6.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 63/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/340 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Φεβρουαρίου 2015

για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις άδειες και τα πιστοποιητικά ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 8γ παράγραφος 10 και το άρθρο 10 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο και την ιατρική εξέταση και αξιολόγηση, πρέπει να συμμορφώνονται προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Vβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Ειδικότερα, πρέπει να πιστοποιούνται ή να αδειοδοτούνται εφόσον αποδείξουν ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.

(2)

Η ευρωπαϊκή άδεια αποδείχθηκε επιτυχημένο εργαλείο αναγνώρισης και πιστοποίησης της επάρκειας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι διαδραματίζουν σε επαγγελματικό επίπεδο έναν μοναδικό ρόλο για την ασφαλή διεξαγωγή του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Με το πρότυπο επάρκειας σε επίπεδο Ένωσης, έχει μειωθεί η συνονθύλευση σε αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αποδοτικότερη οργάνωση των εργασιών στις τρέχουσες συνθήκες αυξανόμενης περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών. Η διατήρηση και η βελτίωση του κοινού καθεστώτος αδειοδότησης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που εργάζονται στην Ένωση αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να καθοριστούν πλέον οι τεχνικές απαιτήσεις και οι διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις άδειες και τα πιστοποιητικά των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες να αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της τεχνολογίας στον εν λόγω τομέα.

(3)

Για παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας απαιτείται προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση και ιδίως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, η επαγγελματική επάρκεια των οποίων αποδεικνύεται με την έκδοση αδείας, με βάση τις λεπτομερείς απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η ικανότητα που αναγράφεται στην άδεια πρέπει να δηλώνει τον τύπο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που είναι ικανός να παρέχει ο ελεγκτής. Οι καταχωρίσεις στην άδεια πρέπει να αντικατοπτρίζουν αφενός τα συγκεκριμένα προσόντα του ελεγκτή και αφετέρου την εξουσιοδότηση που εκχωρείται από τις αρμόδιες αρχές για την παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριμένο τομέα, ομάδα τομέων και/ή θέσεις εργασίας.

(4)

Οι αρχές που ασκούν εποπτεία και επαλήθευση της συμμόρφωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι επαρκώς ανεξάρτητες από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όταν εκδίδουν άδειες ή παρατείνουν την ισχύ των καταχωρίσεων, όταν αναστέλλουν ή ανακαλούν άδειες, ικανότητες, καταχωρίσεις και πιστοποιητικά στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την έκδοσή τους. Οι εν λόγω αρχές πρέπει επίσης να είναι επαρκώς ανεξάρτητες από τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Πρέπει να παραμένουν σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Η αρμόδια αρχή ή αρχές που είναι επιφορτισμένη ή επιφορτισμένες με την ευθύνη που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό μπορεί να είναι ο φορέας ή οι φορείς που έχουν οριστεί ή συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής: «ο Οργανισμός») πρέπει να ενεργεί ως η αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των πιστοποιητικών των φορέων εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που εδρεύουν εκτός της επικράτειας των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, του προσωπικού τους. Συνεπώς, ο Οργανισμός πρέπει να πληροί τις ίδιες απαιτήσεις.

(5)

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εναέριας κυκλοφορίας στην Ένωση, πρέπει να καθιερωθούν και να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό τρόπο κοινά πρότυπα επάρκειας για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απασχολούνται από παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλισθούν η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ATM/ANS) στο κοινό.

(6)

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού στο στρατιωτικό προσωπικό τους που παρέχει υπηρεσίες στο κοινό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(7)

Η κακή επικοινωνία είναι συχνά σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει σε συμβάντα και ατυχήματα. Ως εκ τούτου, πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς απαιτήσεις για τη γλωσσική επάρκεια των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Οι εν λόγω απαιτήσεις βασίζονται στις απαιτήσεις γλωσσικών γνώσεων που έχουν υιοθετηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και συνιστούν ένα μέσον επιβολής αυτών των διεθνώς αποδεκτών κανόνων. Όσον αφορά τις απαιτήσεις γλωσσικής επάρκειας, τηρούνται οι αρχές της ισότιμης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της αναλογικότητας προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και ταυτόχρονα να διαφυλαχθεί η ασφάλεια πτήσεων. Η ισχύς της καταχώρισης γλωσσικής επάρκειας πρέπει να είναι ανάλογη του επιπέδου επάρκειας όπως καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(8)

Οι κοινοί κανόνες έκδοσης και διατήρησης των αδειών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας είναι ουσιαστικής σημασίας για να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη των κρατών μελών στα συστήματά τους. Κατά συνέπεια, για να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας πτήσεων, πρέπει να θεσπιστούν ενιαίες απαιτήσεις για την εκπαίδευση, τα προσόντα και την επάρκεια των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό είναι επίσης σκόπιμο για να διασφαλιστεί η παροχή ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και να ευνοηθεί η αναγνώριση των αδειών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ενισχυθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

(9)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) έχει καθορίσει κατάλληλα πρότυπα για την αρχική εκπαίδευση, τα οποία ορίζονται στις προδιαγραφές για το κοινό βασικό περιεχόμενο αρχικής εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος και να διευκολυνθεί η ενιαία προσέγγιση στην αρχική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί το βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της κινητικότητας μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, τα εν λόγω πρότυπα πρέπει να ορίζονται πλέον στο δίκαιο της Ένωσης. Πρέπει επίσης να θεσπιστούν απαιτήσεις για την εκπαίδευση σε μονάδα και τη συνεχή εκπαίδευση, με βάση τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 8γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Ελλείψει ευρωπαϊκών απαιτήσεων εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται στα πρότυπα εκπαίδευσης που έχει εκπονήσει ο ΔΟΠΑ.

(10)

Σε διαβούλευση με ομάδα εμπειρογνωμόνων, ο Eurocontrol έχει αναπτύξει απαιτήσεις για την ιατρική αξιολόγηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη τα κράτη μέλη, από κοινού με το παράρτημα 1 του ΔΟΠΑ. Οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει πλέον να ενσωματωθούν στο δίκαιο της Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη.

(11)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις οικείες ευθύνες και υποχρεώσεις ασφάλειας πτήσεων με ορθό και δομημένο τρόπο με τη βοήθεια ενός συστήματος διοίκησης και διαχείρισης που λειτουργεί από τις αρμόδιες αρχές και τους οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό τους, σύμφωνα με το κρατικό πρόγραμμα ασφαλείας πτήσεων του ΔΟΠΑ, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει την απαίτηση που πρέπει να πληρούν οι αρμόδιες αρχές.

(12)

Η πιστοποίηση των φορέων εκπαίδευσης θεωρείται ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και, κατά συνέπεια, στην ασφαλή διεξαγωγή του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενισχυθούν οι απαιτήσεις για τους φορείς εκπαίδευσης. Θα πρέπει να είναι δυνατή η πιστοποίηση της εκπαίδευσης ανά τύπο εκπαίδευσης, ως δέσμη υπηρεσιών εκπαίδευσης ή ως δέσμη υπηρεσιών εκπαίδευσης και αεροναυτιλίας, χωρίς να παραβλέπονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που προσφέρει ο εκάστοτε φορέας.

(13)

Οι γενικοί όροι για την απόκτηση άδειας, εφόσον αφορούν την ηλικία και τις ιατρικές απαιτήσεις, δεν πρέπει να θίγουν τους κατόχους υφιστάμενων αδειών. Προκειμένου να διασφαλιστούν τα υφιστάμενα δικαιώματα άδειας και η ομαλή μετάβαση για όλους τους κατόχους αδειών και για τις αρμόδιες αρχές, οι άδειες και τα ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 805/2011 της Επιτροπής (4) πρέπει να θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(14)

Για λόγους συνοχής, πρέπει να τροποποιηθεί ο ορισμός των ψυχοδραστικών ουσιών στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής (5).

(15)

Μολονότι ο παρών κανονισμός βασίζεται σε προηγούμενα επιτεύγματα και σε κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 805/2011 για λόγους σαφήνειας.

(16)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) και του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, ο Οργανισμός συνέδραμε την Επιτροπή στην εκπόνηση των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς κανόνες για:

α)

τους όρους έκδοσης, αναστολής και ανάκλησης των αδειών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και εκπαιδευόμενων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι αφορούν τις ικανότητες και τις καταχωρίσεις, και τα δικαιώματα και τις ευθύνες των κατόχων τους·

β)

τους όρους έκδοσης, περιορισμού, αναστολής και ανάκλησης των ιατρικών πιστοποιητικών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και εκπαιδευόμενων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, και τα δικαιώματα και τις ευθύνες των κατόχων τους·

γ)

την πιστοποίηση αεροϊατρικών εξεταστών και αεροϊατρικών κέντρων για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και εκπαιδευόμενους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας·

δ)

την πιστοποίηση των φορέων εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας·

ε)

τους όρους επικύρωσης, επανεπικύρωσης, ανανέωσης και χρήσης των εν λόγω αδειών, ικανοτήτων, καταχωρίσεων και πιστοποιητικών.

2.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για:

α)

τους εκπαιδευόμενους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

β)

τα πρόσωπα και τους φορείς που συμμετέχουν στην αδειοδότηση, την εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο ή την ιατρική αξιολόγηση υποψηφίων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες

1.   Οι εκπαιδευόμενοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην αδειοδότηση, την εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο και την ιατρική αξιολόγηση των υποψηφίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα και να έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων I, III και IV από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6.

2.   Οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται στα παραρτήματα I, III και IV και να είναι πιστοποιημένοι από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6.

3.   Η ιατρική πιστοποίηση των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) πρέπει να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται στα παραρτήματα III και IV.

4.   Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απασχολούνται από παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο της επικράτειας στην οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη και έχουν τον τόπο των κύριων δραστηριοτήτων τους και την έδρα τους, εάν υπάρχει, εκτός της επικράτειας που υπόκειται στις διατάξεις της Συνθήκης, θεωρείται ότι έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 εφόσον πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

είναι κάτοχοι άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου·

β)

έχουν αποδείξει στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6 ότι έχουν λάβει εκπαίδευση και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εξετάσεις και αξιολογήσεις ισοδύναμες εκείνων που απαιτούνται από το μέρος ATCO τμήμα Δ ενότητες 1-4 όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

Τα καθήκοντα και οι λειτουργίες που ανατίθενται στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα της άδειας που έχει εκδοθεί από την τρίτη χώρα.

5.   Οι εκπαιδευτές πρακτικής εκπαίδευσης και οι αξιολογητές που απασχολούνται από φορέα εκπαίδευσης ευρισκόμενο εκτός της επικράτειας των κρατών μελών θεωρείται ότι διαθέτουν τα προσόντα σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφόσον πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

κατέχουν άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με το παράρτημα I της σύμβασης του Σικάγου με ικανότητα και, κατά περίπτωση, καταχώριση ικανότητας αντίστοιχη εκείνης για την οποία είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν εκπαίδευση ή να διενεργούν αξιολογήσεις·

β)

έχουν αποδείξει στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6 ότι έχουν λάβει εκπαίδευση και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εξετάσεις και αξιολογήσεις ισοδύναμες εκείνων που απαιτούνται από το μέρος ATCO τμήμα Δ ενότητα 5, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζονται σε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα και περιορίζονται στην παροχή εκπαίδευσης και στη διενέργεια αξιολογήσεων για φορείς εκπαίδευσης που βρίσκονται εκτός του εδάφους των κρατών μελών.

Άρθρο 3

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

1.   Οι υπηρεσίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας παρέχονται μόνον από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που διαθέτουν τα προσόντα και έχουν αδειοδοτηθεί με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στο μέτρο του δυνατού, οι υπηρεσίες που παρέχονται ή διατίθενται στο κοινό από στρατιωτικό προσωπικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, να παρέχουν επίπεδο ασφάλειας πτήσεων τουλάχιστον ισοδύναμο με το επίπεδο που απαιτείται από τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Vβ του εν λόγω κανονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό στο στρατιωτικό προσωπικό τους που παρέχει υπηρεσίες στο κοινό.

Άρθρο 4

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως:

1)   «ασυνήθης κατάσταση»: περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποβαθμισμένων καταστάσεων, που δεν παρουσιάζονται τακτικά ή συνήθως και για τις οποίες ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δεν έχει αναπτύξει αυτόματες δεξιότητες·

2)   «αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης»: κάθε μη δεσμευτικό πρότυπο που έχει υιοθετήσει ο Οργανισμός για να αποδεικνύεται ο τρόπος συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του·

3)   «υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας (ATC)»: κάθε υπηρεσία η οποία παρέχεται με στόχο:

α)

την πρόληψη των συγκρούσεων:

μεταξύ αεροσκαφών, και

στην περιοχή ελιγμών, μεταξύ αεροσκαφών και εμποδίων· και

β)

τη διεκπεραίωση και διατήρηση τακτικής ροής της εναέριας κυκλοφορίας·

4)   «μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας»: γενικός όρος ο οποίος αντιστοιχεί κατά περίπτωση σε κέντρο ελέγχου περιοχής, μονάδα ελέγχου προσέγγισης ή πύργο ελέγχου αεροδρομίου·

5)   «εναλλακτικό μέσο συμμόρφωσης»: κάθε μέσο εναλλακτικό υφιστάμενου αποδεκτού μέσου συμμόρφωσης ή κάθε νέο μέσο για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, για το οποίο ο Οργανισμός δεν έχει υιοθετήσει αντίστοιχα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης·

6)   «αξιολόγηση»: αξιολόγηση των πρακτικών δεξιοτήτων η οποία οδηγεί στην έκδοση άδειας, ικανότητας και/ή καταχώρισης ή καταχωρίσεων και στην επανεπικύρωση και/ή την ανανέωσή τους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της συμπεριφοράς και της πρακτικής εφαρμογής γνώσεων και της κατανόησης που επιδεικνύει το αξιολογούμενο πρόσωπο·

7)   «καταχώριση αξιολογητή»: η εξουσιοδότηση που αναγράφεται σε άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία αναφέρεται η επάρκεια του κατόχου της για την αξιολόγηση των πρακτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας·

8)   «στρες κρίσιμου συμβάντος»: η εκδήλωση σε άτομο ασυνήθιστων και/ή ακραίων ψυχολογικών, σωματικών και/ή συμπεριφορικών αντιδράσεων συνεπεία απροσδόκητου συμβάντος, περιστατικού ή σοβαρού περιστατικού·

9)   «έκτακτη κατάσταση»: σοβαρή και επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεσες ενέργειες·

10)   «εξέταση»: επίσημη εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων και της κατανόησης του εξεταζομένου·

11)   «υλικό καθοδήγησης»: μη δεσμευτικό υλικό που καταρτίζει ο Οργανισμός, το οποίο συμβάλλει στην ερμηνεία απαιτήσεων ή προδιαγραφών και χρησιμοποιείται για να υποβοηθηθεί η ερμηνεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, των εκτελεστικών κανόνων του και των αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης·

12)   «ενδείκτης τοποθεσίας ΔΟΠΑ»: ο κωδικός τεσσάρων χαρακτήρων που σχηματίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από τον ΔΟΠΑ στην τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση του εγχειριδίου του «DOC 7910» και προσδιορίζει την τοποθεσία σταθερού αεροναυτικού σταθμού·

13)   «καταχώριση γλωσσικής επάρκειας»: η δήλωση που αναγράφεται σε άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία αναφέρεται η γλωσσική επάρκεια του κατόχου·

14)   «άδεια»: έγγραφο που εκδίδεται και καταχωρίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και παρέχει στον νόμιμο κάτοχό του το δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα των ικανοτήτων και των καταχωρίσεων που περιέχει·

15)   «εργασιακή εκπαίδευση»: η φάση της εκπαίδευσης μονάδας κατά την οποία οι τρέχουσες εργασίες και τα προσόντα στη θέση εργασίας που έχουν ήδη αποκτηθεί εφαρμόζονται στην πράξη υπό την εποπτεία ειδικευμένου εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης σε κατάσταση πραγματικής κυκλοφορίας·

16)   «καταχώριση εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης»: η εξουσιοδότηση που αναγράφεται σε άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία αναφέρεται η ικανότητα του κατόχου να παρέχει εργασιακή εκπαίδευση και εκπαίδευση με συνθετικά μέσα εκπαίδευσης·

17)   «εκπαιδευτική συσκευή»: το συνθετικό μέσο εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για την παροχή εκπαίδευσης για ειδικά και επιλεγμένα επιχειρησιακά καθήκοντα, χωρίς να απαιτείται από τον εκπαιδευόμενο να ασκήσει όλα τα καθήκοντα που συνδέονται συνήθως με ένα πλήρως επιχειρησιακό περιβάλλον·

18)   «στόχος επιδόσεων»: σαφής και αδιαμφισβήτητη δήλωση των επιδόσεων που αναμένονται από τον εκπαιδευόμενο, των συνθηκών υπό τις οποίες επιδεικνύονται οι επιδόσεις και των προτύπων που πρέπει να πληροί ο εκπαιδευόμενος·

19)   «προσωρινή αδυναμία»: προσωρινή κατάσταση κατά την οποία ο κάτοχος της άδειας αδυνατεί να ασκήσει τα δικαιώματα της άδειας όταν οι ικανότητες, οι καταχωρίσεις και το ιατρικό πιστοποιητικό του βρίσκονται σε ισχύ·

20)   «ψυχοτρόπος ουσία»: το οινόπνευμα, τα οπιοειδή, τα κανναβοειδή, τα ηρεμιστικά και τα υπνωτικά, η κοκαΐνη, άλλα διεγερτικά, τα παραισθησιογόνα και οι πτητικοί διαλύτες, όχι όμως η καφεΐνη και ο καπνός·

21)   «καταχώριση ικανότητας»: η εξουσιοδότηση που αναγράφεται σε άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία αναφέρονται οι ειδικοί όροι, τα δικαιώματα ή οι περιορισμοί που συνεπάγεται η σχετική ικανότητα·

22)   «ανανέωση»: η διοικητική πράξη που εκδίδεται εφόσον έχει λήξει η ισχύς ικανότητας, καταχώρισης ή πιστοποιητικού, με την οποία ανανεώνονται τα δικαιώματα της ικανότητας, της καταχώρισης ή του πιστοποιητικού για περαιτέρω καθορισμένη περίοδο η οποία υπόκειται στην εκπλήρωση καθορισμένων απαιτήσεων·

23)   «επανεπικύρωση»: η διοικητική πράξη που εκδίδεται εντός της περιόδου ισχύος ικανότητας, καταχώρισης ή πιστοποιητικού, η οποία επιτρέπει στον κάτοχο να συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ικανότητα, την καταχώριση ή το πιστοποιητικό για περαιτέρω καθορισμένη περίοδο, η οποία υπόκειται στην εκπλήρωση καθορισμένων απαιτήσεων·

24)   «τομέας»: μέρος μιας περιοχής ελέγχου και/ή μέρος μιας περιοχής ή ανώτερης περιοχής πληροφοριών πτήσης·

25)   «προσομοιωτής»: το συνθετικό μέσο εκπαίδευσης που παρουσιάζει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του πραγματικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος και αναπαράγει τις επιχειρησιακές συνθήκες υπό τις οποίες ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προβεί στην άμεση άσκηση καθηκόντων σε πραγματικό χρόνο·

26)   «συνθετικό μέσο εκπαίδευσης»: κάθε τύπος μέσου προσομοίωσης επιχειρησιακών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των προσομοιωτών και των εκπαιδευτικών συσκευών·

27)   «καταχώριση εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης»: η εξουσιοδότηση που αναγράφεται σε άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία αναφέρεται η ικανότητα του κατόχου να εκπαιδεύει σε σύνθετα μέσα εκπαίδευσης·

28)   «σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης»: η θεωρητική και/ή πρακτική εκπαίδευση που προσφέρεται εντός δομημένου πλαισίου και παρέχεται σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια·

29)   «φορέας εκπαίδευσης»: φορέας πιστοποιημένος από την αρμόδια αρχή να παρέχει έναν ή περισσότερους τύπους εκπαίδευσης·

30)   «καταχώριση μονάδας»: η εξουσιοδότηση που αναγράφεται σε άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία αναφέρονται ο ενδείκτης τοποθεσίας ΔΟΠΑ και ο τομέας, η ομάδα τομέων και/ή οι θέσεις εργασίας όπου είναι ικανός να εργάζεται ο κάτοχος της άδειας·

31)   «επικύρωση»: διαδικασία με την οποία ο δικαιούχος μπορεί, μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος καταχώρισης μονάδας που συνδέεται με ικανότητα ή καταχώριση ικανότητας, να αρχίσει να ασκεί τα δικαιώματα της συγκεκριμένης ή καταχώρισης ικανότητας.

Άρθρο 5

Αρμόδια αρχή

1.   Τα κράτη μέλη διορίζουν ή συστήνουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές με καθορισμένες αρμοδιότητες για την πιστοποίηση και την εποπτεία των προσώπων και των φορέων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Εντός λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου ή σε περίπτωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών οι αρμόδιες αρχές ορίζονται με συμφωνία των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

3.   Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος διορίσει ή συστήσει περισσότερες της μιας αρμόδιες αρχές, οι τομείς αρμοδιότητας της κάθε αρμόδιας αρχής καθορίζονται σαφώς ως προς τις ευθύνες και τη γεωγραφική περιοχή, αναλόγως. Οι εν λόγω αρχές συντονίζονται μεταξύ τους ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματική εποπτεία όλων των προσώπων και φορέων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

4.   Η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές είναι ανεξάρτητες από τους φορείς παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και τους εκπαιδευτικούς φορείς. Αυτή η ανεξαρτησία επιτυγχάνεται με κατάλληλο διαχωρισμό, τουλάχιστον σε λειτουργικό επίπεδο, των αρμόδιων αρχών από τους φορείς παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και τους φορείς εκπαίδευσης. Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για τον Οργανισμό, εφόσον ενεργεί ως αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο ii).

5.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν την αναγκαία ικανότητα να διεξάγουν τις δραστηριότητες πιστοποίησης και εποπτείας που καλύπτουν τα οικεία προγράμματα πιστοποίησης και εποπτείας, καθώς και ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του παραρτήματος II (μέρος ATCO.AR). Ειδικότερα, τα κράτη μέλη κάνουν χρήση των αξιολογήσεων που πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.AR.A.005 στοιχείο α) του παραρτήματος II προκειμένου να αποδείξουν ότι διαθέτουν την ικανότητα.

6.   Όσον αφορά το προσωπικό των αρμόδιων αρχών που διενεργεί την εποπτεία και τις δραστηριότητες πιστοποίησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν προκύπτει άμεση ή έμμεση σύγκρουση συμφερόντων, κυρίως όταν όσον αφορά οικογενειακά ή οικονομικά συμφέροντα του αρμόδιου προσωπικού.

7.   Η (οι) αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) που διορίζεται(-ονται) ή συστήνει(-ονται) από κράτος μέλος για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011 θεωρείται ότι παραμένει η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εκτός αν άλλως ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. Στην τελευταία περίπτωση, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στον Οργανισμό τις ονομασίες και τις διευθύνσεις της (των) αρμόδιας(-ων) αρχής(-ών) που διορίζουν ή συστήνουν κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και τυχόν σχετικές μεταβολές.

Άρθρο 6

Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς των παραρτημάτων I, III και IV

1.   Για τους σκοπούς του παραρτήματος I, αρμόδια αρχή είναι η (οι) αρχή(-ές) που διορίζει ή συστήνει το κράτος μέλος στην (στις) οποία(-ες) ένα πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για την έκδοση άδειας.

2.   Για τους σκοπούς του παραρτήματος III, καθώς και για την εποπτεία των απαιτήσεων του παραρτήματος I όσον αφορά τους φορείς παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, η αρμόδια αρχή είναι:

α)

η αρχή που διορίζει ή συστήνει ως αρμόδια αρχή του για την άσκηση εποπτείας το κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει την κύρια έδρα των δραστηριοτήτων του ή την καταστατική του έδρα, αν υπάρχει, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών ή των αρμόδιων αρχών τους·

β)

ο Οργανισμός, εάν ο αιτών έχει την κύρια έδρα των δραστηριοτήτων του ή την καταστατική του έδρα, αν υπάρχει, εκτός της επικράτειας των κρατών μελών.

3.   Για τους σκοπούς του παραρτήματος IV αρμόδια αρχή είναι:

α)

για τα αεροϊατρικά κέντρα:

i)

η αρχή που έχει ορίσει το κράτος μέλος στο οποίο το αεροϊατρικό κέντρο έχει τον κύριο τόπο της δραστηριότητάς του·

ii)

ο Οργανισμός, εάν ο φορέας είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα·

β)

για τους αεροϊατρικούς εξεταστές:

i)

η αρχή που έχει ορίσει το κράτος μέλος στο οποίο ο αεροϊατρικός εξεταστής έχει τον κύριο τόπο της δραστηριότητάς του·

ii)

εάν ο κύριος τόπος δραστηριότητας αεροϊατρικού εξεταστή βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αρχή που έχει ορίσει το κράτος μέλος στην οποία υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή.

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Οι άδειες, οι ικανότητες και οι καταχωρίσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις εθνικής νομοθεσίας με βάση την οδηγία 2006/23/ΕΚ, καθώς και οι άδειες, οι ικανότητες και οι καταχωρίσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011 της Επιτροπής, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Η ικανότητα για διαδικαστικό έλεγχο περιοχής (ACP) και η καταχώριση ικανότητας για έλεγχο ωκεάνιας περιοχής (OCΝ) που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με εθνικούς κανόνες βάσει του άρθρου 31 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011 θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Τα ιατρικά πιστοποιητικά και τα πιστοποιητικά για φορείς εκπαίδευσης, αεροϊατρικούς εξεταστές και αεροϊατρικά κέντρα, οι εγκρίσεις προγραμμάτων επάρκειας προσωπικού μονάδας και προγραμμάτων εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις εθνικής νομοθεσίας με βάση την οδηγία 2006/23/ΕΚ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 805/2011 θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 8

Αντικατάσταση αδειών και προσαρμογές δικαιωμάτων, μαθημάτων εκπαίδευσης και προγραμμάτων επάρκειας προσωπικού μονάδας

1.   Τα κράτη μέλη αντικαθιστούν τις άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 με άδειες σύμφωνες με το υπόδειγμα που καθορίζεται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 ή έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

2.   Τα κράτη μέλη αντικαθιστούν τα πιστοποιητικά των φορέων εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 με πιστοποιητικά σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 ή έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

3.   Τα κράτη μέλη αντικαθιστούν τα πιστοποιητικά των φορέων εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 με πιστοποιητικά σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται στα προσαρτήματα 3 και 4 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 ή έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

4.   Οι αρμόδιες αρχές μετατρέπουν τα δικαιώματα των εξεταστών και των αξιολογητών για την αρχική εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011, καθώς και των εξεταστών επάρκειας και των αξιολογητών επάρκειας για εκπαίδευση σε μονάδα και για συνεχή εκπαίδευση που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011, στα δικαιώματα καταχώρισης αξιολογητή δυνάμει του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 ή έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

5.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μετατρέψουν τα δικαιώματα εθνικών εκπαιδευτών σε προσομοιωτή ή συνθετικά μέσα εκπαίδευσης σε δικαιώματα για καταχώριση εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφόσον ενδείκνυται, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 ή έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

6.   Οι φορείς παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών προσαρμόζουν τα προγράμματα επάρκειας προσωπικού μονάδας ώστε να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 ή έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

7.   Οι φορείς εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προσαρμόζουν τα προγράμματα εκπαίδευσης ώστε να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 ή έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

8.   Τα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης σειρών μαθημάτων εκπαίδευσης που έχουν αρχίσει πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 805/2011 γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς της έκδοσης των σχετικών αδειών, ικανοτήτων και καταχωρίσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό υπό τον όρο ότι η εκπαίδευση και η αξιολόγηση έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2016 ή έως την 30ή Ιουνίου 2017, όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012

Στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012, το σημείο 104 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«104.   “ψυχοτρόπος ουσία”: το οινόπνευμα, τα οπιοειδή, τα κανναβοειδή, τα ηρεμιστικά και τα υπνωτικά, η κοκαΐνη, άλλα διεγερτικά, τα παραισθησιογόνα και οι πτητικοί διαλύτες, όχι όμως η καφεΐνη και ο καπνός·»

Άρθρο 10

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2011 της Επιτροπής καταργείται.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίθεται σε εφαρμογή από τις 30 Ιουνίου 2015.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τα παραρτήματα I έως IV, εν όλω ή εν μέρει, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής, ενημερώνει την Επιτροπή και τον Οργανισμό το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2015. Στην κοινοποίηση αυτή περιγράφει το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω παρεκκλίσεων, καθώς και το πρόγραμμα υλοποίησης που περιέχει τις προβλεπόμενες δράσεις και το συναφές χρονοδιάγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10).

(3)  Οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 22).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 805/2011 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2011 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για άδειες και ορισμένα πιστοποιητικά ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 206 της 11.8.2011, σ. 21).

(5)  Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, για καθορισμό των κοινών κανόνων αέρος και των επιχειρησιακών διατάξεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες αεροναυτιλίας και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2011 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1265/2007, (ΕΚ) αριθ. 1794/2006, (ΕΚ) αριθ. 730/2006, (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 και (ΕΕ) αριθ. 255/2010 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1265/2007, (ΕΚ) αριθ. 1794/2006, (ΕΚ) αριθ. 730/2006, (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 και (ΕΕ) αριθ. 255/2010 (ΕΕ L 281 της 13.10.2012, σ. 1).


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I —

ΜΕΡΟΣ ATCO — ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 18

ΤΜΗΜΑ A —

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18

ATCO.A.001

Πεδίο εφαρμογής 18

ATCO.A.005

Αίτηση και έκδοση αδειών, ικανοτήτων και καταχωρίσεων 18

ATCO.A.010

Ανταλλαγή αδειών 18

ATCO.A.015

Άσκηση των δικαιωμάτων αδειών και προσωρινή αδυναμία 18

ATCO.A.020

Ανάκληση και αναστολή αδειών, ικανοτήτων και καταχωρίσεων 19

ΤΜΗΜΑ Β —

ΑΔΕΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 19

ATCO.B.001

Άδεια εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας 19

ATCO.B.005

Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας 19

ATCO.B.010

Ικανότητες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας 20

ATCO.B.015

Καταχωρίσεις ικανότητας 20

ATCO.B.020

Καταχωρίσεις μονάδας 21

ATCO.B.025

Πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας 22

ATCO.B.030

Καταχώριση γλωσσικής επάρκειας 23

ATCO.B.035

Ισχύς καταχώρισης γλωσσικής επάρκειας 23

ATCO.B.040

Αξιολόγηση γλωσσικής επάρκειας 24

ATCO.B.045

Γλωσσική εκπαίδευση 24

ΤΜΗΜΑ Γ —

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 24

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 —

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 24

ATCO.C.001

Εκπαιδευτές θεωρητικής εκπαίδευσης 24

ATCO.C.005

Εκπαιδευτές πρακτικής εκπαίδευσης 25

ATCO.C.010

Δικαιώματα εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης (OJTI) 25

ATCO.C.015

Αίτηση για τη χορήγηση καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης 25

ATCO.C.020

Ισχύς καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης 25

ATCO.C.025

Προσωρινή εξουσιοδότηση εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης 25

ATCO.C.030

Δικαιώματα εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης (STDI) 26

ATCO.C.035

Αίτηση για τη χορήγηση καταχώρισης εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης 26

ATCO.C.040

Ισχύς της καταχώρισης εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης 26

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 —

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 27

ATCO.C.045

Δικαιώματα αξιολογητή 27

ATCO.C.050

Κατεστημένα συμφέροντα 27

ATCO.C.055

Αίτηση για τη χορήγηση καταχώρισης αξιολογητή 27

ATCO.C.060

Ισχύς καταχώρισης αξιολογητή 28

ATCO.C.065

Προσωρινή εξουσιοδότηση αξιολογητή 28

ΤΜΗΜΑ Δ —

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 28

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 —

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 28

ATCO.D.001

Στόχοι εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας 28

ATCO.D.005

Τύποι εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας 28

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 —

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29

ATCO.D.010

Σύνθεση αρχικής εκπαίδευσης 29

ATCO.D.015

Πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης 30

ATCO.D.020

Σειρές μαθημάτων βασικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ικανότητας 30

ATCO.D.025

Εξετάσεις και αξιολόγηση βασικής εκπαίδευσης 31

ATCO.D.030

Στόχοι επιδόσεων βασικής εκπαίδευσης 31

ATCO.D.035

Εξετάσεις και αξιολόγηση εκπαίδευσης ικανότητας 31

ATCO.D.040

Στόχοι επιδόσεων εκπαίδευσης ικανότητας 32

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 —

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ 32

ATCO.D.045

Σύνθεση της εκπαίδευσης μονάδας 32

ATCO.D.050

Προϋποθέσεις για την εκπαίδευση μονάδας 33

ATCO.D.055

Πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδας 33

ATCO.D.060

Σειρά μαθημάτων καταχώρισης μονάδας 34

ATCO.D.065

Απόδειξη θεωρητικών γνώσεων και κατανόησης 34

ATCO.D.070

Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια σειρών μαθημάτων καταχώρισης μονάδας 34

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 —

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 34

ATCO.D.075

Συνεχής εκπαίδευση 34

ATCO.D.080

Επαναληπτική εκπαίδευση 34

ATCO.D.085

Μετεκπαίδευση 35

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 —

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 35

ATCO.D.090

Εκπαίδευση εκπαιδευτών πρακτικής εκπαίδευσης 35

ATCO.D.095

Εκπαίδευση αξιολογητών 35

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 στο παράρτημα Ι —

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ — ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 36

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 στο παράρτημα Ι —

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 39

Θέμα 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 39

Θέμα 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 39

Θέμα 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 40

Θέμα 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 41

Θέμα 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 42

Θέμα 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 43

Θέμα 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 44

Θέμα 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 45

Θέμα 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 46

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 στο παράρτημα Ι —

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΞ ΟΨΕΩΣ (AERODROME CONTROL VISUAL — ADV) 47

Θέμα 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 47

Θέμα 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 47

Θέμα 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 48

Θέμα 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 49

Θέμα 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 49

Θέμα 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 49

Θέμα 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 50

Θέμα 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 51

Θέμα 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 51

Θέμα 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 51

Θέμα 11:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 52

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 στο παράρτημα Ι —

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ — ADI (TWR) 53

Θέμα 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 53

Θέμα 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 53

Θέμα 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 54

Θέμα 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 55

Θέμα 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 55

Θέμα 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 56

Θέμα 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 56

Θέμα 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 57

Θέμα 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 57

Θέμα 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 58

Θέμα 11:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 58

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 στο παράρτημα Ι —

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (APP) 59

Θέμα 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 59

Θέμα 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 59

Θέμα 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 60

Θέμα 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 61

Θέμα 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 61

Θέμα 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 61

Θέμα 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 62

Θέμα 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 63

Θέμα 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 63

Θέμα 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 63

Θέμα 11:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 64

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6 στο παράρτημα Ι —

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ACP) 65

Θέμα 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 65

Θέμα 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 65

Θέμα 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 66

Θέμα 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 67

Θέμα 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 67

Θέμα 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 67

Θέμα 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 68

Θέμα 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 68

Θέμα 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 69

Θέμα 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 69

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7 στο παράρτημα Ι —

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (APS) 70

Θέμα 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 70

Θέμα 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 70

Θέμα 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 71

Θέμα 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 72

Θέμα 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 72

Θέμα 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 73

Θέμα 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 73

Θέμα 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 74

Θέμα 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 74

Θέμα 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 75

Θέμα 11:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 75

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 8 στο παράρτημα Ι —

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (ACS) 76

Θέμα 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 76

Θέμα 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 76

Θέμα 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 77

Θέμα 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 78

Θέμα 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 78

Θέμα 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 79

Θέμα 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 79

Θέμα 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 80

Θέμα 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 80

Θέμα 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 81

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ —

ΜΕΡΟΣ ATCO.AR — ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 82

ΤΜΗΜΑ A —

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 82

ATCO.AR.A.001

Πεδίο εφαρμογής 82

ATCO.AR.A.005

Προσωπικό 82

ATCO.AR.A.010

Καθήκοντα των αρμόδιων αρχών 82

ATCO.AR.A.015

Μέσα συμμόρφωσης 83

ATCO.AR.A.020

Παροχή πληροφοριών στον Οργανισμό 83

ATCO.AR.A.025

Άμεση αντίδραση σε πρόβλημα ασφαλείας 84

ΤΜΗΜΑ B —

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 84

ATCO.AR.B.001

Σύστημα διοίκησης 84

ATCO.AR.B.005

Ανάθεση καθηκόντων σε ειδικευμένους φορείς 85

ATCO.AR.B.010

Αλλαγές στο σύστημα διοίκησης 85

ATCO.AR.B.015

Τήρηση αρχείων 85

ΤΜΗΜΑ Γ —

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ 86

ATCO.AR.C.001

Εποπτεία 86

ATCO.AR.C.005

Πρόγραμμα εποπτείας 86

ATCO.AR.C.010

Ευρήματα και μέτρα εφαρμογής για το προσωπικό 87

ΤΜΗΜΑ Δ —

ΕΚΔΟΣΗ, ΕΠΑΝΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 87

ATCO.AR.D.001

Διαδικασία για την έκδοση, την επανεπικύρωση και την ανανέωση αδειών, ικανοτήτων και καταχωρίσεων 87

ATCO.AR.D.005

Ανάκληση και αναστολή αδειών, ικανοτήτων και καταχωρίσεων 88

ΤΜΗΜΑ Ε —

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΕΙΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 88

ATCO.AR.E.001

Διαδικασία αίτησης και πιστοποίησης φορέων εκπαίδευσης 88

ATCO.AR.E.005

Έγκριση σειρών μαθημάτων εκπαίδευσης και προγραμμάτων εκπαίδευσης 89

ATCO.AR.E.010

Μεταβολές στους φορείς εκπαίδευσης 89

ATCO.AR.E.015

Ευρήματα και διορθωτικά μέτρα 89

ΤΜΗΜΑ ΣΤ —

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 90

ΕΝΌΤΗΤΑ 1 —

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 90

ATCO.AR.F.001

Αεροϊατρικά κέντρα και αεροϊατρική πιστοποίηση 90

ΕΝΌΤΗΤΑ 2 —

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 91

ATCO.AR.F.005

Ιατρικό πιστοποιητικό 91

ATCO.AR.F.010

Πιστοποιητικό AME 91

ATCO.AR.F.015

Πιστοποιητικό AeMC 91

ATCO.AR.F.020

Έντυπα αεροϊατρικής 91

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 στο παράρτημα ΙI —

Yπόδειγμα άδειας — AΔΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤH ΕΝΑEΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΣ 92

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 στο παράρτημα ΙI —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ATCO TO) 98

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 στο παράρτημα ΙI —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ (AME) 100

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 στο παράρτημα ΙI —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (AeMC) 102

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III —

ΜΕΡΟΣ ATCO.OR — ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 103

ΤΜΗΜΑ A —

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 103

ATCO.OR.A.001

Πεδίο εφαρμογής 103

ΤΜΗΜΑ Β —

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 103

ATCO.OR.B.001

Αίτηση για πιστοποιητικό φορέα εκπαίδευσης 103

ATCO.OR.B.005

Μέσα συμμόρφωσης 103

ATCO.OR.B.010

Όροι έγκρισης και δικαιώματα πιστοποιητικού φορέα εκπαίδευσης 104

ATCO.OR.B.015

Μεταβολές στον φορέα εκπαίδευσης 104

ATCO.OR.B.020

Συνεχιζόμενη ισχύς 104

ATCO.OR.B.025

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τα δεδομένα των φορέων εκπαίδευσης 104

ATCO.OR.B.030

Ευρήματα 104

ATCO.OR.B.035

Άμεση αντίδραση σε πρόβλημα ασφαλείας 105

ATCO.OR.B.040

Αναφορά περιστατικών 105

ΤΜΗΜΑ Γ —

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 105

ATCO.OR.C.001

Σύστημα διοίκησης φορέων εκπαίδευσης 105

ATCO.OR.C.005

Δραστηριότητες που ανατίθενται με σύμβαση 105

ATCO.OR.C.010

Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό 106

ATCO.OR.C.015

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 106

ATCO.OR.C.020

Τήρηση αρχείων 106

ATCO.OR.C.025

Χρηματοδότηση και ασφάλιση 106

ΤΜΗΜΑ Δ —

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 107

ATCO.OR.D.001

Απαιτήσεις για σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης και προγράμματα εκπαίδευσης 107

ATCO.OR.D.005

Αποτελέσματα εξετάσεων και αξιολογήσεων και πιστοποιητικά 107

ΤΜΗΜΑ Ε —

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 107

ATCO.OR.E.001

Αεροϊατρικά κέντρα 107

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV —

ΜΕΡΟΣ ATCO.MED — ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 108

ΤΜΗΜΑ A —

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 108

ΤΜΗΜΑ 1 —

ΓΕΝΙΚΑ 108

ATCO.MED.A.001

Αρμόδια αρχή 108

ATCO.MED.A.005

Πεδίο εφαρμογής 108

ATCO.MED.A.010

Ορισμοί 108

ATCO.MED.A.015

Ιατρικό απόρρητο 109

ATCO.MED.A.020

Μείωση ιατρικής καταλληλότητας 109

ATCO.MED.A.025

Υποχρεώσεις των αεροϊατρικών κέντρων και των αεροϊατρικών εξεταστών 109

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 —

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 110

ATCO.MED.A.030

Ιατρικά πιστοποιητικά 110

ATCO.MED.A.035

Αίτηση έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού 110

ATCO.MED.A.040

Έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών 110

ATCO.MED.A.045

Ισχύς, επανεπικύρωση και ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών 111

ATCO.MED.A.046

Αναστολή ή ανάκληση ιατρικού πιστοποιητικού 111

ATCO.MED.A.050

Παραπομπή 112

ΤΜΗΜΑ Β —

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 112

ΤΜΗΜΑ 1 —

ΓΕΝΙΚΑ 112

ATCO.MED.B.001

Περιορισμοί ιατρικών πιστοποιητικών 112

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 —

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 112

ATCO.MED.B.005

Γενικά 112

ATCO.MED.B.010

Καρδιαγγειακό σύστημα 113

ATCO.MED.B.015

Αναπνευστικό σύστημα 115

ATCO.MED.B.020

Πεπτικό σύστημα 116

ATCO.MED.B.025

Μεταβολικό και ενδοκρινικό σύστημα 116

ATCO.MED.B.030

Αιματολογία 116

ATCO.MED.B.035

Ουρογεννητικό σύστημα 117

ATCO.MED.B.040

Λοιμώδη νοσήματα 117

ATCO.MED.B.045

Μαιευτική και γυναικολογία 117

ATCO.MED.B.050

Μυοσκελετικό σύστημα 117

ATCO.MED.B.055

Ψυχιατρική 118

ATCO.MED.B.060

Ψυχολογία 118

ATCO.MED.B.065

Νευρολογία 118

ATCO.MED.B.070

Σύστημα όρασης 119

ATCO.MED.B.075

Χρωματική όραση 120

ATCO.MED.B.080

Ωτορινολαρυγγολογία 120

ATCO.MED.B.085

Δερματολογία 120

ATCO.MED.B.090

Ογκολογία 121

ΤΜΗΜΑ Γ —

ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ (AME) 121

ATCO.MED.C.001

Δικαιώματα 121

ATCO.MED.C.005

Αίτηση 121

ATCO.MED.C.010

Απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού AME 121

ATCO.MED.C.015

Σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης στην αεροϊατρική 122

ATCO.MED.C.020

Αλλαγές στο πιστοποιητικό AME 122

ATCO.MED.C.025

Ισχύς των πιστοποιητικών AME 122

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ ATCO

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ATCO.A.001   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν μέρος, που ορίζεται στο παρόν παράρτημα, καθορίζει τις απαιτήσεις για την έκδοση, την ανάκληση και την αναστολή των αδειών εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και των αδειών ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, των σχετικών ικανοτήτων και των καταχωρίσεων, καθώς και τους όρους για την εγκυρότητα και τη χρήση τους.

ATCO.A.005   Αίτηση και έκδοση αδειών, ικανοτήτων και καταχωρίσεων

α)

Οι αιτήσεις για την έκδοση αδειών, ικανοτήτων και καταχωρίσεων υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί από την εν λόγω αρχή.

β)

Η αίτηση για την έκδοση περαιτέρω ικανοτήτων ή καταχωρίσεων, για την επανεπικύρωση ή την ανανέωση καταχωρίσεων, καθώς και για την επανέκδοση άδειας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια.

γ)

Η άδεια παραμένει στην κυριότητα του ατόμου στο οποίο εκδόθηκε, εκτός εάν ανακληθεί από την αρμόδια αρχή. Ο κάτοχος της άδειας υπογράφει την άδεια.

δ)

Η άδεια καθορίζει όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τα δικαιώματα που χορηγούνται δυνάμει της άδειας και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος ΙΙ.

ATCO.A.010   Ανταλλαγή αδειών

α)

Εάν ο κάτοχος της άδειας ασκεί τα δικαιώματα της άδειάς του σε κράτος μέλος για τα οποία αρμόδια αρχή δεν είναι εκείνη που εξέδωσε την άδεια, ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση για την ανταλλαγή της άδειάς του με άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου πρόκειται να ασκήσει τα δικαιώματά του, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την εν λόγω αρχή, εκτός εάν προβλέπεται άλλως σε συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτόν, οι εμπλεκόμενες αρχές ανταλλάσσουν όλα τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της ανταλλαγής της άδειας σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο ATCO.AR.B.001 στοιχείο γ).

β)

Για την ανταλλαγή της άδειας και την άσκηση των δικαιωμάτων της αδείας σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο όπου εκδόθηκε η άδεια, ο κάτοχός της πρέπει να πληροί τις κατά την απαιτήσεις παράγραφο ATCO.B.030 γλωσσικής επάρκειας που έχει θεσπίσει το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

γ)

Η νέα άδεια περιλαμβάνει ικανότητες, καταχωρίσεις ικανότητας, καταχωρίσεις άδειας και κάθε έγκυρη σχετική καταχώριση μονάδας, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών πρώτης έκδοσης και λήξης, κατά περίπτωση.

δ)

Μετά την παραλαβή της νέας άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.A.005, συνοδευόμενη από την άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, προκειμένου να λάβει νέες ικανότητες, καταχωρίσεις ικανότητας, καταχωρίσεις άδειας ή καταχωρίσεις μονάδας.

ε)

Μετά την ανταλλαγή, η προηγούμενη άδεια επιστρέφεται στην αρχή που την εξέδωσε.

ATCO.A.015   Άσκηση των δικαιωμάτων αδειών και προσωρινή αδυναμία

α)

Η άσκηση των δικαιωμάτων που έχουν χορηγηθεί με άδεια εξαρτάται από την ισχύ των ικανοτήτων, των καταχωρίσεων και του ιατρικού πιστοποιητικού.

β)

Ο κάτοχος άδειας δεν ασκεί τα δικαιώματα της άδειάς του εάν έχει αμφιβολίες για την ικανότητά του να ασκεί με ασφάλεια τα δικαιώματα της άδειας και σε αυτές τις περιπτώσεις κοινοποιεί αμέσως στον αρμόδιο πάροχο αεροναυτιλιακών υπηρεσιών την προσωρινή αδυναμία του να ασκεί τα δικαιώματα της άδειάς του.

γ)

Οι πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών δύνανται να δηλώσουν την προσωρινή αδυναμία του κατόχου της άδειας εάν αντιληφθούν οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ικανότητα του κατόχου της άδειας να ασκεί με ασφάλεια τα δικαιώματα της άδειας.

δ)

Οι πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών εκπονούν και εφαρμόζουν αντικειμενικές, διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες για να επιτρέπεται στους κατόχους άδειας να δηλώσουν προσωρινή αδυναμία να ασκήσουν τα δικαιώματα της άδειάς τους σύμφωνα με το στοιχείο β), να δηλώνεται προσωρινή αδυναμία του κατόχου της άδειας σύμφωνα με το στοιχείο γ), να διαχειρίζονται τις επιχειρησιακές επιπτώσεις των περιπτώσεων προσωρινής αδυναμίας και να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διαδικασία.

ε)

Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο στοιχείο δ) περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.B.025 στοιχείο α) σημείο 13.

ATCO.A.020   Ανάκληση και αναστολή αδειών, ικανοτήτων και καταχωρίσεων

α)

Οι άδειες, οι ικανότητες και οι καταχωρίσεις είναι δυνατόν να ανασταλούν ή να ανακληθούν από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το ATCO.AR.D.005 όταν ο κάτοχος της άδειας δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους.

β)

Όταν ανακληθεί η άδεια του κατόχου άδειας, αυτός επιστρέφει αμέσως την άδεια στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει η εν λόγω αρχή.

γ)

Με την έκδοση άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, η άδεια εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ανακαλείται και επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή που εκδίδει την άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

ΤΜΗΜΑ Β

ΑΔΕΙΕΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

ATCO.B.001   Άδεια εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας

α)

Ο κάτοχος άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας εξουσιοδοτείται να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την (τις) ικανότητα(-ες) και την (τις) καταχώριση(-εις) ικανότητας που περιλαμβάνει η άδειά του υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης και να παρακολουθήσει εκπαίδευση για καταχώριση ή καταχωρίσεις ικανότητας.

β)

Οι αιτούντες την έκδοση άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας:

1)

είναι τουλάχιστον 18 ετών·

2)

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την αρχική εκπαίδευση σε φορέα εκπαίδευσης που πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ (μέρος ATCO.OR) σχετικά με την ικανότητα και, κατά περίπτωση, την καταχώριση ικανότητας, όπως ορίζεται στο μέρος ATCO τμήμα Δ ενότητα 2·

3)

διαθέτουν έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό·

4)

έχουν επιδείξει ικανό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο ATCO.B.030.

γ)

Η άδεια εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας περιέχει την γλωσσική καταχώριση ή τις γλωσσικές καταχωρίσεις και τουλάχιστον μία ικανότητα και μία καταχώριση ικανότητας, κατά περίπτωση.

δ)

Ο κάτοχος άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ο οποίος δεν έχει αρχίσει να ασκεί τα δικαιώματα της εν λόγω άδειας εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής της ή έχει διακόψει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών για χρονικό διάστημα άνω του ενός έτους μπορεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την εκπαίδευση μονάδας για τη συγκεκριμένη ικανότητα μόνον αφού αξιολογηθεί ως προς την προηγούμενη επάρκειά του από φορέα εκπαίδευσης ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ (μέρος ATCO.OR) και έχει πιστοποιηθεί για την παροχή αρχικής εκπαίδευσης σχετικής με την εν λόγω ικανότητα, για να διαπιστωθεί εάν ο κάτοχος της αδείας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ικανότητας, και εάν πληροί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που προκύπτουν από την αξιολόγηση αυτήν.

ATCO.B.005   Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας

α)

Οι κάτοχοι άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ικανότητες και τις καταχωρίσεις ικανότητας της άδειάς τους και να ασκούν τα δικαιώματα των καταχωρίσεων που περιέχει η άδεια τους.

β)

Τα δικαιώματα της άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας περιλαμβάνουν τα δικαιώματα της άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στην παράγραφο ATCO.B.001 στοιχείο α).

γ)

Οι αιτούντες την πρώτη έκδοση άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας:

1)

είναι κάτοχοι άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας·

2)

έχουν ολοκληρώσει σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης καταχώρισης μονάδας και έχουν επιτύχει στις ενδεδειγμένες εξετάσεις και αξιολογήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο μέρος ATCO τμήμα Δ ενότητα 3·

3)

διαθέτουν έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό·

4)

έχουν επιδείξει ικανό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο ATCO.B.030.

δ)

Η άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας είναι έγκυρη, εφόσον περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ικανότητες και τις σχετικές καταχωρίσεις ικανότητας, μονάδας και γλωσσικής επάρκειας για τις οποίες ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκπαίδευση.

ε)

Ο κάτοχος άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ο οποίος δεν έχει αρχίσει να ασκεί τα δικαιώματα καμιάς ικανότητας εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της αδείας μπορεί να αρχίσει εκπαίδευση μονάδας για τη συγκεκριμένη ικανότητα μόνον αφού αξιολογηθεί ως προς την προηγούμενη επάρκειά του από φορέα εκπαίδευσης ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ (μέρος ATCO.OR) και έχει πιστοποιηθεί για την παροχή αρχικής εκπαίδευσης σχετικής με την εν λόγω ικανότητα, για να διαπιστωθεί εάν ο κάτοχος της άδειας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ικανότητας, και εάν πληροί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που προκύπτουν από την αξιολόγηση αυτήν.

ATCO.B.010   Ικανότητες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας

α)

Οι άδειες περιέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ικανότητες, προκειμένου να εμφαίνεται ο τύπος υπηρεσίας την οποία δύναται να παρέχει ο κάτοχος της άδειας:

1)

την ικανότητα ελέγχου αεροδρομίου εξ όψεως (Aerodrome Control Visual — ADV), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για κυκλοφορία αεροδρομίου σε αεροδρόμιο που δεν διαθέτει δημοσιευμένες διαδικασίες ενόργανης προσέγγισης ή αναχώρησης·

2)

την ικανότητα ενόργανου ελέγχου αεροδρομίου (Aerodrome Control Instrument — ADI), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για κυκλοφορία αεροδρομίου σε αεροδρόμιο που διαθέτει δημοσιευμένες διαδικασίες ενόργανης προσέγγισης ή αναχώρησης και συνοδεύεται τουλάχιστον από μία από τις καταχωρίσεις ικανότητας που περιγράφονται στην παράγραφο ATCO.B.015 στοιχείο α)·

3)

την ικανότητα διαδικαστικού ελέγχου προσέγγισης (Approach Control Procedural — APP), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αφικνούμενα, αναχωρούντα ή διερχόμενα αεροσκάφη, χωρίς τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης·

4)

την ικανότητα ελέγχου προσέγγισης με επιτήρηση (Approach Control Surveillance — APS), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αφικνούμενα, αναχωρούντα ή διερχόμενα αεροσκάφη, με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης·

5)

την ικανότητα διαδικαστικού ελέγχου περιοχής (Area Control Procedural — ACP), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη, χωρίς τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης·

6)

την ικανότητα ελέγχου περιοχής με επιτήρηση (Area Control Surveillance — ACS), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη, με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης.

β)

Ο κάτοχος ικανότητας ο οποίος έχει διακόψει την άσκηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με την εν λόγω ικανότητα για περίοδο διάρκειας τεσσάρων ή περισσότερων αμέσως προηγούμενων διαδοχικών ετών μπορεί να αρχίσει εκπαίδευση μονάδας για τη συγκεκριμένη ικανότητα μόνον αφού αξιολογηθεί ως προς την προηγούμενη επάρκειά του από φορέα εκπαίδευσης που πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ (μέρος ATCO.OR) και έχει πιστοποιηθεί για την παροχή εκπαίδευσης σχετικής με την εν λόγω ικανότητα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να πληροί τους όρους της συγκεκριμένης ικανότητας και εάν πληροί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που προκύπτουν από την αξιολόγηση αυτήν.

ATCO.B.015   Καταχωρίσεις ικανότητας

α)

Η ικανότητα ενόργανου ελέγχου αεροδρομίου (ADI) περιέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

1)

την καταχώριση για εναέριο έλεγχο (Air Control — AIR), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες εναερίου ελέγχου σε αεροσκάφη που ίπτανται στον περίγυρο αεροδρομίου και στον διάδρομο·

2)

την καταχώριση για έλεγχο κινήσεων εδάφους (Ground Movement Control — GMC), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου κινήσεων εδάφους·

3)

την καταχώριση για πύργο ελέγχου (Tower Control — TWR), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου αεροδρομίου. Η καταχώριση για πύργο ελέγχου περιέχει τα δικαιώματα των καταχωρίσεων για εναέριο έλεγχο και για έλεγχο κινήσεων εδάφους·

4)

την καταχώριση για έλεγχο κινήσεων εδάφους (Ground Movement Surveillance — GMS), η οποία χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για έλεγχο κινήσεων εδάφους ή της καταχώρισης για πύργο ελέγχου και δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου κινήσεων εδάφους με τη βοήθεια συστημάτων καθοδήγησης επιφανειακής κίνησης στο αεροδρόμιο·

5)

την καταχώριση για έλεγχο αεροδρομίου με ραντάρ (Aerodrome Radar Control — RAD), η οποία χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για εναέριο έλεγχο ή της καταχώρισης για πύργο ελέγχου και δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου αεροδρομίου με τη βοήθεια εξοπλισμού ραντάρ επιτήρησης.

β)

Η ικανότητα ελέγχου προσέγγισης με επιτήρηση (APS) μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

1)

την καταχώριση για ραντάρ προσέγγισης ακριβείας (Precision Approach Radar — PAR), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει προσεγγίσεις ακριβείας ελεγχόμενες από το έδαφος με τη χρήση ραντάρ προσέγγισης ακριβείας σε αεροσκάφη κατά την τελική προσέγγιση στο διάδρομο·

2)

την καταχώριση για προσέγγιση με ραντάρ επιτήρησης (Surveillance Radar Approach — SRA), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες προσέγγισης μη ακριβείας ελεγχόμενες από το έδαφος με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης σε αεροσκάφη κατά την τελική προσέγγιση στο διάδρομο·

3)

την καταχώριση για έλεγχο τερματικής περιοχής (Terminal Control — TCL), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού επιτήρησης σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε συγκεκριμένη τερματική περιοχή και/ή παρακείμενους τομείς.

γ)

Η ικανότητα διαδικαστικού ελέγχου περιοχής (ACP) μπορεί να περιέχει την καταχώριση για έλεγχο ωκεάνιας περιοχής (Oceanic Control — OCΝ), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε ωκεάνια περιοχή ελέγχου.

δ)

Η ικανότητα επιτήρησης ελέγχου περιοχής (ACS) μπορεί περιέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

1)

την καταχώριση για έλεγχο τερματικής περιοχής (TCL), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού επιτήρησης, σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε συγκεκριμένη τερματική περιοχή και/ή παρακείμενους τομείς·

2)

την καταχώριση για έλεγχο ωκεάνιας περιοχής (OCΝ), η οποία δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε ωκεάνια περιοχή ελέγχου.

ATCO.B.020   Καταχωρίσεις μονάδας

α)

Η καταχώριση μονάδας εξουσιοδοτεί τον κάτοχο της άδειας να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για συγκεκριμένο τομέα, ομάδα τομέων και/ή θέσεων εργασίας, υπό την ευθύνη μονάδας της υπηρεσίας ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

β)

Οι αιτούντες τη χορήγηση καταχώρισης μονάδας έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σειρά μαθημάτων καταχώρισης μονάδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο μέρος ATCO τμήμα Δ ενότητα 3.

γ)

Οι αιτούντες τη χορήγηση κακαι/ήταχώρισης μονάδας κατόπιν ανταλλαγής άδειας σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.A.010, εκτός από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο β), πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου ATCO.D.060 στοιχείο στ).

δ)

Για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη που εκτελούν πτητικές δοκιμές, η αρμόδια αρχή μπορεί, εκτός από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο β), να καθορίσει πρόσθετες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται.

ε)

Οι καταχωρίσεις μονάδας ισχύουν για περίοδο που ορίζεται στο πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας. Η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

στ)

Η περίοδος ισχύος των καταχωρίσεων μονάδας για αρχική έκδοση και ανανέωση αρχίζει το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.

ζ)

Οι καταχωρίσεις μονάδας επικυρώνονται εφόσον:

1)

ο αιτών έχει ασκήσει τα δικαιώματα της άδειας επί ελάχιστο αριθμό ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας·

2)

ο αιτών έχει παρακολουθήσει επαναληπτική εκπαίδευση εντός της περιόδου ισχύος της καταχώρισης μονάδας, σύμφωνα με το πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας·

3)

η επάρκεια του αιτούντα έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας όχι νωρίτερα από 3 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της καταχώρισης μονάδας.

η)

Οι καταχωρίσεις μονάδας επανεπικυρώνονται, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του στοιχείου ζ), εντός τρίμηνης περιόδου που προηγείται αμέσως της ημερομηνίας λήξης τους Σε αυτές τις περιπτώσεις η περίοδος ισχύος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία λήξης.

θ)

Σε περίπτωση επανεπικύρωσης της καταχώρισης μονάδας πριν από την περίοδο που προβλέπεται στο στοιχείο η), η περίοδος ισχύος της αρχίζει το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται επίσης οι απαιτήσεις του στοιχείου ζ) σημεία 1 και 2.

ι)

Εάν η ισχύς της καταχώρισης μονάδας λήξει, προκειμένου για ανανέωση της καταχώρισης ο κάτοχος της άδειας ολοκληρώνει επιτυχώς τη σειρά μαθημάτων καταχώρισης μονάδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος ATCO, τμήμα Δ, ενότητα 3.

ATCO.B.025   Πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας

α)

Ο πάροχος αεροναυτιλιακών υπηρεσιών καταρτίζει προγράμματα επάρκειας προσωπικού μονάδας τα οποία εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Το πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1)

την ισχύ της καταχώρισης μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.B.020 στοιχείο ε)·

2)

τη μέγιστη συνεχή περίοδο κατά την οποία δεν ασκούνται τα δικαιώματα καταχώρισης μονάδας κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τις 90 ημερολογιακές ημέρες·

3)

τον ελάχιστο αριθμό ωρών για την άσκηση των δικαιωμάτων της καταχώρισης μονάδας εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, για τους σκοπούς της παραγράφου ATCO.B.020 στοιχείο ζ) σημείο 1. Για τους εκπαιδευτές εργασιακής εκπαίδευσης που ασκούν τα δικαιώματα της καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης, ο χρόνος που αφιερώνουν στην εκπαίδευση συνυπολογίζεται για το κατ' ανώτατο όριο 50 % των ωρών που απαιτούνται για την επανεπικύρωση της καταχώρισης μονάδας·

4)

τις διαδικασίες για τις περιπτώσεις που ο κάτοχος της άδειας δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α) σημεία 2 και 3·

5)

τις διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των αντικειμένων της επαναληπτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.D.080 στοιχείο β)·

6)

τις διαδικασίες εξέτασης των θεωρητικών γνώσεων και της κατανόησης που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων των ικανοτήτων και των καταχωρίσεων·

7)

τις διαδικασίες προσδιορισμού των θεμάτων και επιμέρους θεμάτων, των στόχων και των εκπαιδευτικών μεθόδων συνεχούς εκπαίδευσης·

8)

την ελάχιστη διάρκεια και τη συχνότητα της επαναληπτικής εκπαίδευσης·

9)

τις διαδικασίες εξέτασης των θεωρητικών γνώσεων και/ή αξιολόγησης των πρακτικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας επιτυχίας για τις εξετάσεις·

10)

τις διαδικασίες σε περίπτωση αποτυχίας εξέτασης ή αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προσφυγής·

11)

τα προσόντα, τους ρόλους και τις ευθύνες του εκπαιδευτικού προσωπικού·

12)

τη διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευτές πρακτικής εκπαίδευσης έχουν ασκήσει τεχνικές εκπαίδευσης στις διαδικασίες στις οποίες πρόκειται να παρέχουν εκπαίδευση σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.C.010 στοιχείο β) σημείο 3 και την παράγραφο ATCO.C.030 στοιχείο β) σημείο 3·

13)

τις διαδικασίες δήλωσης και διαχείρισης των περιπτώσεων προσωρινής αδυναμίας άσκησης των δικαιωμάτων της άδειας, καθώς και για την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.A.015 στοιχείο δ)·

14)

τον προσδιορισμό των αρχείων που πρέπει να τηρούνται σχετικά με τη συνεχή εκπαίδευση και τις αξιολογήσεις σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.AR.B.015·

15)

τη διαδικασία και την αιτιολόγηση αναθεώρησης και τροποποίησης του προγράμματος επάρκειας του προσωπικού μονάδας και υποβολής του στην αρμόδια αρχή. Η αναθεώρηση του προγράμματος επάρκειας του προσωπικού μονάδας διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τριετία.

β)

Προκειμένου να συμμορφώνονται με την απαίτηση του στοιχείου α) σημείο 3, οι πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών τηρούν αρχεία του αριθμού των ωρών τις οποίες αφιερώνει κάθε κάτοχος άδειας για την άσκηση των δικαιωμάτων της καταχώρισης μονάδας που κατέχει εργαζόμενος σε τομείς, ομάδα τομέων και/ή θέσεις εργασίας στη μονάδα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και παρέχουν τα στοιχεία αυτά στις αρμόδιες αρχές και στον κάτοχο της άδειας, εφόσον ζητηθούν.

γ)

Κατά τον καθορισμό των διαδικασιών που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία 4 και 13, οι πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών διασφαλίζουν την εφαρμογή μηχανισμών με τους οποίους κατοχυρώνεται η δίκαιη μεταχείριση κατόχων αδείας, η ισχύς των καταχωρίσεων των οποίων δεν μπορεί να παραταθεί.

ATCO.B.030   Καταχώριση γλωσσικής επάρκειας

α)

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι εκπαιδευόμενοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ασκούν τα δικαιώματα των αδειών τους μόνο εάν διαθέτουν καταχώριση γλωσσικής επάρκειας σε ισχύ για την αγγλική γλώσσα και, κατά περίπτωση, στη γλώσσα ή στις γλώσσες που επιβάλλονται από το κράτος μέλος για λόγους ασφαλείας πτήσεων στη μονάδα εναέριας κυκλοφορίας, όπως αυτές δημοσιεύονται στις εκδόσεις αεροναυτικών πληροφοριών. Η καταχώριση γλωσσικής επάρκειας αναφέρει τη γλώσσα ή τις γλώσσες, το επίπεδο ή τα επίπεδα επάρκειας και την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες λήξης.

β)

Το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα διαβάθμισης του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος Ι.

γ)

Ο αιτών κάθε καταχώρισης γλωσσικής επάρκειας αποδεικνύει, σύμφωνα με την κλίμακα διαβάθμισης του στοιχείου β), επάρκεια σε τουλάχιστον ένα επιχειρησιακό επίπεδο (επίπεδο τέσσερα) γλωσσικής επάρκειας.

Για αυτόν τον σκοπό, ο αιτών:

1)

επικοινωνεί αποτελεσματικά αποκλειστικώς φωνητικά (τηλεφωνικές/ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες) αλλά και πρόσωπο με πρόσωπο·

2)

επικοινωνεί επί κοινών, συγκεκριμένων και εργασιακών θεμάτων με ακρίβεια και σαφήνεια·

3)

χρησιμοποιεί κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές για την ανταλλαγή μηνυμάτων και την αναγνώριση και την άρση παρανοήσεων σε γενικό ή εργασιακό πλαίσιο·

4)

χειρίζεται επιτυχώς και με σχετική άνεση τις γλωσσικές προκλήσεις που θέτει μια πολύπλοκη ή απρόσμενη τροπή των συμβάντων, η οποία επέρχεται στο πλαίσιο συνήθους κατάστασης εργασίας ή καθήκοντος επικοινωνίας με το οποίο είναι κανονικά εξοικειωμένος· και

5)

κάνει χρήση διαλέκτου ή προφοράς κατανοητής στην κοινότητα της αεροναυτιλίας.

δ)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου γ), ο πάροχος αεροναυτιλιακών υπηρεσιών μπορεί να απαιτήσει υψηλότερο επίπεδο (επίπεδο πέντε) της κλίμακας διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος Ι, εφόσον οι επιχειρησιακές συνθήκες της συγκεκριμένης ικανότητας ή καταχώρισης δικαιολογούν υψηλότερο επίπεδο για επιτακτικούς λόγους ασφάλειας. Η απαίτηση αυτού του είδους επιβάλλεται χωρίς διακρίσεις, με αναλογικότητα, διαφάνεια και αντικειμενικότητα και αιτιολογείται από τον πάροχο αεροναυτιλιακών υπηρεσιών που επιθυμεί να εφαρμόσει το υψηλότερο επίπεδο επάρκειας, και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.

ε)

Η γλωσσική επάρκεια αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που βεβαιώνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

ATCO.B.035   Ισχύς καταχώρισης γλωσσικής επάρκειας

α)

Η ισχύς της καταχώρισης γλωσσικής επάρκειας, ανάλογα με το επίπεδο που καθορίζεται σύμφωνα με το προσάρτημα 1 του παραρτήματος Ι, είναι:

1)

για επιχειρησιακό επίπεδο (επίπεδο τέσσερα), τρία έτη από την ημερομηνία της αξιολόγησης· ή

2)

για υψηλότερο επίπεδο (επίπεδο πέντε), έξι έτη από την ημερομηνία της αξιολόγησης·

3)

για άριστο επίπεδο (επίπεδο έξι):

i)

εννέα έτη από την ημερομηνία της αξιολόγησης, για την αγγλική γλώσσα·

ii)

απεριόριστη, για κάθε άλλη γλώσσα ή γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο ATCO.B.030 στοιχείο α).

β)

Η περίοδος ισχύος των καταχωρίσεων γλωσσικής επάρκειας για αρχική έκδοση και ανανέωση αρχίζει το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολόγησης γλωσσικής επάρκειας.

γ)

Η επανεπικύρωση των καταχωρίσεων γλωσσικής επάρκειας πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης γλωσσικής επάρκειας που διεξάγεται εντός τριμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η περίοδος ισχύος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία λήξης.

δ)

Σε περίπτωση επανεπικύρωσης της καταχώρισης γλωσσικής επάρκειας πριν από την περίοδο που προβλέπεται στο στοιχείο γ), η περίοδος ισχύος της αρχίζει το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολόγησης γλωσσικής επάρκειας.

(ε)

Όταν λήξει η ισχύς μιας καταχώρισης γλωσσικής επάρκειας, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας προκειμένου να ανανεωθεί η καταχώριση.

ATCO.B.040   Αξιολόγηση γλωσσικής επάρκειας

α)

Η γλωσσική επάρκεια αποδεικνύεται μέσω μεθόδου αξιολόγησης εγκεκριμένης από την αρμόδια αρχή, η οποία περιλαμβάνει:

1)

τη διαδικασία διεξαγωγής της αξιολόγησης·

2)

τα προσόντα των αξιολογητών·

3)

τη διαδικασία προσφυγής.

β)

Οι φορείς αξιολόγησης γλωσσικής επάρκειας συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.AR.A.010.

ATCO.B.045   Γλωσσική εκπαίδευση

α)

Οι πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών παρέχουν γλωσσική εκπαίδευση για τη διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου γλωσσικής επάρκειας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σε:

1)

κατόχους καταχώρισης γλωσσικής επάρκειας σε επιχειρησιακό επίπεδο (επίπεδο τέσσερα)·

2)

κατόχους άδειας που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα τακτικής εφαρμογής των δεξιοτήτων τους, για τη διατήρηση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους.

β)

Η γλωσσική εκπαίδευση μπορεί επίσης να διατίθεται με τη μορφή συνεχούς εκπαίδευσης.

ΤΜΗΜΑ Γ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Εκπαιδευτές

ATCO.C.001   Εκπαιδευτές θεωρητικής εκπαίδευσης

α)

Η θεωρητική εκπαίδευση παρέχεται μόνον από εκπαιδευτές με τα κατάλληλα προσόντα.

β)

Ο εκπαιδευτής θεωρητική εκπαιδευτής διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα εάν:

1)

είναι κάτοχος άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και/ή διαθέτει επαγγελματικά προσόντα κατάλληλα για το διδασκόμενο αντικείμενο και/ή έχει αποδείξει στον φορέα εκπαίδευσης ότι διαθέτει επαρκείς γνώσεις και πείρα·

2)

έχει αποδείξει στον φορέα εκπαίδευσης ότι διαθέτει εκπαιδευτικές δεξιότητες.

ATCO.C.005   Εκπαιδευτές πρακτικής εκπαίδευσης

Η πρακτική εκπαίδευση παρέχεται μόνον από πρόσωπο που είναι κάτοχος άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας με καταχώριση εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης (OJTI) ή καταχώριση εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης (STDI).

ATCO.C.010   Δικαιώματα εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης (OJTI)

α)

Οι κάτοχοι καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν πρακτική εκπαίδευση και εποπτεία σε επιχειρησιακές θέσεις εργασίας για τις οποίες υπάρχει καταχώριση μονάδας σε ισχύ και εκπαίδευση σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης στις υπάρχουσες ικανότητες.

β)

Οι κάτοχοι καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης ασκούν τα δικαιώματα της καταχώρισης μόνον εάν:

1)

έχουν ασκήσει για τουλάχιστον δύο έτη το δικαίωμα της ικανότητας στην οποία θα παρέχουν εκπαίδευση·

2)

έχουν ασκήσει για αμέσως προηγούμενη περίοδο διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών το δικαίωμα της έγκυρης καταχώρισης μονάδας στην οποία θα παρασχεθεί εκπαίδευση·

3)

έχουν εξασκήσει δεξιότητες εκπαίδευσης στις συγκεκριμένες διαδικασίες επί των οποίων πρόκειται να παράσχουν εκπαίδευση.

γ)

Εφόσον ζητηθεί από τον φορέα εκπαίδευσης, η αρμόδια αρχή μπορεί να μειώσει τη διετή περίοδο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο 1 σε περίοδο που δεν είναι μικρότερη του ενός έτους.

ATCO.C.015   Αίτηση για τη χορήγηση καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης

Οι αιτούντες την έκδοση καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης:

α)

είναι κάτοχοι άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας με καταχώριση μονάδας σε ισχύ·

β)

έχουν ασκήσει τα δικαιώματα της άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε αμέσως προηγούμενη περίοδο διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. Εφόσον ζητηθεί από τον φορέα εκπαίδευσης, η αρμόδια αρχή μπορεί να μειώσει αυτήν την περίοδο σε περίοδο όχι μικρότερη του ενός έτους· και

γ)

εντός του έτους που προηγείται της αίτησης, ολοκλήρωσαν επιτυχώς σειρά μαθημάτων σε τεχνικές πρακτικής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας διδάχτηκαν τις απαιτούμενες γνώσεις και παιδαγωγικές δεξιότητες και αξιολογήθηκαν δεόντως.

ATCO.C.020   Ισχύς καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης

α)

Η καταχώριση εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης ισχύει για ανανεώσιμη περίοδο τριών ετών.

β)

Η καταχώριση εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης μπορεί να επανεπικυρωθεί μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της επαναληπτικής εκπαίδευσης σε δεξιότητες πρακτικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου ATCO.C.015 στοιχεία α) και β).

γ)

Εάν η καταχώριση εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης λήξει, μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν:

1)

ολοκλήρωσης επαναληπτικής εκπαίδευσης στις δεξιότητες πρακτικής εκπαίδευσης· και

2)

επιτυχούς ολοκλήρωσης αξιολόγησης επάρκειας εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης

εντός του έτους που προηγείται της αίτησης για ανανέωση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου ATCO.C.015 στοιχεία α) και β).

δ)

Σε περίπτωση αρχικής έκδοσης και ανανέωσης, η περίοδος ισχύος της καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης αρχίζει το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.

ε)

Εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου ATCO.C.015 στοιχεία α) και β), είναι δυνατή η ανταλλαγή της καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης με καταχώριση εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παραγράφου ATCO.C.040 στοιχεία β) και γ).

ATCO.C.025   Προσωρινή εξουσιοδότηση εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης (OJTI)

α)

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παραγράφου ATCO.C.010 στοιχείο β) σημείο 2, η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει προσωρινή εξουσιοδότηση εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης (OJTI) βάσει ανάλυσης ασφαλείας που υποβάλλει ο πάροχος αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

β)

Η προσωρινή εξουσιοδότηση εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης (OJTI) που αναφέρεται στο στοιχείο α) επιτρέπεται να χορηγείται στους κατόχους καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.C.015.

γ)

Η προσωρινή εξουσιοδότηση εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης (OJTI) που αναφέρεται στο στοιχείο α) περιορίζεται στην εκπαίδευση που είναι αναγκαία για την κάλυψη εξαιρετικών περιστάσεων και η ισχύς της δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή τη λήξη της ισχύος της καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.C.015, εάν αυτή προηγείται.

ATCO.C.030   Δικαιώματα εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης (STDI)

α)

Οι κάτοχοι καταχώρισης εκπαιδευτή σε σύνθετα μέσα εκπαίδευσης (STDI) εξουσιοδοτούνται να παρέχουν πρακτική εκπαίδευση σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης:

1)

για αντικείμενα πρακτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της αρχικής εκπαίδευσης·

2)

για εκπαίδευση μονάδας, εκτός της εργασιακής εκπαίδευσης· και

3)

για συνεχή εκπαίδευση.

Όταν ο εκπαιδευτής σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης παρέχει εκπαίδευση πριν από την εργασιακή εκπαίδευση, είναι ή ήταν κάτοχος της σχετικής καταχώρισης μονάδας.

β)

Οι κάτοχοι καταχώρισης εκπαιδευτή σε σύνθετα μέσα εκπαίδευσης ασκούν τα δικαιώματα της καταχώρισης μόνον εάν:

1)

διαθέτουν τουλάχιστον διετή πείρα στην ικανότητα στην οποία θα παρέχουν εκπαίδευση·

2)

διαθέτουν αποδεδειγμένες γνώσεις των τρεχουσών επιχειρησιακών πρακτικών·

3)

έχουν εξασκήσει τεχνικές εκπαίδευσης στις συγκεκριμένες διαδικασίες επί των οποίων πρόκειται να παράσχουν εκπαίδευση.

γ)

Με την επιφύλαξη του στοιχείου β) σημείο 1:

1)

για τους σκοπούς της βασικής εκπαίδευσης ενδείκνυται κάθε ικανότητα·

2)

για τους σκοπούς της εκπαίδευσης ικανότητας επιτρέπεται να παρέχεται εκπαίδευση για ειδικά και επιλεγμένα επιχειρησιακά καθήκοντα από εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης που είναι κάτοχος ικανότητας σχετικής με το εν λόγω ειδικό και επιλεγμένο καθήκον.

ATCO.C.035   Αίτηση για τη χορήγηση καταχώρισης εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης

Οι αιτούντες την έκδοση καταχώρισης εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης:

α)

έχουν ασκήσει τα δικαιώματα της άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε ικανότητα για τουλάχιστον δύο έτη· και

β)

εντός του έτους που προηγείται της αίτησης, ολοκλήρωσαν επιτυχώς σειρά μαθημάτων σε τεχνικές πρακτικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της οποίας διδάχτηκαν τις απαιτούμενες γνώσεις και παιδαγωγικές δεξιότητες με τη χρήση θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων, και αξιολογήθηκαν δεόντως.

ATCO.C.040   Ισχύς της καταχώρισης εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης

α)

Η καταχώριση εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης ισχύει για ανανεώσιμη περίοδο τριών ετών.

β)

Η καταχώριση εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης επιτρέπεται να επανεπικυρωθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση επαναληπτικής εκπαίδευσης σε δεξιότητες πρακτικής εκπαίδευσης και στις τρέχουσες επιχειρησιακές πρακτικές κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της.

γ)

Εάν η καταχώριση εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης λήξει, επιτρέπεται να ανανεωθεί κατόπιν:

1)

ολοκλήρωσης επαναληπτικής εκπαίδευσης σε δεξιότητες πρακτικής εκπαίδευσης και στις τρέχουσες επιχειρησιακές πρακτικές· και

2)

επιτυχούς ολοκλήρωσης αξιολόγησης επάρκειας εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης

εντός του έτους που προηγείται της αίτησης για ανανέωση.

δ)

Σε περίπτωση αρχικής έκδοσης και ανανέωσης, η περίοδος ισχύος αρχίζει το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Αξιολογητές

ATCO.C.045   Δικαιώματα αξιολογητή

α)

Οι αξιολογήσεις διενεργούνται μόνον από πρόσωπο που είναι κάτοχος καταχώρισης αξιολογητή.

β)

Οι κάτοχοι καταχώρισης αξιολογητή εξουσιοδοτούνται να διενεργούν αξιολογήσεις:

1)

κατά τη διάρκεια της αρχικής εκπαίδευσης για την έκδοση άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή για την έκδοση νέας ικανότητας και/ή καταχώρισης ικανότητας, κατά περίπτωση·

2)

προηγούμενης επάρκειας για τους σκοπούς της παραγράφου ATCO.B.001 στοιχείο δ) και της παραγράφου ATCO.B.010 στοιχείο β)·

3)

εκπαιδευόμενων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για την έκδοση καταχώρισης μονάδας και καταχωρίσεων ικανότητας, κατά περίπτωση·

4)

ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για την έκδοση καταχώρισης μονάδας και καταχωρίσεων ικανότητας, κατά περίπτωση, καθώς και για την επανεπικύρωση και ανανέωση καταχώρισης μονάδας·

5)

υποψήφιων εκπαιδευτών πρακτικής εκπαίδευσης ή υποψήφιων αξιολογητών όταν διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του στοιχείου δ) σημεία 2 έως 4.

γ)

Οι κάτοχοι καταχώρισης αξιολογητή ασκούν τα δικαιώματα της καταχώρισης μόνο εάν:

1)

διαθέτουν τουλάχιστον διετή πείρα στην ικανότητα και στην καταχώριση ή τις καταχωρίσεις ικανότητας στις οποίες θα παρέχουν εκπαίδευση· και

2)

διαθέτουν αποδεδειγμένες γνώσεις των τρεχουσών επιχειρησιακών πρακτικών.

δ)

Επιπλέον των απαιτήσεων που καθορίζονται στο στοιχείο γ), οι κάτοχοι καταχώρισης αξιολογητή ασκούν τα δικαιώματα της καταχώρισης μόνο:

1)

για αξιολογήσεις που οδηγούν στην έκδοση, την επανεπικύρωση και την ανανέωση καταχώρισης μονάδας, εφόσον είναι επίσης κάτοχοι της καταχώρισης μονάδας που σχετίζεται με την αξιολόγηση για αμέσως προηγούμενη περίοδο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους·

2)

για την αξιολόγηση της επάρκειας αιτούντα την έκδοση ή την ανανέωση καταχώρισης εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης, εφόσον κατέχουν καταχώριση εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης ή καταχώριση εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης και έχουν ασκήσει τα δικαιώματα της εν λόγω καταχώρισης για τρία τουλάχιστον έτη·

3)

για την αξιολόγηση της επάρκειας αιτούντα την έκδοση ή την ανανέωση καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης, εφόσον είναι κάτοχοι καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης και έχουν ασκήσει τα δικαιώματα της εν λόγω καταχώρισης για τρία τουλάχιστον έτη·

4)

για την αξιολόγηση της επάρκειας αιτούντα την έκδοση ή την ανανέωση καταχώρισης αξιολογητή, εφόσον έχουν ασκήσει τα δικαιώματα της καταχώρισης αξιολογητή για τρία τουλάχιστον έτη.

ε)

Σε περίπτωση αξιολόγησης για τους σκοπούς έκδοσης και ανανέωσης καταχώρισης μονάδας και για τη διασφάλιση εποπτείας στην επιχειρησιακή θέση εργασίας, ο αξιολογητής είναι επίσης κάτοχος καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης ή πρέπει να παρίσταται εκπαιδευτής εργασιακής εκπαίδευσης που κατέχει έγκυρη καταχώριση μονάδας που σχετίζεται με την αξιολόγηση.

ATCO.C.050   Κατεστημένα συμφέροντα

Οι αξιολογητές δεν διενεργούν αξιολογήσεις σε περιπτώσεις που μπορεί να επηρεαστεί η αντικειμενικότητά τους.

ATCO.C.055   Αίτηση για τη χορήγηση καταχώρισης αξιολογητή

Οι αιτούντες την έκδοση καταχώρισης αξιολογητή:

α)

έχουν ασκήσει τα δικαιώματα της άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας για τουλάχιστον δύο έτη· και

β)

εντός του έτους που προηγήθηκε της αίτησης έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σειρά μαθημάτων αξιολογητή, κατά τη διάρκεια της οποίας διδάχτηκαν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες με τη χρήση θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων, και αξιολογήθηκαν δεόντως.

ATCO.C.060   Ισχύς καταχώρισης αξιολογητή

α)

Η καταχώριση αξιολογητή ισχύει για περίοδο τριών ετών.

β)

Η καταχώριση αξιολογητή επιτρέπεται να επανεπικυρωθεί μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση επαναληπτικής εκπαίδευσης σε δεξιότητες αξιολόγησης και στις τρέχουσες επιχειρησιακές πρακτικές κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της.

γ)

Εάν η καταχώριση αξιολογητή λήξει, επιτρέπεται να ανανεωθεί κατόπιν:

1)

παρακολούθησης επαναληπτικής εκπαίδευσης σε δεξιότητες αξιολόγησης και στις τρέχουσες επιχειρησιακές πρακτικές· και

2)

επιτυχούς ολοκλήρωσης αξιολόγησης επάρκειας αξιολογητή

εντός του έτους που προηγείται της αίτησης για ανανέωση.

δ)

Σε περίπτωση αρχικής έκδοσης και ανανέωσης, η περίοδος ισχύος αρχίζει το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.

ATCO.C.065   Προσωρινή εξουσιοδότηση αξιολογητή

α)

Στις περιπτώσεις που η απαίτηση της παραγράφου ATCO.C.045 στοιχείο δ) σημείο 1 δεν πληρούται, η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτήσει τους κατόχους καταχώρισης αξιολογητή σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.C.055 να διενεργούν τις αξιολογήσεις που ορίζει η παράγραφος ATCO.C.045 στοιχείο β) σημεία 3 και 4 για την κάλυψη εξαιρετικών περιστάσεων ή τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των αξιολογήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία β) και γ).

β)

Για την κάλυψη εξαιρετικών περιστάσεων ο κάτοχος καταχώρισης αξιολογητή είναι επίσης κάτοχος καταχώρισης μονάδας με τη σχετική ικανότητα και, κατά περίπτωση, καταχώρισης ικανότητας που σχετίζεται με την αξιολόγηση για αμέσως προηγούμενη περίοδο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Η εξουσιοδότηση περιορίζεται στις αξιολογήσεις που είναι αναγκαίες για την κάλυψη εξαιρετικών περιστάσεων και δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή την ισχύ της καταχώρισης αξιολογητή σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.C.055, εάν αυτή προηγείται.

γ)

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των αξιολογήσεων για λόγους επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα, ο κάτοχος καταχώρισης αξιολογητή είναι επίσης κάτοχος καταχώρισης μονάδας με τη σχετική ικανότητα και, κατά περίπτωση, καταχώριση ικανότητας που σχετίζεται με την αξιολόγηση για αμέσως προηγούμενη περίοδο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Η ισχύς της εξουσιοδότησης καθορίζεται από την αρμόδια αρχή αλλά δεν υπερβαίνει την ισχύ της καταχώρισης αξιολογητή σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.C.055.

δ)

Για την έκδοση προσωρινής εξουσιοδότησης αξιολογητή για τους λόγους που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει την υποβολή ανάλυσης ασφαλείας από τον πάροχο αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ Δ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Γενικές απαιτήσεις

ATCO.D.001   Στόχοι εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η εκπαίδευση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας καλύπτει το σύνολο των θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης, και την εργασιακή εκπαίδευση που απαιτείται για να αποκτηθούν και να διατηρηθούν οι αναγκαίες δεξιότητες για την ασφαλή, ομαλή και ταχεία παροχή υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

ATCO.D.005   Τύποι εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

α)

Η εκπαίδευση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αποτελείται από τους ακόλουθους τύπους εκπαίδευσης:

1)

αρχική εκπαίδευση, που οδηγεί στην έκδοση άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή στην έκδοση επιπρόσθετης ικανότητας και, κατά περίπτωση, καταχώρισης ικανότητας, με την παροχή:

i)   «βασικής εκπαίδευσης»: θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προοριζόμενη για τη μετάδοση των θεμελιωδών γνώσεων και την απόκτηση των πρακτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες·

ii)   «εκπαίδευσης ικανότητας»: θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προοριζόμενη για τη μετάδοση των γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη ικανότητα και, κατά περίπτωση, με καταχώριση ικανότητας·

2)

εκπαίδευση μονάδας, που οδηγεί στην έκδοση άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, στην έκδοση καταχώρισης ικανότητας, στην επικύρωση ικανότητας ή ικανοτήτων ή καταχώρισης ή καταχωρίσεων ικανότητας ή/και στην έκδοση ή την ανανέωση καταχώρισης μονάδας. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

i)

τη φάση μεταβατικής εκπαίδευσης, η οποία αποσκοπεί κυρίως στη μετάδοση γνώσεων και την επίτευξη κατανόησης σχετικά με ιδιαίτερες επιχειρησιακές διαδικασίες χώρων λειτουργίας και με ιδιαίτερες πτυχές καθηκόντων· και

ii)

τη φάση εργασιακής εκπαίδευσης, η οποία είναι η τελική φάση της εκπαίδευσης μονάδας, κατά την οποία οι ρουτίνες και οι δεξιότητες σχετικά με τη θέση εργασίας που έχουν ήδη αποκτηθεί εφαρμόζονται στην πράξη υπό την εποπτεία ενός ειδικευμένου εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης σε καταστάσεις πραγματικής κυκλοφορίας·

iii)

Επιπλέον των σημείων i) και ii), για την καταχώριση ή τις καταχωρίσεις μονάδας που απαιτούν τη διαχείριση καταστάσεων πολύπλοκης και πυκνής κυκλοφορίας, απαιτείται φάση εκπαίδευσης πριν απόν την εργασιακή εκπαίδευση για την ενίσχυση των ρουτινών και των δεξιοτήτων ικανότητας που έχουν ήδη αποκτηθεί και για την προετοιμασία για περιπτώσεις πραγματικής κυκλοφορίας που μπορεί να απαντηθούν στη συγκεκριμένη μονάδα·

3)

τη συνεχή εκπαίδευση, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση της ισχύος των καταχωρίσεων της άδειας και αποτελείται από:

i)

επαναληπτική εκπαίδευση·

ii)

μετεκπαίδευση, ανάλογα με την περίπτωση.

β)

Εκτός από τους τύπους εκπαίδευσης που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να παρακολουθήσουν τους ακόλουθους τύπους εκπαίδευσης:

1)

εκπαίδευση εκπαιδευτών πρακτικής εκπαίδευσης, που οδηγεί στην έκδοση, την επανεπικύρωση ή την ανανέωση καταχώρισης εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτή σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης·

2)

εκπαίδευση αξιολογητή, που οδηγεί στην έκδοση, την επανεπικύρωση ή την ανανέωση καταχώρισης αξιολογητή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Απαιτήσεις αρχικής εκπαίδευσης

ATCO.D.010   Σύνθεση αρχικής εκπαίδευσης

α)

Η αρχική εκπαίδευση, η οποία προορίζεται για αιτούντες τη χορήγηση άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή επιπρόσθετης ικανότητας και/ή, κατά περίπτωση, καταχώρισης ικανότητας, αποτελείται από:

1)

βασική εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα, τα θέματα και τα επιμέρους θέματα που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος Ι· και

2)

εκπαίδευση ικανότητας, η οποία περιλαμβάνει τα αντικείμενα, τα θέματα και τα επιμέρους θέματα για τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ικανότητες:

i)

ικανότητα ελέγχου αεροδρομίου εξ όψεως — ADV, που ορίζεται στο προσάρτημα 3 του παραρτήματος Ι·

ii)

ικανότητα ενόργανου ελέγχου αεροδρομίου για πύργο ελέγχου — ADI (TWR), που ορίζεται στο προσάρτημα 4 του παραρτήματος Ι·

iii)

ικανότητα διαδικαστικού ελέγχου προσέγγισης — ΑΡΡ, που ορίζεται στο προσάρτημα 5 του παραρτήματος Ι·

iv)

ικανότητα διαδικαστικού ελέγχου περιοχής — ACP, που ορίζεται στο προσάρτημα 6 του παραρτήματος Ι·

v)

ικανότητα ελέγχου προσέγγισης με επιτήρηση — APS, που ορίζεται στο προσάρτημα 7 του παραρτήματος Ι·

vi)

ικανότητα επιτήρηση ελέγχου περιοχής — ACS, που ορίζεται στο προσάρτημα 8 του παραρτήματος Ι.

β)

Η εκπαίδευση που προορίζεται για πρόσθετη ικανότητα αποτελείται από τα αντικείμενα, τα θέματα και τα επιμέρους θέματα που ισχύουν για τουλάχιστον μία από τις ικανότητες του στοιχείου α) σημείο 2.

γ)

Η εκπαίδευση που προορίζεται για την επανενεργοποίηση ικανότητας μετά από μη επιτυχή αξιολόγηση προηγούμενης επάρκειας σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.B.010 στοιχείο β) προσαρμόζεται ανάλογα με το αποτέλεσμα της σχετικής αξιολόγησης.

δ)

Η εκπαίδευση που προορίζεται για καταχώριση ικανότητας εκτός της αναφερόμενης στην παράγραφο ATCO.B.015 στοιχείο α) σημείο 3 αποτελείται από τα αντικείμενα, τα θέματα και τα επιμέρους θέματα που έχει αναπτύξει ο φορέας εκπαίδευσης και έχουν εγκριθεί ως μέρος της σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης.

ε)

Η βασική εκπαίδευση και/ή η εκπαίδευση ικανότητας επιτρέπεται να συμπληρωθεί με αντικείμενα, θέματα και επιμέρους θέματα συμπληρωματικά προς ή σχετικά με τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου ή με το εθνικό περιβάλλον.

ATCO.D.015   Πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης

Ο φορέας εκπαίδευσης εκπονεί πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης που εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α)

τη σύνθεση της σειράς μαθημάτων αρχικής εκπαίδευσης που παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.D.010·

β)

τη δομή της αρχικής εκπαίδευσης που παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.D.020 στοιχείο β)·

γ)

τη διαδικασία για τη διεξαγωγή της σειράς ή των σειρών μαθημάτων αρχικής εκπαίδευσης·

δ)

τις εκπαιδευτικές μεθόδους·

ε)

την ελάχιστη και τη μέγιστη διάρκεια της σειράς ή των σειρών μαθημάτων αρχικής εκπαίδευσης·

στ)

όσον αφορά την παράγραφο ATCO.D.010 στοιχείο β), τη διαδικασία για την προσαρμογή της σειράς ή των σειρών μαθημάτων αρχικής εκπαίδευσης ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η επιτυχής ολοκλήρωση σειράς μαθημάτων βασικής εκπαίδευσης·

ζ)

τις διαδικασίες για τις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους ATCO.D.025 και ATCO.D.035, καθώς και τους στόχους επιδόσεων σύμφωνα με τις παραγράφους ATCO.D.030 και ATCO.D.040·

η)

τα προσόντα, τους ρόλους και τις ευθύνες του εκπαιδευτικού προσωπικού·

θ)

τη διαδικασία για τον πρόωρο τερματισμό της εκπαίδευσης·

ι)

τη διαδικασία προσφυγής·

ια)

τον προσδιορισμό των αρχείων που πρέπει να τηρούνται για την αρχική εκπαίδευση·

ιβ)

τη διαδικασία και την αιτιολόγηση αναθεώρησης και τροποποίησης του προγράμματος αρχικής εκπαίδευσης και την υποβολή του στην αρμόδια αρχή. Η αναθεώρηση του προγράμματος αρχικής εκπαίδευσης διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τριετία.

ATCO.D.020   Σειρές μαθημάτων βασικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ικανότητας

α)

Η βασική εκπαίδευση και η εκπαίδευση ικανότητας παρέχονται με τη μορφή χωριστών ή ολοκληρωμένων σειρών μαθημάτων.

β)

Οι σειρές μαθημάτων βασικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ικανότητας ή η ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων αρχικής εκπαίδευσης αναπτύσσονται και παρέχονται από φορείς εκπαίδευσης και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

γ)

Όταν η αρχική εκπαίδευση παρέχεται με τη μορφή ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των εξετάσεων και των αξιολογήσεων για:

1)

τη βασική εκπαίδευση· και

2)

την εκπαίδευση κάθε ικανότητας.

δ)

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης ή της εκπαίδευσης ικανότητας για την έκδοση πρόσθετης ικανότητας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον φορέα εκπαίδευσης.

ε)

Η επιτυχής ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον φορέα εκπαίδευσης κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου.

ATCO.D.025   Εξετάσεις και αξιολόγηση βασικής εκπαίδευσης

α)

Οι σειρές μαθημάτων βασικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν θεωρητική εξέταση ή εξετάσεις και αξιολόγηση ή αξιολογήσεις.

β)

Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμολογία τουλάχιστον 75 % σε θεωρητική εξέταση ή εξετάσεις επιτυγχάνουν σε αυτήν την εξέταση ή τις εξετάσεις.

γ)

Η αξιολόγηση ή οι αξιολογήσεις των στόχων επιδόσεων που αναφέρονται στην παράγραφο ATCO.D.030 διενεργούνται σε εκπαιδευτική συσκευή ή προσομοιωτή.

δ)

Ο αιτών που αποδεικνύει συνεχώς τις απαιτούμενες επιδόσεις σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.D.030 και επιδεικνύει τη συμπεριφορά που απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο πλαίσιο των υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας επιτυγχάνει στην αξιολόγηση ή τις αξιολογήσεις.

ATCO.D.030   Στόχοι επιδόσεων βασικής εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση ή οι αξιολογήσεις περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των ακόλουθων στόχων επιδόσεων:

α)

έλεγχος και χρήση του εξοπλισμού της θέσης εργασίας·

β)

ανάπτυξη και διατήρηση της αντίληψης καταστάσεων μέσω της παρακολούθησης της κυκλοφορίας και του εντοπισμού των αεροσκαφών, κατά περίπτωση·

γ)

παρακολούθηση και επικαιροποίηση της οθόνης ή των οθονών στοιχείων πτήσης·

δ)

συνεχής ακουστική προσήλωση στην κατάλληλη συχνότητα·

ε)

έκδοση των ενδεδειγμένων εξουσιοδοτήσεων εξυπηρέτησης, των οδηγιών και των πληροφοριών προς τα αεροσκάφη·

στ)

χρήση της εγκεκριμένης φρασεολογίας·

ζ)

αποτελεσματική επικοινωνία·

η)

εφαρμογή διαχωρισμού·

θ)

εφαρμογή συντονισμού εφόσον απαιτείται·

ι)

εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για τον προσομοιούμενο εναέριο χώρο·

ια)

εντοπισμός πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης αεροσκαφών·

ιβ)

αξιολόγηση της προτεραιότητας των μέτρων·

ιγ)

επιλογή των ενδεδειγμένων μεθόδων διαχωρισμού.

ATCO.D.035   Εξετάσεις και αξιολόγηση εκπαίδευσης ικανότητας

α)

Οι σειρές μαθημάτων ικανότητας περιλαμβάνουν θεωρητική εξέταση ή εξετάσεις και αξιολόγηση ή αξιολογήσεις.

β)

Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμολογία τουλάχιστον 75 % σε θεωρητική εξέταση ή εξετάσεις επιτυγχάνουν σε αυτήν την εξέταση ή τις εξετάσεις.

γ)

Η αξιολόγηση ή οι αξιολογήσεις βασίζονται στους στόχους επιδόσεων της εκπαίδευσης ικανότητας, που περιγράφονται στην παράγραφο ATCO.D.040.

δ)

Η αξιολόγηση ή οι αξιολογήσεις διενεργούνται σε προσομοιωτή.

ε)

Ο αιτών που αποδεικνύει συνεχώς τις απαιτούμενες επιδόσεις σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.D.040 και επιδεικνύει τη συμπεριφορά που απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο πλαίσιο των υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας επιτυγχάνει στην αξιολόγηση ή στις αξιολογήσεις.

ATCO.D.040   Στόχοι επιδόσεων εκπαίδευσης ικανότητας

α)

Οι στόχοι επιδόσεων της εκπαίδευσης ικανότητας και οι δραστηριότητες στόχων επιδόσεων καθορίζονται για κάθε σειρά μαθημάτων ικανότητας.

β)

Βάσει των στόχων επιδόσεων της εκπαίδευσης ικανότητας ο αιτών πρέπει:

1)

να αποδείξει την ικανότητά του να διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία κατά τρόπο που διασφαλίζει την ασφαλή, ομαλή και ταχεία παροχή των υπηρεσιών· και

2)

να διαχειρίζεται καταστάσεις πολύπλοκης και πυκνής κυκλοφορίας.

γ)

Επιπλέον του στοιχείου β), οι στόχοι επιδόσεων της εκπαίδευσης ικανότητας για την ικανότητα για έλεγχο αεροδρομίου εξ όψεως (ADV) και την ειδικότητα για ενόργανο έλεγχο αεροδρομίου (ADI) διασφαλίζουν ότι ο αιτών:

1)

διαχειρίζεται τον φόρτο εργασίας και παρέχει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας σε συγκεκριμένο τομέα ευθύνης του αεροδρομίου· και

2)

εφαρμόζει τεχνικές ελέγχου αεροδρομίου και επιχειρησιακές διαδικασίες στην κυκλοφορία του αεροδρομίου.

δ)

Επιπλέον του στοιχείου β), οι στόχοι των επιδόσεων της εκπαίδευσης ικανότητας για την ικανότητα για διαδικαστικό έλεγχο προσέγγισης διασφαλίζουν ότι ο αιτών:

1)

διαχειρίζεται τον φόρτο εργασίας και παρέχει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας σε συγκεκριμένο τομέα ευθύνης ελέγχου προσέγγισης· και

2)

εφαρμόζει τον διαδικαστικό έλεγχο προσέγγισης, τεχνικές σχεδιασμού και επιχειρησιακές διαδικασίες σε αφικνούμενα, αναμένοντα, αναχωρούντα και διερχόμενα αεροσκάφη.

ε)

Επιπλέον του στοιχείου β), οι στόχοι επιδόσεων της εκπαίδευσης ικανότητας για την ικανότητα για έλεγχο προσέγγισης με επιτήρηση διασφαλίζουν ότι ο αιτών:

1)

διαχειρίζεται τον φόρτο εργασίας και παρέχει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας σε συγκεκριμένο τομέα ευθύνης ελέγχου προσέγγισης· και

2)

εφαρμόζει έλεγχο προσέγγισης με επιτήρηση, τεχνικές σχεδιασμού και επιχειρησιακές διαδικασίες σε αφικνούμενα, αναμένοντα, αναχωρούντα και διερχόμενα αεροσκάφη.

στ)

Επιπλέον του στοιχείου β), οι στόχοι επιδόσεων της εκπαίδευσης ικανότητας για την ικανότητα για διαδικαστικό έλεγχο περιοχής διασφαλίζουν ότι ο αιτών:

1)

διαχειρίζεται τον φόρτο εργασίας και παρέχει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας σε συγκεκριμένο τομέα ευθύνης ελέγχου περιοχής· και

2)

εφαρμόζει διαδικαστικό έλεγχο περιοχής, τεχνικές σχεδιασμού και επιχειρησιακές διαδικασίες στην κυκλοφορία του αεροδρομίου.

ζ)

Επιπλέον του στοιχείου β), οι στόχοι επιδόσεων της εκπαίδευσης ικανότητας για την ικανότητα για επιτήρηση ελέγχου περιοχής διασφαλίζουν ότι ο αιτών:

1)

διαχειρίζεται τον φόρτο εργασίας και παρέχει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας σε συγκεκριμένο τομέα ευθύνης ελέγχου περιοχής· και

2)

εφαρμόζει έλεγχο επιτήρησης περιοχής, τεχνικές προγραμματισμού και επιχειρησιακές διαδικασίες στην κυκλοφορία περιοχής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Απαιτήσεις εκπαίδευσης σε μονάδα

ATCO.D.045   Σύνθεση της εκπαίδευσης μονάδας

α)

Η εκπαίδευση μονάδας αποτελείται από σειρά ή σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης για κάθε καταχώριση μονάδας που καθορίζεται στη μονάδα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδας.

β)

Η σειρά ή οι σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης μονάδας εκπονούνται και παρέχονται από φορείς εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.D.060 και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

γ)

Η εκπαίδευση μονάδας περιλαμβάνει εκπαίδευση σε:

1)

επιχειρησιακές διαδικασίες·

2)

ιδιαίτερες πτυχές καθηκόντων·

3)

ασυνήθεις και έκτακτες καταστάσεις· και

4)

ανθρωπογενείς παράγοντες.

ATCO.D.050   Προϋποθέσεις για την εκπαίδευση μονάδας

Εκπαίδευση μονάδας μπορούν να αρχίσουν μόνο πρόσωπα που είναι κάτοχοι:

α)

άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας με την κατάλληλη ικανότητα και, κατά περίπτωση, καταχώριση ικανότητας· ή

β)

άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας με την κατάλληλη ικανότητα και, κατά περίπτωση, καταχώριση ικανότητας

υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου ATCO.B.001 στοιχείο δ) και της παραγράφου ATCO.B.010 στοιχείο β).

ATCO.D.055   Πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδας

α)

Ο φορέας εκπαίδευσης εκπονεί πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδας για κάθε μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας το οποίο εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.

β)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδας περιλαμβάνει τουλάχιστον:

1)

ικανότητες και καταχωρίσεις για τις οποίες πραγματοποιείται η εκπαίδευση·

2)

τη δομή της εκπαίδευσης μονάδας·

3)

κατάλογο με τη σειρά ή τις σειρές μαθημάτων καταχώρισης μονάδας σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.D.060·

4)

τη διαδικασία για την εκτέλεση σειράς μαθημάτων καταχώρισης μονάδας·

5)

τις εκπαιδευτικές μεθόδους·

6)

την ελάχιστη διάρκεια της σειράς ή των σειρών μαθημάτων καταχώρισης μονάδας·

7)

τη διαδικασία για την προσαρμογή της σειράς ή των σειρών μαθημάτων καταχώρισης μονάδας ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αποκτηθείσες ικανότητες και/ή καταχωρίσεις ικανότητας και η πείρα των αιτούντων, όπου είναι σκόπιμο·

8)

διαδικασίες για την απόδειξη των θεωρητικών γνώσεων και της κατανόησης, σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.D.065, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού, της συχνότητας και του τύπου καθώς και της βαθμολογίας επιτυχίας των εξετάσεων. Η βαθμολογία επιτυχίας στις εξετάσεις είναι τουλάχιστον 75 %·

9)

τις διαδικασίες αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.D.070, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της συχνότητας των αξιολογήσεων·

10)

τα προσόντα, τους ρόλους και τις ευθύνες του εκπαιδευτικού προσωπικού·

11)

τη διαδικασία για τον πρόωρο τερματισμό της εκπαίδευσης·

12)

τη διαδικασία προσφυγής·

13)

τον προσδιορισμό των αρχείων που πρέπει να τηρούνται σε σχέση με την εκπαίδευση μονάδας·

14)

κατάλογο των ασυνήθων και έκτακτων καταστάσεων που εντοπίστηκαν για κάθε καταχώριση μονάδας·

15)

τη διαδικασία και την αιτιολόγηση για την αναθεώρηση και την τροποποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης μονάδας και την υποβολή του στην αρμόδια αρχή. Η αναθεώρηση του προγράμματος εκπαίδευσης μονάδας διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τριετία.

ATCO.D.060   Σειρά μαθημάτων καταχώρισης μονάδας

α)

Η σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης καταχώρισης μονάδας είναι συνδυασμός των σχετικών φάσεων εκπαίδευσης μονάδας για την έκδοση ή την ανανέωση της καταχώρισης μονάδας που περιέχεται στην άδεια. Κάθε σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει:

1)

μεταβατική φάση εκπαίδευσης·

2)

φάση εργασιακής εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνεται φάση εκπαίδευσης πριν από την εργασιακή εκπαίδευση, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.D.005 στοιχείο α) σημείο 2.

β)

Οι φάσεις εκπαίδευσης μονάδας που αναφέρονται στο στοιχείο α) παρέχονται χωριστά ή κατά τρόπο ολοκληρωμένο.

γ)

Οι σειρές μαθημάτων καταχώρισης μονάδας καθορίζουν τη διδακτέα ύλη και τους στόχους επιδόσεων σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.D.045 στοιχείο γ) και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδας.

δ)

Οι σειρές μαθημάτων καταχώρισης μονάδας που περιλαμβάνουν εκπαίδευση για καταχώριση ή καταχώρισης ικανότητας σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.B.015 συμπληρώνονται με πρόσθετη εκπαίδευση που επιτρέπει την απόκτηση των δεξιοτήτων της σχετικής καταχώρισης ικανότητας.

ε)

Η εκπαίδευση που προορίζεται για καταχώριση ικανότητας εκτός της αναφερόμενης στην παράγραφο ATCO.B.015 στοιχείο α) σημείο 3 αποτελείται από τα αντικείμενα, τους στόχους αντικειμένων, τα θέματα και τα επιμέρους θέματα που έχει αναπτύξει ο φορέας εκπαίδευσης και έχουν εγκριθεί ως μέρος της σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης.

στ)

Οι σειρές μαθημάτων καταχώρισης μονάδας που πραγματοποιούνται μετά από ανταλλαγή άδειας, ώστε να συμπεριλάβουν στοιχεία της αρχικής εκπαίδευσης που αφορούν συγκεκριμένα τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου ή το εθνικό περιβάλλον.

ATCO.D.065   Απόδειξη θεωρητικών γνώσεων και κατανόησης

Οι θεωρητικές γνώσεις και η κατανόηση αποδεικνύονται με εξετάσεις.

ATCO.D.070   Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια σειρών μαθημάτων καταχώρισης μονάδας

α)

Η αξιολόγηση του υποψήφιου διενεργείται στο επιχειρησιακό περιβάλλον υπό κανονικές επιχειρησιακές συνθήκες λειτουργίας τουλάχιστον μία φορά στο τέλος της εργασιακής εκπαίδευσης.

β)

Όταν η σειρά μαθημάτων καταχώρισης μονάδας περιλαμβάνει φάση εκπαίδευσης πριν από την εργασιακή εκπαίδευση, οι δεξιότητες του υποψήφιου αξιολογούνται σε συνθετικό μέσο εκπαίδευσης τουλάχιστον κατά το πέρας αυτής της φάσης.

γ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), επιτρέπεται η χρήση συνθετικού μέσου εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης καταχώρισης μονάδας για τη διαπίστωση της εφαρμογής διαδικασιών στις οποίες έχει εκπαιδευτεί ο αιτών, οι οποίες δεν απαντώνται στο επιχειρησιακό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Απαιτήσεις συνεχούς εκπαίδευσης

ATCO.D.075   Συνεχής εκπαίδευση

Η συνεχής εκπαίδευση αποτελείται από σειρά μαθημάτων επαναληπτικής εκπαίδευσης και σειρά μαθημάτων μετεκπαίδευσης. Η συνεχής εκπαίδευση παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο ATCO.B.025.

ATCO.D.080   Επαναληπτική εκπαίδευση

α)

Η σειρά ή οι σειρές μαθημάτων επαναληπτικής εκπαίδευσης εκπονούνται και παρέχονται από φορείς εκπαίδευσης και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

β)

Η επαναληπτική εκπαίδευση σχεδιάζεται με στόχο την επανάληψη, την ενίσχυση ή τη βελτίωση των υπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για τη διατήρηση ασφαλούς, ομαλής και ταχείας ροής της εναέριας κυκλοφορίας και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

1)

εκπαίδευση σε τυπικές πρακτικές και διαδικασίες, με τη χρήση εγκεκριμένης φρασεολογίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας·

2)

εκπαίδευση σε ασυνήθεις και έκτακτες καταστάσεις, με τη χρήση εγκεκριμένης φρασεολογίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας· και

3)

εκπαίδευση ως προς τους ανθρωπογενείς παράγοντες.

γ)

Για τη σειρά μαθημάτων επαναληπτικής εκπαίδευσης καθορίζεται η διδακτέα ύλη, ενώ στις περιπτώσεις όπου κάποιο αντικείμενο περιλαμβάνει την επανάληψη των δεξιοτήτων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθορίζονται επίσης οι στόχοι επιδόσεων.

ATCO.D.085   Μετεκπαίδευση

α)

Η σειρά ή οι σειρές μαθημάτων μετεκπαίδευσης εκπονούνται και παρέχονται από φορείς εκπαίδευσης και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

β)

Η μετεκπαίδευση σχεδιάζεται ώστε να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες ενδεδειγμένες για αλλαγή στο επιχειρησιακό περιβάλλον και παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης όταν από την αξιολόγηση ασφάλειας της αλλαγής προκύπτει ανάγκη για μετεκπαίδευση.

γ)

Οι σειρές μαθημάτων μετεκπαίδευσης περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό:

1)

της κατάλληλης μεθόδου εκπαίδευσης για τη σειρά μαθημάτων και κατά τη διάρκεια αυτής με βάση τη φύση και την έκταση της αλλαγής· και

2)

τις μεθόδους εξέτασης και/ή αξιολόγησης για την μετεκπαίδευση.

δ)

Η μετεκπαίδευση παρέχεται πριν ασκήσουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας τα δικαιώματα της άδειας τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον μετά την αλλαγή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Εκπαίδευση εκπαιδευτών και αξιολογητών

ATCO.D.090   Εκπαίδευση εκπαιδευτών πρακτικής εκπαίδευσης

α)

Η εκπαίδευση εκπαιδευτών πρακτικής εκπαίδευσης εκπονείται και παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης και αποτελείται από:

1)

σειρά μαθημάτων τεχνικών πρακτικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτές εργασιακής εκπαίδευσης και/ή εκπαιδευτές σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης·

2)

σειρά μαθημάτων επαναληπτικής εκπαίδευσης στις δεξιότητες πρακτικής εκπαίδευσης·

3)

μέθοδο ή μεθόδους αξιολόγησης της επάρκειας των εκπαιδευτών πρακτικής εκπαίδευσης.

β)

Οι σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης και οι μέθοδοι αξιολόγησης που αναφέρονται στο στοιχείο α) εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

ATCO.D.095   Εκπαίδευση αξιολογητών

α)

Η εκπαίδευση αξιολογητών εκπονείται και παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης και αποτελείται από:

1)

σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης αξιολογητή, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης·

2)

σειρά μαθημάτων επαναληπτικής εκπαίδευσης στις δεξιότητες αξιολόγησης·

3)

μέθοδο ή μεθόδους αξιολόγησης της επάρκειας των αξιολογητών.

β)

Οι σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης και η μέθοδος αξιολόγησης που αναφέρονται στο στοιχείο α) εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

Προσάρτημα 1 στο παράρτημα Ι

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ — ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Κλίμακα διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας: Άριστο, ανεπτυγμένο και επιχειρησιακό επίπεδο

Επίπεδο

Προφορά

Χρησιμοποιεί διάλεκτο και/ή προφορά κατανοητή από την αεροναυτική κοινότητα

Δομή

Οι σχετικές γραμματικές και συντακτικές δομές υπαγορεύονται από γλωσσικές λειτουργίες ανάλογες με τα καθήκοντα

Λεξιλόγιο

Ευχέρεια λόγου

Κατανόηση

Διαδράσεις

Άριστο

6

Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, αν και ενδεχομένως επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή από τοπικές ιδιομορφίες, σχεδόν ποτέ δεν αποβαίνουν σε βάρος της ευχέρειας κατανόησης.

Ο χειρισμός βασικών αλλά και πολύπλοκων γραμματικών και συντακτικών δομών είναι σταθερά καλός.

Το εύρος και η ακρίβεια του λεξιλογίου επαρκούν για αποτελεσματική επικοινωνία επί θεμάτων ευρείας ποικιλίας, οικείων και μη. Το λεξιλόγιο είναι ιδιωματικό, με εννοιολογικές αποχρώσεις και ευπροσάρμοστο στα διάφορα νοηματικά πλαίσια.

Διαθέτει ικανότητα ομιλίας επί μακρόν, με φυσική, αβίαστη ροή. Η ροή της ομιλίας διακυμαίνεται για λόγους ύφους, π.χ. για να δοθεί έμφαση σε κάποιο σημείο. Χρησιμοποιεί αυθορμήτως κατάλληλα δεικτικά και συνδετικά στοιχεία ομιλίας.

Η κατανόηση είναι συνεχώς ακριβής σε όλα σχεδόν τα πλαίσια και περιλαμβάνει κατανόηση λεπτών γλωσσικών και πολιτιστικών διακρίσεων.

Διαδρά με άνεση σε όλες σχεδόν τις καταστάσεις. Διαθέτει ευαισθησία σε λεκτικές και μη λεκτικές νύξεις, και αποκρίνεται σε αυτές αναλόγως.

Ανεπτυγμένο

5

Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, αν και επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή από τοπικές ιδιομορφίες, σπανίως αποβαίνουν σε βάρος της ευχέρειας κατανόησης.

Ο χειρισμός βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών είναι σταθερά καλός. Επιχειρείται η χρήση πολύπλοκων δομών, αλλά με λάθη που ενίοτε αποβαίνουν σε βάρος του νοήματος.

Το εύρος και η ακρίβεια του λεξιλογίου είναι επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία επί θεμάτων κοινών, συγκεκριμένων και σχετιζόμενων με την εργασία. Αυτοσχεδιάζει συνεκτικά και επιτυχώς. Ενίοτε το λεξιλόγιο είναι ιδιωματικό.

Διαθέτει ικανότητα ομιλίας επί μακρόν με σχετική άνεση για οικεία θέματα, αλλά ενδεχομένως δεν διακυμαίνει τη ροή της ομιλίας για λόγους ύφους. Μπορεί να χρησιμοποιεί κατάλληλα δεικτικά και συνδετικά στοιχεία ομιλίας.

Η κατανόηση είναι ακριβής για θέματα κοινά, συγκεκριμένα και σχετιζόμενα με την εργασία και ως επί το πλείστον ακριβής όταν ο ομιλητής αντιμετωπίζει περιπλοκή γλωσσική ή της κατάστασης, ή απροσδόκητη τροπή των γεγονότων. Υπάρχει ικανότητα κατανόησης σειράς ποικιλιών λόγου (διάλεκτος και/ή προφορά) ή νοηματικών πλαισίων.

Οι αποκρίσεις είναι άμεσες, κατάλληλες και διαφωτιστικές. Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σχέση ομιλητή/ακροατή.

Επιχειρησιακό

4

Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή από τοπικές ιδιομορφίες, αλλά μόνο μερικές φορές αποβαίνουν σε βάρος της ευχέρειας κατανόησης.

Οι βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές χρησιμοποιούνται δημιουργικά, συνήθως με τρόπο ελεγχόμενο ικανοποιητικά. Ενδέχεται να γίνουν λάθη, ιδίως σε ασυνήθεις ή απροσδόκητες περιστάσεις, αλλά σπανίως αποβαίνουν σε βάρος του νοήματος.

Το εύρος και η ακρίβεια του λεξιλογίου συνήθως είναι επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία επί θεμάτων κοινών, συγκεκριμένων και σχετιζόμενων με την εργασία. Μπορεί να αυτοσχεδιάζει συχνά επιτυχώς όταν δεν διαθέτει λεξιλόγιο ή σε ασυνήθεις ή απροσδόκητες περιστάσεις.

Εκφέρει περικοπές λόγου με τον ενδεδειγμένο ρυθμό. Είναι ενδεχόμενη περιστασιακά η απώλεια της ευχέρειας λόγου κατά τη μετάβαση από επαναλαμβανόμενες ή στερεότυπες φράσεις σε αυθόρμητη διάδραση, χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βάρος της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Μπορεί να κάνει περιορισμένη χρήση δεικτικών ή συνδετικών στοιχείων ομιλίας. Οι προσθήκες δεν διαταράσσουν τη ρύμη του λόγου.

Η κατανόηση είναι ως επί το πλείστον ακριβής για θέματα κοινά, συγκεκριμένα και σχετιζόμενα με την εργασία όταν η χρησιμοποιούμενη προφορά ή διακύμανση είναι επαρκώς κατανοητή από τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Όταν ο ομιλητής αντιμετωπίζει περιπλοκή γλωσσική ή της κατάστασης, ή απροσδόκητη τροπή των γεγονότων, η κατανόηση μπορεί να είναι βραδύτερη ή να απαιτεί στρατηγικές αποσαφήνισης.

Οι αποκρίσεις είναι συνήθως άμεσες, κατάλληλες και διαφωτιστικές. Αρχίζει και διατηρεί τη συνομιλία, ακόμη και όταν αντιμετωπίζει απροσδόκητη τροπή των γεγονότων. Αντιμετωπίζει κατάλληλα προφανείς παρανοήσεις με έλεγχο, επιβεβαίωση ή διευκρίνιση.

Κλίμακα διαβάθμισης της γλωσσικής επάρκειας: Προεπιχειρησιακό, στοιχειώδες και προστοιχειώδες επίπεδο.

Επίπεδο

Προφορά

Χρησιμοποιεί διάλεκτο και/ή προφορά κατανοητή από την αεροναυτική κοινότητα

Δομή

Οι σχετικές γραμματικές και συντακτικές δομές υπαγορεύονται από γλωσσικές λειτουργίες ανάλογες με τα καθήκοντα

Λεξιλόγιο

Ευχέρεια λόγου

Κατανόηση

Διαδράσεις

Προεπιχειρησιακό

3

Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή από τοπικές ιδιομορφίες και συχνά αποβαίνουν σε βάρος της ευχέρειας κατανόησης.

Ο χειρισμός βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών συνδεόμενων με προβλέψιμες καταστάσεις δεν είναι πάντοτε ικανοποιητικός. Συχνά γίνονται λάθη που αποβαίνουν σε βάρος του νοήματος.

Το εύρος και η ακρίβεια του λεξιλογίου συχνά επαρκούν για την επικοινωνία επί θεμάτων κοινών, συγκεκριμένων ή σχετιζόμενων με την εργασία, αλλά το εύρος είναι περιορισμένο και συχνά η επιλογή λέξεων αστοχεί. Συχνά αδυνατεί να αυτοσχεδιάσει επιτυχώς όταν δεν διαθέτει λεξιλόγιο.

Εκφέρει περικοπές λόγου, αλλά συχνά η διατύπωση και οι παύσεις αστοχούν. Δισταγμοί ή βραδύτητα επεξεργασίας του λόγου μπορεί να εμποδίσουν την αποτελεσματική επικοινωνία. Οι προσθήκες ενίοτε διαταράσσουν τη ρύμη του λόγου.

Η κατανόηση είναι συχνά ακριβής για θέματα κοινά, συγκεκριμένα και σχετιζόμενα με την εργασία, όταν η χρησιμοποιούμενη προφορά ή διακύμανση είναι επαρκώς κατανοητή από τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Ενδέχεται να αποτύχει στην κατανόηση περιπλοκής γλωσσικής ή της κατάστασης, ή απροσδόκητης τροπής των γεγονότων.

Οι αποκρίσεις είναι ενίοτε άμεσες, κατάλληλες και διαφωτιστικές. Μπορεί να αρχίζει και να διατηρεί τη συνομιλία με ανεκτή άνεση για οικεία θέματα και σε προβλέψιμες καταστάσεις. Γενικώς ανεπαρκής στην αντιμετώπιση απροσδόκητης τροπής των γεγονότων.

Στοιχειώδες

2

Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, επηρεάζονται έντονα από την πρώτη γλώσσα ή από τοπικές ιδιομορφίες και συνήθως αποβαίνουν σε βάρος της ευχέρειας κατανόησης.

Χειρίζεται περιορισμένα μόνο μερικές απλές, αποστηθισμένες γραμματικές και συντακτικές δομές.

Περιορισμένο εύρος λεξιλογίου, που αποτελείται μόνον από μεμονωμένες λέξεις και απομνημονευμένες φράσεις.

Μπορεί να αρθρώσει πολύ μικρές, απομονωμένες, απομνημονευμένες λέξεις, με συχνές παύσεις και προσθήκες που διασπούν το λόγο, για την αναζήτηση εκφράσεων και την άρθρωση λιγότερο οικείων λέξεων.

Η κατανόηση περιορίζεται σε απομονωμένες, απομνημονευμένες φράσεις, όταν εκφέρονται προσεκτικά και αργά.

Ο χρόνος απόκρισης είναι βραδύς, και η απόκριση συχνά άστοχη. Η ανταπόκριση περιορίζεται σε απλή συνομιλία ρουτίνας.

Προστοιχει-ώδες

1

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.

Προσάρτημα 2 στο παράρτημα Ι

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

[Παραπομπή: Παράρτημα I — Μέρος ATCO Τμήμα Δ, Ενότητα 2, ATCO.D.010 στοιχείο α) σημείο 1)]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ 1:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ INTRB 1 —   ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποθέμα INTRB 1.1 —

Εισαγωγή στο μάθημα

Υποθέμα INTRB 1.2 —

Παράδοση μαθήματος

Υποθέμα INTRB 1.3 —

Υλικό μελέτης και έγγραφα εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ INTRB 2 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα INTRB 2.1 —

Περιεχόμενο και οργάνωση μαθήματος

Υποθέμα INTRB 2.2 —

Φιλοσοφία του μαθήματος

Υποθέμα INTRB 2.3 —

Διαδικασία αξιολόγησης

ΘΕΜΑ INTRB 3 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα INTRB 3.1 —

Προοπτική εργασίας

ΘΕΜΑ 2:   ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ LAWB 1 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποθέμα LAWB 1.1 —

Συνάφεια του αεροπορικού δικαίου

ΘΕΜΑ LAWB 2 —   ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Υποθέμα LAWB 2.1 —

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ)

Υποθέμα LAWB 2.2 —

Ευρωπαϊκοί και άλλοι φορείς

Υποθέμα LAWB 2.3 —

Αεροπορικές ενώσεις

ΘΕΜΑ LAWB 3 —   ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Υποθέμα LAWB 3.1 —

Σκοπός και λειτουργία

Υποθέμα LAWB 3.2 —

Εθνικές νομοθετικές διαδικασίες

Υποθέμα LAWB 3.3 —

Αρμόδια αρχή

Υποθέμα LAWB 3.4 —

Εθνικές αεροπορικές ενώσεις

ΘΕΜΑ LAWB 4 —   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAWB 4.1 —

Κανονισμός ασφαλείας πτήσεων

Υποθέμα LAWB 4.2 —

Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πτήσεων

ΘΕΜΑ LAWB 5 —   ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Υποθέμα LAWB 5.1 —

Μονάδες μέτρησης

Υποθέμα LAWB 5.2 —

Αδειοδότηση/πιστοποίηση ATCO

Υποθέμα LAWB 5.3 —

Επισκόπηση υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS) και εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας (ATS)

Υποθέμα LAWB 5.4 —

Κανόνες αέρος

Υποθέμα LAWB 5.5 —

Εναέριος χώρος και διαδρομές εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα LAWB 5.6 —

Σχέδιο πτήσης

Υποθέμα LAWB 5.7 —

Αεροδρόμια

Υποθέμα LAWB 5.8 —

Διαδικασίες κανόνων πτήσης με όργανα

Υποθέμα LAWB 5.9 —

Διαδικασίες κανόνων πτήσης εξ όψεως

ΘΕΜΑ 3:   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ ATMB 1 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα ATMB 1.1 —

Εφαρμογή μονάδων μέτρησης

Υποθέμα ATMB 1.2 —

Υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATMB 1.3 —

Υπηρεσία πληροφοριών πτήσης (FIS)

Υποθέμα ATMB 1.4 —

Υπηρεσία συναγερμού

Υποθέμα ATMB 1.5 —

Συμβουλευτική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATMB 1.6 —

Ικανότητα συστήματος εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας και διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATMB 1.7 —

Διαχείριση του εναέριου χώρου (ASM)

ΘΕΜΑ ATMB 2 —   ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Υποθέμα ATMB 2.1 —

Υψομετρία

Υποθέμα ATMB 2.2 —

Μεταβατικό επίπεδο

Υποθέμα ATMB 2.3 —

Κατανομή επιπέδου

ΘΕΜΑ ATMB 3 —   ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (RTF)

Υποθέμα ATMB 3.1 —

Γενικές λειτουργικές διαδικασίες ραδιοτηλεφωνίας

ΘΕΜΑ ATMB 4 —   ΑΔΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα ATMB 4.1 —

Τύποι και περιεχόμενο εξουσιοδοτήσεων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATMB 4.2 —

Οδηγίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATMB 5 —   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Υποθέμα ATMB 5.1 —

Αρχές, τύποι και περιεχόμενο συντονισμού

Υποθέμα ATMB 5.2 —

Αναγκαιότητα συντονισμού

Υποθέμα ATMB 5.3 —

Μέσα συντονισμού

ΘΕΜΑ ATMB 6 —   ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Υποθέμα ATMB 6.1 —

Πίνακας Περιεχομένων

Υποθέμα ATMB 6.2 —

Διαχείριση δεδομένων

ΘΕΜΑ ATMB 7 —   ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Υποθέμα ATMB 7.1 —

Κάθετος διαχωρισμός και διαδικασίες

Υποθέμα ATMB 7.2 —

Οριζόντιος διαχωρισμός και διαδικασίες

Υποθέμα ATMB 7.3 —

Οπτικός διαχωρισμός

Υποθέμα ATMB 7.4 —

Διαχωρισμός αεροδρομίων και διαδικασίες

Υποθέμα ATMB 7.5 —

Διαχωρισμός βάσει των συστημάτων επιτήρησης της εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATMB 7.6 —

Διαχωρισμός απορρεύματος ανατάραξης

ΘΕΜΑ ATMB 8 —   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ATMB 8.1 —

Συστήματα αποφυγής εναέριας σύγκρουσης

Υποθέμα ATMB 8.2 —

Δίχτυα προστασίας επί του εδάφους

ΘΕΜΑ ATMB 9 —   ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Υποθέμα ATMB 9.1 —

Διαδικασία διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Υποθέμα ATMB 9.2 —

Βασικές πρακτικές δεξιότητες που ισχύουν σε όλες τις ικανότητες

Υποθέμα ATMB 9.3 —

Βασικές πρακτικές δεξιότητες που ισχύουν στο αεροδρόμιο

Υποθέμα ATMB 9.4 —

Βασικές πρακτικές δεξιότητες που ισχύουν στην επιτήρηση

ΘΕΜΑ 4:   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ METB 1 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Υποθέμα METB 1.1 —

Εφαρμογή μονάδων μέτρησης

Υποθέμα METB 1.2 —

Αεροπορία και μετεωρολογία

Υποθέμα METB 1.3 —

Οργάνωση υπηρεσιών μετεωρολογίας

ΘΕΜΑ METB 2 —   ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Υποθέμα METB 2.1 —

Σύνθεση και δομή

Υποθέμα METB 2.2 —

Πρότυπη ατμόσφαιρα

Υποθέμα METB 2.3 —

Θερμότητα και θερμοκρασία

Υποθέμα METB 2.4 —

Ύδωρ στην ατμόσφαιρα

Υποθέμα METB 2.5 —

Πίεση αέρα

ΘΕΜΑ METB 3 —   ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Υποθέμα METB 3.1 —

Γενική κυκλοφορία αέρα

Υποθέμα METB 3.2 —

Μάζες αέρα και μετωπικά συστήματα

Υποθέμα METB 3.3 —

Συστήματα μεσαίας κλίμακας

Υποθέμα METB 3.4 —

Άνεμος

ΘΕΜΑ METB 4 —   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Υποθέμα METB 4.1 —

Σύννεφα

Υποθέμα METB 4.2 —

Τύποι υετού

Υποθέμα METB 4.3 —

Ορατότητα

Υποθέμα METB 4.4 —

Μετεωρολογικοί κίνδυνοι

ΘΕΜΑ METB 5 —   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Υποθέμα METB 5.1 —

Μηνύματα και αναφορές

ΘΕΜΑ 5:   ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ NAVB 1 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

Υποθέμα NAVB 1.1 —

Εφαρμογή μονάδων μέτρησης

Υποθέμα NAVB 1.2 —

Σκοπός και χρήση της αεροναυτιλίας

ΘΕΜΑ NAVB 2 —   Η ΓΗ

Υποθέμα NAVB 2.1 —

Θέση και κίνηση της Γης

Υποθέμα NAVB 2.2 —

Σύστημα συντεταγμένων, κατεύθυνσης και απόστασης

Υποθέμα NAVB 2.3 —

Μαγνητισμός

ΘΕΜΑ NAVB 3 —   ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Υποθέμα NAVB 3.1 —

Χαρτογράφηση και χαρτογραφική προβολή

Υποθέμα NAVB 3.2 —

Χάρτες που χρησιμοποιούνται στην αεροπορία

ΘΕΜΑ NAVB 4 —   ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Υποθέμα NAVB 4.1 —

Επίδραση των ανέμων

Υποθέμα NAVB 4.2 —

Ταχύτητα

Υποθέμα NAVB 4.3 —

Αεροναυτιλία εξ όψεως

Υποθέμα NAVB 4.4 —

Αεροναυτιλιακές πτυχές του σχεδιασμού πτήσεων

ΘΕΜΑ NAVB 5 —   ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

Υποθέμα NAVB 5.1 —

Συστήματα εδάφους

Υποθέμα NAVB 5.2 —

Αδρανειακά συστήματα αεροναυτιλίας

Υποθέμα NAVB 5.3 —

Δορυφορικά συστήματα

Υποθέμα NAVB 5.4 —

Διαδικασίες ενόργανης προσέγγισης

ΘΕΜΑ NAVB 6 —   ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Υποθέμα NAVB 6.1 —

Αρχές και οφέλη της αεροναυτιλίας περιοχής

Υποθέμα NAVB 6.2 —

Εισαγωγή στην πλοήγηση βάσει επιδόσεων

Υποθέμα NAVB 6.3 —

Εφαρμογές της πλοήγησης βάσει επιδόσεων

ΘΕΜΑ NAVB 7 —   ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

Υποθέμα NAVB 7.1 —

Μελλοντικές εξελίξεις

ΘΕΜΑ 6:   ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ ACFTB 1 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

Υποθέμα ACFTB 1.1 —

Εφαρμογή μονάδων μέτρησης

Υποθέμα ACFTB 1.2 —

Αεροπορία και αεροσκάφη

ΘΕΜΑ ACFTB 2 —   ΑΡΧΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Υποθέμα ACFTB 2.1 —

Δυνάμεις που ασκούνται στο αεροσκάφος

Υποθέμα ACFTB 2.2 —

Δομικά στοιχεία και έλεγχος αεροσκάφους

Υποθέμα ACFTB 2.3 —

Φάκελος πτήσης

ΘΕΜΑ ACFTB 3 —   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υποθέμα ACFTB 3.1 —

Κατηγορίες αεροσκαφών

Υποθέμα ACFTB 3.2 —

Κατηγορίες απορρεύματος ανατάραξης

Υποθέμα ACFTB 3.3 —

Κατηγορίες προσέγγισης από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ)

Υποθέμα ACFTB 3.4 —

Περιβαλλοντικές κατηγορίες

ΘΕΜΑ ACFTB 4 —   ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFTB 4.1 —

Αναγνώριση

Υποθέμα ACFTB 4.2 —

Δεδομένα επιδόσεων

ΘΕΜΑ ACFTB 5 —   ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υποθέμα ACFTB 5.1 —

Εμβολοφόροι κινητήρες

Υποθέμα ACFTB 5.2 —

Κινητήρες αεριώθησης

Υποθέμα ACFTB 5.3 —

Ελικοστρόβιλοι κινητήρες

Υποθέμα ACFTB 5.4 —

Αεροπορικά καύσιμα

ΘΕΜΑ ACFTB 6 —   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFTB 6.1 —

Όργανα πτήσης

Υποθέμα ACFTB 6.2 —

Όργανα πλοήγησης

Υποθέμα ACFTB 6.3 —

Όργανα κινητήρα

Υποθέμα ACFTB 6.4 —

Συστήματα αεροσκάφους

ΘΕΜΑ ACFTB 7 —   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFTB 7.1 —

Παράγοντες απογείωσης

Υποθέμα ACFTB 7.2 —

Παράγοντες ανόδου

Υποθέμα ACFTB 7.3 —

Παράγοντες πορείας

Υποθέμα ACFTB 7.4 —

Παράγοντες καθόδου και αρχικής προσέγγισης

Υποθέμα ACFTB 7.5 —

Παράγοντες τελικής προσέγγισης και προσγείωσης

Υποθέμα ACFTB 7.6 —

Οικονομικοί παράγοντες

Υποθέμα ACFTB 7.7 —

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

ΘΕΜΑ 7:   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ HUMB 1 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Υποθέμα HUMB 1.1 —

Τεχνικές εκπαίδευσης

Υποθέμα HUMB 1.2 —

Συνάφεια του ανθρώπινου παράγοντα με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα HUMB 1.3 —

Ανθρώπινος παράγοντας και έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ HUMB 2 —   ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Υποθέμα HUMB 2.1 —

Ατομική συμπεριφορά

Υποθέμα HUMB 2.2 —

Αντίληψη για την ασφάλεια και επαγγελματική διαγωγή

Υποθέμα HUMB 2.3 —

Υγεία και ευημερία

Υποθέμα HUMB 2.4 —

Ομαδική εργασία

Υποθέμα HUMB 2.5 —

Βασικές ανάγκες των εργαζομένων

Υποθέμα HUMB 2.6 —

Άγχος

ΘΕΜΑ HUMB 3 —   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΦΑΛΜΑ

Υποθέμα HUMB 3.1 —

Κίνδυνοι σφάλματος

Υποθέμα HUMB 3.2 —

Ορισμός ανθρώπινου σφάλματος

Υποθέμα HUMB 3.3 —

Ταξινόμηση ανθρώπινων σφαλμάτων

Υποθέμα HUMB 3.4 —

Ανάλυση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου

ΘΕΜΑ HUMB 4 —   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα HUMB 4.1 —

Σημασία της χρηστής επικοινωνίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα HUMB 4.2 —

Διαδικασία επικοινωνίας

Υποθέμα HUMB 4.3 —

Τρόποι επικοινωνίας

ΘΕΜΑ HUMB 5 —   ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποθέμα HUMB 5.1 —

Εργονομία και η ανάγκη για καλό σχεδιασμό

Υποθέμα HUMB 5.2 —

Εξοπλισμός και εργαλεία

Υποθέμα HUMB 5.3 —

Αυτοματοποίηση

ΘΕΜΑ 8:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ EQPSB 1 —   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα EQPSB 1.1 —

Βασικοί τύποι εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ EQPSB 2 —   ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ

Υποθέμα EQPSB 2.1 —

Θεωρία ασυρμάτου

Υποθέμα EQPSB 2.2 —

Εύρεση κατεύθυνσης

ΘΕΜΑ EQPSB 3 —   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υποθέμα EQPSB 3.1 —

Ραδιοεπικοινωνία

Υποθέμα EQPSB 3.2 —

Φωνητική επικοινωνία μεταξύ μονάδων/θέσεων εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα EQPSB 3.3 —

Ζεύξη δεδομένων επικοινωνίας

Υποθέμα EQPSB 3.4 —

Επικοινωνία αεροπορικών εταιρειών

ΘΕΜΑ EQPSB 4 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Υποθέμα EQPSB 4.1 —

Η έννοια της επιτήρησης στην εξυπηρέτηση εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ EQPSB 5 —   ΡΑΝΤΑΡ

Υποθέμα EQPSB 5.1 —

Αρχές του ραντάρ

Υποθέμα EQPSB 5.2 —

Κύριο ραντάρ

Υποθέμα EQPSB 5.3 —

Δευτερεύον ραντάρ

Υποθέμα EQPSB 5.4 —

Χρήση ραντάρ

Υποθέμα EQPSB 5.5 —

Τρόπος λειτουργίας S

ΘΕΜ EQPSB 6 —   ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Υποθέμα EQPSB 6.1 —

Αρχές της αυτόματης εξαρτώμενης επιτήρησης

Υποθέμα EQPSB 6.2 —

Χρήση της αυτόματης εξαρτώμενης επιτήρησης

ΘΕΜΑ EQPSB 7 —   ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΙΣΜΟΣ

Υποθέμα EQPSB 7.1 —

Αρχές του πολυπλευρισμού

Υποθέμα EQPSB 7.2 —

Χρήση του πολυπλευρισμού

ΘΕΜΑ EQPSB 8 —   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Υποθέμα EQPSB 8.1 —

Δικτύωση δεδομένων επιτήρησης

Υποθέμα EQPSB 8.2 —

Αρχές λειτουργίας της δικτύωσης δεδομένων επιτήρησης

ΘΕΜΑ EQPSB 9 —   ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υποθέμα EQPSB 9.1 —

Νέες εξελίξεις

ΘΕΜΑ EQPSB 10 —   ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα EQPSB 10.1 —

Αρχές της αυτοματοποίησης

Υποθέμα EQPSB 10.2 —

Δίκτυο σταθερών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών (AFTN)

Υποθέμα EQPSB 10.3 —

Απευθείας ανταλλαγή δεδομένων

Υποθέμα EQPSB 10.4 —

Συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αυτόματη διάδοση πληροφοριών

ΘΕΜΑ EQPSB 11 —   ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποθέμα EQPSB 11.1 —

Εξοπλισμός θέσης εργασίας

Υποθέμα EQPSB 11.2 —

Έλεγχος αεροδρομίου

Υποθέμα EQPSB 11.3 —

Έλεγχος προσέγγισης

Υποθέμα EQPSB 11.4 —

Έλεγχος περιοχής

ΘΕΜΑ 9:   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ PENB 1 —   ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

Υποθέμα PENB 1.1 —

Εξυπηρέτηση εναέριας κυκλοφορίας και εγκαταστάσεις αεροδρομίου

ΘΕΜΑ PENB 2 —   ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Υποθέμα PENB 2.1 —

Πολιτική αεροπορία

Υποθέμα PENB 2.2 —

Στρατιωτική χρήση

Υποθέμα PENB 2.3 —

Προσδοκίες και απαιτήσεις από τους πιλότους

ΘΕΜΑ PENB 3 —   ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Υποθέμα PENB 3.1 —

Πελατειακές σχέσεις

ΘΕΜΑ PENB 4 —   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποθέμα PENB 4.1 —

Προστασία του περιβάλλοντος

Προσάρτημα 3 στο παράρτημα Ι

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΞ ΟΨΕΩΣ (AERODROME CONTROL VISUAL — ADV)

[Παραπομπή: Παράρτημα I — ΜΕΡΟΣ ATCO Τμήμα Δ, Ενότητα 2, ATCO.D.010 στοιχείο α) σημείο 2i)]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 1:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ INTR 1 —   ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποθέμα INTR 1.1 —

Εισαγωγή στο μάθημα

Υποθέμα INTR 1.2 —

Παράδοση μαθήματος

Υποθέμα INTR 1.3 —

Υλικό μελέτης και έγγραφα εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ INTR 2 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα INTR 2.1 —

Περιεχόμενο και οργάνωση μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.2 —

Φιλοσοφία του μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.3 —

Διαδικασία αξιολόγησης

ΘΕΜΑ 2:   ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ LAW 1 —   ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 1.1 —

Δικαιώματα και προϋποθέσεις

ΘΕΜΑ LAW 2 —   ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Υποθέμα LAW 2.1 —

Εκθέσεις

Υποθέμα LAW 2.2 —

Εναέριος χώρος

ΘΕΜΑ LAW 3 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 3.1 —

Διαδικασία ανατροφοδότησης

Υποθέμα LAW 3.2 —

Έρευνα ασφαλείας

ΘΕΜΑ 3:   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ ATM 1 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποθέμα ATM 1.1 —

Υπηρεσία ελέγχου αεροδρομίου

Υποθέμα ATM 1.2 —

Υπηρεσία πληροφοριών πτήσης (FIS)

Υποθέμα ATM 1.3 —

Υπηρεσία συνέγερσης (ALRS)

Υποθέμα ATM 1.4 —

Ικανότητα συστήματος εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 2 —   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα ATM 2.1 —

Αποτελεσματική επικοινωνία

ΘΕΜ ATM 3 —   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα ATM 3.1 —

Άδειες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 3.2 —

Οδηγίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 4 —   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Υποθέμα ATM 4.1 —

Αναγκαιότητα συντονισμού

Υποθέμα ATM 4.2 —

Εργαλεία και μέθοδοι για τον συντονισμό

Υποθέμα ATM 4.3 —

Διαδικασίες συντονισμού

ΘΕΜΑ ATM 5 —   ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Υποθέμα ATM 5.1 —

Υψομετρία

ΘΕΜΑ ATM 6 —   ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Υποθέμα ATM 6.1 —

Διαχωρισμός μεταξύ αναχωρούντων αεροσκαφών

Υποθέμα ATM 6.2 —

Διαχωρισμός προσγειούμενου αεροσκάφους και προηγούμενου προσγειούμενου ή αναχωρούντος αεροσκάφους

Υποθέμα ATM 6.3 —

Διαμήκης διαχωρισμός απορρεύματος ανατάραξης με βάση τον χρόνο

Υποθέμα ATM 6.4 —

Μειωμένος ελάχιστος διαχωρισμός

ΘΕΜΑ ATM 7 —   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ATM 7.1 —

Συστήματα αποφυγής εναέριας σύγκρουσης

Υποθέμα ATM 7.2 —

Δίχτυα προστασίας επί του εδάφους

ΘΕΜ ATM 8 —   ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Υποθέμα ATM 8.1 —

Διαχείριση δεδομένων

ΘΕΜΑ ATM 9 —   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ)

Υποθέμα ATM 9.1 —

Ακεραιότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος

Υποθέμα ATM 9.2 —

Επαλήθευση της επικαιρότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών

Υποθέμα ATM 9.3 —

Παράδοση-ανάληψη

ΘΕΜΑ ATM 10 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Υποθέμα ATM 10.1 —

Ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών

Υποθέμα ATM 10.2 —

Λειτουργίες του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου

Υποθέμα ATM 10.3 —

Διαδικασία διαχείρισης κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.4 —

Αεροναυτικά φώτα εδάφους

Υποθέμα ATM 10.5 —

Πληροφορίες προς το αεροσκάφος από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου

Υποθέμα ATM 10.6 —

Έλεγχος της κυκλοφορίας του αεροδρομίου

Υποθέμα ATM 10.7 —

Έλεγχος της κυκλοφορίας στον κύκλο κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.8 —

Διάδρομος σε χρήση

ΘΕΜΑ 4:   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ MET 1 —   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Υποθέμα MET 1.1 —

Μετεωρολογικά φαινόμενα

ΘΕΜΑ MET 2 —   ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υποθέμα MET 2.1 —

Μετεωρολογικά όργανα

Υποθέμα MET 2.2 —

Άλλες πηγές μετεωρολογικών δεδομένων

ΘΕΜΑ 5:   ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ NAV 1 —   ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Υποθέμα NAV 1.1 —

Χάρτες

ΘΕΜΑ NAV 2 —   ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

Υποθέμα NAV 2.1 —

Συστήματα πλοήγησης

Υποθέμα NAV 2.2 —

Σταθεροποιημένη προσέγγιση

ΘΕΜΑ 6:   ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ ACFT 1 —   ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 1.1 —

Όργανα αεροσκάφους

ΘΕΜΑ ACFT 2 —   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υποθέμα ACFT 2.1 —

Απόρρευμα ανατάραξης

ΘΕΜΑ ACFT 3 —   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 3.1 —

Παράγοντες απογείωσης

Υποθέμα ACFT 3.2 —

Παράγοντες ανόδου

Υποθέμα ACFT 3.3 —

Παράγοντες τελικής προσέγγισης και προσγείωσης

Υποθέμα ACFT 3.4 —

Οικονομικοί παράγοντες

Υποθέμα ACFT 3.5 —

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

ΘΕΜΑ ACFT 4 —   ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 4.1 —

Αναγνώριση τύπων αεροσκαφών

Υποθέμα ACFT 4.2 —

Δεδομένα επιδόσεων

ΘΕΜΑ 7:   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ HUM 1 —   ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 1.1 —

Γνωστικός παράγοντας

ΘΕΜΑ HUM 2 —   ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 2.1 —

Κόπωση

Υποθέμα HUM 2.2 —

Φυσική κατάσταση

ΘΕΜΑ HUM 3 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 3.1 —

Ομαδική διαχείριση πόρων

Υποθέμα HUM 3.2 —

Ομαδική εργασία και ρόλοι της ομάδας

Υποθέμα HUM 3.3 —

Υπεύθυνη συμπεριφορά

ΘΕΜΑ HUM 4 —   ΑΓΧΟΣ

Υποθέμα HUM 4.1 —

Άγχος

Υποθέμα HUM 4.2 —

Διαχείριση άγχους

ΘΕΜΑ HUM 5 —   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΦΑΛΜΑ

Υποθέμα HUM 5.1 —

Ανθρώπινο σφάλμα

Υποθέμα HUM 5.2 —

Παραβίαση των κανόνων

ΘΕΜΑ HUM 6 —   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποθέμα HUM 6.1 —

Επικοινωνία

Υποθέμα HUM 6.2 —

Συνεργασία εντός του ίδιου τομέα ευθύνης

Υποθέμα HUM 6.3 —

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων ευθύνης

Υποθέμα HUM 6.4 —

Συνεργασία ελεγκτή/πιλότου

ΘΕΜΑ 8:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ EQPS 1 —   ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα EQPS 1.1 —

Ραδιοεπικοινωνία

Υποθέμα EQPS 1.2 —

Λοιπή φωνητική επικοινωνία

ΘΕΜΑ EQPS 2 —   ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα EQPS 2.1 —

Δίκτυο σταθερών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών (AFTN)

Υποθέμα EQPS 2.2 —

Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων

ΘΕΜΑ EQPS 3 —   ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Υποθέμα EQPS 3.1 —

Λειτουργία και παρακολούθηση του εξοπλισμού

Υποθέμα EQPS 3.2 —

Οθόνες κατάστασης και συστήματα πληροφοριών

Υποθέμα EQPS 3.3 —

Συστήματα δεδομένων πτήσης

ΘΕΜΑ EQPS 4 —   ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υποθέμα EQPS 4.1 —

Νέες εξελίξεις

ΘΕΜΑ EQPS 5 —   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υποθέμα EQPS 5.1 —

Αντίδραση στους περιορισμούς

Υποθέμα EQPS 5.2 —

Υποβάθμιση εξοπλισμού επικοινωνίας

Υποθέμα EQPS 5.3 —

Υποβάθμιση εξοπλισμού πλοήγησης

ΘΕΜΑ 9:   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ PEN 1 —   ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

Υποθέμα PEN 1.1 —

Επίσκεψη μελέτης στο αεροδρόμιο

ΘΕΜΑ PEN 2 —   ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Υποθέμα PEN 2.1 —

Συνεισφέροντες σε εξυπηρέτηση εναέριας κυκλοφορίας για πολιτικές πτητικές λειτουργίες

Υποθέμα PEN 2.2 —

Συνεισφέροντες σε εξυπηρέτηση εναέριας κυκλοφορίας για στρατιωτικές πτητικές λειτουργίες

ΘΕΜΑ PEN 3 —   ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Υποθέμα PEN 3.1 —

Παροχή υπηρεσιών και απαιτήσεις των χρηστών

ΘΕΜΑ PEN 4 —   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποθέμα PEN 4.1 —

Προστασία του περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 10:   ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ABES 1 —   ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ABES)

Υποθέμα ABES 1.1 —

Επισκόπηση ασυνήθων και έκτακτων καταστάσεων

ΘΕΜΑ ABES 2 —   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Υποθέμα ABES 2.1 —

Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας

Υποθέμα ABES 2.2 —

Αποφυγή διανοητικής υπερφόρτισης

Υποθέμα ABES 2.3 —

Συνεργασία αέρος/εδάφους

ΘΕΜΑ ABES 3 —   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υποθέμα ABES 3.1 —

Εφαρμογή διαδικασιών των ασυνήθων και έκτακτων καταστάσεων

Υποθέμα ABES 3.2 —

Βλάβη ασυρμάτου

Υποθέμα ABES 3.3 —

Έκνομη παρέμβαση και απειλή βομβιστικής ενέργειας στο αεροσκάφος

Υποθέμα ABES 3.4 —

Αεροσκάφος εκτός πορείας ή άγνωστο αεροσκάφος

Υποθέμα ABES 3.5 —

Παρείσφρηση στον διάδρομο

ΘΕΜΑ 11:   ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ AGA 1 —   ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Υποθέμα AGA 1.1 —

Ορισμοί

Υποθέμα AGA 1.2 —

Συντονισμός

ΘΕΜΑ AGA 2 —   ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Υποθέμα AGA 2.1 —

Περιοχή κίνησης

Υποθέμα AGA 2.2 —

Περιοχή ελιγμών

Υποθέμα AGA 2.3 —

Διάδρομοι

ΘΕΜΑ AGA 3 —   ΕΜΠΟΔΙΑ

Υποθέμα AGA 3.1 —

Απρόσκοπτος εναέριος χώρος γύρω από τα αεροδρόμια

ΘΕΜΑ AGA 4 —   ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Υποθέμα AGA 4.1 —

Τοποθεσία

Προσάρτημα 4 στο παράρτημα Ι

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ — ADI (TWR)

[Παραπομπή: Παράρτημα I — ΜΕΡΟΣ ATCO Τμήμα Δ, Ενότητα 2, ATCO.D.010 στοιχείο α) σημείο 2ii)]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 1:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ INTR 1 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποθέμα INTR 1.1 —

Εισαγωγή στο μάθημα

Υποθέμα INTR 1.2 —

Παράδοση μαθήματος

Υποθέμα INTR 1.3 —

Υλικό μελέτης και έγγραφα εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ INTR 2 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα INTR 2.1 —

Περιεχόμενο και οργάνωση μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.2 —

Φιλοσοφία του μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.3 —

Διαδικασία αξιολόγησης

ΘΕΜΑ 2:   ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ LAW 1 —   ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 1.1 —

Δικαιώματα και προϋποθέσεις

ΘΕΜΑ LAW 2 —   ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Υποθέμα LAW 2.1 —

Εκθέσεις

Υποθέμα LAW 2.2 —

Εναέριος χώρος

ΘΕΜΑ LAW 3 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 3.1 —

Διαδικασία ανατροφοδότησης

Υποθέμα LAW 3.2 —

Έρευνα ασφαλείας

ΘΕΜΑ 3:   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ ATM 1 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποθέμα ATM 1.1 —

Υπηρεσία ελέγχου αεροδρομίου

Υποθέμα ATM 1.2 —

Υπηρεσία πληροφοριών πτήσης (FIS)

Υποθέμα ATM 1.3 —

Υπηρεσία συνέγερσης (ALRS)

Υποθέμα ATM 1.4 —

Ικανότητα συστήματος εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 2 —   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα ATM 2.1 —

Αποτελεσματική επικοινωνία

ΘΕΜ ATM 3 —   ΑΔΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα ATM 3.1 —

Εξουσιοδοτήσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 3.2 —

Οδηγίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 4 —   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Υποθέμα ATM 4.1 —

Αναγκαιότητα συντονισμού

Υποθέμα ATM 4.2 —

Εργαλεία και μέθοδοι για τον συντονισμό

Υποθέμα ATM 4.3 —

Διαδικασίες συντονισμού

ΘΕΜΑ ATM 5 —   ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Υποθέμα ATM 5.1 —

Υψομετρία

Υποθέμα ATM 5.2 —

Απόσταση γειτνίασης εδάφους

ΘΕΜΑ ATM 6 —   ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Υποθέμα ATM 6.1 —

Διαχωρισμός μεταξύ αναχωρούντων αεροσκαφών

Υποθέμα ATM 6.2 —

Διαχωρισμός αναχωρούντος αεροσκάφους και αφικνούμενου αεροσκάφους

Υποθέμα ATM 6.3 —

Διαχωρισμός προσγειούμενου αεροσκάφους και προηγούμενου προσγειούμενου ή αναχωρούντος αεροσκάφους

Υποθέμα ATM 6.4 —

Διαμήκης διαχωρισμός απορρεύματος ανατάραξης με βάση τον χρόνο

Υποθέμα ATM 6.5 —

Μειωμένος ελάχιστος διαχωρισμός

ΘΕΜΑ ATM 7 —   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ATM 7.1 —

Συστήματα αποφυγής εναέριας σύγκρουσης

Υποθέμα ATM 7.2 —

Δίχτυα προστασίας επί του εδάφους

ΘΕΜ ATM 8 —   ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Υποθέμα ATM 8.1 —

Διαχείριση δεδομένων

ΘΕΜΑ ATM 9 —   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ)

Υποθέμα ATM 9.1 —

Ακεραιότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος

Υποθέμα ATM 9.2 —

Επαλήθευση της επικαιρότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών

Υποθέμα ATM 9.3 —

Παράδοση-ανάληψη

ΘΕΜΑ ATM 10 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Υποθέμα ATM 10.1 —

Ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών

Υποθέμα ATM 10.2 —

Λειτουργίες του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου

Υποθέμα ATM 10.3 —

Διαδικασία διαχείρισης κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.4 —

Αεροναυτικά φώτα εδάφους

Υποθέμα ATM 10.5 —

Πληροφορίες προς το αεροσκάφος από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου

Υποθέμα ATM 10.6 —

Έλεγχος της κυκλοφορίας του αεροδρομίου

Υποθέμα ATM 10.7 —

Έλεγχος της κυκλοφορίας στον κύκλο κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.8 —

Διάδρομος σε χρήση

ΘΕΜΑ ATM 11 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ — ΟΡΓΑΝΑ

Υποθέμα ATM 11.1 —

Λειτουργίες με χαμηλή ορατότητα και ειδική πτήση εξ όψεως (VFR)

Υποθέμα ATM 11.2 —

Κυκλοφορία αναχωρήσεων

Υποθέμα ATM 11.3 —

Κυκλοφορία αφίξεων

Υποθέμα ATM 11.4 —

Υπηρεσία ελέγχου αεροδρομίου με υποστήριξη προηγμένου συστήματος

ΘΕΜΑ 4:   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ MET 1 —   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Υποθέμα MET 1.1 —

Μετεωρολογικά φαινόμενα

ΘΕΜΑ MET 2 —   ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υποθέμα MET 2.1 —

Μετεωρολογικά όργανα

Υποθέμα MET 2.2 —

Άλλες πηγές μετεωρολογικών δεδομένων

ΘΕΜΑ 5:   ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ NAV 1 —   ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Υποθέμα NAV 1.1 —

Χάρτες

ΘΕΜΑ NAV 2 —   ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

Υποθέμα NAV 2.1 —

Συστήματα πλοήγησης

Υποθέμα NAV 2.2 —

Σταθεροποιημένη προσέγγιση

Υποθέμα NAV 2.3 —

Ενόργανες αναχωρήσεις και αφίξεις

Υποθέμα NAV 2.4 —

Δορυφορικά συστήματα

Υποθέμα NAV 2.5 —

Εφαρμογές της πλοήγησης βάσει επιδόσεων

ΘΕΜΑ 6:   ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ ACFT 1 —   ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 1.1 —

Όργανα αεροσκάφους

ΘΕΜΑ ACFT 2 —   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υποθέμα ACFT 2.1 —

Απόρρευμα ανατάραξης

Υποθέμα ACFT 2.2 —

Εφαρμογή κατηγοριών προσέγγισης από τον ΔΟΠΑ

ΘΕΜΑ ACFT 3 —   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 3.1 —

Παράγοντες απογείωσης

Υποθέμα ACFT 3.2 —

Παράγοντες ανόδου

Υποθέμα ACFT 3.3 —

Παράγοντες τελικής προσέγγισης και προσγείωσης

Υποθέμα ACFT 3.4 —

Οικονομικοί παράγοντες

Υποθέμα ACFT 3.5 —

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

ΘΕΜΑ ACFT 4 —   ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 4.1 —

Αναγνώριση τύπων αεροσκαφών

Υποθέμα ACFT 4.2 —

Δεδομένα επιδόσεων

ΘΕΜΑ 7:   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ HUM 1 —   ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 1.1 —

Γνωστικός παράγοντας

ΘΕΜΑ HUM 2 —   ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 2.1 —

Κόπωση

Υποθέμα HUM 2.2 —

Φυσική κατάσταση

ΘΕΜΑ HUM 3 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 3.1 —

Ομαδική διαχείριση πόρων

Υποθέμα HUM 3.2 —

Ομαδική εργασία και ρόλοι της ομάδας

Υποθέμα HUM 3.3 —

Υπεύθυνη συμπεριφορά

ΘΕΜΑ HUM 4 —   ΑΓΧΟΣ

Υποθέμα HUM 4.1 —

Άγχος

Υποθέμα HUM 4.2 —

Διαχείριση άγχους

ΘΕΜΑ HUM 5 —   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΦΑΛΜΑ

Υποθέμα HUM 5.1 —

Ανθρώπινο σφάλμα

Υποθέμα HUM 5.2 —

Παραβίαση των κανόνων

ΘΕΜΑ HUM 6 —   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποθέμα HUM 6.1 —

Επικοινωνία

Υποθέμα HUM 6.2 —

Συνεργασία εντός του ίδιου τομέα ευθύνης

Υποθέμα HUM 6.3 —

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων ευθύνης

Υποθέμα HUM 6.4 —

Συνεργασία ελεγκτή/πιλότου

ΘΕΜΑ 8:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ EQPS 1 —   ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα EQPS 1.1 —

Ραδιοεπικοινωνία

Υποθέμα EQPS 1.2 —

Λοιπή φωνητική επικοινωνία

ΘΕΜΑ EQPS 2 —   ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα EQPS 2.1 —

Δίκτυο σταθερών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών (AFTN)

Υποθέμα EQPS 2.2 —

Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων

ΘΕΜΑ EQPS 3 —   ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Υποθέμα EQPS 3.1 —

Λειτουργία και παρακολούθηση του εξοπλισμού

Υποθέμα EQPS 3.2 —

Οθόνες κατάστασης και συστήματα πληροφοριών

Υποθέμα EQPS 3.3 —

Συστήματα δεδομένων πτήσης

ΘΕΜΑ EQPS 4 —   ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υποθέμα EQPS 4.1 —

Νέες εξελίξεις

ΘΕΜΑ EQPS 5 —   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υποθέμα EQPS 5.1 —

Αντίδραση στους περιορισμούς

Υποθέμα EQPS 5.2 —

Υποβάθμιση εξοπλισμού επικοινωνίας

Υποθέμα EQPS 5.3 —

Υποβάθμιση εξοπλισμού πλοήγησης

ΘΕΜΑ 9:   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ PEN 1 —   ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

Υποθέμα PEN 1.1 —

Επίσκεψη μελέτης στο αεροδρόμιο

ΘΕΜΑ PEN 2 —   ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Υποθέμα PEN 2.1 —

Συνεισφέροντες σε εξυπηρέτηση εναέριας κυκλοφορίας για πολιτικές πτητικές λειτουργίες

Υποθέμα PEN 2.2 —

Συνεισφέροντες σε εξυπηρέτηση εναέριας κυκλοφορίας για στρατιωτικές πτητικές λειτουργίες

ΘΕΜΑ PEN 3 —   ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Υποθέμα PEN 3.1 —

Παροχή υπηρεσιών και απαιτήσεις των χρηστών

ΘΕΜΑ PEN 4 —   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποθέμα PEN 4.1 —

Προστασία του περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 10:   ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ABES 1 —   ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ABES)

Υποθέμα ABES 1.1 —

Επισκόπηση ασυνήθων και έκτακτων καταστάσεων

ΘΕΜΑ ABES 2 —   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Υποθέμα ABES 2.1 —

Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας

Υποθέμα ABES 2.2 —

Αποφυγή διανοητικής υπερφόρτισης

Υποθέμα ABES 2.3 —

Συνεργασία αέρος/εδάφους

ΘΕΜΑ ABES 3 —   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υποθέμα ABES 3.1 —

Εφαρμογή διαδικασιών για ασυνήθεις και έκτακτες καταστάσεις

Υποθέμα ABES 3.2 —

Βλάβη ασυρμάτου

Υποθέμα ABES 3.3 —

Έκνομη παρέμβαση και απειλή βομβιστικής ενέργειας στο αεροσκάφος

Υποθέμα ABES 3.4 —

Αεροσκάφος εκτός πορείας ή άγνωστο αεροσκάφος

Υποθέμα ABES 3.5 —

Παρείσφρηση στον διάδρομο

ΘΕΜΑ 11:   ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ AGA 1 —   ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Υποθέμα AGA 1.1 —

Ορισμοί

Υποθέμα AGA 1.2 —

Συντονισμός

ΘΕΜΑ AGA 2 —   ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Υποθέμα AGA 2.1 —

Περιοχή κίνησης

Υποθέμα AGA 2.2 —

Περιοχή ελιγμών

Υποθέμα AGA 2.3 —

Διάδρομοι

ΘΕΜΑ AGA 3 —   ΕΜΠΟΔΙΑ

Υποθέμα AGA 3.1 —

Εναέριος χώρος ελεύθερος εμποδίων γύρω από τα αεροδρόμια

ΘΕΜΑ AGA 4 —   ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Υποθέμα AGA 4.1 —

Τοποθεσία

Προσάρτημα 5 στο παράρτημα Ι

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (APP)

[Παραπομπή: Παράρτημα I — ΜΕΡΟΣ ATCO Τμήμα Δ, Ενότητα 2, ATCO.D.010 στοιχείο α) σημείο 2iii)]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 1:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ INTR 1 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποθέμα INTR 1.1 —

Εισαγωγή στο μάθημα

Υποθέμα INTR 1.2 —

Παράδοση μαθήματος

Υποθέμα INTR 1.3 —

Υλικό μελέτης και έγγραφα εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ INTR 2 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα INTR 2.1 —

Περιεχόμενο και οργάνωση μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.2 —

Φιλοσοφία του μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.3 —

Διαδικασία αξιολόγησης

ΘΕΜΑ 2:   ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ LAW 1 —   ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 1.1 —

Δικαιώματα και προϋποθέσεις

ΘΕΜΑ LAW 2 —   ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Υποθέμα LAW 2.1 —

Εκθέσεις

Υποθέμα LAW 2.2 —

Εναέριος χώρος

ΘΕΜΑ LAW 3 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 3.1 —

Διαδικασία ανατροφοδότησης

Υποθέμα LAW 3.2 —

Έρευνα ασφαλείας

ΘΕΜΑ 3:   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ ATM 1 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποθέμα ATM 1.1 —

Υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 1.2 —

Υπηρεσία πληροφοριών πτήσης (FIS)

Υποθέμα ATM 1.3 —

Υπηρεσία συνέγερσης (ALRS)

Υποθέμα ATM 1.4 —

Ικανότητα συστήματος εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 1.5 —

Διαχείριση του εναέριου χώρου (ASM)

ΘΕΜΑ ATM 2 —   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα ATM 2.1 —

Αποτελεσματική επικοινωνία

ΘΕΜ ATM 3 —   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα ATM 3.1 —

Άδειες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 3.2 —

Οδηγίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 4 —   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Υποθέμα ATM 4.1 —

Αναγκαιότητα συντονισμού

Υποθέμα ATM 4.2 —

Εργαλεία και μέθοδοι συντονισμού

Υποθέμα ATM 4.3 —

Διαδικασίες συντονισμού

ΘΕΜΑ ATM 5 —   ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Υποθέμα ATM 5.1 —

Υψομετρία

Υποθέμα ATM 5.2 —

Απόσταση γειτνίασης εδάφους

ΘΕΜΑ ATM 6 —   ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Υποθέμα ATM 6.1 —

Κάθετος διαχωρισμός

Υποθέμα ATM 6.2 —

Οριζόντιος διαχωρισμός

Υποθέμα ATM 6.3 —

Ανάθεση διαχωρισμού

ΘΕΜΑ ATM 7 —   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ATM 7.1 —

Συστήματα αποφυγής εναέριας σύγκρουσης

ΘΕΜ ATM 8 —   ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Υποθέμα ATM 8.1 —

Διαχείριση δεδομένων

ΘΕΜΑ ATM 9 —   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ)

Υποθέμα ATM 9.1 —

Ακεραιότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος

Υποθέμα ATM 9.2 —

Επαλήθευση της επικαιρότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών

Υποθέμα ATM 9.3 —

Παράδοση-ανάληψη

ΘΕΜΑ ATM 10 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υποθέμα ATM 10.1 —

Ευθύνη και επεξεργασία πληροφοριών

Υποθέμα ATM 10.2 —

Έλεγχος προσέγγισης

Υποθέμα ATM 10.3 —

Διαδικασία διαχείρισης της κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.4 —

Χειρισμός της κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 11 —   ΑΝΑΜΟΝΗ

Υποθέμα ATM 11.1 —

Γενικές διαδικασίες αναμονής

Υποθέμα ATM 11.2 —

Προσέγγιση αεροσκάφους

ΘΕΜΑ 4:   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ MET 1 —   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Υποθέμα MET 1.1 —

Μετεωρολογικά φαινόμενα

ΘΕΜΑ MET 2 —   ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υποθέμα MET 2.1 —

Πηγές μετεωρολογικών πληροφοριών

ΘΕΜΑ 5:   ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ NAV 1 —   ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Υποθέμα NAV 1.1 —

Χάρτες

ΘΕΜΑ NAV 2 —   ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

Υποθέμα NAV 2.1 —

Συστήματα πλοήγησης

Υποθέμα NAV 2.2 —

Σταθεροποιημένη προσέγγιση

Υποθέμα NAV 2.3 —

Ενόργανες αναχωρήσεις και αφίξεις

Υποθέμα NAV 2.4 —

Βοήθεια πλοήγησης

Υποθέμα NAV 2.5 —

Δορυφορικά συστήματα

Υποθέμα NAV 2.6 —

Εφαρμογές της πλοήγησης βάσει επιδόσεων

ΘΕΜΑ 6:   ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ ACFT 1 —   ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 1.1 —

Όργανα αεροσκάφους

ΘΕΜΑ ACFT 2 —   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υποθέμα ACFT 2.1 —

Απόρρευμα ανατάραξης

Υποθέμα ACFT 2.2 —

Εφαρμογή κατηγοριών προσέγγισης από τον ΔΟΠΑ

ΘΕΜΑ ACFT 3 —   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 3.1 —

Παράγοντες ανόδου

Υποθέμα ACFT 3.2 —

Παράγοντες πορείας

Υποθέμα ACFT 3.3 —

Παράγοντες καθόδου και αρχικής προσέγγισης

Υποθέμα ACFT 3.4 —

Παράγοντες τελικής προσέγγισης και προσγείωσης

Υποθέμα ACFT 3.5 —

Οικονομικοί παράγοντες

Υποθέμα ACFT 3.6 —

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

ΘΕΜΑ ACFT 4 —   ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 4.1 —

Δεδομένα επιδόσεων

ΘΕΜΑ 7:   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ HUM 1 —   ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 1.1 —

Γνωστικός παράγοντας

ΘΕΜΑ HUM 2 —   ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 2.1 —

Κόπωση

Υποθέμα HUM 2.2 —

Φυσική κατάσταση

ΘΕΜΑ HUM 3 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 3.1 —

Ομαδική διαχείριση πόρων

Υποθέμα HUM 3.2 —

Ομαδική εργασία και ρόλοι της ομάδας

Υποθέμα HUM 3.3 —

Υπεύθυνη συμπεριφορά

ΘΕΜΑ HUM 4 —   ΑΓΧΟΣ

Υποθέμα HUM 4.1 —

Άγχος

Υποθέμα HUM 4.2 —

Διαχείριση άγχους

ΘΕΜΑ HUM 5 —   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΦΑΛΜΑ

Υποθέμα HUM 5.1 —

Ανθρώπινο σφάλμα

Υποθέμα HUM 5.2 —

Παραβίαση των κανόνων

ΘΕΜΑ HUM 6 —   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποθέμα HUM 6.1 —

Επικοινωνία

Υποθέμα HUM 6.2 —

Συνεργασία εντός του ίδιου τομέα ευθύνης

Υποθέμα HUM 6.3 —

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων ευθύνης

Υποθέμα HUM 6.4 —

Συνεργασία ελεγκτή/πιλότου

ΘΕΜΑ 8:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ EQPS 1 —   ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα EQPS 1.1 —

Ραδιοεπικοινωνία

Υποθέμα EQPS 1.2 —

Λοιπή φωνητική επικοινωνία

ΘΕΜΑ EQPS 2 —   ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα EQPS 2.1 —

Δίκτυο σταθερών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών (AFTN)

Υποθέμα EQPS 2.2 —

Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων

ΘΕΜΑ EQPS 3 —   ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Υποθέμα EQPS 3.1 —

Λειτουργία και παρακολούθηση του εξοπλισμού

Υποθέμα EQPS 3.2 —

Οθόνες κατάστασης και συστήματα πληροφοριών

Υποθέμα EQPS 3.3 —

Συστήματα δεδομένων πτήσης

ΘΕΜΑ EQPS 4 —   ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υποθέμα EQPS 4.1 —

Νέες εξελίξεις

ΘΕΜΑ EQPS 5 —   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υποθέμα EQPS 5.1 —

Αντίδραση στους περιορισμούς

Υποθέμα EQPS 5.2 —

Υποβάθμιση εξοπλισμού επικοινωνίας

Υποθέμα EQPS 5.3 —

Υποβάθμιση εξοπλισμού πλοήγησης

ΘΕΜΑ 9:   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ PEN 1 —   ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

Υποθέμα PEN 1.1 —

Επίσκεψη μελέτης στη μονάδα ελέγχου περιοχής

ΘΕΜΑ PEN 2 —   ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Υποθέμα PEN 2.1 —

Συνεισφέροντες σε εξυπηρέτηση εναέριας κυκλοφορίας για πολιτικές πτητικές λειτουργίες

Υποθέμα PEN 2.2 —

Συνεισφέροντες σε εξυπηρέτηση εναέριας κυκλοφορίας για στρατιωτικές πτητικές λειτουργίες

ΘΕΜΑ PEN 3 —   ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Υποθέμα PEN 3.1 —

Παροχή υπηρεσιών και απαιτήσεις των χρηστών

ΘΕΜΑ PEN 4 —   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποθέμα PEN 4.1 —

Προστασία του περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 10:   ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ABES 1 —   ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ABES)

Υποθέμα ABES 1.1 —

Επισκόπηση ασυνήθων και έκτακτων καταστάσεων

ΘΕΜΑ ABES 2 —   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Υποθέμα ABES 2.1 —

Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας

Υποθέμα ABES 2.2 —

Αποφυγή διανοητικής υπερφόρτισης

Υποθέμα ABES 2.3 —

Συνεργασία αέρος/εδάφους

ΘΕΜΑ ABES 3 —   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υποθέμα ABES 3.1 —

Εφαρμογή διαδικασιών των ασυνήθων και έκτακτων καταστάσεων

Υποθέμα ABES 3.2 —

Βλάβη ασυρμάτου

Υποθέμα ABES 3.3 —

Παράνομη παρέμβαση και απειλή βομβιστικής ενέργειας στο αεροσκάφος

Υποθέμα ABES 3.4 —

Αεροσκάφος εκτός πορείας ή άγνωστο αεροσκάφος

Υποθέμα ABES 3.5 —

Εκτροπές

ΘΕΜΑ 11:   ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ AGA 1 —   ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Υποθέμα AGA 1.1 —

Ορισμοί

Υποθέμα AGA 1.2 —

Συντονισμός

ΘΕΜΑ AGA 2 —   ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Υποθέμα AGA 2.1 —

Περιοχή κίνησης

Υποθέμα AGA 2.2 —

Περιοχή ελιγμών

Υποθέμα AGA 2.3 —

Διάδρομοι

ΘΕΜΑ AGA 3 —   ΕΜΠΟΔΙΑ

Υποθέμα AGA 3.1 —

Εναέριος χώρος ελεύθερος εμποδίων γύρω από τα αεροδρόμια

ΘΕΜΑ AGA 4 —   ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Υποθέμα AGA 4.1 —

Τοποθεσία

Προσάρτημα 6 στο παράρτημα Ι

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ACP)

[Παραπομπή: Παράρτημα I — ΜΕΡΟΣ ATCO Τμήμα Δ, Ενότητα 2, ATCO.D.010 στοιχείο α) σημείο 2iv)]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ INTR 1 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποθέμα INTR 1.1 —

Εισαγωγή στο μάθημα

Υποθέμα INTR 1.2 —

Παράδοση μαθήματος

Υποθέμα INTR 1.3 —

Υλικό μελέτης και έγγραφα εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ INTR 2 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα INTR 2.1 —

Περιεχόμενο και οργάνωση μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.2 —

Φιλοσοφία του μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.3 —

Διαδικασία αξιολόγησης

ΘΕΜΑ 2:   ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ LAW 1 —   ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 1.1 —

Δικαιώματα και προϋποθέσεις

ΘΕΜΑ LAW 2 —   ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Υποθέμα LAW 2.1 —

Εκθέσεις

Υποθέμα LAW 2.2 —

Εναέριος χώρος

ΘΕΜΑ LAW 3 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 3.1 —

Διαδικασία ανατροφοδότησης

Υποθέμα LAW 3.2 —

Έρευνα ασφαλείας

ΘΕΜΑ 3:   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ ATM 1 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποθέμα ATM 1.1 —

Υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 1.2 —

Υπηρεσία πληροφοριών πτήσης (FIS)

Υποθέμα ATM 1.3 —

Υπηρεσία συνέγερσης (ALRS)

Υποθέμα ATM 1.4 —

Ικανότητα συστήματος εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 1.5 —

Διαχείριση του εναέριου χώρου (ASM)

ΘΕΜΑ ATM 2 —   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα ATM 2.1 —

Αποτελεσματική επικοινωνία

ΘΕΜ ATM 3 —   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα ATM 3.1 —

Άδειες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 3.2 —

Οδηγίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 4 —   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Υποθέμα ATM 4.1 —

Αναγκαιότητα συντονισμού

Υποθέμα ATM 4.2 —

Εργαλεία και μέθοδοι συντονισμού

Υποθέμα ATM 4.3 —

Διαδικασίες συντονισμού

ΘΕΜΑ ATM 5 —   ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Υποθέμα ATM 5.1 —

Υψομετρία

Υποθέμα ATM 5.2 —

Απόσταση γειτνίασης εδάφους

ΘΕΜΑ ATM 6 —   ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Υποθέμα ATM 6.1 —

Κάθετος διαχωρισμός

Υποθέμα ATM 6.2 —

Οριζόντιος διαχωρισμός

ΘΕΜΑ ATM 7 —   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ATM 7.1 —

Συστήματα αποφυγής εναέριας σύγκρουσης

ΘΕΜ ATM 8 —   ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Υποθέμα ATM 8.1 —

Διαχείριση δεδομένων

ΘΕΜΑ ATM 9 —   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ)

Υποθέμα ATM 9.1 —

Ακεραιότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος

Υποθέμα ATM 9.2 —

Επαλήθευση της επικαιρότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών

Υποθέμα ATM 9.3 —

Παράδοση-ανάληψη

ΘΕΜΑ ATM 10 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υποθέμα ATM 10.1 —

Ευθύνη και επεξεργασία πληροφοριών

Υποθέμα ATM 10.2 —

Έλεγχος περιοχής

Υποθέμα ATM 10.3 —

Διαδικασία διαχείρισης κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.4 —

Χειρισμός κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 11 —   ΑΝΑΜΟΝΗ

Υποθέμα ATM 11.1 —

Γενικές διαδικασίες αναμονής

Υποθέμα ATM 11.2 —

Αναμονή αεροσκάφους

ΘΕΜΑ 4:   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ MET 1 —   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Υποθέμα MET 1.1 —

Μετεωρολογικά φαινόμενα

ΘΕΜΑ MET 2 —   ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υποθέμα MET 2.1 —

Πηγές μετεωρολογικών πληροφοριών

ΘΕΜΑ 5:   ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ NAV 1 —   ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Υποθέμα NAV 1.1 —

Χάρτες

ΘΕΜΑ NAV 2 —   ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

Υποθέμα NAV 2.1 —

Συστήματα πλοήγησης

Υποθέμα NAV 2.2 —

Βοήθεια πλοήγησης

Υποθέμα NAV 2.3 —

Εφαρμογές της πλοήγησης βάσει επιδόσεων

ΘΕΜΑ 6:   ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ ACFT 1 —   ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 1.1 —

Όργανα αεροσκάφους

ΘΕΜΑ ACFT 2 —   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υποθέμα ACFT 2.1 —

Απόρρευμα ανατάραξης

ΘΕΜΑ ACFT 3 —   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 3.1 —

Παράγοντες ανόδου

Υποθέμα ACFT 3.2 —

Παράγοντες πορείας

Υποθέμα ACFT 3.3 —

Παράγοντες καθόδου

Υποθέμα ACFT 3.4 —

Οικονομικοί παράγοντες

Υποθέμα ACFT 3.5 —

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

ΘΕΜΑ ACFT 4 —   ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 4.1 —

Δεδομένα επιδόσεων

ΘΕΜΑ 7:   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ HUM 1 —   ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 1.1 —

Γνωστικός παράγοντας

ΘΕΜΑ HUM 2 —   ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 2.1 —

Κόπωση

Υποθέμα HUM 2.2 —

Φυσική κατάσταση

ΘΕΜΑ HUM 3 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 3.1 —

Ομαδική διαχείριση πόρων

Υποθέμα HUM 3.2 —

Ομαδική εργασία και ρόλοι της ομάδας

Υποθέμα HUM 3.3 —

Υπεύθυνη συμπεριφορά

ΘΕΜΑ HUM 4 —   ΑΓΧΟΣ

Υποθέμα HUM 4.1 —

Άγχος

Υποθέμα HUM 4.2 —

Διαχείριση άγχους

ΘΕΜΑ HUM 5 —   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΦΑΛΜΑ

Υποθέμα HUM 5.1 —

Ανθρώπινο σφάλμα

Υποθέμα HUM 5.2 —

Παραβίαση των κανόνων

ΘΕΜΑ HUM 6 —   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποθέμα HUM 6.1 —

Επικοινωνία

Υποθέμα HUM 6.2 —

Συνεργασία εντός του ίδιου τομέα ευθύνης

Υποθέμα HUM 6.3 —

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων ευθύνης

Υποθέμα HUM 6.4 —

Συνεργασία ελεγκτή/πιλότου

ΘΕΜΑ 8:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ EQPS 1 —   ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα EQPS 1.1 —

Ραδιοεπικοινωνία

Υποθέμα EQPS 1.2 —

Λοιπή φωνητική επικοινωνία

ΘΕΜΑ EQPS 2 —   ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα EQPS 2.1 —

Δίκτυο σταθερών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών (AFTN)

Υποθέμα EQPS 2.2 —

Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων

ΘΕΜΑ EQPS 3 —   ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Υποθέμα EQPS 3.1 —

Λειτουργία και παρακολούθηση του εξοπλισμού

Υποθέμα EQPS 3.2 —

Οθόνες κατάστασης και συστήματα πληροφοριών

Υποθέμα EQPS 3.3 —

Συστήματα δεδομένων πτήσης

ΘΕΜΑ EQPS 4 —   ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υποθέμα EQPS 4.1 —

Νέες εξελίξεις

ΘΕΜΑ EQPS 5 —   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υποθέμα EQPS 5.1 —

Αντίδραση στους περιορισμούς

Υποθέμα EQPS 5.2 —

Υποβάθμιση εξοπλισμού επικοινωνίας

Υποθέμα EQPS 5.3 —

Υποβάθμιση εξοπλισμού πλοήγησης

ΘΕΜΑ 9:   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ PEN 1 —   ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

Υποθέμα PEN 1.1 —

Επίσκεψη μελέτης στο κέντρο ελέγχου περιοχής

ΘΕΜΑ PEN 2 —   ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Υποθέμα PEN 2.1 —

Συνεισφέροντες σε επιχειρήσεις πολιτικής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα PEN 2.2 —

Συνεισφέροντες σε επιχειρήσεις στρατιωτικής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ PEN 3 —   ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Υποθέμα PEN 3.1 —

Παροχή υπηρεσιών και απαιτήσεις των χρηστών

ΘΕΜΑ PEN 4 —   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποθέμα PEN 4.1 —

Προστασία του περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 10:   ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ABES 1 —   ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ABES)

Υποθέμα ABES 1.1 —

Επισκόπηση ασυνήθων και έκτακτων καταστάσεων

ΘΕΜΑ ABES 2 —   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Υποθέμα ABES 2.1 —

Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας

Υποθέμα ABES 2.2 —

Αποφυγή διανοητικής υπερφόρτισης

Υποθέμα ABES 2.3 —

Συνεργασία αέρος/εδάφους

ΘΕΜΑ ABES 3 —   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υποθέμα ABES 3.1 —

Εφαρμογή διαδικασιών των ασυνήθων και έκτακτων καταστάσεων

Υποθέμα ABES 3.2 —

Βλάβη ασυρμάτου

Υποθέμα ABES 3.3 —

Έκνομη παρέμβαση και απειλή βομβιστικής ενέργειας στο αεροσκάφος

Υποθέμα ABES 3.4 —

Αεροσκάφος εκτός πορείας ή άγνωστο αεροσκάφος

Υποθέμα ABES 3.5 —

Εκτροπές

Προσάρτημα 7 στο παράρτημα Ι

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (APS)

[Παραπομπή: Παράρτημα I — ΜΕΡΟΣ ATCO Τμήμα Δ, Ενότητα 2, ATCO.D.010 στοιχείο α) σημείο 2v)]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 1:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ INTR 1 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποθέμα INTR 1.1 —

Εισαγωγή στο μάθημα

Υποθέμα INTR 1.2 —

Παράδοση μαθήματος

Υποθέμα INTR 1.3 —

Υλικό μελέτης και έγγραφα εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ INTR 2 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα INTR 2.1 —

Περιεχόμενο και οργάνωση μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.2 —

Φιλοσοφία του μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.3 —

Διαδικασία αξιολόγησης

ΘΕΜΑ 2:   ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ LAW 1 —   ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 1.1 —

Δικαιώματα και προϋποθέσεις

ΘΕΜΑ LAW 2 —   ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Υποθέμα LAW 2.1 —

Εκθέσεις

Υποθέμα LAW 2.2 —

Εναέριος χώρος

ΘΕΜΑ LAW 3 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 3.1 —

Διαδικασία ανατροφοδότησης

Υποθέμα LAW 3.2 —

Έρευνα ασφαλείας

ΘΕΜΑ 3:   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ ATM 1 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποθέμα ATM 1.1 —

Υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 1.2 —

Υπηρεσία πληροφοριών πτήσης (FIS)

Υποθέμα ATM 1.3 —

Υπηρεσία συνέγερσης (ALRS)

Υποθέμα ATM 1.4 —

Ικανότητα συστήματος εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 1.5 —

Διαχείριση του εναέριου χώρου (ASM)

ΘΕΜΑ ATM 2 —   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα ATM 2.1 —

Αποτελεσματική επικοινωνία

ΘΕΜ ATM 3 —   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΉΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα ATM 3.1 —

Εξουσιοδοτήσεις ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 3.2 —

Οδηγίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 4 —   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Υποθέμα ATM 4.1 —

Αναγκαιότητα συντονισμού

Υποθέμα ATM 4.2 —

Εργαλεία και μέθοδοι συντονισμού

Υποθέμα ATM 4.3 —

Διαδικασίες συντονισμού

ΘΕΜΑ ATM 5 —   ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Υποθέμα ATM 5.1 —

Υψομετρία

Υποθέμα ATM 5.2 —

Απόσταση γειτνίασης εδάφους

ΘΕΜΑ ATM 6 —   ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Υποθέμα ATM 6.1 —

Κάθετος διαχωρισμός

Υποθέμα ATM 6.2 —

Διαμήκης διαχωρισμός σε περιβάλλον επιτήρησης

Υποθέμα ATM 6.3 —

Ανάθεση διαχωρισμού

Υποθέμα ATM 6.4 —

Διαχωρισμός απορρεύματος ανατάραξης με βάση την απόσταση

Υποθέμα ATM 6.5 —

Διαχωρισμός βάσει των συστημάτων επιτήρησης της εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 7 —   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ATM 7.1 —

Συστήματα αποφυγής εναέριας σύγκρουσης

Υποθέμα ATM 7.2 —

Δίχτυα προστασίας επί του εδάφους

ΘΕΜΑ ATM 8 —   ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Υποθέμα ATM 8.1 —

Διαχείριση δεδομένων

ΘΕΜΑ ATM 9 —   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ)

Υποθέμα ATM 9.1 —

Ακεραιότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος

Υποθέμα ATM 9.2 —

Επαλήθευση της επικαιρότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών

Υποθέμα ATM 9.3 —

Παράδοση-ανάληψη

ΘΕΜΑ ATM 10 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υποθέμα ATM 10.1 —

Ευθύνη και επεξεργασία πληροφοριών

Υποθέμα ATM 10.2 —

Υπηρεσία επιτήρησης της εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.3 —

Διαδικασία διαχείρισης της κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.4 —

Χειρισμός κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.5 —

Υπηρεσία ελέγχου με υποστήριξη προηγμένου συστήματος

ΘΕΜΑ ATM 11 —   ΑΝΑΜΟΝΗ

Υποθέμα ATM 11.1 —

Γενικές διαδικασίες αναμονής

Υποθέμα ATM 11.2 —

Προσέγγιση αεροσκάφους

Υποθέμα ATM 11.3 —

Αναμονή σε περιβάλλον επιτήρησης

ΘΕΜΑ ATM 12 —   ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Υποθέμα ATM 12.1 —

Καθιέρωση ταυτοποίησης

Υποθέμα ATM 12.2 —

Διατήρηση ταυτοποίησης

Υποθέμα ATM 12.3 —

Απώλεια ταυτότητας

Υποθέμα ATM 12.4 —

Πληροφορίες θέσης

Υποθέμα ATM 12.5 —

Μεταφορά ταυτότητας

ΘΕΜΑ 4:   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ MET 1 —   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Υποθέμα MET 1.1 —

Μετεωρολογικά φαινόμενα

ΘΕΜΑ MET 2 —   ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υποθέμα MET 2.1 —

Πηγές μετεωρολογικών πληροφοριών

ΘΕΜΑ 5:   ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ NAV 1 —   ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Υποθέμα NAV 1.1 —

Χάρτες

ΘΕΜΑ NAV 2 —   ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

Υποθέμα NAV 2.1 —

Συστήματα πλοήγησης

Υποθέμα NAV 2.2 —

Σταθεροποιημένη προσέγγιση

Υποθέμα NAV 2.3 —

Ενόργανες αναχωρήσεις και αφίξεις

Υποθέμα NAV 2.4 —

Βοήθεια πλοήγησης

Υποθέμα NAV 2.5 —

Δορυφορικά συστήματα

Υποθέμα NAV 2.6 —

Εφαρμογές της πλοήγησης βάσει επιδόσεων

ΘΕΜΑ 6:   ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ ACFT 1 —   ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 1.1 —

Όργανα αεροσκάφους

ΘΕΜΑ ACFT 2 —   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υποθέμα ACFT 2.1 —

Απόρρευμα ανατάραξης

Υποθέμα ACFT 2.2 —

Εφαρμογή κατηγοριών προσέγγισης από τον ΔΟΠΑ

ΘΕΜΑ ACFT 3 —   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 3.1 —

Παράγοντες ανόδου

Υποθέμα ACFT 3.2 —

Παράγοντες πορείας

Υποθέμα ACFT 3.3 —

Παράγοντες καθόδου και αρχικής προσέγγισης

Υποθέμα ACFT 3.4 —

Παράγοντες τελικής προσέγγισης και προσγείωσης

Υποθέμα ACFT 3.5 —

Οικονομικοί παράγοντες

Υποθέμα ACFT 3.6 —

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

ΘΕΜΑ ACFT 4 —   ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 4.1 —

Δεδομένα επιδόσεων

ΘΕΜΑ 7:   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ HUM 1 —   ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 1.1 —

Γνωστικός παράγοντας

ΘΕΜΑ HUM 2 —   ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 2.1 —

Κόπωση

Υποθέμα HUM 2.2 —

Φυσική κατάσταση

ΘΕΜΑ HUM 3 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Υποθέμα HUM 3.1 —

Ομαδική διαχείριση πόρων

Υποθέμα HUM 3.2 —

Ομαδική εργασία και ρόλοι της ομάδας

Υποθέμα HUM 3.3 —

Υπεύθυνη συμπεριφορά

ΘΕΜΑ HUM 4 —   ΑΓΧΟΣ

Υποθέμα HUM 4.1 —

Άγχος

Υποθέμα HUM 4.2 —

Διαχείριση άγχους

ΘΕΜΑ HUM 5 —   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΦΑΛΜΑ

Υποθέμα HUM 5.1 —

Ανθρώπινο σφάλμα

Υποθέμα HUM 5.2 —

Παραβίαση των κανόνων

ΘΕΜΑ HUM 6 —   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποθέμα HUM 6.1 —

Επικοινωνία

Υποθέμα HUM 6.2 —

Συνεργασία εντός του ίδιου τομέα ευθύνης

Υποθέμα HUM 6.3 —

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων ευθύνης

Υποθέμα HUM 6.4 —

Συνεργασία ελεγκτή/πιλότου

ΘΕΜΑ 8:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ EQPS 1 —   ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα EQPS 1.1 —

Ραδιοεπικοινωνία

Υποθέμα EQPS 1.2 —

Λοιπή φωνητική επικοινωνία

ΘΕΜΑ EQPS 2 —   ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα EQPS 2.1 —

Δίκτυο σταθερών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών (AFTN)

Υποθέμα EQPS 2.2 —

Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων

ΘΕΜΑ EQPS 3 —   ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Υποθέμα EQPS 3.1 —

Λειτουργία και παρακολούθηση του εξοπλισμού

Υποθέμα EQPS 3.2 —

Οθόνες κατάστασης και συστήματα πληροφοριών

Υποθέμα EQPS 3.3 —

Συστήματα δεδομένων πτήσης

Υποθέμα EQPS 3.4 —

Χρήση συστήματος επιτήρησης της εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα EQPS 3.5 —

Προηγμένα συστήματα

ΘΕΜΑ EQPS 4 —   ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υποθέμα EQPS 4.1 —

Νέες εξελίξεις

ΘΕΜΑ EQPS 5 —   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υποθέμα EQPS 5.1 —

Αντίδραση στους περιορισμούς

Υποθέμα EQPS 5.2 —

Υποβάθμιση εξοπλισμού επικοινωνίας

Υποθέμα EQPS 5.3 —

Υποβάθμιση εξοπλισμού πλοήγησης

Υποθέμα EQPS 5.4 —

Υποβάθμιση εξοπλισμού επιτήρησης

Υποθέμα EQPS 5.5 —

Υποβάθμιση συστήματος επεξεργασίας του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ 9:   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ PEN 1 —   ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

Υποθέμα PEN 1.1 —

Επίσκεψη μελέτης στη μονάδα ελέγχου περιοχής

ΘΕΜΑ PEN 2 —   ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Υποθέμα PEN 2.1 —

Συνεισφέροντες σε επιχειρήσεις πολιτικής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα PEN 2.2 —

Συνεισφέροντες σε επιχειρήσεις στρατιωτικής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ PEN 3 —   ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Υποθέμα PEN 3.1 —

Παροχή υπηρεσιών και απαιτήσεις των χρηστών

ΘΕΜΑ PEN 4 —   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποθέμα PEN 4.1 —

Προστασία του περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 10:   ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ABES 1 —   ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ABES)

Υποθέμα ABES 1.1 —

Επισκόπηση ασυνήθων και έκτακτων καταστάσεων

ΘΕΜΑ ABES 2 —   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Υποθέμα ABES 2.1 —

Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας

Υποθέμα ABES 2.2 —

Αποφυγή διανοητικής υπερφόρτισης

Υποθέμα ABES 2.3 —

Συνεργασία αέρος/εδάφους

ΘΕΜΑ ABES 3 —   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υποθέμα ABES 3.1 —

Εφαρμογή διαδικασιών για ασυνήθεις και έκτακτες καταστάσεις

Υποθέμα ABES 3.2 —

Βλάβη ασυρμάτου

Υποθέμα ABES 3.3 —

Έκνομη παρέμβαση και απειλή βομβιστικής ενέργειας στο αεροσκάφος

Υποθέμα ABES 3.4 —

Αεροσκάφος εκτός πορείας ή άγνωστο αεροσκάφος

Υποθέμα ABES 3.5 —

Εκτροπές

Υποθέμα ABES 3.6 —

Βλάβη πομποδέκτη

ΘΕΜΑ 11:   ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ AGA 1 —   ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Υποθέμα AGA 1.1 —

Ορισμοί

Υποθέμα AGA 1.2 —

Συντονισμός

ΘΕΜΑ AGA 2 —   ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Υποθέμα AGA 2.1 —

Περιοχή κίνησης

Υποθέμα AGA 2.2 —

Περιοχή ελιγμών

Υποθέμα AGA 2.3 —

Διάδρομοι

ΘΕΜΑ AGA 3 —   ΕΜΠΟΔΙΑ

Υποθέμα AGA 3.1 —

Εναέριος χώρος ελεύθερος από εμπόδια γύρω από τα αεροδρόμια

ΘΕΜΑ AGA 4 —   ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Υποθέμα AGA 4.1 —

Τοποθεσία

Προσάρτημα 8 στο παράρτημα Ι

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (ACS)

[Παραπομπή: Παράρτημα I — ΜΕΡΟΣ ATCO Τμήμα Δ, Ενότητα 2, ATCO.D.010 στοιχείο α) σημείο 2vi)]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ 2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ 3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 5:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ 6:

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ 7:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΘΕΜΑ 8:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 9:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ 10:

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑ INTR 1 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποθέμα INTR 1.1 —

Εισαγωγή στο μάθημα

Υποθέμα INTR 1.2 —

Παράδοση μαθήματος

Υποθέμα INTR 1.3 —

Υλικό μελέτης και έγγραφα εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ INTR 2 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα INTR 2.1 —

Περιεχόμενο και οργάνωση μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.2 —

Φιλοσοφία του μαθήματος

Υποθέμα INTR 2.3 —

Διαδικασία αξιολόγησης

ΘΕΜΑ 2:   ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ LAW 1 —   ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 1.1 —

Δικαιώματα και προϋποθέσεις

ΘΕΜΑ LAW 2 —   ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Υποθέμα LAW 2.1 —

Εκθέσεις

Υποθέμα LAW 2.2 —

Εναέριος χώρος

ΘΕΜΑ LAW 3 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα LAW 3.1 —

Διαδικασία ανατροφοδότησης

Υποθέμα LAW 3.2 —

Έρευνα ασφαλείας

ΘΕΜΑ 3:   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ ATM 1 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποθέμα ATM 1.1 —

Υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 1.2 —

Υπηρεσία πληροφοριών πτήσης (FIS)

Υποθέμα ATM 1.3 —

Υπηρεσία συνέγερσης (ALRS)

Υποθέμα ATM 1.4 —

Ικανότητα συστήματος εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 1.5 —

Διαχείριση του εναέριου χώρου (ASM)

ΘΕΜΑ ATM 2 —   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποθέμα ATM 2.1 —

Αποτελεσματική επικοινωνία

ΘΕΜΑ ATM 3 —   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποθέμα ATM 3.1 —

Εξουσιοδοτήσεις ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 3.2 —

Οδηγίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 4 —   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Υποθέμα ATM 4.1 —

Αναγκαιότητα συντονισμού

Υποθέμα ATM 4.2 —

Εργαλεία και μέθοδοι συντονισμού

Υποθέμα ATM 4.3 —

Διαδικασίες συντονισμού

ΘΕΜΑ ATM 5 —   ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Υποθέμα ATM 5.1 —

Υψομετρία

Υποθέμα ATM 5.2 —

Απόσταση γειτνίασης εδάφους

ΘΕΜΑ ATM 6 —   ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Υποθέμα ATM 6.1 —

Κάθετος διαχωρισμός

Υποθέμα ATM 6.2 —

Διαμήκης διαχωρισμός σε περιβάλλον επιτήρησης

Υποθέμα ATM 6.3 —

Διαχωρισμός απορρεύματος ανατάραξης με βάση την απόσταση

Υποθέμα ATM 6.4 —

Διαχωρισμός βάσει των συστημάτων επιτήρησης της εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ ATM 7 —   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ATM 7.1 —

Συστήματα αποφυγής εναέριας σύγκρουσης

Υποθέμα ATM 7.2 —

Δίχτυα προστασίας επί του εδάφους

ΘΕΜΑ ATM 8 —   ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Υποθέμα ATM 8.1 —

Διαχείριση δεδομένων

ΘΕΜΑ ATM 9 —   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ)

Υποθέμα ATM 9.1 —

Ακεραιότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος

Υποθέμα ATM 9.2 —

Επαλήθευση της επικαιρότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών

Υποθέμα ATM 9.3 —

Παράδοση-ανάληψη

ΘΕΜΑ ATM 10 —   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υποθέμα ATM 10.1 —

Ευθύνη και επεξεργασία πληροφοριών

Υποθέμα ATM 10.2 —

Υπηρεσία επιτήρησης της εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.3 —

Διαδικασία διαχείρισης κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.4 —

Χειρισμός κυκλοφορίας

Υποθέμα ATM 10.5 —

Υπηρεσία ελέγχου με υποστήριξη προηγμένου συστήματος

ΘΕΜΑ ATM 11 —   ΑΝΑΜΟΝΗ

Υποθέμα ATM 11.1 —

Γενικές διαδικασίες αναμονής

Υποθέμα ATM 11.2 —

Αναμονή αεροσκάφους

Υποθέμα ATM 11.3 —

Αναμονή σε περιβάλλον επιτήρησης

ΘΕΜΑ ATM 12 —   ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Υποθέμα ATM 12.1 —

Καθιέρωση ταυτοποίησης

Υποθέμα ATM 12.2 —

Διατήρηση ταυτοποίησης

Υποθέμα ATM 12.3 —

Απώλεια ταυτότητας

Υποθέμα ATM 12.4 —

Πληροφορίες θέσης

Υποθέμα ATM 12.5 —

Μεταφορά ταυτότητας

ΘΕΜΑ 4:   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ MET 1 —   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Υποθέμα MET 1.1 —

Μετεωρολογικά φαινόμενα

ΘΕΜΑ MET 2 —   ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υποθέμα MET 2.1 —

Πηγές μετεωρολογικών πληροφοριών

ΘΕΜΑ 5:   ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ NAV 1 —   ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Υποθέμα NAV 1.1 —

Χάρτες

ΘΕΜΑ NAV 2 —   ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

Υποθέμα NAV 2.1 —

Συστήματα πλοήγησης

Υποθέμα NAV 2.2 —

Βοήθεια πλοήγησης

Υποθέμα NAV 2.3 —

Εφαρμογές της πλοήγησης βάσει επιδόσεων

ΘΕΜΑ 6:   ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΑ ACFT 1 —   ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Υποθέμα ACFT 1.1 —

Όργανα αεροσκάφους

ΘΕΜΑ ACFT 2 —   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υποθέμα ACFT 2.1 —

Απόρρευμα ανατάραξης

ΘΕΜΑ ACFT 3 —