1.7.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 169/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1017 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2015

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 172 και 173, το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 182 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου των επενδύσεων στην Ένωση. Οι επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 15 % σε σχέση με την κορύφωση που εμφάνισαν το 2007. Η Ένωση πλήττεται ειδικότερα από έλλειψη επενδύσεων που οφείλεται στους δημοσιονομικούς περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη μέλη και από ατροφική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να επικρατεί αβεβαιότητα στην αγορά αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της οικονομίας. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων, η οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, έχει επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα, και ενδέχεται να αποτρέψει την υλοποίηση των στόχων και επιδιώξεων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι επενδύσεις στην Ευρώπη πρέπει να γίνουν πιο ελκυστικές, όσον αφορά επίσης τις επενδύσεις στις υποδομές μιας σύγχρονης οικονομίας βασισμένης στη γνώση.

(2)

Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση για την αναστροφή του φαύλου κύκλου που προκλήθηκε από την έλλειψη επενδύσεων και τις αυξανόμενες περιφερειακές ανισότητες, και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην οικονομία της Ένωσης, ενώ η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος στα κράτη μέλη θα μπορούσε να τονώσει την οικονομική ανάκαμψη. Σε συνδυασμό με μια νέα ώθηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, οι αποτελεσματικές και οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και η δημοσιονομική ευθύνη, συνιστούν ένα μέσο για να δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος όπου τα επενδυτικά έργα συμβάλλουν στη στήριξη της απασχόλησης και της ζήτησης και οδηγούν σε διατηρούμενη μείωση του παραγωγικού χάσματος καθώς και σε αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού. Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ενισχυμένο από συνεισφορές των κρατών μελών, πρέπει να συμπληρώνει τη συνολική στρατηγική για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και προσέλκυση επενδύσεων.

(3)

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του ΕΤΣΕ στην απασχόληση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούν αποτελεσματικές και οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να αναλαμβάνουν πρόσθετες πρωτοβουλίες, όπως προγράμματα κατάρτισης και ενεργές πολιτικές αγοράς εργασίας, να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση, και να επενδύουν σε στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές σύμφωνα με τη δέσμη κοινωνικών επενδύσεων του 2013. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν πρόσθετες δραστηριότητες, όπως ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα κατάρτισης για την προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις ανάγκες των τομέων που επωφελούνται από το ΕΤΣΕ, εξατομικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες για να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις να επεκταθούν και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας, καθώς και υποστήριξη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους.

(4)

Η G20, μέσω της πρωτοβουλίας για παγκόσμιες υποδομές, έχει αναγνωρίσει τη σημασία των επενδύσεων για την τόνωση της ζήτησης και την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης και έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία συνθηκών που διευκολύνουν υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων.

(5)

Στη διάρκεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ένωση κατέβαλε προσπάθειες για την προαγωγή της ανάπτυξης, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που παρατίθενται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», οι οποίες θέτουν σε εφαρμογή μια προσέγγιση για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενίσχυσε επίσης τον ρόλο της στην παρότρυνση και προώθηση των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων με μια αύξηση κεφαλαίου τον Ιανουάριο του 2013. Απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη αντιμετώπιση των επενδυτικών και μακροοικονομικών αναγκών της Ένωσης και να προωθηθεί η αποδοτική χρήση και διοχέτευση της ρευστότητας της αγοράς στη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών έργων.

(6)

Στις 15 Ιουλίου 2014, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αφορούσαν την κινητοποίηση «μέχρι και 300 δισεκατομμυρίων EUR σε πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία κατά τα προσεχή τρία έτη» για την τόνωση των επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

(7)

Στις 26 Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (Επενδυτικό σχέδιο), στην οποία προβλεπόταν η δημιουργία του ΕΤΣΕ, μιας διαφανούς πύλης επενδυτικών έργων σε ενωσιακό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων), και ενός κόμβου επενδυτικών συμβουλών (Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών), ενώ επίσης τονιζόταν μια ατζέντα για την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

(8)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης Δεκεμβρίου 2014 ανέφερε στα συμπεράσματά του ότι «η τόνωση των επενδύσεων και η αντιμετώπιση της αποτυχίας των αγορών στην Ευρώπη αποτελούν σημαντική πρόκληση από άποψη πολιτικής» και τόνισε ότι «η νέα έμφαση στις επενδύσεις, σε συνδυασμό με τη δέσμευση των κρατών μελών να εντατικοποιήσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να επιδιώξουν φιλοαναπτυξιακή δημοσιονομική εξυγίανση, θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη». Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε «να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στον Όμιλο ΕΤΕπ με στόχο την κινητοποίηση 315 δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις κατά την περίοδο 2015-2017», και κάλεσε τον Όμιλο ΕΤΕπ «να εγκαινιάσει δραστηριότητες χρησιμοποιώντας ίδιους πόρους από τον Ιανουάριο του 2015». Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης ότι «το ΕΤΣΕ θα συμπληρώσει τα εν εξελίξει προγράμματα της ΕΕ και τις παραδοσιακές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, έχοντας πρόσθετο χαρακτήρα σε σχέση με αυτά».

(9)

Στις 13 Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» στην οποία εκθέτει λεπτομερώς πως θα εφαρμόσει τους κανόνες αυτούς.

(10)

Στις 24 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή δήλωσε ότι «με την επιφύλαξη των προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη, είτε από ένα κράτος μέλος, είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που έχουν ταξινομηθεί στον τομέα της γενικής κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό ενός κράτους μέλους, στο ΕΤΣΕ, ή θεματικές ή διακρατικές επενδυτικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει κατ’ αρχήν να θεωρούνται έκτακτα μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου (4) και του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου (5)».

(11)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αποτελεί τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής με στόχο την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και τη μείωση των επενδυτικών χασμάτων στην Ένωση. Η στρατηγική στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ένωση. Η στρατηγική θα πρέπει να τονώνει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάκαμψη και να συμβάλλει στον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε ολόκληρη την Ένωση. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να θεωρείται συμπληρωματικό προς όλες τις άλλες ενέργειες που απαιτούνται για τη μείωση των επενδυτικών χασμάτων στην Ένωση και ως μέσο προώθησης νέων επενδύσεων, όταν λειτουργεί ως ταμείο εγγυήσεων.

(12)

Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, την εξασφάλιση της μη διακριτικής μεταχείρισης ανεξαρτήτως του αν τα έργα είναι υπό ιδιωτική ή δημόσια διαχείριση, την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση της κανονιστικής προβλεψιμότητας. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015: νέο ξεκίνημα», θεωρεί ως πολιτική της προτεραιότητα την «ελάφρυνση του κανονιστικού φόρτου με παράλληλη διατήρηση των υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος και επιλογών για τους καταναλωτές» και δηλώνει ότι θα «εξετάσει λεπτομερώς τους κανόνες για να διασφαλίσει ότι συμβάλλουν στο πρόγραμμα δράσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη». Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν αυτό το καθήκον χωρίς καθυστέρηση. Το έργο του ΕΤΣΕ και οι επενδύσεις στην Ένωση εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το εν λόγω συνοδευτικό έργο.

(13)

Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών στη χρηματοδότηση και υλοποίηση στρατηγικών, μετασχηματιστικών και παραγωγικών επενδύσεων υψηλής οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας, που συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων πολιτικής της Ένωσης όπως αυτοί που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9). Θα πρέπει να έχει ως στόχο να δώσει άμεση ώθηση στην οικονομία της Ένωσης και να βελτιώσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και άλλων οντοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, για να μειωθεί η ανεργία και να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη στην Ένωση.

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει συνεπώς να υποστηρίζει στρατηγικές επενδύσεις όπως -μεταξύ άλλων- έργα κοινού ενδιαφέροντος που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και των ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και των ενεργειακών διασυνδέσεων, και της ψηφιακής υποδομής, να επεκτείνει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να αυξάνει την απόδοση της ενέργειας και των πόρων, να αναπτύξει και να εκσυγχρονίσει τον τομέα της ενέργειας σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των εν λόγω τομέων και την αξιοποίηση πιθανών συνεργειών μεταξύ τους. Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης έργα κοινού ενδιαφέροντος σε θέματα αστικής και αγροτικής ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής και σε θέματα περιβάλλοντος και φυσικών πόρων· έργα τα οποία ενισχύουν την ευρωπαϊκή επιστημονική και τεχνολογική βάση και ωφελούν την κοινωνία, προωθώντας, παράλληλα, την καλύτερη αξιοποίηση του οικονομικού και βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των ερευνητικών υποδομών, και των δοκιμαστικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων επίδειξης, και έργα που προωθούν το ανθρώπινο δυναμικό, τον πολιτισμό και την υγεία. Με κίνητρα βασισμένα στην αγορά και με την προσθετικότητα που παρέχει το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το ΕΤΣΕ στοχεύει σε κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμα έργα χωρίς εκ των προτέρων κατανομή κονδυλίων σε τομεακό ή περιφερειακό επίπεδο, κυρίως για την αντιμετώπιση υψηλών επενδυτικών αναγκών ή αδυναμιών της αγοράς.

Ταυτόχρονα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει περιβαλλοντικώς φιλικά έργα και να ευνοεί κλάδους και τεχνολογίες με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, και να συμβάλλει στη μετάβαση σε μια οικολογικά προσανατολισμένη, βιώσιμη και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία. Μέσω της υπέρβασης των υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της Ένωσης και της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να έχει ως στόχο τη συμβολή στην ενίσχυση του δυναμικού ανταγωνιστικότητας, έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης, καθώς και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, και την υποστήριξη μιας αποδοτικής ως προς την ενέργεια και τους πόρους μετάβασης, και όσον αφορά την υποδομή, σε μια βιώσιμη κυκλική οικονομία, βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω της δημιουργίας σταθερών και δίκαια αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε έργα οποιουδήποτε μεγέθους, που προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, ιδίως όταν τα εν λόγω έργα έχουν τη μέγιστη αυξητική αξία, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Για την επίτευξη των γενικών στόχων του παρόντος κανονισμού, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 170, 173 και 179 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 194 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

(14)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει έργα στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Οι επενδύσεις που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στην υλοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων και πολιτικών της Ένωσης και των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Θα πρέπει να υποστηρίζουν την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010.

(15)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει αναπτυξιακά έργα του τομέα της ενέργειας. Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένα στρατηγικό πλαίσιο για μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή», η Επιτροπή τόνισε τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης ως πηγής ενέργειας και ανέφερε σαφώς ότι το ΕΤΣΕ «παρέχει μια ευκαιρία για τη μόχλευση σημαντικών επενδύσεων στην ανακαίνιση κτιρίων». Έχει αναγνωριστεί ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση θα δημιουργήσουν έως και δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 και πιθανώς άλλες δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2030. Προκειμένου το ΕΤΣΕ να εκπληρώσει τον σκοπό του, ο οποίος συνίσταται στη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την προώθηση ανθεκτικών οικονομικών εξελίξεων και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, χρειάζεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει έργα σύμφωνα με τις επιδιώξεις της Ένωσης για την ενέργεια, το κλίμα και την απόδοση, που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στο Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

(16)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει σχέδια για την ανάπτυξη των υποδομών και του εξοπλισμού μεταφορών, και των καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών. Η στήριξη του ΕΤΣΕ στις υποδομές των μεταφορών θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 με την δημιουργία νέων ή τη συμπλήρωση υπαρχουσών υποδομών, καθώς και με τον εκσυγχρονισμό και την αποκατάσταση υφισταμένων εγκαταστάσεων, επιτρέποντας παράλληλα τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας στον εν λόγω τομέα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συνεργατικά έργα που ενισχύουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των τομέων των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, καθώς και στα σχέδια έξυπνων και βιώσιμων αστικών μεταφορών.

(17)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε οντότητες που έχουν μέχρι και 3 000 εργαζομένους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και τις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση θα πρέπει να ωφελήσει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών τεχνοβλαστών, επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

(18)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει σχέδια για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένων έργων κοινού ενδιαφέροντος που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής υποδομής.

(19)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει έργα στους τομείς του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των πόρων, μεταξύ άλλων στον τομέα των φυσικών πόρων.

(20)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει έργα στους τομείς του ανθρώπινου κεφαλαίου, του πολιτισμού και της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των έργων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων ΤΠΕ και της ψηφιακής εκπαίδευσης, καθώς και έργα στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, στον τουρισμό και στους κοινωνικούς τομείς. Στην περίπτωση επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς, θα πρέπει να υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση, που να επιδεικνύει πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αυταξία της παιδείας και του πολιτισμού.

(21)

Πολλές ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια για να προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να βοηθήσει τις εν λόγω επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις κεφαλαιακές ανεπάρκειες, τις αποτυχίες της αγοράς και τον χρηματοπιστωτικό κερματισμό που διαμορφώνει άνισους όρους ανταγωνισμού μέσα στην Ένωση, επιτρέποντας στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), καθώς και στις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, τις επενδυτικές πλατφόρμες ή τα επενδυτικά ταμεία να παρέχουν άμεσες και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς και εγγυήσεις για υψηλής ποιότητας τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα προϊόντα που χορηγούνται για την επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ.

(22)

Το ΕΤΣΕ θα συσταθεί στο πλαίσιο της ΕΤΕπ. Το έργο του ΕΤΣΕ όσον αφορά την παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ, μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και άλλες οντότητες θα υλοποιηθεί κυρίως μέσω του ΕΤΕ.

(23)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων και των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα. Το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά ή προϊόντα που διατίθενται από εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως καταλύτης για την ιδιωτική χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς, ώστε να εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και στρατηγική χρήση των δημόσιων κονδυλίων, και θα πρέπει να ενεργεί ως μέσο περαιτέρω ενίσχυσης της συνοχής σε ολόκληρη την Ένωση.

(24)

Για να προστατεύονται καλύτερα και να προσφέρουν εμπορικά και οικονομικά οφέλη οι πρωτοβουλίες που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση, θα πρέπει να τηρούνται, όπου είναι δυνατόν, από τους συμμετέχοντες στα έργα του ΕΤΣΕ μια σειρά από κανόνες που έχουν οριστεί με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία 2014-2020, που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, σχετικά με την αξιοποίηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους μέσω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

(25)

Ο αντίκτυπος του ΕΤΣΕ στη δημιουργία απασχόλησης και, όπου είναι δυνατόν, στην ποιότητά της θα πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά μέσω ετήσιας αξιολόγησης, σε συγκεντρωτική βάση, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(26)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει προσθετικότητα βοηθώντας στην αντιμετώπιση αποτυχιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων και στηρίζοντας δραστηριότητες οι οποίες, κατά την περίοδο στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση που συστήνεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού (εγγύηση της ΕΕ), δεν θα είχε σταθεί δυνατό να υλοποιηθούν, τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό, από την ΕΤΕπ, το ΕΤΕ ή μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης χωρίς στήριξη από το ΕΤΣΕ. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΣΕ θα πρέπει κατά κανόνα να στοχεύει σε έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τα έργα που στηρίζονται από συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ.

(27)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε επενδύσεις που αναμένεται να είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες με βάση ανάλυση κόστους οφέλους πραγματοποιηθείσα σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα. Παράλληλα, οι επενδύσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ.

(28)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε επενδύσεις με βαθμό κατάλληλου κινδύνου κατά κανόνα υψηλότερο από αυτόν των συνήθων πράξεων της ΕΤΕπ, παραμένοντας συνεπές προς τις πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και τηρώντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ.

(29)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη δομή διακυβέρνησης, η λειτουργία της οποίας θα πρέπει να είναι ανάλογη με τον μοναδικό σκοπό να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. Η συγκεκριμένη δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, έναν εκτελεστικό διευθυντή και μια επιτροπή επενδύσεων. Δεν θα πρέπει να θίγει ή να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων της ΕΤΕπ, ούτε να υποκαθιστά τα διοικητικά της όργανα. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει ιδιαίτερα να καθορίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό του ΕΤΣΕ και τους κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία του. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ και να εκτελεί τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων.

(30)

Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για δυνητικά έργα και για τις δραστηριότητες με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα ή επενδυτικές πλατφόρμες με διαφάνεια και ανεξαρτησία. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από οκτώ ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι να αντιπροσωπεύουν ευρύ φάσμα πραγματογνωσίας όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, και τον εκτελεστικό διευθυντή. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση των στόχων του ΕΤΣΕ και να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την τήρηση από τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(31)

Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να χορηγήσει εγγύηση της ΕΕ η οποία δεν θα πρέπει ποτέ να υπερβεί τα 16 000 000 000 EUR. Όταν παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική κάλυψη θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών δεσμεύσεων. Αναμένεται ότι όταν η εγγύηση της ΕΕ συνδυαστεί με τα 5 000 000 000 EUR που θα καταβάλει η ΕΤΕπ, η στήριξη του ΕΤΣΕ θα αποφέρει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 60 800 000 000 EUR από την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Το ποσό των 60 800 000 000 EUR με τη στήριξη του ΕΤΣΕ αναμένεται να αποφέρει περαιτέρω συνολικές επενδύσεις 315 000 000 000 EUR στην Ένωση μέσα σε τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η συμμετοχή των κρατών μελών στην εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου είναι επιθυμητή για την αύξηση του αντικτύπου του. Οι εγγυήσεις που συνδέονται με έργα ολοκληρωθέντα χωρίς κατάπτωση εγγύησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για στήριξη νέων δραστηριοτήτων.

(32)

Μέσα σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση με ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση θα πρέπει να διευκρινίζει κατά πόσον το ΕΤΣΕ επιτυγχάνει τους στόχους του και κατά πόσον ένα ειδικό καθεστώς υποστήριξης των επενδύσεων στην Ένωση είναι δικαιολογημένο. Ειδικότερα, η έκθεση θα πρέπει να αξιολογεί την επίτευξη των γενικών στόχων του παρόντος κανονισμού, την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και να περιλαμβάνει αξιολόγηση της προσθετικότητας που παρέχεται από το ΕΤΣΕ, του προφίλ κινδύνου των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, και του μακροοικονομικού αντικτύπου του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου του στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Αν από την έκθεση προκύπτει ότι η διατήρηση ενός καθεστώτος στήριξης των επενδύσεων είναι δικαιολογημένη, η Επιτροπή θα πρέπει, όπου απαιτείται, να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό νέας επενδυτικής περιόδου, τη διασφάλιση της συνέχειας των επενδύσεων και επαρκούς χρηματοδότησης. Αν από την έκθεση προκύψει ότι το ΕΤΣΕ δεν επιτυγχάνει τους στόχους του και ότι η διατήρηση ενός καθεστώτος στήριξης των επενδύσεων δεν είναι δικαιολογημένη, η Επιτροπή θα πρέπει, όπου απαιτείται, να υποβάλει πρόταση για την εξασφάλιση του ομαλού τερματισμού του ΕΤΣΕ με διατήρηση της εγγύησης της ΕΕ για τις δραστηριότητες που έχουν ήδη εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(33)

Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτεί τις πράξεις του ΕΤΣΕ μέσω της έκδοσης τίτλων στην αγορά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κοινοποίησε την απόφασή της να περιλάβει τα ομόλογα της ΕΤΕπ στον κατάλογο των ομολόγων που είναι επιλέξιμα για αγορά στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου τομέα (PSPP).

(34)

Για να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος των 315 000 000 000 EUR μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, θα πρέπει οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, καθώς και οι επενδυτικές πλατφόρμες και τα επενδυτικά ταμεία, να διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο, έχοντας τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ, στον εντοπισμό βιώσιμων έργων, στην ανάπτυξη και, όπου απαιτείται, στον συνδυασμό έργων και στην προσέλκυση πιθανών επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να συσταθεί μια διακρατική πλατφόρμα για την προώθηση διασυνοριακών έργων ή ομάδας έργων μεταξύ των κρατών μελών.

(35)

Οι επενδυτικές πλατφόρμες μπορούν να φέρνουν σε επαφή, όπου είναι σκόπιμο, συνεπενδυτές, δημόσιες αρχές, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς κατάρτισης και ερευνητικούς φορείς, τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και άλλους σχετικούς παράγοντες σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

(36)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω αύξηση των πόρων του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών. Άλλα τρίτα μέρη όπως φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, περιφερειακές τράπεζες ή δημόσιοι οργανισμοί που ανήκουν ή ελέγχονται από κράτη μέλη, οντότητες του ιδιωτικού τομέα και οντότητες εκτός Ένωσης, θα πρέπει επίσης να μπορούν να συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ, αν συμφωνεί σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Η συμμετοχή τρίτων μερών στο ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να συνεπάγεται τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα σε σχέση με τη δομή διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ.

(37)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει οντότητες που διαχειρίζονται έργα στην Ένωση να συνεργάζονται ή να εντείνουν τη συνεργασία τους με εταίρους από τρίτες χώρες.

(38)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει ιδιωτικές δομές κεφαλαίων, όπως τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ). Τα ΕΜΕΚ που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) επικεντρώνονται σε μακροπρόθεσμες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που τους επιτρέπουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο στην παροχή ενός συμπληρωματικού φορέα για την παροχή δημόσιων ή ιδιωτικών/δημοσίων επενδύσεων για την ευρύτερη οικονομία. Με την επικέντρωσή τους σε κατηγορίες μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων, τα ΕΜΕΚ μπορούν να επιτελούν τον ρόλο τους ως μέσου προτεραιότητας για την πραγμάτωση του Επενδυτικού Σχεδίου. Η Επιτροπή θα πρέπει να ιεραρχήσει και να εξορθολογίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζει όσον αφορά τις αιτήσεις των ΕΜΕΚ για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

(39)

Τα τρίτα μέρη θα πρέπει να δύνανται να συγχρηματοδοτούν έργα με το ΕΤΣΕ είτε σε βάση μεμονωμένου έργου ή μέσω επενδυτικών πλατφορμών.

(40)

Προκειμένου να κινητοποιηθούν επενδύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, η ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγεί εγγύηση με αντεγγύηση την εγγύηση της ΕΕ σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, επενδυτικές πλατφόρμες ή ταμεία, επιδιώκοντας, όπου είναι σκόπιμο την κεφαλαιακή ελάφρυνση. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να θεωρούνται δραστηριότητες του ΕΤΣΕ.

(41)

Στο πλαίσιο του γενικού σκοπού της εξασφάλισης ενός κανονιστικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για επενδύσεις, και δεδομένου ότι τα περιουσιακά στοιχεία υποδομής έχουν ισχυρό ιστορικό αθέτησης υποχρεώσεων και ανάκτησης και ότι η χρηματοδότηση έργων υποδομής μπορεί να θεωρηθεί μέσο για τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων θεσμικών επενδυτών, η μεταχείριση των επενδύσεων σε υποδομή, όπως προβλέπεται σήμερα στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία περί προληπτικής εποπτείας, θα πρέπει να επανεξεταστεί.

(42)

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό και επιπρόσθετο προς τα τρέχοντα περιφερειακά, εθνικά και ενωσιακά προγράμματα, καθώς και προς τις υπάρχουσες πράξεις και δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η πλήρης αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων και κατανεμημένων πόρων της Ένωσης δυνάμει των υφιστάμενων κανόνων. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να κάνουν χρήση οποιουδήποτε τύπου ενωσιακής χρηματοδότησης ώστε να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων που στηρίζονται με την εγγύηση της ΕΕ, και να υποστηρίζουν εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, επενδυτικές πλατφόρμες ή ταμεία. Η ευελιξία της συγκεκριμένης προσέγγισης θα πρέπει να μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών στους επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το ΕΤΣΕ.

(43)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους, τις αρχές και τους κανόνες του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται στα εν λόγω ταμεία, και ειδικότερα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) και των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίζει ότι η χρήση των μέσων της Ένωσης, σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ βάσει της εγγύησης της ΕΕ επιτρέπει κατάλληλο επίπεδο συμπληρωματικότητας και συνέργειας.

(44)

Λόγω της ανάγκης για επείγουσα δράση εντός της Ένωσης, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ ενδέχεται να έχουν χρηματοδοτήσει πρόσθετα έργα, εκτός από τα συνήθη, κατά τη διάρκεια του 2015 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τη σύναψη της συμφωνίας ΕΤΣΕ και τους πρώτους διορισμούς όλων των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων και του εκτελεστικού διευθυντή. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να είναι δυνατόν τα εν λόγω πρόσθετα έργα να συμπεριληφθούν στην κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ εφόσον πληρούν τα ουσιαστικά κριτήρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(45)

Η διαχείριση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μέτρων ελέγχου και μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, καθώς και με τους συναφείς κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το Ελεγκτικό Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένης της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της 27ης Οκτωβρίου 2003.

(46)

Δεδομένου ότι το ελεγκτικό έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστά σημαντική βάση για τη διαδικασία απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 319 ΣΛΕΕ, θα πρέπει στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού να διασφαλίζεται πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 287 ΣΛΕΕ.

(47)

Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά και να υποβάλλει εκθέσεις για τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ με σκοπό την εκτίμηση της συνάφειας, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου τους, συμπεριλαμβανομένων της προσθετικότητας και της προστιθέμενης αξίας τους, και τον εντοπισμό πτυχών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν μελλοντικές δραστηριότητες. Οι αξιολογήσεις αυτές καθώς και οι σχετικές εκθέσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να συμβάλλουν στη λογοδοσία και την ανάλυση της βιωσιμότητας.

(48)

Κατά την εφαρμογή των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών και των άλλων σχετικών κανόνων δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την ανάγκη για την αποφυγή κάθε μορφής διάκρισης, ιδίως όσον αφορά την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει ιδίως να λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

(49)

Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που θα διενεργούνται μέσω του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την εκπόνηση και επεξεργασία σχεδίων σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση την πραγματογνωσία της Επιτροπής, της ΕΤΕπ, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης όσον αφορά θέματα τεχνικής βοήθειας για επενδύσεις εντός της Ένωσης και να ενισχυθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας στους φορείς υλοποίησης έργων σε τοπικό επίπεδο. Οι νέες υπηρεσίες του ΕΚΕΣ θα πρέπει να παρέχονται επιπλέον των ήδη προβλεπομένων στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, χωρίς να επηρεάζονται, επομένως, κατ’ ουδένα τρόπο το επίπεδο και οι δυνατότητες της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς. Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να παρέχει δωρεάν πραγματογνωσία στους φορείς υλοποίησης δημόσιων έργων, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση. Όπου είναι δυνατόν, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με παρόμοιες δομές σε εθνικό, περιφερειακό ή υπο-εθνικό επίπεδο. Τα τέλη που χρεώνονται στις ΜΜΕ για την τεχνική βοήθεια που παρέχει ο ΕΚΕΣ επιπλέον των υφισταμένων προγραμμάτων της Ένωσης θα πρέπει να έχουν ανώτατο όριο το ένα τρίτο του κόστους τους. Η ΕΤΕπ θα πρέπει επίσης να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και στη συνέχεια κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με τα τέλη που εισπράττει και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ, προκειμένου να είναι δυνατή η ουσιαστική αξιολόγηση των χρηματοδοτικών αναγκών, μέσα στα πλαίσια του ανώτατου ετήσιου ορίου των 20 000 000 EUR.

(50)

Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει ειδικότερα να αξιοποιεί ορθές πρακτικές στα υφιστάμενα προγράμματα, όπως το ELENA (Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας), το ΕΕΕF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης), το JEREMIE (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για πολύ μικρές έως και μεσαίες επιχειρήσεις), το ειδικό μέσο JASPERS (Κοινή βοήθεια για τη στήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες), το JESSICA (Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) και το JASMINE (Κοινή δράση για την υποστήριξη των ιδρυμάτων μικροχρηματοδότησης στην Ευρώπη).

(51)

Για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με την εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ, θα πρέπει να δημιουργηθεί ταμείο εγγυήσεων (ταμείο εγγυήσεων) το οποίο θα πρέπει να συσταθεί με σταδιακές πληρωμές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Το ταμείο θα πρέπει στη συνέχεια να λαμβάνει επίσης έσοδα από έργα υποστηριζόμενα από το ΕΤΣΕ και ποσά ανακτώμενα από υπερήμερους οφειλέτες, εφόσον το ταμείο έχει ήδη καταβάλει την εγγύηση προς την ΕΤΕπ. Πλεονάσματα του ταμείου εγγυήσεων λόγω προσαρμογής του ποσού στόχου ή από αμοιβές επιπλέον του ποσού στόχου μετά την πλήρη ανανέωση της εγγύησης της ΕΕ μέχρι το αρχικό ποσό της των 16 000 000 000 EUR θα πρέπει να επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό και να τροφοδοτούν κονδύλια του προϋπολογισμού που έχουν χρησιμοποιηθεί ως πηγή ανακατανομής προς το ταμείο εγγυήσεων.

(52)

Το ταμείο εγγυήσεων προορίζεται να παρέχει αποθεματικό ρευστότητας στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης έναντι ζημιών που υφίσταται το ΕΤΣΕ κατά την επίτευξη των στόχων του. Η πείρα σχετικά με τη φύση των επενδύσεων που πρόκειται να υποστηριχθούν από το ΕΤΣΕ δείχνει ότι το επίπεδο των πόρων του ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 50 % των συνολικών υποχρεώσεων της εγγύησης της EE.

(53)

Κάθε πληρωμή προς το ταμείο εγγυήσεων και κάθε απόφαση σχετική με τον προϋπολογισμό άλλως συνδεομένη με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τους όρους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και να εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(54)

Για τη μερική χρηματοδότηση της συνεισφοράς από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα διαθέσιμα κονδύλια του «Ορίζοντας 2020» και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

(55)

Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος αριθμός εν δυνάμει οικονομικά και τεχνικά βιώσιμων έργων που δεν χρηματοδοτούνται λόγω αβεβαιότητος και αδιαφανείας. Αυτό συχνά οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση των επενδυτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών κινδύνων. Η Επιτροπή, με την υποστήριξη της ΕΤΕπ θα πρέπει να προωθήσει τη δημιουργία διαφανούς πύλης τρεχόντων και μελλοντικών έργων στην Ένωση τα οποία προσφέρονται για επένδυση (Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων – ΕΠΕΕ). Η ΕΠΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά σχέδια δημοσιοποιούνται σε τακτική και δομημένη βάση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου.

(56)

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, θα πρέπει να μπορούν να συμβάλλουν στην κατάρτιση και τη διαχείριση της ΕΠΕΕ, μεταξύ άλλων παρέχοντας στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά έργα στην επικράτειά τους. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της ΕΠΕΕ, η Επιτροπή, με τη συμμετοχή της ΕΤΕπ, θα πρέπει να διεξαγάγει κατάλληλες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, τους εμπειρογνώμονες και τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα διέπουν τα έργα που πρόκειται να ενταχθούν στην ΕΠΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για την αποφυγή της δημοσίευσης έργων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια, και με το υπόδειγμα για τη δημοσίευση πληροφοριών για τα επιμέρους έργα.

(57)

Η ΕΠΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει έργα σε ολόκληρη την Ένωση για λόγους προβολής στους επενδυτές και για λόγους ενημέρωσης. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να περιλαμβάνει έργα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν πλήρως από τον ιδιωτικό τομέα ή με τη βοήθεια άλλων μέσων που παρέχονται σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο. Η ένταξη ενός έργου στην ΕΠΕΕ δεν θα πρέπει ούτε να συνεπάγεται ούτε να αποκλείει την παροχή δημόσιας χρηματοδοτικής στήριξης, είτε σε επίπεδο Ένωσης είτε σε εθνικό επίπεδο.

(58)

Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο, τον αντίκτυπο και τις πράξεις του ΕΤΣΕ, ιδίως όσον αφορά την προσθετικότητα των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ σε σύγκριση με τις συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δραστηριοτήτων. Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να συμμετέχουν σε ακροάσεις και απαντούν σε ερωτήσεις μέσα σε καθορισμένη προθεσμία. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση του ταμείου εγγυήσεων.

(59)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και ευέλικτη προσαρμογή των μη ουσιαστικών στοιχείων των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού στις συνθήκες της αγοράς και το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση ή σε μέρη της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την τροποποίηση των σχετικών μερών των εν λόγω επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών χωρίς πλήρη απαλοιφή κανενός από τα μέρη των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την κατάρτιση πίνακα δεικτών τον οποίο θα χρησιμοποιεί η Επιτροπή Επενδύσεων για να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και διαφανή αξιολόγηση της δυνητικής και της πραγματικής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ. Δεδομένων του μοναδικού χαρακτήρα του ΕΤΣΕ και του κεντρικού ρόλου της ΕΤΕπ στη σύστασή του, είναι σκόπιμο να επιδιώξει η Επιτροπή εντατικό διάλογο με την ΕΤΕπ στο πλαίσιο της έκδοσης του πίνακα αποτελεσμάτων και ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών και του πίνακα αποτελεσμάτων. Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και προσήκουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(60)

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ΕΤΣΕ απαιτούν ιδιαίτερες προσπάθειες προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που καταρτίζει για πρώτη φορά τον πίνακα αποτελεσμάτων. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος προβολής αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 290 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. Συνεπώς, η προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που καταρτίζει για πρώτη φορά τον πίνακα αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι κατ’ εξαίρεση τρεις εβδομάδες με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις εβδομάδες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτή την περίοδο αντιρρήσεων, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όσον αφορά την ημερομηνία διαβίβασης της εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

(61)

Στον καθορισμό των επιπέδων τιμών για τις δραστηριότητες του ΕΤΣΕ τηρούνται οι αρχές της ΕΤΕπ αναφορικά με τη διαμόρφωση των τιμών, αλλά παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αποτυχίες και τα χάσματα της αγοράς και η ανάγκη να ενθαρρυνθούν πρόσθετες επενδύσεις. Τα έσοδα του ΕΤΣΕ που αποδίδονται στην εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στη δημοσιονομική στήριξη για την εγγύηση της ΕΕ.

(62)

Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνάψουν συμφωνία στην οποία θα προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ. Η εν λόγω συμφωνία δεν θα πρέπει να καταστρατηγεί τις αρμοδιότητες του ενωσιακού νομοθέτη, της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, ή της ΕΤΕπ, όπως ορίζονται στις Συνθήκες, και θα πρέπει, συνεπώς, να περιορίζεται σε στοιχεία κυρίως τεχνικής και διοικητικής φύσεως και τα οποία, χωρίς να είναι ουσιώδη, είναι αναγκαία για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΤΣΕ.

(63)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η στήριξη επενδύσεων στην Ένωση και η ενίσχυση της πρόσβασης οντοτήτων σε χρηματοδοτικούς πόρους δεν μπορούν, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών στις επενδύσεις, να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω των αποκλίσεων στις δημοσιονομικές τους δυνατότητες για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τη θέσπιση εγγύησης της ΕΕ και τη σύσταση ταμείου εγγυήσεων της ΕΕ. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός συστήνει Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) και Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ).

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο παρών κανονισμός προβλέπει τη σύναψη συμφωνίας της Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά με το ΕΤΣΕ καθώς και συμφωνίας της Επιτροπής με την ΕΤΕπ για την υλοποίηση του ΕΚΕΣ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «συμφωνία ΕΤΣΕ»: η νομική πράξη με την οποία η Επιτροπή και η ΕΤΕπ διευκρινίζουν τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ·

2)   «συμφωνία ΕΚΕΣ»: η νομική πράξη με την οποία η Επιτροπή και η ΕΤΕπ διευκρινίζουν τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για την υλοποίηση του ΕΚΕΣ·

3)   «εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα»: νομικές οντότητες που ασκούν κατ’ επάγγελμα χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, στις οποίες ανατίθεται εντολή από κράτος μέλος, ή από οντότητα κράτους μέλους σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων δημόσιας ανάπτυξης ή προβολής·

4)   «επενδυτικές πλατφόρμες»: φορείς ειδικού σκοπού, λογαριασμοί υπό διαχείριση, συμβατικές ρυθμίσεις συγχρηματοδότησης ή επιμερισμού του κινδύνου ή ρυθμίσεις που θεσπίζονται με άλλο τρόπο, μέσω των οποίων διοχετεύεται η χρηματοδοτική συμβολή οντοτήτων για τη χρηματοδότηση σειράς επενδυτικών έργων, και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

α)

εθνικές ή υπο-εθνικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν διάφορα επενδυτικά έργα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους·

β)

διακρατικές ή περιφερειακές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν εταίρους από διάφορα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες οι οποίοι ενδιαφέρονται για έργα σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή·

γ)

θεματικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν επενδυτικά σχέδια σε έναν συγκεκριμένο τομέα·

5)   «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (12)·

6)   «μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: οντότητες που απασχολούν έως και 499 εργαζόμενους και δεν είναι ΜΜΕ·

7)   «επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: οντότητες που απασχολούν έως και 3 000 εργαζόμενους και δεν είναι ΜΜΕ ή μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

8)   «προσθετικότητα»: ως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να στηρίξει στην Ένωση τα κατωτέρω, παρέχοντας στην ΕΤΕπ την ικανότητα να αναλαμβάνει κινδύνους,:

α)

επενδύσεις·

β)

μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση οντοτήτων που απασχολούν έως και 3 000 εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Άρθρο 4

Όροι της συμφωνίας ΕΤΣΕ

1.   Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την ΕΤΕπ για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ και τη χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Η συμφωνία ΕΤΣΕ περιλαμβάνει, ιδίως, διατάξεις σχετικά με τα ακόλουθα:

α)

τη σύσταση του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων:

i)

της σύστασης του ΕΤΣΕ ως διακριτού, σαφώς αναγνωρίσιμου και διαφανούς μέσου και ως χωριστού λογαριασμού υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ, οι δραστηριότητες του οποίου διακρίνονται σαφώς από τις άλλες λειτουργίες της ΕΤΕπ·

ii)

του ποσού, ύψους τουλάχιστον 5 000 000 000 EUR σε εγγυήσεις ή μετρητά, και των όρων της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που παρέχεται από την ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ·

iii)

των όρων της χρηματοδότησης ή των εγγυήσεων που πρέπει να παρέχονται από την ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ στο ΕΤΕ·

iv)

της τιμολόγησης των δραστηριοτήτων με εγγύηση της ΕΕ, που πρέπει να είναι σύμφωνη με τη γενική πολιτική τιμολόγησης της ΕΤΕπ·

β)

τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7, με την επιφύλαξη του πρωτοκόλλου αριθ. 5 περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που προσαρτάται στην ΣΣΕ και στην ΣΛΕΕ (καταστατικό της ΕΤΕπ), συμπεριλαμβανομένων:

i)

της σύνθεσης και του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

ii)

διάταξης ότι στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής·

iii)

διάταξης κατά την οποία το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με συναίνεση·

iv)

της διαδικασίας διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή, των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης της ΕΤΕπ, των κανόνων και των διαδικασιών για την αντικατάσταση στα καθήκοντά τους, και της υποχρέωσης λογοδοσίας, με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού·

v)

της διαδικασίας διορισμού και απολύσεως των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων, των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας τους, και των κανόνων ψηφοφορίας στο πλαίσιο της Επιτροπής Επενδύσεων, στους οποίους καθορίζεται η απαρτία και κατανέμεται μία ψήφος για κάθε μέλος·

vi)

της υποχρέωσης για θέσπιση εσωτερικού κανονισμού από το διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή Επενδύσεων αντιστοίχως·

vii)

της υποχρέωσης τελικής έγκρισης, από τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ, των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΤΕπ·

viii)

διατάξεων σχετικά με την αποτροπή και τον χειρισμό ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων·

γ)

την εγγύηση της ΕΕ, η οποία πρέπει να είναι μία άνευ όρων, αμετάκλητη και πρώτης ζήτησης εγγύηση υπέρ της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων:

i)

σύμφωνα με το άρθρο 11, λεπτομερών κανόνων σχετικά με την παροχή της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών κάλυψης και της καθορισμένης κάλυψης των χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέσα·

ii)

απαιτήσεων σχετικά με την υποχρέωση κατανομής του αντιτίμου για την ανάληψη κινδύνων μεταξύ των συνεισφερόντων στο ΕΤΣΕ κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιο εκάστου στην ανάληψη κινδύνου, και υποχρέωσης, το αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση και οι πληρωμές επί της εγγύησης της ΕΕ να καταβάλλονται εγκαίρως και μόνο μετά τον συμψηφισμό του αντιτίμου και των ζημιών από τις δραστηριότητες·

iii)

σύμφωνα με το άρθρο 9, των απαιτήσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των όρων πληρωμής, όπως συγκεκριμένες προθεσμίες, οι τόκοι επί των οφειλόμενων ποσών και οι αναγκαίες ρυθμίσεις ρευστότητας·

iv)

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 διατάξεων και διαδικασιών που συνδέονται με την είσπραξη απαιτήσεων η οποία θα ανατεθεί στην ΕΤΕπ·

δ)

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 12 και το άρθρο 9 παράγραφος 5 καθώς και το παράρτημα ΙΙ αυτού, και οποιαδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη έχει εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τις διαδικασίες έγκρισης, από την Επιτροπή Επενδύσεων, της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ για επιμέρους έργα ή για την υποστήριξη επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων ή εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων·

ε)

τις διαδικασίες υποβολής και έγκρισης επενδυτικών προτάσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων:

i)

της διαδικασίας διαβίβασης επενδυτικών προτάσεων στην Επιτροπή Επενδύσεων·

ii)

διατάξεων για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στην Επιτροπή Επενδύσεων·

iii)

της απαίτησης να μην θίγονται, μέσω της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης επενδυτικών προτάσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, οι κανόνες λήψης αποφάσεων της ΕΤΕπ που ορίζονται στο καταστατικό της ΕΤΕπ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 19 αυτού·

iv)

κανόνων που διευκρινίζουν τις μεταβατικές διατάξεις που συμμορφώνονται προς το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού, ιδίως δε τον τρόπο υπαγωγής των δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν από την ΕΤΕπ κατά την περίοδο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο στην κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ·

στ)

ρυθμίσεις περί υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και λογοδοσίας όσον αφορά το ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων:

i)

σύμφωνα με το άρθρο 16, των υποχρεώσεων της ΕΤΕπ όσον αφορά την υποβολή επιχειρησιακών εκθέσεων σε συνεργασία, όπου είναι σκόπιμο, με το ΕΤΕ·

ii)

των υποχρεώσεων υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων που απορρέουν από το ΕΤΣΕ·

iii)

σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21, κανόνων περί λογιστικού ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης·

iv)

βασικών δεικτών επιδόσεων όσον αφορά, ιδίως, τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, την εκπλήρωση των στόχων και των κριτηρίων των άρθρων 6 και 9 και του παραρτήματος ΙΙ, την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τον μακροοικονομικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του στη στήριξη επενδύσεων·

ζ)

αξιολογήσεις της λειτουργίας του ΕΤΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 18·

η)

τη στρατηγική επικοινωνίας και προβολής του ΕΤΣΕ·

θ)

τις διαδικασίες και προϋποθέσεις για την τροποποίηση της Συμφωνίας ΕΤΣΕ, με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σε περίπτωση τέτοιας τροποποίησης·

ι)

τυχόν άλλους όρους διοικητικής ή οργανωτικής φύσεως που είναι αναγκαίοι για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ εφόσον επιτρέπουν την ορθή χρήση της εγγύησης της ΕΕ·

ια)

τις ρυθμίσεις σχετικά με τις συνεισφορές κρατών μελών προς το ΕΤΣΕ σε μορφή εγγυήσεων ή μετρητών, και από άλλα τρίτα μέρη μόνον σε μορφή μετρητών, που δεν συνεπάγονται για τα εν λόγω κράτη μέλη ή τα άλλα τρίτα μέρη κανένα δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις ψηφοφορίες του διοικητικού συμβουλίου.

3.   Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει επίσης ότι:

α)

οι δραστηριότητες του ΕΤΣΕ που διεξάγονται από το ΕΤΕ τελούν υπό τη διαχείριση των διοικητικών οργάνων του ΕΤΕ·

β)

οι δραστηριότητες του ΕΤΣΕ που διεξάγονται από το ΕΤΕ υπόκεινται σε απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 16·

γ)

το αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα παρέχεται μετά την αφαίρεση των πληρωμών λόγω κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ και, στη συνέχεια, των εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 και τη συμφωνία ΕΚΕΣ.

Άρθρο 5

Προσθετικότητα

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «προσθετικότητα» νοείται η υποστήριξη από το ΕΤΣΕ πράξεων για την αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, οι οποίες, κατά την περίοδο στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση της ΕΕ, δεν θα είχε σταθεί δυνατό να υλοποιηθούν, τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό, από την ΕΤΕπ, το ΕΤΕ ή μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, χωρίς στήριξη από το ΕΤΣΕ. Τα έργα που στηρίζει το ΕΤΣΕ έχουν κατά κανόνα υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τα έργα που στηρίζονται από συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ, το δε χαρτοφυλάκιο του ΕΤΣΕ έχει γενικά υψηλότερο προφίλ κινδύνου από το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων που στηρίζει η ΕΤΕπ βάσει των συνήθων επενδυτικών πολιτικών της πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, μολονότι επιδιώκουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βιώσιμη ανάπτυξη, θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα αν εμπεριέχουν κίνδυνο που αντιστοιχεί σε ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της ΕΤΕπ και τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της ΕΤΕπ για τον πιστωτικό κίνδυνο.

Έργα της ΕΤΕπ που εμπεριέχουν κίνδυνο κατώτερο από το ελάχιστο όριο κινδύνου για τις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, αν για να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου απαιτείται η χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

2.   Σύμφωνα με τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος ΙΙ, το διοικητικό συμβούλιο προσαρμόζει το μίγμα έργων ανά τομέα και χώρα, με βάση διαρκή παρακολούθηση της εξέλιξης των συνθηκών της αγοράς στα κράτη μέλη και του επενδυτικού περιβάλλοντος, προκειμένου να συμβάλλει στην υπέρβαση αποτυχιών της αγοράς και καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων οφειλόμενων σε χρηματοπιστωτικό κερματισμό. Κατά την εν λόγω προσαρμογή, το διοικητικό συμβούλιο αποφεύγει προσεγγίσεις που ενέχουν κινδύνους μεγαλύτερους του αναγκαίου.

Όταν το επίπεδο κινδύνου το απαιτεί, οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ χρησιμοποιούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. Αυτό ισχύει ιδίως για τα κράτη μέλη στα οποία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ή είχαν χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση πρόσθετων δραστηριοτήτων και έργων και η πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα ή επενδυτικές πλατφόρμες.

Άρθρο 6

Κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ

1.   Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη έργων τα οποία:

α)

είναι οικονομικώς βιώσιμα με βάση ανάλυση κόστους-οφέλους σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα, λαμβανομένης υπόψη της πιθανής υποστήριξης και συγχρηματοδότησης έργων από ιδιωτικούς και δημόσιους εταίρους·

β)

είναι συνεπή με τις πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του στόχου για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

γ)

παρέχουν προσθετικότητα·

δ)

μεγιστοποιούν κατά το δυνατόν την κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα και·

ε)

είναι τεχνικώς βιώσιμα.

2.   Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσο αφορά το μέγεθος των έργων που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το ΕΤΣΕ σε σχέση με τις δραστηριότητες που εκτελούνται από την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών.

Άρθρο 7

Διακυβέρνηση του ΕΤΣΕ

1.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, το διοικητικό συμβούλιο, η Επιτροπή Επενδύσεων και ο εκτελεστικός διευθυντής επιδιώκουν την επίτευξη μόνο των στόχων του παρόντος κανονισμού.

2.   Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καθορίζει, για τον σκοπό της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2:

α)

τον στρατηγικό προσανατολισμό του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων της κατανομής της εγγύησης της ΕΕ στους άξονες υποδομής και καινοτομίας και κάθε απόφασης λαμβανομένης δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 και του τμήματος 7β του παραρτήματος ΙΙ·

β)

τις επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του ΕΤΣΕ·

γ)

τους κανόνες που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες με επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα·

δ)

το προφίλ κινδύνου του ΕΤΣΕ.

3.   Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα μέλη: τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή και ένα οριζόμενο από την ΕΤΕπ. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών του, με θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με συναίνεση.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται μόλις εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο οργανώνει τακτική διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη —ιδίως συνεπενδυτές, δημόσιες αρχές, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα κατάρτισης και ερευνητικά ιδρύματα, τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών— σχετικά με τον προσανατολισμό και την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής που διεξάγει η ΕΤΕπ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τα μέσα που χρησιμοποιεί το ΕΤΕ για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό εγκρίνονται από κοινού από το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή, μετά από διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων.

4.   Τα κράτη μέλη και άλλα τρίτα μέρη —με την επιφύλαξη της συμφωνίας του διοικητικού συμβουλίου στην περίπτωση των άλλων τρίτων μερών— δύνανται να συνεισφέρουν στο ΕΤΣΕ, με μετρητά ή εγγυήσεις όσον αφορά τα κράτη μέλη, και μόνο με μετρητά όσον αφορά τα άλλα τρίτα μέρη. Δεν εκχωρείται η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ούτε στα κράτη μέλη ούτε στα άλλα τρίτα μέρη, ούτε τους ανατίθεται ρόλος στον διορισμό άλλων μελών του προσωπικού του ΕΤΣΕ, περιλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων, ούτε έχουν κανένα δικαίωμα σε σχέση με άλλες πτυχές της διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

5.   Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ θα διαθέτει έναν εκτελεστικό διευθυντή, υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ και την προπαρασκευή και προεδρία των συνεδριάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται από έναν αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΣΕ.

6.   Μετά από ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, το διοικητικό συμβούλιο επιλέγει μία υποψηφιότητα για κάθε μία από τις θέσεις του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής, τηρουμένων αυστηρών απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΤΕπ που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την κοινοποίηση του ονόματος του επιλεγέντος υποψηφίου, ακρόαση με τον υποψήφιο για κάθε θέση.

Μετά την έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής διορίζονται από τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ για καθορισμένη θητεία τριών ετών, ανανεώσιμη μία φορά.

7.   Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ θα διαθέτει Επιτροπή Επενδύσεων υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών έργων σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές του ΕΤΣΕ και για την έγκριση της παροχής στήριξης μέσω της εγγύησης της ΕΕ για δραστηριότητες της ΕΤΕπ σχετικές με έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 9, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση, σύμφωνα με το άρθρο 8, αυτών των έργων. Επιπλέον, η Επιτροπή Επενδύσεων είναι το αρμόδιο όργανο για την έγκριση των δραστηριοτήτων με επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα.

8.   Η Επιτροπή Επενδύσεων αποτελείται από οκτώ ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον εκτελεστικό διευθυντή. Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Επενδύσεων διορίζονται, κατόπιν ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας επιλογής, από το διοικητικό συμβούλιο για θητεία καθορισμένης διάρκειας έως τριών ετών. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη, αλλά δεν υπερβαίνει τα έξι έτη συνολικά. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διαθέτουν ευρεία εμπειρία της αγοράς στη διάρθρωση και χρηματοδότηση έργων, καθώς επίσης μικρο- και μακροοικονομική πραγματογνωσία.

Κατά τον διορισμό των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Επενδύσεων, το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά ώστε η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων να είναι διαφοροποιημένη διαθέτοντας ευρεία γνώση των τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 9 και των γεωγραφικών αγορών της Ένωσης.

Η σύνθεση της επιτροπής είναι ισόρροπη όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων. Το διοικητικό συμβούλιο επιδιώκει την επιλογή εμπειρογνωμόνων με πείρα στις επενδύσεις σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

α)

έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία·

β)

υποδομές μεταφορών και καινοτόμες τεχνολογίες για τις μεταφορές·

γ)

ενεργειακές υποδομές, ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

δ)

υποδομή τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών·

ε)

προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος·

στ)

εκπαίδευση και κατάρτιση·

ζ)

υγεία και φάρμακα·

η)

ΜΜΕ·

θ)

κλάδους πολιτισμού και δημιουργίας·

ι)

αστική κινητικότητα·

ια)

κοινωνικές υποδομές και κοινωνική οικονομία και οικονομία της αλληλεγγύης.

9.   Κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Επιτροπής Επενδύσεων, τα μέλη της ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και προς το συμφέρον του ΕΤΣΕ. Κατά την εφαρμογή των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών του παραρτήματος II και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από την ΕΤΕπ, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Δημιουργούνται και διατηρούνται οι δέουσες οργανωτικές ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία της Επιτροπής Επενδύσεων, με την επιφύλαξη της παροχής αναλυτικής, υλικοτεχνικής και διοικητικής υποστήριξης από το προσωπικό της ΕΤΕπ στην Επιτροπή Επενδύσεων. Οι αξιολογήσεις έργων από το προσωπικό της ΕΤΕπ δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή Επενδύσεων για τους σκοπούς της χορήγησης της εγγύησης της ΕΕ.

10.   Τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων δημοσιοποιούνται και ενημερώνονται συνεχώς. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στο διοικητικό συμβούλιο όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να ελέγχεται διαρκώς η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

11.   Κατόπιν αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου, κάθε σύμβαση μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων το οποίο παραβιάζει τις υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 9 και 10 καταγγέλλεται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εργασίας και εργατικού δικαίου.

12.   Η Επιτροπή Επενδύσεων αποφασίζει σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσιες και προσβάσιμες.

Η ΕΤΕπ υποβάλλει δύο φορές το χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή κατάλογο όλων των απορριπτικών αποφάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, τηρουμένων αυστηρών απαιτήσεων εμπιστευτικότητας.

13.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για την τροποποίηση των μη ουσιαστικών στοιχείων των τμημάτων 6 έως 8 των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, χωρίς πλήρη απαλοιφή κανενός από τα τμήματα αυτά. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ετοιμάζονται σε εντατικό διάλογο με την ΕΤΕπ.

14.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 1 έως 3 και παράγραφος 5 όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση πίνακα δεικτών τον οποίο θα χρησιμοποιεί η Επιτροπή Επενδύσεων για να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και διαφανή αξιολόγηση της δυνητικής και της πραγματικής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ετοιμάζονται σε εντατικό διάλογο με την ΕΤΕπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρο 8

Εγγύηση της ΕΕ

Η Ένωση παρέχει αμετάκλητη και άνευ όρων εγγύηση στην ΕΤΕπ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες καλυπτόμενες από τον παρόντα κανονισμό και από τη συμφωνία ΕΤΣΕ (εγγύηση της ΕΕ) όταν οι εν λόγω δραστηριότητες:

α)

εκτελούνται εντός της Ένωσης, ή

β)

αφορούν οντότητες εγκατεστημένες ή εδρεύουσες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και επεκτείνονται σε μια ή περισσότερες τρίτες χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, της πολιτικής διεύρυνσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ή σε μια υπερπόντια χώρα ή έδαφος όπως ορίζεται στο παράρτημα II της ΣΛΕΕ, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι εταίρος στις εν λόγω τρίτες χώρες ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη.

Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται ως εγγύηση κατόπιν αιτήσεως στο πλαίσιο των μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 10.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ

1.   Η χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ υπόκειται στην έναρξη ισχύος της συμφωνίας ΕΤΣΕ.

2.   Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εγκεκριμένες από την Επιτροπή Επενδύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 7, ή για τη χρηματοδότηση ή τις εγγυήσεις στο ΕΤΕ με σκοπό τη διενέργεια χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3. Οι σχετικές δραστηριότητες είναι συνεπείς με τις πολιτικές της Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από τους παρακάτω γενικούς στόχους:

α)

έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ιδίως μέσω:

i)

έργων συμβατών με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»·

ii)

υποδομής έρευνας·

iii)

έργων και προγραμμάτων επίδειξης καθώς και ανάπτυξης σχετικής υποδομής, τεχνολογίας και διαδικασιών·

iv)

υποστήριξης στην ακαδημαϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τη βιομηχανία·

v)

μεταφοράς έρευνας και τεχνολογίας·

β)

ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, και τα πλαίσια του 2020, του 2030 και του 2050 για το κλίμα και την ενέργεια, ιδίως μέσω:

i)

επέκτασης της χρήσης ή του εφοδιασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

ii)

ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας (με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της ζήτησης ενέργειας μέσω διαχείρισης της ζήτησης και της ανακαίνισης των κτιρίων)·

iii)

ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών ενέργειας (ιδιαίτερα των διασυνδέσεων, των έξυπνων δικτύων στο επίπεδο της διανομής, της αποθήκευσης ενέργειας και του συγχρονισμού των δικτύων)·

γ)

ανάπτυξη των υποδομών και του εξοπλισμού μεταφορών, καθώς και των καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, ιδίως μέσω:

i)

έργων και οι οριζόντιων προτεραιοτήτων επιλέξιμων δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013·

ii)

έργων έξυπνης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας (που στοχεύουν στην προσβασιμότητα, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της κατανάλωσης ενέργειας και των ατυχημάτων)·

iii)

σχεδίων για τη διασύνδεση των κόμβων με την υποδομή των ΔΕΔ-Μ·

δ)

χρηματοδοτική στήριξη μέσω του ΕΤΕ και της ΕΤΕπ, για οντότητες που απασχολούν έως και 3 000 εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και στις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ιδίως μέσω:

i)

της παροχής κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων·

ii)

της παροχής χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου από το αρχικό στάδιο έως το στάδιο επέκτασης για τις ΜΜΕ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται τεχνολογική υπεροχή σε καινοτόμους και βιώσιμους κλάδους·

ε)

ανάπτυξη και καθιέρωση τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ιδίως μέσω:

i)

ψηφιακού περιεχομένου·

ii)

ψηφιακών υπηρεσιών·

iii)

τηλεπικοινωνιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας·

iv)

ευρυζωνικών δικτύων·

στ)

περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων, ιδίως μέσω:

i)

έργων και υποδομής στον τομέα της προστασίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος·

ii)

ενίσχυσης των υπηρεσιών οικοσυστήματος·

iii)

βιώσιμης αστικής και αγροτικής ανάπτυξης·

iv)

δράσεων για την αλλαγή του κλίματος·

ζ)

ανθρώπινο δυναμικό, πολιτισμός και την υγεία, ιδίως μέσω:

i)

εκπαίδευσης και κατάρτισης·

ii)

των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας·

iii)

καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγείας·

iv)

νέων αποτελεσματικών φαρμάκων·

v)

κοινωνικών υποδομών, κοινωνικής οικονομίας και οικονομίας της αλληλεγγύης·

vi)

του τουρισμού.

3.   Η αρχική επενδυτική περίοδος εντός της οποίας η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χορηγείται για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ισχύει μέχρι:

α)

τις 5 Ιουλίου 2019, για δραστηριότητες της ΕΤΕπ για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕπ και του δικαιούχου ή του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή έως τις 30 Ιουνίου 2020·

β)

τις 5 Ιουλίου 2019, για δραστηριότητες του ΕΤΕ για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του ΕΤΕ του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή έως τις 30 Ιουνίου 2020.

4.   Μπορεί να καθοριστεί νέα επενδυτική περίοδος με τη διαδικασία του άρθρου 18.

5.   Η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί την εγγύηση της ΕΕ για τη στήριξη επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων, και εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων που επενδύουν σε δραστηριότητες που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού (επιλέξιμοι φορείς), κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Επενδύσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει πολιτικές, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, όσον αφορά τους επιλέξιμους φορείς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Επιτροπή Επενδύσεων αξιολογεί τη συμμόρφωση των εν λόγω φορέων και των ειδικών εργαλείων τους που ζητούν στήριξη από το ΕΤΣΕ, προς τις πολιτικές που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

Η Επιτροπή Επενδύσεων μπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει το δικαίωμα να εγκρίνει νέα έργα που προωθούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων επιλέξιμων φορέων.

6.   Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της ΕΤΕπ, η ΕΤΕπ απαιτεί να καλύπτονται όλες οι δαπάνες της που σχετίζονται με το ΕΤΣΕ από τους δικαιούχους των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης δεν καλύπτει καμία διοικητική δαπάνη ή άλλα τέλη της ΕΤΕπ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές της δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Η ΕΤΕπ δύναται να χρησιμοποιήσει την εγγύηση της ΕΕ εντός σωρευτικού ανωτάτου ορίου που αντιστοιχεί στο 1 % του συνόλου των εκκρεμών υποχρεώσεων από εγγυήσεις της ΕΕ για την κάλυψη δαπανών οι οποίες θα είχαν καλυφθεί από τους δικαιούχους των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αλλά δεν έχουν ανακτηθεί από τη στιγμή της αθέτησης.

Επιπλέον, η ΕΤΕπ μπορεί να κάνει χρήση της εγγύησης της ΕΕ για την κάλυψη του σχετικού μεριδίου τυχόν εξόδων ανάκτησης, εκτός εάν αυτά αφαιρούνται από τα έσοδα ανάκτησης, και τυχόν δαπανών συνδεομένων με τη διαχείριση ρευστότητας.

Στην περίπτωση που η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση ή εγγυήσεις προς το ΕΤΕ για λογαριασμό του ΕΤΣΕ, που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3, τα τέλη του ΕΤΕ μπορούν να καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, στον βαθμό που δεν αφαιρούνται από το αντίτιμο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii) ή από έσοδα, ανακτήσεις ή άλλες πληρωμές που λαμβάνονται από το ΕΤΕ.

7.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πηγή ενωσιακής χρηματοδότησης, περιλαμβανομένων των εργαλείων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των διευρωπαϊκών δικτύων και των βιομηχανικών πολιτικών, για να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η ΕΤΕπ, η ίδια ή μέσω του ΕΤΕ, με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ, εφόσον τα έργα αυτά πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους στόχους και τις αρχές που εφαρμόζονται δυνάμει του νομικού πλαισίου τόσο των σχετικών εργαλείων όσο και του ΕΤΣΕ.

Η Επιτροπή παρέχει, όπου είναι σκόπιμο, καθοδήγηση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση εργαλείων της Ένωσης με χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ο συντονισμός, η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες.

Άρθρο 10

Επιλέξιμα μέσα

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 2 και σύμφωνα με το άρθρο 11, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί την εγγύηση της ΕΕ προς την κατεύθυνση της κάλυψης του κινδύνου για τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα ακόλουθα μέσα είναι επιλέξιμα για κάλυψη από την εγγύηση της ΕΕ:

α)

δάνεια της ΕΤΕπ, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, μέσα κεφαλαιαγοράς, κάθε άλλο μέσο χρηματοδότησης ή μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων υπέρ εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων·

β)

χρηματοδότηση ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ στο ΕΤΕ που του δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει δάνεια, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, οποιοσδήποτε άλλο μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, μέσα κεφαλαιαγοράς και συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων υπέρ εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων.

γ)

εγγυήσεις της ΕΤΕπ σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, σε επενδυτικές πλατφόρμες ή ταμεία βάσει αντεγγύησης της εγγύησης της ΕΕ.

Τα μέσα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου χορηγούνται, αποκτώνται ή εκδίδονται για δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού, στις περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ ή του ΕΤΕ έχει χορηγηθεί βάσει χρηματοδοτικής συμφωνίας ή μιας συναλλαγής την οποία έχει υπογράψει ή στην οποία έχει προσχωρήσει η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ, η οποία δεν έχει λήξει ούτε ακυρωθεί.

3.   Οι εγγυήσεις της ΕΤΕπ που παρέχονται σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα υπό την αντεγγύηση της εγγύησης της ΕΕ πρέπει, όπου απαιτείται, να αποσκοπούν στην μείωση της απαίτησης κεφαλαίου.

4.   Κατά τις δραστηριότητές του δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το ΕΤΕ μπορεί να χορηγεί εγγυήσεις σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα ή σε επενδυτικές πλατφόρμες ή να επενδύει σε επενδυτικές πλατφόρμες.

Άρθρο 11

Κάλυψη και όροι της εγγύησης της ΕΕ

1.   Η εγγύηση της ΕΕ ανέρχεται σε ποσό που ουδέποτε υπερβαίνει τα 16 000 000 000 EUR, μέρος του οποίου μπορεί να διατεθεί στην ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση ή την παροχή εγγυήσεων στο ΕΤΕ σύμφωνα με την παράγραφο 3. Οι σωρευτικές καθαρές πληρωμές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης δυνάμει της εγγύησης της ΕΕ δεν υπερβαίνουν τα 16 000 000 000 EUR.

2.   Το αντίτιμο για την ανάληψη κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου κατανέμεται μεταξύ των συνεισφερόντων κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιο εκάστου στην ανάληψη κινδύνου. Η εγγύηση της ΕΕ είναι επιλέξιμη να παρέχει είτε εγγυήσεις πρώτης ζημίας σε επίπεδο χαρτοφυλακίου είτε πλήρη εγγύηση. Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χορηγείται σε βάση ίσης προτεραιότητας με άλλους συνεισφέροντες.

3.   Όταν η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση ή εγγυήσεις προς το ΕΤΕ για τη διενέργεια χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει πλήρως την ανωτέρω χρηματοδότηση ή εγγυήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται ίσο ποσό χρηματοδότησης ή εγγυήσεων από την ΕΤΕπ χωρίς κάλυψη από την εγγύηση της ΕΕ, με αρχικό ανώτατο όριο 2 500 000 000 EUR. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το όριο αυτό μπορεί, όπου απαιτείται, να προσαρμοστεί από το διοικητικό συμβούλιο έως 3 000 000 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς υποχρέωση της ΕΤΕπ για αντιστοίχιση των ποσών πέρα και πάνω από το αρχικό όριο.

4.   Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ προς την ΕΤΕπ βάσει της συμφωνίας ΕΤΣΕ, η Ένωση καταβάλλει την εγγύηση σε πρώτη ζήτηση σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας.

5.   Όταν η Ένωση πραγματοποιεί πληρωμή προς την ΕΤΕπ κατά την κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ, υποκαθίσταται στα σχετικά δικαιώματα της ΕΤΕπ που σχετίζονται με οποιεσδήποτε από τις χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η δε ΕΤΕπ προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην ανάκτηση των απαιτήσεων για τα ποσά που έχουν καταβληθεί και εξοφλεί την Ένωση από τα ανακτηθέντα ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο iv).

6.   Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται ως εγγύηση κατόπιν αιτήσεως στο πλαίσιο των μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 10 και καλύπτει:

α)

για τα χρεωστικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α): το αρχικό κεφάλαιο και όλους τους τόκους και τα ποσά που οφείλονται στην ΕΤΕπ αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτήν σύμφωνα με τους όρους των πράξεων χρηματοδότησης, μέχρι τη στιγμή της αθέτησης·

β)

για τις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α): τα ποσά που επενδύονται και το συνδεόμενο με αυτά κόστος χρηματοδότησης·

γ)

για τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β): τα ποσά που χρησιμοποιούνται και τα συνδεόμενα με αυτά κόστη χρηματοδότησης.

Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει επίσης τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 δεύτερο και τρίτο εδάφιο.

Άρθρο 12

Ταμείο Εγγυήσεων της ΕΕ

1.   Ιδρύεται ταμείο εγγυήσεων της ΕΕ (ταμείο εγγυήσεων), που συνίσταται σε ένα αποθεματικό ρευστότητας από το οποίο η ΕΤΕπ πληρώνεται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ.

2.   Το Ταμείο Εγγυήσεων τροφοδοτείται από:

α)

συνεισφορές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

β)

αποδόσεις επενδεδυμένων πόρων του ταμείου εγγυήσεων·

γ)

ποσά που ανακτώνται από υπερήμερους χρεώστες σύμφωνα με τη διαδικασία ανάκτησης που ορίζεται στη συμφωνία ΕΤΣΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο iv)·

δ)

έσοδα και άλλες πληρωμές που εισπράττει η Ένωση βάσει της συμφωνίας ΕΤΣΕ.

3.   Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13).

4.   Οι πόροι του ταμείου εγγυήσεων που του παρέχονται βάσει της παραγράφου 2 τελούν υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής, επενδύονται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τηρούν τους ενδεδειγμένους κανόνες προληπτικής εποπτείας.

5.   Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων της παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου (ποσό στόχος) που να αντικατοπτρίζει τις συνολικές υποχρεώσεις από την εγγύηση της ΕΕ. Το ποσό στόχος ορίζεται σε 50 % των συνολικών υποχρεώσεων από την εγγύηση της ΕΕ.

Το ποσό στόχος αρχικά καλύπτεται με σταδιακή καταβολή των πόρων που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2. Εάν έχουν υπάρξει καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ κατά τη διάρκεια της αρχικής σύστασης του ταμείου εγγυήσεων, οι καταβολές στο ταμείο εγγυήσεων κατά τα στοιχεία β), γ) και δ) της παραγράφου 2 συνεισφέρουν στην επίτευξη του ποσού στόχου μέχρι ποσού ίσου προς το ποσό των καταπτώσεων της εγγύησης της ΕΕ.

6.   Έπειτα από αξιολόγηση της επάρκειας του επιπέδου κεφαλαίων του ταμείου εγγυήσεων σύμφωνα με την έκθεση του άρθρου παράγραφος 6 διενεργούνται οι εξής πληρωμές:

α)

τυχόν πλεόνασμα καταβάλλεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, σε γραμμές του προϋπολογισμού που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ως πηγή ανακατανομής προς το ταμείο εγγυήσεων·

β)

κάθε τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις για μέγιστη περίοδο τριών ετών αρχής γενομένης το έτος Ν+1.

7.   Από την 1η Ιανουαρίου 2019, εάν ως αποτέλεσμα καταπτώσεων της εγγύησης της ΕΕ, το επίπεδο των κεφαλαίων του ταμείου πέσει χαμηλότερα του 50 % του ποσού στόχου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν για την αναπλήρωση των κεφαλαίων του ταμείου εγγύησης.

8.   Έπειτα από κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ, οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και δ), πέρα και πάνω από το ποσό στόχο, χρησιμοποιούνται μέσα στα όρια της επενδυτικής περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 9 για την αποκατάσταση του επιπέδου της εγγύησης της ΕΕ στο αρχικό ποσό.

9.   Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων κατά το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του επιπέδου της εγγύησης της ΕΕ στο αρχικό ποσό.

10.   Αν η εγγύηση της ΕΕ έχει αποκατασταθεί πλήρως έως το μέγιστο αρχικό ποσό των 16 000 000 000 EUR, οποιοδήποτε ποσό του ταμείου εγγυήσεων επιπλέον του ποσού στόχου καταβάλλεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, σε γραμμές του προϋπολογισμού που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ως πηγή ανακατανομής προς το ταμείο εγγυήσεων.

Άρθρο 13

Χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 τροποποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Αν είναι αναγκαίο, μπορούν να εγγραφούν πιστώσεις πληρωμών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης μετά το 2020 και έως και το οικονομικό έτος 2023 για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 12 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο.

Οι ετήσιες πιστώσεις από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για την τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, τηρουμένου πλήρως του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (14).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Άρθρο 14

Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών

1.   Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών έργων και να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. Αυτή η στήριξη περιλαμβάνει την παροχή στοχευμένης στήριξης για τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του έργου, τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, και τη χρήση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε συναφή ζητήματα νομοθεσίας της Ένωσης, με συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των κρατών μελών που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές.

Ο ΕΚΕΣ μπορεί να παρέχει τεχνική βοήθεια στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τα ΔΕΔ-Μ και την αστική κινητικότητα.

2.   Ο ΕΚΕΣ παρέχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

α)

την παροχή ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης όσον αφορά θέματα τεχνικής βοήθειας για τις αρχές και τους φορείς υλοποίησης έργων·

β)

συνδρομή προς τους φορείς υλοποίησης έργων, κατά περίπτωση, για την ανάπτυξη των έργων τους ώστε να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας έργων δυνάμει του άρθρου 6·

γ)

αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση·

δ)

παροχή πλατφόρμας για ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων και την κοινοχρησία τεχνογνωσίας για ανάπτυξη έργων·

ε)

την παροχή συμβουλών σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών.

3.   Οι υπηρεσίες του ΕΚΕΣ θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων, και των περιφερειακών και τοπικών δημόσιων φορέων.

4.   Τα τέλη που χρεώνει η ΕΤΕπ για τις υπηρεσίες του ΕΚΕΣ δυνάμει της παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του κόστους των πράξεων του ΕΚΕΣ και για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Τα τέλη που χρεώνονται στις ΜΜΕ δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο του κόστους της τεχνικής βοήθειας που τους παρέχεται. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σε δημόσιους φορείς υλοποίησης έργων επιπλέον εκείνων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ένωσης είναι δωρεάν.

5.   Για να επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 1, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

6.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρεία κάλυψη για τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σε ολόκληρη την Ένωση, ο ΕΚΕΣ συνεργάζεται, όπου είναι δυνατόν, με φορείς παροχής συναφών υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης, και σε περιφερειακό, εθνικό ή υπο-εθνικό επίπεδο. Η συνεργασία μεταξύ του ΕΚΕΣ αφενός και αφετέρου μιας εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας ή ιδρύματος, ή αντίστοιχου ιδρύματος ή αρχής διαχείρισης που μπορεί να ενεργεί και ως εθνικός σύμβουλος, έχοντας σχετική με τους σκοπούς του ΕΚΕΣ εμπειρογνωσία, μπορεί να λάβει τη μορφή συμβατικής σχέσης.

7.   Η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται κατά μέγιστο σε 20 000 000 EUR ετησίως, και καλύπτει το κόστος των πράξεων του ΕΚΕΣ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 2 επιπλέον εκείνων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από το υπόλοιπο ποσό των τελών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

8.   Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την ΕΤΕπ για την εφαρμογή του ΕΚΕΣ εντός της ΕΤΕπ (Συμφωνία ΕΚΕΣ).

Η συμφωνία ΕΚΕΣ περιλαμβάνει, ιδίως, διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση που απαιτείται για τον ΕΚΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 7.

9.   Η ΕΤΕπ υποβάλλει έκθεση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και, στη συνέχεια, κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 2 και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τα εισπραχθέντα τέλη και τη χρήση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 15

Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων

1.   Η Επιτροπή, με την υποστήριξη της ΕΤΕπ, δημιουργεί μια διαφανή Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) για τη συγκέντρωση των τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών έργων στην Ένωση. Πρόκειται για μια προσιτή στο κοινό και εύχρηστη βάση δεδομένων έργων που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε έργο.

2.   Η ΕΠΕΕ θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την προβολή στους επενδυτές και για ενημερωτικούς σκοπούς. Η προσθήκη ενός έργου στην ΕΠΕΕ δεν προδικάζει τις αποφάσεις για τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή άλλου ενωσιακού μέσου, ή για δημόσια χρηματοδότηση.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία και τη διαχείριση της ΕΠΕΕ.

4.   Μπορεί να καταλογίζεται στους ιδιώτες φορείς υλοποίησης έργων ένα μη επιστρεπτέο τέλος για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πρόσβασης στην ΕΠΕΕ. Τα έσοδα που συλλέγονται από το τέλος αυτό συνιστούν εξωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό για την ΕΠΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 16

Υποβολή εκθέσεων και λογιστική

1.   Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, υποβάλλει κάθε έξι μήνες έκθεση στην Επιτροπή, για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ) σημείο iv). Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στατιστικά, χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και επενδυτική πράξη της ΕΤΕπ και σε συγκεντρωτική βάση.

2.   Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει:

α)

αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ ανά δραστηριότητα, τομέα, χώρα και περιφέρεια και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό, ιδίως ως προς το κριτήριο της παροχής προσθετικότητας, μαζί με αξιολόγηση της κατανομής χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ μεταξύ των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2·

β)

αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών και των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε συγκεντρωτική βάση, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία απασχόλησης·

γ)

εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του επιπέδου επενδύσεων του ΕΤΣΕ στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και καινοτομίας, και των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΔ-Μ και της αστικής κινητικότητας), των τηλεπικοινωνιών, της ενεργειακής υποδομής, και της ενεργειακής απόδοσης·

δ)

αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ) σημείο iv)·

ε)

αξιολόγηση της μόχλευσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των έργων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ·

στ)

περιγραφή των έργων στα οποία η στήριξη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία συνδυάζεται με στήριξη από το ΕΤΣΕ, και αναφορά του συνολικού ποσού συνεισφοράς από κάθε πηγή·

ζ)

το ποσό χρηματοδότησης που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε συγκεντρωτική βάση·

η)

αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες·

θ)

λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές·

ι)

τις οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

3.   Για τους σκοπούς καταλογισμού και αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ και της διαχείρισης του ταμείου εγγυήσεων από αυτήν, η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, παρέχουν στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε χρόνο:

α)

τις πληροφορίες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων και τη διαβάθμιση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

β)

τις εκκρεμείς χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για την Ένωση που εγείρονται από την εγγύηση της ΕΕ που παρέχεται για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατανεμημένες ανά δραστηριότητα·

γ)

τα συνολικά κέρδη ή ζημίες που απορρέουν από τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εντός των χαρτοφυλακίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο i).

4.   Η ΕΤΕπ -όπου απαιτείται σε συνεργασία με το ΕΤΕ- παρέχει στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, συμπληρωματικές πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

5.   Η ΕΤΕπ και, κατά περίπτωση, το ΕΤΕ, παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 με δικά τους έξοδα.

6.   Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ταμείου εγγυήσεων. Επιπλέον, το αργότερο στις 31 Μαΐου εκάστου έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της επάρκειας του ποσού-στόχου, του επιπέδου κεφαλαίων του ταμείου εγγυήσεων και της ανάγκης τροφοδότησής του. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει την χρηματοοικονομική κατάσταση του ταμείου εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την οικονομική διαχείριση, τις επιδόσεις και τον κίνδυνο για το ταμείο εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 17

Λογοδοσία

1.   Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός διευθυντής παρέχουν στο αιτούμενο θεσμικό όργανο ενημέρωση για τις επιδόσεις του ΕΤΣΕ, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2.   Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός διευθυντής απαντούν προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που απευθύνονται στο ΕΤΣΕ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της ερώτησης.

3.   Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

4.   Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ συμμετέχει σε ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ καλυπτόμενες από τον παρόντα κανονισμό. Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ απαντά προφορικά ή γραπτά στις ερωτήσεις που απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο στην ΕΤΕπ σχετικά με τις καλυπτόμενες από τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της, μέσα σε πέντε εβδομάδες από την ημερομηνία παραλαβής τους.

5.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΤΕπ συνάπτουν συμφωνία σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΤΕπ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή.

Άρθρο 18

Αξιολόγηση και επανεξέταση

1.   Έως τις 5 Ιανουαρίου 2017 η ΕΤΕπ αξιολογεί τη λειτουργία του ΕΤΣΕ. Η ΕΤΕπ υποβάλλει την αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

2.   Έως τις 5 Ιανουαρίου 2017 η Επιτροπή αξιολογεί τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει την αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η αξιολόγηση αυτή συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3.   Έως τις 30 Ιουνίου 2018 και στη συνέχεια ανά τριετία:

α)

η ΕΤΕπ δημοσιεύει αναλυτική έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση του αντίκτυπου του ΕΤΣΕ στις επενδύσεις στην Ένωση, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην πρόσβαση των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση·

β)

η Επιτροπή δημοσιεύει αναλυτική έκθεση σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων.

4.   Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, συνεισφέρει και παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση και την έκθεση της Επιτροπής σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα.

5.   Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ υποβάλλουν τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή όλες τις ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης που διαθέτουν, στις οποίες αποτιμώνται ο αντίκτυπος και τα πρακτικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

6.   Έως τις 5 Ιουλίου 2018 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

7.   Όταν η έκθεση της παραγράφου 6 συμπεραίνει ότι το ΕΤΣΕ:

α)

επιτυγχάνει τους στόχους του και ότι η διατήρηση ενός καθεστώτος στήριξης των επενδύσεων είναι δικαιολογημένη, η Επιτροπή υποβάλλει, αν είναι σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με σκοπό τον καθορισμό της νέας επενδυτικής περιόδου, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση των επενδύσεων και την κατάλληλη χρηματοδότηση·

β)

δεν επιτυγχάνει τους στόχους του και ότι η διατήρηση ενός καθεστώτος στήριξης των επενδύσεων είναι δικαιολογημένη, η Επιτροπή υποβάλλει, αν είναι σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με σκοπό την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν, καθορίζοντας νέα επενδυτική περίοδο και εξασφαλίζοντας τη συνέχιση των επενδύσεων και την κατάλληλη χρηματοδότηση·

γ)

δεν επιτυγχάνει τους στόχους του και ότι η διατήρηση ενός καθεστώτος στήριξης των επενδύσεων δεν είναι δικαιολογημένη, η Επιτροπή υποβάλλει, αν είναι σκόπιμο, πρόταση για την εξασφάλιση του ομαλού τερματισμού του ΕΤΣΕ με διατήρηση της εγγύησης της ΕΕ για τις πράξεις που έχουν ήδη εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

8.   Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση από την Επιτροπή εφόσον τα εγκεκριμένα έργα απορροφήσουν πλήρως το ποσό της διαθέσιμης εγγύησης της ΕΕ πριν από τις 5 Ιουλίου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Διαφάνεια και δημοσιοποίηση των πληροφοριών

Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές διαφάνειας και τις γενικές αρχές της Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, η ΕΤΕπ δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές της που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων του ρόλου των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, και οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 20

Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

1.   Ο εξωτερικός έλεγχος των δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος κανονισμού διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 ΣΛΕΕ.

2.   Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημά του σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Άρθρο 21

Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης

1.   Η ΕΤΕπ ειδοποιεί άμεσα την OLAF και της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, έχει βάσιμες υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

2.   Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (16) και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου (17) για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η OLAF δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες που συλλέγει κατά τη διάρκεια των ερευνών της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιες παράνομες δραστηριότητες, η ΕΤΕπ καταβάλλει προσπάθειες ανάκτησης όσον αφορά τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές της δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και επηρεάζονται από τις εν λόγω δραστηριότητες.

3.   Οι χρηματοδοτικές συμφωνίες που υπογράφονται σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνουν ρήτρες που επιτρέπουν την εξαίρεση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ και, εάν είναι αναγκαίο, τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΤΣΕ, τις πολιτικές της ΕΤΕπ και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Η απόφαση σχετικά με την εξαίρεση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό λαμβάνεται σύμφωνα με τις σχετικές χρηματοδοτικές ή επενδυτικές συμφωνίες.

Άρθρο 22

Εξαιρούμενες δραστηριότητες και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας

1.   Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές της που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η ΕΤΕπ, το ΕΤΕ και όλοι οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές δεν παρέχουν στήριξη σε δραστηριότητες που διενεργούνται για παράνομους σκοπούς, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το οργανωμένο έγκλημα, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΤΕπ δεν συμμετέχει σε χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την πολιτική της έναντι περιοχών δικαιοδοσίας με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, με βάση τις πολιτικές της Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης.

2.   Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές της που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η ΕΤΕπ εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18) και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19). Ειδικότερα, η ΕΤΕπ εξαρτά τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

Άρθρο 23

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφοι 13 και 14 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από τις 4 Ιουλίου 2015. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των τριών ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 13 και 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4.   Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 13 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός ενός μηνός από την ημέρα γνωστοποίησης της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά ένα μήνα με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που καθιερώνει για πρώτη φορά τον πίνακα αποτελεσμάτων και εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 14 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών εβδομάδων από την ημέρα γνωστοποίησης της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις εβδομάδες.

Για περαιτέρω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 14 ισχύει κατ’ αναλογία η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Μεταβατική διάταξη

1.   Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που έχουν εγκρίνει κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως ότου συναφθεί η συμφωνία ΕΤΣΕ και πραγματοποιηθούν οι πρώτοι διορισμοί των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων και του εκτελεστικού διευθυντή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή αξιολογεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 6, τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και το παράρτημα ΙΙ, αποφασίζει την επέκταση της κάλυψης της εγγύησης της ΕΕ στις δραστηριότητες αυτές.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2015.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. REIRS


(1)  Γνώμη της 19ης Μαρτίου 2015 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 195 της 12.6.2015, σ. 41.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 6).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου (Ορίζων 2020) για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(12)  Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(17)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

(18)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1).

(19)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1291/2013 ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1316/2013

1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο άρθρο 6, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την υλοποίηση του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” ορίζεται σε 74 828,3 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές, εκ των οποίων 72 445,3 εκατομμύρια EUR κατ’ ανώτατο όριο διατίθενται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ ΣΛΕΕ.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

2.   Το ποσό για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ ΣΛΕΕ κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού ως εξής:

α)

Επιστήμη αριστείας, 24 232,1 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές·

β)

Βιομηχανική υπεροχή, 16 466,5 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές·

γ)

Κοινωνικές προκλήσεις, 28 629,6 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές.

Το μέγιστο συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” υπέρ των ειδικών στόχων του άρθρου 5 παράγραφος 3 και υπέρ των μη πυρηνικών αμέσων δράσεων του κοινού κέντρου ερευνών έχει ως εξής:

i)

εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής, 816,5 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές·

ii)

επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία, 444,9 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές·

iii)

μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών, 1 855,7 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές.

Η ενδεικτική κατανομή προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 παρατίθενται στο παράρτημα II.

3.   Το ΕΙΚΤ χρηματοδοτείται μέσω μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” ύψους 2 383 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές, όπως παρατίθεται στο παράρτημα II.».

β)

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατανομή του προϋπολογισμού

Η ενδεικτική κατανομή για το «Ορίζοντας 2020», με την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, έχει ως εξής:

 

εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές

I

Επιστήμη αριστείας, με την εξής κατανομή:

24 232,1

1.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)

13 094,8

2.

Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (MAT)

2 585,4

3.

Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»

6 162,3

4.

Ερευνητικές υποδομές

2 389,6

II

Βιομηχανική υπεροχή, με την εξής κατανομή:

16 466,5

1.

Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες (1), (4)

13 035

2.

Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου (2)

2 842,3

3.

Καινοτομία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) (3)

589,2

III

Κοινωνικές προκλήσεις, με την εξής κατανομή (4)

28 629,6

1.

Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία

7 256,7

2.

Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία

3 707,7

3.

Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια

5 688,1

4.

Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές

6 149,4

5.

Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και πρώτες ύλες

2 956,5

6.

Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο — Πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες

1 258,5

7.

Ασφαλείς κοινωνίες — Προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της

1 612,7

IV

Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής

816,5

V

Η επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία

444,9

VI

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ)

1 855,7

VII

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ)

2 383

ΣΥΝΟΛΟ

74 828,3

2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την εκτέλεση της ΔΣΕ για την περίοδο 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 30 442 259 000 EUR σε τρέχουσες τιμές. Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής:

α)

τομέας μεταφορών: 24 050 582 000 EUR, από τα οποία 11 305 500 000 EUR μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής για να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

β)

τομέας τηλεπικοινωνιών: 1 041 602 000 EUR·

γ)

τομέας ενέργειας: 5 350 075 000 EUR.

Τα ποσά αυτά δεν θίγουν την εφαρμογή του μηχανισμού ευελιξίας που προβλέπεται στον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (5).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).»."

β)

Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η συνολική συμβολή από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στα χρηματοδοτικά μέσα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8,4 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΔΣΕ που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.».

γ)

Στο άρθρο 21, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26, για την αύξηση του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 κατά έως 10 %, υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων προϋποθέσεων:

i)

να είναι θετική η αξιολόγηση της δοκιμαστικής φάσης της Πρωτοβουλίας για Ομόλογα Έργων το 2015· και

ii)

η απορρόφηση των χρηματοδοτικών μέσων να υπερβαίνει το 6,5 % ως προς τις συμβατικές δεσμεύσεις ανά έργο.».


(1)  Συμπεριλαμβανομένων 7 423 εκατομμυρίων EUR για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκ των οποίων 1 549 εκατομμυρίων EUR για τη φωτονική, τη μικροηλεκτρονική και τη νανοηλεκτρονική, 3 741 εκατομμυρίων EUR για τις νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά και την προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση, 501 εκατομμυρίων EUR για τη βιοτεχνολογία και 1 403 εκατομμυρίων EUR για το διάστημα. Κατά συνέπεια, 5 792 εκατομμυρίων EUR θα διατεθούν για τη στήριξη βασικών τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής.

(2)  Περίπου 994 εκατομμυρίων EUR από το ποσό αυτό μπορούν να διατεθούν για την υλοποίηση έργων του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET). Περίπου το ένα τρίτο του ποσού αυτού μπορεί να διατεθεί σε ΜΜΕ.

(3)  Στο πλαίσιο του στόχου να διατεθεί σε ΜΜΕ τουλάχιστον το 20 % των συνολικών συνδυασμένων κονδυλίων για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» και την προτεραιότητα «Κοινωνικές προκλήσεις», τουλάχιστον το 5 % των εν λόγω συνδυασμένων κονδυλίων θα διατεθεί αρχικά στο ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ. Στο εν λόγω ειδικό μέσο θα διατεθεί κατά μέσο όρο για όλη τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020» τουλάχιστον το 7 % των συνολικών κονδυλίων για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» και την προτεραιότητα «Κοινωνικές προκλήσεις».

(4)  Οι πιλοτικές δράσεις για την «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» θα χρηματοδοτηθούν από τους ειδικούς στόχους «Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» και από τους σχετικούς ειδικούς στόχους της πρωτοβουλίας «Κοινωνικές προκλήσεις». Θα δρομολογηθεί επαρκής αριθμός έργων ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων της «Επιτάχυνσης της Καινοτομίας».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΕΤΣΕ

1.   Σκοπός

Σκοπός των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών είναι να εξυπηρετούν, μαζί με τον κανονισμό στο οποίο επισυνάπτονται, ως βάση για να λαμβάνονται με διαφάνεια και ανεξαρτησία οι αποφάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων σχετικά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για πράξεις της ΕΤΕπ επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους στόχους και τις άλλες σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Οι επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στις αρχές που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τους γενικούς στόχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα επιλέξιμα μέσα και τον ορισμό της προσθετικότητας. Συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό i) παρέχοντας περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την επιλεξιμότητα, ii) παρέχοντας ένα πλαίσιο κινδύνου για τις πράξεις, iii) ορίζοντας τα κατώφλια τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης, και iv) καθορίζοντας κριτήρια αξιολόγησης της συνεισφοράς στους στόχους του ΕΤΣΕ που διευκολύνουν την ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν μόνο για πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ οι οποίες αφορούν χρεωστικούς και μετοχικούς τίτλους αναφερομένους στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο a) του παρόντος κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν ισχύουν επί πράξεων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ που αφορούν τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2.   Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, είδη έργων και μέσα

α)

Στους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους που μπορούν να επωφεληθούν από την εγγύηση της ΕΕ περιλαμβάνονται:

οντότητες όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών κοινής ωφελείας, φορέων ειδικού σκοπού ή εταιρειών έργου, ΜΜΕ ή εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης,

εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαμεσολάβησης,

ταμεία μετοχικού κεφαλαίου/χρέους και οποιασδήποτε άλλης μορφής φορείς συλλογικών επενδύσεων,

επενδυτικές πλατφόρμες,

οντότητες του δημοσίου τομέα (εδαφικές ή μη, αλλά εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων με τέτοιες οντότητες που ενέχουν άμεσο κίνδυνο κράτους μέλους) και οντότητες τύπου δημόσιου τομέα.

β)

Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για τη άμεση ή έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης νέων δραστηριοτήτων. Στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να ενθαρρύνονται επενδύσεις σε αναξιοποίητες ζώνες (δημιουργία περιουσιακών στοιχείων). Μπορούν επίσης να υποστηρίζονται επενδύσεις σε εγκαταλειμμένες ρυπασμένες περιοχές (επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων). Κατά κανόνα, η εγγύηση της ΕΕ δεν χορηγείται για τη στήριξη πράξεων αναχρηματοδότησης (όπως η αντικατάσταση ισχυουσών συμφωνιών δανειοδότησης ή άλλες μορφές οικονομικής στήριξης για έργα που έχουν ήδη μερικώς ή πλήρως υλοποιηθεί), παρά μόνο σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις όπου αποδεικνύεται ότι μια τέτοια πράξη θα επιτρέψει νέα επένδυση ποσού τουλάχιστον ισοδυνάμου με το ποσό της πράξης και η οποία θα πληρούσε τα κριτήρια επιλεξιμότητος και τους γενικούς στόχους όπως προβλέπονται αντιστοίχως στο άρθρο 6 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

γ)

Η εγγύηση της ΕΕ στηρίζει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων επιτρέποντας την προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της αγοράς και ενθαρρύνοντας παράλληλα ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα, χωρίς να εξοβελίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι η ΕΤΕπ θα διαθέσει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με σκοπό να επιτευχθεί συνολικός αρχικός στόχος δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 000 000 000 EUR, μεταξύ άλλων με χρηματοδότηση διατιθέμενη μέσω του ΕΤΕ στο πλαίσιο πράξεων του ΕΤΣΕ που αφορούν τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) και μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων. Τα επιλέξιμα προϊόντα θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων (1), δάνεια, εγγυήσεις/αντεγγυήσεις, ενδιάμεση χρηματοδότηση και χρηματοδότηση μειωμένης εξασφάλισης, μέσα κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, επενδυτικών πλατφορμών ή κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να επιτραπεί η επένδυση σε έργα του ΕΤΣΕ από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, θα πρέπει να μπορεί η ΕΤΕπ να διαμορφώνει κατάλληλα χαρτοφυλάκια.

δ)

Οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και οι επενδυτικές πλατφόρμες ή ταμεία είναι επιλέξιμα για κάλυψη από την εγγύηση της ΕΤΕπ με αντεγγύηση την εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Η απόφαση για τη χορήγηση της εν λόγω εγγύησης της ΕΤΕπ πρέπει να προωθεί την κινητοποίηση επενδύσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και την αξιοποίηση της συμπληρωματικής πραγματογνωσίας, των ειδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του σκοπού των εν λόγω οντοτήτων προς όφελος της πρωτοβουλίας του ΕΤΣΕ.

3.   Προσθετικότητα

Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για τη στήριξη πράξεων που πληρούν το κριτήριο της παροχής προσθετικότητας του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Εν προκειμένω ισχύουν επίσης οι ακόλουθες γενικές αρχές:

α)

προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών μέσων, η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να συμπληρώνει, να συνδυάζεται με, να ενισχύει ή να βελτιώνει υπάρχοντα προγράμματα της Ένωσης ή άλλες πηγές πόρων της Ένωσης ή κοινά μέσα·

β)

κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου του ΕΤΣΕ, οι επενδύσεις που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ δεν αποκλείουν κατ’ αρχήν τη χρήση άλλων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης·

γ)

δίνεται έμφαση στη συμπληρωματικότητα της νέας υποδομής και των προϊόντων του σκέλους για την καινοτομία που απευθύνονται στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης με τα υπάρχοντα χρηματοπιστωτικά μέσα της Ένωσης και τα χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ, προκειμένου να επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο αποδοτικής χρήσης των χρηματοπιστωτικών πόρων. Είναι, ωστόσο, δυνατή η σωρευτική χρήση των μέσων, ιδιαίτερα όταν η συνήθης στήριξη δεν επαρκεί για την έναρξη επενδύσεων.

4.   Προστιθέμενη αξία: Συμβολή στους στόχους του ΕΤΣΕ

Τα έργα που επωφελούνται από την εγγύηση της ΕΕ τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους γενικούς στόχους που ορίζονται αντιστοίχως στο άρθρο 6 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

5.   Πίνακας επιδόσεων

Ο πίνακας επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 7 χρησιμοποιείται από την επιτροπή επενδύσεων με σκοπό να εξασφαλιστεί μια ανεξάρτητη και διαφανής αξιολόγηση της πιθανής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ.

6.   Επενδυτικά σκέλη

α)

Οι χρεωστικοί και μετοχικοί τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) παρέχονται στα πλαίσια ενός σκέλους υποδομής και καινοτομίας, το οποίο θα συνίσταται σε ένα υπο-σκέλος χρέους και ένα υπο-σκέλος μετοχικού τύπου. Η κατανομή των πράξεων (2) στα δύο υπο-σκέλη βασίζεται στο σύστημα αξιολόγησης δανείων της ΕΤΕπ και στη συνήθη αξιολόγηση κινδύνου της ΕΤΕπ και θα γίνεται με καθοδήγηση από το διοικητικό συμβούλιο.

β)

Σκέλος υποδομής και καινοτομίας - υπο-σκέλος χρέους

Για πράξεις τύπου χρέους, η ΕΤΕπ πραγματοποιεί συνήθη αξιολόγηση κινδύνου, με υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης και του ποσοστού ανάκτησης. Βάσει αυτών των παραμέτρων, η ΕΤΕπ ποσοτικοποιεί τον κίνδυνο για κάθε πράξη. Ο εν λόγω υπολογισμός γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγγύηση της ΕΕ, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ο συνολικός κίνδυνος της συναλλαγής.

Κάθε πράξη τύπου χρέους λαμβάνει μια κατάταξη κινδύνου (δανειακή αξιολόγηση της συναλλαγής), με βάση με το σύστημα αξιολόγησης δανείων της ΕΤΕπ σύμφωνα με την εκάστοτε τροποποίησή του. Οι πληροφορίες για την δανειακή αξιολόγηση περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του έργου για τις συναλλαγές της επιτροπής επενδύσεων που έχουν υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τα έργα που υποστηρίζονται με τις συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ και αναφέρονται ως ειδικές δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του καταστατικού της ΕΤΕπ και τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής πιστωτικού κινδύνου της ΕΤΕπ. Οι πράξεις που υποστηρίζονται με την εγγύηση της ΕΕ έχουν κατά κανόνα υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τις συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στις ειδικές δραστηριότητες. Συναλλαγές με καλύτερη δανειακή αξιολόγηση μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ΕΤΣΕ υπό τον όρο ότι επιδεικνύουν σαφώς υψηλή προστιθέμενη αξία και η υπαγωγή τους είναι σύμφωνη με το κριτήριο της παροχής προσθετικότητας.

Τα έργα πρέπει να είναι βιώσιμα από οικονομική και τεχνική άποψη και η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ πρέπει να είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με υγιείς τραπεζικές αρχές και να τηρεί τις υψηλού επιπέδου αρχές διαχείρισης κινδύνου που ορίζει η ΕΤΕπ στις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές της. Όλες οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Επενδύσεων.

Τα προϊόντα τύπου χρέους τιμολογούνται με την μέθοδο τιμολόγησης δανείων της ΕΤΕπ σύμφωνα με την εκάστοτε τροποποίησή της.

γ)

Σκέλος υποδομής και καινοτομίας - υπο-σκέλος μετοχικού τύπου

Για τις πράξεις μετοχικού τύπου, η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιείται για τη στήριξη άμεσων επενδύσεων σε μεμονωμένες εταιρείες ή έργα (άμεσες επενδύσεις μετοχικού τύπου) ή για χρηματοδότηση ταμείων ή χαρτοφυλακίων ανάλογου κινδύνου (χαρτοφυλάκιο μετοχικού τύπου), με την προϋπόθεση ότι η ΕΤΕπ επενδύει επί ίσοις όροις για τον δικό της κίνδυνο. Η διαπίστωση για το εάν μια επιχείρηση αναλαμβάνει ή όχι κινδύνους μετοχικού τύπου, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και ονοματολογία, βασίζεται σε τυπική αξιολόγηση της ΕΤΕπ.

Οι πράξεις μετοχικού τύπου της ΕΤΕπ πραγματοποιούνται με βάση με τους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες της Τράπεζας, σύμφωνα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις ή τον καθορισμό τους. Όλες οι σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της πράξης τίθενται στη διάθεση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Επενδύσεων.

Οι επενδύσεις μετοχικού τύπου τιμολογούνται σύμφωνα με την αγορά, απουσία δε στοιχείων της αγοράς τιμολογούνται με βάση έρευνας αγοράς ή συγκριτική αξιολόγηση.

7.   Όρια έκθεσης ανά κατηγορία κινδύνου

α)

Τα όρια έκθεσης για κατηγορίες ειδικών δραστηριοτήτων μειώνονται όσο αυξάνεται το επίπεδο κινδύνου, όπως εκφράζεται στη δανειακή αξιολόγηση της συναλλαγής. Το όριο είναι συνεπώς γενικά υψηλότερο για τον κίνδυνο τύπου χρέους από ό,τι για τον κίνδυνο μετοχικού τύπου.

β)

Αντικατοπτρίζοντας τη διαθεσιμότητα πιστωτικής ενίσχυσης που παρέχεται από την εγγύηση της ΕΕ, τα όρια στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ καθορίζονται από την ΕΤΕπ σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο του αντίστοιχου ορίου κινδύνου των πράξεων της ΕΤΕπ. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Επενδύσεων λαμβάνουν αναλυτική επισκόπηση των ορίων κινδύνου του ΕΤΣΕ. Το διοικητικό συμβούλιο εποπτεύει τακτικά την εξέλιξη του προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όταν το κρίνει αναγκαίο.

γ)

Συναλλαγές για ποσά υψηλότερα από τα ειδικά όρια του ΕΤΣΕ μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ΕΤΣΕ, με τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται σαφώς η προσθετικότητα και η προστιθέμενη αξία, και η συμπερίληψή τους δεν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τον στόχο επιπέδου κινδύνου για το συνολικό χαρτοφυλάκιο στο τέλος της αρχικής επενδυτικής περιόδου.

8.   Τομεακή και γεωγραφική διαφοροποίηση

Το ΕΤΣΕ έχει ως γνώμονα τη ζήτηση της αγοράς, αλλά αποσκοπεί στην υποστήριξη επιλέξιμων έργων σε ολόκληρη την Ένωση καθώς και διασυνοριακών έργων, που καλύπτονται από το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού, χωρίς τομεακή ή γεωγραφική εκ των προτέρων κατανομή. Ωστόσο, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στο τέλος της αρχικής επενδυτικής περιόδου θα καλύπτεται ευρύ φάσμα τομέων και περιφερειών, και να αποφευχθεί η υπερβολική τομεακή ή γεωγραφική συγκέντρωση.

α)   Τομεακή συγκέντρωση

Για τη διαχείριση της τομεακής διαφοροποίησης και συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ενδεικτικά όρια συγκέντρωσης σε σχέση με τον όγκο των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από την εγγύηση της ΕΕ στο τέλος της αρχικής επενδυτικής περιόδου. Τα ενδεικτικά όρια συγκέντρωσης δημοσιοποιούνται.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει τα εν λόγω ενδεικτικά όρια μετά από διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο αιτιολογεί εγγράφως την απόφασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

β)   Γεωγραφική συγκέντρωση

Οι πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ δεν πρέπει να παρουσιάζουν υπερβολική συγκέντρωση σε συγκεκριμένες περιοχές στο τέλος της αρχικής επενδυτικής περιόδου. Προς τον σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ενδεικτική γεωγραφική διαφοροποίηση και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την τροποποίηση των εν λόγω ενδεικτικών ορίων, μετά από διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων. Το διοικητικό συμβούλιο αιτιολογεί εγγράφως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τις αποφάσεις που λαμβάνει σε σχέση με τα ενδεικτικά όρια. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να έχει ως στόχο να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη.


(1)  Τα ανωτέρω αποτελούν μη εξαντλητική παράθεση προϊόντων που μπορούν να προσφέρονται μέσω του ΕΤΣΕ.

(2)  Ο όρος «πράξη» καλύπτει τόσο τις άμεσες επενδύσεις στο έργο (χρέος ή συμμετοχή) όσο και «πράξεις» (έργα, προγράμματα ή εγκαταστάσεις) με οικονομικό ή άλλο ενδιάμεσο φορέα, όχι όμως, για την αποφυγή αμφιβολιών, τα υποκείμενα έργα που υποστηρίζονται από τέτοια πράξη διαμεσολάβησης.


 

1.   Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατανομή για το «Ορίζων 2020»

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι οι ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού δεν θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ: «Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας», «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie» και «Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής». Το υπόλοιπο ποσό που απομένει από την πρόσθετη χρήση του περιθωρίου σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής θα επανεγγραφεί στις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού για το Ορίζων 2020 αναλογικά προς τις μειώσεις που προτείνει η Επιτροπή. Η ενδεικτική κατανομή καθορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΕΤΣΕ.»

2.   Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016

«Η Επιτροπή θα αναλύσει τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν στην αποτελεσματική εκτέλεση των αντίστοιχων προγραμμάτων οι συνεισφορές στο ΕΤΣΕ από διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού του Ορίζων 2020 και θα προτείνει, αν είναι σκόπιμο, διορθωτική επιστολή στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2016, για την προσαρμογή της κατανομής μεταξύ των γραμμών του προϋπολογισμού του Ορίζων 2020.»

3.   Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγησή της όσον αφορά τις εφάπαξ συνεισφορές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΕΤΣΕ για το σκοπό της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

«Με την επιφύλαξη των προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη, είτε από ένα κράτος μέλος, είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που έχουν ταξινομηθεί στον τομέα της γενικής κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό ενός κράτους μέλους, στο ΕΤΣΕ, ή θεματικές ή διακρατικές επενδυτικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει κατ’ αρχήν να θεωρούνται έκτακτα μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου και του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου.»