20.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 149/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 508/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Μαΐου 2014

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, τα άρθρα 175 και 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 13ης Ιουλίου 2011, με τίτλο «Μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής» όρισε τις προκλήσεις, τους στόχους και τις κατευθύνσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική («ΚΑλΠ») μετά το 2013. Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε την ανακοίνωση αυτή, η ΚΑλΠ μεταρρυθμίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Η μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ καλύπτει όλα τα κύρια στοιχεία της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πτυχών της. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της μεταρρύθμισης, είναι σκόπιμο να καταργηθούν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2328/2003 (5), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου (6), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου (7) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 791/2007 του Συμβουλίου (8) και να αντικατασταθούν από τον παρόντα κανονισμό.

Δεδομένου ότι όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης είναι αλληλοσυνδεόμενα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ) που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

(2)

Το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) θα πρέπει να περιλαμβάνει στήριξη από την ΚΑλΠ για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για τη διαχείριση της αλιείας και των στόλων που εκμεταλλεύονται τους εν λόγω πόρους, για τους βιολογικούς πόρους των γλυκών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας καθώς και για τη μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην επικράτεια των κρατών μελών, από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης ή υπηκόους των κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 117 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 (10) (UNCLOS).

(3)

Η επιτυχία της ΚΑλΠ εξαρτάται από ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και εφαρμογής, καθώς και από το κατά πόσον είναι διαθέσιμα αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία, για σκοπούς τόσο επιστημονικών συμβουλών όσο και εφαρμογής και ελέγχου. Επομένως, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις πολιτικές.

(4)

Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει τη στήριξη της ΟΘΠ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της εφαρμογής συντονισμένων δράσεων και της λήψεως αποφάσεων σε σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και θαλάσσιους τομείς που συμπληρώνουν τις διάφορες πολιτικές της Ένωσης οι οποίες αφορούν αυτά τα θέματα, κυρίως την ΚΑλΠ και τις πολιτικές μεταφορών, βιομηχανίας, εδαφικής συνοχής, περιβάλλοντος, ενέργειας και τουρισμού. Θα πρέπει να διασφαλίζονται συνέπεια και ενοποιημένη προσέγγιση κατά τη διαχείριση διάφορων τομεακών πολιτικών στη Βαλτική Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα, την Κελτική Θάλασσα, το Βισκαϊκό Κόλπο και τις ιβηρικές ακτές καθώς και στις θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.

(5)

Οι δικαιούχοι του ΕΤΘΑ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), μπορούν να είναι επιχειρηματίες, κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο (30) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, αλιείς ή οργανώσεις αλιέων, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

(6)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, όπου εγκρίθηκε η νέα στρατηγική της Ένωσης για τις θέσεις εργασίας και την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, βάσει της Ανακοίνωσης της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (στρατηγική «Ευρώπη 2020»), η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την υλοποίηση έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, προωθώντας παράλληλα την αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Οι πόροι θα πρέπει να διατεθούν ιδίως για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως εκείνων που συνδέονται με την απασχόληση, την αλλαγή του κλίματος, την ενεργειακή βιωσιμότητα, την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας με μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Η συμπερίληψη της ΟΘΠ στο ΕΤΘΑ συμβάλλει επίσης στους κύριους στόχους πολιτικής που ορίζονται στην Στρατηγική «Ευρώπη 2020 και είναι σύμφωνη με τους γενικούς στόχους για την αύξηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που ορίζονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(7)

Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ, την αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής, την ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης καθώς και την προαγωγή της εφαρμογής της ΟΘΠ.

(8)

Η Ένωση σε όλα τα στάδια εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα πρέπει να στοχεύει στην εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

(9)

Ο γενικός στόχος της ΚΑλΠ είναι να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων περιβαλλοντικών συνθηκών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη σταθερότητα των αγορών καθώς επίσης και να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

(10)

Είναι καθοριστικής σημασίας να ενσωματωθούν καλύτερα οι περιβαλλοντικές ανησυχίες στην ΚΑλΠ η οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους σκοπούς και τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ΚΑλΠ αποσκοπεί σε εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων κατά τρόπο ώστε να αποκατασταθούν και να διατηρηθούν οι αλιευτικοί πόροι πάνω από τα επίπεδα που καθιστούν δυνατή την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως το 2015, στους τομείς όπου αυτό είναι εφικτό, και το αργότερο έως το 2020. Η ΚΑλΠ θα πρέπει να εφαρμόζει την προληπτική και την οικοσυστημική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των τύπων αλιείας. Κατά συνέπεια, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

(11)

Η χρηματοδότηση των δαπανών της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, θα πρέπει να εκπληρώσει την ανάγκη για απλούστευση ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενοποίηση και των δύο πολιτικών. Η επέκταση της επιμερισμένης διαχείρισης στη μεταποίηση και εμπορία, που περιλαμβάνει την αντιστάθμιση για τις απόκεντρες περιφέρειες, τις δραστηριότητες ελέγχου, συλλογής δεδομένων και διαχείρισης καθώς και την ΟΘΠ, θα πρέπει να συμβάλει περαιτέρω στην απλοποίηση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη, και να επιτύχει μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχεται.

(12)

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη. Η επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνο σε μέτρα στήριξης της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της τοπικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία της κοινότητας, αλλά και στη μεταποίηση και εμπορία, την αντιστάθμιση για τις απόκεντρες περιφέρειες, τις δραστηριότητες ελέγχου και συλλογής δεδομένων καθώς και την ΟΘΠ. Η άμεση διαχείριση θα πρέπει να ισχύει για τις επιστημονικές συμβουλές, τα ειδικά μέτρα ελέγχου και επιβολής, τις εθελοντικές συνεισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, τα γνωμοδοτικά συμβούλια, τη γνώση της αγοράς, τις δράσεις για την εφαρμογή μιας ΟΘΠ και τις δραστηριότητες επικοινωνίας. Θα πρέπει να προσδιοριστούν αναλυτικά οι τύποι δραστηριοτήτων που μπορούν να χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ.

(13)

Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ των κατηγοριών ελέγχου και επιβολής που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης και εκείνων στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης. Είναι ζωτικής σημασίας να οριοθετηθούν οι πόροι που θα διατεθούν για τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων υπό επιμερισμένη διαχείριση με την καθιέρωση ευελιξίας μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών μέτρων.

(14)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να εξαρτάται από τη συμμόρφωση των κρατών μελών καθώς και των επιχειρηματιών με τους κανόνες της ΚΑλΠ. Αυτή η προϋπόθεση έχει στόχο να αντικατοπτρίσει την ευθύνη της Ένωσης να διασφαλίσει, προς το δημόσιο συμφέρον, τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 ΣΛΕΕ.

(15)

Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα διακυβευόταν εάν η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στους επιχειρηματίες οι οποίοι, εκ των προτέρων, δεν θα συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι αποδεκτές για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ αιτήσεις που υποβάλλονται από επιχειρηματίες μόνο εφόσον, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από την υποβολή αίτησης για ενίσχυση, οι οικείοι επιχειρηματίες δεν έχουν διαπράξει σοβαρή παραβίαση, αξιόποινη πράξη ή απάτη και δεν συμμετείχαν στη λειτουργία, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών παράνομης, λαθραίας και αρρύθμιστης (ΠΛΑ) αλιείας της Ένωσης ή σκαφών με σημαία κρατών που χαρακτηρίζονται ως μη συνεργάσιμα τρίτα κράτη, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(16)

Επιπλέον, οι δικαιούχοι, μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης, θα πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις αποδοχής καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της δράσης και για περίοδο 5 ετών μετά την τελευταία πληρωμή στον οικείο δικαιούχο.

(17)

Σε περίπτωση αδυναμίας του δικαιούχου να εκπληρώσει τους όρους επιλεξιμότητας και διάρκειας, θα πρέπει να εφαρμόζονται δημοσιονομικές συνέπειες και διορθώσεις. Προκειμένου να καθοριστεί το ύψος της δημοσιονομικής διόρθωσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η φύση, η σοβαρότητα, η διάρκεια και η επανάληψη της παράβασης, της αξιόποινης πράξης ή της απάτης από το δικαιούχο και η σημασία της συμβολής του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του δικαιούχου.

(18)

Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα διακυβευόταν επίσης εάν η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους κανόνες της ΚΑλΠ που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, όπως οι υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων και εφαρμογής του ελέγχου. Επιπλέον, εάν δεν τηρηθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις υπάρχει κίνδυνος να μην ανιχνευθούν από τα κράτη μέλη απαράδεκτες αιτήσεις ή μη επιλέξιμες δράσεις.

(19)

Ως προληπτικά μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν οι μη επιλέξιμες πληρωμές καθώς και για να δοθούν κίνητρα στο κράτος μέλος να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΚΑλΠ, διακοπή της προθεσμίας πληρωμής και αναστολή πληρωμών, οι οποίες έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια και πεδίο εφαρμογής, σε περίπτωση που προβλέπονται και τα δύο. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις που έχουν οριστικές και αμετάκλητες συνέπειες θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τις δαπάνες που θίγονται από τις σχετικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

(20)

Προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και να εναρμονιστεί η λειτουργία των ταμείων που παρέχουν ενίσχυση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), με τα ταμεία για την αγροτική ανάπτυξη και για τον τομέα της θάλασσας και της αλιείας, ήτοι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και το ΕΤΘΑ, αντίστοιχα, έχουν θεσπιστεί κοινές διατάξεις για όλα αυτά τα ταμεία (τα «ΕΔΕΤ») στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.. Πέρα από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ο παρών κανονισμός περιέχει ειδικές, συμπληρωματικές διατάξεις λόγω των ιδιαιτεροτήτων των τομέων της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ.

(21)

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και σε όλα τα στάδια του κύκλου του προγράμματος θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους των αντίστοιχων διοικήσεων κάθε κράτους μέλους και του συνολικού ποσού δημόσιων δαπανών που χορηγούνται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

(22)

Η Επιτροπή θα πρέπει να κατανείμει ετησίως ανά κράτος μέλος τις διαθέσιμες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, χρησιμοποιώντας αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν δείκτες για τη μέτρηση του μεγέθους του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της έκτασης των ευθυνών στο πλαίσιο του ελέγχου και της συλλογής δεδομένων, του ιστορικού των κατανομών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και του ιστορικού της απορρόφησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2006.

(23)

Η εκπλήρωση ορισμένων ειδικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων είναι ύψιστης σημασίας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, ιδίως όσον αφορά την υποβολή αναφοράς για την ικανότητα αλιείας και ενός Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για την υδατοκαλλιέργεια και την αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και την επιβολή με την εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου Ένωσης, επιθεώρησης και επιβολής.

(24)

Σύμφωνα με το στόχο της απλοποίησης, όλες οι δραστηριότητες του ΕΤΘΑ που εμπίπτουν στην επιμερισμένη διαχείριση, περιλαμβανομένων του ελέγχου και της συλλογής δεδομένων, θα πρέπει να έχουν τη μορφή ενιαίου επιχειρησιακού προγράμματος ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική δομή του οικείου κράτους μέλους. Η διαδικασία προγραμματισμού θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κάθε κράτος μέλος που καταρτίζει ένα ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο και ο όγκος των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους εκφράζει την πρόθεση απλοποίησης. Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να προσδιορίζει μια στρατηγική για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τις προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ και μια επιλογή μέτρων. Ο προγραμματισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις προτεραιότητες της Ένωσης και ταυτοχρόνως να είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, ιδίως την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και την πολιτική συνοχής.

(25)

Για λόγους αξιοποίησης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, τα κράτη μέλη που έχουν σημαντικό τμήμα παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας θα πρέπει να προσαρτήσουν στο επιχειρησιακό τους πρόγραμμα ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

(26)

Προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη της απλοποίησης της εφαρμογής του ΕΤΘΑ και της μείωσης του κόστους του ελέγχου και του ποσοστού σφάλματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη δυνατότητα που προσφέρεται στον ΚΚΔ για τη χρήση απλοποιημένων μορφών επιδότησης όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(27)

Για τους σκοπούς της επιβολής των υποχρεώσεων ελέγχου στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το τμήμα σχετικά με τον έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή για αυτόν τον τομέα πολιτικής. Για την προσαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος στις εξελισσόμενες ανάγκες όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβολή, το τμήμα ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα πρέπει να αναθεωρείται τακτικά με βάση τις αλλαγές στις προτεραιότητες της Ένωσης στην πολιτική ελέγχου και επιβολής της ΚΑλΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να εγκρίνονται από την Επιτροπή. Προκειμένου να διατηρηθεί η ευελιξία στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα του ελέγχου, η αναθεώρηση του τμήματος του επιχειρησιακού προγράμματος σχετικά με τον έλεγχο θα πρέπει να υπόκειται σε απλουστευμένη διαδικασία.

(28)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορά τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα Ένωσης, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (13). Προκειμένου να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες των δραστηριοτήτων συλλογής στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, να καταρτίζουν πρόγραμμα εργασίας, το οποίο υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.

(29)

Τα κονδύλια υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης, με εξαίρεση την τεχνική συνδρομή που παρέχει η Επιτροπή, θα πρέπει να προκαθορίζονται από στόχους με ευελιξία 5 % και να διέπονται από ετήσια προγράμματα εργασίας.

(30)

Προκειμένου να αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική απόδοση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, είναι ζωτικής σημασίας να τονωθούν και να στηριχθούν οι επενδύσεις σε καινοτομία. Προκειμένου να προωθηθεί υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για στήριξη καινοτομιών θα πρέπει να απλοποιηθεί.

(31)

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής απόδοσης της αλιείας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, και θα πρέπει να τονώσει τη διάδοση της γνώσης καθώς και συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματιών καθώς και στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. Προκειμένου να αναγνωριστεί ο ρόλος τους στις αλιευτικές κοινότητες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι σύζυγοι και σύντροφοι συμβίωσης αυτοαπασχολούμενων αλιέων θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν στήριξη για επαγγελματική κατάρτιση, διά βίου μάθηση, διάδοση γνώσεων, δικτύωση που συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

(32)

Προκειμένου να βοηθήσει τα νεαρά άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας στον αλιευτικό τομέα κατά τη διάρκεια της επιμένουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει προγράμματα πρακτικής άσκησης και μαθήματα σχετικά με τις πρακτικές βιώσιμης αλιείας και τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

(33)

Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων που προσφέρει η διαφοροποίηση για τους παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας και του κρίσιμου ρόλου τους στις παράκτιες κοινότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να παρέχει συνδρομή σε επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων επενδύσεων επί του σκάφους, αλιευτικού τουρισμού, εστιατορίων, περιβαλλοντικών υπηρεσιών αλιείας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με την αλιεία.

(34)

Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας στον αλιευτικό τομέα από αλιείς νεαρής ηλικίας παρουσιάζει προκλήσεις από οικονομικής πλευράς και αποτελεί ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χορήγηση και στόχευση των πόρων στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Η ανάπτυξη αυτή είναι ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του αλιευτικού τομέα στην Ένωση. Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί η στήριξη των αλιέων νεαρής ηλικίας που ξεκινούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες ώστε να διευκολυνθούν στην προσπάθειά τους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, η στήριξη αυτή θα πρέπει να εξαρτάται από την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η στήριξη για τη σύσταση επιχείρησης πρέπει να συνεισφέρει μόνο στην απόκτηση του πρώτου αλιευτικού σκάφους.

(35)

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες υγείας και ασφάλειας επί του σκάφους, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις που καλύπτουν την ασφάλεια, τις συνθήκες εργασίας, την υγεία και την υγιεινή επί του σκάφους, με την προϋπόθεση ότι οι στηριζόμενες επενδύσεις εκτείνονται πέραν των υποχρεώσεων βάσει του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου.

(36)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη χορήγηση επιδομάτων και χρηματικής αποζημίωσης στους αλιείς και τους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εφόσον η παύση αυτή αποτελεί άμεση συνέπεια ορισμένων μέτρων διατήρησης, με εξαίρεση τον καθορισμό και τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων, προβλέπεται σε ορισμένα ενωσιακά ή εθνικά σχέδια διαχείρισης της αλιείας ή απορρέει από τη μη ανανέωση συμφωνιών εταιρικής σχέσης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας ή πρωτοκόλλων τους. Παρόμοιοι κανόνες θα πρέπει επίσης να θεσπισθούν σε περιπτώσεις μόνιμης παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

(37)

Θα πρέπει να είναι δυνατόν, υπό ορισμένους όρους, για το ΕΤΘΑ να συμβάλλει σε ταμεία που προβλέπουν χρηματική αποζημίωση στους αλιείς για οικονομικές απώλειες που οφείλονται σε δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή περιβαλλοντικά συμβάντα ή για δαπάνες διάσωσης.

(38)

Προκειμένου οι αλιευτικές δραστηριότητες να προσαρμοστούν στις αλιευτικές δυνατότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να δύναται να στηρίζει τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των συστημάτων κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(39)

Είναι πρωταρχικής σημασίας να ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να στηριχθεί η εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, λαμβανομένων όμως υπόψη των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στα ύδατα της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια περιφερειακή προσέγγιση όσον αφορά τα μέτρα διατήρησης.

(40)

Ομοίως, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως μέσω της προώθησης της οικολογικής καινοτομίας, πιο επιλεκτικών εργαλείων αλιείας και εξοπλισμού, καθώς και μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν, σύμφωνα με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της ΕΕ έως το 2020.

(41)

Σύμφωνα με τον πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που συνδέεται με το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή απόδοση, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους και τους ενεργειακούς ελέγχους.

(42)

Για να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να βελτιωθεί η ενεργειακή αποτελεσματικότητα των αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να είναι δυνατόν να παρέχεται στήριξη για τον εκσυγχρονισμό και την αντικατάσταση των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων, με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαδικασία επιλογής θα δίνεται προτεραιότητα στους επιχειρηματίες που είναι ενεργοί στον χώρο της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, και με την προϋπόθεση ότι τα μεγαλύτερα σκάφη θα συμβάλλουν στη μείωση της ισχύος του κινητήρα.

(43)

Για να μην τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος της βιωσιμότητας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ, το ύψος της χρηματοδοτικής στήριξης που μπορεί να αφιερώνεται σε μέτρα σχετικά με το στόλο όπως η προσωρινή και μόνιμη παύση καθώς και η αντικατάσταση του κινητήρα θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι δυνατόν να παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη για μόνιμη παύση θα πρέπει να είναι περιορισμένο.

(44)

Σύμφωνα με την απαγόρευση των απορρίψεων που εισήγαγε η ΚΑλΠ, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους, οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και στην αξιοποίηση των υποχρησιμοποιούμενων συστατικών στοιχείων των αλιευμάτων. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης, λαμβανομένης υπόψη της έλλειψης πόρων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία των αλιευμάτων, να στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους που στοχεύουν στην προσθήκη εμπορικής αξίας στα αλιεύματα.

(45)

Το ΕΤΘΑ, έχοντας επίγνωση της σημασίας των αλιευτικών λιμένων, των τόπων εκφόρτωσης και των καταφυγίων, θα πρέπει να στηρίζει τις σχετικές επενδύσεις, ιδίως για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται καθώς και για τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.

(46)

Είναι ζωτικής σημασίας για την Ένωση να επιτευχθεί βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των πόρων γλυκού ύδατος και της εκμετάλλευσής τους. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτοί οι κλάδοι θα διατηρήσουν την οικονομική βιωσιμότητά τους, κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να προβλεφθούν για τη στήριξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

(47)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 19ης Σεπτεμβρίου 2002 με τίτλο «Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας» και την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 29ης Απριλίου 2013 με τίτλο «Στρατηγικές κατευθύνσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ», τους στόχους της ΚΑλΠ και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

(48)

Δεδομένων των πιθανών επιπτώσεων της διαφυγής εκτρεφόμενων ζώων από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας στους άγριους θαλάσσιους πληθυσμούς, το ΕΤΘΑ δεν θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για την εκτροφή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

(49)

Η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις παράκτιες και αγροτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να είναι προσιτό το ΕΤΘΑ σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, ιδίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και να συμβάλλει στην έναρξη δραστηριότητας νέων υδατοκαλλιεργητών. Προκειμένου να αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική απόδοση των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, είναι ζωτικής σημασίας να τονωθούν η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει καινοτόμες δράσεις, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας γενικά, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας εκτός των τροφίμων και των επιχειρήσεων υπεράκτιας υδατοκαλλιέργειας, και συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως ο αλιευτικός τουρισμός, περιβαλλοντικές υπηρεσίες σχετικές με την υδατοκαλλιέργεια ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

(50)

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής απόδοσης των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει τη διά βίου μάθηση και τη δικτύωση που τονώνει τη διάδοση της γνώσης καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματιών.

(51)

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και των υποδομών, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στην πραγματοποίηση των στρατηγικών επιλογών τους, ιδίως όσον αφορά τον προσδιορισμό και τη χαρτογράφηση των ζωνών οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν καταλληλότερες για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

(52)

Για την προώθηση της περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας που είναι ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον, τη μετατροπή των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε οικολογική διαχείριση, τη χρήση συστημάτων ελέγχου καθώς και τη μετατροπή σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Ομοίως, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να μπορεί να στηρίζει την υδατοκαλλιέργεια που παρέχει ειδικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

(53)

Το ΕΤΘΑ, έχοντας επίγνωση της σημασίας της προστασίας των καταναλωτών, θα πρέπει να μπορεί να διασφαλίζει επαρκή στήριξη στους καλλιεργητές, προκειμένου να προληφθεί και να μετριαστεί ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων που ενδέχεται να δημιουργήσει η εκτροφή ειδών υδατοκαλλιέργειας.

(54)

Το ΕΤΘΑ, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο των επενδύσεων σε δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, θα πρέπει να μπορεί να συμβάλλει στην ασφάλεια των επιχειρήσεων, καλύπτοντας την πρόσβαση στην ασφάλιση αποθεμάτων και κατά συνέπεια διασφαλίζοντας το εισόδημα των παραγωγών σε περίπτωση ασυνήθιστων απωλειών της παραγωγής που οφείλονται κυρίως σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας του νερού, ασθένειες ή προσβολές από παράσιτα και καταστροφή εγκαταστάσεων παραγωγής.

(55)

Δεδομένου ότι η προσέγγιση που συνίσταται στην τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλίες της κοινότητας έχει αποδείξει επί σειρά ετών τη χρησιμότητά της για την περαιτέρω ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καθώς και των αγροτικών περιοχών, μέσω του πλήρους συνυπολογισμού των πολυτομεακών αναγκών για την ενδογενή ανάπτυξη, η στήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί στο μέλλον.

(56)

Σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλίες της κοινότητας θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες προσεγγίσεις για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, ιδίως προσθέτοντας αξία στα αλιευτικά προϊόντα και διαφοροποιώντας την τοπική οικονομία προς νέες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρονται από τη «γαλάζια ανάπτυξη» και τους ευρύτερους θαλάσσιους κλάδους.

(57)

Η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που συνίστανται στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της μείωσης της φτώχειας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ενίσχυση της καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της εδαφικής συνοχής, που είναι μια βασική προτεραιότητα της ΣΛΕΕ.

(58)

Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλίες της κοινότητας θα πρέπει να εφαρμοστεί, μέσω μιας προσέγγισης από τα κάτω προς τα άνω, από τοπικές συμπράξεις με συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και του τομέα της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν σωστά την τοπική κοινωνία· αυτοί οι τοπικοί φορείς είναι ικανότεροι να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν πολυτομεακές στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αλιευτικής περιοχής τους. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν θα διαθέτει πάνω από το 49 % των δικαιωμάτων ψήφου στους φορείς λήψης αποφάσεων των τοπικών ομάδων δράσης αλιείας (ΤΟΔΑ).

(59)

Η δικτύωση μεταξύ των τοπικών συμπράξεων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης. Η συνεργασία μεταξύ αυτών των τοπικών συμπράξεων είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζεται από το ΕΤΘΑ.

(60)

Η στήριξη των αλιευτικών περιοχών μέσω του ΕΤΘΑ θα πρέπει να συντονίζεται με την τοπική αναπτυξιακή στήριξη που παρέχεται από άλλα ταμεία της Ένωσης και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της προετοιμασίας και της εφαρμογής των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και των ΤΟΔΑ καθώς και το κόστος της αναζωογόνησης της περιοχής και της λειτουργίας της τοπικής σύμπραξης.

(61)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή στήριξης κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14) και για τις δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης που ασκούνται από επιχειρηματίες για τη μεγιστοποίηση της αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση των δράσεων που ενσωματώνουν δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας ή που συνίστανται σε καινοτόμες διαδικασίες ή μεθόδους. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις οργανώσεις και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, μέσω της παροχής στήριξης. Σε περίπτωση σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, μόνο οι οργανώσεις και οι ενώσεις αυτές θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη. Προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα πολιτική της απαγόρευσης των απορρίψεων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να στηρίζει τη μεταποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

(62)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 προβλέπει μηχανισμό αποθεματοποίησης των προϊόντων αλιείας που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο με στόχο την ενίσχυση της μεγαλύτερης σταθερότητας της αγοράς. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση από τους μηχανισμούς παρέμβασης στην αγορά σε νέα επικέντρωση στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας, η στήριξη που χορηγεί το ΕΤΘΑ θα πρέπει να διακοπεί σταδιακά έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

(63)

Το ΕΤΘΑ, αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο ανταγωνισμό με τον οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι παράκτιοι αλιείς μικρής κλίμακας, θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας οι οποίες προσθέτουν αξία στα ψάρια που αλιεύουν, ιδίως με τη μεταποίηση ή την άμεση εμπορία των ψαριών που αλιεύουν.

(64)

Δεδομένου ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες στις απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως λόγω της απομακρυσμένης θέσης τους και των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να έχει επίγνωση αυτών των ιδιαίτερων μειονεκτημάτων αυτών των περιοχών που αναγνωρίζονται από το άρθρο 349 ΣΛΕΕ.

(65)

Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ορισμένων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από τις απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης σε σχέση με την εκείνη των παρόμοιων προϊόντων από άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση θέσπισε μέτρα το 1992 για να αντισταθμίσει το σχετικό πρόσθετο κόστος στον κλάδο της αλιείας. Τα μέτρα που ισχύουν για την περίοδο 2007-2013 ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 791/2007. Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η παροχή στήριξης για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους για την αλίευση, καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ορισμένων αλιευτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τις απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2014, ώστε η αντιστάθμιση να συμβάλλει στη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρηματιών από τις εν λόγω περιφέρειες.

(66)

Λόγω των διαφορετικών συνθηκών εμπορίας στις απόκεντρες περιφέρειες και των διακυμάνσεων των αλιευμάτων, των αποθεμάτων και των απαιτήσεων της αγοράς, θα πρέπει να επαφίεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να καθορίζουν τα αλιευτικά προϊόντα που είναι επιλέξιμα για αντιστάθμιση, τις αντίστοιχες μέγιστες ποσότητές τους και τα ποσά αντιστάθμισης στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος.

(67)

Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διαφοροποιήσουν τον κατάλογο και τις ποσότητες των εν λόγω αλιευτικών προϊόντων και το ύψος της αντιστάθμισης στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος. Πρέπει επίσης να τους επιτραπεί να προσαρμόσουν τα σχετικά προγράμματα αντιστάθμισης εφόσον αυτό δικαιολογείται από την αλλαγή των συνθηκών.

(68)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το αντισταθμιστικό ποσό σε επίπεδο που να επιτρέπει την ορθή αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των απόκεντρων περιφερειών. Προς αποφυγή της παροχής υπερβολικής αντιστάθμισης, το ποσό θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το πρόσθετο κόστος το οποίο αντισταθμίζει η ενίσχυση. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη άλλοι τύποι δημόσιας παρέμβασης που επιδρούν στο επίπεδο του επιπλέον κόστους.

(69)

Είναι πρωταρχικής σημασίας να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα τα κράτη μέλη και οι επιχειρηματίες για να μπορούν να διεξάγονται έλεγχοι σε υψηλό επίπεδο και κατά τον τρόπο αυτό να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑλΠ, με ταυτόχρονη πρόβλεψη της βιώσιμης εκμετάλλευσης των έμβιων υδρόβιων πόρων. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει συνεπώς να μπορεί να στηρίζει τα κράτη μέλη και τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (15). Η στήριξη αυτή αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας μια νοοτροπία συμμόρφωσης.

(70)

Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 για τις δαπάνες που σχετίζονται με την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου της Ένωσης θα πρέπει να αυξηθεί υπό το ΕΤΘΑ, στο πλαίσιο της λογικής του ενιαίου ταμείου.

(71)

Σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης, κρίνεται σκόπιμο να αφιερώνεται ένας ελάχιστος χρόνος στον έλεγχο της αλιείας στη χρήση των περιπολικών σκαφών, αεροσκαφών και ελικοπτέρων, η οποία θα πρέπει να οριστεί με ακρίβεια, προκειμένου να διαμορφωθεί μια βάση για τη στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.

(72)

Το ΕΤΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του ελέγχου, θα πρέπει να μπορεί να παρέχει στήριξη γι αυτό το σκοπό.

(73)

Θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα για τη στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων στον τομέα της αλιείας, όπως ορίζεται στο πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης, ιδίως για τη στήριξη εθνικών προγραμμάτων και τη διαχείριση και χρήση δεδομένων για την επιστημονική ανάλυση και εφαρμογή της ΚΑλΠ. Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων στον τομέα της αλιείας θα πρέπει να συνεχιστούν υπό το ΕΤΘΑ, στο πλαίσιο της λογικής του ενιαίου ταμείου.

(74)

Η λήψη αποφάσεων για τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ θα πρέπει να στηρίζεται με δραστηριότητες έρευνας και συνεργασίας καθώς και με την παροχή των επιστημονικών και κοινωνικοοικονομικών γνωμοδοτήσεων και συμβουλών που απαιτούνται για την εφαρμογή και ανάπτυξη της ΚΑλΠ, μεταξύ άλλων σε βιογεωγραφικά ευαίσθητες περιοχές.

(75)

Είναι επίσης απαραίτητο να στηριχθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών καθώς και με τρίτες χώρες, εφόσον απαιτείται, σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων μέσα στην ίδια θαλάσσια λεκάνη, καθώς και με τους σχετικούς διεθνείς επιστημονικούς φορείς.

(76)

Στόχος της ΟΘΠ είναι η στήριξη της βιώσιμης χρήσης των θαλασσών και των ωκεανών και η ανάπτυξη συντονισμένης, συνεπούς και διαφανούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις πολιτικές που επηρεάζουν τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τα νησιά, παράκτιες και απόκεντρες περιφέρειες και τους θαλάσσιους κλάδους, σε συμφωνία με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, της Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 10ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

(77)

Η συνεχής χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της ΟΘΠ για την Ένωση, όπως αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις γνώμες της Επιτροπής των Περιφερειών. Η ανάπτυξη των θαλάσσιων υποθέσεων μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης μέτρων ΟΘΠ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο από απόψεως οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

(78)

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την προώθηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών θαλάσσιας λεκάνης. Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες και στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, για να μεγιστοποιηθεί η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων και των κονδυλίων της Ένωσης και να αυξηθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης. Με βάση την εμπειρία του ΚΠΑΠ, στις δράσεις και τους μηχανισμούς που αποσκοπούν στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών δύνανται να περιλαμβάνονται η διασυνοριακή και η διατομεακή συνεργασία μεταξύ θαλάσσιων κλάδων, για παράδειγμα δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού φόρουμ των λειτουργιών της ακτοφυλακής, με στόχο την προαγωγή ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη αποτελεσματικότητας και συνοχής στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικείας ενωσιακής νομοθεσίας.

(79)

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων για να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται σε διάφορους τομείς και επηρεάζουν τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τις ακτές. Αυτό συμβαίνει για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Επιτήρηση (ΟΘΕ), η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα, μέσω βελτιωμένης και ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών σε όλους τους κλάδους. Ωστόσο, οι δράσεις που σχετίζονται με τη θαλάσσια επίβλεψη και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου V του Τρίτου Τμήματος της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΤΘΑ.

(80)

Η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων που διοικούνται από αυτούς τους κλάδους ενδέχεται να απαιτήσει την κινητοποίηση των μηχανισμών χρηματοδότησης των εν λόγω συστημάτων κατά συνεκτικό τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΛΕΕ. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών και των παράκτιων περιφερειών, συμβάλλοντας τόσο στην επίτευξη των στόχων της διαχείρισης με βάση το οικοσύστημα όσο και στην ανάπτυξη των δεσμών ξηράς-θάλασσας. Αυτά τα εργαλεία είναι επίσης σημαντικά για τη διαχείριση των διάφορων χρήσεων των ακτών, των θαλασσών και των ωκεανών μας, ώστε να καταστεί δυνατή η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να τονωθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις, ενώ η εφαρμογή της οδηγίας2008/56/ΕΚ θα καθορίσει περαιτέρω τα όρια της βιωσιμότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η γνώση του θαλάσσιου κόσμου και να τονωθεί η καινοτομία, μέσω της διευκόλυνσης της συλλογής, της ελεύθερης ανταλλαγής, της επαναχρησιμοποίησης και της διάδοσης των δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των ωκεανών και των θαλασσών.

(81)

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό των θαλάσσιων κλάδων και στις παράκτιες περιφέρειες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσδιοριστούν τα κανονιστικά εμπόδια και οι ελλείψεις δεξιοτήτων που εμποδίζουν την ανάπτυξη στους αναδυόμενους και μελλοντικούς θαλάσσιους κλάδους καθώς και οι δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία η οποία είναι απαραίτητη για την αύξηση του επιχειρηματικού δυναμικού των θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρμογών.

(82)

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό και συνεπές προς τα υπάρχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται από την Ένωση και τα κράτη μέλη, σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο, για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών, βοηθώντας στην ενίσχυση της αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παράκτιων, νησιωτικών και απόκεντρων περιφερειών τους και λαμβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση και την πρόοδο των εθνικών και τοπικών σχεδίων. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συνδυάζεται με άλλες πολιτικές της Ένωσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν θαλάσσια διάσταση, ιδίως το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ καθώς και το Πρόγραμμα «Ορίζων 2020» που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16).

(83)

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΑλΠ σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ένωση διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εργασία των διεθνών οργανισμών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο η Ένωση να συνεισφέρει στις δραστηριότητες των οργανισμών που βοηθούν να διασφαλιστεί η διατήρηση και η βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην ανοικτή θάλασσα και σε ύδατα τρίτων χωρών. Η στήριξη που παρέχεται στους διεθνείς οργανισμούς βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 θα πρέπει να συνεχιστεί υπό το ΕΤΘΑ στο πλαίσιο της λογικής του ενιαίου ταμείου.

(84)

Προκειμένου να βελτιωθεί η διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΚΑλΠ και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των γνωμοδοτικών συμβουλίων, είναι απαραίτητο τα γνωμοδοτικά συμβούλια να εφοδιάζονται με επαρκή και μόνιμη χρηματοδότηση, προκειμένου να ασκούν αποτελεσματικά το συμβουλευτικό τους ρόλο στο πλαίσιο της ΚΑλΠ. Στο πλαίσιο της λογικής του ενιαίου ταμείου, η στήριξη που παρέχεται σε γνωμοδοτικά συμβούλια στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να αντικαταστήσει τη στήριξη που παρέχεται σε περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006.

(85)

Μέσω τεχνικής συνδρομής, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, μεταξύ άλλων με την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων και πρακτικές που μπορούν να έχουν απλή και διαφανή εφαρμογή. Η τεχνική συνδρομή θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ΤΟΔΑ που να στοχεύει στην ανάπτυξη δυναμικότητας, τη διάδοση των πληροφοριών, την ανταλλαγή εμπειριών και τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών συμπράξεων.

(86)

Με στόχο την επίτευξη εύρυθμης σύμπραξης συνεργασίας και κατάλληλης προώθησης της βοήθειας της Ένωσης, θα πρέπει να παρέχονται η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση και δημοσιότητα σχετικά με τη στήριξη της Ένωσης. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση της συνδρομής θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για την εν λόγω ενημέρωση και δημοσιότητα καθώς και για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα.

(87)

Όσον αφορά όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, τόσο υπό επιμερισμένη όσο και υπό άμεση διαχείριση, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την κατάλληλη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων αυτών, και να διασφαλιστεί η διενέργεια κατάλληλων ελέγχων από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή.

(88)

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες της ΚΑλΠ που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑλΠ, θα πρέπει να θεσπιστούν συμπληρωματικές διατάξεις για τους κανόνες σχετικά με τη διακοπή της προθεσμίας πληρωμής, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Εφόσον ένα κράτος μέλος ή ένας επιχειρηματίας δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της ΚΑλΠ ή εφόσον η Επιτροπή έχει στοιχεία που υποδηλώνουν αυτή την έλλειψη συμμόρφωσης, ως προληπτικό μέτρο, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διακόπτει τις προθεσμίες πληρωμών.

(89)

Πέραν από τη δυνατότητα διακοπής της προθεσμίας πληρωμής και, προκειμένου να αποφευχθεί ο προφανής κίνδυνος πληρωμής μη επιλέξιμων δαπανών, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναστέλλει τις πληρωμές που συνδέονται με σοβαρή παράβαση των κανόνων της ΚΑλΠ από τα κράτη μέλη..

(90)

Τα επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να υπόκεινται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητά τους και να καταδειχθούν τα επιτεύγματά τους. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για ένα σύστημα κοινής παρακολούθησης και αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι τα σχετικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα εγκαίρως. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καθοριστεί ένας κατάλογος δεικτών και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής ΕΤΘΑ από την Επιτροπή σε σχέση με ειδικούς στόχους.

(91)

Η ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσης ενός επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να κατανέμεται μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και της επιτροπής παρακολούθησης που συστήνεται για το σκοπό αυτό. Προς τούτο, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αντίστοιχες αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής και της επιτροπής παρακολούθησης. Η παρακολούθηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να περιλαμβάνει τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης προόδου, η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται στην Επιτροπή.

(92)

Για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της διαφάνειας των πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους δικαιούχους του έργου, σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διατεθεί ένας ενιαίος δικτυακός τόπος ή δικτυακή πύλη που να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα, περιλαμβανομένων των καταλόγων των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Οι σχετικοί δικτυακοί τόποι όλων των κρατών μελών θα πρέπει επίσης να είναι προσιτοί από έναν ενιαίο επίσημο δικτυακό τόπο της Ένωσης προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών από διαφορετικά κράτη μέλη στις δημοσιοποιημένες πληροφορίες όλων των κρατών μελών. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει είναι επαρκείς, απτές και συγκεκριμένες, ώστε να διευκολύνουν το ευρύτερο κοινό και ιδίως τους φορολογουμένους της Ένωσης στην κατανόηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται η χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Πέραν από το στόχο αυτό, η δημοσίευση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της περαιτέρω δημοσιοποίησης της δυνατότητας υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση της Ένωσης. Με την προϋπόθεση της εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17), η δημοσιοποίηση αυτή δύναται να περιλαμβάνει ονόματα φυσικών προσώπων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

(93)

Προκειμένου να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για τη θέσπιση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τον προσδιορισμό της χρονικής περιόδου και τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης ή λήξης της χρονικής περιόδου σε σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων, την προσαρμογή των ποσοστών σχετικά με την ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των στόχων στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, τον καθορισμό των επιλέξιμων δράσεων και δαπανών για το τις επενδύσεις που σχετίζονται με την υγιεινή, την υγεία και ασφάλεια, και τις επενδύσεις που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες, επί του σκάφους ή στους ατομικούς εξοπλισμούς, τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών επιχειρήσεων για την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων, τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών για τη στήριξη των επενδύσεων σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών, τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του επιπρόσθετου κόστους λόγω των ειδικών προβλημάτων των απόκεντρων περιοχών, τον καθορισμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των κρατών μελών η οποία μπορεί να προκαλέσει διακοπή ή αναστολή της προθεσμίας πληρωμής, τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του ύψους της δημοσιονομικής διόρθωσης και των κριτηρίων για την εφαρμογή κατ' αποκοπήν διορθώσεων ή διορθώσεων κατά παρέκταση, τον καθορισμό του περιεχομένου και της δομής του κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης.

(94)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση από το σύστημα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου στο σύστημα που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, όσον αφορά τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.

(95)

Κατά την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(96)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με την ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος των συνολικών πιστώσεων που διατίθενται για συμφωνίες στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τις τροποποιήσεις τους, για την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας για τη συλλογή δεδομένων, για την έγκριση ετήσιων προγραμμάτων εργασίας σχετικά με την τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, που αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής παράβασης υποχρεώσεων δυνάμει της ΚΑλΠ, που αναγνωρίζουν ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του δυνάμει της ΚΑλΠ, που αναστέλλουν πλήρως ή μερικώς τις ενδιάμεσες πληρωμές του επιχειρησιακού προγράμματος, και για δημοσιονομικές διορθώσεις με την κατάργηση του συνόλου ή μέρους της στήριξης της Ένωσης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις χωρίς την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18).

(97)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με την παρουσίαση των στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος, τους κανόνες για τις διαδικασίες, τη μορφή και τα χρονοδιαγράμματα της έγκρισης τροποποίησης και της υποβολής και έγκρισης τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για τα κεφάλαια Ι και ΙΙ του τίτλου VI, τη δομή του προγράμματος αντιστάθμισης για τις απόκεντρες περιοχές, την εφαρμογή διαφορετικών ποσοστιαίων μονάδων δημόσιας βοήθειας, το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για την υποβολή των δημοσιονομικών δεδομένων στην Επιτροπή, τον καθορισμό των δεικτών που αφορούν ειδικά τις προτεραιότητες της Ένωσης, τους κανόνες για τα στοιχεία που πρέπει να σταλούν από τα κράτη μέλη καθώς και για τις ανάγκες δεδομένων και τις συνεργασίες μεταξύ εν δυνάμει πηγών δεδομένων, το μορφότυπο και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις εκ των προτέρων εκθέσεις αξιολογήσεων. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 182/2011 και η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση των εν λόγω πράξεων.

(98)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την έγκριση και τον προσδιορισμό οποιωνδήποτε αλλαγών των ισχυουσών προτεραιοτήτων της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή και τον έλεγχο, οι οποίες θεσπίζουν κανόνες για την παρουσίαση των δεδομένων που παρέχουν οι διαχειριστικές αρχές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας όσον αφορά την επιχείρηση και οδηγίες για τη δημιουργία του εμβλήματος καθώς και καθορισμό των τυποποιημένων χρωμάτων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία, οι συμβουλευτικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Προκειμένου να διασφαλισθεί απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία, η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

(99)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας καθώς και των περιορισμένων οικονομικών πόρων των κρατών μελών, μπορούν όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των αποτελεσμάτων των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τα επιχειρησιακά προγράμματα, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, με την παροχή πολυετούς οικονομικής βοήθειας επικεντρωμένης στις σχετικές προτεραιότητες, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(100)

Το καθεστώς στήριξης που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό αντικαθιστά τα καθεστώτα στήριξης που καθιερώθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2006, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 791/2007, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 και το άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Οι εν λόγω κανονισμοί και η εν λόγω διάταξη συνεπώς θα πρέπει να καταργηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Παρόλ αυτά ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση των σχετικών έργων έως το κλείσιμό τους ή της συνδρομής που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 ή άλλη νομοθετική πράξη η οποία ισχύει για την εν λόγω συνδρομή στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(101)

Είναι σκόπιμο να ευθυγραμμισθεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με την περίοδο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει τα χρηματοδοτικά μέτρα της Ένωσης για την εφαρμογή:

α)

της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ),

β)

των σχετικών μέτρων σχετικά με το δίκαιο της θάλασσας,

γ)

της βιώσιμης ανάπτυξης των τομέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας εσωτερικών υδάτων, και

δ)

και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ).

Άρθρο 2

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ορισμοί

«1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

(1)

Ως «κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών (ΚΠΑΠ)» νοείται ένα δίκτυο συστημάτων με αποκεντρωμένη σύσταση που αναπτύχθηκε για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χρηστών για τη βελτίωση της επίγνωσής τους σχετικά με την κατάσταση των δραστηριοτήτων στη θάλασσα,

(2)

ως «διατομεακές δράσεις» νοούνται οι πρωτοβουλίες εκείνες που ωφελούν αμοιβαία διαφορετικούς τομείς και/ή τομεακές πολιτικές, όπως αναφέρεται στη ΣΛΕΕ, και δεν μπορούν να επιτευχθούν εξ ολοκλήρου μέσω μέτρων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων πολιτικής,

(3)

ως «Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης και Αναφοράς» (ΗΣΚΑ) νοείται ένα σύστημα για την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009,

(4)

ως «Ευρωπαϊκό δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας» νοείται ένα δίκτυο που ενσωματώνει τη σχετική εθνική θαλάσσια παρατήρηση και προγράμματα δεδομένων σε κοινούς και προσιτούς ευρωπαϊκούς πόρους,

(5)

ως «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» νοείται μια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή λεκάνη ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, είναι δηλαδή λειτουργικά συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη και έχει οριστεί ως τέτοια από το κράτος μέλος,

(6)

ως «αλιέας» νοείται πρόσωπο το οποίο ασκεί εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος,

(7)

ως «αλιεία εσωτερικών υδάτων» νοούνται οι αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται για εμπορικούς σκοπούς σε εσωτερικά ύδατα από σκάφη ή με άλλα εργαλεία, περιλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούνται για την αλιεία στον πάγο,

(8)

ως «ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών» νοούνται στρατηγικές και μέτρα όπως περιγράφονται στη σύσταση 2002/413/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19),

(9)

ως «ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση» νοείται η συντονισμένη διαχείριση όλων των τομεακών πολιτικών σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίες επηρεάζουν τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιφέρειες,

(10)

ως «ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική» (ΟΘΠ) νοείται η πολιτική της Ένωσης, στόχος της οποίας είναι να ενισχυθεί η συντονισμένη και συνεκτική λήψη αποφάσεων για τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών, ιδίως των παράκτιων, νησιωτικών και απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης, καθώς και των θαλάσσιων τομέων, μέσω συνεκτικών και σχετικών με τη θάλασσα πολιτικών και της σχετικής διεθνούς συνεργασίας,

(11)

ως «ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση» (ΟΘΕ) νοείται πρωτοβουλία της Ένωσης, στόχος της οποίας είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων επιτήρησης των ευρωπαϊκών θαλασσών, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας, διασυνοριακά και διατομεακά,

(12)

ως «θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός» νοείται η διαδικασία με την οποία οι αρμόδιες αρχές του σχετικού κράτους μέλους αναλύουν και οργανώνουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων,

(13)

ως «μέτρο» νοείται σύνολο δράσεων,

(14)

ως «παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας» νοείται η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία αλιείας που περιλαμβάνονται στον πίνακα 3 του Παραρτήματος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 (20) της Επιτροπής,

(15)

ως «σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα» νοούνται σκάφη που ασκούν εμπορική αλιεία σε εσωτερικά ύδατα και δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Σύσταση και στόχοι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

Άρθρο 4

Σύσταση

Το παρόν άρθρο προβλέπει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Άρθρο 5

Στόχοι

Το ΕΤΘΑ συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

α)

προώθηση ανταγωνιστικής, περιβαλλοντικά βιώσιμης, οικονομικά βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

β)

ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ,

γ)

προώθηση της ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς εδαφικής ανάπτυξης των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

δ)

ενίσχυση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της ΟΘΠ της Ένωσης, κατά τρόπο συμπληρωματικό προς την πολιτική συνοχής και την ΚΑλΠ·

Η επιδίωξη των στόχων αυτών δεν συνεπάγεται αύξηση της αλιευτικής ικανότητας.

Άρθρο 6

Προτεραιότητες της Ένωσης

Το ΕΤΘΑ συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στην εφαρμογή της ΚΑλΠ. Επιδιώκει τις ακόλουθες προτεραιότητες της Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καθώς και των σχετικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους σχετικούς θεματικούς στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013:

1)

Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)

της μείωσης του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, περιλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων,

β)

της προστασίας και αποκατάστασης της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,

γ)

της διασφάλισης ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων,

δ)

της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας,

ε)

της παροχής στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, περιλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, και της μεταφοράς γνώσης,

στ)

της ανάπτυξης της επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης.

2)

Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)

της παροχής στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης,

β)

της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ,

γ)

της προστασίας και αποκατάστασης της υδρόβιας βιοποικιλότητας και της ενίσχυσης των οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και της προώθησης της αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας,

δ)

της προώθησης της υδατοκαλλιέργειας, με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας,

ε)

της ανάπτυξης επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης.

3)

Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)

της βελτίωσης και παροχής επιστημονικής γνώσης καθώς και της βελτίωσης της συλλογής και διαχείρισης δεδομένων,

β)

της παροχής στήριξης στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις θεσμικές ικανότητες και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου.

4)

Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής μέσω του ακόλουθου ειδικού στόχου: της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

5)

Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)

της βελτίωσης της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

β)

της ενθάρρυνσης των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας.

6)

Ενίσχυση της εφαρμογής της ΟΘΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Επιμερισμένη και άμεση διαχείριση

Άρθρο 7

Επιμερισμένη και άμεση διαχείριση

1.   Τα μέτρα που καλύπτονται από τον τίτλο V χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης και σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.   Τα μέτρα που καλύπτονται από τον τίτλο VI χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ σύμφωνα με την αρχή της άμεσης διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Γενικές αρχές που διέπουν τη βοήθεια στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης

Άρθρο 8

Κρατικές ενισχύσεις

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ.

2.   Εντούτοις, τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζονται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 42 ΣΛΕΕ.

3.   Οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζουν δημόσια χρηματοδότηση η οποία υπερβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις πληρωμές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους βάσει της παραγράφου 1.

4.   Όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα I ΣΛΕΕ, για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει, σύμφωνα με το άρθρο 108 ΣΛΕΕ, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ στον τομέα της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενισχύσεις λειτουργίας με σκοπό την άμβλυνση των ιδιαίτερων δυσχερειών στις εν λόγω περιοχές, οι οποίες προκύπτουν από την απομόνωση, τον νησιωτικό χαρακτήρα και τη μεγάλη απόσταση.

Άρθρο 9

Ειδικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες

Οι ειδικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που αναφέρονται στο παράρτημα IV εφαρμόζονται για το ΕΤΘΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Παραδεκτό των αιτήσεων και μη επιλέξιμες δράσεις

Άρθρο 10

Παραδεκτό των αιτήσεων

1.   Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους επιχειρηματίες δεν γίνονται δεκτές για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ για καθορισμένη χρονική περίοδο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εάν από την αρμόδια αρχή έχει διαπιστωθεί ότι οι οικείοι επιχειρηματίες:

α)

έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου (21) ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009,

β)

έχουν συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου κανονισμού,

γ)

έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει το χαρακτηρισμό αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή

δ)

έχουν διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22), εφόσον η αίτηση αφορά στήριξη δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου V του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο δικαιούχος μετά την υποβολή της αίτησης συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ) καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της δράσης και για καθορισμένη περίοδο πέντε ετών μετά την τελευταία πληρωμή στον εν λόγω δικαιούχο.

3.   Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από επιχειρηματία είναι απαράδεκτες για καθορισμένη χρονική περίοδο που καθορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, αν κριθεί από την αρμόδια αρχή ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας είναι ένοχος απάτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ή του ΕΤΘΑ.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 126 σχετικά με:

α)

τον προσδιορισμό της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, η οποία είναι ανάλογη με τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη της σοβαρής παράβασης, του αδικήματος ή της απάτης και ισούται με ένα έτος τουλάχιστον,

β)

τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης ή λήξης της περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

5.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους επιχειρηματίες που υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ να παρέχουν στην αρχή διαχείρισης μια ενυπόγραφη δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι πληρούν τα κριτήρια που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και δεν έχουν διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη εξακριβώνουν την ακρίβεια της δήλωσης πριν από την έγκριση της δράσης, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών σύμφωνα με το εθνικό μητρώο παραβάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ή άλλα διαθέσιμα δεδομένα.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, κάθε κράτος μέλος παρέχει, κατ' αίτηση άλλου κράτους μέλους, πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό του μητρώο παραβάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 11

Μη επιλέξιμες ενέργειες

Οι ακόλουθες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ:

α)

δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους ή αφορούν εξοπλισμό για την αύξηση της ικανότητας του σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα,

β)

ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών ή εισαγωγή αλιευτικών σκαφών,

γ)

προσωρινή ή οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων, εκτός εάν προβλέπεται ειδικά στον παρόντα κανονισμό,

δ)

διερευνητική αλιεία,

ε)

μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης,

στ)

άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως μέτρο διατήρησης από νομική πράξη της Ένωσης ή σε περίπτωση του πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 12

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

1.   Ο προϋπολογισμός της Ένωσης που κατανέμεται στο ΕΤΘΑ δυνάμει του τίτλου V του παρόντος κανονισμού εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.   Ο προϋπολογισμός της Ένωσης που κατανέμεται στο ΕΤΘΑ δυνάμει του τίτλου VI του παρόντος κανονισμού εκτελείται άμεσα από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (24).

3.   Τυχόν ακυρώσεις του συνόλου ή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού υπό άμεση διαχείριση της Επιτροπής είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και, κατά περίπτωση, με το άρθρο 123 του παρόντος κανονισμού.

4.   Η αρχή της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης εφαρμόζεται σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 53 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Άρθρο 13

Δημοσιονομικοί πόροι στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης

1.   Οι πόροι που διατίθενται για αναλήψεις υποχρεώσεων από το ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014 έως 2020 στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης ανέρχονται σε 5 749 331 600 EUR σε τρέχουσες τιμές σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση που περιέχεται στο παράρτημα II.

2.   4 340 800 000 EUR από τους πόρους προϋπολογισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται στη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών περιοχών, των μέτρων προώθησης και επεξεργασίας και της τεχνικής συνδρομής κατόπιν πρωτοβουλίας των κρατών μελών δυνάμει των κεφαλαίων Ι, ΙΙ, III, IV και VII του τίτλου V, εξαιρουμένου του άρθρου 67.

3.   580 000 000 EUR από τους πόρους προϋπολογισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται στα μέτρα ελέγχου και εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 76.

4.   520 000 000 EUR από τους πόρους προϋπολογισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται στα μέτρα για τη συλλογή δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 77.

5.   Τα μερίδια από τα 192 500 000 EUR των πόρων προϋπολογισμού της παραγράφου 1 κατανέμονται στην αντιστάθμιση των απόκεντρων περιφερειών σύμφωνα με το κεφάλαιο V του τίτλου V. Η αντιστάθμιση αυτή δεν υπερβαίνει ανά έτος:

α)

τα 6 450 000 EUR για τις Αζόρες και τη Μαδέρα,

β)

τα 8 700 000 EUR για τις Καναρίους Νήσους,

γ)

τα 12 350 000 EUR για τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ.

6.   44 976 000 EUR από τους πόρους προϋπολογισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται στα μέτρα για τη συλλογή δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 67.

7.   71 055 600 EUR από τους πόρους προϋπολογισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται σε μέτρα για την ΟΘΠ σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII του τίτλου V.

8.   Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αδιακρίτως τους διαθέσιμους πόρους στο πλαίσιο των παραγράφων 3 και 4.

Άρθρο 14

Δημοσιονομικοί πόροι στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης

1.   Οι πόροι που διατίθενται για αναλήψεις υποχρεώσεων από το ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014 έως 2020 στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης ανέρχονται σε 647 275 400 EUR σε τρέχουσες τιμές σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση που περιέχεται στα κεφάλαια Ι έως ΙΙΙ του τίτλου VI.

2.   Για τους σκοπούς των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του τίτλου VI, η ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των στόχων, που προβλέπεται στα άρθρα 82 και 85, ορίζεται στο παράρτημα III.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να αποκλίνει από τα ενδεικτικά ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά το 5 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου κατ' ανώτατο όριο σε κάθε περίπτωση.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 126, προκειμένου να προσαρμόζει τα ποσοστά που καθορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 15

Ενδιάμεση επανεξέταση

Η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του τίτλου VI, περιλαμβανομένης της ανάγκης προσαρμογών στην ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων που περιέχεται στο παράρτημα III, και, έως τις 30 Ιουνίου 2017, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές του ΕΤΘΑ.

Άρθρο 16

Δημοσιονομική κατανομή για την επιμερισμένη διαχείριση

1.   Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για αναλήψεις υποχρεώσεων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 2 έως 7 για την περίοδο 2014 έως 2020, όπως ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος II, καθορίζονται με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια:

α)

Όσον αφορά τον τίτλο V, με εξαίρεση τα άρθρα 76 και 77:

i)

το επίπεδο της απασχόλησης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας θαλάσσης και γλυκέων υδάτων, περιλαμβανομένης της απασχόλησης στη συναφή μεταποίηση,

ii)

το επίπεδο της παραγωγής στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θαλάσσης και γλυκέων υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της συναφούς μεταποίησης, και

iii)

το μερίδιο του παράκτιου αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας στον αλιευτικό στόλο,

β)

Όσον αφορά τα άρθρα 76 και 77:

i)

την έκταση των καθηκόντων ελέγχου του οικείου κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του εθνικού αλιευτικού στόλου και το μέγεθος της υπό έλεγχο θαλάσσιας περιοχής, τον όγκο των εκφορτώσεων και την αξία των εισαγωγών από τρίτες χώρες,

ii)

τους διαθέσιμους πόρους ελέγχου σε σύγκριση με την έκταση των καθηκόντων ελέγχου του κράτους μέλους, όπου τα διαθέσιμα μέσα καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιούνται στη θάλασσα και τον αριθμό των επιθεωρήσεων των εκφορτώσεων,

iii)

την έκταση των καθηκόντων συλλογής δεδομένων του οικείου κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του εθνικού αλιευτικού στόλου, τον όγκο των εκφορτώσεων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, τον αριθμό των δραστηριοτήτων επιστημονικής παρακολούθησης στη θάλασσα και τον αριθμό των ερευνών στις οποίες το κράτος μέλος συμμετέχει, και

iv)

τους διαθέσιμους πόρους συλλογής δεδομένων σε σύγκριση με την έκταση των καθηκόντων συλλογής δεδομένων του κράτους μέλους, όπου τα διαθέσιμα μέσα καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρώπινους πόρους και τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος συλλογής δεδομένων.

γ)

Όσον αφορά όλα τα μέτρα, τις ιστορικές κατανομές κονδυλίων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική κατανάλωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2006.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της ετήσιας ανάλυσης των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Προγραμματισμός για τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης

Άρθρο 17

Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων

1.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ.

2.   Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζεται από το κράτος μέλος έπειτα από στενή συνεργασία με τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

3.   Για το τμήμα του επιχειρησιακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ιε), η Επιτροπή εκδίδει, έως τις 31 Μαΐου 2014,εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των ισχυουσών προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική εφαρμογής και ελέγχου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 128 παράγραφο 2.

Άρθρο 18

Περιεχόμενο του επιχειρησιακού προγράμματος

1.   Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α)

ανάλυση της κατάστασης από την άποψη των δυνατών σημείων, αδύνατων σημείων, ευκαιριών και απειλών και τον προσδιορισμό των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη γεωγραφική περιοχή, περιλαμβανομένων ενδεχομένως θαλάσσιων λεκανών, που καλύπτεται από το πρόγραμμα·

Η ανάλυση είναι δομημένη γύρω από τις σχετικές προτεραιότητες της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, είναι συνεπής με το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και με την πρόοδο προς την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής της θαλάσσιας στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ. Ειδικές ανάγκες που αφορούν τις θέσεις απασχόλησης, το περιβάλλον, το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής καθώς και την προσαρμογή σε αυτή και η προώθηση της καινοτομίας αξιολογούνται σε σχέση με τις προτεραιότητες της Ένωσης, με σκοπό να εντοπιστεί η πλέον πρόσφορη ανταπόκριση στο επίπεδο καθεμιάς από τις προτεραιότητες του σχετικού τομέα,

β)

περιγραφή της στρατηγικής κατά την έννοια του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η οποία αποδεικνύει ότι:

i)

για κάθε μία από τις ενωσιακές προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τίθενται κατάλληλοι στόχοι, βάσει κοινών δεικτών αποτελεσμάτων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 109 του παρόντος κανονισμού,

ii)

η επιλογή των σχετικών μέτρων αποτελεί λογική συνέχεια κάθε ενωσιακής προτεραιότητας επιλεγμένης στο πρόγραμμα, λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων από την εκ των προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση κατά το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· όσον αφορά τα μέτρα μόνιμης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων βάσει του άρθρου 34 του παρόντος κανονισμού, η περιγραφή της στρατηγικής περιλαμβάνει τους στόχους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση της αλιευτικής ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Περιλαμβάνεται επίσης περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού του ποσού της αντιστάθμισης βάσει των άρθρων 33 και 34 του παρόντος κανονισμού,

iii)

η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στις ενωσιακές προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι δικαιολογημένη και κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί,

γ)

κατά περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες των περιοχών Natura 2000, όπως ορίζονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (25), και η συμβολή του προγράμματος στη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,

δ)

εκτίμηση των ειδικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 και το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού και, όπου απαιτείται, των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,

ε)

περιγραφή του πλαισίου επιδόσεων κατά την έννοια του άρθρου 22 και του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,

στ)

κατάλογο των επιλεγμένων μέτρων οργανωμένο σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης,

ζ)

κατάλογο των κριτηρίων επιλογής των αλιευτικών περιοχών και των περιοχών υδατοκαλλιέργειας δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V,

η)

κατάλογο των κριτηρίων επιλογής των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V,

θ)

στα κράτη μέλη όπου πάνω από 1 000 σκάφη είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας,

ι)

τις απαιτήσεις αξιολόγησης καθώς και το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που εντοπίστηκαν,

ια)

ένα σχέδιο χρηματοδότησης που θα σχεδιαστεί με βάση το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνει:

i)

πίνακα που θα αναφέρει τη συνολική συνεισφορά του ΕΤΘΑ που έχει προγραμματιστεί για κάθε έτος,

ii)

πίνακα που θα προσδιορίζει τους εφαρμοζόμενους πόρους του ΕΤΘΑ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο των ενωσιακών προτεραιοτήτων του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού και την τεχνική βοήθεια· κατά παρέκκλιση από το γενικό κανόνα του άρθρου 94 παράγραφος 2, ο πίνακας αυτός, κατά περίπτωση, αναφέρει χωριστά τους πόρους του ΕΤΘΑ και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ισχύουν για τη στήριξη που αναφέρεται στα άρθρα 33, 34, στο άρθρο 41 παράγραφος 2, στα άρθρα 67 και 70, στο άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως ιβ) και στο άρθρο 77 του παρόντος κανονισμού.

ιβ)

πληροφορίες για τη συμπληρωματικότητα και το συντονισμό με τα ΕΔΕΤ και άλλους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς,

ιγ)

ρυθμίσεις εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος που περιλαμβάνουν:

i)

διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 119 του παρόντος κανονισμού,

ii)

περιγραφή των αντίστοιχων ρόλων της ΤΟΔΑ, της διαχειριστικής αρχής ή του φορέα που έχει οριστεί για όλα τα εκτελεστικά καθήκοντα που σχετίζονται με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων,

iii)

περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και τη γενική σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,

iv)

τις διατάξεις που διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 119 του παρόντος κανονισμού

ιδ)

κατάλογο των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους εταίρους,

ιε)

για το στόχο της αύξησης της συμμόρφωσης μέσω του ελέγχου που αναφέρεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) και σύμφωνα με τις ισχύουσες προτεραιότητες της Επιτροπής κατά το άρθρο 17 παράγραφος 3:

i)

κατάλογο των φορέων εφαρμογής του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής και σύντομη περιγραφή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που διαθέτουν για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή της αλιείας, και τον κύριο εξοπλισμό τους που είναι διαθέσιμος για τον έλεγχο, την επιθεώρηση της αλιείας και την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, ιδίως του αριθμού των σκαφών, αεροσκαφών και ελικοπτέρων,

ii)

τους γενικούς στόχους των μέτρων ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστούν με χρήση κοινών δεικτών που θα καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 109,

iii)

τους ειδικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης που καθορίζονται στο άρθρο 6 και λεπτομερή μνεία ανά είδος δράσης για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού,

ιε)

για το στόχο της συλλογής δεδομένων για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) και σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008:

i)

περιγραφή των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,

ii)

περιγραφή των μεθόδων αποθήκευσης δεδομένων, της διαχείρισης των δεδομένων και της χρήσης των δεδομένων,

iii)

περιγραφή της δυνατότητας επίτευξης χρηστής δημοσιονομικής και διοικητικής διαχείρισης των δεδομένων που συλλέγονται·

Το τμήμα του επιχειρησιακού προγράμματος που αναφέρεται στο σημείο ιε) συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού.

2.   Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις μεθόδους για τον υπολογισμό του απλουστευμένου κόστους, που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και του πρόσθετου κόστους ή του διαφυγόντος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του παρόντος κανονισμού, και τη μέθοδο για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης, σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια που προσδιορίζονται για κάθε μία από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται βάσει του άρθρου 40 παράγραφος 1, των άρθρων 53, 54, 55, 56 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και 67 του παρόντος κανονισμού. Οσάκις ενδείκνυται, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες για προκαταβολές προς τις ΤΟΔΑ δυνάμει του άρθρου 62 του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για την παρουσίαση των στοιχείων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Άρθρο 19

Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.

2.   Με σκοπό την έκδοση εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) είναι πιθανό να εξαλείψουν αποτελεσματικά την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα που έχει εξακριβωθεί.

Άρθρο 20

Τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος

1.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την έγκριση της τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος.

2.   Η Επιτροπή, προκειμένου να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες ανάγκες ελέγχου, μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, ανά δύο έτη, που προσδιορίζει λεπτομερώς τυχόν αλλαγές στις προτεραιότητες της Ένωσης στην πολιτική επιβολής και ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3, και τις αντίστοιχες επιλέξιμες δράσεις στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 127 παράγραφος 2.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν τροποποίηση στο επιχειρησιακό τους πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προτεραιότητες οι οποίες προβλέπονται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων υπόκεινται σε απλουστευμένη διαδικασία που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2.

Άρθρο 21

Προγράμματα εργασιών για τη συλλογή δεδομένων

1.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα στην Επιτροπή προγράμματα εργασιών για τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 πριν από τις 31 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους από το οποίο θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα εργασίας, εκτός αν εξακολουθεί να ισχύει υπάρχον πρόγραμμα, οπότε προβαίνουν σε σχετική κοινοποίηση προς την Επιτροπή. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών είναι σύμφωνο με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους από το οποίο θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα εργασίας.

Άρθρο 22

Κανόνες για τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα

1.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για τις διαδικασίες, τη μορφή και τα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά:

α)

την έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων·

β)

την υποβολή και έγκριση τροποποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της έναρξης ισχύος τους και της συχνότητας υποβολής κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού·

γ)

την υποβολή και έγκριση τροποποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3·

δ)

την υποβολή προγραμμάτων εργασίας για τη συλλογή δεδομένων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

2.   Οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα απλουστεύονται σε περίπτωση:

α)

τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των προτεραιοτήτων της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα μεταφερόμενα κεφάλαια δεν υπερβαίνουν το 10 % του ποσού που κατανέμεται στην προτεραιότητα της Ένωσης·

β)

τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν την εισαγωγή ή απόσυρση μέτρων ή ειδών σχετικών δράσεων και τις σχετικές πληροφορίες και δείκτες·

γ)

τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τις μεταβολές στην περιγραφή των μέτρων, περιλαμβανομένων των αλλαγών των όρων επιλεξιμότητας·

δ)

τροποποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3, καθώς και σε περίπτωση περαιτέρω τροποποιήσεων του τμήματος του επιχειρησιακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ).

3.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 και στο άρθρο 41 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Προγραμματισμός μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης

Άρθρο 23

Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών

1.   Για την εφαρμογή του τίτλου VI, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση ετησίων προγραμμάτων εργασιών, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. Για τα κεφάλαια Ι και ΙΙ του τίτλου VI, οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

2.   Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνει:

α)

περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων και τους επιδιωκόμενους στόχους για κάθε δραστηριότητα σύμφωνη προς τους στόχους που θεσπίζονται στα άρθρα 82 και 85. Περιέχει επίσης ένδειξη σχετικά με το ποσό που θα χορηγηθεί για κάθε δραστηριότητα, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή τους ·

β)

για τις επιχορηγήσεις και τα συναφή μέτρα, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης, που ορίζονται με γνώμονα την καλύτερη επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος, και το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας

Άρθρο 24

Ειδικοί στόχοι

Η στήριξη με βάση το παρόν κεφάλαιο θα συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων βάσει της προτεραιότητας της Ένωσης που έχει εντοπιστεί στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 25

Γενικοί όροι

1.   Ο ιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους, που έχει λάβει στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου, δεν μεταβιβάζει το σκάφος αυτό εκτός Ένωσης, επί τουλάχιστον πέντε έτη μετά την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής της εν λόγω στήριξης στον δικαιούχο. Εάν ένα σκάφος μεταβιβαστεί εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται από το κράτος μέλος κατ' ανάλογο ποσό προς την περίοδο κατά την οποία δεν πληρούταν η προϋπόθεση της παρούσας παραγράφου.

2.   Οι λειτουργικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.

3.   Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΘΑ στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 34 και στην αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών μηχανών που αναφέρεται στο άρθρο 41 δεν υπερβαίνει το ανώτερο από τα ακόλουθα δύο όρια:

α)

6 000 000 EUR ή

β)

το 15 % της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται από το κράτος μέλος για τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 2 και 5.

4.   Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΘΑ στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 δεν υπερβαίνει το 5 % της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής ανά κράτος μέλος.

5.   Η στήριξη σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 33 αφαιρείται από τη στήριξη που χορηγείται σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 34 για το ίδιο σκάφος.

Άρθρο 26

Καινοτομία

1.   Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στην αλιεία, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της μεταποίησης και της εμπορίας.

2.   Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου διεξάγονται από ή σε συνεργασία με έναν επιστημονικό ή τεχνικό φορέα αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή την Ένωση. Ο εν λόγω επιστημονικός ή τεχνικός φορέας επικυρώνει τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων.

3.   Τα αποτελέσματα των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119.

Άρθρο 27

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

1.   Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματιών και να προωθηθεί η βιωσιμότητα της αλιείας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

μελέτες σκοπιμότητας και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αξιολογούν τη βιωσιμότητα έργων που είναι δυνητικά επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου·

β)

την παροχή επαγγελματικών συμβουλών για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με σκοπό τον περιορισμό και, όπου είναι δυνατό, την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα και στα οικοσυστήματα γλυκέων υδάτων·

γ)

παροχή επαγγελματικών συμβουλών για επιχειρηματικές και εμπορικές στρατηγικές.

2.   Οι μελέτες σκοπιμότητας, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι συμβουλές που αναφέρονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 παρέχονται από επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς ή τεχνικούς φορείς ή οντότητες που παρέχουν οικονομικές συμβουλές με τις απαιτούμενες ικανότητες.

3.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται σε επιχειρηματίες, οργανώσεις αλιέων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων παραγωγών ή φορέων δημοσίου δικαίου.

4.   Όταν η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το ποσό των 4 000 EUR, ο δικαιούχος μπορεί να επιλέγεται μέσω ταχείας διαδικασίας.

Άρθρο 28

Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων

1.   Προκειμένου να ενισχυθεί η μεταφορά γνώσης μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

τη δημιουργία δικτύων, συμφωνιών σύμπραξης ή ενώσεων ανάμεσα σε έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς και αλιείς ή μία ή περισσότερες οργανώσεις αλιέων, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τεχνικοί φορείς·

β)

τις δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο των δικτύων, των συμφωνιών σύμπραξης ή των ενώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2.   Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορούν να καλύπτουν δραστηριότητες συλλογής δεδομένων και διαχείρισης, μελέτες, πιλοτικά σχέδια, διάδοση γνώσεων, καθώς και αποτελέσματα ερευνών, σεμινάρια και βέλτιστες πρακτικές.

3.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγείται σε φορείς δημοσίου δικαίου, αλιείς, οργανώσεις αλιέων, ΤΟΔΑ, και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Άρθρο 29

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου

1.   Προκειμένου να προωθηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ο κοινωνικός διάλογος, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, κοινά έργα, τη διάδοση της γνώσης οικονομικού, τεχνικού, κανονιστικού ή επιστημονικού χαρακτήρα και των καινοτόμων πρακτικών και την απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων, που συνδέονται κυρίως με τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, την υγιεινή, την υγεία, την ασφάλεια, δραστηριότητες στον τομέα της θάλασσας, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα·

β)

τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ενδιαφερομένων που περιλαμβάνουν οργανώσεις που προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, την προαγωγή του ρόλου των γυναικών στις αλιευτικές κοινότητες και την προώθηση των υποεκπροσωπούμενων ομάδων που ασχολούνται με τη μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία ή την αλιεία από την ακτή·

γ)

στον κοινωνικό διάλογο σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή αλιέων, κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων.

2.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παρέχεται επίσης στους συζύγους των αυτοαπασχολούμενων αλιέων ή, όταν και στο βαθμό που αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία, στους συντρόφους συμβίωσης των αυτοαπασχολούμενων αλιέων, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26).

3.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορεί να χορηγηθεί, για μέγιστη περίοδο δύο ετών, για την εκπαίδευση ανθρώπων κάτω των 30 ετών, αναγνωρισμένων ως ανέργων από το κράτος μέλος («εκπαιδευόμενοι»). Η στήριξη αυτή περιορίζεται στην εκπαίδευση σε αλιευτικό σκάφος παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ιδιοκτησίας επαγγελματία αλιέα ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών, η οποία επισημοποιείται μέσω συμβολαίου μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του ιδιοκτήτη του σκάφους, εφόσον αυτό αναγνωρίζεται από το οικείο κράτος μέλος, και για μαθήματα σχετικά με βιώσιμες πρακτικές αλιείας και με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ο εκπαιδευόμενος συνοδεύεται επί του σκάφους από επαγγελματία αλιέα ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών.

4.   Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 3 διατίθεται σε επαγγελματίες αλιείς για να καλύψουν τον μισθό του εκπαιδευομένου και τις σχετικές επιβαρύνσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση και το βιοτικό επίπεδο στο οικείο κράτος μέλος. Η εν λόγω στήριξη δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 40 000 EUR για κάθε δικαιούχο στην περίοδο προγραμματισμού.

Άρθρο 30

Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.

2.   Στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται σε αλιείς οι οποίοι:

α)

υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων τους· και

β)

διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν μέσω δράσεων που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο α).

3.   Στήριξη βάσει της παραγράφου 1 χορηγείται μόνον αν οι συμπληρωματικές δραστηριότητες των αλιέων συνδέονται με την κύρια αλιευτική δραστηριότητα.

4.   Το ποσό της στήριξης που χορηγείται βάσει της παραγράφου 1 δεν υπερβαίνει το 50 % του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε δράση και δεν υπερβαίνει ένα μέγιστο ποσό 75 000 EUR για κάθε δικαιούχο.

Άρθρο 31

Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να προσφέρει στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς.

2.   Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται μόνο σε ό,τι αφορά την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους:

α)

συνολικού μήκους κάτω των 24 μέτρων,

β)

εξοπλισμένου για θαλάσσια αλιεία,

γ)

ηλικίας μεταξύ 5 και 30 ετών, και

δ)

το οποίο ανήκει σε τμήμα στόλου για τον οποίο η έκθεση αλιευτικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 έχει δείξει ότι υπάρχει ισορροπία με τις αλιευτικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες για το εν λόγω τμήμα.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «νέοι αλιείς» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά αλιευτικό σκάφος και τα οποία, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, έχουν ηλικία κάτω των 40 ετών και έχουν εργαστεί για τουλάχιστον πέντε έτη ως αλιείς ή έχουν λάβει σχετική επαγγελματική κατάρτιση. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν περαιτέρω αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων οι νέοι αλιείς θα είναι επιλέξιμοι για τη στήριξη που προβλέπει το παρόν άρθρο.

4.   Η βοήθεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν υπερβαίνει το 25 % του κόστους απόκτησης του αλιευτικού σκάφους και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 75 000 EUR για κάθε νέο αλιέα.

Άρθρο 32

Υγεία και ασφάλεια

1.   Προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία, η υγιεινή, η ασφάλεια και οι εργασιακές συνθήκες για τους αλιείς, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου.

2.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου παρέχεται σε αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών.

3.   Όταν η δράση συνίσταται σε επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για τον ίδιο τύπο επένδυσης και για το ίδιο αλιευτικό σκάφος. Όταν η δράση συνίσταται σε επένδυση σε ατομικό εξοπλισμό, η στήριξη δεν χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για τον ίδιο τύπο εξοπλισμού και για τον ίδιο δικαιούχο.

4.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 126, προκειμένου να εντοπίσει τους τύπους δράσεων που είναι επιλέξιμοι βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 33

Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει μέτρα για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

στην περίπτωση εφαρμογής των μέτρων της Επιτροπής ή των έκτακτων μέτρων των κρατών μελών που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή των μέτρων διατήρησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, περιλαμβανομένων των περιόδων βιολογικής ανάπαυλας·

β)

στην περίπτωση μη ανανέωσης συμφωνιών εταιρικής σχέσης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας ή πρωτοκόλλων τους·

γ)

στην περίπτωση που η προσωρινή παύση προβλέπεται σε σχέδιο διαχείρισης το οποίο έχει εγκριθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου (27) ή σε πολυετές σχέδιο που έχει εγκριθεί βάσει των άρθρων 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όταν, βάσει επιστημονικών συμβουλών, απαιτούνται μειώσεις της αλιευτικής προσπάθειας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι σύμφωνα με τα άρθρα 2 παράγραφος 2 και 2 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών ανά σκάφος κατά το χρονικό διάστημα 2014 έως 2020.

3.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε:

α)

ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 120 ημέρες στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, ή

β)

αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η προσωρινή παύση.

4.   Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες του σχετικού αλιευτικού σκάφους ή των σχετικών αλιέων αναστέλλονται ουσιαστικά. Η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι το σχετικό αλιευτικό σκάφος έχει πάψει κάθε αλιευτική δραστηριότητα στη διάρκεια της περιόδου που αφορά η προσωρινή παύση.

Άρθρο 34

Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει μέτρα για την οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων μόνο σε περίπτωση που αυτή επιτελείται μέσω της διάλυσης αλιευτικών σκαφών και εφόσον:

α)

η εν λόγω διάλυση περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 18· και

β)

η οριστική παύση προβλέπεται ως εργαλείο του σχεδίου δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 το οποίο δείχνει ότι το τμήμα στόλου δεν εξισορροπείται πραγματικά από τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται για το εν λόγω τμήμα.

2.   Η στήριξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 χορηγείται σε:

α)

ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ' έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, ή

β)

αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η οριστική παύση για τουλάχιστον 90 ημέρες κατ' έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

3.   Οι αλιείς που λαμβάνουν τη στήριξη παύουν πραγματικά κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Ο δικαιούχος παρέχει στην αρμόδια αρχή απόδειξη της πραγματικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η αντιστάθμιση επιστρέφεται pro rata temporis όταν ο αλιέας επιστρέφει στην αλιευτική δραστηριότητα μέσα σε περίοδο μικρότερη των δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.

4.   Στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

5.   Η στήριξη σύμφωνα με το παρόν άρθρο καταβάλλεται μόνον αφού αφαιρεθεί οριστικά από το μητρώο του ενωσιακού αλιευτικού στόλου η αντίστοιχη ικανότητα και αφαιρεθούν επίσης οριστικά οι αλιευτικές άδειες και εγκρίσεις. Ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από την παραλαβή της στήριξης. Η μείωση της ικανότητας ως αποτέλεσμα μόνιμης παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας με δημόσια ενίσχυση, συνεπάγεται τη μόνιμη ισοδύναμη μείωση των ανωτάτων ορίων της αλιευτικής ικανότητας που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, μπορεί να χορηγηθεί στήριξη για οριστική παύση της αλιευτικής δραστηριότητας χωρίς διάλυση, υπό τον όρο ότι τα σκάφη ανακαινίζονται για δραστηριότητες που δεν έχουν να κάνουν με την εμπορική αλιεία.

Επιπρόσθετα και με σκοπό τη διατήρηση της ναυτικής κληρονομιάς, μπορεί να χορηγηθεί στήριξη για οριστική παύση της αλιευτικής δραστηριότητας χωρίς διάλυση στην περίπτωση των παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω σκάφη εκπληρώνουν αυτή τους τη λειτουργία στην ξηρά.

Άρθρο 35

Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να συνεισφέρει σε ταμεία αλληλοβοήθειας για την καταβολή αποζημιώσεων σε αλιείς για απώλειες οφειλόμενες σε δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή σε περιβαλλοντικά συμβάντα ή για κόστη διάσωσης αλιέων ή αλιευτικών σκαφών σε περίπτωση ατυχημάτων στη θάλασσα κατά τις αλιευτικές τους δραστηριότητες.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «ταμείο αλληλοβοήθειας» νοείται σύστημα, πιστοποιημένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, απευθυνόμενο σε συμβεβλημένους αλιείς, βάσει του οποίου λαμβάνουν αποζημιώσεις σε περίπτωση που υποστούν οικονομικές απώλειες εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της στήριξης βάσει του παρόντος άρθρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά εργαλεία στήριξης ή καθεστώτα ιδιωτικής ασφάλισης.

4.   Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου, το ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει:

α)

να είναι διαπιστευμένο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

β)

να έχει διαφανή πολιτική για τις πληρωμές στο ταμείο και τις αναλήψεις από αυτό· και

γ)

να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης ευθυνών για τυχόν ανακύπτοντα χρέη.

5.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους αλιείς και την επιλεξιμότητά τους για παρόμοιες ενισχύσεις σε περίπτωση εμφάνισης δυσμενών καιρικών φαινομένων ή περιβαλλοντικού συμβάντος ή θαλασσίων ατυχημάτων που αναφέρονται στο παράγραφο 1, καθώς και τη διαχείριση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κανόνες του ταμείου προβλέπουν ποινές σε περίπτωση αμέλειας από την πλευρά του αλιέα.

6.   Τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, τα περιβαλλοντικά συμβάντα ή τα θαλάσσια ατυχήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να έχει αναγνωρισθεί επισήμως από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

7.   Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να αφορούν μόνο τα ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική αποζημίωση σε αλιείς. Οι διοικητικές δαπάνες για τη σύσταση των ταμείων αλληλοβοήθειας δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τα επιλέξιμα για ενίσχυση κόστη εφαρμόζοντας ανώτατα όρια ανά ταμείο αλληλοβοήθειας.

8.   Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χορηγούνται μόνο για την κάλυψη απωλειών εξαιτίας δυσμενών καιρικών φαινομένων, περιβαλλοντικών συμβάντων ή θαλασσίων ατυχημάτων που υπερβαίνουν το 30 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης, υπολογιζόμενου με βάση τον μέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τα προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη.

9.   Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά από το ΕΤΘΑ στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

10.   Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μειώσουν το κόστος που είναι επιλέξιμο για ενίσχυση εφαρμόζοντας ανώτατα όρια ανά ταμείο αλληλοβοήθειας παρέχουν στα επιχειρησιακά τους προγράμματα λεπτομέρειες και εξηγήσεις σχετικά με τα εν λόγω ανώτατα όρια.

Άρθρο 36

Στήριξη σε συστήματα κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων

1.   Προκειμένου οι αλιευτικές δραστηριότητες να προσαρμοσθούν στις αλιευτικές δυνατότητες, το ΕΤΘΑ δύναται να στηρίζει τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των συστημάτων κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων.

2.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου χορηγείται σε δημόσιες αρχές, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οργανώσεις αλιέων, αναγνωρισμένες από το κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών που συμμετέχουν σε συλλογική διαχείριση των συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 37

Στήριξη για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή μέτρων διατήρησης και περιφερειακή συνεργασία

1.   Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαμόρφωση και εφαρμογή των μέτρων διατήρησης βάσει των άρθρων 7, 8 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και περιφερειακής συνεργασίας βάσει του άρθρου 18 του εν λόγω κανονισμού το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των τεχνικών και διοικητικών μέσων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και εφαρμογή των μέτρων διατήρησης και περιφερειακής συνεργασίας·

β)

τη συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης και περιφερειακής συνεργασίας.

2.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τον άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων βάσει της παραγράφου 1 μόνον όταν προβλέπεται ως μέτρο διατήρησης από νομική πράξη της Ένωσης.

Άρθρο 38

Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών

1.   Προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, να στηριχθεί η σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων και να διευκολυνθεί η μετάβαση σε μια βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις:

α)

σε εξοπλισμό που βελτιώνει την επιλεκτικότητα μεγέθους ή την επιλεκτικότητα είδους των αλιευτικών εργαλείων·

β)

επί του σκάφους ή σε εξοπλισμό εξάλειψης των απορρίψεων, αποφεύγοντας και μειώνοντας τα ανεπιθύμητα αλιεύματα εμπορικών αποθεμάτων ή διαχείρισης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων προς εκφόρτωση σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

γ)

σε εξοπλισμό που περιορίζει και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφει τις φυσικές και βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας στο οικοσύστημα ή τον θαλάσσιο βυθό·

δ)

σε εξοπλισμό για την προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων από θηλαστικά και πτηνά προστατευόμενα από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (28), υπό τον όρο ότι δεν υπονομεύεται η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους θηρευτές.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 στοιχείο α), στις εξόχως απόκεντρες περιοχές η στήριξη της παραγράφου 1 μπορεί να χορηγείται σε αγκυροβολημένο εξοπλισμό συγκέντρωσης ιχθύων, μόνον εφόσον ο εν λόγω εξοπλισμός συμβάλλει σε βιώσιμη και επιλεκτική αλιεία.

3.   Δεν χορηγείται στήριξη πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για τον ίδιο τύπο εξοπλισμού, στο ίδιο αλιευτικό σκάφος της Ένωσης.

4.   Στήριξη χορηγείται μόνον εφόσον τα εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισμός που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κάνουν αποδεδειγμένα καλύτερη επιλογή μεγέθους ή έχουν καταφανώς μικρότερες επιπτώσεις στο οικοσύστημα και σε μη στοχευόμενα είδη από ό,τι τα τυπικά εργαλεία ή άλλος εξοπλισμός που επιτρέπονται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή τη σχετική εθνική νομοθεσία που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

5.   Στήριξη χορηγείται σε:

α)

ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ως ενεργά σκάφη και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα τουλάχιστον 60 ημερών κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης·

β)

αλιείς που είναι ιδιοκτήτες των εργαλείων που θα αντικατασταθούν και οι οποίοι έχουν εργαστεί επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης·

γ)

οργανώσεις αλιέων αναγνωρισμένες από το κράτος μέλος.

Άρθρο 39

Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

1.   Προκειμένου να συμβάλλει στη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και να διευκολύνει τη μετάβαση στην εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να μειωθούν οι επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και οι επιπτώσεις στα προστατευόμενα αρπακτικά, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων που να μειώνουν τις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων αλιευτικών τεχνικών και βελτιωμένης επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, ή που αποσκοπούν στην υλοποίηση μιας πιο βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της συνύπαρξης με προστατευόμενα αρπακτικά.

2.   Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου διεξάγονται από ή σε συνεργασία με έναν επιστημονικό ή τεχνικό φορέα αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος που επικυρώνει τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων.

3.   Τα αποτελέσματα των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται κατάλληλα από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119.

4.   Τα αλιευτικά σκάφη που εμπλέκονται σε έργα που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνουν το 5 % του αριθμού των σκαφών του εθνικού στόλου ή το 5 % της ολικής χωρητικότητας σε τόνους του εθνικού στόλου, βάσει υπολογισμού που πραγματοποιείται κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις και βάσει σύστασης της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) που θεσπίσθηκε με την απόφαση 2005/629/ΕΚ της Επιτροπής (29), η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει έργα που υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο όρια.

5.   Οι δράσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως αλιεία για επιστημονικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και οι οποίες αποτελούνται από τη δοκιμή νέων αλιευτικών εργαλείων ή τεχνικών πραγματοποιούνται εντός των ορίων των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν αποδοθεί στο οικείο κράτος μέλος.

6.   Τα καθαρά έσοδα που δημιουργούνται από τη συμμετοχή του αλιευτικού σκάφους στη δράση αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

7.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 6, ως «καθαρά έσοδα» νοείται το εισόδημα των αλιέων από την πρώτη πώληση ιχθύων ή οστρακοειδών αλιευθέντων κατά την εισαγωγή και δοκιμή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων, μείον το κόστος πώλησης, όπως τα τέλη ιχθυόσκαλας.

Άρθρο 40

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.   Προκειμένου να προστατευθούν και να αποκατασταθούν η θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων και με τη συμμετοχή αλιέων, κατά περίπτωση, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

α)

συλλογή από τους αλιείς αποβλήτων από τη θάλασσα, όπως απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων·

β)

κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και τη βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και αξιολόγησής τους·

γ)

συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

δ)

προετοιμασία συμπεριλαμβανομένων μελετών, εκπόνηση, παρακολούθηση και ενημέρωση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης για δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία που αφορούν τις περιοχές NATURA 2000 και τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές που αναφέρονται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ και σε άλλους ειδικούς οικοτόπους·

ε)

διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των περιοχών NATURA 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και την οδηγία 2009/147/ΕΚ, σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου·

στ)

διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ενόψει της εφαρμογής των μέτρων προστασίας του χώρου που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

ζ)

ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με συμμετοχή των αλιέων όσον αφορά την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας·

η)

συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα πτηνά που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚκαι 2009/147/ΕΚ·

θ)

συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και αξιολόγησής τους.

2.   Η στήριξη βάσει του σημείου ζ) της παραγράφου 1 υπόκειται στην επίσημη αναγνώριση παρόμοιων συστημάτων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι δεν πραγματοποιείται καμία υπεραντιστάθμιση για τις ζημίες ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των ενωσιακών, των εθνικών και των ιδιωτικών καθεστώτων αποζημίωσης.

3.   Οι δράσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να εφαρμόζονται από επιστημονικούς ή τεχνικούς φορείς δημοσίου δικαίου, γνωμοδοτικά συμβούλια, αλιείς ή οργανώσεις αλιέων, αναγνωρισμένες από το κράτος μέλος, ή από μη κυβερνητικές οργανώσεις σε συνεργασία με οργανώσεις αλιέων ή σε συνεργασία με ΤΟΔΑ.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 126 με σκοπό τον καθορισμό των δαπανών που είναι επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 41

Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

1.   Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. Οι επενδύσεις σε αλιευτικά εργαλεία είναι επιλέξιμες υπό τον όρο ότι δεν υπονομεύουν την επιλεκτικότητα των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων·

β)

ελέγχους και συστήματα ενεργειακής απόδοσης·

γ)

μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

2.   Μπορεί να χορηγείται στήριξη για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων μόνο:

α)

σκαφών ολικού μήκους μέχρι 12 μέτρα, υπό τον όρο ότι ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ σε kW από τον τρέχοντα κινητήρα, ή

β)

σκαφών ολικού μήκους μεταξύ 12 και 18 μέτρων, υπό τον όρο ότι η ισχύς σε kW του νέου ή εκσυγχρονισμένου κινητήρα είναι τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από τον τρέχοντα,

γ)

σκαφών ολικού μήκους μεταξύ 18 και 24 μέτρων, υπό τον όρο ότι η ισχύς σε kW του νέου ή εκσυγχρονισμένου κινητήρα είναι τουλάχιστον 30 % χαμηλότερη από τον τρέχοντα.

3.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 2 για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων μπορεί να χορηγείται μόνον σε σκάφη που ανήκουν σε τμήμα στόλου για το οποίο η έκθεση αλιευτικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 έχει δείξει ότι υπάρχει ισορροπία με τις αλιευτικές δυνατότητες που διαθέτει αυτό το τμήμα.

4.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου χορηγείται αποκλειστικά για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων που έχουν εγκριθεί επισήμως σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Καταβάλλεται μόνο αφού η απαιτούμενη μείωση ισχύος σε kW διαγραφεί μόνιμα από το μητρώο αλιευτικών σκαφών της Ένωσης.

5.   Όσον αφορά τα σκάφη που δεν υπόκεινται σε πιστοποίηση της ισχύος του κινητήρα, η στήριξη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου χορηγείται αποκλειστικά για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων για τους οποίους η συμμόρφωση της ισχύος έχει εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε φυσικό έλεγχο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ισχύς τους δεν υπερβαίνει την ισχύ που ορίζεται στις αλιευτικές άδειες.

6.   Η μείωση της ισχύος του κινητήρα κατά την παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) μπορεί να επιτευχθεί από ομάδα σκαφών για κάθε κατηγορία σκαφών των εν λόγω στοιχείων.

7.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 3, η συνδρομή του ΕΤΘΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το ανώτερο από τα ακόλουθα δύο όρια:

α)

1 500 000 EUR ή

β)

3 % της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται από το κράτος μέλος για τις προτεραιότητες της Ένωσης που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 2 και 5.

8.   Οι αιτήσεις που υποβάλλουν φορείς προερχόμενοι από τον τομέα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας θα λαμβάνουν κατά προτεραιότητα έως το 60 % της συνολικής στήριξης που παρέχεται με σκοπό την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων που αναφέρεται στην παράγραφο 2, για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου.

9.   Η στήριξη βάσει των παραγράφων 1 και 2 χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών και όχι πάνω από μία φορά για τον ίδιο τύπο επένδυσης κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για το ίδιο αλιευτικό σκάφος.

10.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 126, προκειμένου να ορίσει τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 42

Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.   Προκειμένου να βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία ή η ποιότητα των αλιευόμενων ιχθύων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, συγκεκριμένα επιτρέποντας στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων·

β)

καινοτόμους επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

2.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) συναρτάται με τη χρήση επιλεκτικών εργαλείων ώστε να περιορίζεται η αλιεία ανεπιθύμητων ειδών και χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης, τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Άρθρο 43

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια

1.   Για τους σκοπούς της βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος ή βελτιώνοντας την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων.

2.   Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 καθώς και για να προστεθεί αξία στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια.

3.   Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων, το ΕΤΘΑ μπορεί επίσης να στηρίζει επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό καταφυγίων.

4.   Η στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών.

Άρθρο 44

Αλιεία εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων

1.   Προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της αλιείας εσωτερικών υδάτων στο περιβάλλον, να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση, να αυξηθεί η αξία ή η ποιότητα των αλιευμάτων που εκφορτώνονται ή να βελτιωθεί η υγεία, η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας, το ανθρώπινο κεφάλαιο και η κατάρτιση, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις επενδύσεις στα εξής:

α)

στην προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και του κοινωνικού διαλόγου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο·

β)

σε επί του σκάφους ή σε ατομικό εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο·

γ)

σε εξοπλισμό και σε είδη δράσεων όπως αναφέρεται στα άρθρα 38 και 39και υπό τους όρους που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα·

δ)

στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και του μετριασμού των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής όπως προβλέπεται στο άρθρο 41, και υπό τους ίδιους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο·

ε)

σε επενδύσεις για τη βελτίωση της αξίας ή της ποιότητας των αλιευμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο·

στ)

σε αλιευτικούς λιμένες, καταφύγια και τόπους εκφόρτωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

2.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις που σχετίζονται με την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από νέους αλιείς κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 31 και με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο εκτός της απαίτησης του άρθρου 31 παράγραφος 2 στοιχείο β).

3.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την ανάπτυξη και τη διευκόλυνση της καινοτομίας σύμφωνα με το άρθρο 26, τις γνωμοδοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 27 και τις εταιρικές συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων σύμφωνα με το άρθρο 28.

4.   Προκειμένου να προωθηθεί η διαφοροποίηση από αλιείς εσωτερικών υδάτων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε συμπληρωματικές δραστηριότητες, υπό τους όρους του άρθρου 30.

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:

α)

οι αναφορές σε αλιευτικά σκάφη στα άρθρα 32, 38, 39, 41 και 42 νοούνται ως αναφορές σε σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα·

β)

Οι αναφορές που γίνονται στο άρθρο 38 στο θαλάσσιο περιβάλλον νοούνται ως αναφορές στο περιβάλλον στο οποίο αλιεύει το αλιευτικό σκάφος εσωτερικών υδάτων.

6.   Προκειμένου να προστατευθεί και να αναπτυχθεί η υδρόβια πανίδα και χλωρίδα, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την επιτήρηση των περιοχών NATURA 2000 οι οποίες επηρεάζονται από αλιευτικές δραστηριότητες και την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων σύμφωνα με την οδηγία 60/2000/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (30), συμπεριλαμβανομένων των τόπων ωοτοκίας και των οδών μετανάστευσης για τα μεταναστευτικά είδη, με την επιφύλαξη του άρθρου 40 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού και ενδεχομένως, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αλιέων εσωτερικών υδάτων·

β)

την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό ή την τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και τη βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας, παρακολούθησης και αξιολόγησής τους.

7.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σκάφη που λαμβάνουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 45

Ειδικοί στόχοι

Η στήριξη δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου θα συμβάλει στην επίτευξη της προτεραιότητας της Ένωσης που προσδιορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Άρθρο 46

Γενικοί όροι

1.   Η στήριξη δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου περιορίζεται σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι επιχειρηματίες που εισέρχονται στον κλάδο πρέπει να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο και, στην περίπτωση όπου το ποσό των επενδύσεων υπερβαίνει τα 50 000 EUR, μελέτη σκοπιμότητας που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων των δράσεων. Στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου χορηγείται μόνο εφόσον έχει αποδειχθεί σαφώς από ανεξάρτητη έκθεση εμπορίας ότι υφίστανται καλές και βιώσιμες προοπτικές στην αγορά για το προϊόν.

3.   Εφόσον οι δράσεις αφορούν επενδύσεις σε εξοπλισμό ή υποδομή που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με μελλοντικές απαιτήσεις για το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή την καλή μεταχείριση των ζώων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, η στήριξη μπορεί να χορηγείται έως την ημερομηνία κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις.

4.   Δεν χορηγείται στήριξη για την εκτροφή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

5.   Δεν χορηγείται στήριξη για δράσεις υδατοκαλλιέργειας σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, εφόσον η αναγνωρισμένη από το κράτος μέλος αρμόδια αρχή έχει αποφανθεί, βάσει εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι η δράση μπορεί να επιφέρει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση η οποία δεν μπορεί να μετριασθεί ικανοποιητικά.

Άρθρο 47

Καινοτομία

1.   Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις που στοχεύουν:

α)

στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία, συγκεκριμένα, θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής·

β)

στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης·

γ)

στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.

2.   Οι δράσεις βάσει του παρόντος άρθρου διεξάγονται από ή σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς ή τεχνικούς φορείς, αναγνωρισμένους από το κράτος μέλος, οι οποίοι επικυρώνουν τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων.

3.   Τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119.

Άρθρο 48

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια·

β)

τη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών·

γ)

τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας·

δ)

τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό όσον αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές·

ε)

επενδύσεις για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων ή την ενίσχυση των θετικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων·

στ)

επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας ή στην πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας·

ζ)

την αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης·

η)

τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων ·

θ)

επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στη χρήση και την ποιότητα του νερού, ιδίως με τη μείωση των ποσοτήτων του χρησιμοποιούμενου νερού ή της ποσότητας χημικών, αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ή τη βελτίωση της ποιότητας του νερού εξόδου, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης πολυτροφικών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας·

ι)

την προώθηση των υδατοκαλλιεργειών κλειστού συστήματος, όπου τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας εκτρέφονται σε κλειστά συστήματα ανακύκλωσης του νερού, μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση του·

ια)

επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο η) χορηγείται μόνο σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας υπό την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές δραστηριότητες συνδέονται με τη βασική δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αλιευτικού τουρισμού, των περιβαλλοντικών υπηρεσιών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας ή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια.

3.   Η βάσει της παραγράφου 1 στήριξη μπορεί να δίνεται για την αύξηση της παραγωγής και/ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας ή την κατασκευή νέων υπό τον όρο ότι η ανάπτυξη είναι συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 49

Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

1.   Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και ανταγωνιστικότητα των μονάδων υδατοκαλλιέργειας και να περιορισθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

τη συγκρότηση υπηρεσιών διαχείρισης, παροχής βοήθειας και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας·

β)

την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικού, επιστημονικού, νομικού, περιβαλλοντικού ή οικονομικού χαρακτήρα σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας.

2.   Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της παραγράφου 1 στοιχείο β) καλύπτουν:

α)

τις ανάγκες διαχείρισης ώστε να μπορούν οι εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης και τις εθνικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και με τις απαιτήσεις του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού·

β)

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρεται στην οδηγία 2001/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (31) και στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ·

γ)

τις ανάγκες διαχείρισης ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας να πληρούν τη νομοθεσία της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία όσον αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των υδρόβιων ζώων ή τη νομοθεσία για τη δημόσια υγεία·

δ)

πρότυπα υγείας και ασφαλείας με βάση τη νομοθεσία της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία·

ε)

στρατηγικές εμπορίας και επιχειρηματικές στρατηγικές.

3.   Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) παρέχονται από επιστημονικούς ή τεχνικούς φορείς καθώς και οντότητες που παρέχουν νομικές ή οικονομικές συμβουλές και διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις όπως αναγνωρίζονται από το κράτος μέλος.

4.   Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο σε φορείς δημοσίου δικαίου ή άλλες οντότητες που επελέγησαν από το κράτος μέλος για τη συγκρότηση των υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας. Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο σε ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας ή οργανώσεις υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων παραγωγών υδατοκαλλιέργειας και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών υδατοκαλλιέργειας.

5.   Όταν η στήριξη δεν υπερβαίνει τις 4 000 EUR, ο δικαιούχος μπορεί να επιλέγεται μέσω ταχείας διαδικασίας.

6.   Οι δικαιούχοι δεν λαμβάνουν ενίσχυση πάνω από μία φορά ετησίως για κάθε κατηγορία υπηρεσιών παροχής συμβουλών της παραγράφου 2.

Άρθρο 50

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης

1.   Προκειμένου να ενισχυθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο και η δικτύωση στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, τη διάδοση της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης και καινοτόμων πρακτικών, την απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων στην υδατοκαλλιέργεια και με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας·

β)

τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας·

γ)

τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας ή των επαγγελματικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνικών φορέων ή εκείνων που προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

2.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν παρέχεται σε μεγάλες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, εκτός εάν συμμετέχουν στην ανταλλαγή γνώσεων με ΜΜΕ.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46, στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου χορηγείται επίσης σε δημόσιες ή ημιδημόσιες οργανώσεις και άλλες οργανώσεις αναγνωρισμένες από το κράτος μέλος.

4.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου παρέχεται επίσης στους/τις συζύγους των αυτοαπασχολουμένων υδατοκαλλιεργητών ή, εφόσον και κατά τον βαθμό που τους αναγνωρίζει το εθνικό δίκαιο, τους/τις συντρόφους συμβίωσης των αυτοαπασχολουμένων υδατοκαλλιεργητών, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2010/41/ΕΕ.

Άρθρο 51

Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας

1.   Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των ζωνών υδατοκαλλιέργειας και των υποδομών και να μειώσει τον αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των πλέον κατάλληλων για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού και τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των περιοχών όπου θα απαγορεύονται οι υδατοκαλλιέργειες προκειμένου να διατηρήσουν οι περιοχές αυτές τον ρόλο τους στη λειτουργία του οικοσυστήματος·

β)

τη βελτίωση και ανάπτυξη βοηθητικών εγκαταστάσεων και των υποδομών που απαιτούνται για να αυξηθεί το δυναμικό των ζωνών υδατοκαλλιέργειας και να μειωθεί ο αρνητικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε έργα αναδασμού, παροχής ενέργειας ή διαχείρισης των υδάτων·

γ)

δράση που αναλαμβάνεται και υλοποιείται από τις αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ ή του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΚ, με στόχο την πρόληψη σοβαρών ζημιών στην υδατοκαλλιέργεια·

δ)

δράση που αναλαμβάνεται και υλοποιείται από τις αρμόδιες αρχές έπειτα από τον εντοπισμό αυξημένης θνησιμότητας ή ασθενειών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου (32). Οι δράσεις αυτές είναι δυνατό να καλύπτουν την υιοθέτηση σχεδίων δράσης για τα οστρακοειδή που αποσκοπούν στην προστασία, την αποκατάσταση και τη διαχείριση, καθώς και στη στήριξη προς παραγωγούς οστρακοειδών για τη διατήρηση φυσικών χώρων διαβίωσης οστρακοειδών και λεκανών απορροής.

2.   Δικαιούχοι της στήριξης βάσει του παρόντος άρθρου είναι μόνο φορείς του δημόσιου τομέα ή ιδιωτικοί φορείς στους οποίους το κράτος μέλος έχει αναθέσει τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 52

Ενθάρρυνση καινούριων υδατοκαλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες

1.   Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στην υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη σύσταση επιχειρήσεων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας από υδατοκαλλιεργητές.

2.   Στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 χορηγείται σε υδατοκαλλιεργητές που εισέρχονται στον κλάδο, υπό τον όρο ότι:

α)

διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες·

β)

συστήνουν για πρώτη φορά μια πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας ως επικεφαλής της εν λόγω επιχείρησης· και

γ)

υποβάλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειάς τους.

3.   Προκειμένου να αποκτήσουν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες, οι υδατοκαλλιεργητές που εισέρχονται στον κλάδο μπορούν να επωφεληθούν από στήριξη βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 53

Μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας

1.   Προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη της βιολογικής ή ενεργειακά αποδοτικής υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

τη μετατροπή των συμβατικών παραγωγικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (33) και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 710/2009 της Επιτροπής (34)·

β)

τη συμμετοχή στα συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) της Ένωσης που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (35).

2.   Η στήριξη χορηγείται μόνο σε δικαιούχους οι οποίοι δεσμεύονται να συμμετέχουν στο EMAS για τουλάχιστον τρία έτη ή να πληρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής για τουλάχιστον πέντε έτη.

3.   Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή αντιστάθμισης για τρία το πολύ έτη κατά την περίοδο της μετατροπής της επιχείρησης σε βιολογική παραγωγή ή κατά την προετοιμασία για συμμετοχή στο EMAS. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν την εν λόγω αντιστάθμιση βάσει:

α)

της απώλειας εσόδων ή των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της μετάβασης από συμβατική σε βιολογική παραγωγή για δράσεις επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α)· ή

β)

του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή και την προετοιμασία για τη συμμετοχή στο EMAS για δράσεις που είναι επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β).

Άρθρο 54

Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες

1.   Προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

μεθόδους υδατοκαλλιέργειας συμβατές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες και υποκείμενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από το χαρακτηρισμό των περιοχών NATURA 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/147/ΕΚ·

β)

τη συμμετοχή, σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με αυτή, σε εκτός τόπου διατήρηση και αναπαραγωγή υδρόβιων ζώων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων διατήρησης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας που αναπτύσσονται από δημόσιες αρχές ή υπό την εποπτεία τους·

γ)

υδατοκαλλιέργειες που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και της διαχείρισης του τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.

2.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αποζημίωσης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν και/ή το διαφυγόν εισόδημα λόγω των απαιτήσεων διαχείρισης στις συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

3.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) χορηγείται μόνον εφόσον οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τουλάχιστον πέντε έτη σε υδατοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις που υπερβαίνουν την απλή εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου. Τα περιβαλλοντικά οφέλη της δράσης αποδεικνύονται με εκ των προτέρων εκτίμηση που διενεργείται από αρμόδιους φορείς που ορίζονται από το κράτος μέλος, εκτός αν τα περιβαλλοντικά οφέλη της εν λόγω δράσης έχουν ήδη αναγνωριστεί.

4.   Η στήριξη που προβλέπεται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αντιστάθμισης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν και/ή για το διαφυγόν εισόδημα.

5.   Τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119.

Άρθρο 55

Μέτρα για τη δημόσια υγεία

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την παροχή αντιστάθμισης σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων όταν η αναστολή αυτή γίνεται αποκλειστικά για λόγους δημόσιας υγείας.

2.   Η στήριξη μπορεί να χορηγείται μόνο εφόσον η αναστολή της συγκομιδής λόγω της μόλυνσης των μαλακίων είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού τοξινογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτοξινούχου πλαγκτού, και όταν:

α)

η μόλυνση διαρκεί επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συναπτών μηνών ή

β)

η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συλλογής ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον μέσο κύκλο εργασιών της εν λόγω επιχείρησης κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους κατά το οποίο ανεστάλη η συγκομιδή.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες υπολογισμού για τις εταιρείες με λιγότερο από τρία έτη δραστηριότητας.

3.   Η αντιστάθμιση μπορεί να χορηγείται για μέγιστο διάστημα 12 μηνών καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να παρατείνεται μία φορά για 12 επιπλέον μήνες, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες.

Άρθρο 56

Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων

1.   Προκειμένου να ενισχυθεί η υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόληψη και τη βιοασφάλεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

τις δαπάνες για τον έλεγχο και την εξάλειψη των νόσων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου (36),συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δαπανών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξάλειψης·

β)

την ανάπτυξη γενικών και ανάλογων με το είδος του ζώου βέλτιστων πρακτικών ή κωδίκων δεοντολογίας σχετικά με τη βιοασφάλεια ή τις ανάγκες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων στο πλαίσιο υδατοκαλλιέργειας·

γ)

τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση της εξάρτησης της υδατοκαλλιέργειας από τα κτηνιατρικά φάρμακα·

δ)

τις κτηνιατρικές ή φαρμακευτικές μελέτες και τη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, σχετικά με κτηνιατρικές νόσους στην υδατοκαλλιέργεια με στόχο την προώθηση της κατάλληλης χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων·

ε)

την πρόβλεψη και λειτουργία ομάδων υγειονομικής προστασίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας όπως αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη·

στ)

την παροχή αντιστάθμισης σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων τους εξαιτίας εξαιρετικά υψηλής θνησιμότητας, όταν το ποσοστό θνησιμότητας υπερβαίνει το 20 % ή όταν οι οφειλόμενες στην αναστολή των δραστηριοτήτων απώλειες υπερβαίνουν το 35 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, υπολογιζόμενες βάσει του μέσου όρου του κύκλου εργασιών κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο ανεστάλησαν οι δραστηριότητες.

2.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) δεν καλύπτει την αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων.

3.   Τα αποτελέσματα των μελετών που χρηματοδοτούνται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης υποβολής εκθέσεων και δημοσιότητας από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119.

4.   Η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 57

Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας

1.   Προκειμένου να διασφαλιστεί το εισόδημα των υδατοκαλλιεργητών, το ΕΤΘΑ μπορεί να συνεισφέρει στην ασφάλιση των αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας που καλύπτει τις οικονομικές ζημίες που οφείλονται τουλάχιστον σε μία από τις ακόλουθες αιτίες:

α)

φυσικές καταστροφές·

β)

δυσμενή καιρικά φαινόμενα·

γ)

αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας και της ποσότητας του νερού για τις οποίες δεν ευθύνεται η επιχείρηση·

δ)

ασθένειες της υδατοκαλλιέργειας, βλάβη ή καταστροφή των εγκαταστάσεων παραγωγής για τις οποίες δεν ευθύνεται η επιχείρηση.

2.   Η ύπαρξη των συνθηκών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην υδατοκαλλιέργεια αναγνωρίζεται επίσημα από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

3.   Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η επίσημη αναγνώριση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.   Στήριξη χορηγείται μόνο για ασφαλιστήρια συμβόλαια αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας που καλύπτουν τις οικονομικές ζημίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες υπερβαίνουν το 30 % του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών του υδατοκαλλιεργητή, ο οποίος υπολογίζεται βάσει του μέσου κύκλου εργασιών του υδατοκαλλιεργητή κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο έλαβαν χώρα οι οικονομικές ζημίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Τμήμα 1

Πεδίο εφαρμογής και στόχοι

Άρθρο 58

Πεδίο εφαρμογής

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ακολουθώντας μια προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης υπό την ευθύνη των τοπικών φορέων, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 59

Ειδικοί στόχοι

Η στήριξη με βάση το παρόν κεφάλαιο θα συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων της προτεραιότητας της Ένωσης που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4.

Τμήμα 2

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και τοπικές ομάδες δράσης αλιείας

Άρθρο 60

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

1.   Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 59, οι τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων:

α)

μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και εσωτερικών περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

β)

διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες αξιοποιούν πλήρως και επωφελούνται από τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η θαλάσσια και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων και, ιδίως, βοηθούν τους μικρούς και παρακμάζοντες αλιευτικούς λιμένες να μεγιστοποιήσουν το θαλάσσιο δυναμικό τους αναπτύσσοντας ποικίλες υποδομές.

2.   Οι στρατηγικές είναι συνεπείς με τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στη σχετική περιοχή και τις προτεραιότητες της Ένωσης που καθορίζονται στο άρθρο 6. Οι στρατηγικές μπορούν να κυμαίνονται από στρατηγικές που επικεντρώνονται στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών. Οι στρατηγικές υπερβαίνουν μια απλή συλλογή δράσεων ή παράθεση τομεακών μέτρων.

Άρθρο 61

Τοπικές ομάδες δράσης αλιείας

1.   Για τους σκοπούς του ΕΤΘΑ, οι ομάδες τοπικής δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 χαρακτηρίζονται ως Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας («ΤΟΔΑ»).

2.   Οι ΤΟΔΑ προτείνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, βασισμένη τουλάχιστον στα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 60 του παρόντος κανονισμού και είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της.

3.   Οι ΤΟΔΑ:

α)

αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την κύρια εστίαση της στρατηγικής τους και την κοινωνικοοικονομική σύνθεση της περιοχής, μέσω μιας ισορροπημένης εκπροσώπησης των κύριων ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένου του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών·

β)

διασφαλίζουν σημαντική εκπροσώπηση των τομέων της αλιείας ή/και της υδατοκαλλιέργειας.

4.   Αν η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων υποστηρίζεται από άλλα ταμεία πέραν του ΕΤΘΑ, ο φορέας επιλογής των ΤΟΔΑ για έργα υποστηριζόμενα από το ΕΤΘΑ, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3.

5.   Οι ΤΟΔΑ δύνανται επίσης να ασκούν καθήκοντα τα οποία υπερβαίνουν τα ελάχιστα καθήκοντα του άρθρου 30 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 εφόσον τους ανατίθενται από τη διαχειριστική αρχή.

Τμήμα 3

Επιλέξιμες ενέργειες

Άρθρο 62

Στήριξη από το ΕΤΘΑ για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

1.   Οι ακόλουθες δράσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη βάσει του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013:

α)

στήριξη για προπαρασκευή,

β)

εφαρμογή στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων,

γ)

δραστηριότητες συνεργασίας,

δ)

δαπάνες λειτουργίας και συντονισμός.

2.   Οι τοπικές ομάδες δράσης μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή προκαταβολής από τη διαχειριστική αρχή εάν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ποσό των προκαταβολών δεν υπερβαίνει το 50 % της δημόσιας στήριξης για τις δαπάνες λειτουργίας και τον συντονισμό.

Άρθρο 63

Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

1.   Η παροχή στήριξης για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων μπορεί να έχει τους ακόλουθους στόχους:

α)

προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

β)

στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ·

γ)

βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής·

δ)

προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας·

ε)

ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

2.   Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 στήριξη μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και IV του παρόντος τίτλου, πλην των άρθρων 66 και 67, εφόσον υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για τη διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο. Όταν χορηγείται στήριξη για ενέργειες που αντιστοιχούν σε αυτά τα μέτρα, εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι και οι κλίμακες κατανομής ανά δράση που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και IV του παρόντος τίτλου.

Άρθρο 64

Δραστηριότητες συνεργασίας

1.   Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 μπορεί να χορηγείται σε:

α)

έργα διαπεριφερειακής ή διακρατικής συνεργασίας·

β)

προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη για έργα διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ομάδες τοπικής δράσης μπορούν να αποδείξουν ότι προετοιμάζουν την υλοποίηση ενός έργου.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «διαπεριφερειακή συνεργασία» νοείται η συνεργασία στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους και ως «διακρατική συνεργασία» νοείται η συνεργασία μεταξύ εδαφών σε διάφορα κράτη μέλη ή η συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον ενός εδάφους ενός κράτους μέλους και εδαφών ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εκτός των άλλων ΤΟΔΑ, οι εταίροι μιας ΤΟΔΑ στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ μπορεί να είναι τοπική σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων εντός ή εκτός της Ένωσης.

3.   Σε περιπτώσεις που έργα συνεργασίας δεν έχουν επιλεγεί από τις ΤΟΔΑ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα κατάλληλο σύστημα για τη διευκόλυνση έργων συνεργασίας. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την επιλογή των έργων διακρατικής συνεργασίας, καθώς και ένα κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών, το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού προγράμματος τους.

4.   Οι διοικητικές αποφάσεις για έργα συνεργασίας λαμβάνονται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής του έργου.

5.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εγκεκριμένα έργα διεθνικής συνεργασίας σύμφωνα προς το άρθρο 110.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Μέτρα σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση

Άρθρο 65

Ειδικοί στόχοι

Η στήριξη με βάση το παρόν κεφάλαιο συμβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων βάσει της προτεραιότητας της Ένωσης που προσδιορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5.

Άρθρο 66

Σχέδια παραγωγής και εμπορίας

1.   Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στηρίζει την κατάρτιση και υλοποίηση των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

2.   Οι δαπάνες που αφορούν τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΘΑ μόνο κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

3.   Η ετήσια ενίσχυση που χορηγείται ανά οργάνωση παραγωγών κατ' έτος δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 3 % της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής από την εν λόγω οργάνωση παραγωγών κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη. Για οποιαδήποτε προσφάτως αναγνωρισθείσα οργάνωση παραγωγών, η ενίσχυση αυτή δεν υπερβαίνει το 3 % της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που έχουν διαθέσει στην αγορά τα μέλη της οργάνωσης αυτής κατά τα 3 προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

4.   Το οικείο κράτος μέλος δύναται να χορηγήσει προκαταβολή που θα ανέρχεται στο 50 % της στήριξης κατόπιν έγκρισης του σχεδίου παραγωγής και εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

5.   Η ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε οργανώσεις παραγωγών και σε ενώσεις οργανώσεων παραγωγών.

Άρθρο 67

Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την αποζημίωση αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αποθεματοποιούν τα αλιευτικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, εφόσον τα προϊόντα αυτά αποθεματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του εν λόγω κανονισμού, βάσει των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α)

το ποσό της ενίσχυσης αποθεματοποίησης δεν υπερβαίνει το ποσό του τεχνικού και οικονομικού κόστους των δράσεων που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και την αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων·

β)

οι επιλέξιμες για ενίσχυση αποθεματοποίησης ποσότητες δεν υπερβαίνουν το 15 % των ετήσιων ποσοτήτων των συγκεκριμένων προϊόντων που διατίθενται προς πώληση από την οργάνωση παραγωγών·

γ)

η ετήσια χρηματοδοτική στήριξη δεν υπερβαίνει το 2 % της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που έχουν διαθέσει στην αγορά τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών κατά την περίοδο 2009-2011.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση που τα μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών δεν διέθεσαν παραγωγή στην αγορά κατά την περίοδο 2009 έως 2011, λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια αξία της παραγωγής που διατέθηκε στην αγορά τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής κάθε μέλους.

2.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διακόπτεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

3.   Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 στήριξη χορηγείται μόνο μόλις τα προϊόντα διατεθούν στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

4.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό του τεχνικού και οικονομικού κόστους που προκύπτει για την επικράτειά τους ως εξής:

α)

το τεχνικό κόστος υπολογίζεται ετησίως με βάση το άμεσο κόστος που αφορά τις δράσεις που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και την αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων·

β)

το οικονομικό κόστος υπολογίζεται ετησίως με βάση το επιτόκιο που καθορίζεται ετησίως σε κάθε κράτος μέλος·

Το εν λόγω τεχνικό και οικονομικό κόστος δημοσιοποιείται.

5.   Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους για να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα για τα οποία χορηγείται ενίσχυση αποθεματοποίησης πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Για τους σκοπούς των ελέγχων αυτών, οι δικαιούχοι ενίσχυσης αποθεματοποίησης τηρούν λογιστικά βιβλία αποθήκης για κάθε κατηγορία προϊόντων, τα οποία αποθεματοποιήθηκαν και ακολούθως διατέθηκαν εκ νέου στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

Άρθρο 68

Μέτρα εμπορίας

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με τους εξής στόχους:

α)

σύσταση οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων αναγνωρισμένων δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ, τμήμα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013·

β)

αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων:

i)

ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας·

ii)

ανεπιθύμητων αλιευμάτων που εκφορτώνονται από εμπορικά αποθέματα σύμφωνα με τεχνικά μέτρα, με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013·

iii)

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται μέσω της χρήσης μεθόδων με χαμηλό αντίκτυπο για το περιβάλλον ή προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, εντός της έννοιας του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

γ)

προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας μέσω της διευκόλυνσης:

i)

της αίτησης για καταχώριση ενός συγκεκριμένου προϊόντος και της προσαρμογής των ενδιαφερόμενων φορέων στις σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και πιστοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (37)·

ii)

της πιστοποίησης και της προώθησης προϊόντων βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων προερχόμενων από παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων μεταποίησης·

iii)

της άμεσης θέσης σε εμπορία των προϊόντων αλιείας από παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας ή προϊόντων αλιείας από την ακτή·

iv)

της παρουσίασης και συσκευασίας προϊόντων·

δ)

συμβολή στη διαφάνεια της παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές·

ε)

συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην ανάπτυξη οικολογικού σήματος ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013·

στ)

κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων για τις ΜΜΕ σύμφωνων προς την ενωσιακή νομοθεσία·

ζ)

διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά.

2.   Οι ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ) δεν αφορούν εμπορικά σήματα.

Άρθρο 69

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει επενδύσεις για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:

α)

που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των αποβλήτων·

β)

που βελτιώνουν την ασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας·

γ)

που υποστηρίζουν τη μεταποίηση των αλιευμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και δεν μπορούν να προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

δ)

που έχουν σχέση με τη μεταποίηση υποπροϊόντων που προκύπτουν από τις βασικές δραστηριότητες μεταποίησης·

ε)

που έχουν σχέση με τη μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας δυνάμει των άρθρων 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 834/2007·

στ)

που οδηγούν στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών, ή νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

2.   Όσον αφορά επιχειρήσεις πέραν των ΜΜΕ, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται αποκλειστικά μέσω των χρηματοδοτικών μηχανισμών που προβλέπονται στον τίτλο IV του δεύτερου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 70

Καθεστώς αντιστάθμισης

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει το πρόσθετο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι οικονομικοί φορείς κατά την αλίευση, καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ.

2.   Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζει για τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατάλογο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και καθορίζει τις ποσότητες των προϊόντων αυτών που είναι επιλέξιμες για αντιστάθμιση.

3.   Κατά την κατάρτιση του καταλόγου και τον καθορισμό των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη συνυπολογίζουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, και ιδιαίτερα την ανάγκη εξασφάλισης της πλήρους συμβατότητας της αντιστάθμισης με τους κανόνες της ΚΑλΠ.

4.   Δεν χορηγείται αντιστάθμιση για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:

α)

που έχουν αλιευθεί από σκάφη τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία Βενεζουέλας και αναπτύσσουν δραστηριότητα σε ενωσιακά ύδατα·

β)

που έχουν αλιευθεί από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δεν είναι νηολογημένα σε λιμένα μιας από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

γ)

που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες.

5.   Η παράγραφος 4 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται εάν η υφιστάμενη ικανότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας που είναι εγκατεστημένη στην εν λόγω εξόχως απόκεντρη περιοχή υπερβαίνει την παρεχόμενη ποσότητα πρώτων υλών σύμφωνα με το πρόγραμμα αντιστάθμισης της οικείας περιοχής.

6.   Οι ακόλουθοι φορείς είναι επιλέξιμοι για αντιστάθμιση:

α)

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν μέσα παραγωγής για την παραγωγή προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας με στόχο τη διάθεσή τους στην αγορά·

β)

οι κάτοχοι ή επιχειρήσεις σκαφών νηολογημένων στους λιμένες των περιοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους στις περιοχές αυτές, ή οι ενώσεις των κατόχων ή των επιχειρήσεων αυτών·

γ)

επιχειρηματίες του κλάδου μεταποίησης και εμπορίας, ή οι ενώσεις τους.

Άρθρο 71

Υπολογισμός της αντιστάθμισης

Η αντιστάθμιση καταβάλλεται στους οικονομικούς φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 6 και δραστηριοποιούνται στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 1. Για την αντιστάθμιση λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α)

για κάθε προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή κατηγορίας προϊόντων, το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των συγκεκριμένων περιοχών και

β)

κάθε άλλο είδος δημόσιας παρέμβασης που επηρεάζει το ύψος του επιπλέον κόστους.

Άρθρο 72

Πρόγραμμα αντιστάθμισης

1.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόγραμμα αντιστάθμισης για κάθε αναφερόμενη στο άρθρο 70 παράγραφος 1 περιοχή. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει τον κατάλογο και τις ποσότητες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τον τύπο των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 70, το ύψος της αντιστάθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 71 και τη διαχειριστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 97. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να καθορισθεί η δομή του προγράμματος αντιστάθμισης.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να τροποποιούν το περιεχόμενο του προγράμματος αντιστάθμισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις τροποποιήσεις αυτές στην Επιτροπή. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να καθορισθεί εάν εγκρίνονται οι τροπολογίες αυτές.

3.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζεται η δομή του προγράμματος αντιστάθμισης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 127 παράγραφος 3.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 126 σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του επιπλέον κόστους που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των οικείων περιοχών.

Άρθρο 73

Κρατικές ενισχύσεις για την εφαρμογή των προγραμμάτων αντιστάθμισης

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων αντιστάθμισης που αναφέρονται στο άρθρο 72. Στην περίπτωση αυτή τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την κρατική ενίσχυση και η Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ως μέρος των εν λόγω προγραμμάτων. Η κρατική ενίσχυση που κοινοποιήθηκε, θεωρείται ότι κοινοποιείται κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Συνοδευτικά μέτρα για την ΚΑλΠ υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης

Άρθρο 74

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται επίσης σε δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός της επικράτειας της Ένωσης.

Άρθρο 75

Ειδικοί στόχοι

Η στήριξη με βάση το παρόν κεφάλαιο θα συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων βάσει των προτεραιοτήτων της Ένωσης που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

Άρθρο 76

Έλεγχος και επιβολή

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την υλοποίηση ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα περαιτέρω οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1224/2009.

2.   Ειδικότερα, είναι επιλέξιμα τα ακόλουθα είδη πράξεων:

α)

αγορά, εγκατάσταση και/ή ανάπτυξη τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου υλικού εξοπλισμού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων εντοπισμού σκαφών (VDS), συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV), και δικτύων ΤΠ τα οποία καθιστούν δυνατή τη συλλογή, διαχείριση, επικύρωση, ανάλυση, διαχείριση κινδύνου, παρουσίαση (μέσω ιστοσελίδων που σχετίζονται με τον έλεγχο) και ανταλλαγή δεδομένων σχετικών με την αλιεία και την ανάπτυξη σχετικών μεθόδων δειγματοληψίας, καθώς και διασύνδεση με διατομεακά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων·

β)

ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος μέλος και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS)·

γ)

ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου του υλικού και του λογισμικού, για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

δ)

εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και την ανάλυσή τους·

ε)

εκσυγχρονισμός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 60 % της συνολικής περιόδου χρήσης σε ετήσια βάση, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αλιείας·

στ)

αγορά άλλων ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών για τον υπολογισμό της ισχύος του κινητήρα και του εξοπλισμού ζύγισης·

ζ)

ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και παρακολούθηση και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του γενετικού υλικού (DNA) των ιχθύων και της δημιουργίας ιστότοπων συναφών με τον έλεγχο·

η)

προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής, και ανάμεσα στα κράτη μέλη, προσωπικού επιφορτισμένου με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων·

θ)

ανάλυση κόστους/ωφέλειας, αξιολόγηση δαπανών και λογιστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διενέργεια δραστηριοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης,

ι)

πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων και εργαλείων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των αλιέων, όσο και των άλλων παραγόντων του κλάδου, όπως οι επιθεωρητές, οι εισαγγελείς και οι δικαστές, καθώς και του κοινού, σχετικά με την ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και για την εφαρμογή των κανόνων της ΚΑλΠ·

ια)

λειτουργικές δαπάνες κατά την εφαρμογή ενισχυμένου ελέγχου για αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης που εφαρμόζονται σύμφωνα προς το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και για τον έλεγχο του συντονισμού σύμφωνα προς το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου (38).

ιβ)

προγράμματα που συνδέονται με την εφαρμογή σχεδίου δράσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν.

3.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία η) έως ιβ) είναι επιλέξιμα για στήριξη μόνο στην περίπτωση που αφορούν δραστηριότητες ελέγχου που πραγματοποιούνται από δημόσια αρχή.

4.   Στη περίπτωση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία δ) και η), τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή διαχείρισης που φέρει την ευθύνη του σχεδίου.

Άρθρο 77

Συλλογή δεδομένων

1.   Το ΕΤΘΑ στηρίζει τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων σύμφωνα προς το άρθρο 25, παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, που προσδιορίζονται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008.

2.   Ειδικότερα, είναι επιλέξιμα τα ακόλουθα είδη πράξεων:

α)

η συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων με στόχο την επιστημονική ανάλυση και την υλοποίηση της ΚΑλΠ,

β)

τα εθνικά, διεθνικά και υπό εθνικά πολυετή προγράμματα δειγματοληψίας υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με αποθέματα που καλύπτονται από την ΚΑλΠ·

γ)

η παρακολούθηση στη θάλασσα των εμπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των θαλάσσιων οργανισμών όπως τα θαλάσσια θηλαστικά και τα πουλιά,

δ)

οι επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα,

ε)

η συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών μελών και των περιφερειακών αρχών, σε ετήσιες συνεδριάσεις συντονισμού, σε συνεδριάσεις περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης αλιείας, στις οποίες η Ένωση συμμετέχει ως μέλος ή ως παρατηρητής ή σε συνεδριάσεις διεθνών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων,

στ)

η βελτίωση των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και η υλοποίηση πιλοτικών μελετών, με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των κρατών μελών

Άρθρο 78

Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των κρατών μελών

1.   Με πρωτοβουλία κράτους μέλους και εντός ανωτάτου ορίου 6 % του συνολικού ποσού του επιχειρησιακού προγράμματος, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

τα μέτρα τεχνικής συνδρομής που ορίζονται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,

β)

τη δημιουργία εθνικών δικτύων για τη διάδοση των πληροφοριών, την ανάπτυξη δυνατοτήτων, την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των ΤΟΔΑ στην επικράτεια κράτους μέλους.

2.   Κατ' εξαίρεση και σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης του ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Μέτρα σχετικά με την ΟΘΠ τα οποία χρηματοδοτούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης

Άρθρο 79

Ειδικοί στόχοι

1.   Η στήριξη δυνάμει αυτού του κεφαλαίου συμβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων βάσει της προτεραιότητας της Ένωσης που καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφο 6 και συγκεκριμένα:

α)

την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία (ΟΘΕ) και ιδίως το Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (ΚΠΑΠ) για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ένωσης,

β)

την προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών όπως οι περιοχές Natura 2000, με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του παρόντος κανονισμού, της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και τον σαφέστερο καθορισμό των ορίων της βιωσιμότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

2.   Οι τροποποιήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν συνεπάγονται αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7.

Άρθρο 80

Επιλέξιμες ενέργειες

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει πράξεις σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 79, όπως δράσεις που:

α)

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΟΘΕ και ιδίως των στόχων του ΚΠΑΠ,

β)

προστατεύουν του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδίως της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών όπως οι περιοχές Natura 2000 σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ,

γ)

βελτιώνουν τις γνώσεις για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με στόχο την κατάρτιση των προγραμμάτων επιτήρησης και των μέτρων που προβλέπονται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στην εν λόγω οδηγία.

2.   Οι μισθολογικές δαπάνες του προσωπικού των εθνικών διοικήσεων δεν θεωρούνται ως επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

Άρθρο 81

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται επίσης σε δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός της επικράτειας της Ένωσης.

Άρθρο 82

Πεδίο εφαρμογής και στόχοι

Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση της ΟΘΠ της Ένωσης. Συγκεκριμένα:

α)

ευνοεί την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης των θαλάσσιων και παράκτιων υποθέσεων, ιδίως:

i)

μέσω της προώθησης δράσεων που ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να αναπτύξουν, να θεσπίσουν ή να εφαρμόσουν ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση,

ii)

μέσω της προώθησης του διαλόγου και της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και μεταξύ αυτών και των αρμόδιων φορέων στον τομέα της ναυτιλίας και της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, στο πλαίσιο ισορροπημένης προσέγγισης σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θαλάσσιων και των υποθαλάσσιων λεκανών και, κατά περίπτωση, τις οικείες μακροπεριφερειακές στρατηγικές,

iii)

μέσω της προώθησης πλαισίων και δικτύων διατομεακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των δημοσίων αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, των φορέων στον τομέα της έρευνας, των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων,

iv)

βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων αρχών,

v)

μέσω της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και του διαλόγου σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του διμερούς διαλόγου με τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την UNCLOS και τις οικείες διεθνείς συμβάσεις που βασίζονται στην UNCLOS, με την επιφύλαξη άλλων συμφωνιών ή ρυθμίσεων που μπορεί να υφίστανται μεταξύ της ΕΕ και συγκεκριμένων τρίτων χωρών. Ο διάλογος αυτός περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, ουσιαστική συζήτηση σχετικά με την επικύρωση και εφαρμογή της UNCLOS,

vi)

μέσω της μεγαλύτερης προβολής της ολοκληρωμένης θαλάσσιας προσέγγισης και της περαιτέρω ευαισθητοποίησης των δημοσίων αρχών, του ιδιωτικού τομέα και του κοινού για αυτό το θέμα,

β)

συμβάλλει στην ανάπτυξη διατομεακών πρωτοβουλιών, αμοιβαία επωφελών για διάφορους τομείς της θαλάσσιας πολιτικής και/ή τομεακές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας υφιστάμενους μηχανισμούς και πρωτοβουλίες, όπως:

i)

την ΟΘΕ με στόχο την ενίσχυση της ασφαλούς και βιώσιμης χρήσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος ειδικότερα με την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μέσω της διατομεακής και διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τους υφιστάμενους και μελλοντικούς μηχανισμούς και συστήματα συνεργασίας·

ii)

τις διαδικασίες θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών·

iii)

τη σταδιακή δημιουργία μιας υψηλής ποιότητας περιεκτικής και προσβάσιμης για το κοινό βάσης δεδομένων και γνώσεων για τη θάλασσα, η οποία θα διευκολύνει την ανταλλαγή, επαναχρησιμοποίηση και διάδοση των δεδομένων και γνώσεων μεταξύ διαφόρων ομάδων χρηστών, αποφεύγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την περιττή επανάληψη των προσπαθειών. Προς τούτο, πραγματοποιείται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ήδη υφισταμένων προγραμμάτων της Ένωσης και των κρατών μελών,

γ)

στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στους αναδυόμενους και μελλοντικούς θαλάσσιους τομείς καθώς και στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, με τρόπο συμπληρωματικό προς τις καθιερωμένες τομεακές και εθνικές δραστηριότητες,

δ)

προάγει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα τη βιοποικιλότητά του και τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές όπως είναι οι περιοχές Natura 2000, τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και θα καθορίζει περαιτέρω τα όρια της βιωσιμότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με τους στόχους της επίτευξης και διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης όπως απαιτείται από την οδηγία 2008/567ΕΕ.

Άρθρο 83

Επιλέξιμες ενέργειες

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει ενέργειες σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 82, όπως:

α)

μελέτες·

β)

προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων δοκιμών και συνεργασίας·

γ)

ενημέρωση του κοινού και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και συναφείς δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης αποτελεσμάτων, μεταξύ των οποίων διαφημιστικές εκστρατείες, εκδηλώσεις, ανάπτυξη και συντήρηση ιστοτόπων, και κοινές δράσεις ενδιαφερομένων φορέων·

δ)

συνέδρια, σεμινάρια, φόρουμ και εργαστήρια·

ε)

δραστηριότητες συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και της στήριξης της ανάπτυξης για τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

στ)

ανάπτυξη, χρήση και διατήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, τα οποία καθιστούν δυνατή τη συλλογή, διαχείριση, επικύρωση, ανάλυση και ανταλλαγή δεδομένων, την ανάπτυξη σχετικών μεθόδων δειγματοληψίας, καθώς επίσης και τη διασύνδεση με τα διατομεακά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων·

ζ)

προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη των γνώσεων, των επαγγελματικών προσόντων και των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανέλιξης στον θαλάσσιο τομέα·

2.   Για την επίτευξη του ειδικού στόχου της ανάπτυξης διασυνοριακών και διατομεακών δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 82 στοιχείο β), το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α)

την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών μέσων για την ΟΘΕ, ιδίως για τη στήριξη, την ανάπτυξη, τη χρήση και διατήρηση του ΚΠΑΠ με στόχο την προαγωγή διατομεακής και διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών ως προς την εποπτεία διασυνδέοντας όλες τις κοινότητες των χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εξελίξεις των τομεακών πολιτικών όσον αφορά την εποπτεία και συμβάλλοντας, κατά περίπτωση, στην αναγκαία εξέλιξή τους,

β)

δραστηριότητες συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών ή των περιοχών για την ανάπτυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν συστήματα και πρακτικές ανταλλαγής δεδομένων και παρακολούθησης, δραστηριότητες αξιολόγησης, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύων εμπειρογνωμόνων και τη δημιουργία ενός προγράμματος για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των κρατών μελών σε σχέση με την υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού,

γ)

πρωτοβουλίες για τη συγχρηματοδότηση, αγορά και συντήρηση του συστήματος θαλάσσιας παρατήρησης και τα τεχνικά μέσα για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και λειτουργία ενός λειτουργικού Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας με στόχο τη διευκόλυνση της συλλογής, της πρόσκτησης, της συγκέντρωσης, της επεξεργασίας του ποιοτικού ελέγχου, της επαναχρησιμοποίησης και της διάδοσης δεδομένων και γνώσεων σχετικά με τη θάλασσα μέσω της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών ή/και των διεθνών θεσμών που συμμετέχουν στο δίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Συνοδευτικά μέτρα για την ΚΑλΠ και την ΟΘΠ υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης

Άρθρο 84

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται επίσης σε δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός της επικράτειας της Ένωσης.

Άρθρο 85

Ειδικοί στόχοι

Τα μέτρα δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου διευκολύνουν την υλοποίηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ), ιδιαίτερα όσον αφορά τα εξής:

α)

συλλογή, διαχείριση και διάδοση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ,

β)

ειδικά μέτρα ελέγχου και επιβολής στο πλαίσιο της ΚΑλΠ,

γ)

εθελοντικές συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς,

δ)

γνωμοδοτικά συμβούλια,

ε)

γνώση της αγοράς,

στ)

επικοινωνιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ.

Άρθρο 86

Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και γνώσεις

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την παροχή επιστημονικών συνεισφορών, ιδιαίτερα σχεδίων εφαρμοσμένης έρευνας άμεσα συνδεδεμένων με την παροχή επιστημονικών και κοινωνιο-οικονομικών γνωμοδοτήσεων και συμβουλών, με στόχο τη λήψη αποφάσεων για τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ.

2.   Ειδικότερα, είναι επιλέξιμα τα ακόλουθα είδη πράξεων:

α)

μελέτες και πιλοτικά προγράμματα, απαραίτητα για την υλοποίηση και την ανάπτυξη της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών τύπων βιώσιμων τεχνικών διαχείρισης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και στο πλαίσιο των γνωμοδοτικών συμβουλίων,

β)

κατάρτιση και παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και συμβουλών από επιστημονικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβουλευτικών φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση των αποθεμάτων, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και από ερευνητικά ιδρύματα,

γ)

συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στις συνεδριάσεις ομάδων εργασίας για επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με όπως η ΕΤΟΕΑ καθώς και σε διεθνείς συμβουλευτικούς φορείς και σε συνεδριάσεις όπου απαιτείται η συμβολή εμπειρογνωμόνων σε θέματα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

δ)

επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008, σε περιοχές όπου τα σκάφη της ΕΕ επιχειρούν δυνάμει βιώσιμων αλιευτικών συμφωνιών σύμπραξης όπως αναφέρονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,

ε)

δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται η Επιτροπή για υπηρεσίες που αφορούν τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων, τη διοργάνωση και διαχείριση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αλιείας και τη διαχείριση ετησίων προγραμμάτων εργασίας που αφορούν την επιστημονική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα αλιείας, την επεξεργασία αιτήσεων δεδομένων και συνόλων δεδομένων και τις προπαρασκευαστικές εργασίες με στόχο την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και συμβουλών,

στ)

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης συνεργασίας μεταξύ των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και της δημιουργίας και λειτουργίας περιφερειακών βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση, διαχείριση και χρήση δεδομένων που θα συμβάλουν στην περιφερειακή συνεργασία και θα βελτιώσουν τις δραστηριότητες συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, καθώς επίσης και τη βελτίωση της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης προς όφελος της διαχείρισης της αλιείας.

Άρθρο 87

Έλεγχος και επιβολή

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την εφαρμογή ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.   Ειδικότερα, είναι επιλέξιμα τα ακόλουθα είδη πράξεων:

α)

από κοινού αγορά και/ή ναύλωση περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων από διάφορα κράτη μέλη που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 60 % του συνολικού χρόνου χρήσης κάθε χρόνο τους αφορά τον έλεγχο της αλιείας,

β)

δαπάνες που αφορούν την αξιολόγηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ελέγχου, καθώς και διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων,

γ)

όλες οι λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με τον έλεγχο και την αξιολόγηση από την Επιτροπή της εφαρμογής της ΚΑλΠ, και ιδιαίτερα οι αποστολές επαλήθευσης, επιθεωρήσεων και ελέγχου, ο εξοπλισμός και η κατάρτιση των επιθεωρητών της Επιτροπής, η διοργάνωση συνεδριάσεων και η συμμετοχή σε αυτές, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών, μελετών, υπηρεσιών πληροφορικής και προμηθευτών μεταξύ των κρατών μελών και η μίσθωση ή αγορά από την Επιτροπή μέσων επιθεώρησης κατά τα οριζόμενα στους τίτλους IX και Χ του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1224/2009.

3.   Με στόχο την ενίσχυση και την τυποποίηση των ελέγχων, το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση διακρατικών σχεδίων που αποσκοπούν στη δημιουργία και τη δοκιμή διακρατικών συστημάτων ελέγχου, επιθεωρήσεων και επιβολής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα οριζόμενα περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1224/2009.

4.   Ειδικότερα, καθίστανται επιλέξιμα τα ακόλουθα είδη πράξεων:

α)

διεθνή προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για δραστηριότητες παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

β)

πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ομάδων εργασίας και της παραγωγής πληροφοριακού υλικού, που έχουν ως στόχο την τυποποίηση της ερμηνείας των κανονισμών και των συναφών ελέγχων στην Ένωση.

5.   Σε περίπτωση δράσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2, μόνο ένα από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη χαρακτηρίζεται ως δικαιούχος.

Άρθρο 88

Εθελοντικές χρηματοδοτικές συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τους ακόλουθους τύπους πράξεων στον τομέα των διεθνών σχέσεων:

α)

χρηματοδοτικές συνεισφορές που παρέχονται στα Ηνωμένα Έθνη, οργανισμούς καθώς και εθελοντική χρηματοδότηση σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δικαίου της θάλασσας,

β)

χρηματοδοτικές συνεισφορές στις προκαταρκτικές εργασίες για τη σύσταση νέων διεθνών οργανισμών ή την κατάρτιση νέων διεθνών συνθηκών που ενδιαφέρουν την Ένωση,

γ)

οικονομικές συνεισφορές σε εργασίες ή σε προγράμματα διεθνών οργανισμών που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για την Ένωση,

δ)

χρηματοδοτικές συνεισφορές για κάθε δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων εργασίας και άτυπων ή εκτάκτων συνεδριάσεων των συμβαλλομένων μερών) που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και ενισχύει τη συνεργασία με τους εταίρους της στο πλαίσιο των οργανισμών αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, όταν η παρουσία αντιπροσώπων τρίτων χωρών σε διαπραγματεύσεις και συνεδριάσεις διεθνών φόρουμ και οργανισμών καθίσταται απαραίτητη για τα συμφέροντα της Ένωσης, το ΕΤΘΑ δύναται να επιβαρύνεται με το κόστος της συμμετοχής τους.

Άρθρο 89

Γνωμοδοτικά συμβούλια

1.   Το ΕΤΘΑ στηρίζει το λειτουργικό κόστος των γνωμοδοτικών συμβουλίων που συγκροτούνται βάσει του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.   Τα γνωμοδοτικά συμβούλια με νομική προσωπικότητα μπορούν να ζητούν συνδρομή από την Ένωση ως όργανα που επιδιώκουν την επίτευξη ενός σκοπού γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 90

Γνώση της αγοράς

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την κατάρτιση και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

Άρθρο 91

Δραστηριότητες επικοινωνίας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει:

α)

τις δαπάνες για δραστηριότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης που συνδέονται με την ΚΑλΠ και την ΟΘΠ, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

(i)

τις δαπάνες για κατάρτιση, μετάφραση και διάδοση έντυπου, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες των διαφορετικών ομάδων στόχων,

(ii)

τις δαπάνες για την προετοιμασία και τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδριάσεων για την ενημέρωση ή τη συγκέντρωση των απόψεων των διαφόρων μερών που ενδιαφέρονται για την ΚΑλΠ και την ΟΘΠ,

β)

τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για τους εμπειρογνώμονες και τους αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων που προσκαλούνται από την Επιτροπή στις συνεδριάσεις,

γ)

τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επικοινωνίας σχετικές με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Τεχνική συνδρομή

Άρθρο 92

Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής και εντός ανωτάτου ορίου 1,1 % των κονδυλίων του ΕΤΘΑ, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει:

α)

τα μέτρα τεχνικής συνδρομής που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,

β)

την προετοιμασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση των συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και τη συμμετοχή της Ένωσης στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας· τα εν λόγω μέτρα θα περιλαμβάνουν μελέτες, συνεδριάσεις, τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, προσωρινές δαπάνες προσωπικού, δραστηριότητες ενημέρωσης και κάθε άλλο διοικητικό κόστος ή δαπάνες που προκύπτουν από την επιστημονική ή τεχνική συνδρομή της Επιτροπής.

γ)

τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού δικτύου τοπικών ομάδων δράσης στον τομέα της αλιείας (ΤΟΔΑ), το οποίο θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των δυνατοτήτων, τη διάδοση των πληροφοριών, την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και θα υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των ΤΟΔΑ, Το εν λόγω δίκτυο συνεργάζεται με τους φορείς δικτύωσης και τεχνικής υποστήριξης για την τοπική ανάπτυξη που συστήνονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΕΓΤΑΑ σχετικά με τις δραστηριότητές τους για την τοπική ανάπτυξη και τη διακρατική συνεργασία.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 93

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται στα μέτρα που χρηματοδοτούνται βάσει επιμερισμένης διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στον τίτλο V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μηχανισμός υλοποίησης

Τμήμα 1

Στήριξη από το ΕΤΘΑ

Άρθρο 94

Καθορισμός των ποσοστών συγχρηματοδότησης

1.   Κατά τη διάρκεια έκδοσης εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 19 σχετικά με την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, η Επιτροπή καθορίζει τη μέγιστη συνεισφορά του ΕΤΘΑ στο εν λόγω πρόγραμμα.

2.   Η συνεισφορά του ΕΤΘΑ υπολογίζεται βάσει του ποσού των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζει το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΤΘΑ που ισχύει για τις προτεραιότητες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 6. Το ποσοστό της μέγιστης συνεισφοράς του ΕΤΘΑ ανέρχεται στο 75 % και το ποσοστό της ελάχιστης συνεισφοράς του ΕΤΘΑ ανέρχεται στο 20 % της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η συνεισφορά του ΕΤΘΑ ανέρχεται:

α)

στο 100 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τη στήριξη στο πλαίσιο ενίσχυσης αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 67,

β)

στο 100 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για το καθεστώς αντιστάθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 70,

γ)

στο 50 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται στα άρθρα 33, 34 και στο άρθρο 41 παράγραφος 2,

δ)

στο 70 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο ε),

ε)

στο 90 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως ιβ),

στ)

στο 80 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 77,

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, το ποσοστό της μέγιστης συνεισφοράς του ΕΤΘΑ που ισχύει όσον αφορά τους ειδικούς στόχους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ένωσης προσαυξάνεται κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, όταν ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας της Ένωσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 υλοποιείται στο πλαίσιο τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

Άρθρο 95

Ένταση της δημόσιας ενίσχυσης

1.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν για τις κρατικές ενισχύσεις μέγιστη ένταση κατά 50 % επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της πράξης.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μέγιστη ένταση δημόσιας ενίσχυσης ύψους 100 % επί των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών της πράξης, εφόσον:

α)

ο δικαιούχος είναι ίδρυμα δημοσίου δικαίου ή επιχείρηση επιφορτισμένη με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, εφόσον η βοήθεια χορηγείται για τις υπηρεσίες αυτές,

β)

η πράξη σχετίζεται με την ενίσχυση αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 67,

γ)

η πράξη σχετίζεται με το καθεστώς αντιστάθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 70,

δ)

η πράξη σχετίζεται με τη συλλογή δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 77,

ε)

η πράξη σχετίζεται με τις ενισχύσεις δυνάμει των άρθρων 33 ή 34 ή τις αντισταθμίσεις δυνάμει των άρθρων 54, 55 ή 56,

στ)

η πράξη σχετίζεται με τα μέτρα ΟΘΠ που αναφέρονται στο άρθρο 80.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένταση δημόσιας ενίσχυσης ύψους μεταξύ 50 % και 100 % επί των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών της πράξης, εφόσον:

α)

η πράξη υλοποιείται βάσει των κεφαλαίων Ι, ΙΙ ή IV του τίτλου V και πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

i)

εξυπηρετεί συλλογικό συμφέρον,

ii)

έχει συλλογικό δικαιούχο,

iii)

έχει καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο.

β)

η πράξη υλοποιείται βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V, πληροί ένα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο σημείο α) στοιχεία i), ii) ή iii) της παρούσας παραγράφου και παρέχει δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της πράξης.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εφαρμόζονται επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες έντασης της κρατικής ενίσχυσης για τους ειδικούς τύπους επιχειρήσεων που ορίζονται στο παράρτημα I.

5.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των διαφορετικών ποσοστιαίων μονάδων της έντασης των κρατικών ενισχύσεων σε περίπτωση που πληρούνται αρκετές προϋποθέσεις του παραρτήματος I. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Άρθρο 96

Υπολογισμός του επιπλέον κόστους ή του διαφυγόντος εισοδήματος

Στις περιπτώσεις που χορηγείται ενίσχυση βάσει επιπλέον κόστους ή διαφυγόντος εισοδήματος, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισμοί είναι κατάλληλοι, ακριβείς και πραγματοποιούνται εκ των προτέρων με βάση μια δίκαιη, ισότιμη και επαληθεύσιμη μέθοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

Άρθρο 97

Διαχειριστική αρχή

1.   Εκτός από τους γενικούς κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 125 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 η διαχειριστική αρχή:

α)

διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε ετήσια βάση μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τα σχετικά σωρευτικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση έως το τέλους του προηγηθέντος ημερολογιακού έτους, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών του δικαιούχου, καθώς και του έργου·

β)

εξασφαλίζει δημοσιότητα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ενημερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και τις εμπλεκόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα και τους κανόνες πρόσβασης στη χρηματοδότηση του προγράμματος·

γ)

εξασφαλίζει δημοσιότητα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ενημερώνοντας τους δικαιούχους για τη συνεισφορά της Ένωσης και το ευρύ κοινό για το ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση στο πρόγραμμα.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για την παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 2.

Άρθρο 98

Διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων

1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν με ηλεκτρονικά μέσα, στις 31 Ιανουαρίου και στις 31 Ιουλίου, αντίστοιχα, στην Επιτροπή πρόβλεψη του ποσού για το οποίο αναμένεται να καταθέσουν αιτήσεις πληρωμών για το τρέχον και για το επόμενο οικονομικό έτος,

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να καθορισθεί το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την υποβολή δημοσιονομικών στοιχείων στην Επιτροπή για σκοπούς παρακολούθησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Έλεγχος από τα κράτη μέλη

Άρθρο 99

Δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη

1.   Επιπλέον των δημοσιονομικών διορθώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Για τις περιπτώσεις των δημοσιονομικών διορθώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό της διόρθωσης αναλογικά προς τη φύση, τη βαρύτητα, τη διάρκεια και την επανάληψη της παράβασης ή της αξιόποινης πράξης εκ μέρους του δικαιούχου, και της σπουδαιότητας της συμβολής του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του δικαιούχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Έλεγχοι της Επιτροπής

Τμήμα 1

Διακοπή και αναστολή

Άρθρο 100

Διακοπή της προθεσμίας πληρωμής

1.   Εκτός από τα κριτήρια που επιτρέπουν τη διακοπή τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 μπορεί να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός κράτους μέλους με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ΚΑλΠ, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε πιστοποιημένη δήλωση δαπανών για τις οποίες ζητείται ενδιάμεση πληρωμή.

2.   Πριν από τη διακοπή της προθεσμίας ενδιάμεσης πληρωμής που αναφέρεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής παράβασης υποχρεώσεων δυνάμει της ΚΑλΠ. Πριν εκδώσει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για σχετικές ενδείξεις ή αξιόπιστες πληροφορίες και δίνει την ευκαιρία στο κράτος μέλος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του επί του θέματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3.   Τυχόν διακοπή όλων ή μέρους ενδιάμεσων πληρωμών των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 που καλύπτονται από την αίτηση για πληρωμή πρέπει να είναι αναλογική προς τη φύση, την έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη της μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 101

Αναστολή πληρωμών

1.   Επιπλέον του άρθρου 142 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις αναστέλλοντας μέρος ή το σύνολο των ενδιάμεσων πληρωμών του επιχειρησιακού προγράμματος σε σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης από ένα κράτος μέλος των υποχρεώσεών του δυνάμει της ΚΑλΠ που ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια πιστοποιημένη δήλωση δαπανών για τις οποίες ζητείται ενδιάμεση πληρωμή.

2.   Πριν από την αναστολή πληρωμής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη αναγνωρίζοντας ότι το κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του δυνάμει της ΚΑλΠ. Πριν εκδώσει την εν λόγω εκτελεστική πράξη, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για σχετικές ενδείξεις ή αξιόπιστες πληροφορίες και δίνει την ευκαιρία στο κράτος μέλος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του επί του θέματος.

3.   Τυχόν αναστολή όλων ή μέρους ενδιάμεσων πληρωμών των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 που καλύπτονται από την αίτηση για πληρωμή πρέπει να είναι αναλογική προς τη φύση, την έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη της μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 102

Εξουσίες της Επιτροπής

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 126 σχετικά με τον καθορισμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 100 και σοβαρής μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένης της παράθεσης των κανόνων της ΚΑλΠ που είναι απαραίτητες για τη διαφύλαξη των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

Τμήμα 2

Ανταλλαγή πληροφοριών και δημοσιονομικές διορθώσεις

Άρθρο 103

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αίτησής της, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, τις οποίες θεσπίζουν για την εφαρμογή ενωσιακών πράξεων που έχουν σχέση με την ΚΑλΠ, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις στο ΕΤΘΑ.

Άρθρο 104

Εμπιστευτικότητα

1.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που γνωστοποιούνται ή λαμβάνονται κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων ή στο πλαίσιο εκκαθάρισης λογαριασμών κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (39), ισχύουν για τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 105

Δημοσιονομική διόρθωση από την Επιτροπή

1.   Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7, άρθρο 85 και άρθρο 144 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προβαίνοντας σε δημοσιονομικές διορθώσεις με την κατάργηση όλης ή μέρους της συνεισφοράς της Ένωσης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα όπου, μετά τη διενέργεια της απαραίτητης εξέτασης, συμπεραίνει ότι:

α)

δαπάνη που περιλαμβάνεται σε πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης επηρεάζεται από περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και δεν έχει διορθωθεί από το κράτος μέλος πριν την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης βάσει της παρούσας παραγράφου.

β)

δαπάνη που περιλαμβάνεται σε πιστοποιημένη δήλωση δαπανών έχει σχέση με σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους κανόνες της ΚΑλΠ, που προέκυψε από αναστολή πληρωμής δυνάμει του άρθρου 101 του παρόντος κανονισμού και σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εξακολουθεί να μην αποδεικνύει ότι έχει λάβει αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση των ισχυόντων κανόνων στο μέλλον και την εφαρμογή τους.

2.   Η Επιτροπή αποφασίζει για το ποσό διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη της μη σοβαρής συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑλΠ από το κράτος μέλος ή από τον δικαιούχο, το οικονομικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑλΠ και τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του οικείου δικαιούχου.

3.   Όταν δεν είναι εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός του ποσού της δαπάνης που σχετίζεται με τη μη συμμόρφωση του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑλΠ, η Επιτροπή εφαρμόζει κατ' αποκοπήν ή κατά παρέκταση δημοσιονομική διόρθωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα άρθρο 126 σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων για τον προσδιορισμό του ποσού της δημοσιονομικής διόρθωσης που θα εφαρμοστεί και τα κριτήρια εφαρμογής κατ' αποκοπήν ποσοστών ή διορθώσεων κατά παρέκταση.

Άρθρο 106

Διαδικασία

Το άρθρο 145 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών όταν η Επιτροπή προτείνει δημοσιονομική διόρθωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Παρακολούθηση, αξιολόγηση, πληροφόρηση και επικοινωνία

Τμήμα 1

Δημιουργία και στόχοι του κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης

Άρθρο 107

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης

1.   Δημιουργείται κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις πράξεις του ΕΤΘΑ βάσει επιμερισμένης διαχείρισης με στόχο τη μέτρηση της επίδοσης του ΕΤΘΑ. Για να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό υπολογισμό των επιδόσεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 126 σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου και της δομής αυτού του συστήματος.

2.   Ο γενικός αντίκτυπος του ΕΤΘΑ εξετάζεται σε σχέση με τις προτεραιότητες της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση του συνόλου των δεικτών που αφορούν ειδικά τις εν λόγω προτεραιότητες της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

3.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχετικών μέτρων. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων και ιδίως τη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς όταν ενδείκνυται. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

4.   Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τετραετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 108

Στόχοι

Οι στόχοι του κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι:

α)

να καταδεικνύει την πρόοδο και τα επιτεύγματα της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ να εξετάζει τον γενικό αντίκτυπο και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των πράξεων του ΕΤΘΑ·

β)

να συμβάλλει στην καλύτερα στοχευμένη στήριξη της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ·

γ)

να υποστηρίζει μια κοινή διαδικασία εκμάθησης σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση·

δ)

να παράσχει ισχυρές και τεκμηριωμένες αξιολογήσεις των πράξεων του ΕΤΘΑ που θα τροφοδοτήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τμήμα 2

Τεχνικές διατάξεις

Άρθρο 109

Κοινοί δείκτες

1.   Ένας κατάλογος κοινών δεικτών που σχετίζονται με την αρχική κατάσταση καθώς και τη δημοσιονομική εκτέλεση, τις εκροές και τα αποτελέσματα που τυγχάνουν εφαρμογής σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, ο οποίος εφαρμόζεται σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθορίζεται στο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 107 ώστε να καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης.

2.   Οι κοινοί δείκτες συνδέονται με τα κύρια στάδια και τους στόχους που καθορίζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης που περιγράφονται στο άρθρο 6. Οι κοινοί αυτοί δείκτες χρησιμοποιούνται για την εξέταση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της πολιτικής με γνώμονα τους σκοπούς και τους στόχους σε ενωσιακό και σε επίπεδο προγράμματος.

Άρθρο 110

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών

1.   Τα κύρια στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, για κάθε δράση που επιλέγεται για χρηματοδότηση, καθώς και για δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί, τα οποία απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του δικαιούχου και του έργου, καταγράφονται και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

2.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι διατίθεται ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα για την καταγραφή, τήρηση και διαχείριση των κυριότερων πληροφοριών και υποβολής εκθέσεων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Άρθρο 111

Παροχή πληροφοριών

Οι δικαιούχοι της στήριξης βάσει του ΕΤΘΑ, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων τοπικής δράσης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν στη διαχειριστική αρχή και/ή στους διορισμένους αξιολογητές ή άλλους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασμό της, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος, ιδίως σε σχέση με την επίτευξη καθορισμένων στόχων και προτεραιοτήτων.

Τμήμα 3

Ελέγχου

Άρθρο 112

Διαδικασίες παρακολούθησης

1.   Η διαχειριστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 97 του παρόντος κανονισμού και η επιτροπή παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 παρακολουθούν την ποιότητα της υλοποίησης του προγράμματος.

2.   Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης παρακολουθούν κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μέσω οικονομικών δεικτών, δεικτών εκροών και δεικτών που αφορούν τα αποτελέσματα.

Άρθρο 113

Καθήκοντα της επιτροπής παρακολούθησης

Εκτός από τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η επιτροπή παρακολούθησης βεβαιώνεται για τις επιδόσεις του επιχειρησιακού προγράμματος και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του. Προς τούτο, η επιτροπή παρακολούθησης:

α)

γνωμοδοτεί και εγκρίνει εντός έξι μηνών από την απόφαση έγκρισης του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις. Τα κριτήρια επιλογής αναθεωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες του προγραμματισμού·

β)

εξετάζει τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος·

γ)

εξετάζει τις δράσεις του προγράμματος σχετικά με την τήρηση ειδικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων·

δ)

εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης, πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή·

ε)

εξετάζει δράσεις για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την απαγόρευση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες.

Η επιτροπή παρακολούθησης δεν εκφέρει τη γνώμη της σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη συλλογή δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 21.

Άρθρο 114

Ετήσια έκθεση υλοποίησης

1.   Έως την 31η Μαΐου 2016 και έως την 31η Μαΐου κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2023, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση υλοποίησης σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2016 θα καλύπτει τα ημερολογιακά έτη 2014 και 2015.

2.   Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης περιλαμβάνουν:

α)

πληροφορίες για τις οικονομικές δεσμεύσεις και δαπάνες ανά μέτρο·

β)

περίληψη των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε σχέση με το σχέδιο αξιολόγησης·

γ)

πληροφορίες για τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και για τη μη τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, καθώς και για τις επανορθωτικές δράσεις,

δ)

πληροφορίες για δράσεις που αναλαμβάνονται για τη συμμόρφωση με το άρθρο 41 παράγραφος 10 του παρόντος κανονισμού,

ε)

πληροφορίες για τις δράσεις που αναλαμβάνονται για να διασφαλιστεί η γνωστοποίηση των δικαιούχων σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού, για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα προς την εθνική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εφαρμοζόμενων κατωτάτων ορίων.

3.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για τη μορφή και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Τμήμα 4

Αξιολόγηση

Άρθρο 115

Γενικές διατάξεις

1.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προβλέποντας τα στοιχεία που θα περιλαμβάνουν οι εκθέσεις εκ των προτέρων αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 του εν λόγω κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αξιολογήσεις συνάδουν με το κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που έχει συμφωνηθεί βάσει του άρθρου 107, οργανώνουν την παραγωγή και τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διαβιβάζουν τις διάφορες πληροφορίες που παρέχει το σύστημα παρακολούθησης στους αξιολογητές.

3.   Οι εκθέσεις αξιολόγησης διατίθενται από τα κράτη μέλη στο διαδίκτυο και από την Επιτροπή στον δικτυακό τόπο της Ένωσης.

Άρθρο 116

Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο εκ των προτέρων αξιολογητής εμπλέκεται ήδη σε πρώιμο στάδιο στη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος, όπου συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση της ανάλυσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α), ο σχεδιασμός της λογικής παρέμβασης του προγράμματος και ο καθορισμός των στόχων του προγράμματος.

Άρθρο 117

Εκ των υστέρων αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Άρθρο 118

Σύνθεση αξιολογήσεων

Η σύνθεση σε επίπεδο Ένωσης των εκθέσεων εκ των προτέρων αξιολόγησης πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της Επιτροπής. Η σύνθεση των εκθέσεων αξιολόγησης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που έπεται της υποβολής των σχετικών αξιολογήσεων.

Τμήμα 5

Πληροφόρηση και επικοινωνία

Άρθρο 119

Ενημέρωση και δημοσιότητα

1.   Η αρχή διαχείρισης είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1 στοιχείο β) για:

α)

να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενιαίου δικτυακού τόπου ή ενιαίας δικτυακής πύλης που παρέχουν πληροφορίες και πρόσβαση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του κράτους μέλους·

β)

να ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος·

γ)

να δημοσιοποιεί στους πολίτες της Ένωσης τον ρόλο και τα επιτεύγματα του ΕΤΘΑ μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των συμφώνων εταιρικής σχέσης, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των πράξεων.

δ)

να εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμος για το κοινό ένας συνοπτικός κατάλογος των μέτρων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης από κράτη μέλη ή δικαιούχους, καθώς και των επανορθωτικών δράσεων, όπως δημοσιονομικές διορθώσεις, που έχουν αναληφθεί.

2.   Για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχει το ΕΤΘΑ, τα κράτη μέλη τηρούν κατάλογο των πράξεων σε μορφότυπο CSV ή XML, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω του ενιαίου δικτυακού τόπου ή της ενιαίας δικτυακής πύλης που παρέχουν κατάλογο πράξεων και συνοπτική παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Ο κατάλογος των πράξεων ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.

Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στον κατάλογο των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών στοιχείων σχετικά με τις πράξεις βάσει των άρθρων 26, 39, 47, 54 και 56, ορίζονται στο παράρτημα V.

3.   Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας του κοινού και των μέτρων ενημέρωσης για τους αιτούντες και τους δικαιούχους ορίζονται στο παράρτημα V.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για την κάθε πράξη και οι οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος και ο καθορισμός των τυποποιημένων χρωμάτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 2.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΕΙ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 120

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται στα μέτρα που χρηματοδοτούνται βάσει άμεσης διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στον τίτλο VI.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Έλεγχος

Άρθρο 121

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

2.   Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία του λογιστικού ελέγχου, τόσο βάσει δικαιολογητικών όσο και βάσει επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε όλους τους δικαιούχους, αντισυμβαλλομένους και υπεργολάβους, που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρηματοδότηση της Ένωσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (40) και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, δωροδοκίας ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή με σύμβαση που αφορά χρηματοδότηση από μέρους της Ένωσης.

3.   Με την επιφύλαξη των εδαφίων 1 και 2, οι αποφάσεις, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και οι συμφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης, καθώς επίσης και οι συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν διατάξεις που εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, την OLAF, και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν τους λογιστικούς ελέγχους, τους επιτόπιους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 122

Έλεγχοι

1.   Υπάλληλοι της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους στις πράξεις που χρηματοδοτούνται από τον παρόντα κανονισμό οποτεδήποτε, με προειδοποίηση τουλάχιστον δέκα εργάσιμων ημερών, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, και για περίοδο έως και τριών ετών μετά την τελική πληρωμή από την Επιτροπή.

2.   Οι υπάλληλοι της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή οι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι για τη διεξαγωγή επιτόπιων λογιστικών ελέγχων, έχουν πρόσβαση στα μητρώα και λοιπά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και των μεταδεδομένων που καταρτίζονται ή λαμβάνονται και καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία αφορούν δαπάνες χρηματοδοτούμενες δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3.   Οι αρμοδιότητες διενέργειας λογιστικών ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν θίγουν την εφαρμογή εθνικών διατάξεων που επιφυλάσσουν ορισμένες πράξεις σε υπαλλήλους ειδικώς ορισθέντες από την εθνική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, οι υπάλληλοι της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή οι αντιπρόσωποί τους, δεν συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, σε κατ' οίκον επισκέψεις ή στις επίσημες ανακρίσεις ατόμων στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αποκτώνται κατ' αυτόν τον τρόπο.

4.   Στην περίπτωση που ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη, η οποία χορηγήθηκε βάσει του παρόντος κανονισμού, χορηγείται στη συνέχεια σε τρίτο μέρος ως τελικό δικαιούχο, ο αρχικός δικαιούχος, ως λήπτης της ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, παρέχει στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του εν λόγω τελικού δικαιούχου.

Άρθρο 123

Αναστολή των πληρωμών, μείωση και κατάργηση της χρηματοδοτικής συνδρομής

1.   Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κονδύλια της Ένωσης δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθετική πράξη, ειδοποιεί τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης για να παρέχουν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή.

2.   Εάν οι δικαιούχοι δεν απαντήσουν εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή εάν οι παρατηρήσεις τους δεν ικανοποιήσουν την Επιτροπή, η Επιτροπή μειώνει ή ακυρώνει τη χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά ή αναστέλλει τις πληρωμές. Οποιοδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Τόκος προστίθεται σε όλα τα ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως υπό τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων

Άρθρο 124

Αξιολόγηση

1.   Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ελέγχονται τακτικά για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

2.   Η Επιτροπή διασφαλίζει την τακτική, ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων.

Άρθρο 125

Υποβολή εκθέσεων

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

α)

έως την 31η Μαρτίου 2017, ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της υλοποίησης των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

β)

έως την 31η Αυγούστου 2018, ανακοίνωση για τη συνέχιση των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ IX

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 126

Άσκηση των κατ' εξουσιοδότηση εξουσιών

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 και 129 ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 και 129 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται εντός της. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται εντός της. Η ανάκληση δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.   Αμέσως μετά την έκδοση πράξης κατ' εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Κάθε κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 και 129 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω περίοδος παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 127

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Εάν η ειδική επιτροπή δεν εκδώσει γνώμη επί σχεδίου εκτελεστικής πράξης που πρόκειται να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 182/2011.

ΤΙΤΛΟΣ X

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 128

Κατάργηση

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 129 παράγραφος 2, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 και το άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 καταργούνται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2.   Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 129

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τα προγράμματα στήριξης που θεσπίζονται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 126 για να καθορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η στήριξη που εγκρίνεται από την Επιτροπή βάσει των κανονισμών αυτών μπορεί να ενσωματωθεί στη στήριξη που παρέχεται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής συνδρομής και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή της μερικής ακύρωσης, των σχετικών έργων μέχρι το κλείσιμό τους ή της συνδρομής που έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 και του άρθρου 103 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης που διέπει τη συνδρομή αυτή στις 31 Δεκεμβρίου 2013, που εξακολουθεί να ισχύει στα εν λόγω έργα ή την εν λόγω συνδρομή

3.   Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 130

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΫΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  ΕΕ C 299 της 4.10.2012, σ. 133 και ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 154.

(2)  ΕΕ C 391 της 18.12.2012, σ. 84.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2014.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2328/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν για τη διάθεση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 34).

(6)  Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας (ΕΕ L 160 της 14.6.2006, σ. 1).

(7)  Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1).

(8)  Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 791/2007 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που επιβαρύνει την εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας των εξόχως απόκεντρων περιοχών Αζορών, Μαδέρας, Καναρίων Νήσων, Γουιάνας και Ρεϋνιόν (ΕΕ L 176 της 6.7.2007, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (ΕΕ L 321 της 5.12.2011, σ. 1).

(10)  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της εν λόγω σύμβασης (ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 3).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(12)  Οδηγία 2008/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

(17)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(18)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(19)  Σύσταση 2002/413/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2002, σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (ΕΕ L 148 της 6.6.2002, σ. 24).

(20)  Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 26/2004 της 30ής Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).

(22)  Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).

(23)  Σύμβαση η οποία καταρτίζεται βάση του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 49).

(24)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(25)  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

(26)  Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1).

(27)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).

(28)  Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

(29)  Απόφαση 2005/629/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2005, για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (ΕΕ L 225 της 31.8.2005, σ. 18).

(30)  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

(31)  Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30).

(32)  Οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων (ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 14).

(33)  Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

(34)  Κανονισμός της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών (ΕΕ L 204 της 6.8.2009, σ. 15).

(35)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1).

(36)  Απόφαση του Συμβουλίου 2009/470/ΕΚ της 25ης Μαΐου σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30).

(37)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

(38)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

(39)  Κανονισμός του Συμβουλίου (Ευρατόμ, ΕΕ) αριθ. 2185/96 της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες ισχύουν για τα στοιχεία αυτά (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(40)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τύπος πράξης

Ποσοστιαίες μονάδες

Πράξεις σχετικές με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά

30

Πράξεις στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και στις κροατικές νήσους Dugi Otok, Vis, Mljet και Lastovo, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά

35

Πράξεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά

35

Πράξεις που υλοποιούνται από οργανώσεις αλιέων ή άλλους συλλογικούς δικαιούχους που δεν εμπίπτουν στο κεφάλαιο III του τίτλου V, μπορούν να λάβει αύξηση κατά

10

Πράξεις που υλοποιούνται από οργάνωση παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά

25

Πράξεις βάσει του άρθρου 76 περί ελέγχου και επιβολής, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά

30

Πράξεις βάσει του άρθρου 76 περί ελέγχου και επιβολής και αφορά την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά

40

Πράξεις βάσει του άρθρου 41 παράγραφος 2, σχετικά με την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων, υφίστανται μείωση κατά

20

Πράξεις που υλοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ, υφίστανται μείωση κατά

20


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Περιγραφή

Περίοδος

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Συνολικό

Επιμερισμένη διαχείριση του ΕΤΘΑ

(2014-2020)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 82 ΚΑΙ 85  (1)

Στόχοι όπως ορίζονται στο άρθρο 82:

1.

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης των θαλάσσιων και παράκτιων υποθέσεων – 5 %

2.

Ανάπτυξη διατομεακών πρωτοβουλιών – 33 %

3.

Στήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών – 2 %

4.

Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος – 5 %

Στόχοι όπως ορίζονται στο άρθρο 85:

1.

Συλλογή, διαχείριση και διάδοση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ – 11 %

2.

Ειδικά μέτρα ελέγχου και επιβολής στο πλαίσιο της ΚΑλΠ– 19 %

3.

Εθελοντικές συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς – 10 %

4.

Γνωμοδοτικά Συμβούλια και δραστηριότητες επικοινωνίας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ – 9 %

5.

Γνώση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ηλεκτρονικών αγορών – 6 %


(1)  Τα ποσοστά εφαρμόζονται στο ποσό που ορίζεται στο άρθρο 14 εξαιρουμένης της κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 92.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

Ειδικός στόχος βάσει της προτεραιότητας της Ένωσης για τον θεματικό στόχο (ΘΣ) του ΕΤΘΑ

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Κριτήρια συμμόρφωσης

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:

1.

Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

Ειδικοί στόχοι: α) - στ)

ΘΣ 3: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

ΘΣ 6: διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων

ΘΣ8: προώθηση διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας.

Έχει υποβληθεί έκθεση αλιευτικής ικανότητας σύμφωνα προς το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Η έκθεση συντάσσεται σύμφωνα προς τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής

Η αλιευτική ικανότητα δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της αλιευτικής ικανότητας που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:

2.

Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

Ειδικοί στόχοι: α, β) και γ).

ΘΣ 3: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

ΘΣ 6: διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων

ΘΣ 8: προώθηση διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας.

Δημιουργία πολυετούς εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την υδατοκαλλιέργεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 μέχρι το 2014.

Διαβιβάζεται στην Επιτροπή πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια το αργότερο κατά την ημέρα υποβολής του επιχειρησιακού προγράμματος

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συμπληρωματικές πτυχές με το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:

3.

Προώθηση της υλοποίησης της ΚΑλΠ

Ειδικός στόχος β)

ΘΣ 6: διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων

Διοικητική ικανότητα: υπάρχει διαθέσιμη διοικητική ικανότητα ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008.

Περιγραφή της διοικητικής ικανότητας για την κατάρτιση και εφαρμογή πολυετούς προγράμματος συλλογής δεδομένων, το οποίο θα αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η Επιτροπή

Περιγραφή της διοικητικής ικανότητας για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εργασιών για τη συλλογή δεδομένων, τα οποία θα αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η Επιτροπή

Περιγραφή της ικανότητας κατανομής ανθρώπινων πόρων για τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με άλλα κράτη μέλη, σε περίπτωση επιμερισμένης εργασίας για την τήρηση των υποχρεώσεων περί συλλογής δεδομένων

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:

3

Προώθηση της υλοποίησης της ΚΑλΠ

Ειδικός στόχος β)

ΘΣ 6: διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων

Διοικητική ικανότητα: υπάρχει διαθέσιμη διοικητική ικανότητα ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις ανάγκες της εφαρμογής ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:

Περιγραφή της διοικητικής ικανότητας για την κατάρτιση και εφαρμογή του τμήματος του επιχειρησιακού προγράμματος που αφορά τη χρηματοδότηση του εθνικού προγράμματος ελέγχου για την περίοδο 2014-2020 όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ιε)

Περιγραφή της διοικητικής ικανότητας για την κατάρτιση και εφαρμογή του εθνικού ελεγκτικού προγράμματος δράσης για τα πολυετή προγράμματα όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Περιγραφή της διοικητικής ικανότητας για την κατάρτιση και εφαρμογή του κοινού προγράμματος ελέγχου που μπορεί να θεσπιστεί με άλλα κράτη μέλη όπως αναφέρεται στο άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

 

 

Περιγραφή της διοικητικής ικανότητας για την κατάρτιση και εφαρμογή των ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεωρήσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Περιγραφή της διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή συστήματος αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις σοβαρές παραβάσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Περιγραφή της διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή συστήματος επιβολής ποινών με σώρευση μορίων για τις σοβαρές παραβάσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ

1.   Κατάλογος πράξεων

Ο κατάλογος των πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 119 περιλαμβάνει, σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους, τα ακόλουθα πεδία δεδομένων:

Επωνυμία δικαιούχου (μόνο νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα βάσει της εθνικής νομοθεσίας),

αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (CFR) για τα αλιευτικά σκάφη όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004, της 30ής Δεκεμβρίου 2003 (συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η πράξη αφορά αλιευτικό σκάφος),

ονομασία πράξης,

σύνοψη πράξης,

ημερομηνία έναρξης της πράξης,

καταληκτική ημερομηνία πράξης (αναμενόμενη ημερομηνία για τη φυσική ολοκλήρωση και την πλήρη εκτέλεση της πράξης),

συνολική επιλέξιμη δαπάνη,

ποσοστό συμβολής της Ένωσης,

ταχυδρομικός κώδικας,

χώρα,

ονομασία προτεραιότητας της Ένωσης,

ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του καταλόγου των πράξεων.

2.   Μέτρα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης για το κοινό

1.

Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης αποσκοπούν στην ευρύτερη δυνατή κάλυψη από μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μορφών και μεθόδων επικοινωνίας στο κατάλληλο επίπεδο.

2.

Το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την οργάνωση τουλάχιστον των ακόλουθων μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας:

α)

μια μεγάλη ενημερωτική εκδήλωση για τη δημοσιοποίηση της έναρξης του προγράμματος·

β)

τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία που προβάλλει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις επιδιωκόμενες στρατηγικές και παρουσιάζει τα επιτεύγματα του επιχειρησιακού προγράμματος·

γ)

προβολή της σημαίας ή του εμβλήματος, αναλόγως, της Ένωσης εμπρός από το κοινό ή σε σημείο ορατό από αυτό, στις εγκαταστάσεις κάθε διαχειριστικής αρχής·

δ)

ηλεκτρονική δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με το τμήμα 1·

ε)

παρουσίαση παραδειγμάτων πράξεων, ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, για τον ενιαίο δικτυακό τόπο ή τον δικτυακό τόπο του επιχειρησιακού προγράμματος που είναι προσβάσιμα μέσω της ενιαίας δικτυακής πύλης· τα παραδείγματα πρέπει να παρουσιάζονται σε μία ευρέως ομιλούμενη επίσημη γλώσσα της Ένωσης εκτός από την επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του οικείου κράτους μέλους·

στ)

διασφάλιση ότι ειδικό τμήμα του ενιαίου δικτυακού τόπου παρέχει μια σύνοψη των πράξεων στον τομέα της καινοτομίας και της οικολογικής καινοτομίας·

ζ)

ενημέρωση των στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, περιλαμβανομένων των βασικών επιτευγμάτων του, στον ενιαίο δικτυακό τόπο ή στον δικτυακό τόπο του επιχειρησιακού προγράμματος στο οποίο υπάρχει πρόσβαση μέσω της ενιαίας δικτυακής πύλης·

η)

να εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμος για το κοινό ένας συνοπτικός κατάλογος των μέτρων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης από κράτη μέλη ή δικαιούχους, καθώς και των επανορθωτικών δράσεων, όπως δημοσιονομικές διορθώσεις, που έχουν αναληφθεί.

3.

Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει τη συμμετοχή στις δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και τις πρακτικές, των ακόλουθων φορέων:

α)

των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

β)

των κέντρων ενημέρωσης για την Ευρώπη καθώς και των γραφείων των αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη·

γ)

των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών ιδρυμάτων.

Οι φορείς αυτοί διαδίδουν σε ευρεία κλίμακα τις πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

3.   Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων

3.1.   Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων

1.

Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει την ευρεία διάδοση στους δυνητικούς δικαιούχους και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρει το ΕΤΘΑ.

2.

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:

α)

τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούνται για να υπάρξει υποστήριξη από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα·

β)

περιγραφή των όρων για το παραδεκτό των αιτήσεων, διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και σχετικές προθεσμίες·

γ)

τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν·

δ)

τους αρμόδιους επικοινωνίας που μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

ε)

ότι οι αιτήσεις πρέπει να προτείνουν δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες με το μέγεθος της πράξης, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους της πράξης και την υποστήριξη της Ένωσης στην πράξη.

3.2.   Μέτρα ενημέρωσης των δικαιούχων

Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 2.