C(2015)8005 final (2), περιλαμβάνουν άλλες χώρες και εδάφη όπου, σύμφωνα με το άρθρο 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του τίτλου VI του μέρους τρία της εν λόγω Συνθήκης.

1.1.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ

1.1.1.   Όρια

1.1.1.1.   Τα όρια μεταξύ αστικής περιοχής, ελεγχόμενων περιοχών, αυστηρά ελεγχόμενων περιοχών ασφάλειας, ζωτικών τμημάτων και, κατά περίπτωση, οριοθετημένων περιοχών καθορίζονται με σαφήνεια σε κάθε αερολιμένα, ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας σε καθεμία από τις περιοχές αυτές.

1.1.1.2.   Το όριο μεταξύ αστικής περιοχής και ελεγχόμενων χώρων συνίσταται σε φυσικό εμπόδιο, το οποίο είναι ευδιάκριτο στο ευρύ κοινό και δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

1.1.2.   Αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας

1.1.2.1.   Οι αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

τμήμα αερολιμένα στο οποίο έχουν πρόσβαση οι αναχωρούντες επιβάτες που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας· και

β)

τμήμα αερολιμένα μέσω που οποίου επιτρέπεται η διέλευση ή η κράτηση προς αναχώρηση παραδιδόμενων αποσκευών που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας, εκτός εάν πρόκειται για ασφαλισμένες αποσκευές· και

γ)

τμήμα αερολιμένα καθορισμένο για τη στάθμευση αεροσκάφους στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί επιβίβαση ή φόρτωση.

1.1.2.2.   Τμήμα αερολιμένα θεωρείται αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται οι αναφερόμενες στο σημείο 1.1.2.1 δραστηριότητες.

Αμέσως πριν τον καθορισμό μιας αυστηρά ελεγχόμενης περιοχής ασφάλειας, πραγματοποιείται έρευνα ασφάλειας των τμημάτων που θα μπορούσαν να έχουν επιμολυνθεί από παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, ώστε να διασφαλισθεί εύλογα ότι δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα. Η παρούσα πρόνοια θεωρείται ότι πληρούται για αεροσκάφη που υποβάλλονται σε έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους.

1.1.2.3.   Όποτε ενδέχεται μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν εισέλθει σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας, πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν έρευνα ασφάλειας των τμημάτων που θα μπορούσαν να έχουν επιμολυνθεί, ώστε να διασφαλισθεί εύλογα ότι δεν περιέχουν απαγορευμένα αντικείμενα. Η παρούσα διάταξη θεωρείται ότι πληρούται για αεροσκάφη που υποβάλλονται σε έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους.

1.1.3.   Ζωτικά τμήματα των αυστηρά ελεγχόμενων περιοχών ασφάλειας

1.1.3.1.   Ζωτικά τμήματα καθορίζονται σε αερολιμένες στους οποίους άνω των 40 μελών του προσωπικού διαθέτουν δελτία ταυτότητας αερολιμένα που παρέχουν πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας.

1.1.3.2.   Τα ζωτικά τμήματα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

όλα τα τμήματα του αερολιμένα στα οποία έχουν πρόσβαση οι αναχωρούντες επιβάτες που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας· και

β)

όλα τα τμήματα του αερολιμένα μέσω των οποίων επιτρέπεται η διέλευση ή η κράτηση προς αναχώρηση παραδιδόμενων αποσκευών που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας, εκτός εάν πρόκειται για ασφαλισμένες αποσκευές.

Τμήμα αερολιμένα θεωρείται ζωτικό τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται οι αναφερόμενες στα στοιχεία α) ή β) δραστηριότητες.

1.1.3.3.   Αμέσως πριν από τον καθορισμό ζωτικού τμήματος, πραγματοποιείται έρευνα ασφάλειας των τμημάτων που θα μπορούσαν να έχουν επιμολυνθεί, ώστε να διασφαλισθεί εύλογα ότι δεν περιέχουν απαγορευμένα αντικείμενα. Η παρούσα διάταξη θεωρείται ότι πληρούται για αεροσκάφη που υποβάλλονται σε έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους.

1.1.3.4.   Όσες φορές πρόσωπα ή επιβάτες και μέλη πληρωμάτων που φθάνουν από τρίτες χώρες μη αναφερόμενες στο προσάρτημα 4-B και δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας ενδέχεται να είχαν πρόσβαση σε ζωτικά τμήματα, πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν έρευνα ασφαλείας των τμημάτων εκείνων που θα μπορούσαν να έχουν επιμολυνθεί, ώστε να διασφαλισθεί εύλογα ότι δεν περιέχουν απαγορευμένα αντικείμενα.

Η παράγραφος 1 θεωρείται ότι πληρούται για αεροσκάφη που υποβάλλονται σε έρευνα ασφαλείας αεροσκάφους.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για πρόσωπα που είχαν πρόσβαση σε ζωτικά τμήματα καλυπτόμενα από τα σημεία 1.3.2 και 4.1.1.7.

Όσον αφορά επιβάτες ή μέλη πληρωμάτων που φθάνουν από τρίτες χώρες άλλες από τις αναφερόμενες στο προσάρτημα 4-B, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνον για τα ζωτικά τμήματα που χρησιμοποιούνται από αναχωρούντες επιβάτες και/ή παραδιδόμενες αποσκευές που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας που δεν αναχωρούν με το ίδιο αεροσκάφος με εκείνο των επιβατών αυτών και των μελών πληρώματος.

1.2.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1.2.1.   Πρόσβαση σε ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα

1.2.1.1.   Η πρόσβαση σε ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα επιτρέπεται μόνον σε πρόσωπα και οχήματα με έννομο λόγο να βρίσκονται στον χώρο αυτό. Για ξεναγήσεις στον αερολιμένα συνοδεία εξουσιοδοτημένων προσώπων θεωρείται ότι υπάρχει έννομος λόγος.

1.2.1.2.   Για να επιτραπεί η πρόσβαση σε ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα, το πρόσωπο πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια.

1.2.1.3.   Για να επιτραπεί η πρόσβαση σε ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα, το όχημα πρέπει να φέρει άδεια εισόδου.

1.2.1.4.   Τα πρόσωπα που βρίσκονται σε ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα επιδεικνύουν την άδεια εισόδου τους σε περίπτωση ελέγχου.

1.2.2.   Πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας

1.2.2.1.   Η πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας αερολιμένα επιτρέπεται μόνον σε πρόσωπα και οχήματα με έννομο λόγο να βρίσκονται στον χώρο αυτό. Για ξεναγήσεις στον αερολιμένα συνοδεία εξουσιοδοτημένων προσώπων θεωρείται ότι υπάρχει έννομος λόγος.

1.2.2.2.   Για να επιτραπεί η πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας αερολιμένα, το πρόσωπο πρέπει να επιδεικνύει μία από τις κάτωθι εξουσιοδοτήσεις:

α)

έγκυρη κάρτα επιβίβασης ή ισοδύναμο αυτής, ή

β)

έγκυρο δελτίο ταυτότητας πληρώματος, ή

γ)

έγκυρο δελτίο ταυτότητας αερολιμένα, ή

δ)

έγκυρο δελτίο ταυτότητας της αρμόδιας εθνικής αρχής, ή

ε)

έγκυρο δελτίο ταυτότητας αρχής παρακολούθησης της συμμόρφωσης αναγνωρισμένο από την αρμόδια εθνική αρχή.

Εναλλακτικά, η πρόσβαση επιτρέπεται μετά από θετική ταυτοποίηση με εξακρίβωση των βιομετρικών στοιχείων.

1.2.2.3.   Για να επιτραπεί η πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας αερολιμένα, το όχημα πρέπει να φέρει έγκυρη άδεια εισόδου.

1.2.2.4.   Η έγκυρη κάρτα επιβίβασης ή ισοδύναμο αυτής που αναφέρεται στο σημείο 1.2.2.2 στοιχείο α) ελέγχεται πριν επιτραπεί η είσοδος προσώπου σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας αερολιμένα, ώστε να διασφαλισθεί εύλογα η εγκυρότητά της.

Το δελτίο ταυτότητας που αναφέρεται στο σημείο 1.2.2.2 στοιχεία β) — ε), αντίστοιχα, ελέγχεται πριν επιτραπεί η είσοδος προσώπου σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας αερολιμένα, ώστε να εξακριβώνεται εύλογα η εγκυρότητά της και η αντιστοιχία με τον κάτοχό της.

Όταν γίνεται χρήση των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, η εξακρίβωση εξασφαλίζει ότι το πρόσωπο που ζητεί άδεια πρόσβασης σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας διαθέτει μία από τις εξουσιοδοτήσεις που απαριθμούνται στο σημείο 1.2.2.2 και ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση είναι έγκυρη και ότι δεν έχει αρθεί η ισχύς της.

1.2.2.5.   Για να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας αερολιμένα, τα σημεία πρόσβασης ελέγχονται:

α)

με ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο περιορίζει την πρόσβαση κάθε φορά σε ένα μόνον πρόσωπο· ή

β)

από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο πρόσβασης.

Η αρμόδια αρχή δύναται να ορίσει στο εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ότι ο περιορισμός σε ένα άτομο κάθε φορά κατά το στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται στα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τα όργανα επιβολής του νόμου.

1.2.2.6.   Η άδεια εισόδου οχήματος ελέγχεται πριν επιτραπεί η είσοδος του οχήματος σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας αερολιμένα ώστε να εξακριβώνεται εύλογα η εγκυρότητά της και η αντιστοιχία της με το όχημα.

1.2.2.7.   Η πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας αερολιμένα υπόκειται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

1.2.3.   Απαιτήσεις για δελτία ταυτότητας πληρώματος της ΕΕ και δελτία ταυτότητας αερολιμένα

1.2.3.1.   Η έκδοση δελτίου ταυτότητας πληρώματος για μέλος πληρώματος απασχολούμενο σε αερομεταφορέα της Ένωσης και η έκδοση δελτίου ταυτότητας αερολιμένα επιτρέπεται μόνον για πρόσωπο που το χρειάζεται για λόγους εργασίας και έχει υποβληθεί με επιτυχία σε έλεγχο του ιστορικού του σύμφωνα με το σημείο 11.1.3.

1.2.3.2.   Τα δελτία ταυτότητας πληρώματος και αερολιμένα εκδίδονται για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

1.2.3.3.   Δελτίο ταυτότητας προσώπου που κρίθηκε ακατάλληλο έπειτα από έλεγχο του ιστορικού του αποσύρεται αμέσως.

1.2.3.4.   Ο κάτοχος δελτίου ταυτότητος φέρει πάντοτε το δελτίο σε ευδιάκριτο σημείο τουλάχιστον όποτε βρίσκεται σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας αερολιμένα.

Πρόσωπο, το οποίο δεν φέρει ευδιάκριτα δελτίο ταυτότητας σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας αερολιμένα όπου δεν υπάρχουν επιβάτες, ελέγχεται από πρόσωπα αρμόδια για την εφαρμογή του σημείου 1.5.1 στοιχείο γ) και, κατά περίπτωση, αναφέρεται αρμοδίως.

1.2.3.5.   Το δελτίο ταυτότητος επιστρέφεται αμέσως στην εκδίδουσα αρχή:

α)

εφόσον το ζητήσει η εκδίδουσα αρχή, ή

β)

με τη λήξη της υπαλληλικής σχέσης, ή

γ)

με την αλλαγή του εργοδότη, ή

δ)

με την αλλαγή της ανάγκης πρόσβασης σε περιοχές για την οποία χορηγήθηκε η άδεια, ή

ε)

με τη λήξη ισχύος του δελτίου, ή

στ)

με την απόσυρση του δελτίου.

1.2.3.6.   Η απώλεια, κλοπή ή μη επιστροφή δελτίου ταυτότητας κοινοποιείται αμέσως στην εκδίδουσα αρχή.

1.2.3.7.   Ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας απενεργοποιείται αμέσως μετά την επιστροφή, τη λήξη, την απόσυρσή του ή την κοινοποίηση απώλειας, κλοπής ή μη επιστροφής του.

1.2.3.8.   Τα δελτία ταυτότητας πληρώματος της ΕΕ και τα δελτία ταυτότητας αερολιμένα υπόκεινται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

1.2.4.   Συμπληρωματικές απαιτήσεις για δελτία ταυτότητας πληρώματος της ΕΕ

1.2.4.1.   Το δελτίο ταυτότητας πληρώματος μέλους πληρώματος απασχολούμενου σε αερομεταφορέα της Ένωσης φέρει:

α)

το ονοματεπώνυμο και τη φωτογραφία του κατόχου, και

β)

την ονομασία του αερομεταφορέα, και

γ)

τη λέξη «crew» στην αγγλική γλώσσα, και

δ)

ημερομηνία λήξης.

1.2.5.   Συμπληρωματικές απαιτήσεις για τα δελτία ταυτότητας αερολιμένα

1.2.5.1.   Το δελτίο ταυτότητας αερολιμένα φέρει:

α)

το ονοματεπώνυμο και τη φωτογραφία του κατόχου, και

β)

το ονοματεπώνυμο του εργοδότη του κατόχου, εκτός εάν αυτό προγραμματίζεται ηλεκτρονικά, και

γ)

την ονομασία είτε της εκδίδουσας αρχής ή του αερολιμένα, και

δ)

τις περιοχές του αερολιμένα στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση του κατόχου τού δελτίου, και

ε)

την ημερομηνία λήξης του δελτίου, εκτός εάν αυτή προγραμματίζεται ηλεκτρονικά.

Επιτρέπεται η αντικατάσταση των ονομάτων και των περιοχών πρόσβασης με ισοδύναμη ταυτοποίηση.

1.2.5.2.   Για να αποφευχθεί η παράνομη χρήση των δελτίων ταυτότητας αερολιμένα, εφαρμόζεται σύστημα που διασφαλίζει εύλογα τον εντοπισμό απόπειρας χρήσης δελτίων που έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή δεν έχουν επιστραφεί. Σε περίπτωση εντοπισμού, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα.

1.2.6.   Απαιτήσεις για άδεια εισόδου οχήματος

1.2.6.1.   Η έκδοση άδειας εισόδου οχήματος επιτρέπεται μόνον εφόσον κριθεί απαραίτητη για επιχειρησιακούς λόγους.

1.2.6.2.   Η άδεια εισόδου οχήματος είναι ειδική για κάθε όχημα και φέρει:

α)

τις περιοχές του αερολιμένα στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση του οχήματος, και

β)

την ημερομηνία λήξης.

Στις ηλεκτρονικές άδειες εισόδου δεν χρειάζεται να αναγράφονται οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση του οχήματος, ούτε η ημερομηνία λήξης, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά είναι ηλεκτρονικά αναγνώσιμα και ελέγχθηκαν πριν από τη χορήγηση της άδειας εισόδου σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας.

1.2.6.3.   Ηλεκτρονική άδεια εισόδου τοποθετείται στο όχημα κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε άλλο όχημα.

1.2.6.4.   Η άδεια εισόδου οχήματος τοποθετείται σε ευδιάκριτο σημείο, όποτε το όχημα βρίσκεται σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα.

1.2.6.5.   Η άδεια εισόδου οχήματος επιστρέφεται αμέσως στην εκδίδουσα αρχή:

α)

εφόσον το ζητήσει η εκδίδουσα αρχή, ή

β)

εφόσον το όχημα δεν χρησιμοποιείται πλέον για την πρόσβαση σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα, ή

γ)

με τη λήξη ισχύος της αδείας, εκτός εάν ακυρώνεται αυτόματα.

1.2.6.6.   Η απώλεια, κλοπή ή αδυναμία επιστροφής άδειας εισόδου οχήματος κοινοποιείται αμέσως στην εκδίδουσα αρχή.

1.2.6.7.   Η ηλεκτρονική άδεια εισόδου οχήματος απενεργοποιείται αμέσως μετά την επιστροφή, τη λήξη της ή την κοινοποίηση απώλειας, κλοπής ή μη επιστροφής της.

1.2.6.8.   Για να αποφευχθεί η παράνομη χρήση των αδειών εισόδου οχήματος, εφαρμόζεται σύστημα που διασφαλίζει εύλογα τον εντοπισμό απόπειρας χρήσης αδειών που έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή δεν έχουν επιστραφεί. Σε περίπτωση εντοπισμού, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα.

1.2.6.9.   Οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται μόνον σε ελεγχόμενους χώρους του αερολιμένα και δεν έχουν άδεια να κυκλοφορούν σε δημόσιους δρόμους, επιτρέπεται να εξαιρούνται της εφαρμογής των σημείων 1.2.6.2 έως 1.2.6.8, με την προϋπόθεση ότι φέρουν ευκρινή εξωτερική σήμανση ότι είναι επιχειρησιακά οχήματα που χρησιμοποιούνται στον συγκεκριμένο αερολιμένα.

1.2.7.   Πρόσβαση με συνοδεία

1.2.7.1.   Μέλη πληρώματος, εκτός όσων διαθέτουν έγκυρο δελτίο ταυτότητας αερολιμένα, συνοδεύονται πάντοτε όταν βρίσκονται σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας εκτός από:

α)

τις περιοχές με ενδεχόμενη παρουσία επιβατών, και

β)

τις περιοχές σε άμεση γειτνίαση με το αεροσκάφος με το οποίο είτε αφίχθησαν είτε θα αναχωρήσουν, και

γ)

τις περιοχές που προορίζονται για πληρώματα, και

δ)

τις αποστάσεις μεταξύ του αεροσταθμού ή του σημείου πρόσβασης και του αεροσκάφους με το οποίο τα μέλη του πληρώματος αφίχθησαν ή θα αναχωρήσουν.

1.2.7.2.   Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να εξαιρεθεί ένα πρόσωπο από τις απαιτήσεις του σημείου 1.2.5.1 και τις υποχρεώσεις ελέγχου του ιστορικού του με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται πάντοτε εφόσον βρίσκεται σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας. Πρόσωπο επιτρέπεται να εξαιρεθεί από την απαίτηση συνοδείας εάν το εν λόγω πρόσωπο επιδεικνύει εξουσιοδότηση και διαθέτει έγκυρο δελτίο ταυτότητας αερολιμένα.

1.2.7.3.   Ο συνοδός:

α)

διαθέτει έγκυρο δελτίο ταυτότητας όπως αναφέρεται στο σημείο 1.2.2.2 στοιχεία γ), δ) ή ε), και

β)

είναι εξουσιοδοτημένος να συνοδεύει σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας, και

γ)

έχει πάντοτε υπό την άμεση επίβλεψή του το (τα) πρόσωπο(-α) που συνοδεύει, και

δ)

εξασφαλίζει εύλογα ότι το (τα) πρόσωπο(-α) που συνοδεύει δεν διαπράττει(-ουν) παραβίαση της ασφάλειας.

1.2.7.4.   Όχημα επιτρέπεται να εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του σημείου 1.2.6 με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται πάντοτε εφόσον βρίσκεται σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα.

1.2.7.5.   Όποτε επιβάτης δεν ταξιδεύει ως αποτέλεσμα σύμβασης αερομεταφοράς που οδηγεί στην έκδοση κάρτας επιβίβασης ή ισοδύναμου εγγράφου, επιτρέπεται μέλος του πληρώματος που συνοδεύει το εν λόγω πρόσωπο να εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του σημείου 1.2.7.3 στοιχείο α).

1.2.8.   Άλλες εξαιρέσεις

Άλλες εξαιρέσεις υπόκεινται στις διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

1.3.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ

1.3.1.   Έλεγχος ασφαλείας προσώπων πλην των επιβατών και των αντικειμένων που μεταφέρουν

1.3.1.1.   Πρόσωπα πλην των επιβατών υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας με ένα από τα ακόλουθα μέσα:

α)

έλεγχο με τα χέρια·

β)

διέλευση από πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (WTMD)·

γ)

σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών·

δ)

εξοπλισμό ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD)·

ε)

σαρωτή ασφαλείας που δεν λειτουργεί με ιονίζουσα ακτινοβολία·

στ)

εξοπλισμό ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD) σε συνδυασμό με φορητούς ανιχνευτές μετάλλων (HHMD).

1.3.1.2.   Τα σημεία 4.1.1.3 – 4.1.1.6 και 4.1.1.10 – 4.1.1.11 εφαρμόζονται για τον έλεγχο ασφαλείας προσώπων πλην των επιβατών.

1.3.1.3.   Οι σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών και ο εξοπλισμός ETD επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον ως συμπληρωματικό μέσο ελέγχου ασφαλείας προσώπων πλην των επιβατών ή σε μη προβλέψιμη εναλλαγή με ελέγχους με τα χέρια, WTMD ή σαρωτές ασφαλείας.

1.3.1.4.   Αντικείμενα που μεταφέρονται από πρόσωπα πλην των επιβατών υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας με ένα από τα ακόλουθα μέσα:

α)

έλεγχο με τα χέρια·

β)

ακτινοσκοπικό εξοπλισμό·

γ)

συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS)·

δ)

σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών·

ε)

εξοπλισμό ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD).

1.3.1.5.   Τα σημεία 4.1.2.4 – 4.1.2.7 και 4.1.2.11 εφαρμόζονται για τον έλεγχο ασφαλείας αντικειμένων που μεταφέρουν πρόσωπα πλην των επιβατών.

1.3.1.6.   Οι σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών και ο εξοπλισμός ETD επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον ως συμπληρωματικό μέσο ελέγχου ασφαλείας αντικειμένων που μεταφέρουν πρόσωπα πλην των επιβατών ή σε μη προβλέψιμη εναλλαγή με ελέγχους με τα χέρια, ακτινοσκοπικό εξοπλισμό ή εξοπλισμό EDS.

1.3.1.7.   Εφόσον πρόσωπα πλην των επιβατών και τα αντικείμενα που μεταφέρουν πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας σε συνεχή τυχαία δειγματοληπτική βάση, η συχνότητα του ελέγχου καθορίζεται από την αρμόδια αρχή κατόπιν αξιολόγησης επικινδυνότητας.

1.3.1.8.   Ο έλεγχος ασφαλείας προσώπων πλην των επιβατών και των αντικειμένων που μεταφέρουν υπόκειται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

1.3.2.   Εξαιρέσεις και ειδικές διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας

1.3.2.1.   Η αρμόδια αρχή μπορεί, για αντικειμενικούς λόγους, να επιτρέψει σε πρόσωπα πλην των επιβατών να εξαιρεθούν του ελέγχου ασφαλείας ή να υποβληθούν σε ειδικές διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά συνοδεύονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σύμφωνα με το σημείο 1.2.7.3.

1.3.2.2.   Πρόσωπα πλην των επιβατών που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας, τα οποία εγκαταλείπουν προσωρινά ζωτικά τμήματα, επιτρέπεται να εξαιρεθούν του ελέγχου ασφαλείας κατά την επιστροφή τους, με την προϋπόθεση ότι παρέμειναν υπό τη συνεχή επίβλεψη εξουσιοδοτημένων προσώπων, ώστε να διασφαλίζεται εύλογα ότι δεν έχουν εισαχθεί απαγορευμένα αντικείμενα στα εν λόγω ζωτικά τμήματα.

1.3.2.3.   Οι εξαιρέσεις και οι ειδικές διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας υπόκεινται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

1.4.   ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1.4.1.   Οχήματα εισερχόμενα σε ζωτικά τμήματα

1.4.1.1.   Όλα τα οχήματα εξετάζονται πριν την είσοδό τους σε ζωτικά τμήματα. Προστατεύονται από παράνομη παρέμβαση από τη λήξη της εξέτασής τους έως την είσοδό τους σε ζωτικά τμήματα.

1.4.1.2.   Ο οδηγός και τυχόν λοιποί επιβαίνοντες στο όχημα εξέρχονται από το όχημα κατά την εξέταση του οχήματος. Τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να εξέλθουν από το όχημα μαζί με τα προσωπικά τους αντικείμενα για τη διενέργεια ελέγχου ασφαλείας.

1.4.1.3.   Καθορίζονται μέθοδοι με τις οποίες εξασφαλίζεται η τυχαία επιλογή των σημείων που πρέπει να εξετασθούν.

1.4.1.4.   Τα οχήματα που εισέρχονται σε ζωτικά σημεία υπόκεινται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

1.4.2.   Οχήματα εισερχόμενα σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας πλην των ζωτικών τμημάτων

1.4.2.1.   Ο οδηγός και τυχόν λοιποί επιβαίνοντες στο όχημα εξέρχονται από το όχημα κατά την εξέταση του οχήματος. Τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να εξέλθουν από το όχημα μαζί με τα προσωπικά τους αντικείμενα για τη διενέργεια ελέγχου ασφαλείας.

1.4.2.2.   Καθορίζονται μέθοδοι με τις οποίες εξασφαλίζεται η τυχαία επιλογή τόσο των οχημάτων όσο και των σημείων τους που πρέπει να εξετασθούν.

1.4.2.3.   Τα οχήματα που εισέρχονται σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας πλην των ζωτικών τμημάτων υπόκεινται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

1.4.3.   Μέθοδοι εξέτασης

1.4.3.1.   Η έρευνα με τα χέρια συνίσταται σε ενδελεχή έλεγχο με τα χέρια επιλεγμένων σημείων, καθώς και του περιεχομένου, ώστε να εξασφαλιστεί εύλογα ότι οι χώροι αυτοί δεν περιέχουν απαγορευμένα αντικείμενα.

1.4.3.2.   Η χρήση των κάτωθι μεθόδων επιτρέπεται μόνον ως συμπληρωματικό μέσο εξέτασης:

α)

σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών· και

β)

εξοπλισμός ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD).

1.4.3.3.   Οι μέθοδοι εξέτασης υπόκεινται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

1.4.4.   Εξαιρέσεις και ειδικές διαδικασίες εξέτασης

1.4.4.1.   Η αρμόδια αρχή δύναται, για αντικειμενικούς λόγους, να επιτρέψει να εξαιρεθούν από την εξέταση οχήματα, ή να υποβληθούν σε ειδικές διαδικασίες εξέτασης, με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συνοδείας σύμφωνα με το σημείο 1.2.7.3.

1.4.4.2.   Οι εξαιρέσεις και οι ειδικές διαδικασίες εξέτασης υπόκεινται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

1.5.   ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1.5.1.   Επιτήρηση ή περιπολίες πραγματοποιούνται για να παρακολουθούνται:

α)

τα όρια μεταξύ αστικής περιοχής, ελεγχόμενου χώρου του αερολιμένα, αυστηρά ελεγχόμενων περιοχών ασφάλειας, ζωτικών τμημάτων και, κατά περίπτωση, οριοθετημένων περιοχών· και

β)

οι περιοχές των αεροσταθμών ή πλησίον αυτών οι οποίες είναι προσβάσιμες στο κοινό, καθώς και οι χώροι στάθμευσης και οι οδικές προσβάσεις· και

γ)

η επίδειξη και η εγκυρότητα των δελτίων ταυτότητας προσώπων σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας πλην των περιοχών με παρουσία επιβατών· και

δ)

η επίδειξη και η εγκυρότητα των αδειών εισόδου οχημάτων σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα· και

ε)

οι παραδιδόμενες αποσκευές, το φορτίο και το ταχυδρομείο, οι προμήθειες πτήσης και το εταιρικό ταχυδρομείο και τα υλικά αερομεταφορέα σε ζωτικά τμήματα από όπου πρόκειται να φορτωθούν.

1.5.2.   Η συχνότητα και τα μέσα επιτήρησης και των περιπολιών βασίζονται σε αξιολόγηση επικινδυνότητας και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Συνεκτιμώνται:

α)

το μέγεθος του αερολιμένα, καθώς και ο αριθμός και η φύση των πτήσεων, και

β)

η διάταξη του αερολιμένα, και ιδίως η αλληλεξάρτηση μεταξύ των καθορισμένων περιοχών του αερολιμένα, και

γ)

οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των μέσων επιτήρησης και των περιπολιών.

Τα μέρη της αξιολόγησης επικινδυνότητας που αφορούν τη συχνότητα και τα μέσα επιτήρησης και περιπολιών, εφόσον ζητηθεί, διατίθενται γραπτώς για σκοπούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης.

1.5.3.   Η επιτήρηση και οι περιπολίες δεν ακολουθούν προβλέψιμο μοντέλο. Η εγκυρότητα των δελτίων ταυτότητας ελέγχεται σε τυχαία βάση.

1.5.4.   Λαμβάνονται μέτρα για να αποτρέπεται η παραβίαση των σημείων ελέγχου ασφάλειας από πρόσωπα και, εφόσον σημειωθεί παραβίαση, να αντιμετωπίζεται και να επανορθώνεται έγκαιρα η παραβίαση και οι επιπτώσεις της.

1.6.   ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

1.6.1.   Πρόσωπα πλην των επιβατών δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν μέσα σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο προσάρτημα 1-Α.

1.6.2.   Εξαίρεση από το σημείο 1.6.1 επιτρέπεται υπό τον όρο ότι το πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο να μεταφέρει απαγορευμένα αντικείμενα μέσα σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα απαραίτητα για τη λειτουργία αερολιμενικών εγκαταστάσεων ή αεροσκαφών ή για να εκτελέσει καθήκοντα κατά την πτήση.

1.6.3.   Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιστοίχιση του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να μεταφέρει ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο προσάρτημα 1-Α με το μεταφερόμενο αντικείμενο:

α)

το πρόσωπο διαθέτει εξουσιοδότηση και τη φέρει μαζί του. Η εξουσιοδότηση είτε αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας που επιτρέπει την πρόσβαση στις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας, είτε επισημαίνεται σε χωριστή γραπτή δήλωση. Η εξουσιοδότηση καταγράφει το (τα) αντικείμενο(-α) που επιτρέπεται να μεταφέρεται(-ονται), είτε ως κατηγορία αντικειμένων είτε ως συγκεκριμένο αντικείμενο. Εάν η εξουσιοδότηση αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας, τότε είναι αναγνωρίσιμη σύμφωνα με την αρχή της ανάγκης για γνώση, ή

β)

στο σημείο ελέγχου ασφαλείας υφίσταται σύστημα το οποίο επισημαίνει ποια πρόσωπα είναι εξουσιοδοτημένα να μεταφέρουν ποιο(-α) αντικείμενο(-α) τα οποία αναφέρονται είτε ως κατηγορία αντικειμένων είτε ως συγκεκριμένα αντικείμενα.

1.6.4.   Η αντιστοίχιση διενεργείται πριν επιτραπεί στο πρόσωπο να μεταφέρει το (τα) συγκεκριμένο(-α) αντικείμενο(-α) στις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας ή εντός του αεροσκάφους, ή έπειτα από έλεγχο που διενεργείται από πρόσωπα που ασκούν επιτήρηση ή διενεργούν περιπολίες σύμφωνα με το σημείο 1.5.1 στοιχείο γ).

1.6.5.   Τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο προσάρτημα 1-Α επιτρέπεται να αποθηκεύονται σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας με την προϋπόθεση ότι φυλάσσονται υπό ασφαλείς συνθήκες. Τα αντικείμενα που παρατίθενται στο προσάρτημα 4-Γ στοιχεία γ), δ) και ε) επιτρέπεται να αποθηκεύονται σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας με την προϋπόθεση ότι δεν είναι προσβάσιμα σε επιβάτες.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1-A

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

α)

όπλα, πυροβόλα όπλα και άλλες συσκευές που εκτοξεύουν βλήματα — συσκευές ικανές, ή που φαίνονται ικανές, να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού με εκτόξευση βλήματος, μεταξύ των οποίων:

κάθε είδους πυροβόλα όπλα, όπως πιστόλια, περίστροφα, τουφέκια, καραμπίνες,

όπλα-παιχνίδια, αντίγραφα και απομιμήσεις πυροβόλων όπλων που είναι δυνατόν να εκληφθούν ως πραγματικά όπλα,

κατασκευαστικά μέρη πυροβόλων όπλων, με εξαίρεση τις σκοπευτικές διόπτρες,

όπλα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και CO2, όπως πιστόλια, όπλα με σκάγια, τουφέκια και όπλα που φέρουν σφαίρες,

εκτοξευτήρες φωτοβολίδων και πιστόλια εκκίνησης,

τόξα, βαλλίστρες και βέλη,

καμάκια και ψαροντούφεκα,

σφενδόνες και εκτοξευτές λίθων·

β)

συσκευές παράλυσης — συσκευές σχεδιασμένες ειδικά για την πρόκληση παράλυσης ή ακινητοποίησης, μεταξύ των οποίων:

συσκευές ακινητοποίησης, όπως όπλα προσωρινής παράλυσης, όπλα πρόκλησης ηλεκτροσόκ και ράβδοι ηλεκτροσόκ,

συσκευές αναίμακτης αναισθητοποίησης και θανάτωσης ζώων,

χημικές ουσίες, αέρια και σπρέι εξουδετέρωσης και ακινητοποίησης, όπως αέριο εξουδετέρωσης, σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα αέρια, όξινα σπρέι και απωθητικά σπρέι ζώων·

γ)

εκρηκτικές ύλες και εμπρηστικά υλικά και συσκευές — εκρηκτικές ύλες και εμπρηστικά υλικά και συσκευές ικανές, ή που φαίνονται ικανές, να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή να απειλήσουν την ασφάλεια του αεροσκάφους, μεταξύ των οποίων:

πυρομαχικά,

καψούλια,

πυροκροτητές και φιτίλια ανατινάξεων,

αντίγραφα ή απομιμήσεις εκρηκτικών συσκευών,

νάρκες, χειροβομβίδες και λοιπά εκρηκτικά πολεμοφόδια,

πυροτεχνήματα και άλλα βεγγαλικά,

καπνογόνα δοχεία και φυσίγγια,

δυναμίτιδα, πυρίτιδα και πλαστικά εκρηκτικά·

δ)

κάθε άλλο αντικείμενο το οποίο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού και δεν χρησιμοποιείται συνήθως σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας όπως για παράδειγμα εξοπλισμός πολεμικών τεχνών, ξίφη, σπάθες κ.λπ.

2.   ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις στον παρόντα κανονισμό.

3.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

3.0.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.0.1.   Κάθε αερομεταφορέας διασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο για αεροσκάφος του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

3.0.2.   Οι τρίτες χώρες, των οποίων τα εφαρμοζόμενα πρότυπα ασφάλειας αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα των κοινών βασικών προτύπων για την ασφάλεια αεροσκαφών, απαριθμούνται στο προσάρτημα 3-B.

3.0.3.   Αεροσκάφος δεν χρειάζεται να υποβάλλεται σε έλεγχο ασφάλειας αεροσκάφους. Υποβάλλεται σε έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους σύμφωνα με το σημείο 3.1.

3.0.4.   Ο αερομεταφορέας, εφόσον το ζητήσει, ενημερώνεται από τον φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα εάν αεροσκάφος του βρίσκεται σε ζωτικό τμήμα ή όχι. Εάν αυτό δεν είναι σαφές, θεωρείται ότι το αεροσκάφος βρίσκεται σε μη ζωτικό τμήμα.

3.0.5.   Εφόσον μια περιοχή δεν θεωρείται πλέον ζωτικό τμήμα λόγω αλλαγής του καθεστώτος ασφάλειας, ο αερολιμένας ειδοποιεί τους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς.

3.0.6.   Οι αναφορές σε τρίτες χώρες στο παρόν κεφάλαιο και, κατά περίπτωση, στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής συμπεριλαμβάνουν άλλες χώρες και εδάφη στα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του τίτλου VI του μέρους τρία της εν λόγω Συνθήκης.

3.1.   ΕΡΕΥΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

3.1.1.   Πότε πραγματοποιείται έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους

3.1.1.1.   Τα αεροσκάφη ενδέχεται να υποβληθούν ανά πάσα στιγμή σε έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι είχαν πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

3.1.1.2.   Η έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους συνίσταται σε εξέταση συγκεκριμένων σημείων του αεροσκάφους που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής.

3.1.1.3.   Αεροσκάφος που εισέρχεται σε ζωτικό τμήμα κατά την άφιξή του από τρίτη χώρα μη περιλαμβανόμενη στο προσάρτημα 3-B υποβάλλεται σε έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους οποτεδήποτε μετά την αποβίβαση των επιβατών από τον χώρο που πρόκειται να υποβληθεί σε έρευνα και/ή την εκφόρτωση του χώρου αποσκευών.

3.1.1.4.   Αεροσκάφος που αφικνείται από κράτος μέλος από το οποίο διήλθε προερχόμενο από τρίτη χώρα μη περιλαμβανόμενη στο προσάρτημα 3-B θεωρείται αεροσκάφος προερχόμενο από τρίτη χώρα.

3.1.1.5.   Ο καθορισμός του χρόνου διενέργειας έρευνας ασφάλειας αεροσκάφους υπόκειται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

3.1.2.   Πώς πραγματοποιείται έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους

Ο τρόπος διενέργειας έρευνας ασφάλειας αεροσκάφους υπόκειται στις διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

3.1.3.   Πληροφορίες για την έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους

Οι κάτωθι πληροφορίες για την έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους πτήσης αναχώρησης καταγράφονται και φυλάσσονται σε σημείο εκτός του αεροσκάφους καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης ή επί 24 ώρες, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο:

α)

ο αριθμός της πτήσης, και

β)

η προέλευση της προηγούμενης πτήσης.

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί έρευνα ασφάλειας του αεροσκάφους, στις πληροφορίες περιλαμβάνονται επίσης:

γ)

η ημερομηνία και η ώρα ολοκλήρωσης της έρευνας ασφαλείας του αεροσκάφους, και

δ)

το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του προσώπου που ήταν αρμόδιο για την εκτέλεση της έρευνας ασφάλειας του αεροσκάφους.

3.2.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

3.2.1.   Προστασία αεροσκαφών — Γενικά

3.2.1.1.   Ανεξάρτητα από το μέρος όπου είναι σταθμευμένο ένα αεροσκάφος σε αερολιμένα, κάθε εξωτερική του θύρα προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση:

α)

με έγκαιρο εντοπισμό και πρόκληση των προσώπων που επιχειρούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ή

β)

με το κλείσιμο των εξωτερικών θυρών του. Όταν αεροσκάφος βρίσκεται σε ζωτικό τμήμα, οι εξωτερικές θύρες του που δεν είναι προσβάσιμες από πρόσωπα από το έδαφος θεωρούνται κλειστές, εφόσον τα βοηθήματα πρόσβασης έχουν αφαιρεθεί και τοποθετηθεί σε αρκετή απόσταση από το αεροσκάφος ώστε εύλογα να μην είναι εφικτή η πρόσβαση από πρόσωπα· ή

γ)

με ηλεκτρονικά μέσα τα οποία ανιχνεύουν αμέσως μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση· ή

δ)

με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης με δελτία ταυτότητας αερολιμένα σε όλες τις θύρες που οδηγούν απευθείας στη γέφυρα επιβίβασης επιβατών, δίπλα σε ανοικτή θύρα του αεροσκάφους, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε πρόσωπα εκπαιδευμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 11.2.3.7. Τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κατά τον χρόνο που χρησιμοποιούν τη θύρα.

3.2.1.2.   Το σημείο 3.2.1.1 δεν εφαρμόζεται σε αεροσκάφος σταθμευμένο σε υπόστεγο συντήρησης κλειδωμένο ή με άλλο τρόπο προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

3.2.2.   Πρόσθετη προστασία αεροσκάφους με κλειστές τις εξωτερικές θύρες του σε μη ζωτικό τμήμα

3.2.2.1.   Εφόσον οι εξωτερικές θύρες είναι κλειστές και το αεροσκάφος βρίσκεται σε μη ζωτικό τμήμα, πρέπει επίσης:

α)

τα βοηθήματα πρόσβασης να έχουν αφαιρεθεί από κάθε εξωτερική θύρα, ή

β)

κάθε θύρα να έχει σφραγιστεί, ή

γ)

κάθε θύρα να έχει κλειδωθεί, ή

δ)

κάθε θύρα να παρακολουθείται.

Το στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται σε θύρα προσβάσιμη από πρόσωπα από το έδαφος.

3.2.2.2.   Εφόσον τα βοηθήματα πρόσβασης έχουν αφαιρεθεί από θύρες μη προσβάσιμες από πρόσωπα από το έδαφος, τοποθετούνται σε αρκετή απόσταση από το αεροσκάφος ώστε εύλογα να μην είναι εφικτή η πρόσβαση.

3.2.2.3.   Εφόσον οι εξωτερικές θύρες είναι κλειδωμένες, επιτρέπεται να ξεκλειδωθούν μόνον από πρόσωπα που έχουν επιχειρησιακό λόγο.

3.2.2.4.   Εφόσον οι εξωτερικές θύρες παρακολουθούνται, η παρακολούθηση διασφαλίζει την άμεση ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου στο αεροσκάφος.

3.2.2.5.   Η προστασία αεροσκάφους με κλειστές τις εξωτερικές θύρες του που βρίσκεται σε μη ζωτικό τμήμα υπόκειται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3-A

ΕΡΕΥΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Λεπτομερείς διατάξεις για την έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3-B

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΠΟΝΤΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΟΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 355 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ VI ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΘΗΚΗΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.

Όσον αφορά την ασφάλεια αεροσκαφών, οι κάτωθι τρίτες χώρες, καθώς και άλλες χώρες και εδάφη, όπου σύμφωνα με το άρθρο 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εφαρμόζεται ο τίτλος VI του μέρους τρία της εν λόγω Συνθήκης, έχει αναγνωριστεί ότι εφαρμόζουν πρότυπα ασφάλειας ισοδύναμα των κοινών βασικών προτύπων:

 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

 

Νήσοι Φερόε όσον αφορά τον αερολιμένα Vagar

 

Γροιλανδία όσον αφορά τον αερολιμένα Kangerlussuaq

 

Γκέρνζι

 

Τζέρσι

 

Νήσος του Μαν

Η Επιτροπή ενημερώνει πάραυτα τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εάν διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα πρότυπα ασφάλειας που εφαρμόζει η εν λόγω τρίτη χώρα ή άλλη χώρα ή έδαφος και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα συνολικά επίπεδα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση έχουν παύσει πλέον να είναι ισοδύναμα με τα κοινά βασικά πρότυπα της Ένωσης.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημερώνονται πάραυτα όταν η Επιτροπή διαθέτει πληροφορίες για δράσεις, συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών μέτρων, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι έχει αποκατασταθεί η ισοδυναμία των σχετικών προτύπων ασφάλειας που εφαρμόζει η εν λόγω τρίτη χώρα ή άλλη χώρα ή έδαφος.

4.   ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

4.0.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4.0.1.   Η αρμόδια αρχή, ο φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, ο αερομεταφορέας ή ο υπεύθυνος φορέας σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 διασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

4.0.2.   Οι τρίτες χώρες, των οποίων τα εφαρμοζόμενα πρότυπα ασφάλειας αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τα κοινά βασικά πρότυπα για την ασφάλεια επιβατών και χειραποσκευών, απαριθμούνται στο προσάρτημα 4-B.

4.0.3.   Επιβάτες και οι χειραποσκευές τους, κατά την άφιξή τους από κράτος μέλος από το οποίο διήλθε το αεροσκάφος προερχόμενο από τρίτη χώρα μη περιλαμβανόμενη στο προσάρτημα 4-B, θεωρούνται επιβάτες και χειραποσκευές που αφικνούνται από τρίτη χώρα, εκτός εάν επιβεβαιωθεί ότι οι εν λόγω επιβάτες και χειραποσκευές υποβλήθηκαν σε έλεγχο ασφαλείας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

4.0.4.   Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:

α)

στα «υγρά, αερολύματα και πηκτώματα (γέλες) (ΥΑΠ)» συμπεριλαμβάνονται αλοιφές, λοσιόν, μείγματα υγρών/στερεών και τα περιεχόμενα δοχείων υπό πίεση, όπως οδοντόπαστες, τζελ κόμμωσης, ποτά, σούπες, σιρόπια, αρώματα, αφροί ξυρίσματος και λοιπά αντικείμενα παρόμοιας υφής·

β)

«σφραγισμένη σακούλα ασφαλείας (ΣΣΑ)» είναι μια σακούλα που ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες διαδικασιών ασφαλείας του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας·

γ)

«εξοπλισμός συστημάτων ανίχνευσης υγρών εκρηκτικών (LEDS)» είναι εξοπλισμός που έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης υλικών απειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 12.7 του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

4.0.5.   Οι αναφορές σε τρίτες χώρες στο παρόν κεφάλαιο και, κατά περίπτωση, στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής περιλαμβάνουν άλλες χώρες και εδάφη στα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του τίτλου VI μέρος τρία της εν λόγω Συνθήκης.

4.1.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

4.1.1.   Έλεγχος ασφαλείας επιβατών

4.1.1.1.   Πριν από τον έλεγχο ασφαλείας, αφαιρούνται πανωφόρια και σακάκια, τα οποία υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας ως χειραποσκευές. Ο ελεγκτής ασφαλείας μπορεί να ζητήσει από τον επιβάτη να αφαιρέσει επιπλέον ενδύματα, κατά περίπτωση.

4.1.1.2.   Οι επιβάτες υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας με μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες μεθόδους:

α)

έλεγχο με τα χέρια·

β)

διέλευση από πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (WTMD)·

γ)

σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών·

δ)

εξοπλισμό ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD)·

ε)

σαρωτές ασφαλείας που δεν λειτουργούν με ιονίζουσα ακτινοβολία·

στ)

εξοπλισμό ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD) σε συνδυασμό με φορητούς ανιχνευτές μετάλλων (HHMD).

Εφόσον ο ελεγκτής ασφαλείας δεν μπορεί να αποφασίσει εάν επιβάτης μεταφέρει απαγορευμένα αντικείμενα, απαγορεύεται στον επιβάτη η πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας ή υποβάλλεται και πάλι σε έλεγχο ασφαλείας έως ότου υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τον ελεγκτή ασφαλείας.

4.1.1.3.   Σε περίπτωση ελέγχου με τα χέρια, ο έλεγχος πραγματοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει εύλογα ότι ο επιβάτης δεν μεταφέρει απαγορευμένα αντικείμενα.

4.1.1.4.   Όταν η πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (WTMD) σημάνει συναγερμό, επιλύεται η αιτία του συναγερμού.

4.1.1.5.   Οι φορητοί ανιχνευτές μετάλλων (HHMD) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον ως συμπληρωματικό μέσο ελέγχου ασφαλείας. Δεν αντικαθιστούν τις απαιτήσεις ελέγχου με τα χέρια.

4.1.1.6.   Όταν επιτρέπεται η μεταφορά ζωντανού ζώου ως χειραποσκευής μέσα στον θάλαμο επιβατών του αεροσκάφους, το ζώο υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας είτε ως επιβάτης είτε ως χειραποσκευή.

4.1.1.7.   Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίσει κατηγορίες επιβατών, οι οποίοι, για αντικειμενικούς λόγους, υπόκεινται σε ειδικές διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας ή είναι δυνατόν να απαλλαγούν από τον έλεγχο ασφαλείας. Η Επιτροπή ενημερώνεται για τις κατηγορίες που καθορίζονται.

4.1.1.8.   Ο έλεγχος ασφαλείας επιβατών υπόκειται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

4.1.1.9.   Οι σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών και ο εξοπλισμός ETD επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον ως συμπληρωματικό μέσο ελέγχου ασφαλείας.

4.1.1.10.   Όταν σαρωτής ασφαλείας με ανθρώπινο ελεγκτή, όπως ορίζεται στο σημείο 12.11.1 δεύτερη παράγραφο, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ασφαλείας επιβατών, πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι ελάχιστοι όροι:

α)

οι σαρωτές ασφαλείας δεν αποθηκεύουν, διατηρούν, αντιγράφουν, εκτυπώνουν ή ανακτούν εικόνες. Ωστόσο, κάθε εικόνα που παράγεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας είναι δυνατόν να διατηρηθεί για όσο χρόνο απαιτείται για να την αναλύσει ο ανθρώπινος ελεγκτής και διαγράφεται αμέσως μόλις ο επιβάτης φύγει. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση της εικόνας απαγορεύεται και πρέπει να εμποδίζεται·

β)

ο ανθρώπινος ελεγκτής που αναλύει την εικόνα βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο, ώστε να μην μπορεί να δει τον ελεγχόμενο επιβάτη·

γ)

οποιαδήποτε τεχνικά μέσα ικανά να αποθηκεύουν, να αντιγράφουν, να φωτογραφίζουν ή να καταγράφουν εικόνες με άλλο τρόπο δεν επιτρέπονται να εισέρχονται στον ξεχωριστό χώρο όπου αναλύεται η εικόνα·

δ)

η εικόνα δεν πρέπει να συνδέεται με τυχόν δεδομένα που αφορούν το ελεγχόμενο πρόσωπο και η ταυτότητά του πρέπει να παραμένει άγνωστη·

ε)

κάθε επιβάτης μπορεί να ζητήσει η εικόνα του να αναλυθεί από ανθρώπινο ελεγκτή του φύλου της επιλογής του·

στ)

η εικόνα πρέπει να θολώνεται ή να σκιάζεται για να εμποδίζεται η αναγνώριση του προσώπου του επιβάτη.

Τα στοιχεία α) και δ) ισχύουν επίσης και για τους σαρωτές ασφαλείας με αυτόματη ανίχνευση αντικειμένων απειλής.

Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εξαίρεση από τον έλεγχο με σαρωτή ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση ο επιβάτης ελέγχεται με εναλλακτική μέθοδο ελέγχου ασφαλείας που περιλαμβάνει τουλάχιστον έλεγχο με τα χέρια σύμφωνα με το προσάρτημα 4-Α της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής. Εφόσον ο σαρωτής ασφαλείας σημάνει συναγερμό, εντοπίζεται η αιτία του συναγερμού.

Πριν υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας με σαρωτή ασφαλείας, ο επιβάτης ενημερώνεται για τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, τους όρους που συνδέονται με τη χρήση της και τη δυνατότητα εξαίρεσής του από τον έλεγχο ασφαλείας με σαρωτή ασφαλείας.

4.1.1.11.   Η συνδυασμένη χρήση εξοπλισμού ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD) και φορητών ανιχνευτών μετάλλων (HHMD) επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες ο ελεγκτής ασφαλείας κρίνει ανεπαρκή και/ή ανεπιθύμητο τον έλεγχο με τα χέρια συγκεκριμένου σημείου του σώματος του ατόμου.

4.1.2.   Έλεγχος ασφαλείας χειραποσκευών

4.1.2.1.   Πριν από τον έλεγχο ασφαλείας, φορητοί υπολογιστές και άλλες μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές αφαιρούνται από τη χειραποσκευή και υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας χωριστά, εκτός αν οι χειραποσκευές πρόκειται να υποβληθούν σε έλεγχο ασφαλείας με εξοπλισμό συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS) που πληροί το πρότυπο C2 ή ανώτερο.

4.1.2.2.   Ο αρμόδιος φορέας σε όλους τους αερολιμένες ελέγχει, κατά την είσοδό τους σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας, τουλάχιστον τα υγρά, αερολύματα και πηκτώματα που έχουν αγοραστεί σε αερολιμένα ή επί αεροσκάφους, τα οποία έχουν σφραγιστεί μέσα σε ειδική σακούλα ασφάλειας (ΣΣΑ), εντός της οποίας επιδεικνύεται ικανοποιητική απόδειξη αγοράς σε ελεγχόμενο χώρο ενός αερολιμένα ή επί ενός αεροσκάφους, καθώς και τα ΥΑΠ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης για ιατρικούς σκοπούς ή για ειδική διατροφική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των βρεφικών τροφών.

Πριν από τον έλεγχο ασφαλείας, τα υγρά, αερολύματα και πηκτώματα (γέλες) αφαιρούνται από τη χειραποσκευή και υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας χωριστά από τις άλλες χειραποσκευές, εκτός εάν ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ασφαλείας μπορεί επίσης να ελέγχει πολλά κλειστά δοχεία ΥΑΠ μέσα σε χειραποσκευή.

Εφόσον αφαιρεθούν από χειραποσκευή υγρά, αερολύματα και πηκτώματα, ο επιβάτης παρουσιάζει:

α)

όλα τα ΥΑΠ σε χωριστά δοχεία μέγιστης χωρητικότητας 100 χιλιοστολίτρων ή ισοδυνάμου μέσα σε διαφανή επανασφραγιζόμενη εντελώς κλειστή πλαστική σακούλα μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου, μέσα στην οποία τα περιεχόμενα χωρούν άνετα· και

β)

όλα τα άλλα ΥΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των ΣΣΑ που περιέχουν ΥΑΠ.

Οι αρμόδιες αρχές, οι αεροπορικές εταιρείες και οι αερολιμένες παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση στους επιβάτες όσον αφορά τον έλεγχο ασφαλείας των ΥΑΠ στους αερολιμένες τους.

4.1.2.3.   Οι χειραποσκευές υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

α)

έλεγχο με τα χέρια·

β)

ακτινοσκοπικό εξοπλισμό·

γ)

εξοπλισμό συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS)·

δ)

σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών σε συνδυασμό με το στοιχείο α)·

ε)

εξοπλισμό ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD).

Εφόσον ο ελεγκτής ασφαλείας δεν μπορεί να αποφασίσει εάν μια χειραποσκευή περιέχει ή όχι απαγορευμένα αντικείμενα, η χειραποσκευή απορρίπτεται ή υποβάλλεται και πάλι σε έλεγχο ασφαλείας έως ότου υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τον ελεγκτή ασφάλειας.

4.1.2.4.   Ο έλεγχος χειραποσκευής με τα χέρια συνίσταται σε έρευνα της χειραποσκευής και του περιεχομένου της με τα χέρια, ώστε να διασφαλισθεί εύλογα ότι δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα.

4.1.2.5.   Όταν χρησιμοποιείται ακτινοσκοπικός εξοπλισμός ή σύστημα EDS, κάθε εικόνα ελέγχεται από τον ελεγκτή ασφαλείας ή αναλύεται με λογισμικό αυτόματης διαγραφής (ACS).

4.1.2.6.   Όταν χρησιμοποιείται ακτινοσκοπικός εξοπλισμός ή σύστημα EDS, επιλύονται όλες οι αιτίες συναγερμού από τον ελεγκτή ασφαλείας, ώστε να διασφαλισθεί εύλογα ότι δεν μεταφέρονται απαγορευμένα αντικείμενα μέσα σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας ή μέσα σε αεροσκάφος.

4.1.2.7.   Όταν χρησιμοποιείται ακτινοσκοπικός εξοπλισμός ή σύστημα EDS, κάθε αντικείμενο του οποίου η πυκνότητα εμποδίζει τον ελεγκτή ασφαλείας να αναλύσει το περιεχόμενο χειραποσκευής αφαιρείται από τη χειραποσκευή. Η χειραποσκευή υποβάλλεται και πάλι σε έλεγχο ασφαλείας και το αντικείμενο υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας χωριστά ως χειραποσκευή.

4.1.2.8.   Εφόσον διαπιστωθεί ότι χειραποσκευή περιέχει μεγάλο ηλεκτρικό αντικείμενο, ελέγχεται και πάλι χωρίς αυτό το αντικείμενο στη χειραποσκευή, το δε ηλεκτρικό αντικείμενο ελέγχεται χωριστά, εκτός αν η χειραποσκευή υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας με εξοπλισμό EDS που πληροί το πρότυπο C2 ή ανώτερο.

4.1.2.9.   Οι σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών και ο εξοπλισμός ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον ως συμπληρωματικό μέσο ελέγχου ασφαλείας.

4.1.2.10.   Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίσει κατηγορίες χειραποσκευών οι οποίες, για αντικειμενικούς λόγους, υπόκεινται σε ειδικές διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας ή είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από τον έλεγχο ασφαλείας. Η Επιτροπή ενημερώνεται για τις κατηγορίες που καθορίζονται.

4.1.2.11.   Τα πρόσωπα που διενεργούν έλεγχο ασφαλείας στις χειραποσκευές με ακτινοσκοπικό εξοπλισμό ή εξοπλισμό EDS κανονικά δεν αφιερώνουν περισσότερο από 20 λεπτά στη συνεχή εξέταση εικόνων. Έπειτα από κάθε ανωτέρω διάστημα συνεχούς εξέτασης εικόνων ο ελεγκτής ασφαλείας σταματά την εξέταση εικόνων για τουλάχιστον 10 λεπτά. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται μόνον όταν υφίσταται αδιάλειπτη ροή εικόνων προς εξέταση.

Ένας επόπτης αρμόδιος για τους ελεγκτές ασφαλείας χειραποσκευών μεριμνά για τη βέλτιστη σύνθεση, ποιότητα εργασίας, εκπαίδευση, υποστήριξη και αξιολόγηση της ομάδας.

4.1.2.12.   Ο έλεγχος ασφαλείας χειραποσκευών υπόκειται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

4.1.3.   Έλεγχος ασφαλείας υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων (ΥΑΠ)

4.1.3.1.   Τα ΥΑΠ που μεταφέρουν επιβάτες επιτρέπεται να εξαιρεθούν από τον έλεγχο ασφαλείας με εξοπλισμό LEDS κατά την είσοδό τους σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εάν τα ΥΑΠ περιέχονται σε χωριστά δοχεία μέγιστης χωρητικότητας 100 χιλιοστολίτρων ή ισοδυνάμου μέσα σε διαφανή, επανασφραγιζόμενη, εντελώς κλειστή πλαστική σακούλα μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου, μέσα στην οποία τα περιεχόμενα χωρούν άνετα·

β)

εάν τα ΥΑΠ είναι σφραγισμένα σε ειδική σακούλα ασφάλειας (ΣΣΑ) και έχουν αγορασθεί σε τοπικό επίπεδο στην ελεγχόμενη περιοχή του αερολιμένα·

γ)

εάν τα ΥΑΠ που περιέχονται σε ΣΣΑ προέρχονται από άλλο αεροδρόμιο της ΕΕ ή από αεροσκάφος αερομεταφορέα της ΕΕ και σφραγίστηκαν εκ νέου σε ειδική ΣΣΑ πριν εγκαταλείψουν την αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας του αερολιμένα·

δ)

εάν τα ΥΑΠ υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας σε τοπικό επίπεδο με εξοπλισμό LEDS σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα και στη συνέχεια σφραγίζονται σε ειδική ΣΣΑ.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στα στοιχεία γ) και δ) λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

4.1.3.2.   Οι ειδικές ΣΣΑ που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως δ) του σημείου 4.1.3.1:

α)

είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως ΣΣΑ του εν λόγω αερολιμένα· και

β)

φέρουν εντός απόδειξη αγοράς ή επανασφράγισης στον εν λόγω αερολιμένα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών ωρών· και

γ)

υπόκεινται στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

4.1.3.3.   Ο έλεγχος ασφαλείας ΥΑΠ υπόκειται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

4.2.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Η προστασία επιβατών και χειραποσκευών υπόκειται στις διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

4.3.   ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

4.3.1.   Η υπεύθυνη αρχή ειδοποιεί γραπτώς και εκ των προτέρων την αεροπορική εταιρεία για την επιβίβαση δυνητικά ενοχλητικού επιβάτη σε αεροσκάφος της.

4.3.2.   Η ειδοποίηση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τα στοιχεία ταυτότητας και το φύλο του επιβάτη, και

β)

τον λόγο μεταφοράς του, και

γ)

το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των συνοδών, εφόσον προβλέπονται, και

δ)

την αξιολόγηση επικινδυνότητας από την υπεύθυνη αρχή, καθώς και τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη ή όχι η συνοδεία, και

ε)

την προεπιλογή του καθίσματος, εφόσον απαιτείται, και

στ)

τη φύση των διατιθέμενων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο αερομεταφορέας διαβιβάζει την πληροφορία στον κυβερνήτη του αεροσκάφους πριν από την επιβίβαση των επιβατών.

4.3.3.   Η υπεύθυνη αρχή εξασφαλίζει ότι πρόσωπα υπό αστυνομική επιτήρηση συνοδεύονται πάντοτε.

4.4.   ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

4.4.1.   Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν μέσα σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας ή μέσα σε αεροσκάφος τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο προσάρτημα 4-Γ.

4.4.2.   Εξαίρεση από το σημείο 4.4.1 επιτρέπεται μόνον με την προϋπόθεση ότι:

α)

η αρμόδια αρχή έχει συναινέσει στη μεταφορά του αντικειμένου, και

β)

ο αερομεταφορέας ενημερώθηκε πριν από την επιβίβαση των επιβατών σχετικά με τον επιβάτη και το αντικείμενο που μεταφέρει, και

γ)

τηρούνται οι εφαρμοζόμενοι κανόνες ασφάλειας πτήσεων.

Τα αντικείμενα αυτά φυλάσσονται με ασφάλεια μέσα στο αεροσκάφος.

4.4.3.   Ο αερομεταφορέας μεριμνά ώστε οι επιβάτες να ενημερώνονται σχετικά με τα απαγορευμένα αντικείμενα που απαριθμούνται στο προσάρτημα 4-Γ πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου εισιτηρίων.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4-A

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Λεπτομερείς διατάξεις για τον έλεγχο με τα χέρια καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4-B

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΟΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ AΡΘΡΟ 355 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ VI ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΘΗΚΗΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.

Όσον αφορά τους επιβάτες και τις χειραποσκευές, οι κάτωθι τρίτες χώρες, καθώς και άλλες χώρες και εδάφη, όπου σύμφωνα με το άρθρο 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εφαρμόζεται ο τίτλος VI του μέρους τρία της εν λόγω Συνθήκης, έχει αναγνωριστεί ότι εφαρμόζουν πρότυπα ασφάλειας ισοδύναμα των κοινών βασικών προτύπων:

 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

 

Νήσοι Φερόε όσον αφορά τον αερολιμένα Vagar

 

Γροιλανδία όσον αφορά τον αερολιμένα Kangerlussuaq

 

Γκέρνζι

 

Τζέρσι

 

Νήσος του Μαν

Η Επιτροπή ενημερώνει πάραυτα τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εάν διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα πρότυπα ασφάλειας που εφαρμόζει η εν λόγω τρίτη χώρα ή άλλη χώρα ή έδαφος και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα συνολικά επίπεδα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση έχουν παύσει πλέον να είναι ισοδύναμα με τα κοινά βασικά πρότυπα της Ένωσης.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημερώνονται πάραυτα όταν η Επιτροπή διαθέτει πληροφορίες για δράσεις, συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών μέτρων, που επιβεβαιώνουν ότι έχει αποκατασταθεί η ισοδυναμία των σχετικών προτύπων ασφάλειας που εφαρμόζει η εν λόγω τρίτη χώρα ή άλλη χώρα ή έδαφος.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4-Γ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανόνων ασφάλειας πτήσεων, δεν επιτρέπεται σε επιβάτες να μεταφέρουν τα κάτωθι αντικείμενα σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας και στο θάλαμο του αεροσκάφους:

α)    όπλα, πυροβόλα όπλα και άλλες συσκευές που εκτοξεύουν βλήματα — συσκευές ικανές, ή που φαίνονται ικανές, να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού με εκτόξευση βλήματος, μεταξύ των οποίων:

κάθε είδους πυροβόλα όπλα, όπως πιστόλια, περίστροφα, τουφέκια, καραμπίνες,

όπλα-παιχνίδια, αντίγραφα και απομιμήσεις πυροβόλων όπλων που είναι δυνατόν να εκληφθούν ως πραγματικά όπλα,

κατασκευαστικά μέρη πυροβόλων όπλων, με εξαίρεση τις σκοπευτικές διόπτρες,

όπλα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και CO, όπως πιστόλια, όπλα με σκάγια, τουφέκια και όπλα που φέρουν σφαίρες,

εκτοξευτήρες φωτοβολίδων και πιστόλια εκκίνησης,

τόξα, βαλλίστρες και βέλη,

καμάκια και ψαροντούφεκα,

σφενδόνες και εκτοξευτές λίθων·

β)    συσκευές αναισθητοποίησης — συσκευές σχεδιασμένες ειδικά για την πρόκληση αναισθητοποίησης ή ακινητοποίησης, μεταξύ των οποίων:

συσκευές ακινητοποίησης, όπως όπλα προσωρινής παράλυσης, όπλα πρόκλησης ηλεκτροσόκ και ράβδοι ηλεκτροσόκ,

συσκευές αναίμακτης αναισθητοποίησης και θανάτωσης ζώων,

χημικές ουσίες, αέρια και σπρέι εξουδετέρωσης και ακινητοποίησης, όπως αέριο εξουδετέρωσης, σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα αέρια, όξινα σπρέι και απωθητικά σπρέι ζώων·

γ)    αντικείμενα με αιχμηρό άκρο ή αιχμηρή ακμή — αντικείμενα με αιχμηρό άκρο ή αιχμηρή ακμή ικανά να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, μεταξύ των οποίων:

είδη κοπής, όπως μικρά και μεγάλα τσεκούρια και μπαλτάδες,

παγοκόφτες και παγοθραύστες,

λεπίδες ξυρίσματος,

κοπτήρες,

μαχαίρια με λεπίδες μήκους άνω των 6 εκατοστών,

ψαλίδια με λεπίδες μήκους άνω των 6 εκατοστών από το σημείο σύνδεσής τους,

αντικείμενα πολεμικών τεχνών με αιχμηρό άκρο ή αιχμηρή ακμή,

ξίφη και σπάθες·

δ)    επαγγελματικά εργαλεία — εργαλεία που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή να απειληθεί η ασφάλεια του αεροσκάφους, μεταξύ των οποίων:

λοστοί,

τρυπάνια και μύτες, καθώς και ηλεκτρικά ασύρματα φορητά τρυπάνια,

εργαλεία με λεπίδες ή στέλεχος μήκους άνω των 6 εκατοστών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, όπως κατσαβίδια και σμίλες,

πριόνια, καθώς και ηλεκτρικά ασύρματα φορητά πριόνια,

καμινέτα,

πιστόλια κοχλίωσης και ήλωσης·

ε)    οξύληκτα εργαλεία — αντικείμενα ικανά να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός όταν χρησιμοποιούνται επιθετικά, μεταξύ των οποίων:

ρόπαλα του μπέιζμπολ και του σόφτμπολ,

ρόπαλα και ράβδοι, όπως αστυνομικά κλομπ, κλομπ και ράβδοι προστασίας,

εξοπλισμός πολεμικών τεχνών·

στ)    εκρηκτικές ύλες και εμπρηστικά υλικά και συσκευές — εκρηκτικές ύλες και εμπρηστικά υλικά και συσκευές ικανές, ή που φαίνονται ικανές, να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή να απειλήσουν την ασφάλεια του αεροσκάφους, στις οποίες περιλαμβάνονται:

πυρομαχικά,

καψούλια,

πυροκροτητές και φιτίλια ανατινάξεων,

αντίγραφα ή απομιμήσεις εκρηκτικών συσκευών,

νάρκες, χειροβομβίδες και λοιπά εκρηκτικά πολεμοφόδια,

πυροτεχνήματα και άλλα βεγγαλικά,

καπνογόνα δοχεία και φυσίγγια,

δυναμίτιδα, πυρίτιδα και πλαστικά εκρηκτικά.

5.   ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

5.0.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.0.1.   Η αρμόδια αρχή, ο φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, ο αερομεταφορέας ή ο υπεύθυνος φορέας σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 διασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

5.0.2.   Οι τρίτες χώρες, των οποίων τα εφαρμοζόμενα πρότυπα ασφαλείας αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα των κοινών βασικών προτύπων όσον αφορά τις παραδιδόμενες αποσκευές, απαριθμούνται στο προσάρτημα 5-Α.

5.0.3.   Παραδιδόμενες αποσκευές, κατά την άφιξή τους από κράτος μέλος από το οποίο διήλθε αεροσκάφος προερχόμενο από τρίτη χώρα μη περιλαμβανόμενη στο προσάρτημα 5-Α, θεωρούνται αποσκευές που αφικνούνται από τρίτη χώρα, εκτός εάν επιβεβαιωθεί ότι οι εν λόγω αποσκευές υποβλήθηκαν σε έλεγχο ασφαλείας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

5.0.4.   Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «ασφαλισμένη αποσκευή» νοείται η προς αναχώρηση παραδιδόμενη αποσκευή, η οποία έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας και προστατεύεται με φυσικό τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η ενδεχόμενη τοποθέτηση αντικειμένων μέσα σε αυτήν.

5.0.5.   Οι αναφορές σε τρίτες χώρες στο παρόν κεφάλαιο και, κατά περίπτωση, στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής συμπεριλαμβάνουν άλλες χώρες και εδάφη στα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του τίτλου VI μέρος τρία της εν λόγω Συνθήκης.

5.1.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

5.1.1.   Για τον έλεγχο ασφαλείας των παραδιδόμενων αποσκευών, χρησιμοποιούνται, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, οι εξής μέθοδοι:

α)

έλεγχος με τα χέρια· ή

β)

ακτινοσκοπικός εξοπλισμός· ή

γ)

εξοπλισμός συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS)· ή

δ)

εξοπλισμός ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD)· ή

ε)

σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών.

Εφόσον ο ελεγκτής ασφαλείας δεν μπορεί να αποφασίσει εάν μια παραδιδόμενη αποσκευή περιέχει ή όχι απαγορευμένα αντικείμενα, η αποσκευή απορρίπτεται ή υποβάλλεται και πάλι σε έλεγχο ασφαλείας έως ότου υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τον ελεγκτή ασφαλείας.

5.1.2.   Ο έλεγχος αποσκευής με τα χέρια συνίσταται σε έρευνα της αποσκευής και του περιεχομένου της με τα χέρια, ώστε να εξασφαλιστεί εύλογα ότι δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα.

5.1.3.   Όταν χρησιμοποιείται ακτινοσκοπικός εξοπλισμός ή εξοπλισμός EDS, κάθε αντικείμενο του οποίου η πυκνότητα εμποδίζει τον ελεγκτή ασφαλείας να αναλύσει το περιεχόμενο της αποσκευής, υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας με άλλο μέσο.

5.1.4.   Ο έλεγχος ασφαλείας με εξοπλισμό ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD) συνίσταται στην ανάλυση δειγμάτων που λαμβάνονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της αποσκευής και από το περιεχόμενό της. Είναι δυνατόν να υποβληθεί σε έλεγχο με τα χέρια και το περιεχόμενο της αποσκευής.

5.1.5.   Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίσει κατηγορίες παραδιδόμενων αποσκευών, οι οποίες, για αντικειμενικούς λόγους, υπόκεινται σε ειδικές διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας ή είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από τον έλεγχο ασφαλείας. Η Επιτροπή ενημερώνεται για τις κατηγορίες που καθορίζονται.

5.1.6.   Ο έλεγχος ασφαλείας παραδιδόμενων αποσκευών υπόκειται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

5.1.7.   Τα πρόσωπα που διενεργούν έλεγχο ασφαλείας στις παραδιδόμενες αποσκευές με ακτινοσκοπικό εξοπλισμό ή εξοπλισμό EDS κανονικά δεν αφιερώνουν περισσότερο από 20 λεπτά στη συνεχή εξέταση εικόνων. Έπειτα από κάθε ανωτέρω διάστημα συνεχούς εξέτασης εικόνων ο ελεγκτής ασφαλείας σταματά την εξέταση εικόνων για τουλάχιστον 10 λεπτά. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται μόνον όταν υφίσταται αδιάλειπτη ροή εικόνων προς εξέταση.

Ένας επόπτης αρμόδιος για τους ελεγκτές ασφαλείας παραδιδόμενων αποσκευών μεριμνά για τη βέλτιστη σύνθεση, ποιότητα εργασίας, εκπαίδευση, υποστήριξη και αξιολόγηση της ομάδας.

5.2.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

5.2.1.   Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε παραδιδόμενες αποσκευές που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας, εκτός εάν πρόκειται για δική τους αποσκευή και επιτηρούνται ώστε να εξασφαλιστεί ότι:

α)

δεν έχουν εισαχθεί απαγορευμένα αντικείμενα του προσαρτήματος 5-B στην παραδιδόμενη αποσκευή· ή

β)

δεν έχουν αφαιρεθεί απαγορευμένα αντικείμενα του προσαρτήματος 4-Γ από την παραδιδόμενη αποσκευή και εισαχθεί σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας ή μέσα σε αεροσκάφος.

5.2.2.   Παραδιδόμενες αποσκευές που δεν ήταν υπό προστασία από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση υποβάλλονται και πάλι σε έλεγχο ασφαλείας.

5.2.3.   Η προστασία των παραδιδόμενων αποσκευών υπόκειται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

5.3.   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

5.3.1.   Ταυτοποίηση παραδιδόμενων αποσκευών

5.3.1.1.   Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης, ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε επιβάτης προσκομίζει έγκυρη κάρτα επιβίβασης ή ισοδύναμο αυτής που αντιστοιχεί στην αποσκευή που παραδόθηκε κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων.

5.3.1.2.   Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει διαδικασία για την ταυτοποίηση παραδιδόμενων αποσκευών επιβατών, οι οποίοι είτε δεν επιβιβάσθηκαν είτε εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν την αναχώρησή του.

5.3.1.3.   Εάν ο επιβάτης δεν επιβιβασθεί στο αεροσκάφος, η παραδιδόμενη αποσκευή που αναγράφεται στην κάρτα επιβίβασής του ή σε ισοδύναμο αυτής θεωρείται ασυνόδευτη.

5.3.1.4.   Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει τη δυνατότητα σαφούς ταυτοποίησης κάθε ασυνόδευτης παραδιδόμενης αποσκευής, η οποία επιτρέπεται να μεταφερθεί αεροπορικώς.

5.3.2.   Παράγοντες πέραν του ελέγχου του επιβάτη

5.3.2.1.   Ο λόγος για τον οποίο η αποσκευή κατέληξε ασυνόδευτη καταγράφεται πριν από τη φόρτωσή της στο αεροσκάφος, εκτός εάν εφαρμόζονται οι διαδικασίες ασφάλειας του σημείου 5.3.3.

5.3.2.2.   Πρόσθετες λεπτομερείς διατάξεις για τους παράγοντες πέραν του ελέγχου των επιβατών καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής.

5.3.3.   Ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφάλειας για ασυνόδευτες παραδιδόμενες αποσκευές

5.3.3.1.   Ασυνόδευτες παραδιδόμενες αποσκευές που δεν καλύπτονται από το σημείο 5.3.2 υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας με μία από τις μεθόδους του σημείου 5.1.1 και, κατά περίπτωση, με εφαρμογή πρόσθετων απαιτήσεων της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

5.3.3.2.   Παραδιδόμενες αποσκευές που μετατρέπονται σε ασυνόδευτες εξαιτίας παραγόντων άλλων από εκείνους που αναφέρονται στο σημείο 5.3.2.2 αφαιρούνται από το αεροσκάφος και υποβάλλονται και πάλι σε έλεγχο ασφαλείας πριν φορτωθούν και πάλι σε αυτό.

5.3.3.3.   Πρόσθετες λεπτομερείς διατάξεις για ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφάλειας για ασυνόδευτες παραδιδόμενες αποσκευές καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής.

5.4.   ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

5.4.1.   Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στις παραδιδόμενες αποσκευές τους τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο προσάρτημα 5-B.

5.4.2.   Εξαίρεση από το σημείο 5.4.1 επιτρέπεται μόνον με την προϋπόθεση ότι:

α)

η αρμόδια αρχή διαθέτει εθνικούς κανόνες που επιτρέπουν τη μεταφορά του αντικειμένου, και

β)

τηρούνται οι εφαρμοζόμενοι κανόνες ασφάλειας πτήσεων.

5.4.3.   Οι επιβάτες ενημερώνονται για τα απαγορευμένα αντικείμενα που απαριθμούνται στο προσάρτημα 5-B πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου εισιτηρίων τους.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5-A

ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΟΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ AΡΘΡΟ 355 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ VI ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΘΗΚΗΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.

Όσον αφορά τις παραδιδόμενες αποσκευές, οι κάτωθι τρίτες χώρες, καθώς και άλλες χώρες και εδάφη, όπου σύμφωνα με το άρθρο 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εφαρμόζεται ο τίτλος VI του μέρους τρία της εν λόγω Συνθήκης, έχει αναγνωριστεί ότι εφαρμόζουν πρότυπα ασφάλειας ισοδύναμα των κοινών βασικών προτύπων.

 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

 

Νήσοι Φερόε όσον αφορά τον αερολιμένα Vagar

 

Γροιλανδία όσον αφορά τον αερολιμένα Kangerlussuaq

 

Γκέρνζι

 

Τζέρσι

 

Νήσος του Μαν

Η Επιτροπή ενημερώνει πάραυτα τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εάν διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα πρότυπα ασφάλειας που εφαρμόζει η εν λόγω τρίτη χώρα ή άλλη χώρα ή έδαφος και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα συνολικά επίπεδα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση έχουν παύσει πλέον να είναι ισοδύναμα με τα κοινά βασικά πρότυπα της Ένωσης.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημερώνονται πάραυτα όταν η Επιτροπή διαθέτει πληροφορίες για δράσεις, συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών μέτρων, που επιβεβαιώνουν ότι έχει αποκατασταθεί η ισοδυναμία των σχετικών προτύπων ασφάλειας που εφαρμόζει η εν λόγω τρίτη χώρα ή άλλη χώρα ή έδαφος.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5-B

ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν τα κάτωθι αντικείμενα μέσα στις παραδιδόμενες αποσκευές τους:

εκρηκτικές ύλες και εμπρηστικά υλικά και συσκευές — εκρηκτικές ύλες και εμπρηστικά υλικά και συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή να απειλήσουν την ασφάλεια του αεροσκάφους, μεταξύ των οποίων:

πυρομαχικά,

καψούλια,

πυροκροτητές και φιτίλια ανατινάξεων,

νάρκες, χειροβομβίδες και λοιπά εκρηκτικά πολεμοφόδια,

πυροτεχνήματα και άλλα βεγγαλικά,

καπνογόνα δοχεία και φυσίγγια,

δυναμίτιδα, πυρίτιδα και πλαστικά εκρηκτικά.

6.   ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

6.0.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.0.1.   Η αρμόδια αρχή, ο φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, ο αερομεταφορέας ή ο υπεύθυνος φορέας σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο διασφαλίζουν την εφαρμογή των μέτρων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

6.0.2.   Συναρμολογημένοι εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί που δεν μεταφέρονται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες ασφάλειας πτήσεων θεωρούνται απαγορευμένα αντικείμενα μέσα σε αποστολές φορτίου και ταχυδρομείου.

6.0.3.   Οι αναφορές σε τρίτες χώρες στο παρόν κεφάλαιο και, κατά περίπτωση, στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής συμπεριλαμβάνουν άλλες χώρες και εδάφη στα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του τίτλου VI μέρος τρία της εν λόγω Συνθήκης.

6.1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1.1.   Όλο το φορτίο και το ταχυδρομείο υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο πριν φορτωθούν σε αεροσκάφος, εκτός εάν:

α)

η αποστολή υποβλήθηκε στις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο και η αποστολή ήταν προστατευμένη από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που διενεργήθηκαν οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση· ή

β)

η αποστολή υποβλήθηκε στις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας από γνωστό αποστολέα και η αποστολή ήταν προστατευμένη από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που διενεργήθηκαν οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση· ή

γ)

η αποστολή υποβλήθηκε στις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας από συμβεβλημένο αποστολέα, προστατευόταν από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που διενεργήθηκαν οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση και η αποστολή δεν φορτώθηκε σε επιβατικό αεροσκάφος· ή

δ)

η αποστολή εξαιρείται του ελέγχου ασφαλείας και ήταν προστατευμένη από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που ταυτοποιήθηκε ως αεροπορικό φορτίο ή ως αεροπορικό ταχυδρομείο μέχρι τη φόρτωση.

6.1.2.   Εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι αποστολή που υποβλήθηκε σε διαδικασίες ασφαλείας φέρει ενδείξεις παραβίασης ή ότι δεν προστατεύθηκε από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που διενεργήθηκαν οι διαδικασίες ασφαλείας, υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο πριν φορτωθεί σε αεροσκάφος. Αποστολές οι οποίες φαίνεται να έχουν παραβιασθεί σημαντικά ή είναι κατ' άλλο τρόπο ύποπτες, θεωρούνται φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM) σύμφωνα με το σημείο 6.7.

6.1.3.   Πρόσωπο που έχει πρόσβαση χωρίς συνοδό σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο ή ταυτοποιήσιμο αεροπορικό ταχυδρομείο, στο οποίο εφαρμόσθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας, πρέπει να έχει υποβληθεί με επιτυχία σε έλεγχο ιστορικού ή σε έλεγχο πριν από την πρόσληψή σύμφωνα με το σημείο 11.1.

6.2.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6.2.1.   Έλεγχος ασφαλείας

6.2.1.1.   Κατά τον έλεγχο ασφαλείας φορτίου ή ταχυδρομείου:

α)

χρησιμοποιούνται μέσα ή μέθοδοι που παρουσιάζουν τις περισσότερες πιθανότητες ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της αποστολής· και

β)

τα μέσα ή οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ανταποκρίνονται επαρκώς σε πρότυπο εύλογα ικανό να διασφαλίσει ότι δεν αποκρύπτονται απαγορευμένα αντικείμενα στην αποστολή.

6.2.1.2.   Εφόσον ο ελεγκτής ασφαλείας δεν μπορεί εύλογα να είναι βέβαιος ότι η αποστολή δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα, η αποστολή απορρίπτεται ή υποβάλλεται σε νέο έλεγχο ασφαλείας έως ότου υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τον ελεγκτή ασφαλείας.

6.2.1.3.   Ο έλεγχος ασφαλείας φορτίου και ταχυδρομείου υπόκειται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

6.2.1.4.   Τα πρόσωπα που διενεργούν έλεγχο ασφαλείας φορτίου με ακτινοσκοπικό εξοπλισμό ή εξοπλισμό EDS κανονικά δεν αφιερώνουν χρόνο άνω των 20 λεπτών στη συνεχή εξέταση εικόνων. Έπειτα από κάθε ανωτέρω διάστημα συνεχούς εξέτασης εικόνων ο ελεγκτής ασφαλείας σταματά την εξέταση εικόνων για τουλάχιστον 10 λεπτά. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται μόνον όταν υφίσταται αδιάλειπτη ροή εικόνων προς έλεγχο.

6.2.1.5.   Το φορτίο και το ταχυδρομείο υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες μεθόδους σύμφωνα με το προσάρτημα 6-Ι:

α)

έλεγχο με τα χέρια·

β)

ακτινοσκοπικό εξοπλισμό·

γ)

εξοπλισμό EDS·

δ)

σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών (EDD)·

ε)

εξοπλισμό ETD·

στ)

οπτικό έλεγχο·

ζ)

εξοπλισμό ανίχνευσης μετάλλων (MDE).

Εφόσον ο ελεγκτής ασφαλείας δεν μπορεί να αποφασίσει εάν το φορτίο ή το ταχυδρομείο περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα, το φορτίο ή το ταχυδρομείο απορρίπτεται ή υποβάλλεται και πάλι σε έλεγχο ασφαλείας έως ότου υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τον ελεγκτή ασφαλείας.

6.2.1.6.   Με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής και μετά από κοινοποίηση στην Επιτροπή, επιτρέπεται η εφαρμογή άλλων κατάλληλων διαδικασιών ασφαλείας μόνον εφόσον δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί κάποιο από τα μέσα ή τις μεθόδους που αναφέρονται στο σημείο 6.2.1.5 λόγω της φύσης της αποστολής.

6.2.2.   Εξαιρέσεις από τον έλεγχο ασφαλείας

Διατάξεις για τις εξαιρέσεις από τον έλεγχο ασφαλείας καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής.

6.3.   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

6.3.1.   Έγκριση εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων

6.3.1.1.   Τα εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

Η έγκριση μεταφορικού γραφείου ως εγκεκριμένο θα γίνεται για συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Κάθε φορέας που εφαρμόζει διαδικασίες ασφάλειας σύμφωνα με το σημείο 6.3.2 εγκρίνεται ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο. Συμπεριλαμβάνονται οι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας τρίτων μερών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς, αεροπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης.

Εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο δύναται να αναθέτει υπεργολαβικά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

οποιαδήποτε από τις διαδικασίες ασφαλείας που αναφέρονται στο σημείο 6.3.2 σε άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο·

β)

οποιαδήποτε από τις διαδικασίες ασφαλείας που αναφέρονται στο σημείο 6.3.2 σε άλλο φορέα, εφόσον οι εν λόγω διαδικασίες εφαρμόζονται στην εγκατάσταση του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή σε αερολιμένα και καλύπτονται από το πρόγραμμα ασφάλειας του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή του αερολιμένα·

γ)

οποιαδήποτε από τις διαδικασίες ασφαλείας που αναφέρονται στο σημείο 6.3.2 σε άλλο φορέα, εφόσον οι εν λόγω διαδικασίες εφαρμόζονται σε εγκατάσταση που δεν ανήκει στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή σε αερολιμένα και ο φορέας έχει πιστοποιηθεί ή εγκριθεί και περιληφθεί από την αρμόδια αρχή στον σχετικό κατάλογο φορέων παροχής αυτών των υπηρεσιών·

δ)

την προστασία και τη μεταφορά αποστολών σε μεταφορέα που πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 6.6.

6.3.1.2.   Για την έγκριση εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

ο ενδιαφερόμενος ζητεί την έγκριση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις που αναφέρει στην αίτησή του.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει πρόγραμμα ασφαλείας στην οικεία αρμόδια αρχή. Στο πρόγραμμα περιγράφονται οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που θα ακολουθεί ο υποψήφιος για τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και των εκτελεστικών του πράξεων. Στο πρόγραμμα περιγράφεται επίσης ο τρόπος παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τις εν λόγω μεθόδους και διαδικασίες από το ίδιο το μεταφορικό γραφείο. Πρόγραμμα ασφαλείας αερομεταφορέα, στο οποίο περιγράφονται οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που θα ακολουθεί ο αερομεταφορέας για τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και των εκτελεστικών του πράξεων, θεωρείται ότι πληροί την απαίτηση για πρόγραμμα ασφαλείας εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επίσης τη «Δήλωση δεσμεύσεων — εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου» που περιέχει το προσάρτημα 6-A. Η εν λόγω δήλωση υπογράφεται από τον νομικό αντιπρόσωπο του ενδιαφερομένου ή από τον υπεύθυνο ασφαλείας.

Η υπογεγραμμένη δήλωση φυλάσσεται από την οικεία αρμόδια αρχή·

β)

Η αρμόδια αρχή ή ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό της εξετάζει το πρόγραμμα ασφάλειας και στη συνέχεια προβαίνει σε επιτόπια επαλήθευση στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του ενδιαφερομένου με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και των εκτελεστικών του πράξεων.

Πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται στο σημείο 6.2, η εξέταση της εγκατάστασης του ενδιαφερομένου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με το άρθρο 14ιδ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (3) της Επιτροπής, θεωρείται ως επιτόπια επαλήθευση εάν πραγματοποιήθηκε όχι νωρίτερα από 3 έτη πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητεί να εγκριθεί ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο. Το πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα (ΕξΟΦ) και η σχετική αξιολόγηση των τελωνειακών αρχών θα είναι διαθέσιμα από τον ενδιαφερόμενο για περαιτέρω επιθεώρηση.

γ)

εάν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν βάσει των στοιχείων α) και β), εξασφαλίζει την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων του μεταφορικού γραφείου στην «βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας» το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα. Κατά την καταχώριση στη βάση δεδομένων, η αρμόδια αρχή αποδίδει σε κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κωδικό τυποποιημένης μορφής.

Εάν η αρμόδια αρχή δεν μείνει ικανοποιημένη από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν βάσει των στοιχείων α) και β), ειδοποιεί εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο που ζητεί έγκριση εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου·

δ)

εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο δεν θεωρείται εγκεκριμένο μέχρις ότου καταχωρηθούν τα στοιχεία του στη «βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας».

6.3.1.3.   Τα εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία ορίζουν τουλάχιστον ένα πρόσωπο σε κάθε εγκατάσταση ως υπεύθυνο για την εφαρμογή του προγράμματος ασφαλείας που έχουν υποβάλει. Το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον έλεγχο του ιστορικού του σύμφωνα με το σημείο 11.1.

6.3.1.4.   Τα εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία επανεπικυρώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα μέγιστης διάρκειας 5 ετών. Η επανεπικύρωση περιλαμβάνει επιτόπια επαλήθευση ώστε να αξιολογείται εάν το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και των εκτελεστικών του πράξεων.

Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εθνικό της πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου είναι δυνατόν να θεωρηθεί επιτόπια επαλήθευση, με την προϋπόθεση ότι η επιθεώρηση καλύπτει όλες τις αναγκαίες για την έγκρισή του απαιτήσεις.

Πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται στο σημείο 6.2, η εξέταση της εγκατάστασης του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με το άρθρο 14ιδ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 θεωρείται επιτόπια επαλήθευση

6.3.1.5.   Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο δεν συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και των εκτελεστικών πράξεων αυτού, ανακαλεί την ιδιότητα του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Εάν ο φορέας δεν είναι πλέον κάτοχος πιστοποιητικού ΕξΟΦ που αναφέρεται στο στοιχείο β) ή γ) του άρθρου 14α, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ή εάν το εν λόγω πιστοποιητικό ΕξΟΦ ανασταλεί λόγω μη συμμόρφωσης με το άρθρο 14ια του εν λόγω κανονισμού, η αρμόδια αρχή προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008.

Ο φορέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τυχόν αλλαγές που σχετίζονται με το πιστοποιητικό ΕξΟΦ που αναφέρεται στο στοιχείο β) ή γ) του άρθρου 14α παράγραφος1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Αμέσως μετά την ανάκληση και ούτως ή άλλως εντός 24 ωρών, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η αλλαγή ιδιότητας του πρώην εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου καταχωρίζεται στη «βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας».

6.3.1.6.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος κάθε κράτους μέλους να εφαρμόζει αυστηρότερα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, μεταφορικό γραφείο εγκεκριμένο σύμφωνα με το σημείο 6.3 του παρόντος παραρτήματος αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη.

6.3.1.7.   Οι απαιτήσεις του σημείου 6.3.1, πλην εκείνων του σημείου 6.3.1.2 στοιχείο δ), δεν εφαρμόζονται όταν εγκρίνεται ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο η ίδια η αρμόδια αρχή.

6.3.1.8.   Η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση της τελωνειακής αρχής κάθε πληροφορία σχετιζόμενη με την ιδιότητα εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου η οποία θα μπορούσε να είναι συναφής με την κατοχή πιστοποιητικού ΕξΟΦ όπως αναφέρεται στα στοιχεία β) ή γ) του άρθρου 14α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται στοιχεία που σχετίζονται με τις νέες εγκρίσεις εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων, την ανάκληση της ιδιότητας εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου, την εκ νέου επικύρωση και τις επιθεωρήσεις, τα χρονοδιαγράμματα των επαληθεύσεων και αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

Οι τρόποι ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών καθορίζονται από κοινού από την αρμόδια αρχή και τις εθνικές τελωνειακές αρχές.

6.3.2.   Διαδικασίες ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζει εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο

6.3.2.1.   Κατά την αποδοχή αποστολής, το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο διαπιστώνει εάν ο φορέας από τον οποίο παραλαμβάνει την αποστολή είναι εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, γνωστός αποστολέας, συμβεβλημένος αποστολέας ή όχι.

6.3.2.2.   Το πρόσωπο που παραδίδει την αποστολή στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή τον αερομεταφορέα προσκομίζει δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή άλλο έγγραφο, το οποίο έχει φωτογραφία του και έχει εκδοθεί ή αναγνωρίζεται από την εθνική αρχή. Το δελτίο ή το έγγραφο χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του προσώπου που παραδίδει την αποστολή.

6.3.2.3.   Το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο διασφαλίζει ότι οι αποστολές στις οποίες δεν έχουν προηγουμένως εφαρμοσθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ασφαλείας:

α)

υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με το σημείο 6.2· ή

β)

γίνονται δεκτές για αποθήκευση υπό την αποκλειστική ευθύνη του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν ως αποστολές για μεταφορά με αεροσκάφος πριν από την επιλογή και επιλέγονται αυτόνομα χωρίς καμία παρέμβαση του αποστολέα ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα πέραν αυτών που έχουν ορισθεί και εκπαιδευτεί από το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο για τον σκοπό αυτό.

Το στοιχείο β) επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνον εάν ο αποστολέας δεν μπορεί να προβλέψει ότι η αποστολή πρόκειται να μεταφερθεί αεροπορικώς.

6.3.2.4.   Μετά τη διεξαγωγή των διαδικασιών ασφαλείας που αναφέρονται στα σημεία 6.3.2.1 έως 6.3.2.3 του παρόντος κανονισμού και στο σημείο 6.3 της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο διασφαλίζει ότι:

α)

πρόσβαση χωρίς συνοδεία στις εν λόγω αποστολές περιορίζεται μόνον σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα· και

β)

οι εν λόγω αποστολές φορτίου προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση έως την παράδοσή τους σε άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή αερομεταφορέα. Οι αποστολές φορτίου και ταχυδρομείου που βρίσκονται σε ζωτικά τμήματα αυστηρά ελεγχόμενης περιοχής ασφαλείας θεωρείται ότι προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση. Οι αποστολές φορτίου και ταχυδρομείου που βρίσκονται σε μη ζωτικά τμήματα αυστηρά ελεγχόμενης περιοχής ασφαλείας τοποθετούνται σε τμήματα ελεγχόμενης πρόσβασης των εγκαταστάσεων του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή, όποτε τοποθετούνται εκτός των εν λόγω τμημάτων,

προστατεύονται με φυσικά μέσα, ώστε να αποφεύγεται η τοποθέτηση απαγορευμένου αντικειμένου· ή

δεν αφήνονται αφύλακτες και πρόσβαση σε αυτές έχουν μόνον πρόσωπα που μετέχουν στην προστασία και τον χειρισμό φορτίου.

6.3.2.5.   Μετά τη διεξαγωγή των διαδικασιών ασφαλείας που αναφέρονται στα σημεία 6.3.2.1 έως 6.3.2.4, το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο διασφαλίζει ότι κάθε αποστολή φορτίου που παραδίδεται σε αερομεταφορέα ή άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγγραφα, είτε υπό μορφή αεροπορικής φορτωτικής είτε ανεξάρτητου παραστατικού, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε γραπτό έντυπο.

6.3.2.6.   Τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6.3.2.5 είναι διαθέσιμα προς επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή σε οποιοδήποτε σημείο πριν τη φόρτωση της αποστολής σε αεροσκάφος και κατόπιν κατά τη διάρκεια της πτήσης ή επί 24 ώρες, αναλόγως ποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο, και περιέχουν τις εξής πληροφορίες:

α)

τον μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κωδικό του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου, όπως αυτός χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή·

β)

τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό της αποστολής, όπως ο αριθμός της (κύριας ή επιμέρους φορτωτικής) αεροπορικής φορτωτικής·

γ)

το περιεχόμενο της αποστολής, εξαιρουμένων των αποστολών που αναφέρονται στο σημείο 6.2.1 στοιχεία δ) και ε) της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής·

δ)

το καθεστώς ασφάλειας της αποστολής, με το οποίο δηλώνεται:

«SPX», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή

«SCO», ήτοι ασφαλής μόνον για αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή

«SHR», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος σύμφωνα με τις απαιτήσεις υψηλού κινδύνου·

ε)

ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε καθεστώς ασφάλειας, όπου δηλώνεται:

«KC», ήτοι παραλαβή από γνωστό αποστολέα, ή

«AC», ήτοι παραλαβή από συμβεβλημένο αποστολέα, ή

«RA», ήτοι επιλογή από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, ή

τα χρησιμοποιούμενα μέσα ή η μέθοδος ελέγχου ασφαλείας, ή

οι λόγοι εξαίρεσης την αποστολής από τον έλεγχο ασφαλείας·

στ)

το ονοματεπώνυμο του προσώπου που εξέδωσε το καθεστώς ασφάλειας, ή ισοδύναμα στοιχεία ταυτοποίησης, και η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης·

ζ)

τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που παρέλαβε από την αρμόδια αρχή, του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου το οποίο αποδέχθηκε το καθεστώς ασφάλειας που αποδόθηκε στην αποστολή από άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο.

Εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο που παραδίδει αποστολές φορτίου σε άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή αερομεταφορέα μπορεί επίσης να αποφασίσει να διαβιβάσει μόνον τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των στοιχείων α) έως ε) και ζ) και να διατηρήσει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του στοιχείου στ) για τη διάρκεια της (των) πτήσης(-εων) ή επί 24 ώρες, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο.

6.3.2.7.   Σε περίπτωση ενοποιημένων αποστολών, οι απαιτήσεις των σημείων 6.3.2.5 και 6.3.2.6 θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον:

α)

το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο που προβαίνει στην ενοποίηση διαθέτει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του σημείου 6.3.2.6 στοιχεία α) έως ζ) για κάθε μεμονωμένη αποστολή για όλη τη διάρκεια της (των) πτήσης(-εων) ή επί 24 ώρες, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο· και

β)

τα συνοδευτικά έγγραφα της ενοποίησης περιέχουν τον μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κωδικό του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου που εκτέλεσε την ενοποίηση, το μοναδικό αναγνωριστικό της ενοποιημένης αποστολής και το αντίστοιχο καθεστώς ασφάλειας.

Το στοιχείο α) δεν απαιτείται για ενοποιήσεις που υπόκεινται πάντοτε σε έλεγχο ασφαλείας ή εξαιρούνται αυτού σύμφωνα με το σημείο 6.2.1 στοιχεία δ) και ε) της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής, εφόσον το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο αποδώσει στην ενοποιημένη αποστολή μοναδικό αναγνωριστικό, και επισημάνει το καθεστώς ασφάλειας και αιτιολογήσει την έκδοση του καθεστώτος ασφάλειας.

6.3.2.8.   Εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, όταν αποδέχεται αποστολές στις οποίες δεν έχουν προηγουμένως εφαρμοσθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ασφαλείας, επιτρέπεται επίσης να επιλέξει να μην εφαρμόσει τις διαδικασίες ασφαλείας που αναφέρονται στο σημείο 6.3.2, αλλά να αναθέσει σε άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο τη διενέργεια όλων αυτών των διαδικασιών ασφαλείας.

6.3.2.9.   Εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του προσωπικού που εφαρμόζουν τις διαδικασίες ασφαλείας προσλαμβάνονται και εκπαιδεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 11 και ότι όλα τα μέλη του προσωπικού με πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο ή ταυτοποιήσιμο αεροπορικό ταχυδρομείο που υποβλήθηκε στις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας έχουν προσληφθεί και παρακολουθήσει εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 11.

Οι διαδικασίες ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζει εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο υπόκεινται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

6.4.   ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ

6.4.1.   Έγκριση γνωστών αποστολέων

6.4.1.1.   Οι γνωστοί αποστολείς εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

Η έγκριση γνωστού αποστολέα γίνεται για συγκεκριμένη εγκατάσταση.

6.4.1.2.   Για την έγκριση γνωστών αποστολέων εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

ο ενδιαφερόμενος ζητεί την έγκριση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του.

Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει τις «Οδηγίες προς γνωστούς αποστολείς» που περιέχει το προσάρτημα 6-B και τον «Κατάλογο επικύρωσης γνωστών αποστολέων» που περιέχει το προσάρτημα 6-Γ.

β)

η αρμόδια αρχή, ή ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό της, προβαίνει σε επιτόπια επαλήθευση στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του ενδιαφερομένου με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και των εκτελεστικών του πράξεων.

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του ενδιαφερομένου με τις εν λόγω απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή, ή ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό της, χρησιμοποιεί τον «Κατάλογο επικύρωσης γνωστών αποστολέων» του προσαρτήματος 6-Γ. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει δήλωση δεσμεύσεων υπογεγραμμένη από τον νόμιμο αντιπρόσωπο του ενδιαφερομένου ή από τον υπεύθυνο ασφάλειας της εγκατάστασης.

Αφότου συμπληρωθεί ο κατάλογος επικύρωσης γνωστών αποστολέων, οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο κατάλογος θεωρούνται διαβαθμισμένες.

Η υπογεγραμμένη δήλωση φυλάσσεται από την οικεία αρμόδια αρχή ή από τον επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ και τίθεται, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση της ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής.

γ)

Η εξέταση της εγκατάστασης του ενδιαφερομένου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με το άρθρο 14ιδ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 θεωρείται επιτόπια επαλήθευση εάν πραγματοποιήθηκε όχι νωρίτερα από 3 έτη πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητεί να εγκριθεί ως γνωστός αποστολέας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος 1 του «Καταλόγου επικύρωσης γνωστών αποστολέων» που περιέχεται στο προσάρτημα 6-Γ και τις αποστέλλει στην αρμόδια αρχή μαζί με τη δήλωση δεσμεύσεων υπογεγραμμένη από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του ή από τον υπεύθυνο ασφάλειας της εγκατάστασης.

Ο ενδιαφερόμενος καθιστά διαθέσιμα προς περαιτέρω επιθεώρηση το πιστοποιητικό ΕξΟΦ και τη σχετική αξιολόγηση των τελωνειακών αρχών.

Η υπογεγραμμένη δήλωση φυλάσσεται από την οικεία αρμόδια αρχή ή από τον επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ, και τίθεται, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση της ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής.

δ)

Εάν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν βάσει των στοιχείων α) και β) ή α) και γ), κατά περίπτωση, εξασφαλίζει την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων του αποστολέα στη «βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας» το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα. Κατά την καταχώριση στη βάση δεδομένων, η αρμόδια αρχή αποδίδει σε κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κωδικό τυποποιημένης μορφής.

Εάν η αρμόδια αρχή δεν μείνει ικανοποιημένη από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν βάσει των στοιχείων α) και β) ή α) και γ), ειδοποιεί εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο που ζητεί έγκριση γνωστού αποστολέα·

ε)

γνωστός αποστολέας δεν θεωρείται εγκεκριμένος μέχρις ότου καταχωρισθούν τα στοιχεία του στη «βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας».

6.4.1.3.   Γνωστός αποστολέας ορίζει τουλάχιστον ένα πρόσωπο σε κάθε εγκατάσταση το οποίο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή και την εποπτεία εφαρμογής των διαδικασιών ασφάλειας στην εγκατάσταση. Το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον έλεγχο του ιστορικού του σύμφωνα με το σημείο 11.1.

6.4.1.4.   Γνωστός αποστολέας επανεπικυρώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα μέγιστης διάρκειας 5 ετών. Η επανεπικύρωση περιλαμβάνει επιτόπια επαλήθευση ώστε να αξιολογηθεί εάν ο γνωστός αποστολέας εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και των εκτελεστικών του πράξεων.

Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του γνωστού αποστολέα από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εθνικό της πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου είναι δυνατόν να θεωρηθεί επιτόπια επαλήθευση, με την προϋπόθεση ότι η επιθεώρηση καλύπτει όλα τα πεδία που περιέχει ο κατάλογος του προσαρτήματος 6-Γ.

Εξέταση της εγκατάστασης του γνωστού αποστολέα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με το άρθρο 14ιδ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 θεωρείται επιτόπια επαλήθευση.

6.4.1.5.   Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι ο γνωστός αποστολέας δεν συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και των εκτελεστικών του πράξεων, ανακαλεί την ιδιότητα του γνωστού αποστολέα για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Εάν ο φορέας δεν είναι πλέον κάτοχος πιστοποιητικού ΕξΟΦ κατά το στοιχείο β) ή γ) του άρθρου 14α, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ή εάν το πιστοποιητικό ΕξΟΦ έχει ανακληθεί λόγω μη συμμόρφωσης με το άρθρο 14ια του εν λόγω κανονισμού, η αρμόδια αρχή προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο γνωστός αποστολέας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008.

Ο φορέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τυχόν αλλαγές που σχετίζονται με το πιστοποιητικό ΕξΟΦ που διαθέτει και αναφέρεται στο στοιχείο β) ή γ) του άρθρου 14α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Αμέσως μετά την ανάκληση και ούτως ή άλλως εντός 24 ωρών, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η αλλαγή ιδιότητας του γνωστού αποστολέα καταχωρείται στη «βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας».

6.4.1.6.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος κάθε κράτους μέλους να εφαρμόζει αυστηρότερα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, γνωστός αποστολέας εγκεκριμένος σύμφωνα με το σημείο 6.4 του παρόντος παραρτήματος αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη.

Οι γνωστοί αποστολείς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το σημείο 6.4.1.2 στοιχείο δ) του παρόντος παραρτήματος υπόκεινται επίσης στις πρόσθετες διατάξεις του σημείου 6.4 της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

6.4.1.7.   Η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση της τελωνειακής αρχής κάθε πληροφορία σχετιζόμενη με την ιδιότητα γνωστού αποστολέα η οποία θα μπορούσε να είναι σημαντική για την κατοχή πιστοποιητικού ΕξΟΦ κατά τα στοιχεία β) ή γ) του άρθρου 14α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται όσες αφορούν νέες εγκρίσεις γνωστών αποστολέων, την ανάκληση της ιδιότητας γνωστού αποστολέα, την επανεπικύρωση και τις επιθεωρήσεις, τα χρονοδιαγράμματα των επαληθεύσεων και τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

Οι τρόποι ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών καθορίζονται από κοινού από την αρμόδια αρχή και τις εθνικές τελωνειακές αρχές.

6.4.2.   Διαδικασίες ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζει γνωστός αποστολέας

6.4.2.1.   Ο γνωστός αποστολέας εξασφαλίζει ότι:

α)

το επίπεδο ασφάλειας του τόπου ή των εγκαταστάσεων είναι επαρκές για την προστασία ταυτοποιήσιμου αεροπορικού φορτίου και ταυτοποιήσιμου αεροπορικού ταχυδρομείου από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση· και

β)

όλα τα μέλη του προσωπικού που εφαρμόζουν τις διαδικασίες ασφάλειας προσλαμβάνονται και εκπαιδεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 11 και όλα τα μέλη του προσωπικού με πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο ή ταυτοποιήσιμο αεροπορικό ταχυδρομείο που υποβλήθηκε στις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας έχουν προσληφθεί και παρακολουθήσει εκπαίδευση ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ασφάλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 11· και

γ)

κατά τη διάρκεια παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, αποστολής και/ή μεταφοράς, κατά περίπτωση, ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο ή ταυτοποιήσιμο αεροπορικό ταχυδρομείο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή από παραβίασή του.

Όταν για οποιονδήποτε λόγο οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας δεν έχουν εφαρμοσθεί σε αποστολή, ή εφόσον η αποστολή δεν προέρχεται από γνωστό αποστολέα για λογαριασμό του, ο γνωστός αποστολέας το επισημαίνει με σαφήνεια στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του σημείου 6.3.2.3.

6.4.2.2.   Ο γνωστός αποστολέας αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχου ασφαλείας σύμφωνα με το σημείο 6.2.1 σε αποστολές που δεν έχουν υποβληθεί στις κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας.

6.5.   ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ

6.5.1.   Οι συμβεβλημένοι αποστολείς καθορίζονται από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο.

6.5.2.   Για τον καθορισμό συμβεβλημένου αποστολέα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α)

το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο παρέχει στον φορέα τις «Οδηγίες ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες για συμβεβλημένους αποστολείς» και τη «Δήλωση δεσμεύσεων — συμβεβλημένου αποστολέα» που περιέχει το προσάρτημα 6-Δ. Οι εν λόγω οδηγίες και δήλωση παρέχονται στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, όπου βρίσκεται η εγκατάσταση·

β)

ο φορέας υποβάλλει στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο υπογεγραμμένη «Δήλωση δεσμεύσεων — συμβεβλημένου αποστολέα» που περιέχει το προσάρτημα 6-Δ, εκτός εάν ο φορέας είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ΕξΟΦ που αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 1 στοιχεία β) ή γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 Επιτροπής.

Ο φορέας ορίζει τουλάχιστον ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του και κοινοποιεί στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο το ονοματεπώνυμό του και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Κατά περίπτωση, η υπογεγραμμένη δήλωση φυλάσσεται από το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο και τίθεται, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση της ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής.

Σε περίπτωση εξαίρεσης από την απαίτηση συμπλήρωσης δήλωσης δεσμεύσεων λόγω πιστοποιητικού ΕξΟΦ, ο συμβεβλημένος αποστολέας ενημερώνει αμέσως το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο εφόσον δεν είναι πλέον κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού·

γ)

το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο επαληθεύει και επικυρώνει τα κάτωθι στοιχεία του υποψήφιου συμβεβλημένου αποστολέα:

τα στοιχεία της εταιρείας, καθώς και την καλή την πίστει (bona fide) επαγγελματική της διεύθυνση, και

τη φύση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, και

τα στοιχεία επαφής, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια, και

τον αριθμό ΦΠΑ ή τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, και

εφόσον εφαρμόζεται εξαίρεση βάσει του σημείου 6.5.2 στοιχείο β), τον αριθμό του πιστοποιητικού ΕξΟΦ·

δ)

εάν το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο καλυφθεί από τα στοιχεία που έλαβε βάσει των σημείων β) και γ), το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο μπορεί να ορίσει τον φορέα ως συμβεβλημένο αποστολέα.

6.5.3.   Το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο τηρεί βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 6.5.2 σημείο γ). Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιθεωρεί τη βάση δεδομένων.

6.5.4.   Εφόσον από τον λογαριασμό του συμβεβλημένου αποστολέα δεν προκύπτει καμία κίνηση φορτίου ή ταχυδρομείου αεροπορικώς επί διάστημα 2 ετών, ο αποστολέας παύει να έχει την ιδιότητα του συμβεβλημένου αποστολέα.

6.5.5.   Εάν η αρμόδια αρχή ή το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο κρίνει ότι ο συμβεβλημένος αποστολέας δεν συμμορφώνεται πλέον με τις οδηγίες του προσαρτήματος 6-Δ, το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο τού αφαιρεί την ιδιότητα του συμβεβλημένου αποστολέα.

6.5.6.   Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, οι διαδικασίες ασφάλειας που καθορίζονται στις «Οδηγίες ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες για συμβεβλημένους αποστολείς» δεν έχουν εφαρμοσθεί σε αποστολή ή εφόσον η αποστολή δεν προέρχεται από τον συμβεβλημένο αποστολέα για δικό του λογαριασμό, ο συμβεβλημένος αποστολέας το γνωστοποιεί με σαφήνεια στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του σημείου 6.3.2.3.

6.6.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

6.6.1.   Προστασία φορτίου και ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς

6.6.1.1.   Για να εξασφαλιστεί η προστασία των αποστολών που έχουν υποβληθεί στις απαραίτητες διαδικασίες ασφάλειας από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους:

α)

οι αποστολές συσκευάζονται ή σφραγίζονται από το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, τον γνωστό αποστολέα ή τον συμβεβλημένο αποστολέα, ώστε να καθίσταται εμφανής οποιαδήποτε παραβίασή τους· εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, λαμβάνονται εναλλακτικά μέτρα προστασίας για την ακεραιότητα της αποστολής· και

β)

ο χώρος φόρτωσης φορτίου του οχήματος με το οποίο πρόκειται να μεταφερθούν οι αποστολές κλειδώνεται ή σφραγίζεται ή τα οχήματα με πλευρικά πετάσματα ασφαλίζονται με κορδόνια TIR, ώστε να καθίσταται εμφανής οποιαδήποτε παραβίαση ή ο χώρος φορτίου επίπεδου οχήματος διατηρείται υπό επιτήρηση· και

γ)

η δήλωση μεταφορέα βάσει του προσαρτήματος 6-E συμφωνείται από τον μεταφορέα που έχει συνάψει συμφωνία μεταφοράς με το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, το γνωστό αποστολέα ή το συμβεβλημένο αποστολέα, εκτός εάν ο ίδιος ο μεταφορέας έχει εγκριθεί ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο.

Η υπογεγραμμένη δήλωση φυλάσσεται από το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, τον γνωστό αποστολέα ή τον συμβεβλημένο αποστολέα για λογαριασμό του οποίου εκτελείται η μεταφορά. Εφόσον ζητηθεί, αντίγραφο της υπογεγραμμένης δήλωσης διαβιβάζεται στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή τον αερομεταφορέα που παραλαμβάνει την αποστολή ή στην ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή.

Εναλλακτικά προς το στοιχείο γ), ο μεταφορέας επιτρέπεται να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, τον γνωστό αποστολέα ή τον συμβεβλημένο αποστολέα για τον οποίο εκτελεί τη μεταφορά ότι έχει πιστοποιηθεί ή εγκριθεί από αρμόδια αρχή.

Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 6-E και αντίγραφά τους φυλάσσονται από το ενδιαφερόμενο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, τον ενδιαφερόμενο γνωστό αποστολέα ή τον ενδιαφερόμενο συμβεβλημένο αποστολέα. Εφόσον ζητηθεί, αντίγραφο της υπογεγραμμένης δήλωσης διαβιβάζεται επίσης στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή τον αερομεταφορέα που παραλαμβάνει την αποστολή ή σε άλλη αρμόδια αρχή·

6.6.1.2.   Τα στοιχεία β) και γ) του σημείου 6.6.1.1 δεν εφαρμόζονται κατά τη μεταφορά σε ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα.

6.6.2.   Προστασία φορτίου και ταχυδρομείου σε αερολιμένες για φόρτωση σε αεροσκάφος

6.6.2.1.   Οι αποστολές φορτίου και ταχυδρομείου που βρίσκονται σε ζωτικά τμήματα θεωρείται ότι προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.

6.6.2.2.   Οι αποστολές φορτίου και ταχυδρομείου που βρίσκονται σε μη ζωτικά τμήματα αυστηρά ελεγχόμενης περιοχής ασφάλειας τοποθετούνται σε τμήματα ελεγχόμενης πρόσβασης των εγκαταστάσεων εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή, όποτε τοποθετούνται εκτός των εν λόγω τμημάτων, θεωρείται ότι προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση εφόσον:

α)

προστατεύονται με φυσικά μέσα, ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή απαγορευμένου αντικειμένου, ή

β)

δεν αφήνονται αφύλακτες και πρόσβαση σε αυτές έχουν μόνον πρόσωπα που μετέχουν στην προστασία και τη φόρτωση φορτίου και ταχυδρομείου σε αεροσκάφη.

6.7.   ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (HRCM)

Διατάξεις για το φορτίο και το ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 της Επιτροπής.

6.8.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

6.8.1.   Ορισμός αερομεταφορέων

6.8.1.1.   Κάθε αερομεταφορέας που μεταφέρει φορτίο ή ταχυδρομείο από αερολιμένα τρίτης χώρας μη περιλαμβανόμενης στο προσάρτημα 6-ΣΤi ή 6-ΣΤii για μεταφόρτωση, διαμετακόμιση ή εκφόρτωση σε οποιονδήποτε αερολιμένα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 ορίζεται ως «μεταφορέας αεροπορικού φορτίου ή ταχυδρομείου εντός της Ένωσης από αερολιμένα τρίτης χώρας» (ACC3) από οποιαδήποτε από τις κάτωθι αρχές, κατά περίπτωση:

α)

την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που εξέδωσε το πιστοποιητικό αερομεταφορέα του συγκεκριμένου αερομεταφορέα·

β)

την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 (4) της Επιτροπής, για αερομεταφορείς μη κατόχους πιστοποιητικού αερομεταφορέα εκδοθέντος από κράτος μέλος·

γ)

την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο αερομεταφορέας έχει την κύρια βάση των δραστηριοτήτων του εντός της Ένωσης, ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Ένωσης με τη συμφωνία της εν λόγω αρμόδιας αρχής, για αερομεταφορέα μη κάτοχο πιστοποιητικού αερομεταφορέα εκδοθέντος από κράτος μέλος και μη αναφερόμενο στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009.

6.8.1.2.   Ο ορισμός αερομεταφορέα ως ACC3 όσον αφορά τις δραστηριότητες φορτίου και ταχυδρομείου που ασκεί από αερολιμένα για τον οποίο απαιτείται ορισμός ACC3 (εφεξής, «σχετικές δραστηριότητες φορτίου») βασίζεται:

α)

στον ορισμό αρμοδίου για λογαριασμό του, επιφορτισμένου με την όλη ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων ασφάλειας για το φορτίο ή το ταχυδρομείο όσον αφορά τη σχετική δραστηριότητα φορτίου· και

β)

στην έκθεση επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ, όπου επιβεβαιώνεται η εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας.

6.8.1.3.   Η αρμόδια αρχή αποδίδει μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κωδικό τυποποιημένης μορφής στον αερομεταφορέα που έχει οριστεί ως ACC3 και στον αερολιμένα της τρίτης χώρας για την οποία ο αερομεταφορέας έχει οριστεί να μεταφέρει φορτίο ή ταχυδρομείο στην Ένωση.

6.8.1.4.   Ο ορισμός ισχύει από την ημερομηνία καταχώρισης από την αρμόδια αρχή των πληροφοριών του ACC3 στη βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών.

6.8.1.5.   ACC3 που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια εφοδιαστικής αλυσίδας αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη για όλες τις δραστηριότητες από τον αερολιμένα της τρίτης χώρας στην Ένωση.

6.8.2.   Επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ για ACC3

6.8.2.1.   Η επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ όσον αφορά τις σχετικές δραστηριότητες φορτίου αερομεταφορέα συνίσταται σε:

α)

εξέταση του προγράμματος ασφάλειας του αερομεταφορέα προκειμένου να διασφαλίζεται η συνάφεια και η πληρότητά του ως προς όλα τα σημεία που αναφέρονται στο προσάρτημα 6-Ζ· και

β)

επαλήθευση της εφαρμογής μέτρων αεροπορικής ασφάλειας αναφορικά με τις σχετικές δραστηριότητες φορτίου χρησιμοποιώντας τον κατάλογο σημείων ελέγχου του προσαρτήματος 6-Γ3.

6.8.2.2.   Κατά την επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ, η επαλήθευση της εφαρμογής των σχετικών μέτρων γίνεται επιτόπου, σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα:

1.

Στον αερολιμένα από τον οποίο ο αερομεταφορέας ασκεί σχετικές δραστηριότητες φορτίου προτού καταστεί δυνατόν να οριστεί ως ACC3 για τον εν λόγω αερολιμένα.

Εάν η σχετική διαδικασία επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ αποδείξει ότι δεν επιτυγχάνονται ένας ή περισσότεροι από τους στόχους που παρατίθενται στον κατάλογο σημείων ελέγχου του προσαρτήματος 6-Γ3, η αρμόδια αρχή ορίζει τον αερομεταφορέα ως ACC3 για τις σχετικές δραστηριότητες φορτίου μόνον εφόσον λάβει αποδείξεις ότι ο αερομεταφορέας έλαβε μέτρα για την αποκατάσταση της έλλειψης ασφάλειας που εντοπίστηκε.

2.

Σε αντιπροσωπευτικό αριθμό αερολιμένων όπου ένας αερομεταφορέας ασκεί σχετικές δραστηριότητες φορτίου πριν από τον ορισμό ως ACC3 όλων των αερολιμένων με σχετικές δραστηριότητες φορτίου του εν λόγω αερομεταφορέα. Ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

α)

εφόσον ζητήσει την επιλογή αυτή αερομεταφορέας που ασκεί αρκετές σχετικές δραστηριότητες αεροπορικού φορτίου· και

β)

η αρμόδια αρχή έχει επαληθεύσει ότι ο αερομεταφορέας εφαρμόζει εσωτερικό πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου στον τομέα της ασφάλειας, ισοδύναμο της επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ · και

γ)

ο αντιπροσωπευτικός αριθμός αερολιμένων είναι τουλάχιστον 3 ή 5 %, ανάλογα ποιος είναι μεγαλύτερος, και όλοι οι αερολιμένες που βρίσκονται σε τόπο προέλευσης υψηλού κινδύνου· και

δ)

η αρμόδια αρχή έχει συμφωνήσει σε οδικό χάρτη που διασφαλίζει επικυρώσεις αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ για κάθε έτος ορισμού πρόσθετων αερολιμένων που θα οριστούν ως ACC3 ή μέχρι να λάβουν επικύρωση όλοι οι αερολιμένες. Ο αριθμός αυτών των επικυρώσεων σε ετήσια βάση ισούται τουλάχιστον με τον αριθμό των επικυρώσεων που απαιτούνται βάσει του στοιχείου γ). Ο οδικός χάρτης αναφέρει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η επιλογή των πρόσθετων αερολιμένων· και

ε)

όλοι οι ορισμοί ACC3 λήγουν την ίδια ημέρα· και

στ)

όταν μία από τις επικυρώσεις αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ που έχουν συμφωνηθεί βάσει του οδικού χάρτη αποδείξει τη μη εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τους στόχους που παρατίθενται στον κατάλογο σημείων ελέγχου του προσαρτήματος 6-Γ3, η αρχή που είναι αρμόδια για τον ορισμό απαιτεί αποδείξεις για την εφαρμογή μέτρων με σκοπό την αποκατάσταση της έλλειψης ασφάλειας που εντοπίστηκε στον εν λόγω αερολιμένα και, ανάλογα με τη σοβαρότητα της έλλειψης ασφάλειας, ζητεί:

τη διενέργεια επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ όλων των αερολιμένων για τους οποίους έχει ζητηθεί ορισμός ACC3, σύμφωνα με το σημείο 6.8.2.2.1 εντός προθεσμίας που ορίζει η αρμόδια αρχή, ή

διπλάσιο αριθμό επικυρώσεων αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ που καθορίστηκαν βάσει του στοιχείου δ) για κάθε έτος που απομένει έως τη λήξη ισχύος των ορισμών ACC3.

6.8.2.3.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να κάνει δεκτή την έκθεση επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ ενός φορέα τρίτης χώρας για ορισμό ACC3 σε περίπτωση που ο εν λόγω φορέας ασκεί όλες τις δραστηριότητες φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης στον χώρο αποσκευών αεροσκάφους, εξ ονόματος του ACC3, και η έκθεση επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ καλύπτει όλες αυτές τις δραστηριότητες.

6.8.2.4.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίσει έναν αερομεταφορέα ως ACC3 για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο λήγει το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2016, στη περίπτωση που μία επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί για αντικειμενικούς λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην ευθύνη του αερομεταφορέα. Όταν αυτός ο ορισμός χορηγείται για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, η αρμόδια αρχή θα έχει επαληθεύσει ότι ο αερομεταφορέας εφαρμόζει εσωτερικό πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου στον τομέα της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες που είναι ισοδύναμο με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ.

6.8.2.5.   Η επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ καταγράφεται σε έκθεση επικύρωσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τη δήλωση δεσμεύσεων κατά το προσάρτημα 6-H1, τον κατάλογο σημείων ελέγχου του προσαρτήματος 6-Γ3 και δήλωση του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ κατά το προσάρτημα 11-Α. Ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ υποβάλλει την έκθεση επικύρωσης στην αρμόδια αρχή και παρέχει αντίγραφό της στον αερομεταφορέα που υποβλήθηκε σε επικύρωση.

6.8.3.   Διαδικασίες ασφάλειας για φορτίο και ταχυδρομείο που φθάνει από τρίτη χώρα

6.8.3.1.   Ο ACC3 διασφαλίζει ότι όλο το μεταφερόμενο φορτίο και ταχυδρομείο για μεταφόρτωση, διαμετακόμιση ή εκφόρτωση σε αερολιμένα της Ένωσης υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας, εκτός εάν:

α)

η αποστολή υποβλήθηκε στις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο το οποίο έχει επικυρωθεί ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ και η αποστολή ήταν προστατευμένη από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που εφαρμόστηκαν οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση· ή

β)

η αποστολή υποβλήθηκε στις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας από γνωστό αποστολέα ο οποίος έχει επικυρωθεί ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ και η αποστολή ήταν προστατευμένη από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που εφαρμόστηκαν οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση· ή

γ)

η αποστολή υποβλήθηκε στις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας από συμβεβλημένο αποστολέα, υπό την ευθύνη του ACC3 ή εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου το οποίο έχει επικυρωθεί ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ, προστατευόταν από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που εφαρμόστηκαν οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση και δεν φορτώθηκε σε αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών· ή

δ)

η αποστολή εξαιρείται του ελέγχου ασφαλείας βάσει του σημείου 6.1.1 στοιχείο δ) και προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που ταυτοποιήθηκε ως αεροπορικό φορτίο ή ως αεροπορικό ταχυδρομείο μέχρι τη φόρτωση.

6.8.3.2.   Το μεταφερόμενο στην Ένωση φορτίο και ταχυδρομείο υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας με ένα από τα μέσα ή τις μεθόδους που αναφέρονται στο σημείο 6.2.1 με πρότυπο εύλογα ικανό να διασφαλίσει ότι δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα.

6.8.3.3.   Ο ACC3 διασφαλίζει σε περίπτωση:

α)

μεταφορτωνόμενου και διερχόμενου φορτίου ή ταχυδρομείου, ότι διενεργήθηκε έλεγχος ασφάλειας σύμφωνα με το σημείο 6.8.3.2 ή ότι οι διαδικασίες ασφάλειας έχουν εφαρμοσθεί από τον ίδιο τον ACC3 ή από φορέα επικυρωμένο ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ στο σημείο προέλευσης ή οπουδήποτε αλλού στην αλυσίδα εφοδιασμού, και ότι αυτές οι αποστολές προστατεύονταν από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που εφαρμόσθηκαν οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση· και

β)

φορτίου ή ταχυδρομείου υψηλού κινδύνου, ότι εφαρμόσθηκε έλεγχος ασφάλειας σύμφωνα με το σημείο 6.7 από τον ίδιο τον ACC3 ή από φορέα επικυρωμένο ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ στο σημείο προέλευσης ή οπουδήποτε αλλού στην αλυσίδα εφοδιασμού, και ότι αυτές οι αποστολές έλαβαν καθεστώς ασφάλειας «SHR» και προστατεύονταν από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που εκτελέστηκαν οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση.

6.8.3.4.   Ο μοναδικός αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός του ACC3 και το καθεστώς ασφάλειας της αποστολής κατά το σημείο 6.3.2.6 στοιχείο δ) που εκδίδεται από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα, είτε υπό μορφή αεροπορικής φορτωτικής, ισοδύναμου ταχυδρομικού εγγράφου είτε ανεξάρτητου παραστατικού, σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπο.

6.8.3.5.   Ελλείψει εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου κατά το σημείο 6.8.4, τη δήλωση καθεστώτος ασφάλειας μπορεί να εκδώσει ο ACC3 ή αερομεταφορέας που φθάνει από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα 6-Fi ή 6-Fii.

6.8.4.   Επικύρωση εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων και γνωστών αποστολέων

6.8.4.1.   Φορείς τρίτων χωρών, προκειμένου να καταστούν εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία ή γνωστοί αποστολείς με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ, επικυρώνονται σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες δύο επιλογές και καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του (των) ACC3 στον (στους) οποίο(-ους) παραδίδουν απευθείας φορτίο ή ταχυδρομείο με σκοπό τη μεταφορά του στην Ένωση:

α)

το πρόγραμμα ασφάλειας του ACC3 περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες ασφάλειας που εφαρμόζουν για λογαριασμό του φορείς τρίτων χωρών από τους οποίους δέχεται απευθείας φορτίο ή ταχυδρομείο με σκοπό τη μεταφορά του στην Ένωση. Η διαδικασία επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας του ACC3 της ΕΕ επικυρώνει τις διαδικασίες ασφάλειας που εφαρμόζουν οι εν λόγω φορείς· ή

β)

Οι σχετικές δραστηριότητες διακίνησης φορτίου των φορέων υποβάλλονται προς επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη και οι εν λόγω φορείς παρέχουν στον (στους) ACC3 αντίγραφο της έκθεσης επικύρωσης. Η έκθεση επικύρωσης περιλαμβάνει, για εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία τρίτων χωρών, τη δήλωση δεσμεύσεων όπως καθορίζεται στο προσάρτημα 6-H2 και τον κατάλογο σημείων ελέγχου του προσαρτήματος 6-Γ2 και, για γνωστούς αποστολείς τρίτων χωρών, τη δήλωση δεσμεύσεων όπως καθορίζεται στο προσάρτημα 6-H3 και τον κατάλογο σημείων ελέγχου του προσαρτήματος 6-Γ4. Η έκθεση επικύρωσης περιλαμβάνει επίσης τη δήλωση επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ όπως καθορίζεται στο προσάρτημα 11-Α.

6.8.4.2.   Εάν από την επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ κατά το σημείο 6.8.4.1 στοιχείο β) συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο φορέας:

α)

συμμορφώθηκε με τους στόχους που αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο σημείων ελέγχου, η έκθεση επικύρωσης αναφέρει ότι ο φορέας ορίζεται ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή γνωστός αποστολέας με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ. Ο επικυρωτής παρέχει στον επικυρωμένο φορέα το πρωτότυπο της έκθεσης επικύρωσης·

β)

δεν συμμορφώνεται προς τους στόχους που αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο σημείων ελέγχου, ο φορέας δεν εξουσιοδοτείται να ασκεί δραστηριότητες φορτίου με σκοπό τη μεταφορά του στην ΕΕ. Ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο του συμπληρωμένου καταλόγου σημείων ελέγχου όπου αναφέρονται οι ελλείψεις ασφάλειας.

6.8.4.3.   Ο ACC3 διατηρεί βάση δεδομένων η οποία παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή γνωστό αποστολέα που έχει υποβληθεί σε διαδικασία επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ σύμφωνα με το σημείο 6.8.4.1, από τους οποίους αποδέχεται απευθείας φορτίο ή ταχυδρομείο για μεταφορά στην Ένωση:

α)

τα στοιχεία της εταιρείας, καθώς και την καλή την πίστει (bona fide) επαγγελματική της διεύθυνση· και

β)

τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξαιρουμένων των επιχειρηματικά ευαίσθητων πληροφοριών· και

γ)

τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια· και

δ)

τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, εάν υπάρχει· και

ε)

την έκθεση επικύρωσης, όπου διατίθεται.

Η βάση δεδομένων του ACC3 διατίθεται προς επιθεώρηση.

Άλλοι φορείς με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ μπορούν επίσης να διατηρούν τέτοια βάση δεδομένων.

6.8.4.4.   Σε φορέα αεροπορικού φορτίου ή ταχυδρομείου που δραστηριοποιείται σε δίκτυο διαφόρων εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες μπορεί να δοθεί ενιαίος ορισμός ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ ο οποίος καλύπτει όλες τις εγκαταστάσεις του δικτύου, με την προϋπόθεση ότι:

α)

οι σχετικές δραστηριότητες αεροπορικής ασφαλείας του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μεταξύ εγκαταστάσεων, καλύπτονται από ενιαίο πρόγραμμα ασφάλειας ή από τυποποιημένα προγράμματα ασφάλειας· και

β)

η εφαρμογή του (των) προγράμματος(-ων) ασφάλειας υπόκεινται σε ενιαίο εσωτερικό πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου στον τομέα της ασφάλειας ισοδύναμο με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ· και

γ)

πριν από τον ορισμό του δικτύου ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ, οι παρακάτω εγκαταστάσεις του φορέα έχουν επικυρωθεί ως προς την αεροπορική ασφάλεια:

i)

οι εγκαταστάσεις από τις οποίες παραδίδεται απευθείας φορτίο ή ταχυδρομείο σε έναν ACC3, και

ii)

τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις ή το 20 % των εγκαταστάσεων του δικτύου, ανάλογα ποιο είναι μεγαλύτερο, από τις οποίες το φορτίο ή το ταχυδρομείο αποστέλλεται στην (στις) εγκατάσταση(-εις) που αναφέρονται στο σημείο i, και

iii)

όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε τρίτες χώρες απαριθμούμενες στο προσάρτημα 6-Θ της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8005 της Επιτροπής.

Προκειμένου εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο να διατηρήσει την επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ για όλες τις εγκαταστάσεις του δικτύου που δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2018 το αργότερο, κατά τη διάρκεια κάθε έτους μετά το έτος ορισμού, τουλάχιστον δύο ακόμα εγκαταστάσεις ή το 20 % των εγκαταστάσεων, ανάλογα ποιο είναι μεγαλύτερο, από τις οποίες το φορτίο ή ταχυδρομείο προωθείται στην (στις) εγκατάσταση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στο σημείο 6.8.4.4. γ) i) υποβάλλονται σε επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ, μέχρι να επικυρωθούν όλες οι εγκαταστάσεις.

Ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ καθορίζει οδικό χάρτη με σειρά προτεραιότητας των εγκαταστάσεων που πρόκειται να επικυρωθούν κάθε έτος, οι οποίες επιλέγονται σε τυχαία βάση. Ο οδικός χάρτης καταρτίζεται ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τον εν λόγω φορέα. Ο οδικός χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης επικύρωσης με βάση την οποία το δίκτυο ορίσθηκε ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο τρίτης χώρας επικυρωμένο ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ.

Όταν μία εγκατάσταση δικτύου υποβληθεί σε επικύρωση ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ, θεωρείται εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο επικυρωμένο ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ σύμφωνα με το σημείο 6.8.4.2 στοιχείο α).

6.8.4.5.   Εάν από την επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ μιας εγκατάστασης του δικτύου που αναφέρεται στο σημείο 6.8.4.4 στοιχείο γ) περίπτωση ii) συνάγεται ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους στόχους του καταλόγου σημείων ελέγχου του προσαρτήματος 6-Γ2, το φορτίο και το ταχυδρομείο από αυτήν την εγκατάσταση υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας σε εγκατάσταση επικυρωμένη σύμφωνα με το σημείο 6.8.4.2 στοιχείο α) μέχρι να επιβεβαιωθεί με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ η συμμόρφωση με τους στόχους του καταλόγου σημείων ελέγχου.

6.8.4.6.   Τα σημεία 6.8.4.4 έως 6.8.4.6 λήγουν στις 30 Ιουνίου 2018.

6.8.5.   Μη συμμόρφωση και διακοπή της ισχύος του ορισμού ACC3

6.8.5.1.   Μη συμμόρφωση

1.

Εφόσον η Επιτροπή ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει σοβαρή έλλειψη στη δραστηριότητα ενός ACC3, η οποία κρίνεται ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στο συνολικό επίπεδο της αεροπορικής ασφάλειας στην Ένωση:

α)

ενημερώνει εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο ACC3, ζητεί τα σχόλιά του και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης· και

β)

ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

2.

Εφόσον αρμόδια αρχή δεν αποκαταστήσει την έλλειψη, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, να καταλήξει ότι ο μεταφορέας δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται πλέον ως ACC3, είτε για τη συγκεκριμένο δρομολόγιο είτε για όλα τα δρομολόγια από τρίτες χώρες προς την Ένωση. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρούνται τα στοιχεία του εν λόγω ACC3 από τη βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

3.

Αερομεταφορέας, του οποίου η αναγνώριση ως ACC3 έχει αφαιρεθεί σύμφωνα με το σημείο 6.8.5.1.2, επανεντάσσεται ή περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας μόνον εφόσον διαδικασία επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ επιβεβαιώσει ότι αποκαταστάθηκε η σοβαρή έλλειψη ασφάλειας και ενημερωθεί σχετικά η επιτροπή ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από την οικεία αρμόδια αρχή.

6.8.5.2.   Παύση της ισχύος

Η αρμόδια αρχή που όρισε έναν μεταφορέα ως ACC3 είναι υπεύθυνη για την αφαίρεσή του από τη «βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας»:

α)

ύστερα από αίτηση του αερομεταφορέα ή με τη σύμφωνη γνώμη του, ή

β)

εφόσον ο ACC3 δεν συνεχίζει να ασκεί σχετικές δραστηριότητες φορτίου και δεν απαντά σε αίτημα για παροχή σχολίων ή παρεμποδίζει με άλλον τρόπο την αξιολόγηση επικινδυνότητας για την αεροπορία.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6-A

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ — ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, και με τις εκτελεστικές πράξεις του,

Δηλώνω ότι

εξ όσων γνωρίζω, οι πληροφορίες που περιέχει το πρόγραμμα ασφάλειας της εταιρείας είναι αληθείς και ακριβείς,

οι πρακτικές και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο εν λόγω πρόγραμμα ασφάλειας θα εφαρμόζονται και θα διατηρούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το πρόγραμμα,

το εν λόγω πρόγραμμα ασφάλειας θα διευθετείται και θα προσαρμόζεται ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις μελλοντικές αλλαγές της νομοθεσίας της Ένωσης, εκτός εάν [επωνυμία της εταιρείας] ενημερώσει [ονομασία της αρμόδιας αρχής] ότι δεν επιθυμεί πλέον να συναλλάσσεται ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο,

[επωνυμία της εταιρείας] θα ενημερώσει [ονομασία της αρμόδιας αρχής] γραπτώς:

α)

έγκαιρα και τουλάχιστον εντός 10 εργάσιμων ημερών, για ελάσσονος σημασίας αλλαγές στο πρόγραμμα ασφάλειας που εφαρμόζει, όπως η επωνυμία της εταιρείας, του υπευθύνου ασφάλειας ή τα στοιχεία επικοινωνίας, αλλαγή του προσώπου που έχει πρόσβαση στην «βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας» και

β)

για μείζονες προγραμματιζόμενες αλλαγές, όπως νέες διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας, μεγάλα κατασκευαστικά έργα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης ή αλλαγή εγκατάστασης/διεύθυνσης, τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξή τους/την προγραμματιζόμενη αλλαγή,

για να εξασφαλίζει συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, [επωνυμία της εταιρείας] θα συνεργάζεται πλήρως σε όλες τις επιθεωρήσεις, εφόσον απαιτηθεί, και θα παρέχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που θα ζητήσουν οι επιθεωρητές,

[επωνυμία της εταιρείας] θα ενημερώσει [ονομασία της αρμόδιας αρχής] για τυχόν σοβαρές παραβιάσεις της ασφάλειας και τυχόν ύποπτες περιστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με την ασφάλεια αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου, και ιδίως για τυχόν απόπειρες απόκρυψης απαγορευμένων αντικειμένων σε αποστολές,

[επωνυμία της εταιρείας] θα εξασφαλίσει ότι όλο το ενδιαφερόμενο προσωπικό έχει εκπαιδευθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 και γνωρίζει τις σχετικές με την ασφάλεια ευθύνες του με βάση το πρόγραμμα ασφάλειας της εταιρείας και

[επωνυμία της εταιρείας] θα ενημερώσει [ονομασία της αρμόδιας αρχής] εάν:

α)

παύσει τις εμπορικές συναλλαγές,

β)

δεν αναλαμβάνει πλέον αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο, ή

γ)

δεν είναι σε θέση πλέον να πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη της παρούσας δήλωσης.

Ονοματεπώνυμο:

Θέση στην εταιρεία:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6-B

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ

Οι εν λόγω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε τις οικείες διαδικασίες ασφαλείας με βάση τα απαιτούμενα κριτήρια για γνωστούς αποστολείς όπως περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και τις εκτελεστικές πράξεις του. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις απαιτήσεις πριν από τη διοργάνωση επίσημης επιτόπιας επίσκεψης επικύρωσης.

Είναι σημαντικό να μπορεί ο επικυρωτής να συζητεί με τα κατάλληλα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επικύρωσης (π.χ. με τον αρμόδιο για την ασφάλεια και τον αρμόδιο για τις προσλήψεις προσωπικού). Θα χρησιμοποιηθεί κατάλογος σημείων ελέγχου της ΕΕ για την καταγραφή των αξιολογήσεων του επιθεωρητή. Όταν συμπληρωθεί ο κατάλογος σημείων ελέγχου για την επικύρωση, οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο κατάλογος θα θεωρούνται διαβαθμισμένες.

Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις στον κατάλογο της ΕΕ σημείων ελέγχου είναι δύο ειδών: 1) ερωτήσεις στις οποίες τυχόν αρνητική απάντηση σημαίνει αυτόματα ότι δεν μπορείτε να γίνετε δεκτός ως γνωστός αποστολέας και 2) ερωτήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποκτήσει ο επικυρωτής γενική εικόνα των διατάξεων ασφάλειας που εφαρμόζετε για να μπορέσει να καταλήξει σε ένα γενικό συμπέρασμα. Τα πεδία στα οποία καταγράφεται αυτόματα «απόρριψη» επισημαίνονται μέσω των απαιτήσεων που αναγράφονται με έντονους χαρακτήρες παρακάτω. Σε περίπτωση «απόρριψης» όσον αφορά τις απαιτήσεις που αναγράφονται με έντονους χαρακτήρες, θα σάς εξηγούνται οι λόγοι και θα σας γίνονται υποδείξεις σχετικά με τις απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου να ληφθεί έγκριση.

Εάν είστε κάτοχος πιστοποιητικού ΕξΟΦ που αναφέρεται στο στοιχείο β) ή γ) του άρθρου 14α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (7) (τα αποκαλούμενα πιστοποιητικά AEOS και AEOF) και εάν η εγκατάσταση για την οποία ζητείται την ιδιότητα του γνωστού αποστολέα έχει εξεταστεί επιτυχώς από τις τελωνειακές αρχές σε ημερομηνία όχι ενωρίτερη των τριών 3 ετών πριν από την ημερομηνία αίτησης απόκτησης της ιδιότητας του καθεστώτος γνωστού αποστολέα, απαιτείται να συμπληρώσετε και να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σας το μέρος 1 σχετικά με την οργάνωση και τις αρμοδιότητες, καθώς και τη δήλωση δεσμεύσεων του «Κατάλογου επικύρωσης γνωστών αποστολέων» που περιέχει το προσάρτημα 6-Γ.

Εισαγωγή

Το φορτίο πρέπει να προέρχεται από την εταιρεία σας στην εγκατάσταση όπου πρόκειται να επιθεωρηθεί. Αυτό καλύπτει την παραγωγή στην εγκατάσταση και τις δραστηριότητες παραλαβής και συσκευασίας όταν τα αντικείμενα δεν είναι ταυτοποιήσιμα ως αεροπορικό φορτίο μέχρι να επιλεγούν για να εκτελεστεί μια παραγγελία. (Βλέπε επίσης τη σημείωση).

Θα πρέπει να προσδιορίσετε πότε μια αποστολή φορτίου/ταχυδρομείου ταυτοποιείται ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο και να αποδείξετε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με την παραγωγή, τη συσκευασία, την αποθήκευση και/ή την αποστολή.

Οργάνωση και αρμοδιότητες

Θα σας ζητηθεί να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την οργάνωσή σας (ονομασία, ΑΦΜ ή αριθμός εμπορικού επιμελητηρίου ή αριθμός εμπορικού μητρώου, εάν υπάρχει, αριθμός πιστοποιητικού ΕξΟΦ και ημερομηνία της τελευταίας εξέτασης της συγκεκριμένης εγκατάστασης από τις τελωνειακές αρχές, διεύθυνση της εγκατάστασης που πρόκειται να επικυρωθεί και κύρια διεύθυνση της οργάνωσης (εάν είναι διαφορετική από την εγκατάσταση που πρόκειται να επικυρωθεί). Απαιτούνται η ημερομηνία της προηγούμενης επίσκεψης επικύρωσης και ο τελευταίος μοναδικός αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός (εάν υπάρχει), όπως και η φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο κατά προσέγγιση αριθμός εργαζομένων στην εγκατάσταση, το ονοματεπώνυμο και η επαγγελματική θέση του αρμόδιου για την ασφάλεια του αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού

Θα σας ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης που εφαρμόζετε για όλα τα μέλη του προσωπικού (μόνιμο και έκτακτο προσωπικό ή προσωπικό από εταιρείες απασχόλησης, οδηγοί) στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο. Η διαδικασία πρόσληψης περιλαμβάνει έλεγχο πριν από την πρόσληψη ή έλεγχο του ιστορικού σύμφωνα με το σημείο 11.1 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998. Η επιτόπια επίσκεψη επικύρωσης θα περιλαμβάνει συνέντευξη με τον αρμόδιο πρόσληψης προσωπικού. Ο εν λόγω αρμόδιος θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία (π.χ. μη συμπληρωμένα έντυπα) για να τεκμηριώσει τις διαδικασίες της εταιρείας. Η εν λόγω διαδικασία πρόσληψης εφαρμόζεται σε μέλη του προσωπικού που έχουν προσληφθεί μετά τις 29 Απριλίου 2010.

Διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού όσον αφορά την ασφάλεια

Θα πρέπει να αποδείξετε ότι όλα τα μέλη του προσωπικού (μόνιμο και προσωρινό προσωπικό ή προσωπικό από εταιρείες απασχόλησης, οδηγοί) με πρόσβαση σε αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο έχουν παρακολουθήσει την κατάλληλη εκπαίδευση όσον αφορά την ασφάλεια. Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το σημείο 11.2.7 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998. Θα πρέπει να τηρείται φάκελος με τα μεμονωμένα εκπαιδευτικά αρχεία. Επιπλέον, θα σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι όλο το ενδιαφερόμενο προσωπικό που εφαρμόζει τις διαδικασίες ασφάλειας έχει παρακολουθήσει εκπαίδευση ή επαναληπτική εκπαίδευση σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998.

Φυσική ασφάλεια

Θα σας ζητηθεί να αποδείξετε με ποιον τρόπο προστατεύεται η εγκατάστασή σας (π.χ. φυσική περίφραξη ή φράγμα) και ότι εφαρμόζονται οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου της πρόσβασης. Κατά περίπτωση, θα σας ζητηθεί να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τυχόν σύστημα συναγερμού και/ή κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. Είναι σημαντικό να ελέγχεται η πρόσβαση στον χώρο όπου διεκπεραιώνεται ή αποθηκεύεται το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο. Όλες οι θύρες, τα παράθυρα και άλλα σημεία πρόσβασης σε αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο πρέπει να είναι ασφαλή ή να υπόκεινται σε έλεγχο πρόσβασης.

Παραγωγή (κατά περίπτωση)

Θα πρέπει να αποδείξετε ότι η πρόσβαση στον χώρο παραγωγής ελέγχεται και ότι η διαδικασία παραγωγής επιτηρείται. Εάν το προϊόν μπορεί να ταυτοποιηθεί κατά τη διάρκεια της παραγωγής ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο, θα πρέπει να αποδείξετε ότι στο στάδιο αυτό έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία του αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση.

Συσκευασία (κατά περίπτωση)

Θα πρέπει να αποδείξετε ότι η πρόσβαση στον χώρο συσκευασίας ελέγχεται και ότι η διαδικασία παραγωγής επιτηρείται. Εάν το προϊόν μπορεί να ταυτοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συσκευασίας ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο, θα πρέπει να αποδείξετε ότι στο στάδιο αυτό έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία του αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση.

Θα σας ζητηθεί να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία συσκευασίας που εφαρμόζετε και να αποδείξετε ότι όλα τα τελικά εμπορεύματα ελέγχονται πριν συσκευαστούν.

Θα πρέπει να περιγράψετε την τελική εξωτερική συσκευασία και να αποδείξετε ότι είναι στιβαρή. Θα πρέπει επίσης να αποδείξετε με ποιον τρόπο έχει καταστεί απαραβίαστη η τελική εξωτερική συσκευασία, για παράδειγμα με αριθμημένες σφραγίσεις, ταινίες ασφάλειας, ειδικές σφραγίδες ή χαρτόκουτα σφραγισμένα με ταινία. Θα πρέπει επίσης να αποδείξετε ότι φυλάσσετε τα παραπάνω υπό ασφαλείς συνθήκες όταν δεν χρησιμοποιούνται και ότι ελέγχετε την έκδοσή τους.

Αποθήκευση (κατά περίπτωση)

Θα πρέπει να αποδείξετε ότι η πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης ελέγχεται. Εάν το προϊόν μπορεί να ταυτοποιηθεί κατά την αποθήκευση ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο, θα πρέπει να αποδείξετε στο στάδιο αυτό ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία του αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση.

Τέλος, θα πρέπει να αποδείξετε ότι το τελικό και συσκευασμένο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο ελέγχεται πριν από την αποστολή.

Αποστολή (κατά περίπτωση)

Θα πρέπει να αποδείξετε ότι η πρόσβαση στον χώρο αποστολής ελέγχεται. Εάν το προϊόν μπορεί να ταυτοποιηθεί κατά την αποστολή ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο, θα πρέπει να αποδείξετε ότι στο στάδιο αυτό έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία του αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση.

Μεταφορά

Θα πρέπει να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη μέθοδο μεταφοράς του φορτίου/ταχυδρομείου στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο.

Εάν χρησιμοποιείτε δικό σας μεταφορικό μέσο, θα πρέπει να αποδείξετε ότι οι οδηγοί σας έχουν εκπαιδευθεί στο απαραίτητο επίπεδο. Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί υπεργολάβο, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι α) το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο σφραγίζεται ή συσκευάζεται από εσάς, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τυχόν παραβίαση καθίσταται εμφανής και β) ο μεταφορέας έχει υπογράψει τη δήλωση μεταφορέα του προσαρτήματος 6-Ε του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998.

Εάν είστε υπεύθυνος για τη μεταφορά αεροπορικού φορτίου/ταχυδρομείου, θα πρέπει να αποδείξετε ότι τα μέσα μεταφοράς είναι ασφαλή, είτε με σφραγίδες, εφόσον είναι εφικτό, είτε με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αριθμημένες σφραγίδες, θα πρέπει να αποδείξετε ότι η πρόσβαση στις σφραγίδες ελέγχεται και οι αριθμοί καταγράφονται· εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, θα πρέπει να αποδείξετε τον τρόπο με τον οποίο το φορτίο/ταχυδρομείο έχει καταστεί απαραβίαστο και/ή διατηρείται ασφαλές. Επιπλέον, θα πρέπει να αποδείξετε ότι εφαρμόζονται μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητας των οδηγών των οχημάτων που συλλέγουν το αεροπορικό φορτίο/ταχυδρομείο σας. Θα πρέπει ακόμη να αποδείξετε ότι εξασφαλίζετε ότι το φορτίο/ταχυδρομείο είναι ασφαλές όταν φεύγει από τις εγκαταστάσεις σας. Θα πρέπει να αποδείξετε ότι το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση κατά τη μεταφορά.

Δεν θα πρέπει να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για την εκπαίδευση των οδηγών ή αντίγραφο της δήλωσης μεταφορέα όταν εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο έχει προβεί στις ρυθμίσεις μεταφοράς για τη συλλογή του αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από τις εγκαταστάσεις σας.

Αρμοδιότητες του αποστολέα

Θα χρειαστεί να δηλώσετε ότι αποδέχεστε τη διενέργεια αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων από τους επιθεωρητές της αρμόδιας αρχής με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των εν λόγω προτύπων.

Θα πρέπει επίσης να δηλώσετε ότι θα παράσχετε στην [ονομασία της αρμόδιας αρχής] τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία έγκαιρα και οπωσδήποτε εντός 10 εργάσιμων ημερών εάν:

α)

η συνολική ευθύνη για την ασφάλεια έχει ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο εκτός από το πρόσωπο που αναφέρεται,

β)

υπάρχουν τυχόν άλλες αλλαγές στις εγκαταστάσεις ή στις διαδικασίες οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια,

γ)

η εταιρεία σας έχει παύσει τις εμπορικές συναλλαγές, δεν αναλαμβάνει πλέον αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο ή δεν είναι πλέον σε θέση να πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Τέλος, θα χρειαστεί να δηλώσετε ότι θα τηρήσετε τα πρότυπα ασφάλειας μέχρι την επόμενη επιτόπια επίσκεψη επικύρωσης και/ή επιθεώρηση.

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για τη δήλωση και να υπογράψετε το έγγραφο επικύρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί

Συναρμολογούμενοι εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί επιτρέπεται να μεταφέρονται με αποστολές φορτίου εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις όλων των κανόνων ασφάλειας.

Αποστολές άλλης προέλευσης

Γνωστός αποστολέας επιτρέπεται να μεταβιβάσει σε εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο αποστολές μη προερχόμενες από αυτόν, με την προϋπόθεση ότι:

α)

είναι διαχωρισμένες από τις δικές του αποστολές· και

β)

η προέλευση επισημαίνεται με σαφήνεια στην αποστολή ή στα συνοδευτικά έγγραφα.

Όλες οι εν λόγω αποστολές υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας πριν φορτωθούν σε αεροσκάφος.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6-Γ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΓΝΩΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΩΝ

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση:

Κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

Τα πεδία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικά και ΠΡΕΠΕΙ να συμπληρωθούν.

Εάν η απάντηση σε ερώτηση με έντονους χαρακτήρες είναι ΟΧΙ, η επικύρωση ΠΡΕΠΕΙ να αξιολογηθεί ως ΑΠΟΡΡΙΨΗ. Αυτό δεν ισχύει όταν οι ερωτήσεις είναι άνευ αντικειμένου.

Η συνολική αξιολόγηση είναι ΕΓΚΡΙΣΗ μόνον εφόσον ο αποστολέας υπογράψει τη δήλωση δεσμεύσεων στην τελευταία σελίδα.

Η πρωτότυπη δήλωση δεσμεύσεων πρέπει να φυλάσσεται από την αρμόδια αρχή ή να διατίθεται από αυτήν μέχρι τη λήξη της επικύρωσης. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται αντίγραφο της δήλωσης στον αποστολέα.

ΜΕΡΟΣ 1

Οργάνωση και αρμοδιότητες

1.1.

Ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας επικύρωσης (*)

ηη/μμ/εεεε

 

1.2.

Ημερομηνία της προηγούμενης επικύρωσης και μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός, όπου εφαρμόζεται.

ηη/μμ/εεεε

 

Μοναδικό αναγνωριστικό

 

1.3.

Επωνυμία του προς επικύρωση φορέα (*)

Επωνυμία

Αριθμός ΦΠΑ/αριθμός εμπορικού επιμελητηρίου/αριθμός μητρώου εταιρείας (κατά περίπτωση)

1.4.

Στοιχεία του πιστοποιητικού AEOF ή AEOS, αναλόγως

Αριθμός πιστοποιητικού ΕξΟΦ

 

Ημερομηνία της τελευταίας εξέτασης της εγκατάστασης από τις τελωνειακές αρχές

 

1.5.

Διεύθυνση της προς επικύρωση εγκατάστασης (*)

Αριθμός/Μονάδα/Κτίριο

 

Οδός

 

Πόλη

 

Ταχυδρομικός κώδικας

 

Χώρα

 

1.6.

Κύρια διεύθυνση του φορέα (εάν είναι διαφορετική από αυτήν της προς επικύρωση εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται στην ίδια χώρα)

Αριθμός/Μονάδα/Κτίριο

 

Οδός

 

Πόλη

 

Ταχυδρομικός κώδικας

 

Χώρα

 

1.7.

Φύση της (των) επιχειρηματικής(-ών) δραστηριότητας(-ων) — είδη διεκπεραιούμενου φορτίου

1.8.

Είναι ο υποψήφιος υπεύθυνος για την:

α)

Παραγωγή

β)

Συσκευασία

γ)

Αποθήκευση

δ)

Αποστολή

ε)

Άλλη, να προσδιοριστεί

 

1.9.

Αριθμός εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, κατά προσέγγιση

 

1.10.

Ονοματεπώνυμο και ιεραρχική θέση του υπεύθυνου για την ασφάλεια αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου (*)

Ονοματεπώνυμο

 

Θέση

 

1.11.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας

Αριθμός τηλεφώνου

 

1.12.

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) (*)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

 

ΜΕΡΟΣ 2

Ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο

Στόχος: Να καθοριστεί το σημείο (ή ο χώρος) όπου το φορτίο/ταχυδρομείο καθίσταται ταυτοποιήσιμο ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο.

2.1.

Κατόπιν επιθεώρησης της παραγωγής, της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της επιλογής, της αποστολής και τυχόν άλλων σχετικών πεδίων, προσδιορίστε πού και πώς μια αποστολή καθίσταται ταυτοποιήσιμη ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο.

Περιγραφή:

Σημείωση: Πρέπει να παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία ταυτοποιήσιμου αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση στα μέρη 5 έως 8.

ΜΕΡΟΣ 3

Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού

Στόχος: Να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη του προσωπικού (μόνιμο και προσωρινό προσωπικό, προσωπικό από εταιρείες απασχόλησης, οδηγοί) στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο έχουν υποβληθεί σε κατάλληλο έλεγχο πριν από την πρόσληψη και/ή έλεγχο του ιστορικού τους, καθώς και ότι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το σημείο 11.2.7 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998. Επιπλέον, να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη του προσωπικού που εφαρμόζουν τις διαδικασίες ασφάλειας σε φορτίο/ταχυδρομείο εκπαιδεύονται σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998.

Το κατά πόσο οι ερωτήσεις 3.1 και 3.2 είναι ερωτήσεις με έντονους χαρακτήρες (και συνεπώς όταν η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να αξιολογηθεί ως απόρριψη) εξαρτάται από τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες του κράτους στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις. Ωστόσο, τουλάχιστον μία από τις εν λόγω δύο ερωτήσεις πρέπει να τυπώνεται με έντονους χαρακτήρες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί έλεγχος του ιστορικού, να μην απαιτείται πλέον έλεγχος πριν από την πρόσληψη. Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας υποβάλλεται πάντοτε σε έλεγχο του ιστορικού.

3.1.

Υπάρχει διαδικασία πρόσληψης για όλα τα μέλη του προσωπικού που έχουν πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο η οποία να περιλαμβάνει έλεγχο πριν από την πρόσληψη σύμφωνα με το σημείο 11.1.4 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998; Αυτό ισχύει για το προσωπικό που έχει προσληφθεί μετά τις 29 Απριλίου 2010.

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, ποιου είδους

 

3.2.

Η εν λόγω διαδικασία πρόσληψης περιλαμβάνει επίσης έλεγχο του ιστορικού, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το σημείο 11.1.3 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998;

Αυτό ισχύει για το προσωπικό που έχει προσληφθεί μετά τις 29 Απριλίου 2010.

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, ποιου είδους

 

3.3.

Η διαδικασία διορισμού του κατονομαζόμενου προσώπου που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και επίβλεψη των διαδικασιών ασφάλειας στην εγκατάσταση περιλαμβάνει απαίτηση για τη διενέργεια ελέγχου του ιστορικού, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το σημείο 11.1.3 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

 

3.4.

Τα μέλη του προσωπικού με πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο παρακολουθούν εκπαίδευση ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ασφάλεια, κατά το σημείο 11.2.7 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998, πριν αποκτήσουν πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο; Τα μέλη του προσωπικού που εφαρμόζουν τις διαδικασίες ασφάλειας σχετικά με φορτίο/ταχυδρομείο παρακολουθούν εκπαίδευση σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

 

3.5.

Τα μέλη του προσωπικού (που αναφέρονται ανωτέρω) παρακολουθούν επαναληπτική εκπαίδευση με τη συχνότητα που προβλέπεται για την εν λόγω εκπαίδευση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

3.6.

Αξιολόγηση — Είναι τα μέτρα επαρκή ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα μέλη του προσωπικού με πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο και το προσωπικό που εφαρμόζουν τις διαδικασίες ασφάλειας έχουν προσληφθεί και εκπαιδευτεί δεόντως, σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

ΜΕΡΟΣ 4

Φυσική ασφάλεια

Στόχος: Να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι επαρκές το επίπεδο (φυσικής) ασφάλειας στην εγκατάσταση ή τον χώρο, ώστε να προστατεύεται το ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.

4.1.

Προστατεύεται η εγκατάσταση με φυσική περίφραξη ή φράγμα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

4.2.

Υπόκεινται όλα τα σημεία πρόσβασης στην εγκατάσταση σε έλεγχο ασφάλειας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

4.3.

Εάν ΝΑΙ, η πρόσβαση στα σημεία γίνεται;

με προσωπικό

 

Χειροκίνητα

 

Αυτόματα

 

Ηλεκτρονικά

Με άλλο τρόπο, να προσδιοριστεί

4.4.

Είναι η κατασκευή του κτιρίου στιβαρή;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

4.5.

Διαθέτει το κτίριο αποτελεσματικό σύστημα συναγερμού;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

4.6.

Διαθέτει το κτίριο αποτελεσματικό σύστημα CCTV (κάμερες κλειστού κυκλώματος);

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

4.7.

Εάν ναι, μαγνητοσκοπούνται οι εικόνες που λαμβάνονται από το CCTV;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

4.8.

Είναι ασφαλείς ή υπόκεινται σε έλεγχο πρόσβασης όλες οι θύρες, τα παράθυρα και άλλα σημεία πρόσβασης σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

4.9.

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

4.10.

Αξιολόγηση: Επαρκούν τα μέτρα που λαμβάνει ο φορέας προκειμένου να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε μέρη της εγκατάστασης και των χώρων όπου το ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο διεκπεραιώνεται ή αποθηκεύεται;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

ΜΕΡΟΣ 5

Παραγωγή

Στόχος: Να προστατεύεται το ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση.

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις εάν το προϊόν θα μπορούσε να ταυτοποιηθεί ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο κατά τη διαδικασία παραγωγής.

5.1.

Ελέγχεται η πρόσβαση στον χώρο παραγωγής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

5.2.

Εάν ΝΑΙ, πώς;

5.3.

Επιτηρείται η διαδικασία παραγωγής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

5.4.

Εάν ΝΑΙ, πώς;

5.5.

Εφαρμόζονται έλεγχοι προκειμένου να αποτρέπεται η παραβίαση στο στάδιο της παραγωγής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

5.6.

Αξιολόγηση: Είναι επαρκή τα μέτρα που λαμβάνει ο φορέας για την προστασία του ταυτοποιήσιμου αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση κατά τη διάρκεια της παραγωγής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

ΜΕΡΟΣ 6

Συσκευασία

Στόχος: Να προστατεύεται το ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση.

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις εάν το προϊόν θα μπορούσε να ταυτοποιηθεί ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο κατά τη διαδικασία συσκευασίας.

6.1.

Επιτηρείται η διαδικασία συσκευασίας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

6.2.

Εάν ΝΑΙ, πώς;

6.3.

Περιγράψτε την τελική εξωτερική συσκευασία:

α)

Είναι στιβαρή η τελική εξωτερική συσκευασία;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Περιγραφή:

β)

Έχει καταστεί η τελική εξωτερική συσκευασία απαραβίαστη;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Περιγραφή:

 

6.4. α)

Χρησιμοποιούνται αριθμημένες σφραγίσεις, ταινίες ασφάλειας, ειδικές σφραγίδες ή χαρτονένια κουτιά που σφραγίζονται με ταινία για να καταστεί το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο απαραβίαστο;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ:

 

6.4. β)

Φυλάσσονται οι σφραγίσεις, οι ταινίες ασφάλειας ή οι ειδικές σφραγίδες υπό ασφαλείς συνθήκες όταν δεν χρησιμοποιούνται;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Περιγραφή:

 

6.4. γ)

Ελέγχεται η έκδοση των αριθμημένων σφραγίσεων, των ταινιών ασφάλειας και/ή των σφραγίδων;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Περιγραφή:

 

6.5.

Εάν η απάντηση στην ερώτηση 6.4 α) είναι ΝΑΙ, με ποιον τρόπο ελέγχεται αυτό;

6.6.

Αξιολόγηση: Επαρκούν οι διαδικασίες συσκευασίας ώστε να προστατεύεται το ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και/ή παραβίαση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

ΜΕΡΟΣ 7

Αποθήκευση

Στόχος: Να προστατεύεται το ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση.

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις εάν το προϊόν θα μπορούσε να ταυτοποιηθεί ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο κατά τη διαδικασία αποθήκευσης.

7.1.

Έχει το τελικό και συσκευασμένο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο αποθηκευτεί με ασφάλεια και ελεγχθεί εάν έχει παραβιασθεί;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

7.2.

Αξιολόγηση: Επαρκούν οι διαδικασίες αποθήκευσης ώστε να προστατεύεται το ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και/ή παραβίαση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

ΜΕΡΟΣ 8

Αποστολή

Στόχος: Να προστατεύεται το ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση.

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις εάν το προϊόν θα μπορούσε να ταυτοποιηθεί ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο κατά τη διαδικασία αποστολής.

8.1.

Ελέγχεται η πρόσβαση στον χώρο αποστολής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

8.2.

Εάν ΝΑΙ, πώς;

8.3.

Ποιος έχει πρόσβαση στο χώρο αποστολής;

Εργαζόμενοι;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Οδηγοί;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Επισκέπτες;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Υπεργολάβοι;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

8.4.

Αξιολόγηση: Είναι επαρκής η προστασία του ταυτοποιήσιμου αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και/ή παραβίαση στον χώρο αποστολής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

ΜΕΡΟΣ 8A

Αποστολές άλλης προέλευσης

Στόχος: να καθιερωθούν διαδικασίες για τον χειρισμό μη ασφαλών αποστολών.

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις μόνο εάν γίνονται δεκτές αποστολές που προορίζονται για αεροπορική μεταφορά από άλλες εταιρείες.

8A.1.

Δέχεται η εταιρεία από άλλες εταιρείες αποστολές φορτίου που προορίζεται για αεροπορική μεταφορά;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

8A.2.

Εάν ΝΑΙ, με ποιο τρόπο φυλάσσονται χωριστά οι εν λόγω αποστολές από το φορτίο της εταιρείας και με ποιο τρόπο ταυτοποιούνται για το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο/μεταφορέα;

ΜΕΡΟΣ 9

Μεταφορά

Στόχος: Να προστατεύεται το ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση.

9.1.

Πώς μεταφέρεται το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο στο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο;

α)

Από το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή εξ ονόματός του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

β)

Με τα μεταφορικά μέσα του αποστολέα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

γ)

Από υπεργολάβο που χρησιμοποιεί ο αποστολέας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

9.2.

Όταν ο αποστολέας χρησιμοποιεί υπεργολάβο:

έχει το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο σφραγιστεί ή συσκευαστεί πριν από τη μεταφορά κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι έχει καταστεί απαραβίαστο; και

έχει υπογράψει ο μεταφορέας τη δήλωση μεταφορέα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις μόνο εάν εφαρμόζεται το σημείο 9.1 στοιχείο β) ή το σημείο 9.1 στοιχείο γ)

9.3.

Έχει καταστεί ασφαλές το διαμέρισμα φορτίου του οχήματος μεταφοράς;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, διευκρινίστε τον τρόπο…

9.4. α)

Εάν το διαμέρισμα φορτίου του οχήματος μεταφοράς έχει καταστεί ασφαλές, χρησιμοποιούνται αριθμημένες σφραγίσεις;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

β)

Εάν χρησιμοποιούνται αριθμημένες σφραγίσεις, ελέγχεται η πρόσβαση στις σφραγίσεις και καταγράφονται οι αριθμοί κατά την έκδοση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, διευκρινίστε τον τρόπο…

 

9.5.

Εάν το διαμέρισμα φορτίου του οχήματος μεταφοράς δεν έχει καταστεί ασφαλές, έχει το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο καταστεί απαραβίαστο;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

9.6.

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τον χρησιμοποιούμενο τρόπο διασφάλισης του απαραβίαστου.

9.7.

Εάν ΟΧΙ, πώς φυλάσσεται με ασφάλεια;

9.8.

Αξιολόγηση: Επαρκούν τα μέτρα ώστε να προστατεύεται το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και/ή παραβίαση κατά τη μεταφορά;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Δηλώνω ότι:

αποδέχομαι τη διενέργεια αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων από επιθεωρητές της αρμόδιας αρχής με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των εν λόγω προτύπων. Εάν ο επιθεωρητής διαπιστώσει τυχόν σοβαρά κενά στην ασφάλεια, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανάκληση της ιδιότητας γνωστού αποστολέα.

Θα παράσχω στην [ονομασία της αρμόδιας αρχής] τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία έγκαιρα και ούτως ή άλλως εντός 10 εργάσιμων ημερών εάν:

η συνολική ευθύνη για την ασφάλεια έχει ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο από το πρόσωπο που κατονομάζεται στο σημείο 1.10·

έχουν γίνει οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στις εγκαταστάσεις ή στις διαδικασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την ασφάλεια· και

η εταιρεία παύσει τις εμπορικές συναλλαγές, δεν αναλαμβάνει πλέον αεροπορικό φορτίο/ταχυδρομείο ή δεν είναι πλέον σε θέση να πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Θα τηρώ τα πρότυπα ασφάλειας έως τον επόμενη επιτόπια επίσκεψη επικύρωσης και/ή επιθεώρηση.

Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη της παρούσας δήλωσης.

Υπογραφή

Θέση στην εταιρεία

 

Αξιολόγηση (και κοινοποίηση)

Έγκριση/Απόρριψη

 

Εάν η συνολική αξιολόγηση καταλήξει σε απόρριψη, απαριθμήστε παρακάτω τους τομείς στους οποίους ο αποστολέας δεν πληροί το απαιτούμενο πρότυπο ασφάλειας ή παρουσιάζει συγκεκριμένα τρωτά σημεία. Επίσης, προβείτε σε υποδείξεις σχετικά με τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο επιπέδο και, συνεπώς, να δοθεί η έγκριση.

Υπογραφή

(Ονοματεπώνυμο επικυρωτή)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6-Γ2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Οι φορείς τρίτων χωρών μπορούν να επιλέξουν να ενταχθούν σε ασφαλή αλυσίδα εφοδιασμού ενός ACC3 (μεταφορέας αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου που δραστηριοποιείται εντός της Ένωσης από αερολιμένα τρίτης χώρας) υποβάλλοντας αίτηση για να οριστούν ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο τρίτης χώρας με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ (RA3). RA3 είναι φορέας τρίτης χώρας που διακινεί φορτίο, του οποίου η ιδιότητα έχει επικυρωθεί και εγκριθεί με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ.

Ο RA3 μεριμνά ώστε να εφαρμόζονται οι διαδικασίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ασφαλείας όπου χρειάζεται, σε αποστολές με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αποστολές ήταν προστατευμένες από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που διενεργούνται οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας έως τη φόρτωση των αποστολών σε αεροσκάφος ή διαφορετικά έως την παράδοσή τους σε ACC3 ή άλλον RA3.

Οι προϋποθέσεις μεταφοράς αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου στην Ένωση (8) ή την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1998.

Ο κατάλογος σημείων ελέγχου είναι το εργαλείο που οφείλει να χρησιμοποιεί ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ για την αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας που εφαρμόζεται σε αεροπορικό φορτίο ή ταχυδρομείο (9) με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ από τον φορέα που υποβάλλει αίτηση για να οριστεί ως RA3 ή από τον φορέα που ενεργεί υπό την ευθύνη του RA3. Ο κατάλογος σημείων ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στο σημείο 6.8.4.1 στοιχείο β) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στο σημείο 6.8.4.1 στοιχείο α) του εν λόγω παραρτήματος, ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ χρησιμοποιεί τον κατάλογο σημείων ελέγχου για ACC3.

