5.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/847 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαΐου 2015

περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ροές παράνομου χρήματος μέσω μεταφορών χρηματικών ποσών μπορούν να βλάψουν την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και το κύρος του χρηματοπιστωτικού τομέα και να απειλήσουν την εσωτερική αγορά της Ένωσης όπως και τη διεθνή ανάπτυξη. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το οργανωμένο έγκλημα παραμένουν σημαντικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης. Η υγεία, η ακεραιότητα και η σταθερότητα του συστήματος μεταφοράς χρηματικών ποσών και η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα εν γένει θα μπορούσαν να απειληθούν σοβαρά από τις προσπάθειες εγκληματιών και συνεργατών τους είτε να συγκαλύψουν την προέλευση προϊόντων εγκλήματος, είτε να μεταφέρουν χρηματικά ποσά για εγκληματικές δραστηριότητες ή για τρομοκρατικούς σκοπούς.

(2)

Προκειμένου να διευκολύνουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, οι μετερχόμενοι τη νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και όσοι χρηματοδοτούν την τρομοκρατία ενδέχεται να επωφελούνται από την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων εντός του ενοποιημένου χρηματοπιστωτικού χώρου της Ένωσης, αν δεν εγκριθούν ορισμένα συντονιστικά μέτρα σε επίπεδο Ένωσης. Η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) και η παγκόσμια υλοποίηση των συστάσεών της αποβλέπουν στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τη μεταφορά χρηματικών ποσών.

(3)

Λόγω της κλίμακας της δράσης που πρέπει να αναληφθεί, η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής που εγκρίθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 2012 από την FATF («οι αναθεωρημένες συστάσεις της FATF») και συγκεκριμένα η σύσταση 16 της FATF περί ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβασμάτων («η σύσταση 16 της FATF») και το αναθεωρημένο ερμηνευτικό σημείωμα εφαρμογής της, θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ένωση και, ειδικότερα, ότι δεν θα γίνεται διάκριση ούτε θα υπάρχει διαφορά μεταξύ αφενός εθνικών πληρωμών στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους και αφετέρου διασυνοριακών πληρωμών μεταξύ κρατών μελών. Η ασυντόνιστη δράση εκ μέρους των επιμέρους κρατών μελών στον τομέα των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων πληρωμών σε επίπεδο Ένωσης, και κατά συνέπεια να βλάψει την εσωτερική αγορά στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

(4)

Προκειμένου να αναπτυχθεί συνεκτική προσέγγιση σε διεθνή βάση και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οποιαδήποτε περαιτέρω δράση της Ένωσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ιδίως τις αναθεωρημένες συστάσεις της FATF.

(5)

Η εφαρμογή και η επιβολή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 16 της FATF, αποτελούν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(6)

Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί να επιβάλλει περιττά εμπόδια ή κόστος στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή στα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, η προληπτική προσέγγιση θα πρέπει να είναι στοχοθετημένη και αναλογική και σε απόλυτη συμμόρφωση με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που διασφαλίζεται σε ολόκληρη την Ένωση.

(7)

Στην αναθεωρημένη στρατηγική της Ένωσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της 17ης Ιουλίου 2008 («η αναθεωρημένη στρατηγική») επισημάνθηκε ότι πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες για να εμποδίζεται η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να ελέγχεται η χρήση από τους φερόμενους ως τρομοκράτες των δικών τους χρηματοδοτικών πόρων. Αναγνωρίζεται ότι η FATF επιδιώκει διαρκώς τη βελτίωση των συστάσεών της και τον από κοινού καθορισμό των τρόπων εφαρμογής τους. Στην αναθεωρημένη στρατηγική σημειώνεται ότι η εφαρμογή των αναθεωρημένων συστάσεων της FATF από όλα τα μέλη της FATF και τα μέλη των παρεμφερούς τύπου περιφερειακών φορέων αξιολογείται τακτικά και ότι έχει σημασία μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή από τα κράτη μέλη.

(8)

Προκειμένου να προληφθεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ελήφθησαν μέτρα για το πάγωμα των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων ορισμένων προσώπων, ομάδων και οντοτήτων, περιλαμβανομένων των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 (4), (ΕΚ) αριθ. 881/2002 (5) και (ΕΕ) αριθ. 356/2010 (6). Για τον ίδιο σκοπό ελήφθησαν επίσης μέτρα που αποβλέπουν στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη διακίνηση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) περιλαμβάνει διάφορα μέτρα τέτοιου είδους. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν αποκλείουν εντελώς την πρόσβαση τρομοκρατών ή άλλων εγκληματιών σε συστήματα πληρωμών για τη μεταφορά των κεφαλαίων τους.

(9)

Η πλήρης ιχνηλασιμότητα των μεταφορών χρηματικών ποσών μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την υλοποίηση περιοριστικών μέτρων, ιδίως όσων επιβάλλουν οι κανονισμοί (ΕK) αριθ. 2580/2001, (ΕΚ) αριθ. 881/2002 και (ΕΕ) αριθ. 356/2010 και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς της Ένωσης που εφαρμόζουν τέτοια μέτρα. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλισθεί η διαβίβαση πληροφοριών σε όλο το μήκος της αλυσίδας πληρωμών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα σύστημα με το οποίο θα επιβάλλεται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών με στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου.

(10)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλουν όσοι κανονισμοί βασίζονται στο άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2580/2001, (ΕΚ) αριθ. 881/2002 και (ΕΕ) αριθ. 356/2010, τα οποία μπορεί να επιβάλουν όπως οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών των πληρωτών και των δικαιούχων, καθώς και των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες ώστε να παγώνουν κεφάλαια ή να συμμορφώνονται προς ορισμένους περιορισμούς σχετικούς με ορισμένες μεταφορές χρηματικών ποσών.

(11)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ισχύει με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Για παράδειγμα, προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο που δεν συνάδει με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να απαγορεύεται αυστηρώς η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη ως ζήτημα σημαντικού δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα, η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, θα πρέπει να επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 της εν λόγω οδηγίας. Είναι σημαντικό οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν σε πολλαπλές περιοχές δικαιοδοσίας με υποκαταστήματα ή θυγατρικές που βρίσκονται εκτός της Ένωσης, να μην παρεμποδίζονται από τη μεταβίβαση δεδομένων σχετικά με ύποπτες συναλλαγές εντός του ίδιου οργανισμού, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται επαρκείς διασφαλίσεις. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του δικαιούχου και οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία απώλεια, αλλοίωση, ή μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση.

(12)

Πρόσωπα που απλώς μετατρέπουν έντυπα έγγραφα σε ηλεκτρονικά δεδομένα και ενεργούν στο πλαίσιο συμβολαίου με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και πρόσωπα που παρέχουν σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μόνο συστήματα μηνυμάτων ή άλλα συστήματα υποστήριξης για τη μεταφορά χρηματικών ποσών ή συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(13)

Οι μεταφορές χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες των στοιχείων α) έως ιγ) και ιε) του άρθρου 3 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Είναι επίσης σκόπιμο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μεταφορές χρηματικών ποσών που δεν εμφανίζουν σημαντικό κίνδυνο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτουν κάρτες πληρωμής, εργαλεία ηλεκτρονικού χρήματος, κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολογίας (ΤΠ) για την εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμή με παρόμοια χαρακτηριστικά, όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και όταν ο αριθμός της κάρτας, του εργαλείου ή της συσκευής συνοδεύει όλες τις μεταφορές. Ωστόσο, η χρήση μιας κάρτας πληρωμής, ενός εργαλείου ηλεκτρονικού χρήματος, ενός κινητού τηλεφώνου ή κάθε άλλης ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολογίας συσκευής εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμής με παρόμοια χαρακτηριστικά για την πραγματοποίηση μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ προσώπων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, αναλήψεις από αυτόματες ταμειακές μηχανές, πληρωμές φόρων, προστίμων ή άλλων επιβαρύνσεων, μεταφορές κεφαλαίων που πραγματοποιούνται με τη μεταφορά ηλεκτρονικών εικόνων των επιταγών, συμπεριλαμβανομένων επιταγών με ηλεκτρονική επεξεργασία ή με συναλλαγματικές, και μεταφορές κεφαλαίων όπου τόσο ο πληρωτής, όσο και ο δικαιούχος είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(14)

Προκειμένου να αντικατοπτρίζονται τα χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων πληρωμών και υπό τον όρο ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι δυνατός ο εντοπισμός του πληρωτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ορισμένες εγχώριες μεταφορές χρηματικών ποσών μικρής αξίας, συμπεριλαμβανομένων διατραπεζικών ηλεκτρονικών πληρωμών, που χρησιμοποιούνται για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών.

(15)

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου δεν απουσιάζουν ούτε είναι ελλιπή.

(16)

Προκειμένου να μη μειωθεί η αποδοτικότητα των συστημάτων πληρωμών, και προκειμένου να εξισορροπηθεί ο κίνδυνος να εξωθηθούν οι συναλλαγές στην παρανομία εξαιτίας υπερβολικά αυστηρών υποχρεώσεων ταυτοποίησης κατά της ενδεχόμενης τρομοκρατικής απειλής από μεταφορές μικρών χρηματικών ποσών, η υποχρέωση να ελέγχεται εάν τα στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου είναι ακριβή, σε περίπτωση που οι μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί επαλήθευση, θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο σε μεμονωμένες μεταφορές χρηματικών ποσών που υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, εκτός αν η μεταβίβαση αυτή φαίνεται να συνδέεται με άλλες μεταφορές ποσών, τα οποία μαζί να υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, τα χρηματικά ποσά έχουν εισπραχθεί ή καταβληθεί σε χρήμα ή σε ανώνυμο ηλεκτρονικό χρήμα, ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

(17)

Για μεταφορές ποσών όπου λογίζεται ότι έχει πραγματοποιηθεί επαλήθευση, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τα στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου για κάθε μεταφορά ποσών, αρκεί να έχουν πληρωθεί οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

(18)

Στο πλαίσιο των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης περί υπηρεσιών πληρωμών, ήτοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) και της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, θα πρέπει να αρκεί να προβλέπεται απλουστευμένη και μόνο πληροφόρηση για τις μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Ένωσης, όπως ο αριθμός (οι αριθμοί) λογαριασμού πληρωμών ή ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής.

(19)

Προκειμένου οι αρχές τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, να μπορούν να εντοπίζουν την πηγή των χρηματικών ποσών που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς, οι μεταφορές ποσών από την Ένωση εκτός Ένωσης θα πρέπει να φέρουν πλήρη στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου. Πρόσβαση σε πλήρη στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου θα πρέπει να χορηγείται στις εν λόγω αρχές μόνον για λόγους πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(20)

Οι αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και οι συναφείς δικαστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων εκείνων στις αναπτυσσόμενες χώρες, για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

(21)

Όσον αφορά τις μεταφορές χρηματικών ποσών από έναν πληρωτή προς πλείονες δικαιούχους που αποστέλλονται με ομαδικούς φακέλους που περιλαμβάνουν μεμονωμένες μεταφορές ποσών από την Ένωση προς το εξωτερικό της Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί για κάθε τέτοια μεμονωμένη μεταφορά ότι θα φέρει μόνο τον αριθμό λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή ή τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής, καθώς και πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, αρκεί ο ομαδικός φάκελος να περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επαληθευμένης ακρίβειας του πληρωτή και πλήρη στοιχεία του δικαιούχου που να είναι απολύτως ιχνηλάσιμα.

(22)

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικές διαδικασίες ώστε να διαπιστώνουν κατά πόσον υπάρχουν ελλείψεις στα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου, προκειμένου να ελέγχουν αν οι μεταφορές χρηματικών ποσών συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου και να συμβάλλουν στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκ των υστέρων έλεγχο ή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όπου αυτό είναι σκόπιμο. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μεριμνούν ώστε οι ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών ή τα σχετικά μηνύματα να συνοδεύονται από τις απαιτούμενες πληροφορίες συναλλαγής σε όλο το μήκος της αλυσίδας πληρωμών.

(23)

Δεδομένου ότι οι ανώνυμες μεταφορές χρηματικών ποσών συνιστούν δυνητική απειλή από άποψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είναι σκόπιμο να απαιτείται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να ζητούν στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου. Σύμφωνα με την προσέγγιση βάσει κινδύνου που ανέπτυξε η FATF, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν τομείς υψηλότερου και χαμηλότερου κινδύνου με σκοπό την καλύτερη στόχευση στους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου για τις περιπτώσεις όπου κατά τη μεταφορά των χρηματικών ποσών δεν παρέχονται τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου, ώστε να δύνανται να αποφασίσουν αν θα εκτελέσουν, θα απορρίψουν ή θα αναστείλουν την εν λόγω μεταφορά και να καθορίσουν τα ενδεδειγμένα μέτρα παρακολούθησης.

(24)

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως, αναλόγως του εκτιμώμενου βαθμού κινδύνου, όταν διαπιστώνουν ότι τα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου είτε απουσιάζουν είτε είναι ελλιπή και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αναφοράς που περιλαμβάνονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και με τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας.

(25)

Οι διατάξεις περί μεταφορών χρηματικών ποσών χωρίς στοιχεία, ή με ελλιπή στοιχεία, του πληρωτή ή του δικαιούχου, εφαρμόζονται χωρίς να θίγονται οι τυχόν υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να αναστέλλουν και/ή να απορρίπτουν μεταφορές ποσών που παραβιάζουν μια διάταξη του αστικού, διοικητικού ή ποινικού δικαίου.

(26)

Με σκοπό να συνδράμουν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να θεσπίσουν αποτελεσματικές διαδικασίες προκειμένου να εντοπίζουν περιπτώσεις, στις οποίες δέχονται μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς ή με ελλιπή στοιχεία πληρωτή ή δικαιούχου και να αναλαμβάνουν δράσεις παρακολούθησης, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (ΕΑΤ), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12), η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) (ΕΑΑΕΣ), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) και η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ), η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14), θα πρέπει να εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές.

(27)

Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ταχείας δράσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να ανταποκρίνονται γρήγορα σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών για τον πληρωτή και το δικαιούχο εκ μέρους των αρχών που είναι αρμόδιες να καταπολεμούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στο κράτος μέλος όπου οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών είναι εγκατεστημένοι.

(28)

Ο αριθμός των εργάσιμων ημερών στο κράτος μέλος του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή καθορίζει τον αριθμό των ημερών μέσα στις οποίες πρέπει να δοθεί απάντηση σε αίτηση στοιχείων του πληρωτή.

(29)

Επειδή σε ποινικές υποθέσεις ίσως να μην είναι δυνατό να εντοπιστούν τα απαιτούμενα δεδομένα ή τα άτομα που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή, για πολλούς μήνες, ή και χρόνια, μετά την αρχική μεταφορά των ποσών, και προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση σε ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο των ερευνών, είναι σκόπιμο οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να τηρούν αρχεία με τα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου για ορισμένο χρονικό διάστημα, για λόγους πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να είναι περιορισμένη στα πέντε έτη, περίοδο μετά την οποία όλα τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να διαγράφονται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο εθνικό δίκαιο. Εφόσον είναι αναγκαίο για λόγους πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και μετά από αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του μέτρου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν ή να απαιτούν τη διατήρηση των αρχείων, για μία πρόσθετη περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη, με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων ποινικού δικαίου για στοιχεία που εφαρμόζονται στις τρέχουσες ποινικές έρευνες και δικαστικές διαδικασίες.

(30)

Προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», η εξουσία έγκρισης μέτρων εποπτείας και οι εξουσίες επιβολής κυρώσεων των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να προβλεφθούν διοικητικές κυρώσεις και μέτρα και, δεδομένης της σπουδαιότητας της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και μέτρα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή καθώς και τη μεικτή επιτροπή της ΕΑΤ, της ΕΑΑΕΣ και της ΕΑΚΑΑ (στο εξής «ΕΕΑ»).

(31)

Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του κεφαλαίου V του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15).

(32)

Ορισμένες χώρες και εδάφη που δεν αποτελούν μέρος του εδάφους της Ένωσης τελούν υπό καθεστώς νομισματικής ένωσης με ένα κράτος μέλος, αποτελούν μέρος της νομισματικής ζώνης κράτους μέλους, ή έχουν υπογράψει νομισματική συμφωνία με την Ένωση εκπροσωπούμενες από κράτος μέλος, και διαθέτουν παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που συμμετέχουν αμέσως ή εμμέσως στα συστήματα πληρωμών και συμψηφισμού του εν λόγω κράτους μέλους. Προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση σημαντικών αρνητικών συνεπειών στις οικονομίες των χωρών και εδαφών αυτών εξαιτίας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στις μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ των συγκεκριμένων κρατών μελών και των εν λόγω χωρών και εδαφών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα μεταχείρισης των μεταφορών αυτών ως πραγματοποιούμενων στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

(33)

Δεδομένου του αριθμού των τροποποιήσεων που θα πρέπει να επέλθουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16), δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να καταργηθεί για λόγους σαφήνειας.

(34)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων του κανονισμού, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(35)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7), το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47) και την αρχή «ne bis in idem».

(36)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή καθιέρωση του νέου πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κρίνεται σκόπιμο να συμπίπτει η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με την προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(37)

Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17), την οποία και διατύπωσε στις 4 Ιουλίου 2013 (18),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των πληρωτών και των δικαιούχων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, σε οποιοδήποτε νόμισμα, για λόγους πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν τουλάχιστον ένας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που εμπλέκεται στη μεταφορά ποσών είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις μεταφορές χρηματικών ποσών σε οποιοδήποτε νόμισμα, οι οποίες αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή από ενδιάμεσο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην Ένωση.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως ιγ) και ιε) του άρθρου 3 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

3.   Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για κάθε μεταφορά ποσών που εκτελείται μέσω κάρτας πληρωμής, εργαλείου ηλεκτρονικού χρήματος, κινητού τηλεφώνου ή κάθε άλλης ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολογίας συσκευής εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμής με παρόμοια χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η κάρτα αυτή, το εργαλείο ή η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών· και

β)

ο αριθμός της κάρτας αυτής, εργαλείου ή συσκευής συνοδεύει όλες τις μεταφορές που απορρέουν από τη συναλλαγή.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται όταν κάρτα πληρωμής, εργαλείο ηλεκτρονικού χρήματος, κινητό τηλέφωνο ή κάθε άλλη ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολογίας συσκευή εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμής με παρόμοια χαρακτηριστικά χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ προσώπων.

4.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα η μόνη δραστηριότητα των οποίων είναι να μετατρέπουν έντυπα έγγραφα σε ηλεκτρονικά δεδομένα και που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα βάσει σύμβασης με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ή σε πρόσωπα η μόνη δραστηριότητα των οποίων είναι να παρέχουν σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών συστήματα αποστολής μηνυμάτων ή άλλα συστήματα για μεταφορά ποσών ή συστήματα συμψηφισμού και διακανονισμού.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές ποσών:

α)

που συνεπάγονται ότι ο πληρωτής προβαίνει σε ανάληψη μετρητών από τον δικό του λογαριασμό πληρωμών·

β)

προς δημόσια αρχή για πληρωμή φόρων, προστίμων ή άλλων επιβαρύνσεων στο εσωτερικό κράτους μέλους·

γ)

κατά την οποία τόσο ο πληρωτής όσο και ο δικαιούχος πληρωμής είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό·

δ)

που πραγματοποιούνται με επιταγές με ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικά μεταβιβαζόμενων επιταγών.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό στις μεταφορές ποσών εντός του εδάφους τους σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που επιτρέπει πληρωμή αποκλειστικά για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών όταν πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α)

ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου υπόκειται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849·

β)

ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου της πληρωμής είναι σε θέση να ανιχνεύει, μέσω του δικαιούχου, με αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής, τη μεταφορά ποσών από το πρόσωπο που έχει συνάψει συμφωνία με τον δικαιούχο της πληρωμής για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών·

γ)

το ποσό που μεταφέρεται δεν υπερβαίνει τα 1 000 EUR.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»: η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

2)   «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)»: οι δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξεπλύματος χρήματος) που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

3)   «πληρωτής»: πρόσωπο που διατηρεί λογαριασμό πληρωμών και επιτρέπει μεταφορά ποσών από τον εν λόγω λογαριασμό ή, εάν δεν υπάρχει λογαριασμός πληρωμών, πρόσωπο που δίνει εντολή μεταφοράς ποσών·

4)   «δικαιούχος πληρωμής»: πρόσωπο προς το οποίο προορίζονται τα μεταφερόμενα ποσά·

5)   «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: οι κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 26 της ίδιας οδηγίας και, νομικά πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς χρηματικών ποσών·

6)   «ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος δεν είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή του δικαιούχου της πληρωμής και ο οποίος λαμβάνει και διαβιβάζει μεταφορές χρηματικών ποσών για λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή του δικαιούχου ή άλλου ενδιάμεσου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών·

7)   «λογαριασμός πληρωμής»: λογαριασμός πληρωμών κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 14 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

8)   «χρηματικά ποσά»: χρηματικά ποσά κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 15 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

9)   «μεταφορά χρηματικών ποσών»: οποιαδήποτε συναλλαγή εκτελείται τουλάχιστον εν μέρει ηλεκτρονικά για λογαριασμό ενός πληρωτή μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό να τεθεί χρηματικό ποσό στη διάθεση κάποιου δικαιούχου μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ασχέτως εάν πληρωτής και δικαιούχος είναι ένα και το αυτό πρόσωπο και ασχέτως εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι ο ίδιος, συμπεριλαμβανομένων:

α)

μεταφοράς πιστώσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012·

β)

άμεσης χρέωσης κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012·

γ)

εμβασμάτων κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 13 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, εθνικών ή διασυνοριακών·

δ)

μεταφοράς που πραγματοποιείται μέσω κάρτας πληρωμής, εργαλείου ηλεκτρονικού χρήματος, κινητού τηλεφώνου ή κάθε άλλης ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολογίας συσκευής εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμής με παρόμοια χαρακτηριστικά·

10)   «ομαδοποιημένη μεταφορά χρηματικών ποσών»: δέσμη περισσότερων μεμονωμένων μεταφορών χρηματικών ποσών που ομαδοποιούνται με σκοπό τη μεταφορά τους·

11)   «αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής»: ο συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών ή συμβόλων που καθορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού ή των συστημάτων αποστολής μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χρηματικών ποσών, και ο οποίος καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των ιχνών της συναλλαγής έως τον πληρωτή και τον δικαιούχο·

12)   «μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ προσώπων»: συναλλαγή μεταξύ φυσικών προσώπων, ως καταναλωτών, για άλλους σκοπούς εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή

Άρθρο 4

Στοιχεία που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών

1.   Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή εξασφαλίζει ότι οι μεταφορές χρηματικών ποσών συνοδεύονται από τα ακόλουθα στοιχεία του πληρωτή:

α)

το όνομα του πληρωτή·

β)

τον αριθμό λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή· και

γ)

τη διεύθυνση, τον επίσημο αριθμό προσωπικού εγγράφου του πληρωτή, τον αναγνωριστικό αριθμό πελάτη ή την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του.

2.   Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή εξασφαλίζει ότι οι μεταφορές χρηματικών ποσών συνοδεύονται από τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου της πληρωμής:

α)

το όνομα του δικαιούχου· και

β)

τον αριθμό λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο β) και της παραγράφου 2 στοιχείο β), σε περίπτωση μεταφοράς που δεν γίνεται ούτε από ούτε προς λογαριασμό πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή εξασφαλίζει ότι η μεταφορά χρηματικών ποσών συνοδεύεται από αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής αντί του αριθμού(-ών) λογαριασμού πληρωμών.

4.   Πριν μεταφέρει χρηματικά ποσά, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή επαληθεύει την ακρίβεια των στοιχείων της παραγράφου 1 βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών προερχόμενων από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.

5.   Η επαλήθευση της παραγράφου 4 λογίζεται ότι έχει διενεργηθεί όταν:

α)

η ταυτότητα του πληρωτή έχει επαληθευθεί κατά το άνοιγμα του λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και τα στοιχεία που προέκυψαν από την επαλήθευση αυτή έχουν αποθηκευθεί σύμφωνα με το άρθρο 40 της εν λόγω οδηγίας· ή

β)

το άρθρο 14 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 ισχύει για τον πληρωτή.

6.   Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή απαγορεύεται να διενεργεί μεταφορές ποσών πριν βεβαιωθεί για την πλήρη συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

Μεταφορές ποσών εντός της Ένωσης

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, όταν όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής που εμπλέκονται στην αλυσίδα πληρωμής είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, οι μεταφορές ποσών συνοδεύονται τουλάχιστον από τον αριθμό λογαριασμού πληρωμών τόσο του πληρωτή όσο και του δικαιούχου ή, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 3, τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων περί πληροφοριών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012, εφόσον εφαρμόζεται.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, κατόπιν αιτήματος του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ή του ενδιάμεσου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για στοιχεία, εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, διαβιβάζει τα ακόλουθα:

α)

για μεταφορές ποσών που υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, είτε οι εν λόγω μεταφορές πραγματοποιούνται σε μία συναλλαγή ή σε περισσότερες συναλλαγές που φαίνεται να συνδέονται, τα στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 4·

β)

για μεταφορές ποσών που δεν υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, οι οποίες δεν φαίνεται να συνδέονται με άλλες μεταφορές που, μαζί με την επίδικη μεταφορά, υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, τουλάχιστον:

i)

τα ονόματα του πληρωτή και του δικαιούχου· και

ii)

τους αριθμούς λογαριασμών πληρωμών τόσο του πληρωτή όσο και του δικαιούχου ή, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 3, τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής.

3.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 4, στην περίπτωση μεταφοράς ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή δεν απαιτείται να επαληθεύει τα στοιχεία του πληρωτή, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή:

α)

έχει λάβει τα προς μεταφορά ποσά σε μετρητά ή ανώνυμα με ηλεκτρονικό χρήμα· ή

β)

έχει βάσιμες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Άρθρο 6

Μεταφορές χρηματικών ποσών εκτός της Ένωσης

1.   Στην περίπτωση ομαδοποιημένης μεταφοράς χρηματικών ποσών από τον ίδιο πληρωτή όταν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών των δικαιούχων είναι εγκατεστημένοι εκτός Ένωσης, το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για μεμονωμένες μεταφορές που έχουν ομαδοποιηθεί, υπό τον όρο ότι ο ομαδικός φάκελος περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, ότι τα στοιχεία αυτά έχουν επαληθευτεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5 και ότι οι μεμονωμένες μεταφορές φέρουν τον αριθμό λογαριασμού πληρωμών ή, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 3, τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής του πληρωτή.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, οι μεταφορές χρηματικών ποσών που δεν υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, οι οποίες δεν φαίνεται να συνδέονται με άλλες μεταφορές χρηματικών ποσών και, μαζί με την εν λόγω μεταφορά, υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, συνοδεύονται τουλάχιστον από τα εξής στοιχεία:

α)

τα ονόματα του πληρωτή και του δικαιούχου· και

β)

τους αριθμούς λογαριασμών πληρωμών τόσο του πληρωτή όσο και του δικαιούχου ή, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 3, τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 4, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή δεν απαιτείται να επαληθεύει τα στοιχεία του πληρωτή που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή:

α)

έχει λάβει τα προς μεταφορά ποσά σε μετρητά ή ανώνυμα με ηλεκτρονικό χρήμα· ή

β)

έχει βάσιμες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΤΜΗΜΑ 2

Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου

Άρθρο 7

Διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων του πληρωτή ή του δικαιούχου

1.   Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες για να διαπιστώνει αν τα πεδία του χρησιμοποιούμενου για την πραγματοποίηση της μεταφοράς συστήματος αποστολής μηνυμάτων ή συστήματος πληρωμών και διακανονισμού, τα οποία περιέχουν τα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου, έχουν συμπληρωθεί με χρήση χαρακτήρων ή εισαγόμενων δεδομένων που γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις συμβάσεις του εν λόγω συστήματος.

2.   Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες —μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται, τον εκ των υστέρων έλεγχο ή την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο— για να διαπιστώνει αν λείπουν τα ακόλουθα στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου:

α)

για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εντός Ένωσης, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5·

β)

για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2·

γ)

για ομαδοποιημένες μεταφορές χρηματικών ποσών, όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, σε σχέση με την ομαδοποιημένη μεταφορά.

3.   Στην περίπτωση μεταφορών χρηματικών ποσών που υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, είτε οι εν λόγω μεταφορές πραγματοποιούνται σε μία συναλλαγή ή σε περισσότερες συναλλαγές που φαίνεται να συνδέονται, προτού πιστώσει το λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου ή αποδεσμεύσει το ποσό προς όφελός του, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου επαληθεύει την ακρίβεια των στοιχείων του δικαιούχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών προερχόμενων από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στα άρθρα 69 και 70 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

4.   Στην περίπτωση μεταφορών χρηματικών ποσών που δεν υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, και οι οποίες δεν φαίνεται να συνδέονται με άλλες μεταφορές χρηματικών ποσών οι οποίες, μαζί με την εν λόγω μεταφορά, υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου δεν απαιτείται να επαληθεύσει την ακρίβεια των στοιχείων του δικαιούχου, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου:

α)

καταβάλει τα ποσά σε μετρητά ή ανώνυμα με ηλεκτρονικό χρήμα· ή

β)

έχει βάσιμες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

5.   Η επαλήθευση βάσει των παραγράφων 3 και 4 θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί όταν:

α)

η ταυτότητα του δικαιούχου έχει επαληθευθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και τα στοιχεία που προέκυψαν από την επαλήθευση αυτή έχουν αποθηκευθεί σύμφωνα με το άρθρο 40 της εν λόγω οδηγίας· ή

β)

το άρθρο 14 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 ισχύει για τον δικαιούχο.

Άρθρο 8

Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς ή με ελλιπή στοιχεία πληρωτή ή δικαιούχου

1.   Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και διαδικασιών που βασίζονται στο βαθμό του κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, για τον προσδιορισμό του αν θα εκτελείται, θα απορρίπτεται ή θα αναστέλλεται η μεταφορά χρηματικών ποσών που δεν συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πλήρεις πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο και για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων παρακολούθησης.

Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου διαπιστώνει, τη στιγμή που παραλαμβάνει τα μεταφερθέντα χρηματικά ποσά, ότι ελλείπουν εν μέρει ή εν όλω τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 6 ή δεν έχουν συμπληρωθεί με χρήση των χαρακτήρων ή των εισαγόμενων δεδομένων που είναι αποδεκτά σύμφωνα με τις συμβάσεις του συστήματος αποστολής μηνυμάτων ή του συστήματος πληρωμής και διακανονισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, είτε απορρίπτει τη μεταφορά είτε ζητεί τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου πριν ή μετά την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου ή την αποδέσμευση των ποσών προς όφελος του δικαιούχου, βάσει κινδύνου.

2.   Όταν πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παραλείπει κατ' επανάληψη να παράσχει οιοδήποτε από τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου λαμβάνει μέτρα τα οποία μπορεί αρχικά να περιλαμβάνουν την έκδοση προειδοποιήσεων και τον καθορισμό προθεσμίας, προτού είτε απορρίψουν τη μεταφορά χρηματικών ποσών στο μέλλον από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή περιορίσουν ή τερματίσουν τις επιχειρηματικές σχέσεις με το συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου αναφέρει την εν λόγω παράλειψη και τα μέτρα που ελήφθησαν στην αρχή που είναι αρμόδια για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που απαγορεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Άρθρο 9

Αξιολόγηση και υποβολή αναφορών

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου λαμβάνει υπόψη την πλήρη ή μερική απουσία πληροφοριών για τον πληρωτή ή τον δικαιούχο όταν αξιολογεί αν η μεταφορά χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική συναλλαγή είναι ύποπτη και αν πρέπει να την αναφέρει στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ), σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

ΤΜΗΜΑ 3

Υποχρεώσεις των ενδιάμεσων παροχών υπηρεσιών πληρωμών

Άρθρο 10

Διατήρηση στοιχείων του πληρωτή και του δικαιούχου μαζί με τη μεταφορά

Οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μεριμνούν ώστε μαζί με τη μεταφορά χρημάτων να διατηρούνται και όλα τα ληφθέντα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου.

Άρθρο 11

Διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων του πληρωτή ή του δικαιούχου

1.   Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες προκειμένου να εντοπίζει αν τα πεδία του χρησιμοποιούμενου για την πραγματοποίηση της μεταφοράς συστήματος αποστολής μηνυμάτων ή συστήματος πληρωμών και διακανονισμού, τα οποία περιέχουν τα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου, έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τους χαρακτήρες ή τα εισαγόμενα δεδομένα που γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις συμβάσεις του εν λόγω συστήματος.

2.   Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται, τον εκ των υστέρων έλεγχο ή την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό να διαπιστώνει αν λείπουν τα ακόλουθα στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου:

α)

για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του δικαιούχου είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5·

β)

για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή του δικαιούχου είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2·

γ)

για τις ομαδοποιημένες μεταφορές χρηματικών ποσών, όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή του δικαιούχου είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, σε σχέση με την εν λόγω ομαδοποιημένη μεταφορά.

Άρθρο 12

Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου

1.   Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θεσπίζει αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου για να προσδιορίζει αν θα εκτελεί, θα απορρίπτει ή θα αναστέλλει τη μεταφορά χρηματικών ποσών που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου, και να αποφασίζει τα ενδεδειγμένα επακόλουθα μέτρα.

Όταν ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαπιστώνει, τη στιγμή που παραλαμβάνει τα μεταφερθέντα χρηματικά ποσά, ότι ελλείπουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 6 ή δεν έχουν συμπληρωθεί με χρήση των χαρακτήρων ή των εισαγόμενων δεδομένων που είναι αποδεκτά σύμφωνα με τις συμβάσεις του συστήματος αποστολής μηνυμάτων ή του συστήματος πληρωμής και διακανονισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, είτε απορρίπτει τη μεταφορά είτε ζητεί τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου πριν ή μετά τη διαβίβαση της μεταφοράς χρηματικών ποσών, βάσει κινδύνου.

2.   Όταν πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παραλείπει κατ' επανάληψη να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου, ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει μέτρα τα οποία μπορεί αρχικά να περιλαμβάνουν την έκδοση προειδοποιήσεων και τον καθορισμό προθεσμίας, πριν απορρίψει κάθε μελλοντική μεταφορά ποσών από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή περιορίσει ή τερματίσει των επιχειρηματικών σχέσεων με αυτόν τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών αναφέρει την εν λόγω παράλειψη και τα μέτρα που ελήφθησαν στην αρχή που είναι αρμόδια για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που απαγορεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Άρθρο 13

Αξιολόγηση και υποβολή αναφορών

Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει υπόψη την απουσία πληροφοριών για τον πληρωτή ή τον δικαιούχο όταν αξιολογεί αν η μεταφορά χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική συναλλαγή είναι ύποπτη και αν πρέπει να την αναφέρει στη ΜΧΠ σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Άρθρο 14

Παροχή πληροφόρησης

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ανταποκρίνονται πλήρως και χωρίς καθυστέρηση, μεταξύ άλλων μέσω κεντρικού σημείου επαφών του άρθρου 45 παράγραφος 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, όπου έχουν συσταθεί τέτοια σημεία επαφών και σύμφωνα με τις διαδικαστικές απαιτήσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι, στις έρευνες που διεξάγουν αποκλειστικά οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του εν λόγω κράτους μέλους, όσον αφορά τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Προστασία των δεδομένων

1.   Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει του παρόντος κανονισμού υπόκειται στην οδηγία 95/46/ΕΚ, όπως αυτή μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο. Προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, από την Επιτροπή ή τις ΕΕΑ υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

2.   Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών βάσει του παρόντος κανονισμού μόνον για τους σκοπούς της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο μη συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει του παρόντος κανονισμού για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να παρέχουν στους νέους πελάτες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ πριν από τη σύσταση μιας επιχειρηματικής σχέσης ή την πραγματοποίηση μιας περιστασιακής συναλλαγής. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει ιδίως μια γενική προειδοποίηση ως προς τις νομικές υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών βάσει του παρόντος κανονισμού κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

4.   Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξασφαλίζουν την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Άρθρο 16

Τήρηση αρχείων

1.   Τα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου δεν πρέπει να φυλάσσονται πέραν του απολύτως αναγκαίου χρονικού διαστήματος. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του δικαιούχου τηρούν σε αρχείο για χρονικό διάστημα πέντε ετών τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 7.

2.   Μετά την εκπνοή της προθεσμίας διατήρησης δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται, εκτός αν το εθνικό δίκαιο ορίζει διαφορετικά και καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν ή πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούν τα δεδομένα. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν την περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων μόνον εφόσον έχουν πραγματοποιήσει διεξοδική αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της περαιτέρω αυτής διατήρησης και όταν αυτή έχει αιτιολογηθεί ως αναγκαία για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η περίοδος της εν λόγω περαιτέρω διατήρησης δεδομένων δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

3.   Εφόσον στις 25 Ιουνίου 2015 εκκρεμούν σε ένα κράτος μέλος νομικές υποθέσεις που αφορούν πρόληψη, εντοπισμό, διερεύνηση ή δίωξη υπόπτων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών κατέχει πληροφορίες ή έγγραφα που αφορούν τις εν λόγω εκκρεμείς διαδικασίες, οι εν λόγω πληροφορίες ή τα εν λόγω έγγραφα μπορούν να φυλάσσονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για περίοδο πέντε ετών από τις 25 Ιουνίου 2015. Τα κράτη μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων ποινικού δικαίου περί αποδεικτικών στοιχείων που εφαρμόζονται στις τρέχουσες ποινικές έρευνες και δικαστικές διαδικασίες, να επιτρέπουν ή να απαιτούν τη διατήρηση αυτών των πληροφοριών ή εγγράφων για περαιτέρω περίοδο πέντε ετών, όταν έχει διαπιστωθεί η ανάγκη και η αναλογικότητα αυτής της περαιτέρω διατήρησης για πρόληψη, εντοπισμό, διερεύνηση ή δίωξη υπόπτων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 17

Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα

1.   Χωρίς να θίγεται το δικαίωμα πρόβλεψης και επιβολής ποινικών κυρώσεων, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις και τα μέτρα αυτά είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά και συνάδουν με αυτά που προβλέπονται σύμφωνα με το κεφάλαιο VΙ τμήμα 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μη θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα που εφαρμόζονται σε κάθε παράβαση των προβλέψεων του παρόντος κανονισμού που υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις στο εθνικό τους δίκαιο. Σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις σχετικές διατάξεις του ποινικού τους δικαίου.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όπου ισχύουν υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού μπορούν να εφαρμόζονται κυρώσεις ή μέτρα, βάσει του εθνικού δικαίου, στα μέλη του διοικητικού οργάνου και σε οποιαδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο φέρει ευθύνη για την παράβαση βάσει του εθνικού δικαίου.

3.   Από τις 26 Ιουνίου 2017 τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 κανόνες στην Επιτροπή και στη μεικτή επιτροπή των ΕΕΑ. Κοινοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή και στη μεικτή επιτροπή των ΕΕΑ, οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.

4.   Σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες εποπτείας και έρευνας για την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και συντονίζουν τη δράση τους όταν ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις.

5.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα δύνανται να υπέχουν ευθύνη για τις παραβάσεις του άρθρου 18 που έχουν διαπραχθεί προς όφελός τους από οιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου βασιζόμενη σε μια από τις ακόλουθες εξουσίες:

α)

εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου·

β)

εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου· ή

γ)

εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

6.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι νομικά πρόσωπα είναι δυνατό να θεωρηθούν υπεύθυνα και στην περίπτωση που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη παραβάσεων του άρθρου 18 επ' ωφελεία του εν λόγω νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.

7.   Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους όσον αφορά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

α)

άμεσα·

β)

σε συνεργασία με άλλες αρχές·

γ)

υπό την ευθύνη τους με ανάθεση καθηκόντων στις εν λόγω αρχές·

δ)

κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Κατά την άσκηση των εξουσιών τους για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, και συντονίζουν τη δράση τους όταν ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις.

Άρθρο 18

Ειδικές διατάξεις

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διοικητικές τους κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλουν περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις αναφερόμενες στο άρθρο 59 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 στις εξής περιπτώσεις παραβάσεων του παρόντος κανονισμού:

α)

επανειλημμένη ή συστηματική παράλειψη διαβίβασης από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών των απαιτούμενων στοιχείων του πληρωτή ή του δικαιούχου, κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 ή 6·

β)

επανειλημμένη, συστηματική ή σοβαρή παράβαση της υποχρέωσης παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να τηρεί αρχεία, κατά παράβαση του άρθρου 16·

γ)

παράλειψη παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να εφαρμόσει αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, κατά παράβαση των άρθρων 8 ή 12·

δ)

σοβαρή αδυναμία ενδιάμεσου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να συμμορφωθεί με το άρθρο 11 ή 12.

Άρθρο 19

Δημοσιοποίηση κυρώσεων και μέτρων

Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18 του παρόντος κανονισμού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, εάν αυτό θεωρείται αναγκαίο και αναλογικό μετά από αξιολόγηση ανά περίπτωση.

Άρθρο 20

Επιβολή κυρώσεων και μέτρων από τις αρμόδιες αρχές

1.   Κατά τον καθορισμό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηματικών προστίμων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται όσες απαριθμούνται στο άρθρο 60 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

2.   Όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζεται το άρθρο 62 της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2015/849.

Άρθρο 21

Καταγγελία παραβάσεων

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ενθάρρυνση των καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές παραβάσεων του παρόντος κανονισμού.

Οι εν λόγω μηχανισμοί περιλαμβάνουν τουλάχιστον εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

2.   Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες για την καταγγελία, εκ μέρους των υπαλλήλων ή ατόμων σε ανάλογη θέση, παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, εσωτερικά μέσω ασφαλούς, ανεξάρτητου, ειδικού και ανώνυμου φορέα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 22

Παρακολούθηση

1.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν αποτελεσματικά και να λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τις ενθαρρύνουν, μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών, να καταγγέλλουν τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού στις αρμόδιες αρχές.

2.   Μετά την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στην Επιτροπή και στη μεικτή επιτροπή των ΕΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κεφαλαίου IV με ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές υποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 23

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («η επιτροπή»). Η τελευταία αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 24

Συμφωνίες με χώρες και εδάφη που δεν αποτελούν τμήμα του εδάφους της Ένωσης

1.   Η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει σε κράτος μέλος να συνάψει συμφωνία με τρίτη χώρα ή έδαφος εκτός του πεδίου εδαφικής εφαρμογής της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο 355 ΣΛΕΕ («η εν λόγω χώρα ή έδαφος»), η οποία προβλέπει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταχείριση των μεταφορών χρηματικών ποσών μεταξύ των χωρών ή των εδαφών αυτών και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ως μεταφορών χρηματικών ποσών πραγματοποιούμενων στο εσωτερικό του εν λόγω κράτους μέλους.

Οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζονται μόνον όταν πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α)

η εν λόγω χώρα ή έδαφος τελεί υπό καθεστώς νομισματικής ένωσης με το συγκεκριμένο κράτος μέλος, αποτελεί μέρος της νομισματικής επικράτειας αυτού του κράτους μέλους ή έχει υπογράψει νομισματική σύμβαση με την Ένωση εκπροσωπούμενη από κράτος μέλος·

β)

οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στην εν λόγω χώρα ή έδαφος συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

γ)

η εν λόγω χώρα ή το έδαφος υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες με αυτούς που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να συνάψει συμφωνία κατά την έννοια της παραγράφου 1 υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή και της παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση του αιτήματος.

3.   Από τη στιγμή που η Επιτροπή λάβει σχετικό αίτημα από κράτος μέλος, οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους και των υπόψη χωρών και εδαφών θεωρούνται προσωρινά ως μεταφορές χρηματικών ποσών πραγματοποιούμενες στο εσωτερικό του κράτους μέλους αυτού έως ότου εκδοθεί απόφαση βάσει του παρόντος άρθρου.

4.   Αν, εντός δύο μηνών από τη λήψη του αιτήματος, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διαθέτει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση του αιτήματος, επικοινωνεί με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και προσδιορίζει τις απαιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες.

5.   Εντός ενός μηνός αφότου η Επιτροπή αποκτήσει όλες τις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την αξιολόγηση του αιτήματος, ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος και διαβιβάζει αντίγραφα του αιτήματος στα λοιπά κράτη μέλη.

6.   Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή αποφασίζει, βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 2, αν θα επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να συνάψει τη συμφωνία που αναφέρεται στο αίτημα.

Η Επιτροπή εκδίδει, σε κάθε περίπτωση, την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο απόφαση εντός 18 μηνών από τη λήψη του αιτήματος.

7.   Μέχρι τις 26 Μαρτίου 2017 όσα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να συνάψουν συμφωνίες με μια από τις εν λόγω χώρες ή εδάφη σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2012/43/ΕΕ της Επιτροπής (20), την απόφαση 2010/259/ΕΕ της Επιτροπής (21), την απόφαση 2009/853/ΕΚ της Επιτροπής (22) ή την απόφαση 2008/982/ΕΚ της Επιτροπής (23), παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για μια εκτίμηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ).

Σε διάστημα τριών μηνών από την παραλαβή των ανωτέρω πληροφοριών, η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί με σκοπό να διαπιστώσει αν η οικεία χώρα ή το οικείο έδαφος απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες με εκείνους που ορίζει ο παρών κανονισμός. Αν, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο όρος της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) δεν εφαρμόζεται πλέον, καταργεί τη σχετική απόφαση της Επιτροπής ή την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

Άρθρο 25

Κατευθυντήριες γραμμές

Μέχρι τις 26 Ιουνίου 2017 οι ΕΕΑ κοινοποιούν κατευθυντήριες γραμμές προς τις αρμόδιες αρχές και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τα ληπτέα μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 7, 8, 11 και 12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 26 Ιουνίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 20 Μαΐου 2015.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ΕΕ C 166 της 12.6.2013, σ. 2.

(2)  ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 31.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 20ής Απριλίου 2015 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 356/2010 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για την επιβολή ορισμένων συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων λόγω της κατάστασης στη Σομαλία (ΕΕ L 105 της 27.4.2010, σ. 1).

(7)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρήματος ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (βλέπε σελίδα 73 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(8)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(9)  Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ (ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11).

(11)  Κανονισμός (EE) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (ΕΕ L 345 της 8.12.2006, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(18)  ΕΕ C 32 της 4.2.2014, σ. 9.

(19)  Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).

(20)  Εκτελεστική απόφαση 2012/43/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2012, με την οποία επιτρέπεται στο Βασίλειο της Δανίας να συνάψει συμφωνίες με την Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόε ώστε οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ της Δανίας και των εν λόγω εδαφών να θεωρούνται μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Δανίας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2012, σ. 12).

(21)  Απόφαση 2010/259/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2010, περί εξουσιοδοτήσεως της Γαλλικής Δημοκρατίας να συνάψει συμφωνία με το Πριγκιπάτο του Μονακό ώστε οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Πριγκιπάτου του Μονακό να θεωρούνται μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Γαλλικής Δημοκρατίας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 112 της 5.5.2010, σ. 23).

(22)  Απόφαση 2009/853/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2009, περί εξουσιοδοτήσεως της Γαλλίας να συνάψει συμφωνία με τις νήσους Σαιν Πιέρ και Μικελόν, τη Μαγιότ, τη Νέα Καληδονία, τη Γαλλική Πολυνησία και τις νήσους Γουόλις και Φουτούνα, αντιστοίχως, ώστε οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ της Γαλλίας και των εν λόγω εδαφών να θεωρούνται ως μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Γαλλίας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 312 της 27.11.2009, σ. 71).

(23)  Απόφαση 2008/982/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, περί εξουσιοδοτήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου να συνάψει συμφωνία με το Bailiwick του Jersey, το Bailiwick του Guernsey και τη Νήσο του Μαν ώστε οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των εν λόγω εδαφών να θεωρούνται ως μεταφορές χρηματικών ποσών εντός του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 352 της 31.12.2008, σ. 34).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 2

Άρθρο 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Άρθρο 11

Άρθρο 16

Άρθρο 12

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρα 17 έως 22

Άρθρο 16

Άρθρο 23

Άρθρο 17

Άρθρο 24

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 26

Άρθρο 20

Άρθρο 27