22.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 118/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16 Απριλίου 2014.

για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ουκρανία είναι χώρα-εταίρος προτεραιότητας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Η Ένωση επιδιώκει να αναπτύξει με την Ουκρανία μια ολοένα στενότερη σχέση, η οποία θα υπερβαίνει την απλή διμερή συνεργασία και θα περιλαμβάνει τη σταδιακή πρόοδο προς την κατεύθυνση της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθησαν κατά το διάστημα 2007-2011 διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφ’ ενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, («η συμφωνία σύνδεσης»), περιλαμβάνοντας και μια σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA), η οποία συμφωνία μονογραφήθηκε από τα δύο μέρη στις 30 Μαρτίου 2012. Σύμφωνα με τις διατάξεις της DCFTA, η Ένωση και η Ουκρανία θα δημιουργήσουν ζώνη ελεύθερων συναλλαγών εντός μεταβατικής περιόδου μέγιστης διάρκειας 10 ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994.

(2)

Λόγω των πρωτοφανών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ουκρανία σε επίπεδο ασφάλειας, πολιτικής και οικονομίας, και για να στηριχθεί η οικονομία της, είναι σκόπιμο να μην αναμείνουν τα δύο μέρη την έναρξη ισχύος των διατάξεων της συμφωνίας σύνδεσης που αφορούν τη DCFTA, αλλά να επισπευστεί η εφαρμογή της μέσω αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων και να αρχίσει μονομερώς η μείωση ή η κατάργηση των δασμών που επιβάλλει η Ένωση στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πίνακα παραχωρήσεων που παρατίθεται στο παράρτημα IA της συμφωνίας σύνδεσης.

(3)

Για την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης, η παροχή του ευεργετήματος των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων θα πρέπει να τελεί υπό την αίρεση, αφενός, της συμμόρφωσης της Ουκρανίας με τους σχετικούς κανόνες καταγωγής των προϊόντων και τις συναφείς διαδικασίες και, αφετέρου, της ανάπτυξης αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση. Επιπλέον, η Ουκρανία θα πρέπει να απόσχει από την επιβολή νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος ή νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος για εισαγωγές με προέλευση την Ένωση, ή από την αύξηση του σημερινού επιπέδου των δασμών ή επιβαρύνσεων ή από την επιβολή οποιωνδήποτε άλλων περιορισμών.

(4)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η επαναφορά των κανονικών δασμών του κοινού δασμολογίου, κατόπιν σχετικής έρευνας της Επιτροπής, για οποιοδήποτε προϊόν προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες σε ενωσιακούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων.

(5)

Σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την προσωρινή αναστολή του συνόλου ή μέρους των προτιμησιακών διευθετήσεων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

(6)

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται έως την έναρξη ισχύος ή, κατά περίπτωση, την προσωρινή εφαρμογή του τίτλου IV (εμπόριο και θέματα εμπορίου) της συμφωνίας σύνδεσης,,και το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2014.

(7)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί εξαίρεση από την περίοδο των οκτώ εβδομάδων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προτιμησιακές ρυθμίσεις

Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας μειώνονται ή καταργούνται σύμφωνα με το παράρτημα I.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις για τις προτιμησιακές ρυθμίσεις

Το ευεργέτημα των προτιμησιακών ρυθμίσεων που θεσπίζονται με το άρθρο 1 υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

α)

τήρηση των κανόνων καταγωγής των προϊόντων και των σχετικών διαδικασιών, που προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (2)

β)

τήρηση των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 121 και 122 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93

γ)

αποτελεσματική διοικητική συνεργασία της Ουκρανίας με την Ένωση για την πρόληψη κάθε κινδύνου απάτης

δ)

μη επιβολή, από την Ουκρανία, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά τις εισαγωγές που κατάγονται από την Ένωση ή μη αύξηση των σημερινών επιπέδων των δασμών ή επιβαρύνσεων ή μη επιβολή άλλων περιορισμών από 23 Απριλίου 2014.

Άρθρο 3

Πρόσβαση σε δασμολογικές ποσοστώσεις

1.   Τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση εντός των ορίων των ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στα εν λόγω παραρτήματα.

2.   Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου γίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, με εξαίρεση τις δασμολογικές ποσοστώσεις για συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

3.   Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού γίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 184 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

Άρθρο 4

Προσωρινή αναστολή

Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 2, μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Ρήτρα διασφάλισης

Αν οι εισαγωγές προϊόντος καταγωγής Ουκρανίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες σε ενωσιακούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί να επαναφέρει τους κανονικούς δασμούς του κοινού δασμολογίου όσον αφορά τις εν λόγω εισαγωγές, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 11α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου (4), που εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Άρθρο 6

Διαδικασία επιτροπής

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα, που συστάθηκε με το άρθρο 248α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (5). Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται έως την έναρξη ισχύος ή, κατά περίπτωση, την προσωρινή εφαρμογή του τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης, και το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2014. Αν ο παρών κανονισμός παύσει να εφαρμόζεται πριν από την εν λόγω ημερομηνία, η Επιτροπή δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Martin SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2008, για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Μολδαβία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 980/2005 και της απόφασης 2005/924/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 20 της 24.1.2008, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ J 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δασμολόγιο της ΕΕ

ΣΟ 2008

Περιγραφη

Βασικός δασμολογικός συντελεστής

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

I

ΤΜΗΜΑ I – ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

01

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

 

 

0101

Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά

 

 

0101 10

– Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

 

 

0101 10 10

– – Άλογα

Ατελώς

0

0101 10 90

– – Άλλα

7,7

0

0101 90

– Άλλα

 

 

 

– – Άλογα

 

 

0101 90 11

– – – Που προορίζονται για σφαγή

Ατελώς

0

0101 90 19

– – – Άλλα

11,5

0

0101 90 30

– – Γαϊδούρια

7,7

0

0101 90 90

– – Μουλάρια κάθε είδους

10,9

0

0102

Βοοειδή ζωντανά

 

 

0102 10

– Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

 

 

0102 10 10

– – Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)

Ατελώς

0

0102 10 30

– – Αγελάδες

Ατελώς

0

0102 10 90

– – Άλλα

Ατελώς

0

0102 90

– Άλλα

 

 

 

– – Κατοικίδια

 

 

0102 90 05

– – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – Άλλα

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – Άλλα

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg

 

 

 

– – – – Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)

 

 

0102 90 51

– – – – – Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – Άλλες

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Αγελάδες

 

 

0102 90 61

– – – – – Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – Άλλες

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Άλλα

 

 

0102 90 71

– – – – – Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – Άλλα

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – Άλλα

Ατελώς

0

0103

Χοιροειδή ζωντανά

 

 

0103 10 00

– Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

Ατελώς

0

 

– Άλλα

 

 

0103 91

– – Με βάρος κατώτερο των 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – Κατοικίδια

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0103 92

– – Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg

 

 

 

– – – Κατοικίδια

 

 

0103 92 11

– – – – Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – Άλλα

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0104

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά

 

 

0104 10

– Προβατοειδή

 

 

0104 10 10

– – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

Ατελώς

0

 

– – Άλλα

 

 

0104 10 30

– – – Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – Άλλα

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– Αιγοειδή

 

 

0104 20 10

– – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

3,2

0

0104 20 90

– – Άλλα

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια

 

 

 

– Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g

 

 

0105 11

– – Πετεινοί και κότες

 

 

 

– – – Θηλυκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού

 

 

0105 11 11

– – – – Ωοτόκα γένη

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Άλλα

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Άλλα

 

 

0105 11 91

– – – – Ωοτόκα γένη

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Άλλα

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – Γάλοι και γαλοπούλες

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Άλλα

 

 

0105 19 20

– – – Χήνες

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – Πάπιες και φραγκόκοτες

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– Άλλα

 

 

0105 94 00

– – Πετεινοί του είδους Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – Άλλα

 

 

0105 99 10

– – – Πάπιες

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – Χήνες

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – Γάλοι και γαλοπούλες

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – Φραγκόκοτες

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Άλλα ζώα ζωντανά

 

 

 

– Θηλαστικά

 

 

0106 11 00

– – Πρωτεύοντα

Ατελώς

0

0106 12 00

– – Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)

Ατελώς

0

0106 19

– – Άλλα

 

 

0106 19 10

– – – Κουνέλια κατοικίδια

3,8

0

0106 19 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0106 20 00

– Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

Ατελώς

0

 

– Πτηνά

 

 

0106 31 00

– – Αρπακτικά πτηνά

Ατελώς

0

0106 32 00

– – Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ)

Ατελώς

0

0106 39

– – Άλλα

 

 

0106 39 10

– – – Περιστέρια

6,4

0

0106 39 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0106 90 00

– Άλλα

Ατελώς

0

02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

 

 

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0201 10 00

– Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0201 20

– Άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0201 20 20

– – Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0201 20 30

– – Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0201 20 50

– – Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0201 20 90

– – Άλλα

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0201 30 00

– Χωρίς κόκαλα

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0202

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0202 10 00

– Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0202 20

– Άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0202 20 10

– – Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0202 20 30

– – Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0202 20 50

– – Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0202 20 90

– – Άλλα

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0202 30

– Χωρίς κόκαλα

 

 

0202 30 10

– – Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Tέταρτα που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0202 30 50

– – Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά»

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0202 30 90

– – Άλλα

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

 

– Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0203 11

– – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

 

 

0203 11 10

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων

53,6 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) + ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 11 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0203 12

– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

 

 

 

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 12 11

– – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

77,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 12 19

– – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

60,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) + ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 12 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0203 19

– – Άλλα

 

 

 

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 19 11

– – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

60,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) + ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 19 13

– – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

86,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 19 15

– – – – Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) – – entrelardés – – και τεμάχια αυτής

46,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) + ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

 

– – – – Άλλα

 

 

0203 19 55

– – – – – Χωρίς κόκαλα

86,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 19 59

– – – – – Άλλα

86,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) + ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 19 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

 

– Κατεψυγμένα

 

 

0203 21

– – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

 

 

0203 21 10

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων

53,6 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) + ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 21 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0203 22

– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

 

 

 

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 22 11

– – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

77,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 22 19

– – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

60,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) + ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 22 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0203 29

– – Άλλα

 

 

 

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 29 11

– – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

60,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) + ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 29 13

– – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

86,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 29 15

– – – – Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) – entrelardés – και τεμάχια αυτής

46,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) + ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

 

– – – – Άλλα

 

 

0203 29 55

– – – – – Χωρίς κόκαλα

86,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 29 59

– – – – – Άλλα

86,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Χοιροειδή (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) + ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0203 29 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0204 10 00

– Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0204 21 00

– – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0204 22 10

– – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προβατοειδή (1 500 – 2 250 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0204 22 90

– – – Άλλα

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προβατοειδή (1 500 – 2 250 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0204 23 00

– – Χωρίς κόκαλα

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προβατοειδή (1 500 – 2 250 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0204 30 00

– Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0204 41 00

– – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0204 42 10

– – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προβατοειδή (1 500 – 2 250 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0204 42 50

– – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προβατοειδή (1 500 – 2 250 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0204 42 90

– – – Άλλα

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προβατοειδή (1 500 – 2 250 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0204 43

– – Χωρίς κόκαλα

 

 

0204 43 10

– – – Αρνιού

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προβατοειδή (1 500 – 2 250 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0204 43 90

– – – Άλλα

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προβατοειδή (1 500 – 2 250 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0204 50

– Κρέατα αιγοειδών

 

 

 

– – Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0204 50 11

– – – Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Άλλα

 

 

0204 50 31

– – – – Τεμάχια με κόκαλα

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – Τεμάχια χωρίς κόκαλα

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – Κατεψυγμένα

 

 

0204 50 51

– – – Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Άλλα

 

 

0204 50 71

– – – – Τεμάχια με κόκαλα

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – Τεμάχια χωρίς κόκαλα

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0205 00 20

– Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

5,1

0

0205 00 80

– Κατεψυγμένα

5,1

0

0206

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0206 10

– Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0206 10 10

– – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

Ατελώς

0

 

– – Άλλα

 

 

0206 10 95

– – – Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – Άλλα

Ατελώς

0

 

– Βοοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0206 21 00

– – Γλώσσες

Ατελώς

0

0206 22 00

– – Συκώτια

Ατελώς

0

0206 29

– – Άλλα

 

 

0206 29 10

– – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

Ατελώς

0

 

– – – Άλλα

 

 

0206 29 91

– – – – Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – Άλλα

Ατελώς

0

0206 30 00

– Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ατελώς

0

 

– Χοιροειδών, κατεψυγμένα

 

 

0206 41 00

– – Συκώτια

Ατελώς

0

0206 49 00

– – Άλλα

Ατελώς

0

0206 80

– Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0206 80 10

– – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

Ατελώς

0

 

– – Άλλα

 

 

0206 80 91

– – – Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

6,4

0

0206 80 99

– – – Προβατοειδών ή αιγοειδών

Ατελώς

0

0206 90

– Άλλα, κατεψυγμένα

 

 

0206 90 10

– – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

Ατελώς

0

 

– – Άλλα

 

 

0206 90 91

– – – Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

6,4

0

0206 90 99

– – – Προβατοειδών ή αιγοειδών

Ατελώς

0

0207

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105

 

 

 

– Πετεινοί και κότες

 

 

0207 11

– – Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0207 11 10

– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 83 %»

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»

29,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 11 90

– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

32,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 12

– – Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

 

 

0207 12 10

– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»

29,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1) + ΔΠ_Πουλερικά πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0207 12 90

– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

32,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1) + ΔΠ_Πουλερικά πρόσθ. (20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0207 13

– – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

– – – Τεμάχια

 

 

0207 13 10

– – – – Χωρίς κόκαλα

102,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – Με κόκαλα σε

 

 

0207 13 20

– – – – – Μισά ή τέταρτα

35,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 13 30

– – – – – Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 13 40

– – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές και άκρα από φτερούγες

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια

60,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 13 60

– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών

46,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 13 70

– – – – – Άλλα

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Παραπροϊόντα

 

 

0207 13 91

– – – – Συκώτια

6,4

0

0207 13 99

– – – – Άλλα

18,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 14

– – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα

 

 

 

– – – Τεμάχια

 

 

0207 14 10

– – – – Χωρίς κόκαλα

102,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – Με κόκαλα σε

 

 

0207 14 20

– – – – – Μισά ή τέταρτα

35,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 14 30

– – – – – Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα

26,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 14 40

– – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια

60,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 14 60

– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών

46,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 14 70

– – – – – Άλλα

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Παραπροϊόντα

 

 

0207 14 91

– – – – Συκώτια

6,4

0

0207 14 99

– – – – Άλλα

18,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– Από γάλους και γαλοπούλες

 

 

0207 24

– – Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0207 24 10

– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»

34 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 24 90

– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

37,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 25

– – Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

 

 

0207 25 10

– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»

34 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 25 90

– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

37,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 26

– – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

– – – Τεμάχια

 

 

0207 26 10

– – – – Χωρίς κόκαλα

85,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – Με κόκαλα

 

 

0207 26 20

– – – – – Μισά ή τέταρτα

41 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 26 30

– – – – – Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 26 40

– – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια

67,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών

 

 

0207 26 60

– – – – – – Κνήμες και τεμάχια κνημών

25,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 26 70

– – – – – – Άλλα

46 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 26 80

– – – – – Άλλα

83 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Παραπροϊόντα

 

 

0207 26 91

– – – – Συκώτια

6,4

0

0207 26 99

– – – – Άλλα

18,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 27

– – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα

 

 

 

– – – Τεμάχια

 

 

0207 27 10

– – – – Χωρίς κόκαλα

85,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – Με κόκαλα

 

 

0207 27 20

– – – – – Μισά ή τέταρτα

41 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 27 30

– – – – – Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 27 40

– – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια

67,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών

 

 

0207 27 60

– – – – – – Κνήμες και τεμάχια κνημών

25,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 27 70

– – – – – – Άλλα

46 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 27 80

– – – – – Άλλα

83 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Παραπροϊόντα

 

 

0207 27 91

– – – – Συκώτια

6,4

0

0207 27 99

– – – – Άλλα

18,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες

 

 

0207 32

– – Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

 

 

 

– – – Από πάπιες

 

 

0207 32 11

– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «πάπιες 85 %»

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»

46,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 32 19

– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

51,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Από χήνες

 

 

0207 32 51

– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»

45,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 32 59

– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

48,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 32 90

– – – Από φραγκόκοτες

49,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 33

– – Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες

 

 

 

– – – Από πάπιες

 

 

0207 33 11

– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και το πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»

46,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 33 19

– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

51,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Από χήνες

 

 

0207 33 51

– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

48,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 33 90

– – – Από φραγκόκοτες

49,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 34

– – Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0207 34 10

– – – Χήνας

Ατελώς

0

0207 34 90

– – – Πάπιας

Ατελώς

0

0207 35

– – Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

– – – Τεμάχια

 

 

 

– – – – Χωρίς κόκαλα

 

 

0207 35 11

– – – – – Από χήνες

110,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 35 15

– – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες

128,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – Με κόκαλα

 

 

 

– – – – – Μισά ή τέταρτα

 

 

0207 35 21

– – – – – – Από πάπιες

56,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 35 23

– – – – – – Από χήνες

52,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 35 25

– – – – – – Από φραγκόκοτες

54,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 35 31

– – – – – Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 35 41

– – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια

 

 

0207 35 51

– – – – – – Από χήνες

86,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 35 53

– – – – – – Από χήνες ή φραγκόκοτες

115,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών

 

 

0207 35 61

– – – – – – Από χήνες

69,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 35 63

– – – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες

46,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 35 71

– – – – – Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας»

66 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 35 79

– – – – – Άλλα

123,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Παραπροϊόντα

 

 

0207 35 91

– – – – Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα»

6,4

0

0207 35 99

– – – – Άλλα

18,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 36

– – Άλλα, κατεψυγμένα

 

 

 

– – – Τεμάχια

 

 

 

– – – – Χωρίς κόκαλα

 

 

0207 36 11

– – – – – Από χήνες

110,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 36 15

– – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες

128,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – Με κόκαλα

 

 

 

– – – – – Μισά ή τέταρτα

 

 

0207 36 21

– – – – – – Από πάπιες

56,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 36 23

– – – – – – Από χήνες

52,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 36 25

– – – – – – Από φραγκόκοτες

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 36 41

– – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια

 

 

0207 36 51

– – – – – – Από χήνες

86,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 36 53

– – – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες

115,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών

 

 

0207 36 61

– – – – – – Από χήνες

69,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 36 63

– – – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες

46,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0207 36 71

– – – – – Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας»

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – Άλλα

123,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Παραπροϊόντα

 

 

 

– – – – Συκώτια

 

 

0207 36 81

– – – – – Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας

Ατελώς

0

0207 36 85

– – – – – Συκώτια (φουά-γκρα) πάπιας

Ατελώς

0

0207 36 89

– – – – – Άλλα

6,4

0

0207 36 90

– – – – Άλλα

18,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0208

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0208 10

– Κουνελιών ή λαγών

 

 

0208 10 10

– – Κουνελιών κατοικιδίων

6,4

0

0208 10 90

– – Άλλα

Ατελώς

0

0208 30 00

– Πρωτευόντων

9

0

0208 40

– Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)

 

 

0208 40 10

– – Κρέατα φάλαινας

6,4

0

0208 40 90

– – Άλλα

9

0

0208 50 00

– Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

9

0

0208 90

– Άλλα

 

 

0208 90 10

– – Περιστεριών κατοικιδίων

6,4

0

0208 90 30

– – Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών

Ατελώς

0

0208 90 55

– – Κρέατα φώκιας

6,4

0

0208 90 60

– – Ταράνδων

9

0

0208 90 70

– – Πόδια βατράχων

6,4

0

0208 90 95

– – Άλλα

9

0

0209 00

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

 

 

 

– Λαρδί

 

 

0209 00 11

– – Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – Αποξεραμένο ή καπνιστό

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– Λίπος χοιρινό

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– Λίπος πουλερικών

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

 

– Κρέατα χοιροειδών

 

 

0210 11

– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

 

 

 

– – – Χοίρων κατοικιδίων

 

 

 

– – – – Αλατισμένα ή σε άρμη

 

 

0210 11 11

– – – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Αποξεραμένα ή καπνιστά

 

 

0210 11 31

– – – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – Άλλα

15,4

0

0210 12

– – Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) – entrelardés – και τεμάχια αυτής

 

 

 

– – – Χοίρων κατοικιδίων

 

 

0210 12 11

– – – – Αλατισμένα ή σε άρμη

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – Αποξεραμένα ή καπνιστά

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – Άλλα

15,4

0

0210 19

– – Άλλα

 

 

 

– – – Χοίρων κατοικιδίων

 

 

 

– – – – Αλατισμένα ή σε άρμη

 

 

0210 19 10

– – – – – Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – Τρία τέταρτα πισινό ή μεσαίο

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – Άλλα

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Αποξεραμένα ή καπνιστά

 

 

0210 19 60

– – – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Άλλα

 

 

0210 19 81

– – – – – – Χωρίς κόκαλα

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – Άλλα

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – Άλλα

15,4

0

0210 20

– Κρέατα βοοειδών

 

 

0210 20 10

– – Με κόκαλα

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – Χωρίς κόκαλα

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

0210 91 00

– – Πρωτευόντων

15,4

0

0210 92 00

– – Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)

15,4

0

0210 93 00

– – Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

15,4

0

0210 99

– – Άλλα

 

 

 

– – – Κρέατα

 

 

0210 99 10

– – – – Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξεραμένα

6,4

0

 

– – – – Προβατοειδών και αιγοειδών

 

 

0210 99 21

– – – – – Με κόκαλα

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – Χωρίς κόκαλα

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – Ταράνδων

15,4

0

0210 99 39

– – – – Άλλα

130 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Πουλερικά (16 000 – 20 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Παραπροϊόντα

 

 

 

– – – – Χοίρων κατοικιδίων

 

 

0210 99 41

– – – – – Συκώτια

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – Άλλα

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Βοοειδών

 

 

0210 99 51

– – – – – Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – Άλλα

12,8

0

0210 99 60

– – – – Προβατοειδών και αιγοειδών

15,4

0

 

– – – – Άλλα

 

 

 

– – – – – Συκώτια πουλερικών

 

 

0210 99 71

– – – – – – Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη

Ατελώς

0

0210 99 79

– – – – – – Άλλα

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Άλλα

15,4

0

0210 99 90

– – – Αλεύρια και σκόνες, κρεάτων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

 

 

0301

Ψάρια ζωντανά

 

 

0301 10

– Ψάρια για διακόσμηση

 

 

0301 10 10

– – Γλυκού νερού

Ατελώς

0

0301 10 90

– – Θάλασσας

7,5

0

 

– Άλλα ψάρια ζωντανά

 

 

0301 91

– – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – Άλλες

12

0

0301 92 00

– – Χέλια (Anquilla spp.)

Ατελώς

0

0301 93 00

– – Κυπρίνοι

8

0

0301 94 00

– – Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – Tόνοι κόκκινοι του νότου Νότου (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – Άλλα

 

 

 

– – – Γλυκού νερού

 

 

0301 99 11

– – – – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Άλλα

8

0

0301 99 80

– – – Θάλασσας

16

0

0302

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

 

 

 

– Σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0302 11

– – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο

12

0

0302 11 80

– – – Άλλες

12

0

0302 12 00

– – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Άλλα

8

0

 

– Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0302 21

– – Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – Γλώσσες (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – Άλλα

 

 

0302 29 10

– – – Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – Άλλα

15

0

 

– Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0302 31

– – Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

0

0302 31 90

– – – Άλλοι

22

0

0302 32

– – Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

0

0302 32 90

– – – Άλλοι

22

0

0302 33

– – Παλαμίδες (listaos ή bonites)

 

 

0302 33 10

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

0

0302 33 90

– – – Άλλες

22

0

0302 34

– – Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

0

0302 34 90

– – – Άλλοι

22

0

0302 35

– – Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

0

0302 35 90

– – – Άλλοι

22

0

0302 36

– – Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

0

0302 36 90

– – – Άλλοι

22

0

0302 39

– – Άλλοι

 

 

0302 39 10

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

0

0302 39 90

– – – Άλλοι

22

0

0302 40 00

– Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

15

0

0302 50

– Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0302 50 10

– – Του είδους Gadus morhua

12

0

0302 50 90

– – Άλλοι

12

0

 

– Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0302 61

– – Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

23

0

0302 61 30

– – – Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – Σκουαλίδες

 

 

0302 65 20

– – – Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

– – – Ρίνες (Scyliorhinus spp.)

6

0

0302 65 90

– – – Άλλες

8

0

0302 66 00

– – Χέλια (Anguilla spp.)

Ατελώς

0

0302 67 00

– – Ξιφίας (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – Άλλα

 

 

 

– – – Γλυκού νερού

 

 

0302 69 11

– – – – Κυπρίνοι

8

0

0302 69 19

– – – – Άλλα

8

0

 

– – – Θάλασσας

 

 

 

– – – – Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

0

0302 69 25

– – – – – Άλλα

22

0

 

– – – – Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – Του είδους Sebastes marinus

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Άλλοι

7,5

0

0302 69 35

– – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida

12

0

0302 69 41

– – – – Γάδοι (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – Μουρούνες (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – Γαύροι (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κ.λπ.) των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.

15

0

 

– – – – Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Μπακαλιάροι του γένους Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάροι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – Άλλα

15

0

0302 69 69

– – – – – Μπακαλιάροι του γένους Urophycis

15

0

0302 69 75

– – – – Λέστιες (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – Λαυράκια (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – Τσιπούρες (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – Άλλα

15

0

0302 70 00

– Συκώτια, αυγά και σπέρματα

10

0

0303

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

 

 

 

– Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 11 00

– – Κόκκινοι σολομοί (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – Άλλα

2

0

 

– Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 21

– – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο

12

0

0303 21 80

– – – Άλλες

12

0

0303 22 00

– – Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Άλλα

9

0

 

– Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 31

– – Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – Γλώσσες (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – Άλλα

 

 

0303 39 10

– – – Χειμάρρα η κοινή (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Ψάρια του γένους Rhombosolea (ρομβόγλωσσα)

7,5

0

0303 39 70

– – – Άλλα

15

0

 

– Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 41

– – Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

 

 

0303 41 11

– – – – Ολόκληροι

Ατελώς

0

0303 41 13

– – – – Κενοί, χωρίς βράγχια

Ατελώς

0

0303 41 19

– – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

Ατελώς

0

0303 41 90

– – – Άλλοι

22

0

0303 42

– – Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

 

 

 

– – – – Ολόκληροι

 

 

0303 42 12

– – – – – Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

Ατελώς

0

0303 42 18

– – – – – Άλλοι

Ατελώς

0

 

– – – – Κενοί, χωρίς βράγχια

 

 

0303 42 32

– – – – – Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

Ατελώς

0

0303 42 38

– – – – – Άλλοι

Ατελώς

0

 

– – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

 

 

0303 42 52

– – – – – Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

Ατελώς

0

0303 42 58

– – – – – Άλλοι

Ατελώς

0

0303 42 90

– – – Άλλοι

22

0

0303 43

– – Παλαμίδες (listaos ή bonites)

 

 

 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

 

 

0303 43 11

– – – – Ολόκληρες

Ατελώς

0

0303 43 13

– – – – Κενές, χωρίς βράγχια

Ατελώς

0

0303 43 19

– – – – Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)

Ατελώς

0

0303 43 90

– – – Άλλες

22

0

0303 44

– – Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

 

 

0303 44 11

– – – – Ολόκληροι

Ατελώς

0

0303 44 13

– – – – Κενοί, χωρίς βράγχια

Ατελώς

0

0303 44 19

– – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

Ατελώς

0

0303 44 90

– – – Άλλοι

22

0

0303 45

– – Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

 

 

0303 45 11

– – – – Ολόκληροι

Ατελώς

0

0303 45 13

– – – – Κενοί, χωρίς βράγχια

Ατελώς

0

0303 45 19

– – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

Ατελώς

0

0303 45 90

– – – Άλλοι

22

0

0303 46

– – Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

 

 

0303 46 11

– – – – Ολόκληροι

Ατελώς

0

0303 46 13

– – – – Κενοί, χωρίς βράγχια

Ατελώς

0

0303 46 19

– – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

Ατελώς

0

0303 46 90

– – – Άλλοι

22

0

0303 49

– – Άλλοι

 

 

 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

 

 

0303 49 31

– – – – Ολόκληροι

Ατελώς

0

0303 49 33

– – – – Κενοί, χωρίς βράγχια

Ατελώς

0

0303 49 39

– – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

Ατελώς

0

0303 49 80

– – – Άλλοι

22

0

 

– Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) και μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 51 00

– – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Του είδους Gadus morhua

12

0

0303 52 30

– – – Του είδους Gadus ogac

12

0

0303 52 90

– – – Του είδους Gadus macrocephalus

12

0

 

– Ξιφίας (Xiphias gladius) και μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 61 00

– – Ξιφίας (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

15

0

 

– Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 71

– – Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

23

0

0303 71 30

– – – Σαρδέλες του είδους sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus

20

0

0303 74 90

– – – Του είδους Scomber australasicus

15

0

0303 75

– – Σκουαλίδες

 

 

0303 75 20

– – – Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)

6

0

0303 75 50

– – – Ρίνες (Scyliorhinus spp.)

6

0

0303 75 90

– – – Άλλα

8

0

0303 76 00

– – Χέλια (Anguilla spp.)

Ατελώς

0

0303 77 00

– – Λαυράκια (λύκοι) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – Μερλούκιοι του γένους Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – – Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάροι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – Μπακαλιάροι της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – Άλλα

15

0

0303 78 90

– – – Μερλούκιοι του γένους Urophycis

15

0

0303 79

– – Άλλα

 

 

 

– – – Γλυκού νερού

 

 

0303 79 11

– – – – Κυπρίνοι

8

0

0303 79 19

– – – – Άλλα

8

0

 

– – – Θάλασσας

 

 

 

– – – – Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση 0303 43

 

 

 

– – – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

 

 

0303 79 21

– – – – – – Ολόκληρα

Ατελώς

0

0303 79 23

– – – – – – Κενά, χωρίς βράγχια

Ατελώς

0

0303 79 29

– – – – – – Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)

Ατελώς

0

0303 79 31

– – – – – Άλλα

22

0

 

– – – – Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – Του είδους Sebastes marinus

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Άλλοι

7,5

0

0303 79 41

– – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida

12

0

0303 79 45

– – – – Γάδοι (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – Μουρούνες (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

– – – – Γαύροι (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κ.λπ.) των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.

15

0

0303 79 75

– – – – Λέστιες (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – Γρεναδιέρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – Ψάρια των ειδών Pelotreis flavilatus και Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – Άλλα

15

0

0303 80

– Συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 80 10

– – Αυγά ψαριών και σπέρματα ψαριών για την παρασκευή δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος ή θειικής προταμίνης

Ατελώς

0

0303 80 90

– – Άλλα

10

0

0304

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

 

– Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0304 11

– – Ξιφίας (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – Φιλέτα

18

0

0304 11 90

– – – Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες)

15

0

0304 12

– – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – Φιλέτα

18

0

0304 12 90

– – – Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες)

15

0

0304 19

– – Άλλα

 

 

 

– – – Φιλέτα

 

 

 

– – – – Ψαριών γλυκού νερού

 

 

0304 19 13

– – – – – Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita και Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – – Των ειδών Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το τεμάχιο

12

0

0304 19 17

– – – – – – Άλλα

12

0

0304 19 19

– – – – – Άλλων ψαριών γλυκού νερού

9

3

 

– – – – Άλλα

 

 

0304 19 31

– – – – – Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida

18

0

0304 19 33

– – – – – Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – Άλλα

18

3

 

– – – Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες)

 

 

0304 19 91

– – – – Ψαριών γλυκού νερού

8

0

 

– – – – Άλλα

 

 

0304 19 97

– – – – – Πλευρά ρέγγας

15

0

0304 19 99

– – – – – Άλλα

15

0

 

– Φιλέτα κατεψυγμένα

 

 

0304 21 00

– – Ξιφίας (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – Άλλα

 

 

 

– – – Ψαριών γλυκού νερού

 

 

0304 29 13

– – – – Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita και Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – – Των ειδών Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το τεμάχιο

12

0

0304 29 17

– – – – – Άλλα

12

0

0304 29 19

– – – – Άλλων ψαριών γλυκού νερού

9

3

 

– – – Άλλα

 

 

 

– – – – Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – – Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Άλλα

7,5

0

0304 29 31

– – – – Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – Του είδους Sebastes marinus

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Άλλοι

7,5

0

0304 29 41

– – – – Γάδων (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – Μουρουνών (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – Τόνων (του γένους Thunnus) και ψαριών του γένους Euthynnus

18

0

 

– – – – Σκουμπριών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) και ψαριών του είδους Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – – Του είδους Scomber australasicus

15

0

0304 29 53

– – – – – Άλλων

15

0

 

– – – – Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Μερλουκίων του γένους Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – – Μπακαλιάρων της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάρων του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – Μπακαλιάρων της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Άλλων

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Μερλουκίων του γένους Urophycis

7,5

0

 

– – – – Σκουαλίδων

 

 

0304 29 61

– – – – – Σκυλόψαρων και ρινών (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – Άλλων σκουαλίδων

7,5

0

0304 29 71

– – – – Ζαγκετών (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – Χειμάρρας της κοινής (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – Βατραχόψαρων (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – Γρεναδιέρων της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – Άλλων

15

3

 

– Άλλα

 

 

0304 91 00

– – Ξιφίας (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – Άλλα

 

 

0304 99 10

– – – Σουρίμι

14,2

0

 

– – – Άλλων

 

 

0304 99 21

– – – – Ψαριών γλυκού νερού

8

0

 

– – – – Άλλων

 

 

0304 99 23

– – – – – Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – – Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Άλλα

7,5

0

0304 99 41

– – – – – Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – Λεστιών (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – Βατραχόψαρων (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – Γάδων του είδους poutassous (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Άλλων

7,5

0

0305

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

0305 10 00

– Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

13

0

0305 20 00

– Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη

11

0

0305 30

– Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά

 

 

 

– – Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – – Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

16

0

0305 30 19

– – – Άλλων

20

0

0305 30 30

– – Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη

15

0

0305 30 50

– – Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη

15

0

0305 30 90

– – Άλλων

16

0

 

– Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα

 

 

0305 41 00

– – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha ,Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – Άλλα

 

 

0305 49 10

– – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – Χέλια (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – Άλλα

14

0

 

– Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά

 

 

0305 51

– – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι

13

0

0305 51 90

– – – Αποξεραμένοι και αλατισμένοι

13

0

0305 59

– – Άλλα

 

 

 

– – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – – Αποξεραμένα, μη αλατισμένα

13

0

0305 59 19

– – – – Αποξεραμένα και αλατισμένα

13

0

0305 59 30

– – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – Γαύροι (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Άλλα

12

0

 

– Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άρμη

 

 

0305 61 00

– – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – Γαύροι (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – Άλλα

 

 

0305 69 10

– – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida

13

0

0305 69 30

– – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Άλλα

12

0

0306

Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

 

– Κατεψυγμένα

 

 

0306 11

– – Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – Ουρές καραβίδων

12,5

0

0306 11 90

– – – Άλλα

12,5

0

0306 12

– – Αστακοί (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – Ολόκληροι

6

0

0306 12 90

– – – Άλλοι

16

0

0306 13

– – Γαρίδες

 

 

0306 13 10

– – – Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae

12

0

0306 13 30

– – – Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon

18

0

0306 13 40

– – – Κόκκινες γαρίδες (Parapenaeus longirostris)

12

0

0306 13 50

– – – Γαρίδες του γένους Penaeus

12

0

0306 13 80

– – – Άλλες

12

0

0306 14

– – Καβούρια

 

 

0306 14 10

– – – Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus

7,5

0

0306 14 30

– – – Καβούρια του είδους Cancer pagurus

7,5

0

0306 14 90

– – – Άλλα

7,5

0

0306 19

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

0306 19 10

– – – Καραβίδες του γλυκού νερού

7,5

0

0306 19 30

– – – Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Άλλα

12

0

 

– Μη κατεψυγμένα

 

 

0306 21 00

– – Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – Αστακοί (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – Ζωντανοί

8

0

 

– – – Άλλοι

 

 

0306 22 91

– – – – Ολόκληροι

8

0

0306 22 99

– – – – Άλλοι

10

0

0306 23

– – Γαρίδες

 

 

0306 23 10

– – – Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae

12

0

 

– – – Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon

 

 

0306 23 31

– – – – Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό

18

0

0306 23 39

– – – – Άλλες

18

0

0306 23 90

– – – Άλλες

12

0

0306 24

– – Καβούρια

 

 

0306 24 30

– – – Καβούρια του είδους Cancer pagurus

7,5

0

0306 24 80

– – – Άλλα

7,5

0

0306 29

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

0306 29 10

– – – Καραβίδες του γλυκού νερού

7,5

0

0306 29 30

– – – Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Άλλα

12

0

0307

Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

0307 10

– Στρείδια

 

 

0307 10 10

– – Επίπεδα στρείδια (Ostrea spp.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 g ανά τεμάχιο

Ατελώς

0

0307 10 90

– – Άλλα

9

0

 

– Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten

 

 

0307 21 00

– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

8

0

0307 29

– – Άλλα

 

 

0307 29 10

– – – Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα

8

0

0307 29 90

– – – Άλλα

8

0

 

– Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – Άλλα

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.). Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0307 41 10

– – – Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

8

0

 

– – – Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – Άλλα

8

0

0307 49

– – Άλλα

 

 

 

– – – Κατεψυγμένα

 

 

 

– – – – Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – Του γένους Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – Sepiola rondeleti

6

0

0307 49 11

– – – – – – Άλλα

8

0

0307 49 18

– – – – – Άλλες

8

0

 

– – – – Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Καλαμάρια του είδους Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Καλαμάρια του είδους Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Άλλα

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Άλλα

8

0

 

– – – Άλλα

 

 

0307 49 71

– – – – Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – Άλλα

8

0

 

– Χταπόδια (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

8

0

0307 59

– – Άλλα

 

 

0307 59 10

– – – Κατεψυγμένα

8

0

0307 59 90

– – – Άλλα

8

0

0307 60 00

– Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά

Ατελώς

0

 

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

0307 91 00

– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

11

0

0307 99

– – Άλλα

 

 

 

– – – Κατεψυγμένα

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – Χάβαρα ή αχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – Μέδουσες (Rhopilema spp.)

Ατελώς

0

0307 99 18

– – – – Άλλα

11

0

0307 99 90

– – – Άλλα

11

0

04

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

 

 

0401

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

 

 

0401 10

– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 %

 

 

0401 10 10

– – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

13,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0401 10 90

– – Άλλα

12,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0401 20

– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 6 %

 

 

 

– – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

 

 

0401 20 11

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

18,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0401 20 19

– – – Άλλα

17,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – Που υπερβαίνει το 3 %

 

 

0401 20 91

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

22,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0401 20 99

– – – Άλλα

21,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0401 30

– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6 %

 

 

 

– – Που δεν υπερβαίνει το 21 %

 

 

0401 30 11

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

57,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0401 30 19

– – – Άλλα

56,6 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – Που υπερβαίνει το 21 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %

 

 

0401 30 31

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

110 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0401 30 39

– – – Άλλα

109,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – Που υπερβαίνει το 45 %

 

 

0401 30 91

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

183,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0401 30 99

– – – Άλλα

182,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

0402 10

– Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

 

 

 

– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

0402 10 11

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 10 19

– – – Άλλα

118,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – Άλλα

 

 

0402 10 91

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 10 99

– – – Άλλα

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 %

 

 

0402 21

– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %

 

 

0402 21 11

– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – Άλλα

 

 

0402 21 17

– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11 %

130,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 21 19

– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

130,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %

 

 

0402 21 91

– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 21 99

– – – – Άλλα

161,9 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 29

– – Άλλα

 

 

 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %

 

 

0402 29 11

– – – – Γάλατα ειδικά, με την ονομασία «για βρέφη», σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – Άλλα

 

 

0402 29 15

– – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 29 19

– – – – – Άλλα

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %

 

 

0402 29 91

– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 29 99

– – – – Άλλα

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– Άλλα

 

 

0402 91

– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

0402 91 10

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8 %

34,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 91 30

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 10 %

43,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %

 

 

0402 91 51

– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 91 59

– – – – Άλλα

109,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %

 

 

0402 91 91

– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 91 99

– – – – Άλλα

182,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 99

– – Άλλα

 

 

0402 99 10

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9,5 %

57,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %

 

 

0402 99 31

– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 99 39

– – – – Άλλα

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %

 

 

0402 99 91

– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0402 99 99

– – – – Άλλα

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

 

 

0403 10

– Γιαούρτια

 

 

 

– – Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου

 

 

 

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 10 11

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 10 13

– – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 10 19

– – – – Που υπερβαίνει το 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 10 31

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 10 33

– – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 10 39

– – – – Που υπερβαίνει το 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

 

 

 

– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα

 

 

0403 10 51

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

0403 10 53

– – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

0403 10 59

– – – – Που υπερβαίνει το 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

 

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα

 

 

0403 10 91

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

0403 10 93

– – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

0403 10 99

– – – – Που υπερβαίνει το 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

0403 90

– Άλλα

 

 

 

– – Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου

 

 

 

– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές

 

 

 

– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 90 11

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 90 13

– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 90 19

– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 90 31

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 90 33

– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 90 39

– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – Άλλα

 

 

 

– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 90 51

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 90 53

– – – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 90 59

– – – – – Που υπερβαίνει το 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 90 61

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 90 63

– – – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0403 90 69

– – – – – Που υπερβαίνει το 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια (8 000 – 10 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

 

 

 

– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα

 

 

0403 90 71

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

0403 90 73

– – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

0403 90 79

– – – – Που υπερβαίνει το 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

 

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα

 

 

0403 90 91

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

0403 90 93

– – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

0403 90 99

– – – – Που υπερβαίνει το 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Προϊόντα με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (2 000 t)

0404

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

 

 

0404 10

– Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

 

– – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές

 

 

 

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

 

 

 

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 02

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 12

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

 

 

 

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 26

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δε υπερβαίνει το 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 34

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – Άλλα

 

 

 

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

 

 

 

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 48

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 56

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

 

 

 

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 72

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 78

– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Άλλα

 

 

 

– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

 

 

0404 90 21

– – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0404 90 23

– – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0404 90 29

– – – Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

 

– – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 90 81

– – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0404 90 83

– – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0404 90 89

– – – Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη (1 500 – 5 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαγακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

 

 

0405 10

– Βούτυρο

 

 

 

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 %

 

 

 

– – – Φυσικό βούτυρο

 

 

0405 10 11

– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0405 10 19

– – – – Άλλο

189,6 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0405 10 30

– – – Βούτυρο που έχει ανασυσταθεί

189,6 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0405 10 50

– – – Βούτυρο από ορό γάλακτος

189,6 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0405 10 90

– – Άλλο

231,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0405 20

– Γαγακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

 

 

0405 20 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και κατώτερης του 60 %

9 + EA

ΔΠ_Βούτυρο που έχει υποστεί επεξεργασία (250 t)

0405 20 30

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 75 %

9 + EA

ΔΠ_Βούτυρο που έχει υποστεί επεξεργασία (250 t)

0405 20 90

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 75 % αλλά δεν υπερβαίνει το 80 %

189,6 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0405 90

– Άλλα

 

 

0405 90 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 99,3 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό που δεν υπερβαίνει το 0,5 %

231,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0405 90 90

– – Άλλα

231,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

 

 

0406 10

– Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα για τυρί

 

 

0406 10 20

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – Άλλα

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου

 

 

0406 20 10

– – Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών

7,7

0

0406 20 90

– – Άλλα

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη

 

 

0406 30 10

– – Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyère και appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56 %

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – Άλλα

 

 

 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης

 

 

0406 30 31

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 48 %

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – Που υπερβαίνει το 48 %

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36 %

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα τυριά με στίγματα για την παρασκευή των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – Άλλα

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– Άλλα τυριά

 

 

0406 90 01

– – Που προορίζονται για μεταποίηση

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – Άλλα

 

 

0406 90 13

– – – Emmental

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Gruyère, sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse, appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or και tête de moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών

7,7

0

0406 90 21

– – – Cheddar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Edam

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilsit

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Φέτα

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Κεφαλοτύρι

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Άλλα

 

 

0406 90 50

– – – – Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Άλλα

 

 

 

– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη

 

 

 

– – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 47 %

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore sardo, pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – Άλλα

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Κεφαλογραβιέρα, κασέρι

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 52 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – Που υπερβαίνει το 52 % αλλά δεν υπερβαίνει το 62 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – Που υπερβαίνει το 62 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – Που υπερβαίνει το 72 %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – Άλλα

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα

 

 

 

– Αυγά πουλερικών ορνιθώνα

 

 

 

– – Αυγά για επώαση

 

 

0407 00 11

– – – Γάλων ή χηνών

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – Άλλων

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – Άλλα

30,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Αυγά (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε ισοδύναμα αυγών με κέλυφος) (1) + ΔΠ Αυγά πρόσθ. (3 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0407 00 90

– Άλλα

7,7

0

0408

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

 

– Κρόκοι αυγών

 

 

0408 11

– – Αποξεραμένοι

 

 

0408 11 20

– – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων

Ατελώς

0

0408 11 80

– – – Άλλοι

142,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Αυγά (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε ισοδύναμα αυγών με κέλυφος) (1)

0408 19

– – Άλλοι

 

 

0408 19 20

– – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων

Ατελώς

0

 

– – – Άλλοι

 

 

0408 19 81

– – – – Σε υγρή κατάσταση

62 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Αυγά (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε ισοδύναμα αυγών με κέλυφος) (1)

0408 19 89

– – – – Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων

66,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Αυγά (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε ισοδύναμα αυγών με κέλυφος) (1)

 

– Άλλα

 

 

0408 91

– – Αποξεραμένα

 

 

0408 91 20

– – – Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

Ατελώς

0

0408 91 80

– – – Άλλα

137,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Αυγά (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε ισοδύναμα αυγών με κέλυφος) (1)

0408 99

– – Άλλα

 

 

0408 99 20

– – – Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

Ατελώς

0

0408 99 80

– – – Άλλα

35,3 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Αυγά (1 500 – 3 000 t εκφρασμένοι σε ισοδύναμα αυγών με κέλυφος) (1)

0409 00 00

Μέλι φυσικό

17,3

ΔΠ_Μέλι (5 000 – 6 000 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) (1)

0410 00 00

Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

7,7

0

05

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

 

 

0501 00 00

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου

Ατελώς

0

0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία. Απορρίμματα των τριχών αυτών

 

 

0502 10 00

– Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών

Ατελώς

0

0502 90 00

– Άλλα

Ατελώς

0

0504 00 00

Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά , διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

Ατελώς

0

0505

Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών

 

 

0505 10

– Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Πούπουλα

 

 

0505 10 10

– – Ακατέργαστα

Ατελώς

0

0505 10 90

– – Άλλα

Ατελώς

0

0505 90 00

– Άλλα

Ατελώς

0

0506

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

 

 

0506 10 00

– Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ

Ατελώς

0

0506 90 00

– Άλλα

Ατελώς

0

0507

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

 

 

0507 10 00

– Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο

Ατελώς

0

0507 90 00

– Άλλα

Ατελώς

0

0508 00 00

Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους

Ατελώς

0

0510 00 00

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω και αποξεραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό

Ατελώς

0

0511

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

 

 

0511 10 00

– Σπέρμα ταύρου

Ατελώς

0

 

– Άλλα

 

 

0511 91

– – Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3

 

 

0511 91 10

– – – Κατάλοιπα ψαριών

Ατελώς

0

0511 91 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0511 99

– – Άλλα

 

 

0511 99 10

– – – Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από μη κατεργασμένα δέρματα

Ατελώς

0

 

– – – Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης

 

 

0511 99 31

– – – – Ακατέργαστοι

Ατελώς

0

0511 99 39

– – – – Άλλοι

5,1

0

0511 99 85

– – – Άλλα

Ατελώς

0

II

ΤΜΗΜΑ II – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

06

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

 

 

0601

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212

 

 

0601 10

– Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη

 

 

0601 10 10

– – Υακίνθων

5,1

0

0601 10 20

– – Ναρκίσσων

5,1

0

0601 10 30

– – Τουλιπών

5,1

0

0601 10 40

– – Γλαδιόλας

5,1

0

0601 10 90

– – Άλλων

5,1

0

0601 20

– Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου

 

 

0601 20 10

– – Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου

Ατελώς

0

0601 20 30

– – Ορχιδοειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών

9,6

0

0601 20 90

– – Άλλων

6,4

0

0602

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών

 

 

0602 10

– Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια

 

 

0602 10 10

– – Αμπέλου

Ατελώς

0

0602 10 90

– – Άλλα

4

0

0602 20

– Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη

 

 

0602 20 10

– – Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα

Ατελώς

0

0602 20 90

– – Άλλα

8,3

0

0602 30 00

– Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη

8,3

0

0602 40 00

– Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη

8,3

0

0602 90

– Άλλα

 

 

0602 90 10

– – Λευκό (φύτρα) μανιταριών

8,3

0

0602 90 20

– – Φυτά ανανά

Ατελώς

0

0602 90 30

– – Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας

8,3

0

 

– – Άλλα

 

 

 

– – – Φυτά της υπαίθρου

 

 

 

– – – – Δέντρα, δενδρύλλια, χαμόδενδρα και θάμνοι

 

 

0602 90 41

– – – – – Δένδρα του δάσους

8,3

0

 

– – – – – Άλλα

 

 

0602 90 45

– – – – – – Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Άλλα

8,3

0

0602 90 50

– – – – Άλλα φυτά της υπαίθρου

8,3

0

 

– – – Φυτά εσωτερικών χώρων

 

 

0602 90 70

– – – – Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή

6,5

0

 

– – – – Άλλα

 

 

0602 90 91

– – – – – Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Άλλα

6,5

0

0603

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

 

 

 

– Νωπά

 

 

0603 11 00

– – Τριαντάφυλλα

8,5

0

0603 12 00

– – Γαρίφαλα

8,5

0

0603 13 00

– – Oρχιδέες

8,5

0

0603 14 00

– – Χρυσάνθεμα

8,5

0

0603 19

– – Άλλα

 

 

0603 19 10

– – – Γλαδιόλες

8,5

0

0603 19 90

– – – Άλλα

8,5

0

0603 90 00

– Άλλα

10

0

0604

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

 

 

0604 10

– Βρύα και λειχήνες

 

 

0604 10 10

– – Λειχήνες ταράνδων

Ατελώς

0

0604 10 90

– – Άλλα

5

0

 

– Άλλα

 

 

0604 91

– – Νωπά

 

 

0604 91 20

– – – Χριστουγεννιάτικα δέντρα

2,5

0

0604 91 40

– – – Κλαδιά κωνοφόρων

2,5

0

0604 91 90

– – – Άλλα

2

0

0604 99

– – Άλλα

 

 

0604 99 10

– – – Απλώς αποξεραμένα

Ατελώς

0

0604 99 90

– – – Άλλα

10,9

0

07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

 

 

0701

Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

 

 

0701 10 00

– Για σπορά

4,5

0

0701 90

– Άλλες

 

 

0701 90 10

– – Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου

5,8

0

 

– – Άλλες

 

 

0701 90 50

– – – Πρώιμες, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου

9,6

0

0701 90 90

– – – Άλλες

11,5

0

0702 00 00

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

Βλ. παράρτημα 2

Ατελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0703

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0703 10

– Κρεμμύδια και ασκαλώνια

 

 

 

– – Κρεμμύδια

 

 

0703 10 11

– – – Για σπορά

9,6

0

0703 10 19

– – – Άλλα

9,6

0

0703 10 90

– – Ασκαλώνια

9,6

0

0703 20 00

– Σκόρδα

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Σκόρδα (500 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0703 90 00

– Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά

10,4

0

0704

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0704 10 00

– Κουνουπίδια και μπρόκολα

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Λαχανάκια Βρυξελλών

12

0

0704 90

– Άλλα

 

 

0704 90 10

– – Κράμβες λευκές και κόκκινες

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – Άλλα

12

0

0705

Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

– Μαρούλια

 

 

0705 11 00

– – Στρογγυλά

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Άλλα

10,4

0

 

– Ραδίκια

 

 

0705 21 00

– – Ραδίκι witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – Άλλα

10,4

0

0706

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0706 10 00

– Καρότα και γογγύλια

13,6

0

0706 90

– Άλλα

 

 

0706 90 10

– – Ραπανοσέλινα

13,6

0

0706 90 30

– – Αγριοραπάνια (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Άλλα

13,6

0

0707 00

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0707 00 05

– Αγγούρια

Βλ. παράρτημα 2

Ατελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0707 00 90

– Αγγουράκια

12,8

0

0708

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0708 10 00

– Μπιζέλια (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– Άλλα λαχανικά λοβοφόρα

11,2

0

0709

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0709 20 00

– Σπαράγγια

10,2

0

0709 30 00

– Μελιτζάνες

12,8

0

0709 40 00

– Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα

12,8

0

 

– Μανιτάρια και τρούφες

 

 

0709 51 00

– – Μανιτάρια του γένους Agaricus

12,8

0

0709 59

– – Άλλα

 

 

0709 59 10

– – – Είδους chanterelles

3,2

0

0709 59 30

– – – Είδους cèpes

5,6

0

0709 59 50

– – – Τρούφες

6,4

0

0709 59 90

– – – Άλλα

6,4

0

0709 60

– Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta

 

 

0709 60 10

– – Γλυκοπιπεριές

7,2

0

 

– – Άλλες

 

 

0709 60 91

– – – Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψισίνης ή ελαιορρητινωδών χρωμάτων από Capsicum

Ατελώς

0

0709 60 95

– – – Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών

Ατελώς

0

0709 60 99

– – – Άλλες

6,4

0

0709 70 00

– Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)

10,4

0

0709 90

– Άλλα

 

 

0709 90 10

– – Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες

10,4

0

 

– – Ελιές

 

 

0709 90 31

– – – Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού

4,5

0

0709 90 39

– – – Άλλες

13,1 EUR/100 kg/net

0

0709 90 40

– – Κάππαρη

5,6

0

0709 90 50

– – Μάραθο

8

0

0709 90 60

– – Γλυκό καλαμπόκι

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

– – Κολοκυθάκια

Βλ. παράρτημα 2

Ατελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0709 90 80

– – Αγκινάρες

Βλ. παράρτημα 2

Ατελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0709 90 90

– – Άλλα

12,8

0

0710

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα

 

 

0710 10 00

– Πατάτες

14,4

0

 

– Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό

 

 

0710 21 00

– – Μπιζέλια (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0

0710 29 00

– – Άλλα

14,4

0

0710 30 00

– Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)

14,4

0

0710 40 00

– Γλυκό καλαμπόκι

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γλυκό καλαμπόκι (1 500 t)

0710 80

– Άλλα λαχανικά

 

 

0710 80 10

– – Ελιές

15,2

0

 

– – Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta

 

 

0710 80 51

– – – Γλυκοπιπεριές

14,4

0

0710 80 59

– – – Άλλες

6,4

0

 

– – Μανιτάρια

 

 

0710 80 61

– – – Του γένους Agaricus

14,4

0

0710 80 69

– – – Άλλα

14,4

0

0710 80 70

– – Ντομάτες

14,4

0

0710 80 80

– – Αγκινάρες

14,4

0

0710 80 85

– – Σπαράγγια

14,4

0

0710 80 95

– – Άλλα

14,4

0

0710 90 00

– Μείγματα λαχανικών

14,4

0

0711

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

 

 

0711 20

– Ελιές

 

 

0711 20 10

– – Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού

6,4

0

0711 20 90

– – Άλλες

13,1 EUR/100 kg/net

0

0711 40 00

– Αγγούρια και αγγουράκια

12

0

 

– Μανιτάρια και τρούφες

 

 

0711 51 00

– – Μανιτάρια του γένους Agaricus

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

ΔΠ_Μανιτάρια (500 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος) + ΔΠ_Μανιτάρια πρόσθ. (500 t εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0711 59 00

– – Άλλα

9,6

0

0711 90

– Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών

 

 

 

– – Λαχανικά

 

 

0711 90 10

– – – Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές

6,4

0

0711 90 30

– – – Γλυκό καλαμπόκι

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

ΔΠ_Γλυκό καλαμπόκι (1 500 t)

0711 90 50

– – – Κρεμμύδια

7,2

0

0711 90 70

– – – Κάππαρη

4,8

0

0711 90 80

– – – Άλλα

9,6

0

0711 90 90

– – Μείγματα λαχανικών

12

0

0712

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

 

 

0712 20 00

– Κρεμμύδια

12,8

0

 

– Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.), τρεμέλες (Tremella spp.) και τρούφες

 

 

0712 31 00

– – Μανιτάρια του γένους Agaricus

12,8

0

0712 32 00

– – Ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.)

12,8

0

0712 33 00

– – Τρεμέλες (Tremella spp.)

12,8

0

0712 39 00

– – Άλλα

12,8

0

0712 90

– Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών

 

 

0712 90 05

– – Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες

10,2

0

 

– – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – – Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

Ατελώς

0

0712 90 19

– – – Άλλο

9,4 EUR/100 kg/net

0

0712 90 30

– – Ντομάτες

12,8

0

0712 90 50

– – Καρότα

12,8

0

0712 90 90

– – Άλλα

12,8

0

0713

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

 

 

0713 10

– Μπιζέλια (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– – Που προορίζονται για σπορά

Ατελώς

0

0713 10 90

– – Άλλα

Ατελώς

0

0713 20 00

– Ρεβίθια (garbanzos)

Ατελώς

0

 

– Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

– – Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek

Ατελώς

0

0713 32 00

– – Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis)

Ατελώς

0

0713 33

– – Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris)

 

 

0713 33 10

– – – Που προορίζονται για σπορά

Ατελώς

0

0713 33 90

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0713 39 00

– – Άλλα

Ατελώς

0

0713 40 00

– Φακές

Ατελώς

0

0713 50 00

– Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor)

3,2

0

0713 90 00

– Άλλα

3,2

0

0714

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου)

 

 

0714 10

– Ρίζες μανιόκας

 

 

0714 10 91

– – Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 kg, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα και αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 10 98

– – Άλλα

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 20

– Γλυκοπατάτες

 

 

0714 20 10

– – Νωπές, ολόκληρες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

3,0

0

0714 20 90

– – Άλλες

6,4 EUR/100 kg/net

0

0714 90

– Άλλα

 

 

 

– – Ρίζες αραρούτης και σαλεπιού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο

 

 

0714 90 11

– – – Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 kg, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα και αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 19

– – – Άλλα

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 90

– – Άλλα

3,8

0

08

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

 

 

0801

Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους

 

 

 

– Καρύδες

 

 

0801 11 00

– – Αποξεραμένες

Ατελώς

0

0801 19 00

– – Άλλα

Ατελώς

0

 

– Καρύδια Βραζιλίας

 

 

0801 21 00

– – Με κέλυφος

Ατελώς

0

0801 22 00

– – Χωρίς κέλυφος

Ατελώς

0

 

– Καρύδια ανακαρδιοειδών

 

 

0801 31 00

– – Με κέλυφος

Ατελώς

0

0801 32 00

– – Χωρίς κέλυφος

Ατελώς

0

0802

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους

 

 

 

– Αμύγδαλα

 

 

0802 11

– – Με κέλυφος

 

 

0802 11 10

– – – Πικρά

Ατελώς

0

0802 11 90

– – – Άλλα

5,6

0

0802 12

– – Χωρίς κέλυφος

 

 

0802 12 10

– – – Πικρά

Ατελώς

0

0802 12 90

– – – Άλλα

3,5

0

 

– Φουντούκια (Corylus spp.)

 

 

0802 21 00

– – Με κέλυφος

3,2

0

0802 22 00

– – Χωρίς κέλυφος

3,2

0

 

– Καρύδια κοινά

 

 

0802 31 00

– – Με κέλυφος

4

0

0802 32 00

– – Χωρίς κέλυφος

5,1

0

0802 40 00

– Κάστανα (Castanea spp.)

5,6

0

0802 50 00

– Φιστίκια

1,6

0

0802 60 00

– Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου)

2

0

0802 90

– Άλλα

 

 

0802 90 20

– – Καρύδια του arec (ή του betel), καρύδια του kola και καρύδια pecan

Ατελώς

0

0802 90 50

– – Καρποί γλυκοκουκουναριών

2

0

0802 90 85

– – Άλλα

2

0

0803 00

Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές

 

 

 

– Νωπές

 

 

0803 00 11

– – Του είδους των Αντιλλών

16

0

0803 00 19

– – Άλλες

176 EUR/1 000 kg/net

0

0803 00 90

– Ξερές

16

0

0804

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά

 

 

0804 10 00

– Χουρμάδες

7,7

0

0804 20

– Σύκα

 

 

0804 20 10

– – Νωπά

5,6

0

0804 20 90

– – Ξερά

8

0

0804 30 00

– Ανανάδες

5,8

0

0804 40 00

– Αχλάδια της ποικιλίας avocats

4

0

0804 50 00

– Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες

Ατελώς

0

0805

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

 

 

0805 10

– Πορτοκάλια

 

 

0805 10 20

– – Πορτοκάλια γλυκά, νωπά

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0805 10 80

– – Άλλα

16

0

0805 20

– Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas). Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

 

 

0805 20 10

– – Κλημεντίνες (clémentines)

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0805 20 30

– – Του είδους monreales και satsumas

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0805 20 50

– – Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0805 20 70

– – Του είδους tangerines

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0805 20 90

– – Άλλα

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0805 40 00

– Φράπες και γκρέιπ-φρουτ

1,5

0

0805 50

– Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

 

 

0805 50 10

– – Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum)

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0805 50 90

– – Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0

0805 90 00

– Άλλα

12,8

0

0806

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

 

 

0806 10

– Νωπά

 

 

0806 10 10

– – Επιτραπέζια

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0806 10 90

– – Άλλα

14,4

0

0806 20

– Ξερά (σταφίδες)

 

 

0806 20 10

– – Σταφίδα μαύρη κορινθιακή

2,4

0

0806 20 30

– – Σουλτανίνες

2,4

0

0806 20 90

– – Άλλες

2,4

0

0807

Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά

 

 

 

– Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια)

 

 

0807 11 00

– – Καρπούζια

8,8

0

0807 19 00

– – Άλλα

8,8

0

0807 20 00

– Καρποί παπαίας

Ατελώς

0

0808

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

 

 

0808 10

– Μήλα

 

 

0808 10 10

– – Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net

0

0808 10 80

– – Άλλα

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0808 20

– Αχλάδια και κυδώνια

 

 

 

– – Αχλάδια

 

 

0808 20 10

– – – Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net

0

0808 20 50

– – – Άλλα

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0808 20 90

– – Κυδώνια

7,2

0

0809

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά

 

 

0809 10 00

– Βερίκοκα

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0809 20

– Κεράσια

 

 

0809 20 05

– – Βύσσινα (Prunus cerasus)

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0809 20 95

– – Άλλα

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0809 30

– Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines)

 

 

0809 30 10

– – Μπρουνιόν και νεκταρίνια

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0809 30 90

– – Άλλα

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0809 40

– Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα

 

 

0809 40 05

– – Δαμάσκηνα

Βλ. παράρτημα 2

Aτελώς κατ’ αξία (τιμή εισόδου)

0809 40 90

– – Αγριοδαμάσκηνα

12

0

0810

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

 

 

0810 10 00

– Φράουλες

11,2

0

0810 20

– Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα

 

 

0810 20 10

– – Σμέουρα

8,8

0

0810 20 90

– – Άλλα

9,6

0

0810 40

– Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vaccinium

 

 

0810 40 10

– – Καρποί των φυτών airelles (καρποί του Vaccinium vitis-idaea)

Ατελώς

0

0810 40 30

– – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

3,2

0

0810 40 50

– – Καρποί του Vaccinium macrocarpon και του Vaccinium corymbosum

3,2

0

0810 40 90

– – Άλλα

9,6

0

0810 50 00

– Ακτινίδια (κίουι)

8,8

0

0810 60 00

– Durian (δούριο το ζιβέθινο)

8,8

0

0810 90

– Άλλα

 

 

0810 90 20

– – Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες

Ατελώς

0

 

– – Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis)

 

 

0810 90 50

– – – Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)

8,8

0

0810 90 60

– – – Φραγκοστάφυλα κόκκινα

8,8

0

0810 90 70

– – – Άλλα

9,6

0

0810 90 95

– – Άλλα

8,8

0

0811

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

0811 10

– Φράουλες

 

 

 

– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

0811 10 11

– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

0

0811 10 19

– – – Άλλες

20,8

0

0811 10 90

– – Άλλες

14,4

0

0811 20

– Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους

 

 

 

– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

0811 20 11

– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

0

0811 20 19

– – – Άλλα

20,8

0

 

– – Άλλα

 

 

0811 20 31

– – – Σμέουρα

14,4

0

0811 20 39

– – – Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)

14,4

0

0811 20 51

– – – Φραγκοστάφυλα κόκκινα

12

0

0811 20 59

– – – Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα

12

0

0811 20 90

– – – Άλλα

14,4

0

0811 90

– Άλλα

 

 

 

– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

 

– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος

 

 

0811 90 11

– – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

13 + 5,3 EUR/100 kg/net

0

0811 90 19

– – – – Άλλα

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Άλλα

 

 

0811 90 31

– – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

13

0

0811 90 39

– – – – Άλλα

20,8

0

 

– – Άλλα

 

 

0811 90 50

– – – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

12

0

0811 90 70

– – – Καρποί των φυτών myrtilles των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium

3,2

0

 

– – – Κεράσια

 

 

0811 90 75

– – – – Βύσσινα (Prunus cerasus)

14,4

0

0811 90 80

– – – – Άλλα

14,4

0

0811 90 85

– – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

9

0

0811 90 95

– – – Άλλα

14,4

0

0812

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

 

 

0812 10 00

– Κεράσια

8,8

0

0812 90

– Άλλα

 

 

0812 90 10

– – Βερίκοκα

12,8

0

0812 90 20

– – Πορτοκάλια

12,8

0

0812 90 30

– – Καρποί παπαίας

2,3

0

0812 90 40

– – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

6,4

0

0812 90 70

– – Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγούστες, καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) πιταχάγιες και τροπικοί καρποί

5,5

0

0812 90 98

– – Άλλα

8,8

0

0813

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806, Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού

 

 

0813 10 00

– Βερίκοκα

5,6

0

0813 20 00

– Δαμάσκηνα

9,6

0

0813 30 00

– Μήλα

3,2

0

0813 40

– Άλλοι καρποί και φρούτα

 

 

0813 40 10

– – Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines

5,6

0

0813 40 30

– – Αχλάδια

6,4

0

0813 40 50

– – Καρποί παπαίας

2

0

0813 40 65

– – Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες

Ατελώς

0

0813 40 95

– – Άλλα

2,4

0

0813 50

– Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού

 

 

 

– – Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806

 

 

 

– – – Χωρίς δαμάσκηνα

 

 

0813 50 12

– – – – Από καρπούς παπαίας, καρπούς οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς του jacquier, καρπούς της σαπότης, καρπούς της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρπούς της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες

4

0

0813 50 15

– – – – Άλλα

6,4

0

0813 50 19

– – – Με δαμάσκηνα

9,6

0

 

– – Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802

 

 

0813 50 31

– – – Από τροπικούς καρπούς

4

0

0813 50 39

– – – Άλλα

6,4

0

 

– – Άλλα μείγματα

 

 

0813 50 91

– – – Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα

8

0

0813 50 99

– – – Άλλα

9,6

0

0814 00 00

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξεραμένες

1,6

0

09

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

 

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος

 

 

 

– Καφές μη καβουρντισμένος

 

 

0901 11 00

– – Με καφεΐνη

Ατελώς

0

0901 12 00

– – Χωρίς καφεΐνη

8,3

0

 

– Καφές καβουρντισμένος

 

 

0901 21 00

– – Με καφεΐνη

7,5

0

0901 22 00

– – Χωρίς καφεΐνη

9

0

0901 90

– Άλλα

 

 

0901 90 10

– – Κελύφη και φλούδες καφέ

Ατελώς

0

0901 90 90

– – Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ

11,5

0

0902

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

 

 

0902 10 00

– Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg

3,2

0

0902 20 00

– Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία

Ατελώς

0

0902 30 00

– Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg

Ατελώς

0

0902 40 00

– Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με άλλη συσκευασία

Ατελώς

0

0903 00 00

Ματέ

Ατελώς

0

0904

Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

 

 

 

– Πιπέρι

 

 

0904 11 00

– – Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη

Ατελώς

0

0904 12 00

– – Θρυμματισμένο ή σε σκόνη

4

0

0904 20

– Πιπέρια αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

 

 

 

– – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

 

 

0904 20 10

– – – Γλυκοπιπεριές

9,6

0

0904 20 30

– – – Άλλα

Ατελώς

0

0904 20 90

– – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

5

0

0905 00 00

Βανίλια

6

0

0906

Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου

 

 

 

– Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

 

 

0906 11 00

– – Κανέλα (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Ατελώς

0

0906 19 00

– – Άλλα

Ατελώς

0

0906 20 00

– Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Ατελώς

0

0907 00 00

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)

8

0

0908

Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων

 

 

0908 10 00

– Μοσχοκάρυδα

Ατελώς

0

0908 20 00

– Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

Ατελώς

0

0908 30 00

– Καρποί αμώμων και καρδαμώμων

Ατελώς

0

0909

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου)

 

 

0909 10 00

– Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή

Ατελώς

0

0909 20 00

– Σπέρματα κορίανδρου

Ατελώς

0

0909 30 00

– Σπέρματα κύμινου

Ατελώς

0

0909 40 00

– Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου)

Ατελώς

0

0909 50 00

– Σπέρματα μάραθου ή κέδρου (αρκεύθου)

Ατελώς

0

0910

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά

 

 

0910 10 00

– Ζιγγίβερι

Ατελώς

0

0910 20

– Κρόκος (ζαφορά)

 

 

0910 20 10

– – Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη

Ατελώς

0

0910 20 90

– – Θρυμματισμένος ή σε σκόνη

8,5

0

0910 30 00

– Curcuma

Ατελώς

0

 

– Άλλα μπαχαρικά

 

 

0910 91

– – Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού

 

 

0910 91 10

– – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Ατελώς

0

0910 91 90

– – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

12,5

0

0910 99

– – Άλλα

 

 

0910 99 10

– – – Σπόροι μοσχόσιτου

Ατελώς

0

 

– – – Θυμάρι

 

 

 

– – – – Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη

 

 

0910 99 31

– – – – – Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)

Ατελώς

0

0910 99 33

– – – – – Άλλο

7

0

0910 99 39

– – – – Θρυμματισμένο ή σε σκόνη

8,5

0

0910 99 50

– – – Φύλλα δάφνης

7

0

0910 99 60

– – – Curry

Ατελώς

0

 

– – – Άλλα

 

 

0910 99 91

– – – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Ατελώς

0

0910 99 99

– – Αποξεραμένες

12,5

0

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

 

1001

Σιτάρι και σμιγάδι

 

 

1001 10 00

– Σιτάρι σκληρό

148 EUR/t

0

1001 90

– Άλλα

 

 

1001 90 10

– – Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά

12,8

0

 

– – Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι

 

 

1001 90 91

– – – Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά

95 EUR/t

0

1001 90 99

– – – Άλλα

95 EUR/t

ΔΠ_Σιτάρι (950 000 - 1 000 000 t) (1)

1002 00 00

Σίκαλη

93 EUR/t

0

1003 00

Κριθάρι

 

 

1003 00 10

– Για σπορά

93 EUR/t

0

1003 00 90

– Άλλο

93 EUR/t

ΔΠ_Κριθάρι (250 000 - 350 000 t) (1)

1004 00 00

Βρώμη

89 EUR/t

ΔΠ_Βρώμη (4 000 t)