4.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 165/41


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 593/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Ιουνίου 2014

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο της κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 επιβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μιας ευρωπαϊκής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ) την υποχρέωση κοινοποίησης προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) των γεγονότων που αφορούν τα στοιχεία ταυτότητας των διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 επιβάλλει επίσης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών υποδοχής για τη διαγραφή ενός διαχειριστή ΕΕ από το μητρώο.

(2)

Λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί από την ΕΑΚΑΑ ειδικό εργαλείο πληροφορικής για την κοινοποίηση αυτή, η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μορφή για αυτό το είδος κοινοποίησης μεταξύ των αρμοδίων αρχών και της ΕΑΚΑΑ. Συνεπώς, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να καταρτίσει κατάλογο με τις σχετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τις γνωστοποιήσει σε όλες τις αρμόδιες αρχές.

(3)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή.

(4)

Δεδομένου του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής και αντικτύπου της μορφής κοινοποίησης και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι μόνο οι αρμόδιες αρχές πρόκειται να χρησιμοποιούν το επιλεγέν ειδικό έντυπο, η ΕΑΚΑΑ δεν διεξήγαγε δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την εισαγωγή αυτής της μορφής κοινοποίησης. Η ΕΑΚΑΑ ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τον μορφότυπο για την κοινοποίηση μεταξύ των αρμοδίων αρχών και της ΕΑΚΑΑ των εποπτικών πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα που προβλέπονται στα άρθρα 16 παράγραφος 1 και 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013.

Άρθρο 2

Μορφότυπος της κοινοποίησης

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μιας ευρωπαϊκής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου κοινοποιεί, με ηλεκτρονικό μήνυμα, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής και την ΕΑΚΑΑ τα γεγονότα που ορίζονται στα άρθρα 16 παράγραφος 1 και 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013, συμπληρώνοντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Κατάλογος διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κάθε αρμόδια αρχή ανακοινώνει στην ΕΑΚΑΑ τη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση για την κοινοποίηση εποπτικών πληροφοριών.

Η ΕΑΚΑΑ γνωστοποιεί σε όλες τις αρμόδιες αρχές τον κατάλογο με τις σχετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ΕΑΚΑΑ.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινοποίηση καταχώρισης διαχειριστή ευρωπαϊκής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ) ή επικαιροποίηση των πληροφοριών που έχουν ήδη κοινοποιηθεί

Image