27.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 652/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Μαΐου 2014

για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει απαιτήσεις για τα τρόφιμα και την ασφάλεια των τροφίμων και για τις ζωοτροφές και την ασφάλεια των ζωοτροφών σε όλα τα στάδια παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο εμπόριο και στην ενημέρωση των καταναλωτών. Θεσπίζει επίσης απαιτήσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών νόσων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων, καθώς και απαιτήσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, τα ζωικά υποπροϊόντα, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, την προστασία των φυτικών ποικιλιών, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και τη χρήση τους, και την ορθολογική χρήση των παρασιτοκτόνων. Το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει επίσης επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής και στην τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων.

(2)

Ο γενικός στόχος του δικαίου της Ένωσης στους τομείς αυτούς είναι να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών σε όλη την έκταση της διατροφικής αλυσίδας, στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας και ενημέρωσης των καταναλωτών και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, προάγοντας συγχρόνως την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

(3)

Η επίτευξη αυτού του γενικού στόχου απαιτεί κατάλληλους χρηματοοικονομικούς πόρους. Είναι, ως εκ τούτου, ανάγκη να συμβάλλει η Ένωση στη χρηματοδότηση των μέτρων που αναλαμβάνονται στους διάφορους τομείς οι οποίοι έχουν σχέση με τον εν λόγω γενικό στόχο. Επιπλέον, για την αποδοτική στόχευση των πραγματοποιούμενων δαπανών, θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί στόχοι και δείκτες για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων αυτών.

(4)

Στο παρελθόν η χρηματοδότηση που παρείχε η Ένωση για τις δαπάνες που αφορούν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές είχε τη μορφή επιδοτήσεων, συμβάσεων και πληρωμών σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η χρηματοδότηση αυτή με τον ίδιο τρόπο.

(5)

Η χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για να τα στηρίξει σε δράσεις σχετικά με την υγεία των φυτών ή των ζώων για τον έλεγχο, την πρόληψη ή την καταπολέμηση βλαβερών οργανισμών ή νόσων των ζώων, οι οποίες πραγματοποιούνται από δραστηριοποιούμενες στους τομείς αυτούς οργανώσεις.

(6)

Για λόγους δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί στον παρόντα κανονισμό κατάλογος επιλέξιμων μέτρων τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την Ένωση και να καθοριστούν οι επιλέξιμες δαπάνες και τα εφαρμοστέα ποσοστά χρηματοδότησης.

(7)

Λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (3), το ανώτατο ποσό για τις δαπάνες στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών για το σύνολο της περιόδου 2014 έως 2020 πρόκειται να ανέλθει σε 1 891 936 000 EUR.

(8)

Επιπλέον, θα πρέπει να παρασχεθεί χρηματοδότηση σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές περιστάσεις, όπως καταστάσεις επείγουσας ανάγκης που αφορούν την υγεία των ζώων και των φυτών, αν οι πιστώσεις του τομέα 3 του προϋπολογισμού δεν επαρκούν, αλλά απαιτούνται επείγοντα μέτρα. Η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων θα πρέπει να κινητοποιηθεί με την προσφυγή, για παράδειγμα, στον μηχανισμό ευελιξίας, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (4).

(9)

Το ισχύον δίκαιο προβλέπει ότι ορισμένες από τις επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να επιστρέφονται βάσει καθορισμένων ποσοστών. Σχετικά με άλλες δαπάνες, δεν προβλέπονται από το δίκαιο περιορισμοί για την επιστροφή. Για να εξορθολογιστεί και να απλουστευθεί το σύστημα, θα πρέπει να καθοριστεί ένα σταθερό ανώτατο ποσοστό επιστροφής. Το ποσοστό αυτό ενδείκνυται να είναι το επίπεδο που εφαρμόζεται συνήθως για τις επιδοτήσεις. Είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα αύξησης του εν λόγω ανώτατου ποσοστού σε ορισμένες περιστάσεις.

(10)

Λόγω της σημασίας που έχει η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να χρηματοδοτείται το 100 % των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση των δράσεων αυτών συνεπάγεται επίσης και την πραγματοποίηση δαπανών που δεν είναι επιλέξιμες.

(11)

Η Ένωση έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει τη σωστή χρήση των κεφαλαίων, αλλά και να λαμβάνει μέτρα απλούστευσης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου και των δαπανών των δικαιούχων των κεφαλαίων και όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 8ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

(12)

Το δίκαιο της Ένωσης επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να εφαρμόζουν ορισμένα μέτρα όταν ορισμένες νόσοι των ζώων ή ζωοανθρωπονόσοι εκδηλώνονται ή εξαπλώνονται. Συνεπώς, η Ένωση θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή για παρόμοια μέτρα επείγουσας ανάγκης.

(13)

Είναι επίσης αναγκαίο να μειωθεί ο αριθμός των εστιών νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και των ζώων και να προληφθεί η εκδήλωση τέτοιων εστιών, με κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης, ελέγχου και παρακολούθησης. Συνεπώς, τα εθνικά προγράμματα καταπολέμησης, ελέγχου και παρακολούθησης των εν λόγω νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από την Ένωση.

(14)

Για οργανωτικούς λόγους και λόγους αποδοτικότητας όσον αφορά τη διεκπεραίωση της χρηματοδότησης στους τομείς της υγείας των ζώων και των φυτών, ενδείκνυται να οριστούν κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο, την υποβολή, την αξιολόγηση και την έγκριση των εθνικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»). Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει επίσης να καθοριστούν προθεσμίες για την υποβολή των σχετικών εκθέσεων και την αρχειοθέτηση των αιτήσεων πληρωμής.

(15)

Η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (5) επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να λαμβάνουν ορισμένα επείγοντα μέτρα για την καταπολέμηση των οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα («επιβλαβείς οργανισμοί»). Η Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει, με τη χρηματοδοτική της συνδρομή, στην καταπολέμηση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. Θα πρέπει να προβλέπεται επίσης, υπό ορισμένους όρους, χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για επείγοντα μέτρα τα οποία αποσκοπούν στον περιορισμό της εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών που έχουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις για την Ένωση και οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν σε ορισμένες ζώνες, καθώς και για μέτρα πρόληψης σχετικά με τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς.

(16)

Τα επείγοντα μέτρα που λαμβάνονται κατά των επιβλαβών οργανισμών θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από την Ένωση υπό τον όρο να έχουν ως αποτέλεσμα προστιθέμενη αξία για το σύνολο της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών που καταγράφονται στο παράρτημα I μέρος Α κεφάλαιο I και στο παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, υπό την επικεφαλίδα «Επιβλαβείς οργανισμοί που δεν απαντώνται στην Ένωση και στο σύνολο του εδάφους της». Αν οι επιβλαβείς οργανισμοί είναι γνωστό ότι απαντώνται στην Ένωση, επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να είναι μόνο τα μέτρα που αφορούν εκείνους που έχουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις για την Ένωση. Σ’ αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς περιλαμβάνονται ιδίως οι οργανισμοί που υπόκεινται στα μέτρα των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ (6), 93/85/ΕΟΚ (7), 98/57/ΕΚ (8) ή 2007/33/ΕΚ (9). Θα πρέπει επίσης να διατίθεται χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τους επιβλαβείς οργανισμούς εκείνους που δεν παρατίθενται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, οι οποίοι υπόκεινται σε εθνικά μέτρα και οι οποίοι είναι προσωρινά επιλέξιμοι για να περιληφθούν στο παράρτημα I μέρος Α κεφάλαιο I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ ή στο παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο I αυτής. Επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει επίσης να είναι τα μέτρα που αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς οι οποίοι υπόκεινται σε επείγοντα μέτρα της Ένωσης για την εξάλειψή τους.

(17)

Είναι αναγκαία η έγκαιρη ανίχνευση της παρουσίας ορισμένων επιβλαβών οργανισμών. Οι επισκοπήσεις σχετικά με την ανίχνευση της παρουσίας αυτής που διεξάγονται από τα κράτη μέλη έχουν ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της άμεσης καταπολέμησης των εστιών των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. Οι επισκοπήσεις που διεξάγονται από τα επιμέρους κράτη μέλη έχουν ζωτική σημασία για την προστασία του εδάφους όλων των άλλων κρατών μελών. Η Ένωση μπορεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση αυτών των επισκοπήσεων εν γένει, υπό τον όρο ότι το πεδίο εφαρμογής τους περιλαμβάνει τουλάχιστον μία από τις δύο κρίσιμες κατηγορίες επιβλαβών οργανισμών, και συγκεκριμένα τους επιβλαβείς οργανισμούς που δεν είναι γνωστό αν απαντώνται στην Ένωση και τους επιβλαβείς οργανισμούς που υπόκεινται σε επείγοντα μέτρα της Ένωσης.

(18)

Η χρηματοδότηση της Ένωσης για μέτρα στον τομέα της υγείας των ζώων και των φυτών θα πρέπει να καλύπτει ειδικές επιλέξιμες δαπάνες. Θα πρέπει επίσης, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να καλύπτει τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για την εκτέλεση άλλων αναγκαίων μέτρων. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την εκτέλεση ενισχυμένων μέτρων βιοπροστασίας σε περίπτωση επιδημικής έκρηξης ή παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, την καταστροφή και τη μεταφορά σφαγίων κατά τη διάρκεια προγράμματος καταπολέμησης νόσων, και τις δαπάνες αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες οι οποίες προκύπτουν από επείγουσες εκστρατείες εμβολιασμού.

(19)

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές των κρατών μελών αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της απομόνωσης και της εξάρτησής τους από περιορισμένο αριθμό προϊόντων. Είναι σκόπιμο να παρέχει η Ένωση χρηματοδοτική συνδρομή στα κράτη μέλη για τα προγράμματα που εφαρμόζουν για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών στις εν λόγω εξόχως απόκεντρες περιοχές σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10). Εφόσον ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές υπόκεινται σε εθνικούς κανόνες ειδικούς για τις περιοχές αυτές, και όχι στους κανόνες της Ένωσης που ορίζονται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ, αυτή η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να αφορά τους ισχύοντες για τις περιοχές αυτές κανόνες, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες.

(20)

Οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται από τα κράτη μέλη είναι μέσο ουσιαστικής σημασίας για την επαλήθευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής, της τήρησης και της επιβολής των σχετικών απαιτήσεων της Ένωσης. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των επίσημων συστημάτων ελέγχου έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά σε όλη τη διατροφική αλυσίδα, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα εν λόγω μέτρα ελέγχου. Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική συνδρομή για τα εργαστήρια αναφοράς της Ένωσης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνει η Επιτροπή. Επιπλέον, καθώς η αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων εξαρτάται επίσης από τη στελέχωση των αρχών ελέγχου με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό με κατάλληλη γνώση του δικαίου της Ένωσης, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στην κατάρτιση των ατόμων αυτών και στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων ανταλλαγών που οργανώνονται από τις αρμόδιες αρχές.

(21)

Η αποδοτική διαχείριση των επίσημων ελέγχων εξαρτάται από την ταχεία ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τους εν λόγω ελέγχους. Επιπλέον, η ορθή και εναρμονισμένη εφαρμογή των σχετικών κανόνων εξαρτάται από την ύπαρξη αποδοτικών συστημάτων στα οποία συμμετέχουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, η δημιουργία και λειτουργία βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών για τους εν λόγω σκοπούς θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμη για χρηματοδοτική συνδρομή.

(22)

Η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει χρηματοδότηση για τις τεχνικές, επιστημονικές, συντονιστικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστούν η ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και η προσαρμογή του στις επιστημονικές, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί χρηματοδότηση για προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των επίσημων ελέγχων.

(23)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), κάθε πρόταση που υποβάλλεται στη νομοθετική αρχή και περιέχει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνει σαφή επισήμανση των παρεκκλίσεων αυτών και να αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούν τις εν λόγω παρεκκλίσεις. Ως εκ τούτου, λόγω της ιδιαίτερης φύσης ορισμένων από τους στόχους που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι οι πλέον ενδεδειγμένες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τους εν λόγω στόχους, οι αρχές αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν ως προσδιορισμένοι δικαιούχοι για τους σκοπούς του άρθρου 128 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι δυνατή η χορήγηση επιδοτήσεων στις εν λόγω αρχές χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

(24)

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 86 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και κατ’ εξαίρεση από την αρχή της μη αναδρομικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 130 του εν λόγω κανονισμού, οι δαπάνες για τα επείγοντα μέτρα που καλύπτονται από τα άρθρα 7 και 17 του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία κοινοποίησης της εκδήλωσης μιας νόσου ή της παρουσίας ενός επιβλαβούς οργανισμού από το κράτος μέλος στην Επιτροπή λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης φύσης των μέτρων αυτών. Οι αντίστοιχες δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων και η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να γίνεται από την Επιτροπή, έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη.

(25)

Είναι πολύ σημαντική η άμεση εφαρμογή αυτών των επειγόντων μέτρων. Ως εκ τούτου, θα ήταν αντιπαραγωγικό να αποκλειστούν από τη χρηματοδότηση οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την υποβολή της αίτησης επιδότησης, διότι αυτό θα ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις άμεσες προσπάθειές τους στην προετοιμασία της αίτησης επιδότησης αντί για την εφαρμογή των επειγόντων μέτρων.

(26)

Λόγω της έκτασης του ισχύοντος στην Ένωση δικαίου για την εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης και παρακολούθησης και λόγω των τεχνικών περιορισμών όσον αφορά την πρόσβαση σε άλλη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη, η εφαρμογή των μέτρων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό χρειάζεται να γίνει κυρίως από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να συγχρηματοδοτούνται, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των εθνικών δημόσιων υπηρεσιών.

(27)

Ο προγραμματισμός καθιστά δυνατό τον συντονισμό και τον καθορισμό προτεραιοτήτων και, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην αποτελεσματική χρήση των δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση προγραμμάτων εργασίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(28)

Για να εξασφαλιστεί η υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση των δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να ελέγχει, είτε με επιτόπιους ελέγχους είτε με ελέγχους εγγράφων, ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης χρησιμοποιείται πράγματι για την εφαρμογή των επιλέξιμων μέτρων.

(29)

Σε όλο τον κύκλο των δαπανών θα πρέπει να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού και της διερεύνησης των παρατυπιών και της ανάκτησης των κονδυλίων που απωλέσθηκαν, καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα.

(30)

Ο κατάλογος των ασθενειών των ζώων που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό και περιέχει τις ασθένειες ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου (12). Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ασθένειες των ζώων οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13) και οι ασθένειες που είναι δυνατόν να αποτελέσουν νέα απειλή για την Ένωση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, σχετικά με τη συμπλήρωση του καταλόγου αυτού.

(31)

Οι κατάλογοι των ασθενειών ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο προγραμμάτων εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης των νόσων επισυνάπτονται στον παρόντα κανονισμό και περιλαμβάνουν τις ζωικές ασθένειες και τις ζωονόσους που αναφέρονται στο παράρτημα I της απόφασης 2009/470/ΕΚ. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν από ασθένειες ζώων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ή στο εμπόριο του ζωικού κεφαλαίου, η ανάπτυξη ζωοανθρωπονόσων που αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους ή οι νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, σχετικά με τη συμπλήρωση των καταλόγων αυτών.

(32)

Κατά την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(33)

Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων εργασίας, της χρηματοδοτικής συνδρομής για επείγοντα μέτρα ή, όπου είναι αναγκαίο, για την ανταπόκριση σε απρόβλεπτες εξελίξεις, των διαδικασιών για την υποβολή από τα κράτη μέλη αιτήσεων, και εκθέσεων και αιτήσεων πληρωμών για τις επιδοτήσεις. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14).

(34)

Το δίκαιο της Ένωσης θα πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι αποφέρει τα επιδιωκόμενα οφέλη, με βάση τη σχετική εμπειρία. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και να ανακοινώνει τα πορίσματά της στα άλλα θεσμικά όργανα.

(35)

Κατά την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων της Ένωσης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή επικουρείται επί του παρόντος από διάφορες επιτροπές, και ιδίως τις επιτροπές που έχουν συσταθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ (15) και 76/894/ΕΟΚ (16), τις οδηγίες του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ (17) και 2008/90/ΕΚ (18), και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19). Είναι σκόπιμο να απλοποιηθεί η διαδικασία των επιτροπών στον τομέα αυτόν. Θα πρέπει να ανατεθεί στην επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 η αποστολή να επικουρεί την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στους σχετικούς τομείς και η ονομασία της εν λόγω επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αντανακλά τις αυξημένες αρμοδιότητές της. Συνεπώς, οι αποφάσεις 66/399/ΕΟΚ και 76/894/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθούν, ενώ οι οδηγίες 98/56/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, καθώς και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(36)

Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τις διατάξεις της απόφασης 2009/470/ΕΚ. Αντικαθιστά επίσης το άρθρο 13γ παράγραφος 5 και τα άρθρα 22 έως 26 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20), το κεφάλαιο VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21), το άρθρο 22 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22) και το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (23). Συνεπώς, η οδηγία 2000/29/ΕΚ, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η οδηγία 2009/128/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(37)

Η εισαγωγή της συγχρηματοδότησης της Ένωσης για δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την αξία των φυτών τους, των φυτικών τους προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που καταστρέφονται λόγω των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ απαιτεί την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τους όρους που εφαρμόζονται όσον αφορά τα όρια της αγοραίας αξίας των οικείων καλλιεργειών και των δένδρων. Αυτή η εισαγωγή θα πρέπει ως εκ τούτου να ισχύσει μόνον από 1ης Ιανουαρίου 2017,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και στόχοι

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για τη διαχείριση των δαπανών που γίνονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς οι οποίοι καλύπτονται από τους κανόνες της Ένωσης:

α)

που διέπουν, αφενός, τα τρόφιμα και την ασφάλεια των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης μετά τη χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων κανόνων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο εμπόριο, στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και στην ενημέρωσή τους, καθώς και, αφετέρου, την παραγωγή και τη χρήση των υλικών και των αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα·

β)

που διέπουν τις ζωοτροφές και την ασφάλεια των ζωοτροφών, σε κάθε στάδιο της παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, διάθεσης μετά τη χρήση τους και χρήσης των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο εμπόριο και στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και στην ενημέρωσή τους·

γ)

που αφορούν τον καθορισμό απαιτήσεων για την υγεία των ζώων·

δ)

που αφορούν τον καθορισμό απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων·

ε)

που αφορούν μέτρα προστασίας από οργανισμούς επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ («επιβλαβείς οργανισμοί»)·

στ)

που αφορούν την παραγωγή, με σκοπό τη διάθεσή του στην αγορά, και τη διάθεση φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά·

ζ)

που αφορούν τον καθορισμό απαιτήσεων για τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την ορθολογική χρήση των παρασιτοκτόνων·

η)

που αποσκοπούν στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων από τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα·

θ)

που διέπουν τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον·

ι)

που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τις φυτικές ποικιλίες και τη διατήρηση και την ανταλλαγή φυτογενετικών πόρων.

Άρθρο 2

Στόχοι

1.   Οι δαπάνες για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 1 έχουν ως στόχο την επίτευξη:

α)

του γενικού στόχου της συμβολής στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών σε όλη την έκταση της διατροφικής αλυσίδας και σε συναφείς τομείς, προλαμβάνοντας και εξαλείφοντας ασθένειες και επιβλαβείς οργανισμούς και διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, ενισχύοντας συγχρόνως την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών της Ένωσης και προάγοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

β)

των ακόλουθων ειδικών στόχων:

i)

τη συμβολή στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων και των συστημάτων παραγωγής τροφίμων και άλλων προϊόντων τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων και, ταυτόχρονα, βελτίωση της βιωσιμότητας της παραγωγής τροφίμων,

ii)

τη συμβολή στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου υγείας των ζώων στην Ένωση και υποστήριξη της βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των ζώων,

iii)

τη συμβολή στην έγκαιρη ανίχνευση επιβλαβών οργανισμών και στην καταπολέμησή τους όταν οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί έχουν εισέλθει στην Ένωση,

iv)

τη συμβολή στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας των επίσημων ελέγχων και των άλλων δραστηριοτήτων που εκτελούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση των κανόνων της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1.

2.   Για να μετρηθεί η επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες:

α)

Για τον ειδικό στόχο της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο i), μείωση του αριθμού κρουσμάτων νόσων σε ανθρώπους στην Ένωση τα οποία συνδέονται με την ασφάλεια των τροφίμων ή τις ζωοανθρωπονόσους·

β)

Για τον ειδικό στόχο της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο ii):

i)

αύξηση του αριθμού των κρατών μελών ή των περιφερειών τους που είναι απαλλαγμένα(-ες) από νόσους των ζώων για τις οποίες λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή,

ii)

συνολική μείωση παραμέτρων των νόσων, όπως η επίπτωση, ο επιπολασμός και ο αριθμός εστιών·

γ)

Για τον ειδικό στόχο της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο iii):

i)

μέσω της κάλυψης του εδάφους της Ένωσης από επισκοπήσεις για επιβλαβείς οργανισμούς, ιδίως για επιβλαβείς οργανισμούς που δεν είναι γνωστό αν απαντώνται στο έδαφος της Ένωσης και για επιβλαβείς οργανισμούς που θεωρούνται οι πιο επικίνδυνοι για το έδαφος της Ένωσης,

ii)

ο χρόνος που απαιτείται για την καταπολέμηση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών και το ποσοστό επιτυχίας·

δ)

Για τον ειδικό στόχο της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο iv), ευνοϊκή τάση στα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξάγονται και γνωστοποιούνται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στα κράτη μέλη σε κρίσιμους τομείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μορφές χρηματοδότησης και γενικές χρηματοοικονομικές διατάξεις

Άρθρο 3

Μορφές χρηματοδότησης

1.   Η χρηματοδότηση από την Ένωση των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 1 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

2.   Όταν χορηγούνται επιδοτήσεις στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι εν λόγω αρχές θεωρούνται προσδιορισμένοι δικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 128 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Οι εν λόγω επιδοτήσεις μπορούν να χορηγούνται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

3.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό μπορεί επίσης να λαμβάνει τη μορφή εθελοντικών πληρωμών προς διεθνείς οργανισμούς των οποίων η Ένωση είναι μέλος ή στις εργασίες των οποίων συμμετέχει, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς που καλύπτονται από τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

1.   Το όριο για τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 1, για την περίοδο 2014 έως 2020, ανέρχεται σε 1 891 936 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.   Το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διαχείριση και την επίτευξη των στόχων των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 1, ιδίως σχετικά με μελέτες και συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, τα έξοδα για δίκτυα πληροφορικής που έχουν ως αντικείμενο την επεξεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και όλα τα άλλα έξοδα τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή για τη διαχείριση των εν λόγω δαπανών.

3.   Το όριο μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της μετάβασης μεταξύ δράσεων που εγκρίνονται πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και δράσεων που εγκρίνονται μετά απ’ αυτήν. Αν χρειαστεί, είναι δυνατόν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2020 με σκοπό την κάλυψη δαπανών αυτού του είδους, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 5

Ανώτατα ποσοστά επιδοτήσεων

1.   Όταν η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης λαμβάνει τη μορφή επιδότησης, δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

2.   Το μέγιστο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αυξηθεί στο 75 % των επιλέξιμων δαπανών σε σχέση με:

α)

διασυνοριακές δραστηριότητες που υλοποιούνται από κοινού από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό τον έλεγχο, την πρόληψη ή την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών ή νόσων των ζώων·

β)

τα κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, είναι χαμηλότερο από το 90 % του μέσου όρου της Ένωσης.

3.   Το μέγιστο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αυξηθεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών όταν οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση αφορούν την πρόληψη και τον έλεγχο σοβαρών κινδύνων για την υγεία ανθρώπων, φυτών και ζώων στην Ένωση και:

α)

προορίζονται να αποτρέψουν τα ανθρώπινα θύματα ή μεγάλες οικονομικές αναστατώσεις για την Ένωση στο σύνολό της·

β)

είναι ειδικά καθήκοντα που είναι απαραίτητα για την Ένωση στο σύνολό της, όπως ορίζεται από την Επιτροπή στο πρόγραμμα εργασίας της, το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1· ή

γ)

εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Υγεία των ζώων

Τμήμα 1

Επείγοντα μέτρα

Άρθρο 6

Επιλέξιμα μέτρα

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις έως τα ανώτατα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3 για τα μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα επιβεβαίωσης της εκδήλωσης μιας από τις νόσους των ζώων που καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 7, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα εφαρμόστηκαν αμέσως και ότι έχουν τηρηθεί οι εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου δικαίου της Ένωσης. Οι επιδοτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης τις δαπάνες εκείνες οι οποίες προέκυψαν εξαιτίας υπόνοιας εκδήλωσης παρόμοιας νόσου, υπό τον όρο ότι η εκδήλωση επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις όταν, σε περίπτωση επιβεβαίωσης της εκδήλωσης μιας από τις νόσους των ζώων που απαριθμούνται στο άρθρο 7, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά για τον έλεγχο της επιδημίας.

3.   Είναι δυνατή η χορήγηση επιδοτήσεων στα κράτη μέλη, σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουν σε περίπτωση άμεσης απειλής για την κατάσταση της υγείας στην Ένωση λόγω της εκδήλωσης ή της εξέλιξης, στο έδαφος τρίτης χώρας ή κράτους μέλους, μιας από τις νόσους των ζώων ή μιας από τις ζωοανθρωπονόσους που καταγράφονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 10.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις όταν η Επιτροπή αποφασίζει, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, ότι πρέπει να δημιουργήσουν αποθέματα βιολογικών προϊόντων με σκοπό τον έλεγχο των νόσων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που καταγράφονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 10.

5.   Η Ένωση μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική συνδρομή για τη δημιουργία αποθεμάτων βιολογικών προϊόντων ή για την απόκτηση δόσεων εμβολίων αν η εκδήλωση ή η εξέλιξη, σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος, μιας από τις νόσους των ζώων ή μιας από τις ζωοανθρωπονόσους που καταγράφονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 10 ενδέχεται να συνιστά απειλή για την Ένωση.

Άρθρο 7

Κατάλογος νόσων των ζώων

1.   Ο κατάλογος των νόσων των ζώων που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρατίθεται στο παράρτημα I.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 40, προκειμένου να συμπληρώνει τον κατάλογο των νόσων των ζώων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τις νόσους των ζώων που είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ και τις νόσους που είναι πιθανόν να αποτελούν νέα απειλή για την Ένωση, λόγω του σημαντικού αντικτύπου τους:

α)

στην ανθρώπινη υγεία·

β)

στην υγεία ή την καλή μεταχείριση των ζώων· ή

γ)

στη γεωργική παραγωγή ή την παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ή σε συναφείς τομείς της οικονομίας.

Άρθρο 8

Επιλέξιμες δαπάνες

1.   Οι ακόλουθες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για την εκτέλεση των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, βάσει της εν λόγω παραγράφου:

α)

δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την αξία των ζώων τους τα οποία εσφάγησαν ή θανατώθηκαν, έως το ποσό της αγοραίας αξίας των ζώων αυτών ως εάν να μην είχαν προσβληθεί από τη νόσο·

β)

δαπάνες για τη σφαγή ή τη θανάτωση των ζώων και συναφείς δαπάνες μεταφοράς·

γ)

δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την αξία των ζωικών τους προϊόντων που καταστράφηκαν, έως το ποσό της αγοραίας αξίας που είχαν τα εν λόγω προϊόντα αμέσως πριν προκύψουν υπόνοιες εμφάνισης νόσου ή πριν επιβεβαιωθούν οι υπόνοιες αυτές·

δ)

δαπάνες καθαρισμού, απεντόμωσης και απολύμανσης εκμεταλλεύσεων και εξοπλισμού, με βάση την επιδημιολογία και τα χαρακτηριστικά του παθογόνου οργανισμού·

ε)

δαπάνες μεταφοράς και καταστροφής μολυσμένων ζωοτροφών και δαπάνες καταστροφής μολυσμένου εξοπλισμού αν αυτός δεν μπορεί να απολυμανθεί·

στ)

δαπάνες αγοράς, αποθήκευσης, χορήγησης ή διανομής εμβολίων και δολωμάτων καθώς και το κόστος του εμβολιασμού αν η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις ενέργειες αυτές ή τις εγκρίνει·

ζ)

δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης σφαγίων·

η)

σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την εκρίζωση της νόσου, όπως προβλέπεται στην απόφαση χρηματοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.

2.   Όπως προβλέπεται στο άρθρο 130 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία κοινοποίησης της εκδήλωσης της νόσου από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Οι δαπάνες αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν επίσης τις δαπάνες εκείνες οι οποίες προέκυψαν εξαιτίας υπόνοιας εκδήλωσης παρόμοιας νόσου, υπό τον όρο ότι η εκδήλωση αυτή επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια.

3.   Έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή προβαίνει στις αντίστοιχες δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων και στην πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών.

Τμήμα 2

Προγράμματα καταπολέμησης, ελέγχου και επιτήρησης των νόσων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων

Άρθρο 9

Επιλέξιμα προγράμματα

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις για τα ετήσια ή πολυετή εθνικά προγράμματα καταπολέμησης, ελέγχου και επιτήρησης των νόσων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 10 («εθνικά προγράμματα»).

Άρθρο 10

Κατάλογος νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων

1.   Ο κατάλογος των νόσων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που είναι επιλέξιμες για τις επιδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 9 παρατίθεται στο παράρτημα II.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 40, προκειμένου να συμπληρώνει τον κατάλογο των νόσων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη:

α)

την κατάσταση των νόσων των ζώων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωική παραγωγή ή το εμπόριο·

β)

την εξέλιξη των ζωοανθρωπονόσων που αποτελούν ενδεχομένως απειλή για τον άνθρωπο· ή

γ)

τις νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές εξελίξεις.

Άρθρο 11

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες τις οποίες πραγματοποιούν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων μπορούν να είναι επιλέξιμες για επιδοτήσεις στο πλαίσιο του άρθρου 9:

α)

δαπάνες δειγματοληψίας σε ζώα·

β)

δαπάνες εργαστηριακών αναλύσεων, με την προϋπόθεση ότι περιορίζονται στα ακόλουθα:

i)

δαπάνες για τον εξοπλισμό εργαστηριακών αναλύσεων (test kits), αντιδραστήρια και αναλώσιμα που μπορούν να προσδιοριστούν και που χρησιμοποιούνται ειδικά για τη διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων,

ii)

δαπάνες για το προσωπικό, ανεξάρτητα από το καθεστώς του, που συμμετέχει άμεσα στη διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων·

γ)

δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την αξία των ζώων τους τα οποία εσφάγησαν ή θανατώθηκαν, έως το ποσό της αγοραίας αξίας των ζώων αυτών ως εάν να μην είχαν προσβληθεί από τη νόσο·

δ)

δαπάνες σφαγής ή θανάτωσης των ζώων·

ε)

δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την αξία των ζωικών τους προϊόντων που καταστράφηκαν, έως το ποσό της αγοραίας αξίας που είχαν τα εν λόγω προϊόντα αμέσως πριν προκύψουν υπόνοιες εμφάνισης νόσου ή πριν επιβεβαιωθούν οι υπόνοιες αυτές·

στ)

δαπάνες για την αγορά, την αποθήκευση, τον εμβολιασμό, τη χορήγηση ή διανομή δόσεων εμβολίων ή εμβολίων και δολωμάτων που χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα·

ζ)

δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης και απεντόμωσης της εκμετάλλευσης και του εξοπλισμού με βάση την επιδημιολογία και τα χαρακτηριστικά του παθογόνου οργανισμού· και

η)

σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή άλλων αναγκαίων μέτρων διαφορετικών από εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ), υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά καθορίζονται στην απόφαση επιδότησης που μνημονεύεται στο άρθρο 13 παράγραφοι 3 και 4.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο γ), η υπολειμματική αξία των ζώων, αν υπάρχει, αφαιρείται από την αποζημίωση.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο δ), η υπολειμματική αξία των θερμικά επεξεργασμένων μη επωασθέντων αβγών αφαιρείται από την αποζημίωση.

Άρθρο 12

Περιεχόμενο και υποβολή των εθνικών προγραμμάτων

1.   Έως στις 31 Μαΐου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα εθνικά προγράμματα, τα οποία πρόκειται να εκκινήσουν το επόμενο έτος, για τα οποία σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης.

Εθνικά προγράμματα που υποβάλλονται μετά τις 31 Μαΐου δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση το επόμενο έτος.

2.   Τα εθνικά προγράμματα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

περιγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης της νόσου των ζώων ή της ζωοανθρωπονόσου πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος·

β)

περιγραφή και οριοθέτηση των γεωγραφικών και διοικητικών περιοχών στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα·

γ)

διάρκεια του προγράμματος·

δ)

μέτρα που πρόκειται να υλοποιηθούν·

ε)

εκτιμώμενος προϋπολογισμός·

στ)

στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος και προσδοκώμενα οφέλη· και

ζ)

κατάλληλοι δείκτες για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

Για κάθε πολυετές εθνικό πρόγραμμα, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β), δ) και στ) του πρώτου εδαφίου παρέχονται για κάθε έτος που καλύπτεται από το πρόγραμμα, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η πληροφορία που αναφέρεται στο στοιχείο ε) του εν λόγω εδαφίου παρέχεται για κάθε έτος που καλύπτει το πρόγραμμα.

3.   Αν η εκδήλωση ή η εξέλιξη κάποιας από τις ζωικές νόσους ή ζωοανθρωπονόσους για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 10 ενδέχεται να απειλήσει την κατάσταση της υγείας στην Ένωση και προκειμένου να προστατευθεί η Ένωση από την εισαγωγή κάποιας από τις εν λόγω νόσους των ζώων ή κάποιας από τις εν λόγω ζωοανθρωπονόσους, τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν στα εθνικά τους προγράμματα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε εδάφη γειτονικών τρίτων χωρών σε συνεργασία με τις αρχές των χωρών αυτών.

Άρθρο 13

Αξιολόγηση και έγκριση των εθνικών προγραμμάτων

1.   Η Επιτροπή αξιολογεί τα εθνικά προγράμματα με γνώμονα τις προτεραιότητες και τα κριτήρια που ορίζονται στα ετήσια ή τα πολυετή προγράμματα εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1.

2.   Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους:

α)

τον κατάλογο των εθνικών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν από τεχνική άποψη και προτείνονται για συγχρηματοδότηση·

β)

το προσωρινό ποσό που διατίθεται σε κάθε πρόγραμμα·

γ)

το προσωρινό ανώτατο επίπεδο χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για κάθε πρόγραμμα· και

δ)

τυχόν προσωρινές προϋποθέσεις από τις οποίες μπορεί να εξαρτηθεί η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης.

3.   Η Επιτροπή εγκρίνει τα ετήσια εθνικά προγράμματα και τη σχετική χρηματοδότηση έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση επιδότησης που αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους. Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 14, η Επιτροπή μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις αποφάσεις αυτές για το σύνολο της περιόδου επιλεξιμότητας.

4.   Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή εθνικά προγράμματα και τη σχετική χρηματοδότηση έως τις 31 Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής με απόφαση επιδότησης που αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής έως τη λήξη της περιόδου εφαρμογής.

5.   Σε περίπτωση έγκρισης πολυετών εθνικών προγραμμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 4, οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων μπορούν να κατανεμηθούν σε ετήσιες δόσεις. Όταν οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων κατανέμονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή δεσμεύει τις ετήσιες δόσεις λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των προγραμμάτων, τις προβλεπόμενες ανάγκες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Άρθρο 14

Εκθέσεις

Για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο ή πολυετές εθνικό πρόγραμμα, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ετήσια λεπτομερή τεχνική και οικονομική έκθεση για το προηγούμενο έτος. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, τα οποία μετρούνται με βάση τους δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), καθώς και αναλυτική κατάσταση των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Επιπλέον, για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο εθνικό πρόγραμμα, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους, ενδιάμεση οικονομική έκθεση.

Άρθρο 15

Πληρωμές

Η αίτηση πληρωμής για συγκεκριμένο έτος για ένα εθνικό πρόγραμμα υποβάλλεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους.

Η Επιτροπή καταβάλλει τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες έπειτα από κατάλληλη εξακρίβωση των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Υγεία των φυτών

Τμήμα 1

Επείγοντα μέτρα

Άρθρο 16

Επιλέξιμα μέτρα

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις, έως τα ανώτατα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3, για τα ακόλουθα μέτρα έναντι επιβλαβών οργανισμών, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 17:

α)

μέτρα για την εξάλειψη επιβλαβών οργανισμών από μολυσμένη περιοχή, τα οποία λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ ή σύμφωνα με τα μέτρα της Ένωσης που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας·

β)

μέτρα για την αναχαίτιση επιβλαβούς οργανισμού κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα παρεμπόδισης της εξάπλωσης από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, σε μολυσμένη περιοχή από την οποία ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός δεν μπορεί να εξαλειφθεί, όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού. Τα μέτρα αυτά αφορούν αποκλειστικά την εξάλειψη του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού από τη ζώνη απομόνωσης αν η παρουσία του διαπιστωθεί στην εν λόγω ζώνη·

γ)

πρόσθετα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, διαφορετικά από τα μέτρα εξάλειψης που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τα μέτρα αναχαίτισης που αναφέρονται στο στοιχείο β), όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.

Επιδοτήσεις για τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου μπορούν επίσης να χορηγηθούν για μέτρα που ελήφθησαν σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας παρόμοιου επιβλαβούς οργανισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η παρουσία αυτή επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια.

2.   Οι επιδοτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν επίσης να χορηγούνται σε κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν απαντώνται οι επιβλαβείς οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν έχουν ληφθεί μέτρα κατά της εισόδου των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους λόγω της παρουσίας τους σε γειτονικό κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα με την οποία το κράτος μέλος συνορεύει άμεσα.

3.   Μπορούν να χορηγηθούν επιδοτήσεις σε κράτη μέλη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, αφού επιβεβαιωθεί η παρουσία ενός εκ των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 17, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά για την εκτέλεση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4.   Επιδοτήσεις για τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως γ) μπορούν επίσης να χορηγούνται σε διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 17

Όροι

Τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 16 μπορούν να τύχουν επιδοτήσεων αν τα εν λόγω μέτρα έχουν εφαρμοστεί άμεσα και έχουν τηρηθεί οι εφαρμοστέες διατάξεις που καθορίζονται στο οικείο δίκαιο της Ένωσης και υπό τον όρο ότι πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Α κεφάλαιο I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και στο παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο I αυτής·

β)

αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς που καλύπτονται από μέτρο που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ·

γ)

αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς για τους οποίους έχουν εγκριθεί μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες 69/464/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ ή 2007/33/ΕΚ· ή

δ)

αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς, που δεν παρατίθενται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, οι οποίοι υπόκεινται σε μέτρο που εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και που προσωρινά είναι επιλέξιμοι να παρατεθούν στο παράρτημα I μέρος Α κεφάλαιο I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και στο παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο I αυτής.

Για τα μέτρα που πληρούν τον όρο που προβλέπεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, η επιδότηση δεν καλύπτει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του μέτρου που θεσπίστηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Για τα μέτρα που πληρούν την προϋπόθεση η οποία ορίζεται στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, η επιδότηση δεν καλύπτει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν δύο έτη μετά την έναρξη της ισχύος του εγκριθέντος από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους μέτρου, ή συνέβη μετά την εκπνοή της ισχύος του μέτρου αυτού.

Άρθρο 18

Επιλέξιμες δαπάνες

1.   Οι ακόλουθες δαπάνες τις οποίες πραγματοποιούν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 16 μπορούν να τύχουν επιδοτήσεων στο πλαίσιο του εν λόγω άρθρου:

α)

δαπάνες για το προσωπικό, ανεξάρτητα από το καθεστώς του, που συμμετέχει άμεσα στην εφαρμογή των μέτρων, καθώς και δαπάνες για μίσθωση εξοπλισμού, για αναλώσιμα και για κάθε άλλο αναγκαίο υλικό, για φυτοπροστατευτικά ή άλλα προϊόντα, για δειγματοληψία και για εργαστηριακές αναλύσεις·

β)

δαπάνες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τρίτους για την εκτέλεση μέρους των μέτρων·

γ)

δαπάνες αποζημίωσης των θιγόμενων επιχειρηματιών ή ιδιοκτητών για τη χρήση φυτοπροστατευτικών ή άλλων προϊόντων, την καταστροφή και την επακόλουθη απόσυρση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς επίσης δαπάνες για τον καθαρισμό και την απολύμανση χώρων, γης, νερού, εδάφους, καλλιεργητικών μέσων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού·

δ)

δαπάνες αποζημίωσης των οικείων ιδιοκτητών για την αξία των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που καταστρέφονται λόγω των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, έως το ποσό της αγοραίας αξίας αυτών των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ως εάν να μην είχαν θιγεί από τα μέτρα αυτά· η υπολειμματική αξία, αν υπάρχει, αφαιρείται από την αποζημίωση· και

ε)

σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή άλλων αναγκαίων μέτρων διαφορετικών από εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά καθορίζονται στην απόφαση χρηματοδότησης που μνημονεύεται στο άρθρο 36 παράγραφος 4.

Η αποζημίωση των ιδιοκτητών που αναφέρεται στο στοιχείο γ) είναι επιλέξιμη μόνον εφόσον τα μέτρα έχουν εκτελεσθεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής.

2.   Όπως προβλέπεται στο άρθρο 130 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης τις δαπάνες εκείνες που πραγματοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα υπόνοιας παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, υπό τον όρο ότι η παρουσία αυτή επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια.

3.   Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή προβαίνει στις αντίστοιχες δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων και στην πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών.

Τμήμα 2

Προγράμματα επισκοπήσεων για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών

Άρθρο 19

Επιλέξιμα προγράμματα επισκοπήσεων

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις για ετήσια και πολυετή προγράμματα επισκοπήσεων που εφαρμόζουν σχετικά με την παρουσία επιβλαβών οργανισμών («προγράμματα επισκοπήσεων»), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προγράμματα επισκοπήσεων πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Α κεφάλαιο I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και στο παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο I αυτής·

β)

αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς που καλύπτονται από μέτρο που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Για τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, τα προγράμματα επισκοπήσεων βασίζονται σε εκτίμηση του κινδύνου εισόδου, εγκατάστασης και εξάπλωσης των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους και στοχοποιούν τουλάχιστον τους επιβλαβείς οργανισμούς που εγκυμονούν τους κυριότερους κινδύνους και τα κύρια είδη φυτών που εκτίθενται στους κινδύνους αυτούς.

Για τα μέτρα που πληρούν τον όρο που προβλέπεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, η επιδότηση δεν καλύπτει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του μέτρου που θεσπίστηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Άρθρο 20

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες τις οποίες πραγματοποιούν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων επισκοπήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 μπορούν να τύχουν επιδοτήσεων στο πλαίσιο του εν λόγω άρθρου:

α)

δαπάνες δειγματοληψιών·

β)

δαπάνες εργαστηριακών αναλύσεων, με την προϋπόθεση ότι περιορίζονται στα ακόλουθα:

(i)

δαπάνες για τον εξοπλισμό εργαστηριακών αναλύσεων (test kits), αντιδραστήρια και αναλώσιμα που μπορούν να προσδιοριστούν και που χρησιμοποιούνται ειδικά για τη διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων·

(ii)

δαπάνες για το προσωπικό, ανεξάρτητα από το καθεστώς του, που συμμετέχει άμεσα στη διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων·

γ)

σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή άλλων αναγκαίων μέτρων διαφορετικών από εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά καθορίζονται στην απόφαση επιδότησης που μνημονεύεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 3 και 4.

Άρθρο 21

Περιεχόμενο και υποβολή των προγραμμάτων επισκοπήσεων

1.   Έως τις 31 Μαΐου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα προγράμματα επισκοπήσεων τα οποία πρόκειται να εκκινήσουν το επόμενο έτος, για τα οποία σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης.

Προγράμματα επισκοπήσεων που υποβάλλονται μετά τις 31 Μαΐου δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση το επόμενο έτος.

2.   Τα προγράμματα επισκοπήσεων περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τους επιβλαβείς οργανισμοί που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα·

β)

περιγραφή και οριοθέτηση των γεωγραφικών και διοικητικών περιοχών στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα και περιγραφή της κατάστασης αυτών των περιοχών όσον αφορά την παρουσία των σχετικών επιβλαβών οργανισμών·

γ)

τη διάρκεια του προγράμματος·

δ)

τον αριθμό των μακροσκοπικών εξετάσεων, των δειγματοληψιών και των εργαστηριακών αναλύσεων που προγραμματίζονται για τους επιβλαβείς οργανισμούς και τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα σχετικά αντικείμενα·

ε)

τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό·

στ)

τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος και τα προσδοκώμενα οφέλη· και

ζ)

κατάλληλους δείκτες για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

Για κάθε πολυετές πρόγραμμα επισκοπήσεων, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β), δ) και στ) του πρώτου εδαφίου παρέχονται για κάθε έτος που καλύπτεται από το πρόγραμμα, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών από το προηγούμενο έτος. Η πληροφορία που αναφέρεται στο στοιχείο ε) του εν λόγω εδαφίου παρέχεται για κάθε έτος που καλύπτει το πρόγραμμα.

Άρθρο 22

Αξιολόγηση και έγκριση των προγραμμάτων επισκοπήσεων

1.   Η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα επισκοπήσεων με γνώμονα τις προτεραιότητες και τα κριτήρια που ορίζονται στα ετήσια ή τα πολυετή προγράμματα εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1.

2.   Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους:

α)

τον κατάλογο των προγραμμάτων επισκοπήσεων που εγκρίθηκαν από τεχνική άποψη και προτείνονται για συγχρηματοδότηση·

β)

το προσωρινό ποσό που διατίθεται σε κάθε πρόγραμμα·

γ)

το προσωρινό ανώτατο επίπεδο χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για κάθε πρόγραμμα· και

δ)

τυχόν προσωρινές προϋποθέσεις από τις οποίες μπορεί να εξαρτηθεί η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης.

3.   Η Επιτροπή εγκρίνει τα ετήσια προγράμματα επισκοπήσεων και τη σχετική χρηματοδότηση έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση επιδότησης η οποία αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους. Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 23, η Επιτροπή μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις αποφάσεις αυτές για το σύνολο της περιόδου επιλεξιμότητας.

4.   Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή προγράμματα επισκοπήσεων και τη σχετική χρηματοδότηση έως τις 31 Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής με απόφαση επιδότησης που αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής έως τη λήξη της περιόδου εφαρμογής.

5.   Σε περίπτωση έγκρισης πολυετών προγραμμάτων επισκοπήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4, οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων μπορούν να κατανεμηθούν σε ετήσιες δόσεις. Όταν οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων κατανέμονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή δεσμεύει τις ετήσιες δόσεις λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των προγραμμάτων, τις προβλεπόμενες ανάγκες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Άρθρο 23

Εκθέσεις

Για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο ή πολυετές εθνικό πρόγραμμα επισκοπήσεων, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ετήσια λεπτομερή τεχνική και οικονομική έκθεση για το προηγούμενο έτος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, τα οποία μετρούνται με βάση τους δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), καθώς και αναλυτική κατάσταση των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα επισκοπήσεων, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους, ενδιάμεση οικονομική έκθεση.

Άρθρο 24

Πληρωμές

Η αίτηση πληρωμής για συγκεκριμένο έτος για ένα πρόγραμμα επισκοπήσεων υποβάλλεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους.

Η Επιτροπή καταβάλλει τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες έπειτα από κατάλληλη εξακρίβωση των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23.

Τμήμα 3

Προγράμματα ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης

Άρθρο 25

Επιλέξιμα μέτρα και επιλέξιμες δαπάνες

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις για προγράμματα που εφαρμόζουν για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 («προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές») Οι εν λόγω επιδοτήσεις αφορούν τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή, στις εν λόγω περιοχές, των κανόνων, είτε πρόκειται για ενωσιακούς ή για εθνικούς, που ισχύουν στις περιοχές αυτές για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.

2.   Οι ακόλουθες δαπάνες τις οποίες πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για προγράμματα σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης:

α)

δαπάνες για το προσωπικό που συμμετέχει άμεσα στην εφαρμογή των μέτρων, ανεξάρτητα από το καθεστώς του, καθώς και δαπάνες για μίσθωση εξοπλισμού, για αναλώσιμα ή για φυτοπροστατευτικά ή άλλα προϊόντα·

β)

δαπάνες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τρίτους για την εκτέλεση μέρους των μέτρων·

γ)

δαπάνες δειγματοληψιών·

δ)

δαπάνες εργαστηριακών αναλύσεων, με την προϋπόθεση ότι περιορίζονται στα ακόλουθα:

(i)

δαπάνες για τον εξοπλισμό εργαστηριακών αναλύσεων (test kits), αντιδραστήρια και αναλώσιμα που μπορούν να προσδιοριστούν και που χρησιμοποιούνται ειδικά για τη διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων·

(ii)

δαπάνες για το προσωπικό, ανεξάρτητα από το καθεστώς του, που συμμετέχει άμεσα στη διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων·

Άρθρο 26

Περιεχόμενο και υποβολή των προγραμμάτων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές

1.   Έως στις 31 Μαΐου τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές τα οποία πρόκειται να εκκινήσουν το επόμενο έτος, για τα οποία σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης.

Προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που υποβάλλονται μετά τις 31 Μαΐου δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση το επόμενο έτος.

2.   Τα προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τους επιβλαβείς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα·

β)

περιγραφή και οριοθέτηση των γεωγραφικών και διοικητικών περιοχών στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα και περιγραφή της κατάστασης αυτών των περιοχών όσον αφορά την παρουσία των σχετικών επιβλαβών οργανισμών·

γ)

τεχνική ανάλυση της περιφερειακής φυτοϋγειονομικής κατάστασης·

δ)

τη διάρκεια του προγράμματος·

ε)

τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και, κατά περίπτωση, τον αριθμό των μακροσκοπικών εξετάσεων, των δειγματοληψιών και των εργαστηριακών αναλύσεων που προγραμματίζονται για τους επιβλαβείς οργανισμούς και τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα σχετικά αντικείμενα·

στ)

τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό·

ζ)

τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος και τα προσδοκώμενα οφέλη· και

η)

κατάλληλους δείκτες για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

Για κάθε πολυετές πρόγραμμα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β), ε) και ζ) του πρώτου εδαφίου παρέχονται για κάθε έτος που καλύπτεται από το πρόγραμμα, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η πληροφορία που αναφέρεται στο στοιχείο στ) του εν λόγω εδαφίου παρέχεται για κάθε έτος που καλύπτει το πρόγραμμα.

Άρθρο 27

Αξιολόγηση και έγκριση των προγραμμάτων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές

1.   Τα προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές αξιολογούνται με γνώμονα τις προτεραιότητες και τα κριτήρια που ορίζονται στα ετήσια ή τα πολυετή προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1.

2.   Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους:

α)

τον κατάλογο των προγραμμάτων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που εγκρίθηκαν από τεχνική άποψη και προτείνονται για συγχρηματοδότηση·

β)

το προσωρινό ποσό που διατίθεται σε κάθε πρόγραμμα·

γ)

το προσωρινό ανώτατο επίπεδο χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για κάθε πρόγραμμα· και

δ)

τυχόν προσωρινές προϋποθέσεις από τις οποίες μπορεί να εξαρτηθεί η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης.

3.   Τα ετήσια προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι σχετικές χρηματοδοτήσεις εγκρίνονται έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση επιδότησης η οποία αφορά τα μέτρα που υλοποιήθηκαν και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους. Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 28, η Επιτροπή μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις αποφάσεις αυτές για το σύνολο της περιόδου επιλεξιμότητας.

4.   Τα πολυετή προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και η σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως τις 31 Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής με απόφαση επιδότησης που αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής έως τη λήξη της περιόδου εφαρμογής.

5.   Σε περίπτωση έγκρισης πολυετών προγραμμάτων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, σύμφωνα με την παράγραφο 4, οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων μπορούν να κατανεμηθούν σε ετήσιες δόσεις. Όταν οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων κατανέμονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή δεσμεύει τις ετήσιες δόσεις λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των προγραμμάτων, τις προβλεπόμενες ανάγκες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Άρθρο 28

Εκθέσεις

Για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο ή πολυετές πρόγραμμα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ετήσια λεπτομερή τεχνική και οικονομική έκθεση για το προηγούμενο έτος Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, τα οποία μετρούνται με βάση τους δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο η), καθώς και αναλυτική κατάσταση των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Επιπλέον, για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους, ενδιάμεση οικονομική έκθεση.

Άρθρο 29

Πληρωμές

Η αίτηση πληρωμής για συγκεκριμένο έτος σχετικά με πρόγραμμα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές υποβάλλεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους.

Η Επιτροπή καταβάλλει τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες έπειτα από κατάλληλη εξακρίβωση των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 28.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ III

χρηματοδοτική στήριξη επισήμων ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων

Άρθρο 30

Εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   Είναι δυνατή η χορήγηση επιδοτήσεων στα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν για την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

2.   Στο πλαίσιο της παραγράφου 1 μπορούν να επιδοτηθούν οι ακόλουθες δαπάνες:

α)

δαπάνες για τα μέλη του προσωπικού τα οποία, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, εμπλέκονται άμεσα στις δραστηριότητες που εκτελούν τα εργαστήρια ως εργαστήρια αναφοράς της Ένωσης·

β)

δαπάνες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού·

γ)

δαπάνες για αναλώσιμα υλικά·

δ)

δαπάνες αποστολής δειγμάτων, αποστολών, συνεδριάσεων και δραστηριοτήτων κατάρτισης.

Άρθρο 31

Κατάρτιση

1.   Η Ένωση μπορεί να χρηματοδοτήσει την κατάρτιση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τους επίσημους ελέγχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, με σκοπό την υιοθέτηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών.

2.   Η Επιτροπή καταρτίζει προγράμματα κατάρτισης που καθορίζουν τις προτεραιότητες παρέμβασης με βάση τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί για τη δημόσια υγεία, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών.

3.   Για να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από την Ένωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι γνώσεις που αποκτούν μέσω των δραστηριοτήτων κατάρτισης που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο διαδίδονται όπως χρειάζεται και ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα στα εθνικά προγράμματα κατάρτισης.

4.   Επιλέξιμες για τη χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορούν να είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

α)

δαπάνες οργάνωσης των δραστηριοτήτων κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης κατάρτισης που είναι επίσης ανοικτή σε συμμετέχοντες από τρίτες χώρες, ή ανταλλαγών·

β)

οδοιπορικά, έξοδα διαμονής και ημερήσιου επιδόματος των υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στην κατάρτιση

Άρθρο 32

Εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη

Η Ένωση μπορεί να παράσχει οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των οδοιπορικών, εξόδων διαμονής και ημερήσιου επιδόματος στα οποία υποβάλλονται οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ως αποτέλεσμα του διορισμού τους από την Επιτροπή για να επικουρούν τους εμπειρογνώμονές της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 και στο άρθρο 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Άρθρο 33

Συντονισμένα σχέδια ελέγχου και συλλογή δεδομένων

1.   Είναι δυνατή η παροχή επιδοτήσεων στα κράτη μέλη για την κάλυψη των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται για την εφαρμογή των συντονισμένων σχεδίων ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και για τη συλλογή δεδομένων.

2.   Οι ακόλουθες δαπάνες μπορούν να είναι επιλέξιμες για παρόμοιες επιδοτήσεις:

α)

δαπάνες δειγματοληψίας και εργαστηριακών αναλύσεων,

β)

δαπάνες προμήθειας του εξοπλισμού που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του επίσημου ελέγχου και της συλλογής δεδομένων.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV

Άλλα μέτρα

Άρθρο 34

Συστήματα πληροφοριών

1.   Η Ένωση χρηματοδοτεί τη δημιουργία και τη λειτουργία των βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή, που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

2.   Η Ένωση μπορεί να παράσχει οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών:

α)

έχουν αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία για το σύνολο της Ένωσης και είναι διαθέσιμα σε όλη την Ένωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες· και

β)

είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 35

Εφαρμογή και προσαρμογή των κανόνων

1.   Η Ένωση μπορεί να χρηματοδοτεί τεχνικές και επιστημονικές εργασίες, μεταξύ των οποίων και μελέτες και δραστηριότητες συντονισμού, που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων για τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 και η προσαρμογή των εν λόγω κανόνων στις επιστημονικές, τις τεχνολογικές και τις κοινωνικές εξελίξεις.

Η Ένωση μπορεί επίσης να παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή στα κράτη μέλη ή σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1, προκειμένου να αναλάβουν δραστηριότητες για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής των κανόνων για τους τομείς αυτούς.

2.   Είναι δυνατόν να χορηγηθούν επιδοτήσεις για προγράμματα που καταρτίζονται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματική εκτέλεση των επίσημων ελέγχων μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνικών και πρωτοκόλλων.

3.   Η Ένωση μπορεί επίσης να παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή προκειμένου να στηρίξει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Ένωσης και των κρατών μελών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση βελτιωμένης, συμμορφούμενης και βιώσιμης συμπεριφοράς κατά την εφαρμογή των κανόνων για τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 36

Προγράμματα εργασίας και χρηματοδοτικές συνεισφορές

1.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, για τη θέσπιση κοινών ή χωριστών ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων εργασίας για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στον τίτλο II, με εξαίρεση το κεφάλαιο I τμήμα 1 και το κεφάλαιο II τμήμα 1 του εν τίτλου αυτού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 41 παράγραφος 2.

2.   Τα προγράμματα εργασίας για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καθορίζουν τους επιδιωκόμενους επιχειρησιακούς στόχους, οι οποίοι συνάδουν με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό τους ποσό. Περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των μέτρων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που πρόκειται να διατεθεί για κάθε ενέργεια και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, περιλαμβάνουν τις δράσεις προτεραιότητας, τα κριτήρια αξιολόγησης, το ποσοστό χρηματοδότησης και τον ενδεικτικό κατάλογο επιλέξιμων μέτρων και δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα προγράμματα εργασίας για την εκτέλεση των μέτρων που αναφέρονται στον τίτλο II κεφάλαιο I τμήμα 2 και στον τίτλο II κεφάλαιο II τμήμα 2 και τμήμα 3 θεσπίζονται έως τις 30 Απριλίου του έτους που προηγείται της εκτέλεσής τους, υπό τον όρο ότι έχει εγκριθεί το σχέδιο προϋπολογισμού. Αυτά τα προγράμματα εργασίας αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες όπως ορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

4.   Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των επειγόντων μέτρων για τα οποία γίνεται λόγος στον τίτλο II κεφάλαιο I τμήμα 1 και στον τίτλο II κεφάλαιο II τμήμα 1 ή όταν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες εξελίξεις, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον ορισμό της απόφασής της επί της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 41 παράγραφος 2.

5.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τη θέσπιση των διαδικασιών για την υποβολή από τα κράτη μέλη αιτήσεων, εκθέσεων και αιτήσεων πληρωμών για τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στον τίτλο II κεφάλαιο I τμήματα 1 και 2 και κεφάλαιο II τμήματα 1, 2 και 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 41 παράγραφος 2.

Άρθρο 37

Επιτόπιοι έλεγχοι από την Επιτροπή

Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στα κράτη μέλη και στις εγκαταστάσεις των δικαιούχων με σκοπό να επαληθεύσει ιδίως:

α)

την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

β)

τη συμμόρφωση των διοικητικών πρακτικών με τους κανόνες της Ένωσης·

γ)

την ύπαρξη των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων και την αντιστοιχία τους με τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση.

Άρθρο 38

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επαλήθευση της εφαρμογής των μέτρων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν τη διεξαγωγή των ελέγχων τους οποίους κρίνει ενδεδειγμένους η Επιτροπή σε σχέση με τη διαχείριση της χρηματοδότησης που χορηγεί η Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων.

Άρθρο 39

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι, κατά την εφαρμογή των μέτρων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με αποτελεσματικούς ελέγχους και, σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών, με την ανάκτηση των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών και, ενδεχομένως, με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

2.   Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να διενεργούν εποπτικούς ελέγχους, βάσει εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων, σε όλους τους δικαιούχους επιδοτήσεων, τους εκτελεστικούς φορείς, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έλαβαν κεφάλαια της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εξουσιοδοτείται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονομικούς φορείς τους οποίους αφορά, άμεσα ή έμμεσα, η εν λόγω χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (24) με στόχο τη διαπίστωση περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιδότησης ή με σύμβαση που αφορά χρηματοδότηση από μέρους της Ένωσης.

Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι συμφωνίες επιδοτήσεων, οι αποφάσεις επιδοτήσεων και οι συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν τέτοιους εποπτικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 10 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 7 ετών από 30 Ιουνίου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της επταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 10 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει ο κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 10 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 41

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, που συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Αν η επιτροπή πρέπει να γνωμοδοτήσει με έγγραφη διαδικασία, η εν λόγω διαδικασία περατώνεται χωρίς αποτέλεσμα αν, εντός της προθεσμίας για την παροχή της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσει η απλή πλειοψηφία των μελών της.

Άρθρο 42

Αξιολόγηση

1.   Έως τις 30 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σε σχέση με το κατά πόσο, ως προς τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους, τα μέτρα που αναφέρονται στον τίτλο II κεφάλαια Ι και ΙΙ και στα άρθρα 30 και 31 του κεφαλαίου ΙΙΙ, επιτυγχάνουν τους στόχους του άρθρου 2 παράγραφος 1 όσον αφορά την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την προστιθέμενη αξία, σε επίπεδο Ένωσης. Η έκθεση αξιολόγησης εξετάζει επίσης τις δυνατότητες απλούστευσης, τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων και τη συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

2.   Έως τις 30 Ιουνίου 2022 η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των υστέρων αξιολόγηση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Κατά την εν λόγω εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 1 καθώς και ο αντίκτυπός τους.

3.   Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τους δείκτες για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

4.   Η Επιτροπή ανακοινώνει τα πορίσματα των αξιολογήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Άρθρο 43

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.   Κατά περίπτωση, οι δικαιούχοι και τα οικεία κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να δίνεται επαρκής δημοσιότητα στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ώστε να ενημερώνεται το κοινό σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση στη χρηματοδότηση των μέτρων.

2.   Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα και τα αποτελέσματά τους. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την επικοινωνία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού καλύπτει επίσης την επικοινωνία σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.

Άρθρο 44

Καταργητικές διατάξεις

1.   Οι αποφάσεις 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ καταργούνται.

2.   Οι παραπομπές στις αποφάσεις 66/399/ΕΟΚ και 76/894/ΕΟΚ λογίζονται ως παραπομπές στο άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

3.   Οι παραπομπές στην απόφαση 2009/470/ΕΚ λογίζονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 45

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Τα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή το 2012 για να εφαρμοσθούν το 2013, εκείνα τα οποία υποβλήθηκαν το 2013 για να εφαρμοσθούν το 2014 και εκείνα που υποβλήθηκαν έως τις 30 Απριλίου 2014 για να εφαρμοσθούν το 2015, είναι, υπό τον όρο της έγκρισής τους, επιλέξιμα για χρηματοδότηση της Ένωσης επί τη βάσει του άρθρου 27 της απόφασης 2009/470/ΕΚ.

Για τα εθνικά προγράμματα που εφαρμόσθηκαν το 2013 και το 2014, εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 27 παράγραφοι 7 και 8 της εν λόγω απόφασης.

Για τα εθνικά προγράμματα που εφαρμόσθηκαν το 2015, εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 27 παράγραφος 2 της εν λόγω απόφασης.

2.   Τα προγράμματα επισκοπήσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου 2014 για να εφαρμοσθούν το 2015, είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση της Ένωσης επί τη βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 6 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Για αυτά τα προγράμματα επισκοπήσεων, εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 6 του άρθρου 23 της εν λόγω οδηγίας.

3.   Για τις αιτήσεις των κρατών μελών για χρηματοδότηση της Ένωσης αναφορικά με τα επείγοντα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού, οι οποίες υποβλήθηκαν έως τις 30 Απριλίου 2014, εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 22 έως 24 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Άρθρο 46

Τροποποίηση της οδηγίας 98/56/ΕΚ

Η οδηγία 98/56/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 17, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, που συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26).

(25)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1)."

(26)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).»"

2)

Στο άρθρο 18, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, που συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.»

Άρθρο 47

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ

Η οδηγία 2000/29/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 13γ, η παράγραφος 5 απαλείφεται.

2)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 15α

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οιοσδήποτε στην αντίληψη του οποίου υποπίπτει η παρουσία επιβλαβούς οργανισμού που παρατίθεται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II ή επιβλαβούς οργανισμού που καλύπτεται από μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 ή 16 παράγραφος 3, ή έχει λόγους να υποψιάζεται τέτοια παρουσία, ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή εντός δέκα ημερολογιακών ημερών, και, εάν αυτό ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, παρέχει τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του σχετικά με την παρουσία αυτή.»

3)

Τα άρθρα 22 έως 26 απαλείφονται.

Άρθρο 48

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002

Στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, η οποία καλείται στο εξής «επιτροπή». Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27). Η επιτροπή οργανώνεται σε τμήματα προκειμένου να εξετάζει όλα τα συναφή θέματα.

Όλες οι αναφορές στο δίκαιο της Ένωσης στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων νοούνται ως αναφορές στην επιτροπή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 49

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004

Το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 απαλείφεται.

Άρθρο 50

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005

Το κεφάλαιο VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 απαλείφεται.

Άρθρο 51

Τροποποίηση της οδηγίας 2008/90/ΕΚ

Στο άρθρο 19 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, που συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (28). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (29).

Άρθρο 52

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/128/ΕΚ

Το άρθρο 22 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ απαλείφεται.

Άρθρο 53

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 απαλείφεται.

Άρθρο 54

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 30 Ιουνίου 2014.

Εντούτοις, το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 47 σημείο 2 εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  ΕΕ C 67 της 6.3.2014, σ. 166.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2014.

(3)  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(5)  Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).

(6)  Οδηγία 69/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1969, περί της καταπολεμήσεως του καρκίνου της πατάτας (ΕΕ L 323 της 24.12.1969, σ. 1).

(7)  Οδηγία 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 1993, για την καταπολέμηση της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας (ΕΕ L 259 της 18.10.1993, σ. 1).

(8)  Οδηγία 98/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για τον έλεγχο του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (ΕΕ L 235 της 21.8.1998, σ. 1).

(9)  Οδηγία 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για την καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας και την κατάργηση της οδηγίας 69/465/ΕΟΚ (ΕΕ L 156 της 16.6.2007, σ. 12).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 23).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(12)  Απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30).

(13)  Οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1982 για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα (ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 58).

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(15)  Απόφαση 66/3997ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί συστάσεως μονίμου επιτροπής σπόρων προς σπορά και γεωργικών δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2289/66).

(16)  Οδηγία 76/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1967, για την ίδρυση Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής (ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 25).

(17)  Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών (ΕΕ L 226 της 13.8.1998, σ. 16).

(18)  Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (ΕΕ L 267 της 8.10.2008, σ. 8).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

(20)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004, της 29ης Απριλίου 2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).

(22)  Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71).

(23)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

(24)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).


ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I

Νόσοι ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 7

Πανώλη των βοοειδών

Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών

Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων

Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου

Μεταδοτική παράλυση των χοίρων

Ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πυρετός της κοιλάδας Rift

Οζώδης δερματίτιδα

Αφρικανική πανώλη των αλόγων

Φυσαλιδώδης στοματίτιδα

Ιογενής εγκεφαλομυελίτιδα της Βενεζουέλας προσβάλλουσα τους ίππους

Επιζωοτική αιμορραγική νόσος των ελαφιών

Κλασική πανώλη των χοίρων

Αφρικανική πανώλη των χοίρων

Λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών

Γρίπη των πτηνών

Ψευδοπανώλη των πτηνών

Αφθώδης πυρετός

Επιζωοτική αιματοποιητική νέκρωση στα ψάρια (EHN)

Επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο στα ψάρια (EUS)

Μόλυνση από Bonamia exitiosa

Μόλυνση από Perkinsus marinus

Μόλυνση από Microcytos mackini

Σύνδρομο Taura στα καρκινοειδή

Σύνδρομο της κίτρινης κεφαλής στα καρκινοειδή


ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ II

Νόσοι ζώων και ζωοανθρωπονόσοι που αναφέρονται στο άρθρο 10

Φυματίωση των βοοειδών

Βρουκέλλωση των βοοειδών

Βρουκέλλωση αιγοπροβάτων (Β. melitensis)

Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου σε περιοχές όπου ενδημεί η νόσος ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου

Αφρικανική πανώλη των χοίρων

Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων

Κλασσική πανώλη των χοίρων

Άνθραξ

Λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών

Γρίπη των πτηνών

Λύσσα

Εχινοκοκκίαση

Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)

Καμπυλοβακτηρίωση

Λιστερίωση

Σαλμονέλωση (ζωονοσογόνος σαλμονέλα)

Τριχινέλλωση

Βεροτοξινογόνος E.coli

Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία (VHS),

Μολυσματική νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN)

Λοίμωξη του κυπρίνου Koi από ερπητοϊό (KHV)

Λοιμώδης αναιμία του σολομού (ISA)

Μόλυνση από Marteilia refringens

Μόλυνση από Bonamia ostreae

Ιχθυοφθειρίαση μαλακοστράκων


ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ III

Προτεραιότητες για τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής που αναφέρονται στον Τίτλο II Κεφάλαιο I Τμήμα 2 και στον Τίτλο II Κεφάλαιο II Τμήμα 2 και Τμήμα 3

Προτεραιότητες για χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, όσον αφορά τον προσανατολισμό των εθνικών προγραμμάτων καταπολέμησης, ελέγχου και επιτήρησης των νόσων ζώων και ζωοανθρωπονόσων:

νόσοι με αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία·

νόσοι με αντίκτυπο στην υγεία των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητική εξάπλωσή τους και τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας στον ζωικό πληθυσμό·

νόσοι και ζωοανθρωπονόσοι που κινδυνεύουν να εισαχθούν και/ή να επανεισαχθούν στο έδαφος της Ένωσης από τρίτες χώρες·

νόσοι που έχουν τις δυνατότητες να προκαλέσουν κατάσταση κρίσης με σοβαρές οικονομικές συνέπειες·

νόσοι με αντίκτυπο στο εμπόριο με τρίτες χώρες και στο εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ.

Προτεραιότητες για χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, όσον αφορά τον προσανατολισμό των εθνικών προγραμμάτων για επισκοπήσεις σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς για την προστασία του εδάφους της Ένωσης:

επιβλαβείς οργανισμοί που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Α κεφάλαιο I και στο παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, για τους οποίους δεν είναι γνωστό αν απαντώνται στο έδαφος της Ένωσης·

επιβλαβείς οργανισμοί που υπόκεινται στα εγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ μέτρα της Ένωσης·

επιβλαβείς οργανισμοί που δεν παρατίθενται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ και συνιστούν επικείμενο κίνδυνο για το έδαφος της Ένωσης·

επιβλαβείς οργανισμοί που έχουν δυνατότητες να προκαλέσουν κατάσταση κρίσης με σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες·

επιβλαβείς οργανισμοί με αντίκτυπο στο εμπόριο με τρίτες χώρες και το εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ.

Προτεραιότητες για χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, όσον αφορά τον προσανατολισμό των εθνικών προγραμμάτων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές:

μέτρα κατά των επιβλαβών οργανισμών που συνδέονται με τις εισαγωγές και το κλίμα στις περιοχές αυτές·

μέθοδοι καταπολέμησης αυτών των επιβλαβών οργανισμών·

μέτρα κατά των επιβλαβών οργανισμών που παρατίθενται σύμφωνα με τους κανόνες για τους επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς που ισχύουν σε εκείνες τις περιοχές.


ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

σχετικά με τις διαδικασίες για την έγκριση των κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών προγραμμάτων

Για την καλύτερη ενημέρωση των κρατών μελών, η Επιτροπή θα οργανώνει ετήσια συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των προγραμμάτων. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιείται το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου του έτους που προηγείται της υλοποίησης των προγραμμάτων.

Σε συνάρτηση με αυτή τη συνεδρίαση, η Επιτροπή θα υποβάλλει τον κατάλογο των προγραμμάτων που εγκρίνονται από τεχνική άποψη και προτείνονται για συγχρηματοδότηση. Τόσο οι οικονομικές όσο και οι τεχνικές λεπτομέρειες θα συζητούνται με τις εθνικές αντιπροσωπείες, και θα λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις τους.

Επιπλέον, πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, τον Ιανουάριο, θα κοινοποιεί στα κράτη μέλη τον τελικό κατάλογο των προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση και το τελικό ποσό που διατίθεται για κάθε πρόγραμμα.

Στις αρχές Φεβρουαρίου εκάστου έτους θα διεξάγονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 9, 19 και 25 με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, προκειμένου να παρέχονται στα κράτη μέλη οι σχετικές πληροφορίες για την εφαρμογή των προγραμμάτων εξάλειψης και επίβλεψης.