24.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 183/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 692/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Ιουνίου 2014

σχετικά με περιορισμούς στην εισαγωγή στην Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1) περί περιορισμών για εμπορεύματα καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης,

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά τη σύνοδό του στις 20-21 Μαρτίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε έντονα την προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας («Κριμαία») και της πόλης της Σεβαστούπολης («Σεβαστούπολη») στη Ρωσική Ομοσπονδία και τόνισε ότι δεν θα αναγνωρίσει την προσάρτηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις νομικές συνέπειες της εν λόγω προσάρτησης και να προτείνει οικονομικούς, εμπορικούς και χρηματοοικονομικούς περιορισμούς έναντι της Κριμαίας προς ταχεία εφαρμογή.

(2)

Στην απόφασή της, της 27ης Μαρτίου 2014, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της όσον αφορά την κυριαρχία, την πολιτική ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, υπογραμμίζοντας το άκυρο του δημοψηφίσματος που διεξήχθη στις 16 Μαρτίου στην Κριμαία, και κάλεσε όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν καμία μεταβολή στο καθεστώς της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης.

(3)

Στις 23 Ιουνίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ περί περιορισμών για εμπορεύματα καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης και για την παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, που συνδέεται με την εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων ως αντίδραση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των εν λόγω περιοριστικών μέτρων στους οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις και μεταβατικές περίοδοι όσον αφορά το εμπόριο αγαθών και τις σχετικές υπηρεσίες για τις οποίες, βάσει εμπορικής σύμβασης ή παρεπόμενης σύμβασης, απαιτούνται συναλλαγές, με την επιφύλαξη διαδικασίας κοινοποίησης.

(4)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, για να διασφαλιστεί κυρίως η ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης για την εφαρμογή τους.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπει, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «απαίτηση» νοείται κάθε απαίτηση που προβάλλεται δικαστικώς ή εξωδίκως, πριν ή μετά την 25η Ιουνίου 2014, συνδέεται με την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής και περιλαμβάνει ιδίως:

i)

απαίτηση για την εκτέλεση κάθε υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή ή συνδέεται με σύμβαση ή συναλλαγή,

ii)

απαίτηση για την παράταση ισχύος ή την καταβολή ομολόγου, χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, οποιασδήποτε μορφής,

iii)

απαίτηση αποζημίωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή,

iv)

ανταπαίτηση,

v)

απαίτηση για την αναγνώριση ή εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκτέλεσης, δικαστικής, διαιτητικής ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, οπουδήποτε και αν αυτές έχουν εκδοθεί·

β)

ως «σύμβαση ή συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα ίδια ή διαφορετικά μέρη· για τον σκοπό αυτό, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει οποιοδήποτε ομόλογο, εγγύηση ή αποζημίωση, ιδιαιτέρως χρηματοπιστωτική εγγύηση ή αποζημίωση και πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και οποιαδήποτε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτή·

γ)

ως «εμπορεύματα καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης» νοούνται τα εμπορεύματα τα οποία έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη ή τα οποία έχουν υποστεί εκεί την τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους, σύμφωνα, τηρουμένων των αναλογιών, με τα άρθρα 23 και 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2)·

δ)

ως «έδαφος της Ένωσης» νοούνται τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους·

ε)

ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπως ορίζονται στους ιστοτόπους του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Απαγορεύεται:

α)

η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης·

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, που συνδέεται με την εισαγωγή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Άρθρο 3

Οι απαγορεύσεις του άρθρου 2 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά:

α)

την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·

β)

τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 (3) ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Άρθρο 4

Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων ή των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 5

Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη αυτών εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 6

1.   Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεαστεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλης παρόμοιας απαίτησης, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για την παράταση ισχύος ή πληρωμής ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, ειδικότερα χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

α)

κατονομαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου·

β)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους οργανισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει βρεθεί ότι παραβιάζει, βάσει διαιτητικής, δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, τις απαγορεύσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός·

δ)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, εάν η απαίτηση συνδέεται με εμπορεύματα η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται βάσει του άρθρου 2.

2.   Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

3.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

1.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και μοιράζονται κάθε άλλη συναφή πληροφορία που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις που εκδίδουν εθνικά δικαστήρια.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία διαθέτουν η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αμελλητί μετά τη έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 9

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις προσδιορίζουν στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των δικτυακών τους τόπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

3.   Εφόσον ο παρών κανονισμός επιβάλλει την κοινοποίηση, ενημέρωση ή με άλλον τρόπο επικοινωνία με την Επιτροπή, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω επικοινωνία είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β)

επί αεροσκάφους ή πλοίου που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ)

σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·

ε)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για κάθε εμπορική οικονομική δραστηριότητα που ασκεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 23 Ιουνίου 2014.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

C. ASHTON


(1)  Απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2014, περί περιορισμών για εμπορεύματα καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης (βλέπε σελίδα 70 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(2)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δικτυακοί τόποι που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές και διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

ΔΑΝΙΑ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS %20COMPETENTES %20SANCIONES %20INTERNACIONALES.pdf

 

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ΚΡΟΑΤΙΑ

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

ΜΑΛΤΑ

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/node/1548

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu