23.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/806 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαΐου 2015

για τη θέσπιση προδιαγραφών σχετικά με τη μορφή του ενωσιακού σήματος εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/23/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 προβλέπει ότι ένα σήμα εμπιστοσύνης για εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης μπορεί να χρησιμοποιείται από εγκεκριμένους παρόχους των υπηρεσιών αυτών για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών και η ευχρηστία των υπηρεσιών αυτών. Ένα τέτοιο σήμα εμπιστοσύνης επιτρέπει τη σαφή διάκριση μεταξύ των εγκεκριμένων και των λοιπών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στη διαφάνεια της αγοράς, καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις επιγραμμικές υπηρεσίες και της ευχρηστίας των υπηρεσιών αυτών, χαρακτηριστικά ουσιαστικά για να μπορούν οι χρήστες να αξιοποιούν πλήρως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να στηρίζονται συνειδητά σ' αυτές.

(2)

Η Επιτροπή διοργάνωσε διαγωνισμό για τους σπουδαστές καλών τεχνών και γραφιστικής των κρατών μελών, με σκοπό τη συγκέντρωση προτάσεων για νέο λογότυπο. Μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων επέλεξε τις τρεις καλύτερες προτάσεις με βάση τα κριτήρια που προσδιορίζονται στις τεχνικές και σχεδιαστικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «e-Mark U Trust». Από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή διαβούλευση. Η πρόταση για το λογότυπο που επιλέχθηκε από την πλειοψηφία των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου κατά την περίοδο αυτή και επικυρώθηκε με την τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής πρέπει τώρα να εγκριθεί ως το νέο ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

(3)

Για να είναι δυνατή η χρήση του λογότυπου μόλις τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο θεμιτός ανταγωνισμός και η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, το νέο ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης καταχωρίστηκε ως συλλογικό σήμα στο Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου και, συνεπώς, είναι σε ισχύ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προστατεύεται. Ο λογότυπος θα καταχωριστεί επίσης στο ενωσιακό και στο διεθνές μητρώο.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης έχει τη μορφή που παρατίθεται στα παραρτήματα I και ΙΙ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2.

Άρθρο 2

1.   Τα χρώματα αναφοράς του ενωσιακού σήματος εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης είναι Pantone αριθ. 654 και 116· ή μπλε (100 % κυανό + 78 % ματζέντα + 25 % κίτρινο + 9 % μαύρο) και κίτρινο (19 % ματζέντα + 95 % κίτρινο), όταν χρησιμοποιείται τετραχρωμία· όταν χρησιμοποιείται το πρότυπο χρώματος RGB, τα χρώματα αναφοράς είναι μπλε (43 ερυθρό + 67 πράσινο + 117 μπλε) και κίτρινο (243 ερυθρό + 202 πράσινο + 18 μπλε).

2.   Το ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης μπορεί να αναπαράγεται σε ασπρόμαυρο, όπως εμφαίνεται στο παράρτημα II, μόνον εφόσον δεν είναι εφικτή η χρήση χρώματος.

3.   Εάν το ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης χρησιμοποιείται σε βαθύχρωμο φόντο, μπορεί να αναπαράγεται σε αρνητικό ως προς φόντο αυτό, όπως εμφαίνεται στα παραρτήματα I και ΙΙ.

4.   Εάν το ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης αναπαράγεται έγχρωμο σε έγχρωμο φόντο, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσδιάκριτο, μπορεί να διαγράφεται το περίγραμμα του ενωσιακού σήματος εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης με εξωτερική γραμμή, ώστε να επιτυγχάνεται εντονότερη αντίθεση με το χρώμα του φόντου.

Άρθρο 3

Το ελάχιστο μέγεθος του ενωσιακού σήματος εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, το οποίο εξασφαλίζει τη διατήρηση των οπτικών χαρακτηριστικών και των βασικών μορφών, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 64 × 85 εικονοστοιχεία με ευκρίνεια 150 Daphne.

Άρθρο 4

Το ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης χρησιμοποιείται κατά τρόπο ώστε να προσδιορίζονται σαφώς οι εγκεκριμένες υπηρεσίες που αφορά το σήμα εμπιστοσύνης. Το σήμα εμπιστοσύνης μπορεί να συνδυάζεται με γραφικά στοιχεία ή στοιχεία κειμένου που αναφέρουν σαφώς τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις οποίες χρησιμοποιείται το εν λόγω σήμα, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα του ενωσιακού σήματος εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, ούτε μεταβάλλουν τη σχέση με τους ισχύοντες καταλόγους εμπιστοσύνης που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης σε έγχρωμη έκδοση

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης σε μαυρόασπρη έκδοση

Image