5.8.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 208/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1350 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Αυγούστου 2015

σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 461/2013 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Ισχύοντα μέτρα

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2603/2000 (2), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου («PET») καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας. Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2005 του Συμβουλίου (3), το Συμβούλιο τροποποίησε το επίπεδο των αντισταθμιστικών μέτρων που ίσχυαν για τις εισαγωγές ΡΕΤ από την Ινδία. Οι τροποποιήσεις ήταν αποτέλεσμα επανεξέτασης «με ταχεία διαδικασία» που ξεκίνησε δυνάμει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009. Ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 193/2007 (4) επέβαλε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό για περαιτέρω περίοδο πέντε ετών. Τα αντισταθμιστικά μέτρα στη συνέχεια τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1286/2008 του Συμβουλίου (5) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 906/2011 του Συμβουλίου (6), κατόπιν μερικών ενδιάμεσων επανεξετάσεων. Μια μεταγενέστερη μερική ενδιάμεση επανεξέταση περατώθηκε χωρίς να τροποποιηθούν τα μέτρα που ίσχυαν βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 559/2012 του Συμβουλίου (7). Ύστερα από ακόμη μία επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 461/2013 (8), επέβαλε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό για περαιτέρω περίοδο πέντε ετών. Με την απόφαση 2000/745/ΕΚ (9) η Επιτροπή αποδέχθηκε αναλήψεις υποχρεώσεων, καθορίζοντας μία ελάχιστη τιμή εισαγωγής που προσφέρεται από τρεις παραγωγούς-εξαγωγείς στην Ινδία. Με την εκτελεστική απόφαση 2014/109/ΕΕ (10), η Επιτροπή ανακάλεσε την αποδοχή της ανάληψης υποχρεώσεων, λόγω μεταβολής των περιστάσεων υπό τις οποίες έγιναν δεκτές οι αναλήψεις υποχρεώσεων.

(2)

Τα ισχύοντα μέτρα αποτελούνται από ειδικό αντισταθμιστικό δασμό που κυμαίνεται μεταξύ 0 και 106,5 ευρώ ανά τόνο για ινδούς παραγωγούς που κατονομάζονται ατομικά, ενώ δασμός για τις άλλες εταιρείες 69,4 ευρώ ανά τόνο επιβλήθηκε σε εισαγωγές από όλους τους άλλους παραγωγούς.

1.2.   Έναρξη δύο μερικών ενδιάμεσων επανεξετάσεων

(3)

Δύο αιτήσεις για τη διενέργεια μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού υποβλήθηκαν αντίστοιχα από την εταιρεία Dhunseri Petrochem & Tea Limited («Dhunseri») και την εταιρεία Reliance Industries Limited («Reliance»), ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς PET («οι αιτούντες»). Οι αιτήσεις περιορίζονταν ως προς το πεδίο εφαρμογής στην εξέταση των αντίστοιχων επιδοτήσεων όσον αφορά τους αιτούντες.

(4)

Οι αιτούντες προσκόμισαν εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ότι η συνέχιση της εφαρμογής των μέτρων στο σημερινό τους επίπεδο δεν ήταν πλέον αναγκαία για την εξουδετέρωση των συνεπειών της αντισταθμίσιμης επιδότησης. Οι αιτούντες υπέβαλαν, ιδίως, εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το αντίστοιχο ποσό της επιδότησής τους έχει μειωθεί αρκετά κάτω από τα ποσά των δασμών που εφαρμόζονται κατά την τρέχουσα περίοδο σε αυτούς.

(5)

Στην περίπτωση της Dhunseri, η μείωση αυτή του συνολικού επιπέδου επιδότησης θα οφείλεται στη λήξη του καθεστώτος του ως μονάδας εξαγωγικού προσανατολισμού και στη μείωση των εισαγωγικών δασμών που ισχύουν για τις πρώτες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εν λόγω προϊόντος, μετά την έρευνα που οδήγησε στην επιβολή των υφιστάμενων μέτρων.

(6)

Στην περίπτωση της Reliance, η εν λόγω μείωση του συνολικού επιπέδου επιδότησης θα οφείλεται στην παύση της εφαρμογής του καθεστώτος πιστώσεων εισαγωγικών δασμών και του καθεστώτος κατόχου προσωρινής μετοχής παροχής κινήτρων, καθώς και στη μείωση των ποσών των οποίων κάνει χρήση ο αιτών σε σχέση με άλλα καθεστώτα, όπως το καθεστώς επικέντρωσης στην αγορά, το καθεστώς επικέντρωσης στο προϊόν, το καθεστώς προκαταβολικής εξουσιοδότησης και το καθεστώς προώθησης των εξαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών.

(7)

Αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάθε αίτηση περιείχε επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή ανήγγειλε με δύο ανακοινώσεις, στις 6 Ιουνίου 2014 (11) και στις 1 Αυγούστου 2014 (12) αντιστοίχως, την έναρξη ορισμένων ενδιάμεσων επανεξετάσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού. Οι επανεξετάσεις περιορίστηκαν ως προς το πεδίο εφαρμογής τους στην εξέταση της επιδότησης όσον αφορά τους μεμονωμένους αιτούντες.

1.3.   Μέρη τα οποία αφορά η έρευνα

(8)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τους αιτούντες, τους αντιπροσώπους της χώρας εξαγωγής και την ένωση παραγωγών της Ένωσης για την έναρξη της επανεξέτασης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις ανακοινώσεις για την έναρξη διαδικασίας.

(9)

Η εταιρεία Reliance ζήτησε και έγινε δεκτή σε ακρόαση.

(10)

Για να λάβει όλες τις απαιτούμενες για την έρευνά της πληροφορίες, η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγια στους αιτούντες και την κυβέρνηση της Ινδίας και έλαβε απαντήσεις εντός της ορισθείσας για τον σκοπό αυτό προθεσμίας.

(11)

Η Επιτροπή ζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τον προσδιορισμό της επιδότησης. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις της Dhunseri στην Kolkata, Ινδία, και της Reliance στο Mumbai, καθώς και στις εγκαταστάσεις της κυβέρνησης της Ινδίας (ΚτΙ), στο Νέο Δελχί (ΓΔ Εξωτερικού Εμπορίου και Υπουργείο Εμπορίου) και στην Kolkata (Διεύθυνση Εμπορίου και Βιομηχανίας, κυβέρνηση της Δυτικής Βεγγάλης).

1.4.   Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

(12)

Η έρευνα για τις επιδοτήσεις κάλυψε την περίοδο από την 1η Απριλίου 2013 έως τις 31 Μαρτίου 2014 (εφεξής «η περίοδος έρευνας της επανεξέτασης»).

1.5.   Δημοσιοποίηση

(13)

Στις 16 Ιουνίου και στις 1 Ιουλίου 2015 η ΚτΙ και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και τις παρατηρήσεις βάσει των οποίων η Επιτροπή είχε την πρόθεση να προτείνει να τροποποιηθούν οι φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν για τις εταιρείες Dhunseri και Reliance. Τους παραχωρήθηκε επίσης εύλογη προθεσμία για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια λήφθηκαν δεόντως υπόψη, όπως αναφέρεται παρακάτω.

2.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

2.1.   Υπό εξέταση προϊόν

(14)

Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της επανεξέτασης είναι το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) με ιξώδες 78 ml/g και άνω, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1628-5, το οποίο επί του παρόντος υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3907 60 20 και είναι καταγωγής Ινδίας («το υπό εξέταση προϊόν»).

2.2.   Ομοειδές προϊόν

(15)

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το υπό εξέταση προϊόν είναι πανομοιότυπο από την άποψη των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών και χρήσεων με το προϊόν που παράγεται και πωλείται στην εγχώρια αγορά στην Ινδία. Συνάγεται, συνεπώς, το συμπέρασμα ότι τα προϊόντα που πωλούνται στην εγχώρια αγορά και στις εξαγωγικές αγορές είναι ομοειδή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού.

3.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1.   Επιδότηση

(16)

Με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι δημόσιες αρχές της Ινδίας και οι αιτούντες, καθώς και τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, εξετάστηκαν τα ακόλουθα καθεστώτα, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς, συνεπάγονται τη χορήγηση επιδοτήσεων:

Εθνικά καθεστώτα:

α)

Καθεστώς προκαταβολικής έγκρισης (Advance Authorisation Scheme — AAS)

β)

Καθεστώς επιστροφής δασμών (Duty Drawback Scheme — DDS)

γ)

Καθεστώς προώθησης των εξαγωγών των κεφαλαιουχικών αγαθών (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

δ)

Καθεστώς εστιακών αγορών (Focus Market Scheme — FMS)

ε)

Καθεστώς επικέντρωσης στο προϊόν (Focus Product Scheme — FPS)

στ)

Καθεστώς προώθησης της αύξησης των εξαγωγών (Incremental Exports Incentivisation Scheme — IEIS)

ζ)

Φορολογικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη (Income Tax Incentive for Research and Development — ITIRAD)

Περιφερειακά καθεστώτα:

η)

Καθεστώτα επιδότησης Δυτικής Βεγγάλης/Καθεστώτα παροχής κινήτρων της κυβέρνησης της Δυτικής Βεγγάλης («WBIS»)

Κατά τους ισχυρισμούς, αρχειοθετημένα/μη υφιστάμενα εθνικά καθεστώτα, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τους αιτούντες:

θ)

Μονάδες εξαγωγικού προσανατολισμού (Export-Oriented Units — EOU) και οι ειδικές οικονομικές ζώνες (Special Economic Zones — SEZ)

ι)

Καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

ια)

Καθεστώς παροχής κινήτρων (Status Holders Incentive Scrip — SHIS)

Κατά τους ισχυρισμούς, αρχειοθετημένα/μη υφιστάμενα περιφερειακά καθεστώτα, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τους αιτούντες:

ιβ)

Καθεστώς παροχής κινήτρων για επενδύσεις κεφαλαίου της κυβέρνησης του Gujarat

(17)

Τα καθεστώτα που προσδιορίζονται στην αιτιολογική σκέψη (16) στοιχεία α), γ) έως στ) και θ) έως ια) ανωτέρω βασίζονται στον νόμο περί εξωτερικού εμπορίου του 1992 (Ανάπτυξη και ρυθμιστικό πλαίσιο), (νόμος αριθ. 22 του 1992), που άρχισε να ισχύει στις 7 Αυγούστου 1992 («νόμος περί εξωτερικού εμπορίου»). Ο νόμος περί εξωτερικού εμπορίου εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση της Ινδίας να δημοσιεύει δηλώσεις που αφορούν την πολιτική στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών. Οι ανακοινώσεις αυτές συνοψίζονται σε έγγραφα με τίτλο «Πολιτική εξωτερικού εμπορίου», που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου ανά πενταετία και επικαιροποιούνται τακτικά. Το έγγραφο πολιτικής εξωτερικού εμπορίου που αφορά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης είναι το έγγραφο με τίτλο «Πολιτική εξωτερικού εμπορίου 2009-2014» («FTP 09-14»). Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ινδίας παρουσιάζει επίσης τις διαδικασίες που διέπουν το έγγραφο FTP 09-14 στο «Εγχειρίδιο διαδικασιών, τόμος I» («HOP I 09-14»). Το εγχειρίδιο διαδικασιών επικαιροποιείται τακτικά. Στις 1 Απριλίου 2015 η κυβέρνηση της Ινδίας δημοσίευσε το νέο FTP για την περίοδο 2015-2020, για την περάτωση των καθεστώτων FMS και FPS.

(18)

Το καθεστώς που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (16) στοιχείο β) ανωτέρω βασίζεται στο τμήμα 75 του νόμου Customs Act του 1962, στο τμήμα 37 του Central Excise Act του 1944, στα τμήματα 93A και 94 του Financial Act του 1994 και στους κανόνες Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules του 1995. Οι συντελεστές επιστροφής δημοσιεύονται σε τακτική βάση.

(19)

Το καθεστώς που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (16) σημείο ζ) ανωτέρω βασίζεται στον νόμο περί φόρου εισοδήματος (Income Tax Act) του 1961, ο οποίος τροποποιείται ετησίως από τον νόμο περί οικονομικών (Finance Act).

(20)

Το καθεστώς που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (16) σημείο η) ανωτέρω διοικείται από την κυβέρνηση της Δυτικής Βεγγάλης και αναφέρεται στην κοινοποίηση της υπηρεσίας Εμπορίου και Βιομηχανίας της Δυτικής Βεγγάλης αριθ. 580-CI/H, της 22ας Ιουνίου 1999.

(21)

Το καθεστώς που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (16) στοιχείο ιβ) ανωτέρω διοικείται από την κυβέρνηση του Gujarat και βασίζεται στην πολιτική βιομηχανικών κινήτρων της πολιτείας του Gujarat.

