24.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 248/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1589 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουλίου 2015

περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 109,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (3) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Υπό την επιφύλαξη των ειδικών διαδικαστικών κανόνων οι οποίοι καθορίζονται με κανονισμούς σε ορισμένους τομείς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί για τις ενισχύσεις σε όλους τους τομείς. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των άρθρων 93 και 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Επιτροπή έχει ειδική αρμοδιότητα βάσει του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ να αποφασίζει κατά πόσον μια κρατική ενίσχυση συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά κατά την εξέταση της υφιστάμενης ενίσχυσης, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με νέα ή τροποποιηθείσα ενίσχυση και κατά τη λήψη μέτρων όσον αφορά τη μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της ή με την απαίτηση κοινοποίησης.

(3)

Στο πλαίσιο ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, το οποίο θα συμβάλει τόσο στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξη όσο και στη δημοσιονομική εξυγίανση, το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και ομοιόμορφα σε όλη την Ένωση. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 παγίωσε και ενίσχυσε την προγενέστερη πρακτική της Επιτροπής να αυξήσει την ασφάλεια δικαίου και να στηρίξει την ανάπτυξη της πολιτικής για τις κρατικές ενισχύσεις σε περιβάλλον διαφάνειας.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του δικαίου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μια ενίσχυση πρέπει να θεωρηθεί ως υπάρχουσα ενίσχυση. Η ολοκλήρωση και η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς είναι μια προοδευτική διαδικασία, που αντικατοπτρίζεται στη μόνιμη ανάπτυξη της πολιτικής για τις κρατικές ενισχύσεις. Συνεπεία αυτών των εξελίξεων, ορισμένα μέτρα, τα οποία κατά τη στιγμή που τίθενται σε εφαρμογή δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση, είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ενίσχυση.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ όλα τα σχέδια χορήγησης νέων ενισχύσεων κοινοποιούνται στην Επιτροπή και δεν θα πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή προτού τα εγκρίνει η τελευταία.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με την Επιτροπή και να της παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση της αποστολής της βάσει του παρόντος κανονισμού.

(7)

Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης θα πρέπει να ορισθεί σε δύο μήνες από την ημερομηνία παραλαβής μιας πλήρους κοινοποίησης ή από την ημερομηνία παραλαβής μιας δεόντως αιτιολογημένης δήλωσης του οικείου κράτους μέλους ότι θεωρεί την κοινοποίηση πλήρη διότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες που έχει ζητήσει η Επιτροπή δεν είναι διαθέσιμες ή έχουν ήδη δοθεί. Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, η εξέταση αυτή θα πρέπει να περατώνεται με απόφαση.

(8)

Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, συνεπεία της προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι η ενίσχυση είναι συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά, θα πρέπει να κινείται η επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να εκτιμήσει το συμβατό της ενίσχυσης και να δίδεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους. Τα δικαιώματα των ενδιαφερόμενων μερών διασφαλίζονται καλύτερα στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

(9)

Για να αξιολογήσει αν οι όποιες κοινοποιημένες ή παράνομες κρατικές ενισχύσεις είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά, πράγμα για το οποίο η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα δυνάμει του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ, κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή έχει την εξουσία, για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, να ζητήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από οποιαδήποτε κράτος μέλος, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, όταν έχει αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα του οικείου μέτρου με τη νομοθεσία της Ένωσης και έχει ως εκ τούτου κινήσει επίσημη διαδικασία έρευνας. Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή την εξουσία, ιδίως σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη μια σύνθετη ουσιαστική αξιολόγηση. Για να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει αυτή την εξουσία, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης.

(10)

Προκειμένου να αξιολογήσει τη συμβατότητα ενός μέτρου ενίσχυσης μετά την έναρξη της επίσημης διαδικασίας έρευνας, ιδίως όσον αφορά τεχνικώς περίπλοκες υποθέσεις που υπόκεινται σε ουσιαστική αξιολόγηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση, με απλή αίτηση ή με απόφαση, να απαιτεί από κάθε επιχείρηση, ένωση επιχειρήσεων ή κράτος μέλος να παράσχει όλες τις αγοραίες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της, εάν οι πληροφορίες που παρέσχε το οικείο κράτος μέλος κατά την πορεία της προκαταρκτικής εξέτασης δεν είναι επαρκείς, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(11)

Υπό το φως της ειδικής σχέσης μεταξύ των δικαιούχων της ενίσχυσης και του οικείου κράτους μέλους, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητά πληροφορίες από δικαιούχους ενίσχυσης, σε συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος. Η παροχή πληροφοριών από τον δικαιούχο του επίμαχου μέτρου ενίσχυσης δεν αποτελεί νομική βάση για διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και του δικαιούχου.

(12)

Η Επιτροπή επιλέγει τους αποδέκτες των αιτήσεων παροχής πληροφοριών βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατάλληλων για την κάθε περίπτωση, μεριμνώντας ταυτόχρονα ώστε, όταν η αίτηση απευθύνεται σε ένα δείγμα επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, το δείγμα των ερωτηθέντων να είναι αντιπροσωπευτικό στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας. Οι πληροφορίες που ζητούνται θα συνίστανται κυρίως σε πραγματικά δεδομένα της εταιρείας και της αγοράς και σε ανάλυση της λειτουργίας της αγοράς με βάση γεγονότα.

(13)

Η Επιτροπή, εφόσον αυτή κινεί τη διαδικασία, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση τόσο της διαβίβασης των πληροφοριών από τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, ή τις ενώσεις επιχειρήσεων όσο και της εμπιστευτικότητας που αποδίδεται στην κοινολόγηση πληροφοριών.

(14)

Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλει τη συμμόρφωση με τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών που απευθύνονται σε κάθε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, ανάλογα με την περίπτωση, με την επιβολή αναλογικών προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών. Κατά τον καθορισμό του ύψους των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών, η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της καταλληλότητας, ιδίως όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα δικαιώματα των μερών που έχουν κληθεί να παράσχουν πληροφορίες πρέπει να προστατεύονται, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης περί επιβολής προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών. Θα πρέπει να αναγνωρισθεί η πλήρης δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα πρόστιμα και τις περιοδικές χρηματικές ποινές, σύμφωνα με το άρθρο 261 της ΣΛΕΕ.

(15)

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της καταλληλότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να μειώνει τις χρηματικές ποινές ή να τις ακυρώνει τελείως, όταν οι αποδέκτες των αιτήσεων πληροφοριών παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες, έστω και μετά τη λήξη της προθεσμίας.

(16)

Πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές δεν επιβάλλονται σε κράτη μέλη, δεδομένου ότι αυτά υποχρεούνται να συνεργάζονται καλόπιστα με την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ, καθώς και να της παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να μπορεί η Επιτροπή να εκτελεί τα καθήκοντά της βάσει του παρόντος κανονισμού.

(17)

Αφού εξετάσει τα σχόλια που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώνει την εξέτασή της με οριστική απόφαση αμέσως μόλις αρθούν οι υπάρχουσες αμφιβολίες. Είναι σκόπιμο, εάν η εξέταση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση δεκαοκταμήνου από την έναρξη της διαδικασίας, να έχει το οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να ζητήσει τη λήψη απόφασης, την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει εντός διμήνου.

(18)

Προκειμένου να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα υπεράσπισης του οικείου κράτους μέλους, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη, επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους για τα σχόλια που λαμβάνονται. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται για τα ονόματα των οικείων επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, στον βαθμό που οι φορείς αυτοί δεν έχουν αποδείξει έννομο συμφέρον για προστασία της ταυτότητάς τους.

(19)

Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων στην προστασία του επιχειρηματικού τους απορρήτου. Δεν θα πρέπει να μπορεί η Επιτροπή να χρησιμοποιεί σε αποφάσεις της εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχουν οι ερωτηθέντες, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αναφερθούν συγκεντρωτικά ή να παραμείνουν εμπιστευτικές κατ' άλλον τρόπο, εκτός εάν έχει προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεση των ερωτηθέντων για την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών στο οικείο κράτος μέλος.

(20)

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές δεν φαίνεται να καλύπτονται από υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου, είναι σκόπιμο να υπάρχει ένας μηχανισμός βάσει του οποίου η Επιτροπή να μπορεί να αποφασίζει σε ποιο βαθμό οι πληροφορίες αυτές μπορούν να κοινολογηθούν. Κάθε τέτοια απόφαση με την οποία απορρίπτεται ισχυρισμός περί εμπιστευτικότητας των πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρει μια χρονική περίοδο, στο τέλος της οποίας τα στοιχεία θα κοινολογούνται, ούτως ώστε ο ερωτηθείς να μπορεί να κάνει χρήση οποιασδήποτε δικαστικής προστασίας έχει στη διάθεσή του, περιλαμβανομένου κάθε προσωρινού μέτρου.

(21)

Για να εξασφαλισθεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί μια απόφαση η οποία βασίστηκε σε εσφαλμένες πληροφορίες.

(22)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ, και ιδίως με την υποχρέωση κοινοποίησης και τη ρήτρα αναστολής της εφαρμογής που διατυπώνεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει όλες τις περιπτώσεις παράνομων ενισχύσεων. Για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας του δικαίου, θα πρέπει να θεσπισθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις περιπτώσεις αυτές. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί την υποχρέωση κοινοποίησης ή τη ρήτρα αναστολής της εφαρμογής, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να δεσμεύεται από προθεσμίες.

(23)

Η Επιτροπή δύναται να εξετάζει αυτεπαγγέλτως πληροφορίες, ανεξαρτήτως πηγής, περί παράνομων ενισχύσεων, ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ, και ιδίως με την υποχρέωση ενημέρωσης και τη ρήτρα περί αναστολής που προβλέπονται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, και να αξιολογεί τη συμβατότητά τους με την εσωτερική αγορά.

(24)

Στις περιπτώσεις παράνομων ενισχύσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που θα τις επιτρέψουν να λάβει απόφαση και, ενδεχομένως, να αποκαθιστά αμέσως τον ανόθευτο ανταγωνισμό. Είναι επομένως σκόπιμο να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να λαμβάνει ενδιάμεσα μέτρα που να απευθύνονται στα οικεία κράτη μέλη. Αυτά τα ενδιάμεσα μέτρα μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή διαταγής παροχής πληροφοριών, διαταγής αναστολής και διαταγής ανάκτησης των ενισχύσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με μια διαταγή παροχής πληροφοριών, να αποφασίζει με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διαταγές αναστολής και ανάκτησης των ενισχύσεων, να προσφεύγει απευθείας στο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ.

(25)

Στις περιπτώσεις παράνομων ενισχύσεων που δεν είναι συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά, θα πρέπει να αποκαθίσταται αποτελεσματικός ανταγωνισμός. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να ανακτάται αμελλητί η ενίσχυση, περιλαμβανομένων και των τόκων. Είναι σκόπιμο η ανάκτηση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες της εθνικής νομοθεσίας. Η εφαρμογή των διαδικασιών αυτών δεν θα πρέπει να εμποδίζει την αποκατάσταση αποτελεσματικού ανταγωνισμού, εμποδίζοντας την άμεση και αποτελεσματική εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα που να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της απόφασης της Επιτροπής.

(26)

Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, είναι σκόπιμο να θεσπισθεί δεκαετής προθεσμία παραγραφής για τις παράνομες ενισχύσεις, μετά την εκπνοή της οποίας δεν μπορεί να διαταχθεί ανάκτηση.

(27)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι σκόπιμο να θεσπισθούν προθεσμίες παραγραφής για την επιβολή και την εκτέλεση των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών.

(28)

Η καταχρηστική εφαρμογή μιας ενίσχυσης μπορεί να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ανάλογες με εκείνες των παράνομων ενισχύσεων και θα πρέπει συνεπώς να αντιμετωπίζεται με ανάλογες διαδικασίες. Σε αντίθεση με τις παράνομες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν εφαρμοσθεί καταχρηστικά είναι ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διατάξει την ανάκτηση της ενίσχυσης λόγω της καταχρηστικής εφαρμογής της.

(29)

Σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή έχει υποχρέωση, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εξετάζει διαρκώς όλα τα καθεστώτα υφιστάμενων ενισχύσεων. Για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας του δικαίου, είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί το πεδίο της συνεργασίας βάσει του άρθρου αυτού.

(30)

Προκειμένου να διασφαλισθεί το συμβατό των υφιστάμενων καθεστώτων ενισχύσεων με την εσωτερική αγορά και σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει κατάλληλα μέτρα, εφόσον η υφιστάμενη ενίσχυση δεν είναι συμβιβάσιμη ή δεν είναι πλέον συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά και θα πρέπει να κινεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, εάν το οικείο κράτος μέλος αρνείται να εφαρμόσει τα προτεινόμενα μέτρα.

(31)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν όλες οι δυνατότητες τις οποίες έχουν τρίτοι να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους στις διαδικασίες για τις κρατικές ενισχύσεις.

(32)

Οι καταγγελίες αποτελούν ουσιώδη πηγή πληροφοριών για τον εντοπισμό παραβιάσεων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της Ένωσης. Για να διασφαλισθεί η ποιότητα των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή καθώς επίσης και η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου, είναι σκόπιμο να θεσπισθούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια καταγγελία, ώστε να περιέρχονται στη διάθεση της Επιτροπής οι πληροφορίες σχετικά με την εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση και να κινείται η προκαταρκτική εξέταση. Καταγγελίες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να διατηρούνται ως γενικές πληροφορίες για την αγορά, και δεν θα οδηγούν αναγκαία σε αυτεπάγγελτες έρευνες.

(33)

Οι καταγγέλλοντες πρέπει να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι είναι ενδιαφερόμενα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 1 στοιχείο η) του παρόντος κανονισμού. Πρέπει επίσης να παρέχουν ορισμένο αριθμό πληροφοριών σε μορφή που η Επιτροπή θα εξουσιοδοτείται να καθορίζει σε εκτελεστική διάταξη. Προκειμένου να μη δημιουργούνται αντικίνητρα για όσους θέλουν να υποβάλουν καταγγελία, η εφαρμογή της εκτελεστικής διάταξης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι απαιτήσεις για την υποβολή της δεν πρέπει να είναι επαχθείς.

(34)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει παρόμοια ζητήματα με συνέπεια σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, είναι σκόπιμο να καθοριστεί ειδική νομική βάση για την έναρξη των ερευνών σε κλάδους της οικονομίας ή σε ορισμένα μέσα ενίσχυσης σε διάφορα κράτη μέλη. Για λόγους αναλογικότητας και υπό το φως του υψηλού διοικητικού φόρτου που συνεπάγονται οι εν λόγω έρευνες, τομεακές έρευνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον όταν τα διαθέσιμα στοιχεία τεκμηριώνουν εύλογη υποψία ότι μέτρα κρατικών ενισχύσεων στον συγκεκριμένο τομέα μπορεί να περιορίζουν ή να νοθεύουν ουσιωδώς τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς σε πολλά κράτη μέλη, ή ότι υφιστάμενα μέτρα ενίσχυσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα σε πολλά κράτη μέλη δεν είναι — ή δεν είναι πλέον — συμβατά με την εσωτερική αγορά. Οι έρευνες αυτές θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο οριζόντια θέματα κρατικών ενισχύσεων και να λαμβάνει εκ των προτέρων ολιστική άποψη του σχετικού τομέα.

(35)

Για να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να ελέγχει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της και για να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο της διαρκούς εξέτασης όλων των υφιστάμενων καθεστώτων ενισχύσεων στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, είναι ανάγκη να καθιερωθεί μια γενική υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά με όλα τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων.

(36)

Εφόσον η Επιτροπή έχει σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον τηρούνται οι αποφάσεις της, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της πρόσθετα μέσα που θα της επιτρέπουν να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για να διαπιστώνει κατά πόσον τηρούνται όντως οι αποφάσεις της. Για τον σκοπό αυτό, οι επισκέψεις επιτόπιου ελέγχου αποτελούν κατάλληλο και χρήσιμο μέσο, ιδίως στις περιπτώσεις που ενδέχεται οι ενισχύσεις να εφαρμόζονται καταχρηστικώς. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία να πραγματοποιεί επισκέψεις επιτόπιου ελέγχου και να εξασφαλίζει τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στην περίπτωση που μια επιχείρηση αντιτίθεται στην επίσκεψη αυτή.

(37)

Η συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις προϋποθέτει επίσης τη συγκρότηση μηχανισμών για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών και της Επιτροπής. Η συνεργασία αυτή ισχύει για όλα τα δικαστήρια των κρατών μελών που εφαρμόζουν το άρθρο 107 παράγραφος 1 και το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ, ανεξαρτήτως πλαισίου. Ειδικότερα, τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή και να της ζητούν πληροφορίες ή τη γνώμη της σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων. Θα πρέπει να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή η εξουσία να διατυπώνει παρατηρήσεις, γραπτές ή προφορικές, ενώπιον των δικαστηρίων που καλούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 107 παράγραφος 1 ή το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ. Όταν παρέχει συναφώς συνδρομή σε εθνικά δικαστήρια, η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με το καθήκον να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον.

(38)

Οι προαναφερθείσες παρατηρήσεις και οι γνώμες της Επιτροπής θα πρέπει να τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 267 της ΣΛΕΕ και δεν δεσμεύουν νομικά τα εθνικά δικαστήρια. Οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται εντός των πλαισίων των εθνικών δικονομικών κανόνων και πρακτικών, περιλαμβανομένων των κανόνων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των διαδίκων, με πλήρη σεβασμό για την ανεξαρτησία των εθνικών δικαστηρίων. Η αυτεπάγγελτη υποβολή παρατηρήσεων από την Επιτροπή πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις που είναι σημαντικές για τη συνεπή εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 1 ή του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ, συγκεκριμένα σε υποθέσεις που είναι σημαντικές για την επιβολή ή την περαιτέρω ανάπτυξη της νομολογίας της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

(39)

Χάριν της διαφάνειας και της ασφάλειας του δικαίου, είναι σκόπιμο να δίνεται δημόσια πληροφόρηση για τις αποφάσεις της Επιτροπής, τηρώντας, ταυτόχρονα, την αρχή ότι οι αποφάσεις για υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων απευθύνονται στα οικεία κράτη μέλη. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να δημοσιεύονται είτε εξ ολοκλήρου είτε σε περιληπτική μορφή όλες οι αποφάσεις οι οποίες μπορεί να θίγουν τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών, ή να διατίθενται αντίγραφα των εν λόγω αποφάσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη, στις περιπτώσεις που δεν έχουν δημοσιευθεί ή που δεν έχουν δημοσιευθεί εξ ολοκλήρου.

(40)

Η Επιτροπή, κατά τη δημοσίευση των αποφάσεών της, θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες για το επαγγελματικό απόρρητο, όπου περιλαμβάνεται και η προστασία όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 339 της ΣΛΕΕ.

(41)

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις, πρέπει να είναι σε θέση να θεσπίζει εκτελεστικές διατάξεις για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις διαδικασίες του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)   «ενίσχυση»: κάθε μέτρο το οποίο πληροί όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

β)   «υφιστάμενη ενίσχυση»:

i)

με την επιφύλαξη των άρθρων 144 και 172 της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, του σημείου 3 και του προσαρτήματος του παραρτήματος IV της πράξης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, των σημείων 2 και 3 παράγραφος β) και του προσαρτήματος του παραρτήματος V της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και των σημείων 2 και 3 παράγραφος β) και του προσαρτήματος του παραρτήματος IV της πράξης προσχώρησης της Κροατίας, όλες οι ενισχύσεις οι οποίες υφίσταντο πριν από την έναρξη ισχύος της ΣΛΕΕ στα οικεία κράτη μέλη, δηλαδή καθεστώτα ενισχύσεων και μεμονωμένες ενισχύσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή πριν και συνεχίζουν να εφαρμόζονται μετά την έναρξη ισχύος της ΣΛΕΕ στα οικεία κράτη μέλη·

ii)

κάθε εγκεκριμένη ενίσχυση, δηλαδή τα καθεστώτα ενισχύσεων και οι μεμονωμένες ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ή από το Συμβούλιο·

iii)

κάθε ενίσχυση που θεωρείται ότι έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ή το άρθρο 4 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού ή πριν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 αλλά σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή·

iv)

κάθε ενίσχυση που θεωρείται ότι είναι υφιστάμενη ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού·

v)

κάθε ενίσχυση που θεωρείται ως υφιστάμενη ενίσχυση εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι όταν τέθηκε σε ισχύ δεν αποτελούσε ενίσχυση, αλλά στη συνέχεια έγινε ενίσχυση λόγω της εξέλιξης της εσωτερικής αγοράς και χωρίς να μεταβληθεί από το κράτος μέλος. Όταν ορισμένα μέτρα μετατρέπονται σε ενισχύσεις λόγω της ελευθέρωσης μιας δραστηριότητας από τη νομοθεσία της Ένωσης, τα μέτρα αυτά δεν θεωρούνται ως υφιστάμενη ενίσχυση μετά την ταχθείσα ημερομηνία ελευθέρωσης·

γ)   «νέα ενίσχυση»: κάθε ενίσχυση, δηλαδή τα καθεστώτα ενισχύσεων και οι μεμονωμένες ενισχύσεις, οι οποίες δεν αποτελούν υφιστάμενη ενίσχυση, καθώς και οι μεταβολές υφιστάμενων ενισχύσεων·

δ)   «καθεστώς ενισχύσεων»: κάθε πράξη βάσει της οποίας, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται ατομικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο και κάθε πράξη βάσει της οποίας μπορεί να χορηγείται ενίσχυση μη συνδεόμενη με συγκεκριμένο σχέδιο σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα ή/και για απροσδιόριστο ποσό·

ε)   «μεμονωμένη ενίσχυση»: ενίσχυση η οποία δεν χορηγείται με βάση καθεστώς ενισχύσεων ή η οποία χορηγείται με βάση καθεστώς ενισχύσεων αλλά πρέπει να κοινοποιηθεί·

στ)   «παράνομη ενίσχυση»: νέα ενίσχυση η οποία εφαρμόζεται κατά παράβαση του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ·

ζ)   «κατάχρηση ενίσχυσης»: ενίσχυση η οποία χρησιμοποιείται από τα δικαιούχο κατά παράβαση απόφασης που έχει ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 ή το άρθρο 7 παράγραφοι 3 ή 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ή το άρθρο 4 παράγραφος 3 ή το άρθρο 9 παράγραφοι 3 ή 4 του παρόντος κανονισμού·

η)   «ενδιαφερόμενο μέρος»: κάθε κράτος μέλος και κάθε πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων των οποίων τα συμφέροντα μπορεί να θιγούν από τη χορήγηση μιας ενίσχυσης, και ιδίως ο δικαιούχος της ενίσχυσης, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματικές ενώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Άρθρο 2

Κοινοποίηση νέας ενίσχυσης

1.   Εκτός αν άλλως προβλέπεται σε κανονισμούς οι οποίοι θεσπίζονται με βάση το άρθρο 109 της ΣΛΕΕ ή άλλες συναφείς διατάξεις της, κάθε σχέδιο για τη χορήγηση νέας ενίσχυσης κοινοποιείται εγκαίρως στην Επιτροπή από το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με την παραλαβή της κοινοποίησης.

2.   Στην κοινοποίηση, το οικείο κράτος μέλος παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να λάβει απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 9 («πλήρης κοινοποίηση»).

Άρθρο 3

Ρήτρα αναστολής της εφαρμογής

Οι ενισχύσεις που χρήζουν κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, δεν τίθενται σε εφαρμογή παρά μόνον αφού η Επιτροπή λάβει, ή θεωρηθεί ότι έχει λάβει, απόφαση με την οποία εγκρίνει την εν λόγω ενίσχυση.

Άρθρο 4

Προκαταρκτική εξέταση της κοινοποίησης και αποφάσεις της Επιτροπής

1.   Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση μόλις τη λάβει. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 ή 4 του παρόντος άρθρου.

2.   Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει, μετά από προκαταρκτική εξέταση, ότι το κοινοποιηθέν μέτρο δεν αποτελεί ενίσχυση, σημειώνει τη διαπίστωση αυτή με σχετική απόφαση.

3.   Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει, μετά από προκαταρκτική εξέταση, ότι το κοινοποιηθέν μέτρο, ενώ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, δεν δημιουργεί αμφιβολίες κατά πόσον συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά, το κηρύσσει συμβιβάσιμο με την εσωτερική αγορά («απόφαση για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων»). Στην απόφαση αυτή, αναφέρεται η συγκεκριμένη εξαίρεση της ΣΛΕΕ που εφαρμόσθηκε.

4.   Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει, μετά από προκαταρκτική εξέταση, ότι το κοινοποιηθέν μέτρο δημιουργεί αμφιβολίες κατά πόσον συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά, αποφασίζει να κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ («απόφαση για κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας»).

5.   Οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, πρέπει να λαμβάνονται εντός δύο μηνών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη της ημέρας παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. Η κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ή από την παραλαβή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή δεν ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. Η προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με τη συγκατάθεση τόσο της Επιτροπής όσο και του οικείου κράτους μέλους. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή δύναται να καθορίζει πιο περιορισμένα χρονικά περιθώρια.

6.   Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 ή 4 εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η ενίσχυση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Επιτροπή. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί κατόπιν τούτου να θέσει σε εφαρμογή τα εν λόγω μέτρα αφού ειδοποιήσει προηγουμένως σχετικά την Επιτροπή, εκτός εάν η τελευταία λάβει απόφαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης.

Άρθρο 5

Αίτηση παροχής πληροφοριών που απευθύνεται στο κοινοποιούν κράτος μέλος

1.   Εφόσον η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που υπέβαλε το οικείο κράτος μέλος σχετικά με μέτρο που κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 είναι ελλιπείς, ζητάει όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. Όταν το κράτος μέλος απαντήσει στο αίτημα αυτό, η Επιτροπή το ενημερώνει ότι έλαβε την απάντηση.

2.   Εφόσον το οικείο κράτος μέλος δεν παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που έταξε η Επιτροπή ή τις παρέχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή προβαίνει σε υπόμνηση, και τάσσει μια πρόσθετη εύλογη προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών.

3.   Η κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, εάν είτε οι ζητούμενες πληροφορίες δεν παρασχεθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η τελευταία έχει παραταθεί πριν από τη λήξη της, με τη συγκατάθεση τόσο της Επιτροπής όσο και του οικείου κράτους μέλους, είτε το οικείο κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή δήλωση δεόντως αιτιολογημένη, πριν από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, στην οποία αναφέρει ότι, κατά την εκτίμησή του, η κοινοποίηση είναι πλήρης, δεδομένου ότι οι ζητηθείσες συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ή έχουν ήδη δοθεί. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 αρχίζει την επομένη ημέρα της παραλαβής της δήλωσης. Εάν η κοινοποίηση θεωρηθεί ότι έχει αποσυρθεί, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Επίσημη διαδικασία έρευνας

1.   Στην απόφαση για κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή αναφέρει συνοπτικά τα σημαντικότερα πραγματικά και νομικά ζητήματα, προβαίνει σε προσωρινή εκτίμηση σχετικά με τον χαρακτήρα του σχεδιαζόμενου μέτρου ως ενίσχυσης και εκθέτει τις αμφιβολίες της για το συμβατό του μέτρου με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση καλεί το οικείο κράτος μέλος και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία συνήθως δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα. Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ταχθείσα προθεσμία.

2.   Οι παρατηρήσεις που λαμβάνονται διαβιβάζονται στο οικείο κράτος μέλος. Εφόσον ζητηθεί από ένα ενδιαφερόμενο μέρος, για λόγους πιθανής ζημίας, η ταυτότητά του αποκρύπτεται από το οικείο κράτος μέλος. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να απαντήσει στα σχόλια που υποβάλλονται εντός ορισμένης προθεσμίας που δεν υπερβαίνει συνήθως τον έναν μήνα. Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ταχθείσα προθεσμία.

Άρθρο 7

Αίτηση παροχής πληροφοριών που απευθύνεται σε άλλες πηγές

1.   Μετά την κίνηση της επίσημης διαδικασίας εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 6, ιδίως όσον αφορά τεχνικώς περίπλοκες υποθέσεις που υπόκεινται σε ουσιαστική αξιολόγηση, η Επιτροπή μπορεί να ζητά από άλλο κράτος μέλος, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων να παράσχει όλες τις αγοραίες πληροφορίες που είναι αναγκαίες στην Επιτροπή για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της για το επίδικο μέτρο, εάν οι πληροφορίες που παρέσχε το οικείο κράτος μέλος κατά την πορεία της προκαταρκτικής έρευνας δεν είναι επαρκείς, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πληροφορίες μόνο:

α)

εάν αυτό περιορίζεται σε επίσημες διαδικασίες έρευνας που έχουν κριθεί μέχρι στιγμής ως αναποτελεσματικές από την Επιτροπή· και

β)

στο μέτρο που αφορά αποδέκτες της ενίσχυσης, εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμφωνεί με το αίτημα.

3.   Οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που παρέχουν πληροφορίες μετά από αίτημα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών αγοράς δυνάμει των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου πρέπει να υποβάλουν την απάντησή τους, ταυτόχρονα, στην Επιτροπή και στο οικείο κράτος μέλος, εφόσον τα έγγραφα που παρέχονται δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές έναντι του οικείου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή καθοδηγεί και παρακολουθεί τη διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και ελέγχει την εμπιστευτικότητα που αποδίδεται στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες.

4.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει μόνο πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεση επιχείρησης, ένωσης επιχειρήσεων ή κράτους μέλους τα οποία αφορά το αίτημα.

5.   Τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες κατόπιν παραλαβής απλής αίτησης και εντός προθεσμίας την οποία θέτει η Επιτροπή και η οποία δεν πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνει τον έναν μήνα. Όταν το οικείο κράτος μέλος δεν παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες εντός της προθεσμίας ή παρέχει ελλιπείς πληροφορίες, η Επιτροπή αποστέλλει υπενθύμιση.

6.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από κάθε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων να παράσχει πληροφορίες, με την υποβολή απλής αίτησης. Όταν η Επιτροπή αποστέλλει απλή αίτηση παροχής πληροφοριών σε μια επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, αναφέρει τη νομική βάση και τον σκοπό της αίτησής της, τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητεί και ορίζει αναλογική προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες. Αναφέρονται επίσης τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 για την υποβολή ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

7.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει με απόφασή της από κάθε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων να παράσχει πληροφορίες. Όταν η Επιτροπή ζητεί με απόφαση την υποβολή πληροφοριών από επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, αναφέρει τη νομική βάση και τον σκοπό της αίτησής της, τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητεί και ορίζει αναλογική προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν. Επίσης, αναφέρονται τα πρόστιμα που προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 1 και αναφέρονται ή επιβάλλονται οι περιοδικές χρηματικές ποινές που προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 2, αναλόγως. Αναφέρεται επίσης το δικαίωμα της επιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων για προσβολή της απόφασης ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.   Όταν απευθύνει αίτημα κατά τις παραγράφους 1 ή 6 του παρόντος άρθρου, ή όταν λαμβάνει απόφαση κατά την παράγραφο 7, η Επιτροπή παρέχει ταυτόχρονα στο οικείο κράτος μέλος αντίγραφο της αίτησης. Η Επιτροπή αναφέρει επίσης τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των αποδεκτών της αίτησης παροχής πληροφοριών ή της απόφασης.

9.   Η υποβολή των αιτούμενων πληροφοριών εκ μέρους των συμμετεχουσών επιχειρήσεων γίνεται από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή τους αντιπροσώπους τους και, σε περίπτωση νομικών προσώπων, εταιρειών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα, από τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται για την εκπροσώπησή τους από τον νόμο ή το καταστατικό τους. Τις πληροφορίες είναι δυνατόν να παράσχουν δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα εξ ονόματος των πελατών τους. Οι τελευταίοι ωστόσο εξακολουθούν να ευθύνονται πλήρως για την παροχή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

Άρθρο 8

Πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές

1.   Η Επιτροπή, εάν κριθεί αναγκαίο και αναλογικό, μπορεί με απόφασή της να επιβάλλει σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, σε περίπτωση που αυτές, εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας:

α)

παρέχουν ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία κατά την απάντησή τους σε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6·

β)

παρέχουν ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, κατά την απάντηση σε αίτηση που τους υποβλήθηκε με απόφαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 7, ή δεν παρέχουν πληροφορίες εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

2.   Η Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να επιβάλλει σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων περιοδικές χρηματικές ποινές, όταν μια επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων παραλείπει να παράσχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, όπως έχει ζητήσει η Επιτροπή με απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7.

Οι περιοδικές χρηματικές ποινές δεν υπερβαίνουν το 5 % του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών της οικείας επιχείρησης ή ένωσης αυτών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, υπολογισμένο από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση, έως ότου οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων παράσχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, όπως ζήτησε η Επιτροπή.

3.   Το ύψος του προστίμου ή της περιοδικής χρηματικής ποινής ορίζεται με βάση τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, ενώ λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αρχές της αναλογικότητας και της καταλληλότητας, ιδίως όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

4.   Στην περίπτωση κατά την οποία οι επιχειρήσεις ή οι ενώσεις επιχειρήσεων εκπληρώσουν την υποχρέωση για την τήρηση της οποίας επιβλήθηκε περιοδική χρηματική ποινή, η Επιτροπή δύναται να καθορίσει το οριστικό ύψος της περιοδικής αυτής ποινής σε επίπεδο κατώτερο από εκείνο της αρχικής απόφασης που επέβαλε την περιοδική ποινή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ακυρώνει τελείως την επιβολή οποιασδήποτε περιοδικής χρηματικής ποινής.

5.   Πριν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή τάσσει τελική προθεσμία δύο εβδομάδων για να λάβει από τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων τις πληροφορίες αγοράς που λείπουν, και επίσης δίνει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους.

6.   Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει πλήρη δικαιοδοσία, κατά την έννοια του άρθρου 261 της ΣΛΕΕ, για τον έλεγχο των προστίμων ή των περιοδικών χρηματικών ποινών που επιβάλλονται από την Επιτροπή. Δύναται να καταργεί, να μειώνει ή να επαυξάνει τα πρόστιμα ή τις περιοδικές χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί.

Άρθρο 9

Αποφάσεις της Επιτροπής να περατώσει την επίσημη διαδικασία έρευνας

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η επίσημη διαδικασία έρευνας περατώνεται με την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.   Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι, ενδεχομένως κατόπιν τροποποιήσεων που επέφερε το οικείο κράτος μέλος, το κοινοποιηθέν μέτρο δεν αποτελεί ενίσχυση, σημειώνει τη διαπίστωση αυτή με σχετική απόφαση.

3.   Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι, ενδεχομένως κατόπιν τροποποιήσεων που επέφερε το οικείο κράτος μέλος, αίρονται οι αμφιβολίες για το συμβατό του κοινοποιηθέντος μέτρου με την εσωτερική αγορά, αποφασίζει ότι η ενίσχυση είναι συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά («θετική απόφαση»). Στην απόφαση αυτή, αναφέρεται η συγκεκριμένη εξαίρεση της ΣΛΕΕ που εφαρμόσθηκε.

4.   Η Επιτροπή μπορεί να συνοδεύει τη θετική απόφασή της με όρους υπό τους οποίους μπορεί να θεωρηθεί μια ενίσχυση συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά, και μπορεί να θεσπίσει υποχρεώσεις που της επιτρέπουν να ελέγχει την τήρηση της εν λόγω απόφασης («υπό όρους απόφαση»).

5.   Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η κοινοποιηθείσα ενίσχυση δεν είναι συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά, αποφασίζει να μην τεθεί σε εφαρμογή («αρνητική απόφαση»).

6.   Οι αποφάσεις κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 έως 5 πρέπει να λαμβάνονται μόλις αρθούν οι αμφιβολίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4. Η Επιτροπή προσπαθεί κατά το δυνατόν να λάβει απόφαση εντός προθεσμίας 18 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας. Η προθεσμία μπορεί να παρατείνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας της Επιτροπής με το οικείο κράτος μέλος.

7.   Μετά την εκπνοή της αναφερόμενης στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου προθεσμίας και εάν το ζητήσει το οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση εντός δύο μηνών, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει. Εν ανάγκη, εφόσον οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν αρκούν για τη διαπίστωση της συμβατότητας, η Επιτροπή λαμβάνει αρνητική απόφαση.

8.   Πριν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5, η Επιτροπή δίνει στο οικείο κράτος μέλος την ευκαιρία να γνωστοποιήσει τις απόψεις του, εντός προθεσμίας που κανονικά δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, σχετικά με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή και διαβίβασε στο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3.

9.   Εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από τους ερωτηθέντες, και δεν μπορούν να αναφερθούν συγκεντρωτικά ή να παραμείνουν εμπιστευτικές κατ' άλλον τρόπο, δεν χρησιμοποιούνται σε καμία απόφαση της Επιτροπής που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν η Επιτροπή έχει λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση των ερωτηθέντων για να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές στο οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή δύναται να λάβει αιτιολογημένη απόφαση, που κοινοποιείται στην οικεία επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι πληροφορίες που έχουν επισημανθεί ως εμπιστευτικές και έχουν παρασχεθεί από τους ερωτηθέντες δεν προστατεύονται και θα καθορίζεται χρονική περίοδος, στο τέλος της οποίας οι πληροφορίες θα αποκαλύπτονται. Η περίοδος αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από έναν μήνα.

10.   Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων για την προστασία των επιχειρηματικών τους μυστικών και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες. Μια επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που δίνει πληροφορίες κατά το άρθρο 7, η οποία δεν είναι δικαιούχος της κρατικής ενίσχυσης, μπορεί να ζητήσει για λόγους πιθανής ζημίας να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά της στο οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 10

Απόσυρση της κοινοποίησης

1.   Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να αποσύρει την κοινοποίηση κατά την έννοια του άρθρου 2 σε εύθετο χρόνο, προτού η Επιτροπή λάβει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 9.

2.   Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, η Επιτροπή περατώνει τη διαδικασία αυτή.

Άρθρο 11

Ανάκληση απόφασης

Η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει μια απόφαση που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 ή 3 ή το άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3 και 4, αφού δώσει πρώτα στο οικείο κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, εφόσον η απόφαση βασίστηκε σε εσφαλμένες πληροφορίες παρασχεθείσες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και οι οποίες ήσαν καθοριστικές για την απόφαση. Πριν ανακαλέσει μια απόφαση και λάβει νέα απόφαση, η Επιτροπή κινεί την επίσημη διαδικασία έρευνας δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 4. Τα άρθρα 6, 9 και 12, το άρθρο 13 παράγραφος 1 και τα άρθρα 15, 16 και 17 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Εξέταση, αίτηση παροχής πληροφοριών και διαταγή παροχής πληροφοριών

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 24, η Επιτροπή μπορεί, αυτεπαγγέλτως, να εξετάσει πληροφορίες που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή σχετικά με εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση.

Η Επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση κάθε καταγγελία που υποβλήθηκε από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 και μεριμνά ώστε το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να ενημερώνεται πλήρως και τακτικά για την πρόοδο και τα αποτελέσματα της εξέτασης.

2.   Εν ανάγκη, η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες από το οικείο κράτος μέλος. Εφαρμόζονται κατ' αναλογία το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2.

Μετά την κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει πληροφορίες από άλλο κράτος μέλος, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8, τα οποία εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

3.   Στις περιπτώσεις όπου, παρά την υπόμνηση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, το οικείο κράτος μέλος δεν παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που έταξε η Επιτροπή ή παρέχει ελλιπείς πληροφορίες, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία απαιτεί την παροχή των πληροφοριών αυτών («διαταγή παροχής πληροφοριών»). Στην απόφαση αυτή, ορίζεται ποιες πληροφορίες ζητούνται και τάσσεται κατάλληλη προθεσμία για την υποβολή τους.

Άρθρο 13

Διαταγή αναστολής ή προσωρινής ανάκτησης της ενίσχυσης

1.   Η Επιτροπή μπορεί, αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, να εκδώσει απόφαση, με την οποία απαιτεί από το κράτος μέλος να αναστείλει κάθε παράνομη ενίσχυση έως ότου η Επιτροπή λάβει απόφαση για το συμβατό της ενίσχυσης με την εσωτερική αγορά («διαταγή αναστολής»).

2.   Η Επιτροπή μπορεί, αφού καλέσει το οικείο κράτος μέλος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, να εκδώσει απόφαση, με την οποία απαιτεί από το κράτος μέλος την προσωρινή ανάκτηση κάθε παράνομης ενίσχυσης, έως ότου ληφθεί απόφαση της Επιτροπής για το συμβατό της ενίσχυσης με την εσωτερική αγορά («διαταγή ανάκτησης»), εφόσον πληρούνται όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

σύμφωνα με την κρατούσα πρακτική, δεν υπάρχουν αμφιβολίες περί του χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου ως ενίσχυσης·

β)

επιβάλλεται να αναληφθεί επείγουσα δράση·

γ)

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προξενηθεί ουσιώδης και ανεπανόρθωτη ζημία σε ανταγωνιστή.

Η ανάκτηση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφοι 2 και 3. Μετά την πραγματική ανάκτηση της ενίσχυσης, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση εντός της προθεσμίας που ισχύει για τις κοινοποιημένες ενισχύσεις.

Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει στο κράτος μέλος να συνδυάσει την επιστροφή της ενίσχυσης με την καταβολή ενίσχυσης για τη διάσωση της αφορώμενης επιχείρησης.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται μόνο στις παράνομες ενισχύσεις που εκτελούνται μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999.

Άρθρο 14

Μη συμμόρφωση με διαταγή

Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με διαταγή αναστολής ή ανάκτησης της ενίσχυσης, η Επιτροπή δύναται, παράλληλα με τη διεξαγωγή έρευνας επί της ουσίας της υπόθεσης βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, να προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει δήλωση περί του ότι η εν λόγω μη συμμόρφωση αποτελεί παράβαση της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 15

Αποφάσεις της Επιτροπής

1.   Μετά την εξέταση της ενδεχόμενης ύπαρξης παράνομων ενισχύσεων, εκδίδεται απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 ή 4. Στην περίπτωση απόφασης για κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας, η διαδικασία περατώνεται με απόφαση βάσει του άρθρου 9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους με διαταγή παροχής πληροφοριών, η απόφαση αυτή λαμβάνεται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

2.   Στις περιπτώσεις ενδεχόμενης ύπαρξης παράνομων ενισχύσεων και με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2, η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 6 και 7.

3.   Το άρθρο 11 εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

Άρθρο 16

Ανάκτηση της ενίσχυσης

1.   Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης για υπόθεση παράνομων ενισχύσεων, η Επιτροπή αποφασίζει την εκ μέρους του οικείου κράτους μέλους λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ανάκτηση της ενίσχυσης από τον δικαιούχο («απόφαση ανάκτησης»). Η Επιτροπή δεν απαιτεί ανάκτηση της ενίσχυσης εάν αυτό αντίκειται σε κάποια γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης.

2.   Το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί δυνάμει απόφασης ανάκτησης περιλαμβάνει και τους σχετικούς τόκους, υπολογιζόμενους με το δέον επιτόκιο που ορίζει η Επιτροπή. Οι τόκοι πρέπει να καταβληθούν από την ημερομηνία κατά την οποία η παράνομη ενίσχυση ετέθη στη διάθεση του δικαιούχου μέχρι την ημερομηνία της ανάκτησής της.

3.   Με την επιφύλαξη απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 278 της ΣΛΕΕ, η ανάκτηση πραγματοποιείται αμελλητί και σύμφωνα με τις διαδικασίες της εθνικής νομοθεσίας του οικείου κράτους μέλους, εφόσον αυτές επιτρέπουν την άμεση και πραγματική εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό και σε περίπτωση κινήσεως διαδικασίας ενώπιον εθνικών δικαστηρίων, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα που διαθέτουν στα αντίστοιχα νομικά τους συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών μέτρων, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 17

Παραγραφή για την ανάκτηση της ενίσχυσης

1.   Οι εξουσίες της Επιτροπής για ανάκτηση της ενίσχυσης υπόκεινται σε δεκαετή προθεσμία παραγραφής.

2.   Η προθεσμία αυτή αρχίζει να προσμετράται από την ημέρα κατά την οποία η παράνομη ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο είτε ως ατομική ενίσχυση είτε ως ενίσχυση βάσει ενός καθεστώτος ενισχύσεων. Κάθε ενέργεια της Επιτροπής ή κράτους μέλους που ενεργεί κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, σε σχέση με την παράνομη ενίσχυση, διακόπτει την περίοδο παραγραφής. Έπειτα από κάθε διακοπή, η προθεσμία αρχίζει να προσμετράται από την αρχή. Η προθεσμία παραγραφής αναστέλλεται για όσο διάστημα η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας εκκρεμούσης ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Κάθε ενίσχυση της οποίας η περίοδος παραγραφής έχει εκπνεύσει, θεωρείται ως υφιστάμενη ενίσχυση.

Άρθρο 18

Παραγραφή για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών

1.   Η εξουσία που ανατίθεται στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 8 υπόκειται σε τριετή προθεσμία παραγραφής.

2.   Η προθεσμία της παραγράφου 1 αρχίζει να ισχύει την ημέρα διάπραξης της παράβασης κατά το άρθρο 8. Εντούτοις, σε περίπτωση συνεχών ή επανειλημμένων παραβάσεων, η προθεσμία αρχίζει να ισχύει την ημέρα τερματισμού της παράβασης.

3.   Κάθε ενέργεια της Επιτροπής με σκοπό την έρευνα ή την κίνηση διαδικασιών σχετικά με την παράβαση κατά το άρθρο 8 διακόπτει την παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών, με ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία η προσφυγή κοινοποιείται στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων.

4.   Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου μετά από κάθε διακοπή. Ωστόσο, η παραγραφή εκπνέει το αργότερο την ημέρα κατά την οποία παρέρχεται χρονικό διάστημα έξι ετών χωρίς η Επιτροπή να επιβάλει πρόστιμο ή περιοδική χρηματική ποινή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της παραγραφής σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

5.   Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών αναστέλλεται για όσο καιρό η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 19

Παραγραφή της εκτέλεσης των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών

1.   Η εξουσία της Επιτροπής να εκτελεί τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 υπόκειται σε πενταετή προθεσμία παραγραφής.

2.   Η παραγραφή της παραγράφου 1 αρχίζει να ισχύει την ημέρα κατά την οποία η απόφαση κατά το άρθρο 8 καθίσταται οριστική.

3.   Η παραγραφή της παραγράφου 1του παρόντος άρθρου διακόπτεται:

α)

με την κοινοποίηση απόφασης η οποία τροποποιεί το αρχικό ποσό του προστίμου ή της περιοδικής χρηματικής ποινής ή απορρίπτει αίτημα τροποποίησής του·

β)

από κάθε πράξη κράτους μέλους, που ενεργεί κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, ή της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην αναγκαστική εκτέλεση της πληρωμής του ποσού του προστίμου ή της περιοδικής χρηματικής ποινής.

4.   Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου μετά από κάθε διακοπή.

5.   Η παραγραφή της παραγράφου 1 αναστέλλεται:

α)

για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται στον ερωτηθέντα η πραγματοποίηση της πληρωμής·

β)

για όσο χρονικό διάστημα η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της πληρωμής τελεί υπό αναστολή βάσει αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 20

Καταχρηστική εφαρμογή ενίσχυσης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, η Επιτροπή μπορεί, σε περιπτώσεις καταχρηστικής εφαρμογής ενισχύσεων, να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4. Τα άρθρα 6 έως 9, 11, 12, το άρθρο 13 παράγραφος 1 και τα άρθρα 14 έως 17 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 21

Συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

1.   Η Επιτροπή λαμβάνει από το οικείο κράτος μέλος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέταση, σε συνεργασία με το κράτος μέλος, των υφιστάμενων καθεστώτων ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

2.   Εφόσον η Επιτροπή θεωρήσει ότι ένα καθεστώς ενισχύσεων δεν είναι συμβιβάσιμο ή δεν είναι πλέον συμβάσιμο με την εσωτερική αγορά, ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για την προκαταρκτική της γνώμη και το καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Άρθρο 22

Πρόταση κατάλληλων μέτρων

Εφόσον η Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 21, συνάγει ότι το υφιστάμενο καθεστώς ενισχύσεων δεν είναι συμβιβάσιμο ή δεν είναι πλέον συμβιβάσιμο με την εσωτερική αγορά, εκδίδει σύσταση με την οποία προτείνει κατάλληλα μέτρα στο οικείο κράτος μέλος. Η σύσταση μπορεί να προτείνει, συγκεκριμένα:

α)

την ουσιαστική τροποποίηση του καθεστώτος ενισχύσεων· ή

β)

την επιβολή ορισμένων διαδικαστικών όρων· ή

γ)

την κατάργηση του καθεστώτος ενισχύσεων.

Άρθρο 23

Νομικές συνέπειες της πρότασης κατάλληλων μέτρων

1.   Εφόσον το οικείο κράτος μέλος δέχεται τα προτεινόμενα μέτρα και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, η τελευταία σημειώνει τη διαπίστωση αυτή και ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος. Το κράτος μέλος δεσμεύεται με την αποδοχή του να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα.

2.   Εφόσον το οικείο κράτος μέλος δεν δέχεται τα προτεινόμενα μέτρα και η Επιτροπή, αφού εξετάσει τους ισχυρισμούς του οικείου κράτους μέλους, εξακολουθεί να θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία, κινεί διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4. Τα άρθρα 6, 9 και 11 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Άρθρο 24

Δικαιώματα των ενδιαφερόμενων μερών

1.   Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 έπειτα από απόφαση της Επιτροπής να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας. Σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που έχει υποβάλει παρατηρήσεις και σε κάθε δικαιούχο ατομικής ενίσχυσης, αποστέλλεται αντίγραφο της απόφασης που έλαβε η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 9.

2.   Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει καταγγελία για να ενημερώσει την Επιτροπή για εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση ή εικαζόμενη καταχρηστική εφαρμογή ενίσχυσης. Για τον σκοπό αυτό, το ενδιαφερόμενο μέρος συμπληρώνει δεόντως ένα έντυπο που έχει περιληφθεί σε εκτελεστική διάταξη αναφερομένη στο άρθρο 33 και παρέχει τις υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται σε αυτό.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με το υποχρεωτικό έντυπο καταγγελίας ή ότι τα πραγματικά περιστατικά και νομικά στοιχεία που προέβαλε ο ενδιαφερόμενος δεν παρέχουν επαρκείς λόγους που συνηγορούν, βάσει μιας πρώτης εξέτασης, για την ύπαρξη παράνομης ενίσχυσης ή κατάχρησης ενισχύσεων, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο μέρος και του ζητά να διατυπώσει παρατηρήσεις εντός ορισμένης προθεσμίας που κανονικά δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν γνωστοποιήσει τις απόψεις του εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί. Η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος όταν μια καταγγελία θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.

Η Επιτροπή αποστέλλει στον καταγγέλλοντα αντίγραφο της απόφασης για υπόθεση που αφορά το αντικείμενο της καταγγελίας.

3.   Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος λαμβάνει, κατόπιν αιτήσεώς του, αντίγραφο κάθε απόφασης που λαμβάνεται δυνάμει των άρθρων 4 και 9, του άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 25

Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας και σε μέσα ενίσχυσης

1.   Εφόσον οι διαθέσιμες πληροφορίες γεννούν εύλογη υποψία ότι μέτρα κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένο κλάδο ή συγκεκριμένο μέσο ενίσχυσης μπορούν να περιορίσουν ή να νοθεύσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς σε πολλά κράτη μέλη, ή ότι υφιστάμενα μέτρα ενίσχυσης σε έναν συγκεκριμένο κλάδο σε πολλά κράτη μέλη δεν είναι — ή δεν είναι πλέον — συμβατά με την εσωτερική αγορά, η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει έρευνα στον κλάδο της οικονομίας ή στη χρήση του σχετικού μέσου ενίσχυσης σε διάφορα κράτη μέλη. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη και/ή τις επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

Η Επιτροπή αναφέρει τους λόγους για την έρευνα και την επιλογή των αποδεκτών σε όλες τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών που αποστέλλει δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για τα αποτελέσματα της έρευνάς της σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας ή συγκεκριμένα μέσα ενισχύσεων σε διάφορα κράτη μέλη και καλεί τα οικεία κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να υποβάλουν παρατηρήσεις.

2.   Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τομεακές έρευνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο διαδικασιών δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα άρθρα 5, 7 και 8 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

Ετήσιες εκθέσεις

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με όλα τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων για τα οποία δεν έχει επιβληθεί ειδική υποχρέωση υποβολής εκθέσεων με υπό όρους απόφαση βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 4.

2.   Εάν, παρά την υπόμνηση, το οικείο κράτος μέλος δεν υποβάλει την ετήσια αυτή έκθεση, η Επιτροπή μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 22 όσον αφορά το εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης.

Άρθρο 27

Επιτόπιος έλεγχος

1.   Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσον τηρούνται οι αποφάσεις για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων, οι θετικές αποφάσεις ή οι υπό όρους αποφάσεις όσον αφορά συγκεκριμένη ενίσχυση, το οικείο κράτος μέλος, αφού του δοθεί η δυνατότητα υποβολής των παρατηρήσεών του, της επιτρέπει να προβεί σε επισκέψεις επιτόπιου ελέγχου.

2.   Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν την εξουσία, προκειμένου να επαληθεύουν τη συμμόρφωση προς τη σχετική απόφαση:

α)

να εισέρχονται σε όλες τις εγκαταστάσεις και γήπεδα της συγκεκριμένης επιχείρησης·

β)

να ζητούν επιτόπου προφορικές διευκρινίσεις·

γ)

να εξετάζουν τα βιβλία και άλλα επαγγελματικά έγγραφα και να λαμβάνουν ή να ζητούν αντίγραφα.

Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται, εν ανάγκη, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3.   Η Επιτροπή ενημερώνει, σε εύθετο χρόνο και γραπτώς, το οικείο κράτος μέλος σχετικά με την επιτόπου επίσκεψή της και γνωστοποιεί τα στοιχεία ταυτότητας των εντεταλμένων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων. Εάν το κράτος μέλος έχει δεόντως αιτιολογημένες αντιρρήσεις σχετικά με την επιλογή των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, οι τελευταίοι διορίζονται σε κοινή συμφωνία με το κράτος μέλος. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής και οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι είναι εντεταλμένοι να διενεργήσουν τον επιτόπιο έλεγχο, επιδεικνύουν γραπτό ένταλμα όπου αναφέρεται το αντικείμενο και ο σκοπός της επίσκεψης.

4.   Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος δύνανται να είναι παρόντες κατά την επίσκεψη ελέγχου.

5.   Η Επιτροπή διαβιβάζει στο κράτος μέλος αντίγραφο της έκθεσης που προκύπτει από την επίσκεψη ελέγχου.

6.   Εφόσον μια επιχείρηση αντιτίθεται στη διενέργεια ελέγχου που έχει διαταχθεί με απόφαση της Επιτροπής δυνάμει του παρόντος άρθρου, το οικείο κράτος μέλος παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στους υπαλλήλους και τους εμπειρογνώμονες που είναι εντεταλμένοι από την Επιτροπή για να μπορέσουν να διενεργήσουν την επίσκεψη ελέγχου.

Άρθρο 28

Μη συμμόρφωση με απόφαση

1.   Εφόσον το οικείο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με μια υπό όρους ή αρνητική απόφαση, και ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να προσφεύγει απευθείας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

2.   Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το οικείο κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με μια απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 29

Συνεργασία με τα εθνικά δικαστήρια

1.   Στο πλαίσιο των διαδικασιών εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 1 και του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ, τα δικαστήρια των κρατών μελών δύνανται να ζητούν από την Επιτροπή να τους διαβιβάσει πληροφορίες που κατέχει ή τη γνώμη της επί ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων.

2.   Όταν το απαιτεί η συνεπής εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 1 ή του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει αυτεπαγγέλτως γραπτές παρατηρήσεις στα δικαστήρια των κρατών μελών τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων. Με την άδεια του εν λόγω δικαστηρίου μπορεί επίσης να υποβάλλει προφορικές παρατηρήσεις.

Η Επιτροπή ενημερώνει το σχετικό κράτος μέλος για την πρόθεσή της πριν υποβάλει επίσημα τις παρατηρήσεις της.

Χάριν της προετοιμασίας των παρατηρήσεών της και μόνο, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο του κράτους μέλους να διαβιβάσει έγγραφα που βρίσκονται στη διάθεση του δικαστηρίου και είναι αναγκαία για την εκ μέρους της Επιτροπής αξιολόγηση της υπόθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Επαγγελματικό απόρρητο

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό τους, περιλαμβανομένων των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που έχει διορίσει η Επιτροπή, υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες οι οποίες καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου και οι οποίες έχουν περιέλθει σ' αυτούς στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 31

Αποδέκτες των αποφάσεων

1.   Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7, το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 9 απευθύνονται στην οικεία επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων. Η Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί τις αποφάσεις αυτές στον αποδέκτη και του παρέχει τη δυνατότητα να δηλώσει στην Επιτροπή τις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί ότι καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.

2.   Κάθε άλλη απόφαση που λαμβάνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ, V, VI και IX απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί τις αποφάσεις αυτές στο οικείο κράτος μέλος και παρέχει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να δηλώσει στην Επιτροπή τις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί ότι καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.

Άρθρο 32

Δημοσίευση των αποφάσεων

1.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύντομη ανακοίνωση των αποφάσεων που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 22 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παράγραφος 1. Στη σύντομη ανακοίνωση δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα να ληφθεί αντίγραφο της απόφασης στην αυθεντική γλωσσική απόδοση ή αποδόσεις.

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αποφάσεις που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 στην αυθεντική γλωσσική τους απόδοση. Στην Επίσημη Εφημερίδα η οποία δημοσιεύεται σε γλώσσες άλλες εκτός από τη γλώσσα της αυθεντικής απόδοσης, η αυθεντική γλωσσική απόδοση συνοδεύεται από περιεκτική περίληψη στη γλώσσα αυτής της Επίσημης Εφημερίδας.

3.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αποφάσεις που λαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 9.

4.   Στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 6 ή το άρθρο 10 παράγραφος 2, δημοσιεύεται σύντομη ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα, μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση αποφάσεων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 108 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 33

Εκτελεστικές διατάξεις

Η Επιτροπή, ενεργώντας στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 34, έχει την εξουσία να θεσπίζει εκτελεστικές διατάξεις σχετικά με:

α)

τη μορφή, το περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες των κοινοποιήσεων·

β)

τη μορφή, το περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες των ετήσιων εκθέσεων·

γ)

τη μορφή, το περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες των καταγγελιών που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1 και του άρθρου 24 παράγραφος 2·

δ)

λεπτομέρειες για τις προθεσμίες και τον υπολογισμό των προθεσμιών· και

ε)

το επιτόκιο που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 34

Αίτηση της γνώμης της συμβουλευτικής επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις

1.   Πριν από τη θέσπιση εκτελεστικής διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 33 η Επιτροπή ζητά τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου (4) («η επιτροπή»).

2.   Η γνώμη της επιτροπής ζητείται κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που συγκαλείται από την Επιτροπή. Τα προς εξέταση σχέδια και έγγραφα επισυνάπτονται στην κοινοποίηση. Η συνεδρίαση διεξάγεται το νωρίτερο δύο μήνες από την αποστολή της σχετικής κοινοποίησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση επείγοντος.

3.   Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί του σχεδίου εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, εν ανάγκη προβαίνοντας σε ψηφοφορία.

4.   Η γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά. Η επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί τη δημοσίευση της γνώμης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη της επιτροπής και την ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώμη αυτή.

Άρθρο 35

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος II.

Άρθρο 36

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. ETGEN


(1)  Γνώμη της 29ης Απριλίου 2015 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1).

(3)  Βλέπε παράρτημα I.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1).

Σημείο 5 στοιχείο 6 του παραρτήματος II της πράξης προσχώρησης του 2003

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 158 της 10.6.2013, σ. 1)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 734/2013 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 204 της 31.7.2013, σ. 15)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 έως 6

Άρθρα 1 έως 6

Άρθρο 6α

Άρθρο 7

Άρθρο 6β

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Άρθρο 11

Άρθρο 10

Άρθρο 12

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 12

Άρθρο 14

Άρθρο 13

Άρθρο 15

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 15α

Άρθρο 18

Άρθρο 15β

Άρθρο 19

Άρθρο 16

Άρθρο 20

Άρθρο 17

Άρθρο 21

Άρθρο 18

Άρθρο 22

Άρθρο 19

Άρθρο 23

Άρθρο 20

Άρθρο 24

Άρθρο 20α

Άρθρο 25

Άρθρο 21

Άρθρο 26

Άρθρο 22

Άρθρο 27

Άρθρο 23

Άρθρο 28

Άρθρο 23α

Άρθρο 29

Άρθρο 24

Άρθρο 30

Άρθρο 25

Άρθρο 31

Άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 26 παράγραφος 2α

Άρθρο 32 παράγραφος 3

Άρθρο 26 παράγραφος 3

Άρθρο 32 παράγραφος 3

Άρθρο 26 παράγραφος 4

Άρθρο 32 παράγραφος 4

Άρθρο 26 παράγραφος 5

Άρθρο 32 παράγραφος 5

Άρθρο 27

Άρθρο 33

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 30

Άρθρο 36

Παράρτημα I

Παράρτημα II