27.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 158/113


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Απριλίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει ότι ο ρυθμός των σύγχρονων εξελίξεων και οι αβεβαιότητες που διέπουν τις πιθανές μελλοντικές τάσεις απαιτούν περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι η εν λόγω πολιτική στην Ένωση εξακολουθεί να στηρίζεται στην καλή κατανόηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, των πιθανών επιλογών απόκρισης και των συνεπειών τους. Θα πρέπει να αναπτυχθούν μηχανισμοί με σκοπό τη διασφάλιση της ετοιμασίας δεδομένων και δεικτών διασφαλισμένης ποιότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά. Είναι σημαντικό αυτά τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα σε κατανοητή και προσβάσιμη μορφή.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), η Επιτροπή καλείται να υποβάλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού και, εάν κριθεί σκόπιμο, να προτείνει την εισαγωγή νέων ενοτήτων περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών, όπως δαπάνες και έσοδα περιβαλλοντικής προστασίας (ΔΕΠΠ), λογαριασμοί δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας (ΛΔΠΠ), τομέας περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών (ΤΠΑΥ) και λογαριασμοί ενέργειας.

(3)

Οι νέες ενότητες συμβάλλουν άμεσα στις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη και την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με δείκτες όπως η εμπορεύσιμη παραγωγή και η απασχόληση στον ΤΠΑΥ, οι εθνικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και η χρήση ενέργειας με ταξινόμηση NACE.

(4)

Η στατιστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το κεντρικό πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών (ΣΠΟΛ) ως διεθνές στατιστικό πρότυπο, κατά την 43η συνεδρίασή της τον Φεβρουάριο του 2012. Οι νέες ενότητες που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό συνάδουν πλήρως με το ΣΠΟΛ.

(5)

Ζητήθηκε η γνωμοδότηση της επιτροπής ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος.

(6)

Για να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική και η επιστημονική πρόοδος και να συμπληρώνονται οι διατάξεις για τους λογαριασμούς ενέργειας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον προσδιορισμό του καταλόγου ενεργειακών προϊόντων στα οποία παραπέμπει το παράρτημα VI τμήμα 3, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(7)

Για να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη εκτέλεση του παραρτήματος V όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Για την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης.

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«4)

ως “δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας” νοούνται οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται από μονάδες μόνιμους κατοίκους για την προστασία του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και δράσεις που έχουν ως κύριο σκοπό την πρόληψη, τη μείωση και την εξάλειψη της ρύπανσης και κάθε άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι εν λόγω δραστηριότητες και δράσεις περιλαμβάνουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά την υποβάθμισή του. Δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα ορισμό δραστηριότητες οι οποίες, αν και ωφελούν το περιβάλλον, πληρούν κυρίως τις τεχνικές ανάγκες ή τις εσωτερικές απαιτήσεις για την υγιεινή ή την προστασία και την ασφάλεια μιας επιχείρησης ή άλλου θεσμικού οργάνου·

5)

ως “τομέας περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών” νοούνται εκείνες οι δραστηριότητες παραγωγής μιας εθνικής οικονομίας οι οποίες δημιουργούν περιβαλλοντικά προϊόντα (περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες). Περιβαλλοντικά προϊόντα είναι προϊόντα που έχουν παραχθεί για τον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται στο σημείο 4, και τη διαχείριση των πόρων. Η διαχείριση των πόρων περιλαμβάνει τη διατήρηση, τη συντήρηση και την ενίσχυση του αποθέματος των φυσικών πόρων και, συνεπώς, την προστασία των εν λόγω πόρων από την εξάντληση·

6)

ως “λογαριασμοί φυσικής ροής ενέργειας” νοούνται οι συνεπείς καταγραφές των φυσικών ροών ενέργειας στις εθνικές οικονομίες, των ροών ενέργειας που κυκλοφορούν εντός της οικονομίας και των εκροών σε άλλες οικονομίες ή στο περιβάλλον.».

2)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«δ)

ενότητα για τους λογαριασμούς δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV·

ε)

ενότητα για τους λογαριασμούς του τομέα περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο παράρτημα V·

στ)

ενότητα για τους λογαριασμούς φυσικής ροής ενέργειας, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI.».