(22)

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα καθεστώτα που προσδιορίζονται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 16 στοιχεία θ) έως ιβ) είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε δεν μπορεί πλέον να γίνει επίκλησή τους από τους αιτούντες.

3.2.   Καθεστώς προκαταβολικής έγκρισης (Advance Authorisation Scheme — AAS)

(23)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Reliance χρησιμοποίησε το AAS κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

3.2.1.   Νομική βάση

(24)

Η λεπτομερής περιγραφή του εν λόγω καθεστώτος παρουσιάζεται στις παραγράφους 4.1.1 έως 4.1.14 του εγγράφου πολιτικής «FTP 09-14» και στα κεφάλαια 4.1 έως 4.30 του «HOP I 09-14».

3.2.2.   Επιλεξιμότητα

(25)

Το καθεστώς AAS αποτελείται από έξι επιμέρους καθεστώτα, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στην αιτιολογική σκέψη (26). Τα εν λόγω επιμέρους καθεστώτα διαφέρουν, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την επιλεξιμότητα. Οι εξαγωγείς-κατασκευαστές και οι εξαγωγείς-έμποροι που είναι «υποχρεωμένοι» να υποστηρίζουν τους κατασκευαστές έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το καθεστώς AAS για τις πραγματικές εξαγωγές και για τις ετήσιες ανάγκες. Οι εξαγωγείς-κατασκευαστές που προμηθεύουν το προϊόν στον τελευταίο εξαγωγέα είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς AAS που αφορά τις ενδιάμεσες προμήθειες. Οι κύριες επιχειρήσεις που προμηθεύουν το προϊόν στις κατηγορίες «προβλεπομένων εξαγωγών» που αναφέρονται στην παράγραφο 8.2 του εγγράφου πολιτικής «FTP 09-14», όπως π.χ. οι προμηθευτές μιας μονάδας εξαγωγικού προσανατολισμού, είναι επιλέξιμες για το επιμέρους καθεστώς του AAS που αφορά τις προβλεπόμενες εξαγωγές. Τέλος, οι ενδιάμεσοι προμηθευτές των εξαγωγέων-κατασκευαστών είναι επιλέξιμοι ως αποδέκτες των οφελών που προκύπτουν από «προβλεπόμενες εξαγωγές» στο πλαίσιο των επιμέρους καθεστώτων προκαταβολικών εντολών παράδοσης («ARO») και των τριγωνικών εγχώριων πιστώσεων.

3.2.3.   Πρακτική εφαρμογή

(26)

Προκαταβολικές εξουσιοδοτήσεις (AAS) μπορούν να εκδίδονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)   Πραγματικές εξαγωγές: πρόκειται για το κύριο επιμέρους καθεστώς. Προβλέπει την ατελή εισαγωγή συντελεστών παραγωγής για την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος εξαγωγής. «Πραγματικές» στο παρόν πλαίσιο σημαίνει ότι το εξαγώγιμο προϊόν εγκαταλείπει την επικράτεια της Ινδίας. Οι επιτρεπόμενες ατελείς εισαγωγές και η υποχρέωση εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του είδους του προϊόντος εξαγωγής, προσδιορίζονται στην άδεια.

β)   Ετήσιες ανάγκες: αυτή η εξουσιοδότηση δεν αφορά συγκεκριμένο προϊόν εξαγωγής, αλλά ευρύτερη ομάδα προϊόντων (π.χ. χημικά και συναφή προϊόντα). Ο κάτοχος της άδειας μπορεί —μέχρι συγκεκριμένου ορίου αξίας που καθορίζεται βάσει της προηγούμενης εξαγωγικής επίδοσής του— να εισαγάγει ατελώς οποιονδήποτε συντελεστή παραγωγής χρειάζεται να χρησιμοποιήσει για την παραγωγή οποιουδήποτε είδους υπάγεται στην εν λόγω ομάδα προϊόντων. Μπορεί να επιλέξει να εξαγάγει οποιοδήποτε προϊόν υπάγεται στην ομάδα προϊόντων όπου χρησιμοποιούνται συντελεστές παραγωγής απαλλαγμένοι δασμών.

γ)   Ενδιάμεσες προμήθειες: αυτό το επιμέρους καθεστώς καλύπτει περιπτώσεις όπου δύο κατασκευαστές σκοπεύουν να παράγουν ενιαίο εξαγωγικό προϊόν και να μοιρασθούν τη διαδικασία παραγωγής. Ο εξαγωγέας-κατασκευαστής που παράγει το ενδιάμεσο προϊόν μπορεί να εισαγάγει συντελεστές παραγωγής ατελώς και, για τον σκοπό αυτόν, μπορεί να εξασφαλίσει την υπαγωγή του στο καθεστώς AAS για τις ενδιάμεσες προμήθειες. Ο τελικός εξαγωγέας ολοκληρώνει την παραγωγή και είναι υποχρεωμένος να εξαγάγει το τελικό προϊόν.

δ)   Προβλεπόμενες εξαγωγές: αυτό το επιμέρους καθεστώς επιτρέπει στην κύρια επιχείρηση να εισάγει ατελώς συντελεστές παραγωγής που είναι απαραίτητοι για την κατασκευή προϊόντων που θα πωληθούν ως «προβλεπόμενες εξαγωγές» στις κατηγορίες πελατών που αναφέρονται στην παράγραφο 8.2 στοιχεία β) έως στ), ζ), θ) και ι) του εγγράφου πολιτικής FTP 09-14. Σύμφωνα με την ΚτΙ, οι προβλεπόμενες εξαγωγές αφορούν συναλλαγές στο πλαίσιο των οποίων τα παρεχόμενα προϊόντα δεν εγκαταλείπουν τη χώρα. Ορισμένες κατηγορίες προμήθειας θεωρούνται ως «προβλεπόμενες εξαγωγές» υπό τον όρο ότι τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ινδία, π.χ. αυτό ισχύει για την προμήθεια προϊόντων σε μονάδα εξαγωγικού προσανατολισμού ή σε εταιρεία που βρίσκεται σε ειδική οικονομική ζώνη (SEZ).

ε)   Προκαταβολικές εντολές παράδοσης (ARO): Ο κάτοχος άδειας AAS που σκοπεύει να προμηθευτεί τους συντελεστές παραγωγής από εγχώριες πηγές, και όχι με απευθείας εισαγωγή, έχει τη δυνατότητα να τους προμηθεύεται με ARO. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προκαταβολικές εξουσιοδοτήσεις επικυρώνονται ως ARO και οπισθογραφούνται για τον εγχώριο προμηθευτή κατά την παράδοση των συντελεστών παραγωγής που αναφέρονται σε αυτές. Η οπισθογράφηση των ARO παρέχει το δικαίωμα στον εγχώριο προμηθευτή να προσποριστεί τα οφέλη των προβλεπόμενων εξαγωγών, σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 του εγγράφου πολιτικής «FTP 09-14» (ήτοι καθεστώς AAS για τις ενδιάμεσες προμήθειες/προβλεπόμενες εξαγωγές, επιστροφή των δασμών για τις προβλεπόμενες εξαγωγές και επιστροφή του τελικού ειδικού φόρου κατανάλωσης). Ο μηχανισμός ARO επιστρέφει φόρους και δασμούς στον προμηθευτή αντί να τους επιστρέφει στον τελευταίο εξαγωγέα υπό μορφή επιστροφής δασμών. Η επιστροφή φόρων/δασμών ισχύει τόσο για τους εγχώριους συντελεστές παραγωγής όσο και για τους εισαγόμενους.

στ)   Τριγωνικές εγχώριες πιστώσεις: το εν λόγω επιμέρους καθεστώς καλύπτει πάλι εγχώριες προμήθειες σε κάτοχο προκαταβολικής εξουσιοδότησης. Ο κάτοχος προκαταβολικής εξουσιοδότησης μπορεί να απευθύνεται σε τράπεζα για το άνοιγμα εγχώριας πίστωσης προς όφελος εγχώριου προμηθευτή. Η εξουσιοδότηση επικυρώνεται από την τράπεζα για άμεση εισαγωγή, μόνον όσον αφορά την αξία και τον όγκο των συντελεστών παραγωγής που αντλούνται από εγχώρια πηγή αντί να εισαχθούν. Ο εγχώριος προμηθευτής θα έχει τη δυνατότητα να προσπορίζεται οφέλη από την προβλεπόμενη εξαγωγή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.3 του εγγράφου πολιτικής «FTP 09-14» (ήτοι καθεστώς AAS για ενδιάμεσες προμήθειες/προβλεπόμενη εξαγωγή, επιστροφή δασμών για προβλεπόμενη εξαγωγή και επιστροφή τελικού ειδικού φόρου κατανάλωσης).

(27)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, η εταιρεία Reliance συνέχισε με ένα μόνο από τα εν λόγω επιμέρους καθεστώτα για το υπό εξέταση προϊόν, δηλαδή το καθεστώς AAS για τις πραγματικές εξαγωγές. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να διαπιστωθεί ο αντισταθμιστικός χαρακτήρας των υπολοίπων μη χρησιμοποιηθέντων επιμέρους καθεστώτων.

(28)

Όσον αφορά τη χρήση του AAS για πραγματικές εξαγωγές που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη (26) σημείο α), οι επιτρεπόμενες εισαγωγές και η υποχρέωση εξαγωγών καθορίζονται κατ' όγκο και κατ' αξία από την ΚτΙ και αναγράφονται στην προκαταβολική εξουσιοδότηση. Επιπλέον, κατά τη στιγμή της εισαγωγής και της εξαγωγής, οι αντίστοιχες συναλλαγές πρέπει να αναγράφονται από τις κυβερνητικές αρχές στην προκαταβολική εξουσιοδότηση. Ο όγκος των εισαγωγών υπό το καθεστώς AAS καθορίζεται από την ΚτΙ με βάση τα συνήθη πρότυπα εισαγωγών-εξαγωγών («SION») που υπάρχουν για τα περισσότερα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του υπό εξέταση προϊόντος.

(29)

Για λόγους επαλήθευσης από τις ινδικές αρχές, ο κάτοχος προκαταβολικής εξουσιοδότησης υποχρεούται διά νόμου να τηρεί βιβλίο πραγματικής κατανάλωσης των ατελώς εισαγόμενων/παραγόμενων εντός της χώρας εμπορευμάτων σε σχέση με κάθε έγκριση, ανάλογα με την καθορισμένη μορφή (κεφάλαια 4.26, 4.30 και προσάρτημα 23 HOP Ι 09-14). Το εν λόγω βιβλίο πρέπει να ελέγχεται από εξωτερικό ορκωτό λογιστή/λογιστή ελέγχου δαπανών και εργασιών, ο οποίος εκδίδει στη συνέχεια πιστοποιητικό όπου δηλώνει ότι εξετάστηκαν τα καθορισμένα βιβλία και συναφή αρχεία και ότι οι παρεχόμενες δυνάμει του προσαρτήματος 23 πληροφορίες είναι αληθείς και σωστές από όλες τις απόψεις.

(30)

Οι εισαγόμενοι συντελεστές παραγωγής δεν μπορούν να μεταβιβάζονται και πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ειδικού προκύπτοντος προϊόντος εξαγωγής. Η υποχρέωση εξαγωγής πρέπει να τηρείται εντός ορισμένης προθεσμίας μετά την έκδοση της άδειας (24 μήνες με δύο δυνατές παρατάσεις έξι μηνών η καθεμία).

(31)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ των εισαγόμενων συντελεστών παραγωγής και των εξαγόμενων τελικών προϊόντων. Οι επιλέξιμοι εισαγόμενοι συντελεστές παραγωγής εισάγονται και χρησιμοποιούνται επίσης για άλλα προϊόντα εκτός από το υπό εξέταση προϊόν. Επιπλέον, οι άδειες για διάφορα προϊόντα μπορούν να συνδυαστούν και συνδυάζονται. Αυτό σημαίνει ότι οι εξαγωγές βάσει άδειας υπό καθεστώς AAS ενός προϊόντος μπορεί να δίνουν δικαίωμα σε εισαγωγές με δασμολογική ατέλεια των συντελεστών παραγωγής στο πλαίσιο άδειας υπό καθεστώς AAS για κάποιο άλλο προϊόν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή, η Reliance επιβεβαίωσε ότι, λόγω αυτής της έλλειψης σαφούς δεσμού, η κατανάλωση συντελεστών παραγωγής πρέπει να αναφέρεται με βάση τα πρότυπα SION. Όσον αφορά τις απαιτήσεις επαλήθευσης που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη (29) του παρόντος κανονισμού, η εταιρεία δεν τηρούσε αρχεία που να αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκε ο εξωτερικός έλεγχος. Εν κατακλείδι, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Reliance δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι πληρούνταν οι συναφείς διατάξεις του FTP.

3.2.4.   Συμπεράσματα σχετικά με το καθεστώς AAS

(32)

Η απαλλαγή από τους δασμούς εισαγωγής ισοδυναμεί με επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, δηλαδή με χρηματοδοτική συνεισφορά της ΚτΙ, καθώς μειώνει τα δασμολογικά έσοδα τα οποία, διαφορετικά, θα εισπράττονταν και παρέχει όφελος στους εξαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, διότι βελτιώνει τα ρευστά διαθέσιμά τους.

(33)

Χωρίς ανάληψη δέσμευσης για εξαγωγές, μια εταιρεία δεν μπορεί να προσποριστεί οφέλη από αυτό το καθεστώς. Το επιμέρους καθεστώς στην παρούσα υπόθεση εξαρτάται σαφώς εκ του νόμου από την εξαγωγική επίδοση και, επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(34)

Το οικείο επιμέρους καθεστώς στην παρούσα περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή σύστημα επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν συνάδει με τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα I σημείο i), στο παράρτημα II (ορισμός και κανόνες περί επιστροφής) και στο παράρτημα III (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Η κυβέρνηση της Ινδίας δεν εφάρμοσε αποτελεσματικό σύστημα ή διαδικασία επαλήθευσης για να επιβεβαιώσει εάν και σε ποιο βαθμό καταναλώθηκαν συντελεστές παραγωγής για την παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος (παράρτημα II μέρος II σημείο 4 του βασικού κανονισμού και, για τα καθεστώτα επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης, παράρτημα III μέρος II σημείο 2 του βασικού κανονισμού). Κρίθηκε επίσης ότι τα συνήθη πρότυπα εισαγωγών-εξαγωγών (SION) για το υπό εξέταση προϊόν δεν ήταν επαρκώς ακριβή και δεν μπορούν να αποτελέσουν καθεαυτά σύστημα επαλήθευσης της πραγματικής κατανάλωσης, διότι ο σχεδιασμός αυτών των τυποποιημένων κανόνων δεν παρέχει τη δυνατότητα στην ΚτΙ να επαληθεύσει με αρκετή ακρίβεια ποιες ποσότητες συντελεστών παραγωγής καταναλώθηκαν κατά την παραγωγή του προϊόντος προς εξαγωγή. Επιπλέον, η ΚτΙ δεν διενήργησε περαιτέρω εξέταση βάσει των συντελεστών παραγωγής που πράγματι χρησιμοποιήθηκαν, παρότι κανονικά αυτή θα ήταν αναγκαία ελλείψει ενός αποτελεσματικά εφαρμοζόμενου συστήματος επαλήθευσης (παράρτημα II μέρος II σημείο 5 και παράρτημα III μέρος II σημείο 3 του βασικού κανονισμού).

(35)

Το επιμέρους καθεστώς που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (26) στοιχείο α) είναι, ως εκ τούτου, αντισταθμίσιμο.

3.2.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(36)

Απουσία επιτρεπόμενων συστημάτων επιστροφής δασμών ή συστημάτων επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης, το αντισταθμίσιμο όφελος είναι η διαγραφή των συνολικών εισαγωγικών δασμών που ήταν κανονικά απαιτητοί κατά την εισαγωγή των συντελεστών παραγωγής. Ως προς αυτό, επισημαίνεται ότι ο βασικός κανονισμός δεν προβλέπει μόνο την αντιστάθμιση της «καθ' υπέρβαση» διαγραφής δασμών. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και το παράρτημα I σημείο i) του βασικού κανονισμού, η καθ' υπέρβαση διαγραφή των δασμών μπορεί να αντισταθμίζεται μόνο όταν πληρούνται οι όροι των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Ωστόσο, οι εν λόγω όροι δεν πληρούνταν στην παρούσα περίπτωση. Συνεπώς, εάν δεν καταδειχθεί η ύπαρξη επαρκούς διαδικασίας παρακολούθησης, η ανωτέρω εξαίρεση για τα καθεστώτα επιστροφής δεν ισχύει, ενώ αντιθέτως ισχύει ο συνήθης κανόνας αντιστάθμισης του ποσού των μη καταβληθέντων δασμών (διαφυγόντα έσοδα), αντί οποιασδήποτε προβαλλόμενης καθ' υπέρβαση διαγραφής. Όπως αναφέρεται στο παράρτημα II μέρος II και στο παράρτημα III μέρος II του βασικού κανονισμού, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της αρχής που διεξάγει την έρευνα να υπολογίζει την εν λόγω καθ' υπέρβαση διαγραφή. Αντιθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού, η εν λόγω αρχή πρέπει απλώς να συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία για την αμφισβήτηση της καταλληλότητας του υποτιθέμενου συστήματος επαλήθευσης.

(37)

Όπως εξηγήθηκε στην αιτιολογική σκέψη (31), το δικαίωμα για παροχές (δηλαδή οι εξαγωγές που πραγματοποιούνται με την άδεια) και το όφελος ανάθεσης (δηλαδή η εισαγωγή με δασμολογική απαλλαγή των συντελεστών παραγωγής) συνδέονται με χαλαρούς δεσμούς μεταξύ τους. Δεν πρέπει να εμφανίζονται σε κάποια συγκεκριμένη σειρά ή χρονική εγγύτητα. Επομένως, είναι δυνατό, ότι, ενώ το δικαίωμα προκύπτει κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, η σχετική ανάθεση μπορεί να προκύψει τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Επιπλέον, μέσω της ενοποίησης, το δικαίωμα παροχών βάσει αδείας για ένα προϊόν μπορεί να μεταφερθεί, ώστε τελικά να αποφέρει όφελος σε κάποιο άλλο προϊόν.

(38)

Στην έρευνα που οδήγησε στο τρέχον επίπεδο δασμού για τη Reliance, δηλαδή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 906/2011 («ο προηγούμενος κανονισμός»), το ποσό της επιδότησης που προέρχεται από καθεστώς AAS υπολογίστηκε για τη Reliance με βάση τους εισαγωγικούς δασμούς που δεν εισπράχθηκαν για όλα τα υλικά που εισάγονται για όλα τα προϊόντα στο πλαίσιο του καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης. Αυτό το ποσό επιδότησης κατανεμήθηκε κατόπιν στον συνολικό κύκλο εξαγωγών κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

(39)

Στο πλαίσιο της τρέχουσας επανεξέτασης, η Επιτροπή δεν είχε στη διάθεσή της τα στοιχεία για όλες τις εισαγωγές στο πλαίσιο του καθεστώτος αδειών AAS που σημειώθηκαν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη έρευνα, όταν θεσπίστηκε για πρώτη φορά το ποσοστό της επιδότησης στο πλαίσιο του καθεστώτος ΑΑS για τη Reliance. Αντιθέτως, η Reliance παρείχε στοιχεία που σχετίζονται με το καθεστώς αδειών AAS που άνοιξαν μόνον κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης και μόνο για το υπό εξέταση προϊόν. Η Επιτροπή ενημέρωσε τη Reliance ότι, για τους λόγους που αναλύονται στις αιτιολογικές σκέψεις (31) και (37) του παρόντος κανονισμού, τα στοιχεία αυτά θεωρήθηκαν ανεπαρκή και κάλεσε τη Reliance να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες, όπως ζητείται στο ερωτηματολόγιο. Η Reliance δεν παρέσχε τις αιτούμενες πληροφορίες, εξηγώντας ότι οι εισαγόμενοι συντελεστές παραγωγής στο πλαίσιο του καθεστώτος ΑΑS για την παραγωγή PET εισήχθησαν επίσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ΑΑS για πολλά άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παράγονται από άλλους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.

(40)

Λόγω της έλλειψης των κατάλληλων στοιχείων, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να υπολογίσει το ποσό της επιδότησης με βάση τους εισαγωγικούς δασμούς που δεν εισπράχθηκαν για όλα τα υλικά που εισάγονται για όλα τα προϊόντα στο πλαίσιο του καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης, όπως στην προηγούμενη έρευνα. Υπό τις συνθήκες αυτές, όπως προτείνεται από τη Reliance, ο υπολογισμός είχε γίνει τότε με βάση τις συνολικές εξαγωγικές συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν κατά την περίοδο έρευνας επανεξέτασης των αδειών στο πλαίσιο του καθεστώτος AAS σε σχέση με το υπό εξέταση προϊόν. Η κυβέρνηση της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι είναι απίθανο ότι μια επιχείρηση δεν θα ζητήσει παροχή που μπορεί να αξιώσει δυνάμει άδειας στο πλαίσιο του καθεστώτος AAS. Με βάση τα στοιχεία αυτά, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα SION, το ποσό του δασμού που εξοικονομείται επί των εισαγόμενων συντελεστών παραγωγής μπορεί να υπολογιστεί με αξιόπιστο τρόπο.

(41)

Το ποσοστό της επιδότησης που καθορίστηκε ως προς το καθεστώς αυτό κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης για τη Reliance ανέρχεται σε 4,67 %.

3.2.6.   Παρατηρήσεις επί της τελικής κοινοποίησης

(42)

Η Reliance διαφώνησε με τη χρησιμοποίηση των προτύπων SION για τον υπολογισμό του οφέλους στο πλαίσιο του καθεστώτος AAS. Η εταιρεία τόνισε ότι η Επιτροπή χρησιμοποίησε τη μέθοδο αυτή, επειδή, υποθετικά, η Reliance μπορούσε να χρησιμοποιήσει άδειες στο πλαίσιο του καθεστώτος AAS που χορηγήθηκαν για άλλα προϊόντα προκειμένου να εισάγει πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή PET. Η Reliance ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή δεν υποστήριξε αυτή τη δήλωση. Η εταιρεία ισχυρίστηκε επίσης ότι, με τη χρήση της μεθόδου που βασίζεται στα SION, η Επιτροπή υπολόγισε το υψηλότερο δυνατό ποσό παροχών που η Reliance θα μπορούσε υποθετικά να έχει λάβει. Η Reliance υποστήριξε επίσης ότι, σε προηγούμενες έρευνες, η Επιτροπή έλαβε υπόψη μόνον τις πραγματικές παροχές για το υπό εξέταση προϊόν και όχι υποθετικά οφέλη που θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί για άλλα προϊόντα. Η Reliance υποστήριξε ότι, κατά τον υπολογισμό του οφέλους στο πλαίσιο του καθεστώτος AAS, η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει εξετάσει μόνον τον διαφυγόντα δασμό για όλες τις εισαγωγές κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενεργών αδειών υπό καθεστώς AAS που άνοιξαν για PET.

(43)

Η Επιτροπή επισημαίνει, αρχικά, ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα εκπονήθηκε από την εταιρεία Reliance. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι δεν είναι απλώς υπόθεση ότι οι πρώτες ύλες που εισάγονται στο πλαίσιο αδειών του καθεστώτος ΑΑS για προϊόντα άλλα εκτός από PET χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ΡΕΤ και ότι οι πρώτες ύλες που εισάγονται βάσει αδειών PET δεν χρησιμοποιούνται. Λόγω της δομής του, οι συντελεστές παραγωγής που εισήχθησαν αδασμολόγητα από την εταιρεία Reliance στο πλαίσιο αδειών του καθεστώτος AAS για PET δεν είναι οι άμεσοι συντελεστές αλλά βασικές πρώτες ύλες, όπως π.χ. νάφθα. Όπως επιβεβαιώνεται από τη Reliance κατά τη διάρκεια της έρευνας και σημειώνεται στην αιτιολογική σκέψη (31) ανωτέρω, οι εν λόγω βασικές πρώτες ύλες εισάγονται στο πλαίσιο αδειών του καθεστώτος ΑΑS για (και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή) άλλων προϊόντων εντός και εκτός του τομέα των πετροχημικών προϊόντων. Δεν υπάρχουν επιμέρους κλειστά συστήματα για την παραγωγή καθενός από τα προϊόντα αυτά και, συνεπώς, συντελεστές παραγωγής που εισάγονται στο πλαίσιο του καθεστώτος αδειών AAS για PET αναμειγνύονται με, μεταξύ άλλων, άλλες εισροές που εισάγονται στο πλαίσιο του καθεστώτος αδειών AAS για άλλα προϊόντα. Από αυτό το μείγμα παράγονται διάφορα προϊόντα προς εξαγωγή στο πλαίσιο του καθεστώτος αδειών AAS ή άλλων συστημάτων και για την εγχώρια αγορά. Αντιθέτως προς ό,τι υποστηρίζει η Reliance, αυτή η κατάσταση μαζί με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη (37) επιβεβαιώνει ότι ο καθορισμός του πραγματικού οφέλους που παρέχεται από τις εξαγωγές PET κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας της επανεξέτασης δεν μπορεί να περιοριστεί στην εξέταση των εισαγωγών συντελεστών παραγωγής στο πλαίσιο του καθεστώτος αδειών ΑΑS για PET κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

(44)

Όσον αφορά την πρακτική σε προηγούμενες έρευνες τις οποίες υπενθύμισε η Reliance, αυτό που είναι σημαντικό είναι η έρευνα που οδήγησε στα σημερινά επίπεδα των δασμών. Όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις (38) και (40) ανωτέρω, η Επιτροπή δεν έλαβε επαρκή στοιχεία για να εφαρμόσει αυτή τη μεθοδολογία. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην τρέχουσα έρευνα αντικατοπτρίζει, ωστόσο, με ακρίβεια το πραγματικό όφελος που παρέχει το καθεστώς AAS για τις εξαγωγές PET κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

(45)

Η Επιτροπή δεν συμφωνεί ότι η επιλεχθείσα μεθοδολογία υπολογίζει το υψηλότερο δυνατό ποσό παροχής που η Reliance θα μπορούσε να λάβει από τις εξαγωγές PET. Οι υπολογισμοί βασίζονται σε τιμές και δασμούς που εφαρμόζονταν κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας της επανεξέτασης ενώ όπως επεξηγείται στην αιτιολογική σκέψη (37) ανωτέρω, οι σχετικές εξαγωγές θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εν λόγω περίοδο. Σχετικά με το όφελος που υπολογίστηκε από την Επιτροπή ως υποθετικό, όπως επεξηγήθηκε στην αιτιολογική σκέψη (40) ανωτέρω, η κυβέρνηση της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι είναι απίθανο ότι μια επιχείρηση δεν θα ζητήσει παροχή που δικαιούται δυνάμει άδειας στο πλαίσιο του καθεστώτος AAS. Μια επιχείρηση θα εξήγαγε στο πλαίσιο του καθεστώτος AAS μόνον εάν έχει ήδη εισαγάγει τα σχετικά στοιχεία ή προτίθεται να το πράξει στο εγγύς μέλλον. Διαφορετικά, μια εταιρεία θα είχε επιλέξει το DDS, που περιγράφεται στη συνέχεια, που δεν απαιτεί συντελεστές παραγωγής να εισαχθούν. Μετά την τελική κοινοποίηση, η Reliance δεν προέβαλε επιχειρήματα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν θα ήταν σε θέση να αξιώσει το όφελος στο οποίο παρέχουν δικαίωμα οι εξαγωγές στο πλαίσιο του καθεστώτος AAS.

(46)

Η Reliance και η κυβέρνηση της Ινδίας υποστήριξαν ότι το όφελος που υπολογίζεται με βάση το καθεστώς AAS θα πρέπει να περιορίζεται στο επιπλέον ποσό της παροχής που έλαβε η Reliance. Η Reliance και η κυβέρνηση της Ινδίας προέβαλαν το επιχείρημα ότι το καθεστώς AAS θα πρέπει να θεωρείται ως σύστημα επιστροφής δασμών που επιτρέπεται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού λόγω της ύπαρξης συστήματος που βασίζεται στο προσάρτημα 23 στο οποίο αναφέρονται οι πραγματικές τιμές που καταναλώθηκαν. Σύμφωνα με τη Reliance και τις ΔΑΙ το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση του προσαρτήματος 23 από ανεξάρτητους ελεγκτές και τη δυνατότητα ελέγχου από τις ΔΑΙ, συνιστά την κατάλληλη διαδικασία παρακολούθησης. Τέλος, η Reliance υποστήριξε ότι, λόγω της αποτελεσματικότητάς του, εφόσον τηρείται το SION, η κυβέρνηση της Ινδίας μπορεί να είναι βέβαιη ότι δεν χορηγήθηκε καθ' υπέρβαση διαγραφή δασμών.

(47)

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική σκέψη (31) ανωτέρω, λόγω των περιστάσεων της Reliance που περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη (43) ανωτέρω, η κατανάλωση εισροών αναφέρεται στη βάση των SION. Κατά την επιτόπια επαλήθευση των συντελεστών παραγωγής από την Επιτροπή, η Reliance δεν παρείχε στην Επιτροπή προσάρτημα 23 για το υπό εξέταση προϊόν. Το εν λόγω προσάρτημα 23 παρασχέθηκε στην Επιτροπή από την κυβέρνηση της Ινδίας μετά τους επιτόπιους ελέγχους που διεξήχθησαν σε χώρους της Reliance και της κυβέρνησης της Ινδίας. Όπως προκύπτει από το προσάρτημα 23, η πιστοποίηση από ανεξάρτητο ελεγκτή, περιέχει δήλωση αποποίησης ευθύνης, που αναφέρει ότι η «ελεγχόμενη ποσότητα που πράγματι καταναλώνεται βασίζεται στα αρχεία κόστους της εταιρείας». Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε την ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων τυχόν ελέγχου από τις δημόσιες αρχές της Ινδίας των πληροφοριών που υποβάλλονται στο προσάρτημα 23, ούτε για PET, ούτε για οποιοδήποτε άλλο προϊόν που παράγεται από τη Reliance. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή διαφωνεί με την εκτίμηση ότι υπάρχει κατάλληλη διαδικασία παρακολούθησης. Τέλος, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (34), τα ίδια τα πρότυπα SION δεν μπορούν να θεωρηθούν ως σύστημα επαλήθευσης της πραγματικής κατανάλωσης, επειδή ο σχεδιασμός αυτών των τυποποιημένων κανόνων δεν επιτρέπει στην ΚτΙ να επαληθεύει με επαρκή ακρίβεια σε ποιο βαθμό καταναλώθηκαν οι συντελεστές παραγωγής κατά την παραγωγή για εξαγωγές. Συνεπώς, για τους λόγους που παρατίθενται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη, η Επιτροπή διαφωνεί ότι το καθεστώς AAS θα πρέπει να θεωρείται ως σύστημα επιστροφής δασμών που επιτρέπεται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού.

(48)

Η εταιρεία Reliance σημείωσε επίσης ότι, από τον Ιούλιο του 2014, ο εισαγωγικός δασμός των προϊόντων αναμόρφωσης μειώθηκε από 10 % σε 2,5 %. Δεδομένου ότι το όφελος στο πλαίσιο του AAS υπολογίστηκε βάσει του διαφυγόντος δασμού εισαγωγής, η Reliance υποστήριξε ότι η μεταβολή αυτή, που είναι διαρκούς χαρακτήρα, θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον υπολογισμό του οφέλους που προσπορίζεται στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος.

(49)

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού, «το ύψος των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίζεται με βάση το όφελος που προσπορίζεται ο αποδέκτης της επιδότησης και το οποίο διαπιστώνεται και καθορίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας». Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα μετά την περίοδο έρευνας επανεξέτασης μπορούν να ληφθούν υπόψη, μόνον εάν η επιδότηση ή οι επιδοτήσεις ανακληθούν ή έχει αποδειχθεί ότι οι επιδοτήσεις δεν προσπορίζουν πλέον κανένα όφελος στους εξαγωγείς που τις λαμβάνουν. Αυτό δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.

(50)

Η κυβέρνηση της Ινδίας ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή εξέτασε το όφελος τόσο για το καθεστώς AAS όσο και για το DDS έναντι των ίδιων εξαγωγικών συναλλαγών. Η κυβέρνηση της Ινδίας παρατήρησε ότι μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί το καθεστώς AAS για τις εισαγωγές συντελεστών παραγωγής PET αλλά, στη συνέχεια, εξάγουν κάποια από τα παραγόμενα PET στα πλαίσια του DDS. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα πρέπει να υποχρεώνεται να προβαίνει σε ορισμένες άλλες εξαγωγές για την καταβολή του δασμού επί των συντελεστών παραγωγής. Η κυβέρνηση της Ινδίας ισχυρίστηκε ότι, αν στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή έπρεπε να υπολογίσει το όφελος με βάση τη συνολική καταβολή δασμού εισαγωγής στο πλαίσιο του καθεστώτος AAS για τους συντελεστές παραγωγής και τη συνολική επιστροφή δασμών για τις εξαγωγές στα πλαίσια του DDS, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη διπλή προσμέτρηση του οφέλους.

(51)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το επιχείρημα της κυβέρνησης της Ινδονησίας προϋποθέτει ότι το όφελος στο πλαίσιο του AAS υπολογίστηκε μόνο με βάση τις εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης και το όφελος που αποκομίζεται από το καθεστώς DDS με βάση τις εξαγωγές. Ωστόσο, όπως επεξηγείται στην αιτιολογική σκέψη (40), το όφελος στο πλαίσιο του καθεστώτος AAS υπολογίστηκε με βάση τις εξαγωγές PET κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης και του διαφυγόντος δασμού στις εισαγωγές στο πλαίσιο των εν λόγω εξαγωγών. Στην περίπτωση αυτή η διπλή καταμέτρηση είναι αδύνατη. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι, λόγω της δυνατότητας που παρέχεται στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος, να εισάγονται συντελεστές παραγωγής στο πλαίσιο ενός συστήματος και να εξάγονται τα προκύπτοντα αποτελέσματα στο πλαίσιο κάποιου άλλου, αποδεικνύεται περαιτέρω ότι η μέθοδος που χρησιμοποίησε η Επιτροπή είναι κατάλληλη για να υπολογισθεί με ακρίβεια το όφελος στο πλαίσιο του AAS. Αποδεικνύει επίσης την έλλειψη ιχνηλασιμότητας της χρήσης των πραγματικών συντελεστών παραγωγής που με τη σειρά του αποδεικνύει ότι το καθεστώς AAS θα πρέπει να θεωρείται ως σύστημα επιστροφής δασμών που επιτρέπεται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού.

(52)

Τέλος, η Reliance υποστήριξε ότι, επειδή τα καθεστώτα AAS και DDS είναι αλληλοαποκλειόμενα, το όφελος στο πλαίσιο αυτών των καθεστώτων θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο για τις αντίστοιχες ποσότητες, χρησιμοποιώντας το μέσο όφελος που μπορεί να επιτευχθεί από το καθεστώς AAS και το καθεστώς DDS.

(53)

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία Reliance στις παρατηρήσεις σχετικά με την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η Επιτροπή υπολόγισε το όφελος που αποκομίζεται από τα εν λόγω δύο καθεστώτα βάσει του συνολικού όγκου των εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος από την Ινδία. Αυτή η μεθοδολογία υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Επιπλέον, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη (51) ανωτέρω, οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε η Επιτροπή για να υπολογίσει τα οφέλη στο πλαίσιο των καθεστώτων AAS και DDS λαμβάνει υπόψη τον αμοιβαίο αποκλεισμό αυτών των δύο καθεστώτων. Συνεπώς, το επιχείρημα της Reliance απορρίπτεται.

3.3.   Καθεστώς επιστροφής δασμών (DDS)

(54)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι αιτούντες χρησιμοποίησαν DDS κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

3.3.1.   Νομική βάση

(55)

Η λεπτομερής περιγραφή του καθεστώτος DDS περιλαμβάνεται στους κανόνες επιστροφής τελωνειακών δασμών και ειδικών φόρων κατανάλωσης (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) του 1995, όπως τροποποιήθηκαν με διαδοχικές ανακοινώσεις.

3.3.2.   Επιλεξιμότητα

(56)

Όλοι οι εξαγωγείς-κατασκευαστές ή εξαγωγείς-έμποροι είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς αυτό.

3.3.3.   Πρακτική εφαρμογή

(57)

Κάθε επιλέξιμος εξαγωγέας μπορεί να υποβάλει αίτηση επιστροφής ποσού, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας FOB των προϊόντων που εξάγονται στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος. Οι συντελεστές επιστροφής έχουν καθοριστεί από την ΚτΙ για μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του υπό εξέταση προϊόντος. Καθορίζονται με βάση τη μέση ποσότητα ή αξία των υλικών που χρησιμοποιούνται ως συντελεστές παραγωγής για την κατασκευή ενός προϊόντος και το μέσο ποσό δασμών που καταβάλλονται για τους συντελεστές παραγωγής. Εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν οι εισαγωγικοί δασμοί έχουν πράγματι πληρωθεί ή όχι. Ο συντελεστής DDS για το υπό εξέταση προϊόν κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ ήταν 3,9 % της αξίας FOB έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2013 και 3 % στη συνέχεια.

(58)

Μια εταιρεία, για να είναι επιλέξιμη να απολαμβάνει τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς αυτό, πρέπει να εξάγει προϊόντα. Κατά τη στιγμή της εισαγωγής των στοιχείων αποστολής στον εξυπηρετητή των τελωνείων, δηλώνεται εάν η εξαγωγή πραγματοποιείται δυνάμει του καθεστώτος DDS και το ποσό DDS καθορίζεται αμετάκλητα. Αφού η ναυτιλιακή εταιρεία καταθέσει το γενικό δηλωτικό εξαγωγής και το τελωνείο συγκρίνει επαρκώς το έγγραφο αυτό με τα στοιχεία του τιμολογίου, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έγκριση της πληρωμής του ποσού επιστροφής είτε μέσω άμεσης πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του εξαγωγέα είτε μέσω επιταγής.

(59)

Ο εξαγωγέας οφείλει επίσης να προσκομίσει στοιχεία εσόδων εξαγωγής μέσω τραπεζικού πιστοποιητικού (Bank Realisation Certificate — BRC) (ΤΠ). Το έγγραφο αυτό μπορεί να υποβληθεί μετά την καταβολή του ποσού επιστροφής, όμως η κυβέρνηση της Ινδίας θα προβεί σε ανάκτηση του καταβληθέντος ποσού εάν ο εξαγωγέας δεν υποβάλει το ΤΠ εντός καθορισμένης προθεσμίας.

(60)

Το ποσό επιστροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό.

(61)

Διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με τα ινδικά λογιστικά πρότυπα, το ποσό της επιστροφής δασμών DERBS μπορεί να θεωρείται, βάσει της αυτοτέλειας των χρήσεων, ως έσοδο στους εμπορικούς λογαριασμούς, κατά την πλήρωση της εξαγωγικής υποχρέωσης.

3.3.4.   Συμπεράσματα σχετικά με το καθεστώς DDS

(62)

Το καθεστώς DDS παρέχει επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Το καλούμενο «ποσό επιστροφής δασμών» αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας καθώς λαμβάνει τη μορφή άμεσης μεταφοράς κεφαλαίων από την κυβέρνηση της Ινδίας. Δεν υφίστανται περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω πόρων. Επιπλέον, το ποσό της επιστροφής δασμών παρέχει όφελος στον εξαγωγέα, διότι βελτιώνει τη ρευστότητά του.

(63)

Το ποσοστό της επιστροφής δασμών για εξαγωγές καθορίζεται από την κυβέρνηση της Ινδίας για το κάθε προϊόν. Ωστόσο, ακόμη και αν η επιδότηση αναφέρεται ως επιστροφή δασμών, το καθεστώς δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός επιτρεπόμενου συστήματος επιστροφής δασμών ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Η πληρωμή σε μετρητά στον εξαγωγέα δεν συνδέεται με τις πραγματικές πληρωμές των εισαγωγικών δασμών επί των πρώτων υλών και δεν πρόκειται για δασμολογική πίστωση ούτως ώστε αντισταθμίσει τους εισαγωγικούς δασμούς για τις παρελθούσες ή μελλοντικές εισαγωγές πρώτων υλών.

(64)

Η πληρωμή η οποία λαμβάνει τη μορφή άμεσης μεταφοράς κεφαλαίων από την κυβέρνηση της Ινδίας μετά τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν από τους εξαγωγείς πρέπει να θεωρηθεί ως άμεση επιδότηση από την κυβέρνηση της Ινδίας εξαρτώμενη από την επίτευξη εξαγωγικών επιδόσεων και, επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμη βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(65)

Ενόψει των ανωτέρω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το καθεστώς DDS είναι αντισταθμίσιμο.

3.3.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(66)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή υπολόγισε το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων με βάση το κέρδος που προσπορίζεται ο δικαιούχος, το οποίο διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας της επανεξέτασης. Ως προς αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο δικαιούχος προσπορίστηκε όφελος κατά τη χρονική στιγμή της εξαγωγικής συναλλαγής βάσει αυτού του καθεστώτος. Επί του παρόντος η κυβέρνηση της Ινδίας υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό της επιστροφής, πράξη που αποτελεί χρηματοδοτική συνδρομή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του βασικού κανονισμού. Από τη στιγμή που οι τελωνειακές αρχές εκδώσουν τιμολόγιο για φορτωθέντα προς εξαγωγή εμπορεύματα, το οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ποσό της επιστροφής που πρόκειται να χορηγηθεί για την εν λόγω εξαγωγική συναλλαγή, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη της επιδότησης. Με βάση τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή θεωρεί κατάλληλο το όφελος που αποκομίζεται από το καθεστώς DDS ως το σύνολο των ποσών επιστροφής που έχουν εισπραχθεί για τις εξαγωγικές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(67)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή διέθεσε αυτά τα ποσά επιδότησης στον συνολικό κύκλο εργασιών των εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας της επανεξέτασης ως κατάλληλο παρονομαστή, διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(68)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καθόρισε ότι τα ποσοστά επιδότησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης ανήλθε σε 3,27 % για την εταιρεία Dhunseri και 1,09 % για τη Reliance.

3.3.6.   Παρατηρήσεις επί της τελικής κοινοποίησης

(69)

Η Reliance σημείωσε ότι το όφελος που αποκομίζεται από το καθεστώς DDS έχει μειωθεί από 3 % σε 2,4 % μετά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Η Reliance ισχυρίστηκε ότι, δεδομένου ότι αυτή η αλλαγή είναι διαρκούς χαρακτήρα, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του οφέλους που προκύπτει από το καθεστώς DDS. Η Reliance υποστηρίζει επίσης ότι το όφελος που υπολογίζεται με βάση το DDS θα πρέπει να περιορίζεται στην υπέρβαση των παροχών που λαμβάνονται από τη Reliance, καθώς το DDS θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιτρεπόμενο καθεστώς επιστροφής δασμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού.

(70)

Όσον αφορά τη μείωση του οφέλους βάσει του καθεστώτος DDS, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού, «το ύψος των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίζεται με βάση το όφελος που προσπορίζεται ο αποδέκτης της επιδότησης και το οποίο διαπιστώνεται και καθορίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας». Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα μετά την περίοδο έρευνας επανεξέτασης μπορούν να ληφθούν υπόψη, μόνον εάν η επιδότηση ή οι επιδοτήσεις ανακληθούν ή έχει αποδειχθεί ότι οι επιδοτήσεις δεν προσπορίζουν πλέον κανένα όφελος στους εξαγωγείς που τις λαμβάνουν. Αυτό δεν ισχύει στην παρούσα έρευνα και, κατά συνέπεια, το επιχείρημα αυτό πρέπει να απορριφθεί.

(71)

Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι το καθεστώς DDS δεν θα πρέπει να θεωρείται ως σύστημα επιστροφής δασμών που επιτρέπεται βάσει του άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού, κανένα περαιτέρω επιχείρημα για να υποστηριχθεί αυτός ο ισχυρισμός δεν υποβλήθηκε. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται.

3.4.   Καθεστώς προώθησης των εξαγωγών των κεφαλαιουχικών αγαθών (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)

(72)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Reliance εξασφάλισε παραχωρήσεις στο πλαίσιο του EPCGS, οι οποίες μπορούν να κατανεμηθούν στο υπό εξέταση προϊόν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

3.4.1.   Νομικές βάσεις

(73)

Η λεπτομερής περιγραφή του καθεστώτος EPCGS περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 5 του εγγράφου πολιτικής «FTP 09-14» και στο κεφάλαιο 5 του «HOP I 09-14».

3.4.2.   Επιλεξιμότητα

(74)

Οι κατασκευαστές-εξαγωγείς και οι έμποροι-εξαγωγείς που είναι «υποχρεωμένοι» να υποστηρίζουν τους κατασκευαστές και τους παρόχους υπηρεσιών είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς αυτό.

3.4.3.   Πρακτική εφαρμογή

(75)

Με την επιφύλαξη υποχρέωσης εξαγωγής, επιτρέπεται στις εταιρείες να εισάγουν κεφαλαιουχικά αγαθά (νέα και μεταχειρισμένα κεφαλαιουχικά αγαθά έως 10 ετών) με μειωμένο δασμό. Για τον σκοπό αυτόν, η κυβέρνηση της Ινδίας χορηγεί άδεια EPCGS ύστερα από αίτηση και καταβολή τέλους. Το καθεστώς αυτό προβλέπει την εφαρμογή μειωμένου εισαγωγικού δασμού 3 % σε όλα τα κεφαλαιουχικά αγαθά που εισάγονται στο πλαίσιό του. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαγωγής, τα εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ορισμένης ποσότητας εξαγωγικών προϊόντων εντός καθορισμένης περιόδου. Σύμφωνα με το FTP 09-14, τα κεφαλαιουχικά αγαθά μπορούν να εισάγονται με δασμό 0 % στο πλαίσιο του καθεστώτος EPCGS, αλλά σε τέτοια περίπτωση, το χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση της εξαγωγικής υποχρέωσης είναι συντομότερο.

(76)

Ο κάτοχος άδειας EPCGS μπορεί επίσης να εφοδιάζεται τα κεφαλαιουχικά αγαθά στην εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή, ο εγχώριος κατασκευαστής κεφαλαιουχικών αγαθών μπορεί να επωφεληθεί από την ατελή εισαγωγή των συστατικών μερών που απαιτούνται για την παραγωγή των εν λόγω κεφαλαιουχικών αγαθών. Εναλλακτικά, ο εγχώριος παραγωγός μπορεί να ζητεί από έναν κάτοχο άδειας EPCGS να εισπράττει για την προμήθεια κεφαλαιουχικών αγαθών το όφελος από την προβλεπόμενη εξαγωγή.

3.4.4.   Συμπεράσματα σχετικά με το καθεστώς EPCGS

(77)

Το καθεστώς EPCG παρέχει επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η δασμολογική μείωση αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της ΚΙ, δεδομένου ότι η εν λόγω παραχώρηση μειώνει τα δασμολογικά έσοδα της ΚΙ που, διαφορετικά, θα εισπράττονταν. Επιπλέον, η δασμολογική μείωση παρέχει όφελος στον εξαγωγέα στο μέτρο που οι δασμοί που εξοικονομούνται επί της εισαγωγής βελτιώνουν τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας.

(78)

Πέραν τούτου, το καθεστώς EPCGS εξαρτάται εκ του νόμου από την επίτευξη εξαγωγικής επίδοσης, δεδομένου ότι τέτοιες άδειες δεν μπορούν να χορηγούνται χωρίς δέσμευση για εξαγωγή. Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και ότι είναι αντισταθμίσιμο βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(79)

Το καθεστώς EPCGS δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμών ή σύστημα επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν υπάγονται στα επιτρεπόμενα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα I στοιχείο θ) του βασικού κανονισμού, διότι δεν καταναλώνονται κατά τη διαδικασία παραγωγής των εξαγόμενων προϊόντων.

3.4.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(80)

Η Επιτροπή υπολόγισε το ποσό της επιδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, με βάση τους μη καταβληθέντες δασμούς για τα εισαχθέντα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά τη διάρκεια περιόδου που αντιστοιχεί στην κανονική περίοδο απόσβεσης των εν λόγω κεφαλαιουχικών αγαθών στον συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής. Το ποσό της επιδότησης για την περίοδο έρευνας επανεξέτασης υπολογίστηκε τότε διαιρώντας το συνολικό ποσό του μη καταβληθέντος δασμού στην περίοδο απόσβεσης. Το ποσό που υπολογίστηκε κατά τον τρόπο αυτό, το οποίο αντιστοιχεί στην περίοδο έρευνας επανεξέτασης, διορθώθηκε με την προσθήκη τόκου κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου ώστε να αντικατοπτρίζεται η πλήρης αξία του οφέλους διαχρονικά. Το εμπορικό επιτόκιο κατά την περίοδο έρευνας στην Ινδία θεωρήθηκε κατάλληλο για τον σκοπό αυτόν. Στις περιπτώσεις που υποβλήθηκε αιτιολογημένη αίτηση, τα αναγκαία τέλη που καταβλήθηκαν για τη λήψη της επιδότησης αφαιρέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, έτσι ώστε να υπολογιστεί το ποσό της επιδότησης ως αριθμητής.

(81)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή διέθεσε αυτό το ποσό επιδότησης στον συνολικό κύκλο εργασιών των εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας της επανεξέτασης ως τον παρονομαστή, διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(82)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή καθόρισε ότι το ποσοστό επιδότησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης ανήλθε σε 0,43 % για τη Reliance.

3.5.   Καθεστώς εστιακών αγορών (FMS)

(83)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι αιτούντες χρησιμοποίησαν το FMS κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

3.5.1.   Νομικές βάσεις

(84)

Η λεπτομερής περιγραφή του καθεστώτος FMS περιλαμβάνεται στην παράγραφο 3.14 του εγγράφου πολιτικής «FTP 09-14» και στην παράγραφο 3.8 του «HOP I 09-14».

3.5.2.   Επιλεξιμότητα

(85)

Όλοι οι κατασκευαστές-εξαγωγείς ή έμποροι-εξαγωγείς είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς αυτό.

3.5.3.   Πρακτική εφαρμογή

(86)

Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, οι εξαγωγές όλων των προϊόντων που περιλαμβάνουν και εξαγωγές PET στις χώρες που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 του προσαρτήματος 37(C) του «HOP I 09-14» δικαιούνται δασμολογικές πιστώσεις της τάξεως του 3 % επί της αξίας FOB. Από την 1η Απριλίου 2011 οι εξαγωγές όλων των προϊόντων στις χώρες που αναφέρονται στον πίνακα 3 του προσαρτήματος 37(C) («αγορές ειδικού ενδιαφέροντος») δικαιούνται δασμολογικές πιστώσεις της τάξεως του 4 % επί της τιμής FOB. Από το καθεστώς αποκλείονται ορισμένοι τύποι εξαγωγικών δραστηριοτήτων, π.χ. εξαγωγές εισαγόμενων εμπορευμάτων ή μεταφορτωμένων εμπορευμάτων, προβλεπόμενες εξαγωγές, εξαγωγές υπηρεσιών και συναφής με τις εξαγωγές κύκλος εργασιών των μονάδων που δραστηριοποιούνται σε ειδικές οικονομικές ζώνες/μονάδες εξαγωγικού προσανατολισμού.

(87)

Οι δασμολογικές πιστώσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος FMS μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα και ισχύουν για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του συναφούς πιστοποιητικού χορήγησης πίστωσης. Μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των δασμών επί των μελλοντικών εισαγωγών συντελεστών παραγωγής ή αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών αγαθών.

(88)

Το πιστοποιητικό χορήγησης πίστωσης εκδίδεται από τον λιμένα από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εξαγωγές και μετά την πραγματοποίηση των εξαγωγών ή την αποστολή των αγαθών. Εφόσον ο καταγγέλλων υποβάλει στις αρχές αντίγραφα όλων των συναφών με τις εξαγωγές εγγράφων (π.χ. δελτίο εξαγωγής, τιμολόγια, φορτωτικές, τραπεζικά πιστοποιητικά), η κυβέρνηση της Ινδίας δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει εάν θα χορηγήσει ή όχι τις δασμολογικές πιστώσεις.

3.5.4.   Συμπεράσματα σχετικά με το καθεστώς FMS

(89)

Το καθεστώς FMS παρέχει επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Μια δασμολογική πίστωση FMS αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της ΚτΙ, δεδομένου ότι η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί τελικά για να αντισταθμίσει τους εισαγωγικούς δασμούς, μειώνοντας έτσι τα δασμολογικά έσοδα της ΚτΙ που, διαφορετικά, θα εισπράττονταν. Επιπλέον, η δασμολογική πίστωση στο πλαίσιο του καθεστώτος FMS αποφέρει όφελος στον εξαγωγέα, διότι βελτιώνει τα ρευστά διαθέσιμά του.

(90)

Επιπλέον, το καθεστώς FMS εξαρτάται εκ του νόμου από την εξαγωγική επίδοση και, επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(91)

Το εν λόγω καθεστώς δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή σύστημα επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν είναι σύμφωνο με τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα I στοιχείο θ), στο παράρτημα II (ορισμός και κανόνες περί επιστροφής) και στο παράρτημα III (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Ο εξαγωγέας δεν έχει υποχρέωση να καταναλώσει πραγματικά τα εμπορεύματα που εισάγονται με δασμολογική ατέλεια κατά τη διαδικασία παραγωγής, και το ποσό της πίστωσης δεν υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους πραγματικά χρησιμοποιηθέντες συντελεστές παραγωγής. Δεν υπάρχουν άλλα εφαρμοζόμενα συστήματα ή διαδικασίες που να επιβεβαιώνουν ποιοι συντελεστές παραγωγής καταναλώνονται πραγματικά κατά τη διαδικασία παραγωγής του εξαγόμενου προϊόντος ή εάν προέκυψε επιπλέον πληρωμή εισαγωγικών δασμών κατά την έννοια του παραρτήματος I στοιχείο θ) και των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Ένας εξαγωγέας μπορεί να προσπορίζεται τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς FMS, ανεξάρτητα από το αν εισάγει συντελεστές παραγωγής. Για να έχει δικαίωμα χρησιμοποίησης του καθεστώτος, αρκεί να εξάγει απλώς εμπορεύματα, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει εισαγάγει συντελεστές παραγωγής για την παραγωγή τους. Ως εκ τούτου, ακόμη και οι εξαγωγείς που προμηθεύονται όλους τους συντελεστές παραγωγής από την τοπική αγορά και δεν εισάγουν προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντελεστές παραγωγής, δικαιούνται επίσης να προσπορίζονται τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς FMS. Επιπλέον, ο εξαγωγέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δασμολογικές πιστώσεις του καθεστώτος FMS για την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών παρότι τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν καλύπτονται από τα επιτρεπόμενα συστήματα επιστροφής δασμού, όπως ορίζεται στο παράρτημα I στοιχείο θ) του βασικού κανονισμού, διότι δεν καταναλώνονται κατά την παραγωγή των εξαγόμενων προϊόντων.

3.5.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(92)

Το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίστηκε με βάση το όφελος που αποδίδεται στον παραλήπτη, το οποίο διαπιστώνεται ότι υπάρχει κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης εφόσον καταχωρίστηκε από τους αιτούντες, βάσει της αυτοτέλειας των χρήσεων, ως έσοδο στο στάδιο της εξαγωγής συναλλαγής. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισμού, αυτό το ποσό της επιδότησης (αριθμητής) κατανεμήθηκε στον συνολικό κύκλο εργασιών των εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ως κατάλληλος παρονομαστής, διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(93)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή καθόρισε ότι τα ποσοστά επιδότησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης ανήλθαν σε 0,41 % για τη Dhunseri και σε 1,16 % για τη Reliance.

3.5.6.   Απόσυρση και αντικατάσταση του καθεστώτος FMS

(94)

Στις 1 Απριλίου 2015 η κυβέρνηση της Ινδίας δημοσίευσε το νέο FTP για την περίοδο 2015-2020. Στο νέο FTP, το καθεστώς FMS, μαζί με τέσσερα άλλα συστήματα, αντικαθίσταται από το «Πρόγραμμα ενθάρρυνσης των εξαγωγών εμπορευμάτων» (MEIS). Το πρόγραμμα MEIS δεν εφαρμόζεται στις εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος, καθώς το PET δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κοινοποιημένων προϊόντων. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, δεν θα πρέπει να επιβληθούν μέτρα όσον αφορά το εν λόγω καθεστώς επιδοτήσεων.

3.6.   Καθεστώς επικέντρωσης στο προϊόν (FPS)

(95)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι αιτούντες χρησιμοποίησαν το FPS κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

3.6.1.   Νομικές βάσεις

(96)

Η λεπτομερής περιγραφή του καθεστώτος βρίσκεται στις παραγράφους 3.15 έως 3.17 του «FTP 09-14» και στα κεφάλαια 3.9 έως 3.11 του «HOP I 09-14»).

3.6.2.   Επιλεξιμότητα

(97)

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.15.2 του FTP 09-14, οι εξαγωγείς των κοινοποιημένων προϊόντων στο προσάρτημα 37D του HOP I 09-14 είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς αυτό.

3.6.3.   Πρακτική εφαρμογή

(98)

Ένας εξαγωγέας προϊόντων που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του προσαρτήματος 37D του HOP I 09-14 μπορεί να υποβάλει αίτηση για προσωρινή μετοχή πίστωσης δασμών στο πλαίσιο του FPS ισοδύναμη με 2 % έως 5 % της αξίας FOB των εξαγωγών. Το υπό εξέταση προϊόν περιλαμβάνεται στον πίνακα 1 του προσαρτήματος 37Δ και δικαιούται δασμολογικών πιστώσεων της τάξης του 2 %.

(99)

Το καθεστώς FPS είναι ένα καθεστώς πιστώσεων εξαγωγικών δασμών, δηλαδή μια εταιρεία πρέπει να εξάγει για να είναι επιλέξιμη για παροχές βάσει του καθεστώτος αυτού. Κατά συνέπεια, η εταιρεία προβαίνει στην υποβολή διαδικτυακής αίτησης προς την αρμόδια αρχή μαζί με αντίγραφα της εντολής και του τιμολογίου εξαγωγής, την απόδειξη της τράπεζας που αποδεικνύει την πληρωμή των τελών αίτησης, αντίγραφο των δελτίων αποστολής και/ή τα τραπεζικά πιστοποιητικό για την παραλαβή της πληρωμής ή πιστοποιητικό ξένου εμβάσματος εισαγωγής στην περίπτωση άμεσης διαπραγμάτευσης των εγγράφων. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρωτότυπο των δελτίων αποστολής και/ή τραπεζικά πιστοποιητικά έχουν υποβληθεί για αίτηση χορήγησης παροχών στο πλαίσιο οποιουδήποτε άλλου συστήματος, η εταιρεία μπορεί να υποβάλει αυτοπιστοποιούμενα αντίγραφα που αναφέρουν την αρμόδια αρχή στην οποία έχουν υποβληθεί τα πρωτότυπα έγγραφα. Η διαδικτυακή αίτηση για πιστώσεις στο πλαίσιο του FPS μπορεί να καλύψει ένα μέγιστο αριθμό έως και 50 δελτίων αποστολής.

(100)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, σύμφωνα με τα ινδικά λογιστικά πρότυπα, οι πιστώσεις FPS θεωρούνται, βάσει της αυτοτέλειας των χρήσεων, έσοδο στους εμπορικούς λογαριασμούς, κατά την πλήρωση της εξαγωγικής υποχρέωσης. Αυτές οι πιστώσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή τελωνειακών δασμών επί μεταγενέστερων εισαγωγών όλων των εμπορευμάτων —εκτός των κεφαλαιουχικών αγαθών και των αγαθών για τα οποία υφίστανται περιορισμοί στις εισαγωγές. Τα εμπορεύματα που εισάγονται έναντι των εν λόγω πιστώσεων μπορούν να πωληθούν στην εγχώρια αγορά (υπόκεινται σε φόρο επί των πωλήσεων) ή να χρησιμοποιηθούν κατά διαφορετικό τρόπο. Οι πιστώσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος FPS μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα και ισχύουν για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως.

3.6.4.   Συμπεράσματα σχετικά με το καθεστώς FPS

(101)

Το καθεστώς FPS χορηγεί επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Μια πίστωση FPS αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας, δεδομένου ότι η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί τελικά για να εξουδετερώσει τους εισαγωγικούς δασμούς, μειώνοντας έτσι τα δασμολογικά έσοδα της ινδικής κυβέρνησης που, διαφορετικά, θα εισπράττονταν. Επιπλέον, η πίστωση για το καθεστώς FPS προσπορίζει όφελος στον εξαγωγέα, διότι βελτιώνει τα ρευστά διαθέσιμά του.

(102)

Επιπλέον, το καθεστώς FPS εξαρτάται εκ του νόμου από την επίτευξη εξαγωγικής επίδοσης και, επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(103)

Το καθεστώς αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή σύστημα επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού, διότι δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του παραρτήματος I στοιχείο θ), του παραρτήματος II (ορισμός και κανόνες περί επιστροφής) και του παραρτήματος III (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Ειδικότερα, ο εξαγωγέας δεν έχει υποχρέωση να καταναλώσει πραγματικά κατά τη διαδικασία παραγωγής τα εμπορεύματα που εισάγονται με δασμολογική ατέλεια και το ποσό της πίστωσης δεν υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους πραγματικά χρησιμοποιηθέντες συντελεστές παραγωγής. Επίσης, δεν υπάρχουν άλλα καθεστώτα ή διαδικασίες ώστε να επιβεβαιώνεται ποιοι συντελεστές παραγωγής καταναλώνονται πραγματικά κατά τη διαδικασία παραγωγής του εξαγόμενου προϊόντος ή αν προέκυψε επιπλέον πληρωμή εισαγωγικών δασμών κατά την έννοια του παραρτήματος I στοιχείο θ) και των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Τέλος, οι εξαγωγείς είναι επιλέξιμοι για να χρησιμοποιήσουν το καθεστώς FPS ανεξάρτητα από το αν εισάγουν συντελεστές παραγωγής. Για να έχει δικαίωμα χρησιμοποίησης του καθεστώτος, αρκεί να εξάγει απλώς εμπορεύματα, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει εισαγάγει συντελεστές παραγωγής για την παραγωγή τους. Έτσι, ακόμη και οι εξαγωγείς που προμηθεύονται όλους τους συντελεστές παραγωγής από την τοπική αγορά και δεν εισάγουν προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντελεστές παραγωγής, δικαιούνται επίσης να προσπορίζονται τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς FPS.

3.6.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(104)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή υπολόγισε το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων με βάση το κέρδος που προσπορίζεται ο δικαιούχος, το οποίο διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας της επανεξέτασης. Ως προς αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο δικαιούχος προσπορίστηκε όφελος κατά τη χρονική στιγμή της εξαγωγικής συναλλαγής βάσει αυτού του καθεστώτος. Την εν λόγω στιγμή, η ινδική κυβέρνηση δύναται να παραιτηθεί από τους τελωνειακούς δασμούς, πράξη που αποτελεί χρηματοδοτική συνδρομή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Μόλις οι τελωνειακές αρχές εκδώσουν δελτίο αποστολής για φορτωθέντα εμπορεύματα προς εξαγωγή που αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ποσό της πίστωσης FPS η οποία πρέπει να χορηγηθεί για την εν λόγω εξαγωγική συναλλαγή, οι ΔΑΙ δεν έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν εάν θα χορηγήσουν ή δεν θα χορηγήσουν την επιδότηση. Με βάση τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή θεωρεί κατάλληλο το όφελος που αποκομίζεται από το καθεστώς FPS ως το σύνολο των ποσών επιστροφής που έχουν εισπραχθεί για τις εξαγωγικές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος κατά την περίοδο της έρευνας.

(105)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή καθόρισε ότι τα ποσοστά επιδότησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης ανήλθαν σε 1,66 % για τη Dhunseri και σε 1,27 % για τη Reliance.

3.6.6.   Απόσυρση και αντικατάσταση του καθεστώτος FPS

(106)

Στις 1 Απριλίου 2015 η κυβέρνηση της Ινδίας δημοσίευσε το νέο FTP για την περίοδο 2015-2020. Στο νέο FTP, το καθεστώς FMS, μαζί με τέσσερα άλλα συστήματα, αντικαθίσταται από το «Πρόγραμμα ενθάρρυνσης των εξαγωγών εμπορευμάτων» (MEIS). Το πρόγραμμα MEIS δεν εφαρμόζεται στις εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος, καθώς το PET δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κοινοποιημένων προϊόντων. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, δεν θα πρέπει να επιβληθούν μέτρα όσον αφορά το εν λόγω καθεστώς επιδοτήσεων.

3.7.   Καθεστώς προώθησης της αύξησης των εξαγωγών (IEIS)

(107)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία Dhunseri χρησιμοποίησε το IEIS κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

3.7.1.   Νομικές βάσεις

(108)

Η λεπτομερής περιγραφή του καθεστώτος βρίσκεται στις παραγράφους 3 έως 3.14.4 του FTP και στα κεφάλαια 3 έως 3.8.3 του HOP I 09-14.

3.7.2.   Επιλεξιμότητα

(109)

Από το καθεστώς αυτό μπορούν να επωφεληθούν οι εξαγωγείς που εξήγαγαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2011-12 και του οικονομικού έτους 2012-13.

3.7.3.   Πρακτική εφαρμογή

(110)

Στόχος του καθεστώτος είναι η προώθηση της αύξησης των εξαγωγών. Το καθεστώς αυτό χαρακτηρίζει συγκεκριμένη περιοχή και καλύπτει εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, καθώς και 53 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής.

(111)

Ο εξαγωγέας θα έχει δικαίωμα για προσωρινή μετοχή πίστωσης δασμών 2 % για τη σταδιακή αύξηση κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος επί της αξίας FOB των εξαγωγών. Ο εξαγωγέας θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του για τη χορήγηση της παροχής στο τέλος του σχετικού οικονομικού έτους. Το ύψος της παροχής υπολογίζεται βάσει του συνόλου των κύκλων εργασιών των εξαγωγών που πραγματοποιούνται από τον εξαγωγέα. Η προσωρινή μετοχή δασμολογικής πίστωσης που υπολογίζεται και χορηγείται σε αυτή τη βάση είναι μεταβιβάσιμη. Οι μετοχές αυτές είναι επίσης επιλέξιμες για τον εγχώριο εφοδιασμό και για την πληρωμή των φορολογικών υπηρεσιών.

3.7.4.   Συμπεράσματα σχετικά με το καθεστώς IEIS

(112)

Το καθεστώς IEIS παρέχει επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Μια πίστωση IEIS αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας, δεδομένου ότι η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί τελικά για να εξουδετερώσει τους εισαγωγικούς δασμούς, μειώνοντας έτσι τα δασμολογικά έσοδα της ινδικής κυβέρνησης που, διαφορετικά, θα εισπράττονταν. Επιπλέον, η πίστωση για το καθεστώς IEIS προσπορίζει όφελος στον εξαγωγέα, διότι βελτιώνει τα ρευστά διαθέσιμά του.

(113)

Επιπλέον, το καθεστώς IEIS εξαρτάται εκ του νόμου από την επίτευξη εξαγωγικής επίδοσης και, επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(114)

Το καθεστώς αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή σύστημα επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού, διότι δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του παραρτήματος I στοιχείο θ), του παραρτήματος II (ορισμός και κανόνες περί επιστροφής) και του παραρτήματος III (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Ειδικότερα, ο εξαγωγέας δεν έχει υποχρέωση να καταναλώσει πραγματικά κατά τη διαδικασία παραγωγής τα εμπορεύματα που εισάγονται με δασμολογική ατέλεια και το ποσό της πίστωσης δεν υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους πραγματικά χρησιμοποιηθέντες συντελεστές παραγωγής. Επίσης, δεν υπάρχουν άλλα καθεστώτα ή διαδικασίες ώστε να επιβεβαιώνεται ποιοι συντελεστές παραγωγής καταναλώνονται πραγματικά κατά τη διαδικασία παραγωγής του εξαγόμενου προϊόντος ή αν προέκυψε επιπλέον πληρωμή εισαγωγικών δασμών κατά την έννοια του παραρτήματος I στοιχείο θ) και των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Τέλος, ένας εξαγωγέας είναι επιλέξιμος για να χρησιμοποιήσει το καθεστώς IEIS ανεξάρτητα από το αν εισάγει συντελεστές παραγωγής. Για να έχει δικαίωμα χρησιμοποίησης του καθεστώτος, αρκεί να εξάγει απλώς εμπορεύματα, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει εισαγάγει συντελεστές παραγωγής για την παραγωγή τους. Έτσι, ακόμη και οι εξαγωγείς που προμηθεύονται όλους τους συντελεστές παραγωγής τους από την τοπική αγορά και δεν εισάγουν προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντελεστές παραγωγής δικαιούνται επίσης να προσπορίζονται τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς IEIS.

3.7.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(115)

Η Επιτροπή υπολόγισε το ύψος των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων βάσει του οφέλους που προσπορίστηκε ο αποδέκτης, το οποίο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή διέθεσε αυτό το ποσό επιδότησης (αριθμητής) στον συνολικό κύκλο εργασιών των εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας της επανεξέτασης ως κατάλληλο παρονομαστή, διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(116)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή καθόρισε ότι το ποσοστό επιδότησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης ανήλθε σε 0,74 % για τη Dhunseri.

3.7.6.   Παρατηρήσεις επί της τελικής κοινοποίησης

(117)

Στις παρατηρήσεις τους σχετικά με την τελική κοινοποίηση, η εταιρεία Dhunseri ισχυρίστηκε ότι το καθεστώς είχε λήξει και δεν έχει επανεισαχθεί στο νέο FTP 2015-2020.

(118)

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το καθεστώς δεν είχε εκ νέου εισαχθεί με τη νέα FTP και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, δεν θα πρέπει να επιβληθεί κανένα μέτρο όσον αφορά το καθεστώς IEIS. Η Επιτροπή τροποποίησε το συνολικό ποσοστό επιδοτήσεων που ισχύει για την εταιρεία Dhunseri αναλόγως.

3.8.   Φορολογικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη (Income Tax Incentive for Research and Development — ITIRAD)

(119)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Reliance χρησιμοποίησε ITIRAD κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

3.8.1.   Νομικές βάσεις

(120)

Η λεπτομερής περιγραφή του ITIRAD περιέχεται στο τμήμα 35(2AB) του νόμου για το φόρο εισοδήματος.

3.8.2.   Επιλεξιμότητα

(121)

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιοτεχνολογίας ή της παρασκευής ή παραγωγής κάθε προϊόντος ή είδους, που δεν είναι αντικείμενο ή είδος που ορίζεται στον πίνακα του ενδέκατου προγράμματος, είναι επιλέξιμες για τα οφέλη στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος. Το καθεστώς καλύπτει επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή PET.

3.8.3.   Πρακτική εφαρμογή

(122)

Για κάθε δαπάνη (εκτός από την αγορά γαιών ή ακινήτων) σχετικά με εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης στην επιχείρηση, που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας της Ινδίας, μπορεί να αφαιρείται ποσό ίσο με το 200 % των πραγματικών δαπανών όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος.

3.8.4.   Συμπέρασμα για το ITIRAD

(123)

Το ITIRAD παρέχει επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η έκπτωση φόρου σύμφωνα με το τμήμα 35 (2AB) του νόμου για τον φόρο εισοδήματος αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας, δεδομένου ότι μειώνει τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος που κανονικά θα έπρεπε να καταβληθεί. Επιπλέον, η έκπτωση του φόρου εισοδήματος παρέχει όφελος στην εταιρεία, διότι βελτιώνει τα ρευστά της διαθέσιμα.

(124)

Η διατύπωση του τμήματος 35(2AB) του νόμου για τον φόρο εισοδήματος αποδεικνύει ότι το ITIRAD έχει de jure ατομικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού και συνεπώς είναι αντισταθμίσιμο. Οι όροι συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς δεν βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, ήτοι ουδέτερα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Τα οφέλη στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος μπορούν να αποκομίζουν μόνον ορισμένοι βιομηχανικοί τομείς, καθώς οι ινδικές δημόσιες αρχές δεν κατέστησαν διαθέσιμο αυτό το καθεστώς σε όλους τους τομείς. Αυτός ο περιορισμός αποτελεί ατομικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι η κατηγορία «ομάδα κλάδων παραγωγής», που αναφέρει το άρθρο 4 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού σημαίνει περιορισμό σε ορισμένους τομείς. Αυτός ο περιορισμός δεν είναι οικονομικής φύσεως ούτε έχει οριζόντια εφαρμογή, όπως π.χ. ο συναφής με τον αριθμό των απασχολούμενων ή το μέγεθος της εταιρείας περιορισμός.

3.8.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(125)

Η Επιτροπή υπολόγισε το ποσό της επιδότησης με βάση τη διαφορά μεταξύ του φόρου εισοδήματος για την περίοδο έρευνας της επανεξέτασης ανάλογα με το εάν εφαρμόσθηκαν ή όχι οι διατάξεις του τμήματος 35(2AB) του νόμου για τον φόρο εισοδήματος. Η εν λόγω επιδότηση αφορά όλες τις πωλήσεις, εγχώριες και εξαγωγικές, του υπό εξέταση προϊόντος. Συνεπώς, το ποσό της επιδότησης (αριθμητής) κατανεμήθηκε επί του κύκλου εργασιών της εταιρείας όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν κατά την περίοδο έρευνας της επανεξέτασης ως κατάλληλος παρονομαστής σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(126)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή καθόρισε ότι το ποσοστό επιδότησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης ανήλθε σε 0,04 % για τη Reliance.

3.8.6.   Παρατηρήσεις επί της τελικής κοινοποίησης

(127)

Στις παρατηρήσεις της σχετικά με την τελική κοινοποίηση, η εταιρεία Reliance ισχυρίστηκε ότι, παρά την ανωτέρω επισήμανση ότι το ITIRAD αφορά όλες τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος, η Επιτροπή χρησιμοποίησε μόνο τις εξαγωγικές πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος, ως τον παρονομαστή για τον υπολογισμό του ποσοστού επιδότησης για το εν λόγω καθεστώς.

(128)

Μετά την ανάλυση αυτής της παρατήρησης, η Επιτροπή προέβη σε νέο υπολογισμό του ποσοστού επιδότησης, αναλόγως. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καθόρισε ότι το ποσοστό επιδότησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης ανήλθε σε 0,01 % για την εταιρεία Reliance.

3.9.   Καθεστώς κινήτρων της Δυτικής Βεγγάλης 1999 («WBIS 1999»)

(129)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Dhunseri χρησιμοποίησε το WBIS 1999 κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

3.9.1.   Νομική βάση

(130)

Η λεπτομερής περιγραφή αυτού του καθεστώτος, όπως εφαρμόζεται από την κυβέρνηση της Δυτικής Βεγγάλης (ΚτΔΒ), περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση αριθ. 580-CI/H, της 22ας Ιουνίου 1999, της υπηρεσίας Εμπορίου και Βιομηχανίας της ΚτΔΒ.

3.9.2.   Επιλεξιμότητα

(131)

Οι εταιρείες που δημιουργούν νέα βιομηχανική μονάδα ή προβαίνουν σε ευρεία επέκταση ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης σε περιοχές με καθυστέρηση στην οικονομική ανάπτυξη, είναι επιλέξιμες για να επωφεληθούν στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος. Εντούτοις, υπάρχει πλήρης κατάλογος κλάδων παραγωγής που δεν είναι επιλέξιμοι (αρνητικός κατάλογος) για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα καθεστώτα, και, συνεπώς, και εμποδίζουν εταιρείες ορισμένων τομέων δραστηριοτήτων να επωφελούνται από τα κίνητρα.

3.9.3.   Πρακτική εφαρμογή

(132)

Η πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης χορηγεί σε επιλέξιμες βιομηχανικές επιχειρήσεις κίνητρα υπό μορφή σειράς πλεονεκτημάτων, μεταξύ των οποίων απαλλαγή του κεντρικού φόρου επί των πωλήσεων (Central Sales Tax — «CST») και διαγραφή του κεντρικού φόρου προστιθέμενης αξίας (Central Value Added Tax — «CENVAT») επί των πωλήσεων τελικών προϊόντων, με σκοπό την ενθάρρυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης των οικονομικά καθυστερημένων περιοχών της εν λόγω πολιτείας.

(133)

Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, οι εταιρείες πρέπει να επενδύουν σε περιοχές με οικονομική καθυστέρηση. Οι εν λόγω περιοχές, που αντιπροσωπεύουν ορισμένες εδαφικές ενότητες στη Δυτική Βεγγάλη κατατάσσονται ανάλογα με την οικονομική τους ανάπτυξη σε διαφορετικές κατηγορίες, ενώ, συγχρόνως, είναι ανεπτυγμένες περιοχές που έχουν αποκλειστεί από την εφαρμογή των καθεστώτων παροχής κινήτρων. Τα κύρια κριτήρια για τον υπολογισμό του ποσού των κινήτρων είναι το μέγεθος της επένδυσης και η περιοχή στην οποία έχει εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθεί η επιχείρηση.

3.9.4.   Συμπέρασμα σχετικά με το WBIS 1999

(134)

Το καθεστώς αυτό χορηγεί επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της ΚτΔΒ, δεδομένου ότι τα παρεχόμενα κίνητρα, στην προκειμένη περίπτωση η απαλλαγή CST και η διαγραφή CENVAT επί των πωλήσεων τελικών προϊόντων, μειώνουν τον φόρο εισοδήματος που θα έπρεπε κανονικά να καταβληθεί. Επιπλέον, αυτά τα κίνητρα παρέχουν όφελος στην εταιρεία, διότι βελτιώνουν τη χρηματοοικονομική της κατάσταση, δεδομένου ότι οι φόροι που κανονικά οφείλονταν δεν καταβλήθηκαν.

(135)

Επιπλέον, το καθεστώς αυτό έχει περιφερειακό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) και του άρθρου 4 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, δεδομένου ότι καλύπτει ορισμένες μόνο εταιρείες που έχουν επενδύσει σε ορισμένες γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία της εν λόγω πολιτείας. Δεν καλύπτει εταιρείες εγκατεστημένες εκτός των εν λόγω περιοχών και, επιπλέον, το επίπεδο του οφέλους ποικίλλει ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή.

(136)

Το WBIS 1999 είναι συνεπώς αντισταθμιστικό.

3.9.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(137)

Η Επιτροπή υπολόγισε το ποσό της επιδότησης με βάση το ποσό του φόρου επί των πωλήσεων και του CENVAT επί των πωλήσεων τελικών προϊόντων που οφείλεται κανονικά για την περίοδο έρευνας επανεξέτασης, και το οποίο δεν εξοφλήθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, τα συνολικά ποσά επιδότησης (αριθμητής) κατανεμήθηκαν στο σύνολο των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο έρευνας επανεξέτασης ως ο ενδεδειγμένος παρονομαστής, διότι η επιδότηση δεν εξαρτάται από τις εξαγωγές και δεν χορηγήθηκε αναφορικά με τις ποσότητες που κατασκευάστηκαν, παράχθηκαν, εξήχθησαν ή μεταφέρθηκαν.

(138)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή καθόρισε ότι το ποσοστό επιδότησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης ανήλθε σε 0,09 % για τη Dhunseri.

3.9.6.   Λήξη του δικαιώματος παροχών στα πλαίσια WBIS 1999

(139)

Η εταιρεία Dhunseri ήταν επιλέξιμη για να επωφεληθεί από το καθεστώς για ένδεκα έτη μετά την επιλέξιμη μεγάλης κλίμακας επέκταση της παραγωγικής ικανότητας. Το δικαίωμα αυτό έληξε και δεν ανανεώθηκε κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2014. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, το καθεστώς δεν προσπορίζει πλέον κανένα όφελος για την εταιρεία Dhunseri.

(140)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, δεν θα πρέπει να επιβληθούν μέτρα όσον αφορά το εν λόγω καθεστώς επιδοτήσεων.

4.   ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΙΜΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

(141)

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το περιθώριο επιδότησης που καθορίστηκε για την εταιρεία Dhunseri με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2005 του Συμβουλίου ήταν 13,9 % και ότι το περιθώριο επιδότησης που καθορίστηκε για την εταιρεία Reliance από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 906/2011 του Συμβουλίου ήταν 10,7 %.

(142)

Κατά τη διάρκεια της παρούσας μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, εκφραζόμενο κατ' αξίαν, σε 3,2 % για την εταιρεία Dhunseri και 6,2 % για την Reliance.

Πίνακας 1

Συντελεστές των επιδοτήσεων για τα επιμέρους αντισταθμισμένα συστήματα

 

AAS

DDS

EPCGS

ITIRAD

ΣΥΝΟΛΟ

Dhunseri

3,27 %

3,2 %

Reliance

4,67 %

1,09 %

0,43 %

0,01 %

6,2 %

(143)

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα που επιβλήθηκαν σε εισαγωγές PET από την Ινδία, που είναι σε ισχύ επί του παρόντος, συνίστανται σε ειδικούς δασμούς. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι συγκεκριμένοι αντισταθμιστικοί δασμοί ανέρχονται σε 35,69 ευρώ/τόνο για την εταιρεία Dhunseri και 69,39 EUR/τόνο για τη Reliance.

5.   ΜΟΝΙΜΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

(144)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού εξετάστηκε κατά πόσον οι περιστάσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση άλλαξαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

(145)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, οι αιτούντες εξακολουθούσαν να αποκομίζουν οφέλη από αντισταθμίσιμη επιδότηση από τις δημόσιες αρχές της Ινδίας. Επιπροσθέτως, το ποσοστό της επιδότησης που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της παρούσας επανεξέτασης είναι χαμηλότερο από εκείνο που διαπιστώθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2005 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 906/2011 αντίστοιχα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία ότι τα αντισταθμισμένα καθεστώτα θα διακοπούν ή νέα συστήματα θα εισαχθούν στο προσεχές μέλλον.

(146)

Δεδομένου ότι αποδείχτηκε ότι οι αιτούντες λαμβάνουν μικρότερη επιδότηση από πριν και είναι πιθανόν να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν επιδοτήσεις μικρότερου ύψους από αυτό που είχε διαπιστωθεί στην τελευταία έρευνα επανεξέτασης, συμπεραίνεται ότι η συνέχιση των υφιστάμενων μέτρων είναι υψηλότερη από την αντισταθμίσιμη ζημιογόνο επιδότηση και ότι το επίπεδο των μέτρων θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα αποτελέσματα.

6.   ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

(147)

Η Dhunseri ενημέρωσε την Επιτροπή ότι, στις 1 Απριλίου 2014, ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης, η επωνυμία της άλλαξε σε Dhunseri Petrochem Limited.

(148)

Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η αναδιοργάνωση και η αλλαγή της ονομασίας δεν έχει ουσιώδη αντίκτυπο στην παρούσα επανεξέταση, καθώς η εταιρεία λειτουργούσε ήδη τα τμήματα τσαγιού και πετροχημικών ως δύο ξεχωριστές μονάδες εντός της εταιρείας, με δύο χωριστούς λογαριασμούς.

(149)

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή επωνυμίας δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο τα παρόντα συμπεράσματα.

7.   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(150)

Μετά την τελική γνωστοποίηση τόσο η εταιρεία Dhunseri όσο και η Reliance υπέβαλαν προτάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. Και οι δύο προσφορές απορρίφθηκαν, δεδομένου ότι η φύση της επιδότησης δημιουργεί μια κατάσταση κατά την οποία η εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης ελάχιστης τιμής εισαγωγής θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιδοτήσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το επίπεδο των επιδοτήσεων στα πλαίσια του DDS, το οποίο χρησιμοποιείται και από τις δύο εταιρείες, εξαρτάται από την αξία FOB των εξαγόμενων υπό αυτό το καθεστώς προϊόντων. Επιπλέον, η δομή και των δύο εταιρειών και των ομίλων τους θα καθιστούσε ανεφάρμοστη την αποτελεσματική παρακολούθηση της ανάληψης υποχρέωσης.

(151)

Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 (13),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η σχετική γραμμή στον πίνακα σχετικά με την εταιρεία Dhunseri Petrochem & Tea Limited στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 461/2013 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Χώρα

Εταιρεία

Αντισταθμιστικός δασμός (ευρώ/τόνο)

Πρόσθετος κωδικός TARIC

«Ινδία

Dhunseri Petrochem Limited

35,69

A585»

Η σχετική γραμμή στον πίνακα σχετικά με την εταιρεία Dhunseri Petrochem & Tea Limited στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 461/2013 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Χώρα

Εταιρεία

Αντισταθμιστικός δασμός (ευρώ/τόνο)

Πρόσθετος κωδικός TARIC

«Ινδία

Reliance Industries Ltd

69,39

A181»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2015

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2603/2000 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου, καταγωγής Ινδίας, Μαλαισίας και Ταϋλάνδης, και την περάτωση της διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου, καταγωγής Ινδονησίας, Δημοκρατίας της Κορέας και Ταϊβάν (ΕΕ L 301 της 30.11.2000, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1645/2005 του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2603/2000 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων τερεφθαλικών πολυαιθυλενίων καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας (ΕΕ L 266 της 11.10.2005, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 193/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 2007, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ), καταγωγής Ινδίας, ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξεως ισχύος δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2026/97 (ΕΕ L 59 της 27.2.2007, σ. 34).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1286/2008 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 193/2007 σχετικά με την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) καταγωγής Ινδίας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 192/2007 σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας (ΕΕ L 340 της 19.12.2008, σ. 1).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 906/2011 του Συμβουλίου, της 2ας Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 193/2007 σχετικά με την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) καταγωγής Ινδίας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 192/2007 σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας (ΕΕ L 232 της 9.9.2011, σ. 19).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2012 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2012, για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET), καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας (ΕΕ L 168 της 28.6.2012, σ. 6).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 461/2013 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) καταγωγής Ινδίας ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 (ΕΕ L 137 της 23.5.2013, σ. 1).

(9)  Απόφαση 2000/745/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2000, για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν σε σχέση με τις διαδικασίες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας, Ινδονησίας, Μαλαισίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Ταϊβάν και Ταϊλάνδης (ΕΕ L 301 της 30.11.2000, σ. 88).

(10)  Εκτελεστική απόφαση 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για κατάργηση της απόφασης 2000/745/ΕΚ για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν σε σχέση με τις διαδικασίες αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας (ΕΕ L 59 της 28.2.2014, σ. 35).

(11)  Ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας (ΕΕ C 171 της 6.6.2014, σ. 11).

(12)  Ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας (ΕΕ C 250 της 1.8.2014, σ. 11).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51).