12.9.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 964/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Σεπτεμβρίου 2014

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πάγιους όρους και τις προϋποθέσεις για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (1), και ιδίως το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 38 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που δημιουργούνται σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο και είναι υπό τη διαχείριση ή την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τους πάγιους όρους και προϋποθέσεις για ορισμένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής. Οι εν λόγω πάγιοι όροι και προϋποθέσεις θα καταστήσουν τα συγκεκριμένα μέσα έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν — τα αποκαλούμενα «έτοιμα προς χρήση» μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής.

(2)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, οι πάγιοι όροι και προϋποθέσεις πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και να διευκολύνουν τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στους τελικούς αποδέκτες, μέσω ενός συνδυασμού μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και επιχορηγήσεων.

(3)

Οι πάγιοι όροι και προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να επιτρέπουν σε χρηματοδότες, όπως οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί επενδυτές ή οι δανειστές, σε διαχειριστές μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, ή σε τελικούς αποδέκτες να λαμβάνουν οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση που είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. Οι πάγιοι όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους σχετικούς κανονισμούς για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (2), (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 (3), (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (4), (ΕΕ) αριθ. 702/2014 (5), τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου (6) και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και δασοκομικό τομέα καθώς και στην ύπαιθρο για την περίοδο 2014 έως 2020 (7).

(4)

Δεδομένου ότι οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων δεν ισχύουν για τις γεωργικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η συμμόρφωση με τους πάγιους όρους και τις προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι εθελοντική. Για τις λοιπές δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και, επομένως, οι πάγιοι όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί.

(5)

Επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας, ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι δυνατό να επωφεληθούν από μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που χρηματοδοτούνται από ένα Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο. Όταν μια τέτοια ενίσχυση χρηματοδοτείται από άλλο Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο πέραν του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται μέσω των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σε όλες τις επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για τρία έτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών του κλάδου της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης ανά κράτος μέλος, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (8). Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 και οι κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (9).

(6)

Οι πάγιοι όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο σύνολο απαιτήσεων διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής — προκειμένου να προβλεφθούν λεπτομερέστεροι κανόνες από αυτούς που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(7)

Για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των ΜΜΕ σε ένα δυσχερές περιβάλλον χρηματοδότησης, το δάνειο με επιμερισμό του κινδύνου του χαρτοφυλακίου συνιστά κατάλληλο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής. Το δάνειο επιμερισμού κινδύνου χορηγεί νέα δάνεια στις ΜΜΕ με ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, παρέχοντας στους ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης χρηματοδοτική συνεισφορά και επιμερισμό πιστωτικών κινδύνων, προσφέροντας κατ' αυτό τον τρόπο στις ΜΜΕ περισσότερα κεφάλαια με προνομιακούς όρους όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων και/ή τη μείωση των εξασφαλίσεων.

(8)

Η χρηματοδότηση μέσω του δανείου επιμερισμού κινδύνου μπορεί να αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο στήριξης των ΜΜΕ σε ένα πλαίσιο περιορισμένης διαθεσιμότητας χρηματοδότησης ή σχετικά μικρής διάθεσης για ανάληψη κινδύνου από τους ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης για ορισμένους τομείς ή τύπους ΜΜΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πάγιοι όροι και προϋποθέσεις συνιστούν έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης μιας τέτοιας ανεπάρκειας της αγοράς.

(9)

Για να δοθεί κίνητρο στους ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης να αυξήσουν τον δανεισμό προς τις ΜΜΕ που καλύπτονται από εγγυήσεις χρηματοδοτούμενες από την Ένωση, η εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο συνιστά κατάλληλο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.

(10)

Η εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο θα καλύψει το υπάρχον κενό στη δανειακή αγορά για τις ΜΜΕ, καθώς θα υποστηρίξει νέα δάνεια παρέχοντας προστασία από πιστωτικό κίνδυνο (με τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο για την πρώτη ζημία), με στόχο να μειώσει τις ιδιαίτερες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, λόγω της έλλειψης επαρκούς εξασφάλισης σε συνδυασμό με τον σχετικά υψηλό πιστωτικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν. Για να επιτευχθεί ο προσδοκώμενος αντίκτυπος, η συνεισφορά της Ένωσης στην εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αντικαθιστά ισοδύναμες εγγυήσεις που λαμβάνονται από τους αντίστοιχους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τον ίδιο σκοπό, στο πλαίσιο υφιστάμενων ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πάγιοι όροι και προϋποθέσεις συνιστούν έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης μιας τέτοιας ανεπάρκειας της αγοράς.

(11)

Για να δοθούν κίνητρα για την προώθηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτουν από την ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, το δάνειο ανακαίνισης συνιστά κατάλληλο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.

(12)

Το δάνειο ανακαίνισης θα πρέπει να στοχεύει σε όρους μακροπρόθεσμων επιδοτούμενων δανείων και στην προκαταβολική τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση των ιδιοκτητών κτιρίων κατοικιών για να προετοιμάσουν και να εκτελέσουν τα έργα ανακαίνισης κτιρίου. Προϋποθέτει επίσης μια αγορά χρηματοδότησης στην οποία τα ενδιάμεσα τραπεζικά ιδρύματα αποτελούν ουσιαστικά τη μόνη πηγή χρηματοδότησης, όπου όμως αυτή η χρηματοδότηση είναι είτε υπερβολικά μικρή (λόγω της διάθεσης ανάληψης κινδύνου του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος), υπερβολικά βραχυπρόθεσμη, υπερβολικά δαπανηρή ή για άλλο λόγο ακατάλληλη για τον χαρακτήρα μακροπρόθεσμης αποπληρωμής των χρηματοδοτούμενων έργων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με ένα αναποτελεσματικό σύστημα προσδιορισμού και ανάθεσης των έργων εξ ονόματος πολλών ιδιοκτητών διαμερισμάτων χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα υποστήριξης μεμονωμένων ατόμων, συνιστά ανεπάρκεια της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πάγιοι όροι και προϋποθέσεις συνιστούν έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης μιας τέτοιας ανεπάρκειας της αγοράς.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής συντονισμού για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν τους πάγιους όρους και τις προϋποθέσεις για τα ακόλουθα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής:

α)

δάνειο με επιμερισμό του κινδύνου του χαρτοφυλακίου (δάνειο επιμερισμού κινδύνου)·

β)

εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο·

γ)

δάνειο ανακαίνισης.

Άρθρο 2

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις

Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να συμπεριλάβουν άλλους όρους και προϋποθέσεις πέραν αυτών που θα συμπεριληφθούν στη συμφωνία χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για το επιλεγμένο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Άρθρο 3

Συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις βάσει των πάγιων όρων και προϋποθέσεων

1.   Στην περίπτωση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που συνδυάζονται με επιχορηγήσεις για τεχνική υποστήριξη σε τελικούς αποδέκτες που επωφελούνται από ένα από αυτά τα μέσα, οι εν λόγω επιχορηγήσεις δεν υπερβαίνουν το 5 % της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στο μέσο και υπόκεινται στα συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης που δικαιολογεί αυτές τις επιχορηγήσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.   Ο φορέας που εφαρμόζει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (στο εξής «ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης») διαχειρίζεται την επιχορήγηση για τεχνική υποστήριξη. Η τεχνική υποστήριξη δεν καλύπτει τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τις δαπάνες και τις αμοιβές διαχείρισης που λαμβάνονται για τη διαχείριση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής. Οι δαπάνες που καλύπτονται από την τεχνική υποστήριξη είναι δυνατό να μην αποτελούν μέρος της επένδυσης που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το δάνειο στο πλαίσιο του σχετικού μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Άρθρο 4

Διακυβέρνηση βάσει των πάγιων όρων και προϋποθέσεων

1.   Η διαχειριστική αρχή ή, κατά περίπτωση, ο διαχειριστής του ταμείου χαρτοφυλακίου εκπροσωπείται στην επιτροπή εποπτείας ή σε μια παρόμοιου τύπου δομή διακυβέρνησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.

2.   Η διαχειριστική αρχή δεν συμμετέχει άμεσα σε μεμονωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Στην περίπτωση ταμείου χαρτοφυλακίου, η διαχειριστική αρχή ασκεί μόνο τον εποπτικό της ρόλο στο επίπεδο του ταμείου χαρτοφυλακίου χωρίς να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες αποφάσεις του ταμείου χαρτοφυλακίου.

3.   Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής διαθέτει μια δομή διακυβέρνησης η οποία διασφαλίζει ότι η λήψη αποφάσεων σχετικά με την πίστωση και τη διαφοροποίηση κινδύνων μπορεί να γίνεται με διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τη σχετική πρακτική της αγοράς.

4.   Ο διαχειριστής του ταμείου χαρτοφυλακίου και ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης διαθέτουν μια δομή διακυβέρνησης που εξασφαλίζει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυλακίου ή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης.

Άρθρο 5

Συμφωνία χρηματοδότησης βάσει των πάγιων όρων και προϋποθέσεων

1.   Η διαχειριστική αρχή συνάπτει γραπτώς μια συμφωνία χρηματοδότησης για συνεισφορές από προγράμματα στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το παράρτημα I.

2.   Η συμφωνία χρηματοδότησης περιλαμβάνει ως παραρτήματα:

α)

την εκ των προτέρων αξιολόγηση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η οποία δικαιολογεί το μέσον χρηματοοικονομικής τεχνικής·

β)

το επιχειρηματικό σχέδιο για το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής επενδύσεων και μια περιγραφή της πολιτικής επενδύσεων, εγγυήσεων ή δανειοδότησης·

γ)

την περιγραφή του μέσου η οποία πρέπει να εναρμονίζεται με τους λεπτομερείς πάγιους όρους και τις προϋποθέσεις του μέσου, και η οποία πρέπει να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές παραμέτρους των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.

δ)

τα υποδείγματα καταγραφής και αναφοράς.

Άρθρο 6

Δάνειο επιμερισμού κινδύνου

1.   Το δάνειο επιμερισμού κινδύνου λαμβάνει τη μορφή ταμείου δανείων που συγκροτείται από ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης με συνεισφορά από το πρόγραμμα και συνεισφορά σε ποσοστό τουλάχιστον 25 % του ταμείου δανείων από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης. Το ταμείο δανείων χρηματοδοτεί ένα χαρτοφυλάκιο νεοεκδοθέντων δανείων, αποκλείοντας την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.

2.   Το δάνειο επιμερισμού κινδύνου συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 7

Εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο

1.   Η εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο παρέχει κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανά δάνειο μέχρι ποσοστού εγγύησης 80 % κατά μέγιστον, για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου νέων δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως ένα ανώτατο ποσό ζημίας οριζόμενο από το ανώτατο όριο εγγύησης το οποίο δεν υπερβαίνει το 25 % του ποσοστού έκθεσης σε κίνδυνο σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.

2.   Η εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 8

Δάνειο ανακαίνισης

1.   Το δάνειο ανακαίνισης λαμβάνει τη μορφή ταμείου δανείων που συγκροτείται από ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης με συνεισφορά από το πρόγραμμα και συνεισφορά σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % του ταμείου δανείων από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης. Το ταμείο δανείων χρηματοδοτεί ένα χαρτοφυλάκιο νεοεκδοθέντων δανείων, αποκλείοντας την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.

2.   Οι τελικοί αποδέκτες μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και διαχειριστές ή άλλες νομικές οντότητες που ενεργούν εξ ονόματος και προς όφελος ιδιοκτητών, οι οποίοι εφαρμόζουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι επιλέξιμα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και της στήριξης του προγράμματος.

3.   Το δάνειο ανακαίνισης συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1 ).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 9).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1.7.2014, σ. 1).

(6)  Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου (ΕΕ C 19 της 22.1.2014, σ. 4).

(7)  Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές 2014 έως 2020 (ΕΕ C 204 της 1.7.2014, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 190 της 28.6.2014, σ. 45).

(9)  Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ C 84 της 3.4.2008, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Σχολιασμένος πίνακας περιεχομένων συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ διαχειριστικής αρχής και ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης

Πίνακας περιεχομένων

1.

Εισαγωγή

2.

Ορισμοί

3.

Πεδίο εφαρμογής και στόχος

4.

Στόχοι πολιτικής και εκ των προτέρων αξιολόγηση

5.

Τελικοί αποδέκτες

6.

Οικονομικό πλεονέκτημα και κρατικές ενισχύσεις

7.

Πολιτική επενδύσεων, εγγυήσεων ή δανειοδότησης

8.

Δραστηριότητες και πράξεις

9.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

10.

Ρόλος και ευθύνη του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης: καταμερισμός κινδύνου και εσόδων

11.

Διαχείριση και λογιστικός έλεγχος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

12.

Συνεισφορά από τα προγράμματα

13.

Πληρωμές

14.

Διαχείριση λογαριασμών

15.

Διοικητικές δαπάνες

16.

Διάρκεια και επιλεξιμότητα δαπανών κατά το κλείσιμο

17.

Επαναχρησιμοποίηση των πόρων που χορηγούνται από τη διαχειριστική αρχή (συμπεριλαμβανομένων των παραγόμενων τόκων)

18.

Κεφαλαιοποίηση των επιδοτήσεων επιτοκίου και των επιδοτήσεων προμηθειών εγγύησης (εάν ισχύει)

19.

Διακυβέρνηση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

20.

Συγκρούσεις συμφερόντων

21.

Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση

22.

Αξιολόγηση

23.

Δημοσιότητα και διαφάνεια

24.

Αποκλειστικότητα

25.

Επίλυση διαφορών

26.

Εμπιστευτικότητα

27.

Τροποποίηση της συμφωνίας και μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ονομασία της χώρας/περιφέρειας

Προσδιορισμός της διαχειριστικής αρχής

Αριθ. κοινού κωδικού αναγνώρισης (ΚΚΑ) του προγράμματος

Τίτλος του αντίστοιχου προγράμματος

Σχετικό τμήμα του προγράμματος το οποίο αναφέρεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

Ονομασία του ΕΔΕΤ

Προσδιορισμός του άξονα προτεραιότητας

Περιφέρειες στις οποίες εφαρμόζεται το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (περιφέρειες επιπέδου NUTS ή άλλες)

Ποσά που διατίθενται για το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής από τη διαχειριστική αρχή·

Ποσό ΕΔΕΤ

Ποσό εθνικής δημόσιας συνεισφοράς (δημόσια συνεισφορά του προγράμματος)

Ποσό εθνικής ιδιωτικής συνεισφοράς (ιδιωτική συνεισφορά του προγράμματος)

Ποσό εθνικής δημόσιας και ιδιωτικής συνεισφοράς εκτός της συνεισφοράς του προγράμματος

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

Ημερομηνία ολοκλήρωσης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

Στοιχεία επικοινωνίας για τις επαφές μεταξύ των μερών

Σκοπός της συμφωνίας

2.   ΟΡΙΣΜΟΙ

3.   ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Η περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής στρατηγικής ή πολιτικής του και του είδους στήριξης που πρόκειται να παρασχεθεί.

4.   ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης, κατά περίπτωση, καθώς και πρόσθετες επιχειρησιακές απαιτήσεις που απηχούν τους στόχους πολιτικής του μέσου, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που πρόκειται να προσφερθούν, τους τελικούς αποδέκτες στους οποίους αυτά στοχεύουν και τον προβλεπόμενο συνδυασμό με επιχορηγήσεις

5.   ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Προσδιορισμός και επιλεξιμότητα των τελικών αποδεκτών (στοχευόμενη ομάδα) του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.

6.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Εκτίμηση του οικονομικού πλεονεκτήματος από τη δημόσια συνεισφορά του προγράμματος και εναρμόνιση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

7.   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διατάξεις σχετικά με την πολιτική επενδύσεων, εγγυήσεων ή δανειοδότησης, ιδίως όσον αφορά τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου (επικινδυνότητα, τομέας, γεωγραφικές ζώνες, μέγεθος) και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης.

8.   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Επιχειρηματικό σχέδιο ή αντίστοιχα έγγραφα για το προς εφαρμογή μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Ορισμός των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

Σαφής ορισμός των δραστηριοτήτων που ανατίθενται και των ορίων τους, ιδίως όσον αφορά την τροποποίηση των δραστηριοτήτων και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου (ζημίες και αθέτηση υποχρεώσεων και διαδικασία ανάκτησης).

9.   ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ορισμός των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και των δεικτών επιπτώσεων που συνδέονται με τις βασικές μετρήσεις και τους επιδιωκόμενους στόχους.

Τα στοχευόμενα αποτελέσματα τα οποία αναμένεται να επιτύχει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ως συμβολή στους συγκεκριμένους στόχους της σχετικής προτεραιότητας ή μέτρου. Κατάλογος δεικτών σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

10.   ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

Προσδιορισμός και διατάξεις σχετικά με την ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης και άλλων οντοτήτων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Επεξήγηση της εκτίμησης της επικινδυνότητας, καθώς και του επιμερισμού του κινδύνου και της συμμετοχής στα κέρδη των διαφόρων μερών.

Διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής (1) σχετικά με τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των φορέων εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.

11.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις ελέγχου, όπως ελάχιστες απαιτήσεις τεκμηρίωσης στο επίπεδο του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης (και σε επίπεδο ταμείου χαρτοφυλακίου) και απαιτήσεις σχετικά με την τήρηση χωριστών βιβλίων για τις διάφορες μορφές υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφοι 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (κατά περίπτωση), συμπεριλαμβανομένων διατάξεων και απαιτήσεων σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα από ελεγκτικές αρχές του κράτους μέλους, ελεγκτές της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξασφάλιση σαφούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Διατάξεις με σκοπό τη συμμόρφωση της αρχής ελέγχου προς τις οδηγίες που αφορούν τη μεθοδολογία ελέγχου, τον κατάλογο των σημείων ελέγχου και τη διαθεσιμότητα εγγράφων.

12.   ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σχετικά με τις λεπτομέρειες μεταβίβασης και διαχείρισης των συνεισφορών στα προγράμματα.

Όπου ενδείκνυται, διατάξεις σχετικά με ένα πλαίσιο όρων για τις συνεισφορές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το μελλοντικό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

13.   ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Απαιτήσεις και διαδικασίες για τη διαχείριση της καταβολής πληρωμών σε δόσεις, τηρουμένων των ανώτατων ορίων του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και για την πρόβλεψη του ρυθμού των επενδυτικών προσφορών.

Προϋποθέσεις για ενδεχόμενη απόσυρση της δημόσιας συνεισφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Κανόνες σχετικά με τα παραστατικά που απαιτούνται για την αιτιολόγηση των πληρωμών που καταβάλλει η διαχειριστική αρχή στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης.

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να ανασταλούν ή να διακοπούν οι πληρωμές που καταβάλλει η διαχειριστική αρχή στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης.

14.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Στοιχεία των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, απαιτήσεων για διαχειριστικούς/ανεξάρτητους λογαριασμούς, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Διατάξεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του λογαριασμού του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών: κίνδυνοι αντισυμβαλλομένου (κατά περίπτωση), αποδεκτές ταμειακές πράξεις, ευθύνες των ενδιαφερόμενων μερών, διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση υπερβολικών υπολοίπων σε διαχειριστικούς λογαριασμούς, τήρηση αρχείων και υποβολή εκθέσεων.

15.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Διατάξεις σχετικά με την αμοιβή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης όσον αφορά τον υπολογισμό και την καταβολή των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης και σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014.

Οι διατάξεις πρέπει να περιλαμβάνουν το εφαρμοστέο μέγιστο ποσοστό και τα ποσά αναφοράς για τον υπολογισμό.

16.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας.

Οι ημερομηνίες βάσει των οποίων καθορίζεται η περίοδος εφαρμογής του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και η περίοδος επιλεξιμότητας.

Διατάξεις σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης και τη λήξη της δημόσιας συνεισφοράς του προγράμματος προς τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης για το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των όρων πρόωρου τερματισμού ή απόσυρσης των συνεισφορών του προγράμματος, των στρατηγικών εξόδου και της εκκαθάρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (συμπεριλαμβανομένου του ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση).

Διατάξεις σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες κατά το κλείσιμο του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

17.   ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ)

Διατάξεις σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των πόρων που καταβάλλονται από τη διαχειριστική αρχή.

Απαιτήσεις και διαδικασίες για τη διαχείριση των τόκων και άλλων εσόδων που αποδίδονται στην υποστήριξη που παρέχουν τα ΕΔΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Διατάξεις σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στη συνεισφορά των ΕΔΕΡ μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Διατάξεις σχετικά με τη χρήση των πόρων που αποδίδονται στη συνεισφορά των ΕΔΕΤ μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

18.   ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΕΑΝ ΙΣΧΥΕΙ)

Διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σχετικά με την κεφαλαιοποίηση των ετήσιων δόσεων για τις επιδοτήσεις επιτοκίου και τις επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης.

19.   ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διατάξεις για την περιγραφή κατάλληλης δομής διακυβέρνησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις σχετικά με δάνεια/εγγυήσεις/επενδύσεις, εκποιήσεις και διαφοροποίηση του κινδύνου εφαρμόζονται σύμφωνα με τις κείμενες νομικές απαιτήσεις και τα ισχύοντα πρότυπα της αγοράς.

Διατάξεις σχετικά με το συμβούλιο επενδύσεων του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (ρόλος, ανεξαρτησία, κριτήρια).

20.   ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Πρέπει να θεσπιστούν σαφείς διαδικασίες για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων.

21.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διατάξεις για την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων και των ροών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης στο ταμείο χαρτοφυλακίου και/ή τη διαχειριστική αρχή ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Κανόνες για την υποβολή εκθέσεων στη διαχειριστική αρχή σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τα αποτελέσματα και τις παρατυπίες, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

22.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προϋποθέσεις και ρυθμίσεις όσον αφορά την αξιολόγηση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.

23.   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Διατάξεις σχετικά με τη δημοσιότητα της χρηματοδότησης που παρέχεται από την Ένωση σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Διατάξεις που διασφαλίζουν την πρόσβαση των τελικών αποδεκτών σε πληροφορίες.

24.   ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διατάξεις για τον καθορισμό των προϋποθέσεων βάσει των οποίων επιτρέπεται στον διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυλακίου ή στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης η σύσταση νέου επενδυτικού φορέα.

25.   ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διατάξεις σχετικά με την επίλυση διαφορών.

26.   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διατάξεις για τον προσδιορισμό των στοιχείων του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής που καλύπτονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, όλες οι άλλες πληροφορίες θεωρούνται δημόσιου χαρακτήρα.

Υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που αποτελούν μέρος της εν λόγω συμφωνίας δεν παρεμποδίζουν τη δέουσα υποβολή εκθέσεων προς τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών που παρέχουν δημόσιους πόρους.

27.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διατάξεις για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων ενδεχόμενης τροποποίησης και λύσης της συμφωνίας.

Διατάξεις βάσει των οποίων απαγορεύεται στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης η μεταβίβαση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της διαχειριστικής αρχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

:

η εκ των προτέρων αξιολόγηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την αιτιολόγηση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

:

το επιχειρηματικό σχέδιο του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής στρατηγικής και περιγραφή της επένδυσης, της εγγύησης ή της δανειοδοτικής πολιτικής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

:

η περιγραφή του μέσου που πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους λεπτομερείς τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις του μέσου και το οποίο πρέπει να καθορίζει τις οικονομικές παραμέτρους των χρηματοπιστωτικών μέσων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

:

τα υποδείγματα για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων.


(1)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δάνειο για ΜΜΕ βάσει ενός μοντέλου δανείων με επιμερισμό του κινδύνου του χαρτοφυλακίου

Σχηματική αναπαράσταση της αρχής του δανείου με επιμερισμό του κινδύνου

Image

Δομή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

Το δάνειο με επιμερισμό του κινδύνου (δάνειο ή χρηματοδοτικό μέσο επιμερισμού κινδύνου) λαμβάνει τη μορφή ταμείου δανείων που συγκροτείται από ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης με συνεισφορές από το πρόγραμμα και τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης, με σκοπό τη χρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου νεοεκδοθέντων δανείων, αποκλειομένης της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων.

Το δάνειο με επιμερισμό του κινδύνου καθίσταται διαθέσιμο στο πλαίσιο πράξης η οποία εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας που καθορίζεται στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το αντίστοιχο ΕΔΕΤ και ορίζεται στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Στόχος του μέσου

Ο στόχος του μέσου είναι:

1.

ο συνδυασμός πόρων από το πρόγραμμα ΕΔΕΤ και τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης προς τις ΜΜΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και

2.

η παροχή στις ΜΜΕ ευκολότερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς και επιμερισμού του πιστωτικού κινδύνου στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης, προσφέροντας κατ' αυτό τον τρόπο στις ΜΜΕ περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους με προνομιακούς όρους από πλευράς μείωσης των επιτοκίων και, κατά περίπτωση, μείωσης των εξασφαλίσεων.

Η συνεισφορά από το πρόγραμμα ΕΔΕΤ προς τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης δεν παραγκωνίζει τη διαθέσιμη χρηματοδότηση από άλλους επενδυτές του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Το πρόγραμμα ΕΔΕΤ παρέχει χρηματοδότηση στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης με σκοπό τη συγκρότηση ενός χαρτοφυλακίου νεοεκδοθέντων δανείων προς τις ΜΜΕ και, παράλληλα, συμμετέχει, ανά δάνειο, στις ζημίες/αθετήσεις υποχρεώσεων και ανακτήσεις των δανείων προς ΜΜΕ από το εν λόγω χαρτοφυλάκιο και με την ίδια αναλογία με την οποία συμμετέχει το πρόγραμμα στο μέσο.

Στην περίπτωση της δομής ταμείου χαρτοφυλακίου, το ταμείο χαρτοφυλακίου μεταφέρει τη συνεισφορά από το πρόγραμμα ΕΔΕΤ στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης.

Επιπλέον της συνεισφοράς από το πρόγραμμα ΕΔΕΤ, το ταμείο χαρτοφυλακίου δύναται να παρέχει τους ιδίους πόρους του, οι οποίοι συνδυάζονται με τους πόρους του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης. Στην προκειμένη περίπτωση, το ταμείο χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει το ποσοστό του επιμερισμού κινδύνου που του αναλογεί από τις διάφορες συνεισφορές στο χαρτοφυλάκιο δανείων. Εάν οι πόροι που χορηγούνται από το ταμείο χαρτοφυλακίου συνιστούν κρατικούς πόρους, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης

Το δάνειο με επιμερισμό του κινδύνου σχεδιάζεται ως μέσο ανεξάρτητο από κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή η αμοιβή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης σύμφωνα με τους όρους της αγοράς, η πλήρης μεταβίβαση του οικονομικού πλεονεκτήματος από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης στους τελικούς αποδέκτες και η παρεχόμενη χρηματοδότηση στους τελικούς αποδέκτες υπόκεινται στον ισχύοντα κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

α)   Ενισχύσεις στο επίπεδο του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης και του ταμείου χαρτοφυλακίου αποκλείονται όταν:

1.

ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης και η διαχειριστική αρχή ή το ταμείο χαρτοφυλακίου αναλαμβάνουν ανά πάσα στιγμή τις ζημίες και τα οφέλη κατ' αναλογία προς τις συνεισφορές τους (pro-rata) και το ποσοστό συμμετοχής του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης στο δάνειο επιμερισμού κινδύνου είναι οικονομικά σημαντικό· και

2.

η αμοιβή (ήτοι οι δαπάνες και/ή αμοιβές διαχείρισης) του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης και του ταμείου χαρτοφυλακίου αντικατοπτρίζει την τρέχουσα αμοιβή στην αγορά σε ανάλογες περιστάσεις, όπως στην περίπτωση που ο εν λόγω φορέας ή ταμείο έχει επιλεγεί μέσω ανοικτής, διαφανούς, αμερόληπτης και αντικειμενικής διαδικασίας επιλογής ή εφόσον η αμοιβή συνάδει με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 και δεν παρέχονται άλλα πλεονεκτήματα από το κράτος. Όταν το ταμείο χαρτοφυλακίου μεταβιβάζει στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης μόνο τη συνεισφορά από το ΕΔΕΤ και εκτελεί αποστολή δημόσιου συμφέροντος, χωρίς να ασκεί καμία εμπορική δραστηριότητα κατά την εφαρμογή του μέτρου, και δεν πραγματοποιεί συνεπενδύσεις με ιδίους πόρους —και δεν θεωρείται συνεπώς δικαιούχος ενίσχυσης—, αρκεί το ταμείο χαρτοφυλακίου να μην αποτελεί αντικείμενο υπεραντιστάθμισης· και

3.

το οικονομικό πλεονέκτημα της δημόσιας συνεισφοράς του προγράμματος προς το μέσο μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στους τελικούς αποδέκτες με τη μορφή μείωσης του επιτοκίου. Κατά την επιλογή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, η διαχειριστική αρχή αξιολογεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014, την πολιτική τιμολόγησης και τη μεθοδολογία μεταβίβασης του οικονομικού πλεονεκτήματος στους τελικούς αποδέκτες.

Όταν ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης δεν μεταβιβάζει εξ ολοκλήρου το οικονομικό πλεονέκτημα στους τελικούς αποδέκτες, η δημόσια συνεισφορά που δεν έχει εκταμιευθεί επιστρέφεται στη διαχειριστική αρχή.

β)   Στο επίπεδο των ΜΜΕ:

Στο επίπεδο των ΜΜΕ, το δάνειο συμμορφώνεται προς τους κανόνες για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Για κάθε δάνειο που εγγράφεται στο χαρτοφυλάκιο, ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης υπολογίζει το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης (ΑΙΕ) εφαρμόζοντας την ακόλουθη μεθοδολογία υπολογισμού:

Υπολογισμός του ΑΙΕ = Ονομαστικό ποσό του δανείου (σε ευρώ) × [Κόστος χρηματοδότησης (πάγια πρακτική) + Κόστος κινδύνου (πάγια πρακτική) — Τυχόν αμοιβές που χρεώνονται από τη διαχειριστική αρχή στη συνεισφορά από το πρόγραμμα προς τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης] × Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής του δανείου (σε έτη) × Ποσοστό επιμερισμού κινδύνου.

Όταν το ΑΙΕ υπολογίζεται με τον ανωτέρω τύπο, για τους σκοπούς του δανείου επιμερισμού του κινδύνου, θεωρείται ότι πληρούται η απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (1). Δεν προβλέπονται ελάχιστες απαιτήσεις εξασφαλίσεων.

Με τη χρήση ενός μηχανισμού επαλήθευσης διασφαλίζεται ότι το ΑΙΕ που υπολογίζεται με τον προαναφερόμενο τύπο δεν είναι χαμηλότερο από το ΑΙΕ που υπολογίζεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που υπολογίζεται με τη μέθοδο του ΑΙΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ για περίοδο τριών οικονομικών ετών, λαμβανομένου υπόψη του κανόνα σώρευσης για τους τελικούς αποδέκτες που περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Οι επιχορηγήσεις τεχνικής υποστήριξης ή άλλες επιχορηγήσεις που παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες σωρεύονται με το υπολογιζόμενο ΑΙΕ.

Όσον αφορά τις ΜΜΕ στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οι ενισχύσεις συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους κανόνες του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ διέπονται από τους γενικούς κανόνες.

Δανειοδοτική πολιτική

α)   Εκταμίευση από τη διαχειριστική αρχή ή από το ταμείο χαρτοφυλακίου προς τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης:

Μετά την υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του ταμείου χαρτοφυλακίου ή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, η αρμόδια διαχειριστική αρχή μεταφέρει δημόσιες συνεισφορές από το πρόγραμμα προς το ταμείο χαρτοφυλακίου ή προς τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης που τοποθετεί, με τη σειρά του, τις εν λόγω συνεισφορές σε ειδικό προς τον σκοπό αυτόν ταμείο δανείων με επιμερισμό του κινδύνου. Η εν λόγω μεταφορά πραγματοποιείται σε δόσεις και σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Το στοχευόμενο ύψος της δανειοδότησης και το εύρος τιμών του επιτοκίου επιβεβαιώνονται στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της φύσης του μέσου (ανανεούμενο ή μη ανανεούμενο μέσο).

β)   Δημιουργία χαρτοφυλακίου νέων δανείων:

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης υποχρεούται να δημιουργήσει εντός προκαθορισμένης χρονικής περιόδου ένα χαρτοφυλάκιο νέων επιλέξιμων δανείων επιπλέον των υφιστάμενων δανειοδοτικών δραστηριοτήτων του, το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από τα κεφάλαια που εκταμιεύονται στο πλαίσιο του προγράμματος με το ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου που προβλέπεται στη συμφωνία χρηματοδότησης.

Τα επιλέξιμα δάνεια για τις ΜΜΕ (βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας ανά δάνειο και επίπεδο χαρτοφυλακίου) καταχωρίζονται αυτομάτως στο χαρτοφυλάκιο, μέσω της υποβολής ανακοινώσεων περί καταχωρίσεων τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση).

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης εφαρμόζει συνεπή δανειοδοτική πολιτική, ιδίως όσον αφορά τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό χρηστή διαχείριση του χαρτοφυλακίου πιστώσεων και διαφοροποίηση του κινδύνου, τηρώντας παράλληλα τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου και παραμένοντας σε εναρμόνιση με τα οικονομικά συμφέροντα και τους στόχους πολιτικής της διαχειριστικής αρχής.

Ο προσδιορισμός, η επιλογή, η δέουσα επιμέλεια, η τεκμηρίωση και η διεκπεραίωση των δανείων προς τους τελικούς αποδέκτες πραγματοποιούνται από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες του και τηρουμένων των αρχών που ορίζονται στην αντίστοιχη συμφωνία χρηματοδότησης.

γ)   Επαναχρησιμοποίηση πόρων που επιστρέφονται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής:

Οι πόροι που επιστρέφονται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε επαναχρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (δηλαδή ανανεώνονται στο πλαίσιο του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής) είτε χρησιμοποιούνται, αφού επιστραφούν στη διαχειριστική αρχή ή στο ταμείο χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Στην περίπτωση των ανανεούμενων πόρων στο πλαίσιο του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα ποσά που αποδίδονται στη συνεισφορά των ΕΔΕΤ και επιστρέφονται και/ή ανακτώνται από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης από δάνεια προς τους τελικούς αποδέκτες εντός του χρονοδιαγράμματος των επενδύσεων καθίστανται διαθέσιμα για νέα χρήση στο πλαίσιο του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής. Αυτή η προσέγγιση των ανανεούμενων πόρων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία χρηματοδότησης.

Εναλλακτικά, εάν τα ποσά επιστρέφονται απευθείας στη διαχειριστική αρχή ή στο ταμείο χαρτοφυλακίου, οι επιστροφές πραγματοποιούνται σε τακτική βάση αντικατοπτρίζοντας i) τις εξοφλήσεις κεφαλαίου (κατ' αναλογία βάσει του ποσοστού επιμερισμού του κινδύνου), ii) τυχόν ανακτηθέντα ποσά και αφαιρούμενες ζημίες (σύμφωνα με το ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου) των δανείων προς ΜΜΕ, και iii) τυχόν καταβολές επιτοκίων. Οι εν λόγω πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

δ)   Ανάκτηση ζημιών:

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης λαμβάνει μέτρα ανάκτησης ανά μη εξυπηρετούμενο δάνειο ΜΜΕ που χρηματοδοτείται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης.

Τα ανακτηθέντα ποσά (μετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων ανάκτησης και εκτέλεσης, εφόσον προκύπτουν) από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης κατανέμονται κατ' αναλογία στο πλαίσιο του επιμερισμού του κινδύνου μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης και της διαχειριστικής αρχής ή του ταμείου χαρτοφυλακίου.

ε)   Άλλα:

Οι τόκοι και άλλα έσοδα που δημιουργούνται από την υποστήριξη που παρέχουν τα ΕΔΕΤ στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Πολιτική τιμολόγησης

Όταν ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης προτείνει τον τρόπο τιμολόγησής του, παρουσιάζει την πολιτική τιμολόγησης και τη μεθοδολογία με την οποία θα διασφαλιστεί η πλήρης μεταβίβαση του οικονομικού πλεονεκτήματος της δημόσιας συνεισφοράς του προγράμματος στις επιλέξιμες ΜΜΕ. Η πολιτική τιμολόγησης και η μεθοδολογία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

Το επιτόκιο της συμμετοχής του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης καθορίζεται με βάση το επιτόκιο της αγοράς (δηλαδή σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης).

2.

Το συνολικό επιτόκιο, το οποίο προβλέπεται για τα δάνεια προς τις επιλέξιμες ΜΜΕ που συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο, πρέπει να μειώνεται αναλογικά προς την κατανομή των πόρων που χορηγούνται από τη δημόσια συνεισφορά του προγράμματος. Στη μείωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι αμοιβές που χρεώνει ενδεχομένως η διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο της συνεισφοράς από το πρόγραμμα.

3.

Ο υπολογισμός του ΑΙΕ, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα των κρατικών ενισχύσεων, εφαρμόζεται σε κάθε δάνειο που συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο.

4.

Η πολιτική τιμολόγησης και η μεθοδολογία παραμένουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου επιλεξιμότητας.

Συνεισφορά του προγράμματος στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: ποσό και ποσοστό (λεπτομέρειες προϊόντος)

Το πραγματικό ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου, η δημόσια συνεισφορά του προγράμματος και το επιτόκιο των δανείων βασίζονται στα πορίσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης και πρέπει να ορίζονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα οφέλη για τους τελικούς αποδέκτες συνάδουν με τους κανόνες για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Το μέγεθος του στοχευόμενου χαρτοφυλακίου δανείων επιμερισμού κινδύνου επιβεβαιώνεται στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης, στην οποία αιτιολογείται η παρεχόμενη υποστήριξη προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής [άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] και λαμβάνεται υπόψη η προσέγγιση των ανανεούμενων πόρων του μέσου (κατά περίπτωση). Η σύνθεση του στοχευόμενου χαρτοφυλακίου δανείων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται διαφοροποίηση του κινδύνου.

Η κατανομή των πόρων του δανείου με επιμερισμό του κινδύνου και το ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να καλύπτουν τις εκτιμώμενες ελλείψεις στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες δανειοδοτικούς όρους.

Το ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου που συμφωνείται με τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης προσδιορίζει για κάθε επιλέξιμο δάνειο που συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο το μερίδιο του κεφαλαίου του επιλέξιμου δανείου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα.

Το ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου που συμφωνείται με τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης καθορίζει το άνοιγμα των ζημιών που πρέπει να καλυφθούν αντιστοίχως από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης και από τη συνεισφορά του προγράμματος.

Συνεισφορά του προγράμματος στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (δραστηριότητες)

Το χαρτοφυλάκιο που χρηματοδοτείται από το δάνειο επιμερισμού κινδύνου περιλαμβάνει μόνο νεοεκδοθέντα δάνεια που χορηγούνται σε ΜΜΕ, αποκλειομένης της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την καταχώριση δανείων στο χαρτοφυλάκιο καθορίζονται δυνάμει του ενωσιακού δικαίου [π.χ. κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και ειδικοί κανόνες για κάθε Ταμείο], του προγράμματος, των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας και σε συνεργασία με τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης, με σκοπό την εξασφάλιση μεγάλου αριθμού τελικών αποδεκτών και την επίτευξη επαρκούς διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου. Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης προβαίνει σε εύλογη εκτίμηση των χαρακτηριστικών κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Τα εν λόγω κριτήρια αντικατοπτρίζουν τους όρους και τις πρακτικές της αγοράς στο αντίστοιχο κράτος μέλος ή στην αντίστοιχη περιφέρεια.

Ευθύνη της διαχειριστικής αρχής

Η ευθύνη της διαχειριστικής αρχής έναντι του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθορίζεται στο άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014.

Οι καλυπτόμενες ζημίες είναι τα οφειλόμενα ποσά του κεφαλαίου, οι πληρωτέοι και ανεξόφλητοι τόκοι και οι βασικοί τόκοι (εξαιρουμένων, ωστόσο, των τόκων υπερημερίας και τυχόν άλλων εξόδων και δαπανών).

Διάρκεια

Η χρονική περίοδος δανειοδότησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθορίζεται έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η συνεισφορά από το πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, χρησιμοποιείται για δάνεια που εκταμιεύονται στους τελικούς αποδέκτες το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η συνήθης διάρκεια για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου δανείων συνιστάται να είναι έως 4 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης (μεταξύ της διαχειριστικής αρχής ή του ταμείου χαρτοφυλακίου και του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης).

Δανειοδότηση και επιμερισμός κινδύνου στο επίπεδο του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης (εναρμόνιση συμφερόντων)

Η εναρμόνιση συμφερόντων μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης επιτυγχάνεται μέσω των εξής:

Αμοιβές βάσει των επιδόσεων κατά την έννοια των άρθρων 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014.

Επιπλέον της συνεισφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης συμμετέχει υπό τους όρους της τοπικής αγοράς στη χρηματοδότηση τουλάχιστον του 25 % της συνολικής χρηματοδοτικής δέσμευσης για τη χορήγηση δανείων προς ΜΜΕ στο πλαίσιο του δανειοδοτικού μέσου με επιμερισμό του κινδύνου.

Οι ζημίες και οι ανακτήσεις έχουν αναλογικό αντίκτυπο στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης και στη διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο της αντίστοιχης ευθύνης που υπέχουν σύμφωνα με το ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου.

Το αναμενόμενο ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου καθορίζεται βάσει των πορισμάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης τα οποία αιτιολογούν την παροχή στήριξης στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Επιλέξιμοι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και που είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι να χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας του προγράμματος που συνεισφέρει στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής. Οι φορείς αυτοί είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και, κατά περίπτωση, οργανισμοί μικροχρηματοδότησης ή οιοσδήποτε άλλος οργανισμός ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να χορηγεί δάνεια.

Επιλεξιμότητα των τελικών αποδεκτών

Οι τελικοί αποδέκτες είναι επιλέξιμοι δυνάμει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, του αντίστοιχου προγράμματος και της συμφωνίας χρηματοδότησης. Κατά την ημερομηνία υπογραφής του δανείου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α)

Πρόκειται για πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση («ΜΜΕ», συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων επιχειρηματιών/αυτοαπασχολούμενων προσώπων) κατά τον ορισμό της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (2)  (3).

β)

Δεν πρόκειται για ΜΜΕ η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία δ) έως στ) του άρθρου 1 του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

γ)

Δεν υπάγεται σε έναν ή περισσότερους τομείς στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί (4).

δ)

Δεν πρόκειται για προβληματική επιχείρηση κατά τον ορισμό των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

ε)

Δεν παρουσιάζει καθυστέρηση ή αδυναμία πληρωμών στο πλαίσιο άλλου δανείου ή μίσθωσης που χορηγείται είτε από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό βάσει των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και την πάγια πιστωτική πολιτική του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης.

Επιπλέον, κατά τη χρονική στιγμή της επένδυσης και κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, οι τελικοί αποδέκτες υποχρεούνται να έχουν επιχειρηματική έδρα σε κράτος μέλος και η οικονομική δραστηριότητα για την οποία εκταμιεύθηκε το δάνειο πρέπει να ασκείται στο αντίστοιχο κράτος μέλος και στην περιφέρεια/δικαιοδοσία του προγράμματος ΕΔΕΤ.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος για τους τελικούς αποδέκτες

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης χορηγεί στους τελικούς αποδέκτες τα δάνεια που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος και που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα στο πλαίσιο του δανείου με επιμερισμό του κινδύνου. Οι σχετικοί όροι καθορίζονται βάσει της εκ των προτέρων αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Τα δάνεια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους επιτρεπόμενους σκοπούς:

α)

Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μεταφοράς των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών.

β)

Κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης που είναι δευτερεύουσες ως προς (και συνδέονται με) τις προαναφερόμενες δραστηριότητες (ο δευτερεύων χαρακτήρας των οποίων τεκμηριώνεται, μεταξύ άλλων, από το επιχειρηματικό σχέδιο της ΜΜΕ και το ποσό της χρηματοδότησης).

Τα δάνεια που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο πρέπει να πληρούν ανά πάσα στιγμή τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

γ)

Τα δάνεια είναι νεοεκδοθέντα, αποκλειομένης της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων.

δ)

Το κεφάλαιο ενός δανείου που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο του δανείου με επιμερισμό του κινδύνου i) ορίζεται σε μέγιστο ποσό ύψους 1 000 000 ευρώ βάσει της εκ των προτέρων αξιολόγησης και ii) χορηγείται υπό κατάλληλους όρους ώστε να διασφαλίζεται ότι το ΑΙΕ για κάθε τελικό αποδέκτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ (ή το ποσό των 100 000 ευρώ στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και το ποσό των 30 000 ευρώ στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών· οι επιλέξιμες ΜΜΕ θα μπορούσαν δυνητικά να υποβάλουν περισσότερες από μία αιτήσεις δανείων που χορηγούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται πλήρως το προαναφερόμενο όριο ΑΙΕ.

ε)

Με τα δάνεια χορηγείται χρηματοδότηση για έναν ή περισσότερους από τους επιτρεπομένους σκοπούς, η οποία είναι εκφρασμένη σε ευρώ και/ή στο εθνικό νόμισμα εντός της αντίστοιχης δικαιοδοσίας και, αναλόγως με την περίπτωση, σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

στ)

Τα δάνεια δεν χορηγούνται με τη μορφή υβριδικού δανείου, οφειλής μειωμένης εξασφάλισης ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων.

ζ)

Τα δάνεια δεν χορηγούνται με τη μορφή ανακυκλούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων.

η)

Τα δάνεια υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών πληρωμών απόσβεσης και/ή των εφάπαξ εξοφλητικών πληρωμών.

θ)

Με τα δάνεια δεν χρηματοδοτούνται αμιγείς χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων, όταν ασκούνται ως δραστηριότητες ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, αφενός, και δεν χρηματοδοτείται η παροχή υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης, αφετέρου.

ι)

Η ημερομηνία λήξης των δανείων ορίζεται σε 12 μήνες κατ' ελάχιστον, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης περιόδου χάριτος (εφόσον προβλέπεται), και σε 120 μήνες κατά μέγιστον.

Υποβολή εκθέσεων και επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Οι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης υποβάλλουν στη διαχειριστική αρχή ή στο ταμείο χαρτοφυλακίου, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, πληροφορίες τυποποιημένης μορφής και εμβέλειας.

Η έκθεση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι σημαντικά για τη διαχειριστική αρχή ούτως ώστε να είναι σε θέση να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Τα κράτη μέλη τηρούν επίσης τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχουν δυνάμει του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Οι δείκτες πρέπει να εναρμονίζονται με τους ειδικούς στόχους της αντίστοιχης προτεραιότητας του προγράμματος ΕΔΕΤ από το οποίο χρηματοδοτείται το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης. Οι εν λόγω δείκτες μετρώνται και περιλαμβάνονται σε έκθεση που υποβάλλεται τουλάχιστον ανά τρίμηνο για το δάνειο με επιμερισμό του κινδύνου και εναρμονίζονται κατ' ελάχιστον με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Επιπλέον των κοινών δεικτών του άξονα προτεραιότητας του προγράμματος ΕΔΕΤ (αύξηση της απασχόλησης, αριθμός των ΜΜΕ κ.λπ.), λαμβάνονται εξίσου υπόψη οι ακόλουθοι δείκτες:

 

Αριθμός των χρηματοδοτούμενων δανείων/έργων

 

Ποσά των χρηματοδοτούμενων δανείων

 

Αθετήσεις υποχρεώσεων (αριθμοί και ποσά)

 

Επιστρεφόμενοι πόροι και έσοδα

Εκτίμηση του οικονομικού οφέλους από τη συνεισφορά του προγράμματος

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης μειώνει το συνολικό πραγματικό επιτόκιο (και την πολιτική περί εξασφαλίσεων, κατά περίπτωση) που επιβάλλεται στους τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο κάθε επιλέξιμου δανείου που εγγράφεται στο χαρτοφυλάκιο, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης και επιμερισμού του κινδύνου του δανείου με επιμερισμό του κινδύνου.

Το οικονομικό πλεονέκτημα της δημόσιας συνεισφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος προς το μέσο μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στους τελικούς αποδέκτες με τη μορφή μείωσης του επιτοκίου. Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης παρακολουθεί το ΑΕΙ και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις για τους τελικούς αποδέκτες όπως αναφέρεται στο τμήμα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Η αρχή αυτή αποτυπώνεται στη συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής ή του ταμείου χαρτοφυλακίου και του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1).

(2)  Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

(3)  Επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώߦ επίσης, δεν ανήκει σε όμιλο ο οποίος υπερβαίνει τα εν λόγω όρια. Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής, «επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα».

(4)  Ως «τομείς στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί» λογίζονται από κοινού οι ακόλουθοι οικονομικοί τομείς:

α)

Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες: κάθε δραστηριότητα παραγωγής, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη δυνάμει των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων της εγχώριας δικαιοδοσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα παραγωγής, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα.

β)

Καπνός και αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά. Η παραγωγή και εμπορία καπνού και αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων.

γ)

Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών: η χρηματοδότηση της παραγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών πάσης φύσεως. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στον βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν μέρος ή συνιστούν επικουρικές δραστηριότητες ρητών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ)

Καζίνα. Καζίνα και αντίστοιχες επιχειρήσεις.

ε)

Περιορισμοί στον τομέα ΤΠ. Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που αφορούν προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που i) στοχεύουν ειδικά: α) στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους προαναφερόμενους τομείς στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί· β) στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά καζίνα· ή γ) στην πορνογραφία ή που ii) αποσκοπούν να διευκολύνουν α) τη διείσδυση σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων· ή β) τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

στ)

Περιορισμοί στον τομέα των βιοεπιστημών. Κατά την παροχή στήριξης στη χρηματοδότηση έρευνας, ανάπτυξης ή τεχνικών εφαρμογών που αφορούν: i) την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς· ή ii) γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς («ΓΤΟ»).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο για τις ΜΜΕ (εγγύηση με ανώτατο όριο)

Σχηματική αναπαράσταση της εγγύησης με ανώτατο όριο

Σχέση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του πεδίου κάλυψης του χαρτοφυλακίου εγγυήσεων με ανώτατο όριο

Image Image

Δομή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

Η εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο παρέχει κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανά δάνειο, για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου νέων δανείων προς τις ΜΜΕ με μέγιστο ποσό ζημίας (ανώτατο όριο).

Η εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο καθίσταται διαθέσιμη από τη διαχειριστική αρχή, στο πλαίσιο της πράξης η οποία εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας που καθορίζεται στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) και ορίζεται στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Στόχος του μέσου

Ο στόχος του μέσου συνίσταται στα ακόλουθα στοιχεία:

1)

Παροχή καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις στοχευόμενες ΜΜΕ, με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων και σαφώς καθορισμένων ελλείψεων της αγοράς.

2)

Μόχλευση του ΕΔΕΤ για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ κατά την έννοια του άρθρου 37 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Η συνεισφορά της διαχειριστικής αρχής στο πρόγραμμα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ λαμβάνει τη μορφή ταμείου εγγυήσεων υπό τη διαχείριση ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης. Η εν λόγω συνεισφορά δεν παραγκωνίζει τις εγγυήσεις που διατίθενται από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Το ταμείο εγγυήσεων που υπάγεται στη διαχείριση του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης δεσμεύεται να χορηγεί χρηματοδοτικούς πόρους από το πρόγραμμα των ΕΔΕΤ στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συγκροτούν χαρτοφυλάκια νέων δανείων σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων εκ μέρους των τελικών αποδεκτών.

Στην περίπτωση της δομής ταμείου χαρτοφυλακίου, το ταμείο χαρτοφυλακίου μεταφέρει τη συνεισφορά από το πρόγραμμα ΕΔΕΤ στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης.

Το μέσο εγγυήσεων με ανώτατο όριο θα τεθεί σε εφαρμογή για την κάλυψη χαρτοφυλακίου νέων δανείων που συγκροτήθηκε από έναν ή περισσότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που συγκροτούν χαρτοφυλάκια νέων δανείων βασίζονται στη μερική κάλυψη ζημιών έως ένα ανώτατο ποσό μέσω της εγγύησης, στο πλαίσιο της χορήγησης δανείων σε επιλέξιμες ΜΜΕ.

Το οικονομικό πλεονέκτημα της εγγύησης πρέπει να μεταβιβάζεται στους τελικούς αποδέκτες (π.χ. με τη μορφή μείωσης του επιτοκίου των δανείων και/ή μείωσης των εξασφαλίσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση με την πλήρη μεταβίβαση του οικονομικού πλεονεκτήματος της δημόσιας συνεισφοράς του προγράμματος στους τελικούς αποδέκτες).

Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης

Η εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο σχεδιάζεται ως μέσο ανεξάρτητο από κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή συμμορφώνεται προς τους όρους της αγοράς στο επίπεδο του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης που διαχειρίζεται το ταμείο εγγυήσεων και στο επίπεδο των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συγκροτούν χαρτοφυλάκια νέων δανείων και ενισχύσεων προς τους τελικούς αποδέκτες δυνάμει του ισχύοντος κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

α)   Στο επίπεδο του ταμείου χαρτοφυλακίου, του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης που διαχειρίζεται το ταμείο εγγυήσεων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συγκροτούν χαρτοφυλάκια νέων δανείων, η χορήγηση ενισχύσεων αποκλείεται όταν:

1.

η αμοιβή (ήτοι οι δαπάνες και/ή αμοιβές διαχείρισης) του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης και του ταμείου χαρτοφυλακίου αντικατοπτρίζει την τρέχουσα αμοιβή στην αγορά σε ανάλογες περιστάσεις, όπως στην περίπτωση που ο εν λόγω φορέας ή ταμείο έχει επιλεγεί μέσω ανοικτής, διαφανούς, αντικειμενικής και αμερόληπτης διαδικασίας επιλογής ή εφόσον η αμοιβή συνάδει με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 και δεν παρέχονται άλλα πλεονεκτήματα από το κράτος. Όταν το ταμείο χαρτοφυλακίου μεταβιβάζει στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης μόνο τη συνεισφορά από το ΕΔΕΤ και εκτελεί αποστολή δημόσιου συμφέροντος, χωρίς να ασκεί καμία εμπορική δραστηριότητα κατά την εφαρμογή του μέτρου, και δεν πραγματοποιεί συνεπενδύσεις με ιδίους πόρους –και δεν θεωρείται συνεπώς δικαιούχος ενίσχυσης–, αρκεί το ταμείο χαρτοφυλακίου να μην αποτελεί αντικείμενο υπεραντιστάθμισης, και

2.

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός επιλέγεται μέσω ανοικτής, διαφανούς, αμερόληπτης και αντικειμενικής διαδικασίας επιλογής για τη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου νέων δανείων με ιδίους πόρους και το ποσοστό του κινδύνου που αναλαμβάνει ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν είναι σε καμία περίπτωση χαμηλότερο από το 20 % του ποσού του δανείου (ανά δάνειο), και

3.

Επιπλέον, το οικονομικό πλεονέκτημα της δημόσιας συνεισφοράς του προγράμματος προς το μέσο μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στους τελικούς αποδέκτες με τη μορφή μείωσης του επιτοκίου. Κατά την επιλογή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, η διαχειριστική αρχή αξιολογεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014, την πολιτική τιμολόγησης και τη μεθοδολογία μεταβίβασης του οικονομικού πλεονεκτήματος στους τελικούς αποδέκτες.

Όταν ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης δεν μεταβιβάζει εξ ολοκλήρου το οικονομικό πλεονέκτημα στους τελικούς αποδέκτες, η μη αναληφθείσα δημόσια συνεισφορά επιστρέφεται στη διαχειριστική αρχή.

Η εγγύηση πρέπει να συνδέεται με μια συγκεκριμένη οικονομική συναλλαγή, να αφορά ένα καθορισμένο μέγιστο ποσό και να περιορίζεται χρονικά.

β)   Στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών:

Στο επίπεδο των ΜΜΕ, το εγγυημένο δάνειο συμμορφώνεται με τους κανόνες για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Για κάθε δάνειο που εγγράφεται στο χαρτοφυλάκιο, ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης υπολογίζει το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης (ΑΙΕ) εφαρμόζοντας την ακόλουθη μεθοδολογία υπολογισμού:

Υπολογισμός του ΑΙΕ = Ονομαστικό ποσό του δανείου (σε ευρώ) × Κόστος κινδύνου (πάγια πρακτική) × Ποσοστό εγγύησης × Ανώτατο ποσοστό εγγύησης × Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής του δανείου (σε έτη).

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που υπολογίζεται με τη μέθοδο του ΑΙΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ για περίοδο τριών οικονομικών ετών, λαμβανομένου υπόψη του κανόνα σώρευσης για τους τελικούς αποδέκτες που περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Όταν το ΑΙΕ υπολογίζεται με τον ανωτέρω τύπο, για τους σκοπούς του μέσου εγγύησης χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο, θεωρείται ότι πληρούται η απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 (1) του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Με τη χρήση ενός μηχανισμού επαλήθευσης διασφαλίζεται ότι το ΑΙΕ που υπολογίζεται με τον προαναφερόμενο τύπο δεν είναι χαμηλότερο από το ΑΙΕ που υπολογίζεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Οι επιχορηγήσεις τεχνικής υποστήριξης ή άλλες επιχορηγήσεις που παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες σωρεύονται με το υπολογιζόμενο ΑΙΕ.

Όσον αφορά τις ΜΜΕ στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οι ενισχύσεις συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους κανόνες του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ διέπονται από τους γενικούς κανόνες.

Πολιτική εγγυήσεων

α)   Μεταφορά από τη διαχειριστική αρχή προς τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης:

Μετά την υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του ταμείου χαρτοφυλακίου ή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, η αρμόδια διαχειριστική αρχή μεταφέρει συνεισφορές από το πρόγραμμα προς το ταμείο χαρτοφυλακίου ή προς τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης που τοποθετεί, με τη σειρά του, τις εν λόγω συνεισφορές σε ειδικό προς τον σκοπό αυτόν ταμείο εγγυήσεων. Η εν λόγω μεταφορά πραγματοποιείται σε δόσεις και σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

β)   Δημιουργία χαρτοφυλακίου νέων δανείων:

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να συγκροτήσουν, εντός προκαθορισμένης χρονικής περιόδου, χαρτοφυλάκια νέων δανείων προς τις ΜΜΕ. Τα νεοεκδοθέντα δάνεια προς ΜΜΕ καλύπτονται εν μέρει από τη συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος ανά δάνειο, έως ένα ορισμένο ποσό (ανώτατο όριο). Τα δάνεια προς επιλέξιμες ΜΜΕ καταχωρίζονται αυτομάτως στο χαρτοφυλάκιο, με την επιφύλαξη προκαθορισμένων κριτηρίων καταχώρισης.

Η καταχώριση δανείων προς ΜΜΕ στο χαρτοφυλάκιο συντελείται αυτομάτως κατά την παραλαβή, από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης που διαχειρίζεται το ταμείο εγγυήσεων, της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρισης, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση έως τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου καταχώρισης.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν συνεπή δανειοδοτική πολιτική όσον αφορά τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό χρηστή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και διαφοροποίηση του κινδύνου, τηρώντας παράλληλα τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου και παραμένοντας σε εναρμόνιση με τα οικονομικά συμφέροντα και τους στόχους πολιτικής της διαχειριστικής αρχής.

Ο προσδιορισμός, η επιλογή, η δέουσα επιμέλεια, η τεκμηρίωση και η διεκπεραίωση των δανείων για τους τελικούς αποδέκτες πραγματοποιούνται από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες τους και τηρουμένων των αρχών που ορίζονται στη συμφωνία μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης και του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που συγκροτεί χαρτοφυλάκιο νέων δανείων.

γ)   Κάλυψη ζημιών:

Η εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο καλύπτει ζημίες που υφίστανται οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ανά μη εξυπηρετούμενο δάνειο επιλέξιμης ΜΜΕ, σύμφωνα με το ποσοστό εγγύησης που ανέρχεται σε 80 % κατά μέγιστο.

Οι ζημίες που καλύπτονται από την εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο δανείων επιλέξιμων ΜΜΕ δεν υπερβαίνει συγκεντρωτικά το ποσό του ανώτατου ορίου.

Το ποσό του ανώτατου ορίου, το οποίο συνιστά τη μέγιστη υποχρέωση δυνάμει του εν λόγω μέσου, ισούται με το γινόμενο του ύψους του στοχευόμενου χαρτοφυλακίου δανείου επί το ποσοστό εγγύησης και το ανώτατο ποσοστό εγγύησης.

Το ανώτατο ποσοστό εγγύησης ορίζεται στο πλαίσιο της εκ των προτέρων εκτίμησης της επικινδυνότητας σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014.

Οι καλυπτόμενες ζημίες είναι τα οφειλόμενα ποσά του κεφαλαίου δανεισμού, οι πληρωτέοι και ανεξόφλητοι τόκοι και οι βασικοί τόκοι (εξαιρουμένων, ωστόσο, των τόκων υπερημερίας και τυχόν άλλων εξόδων και δαπανών).

δ)   Καταβολή εγγυήσεων:

Μετά την παρουσίαση ζημίας λόγω αθέτησης υποχρεώσεων, ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης που διαχειρίζεται το ταμείο εγγυήσεων προβαίνει σε καταβολές εγγυήσεων προς τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό δυνάμει του μέσου εγγύησης, κατά κανόνα εντός 60 ημερών.

Πολιτικές τιμολόγησης και εξασφαλίσεων

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης παρουσιάζει μεθοδολογία με την οποία διασφαλίζεται η πλήρης μεταβίβαση του οικονομικού πλεονεκτήματος της δημόσιας συνεισφοράς του προγράμματος στις επιλέξιμες ΜΜΕ. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εφαρμόζει πολιτική τιμολόγησης/εξασφαλίσεων σύμφωνα με την εν λόγω μεθοδολογία. Η πολιτική τιμολόγησης/εξασφαλίσεων και η μεθοδολογία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

Το μέσο παρέχει μέγιστη ποσοστιαία κάλυψη της τάξης του 80 % του ανοίγματος ανά δάνειο επιλέξιμης ΜΜΕ (μέχρι το ανώτατο όριο).

2.

Το οικονομικό πλεονέκτημα της δημόσιας συνεισφοράς στο πρόγραμμα μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στις επιλέξιμες ΜΜΕ, μέσω της μείωσης του επιτοκίου και/ή της μείωσης των εξασφαλίσεων που απαιτούνται από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

3.

Ο υπολογισμός του ΑΙΕ, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα των κρατικών ενισχύσεων, εφαρμόζεται σε κάθε δάνειο που συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο.

4.

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης που διαχειρίζεται το ταμείο εγγυήσεων δεν επιβάλλει προμήθειες εγγύησης στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

5.

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός μειώνει το συνολικό επιτόκιο και/ή απαίτηση παροχής ασφάλειας ανά δάνειο επιλέξιμης ΜΜΕ που συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο κατ' εφαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης και της μεθοδολογίας που διασφαλίζει την πλήρη μεταβίβαση του οικονομικού πλεονεκτήματος. Το ποσοστό της εν λόγω μείωσης που προτείνεται από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό αξιολογείται και επιβεβαιώνεται από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης κατόπιν της σχετικής ανάλυσης και δέουσας επιμέλειας και λογίζεται ως κριτήριο επιλεξιμότητας για τα δάνεια προς ΜΜΕ που πρόκειται να καταχωρισθούν στο χαρτοφυλάκιο.

6.

Βάσει της εκ των προτέρων αξιολόγησης, στην οποία προσδιορίζονται οι στοχευόμενες ΜΜΕ και της εκ των προτέρων εκτίμησης επικινδυνότητας στην οποία προσδιορίζεται ο κίνδυνος, η διαχειριστική αρχή δύναται να αποφασίσει να απαιτήσει από τους τελικούς αποδέκτες την καταβολή προμηθειών εγγύησης. Στην περίπτωση αυτή, το ΑΙΕ υπολογίζεται με τον τύπο που παρατίθεται στο τμήμα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις ανωτέρω ή ευθυγραμμίζεται με τους όρους της ανακοίνωσης περί εγγυήσεων. Οι προμήθειες που καταβάλλουν οι τελικοί αποδέκτες επιστρέφονται στο ταμείο εγγυήσεων ως επιστρεφόμενοι πόροι κατά την έννοια του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

7.

Η πολιτική τιμολόγησης και η μεθοδολογία παραμένουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου επιλεξιμότητας.

Παροχή εγγυήσεων προς τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό: ποσό και ποσοστό (λεπτομέρειες προϊόντος)

Η εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014.

Το ανώτατο ποσοστό εγγύησης ορίζεται στο πλαίσιο της εκ των προτέρων εκτίμησης επικινδυνότητας σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσοστό του 25 %. Η εγγύηση δύναται να καλύπτει τις αναμενόμενες και τις μη αναμενόμενες ζημίες.

Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των εγγυήσεων που χρηματοδοτούνται από τη συνεισφορά του προγράμματος ορίζεται ως εξής:

Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα = (1/Ποσοστό εγγύησης) × (1/Ανώτατο ποσοστό εγγύησης).

Το πολλαπλασιαστικό ποσοστό βασίζεται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση του κινδύνου και είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 5

Το μέγεθος του στοχευόμενου χαρτοφυλακίου που καλύπτεται εν μέρει από την εγγύηση βασίζεται στα πορίσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης στα οποία αιτιολογείται η παρεχόμενη υποστήριξη προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) και λαμβάνεται υπόψη η προσέγγιση των ανανεούμενων πόρων του μέσου (κατά περίπτωση). Η σύνθεση του στοχευόμενου χαρτοφυλακίου δανείων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται διαφοροποίηση του κινδύνου.

Παροχή εγγυήσεων σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό (δραστηριότητες)

Το χαρτοφυλάκιο δανείων για το οποίο παρέχονται εγγυήσεις από το δανειοδοτικό μέσο εγγυήσεων περιλαμβάνει νεοεκδοθέντα δάνεια που χορηγούνται στους τελικούς αποδέκτες, αποκλειομένης της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την καταχώριση δανείων στο χαρτοφυλάκιο καθορίζονται δυνάμει του ενωσιακού δικαίου (π.χ. κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και ειδικοί κανόνες για κάθε Ταμείο), του προγράμματος, των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας και σε συνεργασία με τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης, με σκοπό την εξασφάλιση μεγάλου αριθμού τελικών αποδεκτών και την επίτευξη επαρκούς διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προβαίνουν σε εύλογη εκτίμηση των χαρακτηριστικών κινδύνου του χαρτοφυλακίου (για παράδειγμα, όριο συγκέντρωσης ανά τομέα). Τα εν λόγω κριτήρια αντικατοπτρίζουν τους όρους και τις πρακτικές της αγοράς στην αντίστοιχη χώρα ή περιφέρεια.

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός διενεργεί εκ των προτέρων εκτίμηση του ποσοστού ανάκτησης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του ποσού που αναμένεται να ανακτηθεί από τις αθετήσεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου, το οποίο έχει αντίκτυπο στην εκτίμηση του ανώτατου ποσοστού εγγύησης.

Ευθύνη της διαχειριστικής αρχής

Η ευθύνη της διαχειριστικής αρχής έναντι του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθορίζεται στο άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014.

Αθέτηση υποχρεώσεων, στο πλαίσιο της χορήγησης δανείου σε τελικό αποδέκτη, σημαίνει ότι i) ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός μπορεί να αποδείξει ανά πάσα στιγμή (ενεργώντας σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του και όπως αποτυπώνεται στις εκθέσεις του σχετικά με χρηματοπιστωτικά και ρυθμιστικά θέματα) ότι κάποιος τελικός αποδέκτης είναι απίθανο να τηρήσει τις υποχρεώσεις πληρωμής που υπέχει· ή ii) κάποιος τελικός αποδέκτης δεν τήρησε οποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής δυνάμει του αντίστοιχου δανείου ΜΜΕ, και τούτο τουλάχιστον επί 90 συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες.

Διάρκεια

Η περίοδος εγγύησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθορίζεται έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η συνεισφορά από το πρόγραμμα κατά την έννοια του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 χρησιμοποιείται με εγγυήσεις δανείων που εκταμιεύονται στους τελικούς αποδέκτες το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η συνήθης διάρκεια για τη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων συνιστάται να είναι έως 4 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης (μεταξύ της διαχειριστικής αρχής ή του ταμείου χαρτοφυλακίου και του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης).

Επιμερισμός κινδύνου στο επίπεδο του ΕΦΧ (εναρμόνιση συμφερόντων)

Η εναρμόνιση συμφερόντων μεταξύ της διαχειριστικής αρχής, του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης και του χρηματοπιστωτικού οργανισμού επιτυγχάνεται μέσω των εξής:

Ο ίδιος πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερος του 20 % ανά δάνειο.

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεσμεύεται να συγκροτήσει χαρτοφυλάκιο νέων δανείων με τη χρήση ιδίων πόρων.

Το οικονομικό πλεονέκτημα της εγγύησης με ανώτατο όριο μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στις ΜΜΕ που αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες.

Αμοιβές βάσει των επιδόσεων για τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης κατά την έννοια των άρθρων 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014.

Επιλέξιμοι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

Ως ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης λογίζονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και που είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι να χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας του προγράμματος που συμβάλλει χρηματοδοτικά στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Ως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λογίζονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και που είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι να χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας του προγράμματος που συμβάλλει χρηματοδοτικά στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής. Οι φορείς αυτοί είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και, κατά περίπτωση, οργανισμοί μικροχρηματοδότησης ή οιοσδήποτε άλλος οργανισμός ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να χορηγεί δάνεια.

Επιλεξιμότητα του τελικού αποδέκτη (των τελικών αποδεκτών)

Οι τελικοί αποδέκτες είναι επιλέξιμοι δυνάμει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, του αντίστοιχου προγράμματος και της συμφωνίας χρηματοδότησης. Κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η αντίστοιχη εγγύηση υπέρ ΜΜΕ, ήτοι η ανάληψη της υποχρέωσης εγγύησης, οι τελικοί αποδέκτες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α)

Πρόκειται για πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση («ΜΜΕ», συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων επιχειρηματιών/αυτοαπασχολούμενων προσώπων) κατά τον ορισμό της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (2).

β)

Δεν πρόκειται για ΜΜΕ η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία δ) έως στ) του άρθρου 1 του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

γ)

Δεν υπάγεται σε έναν ή περισσότερους τομείς στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί (3).

δ)

Δεν πρόκειται για προβληματική επιχείρηση κατά τον ορισμό των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

ε)

Δεν παρουσιάζει καθυστέρηση ή αδυναμία πληρωμών στο πλαίσιο άλλου δανείου ή μίσθωσης που χορηγείται είτε από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό βάσει των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και την πάγια πιστωτική πολιτική του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης.

Επιπλέον, κατά τη χρονική στιγμή της επένδυσης και κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του εγγυημένου δανείου, οι τελικοί αποδέκτες υποχρεούνται να έχουν επιχειρηματική έδρα σε κράτος μέλος και η οικονομική δραστηριότητα για την οποία εκταμιεύθηκε το εγγυημένο δάνειο πρέπει να ασκείται στο αντίστοιχο κράτος μέλος και στην περιφέρεια/δικαιοδοσία του προγράμματος ΕΔΕΤ.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος για τους τελικούς αποδέκτες

Ο χρηματοδοτικός οργανισμός χορηγεί στους τελικούς αποδέκτες τα δάνεια που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος και που καλύπτονται με εγγύηση από το πρόγραμμα στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου εγγυήσεων με ανώτατο όριο. Οι όροι των εγγυήσεων και των δανείων καθορίζονται βάσει της εκ των προτέρων αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Τα δάνεια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους επιτρεπόμενους σκοπούς:

α)

Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μεταφοράς των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών.

β)

Κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης που είναι δευτερεύουσες ως προς (και συνδέονται με) τις προαναφερόμενες στο στοιχείο α) δραστηριότητες (ο δευτερεύων χαρακτήρας των οποίων τεκμηριώνεται, μεταξύ άλλων, από το επιχειρηματικό σχέδιο του τελικού αποδέκτη και το ποσό της χρηματοδότησης).

Τα δάνεια που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο πρέπει να πληρούν ανά πάσα στιγμή τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

γ)

Τα δάνεια είναι νεοεκδοθέντα, αποκλειομένης της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων.

δ)

Το εγγυημένο ποσοστό του υποκείμενου δανείου που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο i) ορίζεται σε μέγιστο ποσό ύψους 1 500 000 ευρώ βάσει της εκ των προτέρων αξιολόγησης και ii) χορηγείται υπό κατάλληλους όρους ώστε να διασφαλίζεται ότι το ΑΙΕ για κάθε τελικό αποδέκτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ (ή το ποσό των 100 000 ευρώ στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και το ποσό των 30 000 ευρώ στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Οι επιλέξιμες ΜΜΕ θα μπορούσαν δυνητικά να υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις δανείων που χορηγούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται πλήρως το προαναφερόμενο όριο ΑΙΕ.

ε)

Με τα δάνεια χορηγείται χρηματοδότηση για έναν ή περισσότερους από τους επιτρεπομένους σκοπούς, η οποία είναι εκφρασμένη σε ευρώ και/ή στο εθνικό νόμισμα εντός της αντίστοιχης δικαιοδοσίας και, αναλόγως με την περίπτωση, σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

στ)

Τα δάνεια δεν χορηγούνται με τη μορφή υβριδικού δανείου, οφειλής μειωμένης εξασφάλισης ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων.

ζ)

Τα δάνεια δεν χορηγούνται με τη μορφή ανακυκλούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων.

η)

Τα δάνεια υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών πληρωμών απόσβεσης και/ή των εφάπαξ εξοφλητικών πληρωμών.

θ)

Με τα δάνεια δεν χρηματοδοτούνται αμιγείς χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων, όταν ασκούνται ως δραστηριότητες ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, αφενός, και δεν χρηματοδοτείται η παροχή υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης, αφετέρου.

ι)

Η ημερομηνία λήξης των δανείων ορίζεται σε 12 μήνες κατ' ελάχιστον και σε 120 μήνες κατά μέγιστον.

Υποβολή εκθέσεων και επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Οι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης υποβάλλουν στη διαχειριστική αρχή ή στο ταμείο χαρτοφυλακίου, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, πληροφορίες τυποποιημένης μορφής και εμβέλειας.

Η έκθεση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι σημαντικά για τη διαχειριστική αρχή ούτως ώστε να είναι σε θέση να πληροί τους όρους του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Τα κράτη μέλη τηρούν επίσης τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχουν δυνάμει του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Οι δείκτες πρέπει να εναρμονίζονται με τους ειδικούς στόχους της αντίστοιχης προτεραιότητας του προγράμματος ΕΔΕΤ από το οποίο χρηματοδοτείται το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης. Οι εν λόγω δείκτες μετρώνται και περιλαμβάνονται σε έκθεση που υποβάλλεται τουλάχιστον ανά τρίμηνο για το ταμείο εγγυήσεων και ευθυγραμμίζονται κατ' ελάχιστον με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Επιπλέον των κοινών δεικτών του άξονα προτεραιότητας του προγράμματος ΕΔΕΤ (αύξηση της απασχόλησης, αριθμός των ΜΜΕ κ.λπ.), λαμβάνονται εξίσου υπόψη οι ακόλουθοι δείκτες:

 

Αριθμός των εγγυημένων δανείων

 

Ύψος των εγγυημένων δανείων

 

Αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων

 

Αξία των μη εξυπηρετούμενων δανείων

 

Εγγυήσεις που χορηγήθηκαν/κατέπεσαν (αριθμός, ποσά)

 

Μη απαιτητοί πόροι και έσοδα (π.χ. παραγόμενοι τόκοι)

Εκτίμηση του οικονομικού οφέλους από τη συνεισφορά του προγράμματος

Το οικονομικό πλεονέκτημα της δημόσιας συνεισφοράς του προγράμματος προς το μέσο μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στους τελικούς αποδέκτες (όφελος της εγγύησης).

Το οικονομικό πλεονέκτημα υπέρ των επιλέξιμων ΜΜΕ τεκμηριώνεται με τη μείωση του συνολικού επιτοκίου που επιβάλλει ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός και/ή με τη μείωση των εξασφαλίσεων επί του αντίστοιχου δανείου που χορηγείται σε ΜΜΕ.

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης παρακολουθεί το ΑΕΙ και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις για τους τελικούς αποδέκτες όπως αναφέρεται στο τμήμα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι αρχές αυτές αποτυπώνονται στη συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής ή του ταμείου χαρτοφυλακίου και του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, και μεταξύ των ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συγκροτούν χαρτοφυλάκια νέων δανείων.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1).

(2)  (Επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ· επίσης, δεν ανήκει σε όμιλο ο οποίος υπερβαίνει τα εν λόγω όρια. Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής, «επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα».

(3)  Ως «τομείς στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί» λογίζονται από κοινού οι ακόλουθοι οικονομικοί τομείς:

α)

Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες: κάθε δραστηριότητα παραγωγής, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη δυνάμει των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων της εγχώριας δικαιοδοσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα παραγωγής, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα.

β)

Καπνός και αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά. Η παραγωγή και εμπορία καπνού και αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων.

γ)

Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών: η χρηματοδότηση της παραγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών πάσης φύσεως. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στον βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν μέρος ή συνιστούν επικουρικές δραστηριότητες ρητών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ)

Καζίνα. Καζίνα και αντίστοιχες επιχειρήσεις.

ε)

Περιορισμοί στον τομέα ΤΠ. Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που αφορούν προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που i) στοχεύουν ειδικά: α) στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους προαναφερόμενους τομείς στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί· β) στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά καζίνα· ή γ) στην πορνογραφία ή που ii) αποσκοπούν να διευκολύνουν α) τη διείσδυση σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων· ή β) τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

στ)

Περιορισμοί στον τομέα των βιοεπιστημών. Κατά την παροχή στήριξης στη χρηματοδότηση έρευνας, ανάπτυξης ή τεχνικών εφαρμογών που αφορούν: i) την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς· ή ii) γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς («ΓΤΟ»).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δάνειο για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα κατασκευής κατοικιών (δάνειο ανακαίνισης)

Σχηματική αναπαράσταση της αρχής του δανείου ανακαίνισης

Image

Δομή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

Το δάνειο ανακαίνισης λαμβάνει τη μορφή ταμείου δανείων, το οποίο συγκροτείται από ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης με συνεισφορές από το πρόγραμμα και τον ίδιο τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης με σκοπό τη χρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου νεοεκδοθέντων δανείων, αποκλειομένης της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων.

Το δάνειο ανακαίνισης καθίσταται διαθέσιμο στο πλαίσιο πράξης η οποία εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας που καθορίζεται στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΕΔΕΤ και ορίζεται στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Στόχος του μέσου

Στόχος του μέσου είναι να προσφέρει δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ανεξάρτητους επαγγελματίες που είναι ιδιοκτήτες λειτουργικών χώρων (διαμέρισμα, κοινωνική κατοικία ή ατομικό νοικοκυριό), καθώς και σε διαχειριστές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματος και προς όφελος των ιδιοκτητών και αναλαμβάνουν εργασίες ανακαίνισης που είναι επιλέξιμες για την παροχή στήριξης από τα ΕΔΕΤ.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΔΕΤ από τη διαχειριστική αρχή προς τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης δεν παραγκωνίζει τη διαθέσιμη χρηματοδότηση από επενδυτές του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Το πρόγραμμα ΕΔΕΤ παρέχει χρηματοδότηση στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό με σκοπό τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου νέων δανείων και, παράλληλα, θα συμμετάσχει στις ζημίες/αθετήσεις πληρωμών και τις ανακτήσεις των δανείων στο χαρτοφυλάκιο αυτό με βάση επιμέρους δάνεια και στην ίδια αναλογία με τη συνεισφορά του προγράμματος στο μέσον.

Στην περίπτωση της δομής ταμείου χαρτοφυλακίου, το ταμείο χαρτοφυλακίου μεταφέρει τη συνεισφορά από το πρόγραμμα ΕΔΕΤ στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης.

Επιπλέον της συνεισφοράς από το πρόγραμμα ΕΔΕΤ, το ταμείο χαρτοφυλακίου δύναται να παρέχει τους ιδίους πόρους του, οι οποίοι συνδυάζονται με τους πόρους του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης. Στην προκειμένη περίπτωση, το ταμείο χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει το ποσοστό του επιμερισμού του κινδύνου που του αναλογεί από τις διάφορες συνεισφορές στο χαρτοφυλάκιο δανείων. Εάν οι αντίστοιχοι πόροι συνιστούν κρατικούς πόρους, πρέπει να τηρούνται επίσης οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης

Το δάνειο ανακαίνισης σχεδιάζεται ως μέσο ανεξάρτητο από κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή η αμοιβή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης σύμφωνα με τους όρους της αγοράς, η πλήρης μεταβίβαση του οικονομικού πλεονεκτήματος από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης στους τελικούς αποδέκτες και η παρεχόμενη χρηματοδότηση στους τελικούς αποδέκτες υπόκεινται στον ισχύοντα κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

α)   Ενισχύσεις στο επίπεδο του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης και του ταμείου χαρτοφυλακίου αποκλείονται όταν:

1.

ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης και η διαχειριστική αρχή ή το ταμείο χαρτοφυλακίου αναλαμβάνουν ανά πάσα στιγμή τις ζημίες και τα οφέλη κατ' αναλογία των συνεισφορών τους (pro-rata) και το ποσοστό συμμετοχής του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης στο δάνειο ανακαίνισης είναι οικονομικά σημαντικό και

2.

η αμοιβή (ήτοι οι δαπάνες και/ή αμοιβές διαχείρισης) του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης και του ταμείου χαρτοφυλακίου αντικατοπτρίζει την τρέχουσα αμοιβή στην αγορά σε ανάλογες περιστάσεις, όπως στην περίπτωση που επιλέγονται μέσω ανοικτής, διαφανούς, αμερόληπτης και αντικειμενικής διαδικασίας επιλογής ή εφόσον η αμοιβή τους συνάδει με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 και δεν παρέχονται άλλα πλεονεκτήματα από το κράτος. Όταν το ταμείο χαρτοφυλακίου μεταβιβάζει στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης μόνο τη συνεισφορά από το ΕΔΕΤ και εκτελεί αποστολή δημόσιου συμφέροντος, χωρίς να ασκεί καμία εμπορική δραστηριότητα κατά την εφαρμογή του μέτρου, και δεν πραγματοποιεί συνεπενδύσεις με ιδίους πόρους —και δεν θεωρείται συνεπώς δικαιούχος ενίσχυσης—, αρκεί το ταμείο χαρτοφυλακίου να μην αποτελεί αντικείμενο υπεραντιστάθμισης, και

3.

το οικονομικό πλεονέκτημα της δημόσιας συνεισφοράς του προγράμματος προς το μέσο μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στους τελικούς αποδέκτες με τη μορφή μείωσης του επιτοκίου. Κατά την επιλογή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, η διαχειριστική αρχή αξιολογεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014, την πολιτική τιμολόγησης και τη μεθοδολογία μεταβίβασης του οικονομικού πλεονεκτήματος στους τελικούς αποδέκτες.

Όταν ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης δεν μεταβιβάζει εξ ολοκλήρου το οικονομικό πλεονέκτημα στους τελικούς αποδέκτες, η δημόσια συνεισφορά που δεν έχει εκταμιευθεί επιστρέφεται στη διαχειριστική αρχή.

β)   Ενισχύσεις στο επίπεδο οντότητας που ενεργεί εξ ονόματος των ιδιοκτητών (δηλαδή φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητοι επαγγελματίες με ιδιόκτητους λειτουργικούς χώρους, διαχειριστές, άλλα νομικά πρόσωπα):

Οι ενισχύσεις στο επίπεδο οντότητας που ενεργεί εξ ονόματος των ιδιοκτητών αποκλείονται όταν:

1.

η οντότητα δεν αποκομίζει κανένα όφελος από οιαδήποτε άμεση μεταφορά δημόσιας χρηματοδοτικής στήριξης και

2.

η οντότητα μεταβιβάζει στους τελικούς αποδέκτες όλα τα οικονομικά πλεονεκτήματα της δημόσιας συνεισφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος.

γ)    Στο επίπεδο των ιδιοκτητών με ή χωρίς οικονομική δραστηριότητα (νομικά πρόσωπα ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες, εκμισθωτές και ιδιοκτήτες που εγκαθιστούν συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρέχοντας μέρος της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο:

Οι ιδιοκτήτες που είναι φυσικά πρόσωπα και που δεν θεωρούνται επιχειρήσεις επειδή δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα δεν λογίζονται ως δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης.

Οι ιδιοκτήτες με οικονομική δραστηριότητα θεωρούνται «επιχειρήσεις» και υπόκεινται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Αυτό συμβαίνει ιδίως στην περίπτωση των εκμισθωτών (η ενοικίαση συνιστά οικονομική δραστηριότητα) και στην περίπτωση της εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφόσον μέρος της παραγόμενης ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές παρέχεται στο δίκτυο (η παροχή ενέργειας στο δίκτυο θεωρείται οικονομική δραστηριότητα).

Στο επίπεδο των ιδιοκτητών με οικονομική δραστηριότητα, οι ενισχύσεις διέπονται από τους κανόνες για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Για κάθε δάνειο που καταχωρίζεται στο χαρτοφυλάκιο, όσον αφορά τους ιδιοκτήτες με οικονομική δραστηριότητα ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης υπολογίζει το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης (ΑΙΕ) εφαρμόζοντας την ακόλουθη μεθοδολογία υπολογισμού:

Υπολογισμός του ΑΙΕ = Ονομαστικό ποσό του δανείου (σε ευρώ) × [Κόστος χρηματοδότησης (πάγια πρακτική) + Κόστος κινδύνου (πάγια πρακτική) – Τυχόν αμοιβές που χρεώνονται από τη διαχειριστική αρχή στη συνεισφορά από το πρόγραμμα προς τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης] × Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής του δανείου (σε έτη) × Ποσοστό επιμερισμού κινδύνου.

Όταν το ΑΙΕ υπολογίζεται με τον ανωτέρω τύπο, για τους σκοπούς του δανειοδοτικού μέσου ανακαίνισης, θεωρείται ότι πληρούται η απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Δεν προβλέπονται ελάχιστες απαιτήσεις εξασφαλίσεων.

Με τη χρήση ενός μηχανισμού επαλήθευσης διασφαλίζεται ότι το ΑΙΕ που υπολογίζεται με τον προαναφερόμενο τύπο δεν είναι χαμηλότερο από το ΑΙΕ που υπολογίζεται δυνάμει του άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που υπολογίζεται με τη μέθοδο του ΑΙΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ για περίοδο τριών οικονομικών ετών, λαμβανομένου υπόψη του κανόνα σώρευσης για τους τελικούς αποδέκτες που περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Οι επιχορηγήσεις τεχνικής υποστήριξης ή άλλες επιχορηγήσεις που παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες σωρεύονται με το υπολογιζόμενο ΑΙΕ.

Δανειοδοτική πολιτική

α)   Εκταμίευση από τη διαχειριστική αρχή ή από το ταμείο χαρτοφυλακίου προς τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης:

Μετά την υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του ταμείου χαρτοφυλακίου ή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, η αρμόδια διαχειριστική αρχή μεταφέρει δημόσιες συνεισφορές από το πρόγραμμα προς το ταμείο χαρτοφυλακίου ή προς τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης που τοποθετεί, με τη σειρά του, τις εν λόγω συνεισφορές σε ειδικό προς τον σκοπό αυτόν ταμείο δανείων ανακαίνισης. Η εν λόγω μεταφορά πραγματοποιείται σε δόσεις και σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Το στοχευόμενο ύψος της δανειοδότησης και το εύρος τιμών του επιτοκίου επιβεβαιώνονται στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της φύσης του μέσου (ανανεούμενο ή μη ανανεούμενο μέσο).

Το μέγιστο ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου στο πλαίσιο του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής έναντι των τελικών αποδεκτών ορίζεται στο 85 % (δηλαδή τουλάχιστον το 15 % καλύπτεται από ιδίους πόρους του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης).

β)   Δημιουργία χαρτοφυλακίου νέων δανείων:

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης υποχρεούται να δημιουργήσει εντός προκαθορισμένης χρονικής περιόδου ένα χαρτοφυλάκιο νέων δανείων τα οποία χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου που ορίζεται στη συμφωνία χρηματοδότησης, δηλαδή χρηματοδοτείται i) από τη συνεισφορά του προγράμματος και ii) από ίδια κεφάλαια του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης.

Τα προκαθορισμένα επιλέξιμα δάνεια βάσει κριτηρίων επιλεξιμότητας ανά δάνειο και επίπεδο χαρτοφυλακίου καταχωρίζονται αυτομάτως στο χαρτοφυλάκιο, μέσω της υποβολής ανακοινώσεων περί καταχωρίσεων τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση.

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης εφαρμόζει συνεπή δανειοδοτική πολιτική, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό χρηστή διαχείριση του χαρτοφυλακίου πιστώσεων και διαφοροποίηση του κινδύνου, στοχεύοντας παράλληλα στον περιορισμό της αστοχίας της αγοράς που διαπιστώνεται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση [κατά την έννοια του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] και παραμένοντας ταυτόχρονα σε εναρμόνιση με τα οικονομικά συμφέροντα και τους στόχους πολιτικής της διαχειριστικής αρχής.

Ο προσδιορισμός, η επιλογή, η δέουσα επιμέλεια, η τεκμηρίωση και η διεκπεραίωση των δανείων προς τους τελικούς αποδέκτες πραγματοποιούνται από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες του και τηρουμένων των αρχών που ορίζονται στην αντίστοιχη συμφωνία χρηματοδότησης.

γ)   Επαναχρησιμοποίηση πόρων που επιστρέφονται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής:

Οι πόροι που επιστρέφονται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε επαναχρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (ανανεούμενοι πόροι στο πλαίσιο του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής) είτε χρησιμοποιούνται, αφού επιστραφούν στη διαχειριστική αρχή ή στο ταμείο χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Στην περίπτωση των ανανεούμενων πόρων στο πλαίσιο του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα ποσά που αποδίδονται στη συνεισφορά των ΕΔΕΤ και επιστρέφονται και/ή ανακτώνται από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης από δάνεια προς τους τελικούς αποδέκτες εντός του χρονοδιαγράμματος των επενδύσεων καθίστανται διαθέσιμα για νέα χρήση στο πλαίσιο του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής. Αυτή η προσέγγιση των ανανεούμενων πόρων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία χρηματοδότησης.

Εναλλακτικά, εάν τα ποσά επιστρέφονται απευθείας στη διαχειριστική αρχή ή στο ταμείο χαρτοφυλακίου, οι επιστροφές πραγματοποιούνται σε τακτική βάση αντικατοπτρίζοντας i) τις εξοφλήσεις κεφαλαίου (κατ' αναλογία βάσει του ποσοστού επιμερισμού του κινδύνου), ii) τυχόν ανακτηθέντα ποσά και αφαιρούμενες ζημίες (σύμφωνα με το ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου) των δανείων ανακαίνισης και iii) τυχόν καταβολές επιτοκίων. Οι εν λόγω πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

δ)   Ανάκτηση ζημιών:

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης λαμβάνει μέτρα ανάκτησης ανά μη εξυπηρετούμενο δάνειο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το δάνειο ανακαίνισης σύμφωνα με τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης.

Τα ανακτηθέντα ποσά (μετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων ανάκτησης και εκτέλεσης, εφόσον προκύπτουν) από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης κατανέμονται κατ' αναλογία στο πλαίσιο του επιμερισμού του κινδύνου μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης και της διαχειριστικής αρχής ή του ταμείου χαρτοφυλακίου.

ε)   Άλλα:

Οι τόκοι και άλλα έσοδα που δημιουργούνται από την υποστήριξη που παρέχουν τα ΕΔΕΤ στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Πολιτική τιμολόγησης

Όταν ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης προτείνει τον τρόπο τιμολόγησής του, παρουσιάζει την πολιτική τιμολόγησης και τη μεθοδολογία με την οποία θα διασφαλιστεί η πλήρης μεταβίβαση του οικονομικού πλεονεκτήματος της δημόσιας συνεισφοράς του προγράμματος στους τελικούς αποδέκτες. Η πολιτική τιμολόγησης και η μεθοδολογία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

Το επιτόκιο της συμμετοχής του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης καθορίζεται με βάση το επιτόκιο της αγοράς (δηλαδή σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης).

2.

Το συνολικό επιτόκιο, το οποίο προβλέπεται για τα δάνεια προς τους τελικούς αποδέκτες που συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο, πρέπει να μειώνεται αναλογικά προς την κατανομή των πόρων που χορηγούνται από τη δημόσια συνεισφορά του προγράμματος. Στη μείωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι αμοιβές που χρεώνει ενδεχομένως η διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο της συνεισφοράς από το πρόγραμμα.

3.

Ο υπολογισμός του ΑΙΕ, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα των κρατικών ενισχύσεων, εφαρμόζεται σε κάθε δάνειο που συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο.

4.

Η πολιτική τιμολόγησης και η μεθοδολογία παραμένουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου επιλεξιμότητας.

Συνεισφορά του προγράμματος στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: ποσό και ποσοστό (λεπτομέρειες προϊόντος)

Η κατανομή των πόρων του δανείου ανακαίνισης στους ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης και το ελάχιστο ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου βασίζονται στα πορίσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης στα οποία αιτιολογείται η παρεχόμενη υποστήριξη προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) και λαμβάνεται υπόψη η προσέγγιση των ανανεούμενων πόρων του μέσου (κατά περίπτωση).

Συνεισφορά του προγράμματος στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (δραστηριότητες)

Το χαρτοφυλάκιο δανείων το οποίο χρηματοδοτείται από το δάνειο ανακαίνισης περιλαμβάνει νεοεκδοθέντα δάνεια που χορηγούνται στους τελικούς αποδέκτες, αποκλειομένης της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την καταχώριση δανείων στο χαρτοφυλάκιο καθορίζονται δυνάμει του ενωσιακού δικαίου (π.χ. κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και ειδικοί κανόνες για κάθε Ταμείο), του προγράμματος, των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας και σε συνεργασία με τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης, με σκοπό την εξασφάλιση μεγάλου αριθμού τελικών αποδεκτών και την επίτευξη επαρκούς διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, καθώς και ομοιογένειας για τη διασφάλιση εύλογης εκτίμησης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Τα εν λόγω κριτήρια αντικατοπτρίζουν τους όρους και τις πρακτικές της αγοράς στην αντίστοιχη χώρα ή περιφέρεια.

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης υποχρεούται να συνεργάζεται με περιφερειακούς ή εθνικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων ανακαίνισης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την επαλήθευση και εκτίμηση των προπαρασκευαστικών εργασιών των έργων, την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών, την τεχνική επίβλεψη και τα έγγραφα των συμβάσεων, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των έργων ανακαίνισης προς τις διατάξεις του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και την επαλήθευση και καταχώριση των κρατικών ενισχύσεων.

Ευθύνη της διαχειριστικής αρχής

Η ευθύνη της διαχειριστικής αρχής έναντι του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014.

Διάρκεια

Η χρονική περίοδος δανειοδότησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθορίζεται έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η συνεισφορά από το πρόγραμμα κατά την έννοια του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 χρησιμοποιείται για δάνεια που εκταμιεύονται στους τελικούς αποδέκτες το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Δανειοδότηση και επιμερισμός κινδύνου στο επίπεδο του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης (εναρμόνιση συμφερόντων)

Η εναρμόνιση συμφερόντων μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης επιτυγχάνεται μέσω των εξής:

Αμοιβές βάσει των επιδόσεων κατά την έννοια των άρθρων 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014.

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης πρέπει να συμβάλει υπό τους όρους της τοπικής αγοράς στη χρηματοδότηση τουλάχιστον του 15 % του συνολικού ποσού της ανάληψης χρηματοδοτικής δέσμευσης για τη χορήγηση δανείων στους τελικούς αποδέκτες (επιτρέποντας τον καθορισμό του ποσοστού επιμερισμού του κινδύνου).

Οι ζημίες και οι ανακτήσεις έχουν αναλογικό αντίκτυπο στον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης και στη διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο της αντίστοιχης ευθύνης που υπέχουν.

Επιλέξιμοι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και που είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι να χορηγούν δάνεια ανακαίνισης σε πρόσωπα με ιδιόκτητους λειτουργικούς χώρους και σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται και έχουν στην ιδιοκτησία τους λειτουργικούς χώρους εντός της δικαιοδοσίας του προγράμματος που συμβάλλει χρηματοδοτικά στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής. Οι φορείς αυτοί είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και, κατά περίπτωση, οργανισμοί μικροχρηματοδότησης ή οιοσδήποτε άλλος οργανισμός ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να χορηγεί δάνεια.

Επιλεξιμότητα των τελικών αποδεκτών

Οι τελικοί αποδέκτες είναι επιλέξιμοι δυνάμει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, της αντίστοιχης προτεραιότητας και της συμφωνίας χρηματοδότησης.

Οι τελικοί αποδέκτες είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες (οικονομική δραστηριότητα), καθώς και διαχειριστές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματος και προς όφελος ιδιοκτητών, είναι ιδιοκτήτες λειτουργικών χώρων (διαμέρισμα ή ατομικό νοικοκυριό) και εφαρμόζουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι επιλέξιμα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και της παρεχόμενης στήριξης από το πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο των κανόνων επιλεξιμότητας του προγράμματος και σε εναρμόνιση με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες, επιλέξιμα may είναι δυνατόν να θεωρούνται τα ακόλουθα είδη εργασιών:

Τεχνική υποστήριξη για τις προπαρασκευαστικές εργασίες του μέρους του έργου που σχετίζεται με τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Κόστος υλοποίησης του μέρους του έργου που σχετίζεται με τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μείζονες εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης των συστημάτων θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης:

Αντικατάσταση ή επισκευή του υποσταθμού θέρμανσης ή του λεβητοστασίου (ατομικοί λέβητες), καθώς και των συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Εγκατάσταση εξισορροπητικών βαλβίδων για κατακόρυφους σωλήνες.

Βελτίωση της θερμομόνωσης των αγωγών.

Αντικατάσταση αγωγών και θερμαντικών συσκευών.

Εγκατάσταση ατομικού συστήματος μέτρησης θέρμανσης και θερμοστατικών βαλβίδων σε διαμερίσματα.

Αντικατάσταση ή επισκευή αγωγών και εγκαταστάσεων συστημάτων παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Αντικατάσταση ή επισκευή συστήματος εξαερισμού.

Αντικατάσταση παραθύρων και θυρών εισόδου.

Μόνωση στέγης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέας επικλινούς στέγης (αποκλειομένης της κατασκευής χώρων στη σοφίτα).

Μόνωση των τοίχων προσόψεων.

Μόνωση της οροφής υπογείων.

Εγκατάσταση συστημάτων εναλλακτικών πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική κ.λπ.).

Μείζονες εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης ανελκυστήρων με την αντικατάστασή τους από ανελκυστήρες υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Αντικατάσταση ή επισκευή των κοινόχρηστων συστημάτων τεχνικού σχεδιασμού του κτιρίου (σύστημα αποχέτευσης, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, αγωγοί και εγκαταστάσεις παροχής πόσιμου νερού, σύστημα εξαερισμού).

Όσον αφορά τους τελικούς αποδέκτες, κατά τη χορήγηση δανείων στους τελικούς αποδέκτες/ιδιοκτήτες με οικονομική δραστηριότητα στο πλαίσιο νομικού προσώπου (για παράδειγμα ανεξάρτητοι επαγγελματίες), εφαρμόζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που παρατίθενται κατωτέρω. Κατά την ημερομηνία υπογραφής του δανείου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α)

Πρόκειται για πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση («ΜΜΕ», συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων επιχειρηματιών/αυτοαπασχολούμενων προσώπων) κατά τον ορισμό της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

β)

Δεν πρόκειται για ΜΜΕ η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) του άρθρου 1 του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

γ)

Δεν υπάγεται σε έναν ή περισσότερους τομείς στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί (2).

δ)

Δεν πρόκειται για προβληματική επιχείρηση κατά τον ορισμό των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

ε)

Δεν παρουσιάζει καθυστέρηση ή αδυναμία πληρωμών στο πλαίσιο άλλου δανείου ή μίσθωσης που χορηγείται είτε από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό βάσει των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και την πάγια πιστωτική πολιτική του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης.

Επιπλέον, κατά τη χρονική στιγμή της επένδυσης και κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, οι τελικοί αποδέκτες υποχρεούνται να έχουν επιχειρηματική έδρα σε κράτος μέλος και η οικονομική δραστηριότητα για την οποία εκταμιεύθηκε το δάνειο πρέπει να ασκείται στο αντίστοιχο κράτος μέλος και στην περιφέρεια/δικαιοδοσία του προγράμματος ΕΔΕΤ.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος για τους τελικούς αποδέκτες

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης χορηγεί στους τελικούς αποδέκτες τα δάνεια που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος και που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα στο πλαίσιο του δανείου ανακαίνισης, αποκλειομένης της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων. Οι σχετικοί όροι καθορίζονται βάσει της εκ των προτέρων αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Η διάρκεια του δανείου ανακαίνισης ορίζεται για χρονική περίοδο έως 20 ετών.

Το μέγιστο ποσό ανά δάνειο ανακαίνισης καθορίζεται με βάση τα πορίσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης, στα οποία αιτιολογείται η συνεισφορά του προγράμματος στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και ορίζεται στη συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής, του ταμείου χαρτοφυλακίου και του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης. Το μέγιστο ποσό ανά δάνειο και ανά ατομικό νοικοκυριό δεν υπερβαίνει το ποσό των 75 000 ευρώ. Ως δάνειο για διαχειριστή κτιρίου νοείται το άθροισμα των ατομικών νοικοκυριών του κτιρίου.

Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ενδέχεται να υποχρεώνει τους τελικούς αποδέκτες ή τους διαχειριστές κοινής ιδιοκτησίας που ενεργούν εξ ονόματος των τελικών αποδεκτών να συμμετάσχουν με την καταβολή «ιδίων κεφαλαίων».

Το δάνειο ανακαίνισης υπόκειται σε ετήσιο σταθερό επιτόκιο και περιλαμβάνει στοιχεία τακτικής αποπληρωμής. Το επιτόκιο που επιβάλλεται στη συμμετοχή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. Το εφαρμοστέο επιτόκιο στο αντίστοιχο επιλέξιμο δάνειο που συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο μειώνεται κατά το ποσοστό της δημόσιας συνεισφοράς από το πρόγραμμα προς όφελος των τελικών αποδεκτών.

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης επιδότησης επιτοκίου, κατά την έννοια του άρθρου 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή ευπαθή νοικοκυριά (3). Το μέγιστο ποσό της επιδότησης επιτοκίου αντιστοιχεί στο επιτόκιο που οφείλουν να καταβάλουν τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή τα ευπαθή νοικοκυριά επί της συνεισφοράς του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης ανά δάνειο.

Στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής μπορούν να συμπεριλαμβάνονται ορισμένες δαπάνες τεχνικής υποστήριξης κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Η εν λόγω υποστήριξη πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά για τις προπαρασκευαστικές εργασίες του έργου (προπαρασκευαστικές μελέτες και παροχή συνδρομής στην προετοιμασία της επένδυσης έως και τη λήψη της επενδυτικής απόφασης). Οι σχετικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που υπογράφεται δάνειο ανακαίνισης μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης και των τελικών αποδεκτών και ανεξάρτητα από τον φορέα που παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες (π.χ. ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης ή από άλλο φορέα).

Υποβολή εκθέσεων και επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Οι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης υποβάλλουν στη διαχειριστική αρχή ή στο ταμείο χαρτοφυλακίου, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, πληροφορίες τυποποιημένης μορφής και εμβέλειας.

Η έκθεση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι σημαντικά για τη διαχειριστική αρχή ούτως ώστε να είναι σε θέση να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Τα κράτη μέλη τηρούν επίσης τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχουν δυνάμει του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Οι δείκτες πρέπει να εναρμονίζονται με τους ειδικούς στόχους της αντίστοιχης προτεραιότητας του προγράμματος ΕΔΕΤ από το οποίο χρηματοδοτείται το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης. Οι εν λόγω δείκτες μετρώνται και περιλαμβάνονται σε έκθεση που υποβάλλεται τουλάχιστον ανά τρίμηνο για το δάνειο ανακαίνισης και ευθυγραμμίζονται κατ' ελάχιστον με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Επιπλέον των κοινών δεικτών του άξονα προτεραιότητας του προγράμματος ΕΔΕΤ (αριθμός νοικοκυριών με βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής κατανάλωσης, εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κ.λπ.), λαμβάνονται εξίσου υπόψη οι ακόλουθοι δείκτες:

 

Αριθμός και ύψος των δανείων

 

Ανακαινισμένες οικογενειακές κατοικίες (τετραγωνικά μέτρα)

 

Ανακαινισμένα διαμερίσματα κτιρίων (τετραγωνικά μέτρα)

 

Αθετήσεις υποχρεώσεων (αριθμοί και ποσά)

 

Επιστρεφόμενοι πόροι και έσοδα

 

Αριθμός και ποσά της τεχνικής υποστήριξης

 

Αριθμός και ποσά των επιδοτήσεων επιτοκίου

Εκτίμηση του οικονομικού οφέλους από τη συνεισφορά του προγράμματος

Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης μειώνει το συνολικό πραγματικό επιτόκιο (και την πολιτική περί εξασφαλίσεων, κατά περίπτωση) που επιβάλλεται στους τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο κάθε επιλέξιμου δανείου που καταχωρίζεται στο χαρτοφυλάκιο, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης και επιμερισμού του κινδύνου του δανείου ανακαίνισης.

Το οικονομικό πλεονέκτημα της δημόσιας συνεισφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος προς το μέσο μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στους τελικούς αποδέκτες με τη μορφή μείωσης του επιτοκίου. Ο ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης παρακολουθεί το ΑΕΙ και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις για τους τελικούς αποδέκτες όπως αναφέρεται στο τμήμα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Η αρχή αυτή αποτυπώνεται στη συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής ή του ταμείου χαρτοφυλακίου και του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1).

(2)  Ως «τομείς στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί» λογίζονται από κοινού οι ακόλουθοι οικονομικοί τομείς:

α)

Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες: κάθε δραστηριότητα παραγωγής, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη δυνάμει των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων της εγχώριας δικαιοδοσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα παραγωγής, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα.

β)

Καπνός και αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά. Η παραγωγή και εμπορία καπνού και αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων.

γ)

Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών: η χρηματοδότηση της παραγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών πάσης φύσεως. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στον βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν μέρος ή συνιστούν επικουρικές δραστηριότητες ρητών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ)

Καζίνα. Καζίνα και αντίστοιχες επιχειρήσεις.

ε)

Περιορισμοί στον τομέα ΤΠ. Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που αφορούν προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που i) στοχεύουν ειδικά: α) στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους προαναφερόμενους τομείς στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί· β) στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά καζίνα· ή γ) στην πορνογραφία ή που ii) αποσκοπούν να διευκολύνουν α) τη διείσδυση σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων· ή β) τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

στ)

Περιορισμοί στον τομέα των βιοεπιστημών. Κατά την παροχή στήριξης στη χρηματοδότηση έρευνας, ανάπτυξης ή τεχνικών εφαρμογών που αφορούν: i) την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς· ή ii) γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς («ΓΤΟ»).

(3)  Κατά την έννοια της απόφασης 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για τους πολίτες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που λόγω των απαιτήσεων φερεγγυότητας δεν είναι σε θέση να βρουν κατοικία υπό τους όρους της αγοράς.