β)

Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9, με σκοπό να προσδιορίσει τα ενεργειακά προϊόντα στα οποία παραπέμπει το παράρτημα VI τμήμα 3, βάσει των καταλόγων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση στα κράτη μέλη ή στους ερωτώμενους. Κατά την κατάρτιση και στη συνέχεια επικαιροποίηση των καταλόγων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως τις ενέργειές της, χρησιμοποιώντας, όταν είναι αναγκαίο, τη συμβολή σχετικών εμπειρογνωμόνων επί τη βάσει αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της επιβάρυνσης των ερωτωμένων και του κόστους παραγωγής.

5.   Για τη διευκόλυνση της ομοιόμορφης εκτέλεσης του παραρτήματος V, η Επιτροπή, έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, καταρτίζει, με εκτελεστικές πράξεις, ενδεικτική συλλογή των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών και των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να καλυφθούν από το παράρτημα V επί τη βάσει των ακόλουθων κατηγοριών: ειδικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες, προϊόντα αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς σκοπούς (συναφή προϊόντα), προσαρμοσμένα αγαθά και περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Η Επιτροπή επικαιροποιεί αυτή τη συλλογή όταν χρειάζεται.

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 2.

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για τις στατιστικές ενέργειας (ΕΕ L 304 της 14.11.2008, σ. 1).»."

3)

Το άρθρο 8 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Για τους σκοπούς λήψης παρέκκλισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 για τα παραρτήματα I, II και III, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή έως τις 12 Νοεμβρίου 2011. Για τους σκοπούς λήψης παρέκκλισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 για τα παραρτήματα IV, V και VI, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2014.».

4)

Το άρθρο 9 τροποποιείται ωςεξής:

α)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 11 Αυγούστου 2011. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις στην παράταση αυτή το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.».

β)

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.»·

γ)

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 3 και 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

5)

Τα παραρτήματα IV, V και VI, όπως περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, προστίθενται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 691/2011.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΫΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.

(2)  Απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς (ΕΕ L 192 της 22.7.2011, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τμήμα 1

ΣΤΟΧΟΙ

Οι λογαριασμοί δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας παρουσιάζουν τα δεδομένα, κατά τρόπο συμβατό με τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του ΕΣΛ, σχετικά με τις δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται από μονάδες μόνιμους κατοίκους για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι λογαριασμοί αυτοί επιτρέπουν τη συλλογή στοιχείων για τις εθνικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος που ορίζεται ως το άθροισμα των χρήσεων των υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος από μονάδες μόνιμους κατοίκους, του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (ΑΣΠΚ) για τις δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος, και των μεταβιβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος που δεν περιλαμβάνονται στα προηγούμενα σημεία, μείον τη χρηματοδότηση από τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι λογαριασμοί δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας θα πρέπει να κάνουν χρήση των ήδη υφιστάμενων πληροφοριών από τους εθνικούς λογαριασμούς (παραγωγή και δημιουργία των λογαριασμών εισοδήματος· ΑΣΠΚ με ταξινόμηση NACE, πίνακες προσφοράς και χρήσεων· στοιχεία βασισμένα στην ταξινόμηση των κρατικών λειτουργιών), από τις στατιστικές διάρθρωσης επιχειρήσεων, από τα μητρώα επιχειρήσεων και από άλλες πηγές.

Το παρόν παράρτημα ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν, να καταρτισθούν, να διαβιβασθούν και να αξιολογηθούν για τους λογαριασμούς δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας από τα κράτη μέλη.

Τμήμα 2

ΚΑΛΥΨΗ

Οι λογαριασμοί δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας έχουν τα ίδια όρια συστήματος όπως το ΕΣΛ και δείχνουν τις δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας για κύριες, δευτερεύουσες και βοηθητικές δραστηριότητες. Καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς:

γενική κυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά) και εταιρείες ως θεσμικοί τομείς που παράγουν υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Εξειδικευμένοι παραγωγοί παράγουν υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος ως κύρια δραστηριότητά τους,

νοικοκυριά, γενική κυβέρνηση και εταιρείες ως καταναλωτές των υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος,

ο υπόλοιπος κόσμος ως αποδέκτης ή ως πηγή προέλευσης μεταβιβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τμήμα 3

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Τα κράτη μέλη παράγουν λογαριασμούς δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, που καθορίζονται σύμφωνα με το ΕΣΛ:

παραγωγή υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος· διάκριση μεταξύ εμπορεύσιμης παραγωγής, μη εμπορεύσιμης παραγωγής και παραγωγής από βοηθητικές δραστηριότητες,

ενδιάμεση ανάλωση υπηρεσιών περιβαλλοντικής προστασίας από ειδικούς παραγωγούς,

εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος,

φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και άλλοι φόροι μείον επιδοτήσεις προϊόντων στις υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος,

ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου και αποκτήσεις μείον διαθέσεις μη χρηματοοικονομικών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων για την παραγωγή υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος,

τελική κατανάλωση υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος,

μεταβιβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (που εισπράχθηκαν/καταβλήθηκαν).

Όλα τα στοιχεία πρέπει να αναφέρονται σε εκατ. εθνικού νομίσματος.

Τμήμα 4

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

1.

Οι στατιστικές καταρτίζονται και διαβιβάζονται σε ετήσια βάση.

2.

Οι στατιστικές διαβιβάζονται εντός 24 μηνών μετά τη λήξη του έτους αναφοράς.

3.

Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την παροχή πλήρων και έγκαιρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, μόλις διατεθούν επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιμήσεις για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τα κύρια συγκεντρωτικά δεδομένα της παρούσας ενότητας. Όταν είναι εφικτό, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δημοσιεύει εκτιμήσεις των στοιχείων τα οποία δεν έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που προβλέπει το σημείο 2.

4.

Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2015.

5.

Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ετήσια στοιχεία από το 2014 έως το πρώτο έτος αναφοράς.

6.

Σε κάθε επόμενη διαβίβαση στοιχείων προς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια στοιχεία για τα έτη n – 2, n – 1 και n, όπου n το έτος αναφοράς. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη που προηγούνται του 2014.

Τμήμα 5

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.

Για τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τμήμα 3, τα στοιχεία υποβάλλονται ταξινομημένα ανά:

τύπους παραγωγών/καταναλωτών υπηρεσιών περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στο τμήμα 2,

κατηγορίες της ταξινόμησης των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής προστασίας (CEPA) συγκεντρωτικά ως εξής:

Για τις δραστηριότητες γενικής κυβέρνησης και για τις μεταβιβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος:

CEPA 2

CEPA 3

άθροισμα των CEPA 1, CEPA 4, CEPA 5 και CEPA 7

CEPA 6

άθροισμα των CEPA 8 και CEPA 9

Για βοηθητικές δραστηριότητες των εταιρειών:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

άθροισμα των CEPA 4, CEPA 5, CEPA 6, CEPA 7, CEPA 8 και CEPA 9

Για εταιρείες ως δευτερεύοντες και ειδικούς παραγωγούς:

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

Για νοικοκυριά ως καταναλωτές:

CEPA 2

CEPA 3

Οι ακόλουθοι κωδικοί NACE για τη βοηθητική παραγωγή υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος: NACE Αναθ. 2 Β, Γ, Δ, κλάδος 36. Τα δεδομένα για τον τομέα Γ υποβάλλονται ανά κλάδους. Οι κλάδοι 10–12, 13–15 και 31–32 ομαδοποιούνται. Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) (όσον αφορά τους ορισμούς των χαρακτηριστικών, τον τεχνικό μορφότυπο για τη διαβίβαση των δεδομένων, τις απαιτήσεις διπλής υποβολής στοιχείων με ταξινόμηση NACE Αναθ. 1.1 και NACE Αναθ. 2 και τη χορήγηση παρεκκλίσεων για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων), δεν υποχρεούνται να συλλέγουν δεδομένα για τις δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας για έναν ή περισσότερους από αυτούς τους κωδικούς NACE δεν χρειάζεται να παράσχουν στοιχεία για αυτούς τους κωδικούς NACE.

2.

Οι τάξεις της CEPA που αναφέρονται στο σημείο 1 είναι οι ακόλουθες:

CEPA 1 —

Προστασία του αέρα του περιβάλλοντος και του κλίματος

CEPA 2 —

Διαχείριση λυμάτων

CEPA 3 —

Διαχείριση αποβλήτων

CEPA 4 —

Προστασία και αποκατάσταση του εδάφους, των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων

CEPA 5 —

Μείωση του θορύβου και των κραδασμών

CEPA 6 —

Προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου

CEPA 7 —

Προστασία από τις ακτινοβολίες

CEPA 8 —

Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του περιβάλλοντος

CEPA 9 —

Λοιπές δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας

Τμήμα 6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, η μέγιστη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είναι δύο έτη από την καταληκτική ημερομηνία της πρώτης διαβίβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα 1

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στατιστικές για τα περιβαλλοντικά αγαθά και τις υπηρεσίες καταγράφουν και παρουσιάζουν στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες παραγωγής των εθνικών οικονομιών που δημιουργούν περιβαλλοντικά προϊόντα κατά τρόπο συμβατό με τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του ΕΣΛ.

Οι λογαριασμοί περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να κάνουν χρήση των ήδη υφιστάμενων πληροφοριών από τους εθνικούς λογαριασμούς, τις στατιστικές διάρθρωσης επιχειρήσεων, το μητρώο επιχειρήσεων και άλλες πηγές.

Το παρόν παράρτημα ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν, να καταρτισθούν, να διαβιβασθούν και να αξιολογηθούν για τους λογαριασμούς περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών από τα κράτη μέλη.

Τμήμα 2

ΚΑΛΥΨΗ

Ο τομέας περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών έχει τα ίδια όρια συστήματος όπως το ΕΣΛ και αποτελείται από όλα τα περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες που δημιουργούνται μέσα στο όριο παραγωγής. Το ΕΣΛ ορίζει την παραγωγή ως τη δραστηριότητα που πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο και την ευθύνη μιας θεσμικής μονάδας η οποία χρησιμοποιεί εισροές εργασίας, κεφαλαίου και αγαθών και υπηρεσιών για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

Τα περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: ειδικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες, προϊόντα αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς σκοπούς (συναφή προϊόντα), προσαρμοσμένα αγαθά και περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

Τμήμα 3

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Τα κράτη μέλη παράγουν στατιστικές στον τομέα περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

εμπορεύσιμη παραγωγή, εκ της οποίας:

εξαγωγές,

προστιθέμενη αξία των εμπορεύσιμων δραστηριοτήτων,

απασχόληση των εμπορεύσιμων δραστηριοτήτων.

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε εκατ. εθνικού νομίσματος, εκτός από το χαρακτηριστικό “απασχόληση”, για το οποίο η μονάδα αναφοράς πρέπει να είναι το “ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης”.

Τμήμα 4

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

1.

Οι στατιστικές καταρτίζονται και διαβιβάζονται σε ετήσια βάση.

2.

Οι στατιστικές διαβιβάζονται εντός 24 μηνών μετά τη λήξη του έτους αναφοράς.

3.

Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την παροχή πλήρων και έγκαιρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, μόλις διατεθούν επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιμήσεις για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τα κύρια συγκεντρωτικά δεδομένα της παρούσας ενότητας. Όταν είναι εφικτό, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δημοσιεύει εκτιμήσεις των στοιχείων τα οποία δεν έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που προβλέπει το σημείο 2.

4.

Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2015.

5.

Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ετήσια στοιχεία από το 2014 έως το πρώτο έτος αναφοράς.

6.

Σε κάθε επόμενη διαβίβαση στοιχείων προς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια στοιχεία για τα έτη n – 2, n – 1 και n, όπου n το έτος αναφοράς. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη που προηγούνται του 2014.

Τμήμα 5

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.

Για τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τμήμα 3, τα στοιχεία υποβάλλονται διαταξινομημένα με:

την ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2 (επίπεδο συγκέντρωσης A*21, όπως ορίζεται στο ΕΣΛ),

τις τάξεις της CEPA και της ταξινόμησης των δραστηριοτήτων διαχείρισης των πόρων (CReMA) που ομαδοποιούνται ως εξής:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

άθροισμα των CEPA 7, CEPA 8 και CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13A

CReMA 13B

CReMA 13Γ

CReMA 14

άθροισμα των CReMA 12, CReMA 15 και CReMA 16

2.

Οι τάξεις CEPA που αναφέρονται στο σημείο 1 είναι όπως ορίζονται στο παράρτημα IV. Οι τάξεις CReMA που αναφέρονται στο σημείο 1 είναι ως εξής:

CReMA 10 —

Διαχείριση των υδάτων

CReMA 11 —

Διαχείριση των δασικών πόρων

CReMA 12 —

Διαχείριση της άγριας πανίδας και χλωρίδας

CReMA 13 —

Διαχείριση των ενεργειακών πόρων

CReMA 13Α —

Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

CReMA 13Β —

Εξοικονόμηση και διαχείριση της θερμότητας/ενέργειας

CReMA 13Γ —

Ελαχιστοποίηση της χρήσης των ορυκτών πηγών ενέργειας ως πρώτων υλών

CReMA 14 —

Διαχείριση των ορυκτών

CReMA 15 —

Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για τη διαχείριση των πόρων

CReMA 16 —

Άλλες δραστηριότητες διαχείρισης των πόρων

Τμήμα 6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, η μέγιστη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είναι δύο έτη από την καταληκτική ημερομηνία της πρώτης διαβίβασης.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ VI

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τμήμα 1

ΣΤΟΧΟΙ

Οι λογαριασμοί φυσικής ροής ενέργειας παρουσιάζουν στοιχεία σχετικά με τη φυσική ροή της ενέργειας εκφραζόμενη σε terajoules με τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμβατά με το ΕΣΛ. Οι λογαριασμοί φυσικής ροής ενέργειας καταγράφουν τα ενεργειακά δεδομένα σε σχέση με τις οικονομικές δραστηριότητες των μονάδων μόνιμων κατοίκων των εθνικών οικονομιών με διαχωρισμό ανά οικονομική δραστηριότητα. Παρουσιάζουν την προσφορά και τη χρήση των φυσικών εισροών ενέργειας, των ενεργειακών προϊόντων και των καταλοίπων ενέργειας. Στις οικονομικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται η παραγωγή, η κατανάλωση και η συσσώρευση.

Το παρόν παράρτημα ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν, να καταρτισθούν, να διαβιβασθούν και να αξιολογηθούν για τους λογαριασμούς φυσικής ροής ενέργειας από τα κράτη μέλη.

Τμήμα 2

ΚΑΛΥΨΗ

Οι λογαριασμοί φυσικής ροής ενέργειας έχουν τα ίδια όρια συστήματος όπως το ΕΣΛ και βασίζονται επίσης στην αρχή της μόνιμης κατοικίας.

Σύμφωνα με το ΕΣΛ, μια μονάδα θεωρείται μονάδα μόνιμος κάτοικος μιας χώρας όταν έχει το επίκεντρο οικονομικού ενδιαφέροντος στην οικονομική επικράτεια της εν λόγω χώρας, δηλαδή όταν επιδίδεται για εκτεταμένη χρονική περίοδο (1 έτος ή περισσότερο) σε οικονομικές δραστηριότητες στην εν λόγω επικράτεια.

Οι λογαριασμοί φυσικής ροής ενέργειας καταγράφουν τις φυσικές ροές ενέργειας που προέρχονται από τις δραστηριότητες όλων των μονάδων μονίμων κατοίκων, ανεξάρτητα από την πραγματική γεωγραφική προέλευση των εν λόγω ροών.

Οι λογαριασμοί φυσικής ροής ενέργειας καταγράφουν τη φυσική ροή της ενέργειας από το περιβάλλον στην οικονομία, στο εσωτερικό της οικονομίας, και από την οικονομία πίσω στο περιβάλλον.

Τμήμα 3

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Τα κράτη μέλη παράγουν λογαριασμούς φυσικής ροής ενέργειας σύμφωνα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

τις φυσικές ροές ενέργειας ομαδοποιημένες σε τρεις γενικές κατηγορίες:

i)

φυσικές εισροές ενέργειας,

ii)

προϊόντα ενέργειας,

iii)

κατάλοιπα ενέργειας·

την προέλευση των φυσικών ροών ενέργειας, που ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες: παραγωγή, κατανάλωση, συσσώρευση, υπόλοιπο κόσμο και περιβάλλον·

τον προορισμό των φυσικών ροών, ομαδοποιημένων στις ίδιες πέντε κατηγορίες όπως και η προέλευση των φυσικών ροών ενέργειας.

Όλα τα στοιχεία πρέπει να αναφέρονται σε terajoules.

Τμήμα 4

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

1.

Οι στατιστικές καταρτίζονται και διαβιβάζονται σε ετήσια βάση.

2.

Οι στατιστικές διαβιβάζονται εντός 21 μηνών μετά τη λήξη του έτους αναφοράς.

3.

Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την παροχή πλήρων και έγκαιρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, μόλις διατεθούν επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιμήσεις για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τα κύρια συγκεντρωτικά δεδομένα της παρούσας ενότητας. Όταν είναι εφικτό, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δημοσιεύει εκτιμήσεις των στοιχείων τα οποία δεν έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που προβλέπει το σημείο 2.

4.

Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2015.

5.

Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ετήσια στοιχεία από το 2014 έως το πρώτο έτος αναφοράς.

6.

Σε κάθε επόμενη διαβίβαση στοιχείων προς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια στοιχεία για τα έτη n – 2, n – 1 και n, όπου n το έτος αναφοράς. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη που προηγούνται του 2014.

Τμήμα 5

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.

Για τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τμήμα 3, υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία σε φυσικές μονάδες:

Πίνακας προσφοράς ροών ενέργειας. Ο πίνακας αυτός καταγράφει την παροχή φυσικών εισροών ενέργειας, τα προϊόντα ενέργειας και τα κατάλοιπα ενέργειας (κατά γραμμή) με βάση την προέλευση, δηλαδή τον “προμηθευτή” (κατά στήλη).

Πίνακας χρήσης ενεργειακών ροών. Ο πίνακας αυτός καταγράφει τη χρήση φυσικών εισροών ενέργειας, τα προϊόντα ενέργειας και τα κατάλοιπα ενέργειας (κατά γραμμή) με βάση τον προορισμό, δηλαδή τον “χρήστη” (κατά στήλη).

Πίνακας για τη χρήση από άποψη εκπομπής αερίων των ενεργειακών ροών. Ο πίνακας αυτός καταγράφει τη χρήση από άποψη εκπομπής αερίων των φυσικών εισροών ενέργειας και των ενεργειακών προϊόντων (κατά γραμμή) με βάση τη μονάδα χρήσης και έκλυσης εκπομπών (κατά στήλη).

Πίνακας διασύνδεσης με τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν τη διαφορά μεταξύ των λογαριασμών ενέργειας και των ισοζυγίων ενέργειας.

2.

Οι πίνακες προσφοράς και χρήσης των ενεργειακών ροών (συμπεριλαμβανομένων των σχετιζομένων ροών από άποψη εκπομπής αερίων) έχουν κοινή διάταξη όσον αφορά τις γραμμές και τις στήλες.

3.

Οι στήλες υποδηλώνουν την προέλευση (προσφορά) ή τον προορισμό (χρήση) των φυσικών ροών. Οι στήλες κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες:

Η “παραγωγή” σχετίζεται με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες παραγωγής ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 και τα δεδομένα αναφέρονται σε επίπεδο συγκέντρωσης A*64.

Οι δραστηριότητες “κατανάλωσης” παρουσιάζονται ως σύνολο, αλλά και διαιρεμένες σε τρεις υποκατηγορίες (μεταφορές, θέρμανση/ψύξη, άλλο) για την τελική κατανάλωση στα ιδιωτικά νοικοκυριά.

Η “συσσώρευση” αναφέρεται στις μεταβολές των αποθεμάτων ενεργειακών προϊόντων εντός της οικονομίας.

Ο “υπόλοιπος κόσμος” καταγράφει τις ροές των εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων.

Το “περιβάλλον” καταγράφει την προέλευση των φυσικών εισροών ενέργειας και τον προορισμό των ροών των καταλοίπων ενέργειας.

4.

Οι γραμμές περιγράφουν το είδος των φυσικών ροών που ταξινομούνται στο τμήμα 3 πρώτη περίπτωση.

5.

Η ταξινόμηση των φυσικών εισροών ενέργειας, των ενεργειακών προϊόντων και των καταλοίπων ενέργειας έχει ως εξής:

Οι φυσικές εισροές ενέργειας ομαδοποιούνται σε φυσικές εισροές μη ανανεώσιμης ενέργειας και σε φυσικές εισροές ανανεώσιμης ενέργειας.

Τα ενεργειακά προϊόντα ομαδοποιούνται ανάλογα με την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται στις ευρωπαϊκές στατιστικές ενέργειας.

Τα κατάλοιπα ενέργειας περιλαμβάνουν τα απόβλητα (χωρίς νομισματική αξία)· απώλειες κατά τη διάρκεια της εξόρυξης/άντλησης, της διανομής/μεταφοράς, του μετασχηματισμού/μετατροπής και της αποθήκευσης· καθώς και εξισωτικά μεγέθη για την εξισορρόπηση των πινάκων προσφοράς και χρήσης.

6.

Η “διασύνδεση” από τον δείκτη με βάση την αρχή μόνιμης κατοικίας έως τον δείκτη με βάση την επικράτεια παρουσιάζεται για το σύνολο της εθνικής οικονομίας (χωρίς κατανομή ανά κλάδο παραγωγής) και επιτυγχάνεται ως εξής:

συνολική χρήση ενέργειας από μονάδες μόνιμους κατοίκους:

χρήση ενέργειας από μονάδες μόνιμους κατοίκους στο εξωτερικό

+

χρήση ενέργειας από μη μόνιμους κατοίκους στην επικράτεια

+

στατιστικές διαφορές

=

ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας (με βάση την επικράτεια)

Τμήμα 6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, η μέγιστη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είναι δύο έτη από την καταληκτική ημερομηνία της πρώτης διαβίβασης.»


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 13).