18.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 364/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 2014

για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατασκευή οχημάτων και τις γενικές απαιτήσεις για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 4, το άρθρο 20 παράγραφος 8, το άρθρο 27 παράγραφος 6, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 49 παράγραφος 3, το άρθρο 53 παράγραφος 12, το άρθρο 60 παράγραφος 1, το άρθρο 61 και το άρθρο 70,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των τεχνικών απαιτήσεων και των μεθόδων δοκιμής που απαιτούνται για την κατασκευή γεωργικών και δασικών οχημάτων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού για τα πρόσωπα που εργάζονται πάνω στο όχημα ή με αυτό.

(2)

Με την απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου (2), η Ένωση προσχώρησε στη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν και/ή να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958»). Στην ανακοίνωσή της «CARS 2020: Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη», η Επιτροπή επεσήμανε ότι η αποδοχή των διεθνών κανονισμών βάσει της συμφωνίας της ΟΕΕ/ΗΕ του 1958 είναι ο καλύτερος τρόπος για την άρση των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο.

(3)

Η δυνατότητα εφαρμογής των κανονισμών της OEE/HE για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου οχήματος ΕΕ προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013. Οι κανονισμοί της OEE/HE που αποτελούν μέρος των απαιτήσεων για την έγκριση τύπου οχήματος ΕΕ συμβάλλουν στην αποφυγή της επανάληψης όχι μόνο των τεχνικών απαιτήσεων αλλά και της πιστοποίησης και των διοικητικών διαδικασιών. Επιπλέον, η έγκριση τύπου που βασίζεται άμεσα σε συμφωνημένα σε διεθνές επίπεδο πρότυπα θα βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών, και ιδίως των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην αναθεωρημένη συμφωνία του 1958, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης.

(4)

Για λόγους σαφήνειας, προβλεψιμότητας, ορθολογισμού και απλούστευσης και προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των κατασκευαστών οχημάτων, των τεχνικών υπηρεσιών και των αρχών έγκρισης τύπου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 προβλέπει την αναγνώριση των εκθέσεων δοκιμών που συντάσσονται βάσει των κωδικών που θεσπίζει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ εναλλακτικά προς τις εκθέσεις δοκιμών που συντάσσονται βάσει του εν λόγω κανονισμού ή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η κατάρτιση καταλόγου κωδικών ΟΟΣΑ των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για εκθέσεις δοκιμών αναγνωρισμένες για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ.

(5)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η προσαρμογή των διατάξεων για την κατασκευή γεωργικών και δασικών οχημάτων στην τεχνική πρόοδο, για ορισμένες απαιτήσεις θα πρέπει να ισχύουν οι τελευταίες εκδόσεις των προτύπων CEN/Cenelec ή ISO που είναι άμεσα διαθέσιμα στο κοινό.

(6)

Δεδομένης της μείωσης του κόστους για τους κατασκευαστές, οι οποίοι δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να κατασκευάζουν πρωτότυπα για τους σκοπούς της λήψης έγκρισης τύπου ΕΕ, ο παρών κανονισμός προβλέπει αναλυτικούς όρους σχετικά με τις εικονικές δοκιμές και τους αυτόματους ελέγχους που διενεργούνται από τους κατασκευαστές. Οι κατασκευαστές που δεν επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις μεθόδους εικονικών δοκιμών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες μεθόδους πραγματικών δοκιμών.

(7)

Η μέθοδος εικονικής δοκιμής πρέπει να διασφαλίζει ως προς τα αποτελέσματα το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης με την πραγματική δοκιμή. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν σχετικές προϋποθέσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής ή η τεχνική υπηρεσία μπορούν να επικυρώσουν με ορθό τρόπο τα χρησιμοποιούμενα μαθηματικά μοντέλα.

(8)

Οι έλεγχοι σχετικά με τη συμμόρφωση των οχημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής αποτελούν βασικό στοιχείο της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΕ. Οι διαδικασίες συμμόρφωσης της παραγωγής γεωργικών και δασικών οχημάτων θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω και να εναρμονιστούν με παρόμοιες διαδικασίες που ισχύουν για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

(9)

Η εφαρμογή μεθόδων εικονικών δοκιμών δεν θα πρέπει να επιτρέπεται για τους σκοπούς των δοκιμών συμμόρφωσης της παραγωγής, ακόμα και αν έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς έγκρισης τύπου, διότι σε αυτό το στάδιο η διενέργεια πραγματικής δοκιμής του υφιστάμενου οχήματος δεν συνεπάγεται άσκοπη επιβάρυνση για τον κατασκευαστή.

(10)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης βασίζονται κατά κύριο λόγο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Για να υιοθετηθεί η εναρμονισμένη προσέγγιση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, κρίνεται σκόπιμο να μεταφερθούν στον παρόντα κανονισμό οι διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής (4) και να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα των γεωργικών και δασικών οχημάτων.

(11)

Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις και διαδικασίες για την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος στις περιπτώσεις παραγωγής μικρού όγκου ώστε να αποφεύγεται η δυσανάλογη επιβάρυνση. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος για τις περιπτώσεις έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι εμπλέκονται περισσότεροι του ενός κατασκευαστές.

(12)

Όσον αφορά τους τύπους οχήματος των κατηγοριών R και S, στα αριθμητικά στοιχεία που καθορίζονται για την κατηγοριοποίηση των κατασκευαστών μικρού όγκου παραγωγής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 δεν προβλέπει εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών για τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων και ότι οι εν λόγω κατηγορίες οχημάτων δεν μπορούν να απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών επισκευής και συντήρησης οχήματος δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Εάν το παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού τροποποιηθεί προκειμένου να επεκταθεί η δυνατότητα χορήγησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών στις κατηγορίες R και S, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης αυτών των αριθμών.

(13)

Η εναρμόνιση των διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν το διαγνωστικό σύστημα οχήματος (σύστημα OBD) και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος είναι απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών για τους ανεξάρτητους φορείς επισκευής και συντήρησης οχημάτων. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών αυτών αφορά το διαγνωστικό σύστημα του οχήματος (OBD) και τη διάδρασή του με άλλα συστήματα του οχήματος. Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των κατασκευαστών, παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

(14)

Η θέσπιση κοινών προτύπων για τον επαναπρογραμματισμό των μονάδων ηλεκτρονικού ελέγχου σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κατασκευαστών και φορέων παροχής υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο οι κατασκευαστές να χρησιμοποιούν αυτά τα κοινά πρότυπα. Ωστόσο, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των κατασκευαστών οχημάτων, στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να οριστεί ότι θα μεσολαβήσει κατάλληλο χρονικό διάστημα μέχρι την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων.

(15)

Προκειμένου να διατηρηθεί η εναρμόνιση των τεχνικών απαιτήσεων που μεταφέρονται στον παρόντα κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής με τις απαιτήσεις των επιμέρους οδηγιών που καταργούνται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και με τις απαιτήσεις των τυποποιημένων κωδικών του ΟΟΣΑ, το σημείο αναφοράς του καθίσματος (S) και το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος (SIP) θα πρέπει να διατηρηθούν αμετάβλητα.

(16)

Για να είναι δυνατή η έγκριση τύπου ΕΕ των ίδιων τύπων ελκυστήρων, σύμφωνα με καθένα από τα παραρτήματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, με εκείνους που εγκρίνονται βάσει των αντίστοιχων κωδικών του ΟΟΣΑ και για να είναι δυνατή η αναγνώριση των εκθέσεων δοκιμών ΟΟΣΑ για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ, το τεχνικό πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων της ΕΕ θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το πεδίο εφαρμογής των τυποποιημένων κωδικών του ΟΟΣΑ.

(17)

Για να είναι σαφές ότι ορισμένες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις που ορίζονται στους τυποποιημένους κωδικούς του ΟΟΣΑ, το κείμενο των απαιτήσεων και η αρίθμηση που χρησιμοποιείται σε ορισμένα παραρτήματα θα πρέπει να είναι πανομοιότυπα με το κείμενο και την αρίθμηση του αντίστοιχου τυποποιημένου κωδικού ΟΟΣΑ.

(18)

Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των τραυματισμών και των θανατηφόρων ατυχημάτων που προκαλούνται εξαιτίας της μη ανύψωσης των πτυσσόμενων δομών προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής («ROPS») στους ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο σε πιθανώς επικίνδυνες καταστάσεις, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα IX νέες απαιτήσεις βάσει εργονομικής προσέγγισης ώστε να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η ανύψωση των ROPS όποτε είναι αναγκαίο.

(19)

Καθώς στο πλαίσιο των δασικών εργασιών οι ελκυστήρες υφίστανται υψηλότερα επίπεδα ενέργειας από την πτώση και τη διείσδυση αντικειμένων σε σύγκριση με τις γεωργικές εργασίες, θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηρότερες απαιτήσεις για τους ελκυστήρες που προορίζονται για δασικές εργασίες όσον αφορά τις δομές προστασίας έναντι των εν λόγω αντικειμένων.

(20)

Ενώ μεγάλο μέρος των απαιτήσεων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό έχουν μεταφερθεί από τις καταργούμενες οδηγίες, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να επικαιροποιηθούν με βάση την τεχνική πρόοδο, να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής σε περισσότερες κατηγορίες οχημάτων ή να αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά, για παράδειγμα: την πρόσβαση στη θέση οδήγησης, τις εξόδους κινδύνου, τα όργανα ελέγχου και τη θέση τους, το εγχειρίδιο του χειριστή, τις προειδοποιήσεις, τα σύμβολα και τα εικονογράμματα, την προστασία από θερμές επιφάνειες, τα σημεία λίπανσης, τα σημεία στήριξης του γρύλου, το κάλυμμα της μηχανής, την ταχύτητα καύσης του υλικού καμπίνας, τους αποζεύκτες μπαταρίας κ.λπ.

(21)

Καθώς το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 80/720/EOK του Συμβουλίου (5) δεν περιελάμβανε τους ελκυστήρες κατηγορίας T2 και τους ελκυστήρες κατηγορίας T.4.3 με μετατόπιση καμπίνας άνω των 100 mm, οι απαιτήσεις όσον αφορά τον χώρο χειρισμού και τον αριθμό εξόδων κινδύνου θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες ελκυστήρων.

(22)

Δεδομένου ότι πολλές από τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών που μεταφέρονται από τις καταργούμενες οδηγίες ισχύουν μόνο για τους ελκυστήρες που είναι εξοπλισμένοι με ελαστικά επίσωτρα, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μέθοδοι δοκιμών για τους ερπυστριοφόρους ελκυστήρες. Αυτές θα πρέπει να αφορούν το επίπεδο θορύβου στο οποίο εκτίθεται ο οδηγός, την πρόσβαση στη θέση οδήγησης, τα όργανα ελέγχου κ.λπ.

(23)

Το ίδιο ισχύει για τα οχήματα των κατηγοριών R και S, για τα οποία θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών όσον αφορά τους προφυλακτήρες και προστατευτικές διατάξεις, τις πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο του χειριστή, τις προειδοποιήσεις και τα σήματα, καθώς και την προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων, όπως κατά τη λειτουργία ανατροπής των ρυμουλκουμένων.

(24)

Επιπλέον, τα οχήματα των κατηγοριών R και S θα πρέπει να συμμορφώνονται, κατά περίπτωση, με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(25)

Εφόσον διατηρείται το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας, θα πρέπει να επιτρέπεται η τήρηση εναλλακτικών απαιτήσεων και διαδικασιών δοκιμών για τους ελκυστήρες που διαθέτουν κάθισμα σε σέλα και χειρολαβές ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Αυτό αφορά ορισμένες από τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες δοκιμών για το κάθισμα του οδηγού, τα όργανα ελέγχου και την προστασία των κινητήριων στοιχείων.

(26)

Η παραπομπή της καταργούμενης οδηγίας 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα επιβατικά αυτοκίνητα όσον αφορά τις ζώνες ασφαλείας και τις αγκυρώσεις τους θα πρέπει να αντικατασταθεί από απαιτήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων.

(27)

Για να μπορούν οι αρχές έγκρισης τύπου να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την προστασία από επικίνδυνες ουσίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να βασίζονται στο επίπεδο προστασίας που προβλέπεται ανά τύπο ελκυστήρα αντί της πιθανής χρήσης ενός δεδομένου οχήματος. Το επίπεδο προστασίας που απαιτείται για κάθε επιμέρους χρήση κάθε επικίνδυνης ουσίας θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και/ή εθνική νομοθεσία.

(28)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τεχνικές υπηρεσίες θα πληρούν το ίδιο υψηλό επίπεδο επιδόσεων σε όλα τα κράτη μέλη, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίσει τα πρότυπα με τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται οι τεχνικές υπηρεσίες, καθώς επίσης τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τη διαδικασία διαπίστευσης των εν λόγω υπηρεσιών.

(29)

Για τους σκοπούς της εθνικής έγκρισης τύπου που χορηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να καθορίζουν απαιτήσεις κατασκευής οι οποίες θα διαφέρουν από αυτές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να εγκρίνουν τύπους οχημάτων, συστήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(30)

Ορισμένες καταχωρίσεις του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να είναι δυνατή η θέσπιση απαιτήσεων για πρόσθετες κατηγορίες οχημάτων, όπου είναι απαραίτητο.

(31)

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό ορίζονται οι λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και οι διαδικασίες δοκιμής όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συναρμολόγηση οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων, καθώς και των συστημάτων, των μηχανικών μερών και των χωριστών τεχνικών μονάδων τους, οι λεπτομερείς ρυθμίσεις και απαιτήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης τύπου, τις εικονικές δοκιμές και τη συμμόρφωση της παραγωγής, οι τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, καθώς επίσης τα πρότυπα και κριτήρια επίδοσης για την αξιολόγηση των τεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

Ως «σημείο αναφοράς του καθίσματος (S)», νοείται σημείο που κείται στο διάμηκες στο μέσο του καθίσματος επίπεδο και το οποίο είναι σημείο τομής του εφαπτομενικού επιπέδου στο κάτω τμήμα του ερεισίνωτου και ενός οριζοντίου επίπεδου. Αυτό το οριζόντιο επίπεδο τέμνει την κατώτερη επιφάνεια του καθίσματος σε απόσταση 150 mm έμπροσθεν του σημείου αναφοράς του καθίσματος (S) όπως καθορίζεται στο προσάρτημα 8 του παραρτήματος XIV.

2)

Ως «όργανο ελέγχου» νοείται οποιοδήποτε σύστημα του οποίου η άμεση ενεργοποίηση επιτρέπει τη μεταβολή της κατάστασης ή της λειτουργίας του ελκυστήρα ή του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος με τον ελκυστήρα.

3)

Ως «θώρακας» νοείται η προστατευτική διάταξη που τοποθετείται ακριβώς μπροστά από το επικίνδυνο τμήμα και η οποία, μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλα τμήματα της μηχανής, εμποδίζει την επαφή με το επικίνδυνο τμήμα από όλες τις πλευρές.

4)

Ως «προφυλακτήρας» νοείται η προστατευτική διάταξη η οποία, με τη βοήθεια κιγκλιδώματος, πλέγματος ή αντίστοιχου μέσου, παρέχει την αναγκαία απόσταση ασφαλείας, κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η επαφή με το επικίνδυνο τμήμα.

5)

Ως «κάλυμμα» νοείται η προστατευτική διάταξη που τοποθετείται μπροστά από το επικίνδυνο τμήμα, εμποδίζοντας την επαφή με το επικίνδυνο τμήμα στην καλυμμένη πλευρά.

6)

Ως «σταθερά στερεωμένη» νοείται διάταξη η αφαίρεση της οποίας είναι δυνατή μόνο με τη χρήση εργαλείων.

7)

Ως «θερμή επιφάνεια» νοείται οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια του ελκυστήρα η οποία, κατά την κανονική χρήση που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, φθάνει σε θερμοκρασία άνω των 85 °C ή οποιαδήποτε πλαστική επιφάνεια η οποία φθάνει σε θερμοκρασία άνω των 100 °C.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 3

Γενικές υποχρεώσεις του κατασκευαστή σχετικά με την κατασκευή του οχήματος

1.   Οι κατασκευαστές εξοπλίζουν τα γεωργικά και δασικά οχήματα με συστήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που επηρεάζουν την εργασιακή ασφάλεια και που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται κατά τρόπο ώστε το όχημα, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και συντηρούμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, να συμμορφώνεται με τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες δοκιμής που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 32.

2.   Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν στην αρχή έγκρισης μέσω πραγματικών δοκιμών επίδειξης ότι τα γεωργικά και δασικά οχήματα που διατίθενται στην αγορά, ταξινομούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση συμμορφώνονται με τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμής που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 32.

3.   Οι κατασκευαστές μεριμνούν ώστε τα ανταλλακτικά και ο εξοπλισμός που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση να συμμορφώνονται με τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες δοκιμής που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Τα εγκεκριμένα γεωργικά και δασικά οχήματα που διαθέτουν τέτοια ανταλλακτικά και εξοπλισμό πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις δοκιμής και τις οριακές τιμές επίδοσης που πληρούν τα οχήματα που διαθέτουν αυθεντικά μέρη.

4.   Οι κατασκευαστές μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες έγκρισης τύπου για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της παραγωγής να ακολουθούνται σύμφωνα με τις λεπτομερείς απαιτήσεις κατασκευής του οχήματος που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4

Εφαρμογή των κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ

Οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ και οι τροποποιήσεις τους που ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμό ισχύουν για την έγκριση τύπου γεωργικών και δασικών οχημάτων υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Αναγνώριση των εκθέσεων δοκιμών που εκδίδονται με βάση τους κωδικούς του ΟΟΣΑ για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, οι εκθέσεις δοκιμών που εκδίδονται με βάση τους κωδικούς του ΟΟΣΑ που ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού αναγνωρίζονται για τον σκοπό της έγκρισης τύπου ΕΕ εναλλακτικά προς τις εκθέσεις δοκιμών που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με τις εικονικές δοκιμές

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και οι απαιτήσεις σχετικά με τις εικονικές δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού ορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Ρυθμίσεις σχετικά με τη συμμόρφωση της παραγωγής

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τη συμμόρφωση της παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης

Οι απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 ορίζονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (δυναμικές δοκιμές)

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής όσον αφορά τις δυναμικές δοκιμές που πραγματοποιούνται σε οχήματα των κατηγοριών T1, T4.2 και T4.3, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ερπυστριοφόροι ελκυστήρες)

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής όσον αφορά τους ερπυστριοφόρους ελκυστήρες οχημάτων κατηγορίας C1, C2, C4.2 και C4.3, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (στατικές δοκιμές)

Εναλλακτικά προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 10, οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, εάν ο τύπος οχήματος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού. Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής σε σχέση με τις στατικές δοκιμές που πραγματοποιούνται σε οχήματα των κατηγοριών T1/C1, T4.2/C4.2 και T4.3/C4.3, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής που συναρμόζονται στο εμπρόσθιο μέρος των ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο)

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής οι οποίες συναρμόζονται στο εμπρόσθιο μέρος των ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο για οχήματα των κατηγοριών Τ2, Τ3 και Τ4.3, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής που συναρμόζονται στο οπίσθιο μέρος των ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο)

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής οι οποίες συναρμόζονται στο οπίσθιο μέρος των ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο για οχήματα των κατηγοριών T2/C2, T3/C3 και T4.3/C4.3, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα Χ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά της πτώσης αντικειμένων

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά της πτώσης αντικειμένων για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα καθίσματα επιβατών

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τα καθίσματα επιβατών για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα XII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Απαιτήσεις που ισχύουν για την έκθεση του οδηγού σε επίπεδο θορύβου

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για την έκθεση του οδηγού σε επίπεδο θορύβου για οχήματα των κατηγοριών Τ και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Απαιτήσεις που ισχύουν για το κάθισμα του οδηγού

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για το κάθισμα του οδηγού για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα XIV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 18

Απαιτήσεις που ισχύουν για τον χώρο χειρισμού και την πρόσβαση στη θέση οδήγησης

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τον χώρο χειρισμού και την πρόσβαση στη θέση οδήγησης για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα XV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις διατάξεις λήψης ισχύος

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις διατάξεις λήψης ισχύος για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 20

Απαιτήσεις που ισχύουν για την προστασία των κινητήριων στοιχείων

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για την προστασία των κινητήριων στοιχείων για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 21

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα σημεία αγκύρωσης ζωνών ασφαλείας

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τα σημεία αγκύρωσης ζωνών ασφαλείας για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 22

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις ζώνες ασφαλείας

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις ζώνες ασφάλειας για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΧ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 23

Απαιτήσεις που ισχύουν για την προστασία από τη διείσδυση αντικειμένων

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για την προστασία του οδηγού από τη διείσδυση αντικειμένων για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 24

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα συστήματα εξάτμισης

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τα συστήματα εξάτμισης για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 25

Απαιτήσεις που ισχύουν για το εγχειρίδιο του χειριστή

Οι απαιτήσεις που ισχύουν για το εγχειρίδιο του χειριστή, περιλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν την προστασία από επικίνδυνες ουσίες και τη λειτουργία και συντήρηση του οχήματος, για οχήματα των κατηγοριών T, C, R και S, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχεία ιβ), ιδ) και ιζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, ορίζονται στο παράρτημα XXII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 26

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα όργανα ελέγχου, περιλαμβανομένης της ασφάλειας και αξιοπιστίας των συστημάτων ελέγχου και των συσκευών για τη στάση έκτακτης ανάγκης και την αυτόματη στάση

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τα όργανα ελέγχου, περιλαμβανομένης της ασφάλειας και αξιοπιστίας των συστημάτων ελέγχου και των συσκευών για τη στάση έκτακτης ανάγκης και την αυτόματη στάση, για οχήματα κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ιε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 27

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα μέτρα προστασίας έναντι άλλων μηχανικών κινδύνων

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τα μέτρα προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων, περιλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν την προστασία από τραχιές επιφάνειες, κοφτερές ακμές και γωνίες, ρήξη αγωγών στους οποίους κυκλοφορούν ρευστά και ανεξέλεγκτη κίνηση του οχήματος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 14, 19 και 23, για οχήματα κατηγοριών T, C, R και S, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα XXIV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 28

Απαιτήσεις που ισχύουν για τους προφυλακτήρες και τις προστατευτικές διατάξεις

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους προφυλακτήρες και τις προστατευτικές διατάξεις για οχήματα των κατηγοριών T, C, R και S, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ιη) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 29

Απαιτήσεις που ισχύουν για την ενημέρωση, τις προειδοποιήσεις και τα σήματα

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για την ενημέρωση, τις προειδοποιήσεις και τα σήματα, περιλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν τα προειδοποιητικά σήματα για την πέδηση και τη λειτουργία και συντήρηση του οχήματος, για οχήματα των κατηγοριών T, C, R και S, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ιθ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα XXVI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 30

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα υλικά και τα προϊόντα

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τα υλικά και τα προϊόντα για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα XXVII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 31

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις μπαταρίες

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις μπαταρίες οχημάτων των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο κα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧVIII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 32

Απαιτήσεις που ισχύουν για την προστασία από επικίνδυνες ουσίες

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι απαιτήσεις που ισχύουν για την προστασία από επικίνδυνες ουσίες για οχήματα των κατηγοριών T και C, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧΙΧ του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 33

Πρότυπα επίδοσης και αξιολόγηση τεχνικών υπηρεσιών

Οι τεχνικές υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα επίδοσης και τη διαδικασία αξιολόγησής τους που αναφέρονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧΧ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 34

Δυνατότητα αυτόματων ελέγχων

Οι αυτόματοι έλεγχοι που διενεργούνται από εσωτερικές τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, διενεργούνται μόνο εφόσον επιτρέπονται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Ή ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 35

Εθνική έγκριση τύπου οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων

Οι εθνικές αρχές δεν αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου σε τύπο οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας για λόγους που αφορούν τις απαιτήσεις κατασκευής εάν το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Τροποποιήσεις στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

στη σειρά αριθ. 39, οι καταχωρίσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες οχήματος Ca και Cb αντικαθίστανται με «Χ»·

2)

στη σειρά αριθ. 41, οι καταχωρίσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες οχήματος T2a και T2b αντικαθίστανται με «Χ»·

3)

στη σειρά αριθ. 43, οι καταχωρίσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες οχήματος Ca και Cb αντικαθίστανται με «Χ»·

4)

στη σειρά αριθ. 44, οι καταχωρίσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες οχήματος Ca και Cb αντικαθίστανται με «Χ».

Άρθρο 37

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1.

(2)  Απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») (ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (EE L 188 της 18.7.2009, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 167 της 25.6.2011, σ. 1).

(5)  Οδηγία 80/720/EOK του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1980, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο διαθέσιμο χώρο χειρισμού, στην ευχέρεια προσβάσεως στη θέση οδηγήσεως, καθώς και στις θύρες και στα παράθυρα των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (ΕΕ L 194 της 28.7.1980, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24).

(7)  Οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ (ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1).


ΣΥΝΟΨΗ

Αριθμός παραρτήματος

Τίτλος παραρτήματος

Σελίδα

Απαιτήσεις κατασκευής οχήματος και γενικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου

Ι

Εφαρμογή των κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ

12

ΙΙ

Αναγνώριση των εκθέσεων δοκιμών που εκδίδονται με βάση τους κωδικούς του ΟΟΣΑ για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ

13

ΙΙΙ

Ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με τις εικονικές δοκιμές

14

IV

Ρυθμίσεις σχετικά με τη συμμόρφωση της παραγωγής

18

V

Απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης

22

VI

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (στατικές δοκιμές)

30

VII

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ερπυστριοφόροι ελκυστήρες)

51

VIII

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (στατικές δοκιμές)

78

IX

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (συναρμόζονται στο εμπρόσθιο μέρος των ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο)

105

X

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (συναρμόζονται στο οπίσθιο μέρος των ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο)

182

XI

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά της πτώσης αντικειμένων

214

XII

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα καθίσματα επιβατών

223

XIII

Απαιτήσεις που ισχύουν για την έκθεση του οδηγού σε επίπεδο θορύβου

224

XIV

Απαιτήσεις που ισχύουν για το κάθισμα οδηγού

228

XV

Απαιτήσεις που ισχύουν για τον χώρο χειρισμού και την πρόσβαση στη θέση οδήγησης

265

XVI

Απαιτήσεις που ισχύουν για τους δυναμοδότες

275

XVII

Απαιτήσεις που ισχύουν για την προστασία των κινητήριων στοιχείων

276

XVIII

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα σημεία αγκύρωσης ζωνών ασφαλείας

288

XIX

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις ζώνες ασφαλείας

292

XX

Απαιτήσεις που ισχύουν για την προστασία από τη διείσδυση αντικειμένων

293

XXI

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα συστήματα εξάτμισης

294

XXII

Απαιτήσεις που ισχύουν για το εγχειρίδιο του χειριστή

295

XXIII

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα όργανα ελέγχου, περιλαμβανομένων της ασφάλειας και αξιοπιστίας των συστημάτων ελέγχου και των συσκευών για τη στάση έκτακτης ανάγκης και την αυτόματη στάση

300

XXIV

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα μέτρα προστασίας έναντι άλλων μηχανικών κινδύνων

308

XXV

Απαιτήσεις που ισχύουν για τους προφυλακτήρες και τις προστατευτικές διατάξεις

310

XXVI

Απαιτήσεις που ισχύουν για την ενημέρωση, τις προειδοποιητικές ενδείξεις και τις επισημάνσεις

311

XXVII

Απαιτήσεις που ισχύουν για τα υλικά και τα προϊόντα

312

XXVIII

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις μπαταρίες

313

XXIX

Απαιτήσεις που ισχύουν για την προστασία από επικίνδυνες ουσίες

314

Απαιτήσεις που αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες

XXX

Πρότυπα επίδοσης και αξιολόγηση τεχνικών υπηρεσιών

315

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εφαρμογή κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ

Αριθ. κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ

Αντικείμενο

Σειρά τροποποιήσεων

Παραπομπή ΕΕ

Εφαρμογή

14

Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, συστήματα αγκυρώσεων ISOFIX και αγκυρώσεις άνω πρόσδεσης ISOFIX

Συμπλήρωμα 1 στη σειρά τροποποιήσεων 07

ΕΕ L 109 της 28.4.2011, σ. 1.

T και C

16

Ζώνες ασφαλείας, συστήματα συγκράτησης και συστήματα συγκράτησης παιδιών

Συμπλήρωμα 1 στη σειρά τροποποιήσεων 06

ΕΕ L 233 της 9.9.2011, σ. 1.

T και C

43

Υαλοπίνακες ασφαλείας

Συμπλήρωμα 12 στη σειρά τροποποιήσεων 00

ΕΕ L 230 της 31.8.2010, σ. 119.

T και C

60

Χειριστήρια που θέτει σε λειτουργία ο οδηγός -αναγνώριση των χειριστηρίων των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών (μοτοποδήλατα/μοτοσικλέτες)

 

ΕΕ L 95 της 31.3.2004, σ. 10.

T και C

79

Σύστημα διεύθυνσης

Συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 01 και διορθωτικό της 20ής Ιανουαρίου 2006

ΕΕ L 137 της 27.5.2008, σ. 25.

T και C

Επεξηγηματική σημείωση:

Το γεγονός ότι ένα μηχανικό μέρος περιλαμβάνεται στον κατάλογο δεν καθιστά την τοποθέτησή του υποχρεωτική. Για ορισμένα μηχανικά μέρη, ωστόσο, ορίζονται απαιτήσεις περί υποχρεωτικής τοποθέτησης σε άλλα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αναγνώριση των εκθέσεων δοκιμών που εκδίδονται με βάση τους κωδικούς του ΟΟΣΑ για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ

Έκθεση δοκιμής με βάση τον κωδικό του ΟΟΣΑ αριθ.

Αντικείμενο

Έκδοση

Εφαρμογή

Εναλλακτική επιλογή έναντι της έκθεσης δοκιμής ΕΕ με βάση το

3

Επίσημη δοκιμή δομών προστασίας σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες (δυναμική δοκιμή)

Έκδοση 2015-Ιούλιος 2014-

T1, T4.2 και T4.3

Παράρτημα VI και Παράρτημα XVIII (εάν οι αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας έχουν δοκιμαστεί)

4

Επίσημη δοκιμή δομών προστασίας σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες (στατική δοκιμή)

Έκδοση 2015-Ιούλιος 2014-

T1/C1, T4.2/C4.2 και T4.3/C4.3

Παράρτημα VIII και Παράρτημα XVIII (εάν οι αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας έχουν δοκιμαστεί)

5

Επίσημη μέτρηση θορύβου στη θέση ή στις θέσεις οδήγησης των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων

Έκδοση 2015-Ιούλιος 2014-

T και C

Παράρτημα XIII

6

Επίσημη δοκιμή δομών προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής που είναι προσαρμοσμένες στο εμπρόσθιο μέρος τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο

Έκδοση 2015-Ιούλιος 2014-

T2, T3 και T4.3

Παράρτημα IX και Παράρτημα XVIII (εάν οι αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας έχουν δοκιμαστεί)

7

Επίσημη δοκιμή δομής προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής που είναι προσαρμοσμένη στο οπίσθιο μέρος τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο

Έκδοση 2015-Ιούλιος 2014-

T2/C2, T3/C3 και T4.3/C4.3

Παράρτημα X και Παράρτημα XVIII (εάν οι αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας έχουν δοκιμαστεί)

8

Επίσημη δοκιμή δομών προστασίας σε γεωργικούς και δασικούς ερπυστριοφόρους ελκυστήρες

Έκδοση 2015-Ιούλιος 2014-

C1, C2, C4.2 και C4.3

Παράρτημα VII και Παράρτημα XVIII (εάν οι αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας έχουν δοκιμαστεί)

10

Επίσημη δοκιμή δομών προστασίας κατά της πτώσης αντικειμένων σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες

Έκδοση 2015-Ιούλιος 2014-

T και C

Παράρτημα ΧΙ

Μέρος Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για τις εικονικές δοκιμές

1.   Διαδικασία έγκρισης τύπου

Όταν η αρχή έγκρισης λαμβάνει αίτηση για έγκριση τύπου οχήματος:

1.1.

επαληθεύει ότι όλα τα εκδοθέντα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ και οι εκθέσεις δοκιμής που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού και ισχύουν για την έγκριση τύπου οχήματος καλύπτουν τον τύπο οχήματος και αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες προδιαγραφές·

1.2.

βεβαιώνεται, με βάση την τεκμηρίωση, ότι οι προδιαγραφές και τα στοιχεία του οχήματος που περιέχονται στο δελτίο πληροφοριών του οχήματος περιλαμβάνονται στα στοιχεία των πακέτων πληροφοριών και των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού·

1.3.

διενεργεί ή αναθέτει τη διενέργεια, σε επιλεγμένο δείγμα οχημάτων του προς έγκριση τύπου, ελέγχων μερών και συστημάτων του οχήματος προκειμένου να επαληθεύσει κατά πόσον το (τα) όχημα(-τα) έχει(-ουν) κατασκευασθεί σύμφωνα προς τα σχετικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο επικυρωμένο πακέτο πληροφοριών με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού·

1.4.

διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι εγκατάστασης που αφορούν χωριστές τεχνικές μονάδες, ανάλογα με την περίπτωση·

1.5.

διενεργεί ή αναθέτει τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων όσον αφορά την παρουσία των αντικειμένων που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013·

2.   Συνδυασμός των τεχνικών προδιαγραφών

Ο αριθμός των ελεγχόμενων οχημάτων πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει τον σωστό έλεγχο των διαφόρων συνδυασμών που πρόκειται να λάβουν έγκριση τύπου, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

2.1.

μονάδα πρόωσης·

2.2.

μετάδοση κίνησης·

2.3.

κινητήριοι άξονες (αριθμός, θέση, ζεύξη)·

2.4.

κατευθυντήριοι άξονες (αριθμός και θέση)·

2.5.

σύστημα πέδησης και πεδούμενοι άξονες (αριθμός)·

2.6.

δομή προστασίας από ανατροπή·

2.7.

προστασία από επικίνδυνες ουσίες·

3.   Ειδικές διατάξεις

Όταν δεν διατίθενται πιστοποιητικά έγκρισης ή εκθέσεις δοκιμής σε σχέση με τα αντικείμενα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 ή τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η αρχή έγκρισης:

3.1.

φροντίζει για τη διεξαγωγή των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και στις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού·

3.2.

επαληθεύει ότι το όχημα συμμορφώνεται με τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών του οχήματος και τηρεί τις τεχνικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού·

3.3.

διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι εγκατάστασης που αφορούν μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες, ανάλογα με την περίπτωση.

4.   Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την έγκριση τύπου ΕΕ σε πολλαπλά στάδια

4.1.   Γενικά

4.1.1.

Η ικανοποιητική εκτέλεση της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΕ σε πολλαπλά στάδια προϋποθέτει τη συντονισμένη δράση όλων των ενδιαφερόμενων κατασκευαστών. Για τον σκοπό αυτό, πριν χορηγηθεί έγκριση τύπου για το πρώτο ή για μεταγενέστερο στάδιο, οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές διασφαλίζουν ότι υφίστανται κατάλληλοι όροι μεταξύ των διαφόρων κατασκευαστών σε ό,τι αφορά την προσκόμιση και την ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών ώστε το ολοκληρωμένο όχημα να εκπληρώσει τις τεχνικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τις εγκρίσεις των σχετικών συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων και για τα στοιχεία του οχήματος που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ημιτελούς οχήματος, τα οποία όμως δεν έχουν ακόμη εγκριθεί.

4.1.2.

Οι εγκρίσεις τύπου ΕΕ σύμφωνα με το σημείο 4 χορηγούνται με βάση το τρέχον στάδιο ολοκλήρωσης του τύπου οχήματος και συμπεριλαμβάνουν όλες τις εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σε προηγούμενα στάδια.

4.1.3.

Κατά την έγκριση τύπου ΕΕ πολλαπλών σταδίων, κάθε κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής όλων των συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν κατασκευαστεί ή προστεθεί από τον ίδιο στο προηγούμενο στάδιο κατασκευής. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για αντικείμενα που εγκρίθηκαν σε προηγούμενο στάδιο, εκτός εάν τροποποιεί σχετικά μέρη του οχήματος σε βαθμό ώστε να καθίσταται άκυρη η έγκριση που χορηγήθηκε στο παρελθόν.

4.2.   Διαδικασίες.

Η αρχή έγκρισης:

4.2.1.

επαληθεύει ότι όλα τα εκδοθέντα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ και οι χορηγηθείσες εκθέσεις δοκιμής που ισχύουν για την έγκριση τύπου οχήματος, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του προαναφερθέντα κανονισμού, καλύπτουν τον τύπο οχήματος στο στάδιο της ολοκλήρωσής του και αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες προδιαγραφές·

4.2.2.

μεριμνά ώστε όλα τα αναγκαία δεδομένα, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του οχήματος, να αναγράφονται στον φάκελο πληροφοριών

4.2.3.

με βάση τα έγγραφα τεκμηρίωσης, μεριμνά ώστε οι προδιαγραφές του οχήματος ή των οχημάτων και τα δεδομένα που περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών του οχήματος να περιλαμβάνονται στα δεδομένα που περιέχουν οι φάκελοι έγκρισης τύπου και τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 ή τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού· και εφόσον πρόκειται για ολοκληρωμένο όχημα, όταν ένα στοιχείο του φακέλου πληροφοριών δεν περιλαμβάνεται σε κανένα πακέτο πληροφοριών, επιβεβαιώνει ότι το αντίστοιχο μέρος ή χαρακτηριστικό αντιστοιχεί στις ενδείξεις που περιέχει ο φάκελος πληροφοριών·

4.2.4.

διενεργεί ή αναθέτει τη διενέργεια, σε επιλεγμένο δείγμα οχημάτων του προς έγκριση τύπου, ελέγχων μερών και συστημάτων του οχήματος προκειμένου να επαληθεύσει κατά πόσον το (τα) όχημα(-τα) έχει(-ουν) κατασκευασθεί σύμφωνα προς τα σχετικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο επικυρωμένο πακέτο πληροφοριών με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού·

4.2.5.

διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι εγκατάστασης που αφορούν χωριστές τεχνικές μονάδες, ανάλογα με την περίπτωση.

4.3.   Ο αριθμός των προς επιθεώρηση οχημάτων για τους σκοπούς του σημείου 4.2.4 είναι επαρκής ώστε να επιτρέπεται ο σωστός έλεγχος των διαφόρων συνδυασμών που πρόκειται να λάβουν έγκριση τύπου ΕΕ ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης του οχήματος και τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 2.

5.   Συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να διενεργούνται οι εικονικές δοκιμές και απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι εικονικές δοκιμές

5.1.   Στόχοι και πεδίο εφαρμογής

Το σημείο 5 ορίζει κατάλληλες διατάξεις που αφορούν τις εικονικές δοκιμές σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013. Δεν εφαρμόζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 27 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

5.2.   Κατάλογος απαιτήσεων στις οποίες μπορούν να υπόκεινται οι εικονικές δοκιμές

Πίνακας 1

Κατάλογος απαιτήσεων στις οποίες μπορούν να υπόκεινται οι εικονικές δοκιμές

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αναφοράς

Αριθμός συνημμένου

Απαίτηση

Περιορισμοί/Παρατηρήσεις

RVCR

IX

διαδοχικές ή διακεκομμένες ανατροπές ελκυστήρα με μικρό μετατρόχιο που ανατρέπεται προς τα πλάγια και διαθέτει δομή προστασίας από ανατροπή (ROPS) στερεωμένη στο εμπρόσθιο μέρος του καθίσματος του οδηγού

Τμήμα B4

6.   Συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να διενεργούνται οι εικονικές δοκιμές

6.1.   Υπόδειγμα εικονικής δοκιμής

Για την περιγραφή και τη διενέργεια των εικονικών δοκιμών χρησιμοποιείται το ακόλουθο υπόδειγμα:

6.1.1.

σκοπός·

6.1.2.

δομή μοντέλου·

6.1.3.

οριακές συνθήκες·

6.1.4.

παραδοχές φορτίου·

6.1.5.

υπολογισμοί·

6.1.6.

αξιολόγηση·

6.1.7.

Τεκμηρίωση

6.2.   Βασικές αρχές της προσομοίωσης και των υπολογισμών.

6.2.1.   Μαθηματικό μοντέλο

Το μαθηματικό μοντέλο υποβάλλεται από τον κατασκευαστή. Αποτυπώνει την πολυπλοκότητα της δομής του οχήματος, του συστήματος και των μηχανικών μερών που θα υποβληθούν σε δοκιμή σε σχέση με τις απαιτήσεις. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται κατ’ αναλογία για τη δοκιμή μηχανικών μερών ή τεχνικών μονάδων ανεξάρτητα από το όχημα.

6.2.2.   Διαδικασία επικύρωσης του μαθηματικού μοντέλου

Το μαθηματικό μοντέλο επικυρώνεται σε αντιπαραβολή με τις πραγματικές συνθήκες δοκιμής. Διενεργείται πραγματική δοκιμή με σκοπό την αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν βάσει του μαθηματικού μοντέλου με τα αποτελέσματα πραγματικής δοκιμής. Η αντιστοιχία των αποτελεσμάτων των δοκιμών τεκμηριώνεται. Ο κατασκευαστής ή η τεχνική υπηρεσία καταρτίζει έκθεση επικύρωσης και την υποβάλλει στην αρχή έγκρισης. Οποιαδήποτε αλλαγή στο μαθηματικό μοντέλο ή στο λογισμικό που ενδέχεται να ακυρώσει την έκθεση επικύρωσης κοινοποιείται στην αρχή έγκρισης, η οποία μπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή νέας διαδικασίας επικύρωσης. Το διάγραμμα ροής της διαδικασίας επικύρωσης παρουσιάζεται στο σχήμα 1 του σημείου 7.

6.2.3.   Τεκμηρίωση

Τα δεδομένα και τα βοηθητικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση και τους υπολογισμούς πρέπει να διατίθενται στον κατασκευαστή και να είναι δεόντως τεκμηριωμένα.

6.2.4.   Μέσα και υποστήριξη

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της τεχνικής υπηρεσίας, ο κατασκευαστής χορηγεί ή παρέχει πρόσβαση στα απαιτούμενα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου λογισμικού.

6.2.5.   Επιπλέον, ο κατασκευαστής παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη στην τεχνική υπηρεσία.

6.2.6.   Η παροχή πρόσβασης και υποστήριξης σε τεχνική υπηρεσία δεν αναιρεί τυχόν υποχρεώσεις της τεχνικής υπηρεσίας όσον αφορά τις δεξιότητες του προσωπικού της, την πληρωμή δικαιωμάτων αδειοδότησης και την τήρηση της εμπιστευτικότητας.

7.   Διαδικασία επικύρωσης των εικονικών δοκιμών

Σχήμα 1

Διάγραμμα ροής για τη διαδικασία επικύρωσης των εικονικών δοκιμών

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ρυθμίσεις σχετικά με τη συμμόρφωση της παραγωγής

1.   Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.1.

«σύστημα διαχείρισης ποιότητας»: το σύνολο των αλληλένδετων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για να κατευθύνουν και να ελέγχουν τον τρόπο εφαρμογής των πολιτικών ποιότητας και την επίτευξη των στόχων όσον αφορά την ποιότητα·

1.2.

«έλεγχος»: η διαδικασία συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής κριτηρίων ελέγχου, η οποία πρέπει να είναι αντικειμενική, αμερόληπτη και ανεξάρτητη και να διενεργείται στο πλαίσιο μιας συστηματικής και τεκμηριωμένης ελεγκτικής διαδικασίας·

1.3.

«διορθωτικά μέτρα»: διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων με σκοπό την άρση των αιτιών μιας κατάστασης μη συμμόρφωσης ή μιας ανεπιθύμητης κατάστασης και τη μη επανεμφάνιση των προβλημάτων·

2.   Σκοπός

2.1.

Η διαδικασία συμμόρφωσης της παραγωγής έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι κάθε παραγόμενο όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος, χωριστή τεχνική μονάδα, μέρος ή εξάρτημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που συνδέονται με τις προδιαγραφές, τις επιδόσεις και τη σήμανση του εγκεκριμένου τύπου.

2.2.

Αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών είναι η αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, η οποία ονομάζεται «αρχική αξιολόγηση» και ορίζεται στο τμήμα 3 και η επαλήθευση και οι έλεγχοι της παραγωγής, που ονομάζονται «μέθοδοι συμμόρφωσης του προϊόντος» και ορίζονται στο τμήμα 4.

3.   Αρχική αξιολόγηση

3.1.

Πριν από τη χορήγηση έγκρισης τύπου, η αρχή έγκρισης επαληθεύει την ύπαρξη ικανοποιητικών μεθόδων και διαδικασιών που εφαρμόζονται από τον κατασκευαστή για τη διασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου, ώστε τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που βρίσκονται σε στάδιο παραγωγής να συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.

3.2.

Στην αρχική αξιολόγηση εφαρμόζονται κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και/ή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης που ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 19011:2011.

3.3.

Οι απαιτήσεις του σημείου 3.1 επαληθεύονται ώσπου να ικανοποιηθεί πλήρως η αρχή έγκρισης που χορηγεί την έγκριση τύπου. Η αρχή έγκρισης ικανοποιείται με την αρχική αξιολόγηση και τις αρχικές μεθόδους συμμόρφωσης του προϊόντος του τμήματος 4, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη κατά περίπτωση μία από τις περιγραφόμενες στα σημεία 3.3.1 έως 3.3.3 μέθοδο ή συνδυασμό των μεθόδων αυτών, συνολικά ή εν μέρει, ανάλογα με περίπτωση.

3.3.1.

Η αρχική αξιολόγηση και/ή η επαλήθευση των μεθόδων συμμόρφωσης του προϊόντος διενεργείται από την αρχή έγκρισης που χορηγεί την έγκριση ή από τον φορέα που έχει οριστεί και ενεργεί για λογαριασμό της αρχής έγκρισης.

3.3.1.1.

Σε ό,τι αφορά την έκταση της αρχικής αξιολόγησης, η αρχή έγκρισης μπορεί να λάβει υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με:

3.3.1.1.1.

το πιστοποιητικό του κατασκευαστή που περιγράφεται στο σημείο 3.3.3, το οποίο δεν είναι το κατάλληλο ή δεν αναγνωρίζεται σύμφωνα με το εν λόγω σημείο·

3.3.1.1.2.

αν πρόκειται για εγκρίσεις τύπου μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων, τις αξιολογήσεις των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις παραγωγής του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας από τον (τους) κατασκευαστή(-ές) του οχήματος, σύμφωνα με μία ή περισσότερες προδιαγραφές του κλάδου παραγωγής που πληρούν τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου πρότυπου EN ISO 9001:2008.

3.3.2.

Η αρχική αξιολόγηση και/ή η επαλήθευση των μεθόδων συμμόρφωσης του προϊόντος μπορούν επίσης να διενεργηθούν από την αρχή έγκρισης άλλου κράτους μέλους ή από τον διορισμένο φορέα που έχει υποδείξει για τον σκοπό αυτό η αρχή έγκρισης.

3.3.2.1.

Στην περίπτωση αυτή, η αρχή έγκρισης του άλλου κράτους μέλους συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης, επισημαίνοντας τους τομείς και τις παραγωγικές μονάδες που καλύπτει η δήλωση σε σχέση με τα προς έγκριση οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες.

3.3.2.2.

Μόλις η αρχή έγκρισης του άλλου κράτους μέλους λάβει αίτηση για χορήγηση δήλωσης συμμόρφωσης από την αρχή του κράτους μέλους που χορηγεί την έγκριση τύπου, αποστέλλει αμέσως τη δήλωση συμμόρφωσης ή πληροφορεί ότι δεν είναι σε θέση να χορηγήσει τέτοια δήλωση.

3.3.2.3.

Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τουλάχιστον:

3.3.2.3.1.

τον όμιλο ή την εταιρεία (π.χ. ΧΨΩ Αυτοκίνηση)·

3.3.2.3.2.

τον επιμέρους οργανισμό (π.χ. ευρωπαϊκή μονάδα)·

3.3.2.3.3.

τις μονάδες/εγκαταστάσεις [π.χ. μονάδα κινητήρων 1 (Ηνωμένο Βασίλειο) – μονάδα οχημάτων 2 (Γερμανία)]·

3.3.2.3.4.

τη σειρά παραγωγής οχημάτων/μηχανικών μερών (π.χ. όλα τα μοντέλα της κατηγορίας T1)·

3.3.2.3.5.

τους υπό αξιολόγηση τομείς (π.χ. συναρμολόγηση κινητήρα, διαμόρφωση και συναρμολόγηση αμαξώματος, συναρμολόγηση οχήματος)·

3.3.2.3.6.

τα εξετασθέντα έγγραφα (π.χ. εγχειρίδιο και διαδικασίες ποιότητας της εταιρείας και της εγκατάστασης παραγωγής)·

3.3.2.3.7.

την ημερομηνία αξιολόγησης (π.χ. o έλεγχος διενεργήθηκε στις 18-30.5.2013)·

3.3.2.3.8.

την προβλεπόμενη επίσκεψη παρακολούθησης (π.χ. Οκτώβριος 2014)·

3.3.3.

Η αρχή έγκρισης αποδέχεται επίσης την κατάλληλη πιστοποίηση συμμόρφωσης του κατασκευαστή προς το εναρμονισμένο πρότυπο EN ISO 9001: 2008 ή προς ισοδύναμο εναρμονισμένο πρότυπο ως πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της αρχικής αξιολόγησης του σημείου 3.3. Ο κατασκευαστής παρέχει λεπτομέρειες για την πιστοποίηση και αναλαμβάνει να ενημερώσει την αρχή έγκρισης για τυχόν αναθεωρήσεις που αφορούν την ισχύ ή το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης.

3.4.

Για την έγκριση τύπου οχήματος, οι αρχικές αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων του οχήματος δεν χρειάζεται να επαναληφθούν, συμπληρώνονται όμως με αξιολόγηση που καλύπτει τις τοποθεσίες και τις δραστηριότητες της συναρμολόγησης του συνολικού οχήματος που δεν έχουν καλυφθεί από τις προηγούμενες αξιολογήσεις.

4.   Μέθοδοι συμμόρφωσης προϊόντος

4.1.

Κάθε όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα που εγκρίνεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, δυνάμει ενός κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ που έχει προσαρτηθεί στην αναθεωρημένη συμφωνία 1958 ή δυνάμει μιας ολοκληρωμένης έκθεσης δοκιμής βάσει των κωδικών του ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, κατασκευάζεται έτσι ώστε να συμμορφώνεται προς τον εγκεκριμένο τύπο, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, του (των) κανονισμού(-ών) ΟΕΕ/ΗΕ και του (των) κωδικού(-ών) ΟΟΣΑ.

4.2.

Πριν από τη χορήγηση έγκρισης τύπου δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ενός κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ που έχει προσαρτηθεί στην αναθεωρημένη συμφωνία του 1958 ή ενός κωδικού ΟΟΣΑ, η αρχή έγκρισης ενός κράτους μέλους επαληθεύει την ύπαρξη επαρκών μεθόδων και τεκμηριωμένων σχεδίων ελέγχου που συμφωνούνται με τον κατασκευαστή για κάθε έγκριση και αφορούν τη διεξαγωγή ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα δοκιμών ή σχετικών ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση της συνεχούς συμμόρφωσης προς τον εγκεκριμένο τύπο, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δοκιμών που προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013, στον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ και στον κωδικό ΟΟΣΑ.

4.3.

Πιο συγκεκριμένα, ο κάτοχος της έγκρισης τύπου:

4.3.1.

διασφαλίζει την ύπαρξη και εφαρμογή διαδικασιών για τον αποτελεσματικό έλεγχο της συμμόρφωσης προϊόντων (οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων) προς τον εγκεκριμένο τύπο·

4.3.2.

έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό δοκιμής ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς κάθε εγκεκριμένο τύπο·

4.3.3.

διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών ή ελέγχων καταγράφονται και ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά παραμένουν διαθέσιμα για χρονικό διάστημα έως 10 ετών, το οποίο προσδιορίζεται σε συμφωνία με την αρχή έγκρισης·

4.3.4.

αναλύει τα αποτελέσματα κάθε τύπου δοκιμής ή ελέγχου, προκειμένου να επαληθεύει και να διασφαλίζει τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών του προϊόντος, αφήνοντας περιθώρια για παραλλαγές της βιομηχανικής παραγωγής·

4.3.5.

διασφαλίζει ότι για κάθε τύπο προϊόντος εκτελούνται τουλάχιστον οι έλεγχοι και οι δοκιμές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και στις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, καθώς και οι έλεγχοι και οι δοκιμές που ορίζονται στον οικείο κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ ή στον οικείο κωδικό του ΟΟΣΑ·

4.3.6.

διασφαλίζει ότι αν μετά τη σχετική δοκιμή διαπιστωθεί ότι για οποιοδήποτε σύνολο δειγμάτων ή δοκιμίων δεν υπάρχει συμμόρφωση, διενεργείται περαιτέρω δειγματοληψία και δοκιμή ή έλεγχος. Λαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της διαδικασίας παραγωγής ώστε να διασφαλιστεί συμμόρφωση με τον εγκεκριμένο τύπο·

4.3.7.

Αν πρόκειται για έγκριση τύπου οχήματος, οι έλεγχοι του σημείου 4.3.5 περιορίζονται τουλάχιστον στην επαλήθευση της τήρησης των προδιαγραφών ορθής κατασκευής που σχετίζονται με την έγκριση τύπου και με τις πληροφορίες που απαιτούνται για τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

4.4.

Αν πρόκειται για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια, μεικτή έγκριση ή έγκριση σε πολλαπλά στάδια, η αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου πλήρους οχήματος μπορεί να ζητήσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραγωγής που ορίζονται στο παρόν παράρτημα από οποιαδήποτε άλλη αρχή έγκρισης που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου για οποιοδήποτε σχετικό σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα.

4.5.

Αν η αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου πλήρους οχήματος δεν ικανοποιηθεί με τις πληροφορίες των εκθέσεων που αναφέρονται στο σημείο 4.4 και έχει απευθυνθεί εγγράφως για το θέμα αυτό στον εν λόγω κατασκευαστή και στην αρχή έγκρισης που χορηγεί έγκριση τύπου για το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα, τότε η αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου πλήρους οχήματος ζητεί να εκτελεστούν πρόσθετοι έλεγχοι ή δοκιμές συμμόρφωσης παραγωγής στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή των κατασκευαστών των εν λόγω συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων και τα αποτελέσματα τίθενται άμεσα στη διάθεση της αρμόδιας αρχή έγκρισης.

4.6.

Αν ισχύουν τα σημεία 4.4 και 4.5 και κριθεί ότι ο πρόσθετος έλεγχος ή η δοκιμή δεν έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά την κρίση της αρχής που χορηγεί έγκριση τύπου πλήρους οχήματος, ο κατασκευαστής μεριμνά ώστε η συμμόρφωση της παραγωγής να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό με διορθωτικές ενέργειες που θα ικανοποιήσουν την αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου πλήρους οχήματος και την αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου για το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα.

5.   Μέθοδοι συνεχιζόμενης επαλήθευσης

5.1.

Η αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου μπορεί ανά πάσα στιγμή να επαληθεύει τις μεθόδους ελέγχου της συμμόρφωσης παραγωγής οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα παραγωγής, μέσω περιοδικών ελέγχων. Για τον σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής παρέχει πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών, αποθήκευσης και διανομής και παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με την τεκμηρίωση και τα αρχεία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

5.1.1.

Η συνήθης προσέγγιση για αυτούς τους περιοδικούς ελέγχους προβλέπει την παρακολούθηση της συνεχούς αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που ορίζονται στα τμήματα 3 και 4 (αρχική αξιολόγηση και μέθοδοι συμμόρφωσης προϊόντος) του παρόντος παραρτήματος.

5.1.1.1.

Δραστηριότητες επιτήρησης που διεξάγονται από τις τεχνικές υπηρεσίες (εξουσιοδοτημένες ή αναγνωρισμένες σύμφωνα με το σημείο 3.3.3) θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 5.1.1 σχετικά με τις διαδικασίες που καθιερώνονται κατά την αρχική αξιολόγηση.

5.1.1.2.

Η συνήθης συχνότητα αυτών των επαληθεύσεων από την αρχή έγκρισης (πέραν εκείνων του σημείου 5.1.1.1) είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σχετικοί έλεγχοι συμμόρφωσης της παραγωγής που διενεργούνται σύμφωνα με τα τμήματα 3 και 4 επανεξετάζονται εντός ενός χρονικού διαστήματος το οποίο εξαρτάται από το κλίμα εμπιστοσύνης που έχει δημιουργήσει η αρχή έγκρισης.

5.2.

Σε κάθε επανεξέταση, τα μητρώα δοκιμών, ελέγχων και παραγωγής, και ειδικότερα τα μητρώα των δοκιμών ή ελέγχων που απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο 4.2, τίθενται στη διάθεση του επιθεωρητή.

5.3.

Ο επιθεωρητής μπορεί να επιλέξει τυχαία δείγματα για να υποβληθούν σε δοκιμή στο εργαστήριο του κατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις της τεχνικής υπηρεσίας· στην περίπτωση αυτή διενεργείται μόνο πραγματική δοκιμή. Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων μπορεί να καθοριστεί ανάλογα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιβεβαίωσης του ίδιου του κατασκευαστή.

5.4.

Όταν το επίπεδο ελέγχου φαίνεται ανεπαρκές ή όταν θεωρείται απαραίτητο να επαληθευτεί η εγκυρότητα των δοκιμών που διεξάγονται κατ’ εφαρμογή του σημείου 5.2, ο επιθεωρητής επιλέγει δείγματα τα οποία αποστέλλονται στην τεχνική υπηρεσία με σκοπό τη διεξαγωγή πραγματικών δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 4 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013, τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, τον οικείο κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ ή κωδικό του ΟΟΣΑ.

5.5.

Όταν διαπιστώνονται μη ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή επανεξέτασης, η αρχή έγκρισης μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης της παραγωγής το ταχύτερο δυνατό.

5.6.

Αν ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 καθιστά υποχρεωτική τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς OEE/HE ή επιτρέπει τη χρήση ολοκληρωμένων εκθέσεων δοκιμής που εκδίδονται με βάση τους τυποποιημένους κωδικούς του ΟΟΣΑ ως εναλλακτική επιλογή έναντι των απαιτήσεων που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος ως εναλλακτική επιλογή έναντι των απαιτήσεων συμμόρφωσης της παραγωγής που ορίζονται στους οικείους κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ ή στους κωδικούς του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, εάν ισχύουν τα σημεία 4.5 ή 4.6, πρέπει να τηρηθούν όλες οι επιμέρους απαιτήσεις συμμόρφωσης της παραγωγής των κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ ή των κωδικών ΟΟΣΑ ώστε να ικανοποιηθεί πλήρως η αρχή έγκρισης έως ότου αποφασίσει ότι έχει αποκατασταθεί η συμμόρφωση της παραγωγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αριθμός προσαρτήματος

Τίτλος προσαρτήματος

Σελίδα

1

Πρόσβαση στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος

26

2

Πληροφορίες για την ανάπτυξη κοινών διαγνωστικών εργαλείων

28

1.   Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζεται οι ακόλουθος ορισμός: «πρόσβαση σε πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος»: η διαθεσιμότητα όλων των πληροφοριών για το σύστημα OBD, την επισκευή και συντήρηση που απαιτούνται για τον έλεγχο, τη διάγνωση, τη συντήρηση ή την επισκευή του οχήματος.

2.   Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος στη διαδικασία έγκρισης τύπου

2.1.

Ο κατασκευαστής διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος.

2.2.

Οι αρχές έγκρισης χορηγούν έγκριση τύπου μόνο εφόσον έχουν λάβει από τον κατασκευαστή πιστοποιητικό πρόσβασης στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος.

2.3.

Το πιστοποιητικό πρόσβασης στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος αποτελεί αποδεικτικό συμμόρφωσης με το κεφάλαιο XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013.

2.4.

Το πιστοποιητικό πρόσβασης στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 8 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013.

3.   Τέλη πρόσβασης

Εκτός από την πρόσβαση βάσει χρόνου, όπως ορίζει το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, οι κατασκευαστές μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση βάσει συναλλαγής, η οποία δεν βασίζεται στον χρόνο για τον οποίο εκχωρείται η πρόσβαση αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένα τέλη για κάθε συναλλαγή. Εάν ένας κατασκευαστής παρέχει και τα δύο συστήματα πρόσβασης, βάσει χρόνου και βάσει συναλλαγής, τα ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής επιλέγουν το σύστημα που προτιμούν, είτε το σύστημα βάσει χρόνου είτε το σύστημα βάσει συναλλαγής.

4.   Εξαρτήματα συντήρησης, διαγνωστικά εργαλεία και εξοπλισμός δοκιμής

4.1.

Στο πλαίσιο του άρθρου 53 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, ο κατασκευαστής θέτει τις ακόλουθες πληροφορίες στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών επί τη βάσει μεμονωμένων ρυθμίσεων στις οποίες εφαρμόζεται η αρχή του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και παρέχει στοιχεία επικοινωνίας στον ιστότοπό του:

4.1.1.

πληροφορίες για την ανάπτυξη μηχανικών μερών αντικατάστασης καίριας σημασίας για την ορθή λειτουργία του συστήματος OBD·

4.1.2.

πληροφορίες για την ανάπτυξη κοινών διαγνωστικών εργαλείων όπως παρατίθενται στο προσάρτημα 2.

4.2.

Για τους σκοπούς του σημείου 4.1.1 η ανάπτυξη μηχανικών μερών αντικατάστασης δεν περιορίζεται από οποιοδήποτε από τα κάτωθι:

4.2.1.

τη μη διαθεσιμότητα κατάλληλων πληροφοριών·

4.2.2.

τις τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τις στρατηγικές για τους ενδείκτες δυσλειτουργίας εάν οι οριακές τιμές OBD παραβιάζονται ή εάν το σύστημα OBD δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις παρακολούθησης για το OBD που προβλέπει ο παρών κανονισμός·

4.2.3.

ειδικές τροποποιήσεις στον χειρισμό των πληροφοριών OBD ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα από τη λειτουργία του οχήματος, με υγρά ή αέρια καύσιμα·

4.2.4.

την έγκριση τύπου των αεριοκίνητων οχημάτων που εμφανίζουν περιορισμένο αριθμό επουσιωδών ανεπαρκειών.

4.3.

Για τους σκοπούς του σημείου 4.1.2, όταν οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαγνωστικά εργαλεία και εργαλεία δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22900-2:2009 Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) και ISO 22901-2:2011 Open Diagnostic Data Exchange (ODX) στα δίκτυα δικαιόχρησής τους, τα αρχεία ODX πρέπει να είναι προσβάσιμα για ανεξάρτητους φορείς μέσω του ιστοτόπου του κατασκευαστή.

5.   Έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια

5.1.

Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, ο τελικός κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος όσον αφορά το (τα) οικείο(-α) κατασκευαστικό(-ά) στάδιο(-α) και τη σύνδεση με το (τα) προηγούμενο(-α) στάδιο(-α).

5.2.

Επιπροσθέτως, ο τελικός κατασκευαστής παρέχει στον ιστότοπό του τις ακόλουθες πληροφορίες προς ανεξάρτητους φορείς:

5.2.1.

διεύθυνση του ιστοτόπου του κατασκευαστή(-ών) που ήταν υπεύθυνος(-οι) για το (τα) προηγούμενο(-α) στάδιο(-α)·

5.2.2.

όνομα και διεύθυνση όλων των κατασκευαστών που ήταν υπεύθυνοι για το (τα) προηγούμενο(-α) στάδιο(-α)·

5.2.3.

αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου του προηγούμενου σταδίου(-ων)·

5.2.4.

τον αριθμό κινητήρα.

5.3.

Οι κατασκευαστές που είναι υπεύθυνοι για ένα συγκεκριμένο στάδιο ή στάδια της έγκρισης τύπου είναι υπεύθυνοι για την παροχή πρόσβασης, μέσω του ιστοτόπου τους, στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος σχετικά με το στάδιο ή τα στάδια της έγκρισης τύπου για τα οποία είναι υπεύθυνοι, καθώς και με τον σύνδεσμο με το προηγούμενο στάδιο ή τα προηγούμενα στάδια.

5.4.

Ο κατασκευαστής που είναι υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο στάδιο ή για συγκεκριμένα στάδια της έγκρισης τύπου παρέχει τις εξής πληροφορίες στον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για το επόμενο στάδιο:

5.4.1.

το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σχετικά με το στάδιο ή τα στάδια για τα οποία είναι υπεύθυνος·

5.4.2.

το πιστοποιητικό πρόσβασης στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων του·

5.4.3.

τον αριθμό έγκρισης τύπου που αντιστοιχεί στο στάδιο ή στα στάδια για τα οποία είναι υπεύθυνος·

5.4.4.

τα έγγραφα που αναφέρονται στα σημεία 5.4.1, 5.4.2 και 5.4.3, όπως αυτά παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τους κατασκευαστές που εμπλέκονται στο προηγούμενο στάδιο ή στα προηγούμενα στάδια.

5.5.

Κάθε κατασκευαστής εξουσιοδοτεί τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για το επόμενο στάδιο να διαβιβάσει τα έγγραφα στους κατασκευαστές που είναι υπεύθυνοι για τα επόμενα στάδια και για το τελικό στάδιο.

5.6.

Επιπροσθέτως, βάσει σύμβασης, ο κατασκευαστής που είναι υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο στάδιο ή για στάδια της έγκρισης τύπου οφείλει:

5.6.1.

να παράσχει στον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για το επόμενο στάδιο, πρόσβαση στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση και σε πληροφορίες διεπαφής που αντιστοιχούν στο (στα) συγκεκριμένο(-α) στάδιο(-α) για το (τα) οποίο(-α) είναι υπεύθυνος·

5.6.2.

να παράσχει, κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για μετέπειτα στάδιο της έγκρισης τύπου, πρόσβαση στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος και σε πληροφορίες διεπαφής που αντιστοιχούν στο (στα) συγκεκριμένο(-α) στάδιο(-α) για το (τα) οποίο(-α) είναι υπεύθυνος.

5.7.

Ένας κατασκευαστής, συμπεριλαμβανομένου του τελικού κατασκευαστή, έχει τη δυνατότητα να χρεώσει τέλη σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 μόνο για το (τα) συγκεκριμένο(-α) στάδιο(-α) για το (τα) οποίο(-α) είναι υπεύθυνος.

5.8.

Ένας κατασκευαστής, συμπεριλαμβανομένου του τελικού κατασκευαστή, δεν χρεώνει τέλη για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διεύθυνση ιστοτόπου ή τα στοιχεία επικοινωνίας οποιουδήποτε άλλου κατασκευαστή.

6.   Κατασκευαστές μικρού όγκου

6.1.

Οι κατασκευαστές παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης κατά τρόπο ώστε αυτές να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες, χωρίς διαφοροποίηση σε σύγκριση με τις διατάξεις που δίνονται ή την πρόσβαση που παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) 167/2013, αν η παγκόσμια ετήσια παραγωγή ενός τύπου οχήματος που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό είναι μικρότερη από:

α)

για την κατηγορία T: 200 οχήματα·

β)

για την κατηγορία C: 80 οχήματα·

γ)

για την κατηγορία R: 400 οχήματα·

δ)

για την κατηγορία S: 200 οχήματα.

Για έναν τύπο συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας που καλύπτεται από τον προαναφερθέντα κανονισμό, ο συναφής αριθμός κατά την έννοια της παρούσας διάταξης είναι 250 μονάδες.

6.2.

Τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που καλύπτονται από την παράγραφο 1 παρατίθενται στον ιστότοπο με τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του κατασκευαστή.

6.3.

Η αρχή έγκρισης ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με όλες τις εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται σε κατασκευαστές μικρού όγκου.

7.   Συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος

7.1.

Μια αρχή έγκρισης μπορεί, ανά πάσα στιγμή, με δική της πρωτοβουλία ή με βάση συγκεκριμένη καταγγελία ή αξιολόγηση τεχνικής υπηρεσίας, να ελέγξει τη συμμόρφωση ενός κατασκευαστή με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του παρόντος κανονισμού και των όρων του πιστοποιητικού πρόσβασης στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος.

7.2.

Όταν μια αρχή έγκρισης αποφαίνεται ότι ένας κατασκευαστής δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος, η αρχή έγκρισης που έχει χορηγήσει τη σχετική έγκριση τύπου λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης.

7.3.

Τέτοια μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν αφαίρεση ή αναστολή της έγκρισης τύπου, πρόστιμα ή άλλα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013.

7.4.

Αν ένας ανεξάρτητος φορέας ή μια επαγγελματική ένωση που εκπροσωπεί ανεξάρτητους φορείς υποβάλλει καταγγελία στην αρχή έγκρισης, η αρχή διενεργεί έλεγχο για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος.

7.5.

Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, η αρχή έγκρισης μπορεί να ζητήσει από τεχνική υπηρεσία ή οποιονδήποτε άλλον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα να προβεί σε αξιολόγηση ώστε να εξακριβώσει εάν πληρούνται οι υποχρεώσεις αυτές.

7.6.

Αν οι πληροφορίες για το σύστημα OBD του οχήματος και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος δεν είναι διαθέσιμες κατά την υποβολή της αίτησης για έγκριση τύπου, ο κατασκευαστής τις παρέχει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης τύπου.

7.7.

Όταν το όχημα διατίθεται στην αγορά πάνω από έξι μήνες μετά την έγκριση τύπου, οι πληροφορίες παρέχονται την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα διατίθεται στην αγορά.

7.8.

Η αρχή έγκρισης μπορεί να εικάσει, με βάση ένα ολοκληρωμένο πιστοποιητικό πρόσβασης στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος, ότι ο κατασκευαστής έχει θέσει σε εφαρμογή ικανοποιητικές ρυθμίσεις και διαδικασίες αναφορικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί καταγγελία και ότι ο κατασκευαστής παρέχει το πιστοποιητικό εντός των χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται στο σημείο 7.7.

7.9.

Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης δεν παρασχεθεί εντός της εν λόγω περιόδου, η αρχή έγκρισης λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση.

8.   Απαιτήσεις σε σχέση με τις πληροφορίες για τη χορήγηση σε ανεξάρτητους φορείς δικαιώματος πρόσβασης σε μη ασφαλή τμήματα του οχήματος

8.1.

Όσον αφορά την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος πέρα από εκείνες που αφορούν ασφαλή τμήματα του οχήματος, οι απαιτήσεις εγγραφής για χρήση του ιστοτόπου του κατασκευαστή από έναν ανεξάρτητο φορέα αφορούν μόνο τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να επιβεβαιώνεται ο τρόπος πληρωμής για την παροχή των πληροφοριών.

9.   Απαιτήσεις σε σχέση με τις πληροφορίες για τη χορήγηση σε ανεξάρτητους φορείς δικαιώματος πρόσβασης σε ασφαλή τμήματα του οχήματος

9.1.

Όσον αφορά την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος που αφορούν ασφαλή τμήματα του οχήματος, ο ανεξάρτητος φορέας λαμβάνει έγκριση και άδεια για τον συγκεκριμένο σκοπό, βάσει εγγράφων που καταδεικνύουν ότι ασκεί νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα και ότι δεν έχει καταδικαστεί για συναφές ποινικό αδίκημα.

9.2.

Στους ανεξάρτητους φορείς εκχωρείται πρόσβαση σε χαρακτηριστικά ασφαλείας του οχήματος τα οποία χρησιμοποιούνται από εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής με τη χρήση τεχνολογίας προστασίας της ανταλλαγής δεδομένων για διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας και για προστασία από αναπαραγωγή.

9.3.

Το Φόρουμ για την πρόσβαση σε πληροφορίες για οχήματα, το οποίο θεσπίζεται με το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 προσδιορίζει τις πιο ενημερωμένες παραμέτρους για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων.

9.4.

Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε ασφαλή τμήματα του οχήματος, ο ανεξάρτητος φορέας προσκομίζει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20828:2006 για αναγνώριση του ιδίου και του οργανισμού στον οποίο ανήκει. Ο κατασκευαστής ανταποκρίνεται με το δικό του πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20828:2006 ώστε να επιβεβαιώσει προς τον ανεξάρτητο φορέα ότι αποκτά πρόσβαση σε μια νόμιμη τοποθεσία του εν λόγω κατασκευαστή. Και οι δύο πλευρές τηρούν μητρώο για αυτές τις πράξεις, υποδεικνύοντας τα οχήματα και τις τροποποιήσεις που υφίστανται βάσει της παρούσας διάταξης.

Προσάρτημα 1

Πρόσβαση στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος

1.   Εισαγωγή

1.1.

Το παρόν προσάρτημα ορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος.

2.   Απαιτήσεις

2.1.

Ο κατασκευαστής παρέχει πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος χρησιμοποιώντας μόνο ανοικτά μορφότυπα κειμένου και γραφικών ή μορφότυπα για τα οποία είναι εφικτή η προβολή και εκτύπωση χρησιμοποιώντας μόνο τυποποιημένες προσθήκες (plug-in) λογισμικού που είναι ελεύθερα διαθέσιμες, εύκολες στην εγκατάσταση και μπορούν να εκτελεστούν σε υπολογιστές που βασίζονται στα συνήθη λειτουργικά συστήματα.

2.1.1.

Οι πληροφορίες για το σύστημα OBD και τη λειτουργία και συντήρηση του οχήματος που είναι διαθέσιμες μέσω ιστοτόπων πρέπει να πληρούν το κοινό πρότυπο που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013.

2.1.2.

Όπου είναι εφικτό, οι λέξεις-κλειδιά στα μεταδεδομένα συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 15031-2:2010. Οι πληροφορίες αυτές είναι πάντα διαθέσιμες, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται συντήρηση του ιστοτόπου.

2.1.3.

Όσοι ζητούν άδεια ανατύπωσης ή αναδημοσίευσης των πληροφοριών πρέπει να έρχονται σε άμεση επικοινωνία με τον οικείο κατασκευαστή.

2.1.4.

Διατίθενται επίσης πληροφορίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά μπορούν να παρουσιάζονται με άλλα μέσα, διαφορετικά από τους ιστότοπους.

2.2.

Οι πληροφορίες για όλα τα μέρη του οχήματος με τα οποία είναι εξοπλισμένο από τον κατασκευαστή το όχημα, όπως ταυτοποιείται με το μοντέλο και τον αύξοντα αριθμό ή με τον αναγνωριστικό αριθμό του οχήματος (VIN) και κάθε πρόσθετο κριτήριο όπως το μεταξόνιο, η ισχύς του κινητήρα, η διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου ή οι επιλογές, και τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά που διαθέτει ο κατασκευαστής του οχήματος στους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές ή αντιπροσώπους ή σε τρίτους μέσω αναφοράς του αριθμού του εξαρτήματος του αρχικού εξοπλισμού, είναι διαθέσιμες σε βάση δεδομένων στην οποία έχουν εύκολη πρόσβαση οι ανεξάρτητοι φορείς.

2.3.

Αυτή η βάση δεδομένων ή το εναλλακτικό προσβάσιμο μορφότυπο περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτοποίησης οχήματος (VIN), αριθμούς εξαρτημάτων αρχικού εξοπλισμού, ονομασίες εξαρτημάτων αρχικού εξοπλισμού, παραμέτρους ισχύος (ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος), παραμέτρους τοποθέτησης και, όπου χρειάζεται, χαρακτηριστικά κατασκευής.

2.4.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων ή που διατίθενται σε άλλο προσβάσιμο μορφότυπο ενημερώνονται τακτικά. Ειδικότερα, οι επικαιροποιήσεις περιλαμβάνουν όλες τις τροποποιήσεις στα μεμονωμένα οχήματα μετά την παραγωγή τους εφόσον αυτές οι πληροφορίες γνωστοποιούνται στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

2.5.

Ο επαναπρογραμματισμός των μονάδων ελέγχου με σκοπό, μεταξύ άλλων, την εκ νέου βαθμονόμηση μετά από μια επισκευή ή τη φόρτωση λογισμικού σε μια μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου αντικατάστασης ή την αλλαγή κωδικών ή την επαναφορά στην αρχική κατάσταση των ανταλλακτικών ή μηχανικών μερών πρέπει να καθιστά δυνατή τη χρήση μη ιδιόκτητου υλισμικού.

2.5.1.

Ο επαναπρογραμματισμός διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22900-2 ή το πρότυπο SAE J2534 ή το πρότυπο TMC RP1210, το αργότερο από την 1.1.2018·

η ημερομηνία αυτή ορίζεται για την 1.1.2020

για τους κατασκευαστές οχημάτων κατηγορίας R και S,

για τους κατασκευαστές οχημάτων κατηγορίας T και C, η παραγωγή των οποίων δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο σημείο 6.1 του παρόντος παραρτήματος,

για τους κατασκευαστές συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων, η παραγωγή των οποίων δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο σημείο 6.1 του παρόντος παραρτήματος.

2.5.2.

Δύναται να χρησιμοποιηθεί επίσης δίκτυο Ethernet, σειριακό καλώδιο ή διεπαφή τοπικού δικτύου (LAN) και εναλλακτικά μέσα, όπως οπτικός δίσκος (CD), ψηφιακός βιντεοδίσκος (DVD) ή συσκευή μνήμης στερεάς κατάστασης για συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (π.χ. συστήματα πλοήγησης, τηλέφωνο), υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται ιδιόκτητο λογισμικό (π.χ. οδηγοί ή plug-in) και υλισμικό επικοινωνίας. Για να πιστοποιηθεί η συμβατότητα της ειδικής αίτησης του κατασκευαστή και των διεπαφών στο σύστημα επικοινωνίας του οχήματος (VCI), που πληρούν το πρότυπο ISO 22900-2, SAE J2534 ή TMC RP1210, ο κατασκευαστής προτείνει είτε την πιστοποίηση των VCI που αναπτύχθηκαν με ανεξάρτητο τρόπο είτε τις πληροφορίες και τον δανεισμό τυχόν ειδικού υλισμικού, που χρειάζεται ο κατασκευαστής VCI για να πραγματοποιήσει ο ίδιος αυτήν την πιστοποίηση. Οι όροι του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 εφαρμόζονται στα τέλη αυτής της πιστοποίησης ή των πληροφοριών και του υλισμικού.

2.5.3.

Έως ότου ο κατασκευαστής οχήματος εφαρμόσει τα συγκεκριμένα πρότυπα, καθιστά διαθέσιμα ιδιόκτητα στοιχεία (π.χ. πληροφορίες πρωτοκόλλου, μέθοδος διαδικασίας, κωδικοί ταυτότητας) σχετικά με τον τρόπο επαναπρογραμματισμού μιας μονάδας ελέγχου.

2.5.4.

Για να διασφαλίζεται η επικοινωνία στο εσωτερικό του οχήματος και η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων ηλεκτρονικού ελέγχου και των διαγνωστικών εργαλείων, εφαρμόζονται τα εξής πρότυπα: SAE J1939, ISO 11783, ISO 14229 ή ISO 27145. Το πρότυπο ISO 27145 εφαρμόζεται σε συνδυασμό είτε με το ISO 15765-4 είτε με το ISO 13400.

2.5.5.

Όταν ένας κατασκευαστής συνιστά τον συνδυασμό ενός τύπου ελκυστήρα με τύπο οχήματος κατηγορίας R ή S ή αντίστροφα, παρέχει στους ανεξάρτητους φορείς τις πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος σε σχέση με τη διασυνδεσιμότητα και των δύο οχημάτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να παρέχονται σε συγκεκριμένο ιστότοπο που δημιουργείται από κοινού από πολλούς κατασκευαστές ή από κοινοπραξία κατασκευαστών εάν ο συγκεκριμένος ιστότοπος συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013.

2.6.

Οι ιστότοποι του κατασκευαστή που φιλοξενούν πληροφορίες επισκευής δηλώνουν τους αριθμούς έγκρισης τύπου κατά μοντέλο.

2.7.

Οι κατασκευαστές επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για την ωριαία, ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια πρόσβαση και, κατά περίπτωση, για την πρόσβαση ανά συναλλαγή στους ιστοτόπους που φιλοξενούν τις πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση.

Προσάρτημα 2

Πληροφορίες για την ανάπτυξη κοινών διαγνωστικών εργαλείων

1.   Πληροφορίες που απαιτούνται για την κατασκευή διαγνωστικών εργαλείων

Προκειμένου να διευκολύνεται η παροχή κοινών διαγνωστικών εργαλείων για επισκευαστές που αναλαμβάνουν πολλές μάρκες, οι κατασκευαστές οχημάτων καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 1.1, 1.2 και 1.3 μέσω των ιστοτόπων τους που αφορούν πληροφορίες επισκευής. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες των διαγνωστικών εργαλείων και όλους τους συνδέσμους προς πληροφορίες επισκευής και οδηγίες για την επίλυση προβλημάτων. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μπορεί να προϋποθέτει την καταβολή εύλογου τέλους.

1.1.   Πληροφορίες πρωτοκόλλου επικοινωνίας

Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε αντιστοιχία προς κάθε μάρκα, μοντέλο και παραλλαγή ή άλλο τρόπο προσδιορισμού των παραμέτρων του οχήματος όπως ο αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN) ή αναγνωριστικά του οχήματος και των συστημάτων του:

α)

οποιοδήποτε συμπληρωματικό σύστημα πληροφοριών πρωτοκόλλου που είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση των διαγνωστικών εργαλείων, επιπλέον των προτύπων που ορίζονται στο σημείο 4.7.3 του παραρτήματος 9Β του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 49 και συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων πληροφοριών πρωτοκόλλου για το υλικό ή το λογισμικό, της αναγνώρισης παραμέτρων, των λειτουργιών μεταφοράς, των απαιτήσεων «keep alive» ή των συνθηκών σφάλματος·

β)

αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και την ερμηνεία όλων των κωδικών βλάβης που δεν συμφωνούν με τα πρότυπα που ορίζονται στο σημείο 4.7.3 του παραρτήματος 9Β του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 49·

γ)

παράθεση όλων των παραμέτρων δεδομένων που διατίθενται σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της κλιμακοποίησης και των πληροφοριών πρόσβασης·

δ)

παράθεση όλων των διαθέσιμων λειτουργικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης ή του ελέγχου διατάξεων και των μέσων πραγματοποίησής τους·

ε)

αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λήψη κάθε είδους πληροφορίας για τα μηχανικά μέρη και την κατάσταση του οχήματος, χρονοσήμαντρα, διαγνωστικοί κωδικοί βλάβης σε εκκρεμότητα και ακινητοποιημένα πλαίσια·

στ)

επαναρρύθμιση των προσαρμοζόμενων παραμέτρων μάθησης, της κωδικοποίησης παραλλαγών και της διάταξης των μηχανικών μερών αντικατάστασης, καθώς και προτιμήσεις πελατών·

ζ)

αναγνώριση της μονάδας ηλεκτρονικού ελέγχου και κωδικοποίηση παραλλαγών·

η)

αναλυτικές πληροφορίες για την επαναρρύθμιση των φωτεινών ενδείξεων λειτουργίας·

θ)

θέση του διαγνωστικού συνδέσμου και λεπτομέρειες συνδέσμου·

ι)

κωδικός αριθμός κινητήρα.

1.2.   Δοκιμή και διάγνωση των μηχανικών μερών που παρακολουθούνται από το σύστημα OBD

Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

περιγραφή των δοκιμών για την επιβεβαίωση της λειτουργικότητας, στο μηχανικό μέρος ή στον συνολικό μηχανισμό του·

β)

διαδικασία δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων δοκιμής και πληροφοριών περί μηχανικών μερών·

γ)

λεπτομέρειες σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης και ελάχιστης ισχύος εισόδου και εξόδου και των τιμών οδήγησης και φόρτισης·

δ)

τιμές που αναμένονται υπό ορισμένες συνθήκες οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της βραδυπορίας·

ε)

ηλεκτρικές τιμές για το μηχανικό μέρος στη στατική και δυναμική του κατάστασή·

στ)

τιμές λειτουργίας υπό αστοχία για κάθε ένα από τα παραπάνω ενδεχόμενα·

ζ)

διαγνωστικές ακολουθίες της λειτουργίας υπό αστοχία, συμπεριλαμβανομένης της δενδροειδούς αναπαράστασης των σφαλμάτων και της καθοδηγούμενης απάλειψης μέσω διαγνωστικών·

1.3.   Δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της επισκευής

Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

αρχικοποίηση της μονάδας ηλεκτρονικού ελέγχου και των μηχανικών μερών (σε περίπτωση τοποθέτησης ανταλλακτικών)·

β)

αρχικοποίηση νέων ή ανταλλακτικών μονάδων ηλεκτρονικού ελέγχου, κατά περίπτωση, μέσω τεχνικών (επανα-)προγραμματισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (δυναμικές δοκιμές)

A.   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.

Οι απαιτήσεις της Ένωσης που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (δυναμικές δοκιμές) ορίζονται στο σημείο Β.

B.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ) (1)

1.   Ορισμοί

1.1.   [Δεν ισχύει]

1.2.   Δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ROPS)

Ως δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (προστατευτικός θάλαμος ή πλαίσιο), εφεξής καλούμενη «δομή προστασίας», νοείται η δομή που στερεώνεται στον ελκυστήρα με βασικό σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων για τον οδηγό λόγω ανατροπής του ελκυστήρα στη διάρκεια φυσιολογικής λειτουργίας.

Η δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής χαρακτηρίζεται από την εξασφάλιση ενός χώρου ως ζώνης απελευθέρωσης αρκετά μεγάλου για να προστατεύει τον οδηγό όταν κάθεται είτε εντός του ωφέλιμου χώρου της δομής είτε εντός ενός χώρου που περιβάλλεται από διαδοχικές ευθείες γραμμές οι οποίες εκτείνονται από τις εξωτερικές άκρες της δομής έως οποιοδήποτε σημείο του ελκυστήρα μπορεί να έρθει σε επαφή με επίπεδο του εδάφους στηρίζοντας τον ελκυστήρα στη θέση αυτή σε περίπτωση ανατροπής.

1.3.   Μετατρόχιο

1.3.1.   Αρχικός ορισμός: διάμεσο επίπεδο του τροχού

Το διάμεσο επίπεδο του τροχού απέχει κατά ίσες αποστάσεις από τα δύο επίπεδα τα οποία περιλαμβάνουν την περίμετρο των σώτρων από τα εξωτερικά τους άκρα.

1.3.2.   Ορισμός του μετατροχίου

Το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τον άξονα του τροχού και τέμνει το διάμεσο επίπεδο κατά μήκος μιας ευθείας η οποία σε ένα σημείο εφάπτεται στην επιφάνεια στήριξης. Εάν Α και Β είναι τα δύο σημεία τα οποία οριοθετούν τους τροχούς στον ίδιο άξονα τροχών του ελκυστήρα, τότε το πλάτος μετατροχίου είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β. Το μετατρόχιο μπορεί ως εκ τούτου να προσδιοριστεί και για τους εμπρόσθιους και για τους οπίσθιους τροχούς. Σε περίπτωση διπλών τροχών, το μετατρόχιο είναι η απόσταση μεταξύ δύο επιπέδων, καθένα από τα οποία είναι το διάμεσο επίπεδο κάθε ζεύγους τροχών.

Όσον αφορά τους ερπυστριοφόρους ελκυστήρες, το μετατρόχιο είναι η απόσταση που χωρίζει τα διάμεσα επίπεδα των ερπυστριών.

1.3.3.   Επιπρόσθετος ορισμός: διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα

Υπολογίζοντας τις ακραίες θέσεις των σημείων Α και Β για τον οπίσθιο άξονα του ελκυστήρα, βρίσκεται η μέγιστη δυνατή τιμή για το μετατρόχιο. Το κατακόρυφο επίπεδο κάθετο προς το μέσο της γραμμής ΑΒ είναι το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα.

1.4.   Μεταξόνιο

Η απόσταση μεταξύ των κατακόρυφων επιπέδων τα οποία διέρχονται μέσω των δύο γραμμών ΑΒ που περιγράφονται ανωτέρω, ένα για τους μπροστινούς τροχούς και ένα για τους οπίσθιους τροχούς.

1.5.   Καθορισμός του ενδεικτικού σημείου του καθίσματος· θέση του καθίσματος και ρύθμιση για δοκιμή

1.5.1.   Ενδεικτικό σημείο του καθίσματος (SIP) (2)

Το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος καθορίζεται σύμφωνα με το ISO 5353:1995.

1.5.2.   Θέση του καθίσματος και ρύθμιση για δοκιμή

1.5.2.1.

Εάν το ερεισίνωτο και το οριζόντιο τμήμα του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενα, πρέπει να ρυθμίζονται με τρόπο ώστε το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος να βρίσκεται στην πλέον οπίσθια θέση του·

1.5.2.2.

Εάν το κάθισμα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ανάρτησης, η ανάρτηση σταθεροποιείται στη μέση θέση, εκτός εάν αυτό αντιβαίνει ρητά στις οδηγίες του κατασκευαστή του καθίσματος·

1.5.2.3.

Αν η θέση του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενη κατά μήκος και καθ' ύψος μόνο, ο διαμήκης άξονας που διέρχεται από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος είναι παράλληλος προς το διάμηκες κατακόρυφο επίπεδο του ελκυστήρα που διέρχεται από το κέντρο του πηδαλίου, με επιτρεπόμενη πλευρική απόκλιση 100 mm.

1.6.   Ζώνη απελευθέρωσης

1.6.1.   Επίπεδο αναφοράς

Η ζώνη απελευθέρωσης απεικονίζεται στα σχήματα 3.8 έως 3.10 και στον πίνακα 3.3. Η ζώνη προσδιορίζεται σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς και το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος (SIP). Το επίπεδο αναφοράς είναι ένα κάθετο επίπεδο το οποίο είναι συνήθως διάμηκες προς τον ελκυστήρα και διέρχεται μέσω του ενδεικτικού σημείου του καθίσματος και του κέντρου του πηδαλίου. Συνήθως, το επίπεδο αναφοράς συμπίπτει με το διάμηκες διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα. Αυτό το επίπεδο αναφοράς θεωρείται ότι κινείται οριζοντίως μαζί με το κάθισμα και το πηδάλιο κατά τη φόρτιση, αλλά παραμένει κάθετο στον ελκυστήρα ή στη βάση της δομής προστασίας σε περίπτωση ανατροπής. Η ζώνη απελευθέρωσης προσδιορίζεται με βάση τα σημεία 1.6.2 και 1.6.3.

1.6.2.   Καθορισμός της ζώνης απελευθέρωσης για ελκυστήρες με μη περιστρεφόμενο κάθισμα

Η ζώνη απελευθέρωσης για ελκυστήρες με μη περιστρεφόμενο κάθισμα προσδιορίζεται στα σημεία 1.6.2.1 έως 1.6.2.10 κατωτέρω και περιβάλλεται από τα ακόλουθα επίπεδα, με τον ελκυστήρα να βρίσκεται σε οριζόντια επιφάνεια, το κάθισμα, εφόσον είναι ρυθμιζόμενο να ρυθμίζεται στην πλέον οπίσθια θέση (2), και το πηδάλιο, εφόσον είναι ρυθμιζόμενο, να ρυθμίζεται στη μεσαία θέση για καθήμενο οδηγό:

1.6.2.1.

ένα οριζόντιο επίπεδο A1 B1 B2 A2, (810 + av) mm πάνω από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος (SIP) με τη γραμμή B1B2 σε απόσταση (ah – 10) mm από το σημείο αναφοράς του καθίσματος (SIP)·

1.6.2.2.

ένα κεκλιμένο επίπεδο G1 G2 I2 I1, κάθετο προς το επίπεδο αναφοράς, το οποίο περιλαμβάνει ένα σημείο σε απόσταση 150 mm πίσω από τη γραμμή B1B2 και το πλέον όπισθεν σημείο του ερεισίνωτου του καθίσματος·

1.6.2.3.

μια κυλινδρική επιφάνεια A1 A2 I2 I1 κάθετη στο επίπεδο αναφοράς, με ακτίνα 120 mm, εφαπτόμενη στα προβλεπόμενα στα σημεία 1.6.2.1 και 1.6.2.2 επίπεδα ανωτέρω·

1.6.2.4.

μια κυλινδρική επιφάνεια B1 C1 C2 B2, κάθετη στο επίπεδο αναφοράς, με ακτίνα 900 mm προεκτείνουσα κατά 400 mm προς τα εμπρός και εφαπτομένη στο προβλεπόμενο στο σημείο 1.6.2.1 επίπεδο κατά μήκος της γραμμής B1B2·

1.6.2.5.

ένα κεκλιμένο επίπεδο C1 D1 D2 C2, κάθετο στο επίπεδο αναφοράς, το οποίο συνδέει την επιφάνεια που προσδιορίζεται στο σημείο 1.6.2.4 ανωτέρω και διέρχεται σε απόσταση 40 mm από την εμπρόσθια εξωτερική άκρη του πηδαλίου. Στην περίπτωση πηδαλίου που βρίσκεται σε υπερυψωμένη θέση, το επίπεδο αυτό εκτείνεται προς τα εμπρός από τη γραμμή B1B2 εφαπτόμενο στην επιφάνεια η οποία προβλέπεται στο σημείο 1.6.2.4 ανωτέρω·

1.6.2.6.

ένα κατακόρυφο επίπεδο D1 E1 E2 D2 κάθετο στο επίπεδο αναφοράς σε απόσταση 40 mm μπροστά από την εξωτερική άκρη του πηδαλίου·

1.6.2.7.

ένα οριζόντιο επίπεδο E1 F1 F2 E2 διερχόμενο μέσω ενός σημείου σε απόσταση (90-av) mm κάτω από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος (SIP)·

1.6.2.8.

μια επιφάνεια G1 F1 F2 G2, καμπύλη εάν είναι αναγκαίο, από το κάτω όριο του επιπέδου που προσδιορίζεται στο σημείο 1.6.2.2 ανωτέρω, έως το περιγραφόμενο στο σημείο 1.6.2.7 οριζόντιο επίπεδο, κάθετη στο επίπεδο αναφοράς και παραμένουσα σε επαφή σε όλο το μήκος της με το ερεισίνωτο του καθίσματος·

1.6.2.9.

κατακόρυφα επίπεδα J1 E1 F1 G1 H1 και J2 E2 F2 G2 H2. Τα εν λόγω κατακόρυφα επίπεδα εκτείνονται προς τα πάνω από το επίπεδο E1 F1 F2 E2 σε απόσταση 300 mm· οι αποστάσεις E1 E0 και E2 E0 είναι 250 mm·

1.6.2.10.

παράλληλα επίπεδα A1 B1 C1 D1 J1 H1 I1 και A2 B2 C2 D2 J2 H2 I2 κεκλιμένα ώστε το ανώτερο άκρο του επιπέδου στην πλευρά στην οποία ασκείται η δύναμη να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 100 mm από το κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς.

1.6.3.   Καθορισμός της ζώνης απελευθέρωσης για ελκυστήρες με περιστρεφόμενη θέση οδηγού

Για ελκυστήρες με περιστρεφόμενη θέση οδηγού (περιστρεφόμενο κάθισμα και πηδάλιο), η ζώνη απελευθέρωσης είναι ο ελεύθερος χώρος των δύο ζωνών απελευθέρωσης που καθορίζονται από τις δύο διαφορετικές θέσεις του πηδαλίου και του καθίσματος.

1.6.4.   Προαιρετικά καθίσματα

1.6.4.1.

Αν πρόκειται για ελκυστήρα που μπορεί να εξοπλισθεί με προαιρετικά καθίσματα, κατά τη διάρκεια των δοκιμών χρησιμοποιείται ο ωφέλιμος χώρος που προκύπτει από το συνδυασμό των ενδεικτικών σημείων του καθίσματος για το σύνολο των επιλογών που προτείνονται για το κάθισμα. Η δομή προστασίας δεν εισχωρεί στο εσωτερικό της μεγαλύτερης ζώνης απελευθέρωσης που αντιστοιχεί στα διάφορα αυτά ενδεικτικά σημεία του καθίσματος.

1.6.4.2.

Αν, μετά τη διενέργεια της δοκιμής, προσφερθεί νέα δυνατότητα ρύθμισης του καθίσματος, εξακριβώνεται κατά πόσον η ζώνη απελευθέρωσης γύρω από το νέο ενδεικτικό σημείο του καθίσματος (SIP) βρίσκεται στο εσωτερικό του ωφέλιμου χώρου που προβλέπεται ανωτέρω. Εάν όχι, τότε πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα δοκιμή.

1.6.4.3.

Το προαιρετικό κάθισμα δεν περιλαμβάνει κάθισμα για άτομο πέραν του οδηγού και από το οποίο ο ελκυστήρας είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος δεν καθορίζεται επειδή ο προσδιορισμός της ζώνης απελευθέρωσης συναρτάται με το κάθισμα του οδηγού.

1.7.   Ανερμάτιστη μάζα

Η μάζα του ελκυστήρα χωρίς ερματισμένες συσκευές και, αν πρόκειται για ελκυστήρες με επίσωτρα ελαστικά, χωρίς υγρό έρμα στα ελαστικά. Ο ελκυστήρας βρίσκεται σε κατάσταση πορείας με τις δεξαμενές, τα κυκλώματα και το ψυγείο πλήρη, με δομή προστασίας που διαθέτει επένδυση και όποιο τροχαίο υλικό ή πρόσθετο κινητήριο μηχανικό μέρος του εμπρόσθιου τροχού απαιτείται για την κανονική χρήση του οχήματος. Ο χειριστής δεν συμπεριλαμβάνεται.

1.8.   Ανοχή επί των μετρήσεων

Απόσταση

± 0,5 mm

Δύναμη

± 0,1 % (του αισθητήρα πλήρους κλίμακας)

Μάζα

± 0,2 % (του αισθητήρα πλήρους κλίμακας)

Πίεση ελαστικών

± 5,0 %

Γωνία

± 0,1°

1.9.   Σύμβολα

ah

(mm)

Ήμισυ της οριζόντιας ρύθμισης του καθίσματος

av

(mm)

Ήμισυ της κατακόρυφης ρύθμισης του καθίσματος

Ε

(J)

Παρεχόμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια της δοκιμής

F

(N)

Στατική δύναμη φόρτισης

H

(mm)

Ύψος ανύψωσης του κέντρου βάρους του κρουστικού εκκρεμούς

Ι

(kg.m2)

Στιγμή αδράνειας για τον οπίσθιο άξονα, εκτός των τροχών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της οπίσθιας ενέργειας πρόσκρουσης

L

(mm)

Μεταξόνιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της οπίσθιας ενέργειας πρόσκρουσης

M

(kg)

Μάζα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενέργειας και των δυνάμεων σύνθλιψης

2.   Πεδίο εφαρμογής

2.1.   Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται σε ελκυστήρες που έχουν τουλάχιστον δύο άξονες για τροχούς με ελαστικά επίσωτρα, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν στερεώσεις στο μετατρόχιο, και ανερμάτιστη μάζα άνω των 600 kg και κατά κανόνα κάτω των 6 000 kg.

2.2.   Το ελάχιστο πλάτος μετατροχίου των οπίσθιων τροχών θα πρέπει γενικά να υπερβαίνει τα 1 150 mm. Αναγνωρίζεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν μοντέλα ελκυστήρων, όπως π.χ. χορτοκοπτικές μηχανές, μικροί αμπελουργικοί ελκυστήρες, ελκυστήρες χαμηλής κατατομής που χρησιμοποιούνται σε κτίρια με περιορισμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος ή σε οπωρώνες, ελκυστήρες διασκελιστικού τύπου και ειδικά δασοκομικά μηχανήματα, όπως μεταφορικά μηχανήματα και μετατοπιστές, για τα οποία το παρόν παράρτημα δεν ισχύει.

3.   Κανόνες και οδηγίες

3.1.   Γενικοί κανονισμοί

3.1.1.   Η δομή προστασίας μπορεί να έχει κατασκευαστεί είτε από τον κατασκευαστή του ελκυστήρα είτε από ανεξάρτητη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η δοκιμή είναι έγκυρη μόνο για το μοντέλο ελκυστήρα που υποβάλλεται σε δοκιμή. Η δομή προστασίας πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου σε δοκιμή για κάθε μοντέλο ελκυστήρα στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί. Ωστόσο, τα κέντρα δοκιμών μπορούν να πιστοποιούν ότι οι δοκιμές αντοχής είναι έγκυρες και για μοντέλα ελκυστήρα που προκύπτουν από το αρχικό μοντέλο με τροποποιήσεις στον κινητήρα, τον μηχανισμό μετάδοσης, το σύστημα οδήγησης και την εμπρόσθια ανάρτηση (βλέπε κατωτέρω 3.6: Επέκταση σε άλλους τύπους ελκυστήρα). Άλλωστε, σε δοκιμή μπορούν να υποβάλλονται περισσότερες από μία δομές προστασίας για οποιοδήποτε μοντέλο ελκυστήρα.

3.1.2.   Η δομή προστασίας που υποβάλλεται σε δυναμική δοκιμή πρέπει να παρέχεται συνδεδεμένη με το μοντέλο ελκυστήρα πάνω στο οποίο δοκιμάζεται, όπως προβλέπεται. Ο ελκυστήρας που υποβάλλεται είναι πλήρης και βρίσκεται σε κατάσταση πορείας.

3.1.3.   Όσον αφορά τους διπλούς ελκυστήρες, πρέπει να χρησιμοποιείται η μάζα της τυπικής έκδοσης του μέρους στο οποίο τοποθετείται η δομή προστασίας.

3.1.4.   Η δομή προστασίας μπορεί να έχει σχεδιαστεί μόνο για την προστασία του οδηγού σε ενδεχόμενη ανατροπή του ελκυστήρα. Στη δομή αυτή, μπορεί να τοποθετείται υλικό για να προστατεύει τον οδηγό από τις ακραίες καιρικές συνθήκες το οποίο μπορεί να είναι είτε προσωρινό είτε όχι. Ο οδηγός θα μπορεί να αφαιρεί το υλικό σε περίπτωση καλοκαιρίας. Ωστόσο, υπάρχουν δομές προστασίας, στις οποίες η επένδυση είναι μόνιμη και όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές παρέχεται εξαερισμός με παράθυρα ή καλύμματα. Δεδομένου ότι η επένδυση μπορεί να ενισχύσει την αντοχή της δομής, και αν μάλιστα είναι αφαιρούμενη μπορεί να μην βρίσκεται στη θέση της σε περίπτωση ατυχήματος, όλα τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν από τον οδηγό θα απομακρύνονται για τον σκοπό της δοκιμής. Οι θύρες, το καπάκι οροφής και τα παράθυρα που ανοίγουν είτε αφαιρούνται είτε στερεώνονται σε ανοιχτή θέση για τη δοκιμή, ούτως ώστε να μην ενισχύουν την αντοχή της δομής προστασίας. Σημειώνεται κατά πόσο, σε αυτήν τη θέση, τα μέρη αυτά θα αποτελούσαν πηγή κινδύνου για τον οδηγό σε περίπτωση ανατροπής.

Στους υπόλοιπους κανόνες, θα γίνεται αναφορά μόνο στη δοκιμή της δομής προστασίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι κανόνες προβλέπουν μη προσωρινή επένδυση.

Η περιγραφή οποιασδήποτε παρεχόμενης προσωρινής επένδυσης θα περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές. Κάθε γυάλινο ή ανάλογο εύθραυστο υλικό αφαιρείται πριν από τη δοκιμή. Τα εξαρτήματα του ελκυστήρα και της δομής προστασίας που ενδέχεται να υποστούν αδικαιολόγητη ζημιά κατά τη διάρκεια της δοκιμής και τα οποία δεν επηρεάζουν την αντοχή της δομής προστασίας ή τις διαστάσεις της μπορούν να αφαιρούνται πριν από τη δοκιμή, αν το επιθυμεί ο κατασκευαστής. Δεν μπορούν να εκτελούνται επισκευές ή ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

3.1.5.   Όποιο μηχανικό μέρος του ελκυστήρα συμβάλλει στην αντοχή της δομής προστασίας, όπως π.χ. οι προφυλακτήρες ιλύος, και έχει ενισχυθεί από τον κατασκευαστή, θα πρέπει να περιγράφεται ενώ οι διαστάσεις του θα πρέπει να αναγράφονται στην έκθεση δοκιμής.

3.2.   Μηχανισμός και συνθήκες δοκιμής

3.2.1.   Ένα κρουστικό εκκρεμές προσκρούει πάνω στη δομή η οποία υποβάλλεται σε δοκιμή εμπρόσθιας ή οπίσθιας σύνθλιψης.

3.2.2.   Η μάζα του κρουστικού εκκρεμούς (σχήμα 3.1) είναι 2 000 kg. Η όψη πρόσκρουσης του εκκρεμούς έχει διαστάσεις 680 × 680 mm ± 20. Το εκκρεμές κατασκευάζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε η θέση του κέντρου βάρους του να παραμένει σταθερή (π.χ. με τη βοήθεια καλά στερεωμένων σιδηρόραβδων). Αναρτάται από έναν στροφέα που βρίσκεται περίπου 6 m πάνω από το έδαφος με τρόπο ώστε το ύψος του εκκρεμούς να μπορεί να ρυθμίζεται με ευκολία και ασφάλεια.

3.2.3.   Όσον αφορά τους ελκυστήρες των οποίων η μάζα βρίσκεται στους εμπρόσθιους τροχούς σε ποσοστό κάτω του 50 %, η πρώτη πρόσκρουση πραγματοποιείται στο οπίσθιο μέρος της δομής. Μετά την πρόσκρουση ακολουθεί δοκιμή σύνθλιψης πάλι στο οπίσθιο μέρος της δομής. Η δεύτερη πρόσκρουση πραγματοποιείται στο εμπρόσθιο μέρος και η τρίτη πλευρικά της δομής. Τέλος, πραγματοποιείται και δεύτερη δοκιμή σύνθλιψης στο εμπρόσθιο μέρος.

Όσον αφορά τους ελκυστήρες των οποίων η μάζα βρίσκεται στους εμπρόσθιους τροχούς σε ποσοστό άνω του 50 %, η πρώτη πρόσκρουση πραγματοποιείται στο εμπρόσθιο μέρος και η δεύτερη πλευρικά. Μετά την πρόσκρουση ακολουθούν δύο δοκιμές σύνθλιψης, πρώτον στο οπίσθιο μέρος και δεύτερον στο εμπρόσθιο μέρος της δομής.

3.2.4.   Όσον αφορά τους ελκυστήρες με περιστρεφόμενη θέση οδηγού (περιστρεφόμενο κάθισμα και πηδάλιο), η πρώτη πρόσκρουση είναι διαμήκης στο βαρύτερο άκρο (συγκεντρώνει άνω του 50 % της μάζας του ελκυστήρα). Μετά την πρόσκρουση ακολουθεί δοκιμή σύνθλιψης στο ίδιο άκρο. Η δεύτερη πρόσκρουση πραγματοποιείται στο άλλο άκρο και η τρίτη πλευρικά. Τέλος, πραγματοποιείται και δεύτερη δοκιμή σύνθλιψης στο πιο ελαφρύ άκρο.

3.2.5.   Το πλάτος μετατροχίου για τους οπίσθιους τροχούς ρυθμίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε η δομή να μην υποστηρίζεται καθόλου από τα ελαστικά κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Η διάταξη αυτή μπορεί να παραβλεφθεί αν η υποστήριξη αυτή παρέχεται όταν οι τροχοί ρυθμίζονται στο μεγαλύτερο εναλλακτικό μετατρόχιο.

3.2.6.   Η πλευρά του ελκυστήρα που υφίσταται την πλευρική πρόσκρουση είναι αυτή που, κατά την άποψη του κέντρου δοκιμής, είναι το πιθανότερο να δώσει τη μεγαλύτερη παραμόρφωση. Η οπίσθια πρόσκρουση πραγματοποιείται στη γωνία απέναντι από την πλευρική πρόσκρουση και η εμπρόσθια πρόσκρουση στη γωνία που βρίσκεται πιο κοντά στην πλευρική πρόσκρουση. Η οπίσθια πρόσκρουση πραγματοποιείται σε απόσταση ίση με τα δύο τρίτα της απόστασης που χωρίζει το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα από το κατακόρυφο επίπεδο το οποίο διέρχεται από το ανώτερο άκρο της δομής. Πάντως, αν σε απόσταση μικρότερη των δύο τρίτων της απόστασης από το κέντρο, αρχίζει κύρτωση του οπίσθιου μέρους της δομής, η πρόσκρουση πραγματοποιείται στην αρχή της κύρτωσης, δηλαδή στο σημείο στο οποίο η συγκεκριμένη κύρτωση εφάπτεται σε γραμμή κάθετα στο διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα.

3.2.7.   Αν, κατά τη διεξαγωγή της δοκιμής στοιχεία πρόσδεσης, στύλοι ή στηρίγματα μετατοπιστούν ή διαρραγούν, η δοκιμή πρέπει να επαναληφθεί.

3.3.   Δοκιμές αντοχής σε πρόσκρουση

3.3.1.   Οπίσθια πρόσκρουση (σχήματα 3.2.α και 3.2.β)

3.3.1.1.   Η οπίσθια πρόσκρουση δεν είναι απαραίτητη σε ελκυστήρες των οποίων η μάζα βρίσκεται σε ποσοστό άνω του 50 % (όπως ορίζεται ανωτέρω) στους εμπρόσθιους τροχούς.

3.3.1.2.   Η θέση του ελκυστήρα σε σχέση με το εκκρεμές είναι τέτοια ώστε το εκκρεμές πλήττει τη δομή προστασίας τη στιγμή κατά την οποία η όψη πρόσκρουσής του και οι αλυσίδες σχηματίζουν με το κατακόρυφο επίπεδο γωνία ίση με 20°, εκτός αν η δομή στο σημείο επαφής, σχηματίζει κατά τη διάρκεια της παραμόρφωσης, μεγαλύτερη γωνία με το κατακόρυφο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, η όψη πρόσκρουσης τοποθετείται με πρόσθετη ρυθμιστική διάταξη παράλληλα με την πλευρά της δομής στο σημείο επαφής τη στιγμή της μέγιστης παραμόρφωσης, ενώ οι αλυσίδες παραμένουν σε γωνία 20° με το κατακόρυφο επίπεδο. Το σημείο πρόσκρουσης βρίσκεται στο τμήμα της δομής που είναι πιθανότερο να ακουμπήσει πρώτο το έδαφος σε περίπτωση οπίσθιας ανατροπής του ελκυστήρα, συνήθως στο ανώτερο άκρο. Το ύψος του εκκρεμούς ρυθμίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να περιοριστεί η τάση που έχει να περιστρέφεται γύρω από το σημείο επαφής.

3.3.1.3.   Ο ελκυστήρας θα αγκυρώνεται στο έδαφος με καλώδια. Τα σημεία αγκύρωσης των καλωδίων βρίσκονται κατά προσέγγιση σε απόσταση 2 m πίσω από τον οπίσθιο άξονα και σε απόσταση 1,5 m μπροστά από τον εμπρόσθιο άξονα. Υπάρχουν δύο αγκυρώσεις σε κάθε άξονα, μία σε κάθε πλευρά του διάμεσου επιπέδου του ελκυστήρα. Οι αγκυρώσεις είναι χαλύβδινα καλώδια με διάμετρο 12,5 έως 15 mm, αντοχής σε εφελκυσμό 1 100 – 1 260 MPa. Τα ελαστικά του ελκυστήρα φουσκώνονται ενώ τα καλώδια τεντώνονται για να δώσουν πιέσεις ελαστικών και παραμορφώσεις σύμφωνα με τον πίνακα 3.1 που ακολουθεί.

Μετά το τέντωμα των καλωδίων, μια δοκός διατομής 150 × 150 mm εμπλέκεται μπροστά από τους οπίσθιους τροχούς και πιέζεται προς αυτούς.

3.3.1.4.   Το εκκρεμές σύρεται προς τα πίσω κατά τρόπο ώστε το ύψος H του κέντρου βάρους του που υπερβαίνει το ύψος το οποίο θα έχει στο σημείο πρόσκρουσης να δίνεται από έναν από τους εξής τύπους που θα επιλέξει ο κατασκευαστής:

Formula ή Formula

3.3.1.5.   Το εκκρεμές αφήνεται να προσκρούσει στη δομή. Η θέση του μηχανισμού ταχείας απελευθέρωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε το βάρος να μην αποκτάει κλίση σε σχέση προς τις αλυσίδες που το συγκρατούν όταν αφήνεται ελεύθερο.

Πίνακας 3.1

Πιέσεις ελαστικών

 

Πίεση των ελαστικών

kPa (3)

Παραμόρφωση

mm

Ελκυστήρες τεσσάρων κινητήριων τροχών με εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς του ίδιου μεγέθους:

Εμπρόσθιο μέρος

100

25

Οπίσθιο μέρος

100

25

Ελκυστήρες τεσσάρων κινητηρίων τροχών με εμπρόσθιους τροχούς μικρότερου μεγέθους από τους οπίσθιους τροχούς:

Εμπρόσθιο μέρος

150

20

Οπίσθιο μέρος

100

25

Ελκυστήρες δύο κινητήριων τροχών

Εμπρόσθιο μέρος

200

15

Οπίσθιο μέρος

100

25

3.3.2.   Εμπρόσθια πρόσκρουση (σχήματα 3.3.α και 3.3.β)

3.3.2.1.   Η πρόσκρουση αυτή πραγματοποιείται όπως ακριβώς και η οπίσθια πρόσκρουση. Οι αγκυρώσεις είναι οι ίδιες αλλά η δοκός τοποθετείται πίσω από τους οπίσθιους τροχούς. Το ύψος πτώσης του κέντρου βάρους του εκκρεμούς προκύπτει από τον εξής τύπο:

Formula

3.3.2.2.   Το σημείο πρόσκρουσης είναι το τμήμα της δομής που αναμένεται να προσκρούσει πρώτο στο έδαφος όταν ο ελκυστήρας ανατραπεί πλευρικά όσο κατευθύνεται προς τα εμπρός, συνήθως στην κορυφή της εμπρόσθιας γωνίας.

3.3.3.   Πλευρική πρόσκρουση (σχήμα 3.4)

3.3.3.1.   Η θέση του ελκυστήρα σε σχέση με το εκκρεμές είναι τέτοια ώστε το εκκρεμές πλήττει τη δομή προστασίας τη στιγμή κατά την οποία η όψη πρόσκρουσης του και οι αλυσίδες έχουν κατακόρυφη διάταξη, εκτός και αν η δομή στο σημείο επαφής δεν έχει κατακόρυφη διάταξη κατά τη διάρκεια της παραμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, η όψη πρόσκρουσης ρυθμίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να βρίσκεται σχεδόν παράλληλα με το σημείο επαφής τη στιγμή της μέγιστης παραμόρφωσης. Η ρύθμιση αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια πρόσθετης ρυθμιστικής διάταξης, ενώ οι υποστηρικτικές αλυσίδες παραμένουν σε κατακόρυφη διάταξη τη στιγμή της πρόσκρουσης. Το σημείο πρόσκρουσης βρίσκεται στο τμήμα της δομής που είναι πιθανότερο να ακουμπήσει πρώτο το έδαφος, σε περίπτωση πλευρικής ανατροπής του ελκυστήρα, συνήθως στο ανώτερο άκρο.

3.3.3.2.   Αν δεν είναι βέβαιο ότι πρώτο στο έδαφος θα ακουμπήσει άλλο στοιχείο της ακμής αυτής, το σημείο πρόσκρουσης βρίσκεται εντός του επιπέδου το οποίο είναι κάθετο προς το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα και διέρχεται σε απόσταση 60 mm μπροστά από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος που έχει ρυθμισθεί στο μέσο του διαμήκους άξονα. Το ύψος του εκκρεμούς ρυθμίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να περιοριστεί η τάση που έχει να περιστρέφεται γύρω από το σημείο επαφής.

3.3.3.3.   Όσον αφορά τους ελκυστήρες με περιστρεφόμενη θέση οδηγού, το σημείο πρόσκρουσης βρίσκεται εντός του επιπέδου το οποίο είναι κάθετο προς το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα και στο μέσο των δύο ενδεικτικών σημείων καθίσματος.

3.3.3.4.   Ο οπίσθιος τροχός του ελκυστήρα στην πλευρά που πλήττεται αγκυρώνεται στο έδαφος με καλώδια. Τα καλώδια τείνονται αναλόγως για την πρόσκρουση στο οπίσθιο μέρος. Μετά την αγκύρωση, μια δοκός 150 × 150 mm στερεώνεται προς την πλευρά του οπίσθιου τροχού από την αντίθετη πλευρά της πρόσκρουσης και πιέζεται σφιχτά προς το ελαστικό. Μια δοκός που τοποθετείται σαν σφήνα, πιέζεται προς αυτόν τον τροχό και συγκρατείται στο έδαφος κατά τρόπο ώστε να συγκρατείται σταθερά αντίθετα προς τον τροχό κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης. Το μήκος της δοκού επιλέγεται κατά τρόπο ώστε, τοποθετημένη αντίθετα προς τον τροχό, να σχηματίζει γωνία 25° έως 40° σε σχέση προς την οριζόντιο. Επίσης, το μήκος της είναι 20 ως 25 φορές μεγαλύτερο από το πάχος της και το πλάτος της 2 έως 3 φορές μεγαλύτερο από το πάχος της.

3.3.3.5.   Το εκκρεμές σύρεται προς τα πίσω όπως στις προηγούμενες δοκιμές κατά τρόπο ώστε το ύψος H του κέντρου βάρους του που υπερβαίνει το ύψος το οποίο θα έχει στο σημείο πρόσκρουσης να προκύπτει από τον εξής τύπο:

Formula

3.3.3.6.   Κατά τη διάρκεια της πλευρικής πρόσκρουσης, σημειώνεται η διαφορά μεταξύ της μεγίστης στιγμιαίας παραμόρφωσης και της μόνιμης παραμόρφωσης σε απόσταση (810 + av) mm πάνω από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τη βοήθεια μιας διάταξης πάνω στην οποία είναι προσαρμοσμένος κινητός δακτύλιος σε οριζόντιο στέλεχος. Ένα άκρο του στελέχους συνδέεται στο ανώτερο τμήμα της δομής και το άλλο διέρχεται από την οπή μιας κατακόρυφης ράβδου που προσαρμόζεται στο αμάξωμα του ελκυστήρα. Ο δακτύλιος τοποθετείται έναντι της κατακόρυφης ράβδου που προσαρμόζεται στο αμάξωμα πριν από την πρόσκρουση και η απόστασή του από αυτήν μετά την πρόσκρουση δίνει τη διαφορά μεταξύ της μέγιστης στιγμιαίας παραμόρφωσης και της μόνιμης παραμόρφωσης.

3.4.   Δοκιμές σύνθλιψης

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής στο οπίσθιο μέρος του ελκυστήρα, η αγκύρωση στο έδαφος του εμπρόσθιου μέρους του ελκυστήρα μπορεί να είναι απαραίτητη. Κάτω από τους άξονες τοποθετούνται στηρίγματα ώστε τα ελαστικά να μην υπόκεινται στη δύναμη σύνθλιψης. Η χρησιμοποιούμενη δοκός έχει πλάτος περίπου 250 mm και συνδέεται με τον μηχανισμό εφαρμογής φορτίου μέσω σταυρωτών αρθρώσεων (σχήμα 3.5).

3.4.1.   Οπίσθια σύνθλιψη (σχήματα 3.6.α και 3.6.β)

3.4.1.1.   Η δοκός σύνθλιψης τοποθετείται στα ανώτερα οπίσθια δομικά τμήματα της δομής προστασίας και η συνισταμένη των δυνάμεων σύνθλιψης βρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς του ελκυστήρα. Η δύναμη σύνθλιψης (F) εφαρμόζεται όταν:

F = 20 M

Η δύναμη αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται επί πέντε δευτερόλεπτα μετά την παύση κάθε ορατής παραμόρφωσης της δομής προστασίας.

3.4.1.2.   Αν το πίσω μέρος της οροφής της δομής προστασίας δεν μπορεί να αντέξει όλη τη δύναμη σύνθλιψης (σχήματα 3.7.α και 3.7.β), τότε η δύναμη αυτή εφαρμόζεται μέχρις ότου η οροφή παραμορφωθεί τόσο ώστε να συμπίπτει με το επίπεδο που ενώνει το ανώτερο τμήμα της δομής προστασίας με το οπίσθιο τμήμα του ελκυστήρα που είναι ικανό να υποβαστάξει το βάρος του ελκυστήρα σε περίπτωση ανατροπής.

Η δύναμη τότε απομακρύνεται και η δοκός σύνθλιψης επαναφέρεται υπεράνω του σημείου της δομής προστασίας που είναι ικανό να αντέξει τον ελκυστήρα πλήρως ανεστραμμένο. Η δύναμη σύνθλιψης F εφαρμόζεται.

3.4.2.   Εμπρόσθια σύνθλιψη (σχήματα 3.6.α και 3.6.β)

3.4.2.1.   Η δοκός σύνθλιψης τοποθετείται στα ανώτερα εμπρόσθια δομικά τμήματα της δομής προστασίας και η συνισταμένη των δυνάμεων σύνθλιψης βρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς του ελκυστήρα. Η δύναμη σύνθλιψης (F) ασκείται όταν:

F = 20 M

Η δύναμη αυτή εξακολουθεί να ασκείται επί πέντε δευτερόλεπτα μετά την παύση κάθε ορατής παραμόρφωσης της δομής προστασίας.

3.4.2.2.   Αν το εμπρόσθιο μέρος της οροφής της δομής προστασίας δεν μπορεί να αντέξει όλη τη δύναμη σύνθλιψης (σχήματα 3.7.α και 3.7.β), τότε η δύναμη αυτή ασκείται μέχρις ότου η οροφή παραμορφωθεί τόσο ώστε να συμπίπτει με το επίπεδο το οποίο ενώνει το ανώτερο τμήμα της δομής προστασίας με το εμπρόσθιο τμήμα του ελκυστήρα που μπορεί να αντέξει το βάρος του ελκυστήρα σε περίπτωση ανατροπής.

Η δύναμη τότε απομακρύνεται και η δοκός σύνθλιψης επαναφέρεται υπεράνω του σημείου της δομής προστασίας που είναι ικανό να αντέξει τον ελκυστήρα πλήρως ανεστραμμένο. Στο σημείο αυτό ασκείται η δύναμη σύνθλιψης F.

3.5.   Προϋποθέσεις έγκρισης

3.5.1.   Μετά από κάθε μέρος της δοκιμής εξετάζεται οπτικά αν η δομή και ο ελκυστήρας εμφανίζουν ρωγμές και σχισμές. Για να περάσει η δομή με επιτυχία τη δοκιμή, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

3.5.1.1.

δεν υπάρχουν ρωγμές σε βασικά μέρη, συνδετικά μηχανικά μέρη ή εξαρτήματα του ελκυστήρα που συμβάλλουν στην αντοχή της δομής προστασίας (εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στο σημείο 3.5.1.3 κατωτέρω)·

3.5.1.2.

δεν υπάρχουν ρωγμές σε πλάκες στήριξης που συμβάλλουν στην αντοχή της δομής προστασίας ή των συνδετικών της μηχανικών μερών. Η συγκόλληση κατά σημεία ή η συγκόλληση πονταρίσματος που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των τοιχωμάτων επένδυσης εξαιρούνται συνήθως από αυτήν την προϋπόθεση.

3.5.1.3.

οι σχισμές που απορροφούν ενέργεια και βρίσκονται σε δομές από λαμαρίνα είναι αποδεκτές υπό τον όρο ότι το κέντρο δοκιμής έχει κρίνει ότι δεν έχουν περιορίσει αισθητά την αντίσταση στην παραμόρφωση της δομής προστασίας. Οι σχισμές μηχανικών μερών από λαμαρίνα που προκαλούνται από άκρα του εκκρεμούς δεν λαμβάνονται υπόψη·

3.5.1.4.

το σώμα πρέπει να αντέξει στην απαιτούμενη δύναμη και στις δύο δοκιμές σύνθλιψης·

3.5.1.5.

η διαφορά μεταξύ της μέγιστη στιγμιαίας παραμόρφωσης και της μόνιμης παραμόρφωσης στην πλευρά της πρόσκρουσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 mm (σχήμα 3.11)·

3.5.1.6.

κανένα τμήμα δεν εισέρχεται στη ζώνη απελευθέρωσης κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε μέρους της δοκιμής. Κανένα τμήμα δεν προσκρούει στο κάθισμα κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Επιπλέον, εξακριβώνεται αν οποιοδήποτε τμήμα της ζώνης απελευθέρωσης βρίσκεται έξω από τον ωφέλιμο χώρο της δομής προστασίας. Προς τον σκοπό αυτό, θεωρείται ως έξω από τον ωφέλιμο χώρο της δομής, κάθε τμήμα του χώρου αυτού το οποίο θα έλθει σε επαφή με το επίπεδο του εδάφους, αν ο ελκυστήρας ανατραπεί προς την πλευρά στην οποία εφαρμόζεται το δοκιμαστικό φορτίο. Για να εκτιμηθεί η κατάσταση αυτή, η διάταξη των ελαστικών και του πλάτους μετατροχίου είναι η μικρότερη τυποποιημένη ρύθμιση που ορίζει ο κατασκευαστής.

3.5.1.7.

αν πρόκειται για αρθρωτούς ελκυστήρες, τα διάμεσα επίπεδα των δύο τμημάτων θεωρείται ότι είναι ευθυγραμμισμένα.

3.5.2.   Μετά τη δοκιμή της τελικής σύνθλιψης καταγράφεται η μόνιμη παραμόρφωση της δομής προστασίας. Προς τον σκοπό αυτό, πριν την έναρξη της δοκιμής, πρέπει να καταγράφεται η θέση των κυρίων τμημάτων της δομής προστασίας σε σχέση με το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος. Στη συνέχεια, καταγράφεται οποιαδήποτε μετατόπιση των μερών που πλήττονται στις δοκιμές και οποιαδήποτε μεταβολή του ύψους των εμπρόσθιων και οπίσθιων τμημάτων της οροφής.

3.6.   Επέκταση σε άλλους τύπους ελκυστήρων

3.6.1.   [Δεν ισχύει]

3.6.2.   Τεχνική επέκταση

Σε περίπτωση τεχνικών τροποποιήσεων στον ελκυστήρα, στη δομή προστασίας ή στη μέθοδο στερέωσης της δομής προστασίας επί του ελκυστήρα, το κέντρο δοκιμών το οποίο πραγματοποίησε την αρχική δοκιμή μπορεί να συντάξει «έκθεση τεχνικής επέκτασης» στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.6.2.1.   Επέκταση των αποτελεσμάτων δομικών δοκιμών σε άλλους τύπους ελκυστήρων

Οι δοκιμές πρόσκρουσης και σύνθλιψης δεν είναι απαραίτητο να διενεργούνται σε κάθε τύπο ελκυστήρα, με την προϋπόθεση ότι η δομή προστασίας και ο ελκυστήρας συμμορφώνονται με τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω στα σημεία 3.6.2.1.1 έως 3.6.2.1.5.

3.6.2.1.1.

Η δομή προστασίας είναι πανομοιότυπη με αυτήν που υποβλήθηκε σε δοκιμή·

3.6.2.1.2.

Η απαιτούμενη ενέργεια δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 5 % την ενέργεια που είχε υπολογιστεί για την αρχική δοκιμή. Το όριο του 5 % εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις αντικατάστασης ερπυστριών από τροχούς στον ίδιο ελκυστήρα·

3.6.2.1.3.

Η μέθοδος στερέωσης και τα μηχανικά μέρη του ελκυστήρα επί των οποίων πραγματοποιείται η στερέωση δεν διαφέρουν·

3.6.2.1.4.

Κάθε μηχανικό μέρος, όπως οι προφυλακτήρες ιλύος και το κάλυμμα του κινητήρα, που μπορεί να στηρίζει τη δομή προστασίας είναι πανομοιότυπο·

3.6.2.1.5.

Η θέση και οι κρίσιμες διαστάσεις του καθίσματος εντός της δομής προστασίας και η σχετική θέση της δομής προστασίας στον ελκυστήρα πρέπει να εξασφαλίζουν την παραμονή της ζώνης απελευθέρωσης εντός της προστασίας της παραμορφωμένης δομής σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών (αυτό ελέγχεται χρησιμοποιώντας την ίδια αναφορά ζώνης απελευθέρωσης με την έκθεση της αρχικής δοκιμής: σημείο αναφοράς του καθίσματος [SRP-Seat Reference Point] ή ενδεικτικό σημείο του καθίσματος [SIP-Seat Index Point], αντιστοίχως).

3.6.2.2.   Επέκταση των αποτελεσμάτων δομικών δοκιμών σε τροποποιημένους τύπους της δομής προστασίας

Η διαδικασία αυτή πρέπει να ακολουθείται όταν δεν πληρούνται οι διατάξεις της σημείου 3.6.2.1, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η μέθοδος στερέωσης της δομής προστασίας στον ελκυστήρα δεν διατηρεί την ίδια αρχή (π.χ. αντικατάσταση ελαστικών υποστηριγμάτων από διάταξη ανάρτησης).

3.6.2.2.1.

Τροποποιήσεις οι οποίες δεν έχουν αντίκτυπο στα αποτελέσματα της αρχικής δοκιμής (π.χ. στερέωση της πλάκας στήριξης με συγκόλληση), προσθήκη καθισμάτων με διαφορετική θέση του σημείου αναφοράς καθίσματος (SIP) εντός της δομής προστασίας (υποβολή σε έλεγχο όσον αφορά τη διατήρηση της (των) νέας(-ων) ζώνης (ζωνών) απελευθέρωσης εντός του χώρου προστασίας της παραμορφωμένης δομής σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών)·

3.6.2.2.2.

Τροποποιήσεις οι οποίες έχουν πιθανό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της αρχικής δοκιμής χωρίς να αμφισβητείται η δυνατότητα αποδοχής της δομής προστασίας (π.χ. τροποποίηση μηχανικού μέρους της δομής, τροποποίηση της μεθόδου στερέωσης της δομής προστασίας επί του ελκυστήρα). Μπορεί επίσης να διενεργηθεί δοκιμή επικύρωσης και τα αποτελέσματα της δοκιμής θα συμπεριληφθούν στην έκθεση επέκτασης.

Για αυτόν τον τύπο επέκτασης, έχουν καθοριστεί τα ακόλουθα όρια:

3.6.2.2.2.1.

μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 5 επεκτάσεις χωρίς δοκιμή επικύρωσης·

3.6.2.2.2.2.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής επικύρωσης θα καταστούν αποδεκτά για την επέκταση εάν πληρούνται όλοι οι όροι έγκρισης του παρόντος παραρτήματος και εάν η παραμόρφωση που μετράται μετά από κάθε δοκιμή πρόσκρουσης δεν διαφέρει από την παραμόρφωση που μετράται μετά από κάθε δοκιμή πρόσκρουσης στην έκθεση της αρχικής δοκιμής σε ποσοστό μεγαλύτερο από ± 7 %·

3.6.2.2.2.3.

Περισσότερες από μία τροποποιήσεις στη δομή προστασίας μπορεί να συμπεριληφθούν σε μια ενιαία έκθεση επέκτασης, εάν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές επιλογές της ίδιας δομής προστασίας, αλλά μόνο μία δοκιμή επικύρωσης είναι αποδεκτή στο πλαίσιο μιας ενιαίας έκθεσης επέκτασης. Οι επιλογές που δεν υποβάλλονται σε δοκιμή περιγράφονται σε ειδική ενότητα της έκθεσης επέκτασης.

3.6.2.2.3.

Ο κατασκευαστής δηλώνει αύξηση της μάζας αναφοράς μιας δομής προστασίας που έχει ήδη υποβληθεί σε δοκιμή. Εάν ο κατασκευαστής επιθυμεί να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό έγκρισης, είναι δυνατόν να εκδώσει έκθεση επέκτασης μετά τη διεξαγωγή της δοκιμής επικύρωσης (τα όρια ± 7 % τα οποία καθορίζονται στο σημείο 3.6.2.2.2.2 δεν ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση).

3.7.   [Δεν ισχύει]

3.8.   Απόδοση των δομών προστασίας σε χαμηλές θερμοκρασίες

3.8.1.   Εάν δηλώνεται ότι η δομή προστασίας διαθέτει ιδιότητες αντοχής στην ευθραυστότητα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, ο κατασκευαστής παρέχει λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση.

3.8.2.   Οι ακόλουθες απαιτήσεις και διαδικασίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση αντοχής και ανθεκτικότητας σε πλήρη θραύση όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται η τήρηση των ακόλουθων ελάχιστων απαιτήσεων υλικού κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας της δομής προστασίας σε χαμηλές θερμοκρασίας λειτουργίας στις χώρες στις οποίες χρειάζεται αυτή η επιπρόσθετη προστασία λειτουργίας.

Πίνακας 3.2

Ελάχιστες τιμές ενέργειας πρόσκρουσης Charpy V-notch

Μέγεθος δείγματος

Ενέργεια στους

Ενέργεια στους

 

– 30 °C

– 20 °C

mm

J

J (5)

10 × 10 (4)

11

27,5

10 × 9

10

25

10 × 8

9,5

24

10 × 7,5 (4)

9,5

24

10 × 7

9

22,5

10 × 6,7

8,5

21

10 × 6

8

20

10 × 5 (4)

7,5

19

10 × 4

7

17,5

10 × 3,5

6

15

10 × 3

6

15

10 × 2,5 (4)

5,5

14

3.8.2.1.   Μπουλόνια και παξιμάδια που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της δομής προστασίας στον ελκυστήρα και τη σύνδεση δομικών τμημάτων της δομής προστασίας διαθέτουν κατάλληλες και ελεγμένες ιδιότητες αντοχής σε μειωμένες θερμοκρασίες.

3.8.2.2.   Όλα τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τμημάτων και βάσεων στήριξης της δομής είναι συμβατά με το υλικό της δομής προστασίας όπως αναφέρεται στο σημείο 3.8.2.3 κατωτέρω.

3.8.2.3.   Προϊόντα από χάλυβα για δομικά τμήματα της δομής προστασίας είναι από υλικό ελεγμένης αντοχής το οποίο παρουσιάζει ελάχιστες απαιτήσεις ενέργειας σε πρόσκρουση κατά Charpy V-Notch σύμφωνα με τον πίνακα 3.2. Η ποιότητα του χάλυβα καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 630:1995, Amd1:2003.

Χάλυβας με ελασματοποιημένη πυκνότητα μικρότερη από 2,5 mm και με περιεκτικότητα άνθρακα μικρότερη από 0,2 % θεωρείται ότι πληροί αυτήν την απαίτηση. Τα δομικά τμήματα της δομής προστασίας από υλικά εκτός του χάλυβα πρέπει να έχουν ισοδύναμη αντοχή στην πρόσκρουση όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

3.8.2.4.   Όταν ελέγχονται οι απαιτήσεις ενέργειας πρόσκρουσης κατά Charpy V-Notch, το μέγεθος των δειγμάτων δεν είναι μικρότερο από το μεγαλύτερο από τα μεγέθη που αναφέρονται στον πίνακα 3.2, και που θα επιτρέπει το υλικό.

3.8.2.5.   Οι δοκιμές Charpy V-Notch διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο ASTM A 370-1979, με εξαίρεση τα μεγέθη δειγμάτων τα οποία συμφωνούν με τις διαστάσεις που δίνονται στον πίνακα 3.2.

3.8.2.6.   Εναλλακτικές επιλογές έναντι αυτής της διαδικασίας είναι η χρήση καθησυχασμένου ή ημικαθησυχασμένου χάλυβα, για την οποία παρατίθεται σαφής διάταξη. Η ποιότητα του χάλυβα καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 630:1995, Amd1:2003.

3.8.2.7.   Τα δείγματα πρέπει να είναι διαμήκη και να λαμβάνονται από επίπεδα μέρη, κυλινδρικά ή δομικά τμήματα πριν τη διαμόρφωση ή τη συγκόλληση για χρήση στη δομή προστασίας. Τα δείγματα από κυλινδρικά ή δομικά τμήματα λαμβάνονται από το μέσο της πλευράς με τις μεγαλύτερες διαστάσεις και δεν περιλαμβάνουν πλάκες στήριξης.

3.9.   [Δεν ισχύει]

Σχήμα 3.1

Κρουστικό εκκρεμές με τις αλυσίδες ή τα καλώδια ανάρτησής του

(Διαστάσεις σε mm)

Image

Σχήμα 3.2

Μέθοδος οπίσθιας πρόσκρουσης

Σχήμα 3.2.α

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 3.2.β

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Σχήμα 3.3

Μέθοδος εμπρόσθιας πρόσκρουσης

Σχήμα 3.3.α

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 3.3.β

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Σχήμα 3.4

Μέθοδος πλευρικής πρόσκρουσης

Image

Σχήμα 3.5

Παράδειγμα διάταξης για δοκιμές σύνθλιψης

Image

Σχήμα 3.6

Θέση δοκού για τις εμπρόσθιες και οπίσθιες δοκιμές σύνθλιψης

Σχήμα 3.6.α

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 3.6.β

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Σχήμα 3.7

Θέση δοκού για την εμπρόσθια δοκιμή σύνθλιψης όταν δεν υποστηρίζεται το σύνολο της δύναμης σύνθλιψης στο εμπρόσθιο μέρος

Σχήμα 3.7.α

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 3.7.β

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Πίνακας 3.3

Διαστάσεις της ζώνης απελευθέρωσης

Διαστάσεις

mm

Παρατηρήσεις

A1 A0

100

ελάχιστο

B1 B0

100

ελάχιστο

F1 F0

250

ελάχιστο

F2 F0

250

ελάχιστο

G1 G0

250

ελάχιστο

G2 G0

250

ελάχιστο

H1 H0

250

ελάχιστο

H2 H0

250

ελάχιστο

J1 J0

250

ελάχιστο

J2 J0

250

ελάχιστο

E1 E0

250

ελάχιστο

E2 E0

250

ελάχιστο

D0 E0

300

ελάχιστο

J0 E0

300

ελάχιστο

A1 A2

500

ελάχιστο

B1 B2

500

ελάχιστο

C1 C2

500

ελάχιστο

D1 D2

500

ελάχιστο

I1 I2

500

ελάχιστο

F0 G0

 

I0 G0

εξαρτάται από

C0 D0

τον ελκυστήρα

E0 F0

 

Σχήμα 3.8

Ζώνη απελευθέρωσης

Σημείωση:

Για τις διαστάσεις, βλέπε πίνακα 3.3 ανωτέρω.

Image

Σχήμα 3.9

Ζώνη απελευθέρωσης

Σχήμα 3.9.α

Πλάγια όψη, τομή διά μέσου του επιπέδου αναφοράς

Σχήμα 3.9.β

Οπίσθια ή εμπρόσθια όψη

Image

Image

1

Ενδεικτικό σημείο του καθίσματος

2

Δύναμη

3

Κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς

Σχήμα 3.10

Ζώνη απελευθέρωσης για ελκυστήρα με περιστρεφόμενο κάθισμα και πηδάλιο

Σχήμα 3.10.α

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 3.10.β

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Σχήμα 3.11

Παράδειγμα διάταξης μέτρησης ελαστικών παραμορφώσεων

Image

Επεξηγηματικές σημειώσεις παραρτήματος VI


(1)  Το κείμενο των απαιτήσεων και η αρίθμηση που ορίζονται στο σημείο Β ταυτίζονται με το κείμενο και την αρίθμηση του τυποποιημένου κωδικού του ΟΟΣΑ για τις επίσημες δοκιμές των προστατευτικών δομών σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες (δυναμική δοκιμή), ΟΟΣΑ κωδικός 3, έκδοση 2015 του Ιουλίου του 2014, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

(2)  Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος καθορίζεται σύμφωνα με το ISO 5353 και αποτελεί σταθερό σημείο σε σχέση με τον ελκυστήρα, το οποίο δεν μετακινείται όταν το κάθισμα ρυθμίζεται εκτός της μεσαίας θέσης. Για τους σκοπούς του καθορισμού της ζώνης απελευθέρωσης, το κάθισμα ρυθμίζεται στην πλέον οπίσθια θέση.

(3)  Δεν χρησιμοποιείται υδάτινο έρμα

(4)  Υποδεικνύει το προτιμώμενο μέγεθος. Το μέγεθος του δείγματος δεν είναι μικρότερο από το μεγαλύτερο προτιμώμενο μέγεθος που επιτρέπει το υλικό.

(5)  Η απαίτηση ενέργειας στους – 20 °C είναι 2,5 φορές η τιμή η οποία καθορίζεται για τους – 30 °C. Άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την αντοχή της ενέργειας πρόσκρουσης, π.χ. η κατεύθυνση της ανατροπής, το όριο θραύσης, ο προσανατολισμός και η συγκόλληση των κόκκων. Οι παράγοντες αυτοί λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή και τη χρήση χάλυβα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ερπυστριοφόροι ελκυστήρες)

Α.   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.

Οι απαιτήσεις της Ένωσης που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ερπυστριοφόροι ελκυστήρες) ορίζονται στο σημείο Β.

B.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ)(1)

1.   Ορισμοί

1.1.   [Δεν ισχύει]

1.2.   Δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ROPS)

Ως δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (προστατευτικός θάλαμος ή πλαίσιο), εφεξής καλούμενη «δομή προστασίας», νοείται η δομή που στερεώνεται στον ελκυστήρα με βασικό σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων για τον οδηγό λόγω ανατροπής του ελκυστήρα στη διάρκεια φυσιολογικής λειτουργίας.

Η δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής χαρακτηρίζεται από την εξασφάλιση ενός χώρου ως ζώνης απελευθέρωσης αρκετά μεγάλου για να προστατεύει τον οδηγό όταν κάθεται είτε εντός του ωφέλιμου χώρου της δομής είτε εντός ενός χώρου που περιβάλλεται από διαδοχικές ευθείες γραμμές οι οποίες εκτείνονται από τις εξωτερικές άκρες της δομής έως οποιοδήποτε σημείο του ελκυστήρα μπορεί να έρθει σε επαφή με επίπεδο του εδάφους στηρίζοντας τον ελκυστήρα στη θέση αυτή σε περίπτωση ανατροπής.

1.3.   Μετατρόχιο

1.3.1.   Αρχικός ορισμός: διάμεσο επίπεδο της ερπύστριας

Το διάμεσο επίπεδο της ερπύστριας απέχει κατά ίσες αποστάσεις από τα δύο επίπεδα τα οποία περιλαμβάνουν την περίμετρο των σώτρων από τα εξωτερικά τους άκρα.

1.3.2.   Ορισμός του πλάτους μετατροχίου

Το πλάτος μετατροχίου είναι η απόσταση που χωρίζει τα διάμεσα επίπεδα των ερπυστριών.

1.3.3.   Επιπρόσθετος ορισμός: διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα

Το κατακόρυφο επίπεδο κάθετο προς το μέσο του άξονα είναι το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα.

1.4.   Δομή προστασίας

Σύστημα δομικών τμημάτων ενός ελκυστήρα ενσωματωμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να εκπληρώνεται ο πρωταρχικός του σκοπός, δηλαδή η μείωση των πιθανοτήτων σύνθλιψης ενός χρήστη σε περίπτωση ανατροπής του ελκυστήρα του. Στα δομικά τμήματα ενός ελκυστήρα περιλαμβάνονται βοηθητικοί σκελετοί, βάσεις στερέωσης, στηρίγματα, υποδοχείς, μπουλόνια, άξονες, αναρτήσεις ή ελαστικοί αποσβεστήρες κραδασμών που χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση του συστήματος στον σκελετό του ελκυστήρα αλλά δεν περιλαμβάνονται διατάξεις στερέωσης που είναι ενσωματωμένες στον σκελετό του ελκυστήρα.

1.5.   Σκελετός ελκυστήρα

Το βασικό πλαίσιο ή το βασικό ή τα βασικά φέροντα τμήματα του ελκυστήρα που καλύπτουν μεγάλο μέρος του ελκυστήρα και στα οποία στερεώνεται απευθείας η δομή προστασίας.

1.6.   Κατασκευή δομής προστασίας-σκελετού ελκυστήρα

Σύστημα που αποτελείται από τη δομή προστασίας η οποία είναι ενσωματωμένη στον σκελετό ελκυστήρα.

1.7.   Πάγκος δοκιμής

Ένα πολύ συμπαγές τμήμα της δομής δοκιμής στο οποίο προσδένεται ο σκελετός του ελκυστήρα για τον σκοπό της δοκιμής.

1.8.   Ενδεικτικό σημείο του καθίσματος (SIP)

1.8.1.   Το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος (SIP) βρίσκεται στο κεντρικό διάμηκες επίπεδο της συσκευής προσδιορισμού όταν εγκαθίσταται στη θέση του χειριστή. Το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος SIP καθορίζεται σε σχέση με τον ελκυστήρα και δεν μετατοπίζεται με το κάθισμα μέσω του πεδίου ρύθμισής του και/ή της αιώρησής του.

1.8.2.   Κατά τον προσδιορισμό του ενδεικτικού σημείου του καθίσματος SIP, το κάθισμα προσαρμόζεται με τις όλες τις ρυθμίσεις του καθίσματος (μπροστά, πίσω, κατακόρυφα, γωνιακά) στην κεντρική τους θέση. Τα συστήματα ανάρτησης ρυθμίζονται έτσι ώστε το κάθισμα να βρίσκεται στο μέσο του εύρους της αιώρησης με τη συσκευή προσδιορισμού του ενδεικτικού σημείο του καθίσματος SIP εγκατεστημένη.

1.8.3.   Το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος SIP πρέπει να καθορίζεται με τη βοήθεια της συσκευής που απεικονίζεται στο σχήμα 8.1. Η συσκευή τοποθετείται στο κάθισμα. Μάζα 20 kg προστίθεται 40 mm μπροστά από την ένδειξη του SIP στην οριζόντια τομή της συσκευής. Στη συνέχεια ασκείται οριζόντια δύναμη περίπου 100 N στη συσκευή στο σημείο SIP (βλέπε Fo στο σχήμα 8.1). Τέλος, μάζα 39 kg προστίθεται 40 mm μπροστά από την ένδειξη SIP στην οριζόντια τομή της συσκευής.

1.9.   Οριακός όγκος παραμόρφωσης (DLV)

Ο όγκος αυτός, ο οποίος αφορά τον χειριστή, βοηθά να ορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια και οι παραμορφώσεις κατά την εκτέλεση εργαστηριακών αξιολογήσεων στη δομή προστασίας (σχήμα 8.2). Πρόκειται για μια ορθογώνια προσέγγιση των διαστάσεων ενός μεγάλου, καθισμένου χειριστή.

1.10.   Κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς

Κατακόρυφο επίπεδο, συνήθως διάμηκες προς τον ελκυστήρα και διερχόμενο μέσω του ενδεικτικού σημείου του καθίσματος και του κέντρου του πηδαλίου ή των χειριστήριων μοχλών. Συνήθως, το κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς συμπίπτει με το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα.

1.11.   Πλευρικό προσομοιούμενο επίπεδο του εδάφους

Επιφάνεια πάνω στην οποία ο ελκυστήρας, αφού ανατραπεί, θεωρείται ότι ακινητοποιείται με τη μια πλευρά του να βρίσκεται στο έδαφος. Το προσομοιούμενο επίπεδο του εδάφους καθορίζεται ως εξής (βλέπε 3.5.1.2):

α)

ανώτατο τμήμα στο οποίο ασκείται η δύναμη·

β)

ακρότατο σημείο στην πίσω όψη του τμήματος όπως ορίζεται στο στοιχείο α) ανωτέρω·

γ)

κατακόρυφη γραμμή που διέρχεται από το σημείο που ορίζεται στο στοιχείο β) ανωτέρω·

δ)

κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο με τον διαμήκη άξονα που διέρχεται από τη γραμμή όπως ορίζεται στο στοιχείο γ) ανωτέρω·

ε)

το επίπεδο που περιγράφεται στο στοιχείο δ) ανωτέρω, περιστρέφεται 15° από τον οριακό όγκο παραμόρφωσης, (DLV) γύρω από έναν άξονα που είναι κάθετος προς την κατακόρυφη γραμμή του στοιχείου γ) ανωτέρω και επίσης διέρχεται από το σημείο που περιγράφεται στο στοιχείο δ) ανωτέρω· με τον τρόπο αυτό καθορίζεται το προσομοιούμενο επίπεδο του εδάφους·

Το προσομοιούμενο επίπεδο του εδάφους βρίσκεται πάνω σε μια ανερμάτιστη δομή προστασίας και μετατοπίζεται με το τμήμα στο οποίο εφαρμόζεται το φορτίο.

1.12.   Κατακόρυφο προσομοιούμενο επίπεδο του εδάφους

Για τα μηχανήματα που ακινητοποιούνται και βρίσκονται αναποδογυρισμένα, το επίπεδο ορίζεται από το εγκάρσιο τμήμα του άνω μέρους της δομής προστασίας και από το εμπρόσθιο (οπίσθιο) τμήμα του ελκυστήρα που είναι πιθανότερο να έρθει σε επαφή με επίπεδο του εδάφους την ίδια στιγμή με τη δομή προστασίας και που είναι ικανό να στηρίξει τον αναποδογυρισμένο ελκυστήρα. Το κατακόρυφο προσομοιούμενο επίπεδο του εδάφους μετατοπίζεται με την παραμορφωμένη δομή προστασίας.

Σημείωση:

Το κατακόρυφο προσομοιούμενο επίπεδο του εδάφους εφαρμόζεται μόνο σε δομές προστασίας δύο στύλων.

1.13.   Ανερμάτιστη μάζα

Η μάζα του ελκυστήρα χωρίς ερματισμένες συσκευές. Ο ελκυστήρας βρίσκεται σε κατάσταση πορείας με τις δεξαμενές, τα κυκλώματα και το ψυγείο πλήρη, με δομή προστασίας που διαθέτει επένδυση και όποιο τροχαίο υλικό ή πρόσθετο κινητήριο μηχανικό μέρος του εμπρόσθιου τροχού απαιτείται για την κανονική χρήση του οχήματος. Ο χειριστής δεν συμπεριλαμβάνεται.

1.14.   Ανοχή επί των μετρήσεων

Ώρα:

± 0,1 s

Απόσταση:

± 0,5 mm

Δύναμη:

± 0,1 % (του αισθητήρα πλήρους κλίμακας)

Γωνία

± 0,1°

Μάζα:

± 0,2 % (του αισθητήρα πλήρους κλίμακας)

1.15.   Σύμβολα

D

(mm)

Παραμόρφωση της δομής·

F

(N)

Δύναμη·

M

(kg)

Μέγιστη μάζα ελκυστήρα που συνιστάται από τον κατασκευαστή του ελκυστήρα. Είναι ίση ή μεγαλύτερη της ανερμάτιστης μάζας όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.13·

U

(J)

Ενέργεια που απορροφάται από τη δομή σε σχέση με τη μάζα ελκυστήρα.

2.   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται σε ελκυστήρες που κινούνται και διευθύνονται με τη βοήθεια ερπυστριών και διαθέτουν τουλάχιστον δύο άξονες με στερεώσεις και με τα εξής χαρακτηριστικά:

2.1.

ανερμάτιστη μάζα ελκυστήρα βάρους τουλάχιστον 600 kg·

2.2.

απόσταση από το έδαφος μετρούμενη από το κατώτερο σημείο που βρίσκεται κάτω από τον εμπρόσθιο ή τον οπίσθιο άξονα όχι μεγαλύτερη από 600 mm·

3.   Κανόνες και οδηγίες

3.1.   Γενικοί κανονισμοί

3.1.1.   Η δομή προστασίας μπορεί να έχει κατασκευαστεί είτε από τον κατασκευαστή του ελκυστήρα είτε από ανεξάρτητη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η δοκιμή είναι έγκυρη μόνο για το μοντέλο ελκυστήρα που υποβάλλεται σε δοκιμή. Η δομή προστασίας πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου σε δοκιμή για κάθε μοντέλο ελκυστήρα στο οποίο η δομή πρόκειται να τοποθετηθεί. Ωστόσο, τα κέντρα δοκιμών μπορούν να πιστοποιούν ότι οι δοκιμές αντοχής είναι έγκυρες και για μοντέλα ελκυστήρα που προκύπτουν από το αρχικό μοντέλο με τροποποιήσεις στον κινητήρα, τον μηχανισμό μετάδοσης, το σύστημα οδήγησης και την εμπρόσθια ανάρτηση (βλέπε κατωτέρω 3.6: Επέκταση σε άλλα μοντέλα ελκυστήρα). Άλλωστε, σε δοκιμή μπορούν να υποβάλλονται περισσότερες από μία δομές προστασίας για οποιοδήποτε μοντέλο ελκυστήρα.

3.1.2.   Η δομή προστασίας που υποβάλλεται σε δοκιμή πρέπει να παρέχεται συνδεδεμένη με τον ελκυστήρα ή το πλαίσιο ελκυστήρα επί του οποίου χρησιμοποιείται, όπως προβλέπεται. Το πλαίσιο ελκυστήρα είναι πλήρες, συμπεριλαμβάνοντας βραχίονες σύνδεσης και λοιπά μέρη του ελκυστήρα που ενδέχεται να επηρεάζονται από φορτία που βαραίνουν τη δομή προστασίας.

3.1.3.   Η δομή προστασίας μπορεί να έχει σχεδιαστεί μόνο για την προστασία του οδηγού σε ενδεχόμενη ανατροπή του ελκυστήρα. Στη δομή αυτή, μπορεί να τοποθετείται υλικό για να προστατεύει τον οδηγό από τις ακραίες καιρικές συνθήκες το οποίο μπορεί να είναι είτε προσωρινό είτε όχι. Το υλικό αυτό αφαιρείται συνήθως από τον οδηγό όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Ωστόσο, υπάρχουν δομές προστασίας, στις οποίες η επένδυση είναι μόνιμη και όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές παρέχεται εξαερισμός με παράθυρα ή καλύμματα. Δεδομένου ότι η επένδυση μπορεί να ενισχύσει την αντοχή του συστήματος και αν μάλιστα είναι αφαιρούμενη μπορεί να μην βρίσκεται στη θέση της όταν συμβεί κάποιο ατύχημα, όλα τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν από τον οδηγό θα απομακρύνονται για τον σκοπό της δοκιμής. Οι θύρες, το καπάκι οροφής και τα παράθυρα που ανοίγουν είτε αφαιρούνται είτε στερεώνονται σε ανοιχτή θέση για τη δοκιμή, ούτως ώστε να μην ενισχύουν την αντοχή της δομής προστασίας. Σημειώνεται κατά πόσο, σε αυτήν τη θέση, τα μέρη αυτά θα αποτελούσαν πηγή κινδύνου για τον οδηγό σε περίπτωση ανατροπής.

Στους υπόλοιπους κανόνες, θα γίνεται αναφορά μόνο στη δοκιμή της δομής προστασίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι κανόνες προβλέπουν μη προσωρινή επένδυση.

Η περιγραφή οποιασδήποτε παρεχόμενης προσωρινής επένδυσης θα περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές. Κάθε γυάλινο ή ανάλογο εύθραυστο υλικό αφαιρείται πριν από τη δοκιμή. Τα εξαρτήματα του ελκυστήρα και της δομής προστασίας που ενδέχεται να υποστούν αδικαιολόγητη ζημιά κατά τη διάρκεια της δοκιμής και τα οποία δεν επηρεάζουν την αντοχή της δομής προστασίας ή τις διαστάσεις της μπορούν να αφαιρούνται πριν από τη δοκιμή, αν το επιθυμεί ο κατασκευαστής. Δεν μπορούν να εκτελούνται επισκευές ή ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

3.1.4.   Όποιο μηχανικό μέρος του ελκυστήρα συμβάλλει στην αντοχή της δομής προστασίας, όπως π.χ. οι προφυλακτήρες ιλύος, και έχει ενισχυθεί από τον κατασκευαστή, θα πρέπει να περιγράφεται ενώ οι διαστάσεις του θα πρέπει να αναγράφονται στην έκθεση δοκιμής.

3.2.   Συσκευή

3.2.1.   Οριακός όγκος παραμόρφωσης.

Ο οριακός όγκος παραμόρφωσης και η θέση του συμφωνούν με το πρότυπο ISO 3164:1995 (βλέπε σχήμα 8.3). Ο οριακός όγκος παραμόρφωσης στερεώνεται καλά στο ίδιο τμήμα του ελκυστήρα με το κάθισμα του χειριστή και παραμένει εκεί σε όλη τη διάρκεια της επίσημης δοκιμής.

Όσον αφορά τους ερπυστριοφόρους ελκυστήρες με ανερμάτιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kg, οι οποίοι διαθέτουν εμπρόσθια δομή προστασίας με δύο στύλους, ο οριακός όγκος παραμόρφωσης αντιστοιχεί στα σχήματα 8.4 και 8.5.

3.2.2.   Ζώνη απελευθέρωσης και επίπεδο προστασίας

Η ζώνη απελευθέρωσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα VIII (κεφάλαιο ορισμών, τμήμα 1.6) πρέπει να παραμείνει καλυμμένη από το επίπεδο προστασίας S όπως φαίνεται στα σχήματα 8.2 και 8.4. Το επίπεδο προστασίας ορίζεται ως ένα κεκλιμένο επίπεδο, κάθετο προς την κατακόρυφο διάμηκες επίπεδο του οχήματος, που εφάπτεται στο εμπρόσθιο μέρος με τη δομή προστασίας και στο οπίσθιο μέρος με όποιο από τα παρακάτω σταθερά στοιχεία του ελκυστήρα εμποδίζει το προαναφερθέν επίπεδο S να εισέλθει στη ζώνη απελευθέρωσης, μέσω:

ενός μεταλλικού περιβλήματος ή άκαμπτου τμήματος του οπίσθιου μέρους του ελκυστήρα·

των ερπυστριών·

μιας πρόσθετης σταθερής δομής που είναι καλά στερεωμένη στο οπίσθιο μέρος του ελκυστήρα.

3.2.3.   Δοκιμές σε οπίσθιο σταθερό στοιχείο

Εάν ο ελκυστήρας είναι εξοπλισμένος με σταθερό στοιχείο, μεταλλικό περίβλημα ή οποιοδήποτε άλλο στερεό στοιχείο στο πίσω μέρος του καθίσματος του οδηγού, το στοιχείο αυτό θεωρείται ότι αποτελεί σημείο στήριξης σε περίπτωση ανατροπής προς τα πίσω ή τα πλάγια. Αυτό το σταθερό στοιχείο που βρίσκεται πίσω από το κάθισμα του οδηγού είναι ικανό να αντέξει, χωρίς να σπάσει τη ζώνη απελευθέρωσης ή να εισέλθει σε αυτή κατιούσα δύναμη Fi όπου:

Formula

η οποία ασκείται κάθετα προς την κορυφή του πλαισίου εντός του κεντρικού επιπέδου του ελκυστήρα. Η αρχική γωνία εφαρμογής της δύναμης είναι 40°, υπολογιζόμενη από παράλληλη προς το έδαφος θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα 8.4. Το ελάχιστο πλάτος αυτού του σταθερού τμήματος είναι 500 mm (βλέπε σχήμα 8.5).

Επιπλέον, είναι επαρκώς στέρεο και καλά στερεωμένο στο πίσω μέρος του ελκυστήρα.

3.2.4.   Αγκυρώσεις

Παρέχονται μέσα για να στερεωθεί η κατασκευή της δομής προστασίας-του σκελετού ελκυστήρα στον πάγκο δοκιμής, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και για την εφαρμογή των οριζόντιων και κατακόρυφων φορτίων (βλέπε σχήματα 8.6 έως 8.9).

3.2.5.   Όργανα μέτρησης

Η συσκευή δοκιμής εξοπλίζεται με μέσα για να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στη δομή προστασίας και η παραμόρφωση της δομής.

Τα ποσοστά που ακολουθούν είναι ονομαστικές τιμές της ακρίβειας του συστήματος οργάνων και δεν λαμβάνονται για να υποδειχθεί ότι χρειάζονται αντισταθμιστικές δοκιμές.

Μέτρο

Ακρίβεια

Παραμόρφωση της δομής προστασίας

± 5 % της μέγιστης μετρηθείσας παραμόρφωσης

Δύναμη που ασκείται στη δομή προστασίας

± 5 % της μέγιστης μετρηθείσας δύναμης

3.2.6.   Μέθοδοι εφαρμογής φορτίων

Οι μέθοδοι εφαρμογής φορτίων απεικονίζονται στα σχήματα 8.7, 8.10 έως 8.13 (πλευρικό φορτίο), στα σχήματα 8.8 και 8.9 (κατακόρυφο φορτίο) και στο σχήμα 8.14 (διάμηκες φορτίο).

3.3.   Συνθήκες δοκιμής

3.3.1.   Η δομή προστασίας συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές κατασκευής και στερεώνεται στο πλαίσιο του κατάλληλου μοντέλου ελκυστήρα σύμφωνα με τη μέθοδο στερέωσης που έχει δηλωθεί από τον κατασκευαστή.

3.3.2.   Η κατασκευή της δομής προστασίας - του σκελετού του ελκυστήρα στερεώνεται στον πάγκο δοκιμής ώστε τα τμήματα που συνδέονται με την κατασκευή και τον πάγκο δοκιμής να υφίστανται ελάχιστη παραμόρφωση όταν στη δομή προστασίας τοποθετείται πλευρικό φορτίο. Κατά τη διάρκεια της πλευρικής φόρτισης, η κατασκευή της δομής προστασίας - του πλαισίου του ελκυστήρα δεν λαμβάνει άλλη στήριξη από τον πάγκο δοκιμής πέραν εκείνης που οφείλεται στην αρχική πρόσδεση.

3.3.3.   Η δομή προστασίας εξοπλίζεται με τα απαραίτητα όργανα μέτρησης για να καταγραφούν τα απαιτούμενα δεδομένα δύναμης-παραμόρφωσης.

3.3.4.   Όλες οι δοκιμές πραγματοποιούνται στην ίδια δομή προστασίας. Κατά τη διάρκεια ή μεταξύ της πλευρικής και κατακόρυφης φόρτισης δεν πραγματοποιούνται επισκευές ή επιδιορθώσεις σε καμία δομή προστασίας — τμήμα του ελκυστήρα.

3.3.5.   Κατά την πλευρική και διαμήκη φόρτιση, η σύνδεση με τον πάγκο δοκιμής γίνεται μέσω του κύριου περιβλήματος ή των σκελετών των ερπυστριών (βλέπε σχήματα 8.6 έως 8.8).

3.3.6.   Κατά την κατακόρυφη φόρτιση, δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τη στερέωση ή την υποστήριξη της κατασκευής της δομής προστασίας-του σκελετού του ελκυστήρα.

3.3.7.   Μετά την ολοκλήρωση όλων των δοκιμών, μετρούνται και καταγράφονται οι μόνιμες παραμορφώσεις της δομής προστασίας.

3.4.   Διαδικασία δοκιμής

3.4.1.   Γενικά

Οι διαδικασίες δοκιμής συνίστανται στις ενέργειες που περιγράφονται στα σημεία 3.4.2, 3.4.3 και 3.4.4 σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρονται.

3.4.2.   Πλευρική φόρτιση

3.4.2.1.   Τα χαρακτηριστικά παραμόρφωσης-δύναμης καθορίζονται από την πλευρική φόρτιση των σημαντικότερων τμημάτων που εκτείνονται κατά μήκος του πάνω μέρους της δομής προστασίας.

Αν πρόκειται για δομή προστασίας με περισσότερους από δύο στύλους, η πλευρική φόρτιση πραγματοποιείται μέσω μιας συσκευής κατανομής φορτίου που έχει μήκος όχι μεγαλύτερο από το 80 τοις εκατό του ευθύγραμμου μήκους L του τμήματος του πάνω μέρους της δομής μεταξύ των εμπρόσθιων και οπίσθιων στύλων της δομής προστασίας (βλέπε σχήματα 8.13 έως 8.16). Η αρχική φόρτιση πραγματοποιείται εντός της ζώνης που διαμορφώνεται από την κατακόρυφη προβολή των δύο επιπέδων παράλληλα με τα εμπρόσθια και οπίσθια επίπεδα του οριακού όγκου παραμόρφωσης (DLV) και βρίσκεται σε γωνία 80 mm έξω από αυτά.

3.4.2.2.   Αν πρόκειται για δομή προστασίας με προστατευτική ασπίδα που διαθέτει σύστημα δύο στύλων, η αρχική φόρτιση υπαγορεύεται από τη συνολική διαμήκη απόσταση μεταξύ των σημαντικότερων, ανώτατων τμημάτων της δομής προστασίας L και της κατακόρυφης προβολής των εμπρόσθιων και οπίσθιων επιπέδων του DLV. Το σημείο της δύναμης (φόρτισης) δεν βρίσκεται εντός απόστασης L/3 από τους στύλους.

Αν το σημείο L/3 βρίσκεται μεταξύ της κατακόρυφης προβολής του DLV και των στύλων, το σημείο δύναμης (φόρτισης) απομακρύνεται από τον στύλο έως ότου εισέλθει στην κατακόρυφη προβολή του DLV (βλέπε Σχήματα 8.13 έως 8.16). Όποια πλάκα κατανομής φορτίου χρησιμοποιείται δεν εμποδίζει ούτε περιορίζει την περιστροφή της δομής προστασίας γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και δεν κατανέμει το φορτίο σε απόσταση μεγαλύτερη από το 80 τοις εκατό του L.

Η δύναμη ασκείται στα μεγαλύτερα, ανώτερα και διαμήκη τμήματα εκτός και αν χρησιμοποιείται δομή με έναν στύλο χωρίς την αρθρωτή προστατευτική ασπίδα. Σε αυτό το είδος της δομής, η δύναμη ασκείται παράλληλα με το ανώτερο εγκάρσιο τμήμα.

3.4.2.3.   Η αρχική κατεύθυνση της δύναμης είναι οριζόντια και κάθετη προς ένα κατακόρυφο επίπεδο το οποίο διέρχεται από το διάμηκες επίπεδο του ελκυστήρα

3.4.2.4.   Όσο η φόρτιση συνεχίζεται, οι παραμορφώσεις της κατασκευής της προστατευτικής δομής-του σκελετού του ελκυστήρα ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή κατεύθυνσης της δύναμης· αυτό επιτρέπεται.

3.4.2.5.   Αν το κάθισμα του χειριστή βρίσκεται εκτός από το διάμηκες επίπεδο του ελκυστήρα, η φόρτιση πραγματοποιείται στο άκρο του οχήματος που βρίσκεται πιο κοντά στο κάθισμα.

3.4.2.6.   Αν πρόκειται για καθίσματα που βρίσκονται στο διάμηκες επίπεδο, εφόσον η στερέωση της δομής προστασίας είναι τέτοια ώστε να λαμβάνονται διαφορετικές σχέσεις δύναμης-παραμόρφωσης από τη δεξιά ή την αριστερή φόρτιση, η πλευρά στην οποία τοποθετείται το φορτίο είναι εκείνη που θα ορίσει τις πιο αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά την κατασκευή της δομής προστασίας-του σκελετού του ελκυστήρα.

3.4.2.7.   Ο ρυθμός παραμόρφωσης (εφαρμογή φορτίου) είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να θεωρηθεί στατική, δηλαδή μικρότερη ή ίση με 5 mm/s.

3.4.2.8.   Σε μεταβολές παραμόρφωσης όχι μεγαλύτερες των 25 mm στο σημείο εφαρμογής της συνισταμένης των φορτίων, η δύναμη και η παραμόρφωση καταγράφονται και μετατρέπονται σε συνάρτηση (σχήμα 8.17).

3.4.2.9.   Η φόρτιση συνεχίζεται έως ότου η δομή προστασίας εκπληρώσει τις απαιτήσεις που αφορούν τόσο τη δύναμη όσο και την ενέργεια. Η περιοχή κάτω από την καμπύλη που αποτελεί τη συνισταμένη δύναμης-παραμόρφωσης (σχήμα 8.17) ισούται με την ενέργεια.

3.4.2.10.   Η παραμόρφωση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενέργειας είναι αυτή της δομής προστασίας κατά μήκος του άξονα επενέργειας της δύναμης. Η παραμόρφωση θα πρέπει να μετράται στο μέσο της φόρτισης.

3.4.2.11.   Η τυχόν παραμόρφωση τμημάτων του οχήματος που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν συσκευές εφαρμογής του φορτίου δεν συνυπολογίζεται στις μετρήσεις παραμόρφωσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της απορρόφησης της ενέργειας.

3.4.3.   Κατακόρυφη φόρτιση

3.4.3.1.   Μετά την απομάκρυνση του πλευρικού φορτίου, εφαρμόζεται κατακόρυφο φορτίο στο πάνω μέρος της δομής προστασίας.

3.4.3.2.   Το φορτίο εφαρμόζεται με τη βοήθεια μιας συμπαγούς δοκού πλάτους 250 mm.

3.4.3.3.   Στις δομές που έχουν περισσότερους από δύο στύλους, το κατακόρυφο φορτίο εφαρμόζεται τόσο στο εμπρόσθιο όσο και στο οπίσθιο μέρος.

3.4.3.3.1.   Κατακόρυφη φόρτιση στο οπίσθιο μέρος (σχήματα 8.10, 8.11.α και 8.11.β)

3.4.3.3.1.1.

Η δοκός σύνθλιψης τοποθετείται στα ανώτερα οπίσθια δομικά τμήματα και η συνισταμένη των δυνάμεων σύνθλιψης βρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς. Η δύναμη σύνθλιψης ασκείται επί 5 δευτερόλεπτα μετά την παύση κάθε ορατής παραμόρφωσης της δομής προστασίας.

3.4.3.3.1.2.

Αν το πίσω μέρος της οροφής της δομής προστασίας δεν μπορεί να αντέξει όλη τη δύναμη σύνθλιψης, τότε η δύναμη αυτή ασκείται μέχρις ότου η οροφή παραμορφωθεί τόσο ώστε να συμπίπτει με το επίπεδο που ενώνει το ανώτερο τμήμα της δομής προστασίας με το οπίσθιο τμήμα του ελκυστήρα που είναι ικανό να αντέξει το βάρος του ελκυστήρα σε περίπτωση ανατροπής. Η δύναμη τότε απομακρύνεται και η δοκός σύνθλιψης επαναφέρεται υπεράνω του σημείου της δομής προστασίας που είναι ικανό να αντέξει τον ελκυστήρα πλήρως ανεστραμμένο. Στο σημείο αυτό ασκείται η δύναμη σύνθλιψης.

3.4.3.3.2.   Κατακόρυφη φόρτιση στο εμπρόσθιο μέρος (σχήματα 8.10 έως 8.12)

3.4.3.3.2.1.

Η δοκός σύνθλιψης τοποθετείται στα ανώτερα εμπρόσθια δομικά τμήματα και η συνισταμένη των δυνάμεων σύνθλιψης βρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς. Η δύναμη σύνθλιψης F ασκείται επί 5 δευτερόλεπτα μετά την παύση κάθε ορατής παραμόρφωσης της δομής προστασίας.

3.4.3.3.2.2.

Αν το εμπρόσθιο μέρος της οροφής της δομής προστασίας δεν μπορεί να αντέξει όλη τη δύναμη σύνθλιψης (σχήματα 8.12.α και 8.12.β), τότε η δύναμη αυτή ασκείται μέχρις ότου η οροφή παραμορφωθεί τόσο ώστε να συμπίπτει με το επίπεδο που ενώνει το ανώτερο τμήμα της δομής προστασίας με το εμπρόσθιο τμήμα του ελκυστήρα που είναι ικανό να αντέξει το βάρος του ελκυστήρα σε περίπτωση ανατροπής. Η δύναμη τότε απομακρύνεται και η δοκός σύνθλιψης επαναφέρεται υπεράνω του σημείου της δομής προστασίας που είναι ικανό να αντέξει τον ελκυστήρα πλήρως ανεστραμμένο. Στο σημείο αυτό ασκείται η δύναμη σύνθλιψης.

3.4.3.4.   Αν πρόκειται για δομή προστασίας που διαθέτει σύστημα δύο στύλων, η αρχική φόρτιση υπαγορεύεται από τη συνολική διαμήκη απόσταση μεταξύ των βασικότερων, ανώτατων τμημάτων της δομής προστασίας L και της κατακόρυφης προβολής των εμπρόσθιων και οπίσθιων επιπέδων του DLV. Το σημείο δύναμης (φόρτισης) βρίσκεται σε απόσταση όχι μικρότερη της απόστασης L/3 από τους στύλους (βλέπε σχήμα 8.9).

Αν το σημείο L/3 βρίσκεται μεταξύ της κατακόρυφης προβολής του DLV και των στύλων, το σημείο δύναμης (φόρτισης) απομακρύνεται από τον στύλο έως ότου εισέλθει στην κατακόρυφη προβολή του DLV.

Στις δομές προστασίας που στερεώνονται στο εμπρόσθιο μέρος και διαθέτουν σύστημα δύο στύλων χωρίς προστατευτική ασπίδα, η κατακόρυφη φόρτιση εφαρμόζεται παράλληλα με το εγκάρσιο τμήμα που συνδέει τα ανώτερα τμήματα της δομής.

3.4.4.   Διαμήκης φόρτιση

3.4.4.1.   Μετά την απομάκρυνση του πλευρικού φορτίου, εφαρμόζεται διάμηκες φορτίο στη δομή προστασίας.

3.4.4.2.   Το διάμηκες φορτίο εφαρμόζεται στην παραμορφωμένη θέση του σημείου που είχε οριστεί εξαρχής, καθώς η πλευρική (και κατακόρυφη) φόρτιση της δομής προστασίας είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε μόνιμη παραμόρφωση της δομής. Το αρχικά ορισθέν σημείο καθορίζεται από τη θέση του μηχανισμού κατανομής φορτίου και της υποδοχής πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε δοκιμής πάνω στη δομή.

Η συσκευή κατανομής φορτίου μπορεί να καλύπτει όλο το πλάτος της δομής όταν δεν υπάρχουν οπίσθια (εμπρόσθια) εγκάρσια τμήματα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η συσκευή δεν μπορεί να κατανέμει το φορτίο σε μήκος μεγαλύτερο από το 80 % του πλάτους W της δομής προστασίας (βλέπε σχήμα 8.18).

3.4.4.3.   Το διάμηκες φορτίο εφαρμόζεται στα ανώτερα δομικά τμήματα της δομής προστασίας κατά μήκος του διαμήκους άξονα της δομής προστασίας.

3.4.4.4.   Η κατεύθυνση της φόρτισης επιλέγεται ώστε να τίθενται οι πιο αυστηρές προδιαγραφές για την κατασκευή της δομής προστασίας/του σκελετού του ελκυστήρα. Η αρχική κατεύθυνση της φόρτισης είναι οριζόντια και παράλληλη προς τον αρχικό διαμήκη άξονα του ελκυστήρα. Ορισμένοι παράγοντες που πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της κατεύθυνσης του διαμήκους φορτίου:

θέση της δομής προστασίας σε σχέση με τον DLV και η επίπτωση που θα είχε η διαμήκης παραμόρφωση της δομής προστασίας στην προστασία του χειριστή από τη σύνθλιψη,

χαρακτηριστικά του ελκυστήρα, π.χ. άλλα δομικά τμήματα του ελκυστήρα που μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά έναντι της διαμήκης παραμόρφωσης της δομής προστασίας, τα οποία μπορούν να οριοθετήσουν την κατεύθυνση που θα έχει το διάμηκες φορτίο πάνω στη δομή προστασίας,

η πείρα η οποία μπορεί να δείχνει ότι ο ελκυστήρας ενδέχεται να λάβει διαμήκη κλίση ή ότι ένα συγκεκριμένο μοντέλο ελκυστήρα έχει την τάση να αλλάζει κατεύθυνση όσο περιστρέφεται γύρω από έναν διαμήκη άξονα κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής ανατροπής.

3.4.4.5.   Ο ρυθμός παραμόρφωσης είναι τέτοιος ώστε η φόρτιση να μπορεί να θεωρηθεί στατική (βλέπε 3.4.2.7). Η φόρτιση αυτή πρέπει να συνεχιστεί έως ότου η δομή προστασίας εκπληρώσει την απαίτηση ή τις απαιτήσεις για την ασκούμενη δύναμη.

3.5.   Προϋποθέσεις έγκρισης

3.5.1.   Γενικά

3.5.1.1.   Σε όλες τις δοκιμές, στον οριακό όγκο παραμόρφωσης δεν εισέρχεται κανένα τμήμα της δομής προστασίας. Επίσης, η παραμόρφωση της δομής προστασίας δεν επιτρέπει το προσομοιούμενο επίπεδο του εδάφους (ορίζεται στις παραγράφους 1.11 και 1.12) να εισέλθει στον DLV.

3.5.1.2.   Η παραμόρφωση της δομής προστασίας σε όλες τις δοκιμές δεν έχει ως αποτέλεσμα τα επίπεδα πλευρικής φόρτισης του DLV να εκτείνονται πέραν του προσομοιούμενου επίπεδου εδάφους ή να εφάπτονται με αυτό (βλέπε σχήματα 8.19 και 8.20).

Η δομή προστασίας δεν αποσπάται από τον σκελετό του ελκυστήρα λόγω θραύσης του σκελετού ελκυστήρα.

3.5.2.   Απαιτήσεις για την πλευρική δύναμη-ενέργεια φόρτισης, την κατακόρυφη δύναμη φόρτισης και τη διαμήκη δύναμη φόρτισης

3.5.2.1.   Οι απαιτήσεις αυτές τηρούνται στο πλαίσιο της παραμόρφωσης ή των παραμορφώσεων που επιτρέπονται στο σημείο 3.5.1.1.

3.5.2.2.   Η πλευρική δύναμη φόρτισης και η ελάχιστη απορροφούμενη ενέργεια λαμβάνουν τουλάχιστον τις τιμές που ορίζονται στον πίνακα 8.1, όπου:

F είναι η ελάχιστη δύναμη που πετυχαίνεται κατά τη διάρκεια της πλευρικής φόρτισης·

M (kg) είναι η μέγιστη συνιστώμενη μάζα από τον κατασκευαστή του οχήματος·

U είναι η ελάχιστη ενέργεια που απορροφάται κατά τη διάρκεια της πλευρικής φόρτισης.

Αν η απαιτούμενη δύναμη επιτευχθεί πριν εκπληρωθεί η απαίτηση για την ενέργεια, η δύναμη μπορεί να μειωθεί αλλά φθάνει πάλι στο απαιτούμενο επίπεδο κατά την απόκτηση ή την υπέρβαση της ελάχιστης ενέργειας.

3.5.2.3.   Μετά την απομάκρυνση του πλευρικού φορτίου, η κατασκευή της δομής προστασίας-του σκελετού του ελκυστήρα υποστηρίζει μια κατακόρυφη δύναμη:

Formula

για διάστημα 5 λεπτών ή έως ότου σταματήσει η παραμόρφωση, εφόσον η διαδικασία αυτή διαρκέσει λιγότερο.

3.5.2.4.   Η διαμήκης δύναμη του φορτίου λαμβάνει τουλάχιστον την τιμή που προβλέπεται στον πίνακα 8.1, όπου F και M ορίζονται στο σημείο 3.5.2.2.

3.6.   Επέκταση σε άλλους τύπους ελκυστήρων

3.6.1.   [Δεν ισχύει]

3.6.2.   Τεχνική επέκταση

Σε περίπτωση τεχνικών τροποποιήσεων στον ελκυστήρα, στη δομή προστασίας ή στη μέθοδο στερέωσης της δομής προστασίας επί του ελκυστήρα, το κέντρο δοκιμών το οποίο πραγματοποίησε την αρχική δοκιμή μπορεί να συντάξει «έκθεση τεχνικής επέκτασης» στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.6.2.1.   Επέκταση των αποτελεσμάτων δομικών δοκιμών σε άλλους τύπους ελκυστήρων

Οι δοκιμές πρόσκρουσης και σύνθλιψης δεν είναι απαραίτητο να διενεργούνται σε κάθε τύπο ελκυστήρα, με την προϋπόθεση ότι η δομή προστασίας και ο ελκυστήρας συμμορφώνονται με τους όρους οι οποίοι αναφέρονται κατωτέρω στα σημεία 3.6.2.1.1 έως 3.6.2.1.5.

3.6.2.1.1.

Η δομή προστασίας είναι πανομοιότυπη με αυτήν που υποβλήθηκε σε δοκιμή·

3.6.2.1.2.

Η απαιτούμενη ενέργεια δεν υπερβαίνει περισσότερο από 5 τοις εκατό την ενέργεια η οποία είχε υπολογιστεί για την αρχική δοκιμή·

3.6.2.1.3.

Η μέθοδος στερέωσης και τα στοιχεία του ελκυστήρα επί των οποίων πραγματοποιείται η στερέωση δεν διαφέρουν·

3.6.2.1.4.

Κάθε μηχανικό μέρος, όπως οι προφυλακτήρες ιλύος και το κάλυμμα του κινητήρα, που μπορεί να στηρίζει τη δομή προστασίας είναι πανομοιότυπο·

3.6.2.1.5.

Η θέση και οι βασικές διαστάσεις του καθίσματος στο εσωτερικό της δομής προστασίας και η σχετική θέση της δομής προστασίας στον ελκυστήρα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο οριακός όγκος παραμόρφωσης (DLV) να εξακολουθεί να προστατεύεται από την παραμορφωμένη δομή σε όλες τις δοκιμές.

3.6.2.2.   Επέκταση των αποτελεσμάτων δομικών δοκιμών σε τροποποιημένους τύπους της δομής προστασίας

Η διαδικασία αυτή πρέπει να ακολουθείται όταν δεν πληρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3.6.2.1 και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η μέθοδος στερέωσης της δομής προστασίας στον ελκυστήρα δεν διατηρεί την ίδια αρχή (π.χ. αντικατάσταση ελαστικών υποστηριγμάτων από διάταξη ανάρτησης).

3.6.2.2.1.

Τροποποιήσεις οι οποίες δεν έχουν αντίκτυπο στα αποτελέσματα της αρχικής δοκιμής (π.χ. στερέωση της πλάκας στήριξης ενός εξαρτήματος με συγκόλληση σε μη σημαντική θέση της δομής), προσθήκη καθισμάτων με διαφορετική θέση του σημείου αναφοράς καθίσματος (SIP) εντός της δομής προστασίας (έλεγχος όσον αφορά τη διατήρηση του (των) οριακού(-ών) όγκου (όγκων) παραμόρφωσης εντός του χώρου προστασίας της παραμορφωμένης δομής σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών)·

3.6.2.2.2.

Τροποποιήσεις οι οποίες έχουν πιθανό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της αρχικής δοκιμής χωρίς να αμφισβητείται η δυνατότητα έγκρισης της δομής προστασίας (π.χ. τροποποίηση ενός στοιχείου της δομής, τροποποίηση της μεθόδου στερέωσης της δομής προστασίας επί του ελκυστήρα). Μπορεί επίσης να διενεργηθεί δοκιμή επικύρωσης και τα αποτελέσματα της δοκιμής θα συμπεριληφθούν στην έκθεση επέκτασης.

Για αυτόν τον τύπο επέκτασης, έχουν καθοριστεί τα ακόλουθα όρια:

3.6.2.2.2.1.

μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 5 επεκτάσεις χωρίς δοκιμή επικύρωσης·

3.6.2.2.2.2.

τα αποτελέσματα της δοκιμής επικύρωσης θα εγκριθούν για επέκταση εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις έγκρισης του παρόντος παραρτήματος και εάν η δύναμη η οποία μετράται όταν το απαιτούμενο επίπεδο ενέργειας έχει επιτευχθεί στις διάφορες δοκιμές οριζόντιας φόρτισης δεν διαφέρει σε ποσοστό μεγαλύτερο από ± 7 % από τη δύναμη που μετράται όταν η απαιτούμενη ενέργεια έχει επιτευχθεί στην αρχική δοκιμή και η παραμόρφωση η οποία μετράται(2) όταν έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ενέργειας στις διάφορες δοκιμές οριζόντιας φόρτισης δεν διαφέρει σε ποσοστό μεγαλύτερο από ± 7 % από την παραμόρφωση που μετράται όταν η απαιτούμενη ενέργεια έχει επιτευχθεί στην αρχική έκθεση δοκιμής.

3.6.2.2.2.3.

σε μια ενιαία έκθεση επέκτασης μπορούν να συμπεριληφθούν περισσότερες από μία τροποποιήσεις στη δομή προστασίας, εάν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές επιλογές της ίδιας δομής προστασίας, αλλά μόνο μία δοκιμή επικύρωσης είναι αποδεκτή στο πλαίσιο μιας ενιαίας έκθεσης επέκτασης. Οι επιλογές που δεν υποβάλλονται σε δοκιμή περιγράφονται σε ειδική ενότητα της έκθεσης επέκτασης.

3.6.2.2.3.

Ο κατασκευαστής δηλώνει αύξηση της μάζας αναφοράς μιας δομής προστασίας που έχει ήδη υποβληθεί σε δοκιμή. Εάν ο κατασκευαστής επιθυμεί να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό έγκρισης, είναι δυνατόν να εκδώσει έκθεση επέκτασης μετά τη διεξαγωγή της δοκιμής επικύρωσης (τα όρια ± 7 % τα οποία καθορίζονται στο σημείο 3.6.2.2.2.2 δεν ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση).

3.7.   [Δεν ισχύει]

3.8.   Απόδοση των δομών προστασίας σε χαμηλές θερμοκρασίες

3.8.1.   Εάν δηλώνεται ότι η δομή προστασίας διαθέτει ιδιότητες αντοχής στην ευθραυστότητα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, ο κατασκευαστής παρέχει λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση.

3.8.2.   Οι ακόλουθες απαιτήσεις και διαδικασίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση αντοχής και ανθεκτικότητας σε πλήρη θραύση όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται η τήρηση των ακόλουθων ελάχιστων απαιτήσεων υλικού κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας της δομής προστασίας σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας στις χώρες στις οποίες χρειάζεται αυτή η επιπρόσθετη προστασία λειτουργίας.

3.8.2.1.   Μπουλόνια και παξιμάδια που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της δομής προστασίας στον ελκυστήρα και τη σύνδεση δομικών τμημάτων της δομής προστασίας διαθέτουν κατάλληλες και ελεγμένες ιδιότητες αντοχής σε χαμηλές θερμοκρασίες.

3.8.2.2.   Όλα τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τμημάτων και βάσεων στήριξης της δομής είναι συμβατά με το υλικό της δομής προστασίας όπως αναφέρεται στο σημείο 3.8.2.3. κατωτέρω.

3.8.2.3.   Προϊόντα από χάλυβα για δομικά τμήματα της δομής προστασίας είναι από υλικό ελεγμένης αντοχής το οποίο παρουσιάζει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενέργεια πρόσκρουσης κατά Charpy V-Notch σύμφωνα με τον πίνακα 8.2. Η ποιότητα του χάλυβα καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 630:1995, Amd1:2003.

Χάλυβας με ελασματοποιημένη πυκνότητα μικρότερη από 2,5 mm και με περιεκτικότητα άνθρακα μικρότερη από 0,2 τοις εκατό θεωρείται ότι πληροί αυτή την απαίτηση.

Τα δομικά τμήματα της δομής προστασίας από υλικά εκτός του χάλυβα πρέπει να έχουν ισοδύναμη αντοχή στην πρόσκρουση όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

3.8.2.4.   Όταν ελέγχονται οι απαιτήσεις για την ενέργεια πρόσκρουσης κατά Charpy V-Notch, το μέγεθος των δειγμάτων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το μεγαλύτερο από τα μεγέθη που αναφέρονται στον πίνακα 8.2, και που θα επιτρέπει το υλικό.

3.8.2.5.   Οι δοκιμές Charpy V-Notch διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία ορίζεται στο ASTM A 370-1979, με εξαίρεση τα μεγέθη δειγμάτων τα οποία συμφωνούν με τις διαστάσεις που δίνονται στον πίνακα 8.2.

3.8.2.6.   Εναλλακτικές επιλογές έναντι αυτής της διαδικασίας είναι η χρήση καθησυχασμένου ή ημικαθησυχασμένου χάλυβα, για την οποία παρατίθεται σαφής διάταξη. Η ποιότητα του χάλυβα καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 630:1995, Amd1:2003.

3.8.2.7.   Τα δείγματα πρέπει να είναι διαμήκη και να λαμβάνονται από επίπεδα μέρη, κυλινδρικά ή δομικά τμήματα πριν τη διαμόρφωση ή τη συγκόλληση για χρήση στη δομή προστασίας. Τα δείγματα από κυλινδρικά ή δομικά τμήματα λαμβάνονται από το κέντρο της πλευράς με τις μεγαλύτερες διαστάσεις και δεν περιλαμβάνουν πλάκες στήριξης.

Πίνακας 8.1

Εξισώσεις δύναμης και ενέργειας

Μάζα μηχανήματος, M

Πλευρική δύναμη φόρτισης, F

Πλευρική ενέργεια φόρτισης, U

Κατακόρυφη δύναμη φόρτισης, F

Διαμήκης δύναμη φόρτισης, F

kg

N

J

N

N

800 < M ≤ 4 630

6 M

13 000 (M/10 000)1,25

20 M

4,8 M

4 630 < M ≤ 59 500

70 000 (M/10 000)1,2

13 000 (M/10 000)1,25

20 M

56 000 (M/10 000)1,2

M > 59 500

10 M

2,03 M

20 M

8 M


Πίνακας 8.2

Ελάχιστες τιμές ενέργειας πρόσκρουσης Charpy V-notch

Μέγεθος δείγματος

Ενέργεια στους

Ενέργεια στους

 

– 30 °C

– 20 °C

mm

J

J (2)

10 × 10 (1)

11

27,5

10 × 9

10

25

10 × 8

9,5

24

10 × 7,5 (1)

9,5

24

10 × 7

9

22,5

10 × 6,7

8,5

21

10 × 6

8

20

10 × 5 (1)

7,5

19

10 × 4

7

17,5

10 × 3,5

6

15

10 × 3

6

15

10 × 2,5 (1)

5,5

14

Σχήμα 8.1

Συσκευή προσδιορισμού του ενδεικτικού σημείου του καθίσματος (SIP)

Image

Σχήμα 8.2

Εισχώρηση του κατακόρυφου προσομοιούμενου επίπεδου εδάφους στον οριακό όγκο παραμόρφωσης (DLV)

Image

Σχήμα 8.3

Οριακός όγκος παραμόρφωσης (DLV)

Image

Σχήμα 8.4

Εμπρόσθια δομή προστασίας δύο στύλων, πλάγια όψη

Οριακός όγκος παραμόρφωσης (DLV)

Image

Σχήμα 8.5

Εμπρόσθια δομή προστασίας δύο στύλων, οπίσθια όψη

Οριακός όγκος παραμόρφωσης (DLV)

Image

Σχήμα 8.6

Προβλεπόμενη μέθοδος στερέωσης της δομής προστασίας στον σκελετό του ελκυστήρα

Image

Σχήμα 8.7

Προβλεπόμενη μέθοδος πλευρικής φόρτισης της δομής προστασίας

Image

Σχήμα 8.8

Προβλεπόμενη μέθοδος στερέωσης του σκελετού του ελκυστήρα και εφαρμογής του κατακόρυφου φορτίου

Image

Σχήμα 8.9

Προβλεπόμενη μέθοδος εφαρμογής του κατακόρυφου φορτίου στη δομή προστασίας

Image

Σχήμα 8.10

Παράδειγμα διάταξης που χρησιμοποιείται στη δοκιμή σύνθλιψης

Image

Εικόνα 8.11

Θέση δοκού για τις εμπρόσθιες και οπίσθιες δοκιμές σύνθλιψης, προστατευτικός θάλαμος και οπίσθια προστατευτική ράβδος

Σχήμα 8.11.α

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 8.11.β

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Εικόνα 8.12

Θέση δοκού για την εμπρόσθια δοκιμή σύνθλιψης όταν δεν υποστηρίζεται το σύνολο της δύναμης σύνθλιψης στο εμπρόσθιο μέρος

Σχήμα 8.12.α

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 8.12.β

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Σχήματα 8.13 και 8.14

Δομή με σύστημα τεσσάρων στύλων Συσκευές κατανομής φορτίου, πλευρική φόρτιση

Image

Σχήμα 8.15

Δομή με περισσότερους από τέσσερις στύλους

Συσκευή κατανομής φορτίου, πλευρική φόρτιση

Image

Σχήμα 8.16

Δομή με σύστημα δύο στύλων

Συσκευή κατανομής φορτίου, πλευρική φόρτιση

Image

Σχήμα 8.17

Καμπύλη δύναμης-παραμόρφωσης για τις δοκιμές φόρτισης

Image

Σχήμα 8.18

Σημείο εφαρμογής διαμήκους φορτίου

Image

Σχήμα 8.19

Εφαρμογή οριακού όγκου παραμόρφωσης (DLV) — προσδιορισμός του πλευρικού προσομοιούμενου επίπεδου εδάφους (SGP)

Image

Σημείωση:

Βλέπε παράγραφος 1.11 για τη σημασία των στοιχείων α έως ε.

Σχήμα 8.20

Επιτρεπόμενη περιστροφή του ανώτερου οριακού όγκου παραμόρφωσης (DVL) γύρω από τον άξονα περιστροφής (LA)

Image

Επεξηγηματικές σημειώσεις παραρτήματος VII

(1)

Το κείμενο των απαιτήσεων και η αρίθμηση που ορίζονται στο σημείο Β ταυτίζονται με το κείμενο και την αρίθμηση του τυποποιημένου κωδικού του ΟΟΣΑ για τις επίσημες δοκιμές των προστατευτικών δομών σε γεωργικούς και δασικούς ερπυστριοφόρους ελκυστήρες, ΟΟΣΑ κωδικός 8, έκδοση 2015 του Ιουλίου του 2014, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

(2)

Μόνιμη + ελαστική παραμόρφωση η οποία μετράται όταν έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ενέργειας.


(1)  Υποδεικνύει το προτιμώμενο μέγεθος. Το μέγεθος του δείγματος δεν είναι μικρότερο από το μεγαλύτερο προτιμώμενο μέγεθος που επιτρέπει το υλικό.

(2)  Η απαίτηση ενέργειας στους – 20 °C είναι 2,5 φορές η τιμή η οποία καθορίζεται για τους 30 °C. Άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την ισχύ της ενέργειας πρόσκρουσης, π.χ. η κατεύθυνση της ανατροπής, το όριο θραύσης, ο προσανατολισμός και η συγκόλληση των κόκκων. Οι παράγοντες αυτοί λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή και τη χρήση χάλυβα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (στατικές δοκιμές)

Α.   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.

Οι απαιτήσεις της Ένωσης που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (στατικές δοκιμές) ορίζονται στο σημείο Β.

B.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ)(1)

1.   Ορισμοί

1.1.   [Δεν ισχύει]

1.2.   Δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ROPS)

Ως δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (προστατευτικός θάλαμος ή πλαίσιο), εφεξής καλούμενη «δομή προστασίας», νοείται η δομή που στερεώνεται στον ελκυστήρα με βασικό σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων για τον οδηγό λόγω ανατροπής του ελκυστήρα στη διάρκεια φυσιολογικής λειτουργίας.

Η δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής χαρακτηρίζεται από την εξασφάλιση ενός χώρου ως ζώνης απελευθέρωσης αρκετά μεγάλου για να προστατεύει τον οδηγό όταν κάθεται είτε εντός του ωφέλιμου χώρου της δομής είτε εντός ενός χώρου που περιβάλλεται από διαδοχικές ευθείες γραμμές οι οποίες εκτείνονται από τις εξωτερικές άκρες της δομής έως οποιοδήποτε σημείο του ελκυστήρα μπορεί να έρθει σε επαφή με επίπεδο του εδάφους στηρίζοντας τον ελκυστήρα στη θέση αυτή σε περίπτωση ανατροπής.

1.3.   Μετατρόχιο

1.3.1.   Αρχικός ορισμός: διάμεσο επίπεδο του τροχού ή της ερπύστριας.

Το διάμεσο επίπεδο του τροχού ή της ερπύστριας απέχει κατά ίσες αποστάσεις από τα δύο επίπεδα τα οποία περιλαμβάνουν την περίμετρο των σώτρων ή των ερπυστριών από τα εξωτερικά τους άκρα.

1.3.2.   Ορισμός του μετατροχίου

Το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τον άξονα του τροχού και τέμνει το διάμεσο επίπεδο κατά μήκος μιας ευθείας η οποία σε ένα σημείο εφάπτεται στην επιφάνεια στήριξης. Εάν Α και Β είναι τα δύο σημεία τα οποία οριοθετούν τους τροχούς στον ίδιο άξονα του ελκυστήρα, τότε το πλάτος μετατροχίου είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β. Το μετατρόχιο μπορεί ως εκ τούτου να προσδιοριστεί και για τους εμπρόσθιους και για τους οπίσθιους τροχούς. Αν υπάρχουν διπλοί τροχοί, το μετατρόχιο είναι η απόσταση μεταξύ δύο επιπέδων, καθένα από τα οποία είναι το διάμεσο επίπεδο κάθε ζεύγους τροχών.

Όσον αφορά τους ερπυστριοφόρους ελκυστήρες, το μετατρόχιο είναι η απόσταση που χωρίζει τα διάμεσα επίπεδα των ερπυστριών.

1.3.3.   Επιπρόσθετος ορισμός: διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα

Υπολογίζοντας τις ακραίες θέσεις των σημείων Α και Β για τον οπίσθιο άξονα του ελκυστήρα, βρίσκεται η μέγιστη δυνατή τιμή για το μετατρόχιο. Το κατακόρυφο επίπεδο κάθετο προς το μέσο της γραμμής ΑΒ είναι το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα.

1.4.   Μεταξόνιο

Η απόσταση μεταξύ των κατακόρυφων επιπέδων τα οποία διέρχονται μέσω των δύο γραμμών ΑΒ που περιγράφονται ανωτέρω, ένα για τους μπροστινούς τροχούς και ένα για τους οπίσθιους τροχούς.

1.5.   Καθορισμός ενδεικτικού σημείου καθίσματος· θέση καθίσματος και ρύθμιση για δοκιμή

1.5.1.   Ενδεικτικό σημείο καθίσματος (SIP)(2)

Το ενδεικτικό σημείο καθίσματος καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5353:1995.

1.5.2.   Θέση καθίσματος και ρύθμιση για δοκιμή

1.5.2.1.

αν η θέση καθίσματος είναι ρυθμιζόμενη, το κάθισμα πρέπει να ρυθμίζεται στην πλέον οπίσθια θέση·

1.5.2.2.

αν η κλίση του ερεισίνωτου είναι ρυθμιζόμενη, πρέπει να ρυθμίζεται στη μεσαία θέση·

1.5.2.3.

αν το κάθισμα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ανάρτησης, η ανάρτηση σταθεροποιείται στη μέση θέση, εκτός εάν αυτό αντιβαίνει ρητά στις οδηγίες του κατασκευαστή του καθίσματος·

1.5.2.4.

αν η θέση του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενη μόνο κατά μήκος και καθ' ύψος, ο διαμήκης άξονας που διέρχεται από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος είναι παράλληλος προς το διάμηκες κατακόρυφο επίπεδο του ελκυστήρα που διέρχεται από το κέντρο του πηδαλίου, με επιτρεπόμενη πλευρική απόκλιση 100 mm.

1.6.   Ζώνη απελευθέρωσης

1.6.1.   Επίπεδο αναφοράς καθίσματος και πηδαλίου

Η ζώνη απελευθέρωσης απεικονίζεται στα σχήματα 4.11 έως 4.13 και στον πίνακα 4.2. Η ζώνη προσδιορίζεται σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς και το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος (SIP). Το επίπεδο αναφοράς καθορίζεται στην αρχή των διαδικασιών φόρτισης· αποτελεί κάθετο επίπεδο, συνήθως διάμηκες έναντι του ελκυστήρα και διέρχεται μέσω του ενδεικτικού σημείου του καθίσματος και του κέντρου του πηδαλίου. Συνήθως, το επίπεδο αναφοράς συμπίπτει με το διάμηκες διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα. Αυτό το επίπεδο αναφοράς θεωρείται ότι κινείται οριζοντίως μαζί με το κάθισμα και το πηδάλιο κατά τη φόρτιση, αλλά παραμένει κάθετο στον ελκυστήρα ή στη βάση της δομής προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής. Η ζώνη απελευθέρωσης προσδιορίζεται με βάση τα τμήματα 1.6.2 και 1.6.3 παρακάτω.

1.6.2.   Καθορισμός της ζώνης απελευθέρωσης για ελκυστήρες με μη περιστρεφόμενο κάθισμα

Η ζώνη απελευθέρωσης για ελκυστήρες με μη περιστρεφόμενο κάθισμα προσδιορίζεται στα σημεία 1.6.2.1 έως 1.6.2.10 κατωτέρω και περιβάλλεται από τα ακόλουθα επίπεδα, ενώ ο ελκυστήρας βρίσκεται σε οριζόντια επιφάνεια, το κάθισμα ρυθμίζεται και τοποθετείται σύμφωνα με τα σημεία 1.5.2.1 έως 1.5.2.4(2), και το πηδάλιο, εφόσον είναι ρυθμιζόμενο, ρυθμίζεται στη μεσαία θέση για καθήμενο οδηγό:

1.6.2.1.

ένα οριζόντιο επίπεδο A1 B1 B2 A2, (810 + a v) mm πάνω από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος προς τη γραμμή B1B2 που βρίσκεται (a h - 10) mm πίσω από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος·

1.6.2.2.

ένα κεκλιμένο επίπεδο G1 G2 I2 I1, κάθετο στο επίπεδο αναφοράς, το οποίο περιλαμβάνει ένα σημείο 150 mm πίσω από τη γραμμή B1B2 και το πλέον οπίσθιο σημείο του ερεισίνωτου·

1.6.2.3.

μια κυλινδρική επιφάνεια A1 A2 I2 I1 κάθετη στο επίπεδο αναφοράς, με ακτίνα 120 mm που εφάπτεται στα προβλεπόμενα στα σημεία 1.6.2.1 και 1.6.2.2 επίπεδα ανωτέρω·

1.6.2.4.

μια κυλινδρική επιφάνεια B1 C1 C2 B2, κάθετη στο επίπεδο αναφοράς, με ακτίνα 900 mm που προεκτείνεται κατά 400 mm προς τα εμπρός και εφάπτεται στο προβλεπόμενο στο σημείο 1.6.2.1 επίπεδο κατά μήκος της γραμμής B1 B2·

1.6.2.5.

ένα κεκλιμένο επίπεδο C1 D1 D2 C2, κάθετο στο επίπεδο αναφοράς, το οποίο συνδέει την επιφάνεια που προσδιορίζεται στο σημείο 1.6.2.4 ανωτέρω και διέρχεται σε απόσταση 40 mm από την εμπρόσθια εξωτερική άκρη του πηδαλίου. Στην περίπτωση πηδαλίου που βρίσκεται σε υπερυψωμένη θέση, το επίπεδο αυτό εκτείνεται προς τα εμπρός από τη γραμμή B1B2 και εφάπτεται στην επιφάνεια που προβλέπεται στο σημείο 1.6.2.4 ανωτέρω·

1.6.2.6.

ένα κατακόρυφο επίπεδο D1 E1 E2 D2 κάθετο στο επίπεδο αναφοράς σε απόσταση 40 mm μπροστά από την εξωτερική άκρη του πηδαλίου·

1.6.2.7.

ένα οριζόντιο επίπεδο E1 F1 F2 E2 που διέρχεται από ένα σημείο (90 - a v) mm κάτω από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος·

1.6.2.8.

μια επιφάνεια G1 F1 F2 G2, καμπύλη εάν είναι αναγκαίο, από το κάτω όριο του επιπέδου που προσδιορίζεται στο σημείο 1.6.2.2 ανωτέρω έως το περιγραφόμενο στο σημείο 1.6.2.7 οριζόντιο επίπεδο, κάθετη στο επίπεδο αναφοράς και εφαπτόμενη σε όλο το μήκος της με το ερεισίνωτο του καθίσματος·

1.6.2.9.

κατακόρυφα επίπεδα J1 E1 F1 G1 H1 και J2 E2 F2 G2 H2. Αυτά τα κατακόρυφα επίπεδο εκτείνονται προς τα πάνω από την επιφάνεια E1 F1 F2 E2 για 300 mm· οι αποστάσεις E1 E0 και E2 E0 είναι 250 mm·

1.6.2.10.

παράλληλα επίπεδα A1 B1 C1 D1 J1 H1 I1 και A2 B2 C2 D2 J2 H2 I2 κεκλιμένα ώστε το ανώτερο άκρο του επιπέδου στην πλευρά στην οποία ασκείται η δύναμη να βρίσκεται τουλάχιστον σε απόσταση 100 mm από το κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς.

1.6.3.   Καθορισμός της ζώνης απελευθέρωσης για ελκυστήρες με περιστρεφόμενη θέση οδηγού

Στους ελκυστήρες με περιστρεφόμενη θέση οδηγού (περιστρεφόμενο κάθισμα και πηδάλιο), η ζώνη απελευθέρωσης είναι ο ελεύθερος χώρος των δύο ζωνών απελευθέρωσης που καθορίζονται από τις δύο διαφορετικές θέσεις του πηδαλίου και του καθίσματος.

1.6.4.   Προαιρετικά καθίσματα

1.6.4.1.

Αν πρόκειται για ελκυστήρες που μπορούν να εξοπλισθούν με προαιρετικά καθίσματα, κατά τη διάρκεια των δοκιμών χρησιμοποιείται ο ελεύθερος χώρος που προκύπτει από το συνδυασμό των ενδεικτικών σημείων του καθίσματος για το σύνολο των επιλογών που προτείνονται για το κάθισμα. Η δομή προστασίας δεν πρέπει να εισχωρεί στο εσωτερικό της μεγαλύτερης ζώνης απελευθέρωσης που αντιστοιχεί στα διάφορα ενδεικτικά σημεία του καθίσματος.

1.6.4.2.

Αν, μετά τη διενέργεια της δοκιμής, προσφερθεί νέα δυνατότητα ρύθμισης του καθίσματος, εξακριβώνεται κατά πόσον η ζώνη απελευθέρωσης γύρω από το νέο ενδεικτικό σημείο του καθίσματος (SIP) βρίσκεται στο εσωτερικό του ελεύθερου χώρου που προβλέπεται ανωτέρω. Εάν όχι, τότε πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα δοκιμή.

1.6.4.3.

Το προαιρετικό κάθισμα δεν περιλαμβάνει κάθισμα για άτομο πέραν του οδηγού και από το οποίο ο ελκυστήρας είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος δεν καθορίζεται επειδή ο προσδιορισμός της ζώνης απελευθέρωσης συναρτάται με το κάθισμα του οδηγού.

1.7.   Μάζα

1.7.1.   Ανερμάτιστη μάζα

Η μάζα του ελκυστήρα χωρίς ερματισμένες συσκευές και, αν πρόκειται για ελκυστήρες με επίσωτρα ελαστικά, χωρίς υγρό έρμα στα ελαστικά. Ο ελκυστήρας βρίσκεται σε κατάσταση πορείας με τις δεξαμενές, τα κυκλώματα και το ψυγείο πλήρη, με δομή προστασίας που διαθέτει επένδυση και όποιο τροχαίο υλικό ή πρόσθετο κινητήριο μηχανικό μέρος του εμπρόσθιου τροχού απαιτείται για την κανονική χρήση του οχήματος. Ο χειριστής δεν συμπεριλαμβάνεται.

1.7.2.   Μέγιστη Επιτρεπόμενη Μάζα

Η μέγιστη μάζα του ελκυστήρα που είναι τεχνικά αποδεκτή σύμφωνα με τη δήλωση του κατασκευαστή και δηλώνεται στην πινακίδα αναγνώρισης του οχήματος και/ή στο εγχειρίδιο του χειριστή·

1.7.3.   Μάζα αναφοράς

Η μάζα που επιλέγεται από τον κατασκευαστή για τον υπολογισμό της παρεχόμενης ενέργειας και των δυνάμεων σύνθλιψης που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές. Δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ανερμάτιστη μάζα και πρέπει να είναι επαρκής ώστε να διασφαλίζεται ότι ο λόγος της μάζας δεν υπερβαίνει το 1,75 (βλέπε ενότητα 1.7.4).

1.7.4.   Λόγος Μάζας

Ο λόγος Formula δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 1,75.

1.8.   Ανοχή επί των μετρήσεων

Χρόνος

± 0,1 s

Απόσταση

± 0,5 mm

Δύναμη

± 0,1 % (του αισθητήρα πλήρους κλίμακας)

Γωνία

± 0,1°

Μάζα

± 0,2 % (του αισθητήρα πλήρους κλίμακας)

1.9.   Σύμβολα

ah

(mm)

Ήμισυ της οριζόντιας ρύθμισης του καθίσματος

av

(mm)

Ήμισυ της κατακόρυφης ρύθμισης του καθίσματος

D

(mm)

Παραμόρφωση της δομής προστασίας στο σημείο εφαρμογής της φόρτισης και εντός του άξονα εφαρμογής της

D'

(mm)

Παραμόρφωση της δομής προστασίας για την υπολογιζόμενη απαιτούμενη ενέργεια

EIS

(J)

Παρεχόμενη ενέργεια προς απορρόφηση κατά τη διάρκεια της πλευρικής φόρτισης

EIL1

(J)

Παρεχόμενη ενέργεια προς απορρόφηση κατά τη διάρκεια της διαμήκους φόρτισης

EIL2

(J)

Παρεχόμενη ενέργεια προς απορρόφηση σε περίπτωση δεύτερης διαμήκους φόρτισης

F

(N)

Στατική δύναμη φόρτισης

Fmax

(N)

Μέγιστη στατική δύναμη φόρτισης κατά τη διάρκεια της φόρτισης, εξαιρουμένης της υπερφόρτισης

F'

(N)

Δύναμη για την απαιτούμενη υπολογιζόμενη ενέργεια.

M

(kg)

Μάζα αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παρεχόμενης ενέργειας και των δυνάμεων σύνθλιψης

2.   Πεδίο εφαρμογής

2.1.

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται σε ελκυστήρες που έχουν τουλάχιστον δύο άξονες σε τροχούς με ελαστικά επίσωτρα ή που έχουν ερπύστριες αντί για τροχούς, και με ανερμάτιστη μάζα ελκυστήρα άνω των 600 kg. Ο λόγος της μάζας (Μέγιστη Επιτρεπόμενη Μάζα / Μάζα Αναφοράς) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 1,75.

2.2.

Το ελάχιστο πλάτος μετατροχίου των οπίσθιων τροχών θα πρέπει γενικά να υπερβαίνει τα 1 150 mm. Αναγνωρίζεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν μοντέλα ελκυστήρων, όπως π.χ. χορτοκοπτικές μηχανές, μικροί αμπελουργικοί ελκυστήρες, ελκυστήρες χαμηλής κατατομής που χρησιμοποιούνται σε κτίρια με περιορισμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος ή σε οπωρώνες, ελκυστήρες διασκελιστικού τύπου και ειδικά δασοκομικά μηχανήματα, όπως μεταφορικά μηχανήματα και μετατοπιστές, για τα οποία το παρόν παράρτημα δεν ισχύει.

3.   Κανόνες και οδηγίες

3.1.   Γενικοί κανονισμοί

3.1.1.

Η δομή προστασίας μπορεί να έχει κατασκευαστεί είτε από τον κατασκευαστή του ελκυστήρα είτε από ανεξάρτητη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η δοκιμή είναι έγκυρη μόνο για το μοντέλο ελκυστήρα που υποβάλλεται σε δοκιμή. Η δομή προστασίας πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου σε δοκιμή για κάθε μοντέλο ελκυστήρα στο οποίο η δομή πρόκειται να τοποθετηθεί. Ωστόσο, τα κέντρα δοκιμών μπορούν να πιστοποιούν ότι οι δοκιμές αντοχής είναι έγκυρες και για μοντέλα ελκυστήρα που προκύπτουν από το αρχικό μοντέλο με τροποποιήσεις στον κινητήρα, τον μηχανισμό μετάδοσης, το σύστημα οδήγησης και την εμπρόσθια ανάρτηση. Άλλωστε, σε δοκιμή μπορούν να υποβάλλονται περισσότερες από μία δομές προστασίας για οποιοδήποτε μοντέλο ελκυστήρα.

3.1.2.

Η δομή προστασίας που υποβάλλεται σε στατική δοκιμή πρέπει να παρέχεται συνδεδεμένη με τον ελκυστήρα ή το πλαίσιο ελκυστήρα επί του οποίου χρησιμοποιείται, όπως προβλέπεται. Το πλαίσιο ελκυστήρα είναι πλήρες, συμπεριλαμβάνοντας βραχίονες σύνδεσης και λοιπά μέρη του ελκυστήρα που ενδέχεται να επηρεάζονται από φορτία που βαραίνουν τη δομή προστασίας.

3.1.3.

Όσον αφορά τους διπλούς ελκυστήρες, πρέπει να χρησιμοποιείται η μάζα της τυπικής έκδοσης του μέρους στο οποίο τοποθετείται η δομή προστασίας.

3.1.4.

Η δομή προστασίας μπορεί να έχει σχεδιαστεί μόνο για την προστασία του οδηγού σε ενδεχόμενη ανατροπή του ελκυστήρα. Στη δομή αυτή, μπορεί να τοποθετείται υλικό για να προστατεύει τον οδηγό από τις ακραίες καιρικές συνθήκες το οποίο μπορεί να είναι είτε προσωρινό είτε όχι. Ο οδηγός θα μπορεί να αφαιρεί το υλικό σε περίπτωση καλοκαιρίας. Ωστόσο, υπάρχουν δομές προστασίας, στις οποίες η επένδυση είναι μόνιμη και όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές παρέχεται εξαερισμός με παράθυρα ή καλύμματα. Δεδομένου ότι η επένδυση μπορεί να ενισχύσει την αντοχή του συστήματος και αν μάλιστα είναι αφαιρούμενη μπορεί να μην βρίσκεται στη θέση της όταν συμβεί κάποιο ατύχημα, όλα τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν από τον οδηγό θα απομακρύνονται για τον σκοπό της δοκιμής. Οι θύρες, το καπάκι οροφής και τα παράθυρα που ανοίγουν είτε αφαιρούνται είτε στερεώνονται σε ανοιχτή θέση για τη δοκιμή, ούτως ώστε να μην ενισχύουν την αντοχή της δομής προστασίας. Σημειώνεται κατά πόσο, σε αυτήν τη θέση, τα μέρη αυτά θα αποτελούσαν πηγή κινδύνου για τον οδηγό σε περίπτωση ανατροπής.

Στους υπόλοιπους κανόνες, θα γίνεται αναφορά μόνο στη δοκιμή της δομής προστασίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι κανόνες προβλέπουν μη προσωρινή επένδυση.

Η περιγραφή οποιασδήποτε παρεχόμενης προσωρινής επένδυσης θα περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές. Κάθε γυάλινο ή ανάλογο εύθραυστο υλικό αφαιρείται πριν από τη δοκιμή. Τα εξαρτήματα του ελκυστήρα και της δομής προστασίας που ενδέχεται να υποστούν αδικαιολόγητη ζημιά κατά τη διάρκεια της δοκιμής και τα οποία δεν επηρεάζουν την αντοχή της δομής προστασίας ή τις διαστάσεις της μπορούν να αφαιρούνται πριν από τη δοκιμή, αν το επιθυμεί ο κατασκευαστής. Δεν μπορούν να εκτελούνται επισκευές ή ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

3.1.5.

Όποιο μηχανικό μέρος του ελκυστήρα συμβάλλει στην αντοχή της δομής προστασίας, όπως π.χ. οι προφυλακτήρες ιλύος, και έχει ενισχυθεί από τον κατασκευαστή, θα πρέπει να περιγράφεται ενώ οι διαστάσεις του θα πρέπει να αναγράφονται στην έκθεση δοκιμής.

3.2.   Συσκευή

Για να εξακριβώνεται ότι η ζώνη απελευθέρωσης δεν έχει παραβιαστεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής, χρησιμοποιούνται τα μέσα που περιγράφονται στο σημείο 1.6, σχήματα 4.11 έως 4.13 και πίνακας 4.2.

3.2.1.   Δοκιμές οριζόντιας φόρτισης (σχήματα 4.1 έως 4.5)

Στις δοκιμές οριζόντιας φόρτισης χρησιμοποιούνται τα εξής:

3.2.1.1.

υλικά, εξοπλισμός και μέσα πρόσδεσης για να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο του ελκυστήρα είναι καλά στερεωμένο στο έδαφος και στηρίζεται ανεξάρτητα από τα ελαστικά·

3.2.1.2.

συσκευή για την εφαρμογή οριζόντιας δύναμης στη δομή προστασίας· λαμβάνεται πρόνοια ώστε το φορτίο να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο, κάθετα προς την κατεύθυνση της φόρτισης·

3.2.1.2.1.

χρησιμοποιείται δοκός μήκους τουλάχιστον 250 mm και όχι άνω των 700 mm σε ακριβή πολλαπλάσια των 50 mm μεταξύ αυτών των διαστάσεων. Η κατακόρυφη διάσταση της δοκού είναι 150 mm·

3.2.1.2.2.

τα άκρα της δοκού που βρίσκονται σε επαφή με τη δομή προστασίας είναι καμπύλα με μέγιστη ακτίνα 50 mm·

3.2.1.2.3.

ενσωματώνονται σταυρωτές ή ισοδύναμες αρθρώσεις ώστε η φόρτιση να μην προξενήσει περιστροφή ή μετατόπιση της δομής προστασίας σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν της φόρτισης·

3.2.1.2.4.

αν η ευθεία που διαμορφώνεται από την κατάλληλη δοκό στη δομή προστασίας δεν είναι κάθετη στη κατεύθυνση της φόρτισης ο χώρος συμπιέζεται ώστε να κατανεμηθεί το φορτίο σε ολόκληρο το μήκος·

3.2.1.3.

εξοπλισμός για τη μέτρηση της δύναμης και της παραμόρφωσης στην κατεύθυνση της φόρτισης, σε σχέση με το πλαίσιο του ελκυστήρα. Για να διασφαλίζεται ακρίβεια, οι μετρήσεις λαμβάνονται ως συνεχείς ενδείξεις. Οι συσκευές μέτρησης τοποθετούνται ώστε να καταγράφουν τη δύναμη και την παραμόρφωση στο σημείο και κατά μήκος του άξονα της φόρτισης.

3.2.2.   Δοκιμές σύνθλιψης (σχήματα 4.6 έως 4.8)

Στις δοκιμές σύνθλιψης χρησιμοποιούνται τα εξής:

3.2.2.1.

υλικά, εξοπλισμός και μέσα πρόσδεσης για να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο του ελκυστήρα είναι καλά στερεωμένο στο έδαφος και στηρίζεται ανεξάρτητα από τα ελαστικά·

3.2.2.2.

συσκευή για να ασκηθεί κατιούσα δύναμη στη δομή προστασίας, η οποία περιλαμβάνει και μια συμπαγή δοκό πλάτους 250 mm·

3.2.2.3.

εξοπλισμός για τη μέτρηση της ολικής κατακόρυφης δύναμης που ασκείται.

3.3.   Συνθήκες δοκιμής

3.3.1.   Η δομή προστασίας συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές κατασκευής και στερεώνεται στο πλαίσιο του κατάλληλου μοντέλου ελκυστήρα σύμφωνα με τη μέθοδο στερέωσης που έχει δηλωθεί από τον κατασκευαστή.

3.3.2.   Η κατασκευή στερεώνεται στον πάγκο δοκιμής κατά τέτοιο τρόπο ώστε υπό την επίδραση της φόρτισης τα στοιχεία που συνδέουν την κατασκευή με τον πάγκο δοκιμής να παραμορφώνονται ελάχιστα σε σχέση προς τη δομή προστασίας. Η κατασκευή δεν στηρίζεται με κανέναν άλλον τρόπο κατά τη διάρκεια της φόρτισης πέραν της στήριξης που οφείλεται στην αρχική πρόσδεση.

3.3.3.   Το πλάτος του μετατροχίου για τους τροχούς ή τις ερπύστριες, αν υπάρχουν, ρυθμίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μη διαταράσσεται η δομή προστασίας.

3.3.4.   Η δομή προστασίας εξοπλίζεται με τα απαραίτητα όργανα μέτρησης για να καταγραφούν τα απαιτούμενα δεδομένα δύναμης-παραμόρφωσης.

3.3.5.   Όλες οι δοκιμές πραγματοποιούνται στην ίδια δομή προστασίας. Μεταξύ των τμημάτων της δοκιμής δεν πραγματοποιούνται επισκευές ή επιδιορθώσεις τμημάτων της δομής.

3.3.6.   Μετά την ολοκλήρωση όλων των δοκιμών, μετρούνται και καταγράφονται οι μόνιμες παραμορφώσεις της δομής προστασίας.

3.4.   Σειρά δοκιμών

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται με την εξής σειρά:

3.4.1.   Διαμήκης φόρτιση

Στους τροχοφόρους ελκυστήρες των οποίων η μάζα βρίσκεται στον οπίσθιο άξονα σε ποσοστό 50 % και στους ερπυστριοφόρους ελκυστήρες, η διαμήκης φόρτιση εφαρμόζεται από το οπίσθιο μέρος. Στους άλλους ελκυστήρες, η διαμήκης φόρτιση εφαρμόζεται από το εμπρόσθιο μέρος.

3.4.2.   Πρώτη δοκιμή σύνθλιψης

Η πρώτη δοκιμή σύνθλιψης πραγματοποιείται στο άκρο της δομής προστασίας στο οποίο οποία εφαρμόζεται και η διαμήκης φόρτιση

3.4.3.   Πλευρική φόρτιση

Αν πρόκειται για προεκτεινόμενο κάθισμα ή για μη συμμετρική αντοχή της δομής προστασίας, η πλευρική φόρτιση δοκιμάζεται στην πλευρά που είναι το πιο πιθανό να οδηγήσει σε παραβίαση της ζώνης απελευθέρωσης.

3.4.4.   Δεύτερη δοκιμή σύνθλιψης

Η δεύτερη δοκιμή σύνθλιψης πραγματοποιείται στο άκρο της δομής προστασίας που βρίσκεται απέναντι από το άκρο στο οποίο πραγματοποιείται η πρώτη διαμήκης φόρτιση. Αν πρόκειται για μοντέλα με δύο στύλους, η δεύτερη σύνθλιψη μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σημείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε και η πρώτη σύνθλιψη.

3.4.5.   Δεύτερη διαμήκης φόρτιση

3.4.5.1.

Η δεύτερη διαμήκης φόρτιση εφαρμόζεται σε ελκυστήρες που διαθέτουν πτυσσόμενη (π.χ. με δύο στύλους) ή ανακλινόμενη (π.χ. όχι με δύο στύλους) δομή προστασίας, εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Προσωρινή αναδίπλωση σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας·

Δομές ειδικά σχεδιασμένες για ανάκλιση κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, εκτός και αν ο μηχανισμός ανάκλισης είναι ανεξάρτητος από τη δομική ακεραιότητα της δομής προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής.

3.4.5.2.

Όσον αφορά τις πτυσσόμενες δομές προστασίας, αν η πρώτη διαμήκης φόρτιση εφαρμόστηκε κατά την κατεύθυνση της αναδίπλωσης τότε η δεύτερη διαμήκης φόρτιση δεν είναι απαραίτητη.

3.5.   Οπίσθιες, εμπρόσθιες και πλευρικές δοκιμές οριζόντιας φόρτισης

3.5.1.   Γενικές διατάξεις

3.5.1.1.

Το φορτίο που εφαρμόζεται στη δομή προστασίας κατανέμεται ισομερώς με τη βοήθεια μιας συμπαγούς δοκού κάθετη προς την διεύθυνση της εφαρμογής του φορτίου (βλέπε 3.2.1.2) Στη συμπαγή δοκό μπορεί να τοποθετηθεί κάποιο μέσο για να μην μετατοπίζεται αριστερά και δεξιά. Ο ρυθμός της εφαρμογής φορτίου είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να θεωρηθεί στατική. Κατά την εφαρμογή της φόρτισης, καταγράφεται η δύναμη και η παραμόρφωση ως συνεχιζόμενη καταχώριση για να διασφαλίζεται η ακρίβεια. Εφόσον η φόρτιση έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, το φορτίο δεν πρέπει να ελαττωθεί μέχρι το τέλος της δοκιμής. Η κατεύθυνση της ασκούμενης δύναμης κυμαίνεται εντός των παρακάτω ορίων:

κατά την έναρξη της δοκιμής (χωρίς φόρτιση): ± 2°·

κατά τη διάρκεια της δοκιμής (υπό φόρτιση): 10° πάνω και 20° κάτω από την οριζόντια.

Ο ρυθμός της εφαρμογής φορτίου θεωρείται στατικός αν ο ρυθμός παραμόρφωσης υπό φόρτιση δεν υπερβαίνει τα 5 mm/s.

3.5.1.2.

Αν στο σημείο της φόρτισης δεν υπάρχει δομικό εγκάρσιο τμήμα, θα χρησιμοποιείται αναπληρωματική δοκός δοκιμής που δεν προσθέτει βάρος.

3.5.2.   Διαμήκης δοκιμή (σχήματα 4.1 και 4.2)

Το φορτίο εφαρμόζεται οριζοντίως και καθέτως προς το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα. Αν η φόρτιση εφαρμόζεται από το οπίσθιο μέρος (τμήμα 3.4.1), η διαμήκης φόρτιση και η πλευρική φόρτιση εφαρμόζονται σε διαφορετικές πλευρές του διαμέσου επίπεδου του ελκυστήρα. Αν η διαμήκης φόρτιση εφαρμόζεται από το εμπρόσθιο μέρος, εφαρμόζεται στην ίδια πλευρά με την πλευρική φόρτιση.

Η φόρτιση εφαρμόζεται στο ανώτερο εγκάρσιο δομικό τμήμα της δομής προστασίας (δηλαδή στο τμήμα που είναι πολύ πιθανό να αγγίξει πρώτο το έδαφος σε περίπτωση ανατροπής).

Το σημείο εφαρμογής της φόρτισης βρίσκεται σε απόσταση που αντιστοιχεί στο ένα έκτο του πλάτους της κορυφής της δομής προστασίας, όπως μετράται προς το εσωτερικό από την εξωτερική γωνία. Το πλάτος της δομής προστασίας αντιστοιχεί στην απόσταση που χωρίζει δύο γραμμές παράλληλες προς το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα οι οποίες αγγίζουν τα εξωτερικά άκρα της δομής προστασίας εντός του οριζοντίου επιπέδου που αγγίζει την πάνω πλευρά των ανώτερων εγκάρσιων δομικών τμημάτων.

Αν η δομή ROPS αποτελείται από κυρτά τμήματα και δεν υπάρχουν κατάλληλες γωνίες, για τον υπολογισμό του W εφαρμόζεται η γενική διαδικασία που ακολουθεί. Ο μηχανικός δοκιμής εντοπίζει το κυρτό τμήμα που είναι πιο πιθανό να αγγίξει πρώτο το έδαφος σε περίπτωση μη συμμετρικής οπίσθιας ή εμπρόσθιας ανατροπής (π.χ. ανατροπή προς το εμπρόσθιο ή οπίσθιο μέρος αν η μία πλευρά της δομής ROPS είναι πιθανό να φέρει το αρχικό φορτίο). Τα άκρα του W είναι τα μέσα των εξωτερικών ακτίνων που δημιουργούνται μεταξύ άλλων ευθειών ή κυρτών τμημάτων και διαμορφώνουν την ανώτερη δομή ROPS. Σε περίπτωση που μπορούν να επιλεγούν πολλά κυρτά τμήματα, ο μηχανικός δοκιμής καθορίζει γραμμές αναφοράς για κάθε πιθανό τμήμα προκειμένου να καθοριστεί ποια επιφάνεια έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αγγίξει το έδαφος πρώτη. Βλέπε παραδείγματα στα σχήματα 4.3.α) και β).

Σημείωση:

Όταν τα τμήματα είναι κυρτά, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλάτος στο άκρο της δομής στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί η φόρτιση.

Το μήκος της συσκευής κατανομής του φορτίου (βλέπε 3.2.1.2) δεν είναι μικρότερο από το ένα τρίτο του πλάτους της δομής προστασίας και δεν υπερβαίνει κατά 49 mm το ελάχιστο αυτό όριο.

Η διαμήκης φόρτιση σταματά όταν:

3.5.2.1.

η ενέργεια που απορροφάται από τη δομή προστασίας είναι ίση η μεγαλύτερη από την απαιτούμενη παρεχόμενη ενέργεια, EIL1 όπου:

Formula

3.5.2.2.

η δομή προστασίας εισχωρεί στη ζώνη απελευθέρωσης ή αφήνει τη ζώνη απελευθέρωσης απροστάτευτη (Προϋπόθεση έγκρισης στο σημείο 3.8 κατωτέρω).

3.5.3.   Πλευρική δοκιμή (σχήματα 4.4 και 4.5)

Η φόρτιση εφαρμόζεται οριζοντίως σε γωνία 90° έναντι του διάμεσου επιπέδου του ελκυστήρα. Εφαρμόζεται στο ανώτερο άκρο της δομής προστασίας στο σημείο (160 – ah) mm μπροστά από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος.

Στους ελκυστήρες που διαθέτουν περιστρεφόμενο κάθισμα οδηγού (περιστρεφόμενο κάθισμα και πηδάλιο), εφαρμόζεται στο ανώτερο άκρο της δομής προστασίας στο μέσο μεταξύ των δύο ενδεικτικών σημείων καθίσματος.

Αν είναι βέβαιο ότι συγκεκριμένο μέρος της δομής προστασίας θα αγγίξει το έδαφος πρώτο κατά την πλευρική ανατροπή του ελκυστήρα, η φόρτιση εφαρμόζεται σε αυτό το σημείο, εφόσον αυτό επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου που ορίζεται στο 3.5.1.1. Αν πρόκειται για δομή προστασίας με δύο στύλους, η πλευρική φόρτιση εφαρμόζεται στο ανώτερο πλευρικό δομικό τμήμα, ανεξάρτητα από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος.

Στο τμήμα 3.2.1.2.1 παρέχονται προδιαγραφές για τη δοκό κατανομής του φορτίου.

Η πλευρική φόρτιση σταματά όταν:

3.5.3.1.

η ενέργεια που απορροφάται από τη δομή προστασίας είναι ίση η μεγαλύτερη από την απαιτούμενη παρεχόμενη ενέργεια, EIS, όπου:

Formula

3.5.3.2.

η δομή προστασίας εισχωρεί στη ζώνη απελευθέρωσης ή αφήνει τη ζώνη απελευθέρωσης απροστάτευτη (Προϋπόθεση έγκρισης στο σημείο 3.8 κατωτέρω).

3.6.   Δοκιμές σύνθλιψης

3.6.1.   Οπίσθια σύνθλιψη (σχήματα 4.6.α, 4.7.α έως 4.7.ε)

3.6.1.1.

Η δοκός σύνθλιψης τοποθετείται στα ανώτερα οπίσθια δομικά τμήματα της δομής προστασίας και η συνισταμένη των δυνάμεων σύνθλιψης βρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς του ελκυστήρα. Η δύναμη σύνθλιψης F ασκείται όταν:

Formula

Η δύναμη αυτή εξακολουθεί να ασκείται επί πέντε δευτερόλεπτα μετά την παύση κάθε ορατής παραμόρφωσης της δομής προστασίας.

3.6.1.2.

Αν το πίσω μέρος της οροφής της δομής προστασίας δεν μπορεί να αντέξει όλη τη δύναμη σύνθλιψης, τότε η δύναμη αυτή ασκείται μέχρις ότου η οροφή παραμορφωθεί τόσο ώστε να συμπίπτει με το επίπεδο που ενώνει το ανώτερο τμήμα της δομής προστασίας με το οπίσθιο τμήμα του ελκυστήρα που είναι ικανό να αντέξει το βάρος του ελκυστήρα σε περίπτωση ανατροπής. Η δύναμη τότε απομακρύνεται και η δοκός σύνθλιψης επαναφέρεται υπεράνω του σημείου της δομής προστασίας που είναι ικανό να αντέξει τον ελκυστήρα πλήρως ανεστραμμένο. Στο σημείο αυτό ασκείται η δύναμη σύνθλιψης F = 20 M.

3.6.2.   Εμπρόσθια σύνθλιψη (σχήματα 4.6 έως 4.8)

3.6.2.1.

Η δοκός σύνθλιψης τοποθετείται στα ανώτερα εμπρόσθια δομικά τμήματα της δομής προστασίας και η συνισταμένη των δυνάμεων σύνθλιψης βρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς του ελκυστήρα. Η δύναμη σύνθλιψης F ασκείται όταν:

Formula

Η δύναμη αυτή εξακολουθεί να ασκείται επί πέντε δευτερόλεπτα μετά την παύση κάθε ορατής παραμόρφωσης της δομής προστασίας.

3.6.2.2.

Αν το εμπρόσθιο μέρος της οροφής της δομής προστασίας δεν μπορεί να αντέξει όλη τη δύναμη σύνθλιψης (σχήματα 4.8.α και 4.8.β), τότε η δύναμη αυτή ασκείται μέχρις ότου η οροφή παραμορφωθεί τόσο ώστε να συμπίπτει με το επίπεδο που ενώνει το ανώτερο τμήμα της δομής προστασίας με το εμπρόσθιο τμήμα του ελκυστήρα που είναι ικανό να αντέξει το βάρος του ελκυστήρα σε περίπτωση ανατροπής. Η δύναμη τότε απομακρύνεται και η δοκός σύνθλιψης επαναφέρεται υπεράνω του σημείου της δομής προστασίας που είναι ικανό να αντέξει τον ελκυστήρα πλήρως ανεστραμμένο. Στο σημείο αυτό ασκείται η δύναμη σύνθλιψης F = 20 M.

3.7.   Δεύτερη δοκιμή διαμήκους φόρτισης

Η φόρτιση εφαρμόζεται προς την αντίστροφη κατεύθυνση και στη γωνία που βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από το σημείο εφαρμογής της πρώτης διαμήκους φόρτισης (σχήματα 4.1. και 4.2).

Η διαμήκης φόρτιση σταματά όταν:

3.7.1.

η ενέργεια που απορροφάται από τη δομή προστασίας είναι ίση η μεγαλύτερη από την απαιτούμενη παρεχόμενη ενέργεια, EIL2, όπου:

Formula

3.7.2.

η δομή προστασίας εισχωρεί στη ζώνη απελευθέρωσης ή αφήνει τη ζώνη απελευθέρωσης απροστάτευτη (Προϋπόθεση έγκρισης στο σημείο 3.8 κατωτέρω).

3.8.   Προϋποθέσεις έγκρισης

Για να εγκριθεί η δομή προστασίας, εκπληρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις τόσο κατά τη διάρκεια των δοκιμών όσο και μετά από αυτές.

3.8.1.

κανένα τμήμα δεν εισέρχεται στη ζώνη απελευθέρωσης κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε μέρους των δοκιμών. κανένα τμήμα δεν προσκρούσει στο κάθισμα κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Επιπλέον, εξακριβώνεται αν οποιοδήποτε τμήμα της ζώνης απελευθέρωσης βρίσκεται έξω από τον ωφέλιμο χώρο της δομής προστασίας. Προς τον σκοπό αυτό, θεωρείται ως έξω από τον ωφέλιμο χώρο της δομής, κάθε τμήμα του χώρου αυτού το οποίο θα έλθει σε επαφή με το επίπεδο του εδάφους, αν ο ελκυστήρας ανατραπεί προς την πλευρά στην οποία εφαρμόζεται το δοκιμαστικό φορτίο. Για να εκτιμηθεί η κατάσταση αυτή, η διάταξη των ελαστικών και του πλάτους μετατροχίου είναι η μικρότερη τυποποιημένη ρύθμιση που ορίζει ο κατασκευαστής.

3.8.2.

αν πρόκειται για αρθρωτούς ελκυστήρες, τα διάμεσα επίπεδα θεωρείται ότι είναι ευθυγραμμισμένα·

3.8.3.

μετά την τελική δοκιμή σύνθλιψης καταγράφεται η μόνιμη παραμόρφωση της δομής προστασίας. Προς τον σκοπό αυτό, πριν την έναρξη της δοκιμής, πρέπει να καταγράφεται η θέση των κυρίων τμημάτων της δομής προστασίας σε σχέση προς το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος. Στη συνέχεια, καταγράφεται οποιαδήποτε μετατόπιση των τμημάτων ως αποτέλεσμα των δοκιμών φόρτισης και οποιαδήποτε μεταβολή ύψους των εμπρόσθιων και οπίσθιων τμημάτων της οροφής της δομής προστασίας·

3.8.4.

τη στιγμή που επιτυγχάνεται η απορρόφηση της απαιτούμενης ενέργειας σε κάθε προβλεπόμενη δοκιμή οριζόντιας φόρτισης, η δύναμη είναι μεγαλύτερη από 0,8 Fmax·

3.8.5.

η δοκιμή υπερφόρτισης εκτελείται εφόσον η δύναμη μειωθεί σε ποσοστό άνω του 3 % κατά το τελευταίο 5 % της παραμόρφωσης που προκύπτει όταν η απαιτούμενη ενέργεια απορροφάται από τη δομή (εικόνες 4.14 έως 4.16). Περιγραφή της δοκιμής υπερφόρτισης:

3.8.5.1.

η δοκιμή υπερφόρτισης συνίσταται στη συνέχιση της οριζόντιας φόρτισης με την αύξηση της αρχικής απαιτούμενης ενέργειας να κυμαίνεται από 5 % έως και 20 % επιπλέον ενέργειας·

3.8.5.2.

η δοκιμή υπερφόρτισης ολοκληρώνεται με επιτυχία αν μετά την απορρόφηση του 5, 10 ή 15 % της πρόσθετης ενέργειας, η δύναμη μειώνεται σε ποσοστό άνω του 3 % για κάθε 5 % προσαυξημένης ενέργειας παραμένοντας παράλληλα μεγαλύτερη από 0,8 Fmax ή αν, μετά την απορρόφηση του 20 % πρόσθετης ενέργειας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από 0,8 Fmax·

3.8.5.3.

επιπλέον ρωγμές ή σχισμές ήκαι/ή η εισχώρηση εντός της ζώνης απελευθέρωσης ή η απουσία προστασίας της ζώνης αυτής ως επακόλουθο της ελαστικής παραμόρφωσης, επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της δοκιμής υπερφόρτισης. Μετά την απομάκρυνση του φορτίου ωστόσο, η δομή προστασίας δεν εισχωρεί στη ζώνη απελευθέρωσης που είναι πλήρως προστατευμένη·

3.8.6.

το σώμα πρέπει να αντέξει στην απαιτούμενη δύναμη και στις δύο δοκιμές σύνθλιψης·

3.8.7.

δεν υπάρχει τμήμα ή μηχανικό μέρος που να προεξέχει και να μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε ενδεχόμενη ανατροπή του οχήματος ή που, μέσω της παραμόρφωσης που σημειώνεται, να εγκλωβίσει τον χειριστή, παραδείγματος χάρη από την κνήμη ή το πόδι·

3.8.8.

δεν υπάρχουν άλλα μηχανικά μέρη που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για τον χειριστή.

3.9.   Επέκταση σε άλλους τύπους ελκυστήρων

3.9.1.   [Δεν ισχύει]

3.9.2.   Τεχνική επέκταση

Σε περίπτωση τεχνικών τροποποιήσεων στον ελκυστήρα, στη δομή προστασίας ή στη μέθοδο στερέωσης της δομής προστασίας επί του ελκυστήρα, το κέντρο δοκιμών το οποίο πραγματοποίησε την αρχική δοκιμή μπορεί να συντάξει «έκθεση τεχνικής επέκτασης» στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.9.2.1.

Επέκταση των αποτελεσμάτων δομικών δοκιμών σε άλλους τύπους ελκυστήρων

Οι δοκιμές φόρτισης και σύνθλιψης δεν είναι απαραίτητο να διενεργούνται σε κάθε τύπο ελκυστήρα, με την προϋπόθεση ότι η δομή προστασίας και ο ελκυστήρας συμμορφώνονται με τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω στα σημεία 3.9.2.1.1 έως 3.9.2.1.5.

3.9.2.1.1.

Η δομή προστασίας είναι πανομοιότυπη με αυτήν που υποβλήθηκε σε δοκιμή·

3.9.2.1.2.

Η απαιτούμενη ενέργεια δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 5 % την ενέργεια που είχε υπολογιστεί για την αρχική δοκιμή. Το όριο του 5 % εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις αντικατάστασης ερπυστριών από τροχούς στον ίδιο ελκυστήρα·

3.9.2.1.3.

Η μέθοδος στερέωσης και τα μηχανικά μέρη του ελκυστήρα επί των οποίων πραγματοποιείται η στερέωση δεν διαφέρουν·

3.9.2.1.4.

Κάθε μηχανικό μέρος, όπως προφυλακτήρες ιλύος και το κάλυμμα του κινητήρα, που μπορεί να στηρίζει τη δομή προστασίας είναι πανομοιότυπο·

3.9.2.1.5.

Η θέση και οι κρίσιμες διαστάσεις του καθίσματος εντός της δομής προστασίας και η σχετική θέση της δομής προστασίας στον ελκυστήρα πρέπει να εξασφαλίζουν την παραμονή της ζώνης απελευθέρωσης εντός της προστασίας της παραμορφωμένης δομής σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών (αυτό ελέγχεται χρησιμοποιώντας την ίδια αναφορά ζώνης απελευθέρωσης με την έκθεση της αρχικής δοκιμής: σημείο αναφοράς του καθίσματος [SRP-Seat Reference Point] ή ενδεικτικό σημείο του καθίσματος [SIP-Seat Index Point], αντιστοίχως).

3.9.2.2.

Επέκταση των αποτελεσμάτων δομικών δοκιμών σε τροποποιημένους τύπους της δομής προστασίας

Η διαδικασία αυτή πρέπει να ακολουθείται όταν δεν πληρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3.9.2.1, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η μέθοδος στερέωσης της δομής προστασίας στον ελκυστήρα δεν διατηρεί την ίδια αρχή (π.χ. αντικατάσταση ελαστικών υποστηριγμάτων από διάταξη ανάρτησης).

3.9.2.2.1.

Τροποποιήσεις οι οποίες δεν έχουν αντίκτυπο στα αποτελέσματα της αρχικής δοκιμής (π.χ. στερέωση της πλάκας στήριξης ενός εξαρτήματος με συγκόλληση σε μη σημαντική θέση της δομής), προσθήκη καθισμάτων με διαφορετικό ενδεικτικό σημείο καθίσματος (SIP) εντός της δομής προστασίας [έλεγχος όσον αφορά τη διατήρηση της (των) νέας(-ων) ζώνης (ζωνών) απελευθέρωσης εντός του χώρου προστασίας της παραμορφωμένης δομής σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών].

3.9.2.2.2.

Τροποποιήσεις οι οποίες έχουν πιθανό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της αρχικής δοκιμής χωρίς να αμφισβητείται η δυνατότητα έγκρισης της δομής προστασίας (π.χ. τροποποίηση ενός μηχανικού μέρους της δομής, τροποποίηση της μεθόδου στερέωσης της δομής προστασίας επί του ελκυστήρα). Μπορεί επίσης να διενεργηθεί δοκιμή επικύρωσης και τα αποτελέσματα της δοκιμής θα συμπεριληφθούν στην έκθεση επέκτασης.

Για αυτόν τον τύπο επέκτασης, έχουν καθοριστεί τα ακόλουθα όρια.

3.9.2.2.2.1.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 5 επεκτάσεις χωρίς δοκιμή επικύρωσης·

3.9.2.2.2.2.

τα αποτελέσματα της δοκιμής επικύρωσης θα εγκριθούν για επέκταση εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις έγκρισης του παρόντος παραρτήματος και εάν η δύναμη η οποία μετράται όταν το απαιτούμενο επίπεδο ενέργειας έχει επιτευχθεί στις διάφορες δοκιμές οριζόντιας φόρτισης δεν διαφέρει σε ποσοστό μεγαλύτερο από ± 7 % από τη δύναμη που μετράται όταν η απαιτούμενη ενέργεια έχει επιτευχθεί στην αρχική δοκιμή και η παραμόρφωση η οποία μετράται(3) όταν έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ενέργειας στις διάφορες δοκιμές οριζόντιας φόρτισης δεν διαφέρει σε ποσοστό μεγαλύτερο από ± 7 % από την παραμόρφωση που μετράται όταν η απαιτούμενη ενέργεια έχει επιτευχθεί στην αρχική δοκιμή.

3.9.2.2.2.3.

Σε μια ενιαία έκθεση επέκτασης μπορεί να συμπεριληφθούν περισσότερες από μία τροποποιήσεις στη δομή προστασίας, εάν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές επιλογές της ίδιας δομής προστασίας, αλλά μόνο μία δοκιμή επικύρωσης είναι αποδεκτή στο πλαίσιο μιας ενιαίας έκθεσης επέκτασης. Οι επιλογές που δεν υποβάλλονται σε δοκιμή περιγράφονται σε ειδική ενότητα της έκθεσης επέκτασης.

3.9.2.2.3.

Ο κατασκευαστής δηλώνει αύξηση της μάζας αναφοράς μιας δομής προστασίας που έχει ήδη υποβληθεί σε δοκιμή. Εάν ο κατασκευαστής επιθυμεί να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό έγκρισης, είναι δυνατόν να εκδώσει έκθεση επέκτασης μετά τη διεξαγωγή δοκιμής επικύρωσης (τα όρια ± 7 % τα οποία καθορίζονται στο σημείο 3.9.2.2.2.2 δεν ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση).

3.10.   [Δεν ισχύει]

3.11.   Απόδοση των δομών προστασίας σε χαμηλές θερμοκρασίες

3.11.1.

Εάν δηλώνεται ότι η δομή προστασίας διαθέτει ιδιότητες αντοχής στην ευθραυστότητα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, ο κατασκευαστής παρέχει λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση.

3.11.2.

Οι ακόλουθες απαιτήσεις και διαδικασίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση αντοχής και ανθεκτικότητας σε πλήρη θραύση όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται η τήρηση των ακόλουθων ελάχιστων απαιτήσεων υλικού κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας της δομής προστασίας σε χαμηλές θερμοκρασίας λειτουργίας στις χώρες στις οποίες χρειάζεται αυτή η επιπρόσθετη προστασία λειτουργίας.

3.11.2.1.

Μπουλόνια και παξιμάδια που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της δομής προστασίας στον ελκυστήρα και τη σύνδεση δομικών τμημάτων της δομής προστασίας διαθέτουν κατάλληλες και ελεγμένες ιδιότητες αντοχής σε χαμηλές θερμοκρασίες.

3.11.2.2.

Όλα τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τμημάτων και βάσεων στήριξης της δομής είναι συμβατά με το υλικό της δομής προστασίας όπως αναφέρεται στο σημείο 3.11.2.3 κατωτέρω.

3.11.2.3.

Προϊόντα από χάλυβα για δομικά τμήματα της δομής προστασίας είναι από υλικό ελεγμένης αντοχής το οποίο παρουσιάζει ελάχιστες απαιτήσεις ενέργειας στη φόρτιση κατά Charpy V-Notch σύμφωνα με τον πίνακα 4.1. Η ποιότητα του χάλυβα καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 630:1995, Amd1:2003.

Χάλυβας με ελασματοποιημένη πυκνότητα μικρότερη από 2,5 mm και με περιεκτικότητα άνθρακα μικρότερη από 0,2 % θεωρείται ότι πληροί αυτήν την απαίτηση. Τα δομικά τμήματα της δομής προστασίας από υλικά εκτός του χάλυβα πρέπει να έχουν ισοδύναμη αντοχή στη φόρτιση όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

3.11.2.4.

Όταν ελέγχονται οι απαιτήσεις ενέργειας στη φόρτιση κατά Charpy V-Notch, το μέγεθος των δειγμάτων δεν είναι μικρότερο από το μεγαλύτερο από τα μεγέθη που αναφέρονται στον πίνακα 4.1, και που θα επιτρέπει το υλικό.

3.11.2.5.

Οι δοκιμές Charpy V-Notch διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία ορίζεται στο ASTM A 370-1979, με εξαίρεση τα μεγέθη δειγμάτων τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τις διαστάσεις οι οποίες δίνονται στον πίνακα 4.1.

3.11.2.6.

Εναλλακτικές επιλογές έναντι αυτής της διαδικασίας είναι η χρήση καθησυχασμένου ή ημικαθησυχασμένου χάλυβα, για την οποία παρατίθεται σαφής διάταξη. Η ποιότητα του χάλυβα καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 630:1995, Amd1:2003.

3.11.2.7.

Τα δείγματα πρέπει να είναι διαμήκη και να λαμβάνονται από επίπεδα μέρη, κυλινδρικά ή δομικά τμήματα πριν τη διαμόρφωση ή τη συγκόλληση για χρήση στη δομή προστασίας. Τα δείγματα από κυλινδρικά ή δομικά τμήματα λαμβάνονται από το μέσο της πλευράς με τις μεγαλύτερες διαστάσεις και δεν περιλαμβάνουν πλάκες στήριξης.

Πίνακας 4.1

Ελάχιστες τιμές ενέργειας πρόσκρουσης Charpy V-notch

Prøveemnestørrelse

Energi ved

Energi ved

 

– 30 °C

– 20 °C

mm

J

J (2)

10 × 10 (1)

11

27,5

10 × 9

10

25

10 × 8

9,5

24

10 × 7,5 (1)

9,5

24

10 × 7

9

22,5

10 × 6,7

8,5

21

10 × 6

8

20

10 × 5 (1)

7,5

19

10 × 4

7

17,5

10 × 3,5

6

15

3.12.   [Δεν ισχύει]

Σχήμα 4.1

Εφαρμογές εμπρόσθιου και οπίσθιου φορτίου Προστατευτικός θάλαμος και οπίσθια προστατευτική ράβδος

(Διαστάσεις σε mm)

Σχήμα 4.1.α

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 4.1.β

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Σχήμα 4.2

Εφαρμογές διαμήκους φορτίου

Image

Σχήμα 4.3

Παραδείγματα «W» για δομές ROPS με κυρτά τμήματα

Σχήμα 4.3.α

ROPS με τέσσερις στύλους

Image

Υπόμνημα:

1— Ενδεικτικό σημείο του καθίσματος

2— Ενδεικτικό σημείο του καθίσματος, διάμηκες κεντρικό επίπεδο

3— Σημείο δεύτερης εφαρμογής διαμήκους φορτίου, εμπρόσθιο ή οπίσθιο μέρος

4— Σημείο εφαρμογής διαμήκους φορτίου, οπίσθιο ή εμπρόσθιο μέρος

Σχήμα 4.3.β

ROPS με δύο στύλους

Image

Υπόμνημα:

1— Ενδεικτικό σημείο του καθίσματος

2— Ενδεικτικό σημείο του καθίσματος, διάμηκες κεντρικό επίπεδο

3— Σημείο δεύτερης εφαρμογής διαμήκους φορτίου, εμπρόσθιο ή οπίσθιο μέρος

4— Σημείο εφαρμογής διαμήκους φορτίου, οπίσθιο ή εμπρόσθιο μέρος

Σχήμα 4.4

Εφαρμογή πλευρικής φόρτισης (πλάγια όψη), προστατευτικός θάλαμος και οπίσθια προστατευτική ράβδος

Σχήμα 4.4.α

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 4.4.β

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Σχήμα 4.5

Εφαρμογή πλευρικής φόρτισης (οπίσθια όψη)

Image

Image

α)

β)

Σχήμα 4.6

Παράδειγμα διάταξης που χρησιμοποιείται στη δοκιμή σύνθλιψης

Image

Σχήμα 4.7

Θέση δοκού για τις εμπρόσθιες και οπίσθιες δοκιμές σύνθλιψης, προστατευτικός θάλαμος και οπίσθια προστατευτική ράβδος

Σχήμα 4.7.α

Οπίσθια σύνθλιψη

Image

Image

Σχήμα 4.7.β

Εμπρόσθια σύνθλιψη

Image

Image

Σχήμα 4.7.γ

Δοκιμή σύνθλιψης σε οπίσθια προστατευτική ράβδο

Image

Image

Σχήμα 4.7.δ

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 4.7.ε

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Σχήμα 4.8

Θέση δοκού για την εμπρόσθια δοκιμή σύνθλιψης όταν δεν υποστηρίζεται το σύνολο της δύναμης σύνθλιψης στο εμπρόσθιο μέρος

Σχήμα 4.8.α

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 4.8.β

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Image

Σχήμα 4.9

Η δύναμη σύνθλιψης ασκείται όταν το κεντρικό σημείο της δοκού διέρχεται από το κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς του ελκυστήρα (καθώς επίσης και του καθίσματος και του πηδαλίου).

Περίπτωση 1

:

όταν η δομή ROPS, το κάθισμα και το πηδάλιο είναι καλά στερεωμένα στον σκελετό του ελκυστήρα·

Περίπτωση 2

:

όταν η δομή ROPS είναι καλά στερεωμένη στον σκελετό του ελκυστήρα και το κάθισμα και το πηδάλιο βρίσκονται σε επίπεδο (αιωρούμενο ή όχι) αλλά ΔΕΝ είναι συνδεδεμένα με τη δομή ROPS.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς που αναφέρεται στο κάθισμα και το πηδάλιο περιλαμβάνει συνήθως και το κέντρο βάρους του ελκυστήρα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των διαδοχικών φορτίσεων.

Σχήμα 4.10

Η δύναμη σύνθλιψης ασκείται όταν το κεντρικό σημείο της δοκού διέρχεται μόνο από το κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς του ελκυστήρα

Image

Μπορούν να οριστούν οι περιπτώσεις 3 και 4, κατά τις οποίες η δομή ROPS είναι στερεωμένη σε πλατφόρμα, καλά στερεωμένη (περίπτωση 3) ή αιωρούμενη (περίπτωση 4) σε σχέση με τον σκελετό του ελκυστήρα. Αυτές οι πρακτικές ένωσης ή σύνδεσης προκαλούν διαφορετικές μετατοπίσεις τόσο στους θαλάμους και στη ζώνη απελευθέρωσης όσο και στο κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς.

Image

Πίνακας 4.2

Διαστάσεις της ζώνης απελευθέρωσης

Διαστάσεις

mm

Παρατηρήσεις

A1 A0

100

ελάχιστο

B1 B0

100

ελάχιστο

F1 F0

250

ελάχιστο

F2 F0

250

ελάχιστο

G1 G0

250

ελάχιστο

G2 G0

250

ελάχιστο

H1 H0

250

ελάχιστο

H2 H0

250

ελάχιστο

J1 J0

250

ελάχιστο

J2 J0

250

ελάχιστο

E1 E0

250

ελάχιστο

E2 E0

250

ελάχιστο

D0 E0

300

ελάχιστο

J0 E0

300

ελάχιστο

A1 A2

500

ελάχιστο

B1 B2

500

ελάχιστο

C1 C2

500

ελάχιστο

D1 D2

500

ελάχιστο

I1 I2

500

ελάχιστο

F0 G0

εξαρτάται από τον ελκυστήρα

I0 G0

C0 D0

E0 F0

Σχήμα 4.11

Ζώνη απελευθέρωσης

Image

Υπόμνημα:

1

Ενδεικτικό σημείο του καθίσματος

Σημείωση:

για τις διαστάσεις, βλέπε πίνακα 4.2 ανωτέρω.

Σχήμα 4.12

Ζώνη απελευθέρωσης

Σχήμα 4.12.α

Πλάγια όψη, τομή διά μέσου του επιπέδου αναφοράς

Image

Σχήμα 4.12.β

οπίσθια ή εμπρόσθια όψη

Image

Υπόμνημα:

1— Ενδεικτικό σημείο του καθίσματος

2— Δύναμη

3— Κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς

Σχήμα 4.13

Ζώνη απελευθέρωσης για ελκυστήρα με περιστρεφόμενη θέση καθίσματος και πηδάλιο προστατευτικός θάλαμος και οπίσθια προστατευτική ράβδος

Σχήμα 4.13.α

Προστατευτικός θάλαμος

Image

Σχήμα 4.13.β

Οπίσθια προστατευτική ράβδος

Image

Σχήμα 4.14

Καμπύλη δύναμης/παραμόρφωσης

Δεν απαιτείται δοκιμή υπερφόρτισης

Image

Παρατηρήσεις:

1.

Σημείο εφαρμογής της Fa σε σχέση με την 0,95 D'.

2.

Απαιτείται δοκιμή υπερφόρτισης αφού Fa ≤ 1,03 F'.

Σχήμα 4.15

Καμπύλη δύναμης/παραμόρφωσης

Απαιτείται δοκιμή υπερφόρτισης

Image

Παρατηρήσεις:

1.

Σημείο εφαρμογής της Fa σε σχέση με την 0,95 D'.

2.

Απαιτείται δοκιμή υπερφόρτισης αφού Fa > 1,03 F'.

3.

Ικανοποιητική επίδοση της δοκιμής υπερφόρτισης αφού Fb > 0,97 F' και Fb > 0,8 F max.

Σχήμα 4.16

Καμπύλη δύναμης/παραμόρφωσης

Συνέχιση της δοκιμής υπερφόρτισης

Image

Παρατηρήσεις:

1.

Σημείο εφαρμογής της Fa σε σχέση με την 0,95 D'.

2.

Απαιτείται δοκιμή υπερφόρτισης αφού Fa > 1,03 F'.

3.

Fb < 0,97 F' επομένως απαιτείται επιπλέον υπερφόρτιση.

4.

Fc < 0,97 Fb επομένως απαιτείται επιπλέον υπερφόρτιση.

5.

Fd < 0,97 Fc επομένως απαιτείται επιπλέον υπερφόρτιση.

6.

Ικανοποιητική απόδοση στη δοκιμή υπερφόρτισης, εάν Fe > 0,8 F max.

7.

Αποτυχία σε οποιοδήποτε στάδιο όταν η φόρτιση είναι μικρότερη από 0,8 F max.

Επεξηγηματικές σημειώσεις παραρτήματος VIII

(1)

Το κείμενο των απαιτήσεων και η αρίθμηση που ορίζονται στο σημείο Β ταυτίζονται με το κείμενο και την αρίθμηση του τυποποιημένου κωδικού του ΟΟΣΑ για τις επίσημες δοκιμές των προστατευτικών δομών σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες (στατική δοκιμή), ΟΟΣΑ κωδικός 4, έκδοση 2015 του Ιουλίου του 2014, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

(2)

Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος καθορίζεται σύμφωνα με το ISO 5353:1995 και αποτελεί σταθερό σημείο σε σχέση με τον ελκυστήρα, το οποίο δεν μετακινείται όταν το κάθισμα ρυθμίζεται εκτός της μεσαίας θέσης. Για τους σκοπούς του καθορισμού της ζώνης απελευθέρωσης, το κάθισμα ρυθμίζεται στην πλέον οπίσθια θέση.

(3)

Μόνιμη + ελαστική παραμόρφωση η οποία μετράται όταν έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ενέργειας.


(1)  Angiver foretrukne størrelse. Prøveemnestørrelsen må ikke være mindre end den største foretrukne størrelse, som materialet tillader.

(2)  Energikravet ved – 20 °C er 2,5 gange den værdi, der er fastsat for – 30 °C. Andre faktorer har indflydelse på slagenergistyrken, dvs. valseretning, flydespænding, kornorientering og svejsning. Der skal tages hensyn til disse faktorer ved udvælgelse og brug af stål.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (συναρμόζονται στο εμπρόσθιο μέρος των ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο)

Α.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Οι απαιτήσεις της Ένωσης που ισχύουν για τις δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (συναρμόζονται στο εμπρόσθιο μέρος των ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο) ορίζονται στο σημείο Β.

2.

Οι δοκιμές μπορούν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες των στατικών ή εναλλακτικά των δυναμικών δοκιμών που ορίζονται στα τμήματα Β1 και Β2. Οι δύο μέθοδοι θεωρούνται ισοδύναμες.

3.

Πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται στο σημείο 2, πληρούνται και οι απαιτήσεις για τις επιδόσεις των πτυσσόμενων δομών ROPS όπως ορίζονται στο τμήμα Β3 κατωτέρω.

4.

Στο τμήμα Β4 ορίζεται το πρόγραμμα υπολογιστή με τη βοήθεια του οποίου προσδιορίζονται οι διαδοχικές ή οι διακεκομμένες ανατροπές ενός οχήματος στις εικονικές δοκιμές.

B.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΣΥΝΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ)(1)

1.   Ορισμοί

1.1   [Δεν ισχύει]

1.2.   Δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ROPS)

Ως δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (θάλαμος ή πλαίσιο προστασίας), εφεξής καλούμενη «δομή προστασίας», νοείται η δομή που στερεώνεται στον ελκυστήρα με βασικό σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων για τον οδηγό λόγω ανατροπής του ελκυστήρα στη διάρκεια φυσιολογικής λειτουργίας.

Η δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής χαρακτηρίζεται από την εξασφάλιση ενός αρκετά μεγάλου χώρου, ως ζώνης απελευθέρωσης, για να προστατεύει τον οδηγό όταν κάθεται είτε εντός του ωφέλιμου χώρου της δομής είτε εντός ενός χώρου που περιβάλλεται από διαδοχικές ευθείες γραμμές οι οποίες εκτείνονται από τις εξωτερικές άκρες της δομής έως οποιοδήποτε σημείο του ελκυστήρα μπορεί να έρθει σε επαφή με επίπεδο έδαφος στηρίζοντας τον ελκυστήρα στη θέση αυτή σε περίπτωση ανατροπής.

1.3.   Μετατρόχιο

1.3.1.   Αρχικός ορισμός: διάμεσο επίπεδο του τροχού

Το διάμεσο επίπεδο του τροχού απέχει κατά ίσες αποστάσεις από τα δύο επίπεδα τα οποία περιλαμβάνουν την περίμετρο των σώτρων από τα εξωτερικά τους άκρα.

1.3.2.   Ορισμός του μετατροχίου

Το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τον άξονα του τροχού και τέμνει το διάμεσο επίπεδο κατά μήκος μιας ευθείας η οποία σε ένα σημείο εφάπτεται στην επιφάνεια στήριξης. Εάν Α και Β είναι τα δύο σημεία τα οποία οριοθετούν τους τροχούς στον ίδιο άξονα του ελκυστήρα, τότε το πλάτος μετατροχίου είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β. Το μετατρόχιο μπορεί ως εκ τούτου να προσδιοριστεί και για τους εμπρόσθιους και για τους οπίσθιους τροχούς. Αν υπάρχουν διπλοί τροχοί, το μετατρόχιο είναι η απόσταση μεταξύ δύο επιπέδων, καθένα από τα οποία είναι το διάμεσο επίπεδο κάθε ζεύγους τροχών.

1.3.3.   Επιπρόσθετος ορισμός: διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα

Υπολογίζοντας τις ακραίες θέσεις των σημείων Α και Β για τον οπίσθιο άξονα του ελκυστήρα, βρίσκεται η μέγιστη δυνατή τιμή για το μετατρόχιο. Το κατακόρυφο επίπεδο κάθετο προς το μέσο της γραμμής ΑΒ είναι το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα.

1.4.   Μεταξόνιο

Η απόσταση μεταξύ των κατακόρυφων επιπέδων τα οποία διέρχονται μέσω των δύο γραμμών ΑΒ που περιγράφονται ανωτέρω, ένα για τους μπροστινούς τροχούς και ένα για τους οπίσθιους τροχούς.

1.5.   Καθορισμός του ενδεικτικού σημείου του καθίσματος· θέση του καθίσματος και ρύθμιση για δοκιμή

1.5.1.   Ενδεικτικό σημείο καθίσματος (SIP)(2)

Το ενδεικτικό σημείο καθίσματος καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5353:1995.

1.5.2.   Θέση καθίσματος και ρύθμιση για δοκιμή

1.5.2.1.

αν η θέση καθίσματος είναι ρυθμιζόμενη, το κάθισμα πρέπει να ρυθμίζεται στην πλέον οπίσθια θέση·

1.5.2.2.

αν η κλίση του ερεισίνωτου είναι ρυθμιζόμενη, πρέπει να ρυθμίζεται στη μεσαία θέση·

1.5.2.3.

αν το κάθισμα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ανάρτησης, η ανάρτηση σταθεροποιείται στη μέση θέση, εκτός εάν αυτό αντιβαίνει ρητά στις οδηγίες του κατασκευαστή του καθίσματος·

1.5.2.4.

αν η θέση του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενη μόνο κατά μήκος και καθ' ύψος, ο διαμήκης άξονας που διέρχεται από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος είναι παράλληλος προς το διάμηκες κατακόρυφο επίπεδο του ελκυστήρα που διέρχεται από το κέντρο του πηδαλίου, με επιτρεπόμενη πλευρική απόκλιση 100 mm.

1.6.   Ζώνη απελευθέρωσης

1.6.1.   Κατακόρυφο επίπεδο και γραμμή αναφοράς

Η ζώνη απελευθέρωσης (σχήμα 6.1) καθορίζεται με βάση ένα κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς και μια γραμμή αναφοράς:

1.6.1.1.

Το επίπεδο αναφοράς είναι ένα κάθετο επίπεδο το οποίο είναι συνήθως διάμηκες προς τον ελκυστήρα και διέρχεται μέσω του ενδεικτικού σημείου του καθίσματος και του κέντρου του πηδαλίου. Συνήθως, το επίπεδο αναφοράς συμπίπτει με το διάμηκες διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα. Αυτό το επίπεδο αναφοράς θεωρείται ότι κινείται οριζοντίως μαζί με το κάθισμα και το πηδάλιο κατά τη φόρτιση, αλλά παραμένει κάθετο στον ελκυστήρα ή στη βάση της δομής προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής.

1.6.1.2.

Η γραμμή αναφοράς είναι η γραμμή εντός του επιπέδου αναφοράς η οποία διέρχεται μέσω σημείου το οποίο βρίσκεται 140 + ah προς τα πίσω και 90 – av κάτω από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος και το πρώτο σημείο επί της στεφάνης του πηδαλίου στο οποίο τέμνεται όταν έρχεται σε οριζόντια θέση.

1.6.2.   Καθορισμός της ζώνης απελευθέρωσης στους ελκυστήρες με μη περιστρεφόμενο κάθισμα

Η ζώνη απελευθέρωσης στους ελκυστήρες με μη περιστρεφόμενο κάθισμα προσδιορίζεται στα σημεία 1.6.2.1 έως 1.6.2.11 κατωτέρω και περιβάλλεται από τα ακόλουθα επίπεδα, ενώ ο ελκυστήρας βρίσκεται σε οριζόντια επιφάνεια, το κάθισμα ρυθμίζεται και τοποθετείται σύμφωνα με τα σημεία 1.5.2.1 έως 1.5.2.4(3), και το πηδάλιο, εφόσον είναι ρυθμιζόμενο, ρυθμίζεται στη μεσαία θέση για καθήμενο οδηγό:

1.6.2.1.

δύο κατακόρυφα επίπεδα που βρίσκονται σε απόσταση 250 mm εκατέρωθεν του επιπέδου αναφοράς και εξέχουν κατά 300 mm πάνω από το επίπεδο το οποίο περιγράφεται στο σημείο 1.6.2.8 κατωτέρω και κατά μήκος τουλάχιστον 550 mm μπροστά από το κατακόρυφο επίπεδο που είναι κάθετο στο επίπεδο αναφοράς και διέρχεται σε απόσταση (210 – ah ) mm μπροστά από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος·

1.6.2.2.

δύο κατακόρυφα επίπεδα που βρίσκονται σε απόσταση 200 mm εκατέρωθεν του επιπέδου αναφοράς και εξέχουν κατά 300 mm πάνω από το επίπεδο το οποίο περιγράφεται στο σημείο 1.6.2.8 κατωτέρω και κατά μήκος από την επιφάνεια η οποία περιγράφεται στο σημείο 1.6.2.11 κατωτέρω έως το κατακόρυφο επίπεδο που είναι κάθετο στο επίπεδο αναφοράς και διέρχεται σε απόσταση (210 – ah ) mm μπροστά από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος·

1.6.2.3.

ένα κεκλιμένο επίπεδο κάθετο στο επίπεδο αναφοράς, σε παράλληλη διάταξη με τη γραμμή αναφοράς και σε απόσταση 400 mm πάνω από αυτή, το οποίο εξέχει προς τα πίσω έως το σημείο στο οποίο τέμνει το κατακόρυφο επίπεδο που είναι κάθετο στο επίπεδο αναφοράς και διέρχεται από σημείο σε απόσταση (140 + ah ) mm προς τα πίσω από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος·

1.6.2.4.

ένα κεκλιμένο επίπεδο, το οποίο είναι κάθετο προς το επίπεδο αναφοράς, τέμνει το περιγραφόμενο στο σημείο 1.6.2.3 ανωτέρω επίπεδο στην ακρότατη οπίσθια θέση του και καταλήγει στην κορυφή της ράχης του καθίσματος·

1.6.2.5.

ένα κατακόρυφο επίπεδο κάθετο προς το επίπεδο αναφοράς που διέρχεται τουλάχιστον 40 mm μπροστά από το πηδάλιο και τουλάχιστον 760 – ah μπροστά από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος·

1.6.2.6.

μια κυλινδρική επιφάνεια κάθετη στο επίπεδο αναφοράς με ακτίνα 150 mm που εφάπτεται στα σημεία 1.6.2.3 και 1.6.2.5 ανωτέρω·

1.6.2.7.

δύο παράλληλα κεκλιμένα επίπεδα που διέρχονται από τα ανώτερα άκρα των περιγραφόμενων στο σημείο 1.6.2.1 ανωτέρω επιπέδων με το κεκλιμένο επίπεδο στην πλευρά όπου εφαρμόζεται το φορτίο σε απόσταση το λιγότερο 100 mm από το επίπεδο αναφοράς πάνω από τη ζώνη απελευθέρωσης·

1.6.2.8.

ένα οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από σημείο 90 – av κάτω από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος·

1.6.2.9.

δύο τμήματα του κατακόρυφου επιπέδου που είναι κάθετο προς το επίπεδο αναφοράς και διέρχεται σε απόσταση 210 – ah μπροστά από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος, ενώ και τα δύο αυτά ημιεπίπεδα συνδέουν αντίστοιχα τα οπίσθια άκρα των επιπέδων που ορίζονται στο σημείο 1.6.2.1 ανωτέρω με τα πλέον εμπρόσθια άκρα των επιπέδων που ορίζονται στο σημείο 1.6.2.2·

1.6.2.10.

δύο τμήματα του οριζόντιου επιπέδου που διέρχεται σε απόσταση 300 mm πάνω από το επίπεδο που περιγράφεται στο σημείο 1.6.2.8 ανωτέρω, ενώ και τα δύο αυτά ημιεπίπεδα συνδέουν αντίστοιχα τα ανώτατα άκρα των κατακόρυφων επιπέδων που ορίζονται στο σημείο 1.6.2.2 και τα κατώτατα άκρα των κεκλιμένων επιπέδων που ορίζονται στο σημείο 1.6.2.7 ανωτέρω·

1.6.2.11.

μια επιφάνεια, καμπύλη αν είναι αναγκαίο, της οποίας η γενέτειρα είναι κάθετη προς το επίπεδο αναφοράς και καταλήγει στο πίσω μέρος της ράχης του καθίσματος.

1.6.3.   Καθορισμός της ζώνης απελευθέρωσης στους ελκυστήρες με περιστρεφόμενη θέση οδηγού

Στους ελκυστήρες με περιστρεφόμενη θέση οδηγού (περιστρεφόμενο κάθισμα και πηδάλιο), η ζώνη απελευθέρωσης είναι ο ωφέλιμος χώρος των δύο ζωνών απελευθέρωσης που οριοθετούνται από τις δύο διαφορετικές θέσεις του πηδαλίου και του καθίσματος. Όσον αφορά την εκάστοτε θέση του πηδαλίου και του καθίσματος. η ζώνη απελευθέρωσης καθορίζεται αντίστοιχα με βάση τα σημεία 1.6.1 και 1.6.2 ανωτέρω για τη θέση του οδηγού σε κανονική θέση και με βάση τα σημεία 1.6.1. και 1.6.2 του παραρτήματος X για τη θέση του οδηγού σε ανάστροφη θέση (βλέπε σχήμα 6.2).

1.6.4.   Προαιρετικά καθίσματα

1.6.4.1.

Αν πρόκειται για ελκυστήρες που μπορούν να εξοπλισθούν με προαιρετικά καθίσματα, κατά τη διάρκεια των δοκιμών χρησιμοποιείται ο ωφέλιμος χώρος που προκύπτει από τον συνδυασμό των ενδεικτικών σημείων του καθίσματος για το σύνολο των επιλογών που προτείνονται για το κάθισμα. Η δομή προστασίας δεν εισχωρεί στο εσωτερικό της μεγαλύτερης ζώνης απελευθέρωσης που αντιστοιχεί στα διάφορα ενδεικτικά σημεία του καθίσματος.

1.6.4.2.

Αν μετά τη διενέργεια της δοκιμής, προσφερθεί νέα δυνατότητα ρύθμισης του καθίσματος, εξακριβώνεται κατά πόσον η ζώνη απελευθέρωσης γύρω από το νέο ενδεικτικό σημείο του καθίσματος (SIP) βρίσκεται στο εσωτερικό του ωφέλιμου χώρου που προβλέπεται ανωτέρω. Εάν όχι, πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα δοκιμή.

1.6.4.3.

Το προαιρετικό κάθισμα δεν περιλαμβάνει κάθισμα για άτομο πέραν του οδηγού και από το οποίο ο ελκυστήρας είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος δεν καθορίζεται επειδή ο προσδιορισμός της ζώνης απελευθέρωσης συναρτάται με το κάθισμα του οδηγού.

1.7.   Μάζα

1.7.1.   Ανερμάτιστη μάζα/μάζα χωρίς φορτίο

Η μάζα του ελκυστήρα χωρίς προαιρετικά εξαρτήματα αλλά μαζί με το νερό ψύξης, τα λιπαντικά, τα καύσιμα, τα εργαλεία και τη δομή προστασίας. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα προαιρετικά εμπρόσθια ή οπίσθια βάρη, το έρμα των ελαστικών, τα όργανα και ο εξοπλισμός που συναρμόζονται στο όχημα ή όποιο άλλο μηχανικό μέρος·

1.7.2.   Μέγιστη Επιτρεπόμενη Μάζα

Η μέγιστη μάζα του ελκυστήρα που είναι τεχνικά αποδεκτή σύμφωνα με τη δήλωση του κατασκευαστή και δηλώνεται στην πινακίδα αναγνώρισης του οχήματος και/ή στο εγχειρίδιο του χειριστή·

1.7.3.   Μάζα αναφοράς

Η μάζα που επιλέγεται από τον κατασκευαστή και χρησιμοποιείται σε μαθηματικούς τύπους για τον υπολογισμό του ύψους πτώσης του κρουστικού εκκρεμούς, της παρεχόμενης ενέργειας και των δυνάμεων σύνθλιψης που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές. Δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ανερμάτιστη μάζα και πρέπει να είναι επαρκής ώστε να διασφαλίζεται ότι ο λόγος της μάζας δεν υπερβαίνει το 1,75 (βλέπε ενότητα 1.7.4 και 2.1.3

1.7.4.   Λόγος Μάζας

Ο λόγος Formula δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 1,75.

1.8.   Ανοχή επί των μετρήσεων

Γραμμική διάσταση:

 

± 3 mm

εκτός από:

- - παραμόρφωση ελαστικών:

± 1 mm

 

- - παραμόρφωση της δομής κατά τη διάρκεια οριζόντιων φορτίσεων:

± 1 mm

 

- - ύψος πτώσης του κρουστικού εκκρεμούς:

± 1 mm

Μάζες:

 

± 0,2 % (του αισθητήρα πλήρους κλίμακας)

Δυνάμεις:

 

± 0,1 % (του αισθητήρα πλήρους κλίμακας)

Γωνίες:

 

± 0,1°

1.9.   Σύμβολα

ah

(mm)

Ήμισυ της οριζόντιας ρύθμισης του καθίσματος

av

(mm)

Ήμισυ της κατακόρυφης ρύθμισης του καθίσματος

B

(mm)

Ελάχιστο συνολικό πλάτος του ελκυστήρα·

Bb

(mm)

Μέγιστο εξωτερικό πλάτος της δομής προστασίας·

D

(mm)

Παραμόρφωση της δομής προστασίας στο σημείο πρόσκρουσης (δυναμικές δοκιμές) ή στο σημείο, και κατά τη διεύθυνση, εφαρμογής της φόρτισης (στατικές δοκιμές)·

D'

(mm)

Παραμόρφωση της δομής προστασίας για την υπολογιζόμενη απαιτούμενη ενέργεια·

Ea

(J)

Απορροφώμενη ενέργεια παραμόρφωσης στο σημείο όπου απομακρύνεται το φορτίο. Ζώνη που εγγράφεται στο εσωτερικό της καμπύλης FD·

Ei

(J)

Απορροφώμενη ενέργεια παραμόρφωσης. Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη F-D·

E'i

(J)

Απορροφώμενη ενέργεια παραμόρφωσης μετά την εφαρμογή της πρόσθετης φόρτισης εφόσον παρουσιασθούν θραύσεις ή ρωγμές·

E''i

(J)

Απορροφώμενη ενέργεια παραμόρφωσης κατά τη δοκιμή υπερφόρτισης σε περίπτωση που το φορτίο απομακρυνθεί πριν από την έναρξη της δοκιμής υπερφόρτισης. Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη F-D·

Eil

(J)

Παρεχόμενη ενέργεια προς απορρόφηση κατά τη διάρκεια εφαρμογής της διαμήκους φόρτισης·

Eis

(J)

Παρεχόμενη ενέργεια προς απορρόφηση κατά τη διάρκεια εφαρμογής της πλευρικής φόρτισης·

F

(N)

Στατική δύναμη φόρτισης·

F'

(N)

Δύναμη φόρτισης για την υπολογιζόμενη απαιτούμενη ενέργεια, η οποία αντιστοιχεί στο E'i·

F-D

 

Διάγραμμα δύναμης/παραμόρφωσης·

Fi

(N)

Ασκούμενη δύναμη σε οπίσθιο σταθερό στοιχείο·

Fmax

(N)

Μέγιστη στατική δύναμη φόρτισης κατά τη διάρκεια της φόρτισης, εξαιρουμένης της υπερφόρτισης·

Fv

(N)

Κατακόρυφη δύναμη σύνθλιψης·

H

(mm)

Ύψος πτώσης κρουστικού εκκρεμούς (δυναμικές δοκιμές)·

H’

(mm)

Ύψος πτώσης κρουστικού εκκρεμούς για επιπρόσθετη δοκιμή (δυναμικές δοκιμές)·

Ι

(kg.m2)

Ροπή αδράνειας αναφοράς του ελκυστήρα περί της κεντρικής γραμμής των όπισθεν τροχών, ανεξαρτήτως της μάζας των τροχών αυτών·

L

(mm)

Μεταξόνιο αναφοράς του ελκυστήρα·

M

(kg)

Μάζα αναφοράς του ελκυστήρα κατά τις δοκιμές αντοχής.

2.   Πεδίο εφαρμογής

2.1.

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται σε ελκυστήρες που εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

2.1.1.

απόσταση από το έδαφος μετρούμενη από το κατώτερο σημείο που βρίσκεται κάτω από τον εμπρόσθιο ή τον οπίσθιο άξονα λαμβάνοντας υπόψη και το διαφορικό, μικρότερη από 600 mm·

2.1.2.

ελάχιστο σταθερό ή μεταβλητό πλάτος μετατροχίου ενός άξονα μικρότερο από 1 150 mm με ελαστικά μεγαλύτερων διαστάσεων. Επειδή εννοείται ότι το πλάτος μετατροχίου του άξονα που φέρει τα μεγαλύτερα ελαστικά πρέπει να ρυθμίζεται το πολύ μέχρι 1 150 mm, το πλάτος μετατροχίου του άλλου άξονα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται έτσι ώστε τα εξωτερικά άκρα των ελαστικών με το μικρότερο πλάτος να μην ξεπερνούν τα εξωτερικά άκρα των ελαστικών του άλλου άξονα. Όταν οι δύο άξονες φέρουν σώτρα (ζάντες) και ελαστικά με ίδιες διαστάσεις, το σταθερό ή ρυθμιζόμενο πλάτος μετατροχίου των δύο αξόνων πρέπει να είναι μικρότερο από 1 150 mm·

2.1.3.

μάζα άνω των 400 kg αλλά κάτω των 3 500 kg που αντιστοιχεί στη μάζα του ελκυστήρα χωρίς φορτίο, περιλαμβανομένης της δομής προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής και των ελαστικών του μεγαλύτερου μεγέθους που συνιστά ο κατασκευαστής. Η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 5 250 kg και ο λόγος μάζας (μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα/μάζα αναφοράς) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 1,75·

2.1.4.

διαθέτει δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής με δύο στύλους, οι οποίες στερεώνονται μόνο στο εμπρόσθιο μέρος του ενδεικτικού σημείου του καθίσματος και χαρακτηρίζονται από μικρή ζώνη απελευθέρωσης λόγω του σχήματος του ελκυστήρα, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση να αποτρέπεται η πρόσβαση στη θέση του οδηγού, αλλά οι δομές αυτές (πτυσσόμενες η όχι) είναι χρήσιμες επειδή ακριβώς είναι εύκολες στη χρήση.

2.2.

Αναγνωρίζεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν σχέδια ελκυστήρων, παραδείγματος χάρη ειδικά δασοκομικά μηχανήματα, όπως μεταφορικά μηχανήματα και μετατοπιστές, για τα οποία το παρόν παράρτημα δεν ισχύει.

B1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

3.   Κανόνες και οδηγίες

3.1.   Προκαταρκτικές συνθήκες δοκιμών αντοχής

3.1.1.   Ολοκλήρωση δύο προκαταρκτικών δοκιμών

Η δομή προστασίας μπορεί να υποβληθεί σε δοκιμές αντοχής μόνο εάν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τόσο η δοκιμή πλευρικής σταθερότητας όσο και η δοκιμή ασυνεχούς ανατροπής (βλέπε διάγραμμα ροής στο σχήμα 6.3).

3.1.2.   Προετοιμασία για τις προκαταρκτικές δοκιμές

3.1.2.1.   Ο ελκυστήρας πρέπει να εφοδιάζεται με τη δομή προστασίας σε θέση ασφαλείας.

3.1.2.2.   Ο ελκυστήρας πρέπει να εξοπλιστεί με ελαστικά της μέγιστης διαμέτρου που καθορίζει ο κατασκευαστής και του ελάχιστου πάχους στεφάνης που ταιριάζει στη διάμετρο αυτή. Τα ελαστικά δεν περιέχουν υγρό έρμα και φουσκώνονται στην πίεση που συνιστάται για τις εργασίες στους αγρούς.

3.1.2.3.   Οι οπίσθιοι τροχοί ρυθμίζονται στο στενότερο πλάτος μετατροχίου· οι εμπρόσθιοι τροχοί ρυθμίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στο ίδιο πλάτος μετατροχίου. Αν υπάρχουν δύο δυνατότητες ρύθμισης του μετατροχίου που αποκλίνουν εξίσου από τη στενότερη ρύθμιση του μετατροχίου των οπισθίων τροχών, επιλέγεται η ρύθμιση που παρέχει το μεγαλύτερο μετατρόχιο για τους εμπρόσθιους τροχούς.

3.1.2.4.   Πληρούνται οι δεξαμενές υγρών των ελκυστήρων ή αντικαθίστανται τα υγρά από ισοδύναμη μάζα τοποθετημένη στα αντίστοιχα σημεία.

3.1.2.5.   Όλες οι προσαρτήσεις που χρησιμοποιούνται στις σειρές παραγωγής στερεώνονται στον ελκυστήρα στην κανονική θέση.

3.1.3.   Δοκιμή πλευρικής σταθερότητας

3.1.3.1.   Ο ελκυστήρας, αφού προετοιμασθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, τοποθετείται σε ένα οριζόντιο επίπεδο με τρόπο ώστε ο στροφέας του εμπρόσθιού του άξονα ή, στην περίπτωση αρθρωτού ελκυστήρα, ο οριζόντιος στροφέας που βρίσκεται μεταξύ των δύο αξόνων, να μπορεί να κινείται ελεύθερα.

3.1.3.2.   Με τη βοήθεια γρύλου ή πολύσπαστου δίνεται κλίση στο τμήμα του ελκυστήρα που συνδέεται σταθερά με τον άξονα ο οποίος φέρει περισσότερο από το 50 % του βάρους του ελκυστήρα, μετρώντας παράλληλα συνεχώς τη γωνία κλίσης. Η γωνία αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 38° τη στιγμή κατά την οποία ο ελκυστήρας βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία με τους δύο τροχούς στο έδαφος. Η δοκιμή πραγματοποιείται μία φορά με το τιμόνι γυρισμένο όλο δεξιά και μία φορά με το τιμόνι γυρισμένο όλο αριστερά.

3.1.4.   Δοκιμή ασυνεχούς ανατροπής

3.1.4.1.   Γενικές παρατηρήσεις

Σκοπός της δοκιμής είναι να εξακριβωθεί κατά πόσο μια δομή που είναι στερεωμένη στον ελκυστήρα και έχει σχεδιασθεί για να προστατεύει τον οδηγό του, είναι σε θέση να αποτρέψει αποτελεσματικά τις συνεχείς ανατροπές ενός ελκυστήρα σε περίπτωση πλευρικής ανατροπής του σε πρανές με κλίση 1/1,5 (σχήμα 6.4).

Οι ασυνεχείς ανατροπές αποδεικνύονται με μία από τις δύο μεθόδους δοκιμών που περιγράφονται στα σημεία 3.1.4.2 και 3.1.4.3.

3.1.4.2.   Πρακτική επίδειξη ασυνεχούς ανατροπής μέσω της δοκιμής ανατροπής

3.1.4.2.1.

Η δοκιμή ανατροπής πρέπει να πραγματοποιηθεί σε πειραματικό κεκλιμένο επίπεδο με μήκος τουλάχιστον 4 μέτρα (βλέπε σχήμα 6.4). Η επιφάνεια πρέπει να φέρει επίστρωση πάχους 18 cm από υλικό το οποίο, σύμφωνα με τα πρότυπα ASAE S313.3 FEB1999 και ASAE EP542 FEB1999 σχετικά με τον μετρητή διείσδυσης εδάφους, έχει δείκτη διείσδυσης κώνου ίσο με:

Formula

ή

Formula

3.1.4.2.2.

Ο ελκυστήρας (αφού προετοιμασθεί σύμφωνα με το σημείο 3.1.2) αποκτά πλευρική κλίση με μηδενική αρχική ταχύτητα. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετείται στην κορυφή του πρανούς με τέτοιο τρόπο ώστε οι τροχοί που βρίσκονται προς την πλευρά της κατωφέρειας να ακουμπούν στο πρανές και το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα να είναι παράλληλο με τις ισοϋψείς καμπύλες του πρανούς. Αφού ο ελκυστήρας προσκρούσει στην επιφάνεια του πρανούς, μπορεί να ανασηκωθεί από την εν λόγω επιφάνεια περιστρεφόμενος γύρω από το άνω γωνιακό άκρο της δομής προστασίας, χωρίς όμως να ανατραπεί. Πρέπει δε να ξαναπέσει με την ίδια πλευρά με την οποία προσέκρουσε στο πρανές.

3.1.4.3.   Μαθηματική επίδειξη ασυνεχούς ανατροπής

3.1.4.3.1.

Προκειμένου να υπολογισθούν οι τιμές που επιτρέπουν την αποφυγή διαδοχικών ανατροπών πρέπει να προσδιορισθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεδομένα σχετικά με τον ελκυστήρα (βλέπε σχήμα 6.5):

B0

(m)

Πλάτος των ελαστικών των οπίσθιων τροχών·

B6

(m)

Πλάτος της δομής προστασίας μεταξύ των σημείων πρόσκρουσης στα δεξιά και τα αριστερά·

B7

(m)

Πλάτος του καλύμματος της μηχανής (καπό)·

D0

(rad)

Γωνία ταλάντωσης του εμπρόσθιου άξονα από τη θέση μηδέν έως το τέρμα·

D2

(m)

Ύψος των εμπρόσθιων ελαστικών υπό πλήρη φόρτιση του άξονα·

D3

(m)

Ύψος των οπίσθιων ελαστικών υπό πλήρη φόρτιση του άξονα·

H0

(m)

Ύψος του στροφέα του εμπρόσθιου άξονα·

H1

(m)

Ύψος του κέντρου βαρύτητας·

H6

(m)

Ύψος στο σημείο πρόσκρουσης·

H7

(m)

Ύψος του καλύμματος της μηχανής (καπό)·

L2

(m)

Οριζόντια απόσταση μεταξύ του κέντρου βάρους και του εμπρόσθιου άξονα·

L3

(m)

Οριζόντια απόσταση μεταξύ του κέντρου βάρους και του οπίσθιου άξονα·

L6

(m)

Οριζόντια απόσταση μεταξύ του κέντρου βάρους και του εμπρόσθιου σημείου τομής της δομής προστασίας (σημειώνεται αρνητικό πρόσημο στην περίπτωση που το εν λόγω εμπρόσθιο σημείο βρίσκεται μπροστά από το κέντρο βάρους)·

L7

(m)

Οριζόντια απόσταση μεταξύ του κέντρου βάρους και της εμπρόσθιας γωνίας του καλύμματος της μηχανής (καπό)·

Mc

(kg)

Μάζα του ελκυστήρα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό·

Q

(kgm2)

Ροπή αδράνειας της μάζας στο επίπεδο του διαμήκη άξονα που διέρχεται από το κέντρο βάρους·

S

(m)

Πλάτος μετατροχίου του οπίσθιου άξονα.

Το σύνολο του πλάτους του μετατροχίου (S) και των ελαστικών (B0) πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος B6 της δομής προστασίας.

3.1.4.3.2.

Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται με βάση τις ακόλουθες απλοποιητικές παραδοχές:

3.1.4.3.2.1.

ο ελκυστήρας ακίνητος ανατρέπεται στο πρανές που έχει κλίση 1/1,5 με ταλαντευόμενο εμπρόσθιο άξονα τη στιγμή που το κέντρο βάρους θα βρεθεί κατακόρυφα πάνω από τον άξονα περιστροφής·

3.1.4.3.2.2.

ο άξονας περιστροφής είναι παράλληλος με τον διαμήκη άξονα του ελκυστήρα και διέρχεται από το κέντρο των επιφανειών επαφής των εμπρόσθιων και οπισθίων τροχών που βρίσκονται στην κατωφέρεια·

3.1.4.3.2.3.

ο ελκυστήρας δεν ολισθαίνει στο πρανές·

3.1.4.3.2.4.

η πρόσκρουση με το κεκλιμένο επίπεδο είναι ημιελαστική, με συντελεστή ελαστικότητας:

Formula

3.1.4.3.2.5.

το βάθος διείσδυσης στο κεκλιμένο επίπεδο και η παραμόρφωση της δομής προστασίας δίνουν συνολικά:

Formula

3.1.4.3.2.6.

στο κεκλιμένο επίπεδο δεν διεισδύουν άλλα μηχανικά μέρη του ελκυστήρα.

3.1.4.3.3.

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή [BASIC(4)] για τον υπολογισμό των διαδοχικών ή διακεκομμένων ανατροπών ενός πλευρικά ανατρεπόμενου ελκυστήρα με μικρό μετατρόχιο και δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής προσαρμοσμένη στο εμπρόσθιο μέρος παρουσιάζεται στο τμήμα B4 με τα παραδείγματα 6.1 έως 6.11.

3.1.5.   Μέθοδοι μέτρησης

3.1.5.1.   Οριζόντιες αποστάσεις μεταξύ του κέντρου βάρους και των οπίσθιων (L3) ή εμπρόσθιων (L2) αξόνων

Η απόσταση μεταξύ των οπίσθιων και των εμπρόσθιων αξόνων εκατέρωθεν του ελκυστήρα υπολογίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί η απουσία γωνίας κατεύθυνσης.

Οι αποστάσεις μεταξύ του κέντρου βάρους και του οπίσθιου άξονα (L3) ή του εμπρόσθιου άξονα (L2) υπολογίζονται από την κατανομή μάζας του ελκυστήρα μεταξύ των οπίσθιων και των εμπρόσθιων τροχών.

3.1.5.2.   Ύψος οπίσθιων (D3) και εμπρόσθιων (D2) ελαστικών

Υπολογίζεται η απόσταση από το υψηλότερο σημείο του ελαστικού έως το επίπεδο έδαφος (σχήμα 6.5), και η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για τα εμπρόσθια και τα οπίσθια ελαστικά.

3.1.5.3.   Οριζόντια απόσταση μεταξύ του κέντρου βάρους και του εμπρόσθιου σημείου τομής της δομής προστασίας (L6)

Υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ του κέντρου βάρους και του εμπρόσθιου σημείου τομής της δομής προστασίας (βλέπε σχήματα 6.6.α, 6.6.β και 6.6.γ). Εάν η δομή προστασίας βρίσκεται μπροστά από το επίπεδο του κέντρου βάρους, σημειώνεται αρνητικό πρόσημο μπροστά από την καταγεγραμμένη μέτρηση (– L6).

3.1.5.4.   Πλάτος της δομής προστασίας (B6)

Υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ των σημείων πρόσκρουσης στα αριστερά και δεξιά των δύο κατακόρυφων στύλων της δομής.

Το σημείο πρόσκρουσης οριοθετείται από το επίπεδο που εφάπτεται στη δομή προστασίας και διέρχεται από τη γραμμή που διαγράφεται από τα εξώτερα άκρα της κορυφής των εμπρόσθιων και των οπίσθιων ελαστικών (βλέπε σχήμα 6.7).

3.1.5.5.   Ύψος της δομής προστασίας (H6)

Υπολογίζεται η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο πρόσκρουσης της δομής έως το επίπεδο έδαφος.

3.1.5.6.   Ύψος του καλύμματος (καπό) της μηχανής (H7)

Υπολογίζεται η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο πρόσκρουσης του καλύμματος της μηχανής έως το επίπεδο έδαφος.

Το σημείο πρόσκρουσης καθορίζεται από το επίπεδο που εφάπτεται στο κάλυμμα της μηχανής και στη δομή προστασίας και διέρχεται από τα εξώτερα της κορυφής των εμπρόσθιων ελαστικών (βλέπε σχήμα 6.7). Η μέτρηση πραγματοποιείται και στις δύο πλευρές του καλύμματος της μηχανής.

3.1.5.7.   Πλάτος του καλύμματος (καπό) της μηχανής (B7)

Υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων πρόσκρουσης του καλύμματος της μηχανής, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

3.1.5.8.   Οριζόντια απόσταση μεταξύ του κέντρου βάρους και της εμπρόσθιας γωνίας του καλύμματος της μηχανής (L7

Υπολογίζεται η απόσταση από το σημείο πρόσκρουσης του καλύμματος της μηχανής, όπως περιγράφεται ανωτέρω, έως το κέντρο βαρύτητας.

3.1.5.9.   Ύψος του στροφέα του εμπρόσθιου άξονα (H0)

Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του κέντρου του στροφέα του εμπρόσθιου άξονα έως το κέντρο του άξονα των εμπρόσθιων ελαστικών (H01) περιλαμβάνεται στην τεχνική έκθεση του κατασκευαστή και ελέγχεται.

Υπολογίζεται η κατακόρυφη απόσταση από το κέντρο του άξονα των εμπρόσθιων ελαστικών έως το επίπεδο έδαφος (H02) (σχήμα 6.8).

Το ύψος του στροφέα του εμπρόσθιου άξονα (H0) είναι το σύνολο των δύο προηγούμενων τιμών.

3.1.5.10.   Πλάτος μετατροχίου του οπίσθιου άξονα (S).

Υπολογίζεται το ελάχιστο πλάτος μετατροχίου του οπίσθιου άξονα με ελαστικά με τη μεγαλύτερη διάμετρο, όπως ορίζει ο κατασκευαστής (σχήμα 6.9).

3.1.5.11.   Πλάτος των ελαστικών των οπισθίων τροχών (B0)

Υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών κατακόρυφων επιπέδων στο άνω τμήμα οπίσθιου ελαστικού (σχήμα 6.9).

3.1.5.12.   Γωνία ταλάντωσης του εμπρόσθιου άξονα (D0)

Υπολογίζεται και στις δύο πλευρές του άξονα η μεγαλύτερη γωνία η οποία καθορίζεται από την ταλάντωση του εμπρόσθιου άξονα από την οριζόντια θέση έως τη μέγιστη παραμόρφωση, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αποσβεστήρες τελικής κρούσης. Χρησιμοποιείται η μέτρηση της μέγιστης γωνίας.

3.1.5.13.   Μάζα του ελκυστήρα

Η μάζα του ελκυστήρα καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ενότητα 1.7.1.

3.2.   Συνθήκες δοκιμών αντοχής των δομών προστασίας και της στερέωσής τους σε ελκυστήρες

3.2.1.   Γενικές απαιτήσεις

3.2.1.1.   Σκοπός των δοκιμών

Στις δοκιμές που διενεργούνται με τη βοήθεια ειδικών διατάξεων πραγματοποιείται προσομοίωση των φορτίσεων που ασκούνται στη δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής του ελκυστήρα. Οι δοκιμές αυτές επιτρέπουν να παρατηρηθεί η αντοχή της δομής προστασίας και των σημείων στήριξής της πάνω στον ελκυστήρα, καθώς και κάθε τμήματος του ελκυστήρα που μεταδίδει το φορτίο δοκιμής.

3.2.1.2.   Μέθοδοι δοκιμής

Οι δοκιμές μπορούν να εκτελούνται σύμφωνα με τη στατική μέθοδο ή τη δυναμική μέθοδο (βλέπε παράρτημα Α). Οι δύο μέθοδοι θεωρούνται ισοδύναμες.

3.2.1.3.   Γενικοί κανόνες που ισχύουν για την προετοιμασία των δοκιμών

3.2.1.3.1.

Η δομή προστασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των σειρών παραγωγής. Στερεώνεται σύμφωνα με τη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή μέθοδο σε έναν από τους ελκυστήρες για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.

Σημείωση:

Στη στατική δοκιμή αντοχής δεν είναι απαραίτητο να συμμετάσχει ένας πλήρως εξοπλισμένος ελκυστήρας· ωστόσο, η δομή προστασίας και τα τμήματα του ελκυστήρα στα οποία η δομή είναι στερεωμένη συγκροτούν ένα λειτουργικό σύνολο το οποίο εφεξής καλείται «κατασκευή».

3.2.1.3.2.

Τόσο στη στατική όσο και στη δυναμική δοκιμή, ο συναρμολογημένος ελκυστήρας (ή η κατασκευή), πρέπει να είναι εξοπλισμένος με όλα τα μηχανικά μέρη των σειρών παραγωγής που μπορούν να επηρεάζουν την αντοχή της δομής προστασίας ή που μπορεί να είναι απαραίτητα στη δοκιμή της αντοχής.

Τα μηχανικά μέρη που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για το εσωτερικό της ζώνης απελευθέρωσης πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στον ελκυστήρα (ή την κατασκευή) κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις των προϋποθέσεων έγκρισης του σημείου 3.2.3.

Όλα τα μηχανικά μέρη του ελκυστήρα ή της δομής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των δομών προστασίας κατά της κακοκαιρίας, πρέπει να παρέχονται η να παρουσιάζονται σε σχέδια.

3.2.1.3.3.

Στις δοκιμές της αντοχής πρέπει να αφαιρούνται όλα τα τοιχώματα και τα αποσπώμενα μη δομικά στοιχεία ώστε να μην συμβάλουν στην αντοχή της δομής προστασίας.

3.2.1.3.4.

Η ρύθμιση του πλάτους του μετατροχίου είναι τέτοια ώστε, κατά το μέτρο του δυνατού, η δομή προστασίας να μην υποστηρίζεται από τα ελαστικά κατά τη διάρκεια των δοκιμών της αντοχής. Αν οι εν λόγω δοκιμές εκτελούνται σύμφωνα με τη στατική μέθοδο, μπορούν να αφαιρούνται και οι τροχοί.

3.2.2.   Δοκιμές

3.2.2.1.   Σειρά δοκιμών σύμφωνα με τη στατική διαδικασία

Η σειρά των δοκιμών, με την επιφύλαξη των πρόσθετων δοκιμών που αναφέρονται στα τμήματα 3.3.1.6 και 3.3.1.7 είναι η ακόλουθη:

1)

φόρτιση στο οπίσθιο μέρος της δομής

(βλέπε σημείο 3.3. 1.1)·

2)

δοκιμή οπίσθιας σύνθλιψης

(βλέπε σημείο 3.3.1.4)·

3)

φόρτιση στο εμπρόσθιο μέρος της δομής

(βλέπε σημείο 3.3. 1.2)·

4)

φόρτιση πλευρικά της δομής

(βλέπε σημείο 3.3.1.3)·

5)

σύνθλιψη στο εμπρόσθιο μέρος της δομής

(βλέπε σημείο 3.3.1.5).

3.2.2.2.   Γενικές απαιτήσεις

3.2.2.2.1.

Αν κατά τη διεξαγωγή της δοκιμής, κάποιο στοιχείο του εξοπλισμού αγκύρωσης του ελκυστήρα διαρραγεί ή μετατοπιστεί, η δοκιμή επαναλαμβάνεται.

3.2.2.2 2.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, δεν επιτρέπονται επιδιορθώσεις ούτε αναπροσαρμογές του ελκυστήρα ή της δομής προστασίας.

3.2.2.2.3.

Το κιβώτιο ταχυτήτων του ελκυστήρα βρίσκεται στο νεκρό σημείο και οι πέδες είναι ελεύθερες κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

3.2.2.2.4.

Αν ο ελκυστήρας είναι εφοδιασμένος με σύστημα ανάρτησης μεταξύ του αμαξώματος και των τροχών, το σύστημα απομονώνεται κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

3.2.2.2.5.

Η πλευρά που επιλέγεται για την εφαρμογή του πρώτου φορτίου στο οπίσθιο τμήμα της δομής είναι αυτή που, κατά την άποψη των αρμοδίων για τις δοκιμές αρχών, θα δημιουργήσει τις δυσμενέστερες συνθήκες για τη δομή κατά τη διάρκεια των διαδοχικών φορτίσεων. Η πλευρική φόρτιση και η οπίσθια φόρτιση πραγματοποιούνται εκατέρωθεν του διαμήκους διάμεσου επιπέδου της δομής προστασίας. Η εμπρόσθια φόρτιση πραγματοποιείται στην ίδια πλευρά του διαμήκους διάμεσου επιπέδου της δομής προστασίας με την πλευρική πρόσκρουση ή φόρτιση.

3.2.3.   Προϋποθέσεις έγκρισης

3.2.3.1.   Μια δομή προστασίας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές αντοχής, αν πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

3.2.3.1.1.

Μετά από κάθε τμήμα της δοκιμής δεν παρουσιάζει ρωγμές ή σχισμές κατά την έννοια του σημείου 3.3.2.1 ή

3.2.3.1.2.

Αν κατά τη διάρκεια κάποιας δοκιμής εμφανιστούν σημαντικές ρωγμές ή σχισμές, ακριβώς μετά την πρόσκρουση που προκάλεσε την εμφάνιση αυτών των ρωγμών ή σχισμών πρέπει να διενεργείται πρόσθετη δοκιμή σύμφωνα με την ενότητα 3.3.1.7·

3.2.3.1.3.

κατά τη διάρκεια των δοκιμών εκτός της δοκιμής υπερφόρτισης, κανένα τμήμα της δομής προστασίας δεν πρέπει να εισέρχεται εντός της ζώνης απελευθέρωσης όπως ορίζεται στο σημείο 1.6·

3.2.3.1.4.

κατά τη διάρκεια των δοκιμών εκτός της δοκιμής υπερφόρτισης, όλα τα τμήματα της ζώνης απελευθέρωσης ασφαλίζονται από τη δομή προστασίας σύμφωνα με το σημείο 3.3.2.2·

3.2.3.1.5.

κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η δομή προστασίας δεν πρέπει να ασκεί κανέναν περιορισμό στη δομή του καθίσματος·

3.2.3.1.6.

η ελαστική παραμόρφωση που μετράται σύμφωνα με το σημείο 3.3.2.4 είναι μικρότερη από 250 mm.

3.2.3.2.   Δεν υπάρχουν άλλα εξαρτήματα που παρουσιάζουν κίνδυνο για τον οδηγό. Δεν υπάρχει προεξέχον τμήμα ή εξάρτημα που θα μπορούσε να τραυματίσει τον οδηγό σε περίπτωση ανατροπής του ελκυστήρα ή οποιοδήποτε τμήμα ή εξάρτημα που θα μπορούσε να τον παγιδεύσει —π.χ. δεσμεύοντας την κνήμη ή το πόδι του— εξαιτίας των παραμορφώσεων της δομής.

3.2.4.   [Δεν ισχύει]

3.2.5.   Συσκευή δοκιμής και εξοπλισμός

3.2.5.1.   Διάταξη στατικής δοκιμής

3.2.5.1.1.

Η διάταξη στατικής δοκιμής πρέπει να είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή ωθήσεων ή φορτίσεων στη δομή προστασίας.

3.2.5.1.2.

Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε το φορτίο να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο, κάθετα προς τη διεύθυνση της φόρτισης και κατά μήκος πέδιλου μήκους ίσου με ένα από τα πολλαπλάσια του 50, μεταξύ 250 και 700 mm. Η κατακόρυφη διάσταση της επιφάνειας της συμπαγούς δοκού είναι 150 mm. Τα άκρα της δοκού που βρίσκονται σε επαφή με τη δομή προστασίας είναι καμπύλα με μέγιστη ακτίνα 50 mm.

3.2.5.1.3.

Το υποστήριγμα μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε γωνία σε σχέση με τη διεύθυνση της φόρτισης, ώστε να είναι σε θέση να ακολουθεί τις γωνιακές διακυμάνσεις της επιφάνειας της δομής προστασίας που φέρει το φορτίο όσο η δομή παραμορφώνεται.

3.2.5.1.4.

Διεύθυνση της δύναμης (απόκλιση από την οριζόντια και την κατακόρυφη):

κατά την έναρξη της δοκιμής υπό μηδενική φόρτιση: ± 2°·

κατά τη διάρκεια της δοκιμής υπό φόρτιση: 10° πάνω και 20° κάτω από την οριζόντια. Οι διακυμάνσεις αυτές πρέπει να διατηρούνται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.

3.2.5.1.5.

Ο ρυθμός παραμόρφωσης είναι αρκετά χαμηλός, μικρότερος από 5 mm/s, ώστε σε κάθε χρονική στιγμή η φόρτιση να μπορεί να θεωρείται στατική.

3.2.5.2.   Συσκευή μέτρησης της ενέργειας του απορροφάται από τη δομή προστασίας

3.2.5.2.1.

Χαράζεται η καμπύλη δύναμης-παραμόρφωσης προκειμένου να υπολογιστεί η ενέργεια που απορροφάται από τη δομή προστασίας. Δεν είναι απαραίτητο να μετράται η δύναμη και η παραμόρφωση στο σημείο της δομής στο οποίο εφαρμόζεται το φορτίο· ωστόσο, η δύναμη και η παραμόρφωση μετρούνται ταυτόχρονα και συγγραμμικά.

3.2.5.2.2.

Το σημείο στο οποίο θα γίνουν οι μετρήσεις της παραμόρφωσης επιλέγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη μόνο η ενέργεια που απορροφάται από τη δομή και/ή η παραμόρφωση ορισμένων τμημάτων του ελκυστήρα. Η απορροφώμενη ενέργεια λόγω παραμόρφωσης και/ή μετατόπισης των αγκυρώσεων είναι αμελητέα.

3.2.5.3.   Τρόποι αγκύρωσης του ελκυστήρα στο έδαφος

3.2.5.3.1.

Σε όλες τις εικονιζόμενες περιπτώσεις πρέπει να στερεώνονται σταθερά σε πλάκα μεγάλης αντοχής που βρίσκεται κοντά στη διάταξη δοκιμών σιδηροτροχιές αγκύρωσης που παρουσιάζουν το κατάλληλο άνοιγμα και καλύπτουν την επιφάνεια που απαιτείται για την αγκύρωση του ελκυστήρα.

3.2.5.3.2.

Ο ελκυστήρας πρέπει να αγκυρώνεται στις σιδηροτροχιές με κάθε κατάλληλο τρόπο (πλάκες, σφήνες, καλώδια, υποστηρίγματα κ.λπ.), ούτως ώστε να μη μετακινείται κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών ελέγχεται η ακινησία του ελκυστήρα με τη χρήση των προβλεπόμενων διατάξεων μέτρησης μήκους.

Αν ο ελκυστήρας μετακινηθεί, πρέπει να επαναληφθεί ολόκληρη η δοκιμή, εκτός αν το σύστημα μέτρησης των παραμορφώσεων που χρησιμοποιείται για τη χάραξη της καμπύλης δύναμης-παραμόρφωσης είναι συνδεδεμένο με τον ελκυστήρα.

3.2.5.4.   Διάταξη σύνθλιψης

Μια διάταξη, όπως αυτή που απεικονίζεται στο σχήμα 6.10, έχει τη δυνατότητα να ασκεί κατιούσα δύναμη σε δομή προστασίας με μια σκληρή δοκό πλάτους περίπου 250 mm που συνδέεται στον μηχανισμό εφαρμογής του φορτίου μέσω σταυρωτών αρθρώσεων. Πρέπει να παρέχονται υποστηρίγματα κάτω από τους άξονες ώστε τα ελαστικά του ελκυστήρα να μην υπόκεινται στη δύναμη σύνθλιψης.

3.2.5.5.   Άλλες συσκευές μέτρησης

Απαιτούνται επίσης οι ακόλουθες συσκευές μέτρησης:

3.2.5.5.1.

Συσκευή μέτρησης των ελαστικών παραμορφώσεων (διαφορά μεταξύ της μέγιστης στιγμιαίας παραμόρφωσης και της μόνιμης παραμόρφωσης, βλέπε σχήμα 6.11).

3.2.5.5.2.

Συσκευή με τη βοήθεια της οποίας ελέγχεται ότι η δομή προστασίας δεν έχει εισέλθει στη ζώνη απελευθέρωσης και ότι η τελευταία εξακολουθεί να προστατεύεται από τη δομή κατά τη διάρκεια της δοκιμής (βλέπε τμήμα 3.3.2.2).

3.3.   Διαδικασία στατικής δοκιμής

3.3.1.   Δοκιμές φόρτισης και σύνθλιψης

3.3.1.1.   Οπίσθια φόρτιση

3.3.1.1.1.

Το φορτίο εφαρμόζεται οριζόντια σε κατακόρυφο επίπεδο παράλληλα προς το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα.

Το σημείο εφαρμογής του φορτίου βρίσκεται στο τμήμα της δομής προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής που είναι πιθανότερο να προσκρούσει πρώτο στο έδαφος σε περίπτωση ανατροπής του ελκυστήρα προς τα πίσω, συνήθως στο ανώτερο άκρο. Το κατακόρυφο επίπεδο στο οποίο εφαρμόζεται το φορτίο βρίσκεται σε απόσταση ίση με το 1/6 του πλάτους της άνω πλευράς της δομής προστασίας, στο εσωτερικό κατακόρυφου επιπέδου που είναι παράλληλο προς το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα και διέρχεται από το ανώτερο άκρο της κορυφής της δομής προστασίας.

Αν στο σημείο αυτό η δομή προστασίας σχηματίζει καμπύλη ή προεξέχει, προστίθενται γωνίες που να επιτρέπουν την εφαρμογή του φορτίου στο σημείο, χωρίς με τον τρόπο αυτόν να αυξάνεται η αντοχή της δομής.

3.3.1.1.2.

Η κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος, όπως περιγράφεται στο σημείο 3.2.6.3.

3.3.1.1.3.

Η ενέργεια που απορροφάται από τη δομή προστασίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής είναι τουλάχιστον:

Formula

3.3.1.1.4.

Στους ελκυστήρες με περιστρεφόμενη θέση οδηγού (περιστρεφόμενο κάθισμα και τιμόνι), ισχύει ο ίδιος τύπος.

3.3.1.2.   Εμπρόσθια φόρτιση

3.3.1.2.1.

Το φορτίο εφαρμόζεται οριζόντια σε κατακόρυφο επίπεδο παράλληλα προς το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα και βρίσκεται σε απόσταση ίση με το 1/6 του πλάτους της άνω πλευράς της δομής προστασίας, στο εσωτερικό κατακόρυφου επιπέδου που είναι παράλληλο προς το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα και διέρχεται από το ανώτερο άκρο της κορυφής της δομής προστασίας.

Το σημείο εφαρμογής του φορτίου βρίσκεται στο τμήμα της δομής προστασίας που είναι πιθανότερο να προσκρούσει πρώτο στο έδαφος σε περίπτωση πλευρικής ανατροπής του ελκυστήρα κινουμένου προς τα εμπρός, συνήθως στο ανώτερο άκρο.

Αν στο σημείο αυτό η δομή προστασίας σχηματίζει καμπύλη ή προεξέχει, προστίθενται γωνίες που να επιτρέπουν την εφαρμογή του φορτίου στο σημείο, χωρίς με τον τρόπο αυτόν να αυξάνεται η αντοχή της δομής.

3.3.1.2.2.

Η κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος, όπως περιγράφεται στο σημείο 3.2.5.3.

3.3.1.2.3.

Η ενέργεια που απορροφάται από τη δομή προστασίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής είναι τουλάχιστον:

Formula

3.3.1.2.4.

Στους ελκυστήρες με περιστρεφόμενη θέση οδηγού (περιστρεφόμενο κάθισμα και πηδάλιο), η απορροφώμενη ενέργεια είναι η μεγαλύτερη δυνατή τιμή που προκύπτει από τον ανωτέρω μαθηματικό τύπο ή από τους παρακάτω επιλεγμένους μαθηματικούς τύπους:

Formula

ή

Formula

3.3.1.3.   Πλευρική φόρτιση

3.3.1.3.1.

Η πλευρική φόρτιση εφαρμόζεται οριζόντια, σε κατακόρυφο επίπεδο κάθετο προς το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα. Το σημείο εφαρμογής του φορτίου βρίσκεται στο τμήμα της δομής προστασίας που είναι πιθανότερο να προσκρούσει πρώτο στο έδαφος σε περίπτωση πλευρικής ανατροπής του ελκυστήρα, συνήθως στο ανώτερο άκρο.

3.3.1.3.2.

Η κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος, όπως περιγράφεται στο σημείο 3.2.5.3.

3.3.1.3.3.

Η ενέργεια που απορροφάται από τη δομή προστασίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής είναι τουλάχιστον:

Formula

3.3.1.3.4.

Στους ελκυστήρες με περιστρεφόμενη θέση οδηγού (περιστρεφόμενο κάθισμα και πηδάλιο), η απορροφώμενη ενέργεια είναι η μεγαλύτερη δυνατή τιμή που προκύπτει από τον ανωτέρω μαθηματικό τύπο ή από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

Formula

3.3.1.4.   Οπίσθια σύνθλιψη

Η δοκός τοποθετείται πάνω στο (στα) πλέον οπίσθιο(-α) δομικό(-ά) τμήμα(-τα) και η συνισταμένη των δυνάμεων σύνθλιψης βρίσκεται στο μέσο επίπεδο του ελκυστήρα. Ασκείται δύναμη Fv, όπου:

Formula

Η δύναμη Fv ασκείται επί πέντε δευτερόλεπτα μετά την παύση κάθε ορατής παραμόρφωσης της δομής προστασίας.

Αν το πίσω μέρος της οροφής της δομής προστασίας δεν μπορεί να αντέξει όλη τη δύναμη σύνθλιψης, τότε η δύναμη αυτή ασκείται μέχρις ότου η οροφή παραμορφωθεί τόσο ώστε να συμπίπτει με το επίπεδο που ενώνει το ανώτερο τμήμα της δομής προστασίας με το οπίσθιο τμήμα του ελκυστήρα που είναι ικανό να αντέξει το βάρος του ελκυστήρα σε περίπτωση ανατροπής.

Η δύναμη τότε αφαιρείται και η δοκός επαναφέρεται υπεράνω του σημείου της δομής προστασίας που μπορεί να αντέξει τον ελκυστήρα πλήρως ανεστραμμένο. Στο σημείο αυτό η δύναμη σύνθλιψης Fv ασκείται εκ νέου.

3.3.1.5.   Εμπρόσθια σύνθλιψη

Η δοκός τοποθετείται στο (στα) πλέον εμπρόσθιο(-α) δομικό(-ά) τμήμα(-τα) και η συνισταμένη των δυνάμεων σύνθλιψης βρίσκεται στο μέσο επίπεδο του ελκυστήρα. Ασκείται δύναμη Fv, όπου:

Formula

Η δύναμη Fv ασκείται επί πέντε δευτερόλεπτα μετά την παύση κάθε ορατής παραμόρφωσης της δομής προστασίας.

Εάν το εμπρόσθιο μέρος της οροφής της δομής προστασίας δεν μπορεί να αντέξει όλη τη δύναμη σύνθλιψης, τότε η δύναμη αυτή ασκείται μέχρις ότου η οροφή παραμορφωθεί τόσο ώστε να συμπίπτει με το επίπεδο που ενώνει το ανώτερο τμήμα της δομής προστασίας με το εμπρόσθιο τμήμα του ελκυστήρα που μπορεί να αντέξει το βάρος του ελκυστήρα σε περίπτωση ανατροπής.

Η δύναμη τότε αφαιρείται και η δοκός επαναφέρεται υπεράνω του σημείου της δομής προστασίας που μπορεί να αντέξει τον ελκυστήρα πλήρως ανεστραμμένο. Στο σημείο αυτό η δύναμη σύνθλιψης Fv ασκείται εκ νέου.

3.3.1.6.   Συμπληρωματική δοκιμή υπερφόρτισης (σχήματα 6.14 έως 6.16)

Εφόσον η δύναμη μειώνεται άνω του 3 % κατά το τελευταίο 5 % της παραμόρφωσης που προκύπτει όταν η απαιτούμενη ενέργεια απορροφάται από τη δομή προστασίας (βλέπε σχήμα 6.15), διενεργείται δοκιμή υπερφόρτισης.

Η δοκιμή της υπερφόρτισης συνίσταται στη βαθμιαία αύξηση του οριζόντιου φορτίου με αυξήσεις που αντιστοιχούν στο 5 % της αρχικά απαιτούμενης ενέργειας, μέχρι μεγίστου ποσοστού 20 % της προστιθέμενης ενέργειας (βλέπε σχήμα 6.16).

Η δοκιμή υπερφόρτισης είναι ικανοποιητική, αν μετά από κάθε αύξηση 5, 10 ή 15 % της απαιτούμενης ενέργειας, η δύναμη μειώνεται λιγότερο από 3 % για αύξηση 5 % και εφόσον η δύναμη είναι μεγαλύτερη από 0,8 Fmax.

Η δοκιμή υπερφόρτισης είναι ικανοποιητική, αν μετά την απορρόφηση του 20 % της προστιθέμενης ενέργειας από τη δομή, η δύναμη είναι μεγαλύτερη από 0,8 Fmax.

Οι επιπλέον ρωγμές ή σχισμές και/ή η εισχώρηση εντός της ζώνης απελευθέρωσης ή η απουσία προστασίας της ζώνης ως επακόλουθο της ελαστικής παραμόρφωσης, επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της δοκιμής υπερφόρτισης. Ωστόσο, μετά την παύση της φόρτισης, η δομή δεν εισχωρεί στη ζώνη απελευθέρωσης και η ζώνη είναι πλήρως προστατευμένη.

3.3.1.7.   Συμπληρωματικές δοκιμές σύνθλιψης

Αν κατά τη διάρκεια δοκιμής σύνθλιψης εμφανιστούν μη αμελητέες ρωγμές ή σχισμές τότε, αμέσως μετά τη δοκιμή σύνθλιψης που προκάλεσε τις ρωγμές ή σχισμές, διεξάγεται δεύτερη παρόμοια δοκιμή σύνθλιψης, αλλά με δύναμη ίση προς 1,2 Fv.

3.3.2.   Μετρήσεις προς εκτέλεση

3.3.2.1.   Θραύσεις και ρωγμές

Μετά από κάθε δοκιμή, όλα τα δομικά τμήματα, οι αρμοί και τα συστήματα στερέωσης εξετάζονται οπτικά για θραύσεις ή ρωγμές αλλά οι μικρές ρωγμές στα επουσιώδη στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη.

3.3.2.2.   Εισχώρηση στη ζώνη απελευθέρωσης

Κατά τη διάρκεια κάθε δοκιμής εξακριβώνεται αν κάποιο τμήμα της δομής προστασίας έχει εισχωρήσει εντός της ζώνης απελευθέρωσης, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 1.6 ανωτέρω.

Επιπλέον, εξακριβώνεται εάν κάποιο τμήμα της ζώνης απελευθέρωσης βρίσκεται έξω από τον ωφέλιμο χώρο της δομής προστασίας. Προς τον σκοπό αυτό, θεωρείται ως έξω από τον ωφέλιμο χώρο της δομής, κάθε τμήμα του χώρου αυτού το οποίο θα έλθει σε επαφή με το επίπεδο έδαφος, αν ο ελκυστήρας ανατραπεί προς την πλευρά στην οποία εφαρμόζεται το δοκιμαστικό φορτίο. Για να εκτιμηθεί αυτή η κατάσταση, η ρύθμιση των εμπρόσθιων και των οπίσθιων ελαστικών και του πλάτους του μετατροχίου είναι η μικρότερη τυποποιημένη ρύθμιση που ορίζει ο κατασκευαστής.

3.3.2.3.   Δοκιμές σε οπίσθιο σταθερό στοιχείο

Εάν ο ελκυστήρας είναι εξοπλισμένος με κάποιο σταθερό στοιχείο, μεταλλικό περίβλημα ή οποιοδήποτε άλλο στερεό στοιχείο στο πίσω μέρος του καθίσματος του οδηγού, το στοιχείο αυτό θεωρείται ότι αποτελεί σημείο στήριξης σε περίπτωση πλευρικής ή οπίσθιας ανατροπής. Αυτό το σταθερό στοιχείο πίσω από το κάθισμα του οδηγού, χωρίς να παραβιάσει τη ζώνη απελευθέρωσης ή να εισέλθει σε αυτή, είναι ικανό να αντέξει κατιούσα δύναμη Fi, όπου:

Formula

η οποία ασκείται κάθετα προς την κορυφή του αμαξώματος εντός του κεντρικού επιπέδου του ελκυστήρα. Η αρχική γωνία άσκησης της δύναμης είναι 40°, υπολογιζόμενη από παράλληλη προς το έδαφος θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.12. Το ελάχιστο πλάτος αυτού του σταθερού τμήματος είναι 500 mm (βλέπε σχήμα 6.13).

Επιπλέον, είναι επαρκώς στέρεο και καλά στερεωμένο στο πίσω μέρος του ελκυστήρα.

3.3.2.4.   Ελαστική παραμόρφωση υπό πλευρική φόρτιση

Η ελαστική παραμόρφωση υπολογίζεται (810 + av ) mm πάνω από το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος, στο κατακόρυφο επίπεδο εντός του οποίου εφαρμόζεται το φορτίο. Για τη μέτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε συσκευή παρόμοια με τη συσκευή που απεικονίζεται στο σχήμα 6.11.

3.3.2.5.   Μόνιμη παραμόρφωση

Μετά τη δοκιμή της τελικής σύνθλιψης καταγράφεται η μόνιμη παραμόρφωση της δομής προστασίας. Για τον σκοπό αυτό, πριν από την έναρξη της δοκιμής, σημειώνεται η θέση των κύριων τμημάτων της δομής προστασίας σε σχέση προς το ενδεικτικό σημείο του καθίσματος.

3.4.   Επέκταση σε άλλους τύπους ελκυστήρων

3.4.1.   [Δεν ισχύει]

3.4.2.   Τεχνική επέκταση

Σε περίπτωση τεχνικών τροποποιήσεων στον ελκυστήρα, στη δομή προστασίας ή στη μέθοδο στερέωσης της δομής προστασίας στον ελκυστήρα, το κέντρο δοκιμών το οποίο πραγματοποίησε την αρχική δοκιμή μπορεί να συντάξει «έκθεση τεχνικής επέκτασης», εάν ο ελκυστήρας και η δομή προστασίας έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις προκαταρκτικές δοκιμές πλευρικής σταθερότητας και ασυνεχούς ανατροπής όπως ορίζεται στα σημεία 3.1.3 και 3.1.4 και αν το οπίσθιο στερεό στοιχείο όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.2.3, όταν τοποθετήθηκε, είχε υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο (εκτός από το σημείο 3.4.2.2.4) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.4.2.1.   Επέκταση των αποτελεσμάτων δομικών δοκιμών σε άλλους τύπους ελκυστήρων

Οι δοκιμές πρόσκρουσης ή φόρτισης και σύνθλιψης δεν είναι απαραίτητο να διενεργούνται σε κάθε τύπο ελκυστήρα εφόσον η δομή προστασίας και ο ελκυστήρας συμμορφώνονται με τους όρους που αναφέρονται στα σημεία 3.4.2.1.1 έως 3.4.2.1.5 κατωτέρω.

3.4.2.1.1.

Η δομή (συμπεριλαμβανομένου του οπίσθιου στέρεου στοιχείου) είναι πανομοιότυπη με τη δομή που έχει υποβληθεί σε δοκιμή·

3.4.2.1.2.

Η απαιτούμενη ενέργεια δεν υπερβαίνει περισσότερο από 5 τοις εκατό την ενέργεια που είχε υπολογιστεί για την αρχική δοκιμή·

3.4.2.1.3.

Η μέθοδος στερέωσης και τα μηχανικά μέρη του ελκυστήρα επί των οποίων πραγματοποιείται η στερέωση δεν διαφέρουν·

3.4.2.1.4.

Κάθε μηχανικό μέρος, όπως οι προφυλακτήρες ιλύος και το κάλυμμα του κινητήρα, που μπορεί να στηρίζει τη δομή προστασίας είναι πανομοιότυπο·

3.4.2.1.5.

Η θέση και οι κρίσιμες διαστάσεις του καθίσματος εντός της δομής προστασίας και η σχετική θέση της δομής προστασίας στον ελκυστήρα εξασφαλίζουν την παραμονή της ζώνης απελευθέρωσης εντός της προστασίας της παραμορφωμένης δομής σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών (αυτό ελέγχεται χρησιμοποιώντας την ίδια αναφορά ζώνης απελευθέρωσης με την έκθεση της αρχικής δοκιμής: σημείο αναφοράς του καθίσματος [SRP-Seat Reference Point ] ή ενδεικτικό σημείο του καθίσματος [SIP-Seat Index Point ], αντιστοίχως).

3.4.2.2.   Επέκταση των αποτελεσμάτων δομικών δοκιμών σε τροποποιημένους τύπους της δομής προστασίας

Η διαδικασία αυτή πρέπει να ακολουθείται όταν δεν πληρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3.4.2.1, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η μέθοδος στερέωσης της δομής προστασίας στον ελκυστήρα δεν διατηρεί την ίδια αρχή (π.χ. αντικατάσταση ελαστικών υποστηριγμάτων από διάταξη ανάρτησης):

3.4.2.2.1.

Τροποποιήσεις οι οποίες δεν έχουν αντίκτυπο στα αποτελέσματα της αρχικής δοκιμής (π.χ. στερέωση της πλάκας στήριξης ενός εξαρτήματος με συγκόλληση σε μη σημαντική θέση της δομής), προσθήκη καθισμάτων με διαφορετικό ενδεικτικό σημείο καθίσματος (SIP) εντός της δομής προστασίας [έλεγχος όσον αφορά τη διατήρηση της (των) νέας(-ων) ζώνης (ζωνών) απελευθέρωσης εντός του χώρου προστασίας της παραμορφωμένης δομής σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών].

3.4.2.2.2.

Τροποποιήσεις οι οποίες έχουν πιθανό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της αρχικής δοκιμής χωρίς να αμφισβητείται η δυνατότητα έγκρισης της δομής προστασίας (π.χ. τροποποίηση ενός μηχανικού μέρους της δομής, τροποποίηση της μεθόδου στερέωσης της δομής προστασίας επί του ελκυστήρα). Μπορεί επίσης να διενεργηθεί δοκιμή επικύρωσης και τα αποτελέσματα της δοκιμής θα συμπεριληφθούν στην έκθεση επέκτασης.

Για αυτόν τον τύπο επέκτασης, έχουν καθοριστεί τα ακόλουθα όρια:

3.4.2.2.2.1.

μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 5 επεκτάσεις χωρίς δοκιμή επικύρωσης·

3.4.2.2.2.2.

τα αποτελέσματα της δοκιμής επικύρωσης θα καταστούν αποδεκτά για την επέκταση εάν πληρούνται όλοι οι όροι έγκρισης του παρόντος παραρτήματος και:

εάν η παραμόρφωση που μετράται μετά από κάθε δοκιμή πρόσκρουσης δεν διαφέρει από την παραμόρφωση που μετράται μετά από κάθε δοκιμή πρόσκρουσης στην έκθεση της αρχικής δοκιμής περισσότερο από ± 7 % (σε περίπτωση δυναμικής δοκιμής)·

εάν η δύναμη που μετράται όταν το απαιτούμενο επίπεδο ενέργειας έχει επιτευχθεί στις διάφορες δοκιμές οριζόντιας φόρτισης δεν διαφέρει περισσότερο από ± 7 % από τη δύναμη που μετράται όταν η απαιτούμενη ενέργεια έχει επιτευχθεί στην αρχική δοκιμή, και η παραμόρφωση που μετράται(4) όταν έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ενέργειας στις διάφορες δοκιμές οριζόντιας φόρτισης δεν διαφέρει περισσότερο από ± 7 % από την παραμόρφωση που μετράται όταν η απαιτούμενη ενέργεια έχει επιτευχθεί στην αρχική δοκιμή (σε περίπτωση στατικής δοκιμής).

3.4.2.2.2.3.

Σε μια ενιαία έκθεση επέκτασης μπορεί να συμπεριληφθούν περισσότερες από μία τροποποιήσεις στη δομή προστασίας, εάν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές επιλογές της ίδιας δομής προστασίας, αλλά μόνο μία δοκιμή επικύρωσης είναι αποδεκτή στο πλαίσιο μιας ενιαίας έκθεσης επέκτασης. Οι επιλογές που δεν υποβάλλονται σε δοκιμή περιγράφονται σε ειδική ενότητα της έκθεσης επέκτασης.

3.4.2.2.3.

Ο κατασκευαστής δηλώνει αύξηση της μάζας αναφοράς μιας δομής προστασίας που έχει ήδη υποβληθεί σε δοκιμή. Εάν ο κατασκευαστής επιθυμεί να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό έγκρισης, είναι δυνατόν να εκδώσει έκθεση επέκτασης μετά τη διεξαγωγή δοκιμής επικύρωσης (τα όρια ± 7 % που καθορίζονται στο σημείο 3.4.2.2.2.2 δεν ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση).

3.4.2.2.4.

Τροποποίηση του οπίσθιου στερεού στοιχείου ή προσθήκη νέου οπίσθιου στερεού στοιχείου. Πρέπει να ελέγχεται ότι η ζώνη απελευθέρωσης παραμένει εντός του χώρου προστασίας της παραμορφωμένης δομής στη διάρκεια όλων των δοκιμών με το νέο ή το τροποποιημένο οπίσθιο στερεό στοιχείο. Απαιτείται η επικύρωση του οπίσθιου στερεού στοιχείου που συνίσταται στη δοκιμή του σημείου 3.3.2.3 και τα αποτελέσματα της δοκιμής συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση επέκτασης.

3.5.   [Δεν ισχύει]

3.6.   Απόδοση των δομών προστασίας σε χαμηλές θερμοκρασίες

3.6.1.   Εάν δηλώνεται ότι η δομή προστασίας διαθέτει ιδιότητες αντοχής στην ευθραυστότητα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, ο κατασκευαστής παρέχει λεπτομέρειες που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση.

3.6.2.   Οι ακόλουθες απαιτήσεις και διαδικασίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση αντοχής και ανθεκτικότητας σε πλήρη θραύση όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται η τήρηση των ακόλουθων ελάχιστων απαιτήσεων υλικού κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας της δομής προστασίας σε χαμηλές θερμοκρασίας λειτουργίας στις χώρες στις οποίες χρειάζεται αυτή η επιπρόσθετη προστασία λειτουργίας.

3.6.2.1.   Μπουλόνια και παξιμάδια που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της δομής προστασίας στον ελκυστήρα και τη σύνδεση δομικών τμημάτων της δομής προστασίας διαθέτουν κατάλληλες και ελεγμένες ιδιότητες αντοχής σε χαμηλές θερμοκρασίες.

3.6.2.2.   Όλα τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τμημάτων και βάσεων στήριξης της δομής είναι συμβατά με το υλικό της δομής προστασίας όπως αναφέρεται στο σημείο 3.6.2.3 κατωτέρω.

3.6.2.3.   Προϊόντα από χάλυβα για δομικά τμήματα της δομής προστασίας είναι από υλικό ελεγμένης αντοχής το οποίο παρουσιάζει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενέργεια πρόσκρουσης κατά Charpy V-Notch σύμφωνα με τον πίνακα 6.1. Η ποιότητα του χάλυβα καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 630:1995.

Χάλυβας με ελασματοποιημένη πυκνότητα μικρότερη από 2,5 mm και με περιεκτικότητα άνθρακα μικρότερη από 0,2 τοις εκατό θεωρείται ότι πληροί αυτήν την απαίτηση.

Τα δομικά τμήματα της δομής προστασίας από υλικά εκτός του χάλυβα έχουν ισοδύναμη αντοχή στην πρόσκρουση όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

3.6.2.4.   Όταν ελέγχονται οι απαιτήσεις ενέργειας πρόσκρουσης κατά Charpy V-Notch, το μέγεθος των δειγμάτων δεν είναι μικρότερο από το μεγαλύτερο από τα μεγέθη που αναφέρονται στον πίνακα 6.1, και που θα επιτρέπει το υλικό.

3.6.2.5.   Οι δοκιμές Charpy V-Notch διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του ASTM A 370-1979, με εξαίρεση τα μεγέθη δειγμάτων τα οποία συμφωνούν με τις διαστάσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα 6.1.

3.6.2.6.   Εναλλακτικές επιλογές έναντι αυτής της διαδικασίας είναι η χρήση καθησυχασμένου ή ημικαθησυχασμένου χάλυβα, για την οποία παρατίθεται σαφής διάταξη. Η ποιότητα του χάλυβα καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 630:1995, Amd 1:2003.

3.6.2.7.   Τα δείγματα πρέπει να είναι διαμήκη και να λαμβάνονται από επίπεδα μέρη, κυλινδρικά ή δομικά τμήματα πριν τη διαμόρφωση ή τη συγκόλληση για χρήση στη δομή προστασίας. Τα δείγματα από κυλινδρικά ή δομικά τμήματα λαμβάνονται από το μέσο της πλευράς με τις μεγαλύτερες διαστάσεις και δεν περιλαμβάνουν πλάκες στήριξης.

Πίνακας 6.1

Ελάχιστες τιμές ενέργειας πρόσκρουσης Charpy V-notch

Μέγεθος δείγματος

Ενέργεια στους

Ενέργεια στους

 

– 30 °C

– 20 °C

mm

J

J (2)

10 × 10 (1)

11

27,5

10 × 9

10

25

10 × 8

9,5

24

10 × 7,5 (1)

9,5

24

10 × 7

9

22,5

10 × 6,7

8,5

21

10 × 6

8

20

10 × 5 (1)

7,5

19

10 × 4

7

17,5

10 × 3,5

6

15

10 × 3

6

15

10 × 2,5 (1)

5,5

14

3.7.   [Δεν ισχύει]

Σχήμα 6.1

Ζώνη απελευθέρωσης

(Διαστάσεις σε mm)

Σχήμα 6.1.α

Πλάγια όψη

Τομή διά μέσου του επιπέδου αναφοράς

Image

Σχήμα 6.1.β

Πίσω όψη

Image

Σχήμα 6.1.γ

Κάτοψη

Image

1— Γραμμή αναφοράς

2— Ενδεικτικό σημείο του καθίσματος

3— Επίπεδο αναφοράς

Σχήμα 6.2

Ζώνη απελευθέρωσης σε ελκυστήρες με περιστρεφόμενο κάθισμα και πηδάλιο

Image

Σχήμα 6.3

Διάγραμμα ροής με δεδομένα που προσδιορίζουν τις διαδοχικές ανατροπές ενός πλευρικά ανατρεπόμενου ελκυστήρα στο εμπρόσθιο μέρος του οποίου είναι στερεωμένη η δομή προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ROPS)

Image

Εκδοχή B1: Σημείο προστασίας της δομής ROPS πίσω από σημείο ασταθούς διαμήκους ισορροπίας

Εκδοχή B2: Σημείο πρόσκρουσης της δομής ROPS κοντά σε σημείο ασταθούς διαμήκους ισορροπίας

Εκδοχή B3: Σημείο πρόσκρουσης της δομής ROPS μπροστά από σημείο ασταθούς διαμήκους ισορροπίας

Σχήμα 6.4

Διάταξη δοκιμής χαρακτηριστικών που δεν επιτρέπουν την ανατροπή σε κλίση 1 / 1,5

Image

Σχήμα 6.5

Στοιχεία που απαιτούνται για να υπολογιστεί η ανατροπή ενός ελκυστήρα ο οποίος ανατρέπεται σε τρισδιάστατο επίπεδο

Image

Σχήματα 6.6.α, 6.6.β, 6.6.γ

Οριζόντια απόσταση μεταξύ του κέντρου βάρους και του εμπρόσθιου σημείου τομής της δομής προστασίας (L6)

Image

Σχήμα 6.7

Καθορισμός των σημείων πρόσκρουσης για τον υπολογισμό του πλάτους της δομής προστασίας (B6) και του ύψους του καλύμματος της μηχανής (H7)

Image

Σχήμα 6.8

Ύψος του στροφέα του εμπρόσθιου άξονα (H0)

Image

Σχήμα 6.9

Πλάτος του οπίσθιου μετατροχίου (S) και πλάτος των ελαστικών των οπίσθιων τροχών (B0)

Image

Σχήμα 6.10

Παράδειγμα διάταξης σύνθλιψης του ελκυστήρα

Image

Σχ