17.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 361/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1320/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Δεκεμβρίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 περιλαμβάνει καταλόγους ζωικών και φυτικών ειδών, το εμπόριο των οποίων υπόκειται σε περιορισμούς ή έλεγχο. Στους καταλόγους αυτούς έχουν ενσωματωθεί οι κατάλογοι που περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (η «σύμβαση»).

(2)

Τα ακόλουθα είδη συμπεριλήφθηκαν πρόσφατα στο προσάρτημα III της σύμβασης: Dalbergia tucurensis (με σχολιασμό) μετά από αίτημα της Νικαράγουας· Antilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hircus aegagrus, Capra sibirica, Gazella bennettii, Pseudois nayaur, Axis porcinus, Herpestes edwardsi, Herpestes javanicus, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus, Pucrasia macrolopha μετά από αίτημα του Πακιστάν· Quercus mongolica και Fraxinus mandshurica (αμφότερα με σχολιασμό) μετά από αίτημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(3)

Κανένα από τα κράτη μέλη δεν διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

(4)

Κατά συνέπεια, οι τροποποιήσεις που έγιναν στο προσάρτημα III της σύμβασης καθιστούν αναγκαίες τις τροποποιήσεις στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(5)

Το είδος Lygodactylus williamsi αξιολογείται ως «κρισίμως απειλούμενο» στον Κόκκινο Κατάλογο της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) και ενδημεί σε μια μικρή περιοχή της Τανζανίας. Η συλλογή για τη διεθνή εμπορία κατοικίδιων ζώων αναφέρεται πως επηρεάζει άμεσα το είδος, σε βαθμό που θα μπορούσε να απειλεί τον πληθυσμό. Είναι γνωστό πως το είδος αυτό αποτελεί αντικείμενο εμπορίας εντός της Ένωσης, κυρίως ως άγριας προέλευσης δείγματα, και έχει προφανώς ζήτηση. Το είδος Lygodactylus williamsi φαίνεται να πληροί τα κριτήρια για καταχώριση στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο i) του εν λόγω κανονισμού. Η Επιτροπή διαβουλεύτηκε με την Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας όσον αφορά το ενδεχόμενο να περιληφθεί το είδος στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97. Κατά συνέπεια, το είδος Lygodactylus williamsi θα πρέπει να περιληφθεί στο παράρτημα Β του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Το είδος Bradypus pygmaeus διαχωρίστηκε από το είδος Bradypus variegatus το 2001. Εκ παραδρομής, το είδος αυτό δεν περιλήφθηκε στο προσάρτημα II της σύμβασης. Η παράλειψη αυτή διορθώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2013 και το είδος Bradypus pygmaeus θα πρέπει τώρα να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(7)

Το είδος Lophura leucomelanos θα πρέπει να διαγραφεί από το παράρτημα Δ αφού συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα Γ.

(8)

Οι ορισμοί των όρων «εκχύλισμα», «τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο», «σκόνη» και «τεμαχίδια ξύλου» θα πρέπει να περιληφθούν στην ενότητα «Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ», αφού οι ορισμοί αυτοί συμφωνήθηκαν κατά τη 16η συνάντηση της διάσκεψης των μερών της σύμβασης τον Μάρτιο του 2013.

(9)

Η υποσημείωση για το είδος Agalychnis spp. θα πρέπει να διαγραφεί, δεδομένου ότι η θέσπιση του ταξινομικού καταλόγου ελέγχου για τα αμφίβια που περιλαμβάνονται στη σύμβαση (Taxonomic Checklist of Amphibians) κατέστησε την υποσημείωση άνευ αντικειμένου.

(10)

Το σχόλιο για τα κοράλλια θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να καταστεί σύμφωνο με τα προσαρτήματα της σύμβασης.

(11)

Για λόγους σαφήνειας, ορισμένες συντακτικές τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στα παραρτήματα.

(12)

Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού στο σύνολό του.

(13)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός στο σύνολό του και εφαρμόζεται απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 1η Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων A, B, Γ και Δ

1.

Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα A, B, Γ και Δ αναφέρονται:

α)

με την ονομασία του είδους· ή

β)

ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε καθοριζόμενο τμήμα αυτής.

2.

Η σύντμηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.

3.

Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης.

4.

Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

5.

Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του επιπέδου του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:

α)   «ssp.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος·

β)   «var(s).»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και

γ)   «fa.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.

6.

Τα σύμβολα «(Ι)», «(ΙΙ)» και «(ΙΙΙ)» μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα οικεία είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.

7.

Το σύμβολο (Ι) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.

8.

Το σύμβολο (ΙΙ) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.

9.

Το σύμβολο (ΙΙΙ) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.

10.

«Καλλιεργητική ποικιλία» είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών, μια συνάθροιση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων· β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς· και γ) όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της να δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.

11.

Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.

12.

Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα A, B ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από σχόλιο για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύμβολο «#», ακολουθούμενο από αριθμό, έναντι της ονομασίας είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ακολούθως:

#1

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α)

σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·

β)

αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ)

δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών· και

δ)

καρπούς τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους Vanilla, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών.

#2

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α)

σπέρματα και γύρη· και

β)

τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#3

Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσματα, τα τονωτικά ροφήματα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.

#4

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α)

σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων των χεδρώπων ορχεοειδών/Orchidaceae), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα κακτιδίων (Cactaceae spp.) που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα των ειδών Beccariophoenix madagascariensis και Neodypsis decaryi που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·

β)

αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ)

δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών·

δ)

καρπούς εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους Vanilla (Orchidaceae) και της οικογένειας Cactaceae, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών·

ε)

μεσογονάτια διαστήματα, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των γενών Opuntia, υπογένος Opuntia, και Selenicereus (Cactaceae)· και

στ)

τελικά προϊόντα Euphorbia antisyphilitica, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#5

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.

#6

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και κόντρα πλακέ.

#7

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονίδια, σκόνες και εκχυλίσματα.

#8

Δηλώνει υπόγεια μέρη (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, τεμαχισμένα και κονιοποιημένα.

#9

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Παράγεται από υλικό Hoodia spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή για τη CITES της [Μποτσουάνας, συμφωνία αριθ. BW/xxxxxx] [Ναμίμπιας, συμφωνία αριθ. NA/xxxxxx] [Νότιας Αφρικής, συμφωνία αριθ. ZA/xxxxxx]».

#10

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.

#11

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ, σκόνες και εκχυλίσματα.

#12

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.

#13

Δηλώνει τον πυρήνα (γνωστός και ως «ενδοσπέρμιο», «πολτός» ή «κοπρά») και τα παράγωγά του.

#14

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α)

σπέρματα και γύρη·

β)

αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ)

καρπούς·

δ)

φύλλα·

ε)

εξασθενημένη σκόνη ξύλου άγαρ (agarwood), συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης σκόνης όλων των μορφών· και

στ)

τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο· η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε χάντρες, κομποσχοίνια και ξυλόγλυπτα.

13.

Οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για τον σχολιασμό στα παραρτήματα αυτά καθορίζονται ως εξής:

Εκχύλισμα

Κάθε ουσία που λαμβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό με φυσικά ή χημικά μέσα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισμα μπορεί να βρίσκεται σε στερεή μορφή (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη, λεπτά ή χονδρά σωματίδια), ημιστερεή (π.χ. κόμμεα, κηροί) ή σε υγρή μορφή (π.χ. διαλύματα, βάμματα, λάδι και αιθέρια έλαια).

Τελικά προϊόντα, συσκευασμένα, έτοιμα για το λιανικό εμπόριο

Προϊόντα που αποστέλλονται μεμονωμένα ή χονδρικώς, τα οποία δεν απαιτούν καμία περαιτέρω επεξεργασία, συσκευασμένα, επισημανθέντα για τελική χρήση ή το λιανικό εμπόριο, σε κατάσταση κατάλληλη για πώληση ή χρήση από το ευρύ κοινό.

Σκόνη

Ξηρή, στερεά ουσία σε μορφή λεπτών ή χονδρών σωματιδίων

Πριονίδια

Ξύλο που έχει μετατραπεί σε μικρά κομμάτια

14.

Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια ενός ή περισσοτέρων από τα εν λόγω είδη ή ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητής αναπαραγωγής και ότι τα σπέρματα και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό μέσο, μεταφερόμενα εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

15.

Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο (αμπάρο) που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

16.

Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 1

Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.

§ 2

Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.

17.

Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 3

Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών.

§ 4

Κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.

 

Παράρτημα A

Παράρτημα B

Παράρτημα Γ

Κοινή ονομασία

ΠΑΝΙΔΑ

CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)

MAMMALIA

 

 

 

Θηλαστικά

ARTIODACTYLA

 

 

 

ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ

Antilocapridae

 

 

 

Αμερικανικές αντιλόπες

 

Antilocapra americana (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

 

Αμερικανική αντιλόπη του Μεξικού

Βοvidae

 

 

 

Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή κ.λπ.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Άδδαξ

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Αμμότραγος

 

 

 

Antilope cervicapra (III Νεπάλ/Πακιστάν)

Αιγελάφεια αντιλόπη

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

Βίσονας των δασών

 

Bos gaurus (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως Bos frontalis, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)

 

 

Γκαούρ

 

Bos mutus (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως Bos grunniens, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)

 

 

Γιακ

 

Bos sauveli (I)

 

 

Κούπρεϊ

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Πακιστάν)

Βοσέλαφος

 

 

 

Bubalus arnee (III Νεπάλ) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως Bubalus bubalis, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)

Ασιατικός βούβαλος

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Βαθύκερος βούβαλος

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Ταμαρού

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Ορεσίβιος ανοά

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Τακίν

 

Capra falconeri (I)

 

 

Μαρχόρ

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Πακιστάν) (Τα είδη της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)l

Αγριοκάτσικο

 

 

 

Capra sibirica (III Πακιστάν)

Αίγαγρος Σιβηρίας

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Κινεζικό σέροου

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Κόκκινο σέροου

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Σέροου της Σουμάτρας

 

Capricornis thar (I)

 

 

Σέροου των Ιμαλαΐων

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Κεφάλοφος του Brooke

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Μελανόραχος κεφάλοφος

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Κεφάλοφος του Jentink

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Κεφάλοφος του Ogilby

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Κιτρινόραχος κεφάλοφος

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Ραβδωτός κεφάλοφος

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Μπόντεμποκ

 

 

 

Gazella bennettii (III Πακιστάν)

Ινδική γαζέλα

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Γαζέλα του Cuvier

 

 

 

Gazella dorcas (III Αλγερία/Τυνησία)

Δορκάδα γαζέλα

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Λεπτόκερη γαζέλα

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος

 

 

Kobus leche (II)

 

Λέτσουε

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Κόκκινο γκοράλ

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Μακρύουρο γκοράλ

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Γκοράλ των Ιμαλαΐων

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Κινεζικό γκοράλ

 

Nanger dama (I)

 

 

Γαζέλα δάμα

 

Oryx dammah (I)

 

 

Σπαθόκερος όρυγας

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Αραβικός όρυγας

 

 

Ovis ammon (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ορεινό πρόβατο, αργκάλι

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου

 

 

Ovis canadensis (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

Μεγάκερο πρόβατο

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Κυπριακό πρόβατο

 

 

Ovis vignei (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα A)

 

Πρόβατο της στέπας, ουριάλ

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ουριάλ του Λαντάκ

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Αντιλόπη του Θιβέτ

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Γαλάζιο ντούικερ

 

 

 

Pseudois nayaur (III Πακιστάν)

Μπαράλ

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Σαόλα

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Αγριόγιδο του Αμπρούτσο

 

 

Saiga borealis (II)

 

Σάιγκα της Μογγολίας

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Σάιγκα της στέπας

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Νεπάλ)

Τετράκερη αντιλόπη

Camelidae

 

 

 

Καμήλες, γουανάκοι, βικούνια

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Γουανάκος

 

Vicugna vicugna (I) [Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της Βολιβίας (όλος ο πληθυσμός)· της Χιλής (πληθυσμός της Primera Región)· του Ισημερινού (όλος ο πληθυσμός) και του Περού (όλος ο πληθυσμός)· που υπάγονται στο παράρτημα B]

Vicugna vicugna (II) [Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής  (3) (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της Βολιβίας  (4) (όλος ο πληθυσμός)· της Χιλής  (5) (πληθυσμός της Primera Región)· του Ισημερινού  (6) (όλος ο πληθυσμός) και του Περού  (7) (όλος ο πληθυσμός)· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα A]

 

Βικούνια

Cervidae

 

 

 

Ελαφοειδή

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Ελάφι των Καλαμιανών νήσων

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Ελάφι του Kuhl

 

 

 

Axis porcinus [III Πακιστάν (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα A)]

Ινδική χοιρέλαφος

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Ελάφι της Ινδοκίνας

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Ελάφι των βάλτων

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Ελάφι της Βακτριανής

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Αλγερία/Τυνησία)

Ελάφι της Μπαρμπαριάς

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Χανγκούλ

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Πλατόνι της Μεσοποταμίας

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Χουεμούλ και Ταρούκα

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Γουατεμάλα)

Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Μαύρο μουντζάκ

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Γιγαντιαίο μουντζάκ

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Γουατεμάλα)

Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Ελάφι της πάμπας

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Πούντου του Ισημερινού

 

Pudu puda (I)

 

 

Νότιο Πούντου

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Μπαρασίγκα

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Ελάφι του Ελντ

Hippopotamidae

 

 

 

Ιπποπόταμοι

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Πυγμαίος ιπποπόταμος

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Κοινός ιπποπόταμος

Moschidae

 

 

 

Μοσχοφόρες δορκάδες

 

Moschus spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)

Moschus spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Μοσχοφόρος δορκάδα

Suidae

 

 

 

Χοιροειδή

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Μπαμπυρούσα του Buru

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Μπαμπυρούσα του Bola Batu

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Μπαμπυρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Μπαμπυρούσα του Malenge

 

Sus salvanius (I)

 

 

Πυγμαίος αγριόχοιρος

Tayassuidae

 

 

 

Πέκαρι

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και αποκλειομένων των πληθυσμών Pecari tajacu του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

 

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Πέκαρι του Chaco

CARNIVORA

 

 

 

ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ

Ailuridae

 

 

 

Κόκκινα πάντα

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Κόκκινο πάντα

Canidae

 

 

 

Κυνοειδή

 

 

 

Canis aureus (III Ινδία)

Τσακάλι

 

Canis lupus (I/II)

(Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II). Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως Canis lupus familiaris και Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως Canis lupus familiaris και Canis lupus dingo)

 

Γκρίζος λύκος

 

Canis simensis

 

 

Λύκος της Αιθιοπίας

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Καβουροφάγα αλεπού

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Χαιτοφόρος λύκος

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Ασιατικό αγριόσκυλο

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Κουλπέο

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Αλεπού του Δαρβίνου

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Νοτιοαμερικανική γκρίζα αλεπού

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Αλεπού της πάμπας

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Σκύλος των θαμνώνων

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Ινδία)

Αλεπού της Βεγγάλης

 

 

Vulpes cana (II)

 

Αλεπού του Blandford

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Φεννέκ

Eupleridae

 

 

 

Φόσσες, φαλανούκ, σιβέτες

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Φόσσα

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Φαλανούκ

 

 

Fossa fossana (II)

 

Σιβέτα της Μαδαγασκάρης

Felidae

 

 

 

Αιλουροειδή

 

 

Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A. Τα δείγματα των οικόσιτων μορφών δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)

 

 

 

Acinonyx jubatus (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150· Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1.)

 

 

Γατόπαρδος, τσίτα

 

Caracal caracal (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)

 

 

Καρακάλ

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα

 

Felis nigripes (I)

 

 

Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας

 

Felis silvestris (II)

 

 

Κοινή αγριόγατα

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Αίλουρος του Geoffroy

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Αγριόγατα των Άνδεων

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Όσελοτ

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Τιγρογαλή, οντσίλα

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Μαργκάι

 

Lynx lynx (II)

 

 

Ευρασιατικός λύγκας

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Ιβηρικός λύγκας

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Νεφελώδης λεοπάρδαλη

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Ασιατικό λεοντάρι

 

Panthera onca (I)

 

 

Ιαγουάρος

 

Panthera pardus (I)

 

 

Λεοπάρδαλη

 

Panthera tigris (I)

 

 

Τίγρη

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Στικτή αγριόγατα

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπανγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)

 

 

Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Αγριόγατα του Ιριομότ

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Πλατυκέφαλη αγριόγατα

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)

 

 

Σκωριόχρωμη αγριόγατα

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

Πούμα της Φλώριδας

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Πούμα της Κεντρικής Αμερικής

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

Πούμα της ΒΑ. Αμερικής

 

Puma yagouaroundi (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)

 

 

Τζαγκουαρούντι

 

Uncia uncia (I)

 

 

Λεοπάρδαλη των χιόνων

Herpestidae

 

 

 

Μαγκούστες

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Ινδία/Πακιστάν)

Ινδική γκρίζα μαγκούστα

 

 

 

Herpestes fuscus (III Ινδία)

Ινδική καστανή μαγκούστα

 

 

 

Herpestes javanicus (III Πακιστάν)

Μικρή ασιατική μαγκούστα

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Ινδία)

Μικρή ινδική μαγκούστα

 

 

 

Herpestes smithii (III Ινδία)

Κοκκινωπή μαγκούστα

 

 

 

Herpestes urva (III Ινδία)

Καβουροφάγα μαγκούστα

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Ινδία)

Ριγωτή μαγκούστα

Hyaenidae

 

 

 

Ύαινες

 

 

 

Hyaena hyaena (III Πακιστάν)

Ραβδωτή ύαινα

 

 

 

Proteles cristata (III Μποτσουάνα)

Προτελής

Mephitidae

 

 

 

Μεμφίτες

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Μεφίτης της Παταγονίας

Mustelidae

 

 

 

Ικτίδες

Lutrinae

 

 

 

Βίδρες

 

 

Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βίδρες

 

Aonyx capensis microdon (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)

 

 

Αόνυχας του Καμερούν

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Θαλάσσια βίδρα της Καλιφόρνιας

 

Lontra felina (I)

 

 

Παράκτια βίδρα

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Νεοτροπική βίδρα

 

Lontra provocax (I)

 

 

Βίδρα της νότιας Ν. Αμερικής

 

Lutra lutra (I)

 

 

Ευρωπαϊκή βίδρα

 

Lutra nippon (I)

 

 

Βίδρα της Ιαπωνίας

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Γιγαντιαία βίδρα

Mustelinae

 

 

 

Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κ.λπ.

 

 

 

Eira barbara (III Ονδούρα)

Ταΐρα

 

 

 

Galictis vittata (III Κόστα Ρίκα)

Μεγάλο γκριζόν

 

 

 

Martes flavigula (III Ινδία)

Κιτρινόλαιμο κουνάβι

 

 

 

Martes foina intermedia (III Ινδία)

Πετροκούναβο της Ινδίας

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Ινδία)

Κουνάβι του Νιλγκίρι

 

 

 

Mellivora capensis (III Μποτσουάνα)

Ρατέλ

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Μαυροπόδαρο κουνάβι

Odobenidae

 

 

 

Θαλάσσιοι ίπποι

 

 

Odobenus rosmarus (III Καναδάς)

 

Θαλάσσιος ίππος

Otariidae

 

 

 

Ωταρίες

 

 

Arctocephalus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Γουνοφόρες ωταρίες

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Γουνοφόρος ωταρία της Γουαδελούπης

Phocidae

 

 

 

Φώκιες

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Θαλάσσιος ελέφας του νότου

 

Monachus spp. (I)

 

 

Φώκιες μοναχοί

Procyonidae

 

 

 

Ρακούν, κοάτι κ.λπ.

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Κόστα Ρίκα)

Ολίνγκο

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Κόστα Ρίκα)

Κακομίστλ

 

 

 

Nasua narica (III Ονδούρα)

Λευκόρρινο κοάτι

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Ουρουγουάη)

Κοάτι της νότιας Βραζιλίας

 

 

 

Potos flavus (III Ονδούρα)

Κινκαγιού

Ursidae

 

 

 

Αρκούδες

 

 

Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Αρκούδες

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Μεγάλο πάντα

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Αρκούδα της Μαλαισίας

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Νωθρή αρκούδα

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Διοπτροφόρος αρκούδα

 

Ursus arctos (I/II)

(Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος Ursus arctos isabellinus περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)

 

 

Καφέ αρκούδα

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Μαύρη θιβετιανή αρκούδα

Viverridae

 

 

 

Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κ.λπ.

 

 

 

Arctictis binturong (III Ινδία)

Μπιντουρόνγκ

 

 

 

Civettictis civetta (III Μποτσουάνα)

Αφρικανική σιβέτα

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Σιβέτα του Bennett

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Ζωνωτή φοινικοσιβέτα

 

 

 

Paguma larvata (III Ινδία)

Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Ινδία)

Ασιατική φοινικοσιβέτα

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Ινδία)

Φοινικοσιβέτα του Jerdon

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Ζωνωτό λινσάνγκ

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Στικτό λινσάνγκ

 

 

 

Viverra civettina (III Ινδία)

Μεγαλόστικτη σιβέτα του Μάλαμπαρ

 

 

 

Viverra zibetha (III Ινδία)

Μεγάλη ινδική σιβέτα

 

 

 

Viverricula indica (III Ινδία)

Μικρή ινδική σιβέτα

CETACEA

 

 

 

ΚΗΤΩΔΗ

Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)

 

CETACEA spp. (I/II)  (8)

 

 

Κητοειδή

CHIROPTERA

 

 

 

ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ

Phyllostomidae

 

 

 

Φυλλόστομοι

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Ουρουγουάη)

Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα

Pteropodidae

 

 

 

Πτερόποδες

 

 

Acerodon spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ιπτάμενες αλεπούδες

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Χρυσοκέφαλη καρποφάγα νυχτερίδα

 

 

Pteropus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους Pteropus brunneus.)

 

Ιπτάμενες αλεπούδες

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Τσουούκ

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού των νήσων Μαριάνες

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικού

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Γιαπ

CINGULATA

 

 

 

ΑΡΜΑΔΙΛΟΙ

Dasypodidae

 

 

 

Αρμαδίλοι

 

 

 

Cabassous centralis (III Κόστα Ρίκα)

Βόρειος γυμνόουρος αρμαδίλος

 

 

 

Cabassous tatouay (III Ουρουγουάη)

Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις.)

 

Τριχωτός αρμαδίλος των Άνδεων

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Γιγαντιαίος αρμαδίλος

DASYUROMORPHIA

 

 

 

ΔΑΣΥΟΥΡΟΜΟΡΦΑ

Dasyuridae

 

 

 

Μαρσιποφόροι ποντικοί, δασυουρίδες, planigales

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου

DIPROTODONTIA

 

 

 

ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ

Macropodidae

 

 

 

Καγκουρό, ουαλάμπι

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Δενδρόβιο καγκουρό του Φογκελκόπ

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Κοκκινωπός καγκουρολαγός

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Ζωνωτός καγκουρολαγός

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Χαλινοφόρο ουάλαμπι

Phalangeridae

 

 

 

Κουσκούς

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Ανατολικό κοινό κουσκούς

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Νότιο κοινό κουσκούς

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Βόρειο κοινό κουσκούς

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Κουσκούς των νησιών του Ναυαρχείου

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Κοινό στικτό κουσκούς

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Κουσκούς του Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Ποντικοκαγκουρό

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Μπετόνγκ

Vombatidae

 

 

 

Γουόμπατ

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη

LAGOMORPHA

 

 

 

ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ

Leporidae

 

 

 

Λαγοί, κουνέλια

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Τριχωτός λαγός

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Λαγός των ηφαιστείων

MONOTREMATA

 

 

 

ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ

Tachyglossidae

 

 

 

Αγκαθωτές έχιδνες

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Έχιδνες με μακρύ ράμφος

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

ΠΗΡΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ

Peramelidae

 

 

 

Μπάντικουτ

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ

Thylacomyidae

 

 

 

Μπίλμπι

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Μεγάλο μπίλμπι

PERISSODACTYLA

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ

Equidae

 

 

 

Ιπποειδή

 

Equus africanus (I) (Εκτός της οικόσιτης μορφής που είναι γνωστή ως Equus asinus, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)

 

 

Αφρικανικός γάιδαρος

 

Equus grevyi (I)

 

 

Ζέβρα του Grévy

 

Equus hemionus (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη Equus hemionus hemionus και Equus hemionus khur περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)

 

 

Ασιατικός άγριος γάιδαρος

 

Equus kiang (II)

 

 

Κιάνγκ

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Άλογο του Przewalski

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Ορεσίβιος ζέβρα του Hartmann

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου

Rhinocerotidae

 

 

 

Ρινόκεροι

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 

 

Ρινόκεροι

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα.)

 

Νότιος λευκός ρινόκερος

Tapiridae

 

 

 

Τάπιροι

 

Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 

 

Τάπιροι

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Τάπιρος της Νότιας Αμερικής

PHOLIDOTA

 

 

 

ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ

Manidae

 

 

 

Παγκολίνοι

 

 

Manis spp. (II)

(Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica και Μanis pentadactyla για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως λόγους)

 

Παγκολίνοι

PILOSA

 

 

 

ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ & ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΑΓΟΙ

Bradypodidae

 

 

 

Τριδάκτυλοι βραδύποδες

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Πυγμαίος τριδάκτυλος βραδύποδας

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Καστανόλαιμος βραδύποδας

Megalonychidae

 

 

 

Διδάκτυλοι βραδύποδες

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Κόστα Ρίκα)

Διδάκτυλος βραδύποδας του Hoffmann

Myrmecophagidae

 

 

 

Μυρμηγκοφάγοι

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Γιγαντιαίος μυρμηγκοφάγος

 

 

 

Tamandua mexicana (III Γουατεμάλα)

Βόρειο ταμαντούα

PRIMATES

 

 

 

ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ

 

 

PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Πρωτεύοντα

Atelidae

 

 

 

Μυκητές, αραχνοπίθηκοι

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Μυκητής της νήσου Coiba

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Μανδυοφόρος μυκητής

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Κόκκινος αραχνοπίθηκος

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Νότιο μουρίκι

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Βόρειο μουρίκι

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά

Cebidae

 

 

 

Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Μαρμοσέτα του Goeldi

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Λευκόωτη μαρμοσέτα

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Λεοντοπίθηκοι

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Δίχρωμος ταμαρίνος

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Ταμαρίνος του Geoffroy

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Λευκοπόδαρος ταμαρίνος

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Ταμαρίνος του Martins

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Λευκοκέφαλος ταμαρίνος

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος

Cercopithecidae

 

 

 

Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Κερκοπίθηκος διάνα

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Πίθηκος του Roloway

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά

 

Colobus satanas (II)

 

 

Μαύρος κολοβός

 

Macaca silenus (I)

 

 

Γενειοφόρος μακάκος

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Δρίλος

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Μανδρίλος

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Ρυγχοπίθηκος

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Κόκκινος κολοβός του Ουζούνγκβα

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Κόκκινος κολοβός του Pennant

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Κόκκινος κολοβός του Preuss

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Κόκκινος κολοβός του Thollon

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Λανγκούρ του Μενταγουάι

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Λανγκούρ του Douc

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Ρινοπίθηκοι

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Γκρίζος λανγκούρ του Κασμίρ

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Γκρίζος λανγκούρ των νότιων πεδιάδων

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Γκρίζος λανγκούρ των βόρειων πεδιάδων

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Γκρίζος λανγκούρ του Ταράι

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Μαυροπόδαρος γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Νότιος γκρίζος λανγκούρ

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ

 

Simias concolor (I)

 

 

Σιμακόμπου

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Λανγκούρ του Delacour

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Λανγκούρ του Francois

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Χρυσόχρωμος λανγκούρ

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Λανγκούρ του Χατίνχ

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Λανγκούρ του Νιλγκίρι

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Λανγκούρ του Λάος

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Σκουφωτός λανγκούρ

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Λευκοκέφαλος λανγκούρ

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Λανγκούρ του Shortridge

Cheirogaleidae

 

 

 

Νανολεμούριοι, ποντικολεμούριοι

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι

Daubentoniidae

 

 

 

Άι-άι

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Άι-άι

Hominidae

 

 

 

Χιμπατζήδες, γορίλες, οραγκουτάγκοι

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Ανατολικός γορίλας

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Δυτικός γορίλας

 

Pan spp. (I)

 

 

Χιμπατζής και μπονόμπο

 

Pongo abelii (I)

 

 

Οραγκουτάγκος της Σουμάτρας

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Πυγμαίος οραγκουτάγκος

Hylobatidae

 

 

 

Γίββωνες

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Γίββωνες

Indriidae

 

 

 

Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι

Lemuridae

 

 

 

Μεγάλοι λεμούριοι

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Μεγάλοι λεμούριοι

Lepilemuridae

 

 

 

Λεπιλεμούριοι

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Λεπιλεμούριοι

Lorisidae

 

 

 

Λόριδες

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Αργοί λόριδες

Pitheciidae

 

 

 

Ουακάρι, τίτι, σάκι

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Ουακάρι

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Τίτι της Barbara Brown

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Παράκτιο μελανόχειρο τίτι

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Μελανόστηθο τίτι

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Τίτι του Ατλαντικού

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Λευκόρρινο σάκι

Tarsiidae

 

 

 

Τάρσιοι

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Τάρσιοι

PROBOSCIDEA

 

 

 

ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

Elephantidae

 

 

 

Ελέφαντες

 

Elephas maximus (I)

 

 

Ασιατικός ελέφας

 

Loxodonta africana (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

Loxodonta africana (II)

(Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (9)· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Αφρικανικός ελέφας

RODENTIA

 

 

 

ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Chinchillidae

 

 

 

Τσιντσιλά, βισκάτσα

 

Chinchilla spp. (I) (Δείγματα της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)

 

 

Τσιντσιλά

Cuniculidae

 

 

 

Πάκα

 

 

 

Cuniculus paca (III Ονδούρα)

Πάκα των πεδινών

Dasyproctidae

 

 

 

Αγκούτι

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Ονδούρα)

Κεντροαμερικανικό αγκούτι

Erethizontidae

 

 

 

Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Ονδούρα)

Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Ουρουγουάη)

Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης

Hystricidae

 

 

 

Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου

 

Hystrix cristata

 

 

Ευρασιατικός ακανθόχοιρος

Muridae

 

 

 

Ποντικοί, αρουραίοι

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Ποντικός ο κτίστης

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Ποντικός του κόλπου των Καρχαριών

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Ψεύτικος νεροπόντικας

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας

Sciuridae

 

 

 

Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες

 

 

Callosciurus erythraeus (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Σκίουρος του Pallas

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Κυνόμυς του Μεξικού

 

 

 

Marmota caudata (III Ινδία)

Μακρύουρη μαρμότα

 

 

 

Marmota himalayana (III Ινδία)

Μαρμότα των Ιμαλαΐων

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Γιγαντιαίοι σκίουροι

 

 

Sciurus carolinensis (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Γκρίζος σκίουρος

 

 

 

Sciurus deppei (III Κόστα Ρίκα)

Σκίουρος του Deppe

 

 

Sciurus niger (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Αλεποσκίουρος

SCANDENTIA

 

 

 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Δενδρομυγαλές

SIRENIA

 

 

 

ΣΕΙΡΗΝΙΑ

Dugongidae

 

 

 

Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες

 

Dugong dugon (I)

 

 

Ντουγκόνγκ

Trichechidae

 

 

 

Μανάτοι

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

Μανάτος του Αμαζονίου

 

Trichechus manatus (I)

 

 

Μανάτος των Δυτικών Ινδιών

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

Αφρικανικός μανάτος

AVES

 

 

 

ΠΤΗΝΑ

ANSERIFORMES

 

 

 

ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ

Anatidae

 

 

 

Πάπιες, χήνες, κύκνοι κ.λπ.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Πάπια των νησιών Όκλαντ

 

 

Anas bernieri (II)

 

Πάπια της Μαδαγασκάρης

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Καφέ πάπια

 

 

Anas formosa (II)

 

Πάπια της Βαϊκάλης

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Πάπια του Λεϊζάν

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Πάπια του νησιού Κάμπελ

 

Anas querquedula

 

 

Ευρωπαϊκή σαρσέλα

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Λευκόπτερη πάπια

 

Aythya innotata

 

 

Γκισάρι της Μαδαγασκάρης

 

Aythya nyroca

 

 

Βαλτόπαπια

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Καναδέζικη χήνα των Αλεούτιων νήσων

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Κοκκινόχηνα

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Χήνα της Χαβάης

 

 

 

Cairina moschata (III Ονδούρα)

Πάπια της Μπαρμπαριάς

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Κύκνος κοσκορόμπα

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Μελανόλαιμος κύκνος

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Σφυριχτάρι των Δυτικών Ινδιών

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Ονδούρα)

Μελανόστηθο σφυριχτάρι

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Ονδούρα)

Πυρόξανθο σφυριχτάρι

 

Mergus octosetaceus

 

 

Πρίστης της Βραζιλίας

 

 

Oxyura jamaicensis (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Κεφαλούδι της Τζαμάικας

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Ευρωπαϊκό κεφαλούδι

 

Rhodonessa caryophyllacea (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)

 

 

Ροδοκέφαλη πάπια

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Λειριοφόρος πάπια

 

Tadorna cristata

 

 

Λοφιοφόρος βαρβάρα

APODIFORMES

 

 

 

ΑΠΟΔΟΜΟΡΦΑ

Trochilidae

 

 

 

Κολιμπρί

 

 

Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κολιμπρί

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Τοξόραμφος ερημίτης

CHARADRIIFORMES

 

 

 

ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ

Burhinidae

 

 

 

Πετροτουρλίδες

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Γουατεμάλα)

Δίγραμμη πετροτουρλίδα

Laridae

 

 

 

Γλάροι, γλαρόνια

 

Larus relictus (I)

 

 

Γλάρος της Μογγολίας

Scolopacidae

 

 

 

Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομύτες, τρύγγες, φαλάροπες

 

Numenius borealis (I)

 

 

Τουρλίδα των Εσκιμώων

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Λεπτομύτα

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Τρύγγας του Nordmann

CICONIIFORMES

 

 

 

ΠΕΛΑΓΟΜΟΡΦΑ

Ardeidae

 

 

 

Ερωδιοί, τσικνιάδες

 

Ardea alba

 

 

Αργυροτσικνιάς

 

Bubulcus ibis

 

 

Γελαδάρης

 

Egretta garzetta

 

 

Λευκοτσικνιάς

Balaenicipitidae

 

 

 

Φαλαινοκέφαλοι

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Φαλαινοκέφαλος

Ciconiidae

 

 

 

Πελαργοί

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ανατολικός πελαργός

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Μαυροπελαργός

 

Ciconia stormi

 

 

Πελαργός του Storm

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Τζαμπιρού

 

Leptoptilos dubius

 

 

Μεγάλος πελαργός-υπασπιστής

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Γαλακτώδης πελαργός

Phoenicopteridae

 

 

 

Φοινικόπτερα

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Φοινικόπτερα

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Αμερικανικό φοινικόπτερο

Threskiornithidae

 

 

 

Ίβιδες, χουλιαρομύτες

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Πορφυρή ίβιδα

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Φαλακρή ίβιδα

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Βόρεια φαλακρή ίβιδα

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Ιαπωνική ίβιδα

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Ευρασιατική χουλιαρομύτα

 

Pseudibis gigantea

 

 

Γιγαντιαία ίβιδα

COLUMBIFORMES

 

 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ

Columbidae

 

 

 

Περιστέρια, τρυγόνια

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ

 

Claravis godefrida

 

 

Περιστέρι του Geoffroy

 

Columba livia

 

 

Αγριοπερίστερο

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Περιστέρι του Μιντόρο

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Περιστέρι της Λουζόν

 

 

Goura spp. (II)

 

Λοφιοφόρα περιστέρια

 

Leptotila wellsi

 

 

Περιστέρι της Γρενάδας

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Μαυρίκιος)

Ροζ περιστέρι

 

Streptopelia turtur

 

 

Ευρωπαϊκό τρυγόνι

CORACIIFORMES

 

 

 

ΚΟΡΑΚΙΟΜΟΡΦΑ

Bucerotidae

 

 

 

Κερατόραμφοι

 

 

Aceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κερατόραμφοι

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

 

 

Buceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κερατόραμφοι

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Μεγάλος κερατόραμφος

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Κρανοφόρος κερατόραμφος

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κερατόραμφοι

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Καθαρόλαιμος κερατόραμφος

CUCULIFORMES

 

 

 

ΚΟΚΚΥΓΟΜΟΡΦΑ

Musophagidae

 

 

 

Τουράκο

 

 

Tauraco spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Τουράκο

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Τουράκο του Bannerman

FALCONIFORMES

 

 

 

ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· εκτός ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού· και εκτός του είδους Caracara lutosa)

 

Ιερακόμορφα

Accipitridae

 

 

 

Αετοί, σαΐνια, γύπες, γερακίνες, κίρκοι

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Κοινό σαΐνι

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Διπλοσάινο

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Κοινό ξεφτέρι

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Μαυρόγυπας

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ισπανικός βασιλαετός

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Χρυσαετός

 

Aquila clanga (II)

 

 

Στικταετός

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Ανατολικός βασιλαετός

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Κραυγαετός

 

Buteo buteo (II)

 

 

Κοινή γερακίνα

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Χιονογερακίνα

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Αετογερακίνα

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Τσίφτης της Κούβας

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Φιδαετός

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Καλαμόκιρκος

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Βαλτόκιρκος

 

Circus macrourus (II)

 

 

Στεπόκιρκος

 

Circus pygargus (II)

 

 

Λιβαδόκιρκος

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Έλανος

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Φιδαετός της Μαδαγασκάρης

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Γυπαετός

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Όρνιο

 

Haliaeetus spp. (I/II) (το είδος Haliaeetus albicilla περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I· όλα τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)

 

 

Θαλασσαετοί

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Άρπυια

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Σπιζαετός

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Γερακαετός

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Φαιόραχο γεράκι

 

Milvus migrans (II) (Εκτός του Milvus migrans lineatus που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 

 

Τσίφτης

 

Milvus milvus (II)

 

 

Ψαλιδιάρης

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Ασπροπάρης

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Ευρωπαϊκός σφηκιάρης

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Πιθηκοφάγος αετός

Cathartidae

 

 

 

Κόνδορες

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Κόνδορας της Καλιφόρνιας

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Ονδούρα)

Βασιλικός γύπας

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Κόνδορας των Άνδεων

Falconidae

 

 

 

Γεράκια

 

Falco araeus (I)

 

 

Κιρκινέζι των Σεϋχελλών

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Χρυσογέρακο

 

Falco cherrug (II)

 

 

Στεπογέρακο

 

Falco columbarius (II)

 

 

Νανογέρακο

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Μαυροπετρίτης

 

Falco jugger (I)

 

 

Γεράκι λαγγάρ

 

Falco naumanni (II)

 

 

Κιρκινέζι

 

Falco newtoni (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεϋχελλών)

 

 

Κιρκινέζι του Newton

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Ερημοπετρίτης

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Πετρίτης

 

Falco punctatus (I)

 

 

Κιρκινέζι του Μαυρικίου

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Ασπρογέρακο

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Δενδρογέρακο

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Βραχοκιρκίνεζο

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Ευρωπαϊκό μαυροκιρκίνεζο

Pandionidae

 

 

 

Ψαραετοί

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Ψαραετός

GALLIFORMES

 

 

 

ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ

Cracidae

 

 

 

Τσατσαλάκα, γκουάν, κιουρασό

 

Crax alberti (III Κολομβία)

 

 

Κιουρασό του Αλβέρτου

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Ερυθρόραμφο κιουρασό

 

 

 

Crax daubentoni (III Κολομβία)

Κιουρασό του Daubenton

 

 

Crax fasciolata

 

Γυμνοπρόσωπο κιουρασό

 

 

 

Crax globulosa (III Κολομβία)

Κιουρασό με λειρί

 

 

 

Crax rubra (III Κολομβία/Κόστα Ρίκα/Γουατεμάλα/Ονδούρα)

Μεγάλο κιουρασό

 

Mitu mitu (I)

 

 

Κιουρασό του Αλαγκόας

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Κερασφόρο γκουάν

 

 

 

Ortalis vetula (III Γουατεμάλα/Ονδούρα)

Πεδινό τσατσαλάκα

 

 

 

Pauxi pauxi (III Κολομβία)

Κρανοφόρο κιουρασό

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Λευκόπτερο γκουάν

 

 

 

Penelope purpurascens (III Ονδούρα)

Λοφιοφόρο γκουάν

 

 

 

Penelopina nigra (III Γουατεμάλα)

Ορεινό γκουάν

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Μελανόστηθο γκουάν

 

Pipile pipile (I)

 

 

Γκουάν του Τρινιντάντ

Megapodiidae

 

 

 

Μεγάποδες

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Μαλέο

Phasianidae

 

 

 

Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κ.λπ.

 

 

Argusianus argus (II)

 

Μεγάλος άργος

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Φασιανός του Wallich

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Λευκόωτος φασιανός

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Γεώχρωμος φασιανός

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Γκρίζα όρνιθα

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Αιμοφασιανός

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Μονάλ των Ιμαλαΐων

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Κινεζικό μονάλ

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Μονάλ του Sclater

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Φασιανός του Edwards

 

 

Lophura hatinhensis

 

Φασιανός του Βιετνάμ

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Πακιστάν)

Λευκομέλανος φασιανός

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Φασιανός του Swinhoe

 

 

 

Meleagris ocellata (III Γουατεμάλα)

Κηλιδωτή γαλοπούλα

 

Odontophorus strophium

 

 

Ορτύκι του Σανταντέρ

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Ορτύκι των Ιμαλαΐων

 

 

 

Pavo cristatus (III Πακιστάν)

Ινδικό παγόνι

 

 

Pavo muticus (II)

 

Πράσινο παγόνι

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Τεφρόχρωμος ταωφασιανός

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Ταωφασιανός του Germain

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Ταωφασιανός της Μαλαισίας

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Ταωφασιανός του Παλαουάν

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Ταωφασιανός του Βόρνεο

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Πακιστάν)

Μακρόλοφος φασιανός

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Λοφιοφόρος άργος

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Φασιανός του Elliot

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Φασιανός του Hume

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Φασιανός Μικάδο

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Χιονόκοτα της Κασπίας

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Χιονόκοτα του Θιβέτ

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Τραγοπάνας του Blyth

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Τραγοπάνας του Cabot

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Δυτικός τραγοπάνας

 

 

 

Tragopan satyra (III Νεπάλ)

Σάτυρος τραγοπάνας

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Μεγάλη λιβαδόκοτα του Attwater

GRUIFORMES

 

 

 

ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ

Gruidae

 

 

 

Γερανοί

 

 

Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Γερανοί

 

Grus americana (I)

 

 

Λευκός αμερικανικός γερανός

 

Grus canadensis (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη Grus canadensis nesiotes και Grus canadensis pulla περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)

 

 

Καναδικός γερανός

 

Grus grus (II)

 

 

Ευρωπαϊκός γερανός

 

Grus japonensis (I)

 

 

Γερανός της Μαντζουρίας

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Λευκός ασιατικός γερανός

 

Grus monacha (I)

 

 

Γερανός μοναχός

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Μελανοτράχηλος γερανός

 

Grus vipio (I)

 

 

Λευκοτράχηλος γερανός

Otididae

 

 

 

Ωτίδες

 

 

Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ωτίδες

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Ωτίδα της Ινδίας

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Χλαμυδωτίδα του Macqueen

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Χλαμυδωτίδα

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Ωτίδα της Βεγγάλης

 

Otis tarda (II)

 

 

Μεγάλη ωτίδα

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Μικρός φλορικάνος

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Χαμωτίδα

Rallidae

 

 

 

Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Υλαίος ράλλος του λόρδου Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Καγκού

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Καγκού

PASSERIFORMES

 

 

 

ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ

Atrichornithidae

 

 

 

Θαμνοπούλια

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Θορυβώδες θαμνοπούλι

Cotingidae

 

 

 

Κοτίγκα

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Κολομβία)

Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Κολομβία)

Πουλί-ομπρέλα με λειρί

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Ζωνωτό κοτίγκα

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Βραχοπούλι της Γουιάνας

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Λευκόπτερο κοτίγκα

Emberizidae

 

 

 

Τσιχλόνια

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Κίτρινος καρδινάλιος

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Κιτρινόραμφος καρδινάλιος

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Ερυθρολόφιος καρδινάλιος

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Επτάχρωμος τάναγρος

Estrildidae

 

 

 

Σπίνοι-υφαντές

 

 

Amandava formosa (II)

 

Ελαιόχρωμο αβαντάβατ

 

 

Lonchura fuscata

 

Σπουργίτης του Τιμόρ

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Σπουργίτης της Ιάβας

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Νότιος μελανόλαιμος σπίνος

Fringillidae

 

 

 

Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Κόκκινο λούγαρο

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο

Hirundinidae

 

 

 

Χελιδόνια

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Λευκόφθαλμο ποταμοχελίδονο

Icteridae

 

 

 

Ίκτεροι

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Ξανθόχρωμος ίκτερος

Meliphagidae

 

 

 

Μελοφάγοι

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Κρανοφόρος μελοφάγος

Muscicapidae

 

 

 

Μυγοχάφτες

 

Acrocephalus rodericanus (III Μαυρίκιος)

 

 

Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck

 

Dasyornis broadbenti litoralis (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)

 

 

Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιθα

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Μακρόραμφη δασυόρνιθα

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Κινέζικο χβαμέι

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Ταϊβανέζικο χβαμέι

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Αργυρόωτος λειότριχας

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Ερυθρόραμφος λειότριχας

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Λειοτσίχλα του Omei Shan

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Λευκοτράχηλος πικαθάρτης

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Τεφροτράχηλος πικαθάρτης

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Μαυρίκιος)

Παραδείσιος μυγοχάφτης του Μαυρικίου

Paradisaeidae

 

 

 

Παραδείσια πουλιά

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Παραδείσια πουλιά

Pittidae

 

 

 

Πίττες

 

 

Pitta guajana (II)

 

Ζωνωτή πίττα

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Πίττα του Gurney

 

Pitta kochi (I)

 

 

Μυστακοφόρος πίττα

 

 

Pitta nympha (II)

 

Ιαπωνική πίττα

Pycnonotidae

 

 

 

Μπουλμπούλ

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ

Sturnidae

 

 

 

Ψαρόνια, μάινες

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Μάινα των λόφων

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Μάινα του Μπαλί

Zosteropidae

 

 

 

Ασπρομάτηδες

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Λευκόστηθος ζωστήροπας

PELECANIFORMES

 

 

 

ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ

Fregatidae

 

 

 

Φρεγάτες

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Φρεγάτα των Nησιών των Χριστουγέννων

Pelecanidae

 

 

 

Πελεκάνοι

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Αργυροπελεκάνος

Sulidae

 

 

 

Σούλες

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Σούλα του Abbott

PICIFORMES

 

 

 

ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ

Capitonidae

 

 

 

Αμερικανικοί μουστακαλήδες

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Κολομβία)

Μουστακαλής τουκάνος

Picidae

 

 

 

Δρυοκολάπτες

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Δρυοκολάπτης του Tristram

Ramphastidae

 

 

 

Ραμφαστοί, τουκάνοι

 

 

 

Baillonius bailloni (III Αργεντινή)

Ξανθόχρωμος τουκανέτος

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Μελανόλαιμο αρακάρι

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Αργεντινή)

Καστανόωτο αρακάρι

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Πράσινο αρακάρι

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Αργεντινή)

Ερυθρόστηθος τουκάνος

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Ωχρόλαιμος τουκάνος

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Τουκάνος τόκο

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Ερυθρόραμφος τουκάνος

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Αργεντινή)

Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

ΠΥΓΟΠΟΔΟΜΟΡΦΑ

Podicipedidae

 

 

 

Βουτηχτάρια

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Βουτηχτάρι του Ατιτλάν

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

ΡΙΝΟΤΡΥΠΟΜΟΡΦΑ

Diomedeidae

 

 

 

Άλμπατρος

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Μικρόουρο άλμπατρος

PSITTACIFORMES

 

 

 

ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ

 

 

PSITTACIFORMES spp.

(Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των ειδών Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus και Psittacula krameri, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

Παπαγάλοι κ.λπ.

Cacatuidae

 

 

 

Κακατούα

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Κακατούα του Τανιμπάρ

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Κακατούα των Φιλιππίνων

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Κακατούα των Μολούκων

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Κακατούα με κίτρινο λοφίο

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Κακατούα των φοινίκων

Loriidae

 

 

 

Λόριοι

 

Eos histrio (I)

 

 

Κυανέρυθρος λόριος

 

Vini spp. (I/II) (Το είδος Vini ultramarina περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)

 

 

Γαλάζιοι λόριοι

Psittacidae

 

 

 

Παπαγάλοι

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Ερυθρόλαιμος παπαγάλος

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Κιτρινόλαιμος παπαγάλος

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Παπαγάλος με κίτρινους ώμους

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Ερύθρουρος παπαγάλος

 

Amazona finschi (I)

 

 

Παπαγάλος του Finsch

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Αυτοκρατορικός παπαγάλος

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Παπαγάλος της Κούβας

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Ερυθρόφρυδος παπαγάλος

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Παπαγάλος του Τουκουμάν

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Οινόχρωμος παπαγάλος

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα

 

Amazona vittata (I)

 

 

Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Γαλάζιοι μακάο

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Μεγάλος πράσινος μακάο

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Γαλαζόλαιμος μακάο

 

Ara macao (I)

 

 

Πορφυρός μακάο

 

Ara militaris (I)

 

 

Στρατιωτικός μακάο

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ερυθρόστηθος μακάο

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Μακάο του Spix

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάθαμ

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Κερασφόρο παπαγαλάκι

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Χρυσοπαπαγαλάκι

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Κοκκινόγαστρος παπαγάλος

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Κιτρινόωτος παπαγάλος

 

Pezoporus occidentalis (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)

 

 

Νυκτόβιος παπαγάλος

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Εδαφόβιος παπαγάλος

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Πιλοφόρος παπαγάλος

 

Primolius couloni (I)

 

 

Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος

 

Primolius maracana (I)

 

 

Κυανόπτερος παπαγάλος

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Χρυσόπτερος παπαγάλος

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Κουκουλοφόρος παπαγάλος

 

Psephotus pulcherrimus (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)

 

 

Παραδείσιος παπαγάλος

 

Psittacula echo (I)

 

 

Παπαγαλάκι του Μαυρικίου

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Παχύραμφοι παπαγάλοι

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Κακάπο

RHEIFORMES

 

 

 

ΡΕΟΜΟΡΦΑΑ

Rheidae

 

 

 

Ρέες

 

Pterocnemia pennata (I) (Εκτός του είδους Pterocnemia pennata pennata που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 

 

Μικρή ρέα

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Μικρή ρέα

 

 

Rhea americana (II)

 

Μεγάλη ρέα

SPHENISCIFORMES

 

 

 

ΑΠΤΗΝΟΔΥΤΟΜΟΡΦΑ

Spheniscidae

 

 

 

Πιγκουίνοι

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Αφρικανικός πιγκουίνος

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Πιγκουίνος του Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους Sceloglaux albifacies)

 

Γλαύκες

Strigidae

 

 

 

Γλαύκες

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Αιγωλιός

 

Asio flammeus (II)

 

 

Βαλτόμπουφος

 

Asio otus (II)

 

 

Νανόμπουφος

 

Athene noctua (II)

 

 

Ευρωπαϊκή κουκουβάγια

 

Bubo bubo (II) (Εκτός του είδους Bubo bubo bengalensis που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 

 

Κοινός μπούφος

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Σπουργιτόγλαυκα

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Δασόβια γλαύκα

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Μικρός μπούφος

 

Ninox natalis (I)

 

 

Γλαύκα των Μολούκων

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Κοκκυγόγλαυκα

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Χιονόγλαυκα

 

Otus ireneae (II)

 

 

Γκιόνης του Σοκόκε

 

Otus scops (II)

 

 

Ευρωπαϊκός γκιόνης

 

Strix aluco (II)

 

 

Κοινός χουχουριστής

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Μεγάλος χουχουριστής

 

Strix uralensis (II) (Εκτός του είδους Strix uralensis davidi που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 

 

Χουχουριστής των Ουραλίων

 

Surnia ulula (II)

 

 

Βόρεια γερακόγλαυκα

Tytonidae

 

 

 

Πεπλόγλαυκες

 

Tyto alba (II)

 

 

Τυτώ, πεπλόγλαυκα

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Γλαύκα του Soumagne

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ

Struthionidae

 

 

 

Στρουθοκάμηλοι

 

Struthio camelus (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μάλι, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

 

Στρουθοκάμηλος

TINAMIFORMES

 

 

 

ΤΙΝΑΜΟΜΟΡΦΑ

Tinamidae

 

 

 

Τιναμού

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Μονήρες τιναμού

TROGONIFORMES

 

 

 

ΤΡΩΓΟΝΟΜΟΡΦΑ

Trogonidae

 

 

 

Τρώγωνες

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Περίλαμπρο κετζάλ

REPTILIA

 

 

 

ΕΡΠΕΤΑ

CROCΟDΥLIA

 

 

 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Αλιγάτορες, αλιγατορίδες, κροκόδειλοι

Alligatoridae

 

 

 

Αλιγάτορες, αλιγατορίδες

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Κινεζικός αλιγάτορας

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις

 

Caiman latirostris (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 

 

Πλατύρρυγχος αλιγάτορας

 

Melanosuchus niger (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B, και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών για τους κροκόδειλους IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)

 

 

Μαύρος καϊμάνος

Crocodylidae

 

 

 

Κροκόδειλοι

 

Crocodylus acutus (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 

 

Αμερικανικός κροκόδειλος

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Κροκόδειλος του Ορινόκο

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Κροκόδειλος των Φιλιππίνων

 

Crocodylus moreletii (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μπελίζε και του Μεξικού, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)

 

 

Κροκόδειλος του Morelet

 

Crocodylus niloticus (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Αιγύπτου [που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής, της Ουγκάντας, της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τροπαίων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπιας και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα B)

 

 

Κροκόδειλος του Νείλου

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Κροκόδειλος των ελών

 

Crocodylus porosus (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 

 

Κροκόδειλος των εκβολών

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Κροκόδειλος της Κούβας

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Κροκόδειλος του Σιάμ

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Ψευτογαβιάλης

Gavialidae

 

 

 

Γαβιάλες

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Γαβιάλης

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

ΤΟΥΑΤΑΡΑ

Sphenodontidae

 

 

 

Τουατάρα

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Τουατάρα

SAURIA

 

 

 

ΣΑΥΡΕΣ

Agamidae

 

 

 

Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κ.λπ.

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Ακάνθουρες σαύρες

Chamaeleonidae

 

 

 

Χαμαιλέοντες

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Νάνοι χαμαιλέοντες

 

 

Brookesia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Νάνοι χαμαιλέοντες

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας

 

 

Calumma spp. (II)

 

Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης

 

 

Chamaeleo spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Χαμαιλέοντες

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Κοινός χαμαιλέοντας

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Νάνοι χαμαιλέοντες

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Νάνοι χαμαιλέοντες

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Ακάνθουρες σαύρες

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Κορδύλος

Gekkonidae

 

 

 

Σαμιαμίδια

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Νέα Ζηλανδία)

Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια

 

 

Lygodactylus williamsi

 

Τυρκουάζ σαμιαμίδι

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Σαμιαμίδι του νησιού των Ερπετών

 

 

Naultinus spp. (II)

 

Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας

 

 

Phelsuma spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ημερόβιο σαμιαμίδι

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Πλατύουρα σαμιαμίδια

Helodermatidae

 

 

 

Ηλόδερμο ή τέρας του Χίλα

 

 

Heloderma spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ηλόδερμο ή τέρας του Χίλα

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Ηλόδερμο της Γουατεμάλας

Iguanidae

 

 

 

Ιγκουάνα

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Θαλάσσιο ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Ιγκουάνα των Φίτζι

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Χερσαία ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Ακάνθουρο ιγκουάνα της νήσου Ουτίλα

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Ακάνθουρο ιγκουάνα της κοιλάδας του Ρίο Αγκουάν

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Ακάνθουρο ιγκουάνα της νήσου Ροατάν

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Ακάνθουρο ιγκουάνα της Γουατεμάλας

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Εδαφόβιο ιγκουάνα

 

 

Iguana spp. (II)

 

Ιγκουάνα

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Κερασφόρος σαύρα του Blaineville

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Κερασφόρος σαύρα του νησιού Τσέδρος

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Παράκτια κερασφόρος σαύρα

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Κερασφόρος σαύρα του κόλπου της Καλιφόρνιας

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν

Lacertidae

 

 

 

Κοινές σαύρες

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Σαύρα του Lilford

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Σαύρα της Ίμπιζα

Scincidae

 

 

 

Σκίγκοι

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά

Teiidae

 

 

 

Κνημιδοφόροι, τέγκου κ.λπ.

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Σαύρα δράκος

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Σαύρες καϊμάνοι

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Τεγκού

Varanidae

 

 

 

Βαράνοι

 

 

Varanus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βαράνοι

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Ινδικός βαράνος

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Κίτρινος βαράνος

 

Varanus griseus (I)

 

 

Βαράνος της ερήμου

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Βαράνος του νησιού Κόμοντο

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Νεφελώδης βαράνος

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Βαράνος του Grey

Xenosauridae

 

 

 

Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Κινεζική κροκοδειλόσαυρα

SERPENTES

 

 

 

ΦΙΔΙΑ

Βοidae

 

 

 

Βόες

 

 

Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βόες

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Βόας του Πουέρτο Ρίκο

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Βόας των Παρθένων Νήσων

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Βόας της Τζαμάικας

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Ερημόφιδο, λουρίτης

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης

Bolyeriidae

 

 

 

Βόες του Μαυρικίου

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βόας του Μαυρικίου

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ

Colubridae

 

 

 

Κοινά φίδια

 

 

 

Atretium schistosum (III Ινδία)

Ελαιοπράσινο νερόφιδο

 

 

 

Cerberus rynchops (III Ινδία)

Κυνοκέφαλο νερόφιδο

 

 

Clelia clelia (II)

 

Μουσουράνα

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Ψευδοκόμπρα

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Ωοφάγο ινδικό φίδι

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Κοινό ποντικόφιδο

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Ινδία)

Ασιατικό νερόφιδο

Elapidae

 

 

 

Κόμπρες, κοραλόφιδα

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Πλατυκέφαλο φίδι

 

 

 

Micrurus diastema (III Ονδούρα)

Κοραλόφιδο του Ατλαντικού

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Ονδούρα)

Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο

 

 

Naja atra (II)

 

Κινεζική πτύουσα κόμπρα

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Κόμπρα με μονόκλ

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανίας

 

 

Naja naja (II)

 

Ινδική κόμπρα

 

 

Naja oxiana (II)

 

Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων

 

 

Naja sagittifera (II)

 

Κόμπρα των Ανταμάνων νήσων

 

 

Naja samarensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων

 

 

Naja siamensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας

 

 

Naja sumatrana (II)

 

Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Βασιλική κόμπρα

Loxocemidae

 

 

 

Μεξικανικόι νάνοι βόες

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Μεξικανικός νάνος βόας

Pythonidae

 

 

 

Πύθωνες

 

 

Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Πύθωνες

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Ινδικός πύθωνας

Tropidophiidae

 

 

 

Δασόβιοι βόες

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Δασόβιοι βόες

Viperidae

 

 

 

Οχιές, κροταλίες

 

 

 

Crotalus durissus (III Ονδούρα)

Νεοτροπικός κροταλίας

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Κροταλίας της Αρούμπα

 

 

 

Daboia russelii (III Ινδία)

Οχιά του Russel

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Κροταλίας του Μάνγκσαν

 

Vipera latifii

 

 

Οχιά του Latifi

 

Vipera ursinii (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

 

Οχιά των λιβαδιών

 

 

Vipera wagneri (II)

 

Οχιά του Wagner

TESTUDINES

 

 

 

ΧΕΛΩΝΕΣ

Carettochelyidae

 

 

 

Χοιρόρινες χελώνες

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Χοιρόρινη χελώνα

Chelidae

 

 

 

Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής

 

 

Chelodina mccordi (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον)

 

Μακρύλαιμη χελώνα του Roti

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Δυτική βαλτοχελώνα

Cheloniidae

 

 

 

Θαλάσσιες χελώνες

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Θαλάσσιες χελώνες

Chelydridae

 

 

 

Οφιόλαιμες χελώνες

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)

Μακροχελώνα του Temminck

Dermatemydidae

 

 

 

Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Κεντροαμερικανική ποταμίσια χελώνα

Dermochelyidae

 

 

 

Δερματοχελώνες

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Δερματοχελώνα

Emydidae

 

 

 

Ερμητικές χελώνες, λιμνοχελώνες

 

 

Chrysemys picta (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Χρωματιστή χελώνα

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Στικτή χελώνα

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Χελώνα του Blanding

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Δασόβια χελώνα

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Χελώνα των τελμάτων

 

 

 

Graptemys spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)

Γραμμωτές χελώνες

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Διαμαντόραχη τερραπίνη

 

 

Terrapene spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ερμητικές χελώνες

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Υδρόβια ερμητική χελώνα

 

 

Trachemys scripta elegans (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Ερυθροκρόταφη νεροχελώνα

Geoemydidae

 

 

 

Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες

 

Batagur affinis (I)

 

 

Νότια ποταμοχελώνα

 

Batagur baska (I)

 

 

Μπαταγκούρ

 

 

Batagur borneoensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

 

Batagur kachuga (II)

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis and C. zhoui για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

Ασιατικές ερμητικές χελώνες

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Ασιατικές φυλλοχελώνες

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Μαύρη λιμνοχελώνα

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

Φυλλοχελώνα των νησιών Ρυουκύου

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ

 

 

Hardella thurjii (II)

 

Λοφιοφόρος ποταμοχελώνα

 

 

Heosemys annandalii (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

Κιτρινοκέφαλη χελώνα

 

 

Heosemys depressa (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

Δασοχελώνα του Αρακάν

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Γιγαντιαία ασιατική χελώνα

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Αγκαθωτή χελώνα

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Δασοχελώνα του Σουλαουέζι

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Σαλιγκαροφάγα χελώνα

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Χελώνα των ορυζώνων

 

 

Mauremys annamensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

Λιμνοχελώνα του Αννάμ

 

 

 

Mauremys iversoni (III Κίνα)

Λιμνοχελώνα του Φούτζι

 

 

Mauremys japonica (II)

 

Ιαπωνική λιμνοχελώνα

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Κίνα)

Μεγακέφαλη λιμνοχελώνα

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Κίτρινη λιμνοχελώνα

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Κίνα)

Λιμνοχελώνα του Pritchard

 

 

 

Mauremys reevesii (III Κίνα)

Λιμνοχελώνα του Reeves

 

 

 

Mauremys sinensis (III Κίνα)

Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Ινδική μαύρη χελώνα

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας

 

 

Morenia petersi (II)

 

Ινδική τετραόφθαλμη χελώνα

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Πλατύνωτη χελώνα της Μαλαισίας

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Κίνα)

Γλυφήστομη χελώνα με γραμμωτό λαιμό

 

 

 

Ocadia philippeni (III Κίνα)

Χελώνα με γραμμωτό λαιμό του Philippen

 

 

Orlitia borneensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

Γιγαντιαία χελώνα της Μαλαισίας

 

 

Pangshura spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Θολωτές χελώνες

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Ινδική θολωτή χελώνα

 

 

Sacalia bealei (II)

 

Τετραόφθαλμη χελώνα του Beale

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Κίνα)

Κινεζική ψευδόφθαλμη χελώνα

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Τετραόφθαλμη χελώνα

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Μαύρη τελματοχελώνα

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Δασοχελώνα του Κοτσίν

Platysternidae

 

 

 

Μεγακέφαλες χελώνες

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Μεγακέφαλες χελώνες

Podocnemididae

 

 

 

Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Μακρύλαιμες χελώνες

Testudinidae

 

 

 

Χερσαίες χελώνες

 

 

Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το είδος Geochelone sulcata για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς)

 

Χερσαίες χελώνες

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Ακτινωτή χελώνα

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Ανγκονόκα

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος

 

Geochelone platynota (I)

 

 

Αστεροειδής χελώνα της Βιρμανίας

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Σκαπτική χελώνα του Bolson

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Επίπεδη χελώνα

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Γεωμετρική χελώνα

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης

 

Testudo graeca (II)

 

 

Γραικοχελώνα

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Μεσογειακή χελώνα

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Αιγυπτιακή χελώνα

 

Testudo marginata (II)

 

 

Κρασπεδοχελώνα

Trionychidae

 

 

 

Μαλακοκέλυφες χελώνες

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Μαλακοχελώνα του Κουάτρο Σιέναγας

 

 

Chitra spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα

 

Chitra chitra (I)

 

 

Ασιατική λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα

 

Chitra vandijki (I)

 

 

Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας

 

 

Dogania subplana (II)

 

Μαλακοχελώνα της Μαλαισίας

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

Πλατυχελώνα της Σρι Λάνκα

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Πλατυχελώνα του Ινδού και του Γάγγη

 

 

Lissemys scutata (II)

 

Πλατυχελώνα της Βιρμανίας

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

Ταόμορφη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

Ινδική μαλακοχελώνα

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

Μαλακοχελώνα με σχέδια παγονιού

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

Μαλακοχελώνα του Leith

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

Μαύρη μαλακοχελώνα

 

 

Palea steindachneri (II)

 

Μαλακοχελώνα με λειρί

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Γιγαντιαία μαλακοχελώνα

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Μαλακοχελώνα του Χουνάν

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

Μαλακοχελώνα του Αμούρ

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Κινεζική μαλακοχελώνα

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ

AMPHIBIA

 

 

 

ΑΜΦΙΒΙΑ

ANURA

 

 

 

ΒΑΤΡΑΧΟΙ ΚΑΙ ΦΡΥΝΟΙ

Aromobatidae

 

 

 

Κρυπτικοί δασόβιοι βάτραχοι

 

 

Allobates femoralis (II)

 

Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

Δηλητηριώδης βάτραχος του Myers

 

 

Allobates rufulus (II)

 

Δηλητηριώδης βάτραχος του Τσιμαντά

 

 

Allobates zaparo (II)

 

Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος

Bufonidae

 

 

 

Κοινοί φρύνοι

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 

 

Φρύνος του Καμερούν

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Χρυσοβάτραχος

 

Incilius periglenes (I)

 

 

Χρυσοφρύνος

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Αφρικανικοί ωοτόκοι φρύνοι

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Φρύνοι νίμπα

Calyptocephalellidae

 

 

 

Καλυπτοκέφαλοι φρύνοι

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Χιλή)

Πλατύστομος φρύνος της Χιλής

Conrauidae

 

 

 

Βάτραχοι

 

 

Conraua goliath

 

Βάτραχος γολιάθ

Dendrobatidae

 

 

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

 

Adelphobates spp. (II)

 

 

 

 

Ameerega spp. (II)

 

 

 

 

Andinobates spp. (II)

 

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

 

Excidobates spp. (II)

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος

 

 

Minyobates spp. (II)

 

Δαιμονικοί δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

 

Oophaga spp. (II)

 

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

 

Ranitomeya spp. (II)

 

 

Dicroglossidae

 

 

 

Βάτραχοι

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Εξαδάκτυλος βάτραχος

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Τιγροβάτραχος

Hylidae

 

 

 

Δενδροβάτραχοι

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

Φυλλοβάτραχοι και δενδροβάτραχοι

Mantellidae

 

 

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης

 

 

Mantella spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης

Microhylidae

 

 

 

Μικροδενδροβάτραχοι

 

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Ντοματοβάτραχος

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Κόκκινος βάτραχος της βροχής

Myobatrachidae

 

 

 

Ρεοβάτραχοι

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (Εκτός των ειδών Rheobatrachus silus και Rheobatrachus vitellinus)

 

Ρεοβάτραχος

Ranidae

 

 

 

Βάτραχοι

 

 

Lithobates catesbeianus (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Αμερικανικός ταυροβάτραχος

CAUDATA

 

 

 

ΟΥΡΟΔΗΛΑ

Ambystomatidae

 

 

 

Άξολοτλ

 

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Σαλαμάνδρα της λίμνης Patzcuaro

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Άξολοτλ

Cryptobranchidae

 

 

 

Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες

 

Andrias spp. (I)

 

 

Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες

 

 

 

Cryptobranchus alleganiensis (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)

Λασποδιάβολος — αμερικανική γιγαντιαία σαλαμάνδρα

Hynobiidae

 

 

 

Ασιατικές σαλαμάνδρες

 

 

 

Hynobius amjiensis (III Κίνα)

Σαλαμάνδρα του Άμτζι

Salamandridae

 

 

 

Κοινές σαλαμάνδρες & τρίτωνες

 

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Στικτή σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα

ELASMOBRANCHII

 

 

 

ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΟΙ

CARCHARHINIFORMES

 

 

 

ΚΑΡΧΑΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ

Carcharhinidae

 

 

 

Καρχαρίες ρέκβιεμ

 

 

Carcharhinus longimanus (II)

 

Μακρόπτερος καρχαρίνος

Sphyrnidae

 

 

 

Σφυροκέφαλοι καρχαρίες

 

 

Sphyrna lewini (II)

 

Κτενοζύγαινια

 

 

Sphyrna mokarran (II)

 

Μεγάλος σφυροκέφαλος καρχαρίας

 

 

Sphyrna zygaena (II)

 

Ζύγαινα

LAMNIFORMES

 

 

 

ΛΑΜΝΟΜΟΡΦΟΙ

Cetorhinidae

 

 

 

Κητόρρινοι

 

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς

Lamnidae

 

 

 

Λευκοί καρχαρίες

 

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Λευκός καρχαρίας

 

 

Lamna nasus (II)

 

Λάμνα

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

ΟΡΥΚΤΟΛΟΒΟΜΟΡΦΟΙ

Rhincodontidae

 

 

 

Φαλαινοκαρχαρίες

 

 

Rhincodon typus (II)

 

Φαλαινοκαρχαρίας

ΠΡΙΣΤΙΟΜΟΡΦΟΙ

 

 

 

ΠΡΙΣΤΟΜΟΡΦΟΙ

Pristidae

 

 

 

Πριονόψαρα

 

Pristidae spp. (I)

 

 

Πριονόψαρα

RAJIFORMES

 

 

 

ΡΑΓΙΟΜΟΡΦΟΙ

Mobulidae

 

 

 

Μοβουλίδες

 

 

Manta spp. (II)

 

Σαλάχια μάντα

ACTINOPTERYGII

 

 

 

ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΜΟΡΦΟΙ

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμάνονται στο παράρτημα A)

 

Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες

Acipenseridae

 

 

 

Οξύρρυγχοι

 

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Βραχύρρινος οξύρρυγχος

 

Acipenser sturio (I)

 

 

Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος

ANGUILLIFORMES

 

 

 

ΧΕΛΟΜΟΡΦΟΙ

Anguillidae

 

 

 

Χέλια του γλυκού νερού

 

 

Anguilla anguilla (II)

 

Ευρωπαϊκό χέλι

CYPRINIFORMES

 

 

 

ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ

Catostomidae

 

 

 

Κατώστομοι

 

Chasmistes cujus (I)

 

 

Κούι-ούι

Cyprinidae

 

 

 

Κυπρινοειδή

 

 

Caecobarbus geertsii (II)

 

Αφρικανική τυφλή μπριάνα

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

Μπριάνα του Jullien

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ

Arapaimidae

 

 

 

Αραπάιμα

 

 

Arapaima gigas (II)

 

Αραπάιμα

Osteoglossidae

 

 

 

Οστεόγλωσσοι

 

Scleropages formosus (I) (10)

 

 

Ασιατικό αροουάνα

PERCIFORMES

 

 

 

ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ

Labridae

 

 

 

Χειλούδες

 

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Καμπουρωτή χειλού

Sciaenidae

 

 

 

Τοτοάμπα

 

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Τοτοάμπα

SILURIFORMES

 

 

 

ΣΙΛΟΥΡΟΜΟΡΦΟΙ

Pangasiidae

 

 

 

Καρχαρογατόψαρα

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Γιγαντιαίο γατόψαρο

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

ΣΥΓΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ

Syngnathidae

 

 

 

Σακοράφες, ιππόκαμποι

 

 

Hippocampus spp. (II)

 

Ιππόκαμποι

SARCOPTERYGII

 

 

 

ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ

CERATODONTIFORMES

 

 

 

ΚΕΡΑΤΟΔΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ

Ceratodontidae

 

 

 

Δίπνοοι της Αυστραλίας

 

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Δίπνοος της Αυστραλίας

COELACANTHIFORMES

 

 

 

ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΜΟΡΦΟΙ

Latimeriidae

 

 

 

Κοιλάκανθοι

 

Latimeria spp. (I)

 

 

Κοιλάκανθοι

ECHINODERMATA (ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

ΟΛΟΘΟΥΡΟΕΙΔΗ

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

ΑΣΠΙΔΟΧΕΙΡΟΤΙΔΙΑ

Stichopodidae

 

 

 

Ολοθούρια

 

 

 

Isostichopus fuscus (III Ισημερινός)

Καστανό ολοθούριο

ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)

ARACΗΝΙDΑ

 

 

 

ΑΡΑΧΝΙΔΙΑ

ARANEAE

 

 

 

ΑΡΑΧΝΕΣ

Theraphosidae

 

 

 

Ταραντούλες

 

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Ρόδινη-γκρίζα ταραντούλα της Τσιχουάουα

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής

SCORPIONES

 

 

 

ΣΚΟΡΠΙΟΙ

Scorpionidae

 

 

 

Σκορπιοί

 

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης

 

 

Pandinus imperator (II)

 

Αυτοκρατορικός σκορπιός

INSECTA

 

 

 

ΕΝΤΟΜΑ

COLEOPTERA

 

 

 

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (ΣΚΑΘΑΡΙΑ)

Lucanidae

 

 

 

Ελαφοκάνθαροι

 

 

 

Colophon spp. (III Νότια Αφρική)

Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου

Scarabaeidae

 

 

 

Σκαραβαίοι

 

 

Dynastes satanas (II)

 

Σκαθάρι σατανάς

LEPIDOPTERA

 

 

 

ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ & ΝΥΧΤΟΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ)

Nymphalidae

 

 

 

 

 

 

 

Agrias amydon boliviensis (III Βολιβία)

Πιτσιλωτός Αγρίας της Βολιβίας

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III Βολιβία)

Μορφώ του Godart

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III Βολιβία)

Πρεπόνα της Πραινέστου

Papilionidae

 

 

 

Χελιδόνουρες πεταλούδες

 

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Χελιδόνουρες πεταλούδες

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ορνιθόπτερα

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

 

 

 

Papilio benguetanus

 

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

 

 

 

Papilio esperanza

 

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

 

 

Papilio hospiton (II)

 

 

 

 

 

Papilio morondavana

 

 

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

 

Parides ascanius

 

 

 

 

Parides hahneli

 

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

Παρνάσσιος Απόλλων

 

 

Teinopalpus spp. (II)

 

 

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

 

 

 

Troides spp. (II)

 

 

ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

ΒΔΕΛΛΕΣ

ARHYNCHOBDELLIDA

 

 

 

ΑΡΥΓΧΟΒΔΕΛΛΙΔΙΑ

Hirudinidae

 

 

 

Βδέλλες

 

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Βόρεια ιατρική βδέλλα

 

 

Hirudo verbana (II)

 

Νότια ιατρική βδέλλα

MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)

ΒΙVALVIA

 

 

 

ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ (μεθύστρες, μύδια κ.λπ.)

MYTILOIDA

 

 

 

ΜΥΔΙΑ

Mytilidae

 

 

 

Mytilidae

 

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Πετροσωλήνας

UNIONOIDA

 

 

 

ΜΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Unionidae

 

 

 

Μύδια του γλυκού νερού

 

Conradilla caelata (I)

 

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

 

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

 

 

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

 

VENERΟΙDΑ

 

 

 

ΑΧΙΒΑΔΕΣ

Tridacnidae

 

 

 

Γιγαντιαίες τριδάκνες

 

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Γιγαντιαίες τριδάκνες

GASTROPODA

 

 

 

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ

MESOGASTROPODA

 

 

 

ΜΕΣΟΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ

Strombidae

 

 

 

Στρόμβοι

 

 

Strombus gigas (II)

 

Γιγαντιαίος στρόμβος

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

ΣΤΥΛΟΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

Achatinellidae

 

 

 

Αχατινέλλες

 

Achatinella spp. (I)

 

 

 

Camaenidae

 

 

 

Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια

CNIDARIA (ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)

ANTHOZOA

 

 

 

ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ

ANTIPATHARIA

 

 

 

ΑΝΤΙΠΑΘΑΡΙΑ

 

 

ANT