24.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 796/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουλίου 2014

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής (2) καθορίζονται κανόνες όσον αφορά την κατάρτιση, την επιλογή, την εκτέλεση, τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008.

(2)

Ενόψει της μεταρρύθμισης της πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά την προώθηση των γεωργικών προϊόντων που εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2015, είναι σκόπιμο να αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των προγραμμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008. Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα θα παράσχει επίσης τη δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις να εξοικειωθούν με τη νέα συχνότητα υποβολής που θα εφαρμόζεται από το 2016 λόγω της μεταρρύθμισης της πολιτικής.

(3)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 501/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 501/2008 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις στην Ένωση που είναι αντιπροσωπευτικές των σχετικών τομέων (στο εξής “προτείνουσες οργανώσεις”) υποβάλλουν τα προγράμματά τους στο κράτος μέλος το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου»·

β)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Επιλογή των προγραμμάτων από την Επιτροπή

1.   Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και, ενδεχομένως, τον κατάλογο των οργανισμών εκτέλεσης που έχουν επιλέξει, εφόσον έχουν ήδη επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, καθώς και αντίγραφο εκάστου προγράμματος. Ο κατάλογος υποβάλλεται τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέσω ταχυδρομείου, ενώ η Επιτροπή τον παραλαμβάνει το αργότερο στις 30 Απριλίου.

Στην περίπτωση προγραμμάτων που ενδιαφέρουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται με κοινή συμφωνία των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

2.   Το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, η Επιτροπή ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, εάν διαπιστώσει ότι το σύνολο ή μέρος υποβληθέντος προγράμματος δεν είναι σύμφωνο με:

α)

τους κανόνες της Ένωσης· ή

β)

τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την εσωτερική αγορά· ή

γ)

τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, όσον αφορά τις τρίτες χώρες.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα τροποποιημένα προγράμματά τους στην Επιτροπή, εντός 55 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Ύστερα από έλεγχο των τροποποιημένων προγραμμάτων, η Επιτροπή αποφασίζει, το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου, ποια είναι τα προγράμματα που μπορεί να συγχρηματοδοτήσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008.

4.   Η προτείνουσα οργάνωση ή οι προτείνουσες οργανώσεις είναι υπεύθυνη(-ες) για την ορθή εκτέλεση και διαχείριση των προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται στις προτάσεις προγραμμάτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008, οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν από το 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες (ΕΕ L 147 της 6.6.2008, σ. 3).