4.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 318/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2240 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Νοεμβρίου 2015

για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σε σειρά υπουργικών δηλώσεων (στο Μάντσεστερ στις 24 Νοεμβρίου 2005, στη Λισαβόνα στις 19 Σεπτεμβρίου 2007, στο Μάλμε στις 18 Νοεμβρίου 2009 και στη Γρανάδα στις 19 Απριλίου 2010), οι υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών εφαρμόζοντας διασυνοριακές και διατομεακές λύσεις διαλειτουργικότητας που θα καταστήσουν δυνατή την παροχή αποδοτικότερων και ασφαλέστερων δημόσιων υπηρεσιών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν ότι είναι ανάγκη να παρέχονται καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες με τη δαπάνη λιγότερων πόρων, καθώς και ότι το δυναμικό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να ενισχυθεί με την προώθηση πνεύματος συνεργασίας και με τη βελτίωση των συνθηκών διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων.

(2)

Στην ανακοίνωσή της της 19ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Ένα ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», το οποίο αποτελεί μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή τόνισε ότι η διαλειτουργικότητα έχει ουσιώδη σημασία για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικονομικού δυναμικού των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ότι, κατά συνέπεια, η επιτυχία του ψηφιακού θεματολογίου μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα.

(3)

Στην ανακοίνωσή της της 16ης Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Προς τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών», η Επιτροπή εισήγαγε την ευρωπαϊκή στρατηγική διαλειτουργικότητας (ΕΣΔ) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ).

(4)

Η διαλειτουργικότητα διευκολύνει την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών και παρέχει μεγάλες δυνατότητες παράκαμψης των διασυνοριακών ηλεκτρονικών φραγμών, διασφαλίζοντας επιπλέον τη δημιουργία νέων, ή την εδραίωση αναπτυσσόμενων, κοινών δημόσιων υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, οι πολιτικές που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις που ακολουθούν βασίζονται στη διαλειτουργικότητα για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή τους.

(5)

Στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσφέρουν στους παρόχους υπηρεσιών τη δυνατότητα να πραγματοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα και διασυνοριακά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και διατυπώσεις για την παροχή υπηρεσιών εκτός του κράτους μέλους εγκατάστασής τους.

(6)

Στον τομέα του εταιρικού δικαίου, με την οδηγία 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) ζητείται η διαλειτουργικότητα των κεντρικών και εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων των εταιρειών των κρατών μελών μέσω κεντρικής πλατφόρμας. Η διασύνδεση των μητρώων των εταιρειών θα διασφαλίσει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μητρώων και θα διευκολύνει σε επίπεδο Ένωσης την πρόσβαση επιχειρήσεων και πολιτών σε δεδομένα εταιρειών, βελτιώνοντας, ως εκ τούτου, την ασφάλεια δικαίου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ένωση.

(7)

Στον τομέα του περιβάλλοντος, με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) ζητείται η έγκριση κοινών κανόνων εφαρμογής που θα καθορίζουν τεχνικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα. Ειδικότερα, με την εν λόγω οδηγία ζητείται η προσαρμογή των εθνικών υποδομών προκειμένου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η προσβασιμότητα των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων στην Ένωση.

(8)

Στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων αποτελεί τη βάση του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (7), του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (8), του ευρωπαϊκού συστήματος δακτυλοσκόπησης (9) και της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης e-Justice (10). Επιπλέον, στις 24 Σεπτεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα στα οποία απηύθυνε έκκληση για τη θέσπιση Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και υπογράμμισε την ανάγκη για διαλειτουργική αναζήτηση και ανταλλαγή νομικών πληροφοριών που δημοσιεύονται στις εθνικές επίσημες εφημερίδες και τα νομοθετικά φύλλα, με χρήση μοναδικών αναγνωριστικών και δομημένων μεταδεδομένων. Η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και του προγράμματος που θεσπίζει η παρούσα απόφαση θα μπορούσε να δημιουργήσει συνέργειες επωφελείς για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων τους.

(9)

Η διαλειτουργικότητα στην τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση διευκολύνει την επίτευξη των στόχων που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2012 για την έκθεση 2010 σχετικά με την ιθαγένεια της Ένωσης: άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.

(10)

Η διαλειτουργικότητα έχει αποτελέσει βασικό παράγοντα επιτυχίας των τελωνείων, της φορολογίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, στη λειτουργία των διευρωπαϊκών συστημάτων ΤΠΕ που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη και στην υποστήριξη διαλειτουργικών επιχειρηματικών υπηρεσιών οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα Fiscalis 2013 και Τελωνεία 2013. Τα εν λόγω προγράμματα εφαρμόζονται και τίθενται σε λειτουργία από την Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις. Οι πόροι που δημιουργήθηκαν μέσω των προγραμμάτων Fiscalis 2013 και Τελωνεία 2013 είναι διαθέσιμοι για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση σε άλλους τομείς πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή κλήθηκαν, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ, να αναπτύξουν στρατηγική για τα πληροφοριακά συστήματα όλων των τομέων που σχετίζονται με τα τελωνεία και που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση και λειτουργία.

(11)

Στον τομέα της υγείας, στην οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) προβλέπονται κανόνες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ασφαλή και ποιοτική διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ειδικότερα, με την εν λόγω οδηγία θεσπίστηκε το δίκτυο eHealth για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας. Το δίκτυο eHealth μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τα ελάχιστα σύνολα δεδομένων που θα ανταλλάσσονται σε διασυνοριακό επίπεδο σε περίπτωση απρόβλεπτης και έκτακτης ανάγκης για υγειονομική περίθαλψη και όσον αφορά τις υπηρεσίες διασυνοριακής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescription).

(12)

Στον τομέα των ευρωπαϊκών ταμείων, το άρθρο 122 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) απαιτεί όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών, αρχών πιστοποίησης, αρχών ελέγχου και ενδιάμεσων φορέων να πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Σκοπός των εν λόγω συστημάτων είναι η διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας με τα εθνικά και τα ενωσιακά πλαίσια και η παροχή της δυνατότητας στους δικαιούχους να υποβάλλουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες μόνο μία φορά.

(13)

Στον τομέα των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, με την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) υπογραμμίζεται ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει, όποτε τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο, να διαθέτουν τα έγγραφα σε ανοικτή και μηχαναγνώσιμη μορφή, μαζί με τα μεταδεδομένα τους, στον υψηλότερο βαθμό ακρίβειας και ανάλυσης, σε μορφή που εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, την περαιτέρω χρήση και την προσβασιμότητα.

(14)

Στον τομέα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14) θεσπίζεται πλαίσιο διαλειτουργικότητας προς όφελος της διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

(15)

Στον τομέα της τυποποίησης των ΤΠΕ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15) αναφέρεται στη διαλειτουργικότητα ως ουσιώδες αποτέλεσμα της τυποποίησης.

(16)

Στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) που θεσπίζει το πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζων 2020, αναφέρεται ρητά ότι οι διαλειτουργικές λύσεις και τα πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ αποτελούν σημαντικούς καταλύτες συμπράξεων των βιομηχανιών σε ενωσιακό επίπεδο. Η συνεργασία με αντικείμενο κοινές, ανοικτές τεχνολογικές πλατφόρμες με δευτερογενείς συνέπειες και μόχλευση θα επιτρέψει σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών να επωφεληθούν από τις νέες εξελίξεις και να αναπτύξουν περισσότερες καινοτομίες.

(17)

Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, με τις οδηγίες 2014/23/ΕΕ (17), 2014/24/ΕΕ (18) και 2014/25/ΕΕ (19) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόζουν σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Σε αυτές προβλέπεται ότι τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους πρέπει να είναι συμβατά με τις ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται εν γένει. Επιπλέον, στην οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20) προβλέπεται η εκπόνηση ευρωπαϊκού προτύπου ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο τομέα των δημόσιων συμβάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ένωση.

(18)

Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό η πολιτική σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και τις πιθανές χρήσεις της να συντονίζεται σε επίπεδο Ένωσης με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και έγκυρο για τους τελικούς χρήστες τρόπο. Προκειμένου να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός στο περιβάλλον της διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη, θα πρέπει να προωθηθούν μια κοινή αντίληψη της διαλειτουργικότητας στην Ένωση και μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τις λύσεις διαλειτουργικότητας.

(19)

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί επίσης θεμελιώδες στοιχείο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21) στον τομέα των ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22) σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών αναφέρεται ρητά ότι ένα σύνολο των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων για τη ΔΣΕ είναι η διαλειτουργικότητα, η συνδεσιμότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η λειτουργία και η αναβάθμιση των διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών και ο συντονισμός τους σε επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 προβλέπει τα λεγόμενa «δομοστοιχεία», όπως είναι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, η ασφαλής μεταφορά πληροφοριών (e-delivery) μεταξύ των κρατών μελών και η αυτόματη μετάφραση, με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας.

(20)

Σε πολιτικό επίπεδο, το Συμβούλιο έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις για ακόμη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη και για συνεχείς προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα στα οποία επισημαινόταν ότι ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων θα πρέπει να συνεχιστεί μέσω της ταχείας εφαρμογής υπηρεσιών, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες βασίζονται στη διαλειτουργικότητα. Η δέσμευση των κρατών μελών έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση της ταχείας ανάπτυξης μιας διαλειτουργικής ηλεκτρονικής κοινωνίας στην Ένωση και η συμμετοχή της δημόσιας διοίκησης ενθαρρύνει τη χρήση επιγραμμικών διαδικασιών. Επιπλέον, προκειμένου να εδραιωθεί μια περισσότερο αποτελεσματική, απλουστευμένη και φιλική προς τον χρήστη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ενδέχεται να απαιτηθεί προσαρμογή των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, με τη στήριξη των κρατών μελών. Οι αποτελεσματικές επιγραμμικές δημόσιες υπηρεσίες είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες.

(21)

Η προοπτική της διαλειτουργικότητας εντός μεμονωμένων τομέων συνδέεται με τον κίνδυνο η θέσπιση διαφορετικών ή μη συμβατών λύσεων σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο να δημιουργήσει νέα ηλεκτρονικά εμπόδια που θα παρακώλυαν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη σχετική ελεύθερη κυκλοφορία και θα υπονόμευαν τον ανοικτό χαρακτήρα και την ανταγωνιστικότητα των αγορών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε επιχειρήσεις και πολίτες. Για τον μετριασμό του κινδύνου αυτού, τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να εντείνουν τις κοινές τους προσπάθειες για την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς. Θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη διασφάλιση διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο και το κόστος και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα, και θα πρέπει επίσης να προωθούν από κοινού συμφωνημένες λύσεις στον τομέα των ΤΠΕ, με παράλληλη εξασφάλιση κατάλληλης διακυβέρνησης.

(22)

Στο πλαίσιο της δημιουργίας, της βελτίωσης ή της εφαρμογής κοινών λύσεων, όλες οι πρωτοβουλίες θα πρέπει, όποτε κρίνεται σκόπιμο, να στηρίζονται στην ανταλλαγή εμπειριών και λύσεων, καθώς και στην ανταλλαγή και προώθηση βέλτιστων πρακτικών, την τεχνολογική ουδετερότητα και προσαρμοστικότητα, ή να συνοδεύονται από τα στοιχεία αυτά, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εφαρμόζονται πάντα οι αρχές της ασφάλειας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προαχθεί η συμμόρφωση με το ΕΠΔ, τις ανοικτές προδιαγραφές και τα ανοικτά πρότυπα.

(23)

Η εξασφάλιση συνεκτικής ανάπτυξης και υλοποίησης συνολικών και τομεακών στρατηγικών διαλειτουργικότητας, νομικών πλαισίων, κατευθυντήριων γραμμών, υπηρεσιών και εργαλείων για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ενωσιακών πολιτικών έχει επιδιωχθεί μέσω αρκετών διαδοχικών προγραμμάτων, όπως i) το πρόγραμμα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (1999-2004) (το πρόγραμμα IDA), που θεσπίστηκε με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 1719/1999/ΕΚ (23) και αριθ. 1720/1999/ΕΚ (24), ii) το πρόγραμμα διαλειτουργικής παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (2005-2009) (το πρόγραμμα IDABC), που θεσπίστηκε με την απόφαση 2004/387/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25), και iii) το πρόγραμμα σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (2010-2015) (το πρόγραμμα ISA) που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26). Το πρόγραμμα που θεσπίζει η παρούσα απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων.

(24)

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων IDA, IDABC και ISA συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας κατά την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. Στο ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά — η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τη συμβολή και τον πρωταρχικό ρόλο του προγράμματος ISA στον καθορισμό, την προώθηση και τη στήριξη της εφαρμογής λύσεων και πλαισίων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, στην επίτευξη συνεργειών και την προώθηση της περαιτέρω χρήσης λύσεων, καθώς και στη μετατροπή των απαιτήσεων διαλειτουργικότητάς τους σε προδιαγραφές και πρότυπα ψηφιακών υπηρεσιών.

(25)

Η ισχύς της απόφασης αριθ. 922/2009/ΕΚ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Απαιτείται, ως εκ τούτου, ένα νέο ενωσιακό πρόγραμμα σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (το «πρόγραμμα ISA2») το οποίο θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και προώθηση μιας ολιστικής προσέγγισης στο θέμα της διαλειτουργικότητας ώστε να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός του περιβάλλοντος της διαλειτουργικότητας και να παρακάμπτονται οι ηλεκτρονικοί φραγμοί εντός της Ένωσης, να διευκολύνεται η αποδοτική και αποτελεσματική ηλεκτρονική διασυνοριακή και διατομεακή αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, αφενός, και μεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων και των πολιτών, αφετέρου, να εντοπίζονται, να δημιουργούνται και να τίθενται σε λειτουργία διαλειτουργικές λύσεις που στηρίζουν την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών και δραστηριοτήτων, και να διευκολύνεται η περαιτέρω χρήση των διαλειτουργικών λύσεων από τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες.

(26)

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες είναι επίσης τελικοί χρήστες λύσεων διαλειτουργικότητας, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν τις δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιες διοικήσεις. Ειδικότερα, η αρχή της λειτουργίας με επίκεντρο τον χρήστη εφαρμόζεται στους τελικούς χρήστες λύσεων διαλειτουργικότητας. Στις επιχειρήσεις νοείται ότι περιλαμβάνονται, ειδικότερα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεδομένης της πολύτιμης συμβολής τους στην οικονομία της Ένωσης.

(27)

Τα κοινά πλαίσια και οι λύσεις που θα προκύψουν ή θα εφαρμοστούν μέσω του προγράμματος ISA2 θα πρέπει, στον βαθμό που είναι δυνατό, να αποτελέσουν ένα περιβάλλον διαλειτουργικότητας που θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών και θα διασφαλίζει, θα διευκολύνει και θα καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή ή τη διατομεακή διαλειτουργικότητα.

(28)

Στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 θα πρέπει να είναι εφικτή η υλοποίηση δράσεων με την εφαρμογή μιας «επαναληπτικής μεθοδολογίας».

(29)

Καθώς αυξανόμενος αριθμός δημόσιων υπηρεσιών καθίστανται «ψηφιακές 'εξ ορισμού'», είναι σημαντική η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών σε λύσεις ΤΠΕ. Η αποδοτικότητα αυτή θα πρέπει να διευκολυνθεί με τη διασφάλιση της έγκαιρης πρόβλεψης τέτοιων υπηρεσιών και, ει δυνατόν, με τον διαμοιρασμό και την περαιτέρω χρήση λύσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία των δημόσιων δαπανών. Το πρόγραμμα ISA2 θα πρέπει να συμβάλει στον στόχο αυτό.

(30)

Η διαλειτουργικότητα και κατά συνέπεια οι λύσεις που θα δημιουργηθούν και θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 είναι κρίσιμης σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, διότι καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης και την παροχή διατερματικών και διαφανών δημόσιων υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που οδηγούν σε λιγότερη διοικητική επιβάρυνση και χαμηλότερο κόστος.

(31)

Πολίτες και επιχειρήσεις θα πρέπει, ως τελικοί χρήστες, να επωφελούνται και αυτοί από κοινές, επαναχρησιμοποιήσιμες και διαλειτουργικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού (front-office) που θα απορρέουν από την καλύτερη ενοποίηση των διαδικασιών και της ανταλλαγής δεδομένων μέσω των τμημάτων οργανωτικής υποστήριξης (back-office) των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων.

(32)

Στις δραστηριότητές της, η Ένωση θα πρέπει σέβεται την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης από τα θεσμικά και λοιπά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσβασιμότητα για όλους θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαλειτουργικότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβανομένων υπόψη των πλέον μειονεκτούντων πολιτών και των πλέον αραιοκατοικημένων περιοχών, με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος και του ψηφιακού αποκλεισμού, όπως ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά — η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος. Η εφαρμογή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις απαιτεί μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς (ηλεκτρονική ένταξη) η οποία, οσάκις κρίνεται αναγκαίο, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση, ούτως ώστε να μειώνει τις διαφορές στη χρήση λύσεων ΤΠΕ, και θα συμπεριλαμβάνει πολύπλευρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης παραδοσιακών τρόπων πρόσβασης, κατά περίπτωση.

(33)

Οι λύσεις διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 θα πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με το δικαίωμα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες και περιεχόμενο, να χρησιμοποιούν και να παρέχουν εφαρμογές και υπηρεσίες και να χρησιμοποιούν τερματικές συσκευές της επιλογής τους, ανεξαρτήτως του τόπου του τελικού χρήστη ή του παρόχου, ή του τόπου, της προέλευσης ή του προορισμού της υπηρεσίας, της πληροφορίας, του περιεχομένου, της εφαρμογής ή της υπηρεσίας, μέσω της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27).

(34)

Το πρόγραμμα ISA2 θα πρέπει να καταστεί μέσο εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. Ο εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων και η αύξηση της διαλειτουργικότητάς τους συνιστά σημαντική συμβολή στην ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να επωφελούνται πλήρως από διαλειτουργικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική υγεία, ενώ θα δίνεται το προβάδισμα στην άρση εμποδίων όπως οι μη συνδεδεμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η έλλειψη διαλειτουργικότητας συχνά υπονομεύει την εφαρμογή ψηφιακών διατερματικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

(35)

Η διαλειτουργικότητα συνδέεται άμεσα με τις ανοικτές προδιαγραφές και τα ανοικτά πρότυπα και εξαρτάται από τη χρήση τους. Το πρόγραμμα ISA2 θα πρέπει να προωθεί και, κατά περίπτωση, να στηρίζει τη μερική ή πλήρη τυποποίηση των υφιστάμενων λύσεων διαλειτουργικότητας. Αυτή η διαλειτουργικότηταθα επιτευχθεί σε συνεργασία με άλλες δραστηριότητες τυποποίησης σε ενωσιακό επίπεδο, σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

(36)

Με τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις θα παραμείνουν επαρκώς ανοικτές και ευέλικτες ώστε να εξελίσσονται και να είναι σε θέση να ενσωματώνουν νέες προκλήσεις και νέους τομείς. Η διαλειτουργικότητα συνιστά προϋπόθεση για να αποφευχθεί η περιχαράκωση σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, να καταστούν δυνατές οι τεχνολογικές εξελίξεις και να προαχθεί η καινοτομία. Με την ανάπτυξη διαλειτουργικών λύσεων και κοινών πλαισίων, το πρόγραμμα ISA2 αναμένεται ότι θα συμβάλει στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, σε πλαίσιο σεβασμού της τεχνολογικής ουδετερότητας, προκειμένου να αποφεύγεται η περιχαράκωση και να επιτραπεί η αύξηση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας, που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

(37)

Ο εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (ΕΨΑ). Στο πλαίσιο αυτό, από τις ετήσιες επισκοπήσεις της ανάπτυξης (μεγέθυνσης) που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή το 2011, το 2012 και το 2013, καταδεικνύεται ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων έχει άμεσο αντίκτυπο στο οικονομικό περιβάλλον και έχει, συνεπώς, καίρια σημασία για την τόνωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής συνεργασίας, της μεγέθυνσης και της απασχόλησης. Αυτό αντικατοπτρίζεται σαφώς στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στις οποίες ζητείται η ανάληψη ειδικών δράσεων με στόχο τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

(38)

Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περιλαμβάνεται θεματικός στόχος που συνίσταται στην «ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης». Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα ISA2 θα πρέπει να είναι συντονισμένο με άλλες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, ιδίως όσον αφορά το έργο στο τομέα της διαλειτουργικότητας, και να επιδιώξει συνέργειες μαζί τους.

(39)

Η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων αφορά όλα τα επίπεδα της διοίκησης: ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Συνεπώς, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο πρόγραμμα ISA2, καθώς και ότι στις λύσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες ανάγκες των διοικήσεων, καθώς και οι ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων, κατά περίπτωση.

(40)

Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις δύνανται να λαμβάνουν στήριξη στις προσπάθειές τους από ειδικούς μηχανισμούς δυνάμει των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ιδίως το μέρος που αφορά την ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας η οποία περιλαμβάνει την κατάρτιση του προσωπικού των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, κατά περίπτωση. Η στενή συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 θα πρέπει να μεγιστοποιεί τα οφέλη που αναμένονται από τέτοιου είδους μηχανισμούς, διασφαλίζοντας ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα εναρμονίζονται με τα ενωσιακά πλαίσια και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, όπως το ΕΠΔ.

(41)

Η παρούσα απόφαση προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος ISA2, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (28).

(42)

Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης προενταξιακών κονδυλίων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των υποψήφιων χωρών στο πρόγραμμα ISA2 και τη θέσπιση και περαιτέρω εφαρμογή στις χώρες αυτές των λύσεων που προβλέπονται στο πλαίσιό του.

(43)

Το πρόγραμμα ISA2 θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση τυχόν πρωτοβουλιών που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Για την αποφυγή τυχόν αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών, το πρόγραμμα ISA2 θα πρέπει να λάβει υπόψη άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ένωσης στον τομέα των λύσεων ΤΠΕ, των υπηρεσιών και των υποδομών και, προπαντός, τη ΔΣΕ, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2011-2015 που θεσπίστηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίζει τις ενέργειες αυτές κατά την εφαρμογή του προγράμματος ISA2, καθώς και κατά τον σχεδιασμό μελλοντικών πρωτοβουλιών που αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τη διαλειτουργικότητα. Χάριν εξορθολογισμού, ο προγραμματισμός των συνεδριάσεων της επιτροπής του προγράμματος ISA2 θα πρέπει λαμβάνει όσον το δυνατόν υπόψη τις συνεδριάσεις που προγραμματίζονται σε σχέση με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες και προγράμματα.

(44)

Οι αρχές και οι διατάξεις που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, συγκεκριμένα δε η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (29), η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (30) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (31), θα πρέπει να ισχύουν για λύσεις που λειτουργούν βάσει του προγράμματος ISA2 και προβλέπουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο των λύσεων αυτών θα πρέπει να προβλέπεται η εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Συγκεκριμένα, εξ ορισμού, τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο αν είναι κατάλληλα, συναφή και όχι υπέρμετρα σε σχέση με τον σκοπό που εξυπηρετεί η συγκέντρωσή τους. Κατά την ανάπτυξη και τη δημιουργία λύσεων διαλειτουργικότητας, θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στον αντίκτυπο που θα έχουν οι λύσεις αυτές στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

(45)

Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος ISA2, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον οι λύσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των πολιτών, για παράδειγμα, με τη μείωση της διοικητικής τους επιβάρυνσης και του κόστους και με την ενίσχυση της συνολικής διασύνδεσης μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, αφενός, και μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων και των πολιτών, αφετέρου.

(46)

Η προμήθεια εξωτερικών υπηρεσιών για τους σκοπούς του προγράμματος ISA2, όταν είναι απαραίτητη, διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (32) και από τις οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

(47)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες για την έκδοση ενός κυλιόμενου προγράμματος εργασιών. Οι εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (33).

(48)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με το θεσπισμένο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος διακοπής της παροχής υπηρεσιών, αυτό επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης.

(49)

Στόχοι της παρούσας απόφασης είναι η ανάπτυξη, διατήρηση και προώθηση μιας ολιστικής προσέγγισης στο θέμα της διαλειτουργικότητας ώστε να διευκολύνεται η αποδοτική και αποτελεσματική ηλεκτρονική διασυνοριακή και διατομεακή αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, αφενός, και μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων και των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφετέρου, να εντοπίζονται, να δημιουργούνται και να τίθενται σε λειτουργία διαλειτουργικές λύσεις που στηρίζουν την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών και δραστηριοτήτων και να διευκολύνεται η περαιτέρω χρήση των διαλειτουργικών λύσεων από τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες. Δεδομένου ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς με μεμονωμένες δράσεις των κρατών μελών, διότι θα ήταν εν προκειμένω δύσκολο και δαπανηρό να εξασφαλιστεί στο επίπεδο κρατών μελών και από τα ίδια τα κράτη μέλη συντονισμός σε ενωσιακό επίπεδο και ότι, ως εκ τούτου, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που ορίζεται στη συνθήκη, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και στόχοι

1.   Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται, για την περίοδο 2016-2020, πρόγραμμα σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες («πρόγραμμα ISA2»).

Στόχοι του προγράμματος ISA2 είναι:

α)

η ανάπτυξη, διατήρηση και προώθηση μιας ολιστικής προσέγγισης στο θέμα της διαλειτουργικότητας στην Ένωση προκειμένου να εκλείψει ο κατακερματισμός του περιβάλλοντος της διαλειτουργικότητας εντός της Ένωσης·

β)

η διευκόλυνση της αποδοτικής και αποτελεσματικής ηλεκτρονικής διασυνοριακής ή διατομεακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, αφενός, και μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων και των πολιτών, αφετέρου, και η συμβολή στην ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής, απλουστευμένης και φιλικής προς τον χρήστη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο των δημόσιων διοικήσεων·

γ)

ο εντοπισμός, η δημιουργία και η θέση σε λειτουργία διαλειτουργικών λύσεων που στηρίζουν την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών και δραστηριοτήτων·

δ)

η διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης των διαλειτουργικών λύσεων από τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα ISA2 λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες πτυχές της διαλειτουργικότητας, καθώς και την ιδιαίτερη κατάσταση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, αφενός, και των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων και των πολιτών, αφετέρου.

2.   Το πρόγραμμα ISA2 διασφαλίζει μια κοινή αντίληψη της διαλειτουργικότητας μέσω του ΕΠΔ και της εφαρμογής της στις διοικήσεις των κρατών μελών. Η Επιτροπή, μέσω του προγράμματος ISA2, παρακολουθεί την εφαρμογή του ΕΠΔ.

3.   Το πρόγραμμα ISA2 διαδέχεται και ενοποιεί, προωθεί και επεκτείνει τις δραστηριότητες του προγράμματος ISA.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «διαλειτουργικότητα» νοείται η ικανότητα ανόμοιων και διαφορετικών οργανισμών να αλληλεπιδρούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης αμοιβαίως ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων, οι οποίοι αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω οργανισμών διά μέσου των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζουν, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων συστημάτων ΤΠΕ·

2)

ως «πλαίσιο διαλειτουργικότητας» νοείται μια συμφωνημένη προσέγγιση για τη διαλειτουργικότητα για οργανισμούς που επιθυμούν να συνεργάζονται για την από κοινού παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η οποία, στο πεδίο εφαρμογής της, προσδιορίζει μια δέσμη κοινών στοιχείων, όπως λεξιλόγιο, έννοιες, αρχές, πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, πρότυπα, προδιαγραφές και πρακτικές·

3)

ως «κοινά πλαίσια» νοούνται οι αρχιτεκτονικές αναφοράς, οι προδιαγραφές, οι έννοιες, οι αρχές, οι πολιτικές, οι συστάσεις, τα πρότυπα, οι μεθοδολογίες, οι κατευθυντήριες γραμμές, τα σημασιολογικά στοιχεία, καθώς και οι συναφείς προσεγγίσεις και τα σχετικά έγγραφα, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού ως δέσμη·

4)

ως «κοινές υπηρεσίες» νοείται η οργανωτική και τεχνική ικανότητα παροχής απλού αποτελέσματος στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακών υποδομών γενικής φύσεως που ικανοποιούν τις κοινές απαιτήσεις των χρηστών σε διάφορους τομείς άσκησης πολιτικής ή διάφορες γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η υποστηρικτική λειτουργική διακυβέρνηση αυτών·

5)

ως «εργαλεία γενικής εφαρμογής» νοούνται τα συστήματα, οι πλατφόρμες αναφοράς, οι ενιαίες και συλλογικές πλατφόρμες και τα συστατικά στοιχεία γενικής εφαρμογής που ικανοποιούν τις κοινές απαιτήσεις των χρηστών σε διάφορους τομείς άσκησης πολιτικής ή διάφορες γεωγραφικές περιοχές·

6)

ως «λύσεις διαλειτουργικότητας» νοούνται κοινές υπηρεσίες και εργαλεία γενικής εφαρμογής που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ ανόμοιων και διαφορετικών οργανισμών, που είτε χρηματοδοτούνται και αναπτύσσονται αυτόνομα στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 είτε αναπτύσσονται σε συνεργασία με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης, βάσει των προσδιορισμένων απαιτήσεων των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων·

7)

ως «δράσεις» νοούνται έργα, λύσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και συνοδευτικά μέτρα·

8)

ως «έργο» νοείται μία χρονικά περιορισμένη σειρά σαφώς καθορισμένων καθηκόντων που ικανοποιούν προσδιορισμένες ανάγκες των χρηστών μέσω μιας σταδιακής προσέγγισης·

9)

ως «ανασταλείσες δράσεις» νοούνται οι δράσεις του προγράμματος ISA2 των οποίων η χρηματοδότηση έχει ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ ο στόχος τους παραμένει έγκυρος και εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος ISA2·

10)

ως «συνοδευτικά μέτρα» νοούνται:

α)

τα στρατηγικά μέτρα·

β)

τα μέτρα ενημέρωσης, επικοινωνίας σε σχέση με τα πλεονεκτήματα του προγράμματος ISA2 και τα μέτρα ευαισθητοποίησης, τα οποία απευθύνονται στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και, κατά περίπτωση, στις επιχειρήσεις και τους πολίτες·

γ)

τα μέτρα που στηρίζουν τη διαχείριση του προγράμματος ISA2·

δ)

τα μέτρα που σχετίζονται με την κοινή χρήση των εμπειριών καθώς και με την ανταλλαγή και προαγωγή βέλτιστων πρακτικών·

ε)

τα μέτρα για την προώθηση της περαιτέρω χρήσης των υφιστάμενων λύσεων διαλειτουργικότητας·

στ)

τα μέτρα που στοχεύουν στην οικοδόμηση κοινοτήτων και την ανάπτυξη ικανοτήτων, και

ζ)

τα μέτρα που στοχεύουν στη δημιουργία συνεργειών με πρωτοβουλίες συναφείς προς τη διαλειτουργικότητα σε άλλους τομείς της ενωσιακής πολιτικής·

11)

ως «μηχανισμοί στήριξης των δημόσιων διοικήσεων» νοούνται τα εργαλεία, τα πλαίσια, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που στηρίζουν τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις στον σχεδιασμό, τη θέση σε εφαρμογή και τη λειτουργία λύσεων διαλειτουργικότητας·

12)

ως «ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις» νοούνται οι δημόσιες διοικήσεις σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

13)

ως «τελικοί χρήστες» νοούνται οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, οι επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, και οι πολίτες·

14)

ως «βασικοί καταλύτες διαλειτουργικότητας» νοούνται οι λύσεις διαλειτουργικότητας που είναι απαραίτητες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποδοτική και αποτελεσματική ηλεκτρονική παροχή δημόσιων υπηρεσιών μεταξύ διοικήσεων·

15)

ως «ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αναφοράς για τη διαλειτουργικότητα (ΕΙRA/ΕΑΑΔ)» νοείται μια γενική διάρθρωση, η οποία συνίσταται σε αρχές και κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν κατά την εφαρμογή λύσεων διαλειτουργικότητας στην Ένωση·

16)

ως «χαρτογράφηση της ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας» ή «ΕΙC/ΧΕΔ» νοείται η δημιουργία αποθετηρίου λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις που παρέχονται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη, οι οποίες παρουσιάζονται σε κοινό μορφότυπο και συμμορφώνονται με ειδικά κριτήρια δυνατότητας περαιτέρω χρήσης και διαλειτουργικότητας που μπορούν να περιληφθούν στην ΕΑΑΔ.

Άρθρο 3

Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα ISA2 υποστηρίζει και προωθεί:

α)

την εκτίμηση, τη βελτίωση, τη λειτουργία και την περαιτέρω χρήση υφιστάμενων διασυνοριακών ή διατομεακών λύσεων και κοινών πλαισίων διαλειτουργικότητας·

β)

την εκπόνηση, την καθιέρωση, την ωρίμανση, τη λειτουργία και την περαιτέρω χρήση νέων διασυνοριακών ή διατομεακών πλαισίων και λύσεων και κοινών πλαισίων διαλειτουργικότητας·

γ)

την εκτίμηση των επιπτώσεων προτεινόμενης ή εγκριθείσας νομοθεσίας της Ένωσης στις ΤΠΕ·

δ)

τον εντοπισμό των κενών στη νομοθεσία, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, που παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή ή διατομεακή διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων·

ε)

την ανάπτυξη μηχανισμών που μετρούν και προσδιορίζουν ποσοτικά τα οφέλη των λύσεων διαλειτουργικότητας, περιλαμβανομένων μεθοδολογιών για την αξιολόγηση της εξοικονόμησης κόστους·

στ)

τη χαρτογράφηση και την ανάλυση του συνολικού περιβάλλοντος της διαλειτουργικότητας στην Ένωση μέσω της θέσπισης, διατήρησης και βελτίωσης της ΕΑΑΔ και της ΧΕΔ, ως μέσων διευκόλυνσης της περαιτέρω χρήσης υφιστάμενων λύσεων διαλειτουργικότητας και εντοπισμού των τομέων στους οποίους υπάρχει έλλειψη τέτοιων λύσεων·

ζ)

τη διατήρηση, ενημέρωση, προώθηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της ΕΣΔ, του ΕΠΔ και της ΧΕΔ·

η)

την εκτίμηση, την επικαιροποίηση και την προώθηση υφιστάμενων κοινών προδιαγραφών και προτύπων, και την εκπόνηση, τη δημιουργία και την προώθηση νέων κοινών προδιαγραφών και ανοικτών προδιαγραφών και προτύπων μέσω των πλατφορμών τυποποίησης της Ένωσης και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, κατά περίπτωση·

θ)

τη διατήρηση και τη δημοσιοποίηση πλατφόρμας που επιτρέπει την πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές και τη συνεργασία επί βέλτιστων πρακτικών, η οποία λειτουργεί ως μέσο ευαισθητοποίησης και διάδοσης των διαθέσιμων λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων προστασίας και ασφάλειας, και συμβάλλει στην αποφυγή της επικάλυψης των προσπαθειών, ενθαρρύνοντας παράλληλα την περαιτέρω χρήση λύσεων και προτύπων·

ι)

την ωρίμανση νέων διαλειτουργικών υπηρεσιών και εργαλείων και τη διατήρηση και λειτουργία των υφιστάμενων διαλειτουργικών υπηρεσιών και εργαλείων σε προσωρινή βάση·

ια)

τον εντοπισμό και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών, τον συντονισμό πρωτοβουλιών διαλειτουργικότητας και την ενθάρρυνση και τη στήριξη κοινοτήτων οι οποίες ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν τον τομέα της διασυνοριακής ή διατομεακής αλληλεπίδρασης τελικών χρηστών.

Έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή αναπτύσσει στρατηγική επικοινωνίας με στόχο τη βελτίωση της πληροφόρησης και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το πρόγραμμα ISA2 και τα πλεονεκτήματά του, που απευθύνεται στις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, και στους πολίτες και χρησιμοποιεί φιλικά προς τον χρήστη μέσα στην ιστοσελίδα του προγράμματος ISA2.

Άρθρο 4

Γενικές αρχές

Οι δράσεις που θα δρομολογηθούν ή θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2:

α)

βασίζονται στη χρησιμότητα και να έχουν ως γνώμονα τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί και τους στόχους του προγράμματος·

β)

συμμορφώνονται με τις ακόλουθες αρχές:

τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

την αρχή της λειτουργίας με επίκεντρο τον χρήστη,

την αρχή της ένταξης και της προσβασιμότητας,

την αρχή της παροχής δημόσιων υπηρεσιών κατά τρόπον ώστε να προληφθεί το ψηφιακό χάσμα,

τις αρχές της ασφάλειας, του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων,

την αρχή της πολυγλωσσίας,

την αρχή της διοικητικής απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού,

την αρχή της διαφάνειας,

την αρχή της διατήρησης των πληροφοριών,

την αρχή του ανοικτού χαρακτήρα,

την αρχή της δυνατότητας περαιτέρω χρήσης και της αποφυγής των επικαλύψεων,

την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, της μέγιστης δυνατής μελλοντοστρέφειας των λύσεων και της προσαρμοσιμότητας,

την αρχή της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας·

γ)

να είναι ευέλικτες και να μπορούν να επεκταθούν και να εφαρμοστούν σε άλλους τομείς άσκησης δραστηριοτήτων ή πολιτικής, και

δ)

να επιδεικνύουν οικονομική, οργανωτική και τεχνική βιωσιμότητα.

Άρθρο 5

Δράσεις

1.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και σύμφωνα με το άρθρο 8, υλοποιεί τις δράσεις που ορίζονται στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών που έχει θεσπιστεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 9.

2.   Οι δράσεις με τη μορφή έργων αποτελούνται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα στάδια:

έναρξη,

σχεδιασμός,

εκτέλεση,

περάτωση και τελική αξιολόγηση,

παρακολούθηση και έλεγχος.

Τα στάδια των επιμέρους έργων καθορίζονται και συγκεκριμενοποιούνται κατά την ένταξη της δράσης στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών. Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο των έργων.

3.   Η εφαρμογή του προγράμματος ISA2 υποστηρίζεται από συνοδευτικά μέτρα.

Άρθρο 6

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Όλες οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 συμμορφώνονται προς όλα τα κατωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας:

α)

τους στόχους του προγράμματος ISA2 όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·

β)

μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του προγράμματος ISA2 όπως ορίζονται στο άρθρο 3·

γ)

τις γενικές αρχές του προγράμματος ISA2 όπως ορίζονται στο άρθρο 4·

δ)

τους όρους χρηματοδότησης όπως ορίζονται στο άρθρο 11.

Άρθρο 7

Ιεράρχηση

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, όλες οι δράσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 ιεραρχούνται σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια:

α)

τη συμβολή της δράσης στο περιβάλλον της διαλειτουργικότητας, η οποία αποτιμάται βάσει της σημασίας και της αναγκαιότητας της δράσης για την ολοκλήρωση του περιβάλλοντος της διαλειτουργικότητας ανά την Ένωση·

β)

το πεδίο εφαρμογής της δράσης, το οποίο αποτιμάται βάσει του οριζόντιου αντικτύπου της στον οικείο τομέα, μετά την ολοκλήρωσή της·

γ)

τη γεωγραφική εμβέλεια της δράσης, η οποία αποτιμάται από τον αριθμό των κρατών μελών και των εμπλεκόμενων ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων·

δ)

τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης, ο οποίος αποτιμάται βάσει του δυνητικού αντικτύπου της, λαμβανομένης υπόψη της έλλειψης άλλων χρηματοδοτικών πόρων·

ε)

τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης της δράσης, η οποία αποτιμάται βάσει του βαθμού περαιτέρω χρήσης των αποτελεσμάτων της·

στ)

την περαιτέρω χρήση, μέσω της δράσης, υφιστάμενων πλαισίων και στοιχείων λύσεων διαλειτουργικότητας·

ζ)

τη σχέση της δράσης με ενωσιακές πρωτοβουλίες, η οποία αποτιμάται βάσει του επιπέδου συνεργασίας και συνεισφοράς της δράσης σε ενωσιακές πρωτοβουλίες όπως η ΕΨΑ.

2.   Τα κριτήρια ιεράρχησης της παραγράφου 1 είναι της ίδιας βαρύτητας. Επιλέξιμες δράσεις που πληρούν περισσότερα κριτήρια από άλλες εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών.

Άρθρο 8

Κανόνες υλοποίησης

1.   Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ISA2 δέουσα σημασία δίδεται στην ΕΣΔ και στο ΕΠΔ.

2.   Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών και των ενωσιακών συστημάτων πληροφοριών, οι λύσεις διαλειτουργικότητας ορίζονται σε σχέση με τα υφιστάμενα και τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τις δημοσίως διαθέσιμες ή ανοικτές προδιαγραφές που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενοποίηση υπηρεσιών.

3.   Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η θέσπιση ή βελτίωση λύσεων διαλειτουργικότητας, κατά περίπτωση, στηρίζεται σε, ή συνοδεύεται από, την κοινή χρήση εμπειριών καθώς και από την ανταλλαγή απόψεων, την ανταλλαγή εμπειριών και την ανταλλαγή και προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή φέρει σε επαφή σχετικούς φορείς και διοργανώνει διασκέψεις, εργαστήρια και άλλες συνεδριάσεις για θέματα που εξετάζει το πρόγραμμα ISA2.

4.   Κατά την εφαρμογή των λύσεων διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 δέουσα προσοχή δίδεται, κατά περίπτωση, στην ΕΑΑΔ.

5.   Οι λύσεις διαλειτουργικότητας και οι επικαιροποιήσεις, κατά περίπτωση, περιλαμβάνονται στη ΧΕΔ και διατίθενται προς περαιτέρω χρήση στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις.

6.   Η Επιτροπή διαρκώς ενθαρρύνει και επιτρέπει τα κράτη μέλη να προσχωρούν σε δράσεις και έργα σε οποιοδήποτε στάδιο.

7.   Για την αποφυγή επικαλύψεων, οι λύσεις διαλειτουργικότητας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 παραπέμπουν, κατά περίπτωση, στα αποτελέσματα σχετικών ενωσιακών ή εθνικών πρωτοβουλιών και επαναχρησιμοποιούν υφιστάμενες λύσεις διαλειτουργικότητας.

8.   Με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και τη διασφάλιση συμπληρωματικών και συνδυασμένων προσπαθειών, οι δράσεις συντονίζονται, κατά περίπτωση, με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της Ένωσης.

9.   Οι λύσεις διαλειτουργικότητας που θεσπίζονται ή βελτιώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 βασίζονται στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανταλλαγή και προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Το πρόγραμμα ISA2 προάγει δράσεις για την ανάπτυξη κοινοτήτων με επίκεντρο πλαίσια και λύσεις κοινού ενδιαφέροντος, όπου συμμετέχουν συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και πανεπιστημίων.

Άρθρο 9

Κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών

1.   Για τον σκοπό της υλοποίησης των δράσεων η Επιτροπή, έως τις 8 Ιουνίου 2016, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάρτιση κυλιόμενου προγράμματος εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 12 παράγραφος 2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την τροποποίηση του εν λόγω κυλιόμενου προγράμματος τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Το κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών εντοπίζει, ιεραρχεί, τεκμηριώνει, επιλέγει, σχεδιάζει, υλοποιεί, θέτει σε λειτουργία και αξιολογεί δράσεις, προωθεί τα αποτελέσματά τους και, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 5, αναστέλλει ή περατώνει τη χρηματοδότησή τους.

2.   Η ένταξη των δράσεων στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 6 και 7.

3.   Έργο που δρομολογήθηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ISA ή άλλης πρωτοβουλίας της Ένωσης μπορεί να ενταχθεί στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών σε οποιοδήποτε στάδιό του.

Άρθρο 10

Δημοσιονομικές διατάξεις

1.   Τα κεφάλαια διατίθενται όποτε ένα έργο ή μια λύση που έχει τεθεί σε εφαρμογή εντάσσεται στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών ή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σταδίου του έργου, όπως ορίζεται στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών και σε τυχόν τροποποιήσεις του.

2.   Τροποποιήσεις στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών που αφορούν κονδύλια του προϋπολογισμού ύψους άνω των 400 000 ευρώ ανά δράση εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

3.   Δράσεις βάσει του προγράμματος ISA2 ενδέχεται να απαιτούν σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών η οποία θα υπόκειται στους κανόνες της Ένωσης περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Άρθρο 11

Χρηματοδότηση δράσεων

1.   Η ανάπτυξη, καθιέρωση και βελτίωση κοινών πλαισίων και εργαλείων γενικής εφαρμογής χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ISA2. Η χρήση των εν λόγω πλαισίων και εργαλείων χρηματοδοτείται από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις.

2.   Η ανάπτυξη, η καθιέρωση, η ωρίμανση και η βελτίωση κοινών υπηρεσιών χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ISA2. Η κεντρική διαχείριση αυτού του είδους των υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης μπορεί επίσης να χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ISA2 σε περιπτώσεις όπου εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ένωσης και δικαιολογείται δεόντως στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η χρήση των υπηρεσιών αυτών χρηματοδοτείται με άλλα μέσα.

3.   Οι λύσεις διαλειτουργικότητας που αναλαμβάνονται από το πρόγραμμα ISA2 προς ωρίμανση ή προς διατήρησή τους σε προσωρινή βάση χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ISA2 έως ότου αντικατασταθούν από άλλα προγράμματα ή πρωτοβουλίες.

4.   Τυχόν συνοδευτικά μέτρα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ISA2.

5.   Η χρηματοδότηση μιας δράσης μπορεί να ανασταλεί ή να τερματιστεί αναλόγως των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και του ελέγχου δυνάμει του άρθρου 5 και αφού καθοριστεί εάν η συνεχιζόμενη δράση εξακολουθεί να είναι συναφής προς τις προσδιορισθείσες ανάγκες και αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της δράσης.

Άρθρο 12

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες («επιτροπή ISA2»). Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Οι εν λόγω πράξεις παραμένουν σε ισχύ για μέγιστο διάστημα έξι μηνών.

Άρθρο 13

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος ISA2 προκειμένου να αξιολογεί κατά πόσον οι δράσεις του εξακολουθούν να πληρούν τις προσδιορισθείσες ανάγκες. Η Επιτροπή διερευνά επίσης τις δυνατότητες συνέργειας με συμπληρωματικά ενωσιακά προγράμματα.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στην επιτροπή ISA2, στην αρμόδια ή στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών αναφορικά με την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του προγράμματος ISA2.

Η Επιτροπή παρακολουθεί σε τακτική βάση την εφαρμογή και την περαιτέρω χρήση των λύσεων διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ένωση στο πλαίσιο του κυλιόμενου προγράμματος εργασιών που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1.

3.   Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος ISA2 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και τελική αξιολόγηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και κοινοποιεί τα αποτελέσματα των λόγω αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις ίδιες ημερομηνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια επιτροπή ή επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών τους.

4.   Στις αξιολογήσεις της παραγράφου 3 εξετάζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως η συνάφεια, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η χρησιμότητα, περιλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ικανοποίησης επιχειρήσεων και πολιτών και της βιωσιμότητας και συνοχής των δράσεων του προγράμματος ISA2. Επιπροσθέτως, η τελική αξιολόγηση εξετάζει τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα ISA2 έχει επιτύχει τους στόχους του, όπως την περαιτέρω χρήση λύσεων διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες που έχουν εκφράσει οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις.

5.   Με τις αξιολογήσεις εκτιμώνται οι επιδόσεις του προγράμματος ISA2 με βάση την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και τη συμμόρφωση με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 4 στοιχείο β). Η επίτευξη των στόχων μετριέται συγκεκριμένα μέσω του αριθμού των βασικών καταλυτών της διαλειτουργικότητας και του αριθμού των μηχανισμών στήριξης των δημόσιων διοικήσεων που παρέχονται στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και χρησιμοποιούνται από αυτές. Οι δείκτες μέτρησης αποτελέσματος και αντίκτυπου του προγράμματος ISA2 ορίζονται στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών.

6.   Στις αξιολογήσεις εξετάζονται τα οφέλη που αποφέρουν στην Ένωση οι δράσεις για την προώθηση κοινών πολιτικών, εντοπίζονται πιθανές αλληλεπικαλύψεις και εξετάζεται η συνοχή με τομείς που χρήζουν βελτίωσης και επιβεβαιώνονται οι συνέργειες με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες, ιδίως με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Στις αξιολογήσεις αξιολογείται η σκοπιμότητα των δράσεων του προγράμματος ISA2 για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές με σκοπό τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας στη δημόσια διοίκηση και της αποτελεσματικότητας στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

7.   Οι αξιολογήσεις περιέχουν, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

α)

τα ποσοτικά και ποιοτικά προσδιορίσιμα οφέλη που αποφέρουν οι λύσεις διαλειτουργικότητας συνδέοντας τις ΤΠΕ με τις ανάγκες των τελικών χρηστών·

β)

τον ποσοτικά και ποιοτικά προσδιορίσιμο αντίκτυπο των διαλειτουργικών λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ.

8.   Οι δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή ανασταλεί εξακολουθούν να υπόκεινται στη συνολική αξιολόγηση του προγράμματος. Υπόκεινται σε παρακολούθηση αναφορικά με τη θέση τους στο περιβάλλον της διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη και αξιολογούνται ως προς την αξιοποίησή τους από τους χρήστες, τη χρησιμότητα και τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης τους.

Άρθρο 14

Διεθνής συνεργασία

1.   Το πρόγραμμα ISA2 είναι ανοικτό στη συμμετοχή άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των υποψήφιων χωρών στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών τους με την Ένωση.

2.   Ενθαρρύνεται η συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς ή φορείς, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και της ανατολικής εταιρικής σχέσης, αλλά και με γειτονικές χώρες, ιδίως τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της περιοχής του Εύξεινου Πόντου. Οι σχετικές δαπάνες δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα ISA2.

3.   Όπου κρίνεται σκόπιμο, το πρόγραμμα ISA2 προωθεί την περαιτέρω χρήση των λύσεών του από τρίτες χώρες.

Άρθρο 15

Μη ενωσιακές πρωτοβουλίες

Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, οι λύσεις διαλειτουργικότητας που θεσπίζονται ή εφαρμόζονται από το πρόγραμμα ISA2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη ενωσιακές πρωτοβουλίες για μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και εφόσον δεν διακυβεύεται ο βασικός ενωσιακός στόχος των διαλειτουργικών λύσεων.

Άρθρο 16

Προστασία δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω λύσεων που εφαρμόζονται από το πρόγραμμα ISA2 θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις αρχές και τις διατάξεις που θεσπίζονται στις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 17

Οικονομικές διατάξεις

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος ISA2 ορίζεται για την περίοδο ισχύος της σε ύψος 130 928 000 ευρώ.

2.   Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

3.   Η χρηματοδότηση του προγράμματος ISA2 μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται σε τακτική βάση για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του παρόντος άρθρου, το άρθρο 13 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Στρασβούργο, 25 Νοεμβρίου 2015.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. SCHMIT


(1)  ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 99.

(2)  ΕΕ C 140 της 28.4.2015, σ. 47.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2015 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2015.

(4)  Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).

(5)  Οδηγία 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών (ΕΕ L 156 της 16.6.2012, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου (ΕΕ L 316 της 15.12.2000, σ. 1).

(10)  https://e-justice.europa.eu

(11)  Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(13)  Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, (ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

(17)  Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

(18)  Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

(19)  Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

(20)  Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων (ΕΕ L 133 της 6.5.2014, σ. 1).

(21)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).

(22)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

(23)  Απόφαση αριθ. 1719/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, σχετικά με ένα σύνολο προσανατολισμών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) (ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 1).

(24)  Απόφαση αριθ. 1720/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση μιας σειράς δράσεων και μέτρων με σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) και της πρόσβασης σ' αυτά (IDA) (ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 9).

(25)  Απόφαση 2004/387/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, περί της διαλειτουργικής παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (IDABC) (ΕΕ L 144 της 30.4.2004, σ. 62).

(26)  Απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA) (ΕΕ L 260 της 3.10.2009, σ. 20).

(27)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με το ανοιχτό διαδίκτυο και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1).

(28)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(29)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(30)  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

(31)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(32)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(33)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).