Εάν ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ συμπεράνει ότι ο φορέας συμμορφώνεται με τους στόχους που αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο σημείων ελέγχου, παραδίδεται έκθεση επικύρωσης στον επικυρωμένο φορέα. Στην έκθεση επικύρωσης δηλώνεται ότι ο φορέας καθορίζεται ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο τρίτης χώρας με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας ΕΕ (RA3). Το RA3 μπορεί να χρησιμοποιεί την έκθεση στις επιχειρηματικές σχέσεις του με οποιονδήποτε ACC3. Η έκθεση επικύρωσης περιλαμβάνει τουλάχιστον όλα τα ακόλουθα αναπόσπαστα μέρη:

α)

τον συμπληρωμένο κατάλογο σημείων ελέγχου [προσάρτημα 6-Γ2 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998], υπογεγραμμένο από τον επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας ΕΕ και, εφόσον χρειάζεται, με τα σχόλια του φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης·

β)

τη δήλωση δεσμεύσεων [προσάρτημα 6-Η2 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998], υπογεγραμμένη από τον φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης·

γ)

δήλωση ανεξαρτησίας [προσάρτημα 11-Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998] όσον αφορά τον φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία της επικύρωσης, υπογεγραμμένη από τον επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας ΕΕ.

Η αρίθμηση των σελίδων, η ημερομηνία της επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ και η μονογράφηση κάθε σελίδας από τον επικυρωτή και τον φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης αποδεικνύουν την ακεραιότητα της έκθεσης επικύρωσης. Εξ ορισμού, η έκθεση επικύρωσης συντάσσεται στα αγγλικά.

Το μέρος 5 — Έλεγχοι ασφαλείας και το μέρος 6 — Φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM) αξιολογούνται με βάση τις απαιτήσεις των κεφαλαίων 6.7 και 6.8 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998. Για τα μέρη που δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν με βάση τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998, πρότυπα αναφοράς αποτελούν τα πρότυπα και οι συνιστώμενες πρακτικές (SARP) του παραρτήματος 17 της σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο ασφάλειας του ΔΟΠΑ (έγγραφο 8973-διαβαθμισμένο).

Εάν ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ συμπεράνει ότι ο φορέας δεν συμμορφώνεται με τους στόχους που αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο σημείων ελέγχου, ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο του συμπληρωμένου καταλόγου σημείων ελέγχου στον οποίο αναφέρονται οι ελλείψεις συμμόρφωσης.

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση:

1)

Πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα μέρη του καταλόγου σημείων ελέγχου. Όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, πρέπει να παρέχονται εξηγήσεις.

2)

Μετά τη συμπλήρωση κάθε μέρους, ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας ΕΕ συμπεραίνει εάν και σε ποιο βαθμό πληρούνται οι στόχοι του συγκεκριμένου μέρους.

ΜΕΡΟΣ 1

Στοιχεία του φορέα που υποβάλλεται σε διαδικασία επικύρωσης και του επικυρωτή

1.1.

Ημερομηνία(-ες) διενέργειας της διαδικασίας επικύρωσης

Χρησιμοποιήστε μορφότυπο ακριβούς ημερομηνίας, όπως 1.10.2012 έως 2.10.2012

ηη/μμ/εεεε

 

1.2.

Ημερομηνία προηγούμενης επικύρωσης, κατά περίπτωση

ηη/μμ/εεεε

 

Προηγούμενος αριθμός μητρώου του RA3, κατά περίπτωση

 

Πιστοποιητικό ΕξΟΦ/ιδιότητα C-TPAT/λοιπές πιστοποιήσεις, κατά περίπτωση

 

1.3.

Στοιχεία του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας

Ονοματεπώνυμο

 

Εταιρεία/Φορέας/Αρχή

 

Μοναδικός αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός (UAI)

 

Δ/νση ηλ. ταχ.

 

Αριθ. τηλεφώνου — και διεθνείς κωδικοί

 

1.4.

Επωνυμία φορέα

Επωνυμία

 

Αριθμός μητρώου της εταιρείας (π.χ. αναγνωριστικός αριθμός εμπορικού μητρώου, εάν υπάρχει)

 

Αριθμός/Μονάδα/Κτίριο

 

Οδός

 

Πόλη

 

Ταχυδρομικός κώδικας

 

Πολιτεία (κατά περίπτωση)

 

Χώρα

 

Διεύθυνση ταχυδρομικής θυρίδας, εάν υπάρχει

 

1.5.

Κύρια διεύθυνση του φορέα (εάν διαφέρει από την εγκατάσταση που πρόκειται να επικυρωθεί)

Αριθμός/Μονάδα/Κτίριο

 

Οδός

 

Πόλη

 

Ταχυδρομικός κώδικας

 

Πολιτεία (κατά περίπτωση)

 

Χώρα

 

Διεύθυνση ταχυδρομικής θυρίδας, εάν υπάρχει

 

1.6.

Φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας — Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερων ειδών δραστηριότητες

α)

μόνον αεροπορικό φορτίο

β)

αεροπορική και άλλου είδους μεταφορά

γ)

πράκτορας μεταφοράς φορτίου με εγκαταστάσεις φορτίου

δ)

πράκτορας μεταφοράς φορτίου χωρίς εγκαταστάσεις φορτίου

ε)

επιχείρηση επίγειας εξυπηρέτησης

στ)

άλλη

 

1.7.

Ο αιτών …

α)

παραλαμβάνει φορτίο από άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο τρίτης χώρας;

 

β)

παραλαμβάνει φορτίο από γνωστό αποστολέα τρίτης χώρας;

 

γ)

παραλαμβάνει φορτίο από συμβεβλημένο αποστολέα τρίτης χώρας;

 

δ)

παραλαμβάνει εξαιρούμενο φορτίο;

 

ε)

υποβάλλει το φορτίο σε έλεγχο ασφαλείας;

 

στ)

αποθηκεύει το φορτίο;

 

ζ)

λοιπά, να προσδιορισθεί

 

1.8.

Αριθμός εργαζομένων στην εγκατάσταση κατά προσέγγιση

Αριθμός

 

1.9.

Ονοματεπώνυμο και επαγγελματική θέση του αρμόδιου για την ασφάλεια αεροπορικού φορτίου/ταχυδρομείου από τρίτη χώρα

Ονοματεπώνυμο

 

Θέση

 

Δ/νση ηλ. ταχ.

 

Αριθ. τηλεφώνου — και διεθνείς κωδικοί

 

ΜΕΡΟΣ 2

Οργάνωση και αρμοδιότητες του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου τρίτης χώρας με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

Στόχος: Απαγορεύεται η μεταφορά σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασίες ασφάλειας. Φορτίο και ταχυδρομείο που παραδίδεται από RA3 σε ACC3 ή άλλο RA3 γίνεται δεκτό ως ασφαλές φορτίο ή ταχυδρομείο μόνον εφόσον το RA3 έχει εφαρμόσει τις εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας. Λεπτομέρειες αυτών των διαδικασιών παρέχονται στα μέρη του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου που ακολουθούν.

Το RA3 εφαρμόζει διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι διενεργούνται κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας σε όλο το αεροπορικό φορτίο και αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ και ότι το ασφαλές φορτίο ή ταχυδρομείο προστατεύεται έως τη μεταφορά του σε ACC3 ή άλλο RA3. Οι διαδικασίες ασφάλειας συνίστανται σε μία από τις ακόλουθες:

α)

φυσικό έλεγχο ασφαλείας, ο οποίος είναι επιπέδου τέτοιου ώστε να διασφαλίζεται ευλόγως ότι στην αποστολή δεν υπάρχουν κρυμμένα απαγορευμένα αντικείμενα·

β)

άλλες διαδικασίες ασφάλειας, ενταγμένες σε διαδικασία ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίες διασφαλίζουν ευλόγως ότι στην αποστολή δεν υπάρχουν κρυμμένα απαγορευμένα αντικείμενα και εφαρμόσθηκαν από άλλο RA3, KC3 ή AC3 που έχει ορίσει το RA3.

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.

2.1.

Έχει καθιερώσει ο φορέας πρόγραμμα ασφάλειας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, συμπληρώστε κατευθείαν το σημείο 2.5

 

2.2.

Πρόγραμμα ασφάλειας του φορέα

Ημερομηνία — χρησιμοποιήστε επακριβώς τη μορφή ηη/μμ/εεεε

 

Έκδοση

 

Έχει υποβληθεί το πρόγραμμα στην αρμόδια αρχή της χώρας του φορέα και/ή έχει εγκριθεί από αυτήν; Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία.

 

2.3.

Το πρόγραμμα ασφάλειας καλύπτει επαρκώς τα στοιχεία του καταλόγου σημείων ελέγχου (μέρη 3 έως 9);

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, περιγράψτε λεπτομερώς τους λόγους.

 

2.4.

Είναι το πρόγραμμα ασφάλειας πειστικό, αυστηρό και πλήρες;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, να προσδιοριστούν οι λόγοι

 

2.5.

Έχει καθιερώσει ο φορέας διαδικασία με σκοπό να διασφαλίζεται ότι το αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο υποβάλλεται στις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφάλειας πριν από τη μεταφορά του σε ACC3 ή άλλο RA3;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία.

 

2.6.

Έχει ο φορέας σύστημα διοίκησης (π.χ. μέσα, οδηγίες) για να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε το σύστημα διοίκησης και εξηγείστε εάν έχει εγκριθεί, ελεγχθεί ή παραχωρηθεί από την αρμόδια αρχή ή άλλον φορέα.

 

Εάν ΟΧΙ, εξηγείστε πώς εξασφαλίζει ο φορέας την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου με τον απαιτούμενο τρόπο.

 

2.7.

Συμπεράσματα και γενικά σχόλια σχετικά με την αξιοπιστία, την πληρότητα και την αυστηρότητα της διαδικασίας.

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 3

Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού

Στόχος: Για να εξασφαλίσει την εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας, το RA3 ορίζει προσωπικό που είναι αρμόδιο και διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες για να εργάζεται στον τομέα της ασφάλειας αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου. Το προσωπικό με πρόσβαση σε ασφαλές αεροπορικό φορτίο πρέπει να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του και να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το RA3 εφαρμόζει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοι (μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, προσωπικό από εταιρείες απασχόλησης, οδηγοί κ.λπ.) στους οποίους επιτρέπεται η άμεση και χωρίς συνοδεία πρόσβαση σε αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο στο οποίο εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν διαδικασίες ασφάλειας:

α)

έχουν υποβληθεί σε αρχικούς και επαναληπτικούς ελέγχους πριν από την πρόσληψή τους και/ή σε ελέγχους του ιστορικού τους, οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών όπου βρίσκεται η εγκατάσταση του RA3 που υποβάλλεται σε διαδικασία επικύρωσης· και

β)

έχουν ολοκληρώσει την αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση ώστε να γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά την ασφάλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών όπου βρίσκεται η εγκατάσταση του RA3 που υποβάλλεται σε διαδικασία επικύρωσης.

Σημείωση:

Ως «έλεγχος του ιστορικού» νοείται έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας και της προηγούμενης εμπειρίας προσώπου, συμπεριλαμβανομένου εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, τυχόν ποινικού μητρώου του, ως μέρους της εκτίμησης της καταλληλότητας του προσώπου να εφαρμόζει διαδικασία ασφάλειας και/ή να έχει πρόσβαση χωρίς συνοδεία σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας (ορισμός του ΔΟΠΑ στο παράρτημα 17).

Ο έλεγχος πριν από την πρόσληψη αποδεικνύει τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου βάσει αποδεικτικών στοιχείων, καλύπτει την απασχόληση, την εκπαίδευση ή άλλα τυχόν κενά τουλάχιστον τα προηγούμενα 5 έτη και απαιτεί υπεύθυνη υπογεγραμμένη δήλωση του προσώπου για τυχόν ποινικό μητρώο σε όλα τα κράτη διαμονής επί τουλάχιστον τα προηγούμενα 5 έτη (ορισμός της ΕΕ).

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.1.

3.1.

Προβλέπεται διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι όλο το προσωπικό στο οποίο επιτρέπεται η άμεση και χωρίς συνοδεία πρόσβαση σε αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο που υποβλήθηκε σε έλεγχο ασφάλειας, υποβάλλεται σε έλεγχο πριν από την πρόσληψή του, με τον οποίο αξιολογείται το ιστορικό και τα προσόντα του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρετε τον αριθμό των παρελθόντων ετών που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο πριν από την πρόσληψη, καθώς και τον φορέα που διενεργεί τον έλεγχο.

 

3.2.

Περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία;

έλεγχο του ιστορικού

έλεγχο πριν από την πρόσληψη

έλεγχο ποινικού μητρώου

συνεντεύξεις

άλλα (δώστε λεπτομέρειες)

Εξηγήστε τα επιμέρους στοιχεία, ποιος φορέας αναλαμβάνει το στοιχείο αυτό και, όπου εφαρμόζεται, αναφέρετε το προγενέστερο χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη.

 

3.3.

Προβλέπεται διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι ο αρμόδιος για την εφαρμογή και την επίβλεψη της εφαρμογής των διαδικασιών ασφάλειας στην εγκατάσταση υποβάλλεται σε έλεγχο πριν από την πρόσληψή του, με τον οποίο αξιολογείται το ιστορικό και οι ικανότητές του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρετε τον αριθμό των παρελθόντων ετών που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο πριν από την πρόσληψη, καθώς και τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο.

 

3.4.

Περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία;

έλεγχο του ιστορικού

έλεγχο πριν από την πρόσληψη

έλεγχο ποινικού μητρώου

συνεντεύξεις

άλλα (δώστε λεπτομέρειες)

Εξηγήστε τα επιμέρους στοιχεία, ποιος φορέας αναλαμβάνει το ανωτέρω στοιχείο και, όπου εφαρμόζεται, αναφέρετε το προγενέστερο χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη.

3.5.

Το προσωπικό με άμεση και χωρίς συνοδεία πρόσβαση σε ασφαλές αεροπορικό φορτίο/ταχυδρομείο παρακολουθεί εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας προτού του επιτραπεί η πρόσβαση στο ασφαλές αεροπορικό φορτίο/ταχυδρομείο;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τα επιμέρους στοιχεία και τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

 

3.6.

Το προσωπικό που αποδέχεται, ελέγχει και/ή προστατεύει αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο παρακολουθεί ειδική εκπαίδευση για τη θέση εργασίας του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τα επιμέρους στοιχεία και τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

3.7.

Το προσωπικό που αναφέρεται στα σημεία 3.5 και 3.6 παρακολουθεί επαναληπτική εκπαίδευση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, διευκρινίστε τα επιμέρους στοιχεία και τη συχνότητα της επαναληπτικής εκπαίδευσης.

 

3.8.

Συμπέρασμα: Τα μέτρα που σχετίζονται με την πρόσληψη και την εκπαίδευση του προσωπικού διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοι με πρόσβαση σε αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο που υποβλήθηκε σε έλεγχο ασφάλειας έχουν προσληφθεί και εκπαιδευτεί δεόντως σε επίπεδο επαρκές ώστε να γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά την ασφάλεια;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 4

Διαδικασίες αποδοχής

Στόχος: Το RA3 επιτρέπεται να παραλαμβάνει φορτίο ή ταχυδρομείο από άλλο RA3, από KC3, από AC3 ή από άγνωστο αποστολέα. Το RA3 να διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες αποδοχής φορτίου και ταχυδρομείου, ώστε να αποδεικνύεται εάν η αποστολή προέρχεται από ασφαλή αλυσίδα εφοδιασμού και στη συνέχεια να αποφασίζει τα σχετικά μέτρα ασφάλειας που χρειάζεται να εφαρμοστούν.

Το RA3 μπορεί να διατηρεί βάση δεδομένων η οποία περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή γνωστό αποστολέα που έχει υποβληθεί σε διαδικασία επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ κατά το σημείο 6.8.4.1, από τους οποίους αποδέχεται απευθείας φορτίο ή ταχυδρομείο που πρόκειται να παραδοθεί σε ACC3 για τη μεταφορά του στην Ένωση:

α)

τα στοιχεία της εταιρείας, καθώς και την καλή την πίστει (bona fide) επαγγελματική της διεύθυνση·

β)

τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξαιρουμένων των επιχειρηματικά ευαίσθητων πληροφοριών·

γ)

τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια·

δ)

τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, κατά περίπτωση·

ε)

την έκθεση επικύρωσης, εάν διατίθεται.

Παραπομπή: Σημεία 6.8.3.1 και 6.8.4.3

Σημείωση: RA3 επιτρέπεται να αποδέχεται φορτίο από AC3 ως ασφαλές φορτίο, μόνον εφόσον το ίδιο το RA3 έχει ορίσει τον συγκεκριμένο αποστολέα ως AC3 και φέρει πλήρως την ευθύνη για το φορτίο που παραδίδει ο συγκεκριμένος αποστολέας.

4.1.

Κατά την αποδοχή αποστολής, προσδιορίζει ο φορέας εάν η αποστολή προέρχεται από άλλο RA3, από KC3, από AC3 ή άγνωστο αποστολέα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, με ποιον τρόπο;

 

4.2.

Έχει δημιουργήσει και διατηρεί ο φορέας βάση δεδομένων η οποία περιέχει πληροφορίες για κάθε RA3, KC3 και AC3 απ' όπου αποδέχεται απευθείας αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο που πρόκειται να παραδοθεί σε ACC3 για τη μεταφορά του στην Ένωση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, προσδιορίστε τις πληροφορίες που περιέχει η βάση δεδομένων.

 

Ένα ΟΧΙ, με ποιο τρόπο γνωρίζει ο φορέας ότι το φορτίο προέρχεται από άλλο RA3, από KC3 ή από AC3;

 

4.3.

Ορίζει ο φορέας αποστολείς ως AC3;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τις διαδικασίες και τις διασφαλίσεις που απαιτεί ο φορέας από τον αποστολέα.

 

4.4.

Κατά την απευθείας αποδοχή αποστολής, προσδιορίζει ο φορέας εάν προορισμός της είναι αερολιμένας χώρας της ΕΕ/του ΕΟΧ;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ — διευκρινίστε.

 

4.5.

Εάν ΝΑΙ — υποβάλλει ο αερομεταφορέας όλο το αεροπορικό φορτίο ή το αεροπορικό ταχυδρομείο στις ίδιες διαδικασίες ασφάλειας όταν προορισμός είναι αερολιμένας χώρας της ΕΕ/του ΕΟΧ;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία.

 

4.6.

Κατά την αποδοχή αποστολής, προσδιορίζει ο φορέας εάν η αποστολή πρέπει να θεωρείται φορτίο και ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM) (βλέπε ορισμό στο μέρος 6), συμπεριλαμβανομένων των αποστολών που παραδίδονται με άλλον τρόπο μεταφοράς αντί της αεροπορικής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, με ποιον τρόπο;

Περιγράψτε τη διαδικασία.

 

4.7.

Κατά την αποδοχή αποστολής που έχει υποβληθεί σε διαδικασίες ασφάλειας, προσδιορίζει ο φορέας που υποβάλλεται σε διαδικασία επικύρωσης εάν η αποστολή έχει προστατευτεί από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και/ή παραβίαση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε (σφραγίδες, κλειδαριές, επιθεώρηση κ.λπ.).

 

4.8.

Απαιτείται από το πρόσωπο που παραλαμβάνει την αποστολή να προσκομίζει επίσημο δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

4.9.

Υφίσταται διαδικασία για τον προσδιορισμό αποστολών για τις οποίες απαιτείται έλεγχος ασφαλείας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, με ποιον τρόπο;

 

4.10.

Συμπέρασμα: Επαρκούν οι διαδικασίες αποδοχής ώστε να καθορίζεται κατά πόσον το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό αερολιμένα χώρας της ΕΕ/του ΕΟΧ προέρχεται από ασφαλή αλυσίδα εφοδιασμού ή κατά πόσον πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 5

Έλεγχος ασφαλείας

Στόχος: Εφόσον το RA3 αποδέχεται φορτίο και ταχυδρομείο το οποίο δεν προέρχεται από ασφαλή αλυσίδα εφοδιασμού, το RA3 πρέπει να υποβάλλει τις αποστολές αυτές σε κατάλληλο έλεγχο ασφαλείας πριν την παράδοσή τους σε ACC3 ως ασφαλές φορτίο. Το RA3 εφαρμόζει διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν ότι το αεροπορικό φορτίο και το αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ που πρόκειται να μεταφορτωθεί, να διαμετακομισθεί ή να εκφορτωθεί σε αερολιμένα της Ένωσης υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας με τη χρήση μέσων ή μεθόδων αναφερόμενων στη νομοθεσία της ΕΕ και είναι επιπέδου τέτοιου ώστε να διασφαλίζεται ευλόγως ότι δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα.

Εφόσον ο έλεγχος ασφαλείας αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου διενεργείται από την αρμόδια αρχή τρίτης χώρας ή εξ ονόματός της, το RA3 υποβάλλει σχετική δήλωση και προσδιορίζει με ποιον τρόπο διασφαλίζεται κατάλληλος έλεγχος ασφαλείας.

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.

5.1.

Ο έλεγχος ασφαλείας του φορέα εφαρμόζεται από άλλον φορέα για λογαριασμό του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ:

Προσδιορίστε το είδος των φορέων αυτών και δώστε λεπτομέρειες:

ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ελέγχου ασφαλείας

εταιρεία αδειοδοτημένη από το κράτος

κρατική εγκατάσταση ή φορέας ελέγχου ασφαλείας

Άλλες

Προσδιορίστε το είδος της συμφωνίας/σύμβασης μεταξύ του επικυρωθέντα φορέα και του φορέα που διενεργεί τον έλεγχο ασφαλείας για λογαριασμό του.

 

5.2.

Ποιες μέθοδοι ελέγχου ασφαλείας χρησιμοποιούνται για αεροπορικό φορτίο και ταχυδρομείο;

Προσδιορίστε και δώστε πληροφορίες για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια του ελέγχου ασφαλείας σε αεροπορικό φορτίο και αεροπορικό ταχυδρομείο (π.χ. κατασκευαστής, είδος, έκδοση λογισμικού, πρότυπο, σειριακός αριθμός κ.λπ.) για όλες τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους.

 

5.3.

Ο εξοπλισμός ή η μέθοδος (π.χ. σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών) που χρησιμοποιείται περιλαμβάνεται στον πιο πρόσφατο κατάλογο συμμόρφωσης της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) ή της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA);

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες.

 

Εάν ΟΧΙ, δώστε λεπτομέρειες αναφέροντας συγκεκριμένα την έγκριση του εξοπλισμού και την ημερομηνία αυτής, καθώς και τυχόν επισημάνσεις ότι πληροί τα πρότυπα εξοπλισμού της ΕΕ.

 

5.4.

Η χρήση του εξοπλισμού είναι σύμφωνη με την αρχή λειτουργίας (CONOPS) του κατασκευαστή και ο εξοπλισμός ελέγχεται και συντηρείται σε τακτά διαστήματα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία.

 

5.5.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας, λαμβάνεται υπόψη το είδος της αποστολής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε πώς διασφαλίζεται ότι η μέθοδος ελέγχου ασφαλείας που έχει επιλεγεί εφαρμόζεται σε πρότυπο τέτοιο που να διασφαλίζεται ευλόγως ότι δεν αποκρύπτονται απαγορευμένα αντικείμενα στην αποστολή.

 

5.6.

Προβλέπεται διαδικασία για τη διερεύνηση του συναγερμού που ενεργοποιείται από τον εξοπλισμό ελέγχου ασφαλείας; (Για ορισμένα είδη εξοπλισμού (όπως ο ακτινοσκοπικός), τον συναγερμό ενεργοποιεί ο ίδιος ο χειριστής).

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία διερεύνησης του συναγερμού ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αποκρύπτονται απαγορευμένα αντικείμενα.

 

Εάν ΟΧΙ, περιγράψτε τι συμβαίνει στην αποστολή.

 

5.7.

Υπάρχει κατάλογος αποστολών που εξαιρούνται από τον έλεγχο ασφαλείας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

5.8.

Υπάρχει κατάλογος αποστολών που εξαιρούνται από τον έλεγχο ασφαλείας χωρίς να βρίσκονται στον κατάλογο της Ένωσης;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, διευκρινίστε.

 

5.9.

Ελέγχεται η πρόσβαση στον χώρο διενέργειας ελέγχων ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση επιτρέπεται μόνον σε εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

 

5.10.

Εφαρμόζεται καθιερωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και/ή δοκιμών;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

 

5.11.

Συμπέρασμα: Το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας με ένα από τα μέσα ή τις μεθόδους που απαριθμούνται στο σημείο 6.2.1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 σε επίπεδο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται ευλόγως ότι δεν αποκρύπτονται απαγορευμένα αντικείμενα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τον λόγο.

 

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 6

Φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM)

Στόχος: Αποστολές οι οποίες προέρχονται ή μεταφορτώνονται σε τόπους που χαρακτηρίζονται από την Ένωση ως υψηλού κινδύνου ή έχουν υποστεί καταφανώς σημαντική παραβίαση θεωρούνται φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM). Αυτές οι αποστολές πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας με βάση συγκεκριμένες οδηγίες. Το RA3 προβλέπει διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται ότι HRCM με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ ταυτοποιείται και υποβάλλεται στις κατάλληλες διαδικασίες που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης.

Ο ACC3 στον οποίο το RA3 παραδίδει αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο για μεταφορά του εξουσιοδοτείται να ενημερώνει το RA3 σχετικά με τις τελευταίες πληροφορίες που αφορούν τους τόπους προέλευσης υψηλού κινδύνου.

Το RA3 εφαρμόζει τα ίδια μέτρα, ανεξαρτήτως εάν παραλαμβάνει φορτίο και ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου από άλλον αερομεταφορέα ή με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Παραπομπή: Σημείο 6.7.

Σημείωση: Το HRCM που έχει υποβληθεί επιτυχώς σε έλεγχο ασφάλειας για μεταφορά σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ φέρει την επισήμανση «SHR», ήτοι ασφαλές για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος σύμφωνα με τις απαιτήσεις υψηλού κινδύνου.

6.1.

Γνωρίζει το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας το αεροπορικό φορτίο και ταχυδρομείο που πρέπει να χειρίζεται ως φορτίο και ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM);

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

 

6.2.

Διαθέτει ο φορέας διαδικασίες για τον εντοπισμό HRCM;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

 

6.3.

Υποβάλλεται το HRCM σε διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας για HRCM σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, αναφέρετε τις διαδικασίες που εφαρμόζονται.

 

6.4.

Μετά τον έλεγχο ασφαλείας, ο φορέας εκδίδει δήλωση καθεστώτος ασφάλειας για SHR στα έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε πώς εκδίδεται το καθεστώς ασφάλειας και σε ποιο έγγραφο.

 

6.5.

Συμπέρασμα: Η διαδικασία που εφαρμόζει ο φορέας είναι συναφής και επαρκής ώστε να διασφαλίζεται ο κατάλληλος χειρισμός κάθε HRCM πριν από τη φόρτωσή του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τον λόγο.

 

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 7

Προστασία ασφαλούς αεροπορικού φορτίου και ταχυδρομείου

Στόχος: Το RA3 να διαθέτει διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται ότι αεροπορικό φορτίο και/ή αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και/ή παραβίαση μετά το σημείο όπου εφαρμόζονται ο έλεγχος ασφαλείας ή οι διαδικασίες ασφάλειας ή μετά το σημείο αποδοχής του αφού διενεργηθεί έλεγχος ασφαλείας ή διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση ή τη μεταφορά του σε ACC3 ή άλλο RA3. Εάν αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο που έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας δεν προστατεύεται στη συνέχεια, δεν επιτρέπεται να φορτωθεί ή να μεταφορτωθεί σε ACC3 ή άλλο RA3 ως ασφαλές φορτίο ή ταχυδρομείο.

Η προστασία μπορεί να παρέχεται με διάφορους τρόπους, όπως φυσικά μέσα (φράγματα, κλειδωμένοι χώροι κ.λπ.), ανθρώπινα μέσα (περιπολίες, εκπαιδευμένο προσωπικό κ.λπ.) και τεχνολογικά μέσα (κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), συναγερμός παρείσφρησης κ.λπ.).

Αεροπορικό φορτίο ή ταχυδρομείο που έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας και με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ πρέπει να διαχωρίζεται από αεροπορικό φορτίο ή ταχυδρομείο που δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας.

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.1.

7.1.

Η προστασία αεροπορικού φορτίου και αεροπορικού ταχυδρομείου που έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας παρέχεται από άλλον φορέα για λογαριασμό του φορέα που υποβάλλεται σε διαδικασία επικύρωσης;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ:

Προσδιορίστε το είδος των φορέων αυτών και δώστε λεπτομέρειες:

ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ελέγχου ασφαλείας

εταιρεία αδειοδοτημένη από το κράτος

κρατική εγκατάσταση ή φορέας ελέγχου ασφαλείας

Άλλες

 

7.2.

Προβλέπονται διαδικασίες ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή παραβιάσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

Προσδιορίστε το (τα) μέσο(-α) προστασίας που εφαρμόζεται(-ονται):

φυσικό (περίφραξη, φράγμα, σταθερή κατασκευή κ.λπ.)

ανθρώπινη παρουσία (περιπολίες κ.λπ.)

τεχνολογικό (CCTV, σύστημα συναγερμού κ.λπ.)

Και εξηγήστε τον τρόπο οργάνωσής τους

 

7.3.

Επιτρέπεται η πρόσβαση σε ασφαλές αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο μόνον σε εξουσιοδοτημένα άτομα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

Διευκρινίστε πώς ελέγχονται όλα τα σημεία πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων των θυρών και των παραθύρων) σε ταυτοποιημένο και ασφαλές αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο.

 

7.4.

Προβλέπονται διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται ότι αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ, το οποίο έχει υποβληθεί σε διαδικασίες ασφάλειας, προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που χαρακτηρίστηκε ως ασφαλές έως τη φόρτωσή του ή τη μεταφορά του σε ACC3 ή άλλο RA3;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε πώς προστατεύεται (με φυσικό τρόπο, ανθρώπινη παρουσία, τεχνολογικό μέσο κ.λπ.).

Διευκρινίστε επίσης εάν χρησιμοποιείται σταθερή κατασκευή και τα είδη των υλικών που χρησιμοποιούνται, εάν διατίθενται.

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

7.5.

Συμπέρασμα: Είναι η προστασία των αποστολών επαρκώς αυστηρή ώστε να αποτρέπει έκνομη παρέμβαση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τον λόγο.

 

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή ΕΕ της αεροπορικής ασφάλειας

 

ΜΕΡΟΣ 8

Τεκμηρίωση

Στόχος: Το καθεστώς ασφάλειας της αποστολής να αναφέρεται στα συνοδευτικά έγγραφα, υπό μορφή αεροπορικής φορτωτικής, ισοδύναμου ταχυδρομικού εγγράφου ή χωριστού παραστατικού, είτε σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπο. Η δήλωση του καθεστώτος ασφάλειας εκδίδεται από το RA3.

Παραπομπή: Σημείο 6.3.2.6 στοιχείο δ) και σημείο 6.8.3.4.

Σημείωση: Επιτρέπεται να αναφέρονται τα ακόλουθα καθεστώτα ασφάλειας της αποστολής:

«SPX», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή

«SCO», ήτοι ασφαλής μόνον για αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή

«SHR», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος σύμφωνα με τις απαιτήσεις υψηλού κινδύνου·

8.1.

Προσδιορίζει ο φορέας στα συνοδευτικά έγγραφα (όπως αεροπορική φορτωτική) το καθεστώς ασφάλειας του φορτίου και πώς επιτεύχθηκε;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, εξηγήστε.

 

8.2.

Συμπέρασμα: Είναι η διαδικασία τεκμηρίωσης επαρκής ώστε να διασφαλίζεται ότι το φορτίο ή το ταχυδρομείο συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγγραφα, τα οποία προσδιορίζουν το ορθό καθεστώς ασφάλειας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τον λόγο.

 

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 9

Μεταφορά

Στόχος: Το αεροπορικό φορτίο και το αεροπορικό ταχυδρομείο πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση από τη στιγμή που υποβλήθηκαν σε έλεγχο ασφαλείας μέχρι τη φόρτωσή τους ή τη μεταφορά τους σε ACC3 ή άλλο RA3. Συμπεριλαμβάνεται η προστασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς στο αεροσκάφος, ή διαφορετικά στον ACC3 ή άλλο RA3. Εάν αεροπορικό φορτίο και αεροπορικό ταχυδρομείο που έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας δεν προστατεύεται κατά τη μεταφορά του, δεν επιτρέπεται να φορτωθεί ή να μεταφερθεί σε ACC3 ή άλλο RA3 ως ασφαλές φορτίο.

Κατά τη μεταφορά σε αεροσκάφος, σε ACC3 ή άλλο RA3, το RA3 είναι υπεύθυνο για την προστασία ασφαλών αποστολών. Συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις στις οποίες τη μεταφορά αναλαμβάνει άλλος φορέας, όπως πράκτορας μεταφοράς, για λογαριασμό του RA3. Δεν συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις στις οποίες οι αποστολές μεταφέρονται υπό την ευθύνη ACC3 ή άλλου RA3.

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.

9.1.

Πώς μεταφέρεται το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο στον ACC3/σε άλλο RA3;

α)

Με ίδια μεταφορικά μέσα του υπό επικύρωση φορέα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

β)

Με τα μεταφορικά μέσα άλλου RA3/ACC3;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

γ)

Από υπεργολάβο που χρησιμοποιεί ο υπό επικύρωση φορέας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

9.2.

Είναι η συσκευασία του αεροπορικού φορτίου αεροπορικού ταχυδρομείου εμφανώς απαραβίαστη;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, με ποιον τρόπο;

 

9.3.

Σφραγίζεται το όχημα πριν από τη μεταφορά;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, με ποιον τρόπο;

 

9.4.

Εάν χρησιμοποιούνται αριθμημένες σφραγίδες, ελέγχεται η πρόσβαση στις σφραγίδες και καταγράφονται οι αριθμοί;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, προσδιορίστε τον τρόπο

 

9.5.

Κατά περίπτωση, υπογράφει ο σχετικός μεταφορέας τη δήλωση μεταφορέα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

9.6.

Το πρόσωπο που μεταφέρει το φορτίο υποβλήθηκε σε ειδικές διαδικασίες ασφάλειας και σε εκπαίδευση ευαισθητοποίησης πριν εξουσιοδοτηθεί να μεταφέρει ασφαλές αεροπορικό φορτίο και/ή αεροπορικό ταχυδρομείο;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε το είδος της διαδικασίας ασφάλειας (έλεγχος πριν από την πρόσληψη, έλεγχος του ιστορικού κ.λπ.) και το είδος εκπαίδευσης (εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ασφάλειας κ.λπ.)

 

9.7.

Συμπέρασμα: Επαρκούν τα μέτρα ώστε να προστατεύεται το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και/ή παραβίαση κατά τη μεταφορά;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 10

Συμμόρφωση

Στόχος: Μετά από αξιολόγηση των μερών 1 έως 9 του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου, ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ πρέπει να καταλήξει εάν με την επιτόπια επαλήθευση επιβεβαιώνεται η εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου για αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ.

Δύο είναι τα πιθανά σενάρια. Ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ συνάγει το συμπέρασμα ότι ο φορέας:

α)

συμμορφώνεται με τους στόχους που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο σημείων ελέγχου. Ο επικυρωτής παρέχει στον φορέα που υπεβλήθη σε διαδικασία επικύρωσης το πρωτότυπο της έκθεσης επικύρωσης, στην οποία αναφέρεται ότι ο φορέας ορίζεται ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο τρίτης χώρας με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ·

β)

δεν συμμορφώνεται με τους στόχους που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο σημείων ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας δεν επιτρέπεται να παραδίδει σε ACC3 ή σε άλλο RA3 ασφαλές αεροπορικό φορτίο ή ταχυδρομείο που προορίζεται για χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ. Ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο του συμπληρωμένου καταλόγου σημείων ελέγχου όπου αναφέρονται οι ελλείψεις συμμόρφωσης.

Σε γενικές γραμμές, ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ πρέπει να αποφασίζει εάν ο φορέας που υποβλήθηκε σε διαδικασία επικύρωσης χειρίζεται φορτίο και ταχυδρομείο με τρόπο που κατά την παράδοσή του σε ACC3 ή σε άλλο RA3 είναι δυνατόν να θεωρηθεί ασφαλές για να μεταφερθεί αεροπορικώς σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ.

Ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ πρέπει να έχει πάντοτε υπόψη του ότι η αξιολόγηση βασίζεται σε εν γένει αντικειμενική μέθοδο συμμόρφωσης.

10.1.

Γενικό συμπέρασμα:

Αξιολόγηση (και κοινοποίηση)

(υπογραμμίστε αυτό που ισχύει)

Εάν πρόκειται για «ΕΓΚΡΙΣΗ», ο φορέας θεωρείται ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο τρίτης χώρας με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ (RA3).

Έγκριση/Απόρριψη

Εάν η συνολική αξιολόγηση καταλήξει σε απόρριψη, απαριθμείστε κατωτέρω τα πεδία στα οποία ο φορέας αδυνατεί να επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ασφάλειας ή έχει συγκεκριμένα τρωτά σημεία. Επίσης, δώστε συμβουλές σχετικά με τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν με σκοπό την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου και, συνεπώς, την έγκριση.

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

Σχόλια του φορέα

 

Ονοματεπώνυμο του επικυρωτή:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 272/2009 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2009, για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες που προβλέπονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 91 της 3.4.2009, σ. 7).

(2)  Εκτελεστική απόφαση C(2015) 8005 final της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες, με πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, και την κατάργηση της απόφασης (2010) 774, της 13ης Απριλίου 2010.

(3)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2009 της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2009, σχετικά με τον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών (ΕΕ L 219 της 22.8.2009, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72).

(7)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).

(8)  Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

(9)  Στον παρόντα κατάλογο, αεροπορικό φορτίο/ταχυδρομείο/αεροσκάφος με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ ισοδυναμεί με αεροπορικό φορτίο/ταχυδρομείο/αεροσκάφος με προορισμό χώρα της ΕΕ/την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων και φορέων που επισκέφτηκε και από τους οποίους πήρε συνέντευξη ο επικυρωτής

Αναφέρατε τον φορέα, το όνομα του προσώπου που επικοινώνησε, την ημερομηνία επίσκεψης και συνέντευξης.

Επωνυμία φορέα

Ονοματεπώνυμο του αρμοδίου επικοινωνίας

Ημερομηνία επίσκεψης/συνέντευξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6-Γ3

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ACC3

Ο ορισμός ACC3 (μεταφορέας αεροπορικού φορτίου ή ταχυδρομείου εντός της Ένωσης από αερολιμένα τρίτης χώρας) αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1) ή την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία και απαιτείται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής.

Ο ορισμός ACC3 απαιτείται καταρχήν για όλες τις πτήσεις που μεταφέρουν φορτίο ή ταχυδρομείο για μεταφόρτωση, διαμετακόμιση ή εκφόρτωση σε αερολιμένες της ΕΕ/του ΕΟΧ (2). Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας είναι αρμόδιες για τον ορισμό συγκεκριμένων αερομεταφορέων ως ACC3. Ο ορισμός βασίζεται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα και στην επιτόπια επαλήθευση της συμμόρφωση με τους στόχους που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο σημείων ελέγχου επικύρωσης.

Ο κατάλογος σημείων ελέγχου είναι το εργαλείο που οφείλει να χρησιμοποιεί ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ για την αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας που εφαρμόζεται σε αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ από τον ACC3 ή από αερομεταφορέα που υποβάλλει αίτηση για να οριστεί ως ACC3 ή από φορέα που ενεργεί υπό την ευθύνη αυτών.

Η έκθεση επικύρωσης παραδίδεται στην αρχή που είναι αρμόδια για τον ορισμό και στον φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης εντός μέγιστου διαστήματος ενός μηνός μετά την επιτόπια επαλήθευση. Αναπόσπαστα τμήματα της έκθεσης επικύρωσης αποτελούν τουλάχιστον:

ο συμπληρωμένος κατάλογος σημείων ελέγχου, υπογεγραμμένος από τον επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της και, όπου απαιτείται, σχολιασμένος από τον φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης·

η δήλωση δεσμεύσεων [προσάρτημα 6-Η1 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998], υπογεγραμμένη του φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης·

δήλωση ανεξαρτησίας [προσάρτημα 11-Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998] όσον αφορά τον φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία της επικύρωσης, υπογεγραμμένη από τον επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ.

Η αρίθμηση των σελίδων, η ημερομηνία της επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ και η μονογράφηση κάθε σελίδας από τον επικυρωτή και τον φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης αποδεικνύουν την ακεραιότητα της έκθεσης επικύρωσης. Εξ ορισμού, η έκθεση επικύρωσης συντάσσεται στα αγγλικά.

Το μέρος 3 — Πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα, το μέρος 6 — Βάση δεδομένων, το μέρος 7 — Έλεγχος ασφαλείας και το μέρος 8 — Φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM) αξιολογούνται με βάση τις απαιτήσεις των κεφαλαίων 6.7 και 6.8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998. Για τα υπόλοιπα μέρη, πρότυπα αναφοράς αποτελούν τα πρότυπα και οι συνιστώμενες πρακτικές (SARPs) του παραρτήματος 17 της σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιέχει το εγχειρίδιο ασφάλειας του ΔΟΠΑ (έγγραφο 8973 — διαβαθμισμένο).

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση:

Πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα μέρη του καταλόγου σημείων ελέγχου. Όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, πρέπει να παρέχονται εξηγήσεις.

Μετά τη συμπλήρωση κάθε μέρους, ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ συμπεραίνει εάν και σε ποιο βαθμό πληρούνται οι στόχοι του συγκεκριμένου μέρους.

ΜΕΡΟΣ 1

Στοιχεία του φορέα που υποβάλλεται σε επικύρωση και του επικυρωτή

1.1.

Ημερομηνία(-ες) διενέργειας της διαδικασίας επικύρωσης

Χρησιμοποιήστε μορφότυπο ακριβούς ημερομηνίας, όπως 1.10.2012 έως 2.10.2012

ηη/μμ/εεεε

 

1.2.

Ημερομηνία προηγούμενης επικύρωσης και μοναδικός αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός (UAI) του ACC3, όπου εφαρμόζεται

ηη/μμ/εεεε

 

UAI

 

1.3.

Στοιχεία του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας

Ονοματεπώνυμο

 

Εταιρεία/Φορέας/Αρχή

 

UAI

 

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου

 

Τηλέφωνο — και διεθνείς κωδικοί

 

1.4.

Επωνυμία του αερομεταφορέα που υποβάλλεται στη διαδικασία επικύρωσης

Επωνυμία

 

Πιστοποιητικό αερομεταφορέα (AOC) εκδοθέν (ονομασία του κράτους):

 

Κωδικός IATA (Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών) ή κωδικός ΔΟΠΑ (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) εάν δεν υπάρχει κωδικός IATA για τον αερομεταφορέα. Προσδιορίστε τον κωδικό.

 

Κράτος που είναι αρμόδιο για τον ορισμό του αερομεταφορέα ως ACC3

 

1.5.

Πληροφορίες για την εγκατάσταση του αερολιμένα τρίτης χώρας που υποβάλλεται στη διαδικασία επικύρωσης ή των εγκαταστάσεων φορτίου/ταχυδρομείου που συνδέονται με αυτόν

Ονομασία

 

Κωδικός IATA (ή ΔΟΠΑ) του αερολιμένα

 

Χώρα

 

1.6.

Είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας του αερομεταφορέα — Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερων ειδών δραστηριότητες

α)

Αερομεταφορέας επιβατών και φορτίου/ταχυδρομείου

β)

Αερομεταφορέας μόνο φορτίου και ταχυδρομείου

γ)

Αερομεταφορέας μόνο φορτίου

δ)

Αερομεταφορέας μόνο ταχυδρομείου

ε)

Αερομεταφορέας που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς

στ)

Αερομεταφορέας ναυλωμένων πτήσεων

 

1.7.

Ονοματεπώνυμο και επαγγελματική θέση του αρμόδιου για την ασφάλεια αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από τρίτη χώρα

Ονομασία

 

Θέση

 

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου

 

Τηλέφωνο — και διεθνείς κωδικοί

 

1.8.

Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του αερομεταφορέα στον υπό έλεγχο αερολιμένα

Αριθμός/Μονάδα/Κτίριο/Αερολιμένας

 

Οδός

 

Πόλη

 

Ταχυδρομικός κώδικας

 

Πολιτεία (κατά περίπτωση)

 

Χώρα

 

1.9.

Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του αερομεταφορέα, όπως η έδρα της εταιρείας

Αριθμός/Μονάδα/Κτίριο/Αερολιμένας

 

Οδός

 

Πόλη

 

Ταχυδρομικός κώδικας

 

Πολιτεία (κατά περίπτωση)

 

Χώρα

 

ΜΕΡΟΣ 2

Οργάνωση και αρμοδιότητες του ACC3 στον αερολιμένα

Στόχος: Απαγορεύεται η μεταφορά αεροπορικού φορτίου ή ταχυδρομείου σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ χωρίς να υποβληθεί σε διαδικασίες ασφάλειας. Λεπτομέρειες αυτών των διαδικασιών παρέχονται στα μέρη του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου που ακολουθούν. Ο ACC3 δέχεται φορτίο ή ταχυδρομείο με σκοπό τη μεταφορά του με αεροσκάφος με προορισμό την ΕΕ μόνο εφόσον η εφαρμογή ελέγχου ασφαλείας ή άλλων διαδικασιών ασφάλειας επιβεβαιώνεται και τεκμηριώνεται από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο το οποίο έχει επικυρωθεί ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ, γνωστό αποστολέα που έχει επικυρωθεί ως προς την αεροπορική ασφάλεια ή συμβεβλημένο αποστολέα εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου που έχει επικυρωθεί ως προς την αεροπορική ασφάλεια, ή εφόσον αυτές οι αποστολές υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ο ACC3 έχει καθιερώσει διαδικασία με σκοπό να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφάλειας σε κάθε αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ, εκτός εάν πρόκειται για φορτίο/ταχυδρομείο που εξαιρείται του ελέγχου ασφαλείας βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης και το εν λόγω φορτίο/ταχυδρομείο προστατεύεται στη συνέχεια μέχρι τη φόρτωσή του στο αεροσκάφος. Οι διαδικασίες ασφάλειας περιλαμβάνουν τα εξής:

φυσικό έλεγχο ασφαλείας, ο οποίος είναι επιπέδου τέτοιου που ευλόγως αρκεί ώστε να διασφαλίζεται ότι στην αποστολή δεν υπάρχουν κρυμμένα απαγορευμένα αντικείμενα, ή

άλλες διαδικασίες ασφάλειας που εντάσσονται στη διαδικασία ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και διασφαλίζουν ευλόγως ότι στην αποστολή δεν υπάρχουν κρυμμένα απαγορευμένα αντικείμενα και οι οποίες εφαρμόζονται από εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία ή γνωστούς αποστολείς που έχουν επικυρωθεί ως προς την αεροπορική ασφάλεια, ή από συμβεβλημένο αποστολέα εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου το οποίο έχει επικυρωθεί ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ.

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.

2.1.

Έχει καθιερώσει ο αερομεταφορέας διαδικασία με σκοπό να διασφαλίζεται ότι το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο υποβάλλεται στις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφάλειας πριν από τη φόρτωσή του σε αεροσκάφος με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία.

 

2.2.

Εφαρμόζονται οι διαδικασίες ασφάλειας από τον αερομεταφορέα ή για λογαριασμό του από φορέα που καλύπτεται από το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα;

Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες.

 

Εάν ΟΧΙ, ποιοι φορείς που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα εφαρμόζουν διαδικασίες ασφάλειας σε αεροπορικό φορτίο ή ταχυδρομείο που μεταφέρεται από τον εν λόγω αερομεταφορέα σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ;

 

Προσδιορίστε το είδος των φορέων αυτών:

Ιδιωτική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης

Εταιρεία αδειοδοτημένη από το κράτος

κρατική εγκατάσταση ή φορέας ελέγχου ασφαλείας

Άλλες

 

2.3.

Μέσω ποιων εργαλείων και οδηγιών διασφαλίζει ο αερομεταφορέας ότι οι διαδικασίες ασφάλειας εφαρμόζονται κατά τον απαιτούμενο τρόπο;

 

2.4.

Μπορεί ο αερομεταφορέας να ζητήσει τη διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων ασφαλείας σε περίπτωση που ο έλεγχος ασφαλείας διενεργείται από φορέα μη καλυπτόμενο από το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα, όπως σε κρατικές εγκαταστάσεις;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, διευκρινίστε.

 

2.5.

Εφαρμόζει το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο/ο γνωστός αποστολέας πρόγραμμα για το αεροπορικό φορτίο/ταχυδρομείο σύμφωνα με τα πρότυπα του ΔΟΠΑ στο κράτος όπου βρίσκεται ο αερολιμένας στον οποίο πραγματοποιείται η επίσκεψη επικύρωσης;

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τα επιμέρους στοιχεία του προγράμματος και πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα.

 

2.6.

Συμπεράσματα και γενικά σχόλια σχετικά με την αξιοπιστία, την πληρότητα και την αυστηρότητα της διαδικασίας.

Σχόλια του αερομεταφορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 3

Πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα

Στόχος: Ο ACC3 διασφαλίζει ότι το οικείο πρόγραμμα ασφάλειας περιλαμβάνει όλα τα μέτρα αεροπορικής ασφάλειας που είναι συναφή και επαρκή για την ασφάλεια του αεροπορικού φορτίου και ταχυδρομείου που πρόκειται να μεταφερθεί εντός της ΕΕ.

Το πρόγραμμα ασφάλειας και τα σχετικά έγγραφα του αερομεταφορέα αποτελούν τη βάση των διαδικασιών ασφάλειας που εφαρμόζονται με σκοπό τη συμμόρφωση προς τον στόχο του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου. Ο αερομεταφορέας μπορεί να διαβιβάσει τα έγγραφά του στον επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ πριν την επίσκεψή του, ώστε να τον βοηθήσει να εξοικειωθεί με τα στοιχεία των εγκαταστάσεων που πρόκειται να ελέγξει.

Παραπομπή: Σημείο 6.8.2.1 και προσάρτημα 6-Ζ

Σημείωση: Καλύπτονται επαρκώς τα παρακάτω σημεία που παρατίθενται στο προσάρτημα 6-Ζ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998:

α)

περιγραφή των μέτρων για το αεροπορικό φορτίο και ταχυδρομείο·

β)

διαδικασίες αποδοχής·

γ)

σύστημα και κριτήρια του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου·

δ)

σύστημα και κριτήρια του γνωστού αποστολέα·

ε)

σύστημα και κριτήρια του συμβεβλημένου αποστολέα·

στ)

πρότυπο ελέγχου ασφαλείας·

ζ)

τόπος ελέγχου ασφαλείας·

η)

στοιχεία του εξοπλισμού ελέγχου ασφαλείας·

θ)

στοιχεία του αερομεταφορέα ή του παρόχου υπηρεσιών·

ι)

κατάλογος εξαιρέσεων από τον έλεγχο ασφαλείας·

ια)

χειρισμός του φορτίου και του ταχυδρομείου υψηλού κινδύνου.

3.1.

Πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα

Ημερομηνία — χρησιμοποιήστε επακριβώς τη μορφή ηη/μμ/εεεε

 

Έκδοση

 

Έχει υποβληθεί το πρόγραμμα σε αρμόδια αρχή της ΕΕ/του ΕΟΧ σε προγενέστερο στάδιο; Εάν ΝΑΙ, πότε για τον καθορισμό ACC3; Άλλοι σκοποί;

 

3.2.

Καλύπτει επαρκώς το πρόγραμμα ασφάλειας τα επιμέρους στοιχεία του παραπάνω καταλόγου;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, περιγράψτε λεπτομερώς τους λόγους.

 

3.3.

Είναι τα μέτρα αεροπορικής ασφάλειας που περιγράφονται στο πρόγραμμα ασφάλειας συναφή και επαρκή για την ασφάλεια του αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, περιγράψτε λεπτομερώς τους λόγους.

 

3.4.

Συμπέρασμα: Είναι το πρόγραμμα ασφάλειας πειστικό, αυστηρό και πλήρες;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

Σχόλια του αερομεταφορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 4

Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού

Στόχος: Ο ACC3 ορίζει προσωπικό που είναι αρμόδιο και διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες για να εργαστεί στον τομέα της ασφάλειας αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου. Το προσωπικό με πρόσβαση σε ασφαλές αεροπορικό φορτίο διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο ACC3 εφαρμόζει διαδικασία που αποσκοπεί να διασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι (μόνιμο, προσωρινό προσωπικό, προσωπικό από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, οδηγοί κ.λπ.) στους οποίους επιτρέπεται η άμεση και χωρίς συνοδεία πρόσβαση σε αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο όπου εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν διαδικασίες ασφάλειας:

έχουν υποβληθεί σε αρχικούς και επαναληπτικούς ελέγχους πριν από την πρόσληψή τους και/ή σε ελέγχους του ιστορικού τους, οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών του αερολιμένα που υποβάλλεται σε διαδικασία επικύρωσης, και

έχουν ολοκληρώσει την αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση ώστε να γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά την ασφάλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών του αερολιμένα που υποβάλλεται σε διαδικασία επικύρωσης.

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.1

Σημείωση:

Ως «έλεγχος του ιστορικού» νοείται έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας και της προηγούμενης εμπειρίας προσώπου, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, τυχόν ποινικού μητρώου του, στο πλαίσιο της εκτίμησης της καταλληλότητας του προσώπου να εφαρμόζει διαδικασία ασφάλειας και/ή να έχει πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας χωρίς συνοδεία (ορισμός του ΔΟΠΑ στο παράρτημα 17).

Ο έλεγχος πριν από την πρόσληψη αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου βάσει αποδεικτικών στοιχείων, καλύπτει την απασχόληση, την εκπαίδευση και τυχόν κενά τουλάχιστον τα προηγούμενα 5 έτη, και απαιτεί την υπεύθυνη υπογεγραμμένη δήλωση του προσώπου για τυχόν ποινικό ιστορικό σε όλα τα κράτη διαμονής επί τουλάχιστον τα προηγούμενα 5 έτη (ορισμός της Ένωσης).

4.1.

Προβλέπεται διαδικασία η οποία διασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι στους οποίους επιτρέπεται η άμεση και χωρίς συνοδεία πρόσβαση σε ασφαλές αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο υποβάλλονται σε έλεγχο πριν από την πρόσληψή τους, με την οποία αξιολογείται το ιστορικό και οι ικανότητές τους;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρετε τον αριθμό των παρελθόντων ετών που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο πριν από την πρόσληψη, καθώς και τον φορέα που διενεργεί τον έλεγχο.

 

4.2.

Περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία;

έλεγχο του ιστορικού

έλεγχο πριν από την πρόσληψη

έλεγχο ποινικού μητρώου

συνεντεύξεις

άλλα (δώστε λεπτομέρειες)

Εξηγήστε τα επιμέρους στοιχεία, ποιος φορέας αναλαμβάνει το ανωτέρω στοιχείο και, όπου εφαρμόζεται, αναφέρετε το προγενέστερο χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη.

 

4.3.

Προβλέπεται διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και την επίβλεψη της εφαρμογής των διαδικασιών ασφάλειας στην εγκατάσταση υποβάλλεται σε έλεγχο πριν από την πρόσληψή του, με τον οποίο αξιολογείται το ιστορικό και οι ικανότητές του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρετε τον αριθμό των παρελθόντων ετών που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο πριν από την πρόσληψη, καθώς και τον φορέα που διενεργεί τον έλεγχο.

 

4.4.

Περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία;

έλεγχο του ιστορικού

έλεγχο πριν από την πρόσληψη

έλεγχο ποινικού μητρώου

συνεντεύξεις

άλλα (δώστε λεπτομέρειες)

Εξηγήστε τα επιμέρους στοιχεία, ποιος φορέας αναλαμβάνει το στοιχείο αυτό και, όπου εφαρμόζεται, αναφέρετε το προγενέστερο χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη.

 

4.5.

Το προσωπικό με άμεση και χωρίς συνοδεία πρόσβαση σε ασφαλές αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο παρακολουθεί εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας προτού του επιτραπεί η πρόσβαση στο ασφαλές αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τα επιμέρους στοιχεία και τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

 

4.6.

Το προσωπικό που αποδέχεται, ελέγχει και/ή προστατεύει αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο παρακολουθεί ειδική εκπαίδευση για τη θέση εργασίας του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τα επιμέρους στοιχεία και τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

4.7.

Το προσωπικό που αναφέρεται στα σημεία 4.5 και 4.6 παρακολουθεί επαναληπτική εκπαίδευση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, διευκρινίστε τα επιμέρους στοιχεία και τη συχνότητα της επαναληπτικής εκπαίδευσης.

 

4.8.

Συμπέρασμα: Τα μέτρα που σχετίζονται με την πρόσληψη και την εκπαίδευση του προσωπικού διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοι με πρόσβαση σε ασφαλές αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο έχουν οριστεί και εκπαιδευτεί δεόντως σε επίπεδο επαρκές ώστε να γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά την ασφάλεια;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

Σχόλια του αερομεταφορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 5

Διαδικασίες αποδοχής

Στόχος: Ο ACC3 εφαρμόζει διαδικασία για να αξιολογεί και να επαληθεύει το καθεστώς ασφάλειας αποστολής μετά την αποδοχή της με βάση προηγούμενους ελέγχους.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους στοιχεία:

επαλήθευση κατά πόσον η αποστολή παραδίδεται από πρόσωπο που έχει οριστεί υπεύθυνο από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή γνωστό αποστολέα που έχει λάβει επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ και περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων του (μέρος 6) ή από συμβεβλημένο αποστολέα του εν λόγω εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου·

επαλήθευση κατά πόσον η αποστολή προσκομίζεται με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ασφάλειας (αεροπορική φορτωτική και πληροφορίες για το καθεστώς ασφάλειας σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο) που αντιστοιχούν στις παραδιδόμενες αποστολές αεροπορικού φορτίου και ταχυδρομείου·

επαλήθευση ότι η αποστολή δεν φέρει σημεία παραβίασης· και

επαλήθευση ότι η αποστολή πρέπει να θεωρηθεί ως φορτίο και ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM).

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.1

Σημείωση:

Εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή γνωστός αποστολέας είναι ένας φορέας που διακινεί φορτίο, ο οποίος έχει υποβληθεί επιτυχώς στη διαδικασία επικύρωσης από επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ ή του οποίου τα μέτρα ασφάλειας έχουν συμπεριληφθεί στο επικυρωμένο από τον εν λόγω επικυρωτή πρόγραμμα ασφάλειας του ACC3 (στην περίπτωση αυτήν, ο ACC3 είναι συνυπεύθυνος για τα μέτρα ασφάλειας).

Συμβεβλημένος αποστολέας είναι ένας φορέας που διακινεί φορτίο για ίδιο λογαριασμό υπό την ευθύνη επικυρωμένου εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου όσον αφορά την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ. Αυτό το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο έχει την πλήρη ευθύνη για τις διαδικασίες ασφάλειας που εφαρμόζει ο συμβεβλημένος αποστολέας.

Το πρόσωπο που έχει οριστεί υπεύθυνο αντιστοιχεί στο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον να παραδίδει το αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο στον αερομεταφορέα. Το πρόσωπο που παραδίδει την αποστολή στον αερομεταφορέα προσκομίζει δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή άλλο έγγραφο που περιέχει φωτογραφία του και έχει εκδοθεί ή αναγνωρίζεται από την εθνική αρχή.

5.1.

Κατά την απευθείας αποδοχή αποστολής, προσδιορίζει ο αερομεταφορέας κατά πόσον η εν λόγω αποστολή προέρχεται από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, γνωστό αποστολέα ή συμβεβλημένο αποστολέα που έχει επικυρωθεί ή αναγνωριστεί βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τα αεροπορικά φορτία και περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων που διατηρεί ο αερομεταφορέας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία.

 

5.2.

Κατά την απευθείας αποδοχή αποστολής, προσδιορίζει ο αερομεταφορέας εάν ο προορισμός της είναι αερολιμένας χώρας της ΕΕ/του ΕΟΧ;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ — διευκρινίστε.

 

5.3.

Εάν ΝΑΙ — υποβάλλει ο αερομεταφορέας όλο το φορτίο ή το ταχυδρομείο στις ίδιες διαδικασίες ασφάλειας εάν ο προορισμός είναι αερολιμένας χώρας της ΕΕ/του ΕΟΧ;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία.

 

5.4.

Κατά την απευθείας αποδοχή αποστολής, προσδιορίζει ο αερομεταφορέας εάν η αποστολή πρέπει να θεωρείται φορτίο και ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM), συμπεριλαμβανομένων των αποστολών που παραδίδονται με άλλους τρόπους μεταφοράς και όχι αεροπορικώς;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, με ποιον τρόπο;

Περιγράψτε τη διαδικασία.

 

5.5.

Κατά την αποδοχή ασφαλούς αποστολής, προσδιορίζει ο αερομεταφορέας εάν η αποστολή έχει προστατευτεί από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και/ή παραβίαση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε (σφραγίσεις, κλειδαριές κ.λπ.).

 

5.6.

Εάν ο αερομεταφορέας αποδέχεται διερχόμενο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο στην εγκατάστασή του (φορτίο/ταχυδρομείο που αναχωρεί με το ίδιο αεροσκάφος με το οποίο έφθασε), τεκμηριώνει βάσει των παρεχόμενων στοιχείων κατά πόσον πρέπει να εφαρμοστούν περαιτέρω διαδικασίες ασφάλειας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, πώς γίνεται αυτή η τεκμηρίωση;

 

Εάν ΟΧΙ, ποιοι έλεγχοι εφαρμόζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια φορτίου και ταχυδρομείου με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ;

 

5.7.

Εάν ο αερομεταφορέας αποδέχεται μεταφορτωνόμενο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο στην εγκατάστασή του (φορτίο/ταχυδρομείο που αναχωρεί με άλλο αεροσκάφος από εκείνο με το οποίο έφθασε), τεκμηριώνει βάσει των παρεχόμενων στοιχείων κατά πόσον πρέπει να εφαρμοστούν περαιτέρω διαδικασίες ασφάλειας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, πώς γίνεται αυτή η τεκμηρίωση;

 

Εάν ΟΧΙ, ποιοι έλεγχοι εφαρμόζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια φορτίου και ταχυδρομείου με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ;

 

5.8.

Το πρόσωπο που παραδίδει την ασφαλισμένη γνωστή αποστολή αεροπορικού φορτίου απαιτείται να προσκομίζει επίσημο έγγραφο ταυτότητας το οποίο να περιέχει φωτογραφία του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

5.9.

Συμπέρασμα: Είναι οι διαδικασίες υποδοχής επαρκείς ώστε να καθορίζεται εάν το αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο προέρχεται από ασφαλή αλυσίδα εφοδιασμού ή εάν πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

Σχόλια του αερομεταφορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 6

Βάση δεδομένων

Στόχος: Όταν ο ACC3 δεν υποχρεούται να διενεργεί ελέγχους ασφαλείας στο 100 % του αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ, ο ACC3 διασφαλίζει ότι το φορτίο ή το ταχυδρομείο προέρχεται από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή γνωστό αποστολέα που έχει λάβει επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ ή από συμβεβλημένο αποστολέα εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου.

Για την παρακολούθηση της διαδρομής του ελέγχου που σχετίζεται με την ασφάλεια, ο ACC3 διατηρεί βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία για κάθε φορέα ή πρόσωπο από τα οποία αποδέχεται απευθείας φορτίο ή ταχυδρομείο:

τα στοιχεία του φορέα (εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή γνωστού αποστολέα),

τα στοιχεία της εταιρείας, καθώς και την καλή την πίστει (bona fide) επαγγελματική της διεύθυνση·

τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξαιρουμένων των επιχειρηματικά ευαίσθητων πληροφοριών·

τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια·

τον αριθμό μητρώου της εταιρείας (εάν υπάρχει).

Όταν παραλαμβάνει αεροπορικό φορτίο ή ταχυδρομείο, ο ACC3 πρέπει να ελέγχει στη βάση δεδομένων εάν περιλαμβάνεται ο φορέας που του το παραδίδει. Εάν ο φορέας δεν περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων, το αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο που παραδίδεται από αυτόν υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας πριν από τη φόρτωση.

Παραπομπή: Σημεία 6.8.4.1 και 6.8.4.3

6.1.

Διατηρεί ο αερομεταφορέας βάση δεδομένων η οποία να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα προαναφερθέντα στοιχεία τα οποία αφορούν:

εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία που έχουν λάβει επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ,

γνωστούς αποστολείς που έχουν λάβει επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ,

συμβεβλημένους αποστολείς εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου (σε εθελοντική βάση);

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη βάση δεδομένων.

 

Εάν ΟΧΙ, εξηγήστε τον λόγο.

 

6.2.

Το προσωπικό που αποδέχεται το αεροπορικό φορτίο και το αεροπορικό ταχυδρομείο έχει εύκολη πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία.

 

6.3.

Επικαιροποιείται η βάση δεδομένων σε τακτά διαστήματα ώστε να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα στο προσωπικό που αποδέχεται αεροπορικό φορτίο και αεροπορικό ταχυδρομείο;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, εξηγήστε.

 

6.4.

Συμπέρασμα: Διατηρεί ο αερομεταφορέας βάση δεδομένων που διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη σχέση του με φορείς από τους οποίους παραλαμβάνει απευθείας φορτίο ή ταχυδρομείο (που έχει υποβληθεί σε ελέγχους ασφαλείας ή άλλες διαδικασίες ασφάλειας) για μεταφορά στην Ένωση/τον ΕΟΧ;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

Σχόλια του αερομεταφορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 7

Έλεγχος ασφαλείας

Στόχος: Όταν ο ACC3 αποδέχεται φορτίο και ταχυδρομείο από φορέα που δεν έχει λάβει επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ ή το φορτίο που παραλαμβάνει δεν προστατευόταν από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες ασφάλειας, ο ACC3 διασφαλίζει ότι το εν λόγω αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας πριν φορτωθεί σε αεροσκάφος. Ο ACC3 εφαρμόζει διαδικασία που διασφαλίζει ότι το αεροπορικό φορτίο και το αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ, που πρόκειται να μεταφορτωθεί να διαμετακομισθεί ή να εκφορτωθεί σε αερολιμένα της Ένωσης υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας με χρήση των μέσων ή των μεθόδων που αναφέρονται στη νομοθεσία της ΕΕ, προτύπου τέτοιου που να διασφαλίζει εύλογα ότι δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα.

Όταν ο ACC3 δεν διενεργεί ο ίδιος τον έλεγχο ασφαλείας στο αεροπορικό φορτίο ή το αεροπορικό ταχυδρομείο, διασφαλίζει ότι διενεργείται ο ενδεδειγμένος έλεγχος ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Οι διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας περιλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται, την κατάλληλη μεταχείριση του φορτίου και ταχυδρομείου προς μεταφόρτωση/διαμετακόμιση.

Όταν ο έλεγχος ασφαλείας του αεροπορικού φορτίου ή ταχυδρομείου διενεργείται από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας ή για λογαριασμό αυτής, ο ACC3 που παραλαμβάνει αυτό το αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο από τον φορέα δηλώνει το γεγονός αυτό στο πρόγραμμα ασφάλειάς του και προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται επαρκής έλεγχος ασφαλείας.

Παραπομπή: Σημεία 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3

7.1.

Εφαρμόζεται ο έλεγχος ασφαλείας από τον αερομεταφορέα ή για λογαριασμό του από φορέα που καλύπτεται από το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα;

Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες.

Κατά περίπτωση, διευκρινίστε τον ή τους φορείς που καλύπτει(-ουν) το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα:

Ονομασία

Διεύθυνση της συγκεκριμένης εγκατάστασης

Ύπαρξη ιδιότητας ΕξΟΦ, εφόσον υπάρχει

 

Εάν ΟΧΙ, ποιοι φορείς που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα διενεργούν έλεγχο ασφαλείας σε αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο που μεταφέρεται από τον εν λόγω αερομεταφορέα σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ;

Προσδιορίστε το είδος των φορέων αυτών:

Ιδιωτική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης

Εταιρεία αδειοδοτημένη από το κράτος

κρατική εγκατάσταση ή φορέας ελέγχου ασφαλείας

Άλλη

 

7.2.

Ποιες μέθοδοι ελέγχου ασφαλείας χρησιμοποιούνται για αεροπορικό φορτίο και αεροπορικό ταχυδρομείο;

Προσδιορίστε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια ελέγχου ασφαλείας σε αεροπορικό φορτίο και αεροπορικό ταχυδρομείο (κατασκευαστής, είδος, έκδοση λογισμικού, πρότυπο, σειριακός αριθμός κ.λπ.) για όλες τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους.

 

7.3.

Ο εξοπλισμός ή η μέθοδος (π.χ. σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών) που χρησιμοποιείται περιλαμβάνεται στον πιο πρόσφατο κατάλογο συμμόρφωσης της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) ή της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA);

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες.

 

Εάν ΟΧΙ, δώστε λεπτομέρειες αναφέροντας συγκεκριμένα την έγκριση του εξοπλισμού και την ημερομηνία αυτής, καθώς και τυχόν επισημάνσεις ότι πληροί τα πρότυπα εξοπλισμού της ΕΕ.

 

7.4.

Η χρήση του εξοπλισμού είναι σύμφωνη με την αρχή λειτουργίας (CONOPS) του κατασκευαστή και ο εξοπλισμός ελέγχεται και συντηρείται σε τακτά διαστήματα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία.

 

7.5.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας, λαμβάνεται υπόψη το είδος της αποστολής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε πώς διασφαλίζεται ότι η μέθοδος ελέγχου ασφαλείας που έχει επιλεγεί εφαρμόζεται σε επίπεδο επαρκές ώστε να υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι στην αποστολή δεν αποκρύπτονται απαγορευμένα αντικείμενα.

 

7.6.

Προβλέπεται διαδικασία για την επίλυση συναγερμού που ενεργοποιείται από τον εξοπλισμό ελέγχου ασφαλείας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία επίλυσης συναγερμού ώστε να διασφαλίζεται εύλογα ότι δεν αποκρύπτονται απαγορευμένα αντικείμενα.

 

Εάν ΟΧΙ, περιγράψτε τι συμβαίνει στην αποστολή.

 

7.7.

Υπάρχει κατάλογος αποστολών που εξαιρούνται από τον έλεγχο ασφαλείας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

7.8.

Υπάρχει κατάλογος αποστολών που εξαιρούνται από τον έλεγχο ασφαλείας χωρίς να βρίσκονται στον κατάλογο της Ένωσης;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, διευκρινίστε.

 

7.9.

Ελέγχεται η πρόσβαση στον χώρο ελέγχων ασφαλείας κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

 

7.10.

Εφαρμόζεται καθιερωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και/ή δοκιμών;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

 

7.11.

Συμπέρασμα: Το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας με ένα από τα μέσα ή τις μεθόδους που απαριθμούνται στο σημείο 6.2.1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 σε επίπεδο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται ευλόγως ότι δεν αποκρύπτονται απαγορευμένα αντικείμενα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τον λόγο.

 

Σχόλια του αερομεταφορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 8

Φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM)

Στόχος: Αποστολές οι οποίες προέρχονται ή μεταφορτώνονται από τόπους προέλευσης που αναγνωρίζονται από την ΕΕ ως υψηλού κινδύνου ή αποστολές οι οποίες φαίνεται να έχουν υποστεί σημαντική παραβίαση θεωρούνται φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM). Αυτές οι αποστολές πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας με βάση συγκεκριμένες οδηγίες. Οι τόποι προέλευσης υψηλού κινδύνου και οι οδηγίες ελέγχου ασφαλείας παρέχονται από την αρμόδια αρχή της ΕΕ/του ΕΟΧ που έχει ορίσει ο ACC3. Ο ACC3 διαθέτει διαδικασία με σκοπό να διασφαλίζεται ότι το HRCM με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ ταυτοποιείται και υποβάλλεται στις κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης.

Ο ACC3 παραμένει σε επικοινωνία με την οικεία αρχή που είναι αρμόδια για τους αερολιμένες της ΕΕ/του ΕΟΧ στους οποίους μεταφέρει φορτίο, ώστε να έχει στη διάθεσή του τις τελευταίες πληροφορίες για τους τόπους προέλευσης υψηλού κινδύνου.

Ο ACC3 εφαρμόζει τα ίδια μέτρα, ανεξαρτήτως εάν παραλαμβάνει φορτίο και ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου από άλλον αερομεταφορέα ή με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Παραπομπή: Σημεία 6.7 και 6.8.3.4

Σημείωση: Το HRCM που έχει υποβληθεί επιτυχώς σε έλεγχο ασφαλείας για μεταφορά του σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ φέρει την επισήμανση «SHR», ήτοι ασφαλές για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος σύμφωνα με τις απαιτήσεις υψηλού κινδύνου.

8.1.

Γνωρίζει το προσωπικό του αερομεταφορέα που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας ποιο αεροπορικό φορτίο και ταχυδρομείο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως φορτίο και ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM);

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

 

8.2.

Διαθέτει ο αερομεταφορέας διαδικασίες για την ταυτοποίηση HRCM;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

 

8.3.

Υποβάλλεται το HRCM σε διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας για HRCM σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, αναφέρετε τις διαδικασίες που εφαρμόζονται.

 

8.4.

Μετά τον έλεγχο ασφαλείας, εκδίδει ο αερομεταφορέας δήλωση καθεστώτος ασφάλειας για SHR στα έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε πώς εκδίδεται το καθεστώς ασφάλειας και σε ποιο έγγραφο.

 

8.5.

Συμπέρασμα: Η διαδικασία που εφαρμόζει ο αερομεταφορέας είναι συναφής και επαρκής ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα μεταχείριση κάθε HRCM πριν από τη φόρτωσή του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τον λόγο.

 

Σχόλια του αερομεταφορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 9

Προστασία

Στόχος: Ο ACC3 εφαρμόζει διαδικασίες για να διασφαλίζεται ότι το αεροπορικό φορτίο και/ή αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από το σημείο όπου εφαρμόζεται ο έλεγχος ασφαλείας ή οι διαδικασίες ασφάλειας ή από το σημείο αποδοχής μετά την εφαρμογή του ελέγχου ασφαλείας ή των διαδικασιών ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση.

Η προστασία είναι δυνατόν να παρέχεται με διάφορους τρόπους, όπως φυσικά μέσα (φράγματα, κλειδωμένοι χώροι κ.λπ.), ανθρώπινα μέσα (περιπολίες, εκπαιδευμένο προσωπικό κ.λπ.) και τεχνολογικά μέσα (κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), συναγερμός παρείσφρησης κ.λπ.).

Αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο που έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας και με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ πρέπει να διαχωρίζεται από αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο που δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας.

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.

9.1.

Προβλέπεται προστασία του ασφαλούς αεροπορικού φορτίου και αεροπορικού ταχυδρομείου από τον αερομεταφορέα ή για λογαριασμό του από φορέα που καλύπτεται από το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα;

Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες.

 

Εάν ΟΧΙ, ποιοι φορείς που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα εφαρμόζουν μέτρα προστασίας σε ασφαλές αεροπορικό φορτίο ή ταχυδρομείο που μεταφέρεται από τον εν λόγω αερομεταφορέα σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ;

Προσδιορίστε το είδος των φορέων αυτών:

Ιδιωτική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης

Εταιρεία αδειοδοτημένη από το κράτος

κρατική εγκατάσταση ή φορέας ελέγχου ασφαλείας

Άλλη

 

9.2.

Προβλέπονται διαδικασίες ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή παραβιάσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.

 

9.3.

Προβλέπονται διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν ότι το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ στο οποίο έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες ασφάλειας προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που χαρακτηρίστηκε ως ασφαλές έως τη φόρτωσή του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε πώς προστατεύεται.

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

9.4.

Συμπέρασμα: Είναι η προστασία των αποστολών επαρκώς αυστηρή ώστε να αποτρέπεται έκνομη παρέμβαση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τον λόγο.

 

Σχόλια του αερομεταφορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 10

Συνοδευτικά έγγραφα

Στόχος: Ο ACC3 διασφαλίζει ότι:

1)

το καθεστώς ασφάλειας της αποστολής αναγράφεται στα συνοδευτικά έγγραφα, είτε υπό μορφή αεροπορικής φορτωτικής, ισοδύναμου ταχυδρομικού εγγράφου είτε ανεξάρτητου παραστατικού, σε ηλεκτρονική μορφή ή σε γραπτό έντυπο, και

2)

ο μοναδικός αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός του αναγράφεται στα έγγραφα που συνοδεύουν τις μεταφερόμενες αποστολές, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε γραπτό έντυπο.

Παραπομπή: Σημείο 6.3.2.6 στοιχείο δ) και σημεία 6.8.3.4 και 6.8.3.5

Σημείωση: Επιτρέπεται να αναφέρονται τα ακόλουθα καθεστώτα ασφάλειας της αποστολής:

«SPX», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή

«SCO», ήτοι ασφαλής μόνον για αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή

«SHR», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος σύμφωνα με τις απαιτήσεις υψηλού κινδύνου·

Ελλείψει εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου, επιτρέπεται να εκδώσει τη δήλωση καθεστώτος ασφάλειας ο ACC3 ή αερομεταφορέας προερχόμενος από τρίτη χώρα που εξαιρείται από το καθεστώς ACC3.

10.1.

Συνοδεύονται οι αποστολές από έγγραφα που επιβεβαιώνουν προηγούμενες και τρέχουσες διαδικασίες ασφάλειας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε το περιεχόμενο των εγγράφων.

 

Εάν ΟΧΙ, εξηγήστε γιατί και πώς το φορτίο ή το ταχυδρομείο θεωρείται «ασφαλές» από τον αερομεταφορέα, εφόσον έχει φορτωθεί σε αεροσκάφος.

 

10.2.

Περιλαμβάνουν τα έγγραφα τον μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κωδικό ACC3 του αερομεταφορέα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, εξηγήστε τον λόγο.

 

10.3.

Διευκρινίζουν τα έγγραφα το καθεστώς ασφάλειας του φορτίου και πώς επιτεύχθηκε αυτό το καθεστώς;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

10.4.

Συμπέρασμα: Είναι η διαδικασία τεκμηρίωσης επαρκής ώστε να διασφαλίζεται ότι το φορτίο ή το ταχυδρομείο συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγγραφα, τα οποία προσδιορίζουν το ορθό καθεστώς ασφάλειας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τον λόγο.

 

Σχόλια του αερομεταφορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 11

Συμμόρφωση

Στόχος: Μετά την αξιολόγηση των δέκα προηγούμενων μερών του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου, ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ πρέπει να καταλήξει σε συμπέρασμα εάν η επιτόπια επαλήθευση αντιστοιχεί στα περιεχόμενα του τμήματος του προγράμματος ασφάλειας του αερομεταφορέα που περιγράφει τα μέτρα για το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ και εάν οι διαδικασίες ασφάλειας επιτυγχάνουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους που παρατίθενται στον παρόντα κατάλογο σημείων ελέγχου.

Τα συμπεράσματά σας αφορούν τέσσερις πιθανές βασικές περιπτώσεις:

1)

το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα συμμορφώνεται με το προσάρτημα 6-Ζ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 και η επιτόπια επαλήθευση επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τον στόχο του καταλόγου σημείων ελέγχου· ή

2)

το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα συμμορφώνεται με το προσάρτημα 6-Ζ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 αλλά η επιτόπια επαλήθευση δεν επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τον στόχο του καταλόγου σημείων ελέγχου· ή

3)

το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα δεν συμμορφώνεται με το προσάρτημα 6-Ζ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 αλλά η επιτόπια επαλήθευση επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τον στόχο του καταλόγου σημείων ελέγχου· ή

4)

το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα δεν συμμορφώνεται με το προσάρτημα 6-Ζ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 και η επιτόπια επαλήθευση δεν επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τον στόχο του καταλόγου σημείων ελέγχου·

11.1.

Γενικό συμπέρασμα: Αναφέρετε την περίπτωση που είναι πλησιέστερη στην κατάσταση που αποτέλεσε αντικείμενο της διαδικασίας επικύρωσης

1, 2, 3 ή 4

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

Σχόλια του αερομεταφορέα

 

Ονοματεπώνυμο του επικυρωτή:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:


(1)  Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

(2)  Στον παρόντα κατάλογο, αεροπορικό φορτίο/ταχυδρομείο/αεροσκάφος με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ ισοδυναμεί με αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο/αεροσκάφος με προορισμό χώρα της ΕΕ/την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων και φορέων που επισκέφτηκε και από τους οποίους πήρε συνέντευξη ο επικυρωτής

Αναφέρατε τον φορέα, το ονοματεπώνυμο του προσώπου με το οποίο επικοινώνησε, την ημερομηνία επίσκεψης και συνέντευξης.

Επωνυμία φορέα

Ονοματεπώνυμο του προσώπου επικοινωνίας

Ημερομηνία επίσκεψης/συνέντευξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6-Γ4

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

Οι φορείς τρίτων χωρών μπορούν να επιλέξουν να ενταχθούν σε ασφαλή αλυσίδα εφοδιασμού ενός ACC3 (μεταφορέας εντός της Ένωσης αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου από αερολιμένα τρίτης χώρας) και με αίτησή τους να οριστούν ως γνωστός αποστολέας με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ (KC3). Ο KC3 είναι φορέας διακίνησης φορτίου τρίτης χώρας, του οποίου η ιδιότητα έχει επικυρωθεί και εγκριθεί με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ.

Ο KC3 διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ασφάλειας σε αποστολές με προορισμό την Ένωση (1) και οι αποστολές να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από την ολοκλήρωση των διαδικασιών ασφάλειας μέχρι τη μεταφορά και παράδοσή τους σε ACC3 ή σε εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ(RA3).

Οι προϋποθέσεις μεταφοράς αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου στην Ένωση (ΕΕ) ή την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1998.

Ο κατάλογος σημείων ελέγχου είναι το εργαλείο που οφείλει να χρησιμοποιεί ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ για την αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας που εφαρμόζεται σε αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο (2) με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ από φορέα που υποβάλλει αίτηση για να οριστεί ως KC3 ή που ενεργεί υπό την ευθύνη του KC3. Ο κατάλογος σημείων ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στο σημείο 6.8.4.1 στοιχείο β) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στο σημείο 6.8.4.1 στοιχείο α) του εν λόγω παραρτήματος, ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ χρησιμοποιεί τον κατάλογο σημείων ελέγχου για ACC3.

Εάν ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ συμπεράνει ότι ο φορέας συμμορφώνεται με τους στόχους που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο σημείων ελέγχου, παραδίδει έκθεση επικύρωσης στον επικυρωμένο φορέα. Στην έκθεση επικύρωσης δηλώνεται ότι ο φορέας ορίζεται ως γνωστός αποστολέας τρίτης χώρας με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ (KC3). Ο KC3 μπορεί να χρησιμοποιεί την έκθεση στις επιχειρηματικές σχέσεις του με οποιονδήποτε ACC3 και οποιοδήποτε RA3. Η έκθεση επικύρωσης περιλαμβάνει τουλάχιστον όλα τα ακόλουθα αναπόσπαστα μέρη:

α)

τον συμπληρωμένο κατάλογο σημείων ελέγχου [προσάρτημα 6-Γ4 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998], υπογεγραμμένο από τον επικυρωτή της ΕΕ αεροπορικής ασφάλειας και, εφόσον χρειάζεται, με τα σχόλια του φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης·

β)

τη δήλωση δεσμεύσεων [προσάρτημα 6-Η3 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998], υπογεγραμμένη από τον φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης· και

γ)

δήλωση ανεξαρτησίας [προσάρτημα 11-Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998] όσον αφορά τον φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία της επικύρωσης, υπογεγραμμένη από τον επικυρωτή ΕΕ της αεροπορικής ασφάλειας.

Η αρίθμηση των σελίδων, η ημερομηνία της επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ και η μονογράφηση κάθε σελίδας από τον επικυρωτή και τον φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης αποδεικνύουν την ακεραιότητα της έκθεσης επικύρωσης. Εξ ορισμού, η έκθεση επικύρωσης συντάσσεται στα αγγλικά.

Για τα μέρη που δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν με βάση τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998, πρότυπα αναφοράς αποτελούν τα πρότυπα και οι συνιστώμενες πρακτικές (SARP) του παραρτήματος 17 της σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο ασφάλειας του ΔΟΠΑ (έγγραφο 8973-διαβαθμισμένο).

Εάν από την επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο φορέας δεν συμμορφώνεται με τους στόχους που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο σημείων ελέγχου, ο εν λόγω φορέας λαμβάνει αντίγραφο του συμπληρωμένου καταλόγου σημείων ελέγχου στο οποίο αναφέρονται οι ελλείψεις συμμόρφωσης.

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση:

1)

Πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα μέρη του καταλόγου σημείων ελέγχου. Όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, πρέπει να παρέχονται εξηγήσεις.

2)

Μετά τη συμπλήρωση κάθε μέρους, ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ συμπεραίνει εάν και σε ποιο βαθμό πληρούνται οι στόχοι του συγκεκριμένου μέρους.

ΜΕΡΟΣ 1

Οργάνωση και αρμοδιότητες

1.1.

Ημερομηνία(-ες) διενέργειας της διαδικασίας επικύρωσης

Χρησιμοποιήστε μορφότυπο ακριβούς ημερομηνίας, όπως 1.10.2012 έως 2.10.2012

ηη/μμ/εεεε

 

1.2.

Ημερομηνία προηγούμενης επικύρωσης, κατά περίπτωση.

ηη/μμ/εεεε

 

Προηγούμενος αριθμός μητρώου του KC3, κατά περίπτωση

 

Πιστοποιητικό ΕξΟΦ/ιδιότητα C-TPAT/λοιπές πιστοποιήσεις, κατά περίπτωση

 

1.3.

Στοιχεία του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας

Ονοματεπώνυμο

 

Εταιρεία/Οργανισμός/Αρχή

 

Μοναδικός αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός (UAI)

 

Δ/νση ηλ. ταχ.

 

Αριθ. τηλεφώνου — και διεθνείς κωδικοί

 

1.4.

Επωνυμία φορέα

Ονομασία

 

Αριθμός μητρώου της εταιρείας (π.χ. αναγνωριστικός αριθμός εμπορικού μητρώου, εάν υπάρχει)

 

Αριθμός/Μονάδα/Κτίριο

 

Οδός

 

Πόλη

 

Ταχυδρομικός κώδικας

 

Πολιτεία (κατά περίπτωση)

 

Χώρα

 

Διεύθυνση ταχυδρομικής θυρίδας, εάν υπάρχει

 

1.5.

Κύρια διεύθυνση του οργανισμού (εάν διαφέρει από την εγκατάσταση που πρόκειται να επικυρωθεί)

Αριθμός/Μονάδα/Κτίριο

 

Οδός

 

Πόλη

 

Ταχυδρομικός κώδικας

 

Πολιτεία (κατά περίπτωση)

 

Χώρα

 

Διεύθυνση ταχυδρομικής θυρίδας, εάν υπάρχει

 

1.6.

Φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας — Είδη διεκπεραιούμενου φορτίου

Φύση της (των) επιχειρηματικής(-ών) δραστηριότητας(-οτήτων) — είδος διεκπεραιούμενου φορτίου στις εγκαταστάσεις του υποψηφίου

 

1.7.

Είναι ο υποψήφιος υπεύθυνος για την…;

α)

Παραγωγή

β)

Συσκευασία

γ)

Αποθήκευση

δ)

Αποστολή

ε)

Άλλη δραστηριότητα, να προσδιοριστεί

 

1.8.

Αριθμός εργαζομένων στην εγκατάσταση κατά προσέγγιση

Αριθμός

 

1.9.

Ονοματεπώνυμο και επαγγελματική θέση του αρμόδιου για την ασφάλεια αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από τρίτη χώρα

Ονοματεπώνυμο

 

Θέση

 

Δ/νση ηλ. ταχ.

 

Αριθ. τηλεφώνου — και διεθνείς κωδικοί

 

ΜΕΡΟΣ 2

Οργάνωση και αρμοδιότητες γνωστού αποστολέα τρίτης χώρας με επικύρωση ΕΕ της αεροπορικής ασφάλειας

Στόχος: Απαγορεύεται η μεταφορά σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασίες ασφάλειας. Αεροπορικό φορτίο ή αεροπορικό ταχυδρομείο που παραδίδεται από KC3 σε ACC3 ή RA3 γίνεται δεκτό ως ασφαλές φορτίο ή ταχυδρομείο μόνον εφόσον ο KC3 έχει εφαρμόσει τις εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας. Λεπτομέρειες αυτών των διαδικασιών παρέχονται στα μέρη του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου που ακολουθούν.

Ο KC3 πρέπει να έχει σε ισχύ διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι διενεργούνται κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας σε όλο το αεροπορικό φορτίο και το αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ και ότι το ασφαλές φορτίο ή ταχυδρομείο προστατεύεται έως τη μεταφορά του σε ACC3 ή σε RA3. Οι διαδικασίες ασφάλειας συνίστανται σε μέτρα τα οποία διασφαλίζουν ευλόγως ότι στην αποστολή δεν αποκρύπτονται απαγορευμένα αντικείμενα.

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.

2.1.

Έχει καθιερώσει ο φορέας πρόγραμμα ασφάλειας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, συμπληρώστε κατευθείαν το σημείο 2.5

 

2.2.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα ασφάλειας του φορέα

Ημερομηνία — χρησιμοποιήστε επακριβώς τη μορφή ηη/μμ/εεεε

 

Έκδοση

 

Έχει υποβληθεί το πρόγραμμα ασφάλειας στην αρμόδια αρχή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο φορέας και/ή έχει εγκριθεί από αυτήν; Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία.

 

2.3.

Το πρόγραμμα ασφάλειας καλύπτει επαρκώς τα στοιχεία του καταλόγου σημείων ελέγχου (μέρη 4 έως 11);

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, περιγράψτε λεπτομερώς τους λόγους.

 

2.4.

Είναι το πρόγραμμα ασφάλειας πειστικό, αυστηρό και πλήρες;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, να προσδιοριστούν οι λόγοι

 

2.5.

Έχει καθιερώσει ο φορέας διαδικασία με σκοπό να διασφαλίζεται ότι αεροπορικό φορτίο ή το αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ υποβάλλεται στις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφάλειας πριν από τη φόρτωσή του σε ACC3 ή RA3;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη διαδικασία.

 

2.6.

Έχει σε ισχύ ο φορέας σύστημα διαχείρισης (π.χ. μέσα, οδηγίες κ.λπ.) για να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε το σύστημα διοίκησης και εξηγείστε εάν έχει εγκριθεί, ελεγχθεί ή παραχωρηθεί από την αρμόδια αρχή ή άλλον φορέα.

 

Εάν ΟΧΙ, εξηγείστε πώς εξασφαλίζει ο φορέας την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου με τον απαιτούμενο τρόπο.

 

2.7.

Συμπεράσματα και γενικά σχόλια σχετικά με την αξιοπιστία, την πληρότητα και την αυστηρότητα της διαδικασίας.

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 3

Ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο

Στόχος: Καθορισμός του σημείου (ή του χώρου) όπου το φορτίο/ταχυδρομείο καθίσταται ταυτοποιήσιμο ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο.

3.1.

Κατόπιν επιθεώρησης της παραγωγής, της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της επιλογής, της διανομής και τυχόν άλλων σχετικών πεδίων, επιβεβαιώστε πού και πώς μια αποστολή με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ καθίσταται ταυτοποιήσιμη ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο.

Περιγραφή

 

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

Σημείωση: Πρέπει να παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία ταυτοποιήσιμου αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση κατά τα μέρη 6 έως 9.

ΜΕΡΟΣ 4

Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού

Στόχος: Για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας ο KC3 ορίζει προσωπικό που είναι υπεύθυνο και διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες για να εργάζεται στον τομέα της ασφάλειας αεροπορικού φορτίου ή αεροπορικού ταχυδρομείου. Το προσωπικό με πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το KC3 εφαρμόζει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοι (μόνιμο και προσωρινό προσωπικό, προσωπικό από εταιρείες απασχόλησης, οδηγοί κ.λπ.) στους οποίους επιτρέπεται η άμεση και χωρίς συνοδεία πρόσβαση σε αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο στο οποίο εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν διαδικασίες ασφάλειας:

α)

έχουν υποβληθεί σε αρχικούς και επαναληπτικούς ελέγχους πριν από την πρόσληψή τους και/ή σε ελέγχους του ιστορικού τους, οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών όπου βρίσκεται η εγκατάσταση του KC3 που υποβλήθηκε στη διαδικασία της επικύρωσης· και

β)

έχουν ολοκληρώσει την αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση ώστε να γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά την ασφάλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών όπου βρίσκεται η εγκατάσταση του KC3 που υποβλήθηκε στη διαδικασία της επικύρωσης.

Σημείωση:

Ως «έλεγχος του ιστορικού» νοείται έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας και της προηγούμενης εμπειρίας προσώπου, συμπεριλαμβανομένου εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, τυχόν ποινικού μητρώου του, ως μέρους της εκτίμησης της καταλληλότητας του προσώπου να εφαρμόζει διαδικασία ασφάλειας και/ή να έχει πρόσβαση χωρίς συνοδεία σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας (ορισμός του ΔΟΠΑ στο παράρτημα 17).

Με τον έλεγχο πριν από την πρόσληψη αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου βάσει αποδεικτικών στοιχείων, καλύπτεται η απασχόληση, η εκπαίδευση ή άλλα τυχόν κενά τουλάχιστον τα προηγούμενα 5 έτη και απαιτείται υπεύθυνη υπογεγραμμένη δήλωση του προσώπου για τυχόν ποινικό ιστορικό σε όλα τα κράτη διαμονής επί τουλάχιστον τα προηγούμενα 5 έτη (ορισμός της ΕΕ).

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.1.

4.1.

Προβλέπεται διαδικασία η οποία διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό στο οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο υποβάλλεται σε έλεγχο πριν από την πρόσληψή του, με τον οποίο αξιολογείται το ιστορικό και οι ικανότητές του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρετε τον αριθμό των παρελθόντων ετών που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο πριν από την πρόσληψη, καθώς και τον φορέα που διενεργεί τον έλεγχο.

 

4.2.

Περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία;

έλεγχο του ιστορικού

έλεγχο πριν από την πρόσληψη

έλεγχο του ποινικού μητρώου

συνεντεύξεις

άλλα (δώστε λεπτομέρειες)

Εξηγήστε τα επιμέρους στοιχεία, ποιος φορέας αναλαμβάνει το στοιχείο αυτό και, όπου εφαρμόζεται, αναφέρετε το προγενέστερο χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη.

 

4.3.

Προβλέπεται διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και την επίβλεψη της εφαρμογής των διαδικασιών ασφάλειας στην εγκατάσταση υποβάλλεται σε έλεγχο πριν από την πρόσληψή του, με τον οποίο αξιολογείται το ιστορικό και οι ικανότητές του;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρετε τον αριθμό των παρελθόντων ετών που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο πριν από την πρόσληψη, καθώς και τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο.

 

4.4.

Περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία;

έλεγχο του ιστορικού

έλεγχο πριν από την πρόσληψη

έλεγχο του ποινικού μητρώου

συνεντεύξεις

άλλα (δώστε λεπτομέρειες)

Εξηγήστε τα επιμέρους στοιχεία, ποιος φορέας αναλαμβάνει το στοιχείο αυτό και, όπου εφαρμόζεται, αναφέρετε το προγενέστερο χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη.

 

4.5.

Το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο εκπαιδεύεται πριν του δοθεί πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τα επιμέρους στοιχεία και τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

 

4.6.

Το προσωπικό που αναφέρεται στο σημείο 4.5 παρακολουθεί επαναληπτική εκπαίδευση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, διευκρινίστε τα επιμέρους στοιχεία και τη συχνότητα της επαναληπτικής εκπαίδευσης.

 

4.7.

Συμπέρασμα: Τα μέτρα που σχετίζονται με την πρόσληψη και την εκπαίδευση του προσωπικού διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοι με πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ έχουν προσληφθεί και εκπαιδευτεί δεόντως σε επίπεδο επαρκές ώστε να γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά την ασφάλεια;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 5

Φυσική ασφάλεια

Στόχος: Ο KC3 προβλέπει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο και/ή αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και/ή παραβίαση. Εφόσον το εν λόγω φορτίο ή ταχυδρομείο δεν προστατεύεται, δεν επιτρέπεται να αποσταλεί σε ACC3 ή σε RA3 ως ασφαλές φορτίο ή ταχυδρομείο.

Ο φορέας πρέπει να αποδείξει με ποιο τρόπο προστατεύονται οι χώροι του ή οι εγκαταστάσεις του και ότι εφαρμόζονται οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου της πρόσβασης. Είναι ουσιαστικό να ελέγχεται η πρόσβαση στην περιοχή όπου γίνεται η επεξεργασία ή η αποθήκευση ταυτοποιήσιμου αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου. Όλες οι θύρες, τα παράθυρα και άλλα σημεία πρόσβασης σε αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο που έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας πρέπει να είναι ασφαλή ή να υπόκεινται σε έλεγχο πρόσβασης.

Φυσική ασφάλεια παρέχεται, μεταξύ άλλων, με:

φυσικά εμπόδια όπως περίφραξη ή φράγματα,

τεχνολογία συναγερμού και/ή συστήματα CCTV,

προσωπικό ασφάλειας, όπως προσωπικό που αναλαμβάνει δραστηριότητες επιτήρησης.

Παραπομπή: Σημείο 6.8.3.1.

5.1.

Ελέγχονται όλα τα σημεία πρόσβασης σε ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο και επιτρέπεται η πρόσβαση μόνον σε εξουσιοδοτημένα άτομα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, πώς ελέγχεται η πρόσβαση; Εξηγήστε και περιγράψτε. Επιτρέπονται πολλαπλές απαντήσεις.

Με προσωπικό ασφάλειας

Με άλλο προσωπικό

Με έλεγχο με τα χέρια εφόσον επιτρέπεται η είσοδος προσώπων στην περιοχή

Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της πρόσβασης

Με άλλο τρόπο, να προσδιοριστεί

 

Εάν ΝΑΙ, πώς εξασφαλίζεται η εξουσιοδότηση προσώπου να εισέλθει στην περιοχή; Εξηγήστε και περιγράψτε. Επιτρέπονται πολλαπλές απαντήσεις.

με τη χρήση εταιρικής ταυτότητας

με τη χρήση άλλου τύπου εγγράφου ταυτοπροσωπίας όπως διαβατήριο ή δίπλωμα οδηγού

με κατάλογο των ονομάτων εξουσιοδοτημένων προσώπων που χρησιμοποιείται από προσωπικό ασφάλειας

με ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, π.χ. με τη χρήση μικροκυκλώματος

με διανομή κλειδιών ή κωδικών πρόσβασης μόνον σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό

με άλλο τρόπο, να προσδιοριστεί

 

5.2.

Είναι ασφαλή όλα τα σημεία πρόσβασης σε αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο; Συμπεριλαμβάνονται σημεία πρόσβασης τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε και σημεία που συνήθως δεν χρησιμοποιούνται ως σημεία πρόσβασης όπως τα παράθυρα.

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, πώς είναι ασφαλισμένα; Εξηγήστε και περιγράψτε. Επιτρέπονται πολλαπλές απαντήσεις.

Παρουσία προσωπικού ασφάλειας

Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της πρόσβασης τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση μόνον σε ένα άτομο κάθε φορά

Εμπόδια, π.χ. κλείστρα ή κλειδαριές

Σύστημα CCTV

Σύστημα ανίχνευσης παρείσφρησης

 

5.3.

Υπάρχουν πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων εν γένει;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, εξηγήστε και περιγράψτε τα

Περίφραξη ή εμπόδια

Σύστημα CCTV

Σύστημα ανίχνευσης παρείσφρησης

Επιτήρηση και περιπολίες

Με άλλο τρόπο, να προσδιοριστεί

 

5.4.

Είναι η κατασκευή του κτιρίου συμπαγής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

5.5.

Συμπέρασμα: Επαρκούν τα μέτρα που έχει λάβει ο φορέας για να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα μέρη των εγκαταστάσεων και των χώρων όπου ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο διακινείται ή αποθηκεύεται;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΟΧΙ, προσδιορίστε τους λόγους.

 

Σχόλια του φορέα

 

Σχόλια του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ

 

ΜΕΡΟΣ 6

Παραγωγή

Στόχος: Ο KC3 έχει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι ταυτοποιήσιμο αεροπορικό φορτίο και/ή αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και/ή παραβίαση κατά τη διαδικασία παραγωγής. Εφόσον το εν λόγω φορτίο ή ταχυδρομείο δεν προστατεύεται, δεν επιτρέπεται να αποσταλεί σε ACC3 ή σε RA3 ως ασφαλές φορτίο ή ταχυδρομείο.

Ο φορέας πρέπει να αποδείξει ότι η πρόσβαση στο χώρο παραγωγής ελέγχεται και ότι η διαδικασία παραγωγής επιτηρείται. Εάν το προϊόν μπορεί να ταυτοποιηθεί κατά τη διάρκεια της παραγωγής ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ, ο φορέας πρέπει να αποδείξει ότι σε αυτό το στάδιο λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή παραβίαση.

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις εφόσον το προϊόν μπορεί να ταυτοποιηθεί κατά τη διαδικασία παραγωγής ως αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο με προορισμό χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ.

6.1.

Ελέγχεται η πρόσβαση στο χώρο παραγωγής και περιορίζεται μόνον σε εξουσιοδοτημένα άτομα;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, εξηγήστε πώς ελέγχεται η πρόσβαση και περιορίζεται μόνον σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

 

6.2.

Επιτηρείται η διαδικασία παραγωγής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε πώς επιτηρείται.

 

6.3.

Εφαρμόζονται έλεγχοι προκειμένου να αποτρέπεται η παραβίαση στο στάδιο της παραγωγής;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε.