13.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 68/9


ΟΔΗΓΊΑ (EE) 2015/413 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2015

για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών. Η Ένωση ακολουθεί πολιτική βελτίωσης της οδικής ασφάλειας με στόχο να μειωθούν οι θάνατοι, οι τραυματισμοί και οι υλικές ζημίες. Σημαντικό στοιχείο της πολιτικής αυτής είναι η συνεπής επιβολή κυρώσεων για τροχαίες παραβάσεις που διαπράττονται στην Ένωση, οι οποίες διακυβεύουν σημαντικά την οδική ασφάλεια.

(2)

Ωστόσο, λόγω έλλειψης κατάλληλων διαδικασιών και παρά τις δυνατότητες που παρέχονται με βάση την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου (3) και την απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου (4) («αποφάσεις Prüm»), συχνά δεν επιβάλλονται κυρώσεις υπό μορφή προστίμου για ορισμένες τροχαίες παραβάσεις, εάν αυτές διαπράττονται με όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παράβαση. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλίσει ότι, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να εξασφαλίζεται αποτελεσματική διερεύνηση των τροχαίων παραβάσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια.

(3)

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με ημερομηνία 20 Ιουλίου 2010, με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020», τόνισε ότι η ικανότητα επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία των απαιτούμενων συνθηκών για σημαντική μείωση του αριθμού νεκρών και τραυματιών. Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 2ας Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την οδική ασφάλεια, ζήτησε να εξεταστεί εάν χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω η επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από τα κράτη μέλη και, εάν κριθεί σκόπιμο, σε επίπεδο Ένωσης. Κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες εναρμόνισης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας σε ενωσιακό επίπεδο, εφόσον κριθεί σκόπιμο, και θέσπισης περαιτέρω μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επιβολής του νόμου για τροχαίες παραβάσεις, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

(4)

Στις 19 Μαρτίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας, με βάση το άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πλέον άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)). Η οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) εκδόθηκε, πάντως, βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. Με την απόφαση της 6ης Μαΐου 2014 στην υπόθεση C-43/12 (6), το Δικαστήριο ακύρωσε την οδηγία 2011/82/ΕΕ με το σκεπτικό ότι δεν μπορούσε να εκδοθεί εγκύρως βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. Η απόφαση διατήρησε τα αποτελέσματα της οδηγίας 2011/82/ΕΕ μέχρι την έναρξη ισχύος εντός εύλογης προθεσμίας — η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης — νέας οδηγίας με βάση το άρθρο 91 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εκδοθεί νέα οδηγία βάσει του εν λόγω άρθρου.

(5)

Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω σύγκλιση των μέτρων ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών και η Επιτροπή θα πρέπει εν προκειμένω να εξετάσει εάν είναι αναγκαία η εκπόνηση κοινών προτύπων για τον αυτόματο εξοπλισμό ελέγχου της οδικής ασφάλειας.

(6)

Απαιτείται καλύτερη ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη και όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως με τη λήψη κατάλληλων μέτρων που θα εγγυώνται επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τις συνέπειες της μη τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας στις μετακινήσεις τους σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος ταξινόμησης.

(7)

Προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια σε όλη την Ένωση και να εξασφαλισθεί ίση μεταχείριση των οδηγών, δηλαδή ασχέτως αν οι παραβάτες είναι μόνιμοι κάτοικοι ή όχι, θα πρέπει να διευκολυνθεί η επιβολή του νόμου ανεξαρτήτως του κράτους μέλους ταξινόμησης του οχήματος. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί σύστημα διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για ορισμένες συγκεκριμένες τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια, ανεξαρτήτως του διοικητικού ή ποινικού τους χαρακτήρα δυνάμει της νομοθεσίας του οικείου κράτους μέλους, το οποίο θα παρέχει στο κράτος μέλος της παράβασης πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΔΑΚΟ) του κράτους μέλους ταξινόμησης.

(8)

Η αποτελεσματικότερη διασυνοριακή ανταλλαγή ΔΑΚΟ, η οποία θα πρέπει να διευκολύνει την ταυτοποίηση προσώπων για τα οποία υπάρχει υπόνοια διάπραξης τροχαίων παραβάσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια, ενδέχεται να δράσει πιο αποτρεπτικά και να οδηγήσει σε πιο προσεκτική συμπεριφορά του οδηγού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος της παράβασης, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί ή θάνατοι λόγω τροχαίου ατυχήματος.

(9)

Οι σχετικές με την οδική ασφάλεια τροχαίες παραβάσεις που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεν αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα στα κράτη μέλη. Σε ορισμένα κράτη μέλη χαρακτηρίζονται «διοικητικές» δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, ενώ σε άλλα «ποινικές». Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού των παραβάσεων αυτών δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

(10)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν δικαίωμα αμοιβαίας πρόσβασης στα ΔΑΚΟ, ώστε να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να επιταχυνθούν οι ισχύουσες διαδικασίες. Για τον σκοπό αυτό, οι διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαθεσιμότητα της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων που προβλέπονται στις αποφάσεις Prüm θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στην παρούσα οδηγία, στον βαθμό του δυνατού.

(11)

Η απόφαση 2008/616/ΔΕΥ προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας για υπάρχουσες εφαρμογές λογισμικού και τις συναφείς τεχνικές απαιτήσεις για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων. Με την επιφύλαξη της γενικής εφαρμοσιμότητας της εν λόγω απόφασης, τα εν λόγω χαρακτηριστικά ασφάλειας και οι τεχνικές απαιτήσεις θα πρέπει, για λόγους κανονιστικής και πρακτικής αποτελεσματικότητας, να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(12)

Οι υπάρχουσες λογισμικές εφαρμογές θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση ανταλλαγής δεδομένων δυνάμει της παρούσας οδηγίας και συγχρόνως να διευκολύνουν την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Οι εφαρμογές αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ταχεία, ασφαλή και εμπιστευτική ανταλλαγή συγκεκριμένων ΔΑΚΟ μεταξύ κρατών μελών. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η λογισμική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (Eucaris), η οποία είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη δυνάμει των αποφάσεων Prüm όσον αφορά ΔΑΚΟ. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει και να υποβάλει έκθεση για τη λειτουργία των λογισμικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(13)

Το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω λογισμικών εφαρμογών θα πρέπει να περιορισθεί στις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής στα κράτη μέλη. Οι διαδικασίες και οι αυτόματες επεξεργασίες στις οποίες πρόκειται να υποβάλλονται οι πληροφορίες είναι εκτός του πεδίου κάλυψης αυτών των εφαρμογών.

(14)

Η στρατηγική διαχείρισης των πληροφοριών για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ στοχεύει στην εξεύρεση των απλούστερων, πλέον εύκολα ανιχνεύσιμων και οικονομικά αποδοτικότερων λύσεων για την ανταλλαγή δεδομένων.

(15)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να έρχονται σε επαφή με τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του οχήματος ή ειδάλλως με τον ταυτοποιημένο ύποπτο τροχαίας παράβασης σχετικής με την οδική ασφάλεια, ώστε να ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο για τις εφαρμοστέες διαδικασίες και τις νομικές συνέπειες με βάση το δίκαιο του κράτους μέλους της παράβασης. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα αποστολής των πληροφοριών σχετικά με τις τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια στη γλώσσα των εγγράφων ταξινόμησης του οχήματος ή στη γλώσσα που είναι πιθανότερο να κατανοεί ο ενδιαφερόμενος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω πρόσωπο καταλαβαίνει σαφώς τις πληροφορίες που του κοινοποιούνται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες για να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες περιέρχονται μόνον στον ενδιαφερόμενο και όχι σε τρίτο. Προς αυτόν τον σκοπό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν λεπτομερείς ρυθμίσεις παρεμφερείς με εκείνες που έχουν θεσπισθεί για την παρακολούθηση τέτοιων παραβάσεων και που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέσα όπως η συστημένη επιστολή, κατά περίπτωση. Αυτό θα επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να απαντά καταλλήλως στην ενημερωτική επιστολή, ιδίως ζητώντας περισσότερες πληροφορίες, πληρώνοντας το πρόστιμο ή ασκώντας τα δικαιώματα υπεράσπισής του, ιδιαίτερα σε περίπτωση εσφαλμένης ταυτοποίησης. Άλλες διαδικασίες καλύπτονται από ισχύουσες νομικές πράξεις, καθώς και πράξεις περί αμοιβαίας συνδρομής ή αμοιβαίας αναγνώρισης, όπως η απόφαση-πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου (7).

(16)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν ισοδύναμη μετάφραση της ενημερωτικής επιστολής που αποστέλλεται από το κράτος μέλος της παράβασης, όπως προβλέπει η οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

(17)

Προκειμένου να ακολουθήσουν πολιτική οδικής ασφάλειας που στόχο θα έχει να παρέχεται υψηλό επίπεδο προστασίας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου της Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν εντός της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν δράση, με την επιφύλαξη αυστηρότερων πολιτικών και νόμων, ώστε να διασφαλισθεί μεγαλύτερη σύγκλιση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και της επιβολής τους μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της έκθεσής της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εξετάσει εάν χρειάζεται να καταρτισθούν κοινά πρότυπα, ώστε να καθιερωθούν συγκρίσιμες μέθοδοι, πρακτικές και ελάχιστα πρότυπα σε ενωσιακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή συνεργασία και τις ισχύουσες συμφωνίες στον τομέα της οδικής ασφάλειας και ιδίως τη σύμβαση της Βιέννης, της 8ης Νοεμβρίου 1968, για την οδική κυκλοφορία.

(18)

Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την αναγκαιότητα κοινών κριτηρίων για τις διαδικασίες παρακολούθησης από τα κράτη μέλη σε περίπτωση μη πληρωμής χρηματικής ποινής, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες στα κράτη μέλη. Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει θέματα όπως οι διαδικασίες μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών για τη διαβίβαση της τελεσίδικης απόφασης για την επιβολής κύρωσης και/ή χρηματικής ποινής, καθώς και την αναγνώριση και την εκτέλεση της τελεσίδικης απόφασης.

(19)

Κατά την προετοιμασία της επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλευθεί με όλους τους ενδιαφερομένους, όπως οι αρχές και τα αρμόδια όργανα οδικής ασφαλείας και επιβολής του νόμου, οι ενώσεις θυμάτων και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

(20)

Η στενότερη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου θα πρέπει να συμβαδίζει με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως με το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα διασφαλισθούν με ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων. Στις εν λόγω ρυθμίσεις θα πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη η ειδική φύση της διασυνοριακής ηλεκτρονικής πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων. Οι λογισμικές εφαρμογές που πρόκειται να δημιουργηθούν είναι ανάγκη να παρέχουν δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών υπό ασφαλείς συνθήκες και να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται βάσει της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν αυτών της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις όσον αφορά τους όρους χρήσης και προσωρινής αποθήκευσης των δεδομένων.

(21)

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία είναι κατάλληλη για την επίτευξη των θεμιτών στόχων που επιδιώκονται από την παρούσα οδηγία στον τομέα της οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου της Ένωσης με διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια και, ως εκ τούτου, της επιβολής κυρώσεων και δεν υπερβαίνει το κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(22)

Τα δεδομένα ταυτοποίησης παραβάτη είναι προσωπικού χαρακτήρα. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) θα πρέπει να ισχύει για τις δραστηριότητες επεξεργασίας που διεξάγονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Με την επιφύλαξη των διαδικαστικών απαιτήσεων για την υποβολή προσφυγών και τις διαδικασίες ένδικης προστασίας στο οικείο κράτος μέλος, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά, κατά την κοινοποίηση της παράβασης, για το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τη μέγιστη νόμιμη περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει επίσης να έχει το δικαίωμα να επιτύχει άμεση διόρθωση τυχόν εσφαλμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άμεση διαγραφή δεδομένων που ενδεχομένως καταχωρίστηκαν παράνομα.

(23)

Στο πλαίσιο των αποφάσεων Prüm, η διαδικασία των ΔΑΚΟ που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στις ειδικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που προβλέπονται στην απόφαση 2008/615/ΔΕΥ. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις ειδικές αυτές διατάξεις στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υπόκεινται επίσης σε επεξεργασία για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με όλες τις παραβάσεις που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία γίνεται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(24)

Τρίτες χώρες θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν στην ανταλλαγή δεδομένων σχετικών με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, υπό τον όρο ότι έχουν συνάψει συμφωνία με την Ένωση προς τον σκοπό αυτό. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων.

(25)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα υπεράσπισης.

(26)

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών μέσω διαλειτουργικών μέσων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τη συνεκτίμηση των σχετικών αλλαγών στις αποφάσεις Prüm ή εφόσον απαιτείται από τις νομικές πράξεις της Ένωσης που αφορούν άμεσα την ενημέρωση του παραρτήματος I. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να συνεχίσει τη συνήθη πρακτική της και να διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμη και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(27)

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας προκειμένου να προσδιοριστούν περαιτέρω αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας, η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει επίσης να συνεργασθούν, κατά περίπτωση, με την Επιτροπή στο έργο αυτό, ώστε να εξασφαλισθεί έγκαιρη και πλήρης υποβολή εκθέσεων σχετικά με το εν λόγω θέμα.

(28)

Επειδή ο στόχος της παρούσας οδηγίας, συγκεκριμένα η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου της Ένωσης, με διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια, όταν διαπράττονται με όχημα που έχει αριθμό κυκλοφορίας άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παράβαση, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να εκδώσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(29)

Δεδομένου ότι η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπόκειντο στην οδηγία 2011/82/ΕΕ και επομένως δεν την έχουν μεταφέρει, είναι σκόπιμο να δοθεί επαρκής συμπληρωματικός χρόνος στα εν λόγω κράτη μέλη να το πράξουν.

(30)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) και εξέδωσε γνωμοδότηση στις 3 Οκτωβρίου 2014,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχος

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου της Ένωσης με διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια και, συνεπώς, διευκολύνοντας την επιβολή κυρώσεων, όταν οι εν λόγω παραβάσεις διαπράττονται με όχημα που έχει αριθμό κυκλοφορίας κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παράβαση.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις κάτωθι τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια:

α)

υπερβολική ταχύτητα,

β)

μη χρήση της ζώνης ασφαλείας,

γ)

παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη,

δ)

οδήγηση σε κατάσταση μέθης,

ε)

οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών,

στ)

μη χρήση προστατευτικού κράνους,

ζ)

χρήση απαγορευμένης λωρίδας,

η)

παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

α)   «όχημα»: κάθε μηχανοκίνητο όχημα, συμπεριλαμβανομένων των μοτοσικλετών, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για την οδική μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων,

β)   «κράτος μέλος της παράβασης»: το κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παράβαση,

γ)   «κράτος μέλος ταξινόμησης»: το κράτος μέλος που εξέδωσε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση,

δ)   «υπερβολική ταχύτητα»: η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας που ισχύουν στο κράτος μέλος παράβασης για τη σχετική οδό ή για τον τύπο του σχετικού οχήματος,

ε)   «μη χρήση της ζώνης ασφαλείας»: μη συμμόρφωση με την απαίτηση χρήσης της ζώνης ασφαλείας ή χρήσης συστήματος συγκράτησης παιδιών, σύμφωνα με την οδηγία 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου (11) και το δίκαιο του κράτους μέλους της παράβασης,

στ)   «παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη»: η διέλευση οχήματος με κόκκινο ή η παραβίαση άλλου σχετικού σήματος στοπ, όπως ορίζεται στο δίκαιο του κράτους μέλους της παράβασης,

ζ)   «οδήγηση σε κατάσταση μέθης»: η οδήγηση κατόπιν κατανάλωσης οινοπνεύματος, όπως ορίζεται στο δίκαιο του κράτους μέλους της παράβασης,

η)   «οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών»: η οδήγηση κατόπιν χρήσης ναρκωτικών ή άλλων ουσιών που προκαλούν παρόμοιο αποτέλεσμα, όπως ορίζεται στο δίκαιο του κράτους μέλους της παράβασης,

θ)   «μη χρήση προστατευτικού κράνους»: μη χρήση προστατευτικού κράτους, όπως ορίζεται στο δίκαιο του κράτους μέλους της παράβασης,

ι)   «χρήση απαγορευμένης λωρίδας»: η παράνομη χρήση τμήματος της οδού, όπως η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, η λωρίδα δημόσιων μεταφορών ή λωρίδα που έχει κλείσει προσωρινά λόγω κυκλοφοριακού φόρτου ή οδικών έργων, όπως ορίζεται στο δίκαιο του κράτους μέλους της παράβασης,

ια)   «παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση»: η παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση, όπως ορίζεται στο δίκαιο του κράτους μέλους της παράβασης,

ιβ)   «εθνικό σημείο επαφής»: η αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί για την ανταλλαγή ΔΑΚΟ,

ιγ)   «αυτόματη αναζήτηση»: διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης για την εξέταση βάσεων δεδομένων ενός, περισσότερων ή όλων των κρατών μελών ή των συμμετεχουσών χωρών,

ιδ)   «κάτοχος του οχήματος»: το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει ταξινομηθεί το όχημα, όπως ορίζεται στο δίκαιο του κράτους μέλους ταξινόμησης.

Άρθρο 4

Διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών

1.   Για τη διερεύνηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 τροχαίων παραβάσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την πρόσβαση των εθνικών σημείων επαφής άλλων κρατών μελών, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, στα εξής εθνικά δεδομένα σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, με την αρμοδιότητα να διεξάγουν αυτόματες έρευνες όσον αφορά:

α)

δεδομένα που αφορούν οχήματα και

β)

δεδομένα που αφορούν ιδιοκτήτες ή κατόχους οχημάτων.

Τα στοιχεία δεδομένων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) τα οποία είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή έρευνας είναι σύμφωνα με το παράρτημα I.

2.   Για την ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα εθνικό σημείο επαφής. Οι αρμοδιότητες των εθνικών σημείων επαφής διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο του οικείου κράτους μέλους.

3.   Κατά τη διεξαγωγή έρευνας υπό μορφή εξερχόμενης αιτήσεως, το εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους της παράβασης χρησιμοποιεί πλήρη αριθμό ταξινόμησης.

Οι εν λόγω έρευνες διεξάγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, εκτός από το σημείο 1 του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, για το οποίο εφαρμόζεται το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.

Το κράτος μέλος της παράβασης χρησιμοποιεί, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, τα δεδομένα που έλαβε για να εξακριβώσει το άτομο που ευθύνεται προσωπικά για τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μέσα χωρίς ανταλλαγή δεδομένων από άλλες βάσεις δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ανταλλαγή αυτή διεξάγεται με οικονομικά αποδοτικό και ασφαλή τρόπο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ασφάλεια και προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων, με την κατά το δυνατόν χρήση υφιστάμενων λογισμικών εφαρμογών, όπως η προβλεπόμενη στο άρθρο 15 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, καθώς και τροποποιημένων μορφών των εν λόγω λογισμικών εφαρμογών, σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας και με τα σημεία 2 και 3 του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ. Οι τροποποιημένες μορφές των λογισμικών εφαρμογών εξασφαλίζουν επιγραμμική ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ανταλλαγή παρτίδων δεδομένων, η δεύτερη από τις οποίες επιτρέπει την ανταλλαγή πολλαπλών αιτήσεων ή απαντήσεων με ένα μόνο μήνυμα.

5.   Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει το δικό του κόστος που προκύπτει από τη διαχείριση, τη χρήση και τη συντήρηση των λογισμικών εφαρμογών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Άρθρο 5

Ενημερωτική επιστολή για τροχαία παράβαση σχετική με την οδική ασφάλεια

1.   Το κράτος μέλος της παράβασης αποφασίζει εάν θα κινήσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 τροχαίων παραβάσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος της παράβασης αποφασίσει να κινήσει τέτοιες διαδικασίες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει, σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο, τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του οχήματος ή τον καθ' οποιονδήποτε τρόπο ταυτοποιημένο ύποπτο της παράβασης.

Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει, όπως ορίζεται από το οικείο εθνικό δίκαιο, τις έννομες συνέπειες της παράβασης στο κράτος μέλος της παράβασης σύμφωνα με το δίκαιο του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

2.   Στην ενημερωτική επιστολή που αποστέλλει στον ιδιοκτήτη, στον κάτοχο ή στον καθ' οποιονδήποτε τρόπο ταυτοποιημένο ύποπτο της παράβασης, το κράτος μέλος της παράβασης περιλαμβάνει, σύμφωνα με το δίκαιό του, κάθε σχετική πληροφορία, ιδιαίτερα τη φύση της σχετικής με την οδική ασφάλεια τροχαίας παράβασης, τον τόπο, την ημερομηνία και τον χρόνο της παράβασης, τον τίτλο των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που έχουν παραβιαστεί και την οικεία κύρωση και, κατά περίπτωση, τα στοιχεία της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για τη διαπίστωση της παράβασης. Προς τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος της παράβασης δύναται να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα του παραρτήματος II.

3.   Εφόσον το κράτος μέλος της παράβασης αποφασίσει να κινήσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 τροχαίων παραβάσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια, για να διασφαλισθεί η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποστέλλει την ενημερωτική επιστολή στη γλώσσα του εγγράφου ταξινόμησης, εφόσον είναι διαθέσιμη, ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους ταξινόμησης.

Άρθρο 6

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή

Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει ολοκληρωμένη έκθεση στην Επιτροπή έως τις 6 Μαΐου 2016 και στη συνέχεια ανά διετία.

Η ολοκληρωμένη έκθεση περιλαμβάνει τον αριθμό των αυτόματων ερευνών που διεξήχθησαν από το κράτος μέλος της παράβασης και στάλθηκαν στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους ταξινόμησης, μετά από παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο έδαφός του, καθώς και το είδος των παραβάσεων για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις και τον αριθμό των αιτήσεων που δεν απαντήθηκαν.

Η ολοκληρωμένη έκθεση περιλαμβάνει επίσης περιγραφή της κατάστασης σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση τροχαίων παραβάσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια, με βάση το ποσοστό τέτοιων παραβάσεων για τις οποίες στάλθηκαν ενημερωτικές επιστολές.

Άρθρο 7

Προστασία των δεδομένων

1.   Οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που ορίζει η οδηγία 95/46/ΕΚ ισχύουν για τη δυνάμει της παρούσας οδηγίας επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.   Συγκεκριμένα, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε, εντός κατάλληλης προθεσμίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας να διορθώνονται εάν είναι ανακριβή ή να διαγράφονται ή να κλειδώνονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και να ορίζεται προθεσμία αποθήκευσης των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό του άρθρου 1 της παρούσας οδηγίας και τα υποκείμενα των δεδομένων να έχουν τα ίδια δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος, καθώς και αποζημίωσης και δικαστικής επανόρθωσης, με εκείνα που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

3.   Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίστηκαν στο κράτος μέλος ταξινόμησης διαβιβάστηκαν στο κράτος μέλος παράβασης, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας της αίτησης και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους παράβασης.

Άρθρο 8

Πληροφορίες για τους χρήστες του οδικού δικτύου της Ένωσης

1.   Η Επιτροπή αναρτά στην ιστοσελίδα της περίληψη των κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη στον τομέα της παρούσας οδηγίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες για τους κανόνες αυτούς.

2.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στους χρήστες του οδικού δικτύου τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους εφαρμοστέους στην επικράτειά τους κανόνες και τα εκτελεστικά μέτρα της παρούσας οδηγίας σε συνεργασία, μεταξύ άλλων οργανισμών, με τους οργανισμούς οδικής ασφάλειας, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας και τις λέσχες αυτοκινήτου.

Άρθρο 9

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10, για την επικαιροποίηση του παραρτήματος I με βάση την τεχνολογική πρόοδο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σχετικές αλλαγές των αποφάσεων Prüm ή εφόσον τούτο απαιτείται από τις νομικές πράξεις της Ένωσης που αφορούν άμεσα την επικαιροποίηση του παραρτήματος I.

Άρθρο 10

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για πενταετή περίοδο από τις 13 Μαρτίου 2015. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της εξουσιοδότησης τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση της αρμοδιότητας ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει αντίρρηση τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσιοδότησης που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει διαβουλεύσεις, κατά τη συνήθη πρακτική της, με εμπειρογνώμονες, περιλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, πριν από την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.   Κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν εκφρασθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η περίοδος αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Αναθεώρηση της οδηγίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 7 Νοεμβρίου 2016, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη. Στην έκθεσή της, η Επιτροπή εστιάζει ειδικότερα στις ακόλουθες πτυχές και υποβάλλει, ενδεχομένως, προτάσεις για την κάλυψή τους:

εκτίμηση εάν πρέπει να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας νέες τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια,

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των θανατηφόρων ατυχημάτων στους δρόμους της Ένωσης,

εκτίμηση της ανάγκης κοινών προτύπων για τον αυτόματο εξοπλισμό ελέγχου και για διαδικασίες. Εν προκειμένω, η Επιτροπή καλείται να αναπτύξει, σε επίπεδο Ένωσης, κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών, ώστε να διασφαλισθεί μεγαλύτερη σύγκλιση στην επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από τα κράτη μέλη με συγκρίσιμες μεθόδους και πρακτικές. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές είναι δυνατόν να καλύπτουν τουλάχιστον τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 2 στοιχεία α) έως δ),

εκτίμηση της ανάγκης να ενισχυθεί η επιβολή κυρώσεων για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια και να προταθούν κοινά κριτήρια για την κίνηση διαδικασιών σε περίπτωση μη καταβολής χρηματικής ποινής, στο πλαίσιο όλων των σχετικών πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής μεταφορών,

τις δυνατότητες εναρμόνισης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, εφόσον ενδείκνυται,

αξιολόγηση των λογισμικών εφαρμογών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, με σκοπό να διασφαλισθούν η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και η αποτελεσματική, ταχεία, ασφαλής και εμπιστευτική ανταλλαγή συγκεκριμένων δεδομένων σχετικών με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.

Άρθρο 12

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 6 Μαΐου 2015. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το Βασίλειο της Δανίας, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας μπορούν να παρατείνουν την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο έως τις 6 Μαΐου 2017.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τέταρτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2015.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 115.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 2015.

(3)  Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1).

(4)  Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 12).

(5)  Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια (ΕΕ L 288 της 5.11.2011, σ. 1).

(6)  Απόφαση στην υπόθεση C-43/12 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, EU:C:2014:298.

(7)  Απόφαση-πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών (ΕΕ L 76 της 22.3.2005, σ. 16).

(8)  Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1).

(9)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(11)  Οδηγία 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την υποχρεωτική χρησιμοποίηση ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήματα (ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 26).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στοιχεία δεδομένων αναγκαία για τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 παράγραφος 1 έρευνας

Στοιχείο

Υ/Π (1)

Παρατηρήσεις

Δεδομένα σχετικά με το όχημα

Υ

 

Κράτος μέλος ταξινόμησης

Υ

 

Αριθμός κυκλοφορίας

Υ

(A (2))

Δεδομένα σχετικά με την παράβαση

Υ

 

Κράτος μέλος της παράβασης

Υ

 

Ημερομηνία αναφοράς της παράβασης

Υ

 

Χρόνος αναφοράς της παράβασης

Υ

 

Σκοπός της έρευνας

Υ

Κωδικός που αναφέρει τον τύπο της παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 2

1.

=

Υπέρβαση ταχύτητας

2.

=

Οδήγηση σε κατάσταση μέθης

3.

=

Μη χρήση της ζώνης ασφαλείας

4.

=

Παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη

5.

=

Χρήση απαγορευμένης λωρίδας

10.

=

Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών

11.

=

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

12.

=

Παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση

Στοιχεία δεδομένων παρεχόμενα κατόπιν διεξαγωγής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1

Μέρος I.   Δεδομένα που αφορούν τα οχήματα

Στοιχείο

Υ/Π (3)

Παρατηρήσεις

Αριθμός κυκλοφορίας

Υ

 

Αριθμός πλαισίου/VIN

Υ

 

Κράτος μέλος ταξινόμησης

Υ

 

Μάρκα

Υ

(D.1 (4)) π.χ. Ford, Opel, Renault

Εμπορικός τύπος του οχήματος

Υ

(D.3) π.χ. Focus, Astra, Megane

Κωδικός κατηγορίας ΕΕ

Υ

(J) π.χ. μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα

Μέρος II.   Δεδομένα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ή κατόχους οχημάτων

Στοιχείο

Υ/Π (5)

Παρατηρήσεις

Δεδομένα σχετικά με τους κατόχους του οχήματος

 

(C.1 (6))

Τα δεδομένα αναφέρουν τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας κυκλοφορίας.

Ονοματεπώνυμο (εταιρική επωνυμία) του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας

Υ

(C.1.1.)

Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για το επώνυμο, τα συνθετικά, τους τίτλους κ.λπ. και κοινοποιείται το όνομα υπό εκτυπώσιμη μορφή.

Όνομα

Υ

(C.1.2)

Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για το όνομα και τα αρχικά του και κοινοποιείται το όνομα υπό εκτυπώσιμη μορφή.

Διεύθυνση

Υ

(C.1.3)

Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για την οδό, τον αριθμό της οικίας, τον ταχυδρομικό κώδικα, τον τόπο κατοικίας, τη χώρα κατοικίας κ.λπ. και κοινοποιείται η διεύθυνση υπό εκτυπώσιμη μορφή.

Φύλο

Π

Άρρεν, θήλυ

Ημερομηνία γέννησης

Υ

 

Νομικό πρόσωπο

Υ

Πρόσωπο, όμιλος, εταιρεία, επιχείρηση κ.λπ.

Τόπος γέννησης

Π

 

Αριθμός ταυτότητας/στοιχεία αναγνώρισης

Π

Στοιχείο αναγνώρισης που προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό το πρόσωπο ή την εταιρεία.

Δεδομένα που αναφέρονται στους ιδιοκτήτες του οχήματος

 

(C.2) Τα δεδομένα αναφέρονται στους ιδιοκτήτες του οχήματος

Ονοματεπώνυμο (εταιρική επωνυμία) του ιδιοκτήτη

Υ

(C.2.1)

Όνομα

Υ

(C.2.2)

Διεύθυνση

Υ

(C.2.3)

Φύλο

Π

Άρρεν, θήλυ

Ημερομηνία γέννησης

Υ

 

Νομικό πρόσωπο

Υ

Πρόσωπο, όμιλος, εταιρεία, επιχείρηση κ.λπ.

Τόπος γέννησης

Π

 

Αριθμός ταυτότητας/στοιχεία αναγνώρισης

Π

Στοιχείο αναγνώρισης που προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό το πρόσωπο ή την εταιρεία.

 

 

Σε περίπτωση αποσυρμένων οχημάτων, κλεμμένων οχημάτων ή πινακίδων κυκλοφορίας ή οχημάτων με ληγμένη άδεια κυκλοφορίας δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη/κάτοχο. Αντ' αυτού, επιστρέφεται το μήνυμα «Μη κοινοποιήσιμη πληροφορία».


(1)  Υ = υποχρεωτικό όταν υπάρχει στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό.

(2)  Εναρμονισμένος κωδικός, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57).

(3)  Υ = υποχρεωτικό όταν υπάρχει στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό.

(4)  Εναρμονισμένος κωδικός, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ

(5)  Υ = υποχρεωτικό όταν υπάρχει στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό.

(6)  Εναρμονισμένος κωδικός, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας