8.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 105/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 258/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 3ης Απριλίου 2014

περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020, και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίστηκε κοινοτικό πρόγραμμα υποστήριξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής. Βάσει της εν λόγω απόφασης, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG), το Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Ίδρυμα ΔΠΧΑ), το οποίο είναι ο νόμιμος διάδοχος του Ιδρύματος της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΕΔΛΠ), και το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) έλαβαν συγχρηματοδότηση από την Ένωση, υπό μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(2)

Η κρίση στις χρηματαγορές που έχει εκδηλωθεί από το 2008 έθεσε το ζήτημα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής στο επίκεντρο του πολιτικού θεματολογίου της Ένωσης. Για την εσωτερική αγορά, για την αποτελεσματική λειτουργία των κεφαλαιαγορών και για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ένωση, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που να λειτουργεί ορθά.

(3)

Εκτός από τον κεντρικό ρόλο τους, διασφαλίζοντας ότι οι επενδυτές διαθέτουν τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και την ταμειακή ροή, οι οικονομικές καταστάσεις στηρίζουν μια αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.

(4)

Εκτός από το ζωτικό ρόλο τους στην προστασία των συμφερόντων των μετόχων και των πιστωτών, οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν το υπόβαθρο των ρυθμίσεων προληπτικής εποπτείας υπό την έννοια ότι όλες οι μείζονες νομοθετικές πράξεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Οι ρυθμιστικές αρχές βασίζονται στη λογιστική ορολογία για να κατανοούν τους κινδύνους που αναλαμβάνει μια εταιρεία και συνεπώς τι απαιτείται από αυτήν.

(5)

Σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας χρειάζεται μια παγκόσμια λογιστική γλώσσα, λαμβανομένων υπόψη των ποικίλων εν χρήσει λογιστικών παραδόσεων. Η G20 έχει απευθύνει επανειλημμένα έκκληση για παγκόσμια λογιστικά πρότυπα και για σύγκλιση μεταξύ των υφιστάμενων και των μελλοντικών λογιστικών προτύπων. Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), που καταρτίζονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται από πολλές, όχι όμως και από ορισμένες μείζονος σημασίας, χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να καταρτίζονται με διαφανή και δημοκρατική διαδικασία. Για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης και για να διασφαλιστεί ότι τα παγκόσμια πρότυπα θα είναι υψηλής ποιότητας και συμβατά με την ενωσιακή νομοθεσία, έχει ζωτική σημασία να ληφθούν επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα της Ένωσης στις διαδικασίες καθορισμού διεθνών προτύπων. Στα συμφέροντα αυτά περιλαμβάνεται η τήρηση της αρχής ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να δίδουν την «πραγματική εικόνα», να είναι έγκυρες και κατανοητές, συγκρίσιμες και ουσιαστικές.

(6)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), τα ΔΠΧΑ θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ενωσιακό δίκαιο για να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά της Ένωσης, μόνον εφόσον τα ΔΠΧΑ πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης να αποδίδουν οι οικονομικές καταστάσεις την «πραγματική εικόνα», όπως θεσπίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Τα ΔΠΧΑ, επομένως, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και άρα η Ένωση έχει άμεσο συμφέρον να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία μέσω της οποίας καταρτίζονται και εγκρίνονται τα ΔΠΧΑ παράγει πρότυπα εναρμονισμένα προς τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς.

(7)

Τα ΔΠΧΑ εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και οι σχετικές διερμηνείες από την Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, δύο οργανισμούς του Ιδρύματος ΔΠΧΑ. Είναι, επομένως, σημαντικό να καθιερωθούν οι δέουσες ρυθμίσεις χρηματοδότησης για το Ίδρυμα ΔΠΧΑ.

(8)

Η ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) ιδρύθηκε το 2001 από ευρωπαϊκές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους εκδότες κινητών αξιών και τους λογιστές που συμμετέχουν στη διαδικασία χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, η EFRAG παρέχει στην Επιτροπή γνωμοδοτήσεις, αποφαινόμενη αν ένα λογιστικό πρότυπο που εκδόθηκε από το ΣΔΛΠ ή μια διερμηνεία που εκδόθηκε από την Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, προς επικύρωση, συμμορφώνονται με τα κριτήρια επικύρωσης που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(9)

Η EFRAG αναλαμβάνει το ρόλο της «ενιαίας ευρωπαϊκής φωνής σε θέματα λογιστικής» στην παγκόσμια σκηνή. Με αυτή την ιδιότητα, η EFRAG συνεισφέρει στοιχεία στη διαδικασία καθορισμού προτύπων του ΣΔΛΠ. Για να επιτελέσει το ρόλο της, η EFRAG θα πρέπει να λαμβάνει γνώση όλων των απόψεων που εκφράζονται στην Ένωση στο πλαίσιο μιας κατάλληλης διαδικασίας, στην οποία οι εθνικοί φορείς καθορισμού προτύπων, οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι, θα έχουν ουσιώδη ρόλο, δεδομένων των σημαντικών διαφορών γνώμης που ήδη υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη μέλη και διάφορους ενδιαφερομένους. Όλες οι συνεργασίες της EFRAG με το ΣΔΛΠ θα πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς και κάθε απόφαση της EFRAG θα πρέπει να λαμβάνεται ύστερα από εκτεταμένη διαβούλευση με τους εθνικούς οργανισμούς καθορισμού προτύπων.

(10)

Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της EFRAG να αξιολογεί κατά πόσον τα ΔΠΧΑ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εταιρικού δικαίου και της σχετικής πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, επιβάλλεται να διασφαλίσει η Ένωση τη σταθερή χρηματοδότηση της EFRAG και άρα να συνεισφέρει στη χρηματοδότησή της.

(11)

Στις 12 Νοεμβρίου 2013 η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση του κ. Philippe Maystadt, ειδικού συμβούλου του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες («έκθεση του ειδικού συμβούλου»), στην οποία σκιαγραφούνται ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση της EFRAG οι οποίες θα ενίσχυαν τη συμβολή της Ένωσης στην κατάρτιση διεθνών λογιστικών προτύπων. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος χρηματοδότησης που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό («το Πρόγραμμα»), χρειάζεται να αναθεωρηθούν οι ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης του ειδικού συμβούλου και να εφαρμοστούν χωρίς χρονοτριβή οι μεταρρυθμίσεις αυτές. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στη διακυβέρνηση της EFRAG και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο της υλοποίησης. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως τις 31 Μαρτίου 2014, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης.

(12)

Το τεχνικό έργο της EFRAG θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή τεχνικών συμβουλών προς την Επιτροπή σχετικά με την επικύρωση των ΔΠΧΑ, καθώς και σχετικά με την κατάλληλη συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης τέτοιων ΔΠΧΑ, και θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα συμφέροντα της Ένωσης θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη διαδικασία καθορισμού διεθνών προτύπων. Τα συμφέροντα αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την έννοια της «σύνεσης» και τη διατήρηση της απαίτησης για «πραγματική εικόνα», όπως προβλέπει η οδηγία 2013/34/ΕΕ, και να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των προτύπων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην οικονομία. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί το τεχνικό έργο της EFRAG με εκθέσεις συντασσόμενες σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο παρών κανονισμός.

(13)

Στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου, το PIOB συστάθηκε το 2005 από το Monitoring Group (ομάδα παρακολούθησης), έναν διεθνή οργανισμό αρμόδιο για την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) σε θέματα διακυβέρνησης. Ρόλος του PIOB είναι να επιτηρεί τη διεργασία που οδηγεί στην έγκριση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ), καθώς και άλλες δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος της IFAC. Τα ΔΠΕ μπορούν να εγκρίνονται για εφαρμογή τους στην Ένωση υπό τον όρο, ιδίως, ότι έχουν καταρτιστεί με τη δέουσα διαδικασία, υπό δημόσια εποπτεία και με διαφάνεια, όπως απαιτείται δυνάμει του άρθρου 26 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Στις περί ελέγχων προτάσεις της 30ής Νοεμβρίου 2011 προβλέπεται και η καθιέρωση των ΔΠΕ στην Ένωση.

(14)

Η εισαγωγή των ΔΠΕ στην Ένωση και ο βασικός ρόλος του PIOB στο να διασφαλίζει ότι πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/43/ΕΚ σημαίνουν ότι η Ένωση έχει άμεσο συμφέρον να διασφαλίσει ότι η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των προτύπων αυτών καταλήγει σε πρότυπα εναρμονισμένα προς το νομικό πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ επίσης αναγνωρίζει ρητά το ρόλο του PIOB. Είναι, επομένως, σημαντικό να διασφαλιστούν κατάλληλες ρυθμίσεις χρηματοδότησης για το PIOB.

(15)

Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της λογιστικής και της ελεγκτικής, οι οποίοι έχουν αποφασιστική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους στην Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση. Οι προτεινόμενοι δικαιούχοι του προγράμματος, που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ, χρηματοδοτούνται με επιχορηγήσεις λειτουργίας από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, γεγονός που τους έχει επιτρέψει να αυξήσουν τη χρηματοοικονομική ανεξαρτησία τους από τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και τη χρηματοδότηση ad hoc, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες και την αξιοπιστία τους. Ωστόσο, η δημόσια χρηματοδότηση καθαυτή δεν πρέπει να θεωρείται ως επιβεβαίωση μιας τέτοιας ανεξαρτησίας από τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, θα πρέπει να απαιτηθεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη συμμετοχή στα συμβούλια, μεταξύ άλλων, του ΣΔΛΠ και της EFRAG, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία διά της οποίας καταρτίζονται και επικυρώνονται τα πρότυπα. Η EFRAG και το ΣΔΛΠ θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης απαιτήσεων γνωστοποίησης ανάλογα με τις λειτουργίες και αρμοδιότητες των διάφορων κατηγοριών προσωπικού που απασχολούν οι εν λόγω οργανισμοί.

(16)

Η πείρα έχει δείξει ότι η συγχρηματοδότηση από την Ένωση διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν σαφή, σταθερή, διαφοροποιημένη, υγιή και επαρκή χρηματοδότηση, και βοηθά τους δικαιούχους να εκτελούν την αποστολή δημοσίου συμφέροντος που τους έχει ανατεθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο και αποτελεσματικό. Συνεπώς, θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση, μέσω συνεισφοράς της Ένωσης στη λειτουργία καθορισμού διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, και ειδικότερα προς το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, την EFRAG και το PIOB.

(17)

Εκτός από την αλλαγή των πηγών χρηματοδότησής τους, το Ίδρυμα ΔΠΧΑ και η EFRAG έχουν πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι μέσω της δομής και των διαδικασιών τους εκτελούν την αποστολή δημοσίου συμφέροντος που τους έχει ανατεθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, αποτελεσματικό, διαφανή και δημοκρατικό. Όσον αφορά το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, το 2009 δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Παρακολούθησης (Monitoring Board), για να διασφαλίζεται δημόσια λογοδοσία και εποπτεία, ενισχύθηκε η αποτελεσματικότητα του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Προτύπων, βελτιώθηκε η διαφάνεια και τυποποιήθηκε ο ρόλος των εκτιμήσεων αντικτύπου ως μέρος της δέουσας διαδικασίας του ΣΔΛΠ. Οι προσπάθειες για τη βελτίωση του τρόπου διακυβέρνησης αυτών των οργάνων θα συνεχιστούν. Το 2013 η Επιτροπή ξεκίνησε αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Το πεδίο της αξιολόγησης καλύπτει ειδικότερα τα κριτήρια για την επικύρωση των ΔΠΧΑ στην Ένωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, και τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που έγιναν από το Ίδρυμα ΔΠΧΑ και το ΣΔΛΠ. Η Επιτροπή σκοπεύει να περατώσει την αξιολόγηση και να γνωστοποιήσει τα πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Εάν ενδείκνυται, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση της λειτουργίας του εν λόγω κανονισμού.

(18)

Ο παρών κανονισμός προβλέπει δημοσιονομικό κονδύλιο, για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της Διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (9), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(19)

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (11), οι οποίοι προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, εφαρμόζονται, κατά την υλοποίηση του προγράμματος που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της απλότητας και της συνέπειας στην επιλογή των δημοσιονομικών μέσων, του περιορισμού των περιπτώσεων όπου η Επιτροπή διατηρεί την άμεση ευθύνη για την εφαρμογή και τη διαχείρισή τους, καθώς και της απαιτούμενης αναλογικότητας μεταξύ του ύψους των πόρων και του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη χρήση τους.

(20)

Για να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να δοθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την εκπόνηση των ετησίων προγραμμάτων εργασίας.

(21)

Το Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη διασφάλιση της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών σε ολόκληρη την Ένωση και στην υπογράμμιση των αναγκών της Ένωσης στο πλαίσιο της παγκόσμιας εναρμόνισης των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η διατύπωση ενιαίας ευρωπαϊκής άποψης θα επέτρεπε την προώθηση της διεθνούς αποδοχής των ΔΠΧΑ, της σύγκλισης καθώς και διεθνών προτύπων υψηλής ποιότητας για την ελεγκτική σε όλα τα κράτη μέλη. Το Πρόγραμμα θα συμβάλλει και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ενισχύοντας την ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και κεφαλαίων, καθώς και στην εξωτερική διάσταση της στρατηγικής αυτής.

(22)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες ορισμένων οργανισμών οι οποίοι επιδιώκουν στόχο που αποτελεί μέρος της πολιτικής της Ένωσης και που υποστηρίζουν την πολιτική αυτή στον τομέα της κατάρτισης προτύπων, επικύρωσης προτύπων ή εποπτείας των διαδικασιών καθορισμού προτύπων για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς και ελεγκτικής.

(23)

Προτείνεται χρηματοδότηση από την Ένωση για έναν σαφώς καθορισμένο και περιορισμένο αριθμό των σημαντικότερων οργανισμών στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής. Στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να διασφαλίζουν σταθερή, διαφοροποιημένη, υγιή και επαρκή χρηματοδότηση ώστε οι σχετικοί οργανισμοί να είναι σε θέση να εκτελούν τη σχετική με την Ένωση ή το δημόσιο συμφέρον αποστολή τους κατά τρόπο ανεξάρτητο και αποτελεσματικό. Οι εν λόγω οργανισμοί θα πρέπει να γνωστοποιούν την κατανομή των ποσών της χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές.

(24)

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις εν συνεχεία των συστάσεων που περιέχονται στην έκθεση του ειδικού συμβούλου, θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις τον Μάρτιο του 2014 και σε ετήσια βάση από το 2015, το αργότερο έως τον Ιούνιο, σχετικά με την πρόοδο της EFRAG κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της διακυβέρνησής της. Το ΣΔΛΠ έχει δρομολογήσει αναθεώρηση του εννοιολογικού πλαισίου. Ύστερα από την αναθεώρηση του εννοιολογικού πλαισίου, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία θα αναφέρονται και θα αιτιολογούνται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που εισήχθησαν στο εννοιολογικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της σύνεσης και της αξιοπιστίας, εξασφαλίζοντας ότι τηρείται η «πραγματική εικόνα» όπως θεσπίζεται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αποδοτική και φειδωλή χρήση του δημόσιου χρήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και των συναφών δαπανών.

(25)

Το Πρόγραμμα θα πρέπει να αντικαταστήσει το προηγούμενο πρόγραμμα συγχρηματοδότησης των δικαιούχων. Επομένως, για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να καταργηθεί η απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ.

(26)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση ενός προγράμματος της Ένωσης για την περίοδο 2014 έως 2020 για να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες των οργανισμών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης σχετικά με τη χρηματοοικονομική αναφορά και την ελεγκτική, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου.

(27)

Κάθε χρηματοδότηση νέων δικαιούχων, ακόμη και αν είναι άμεσοι διάδοχοι ενός από τους δικαιούχους που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να υπόκειται σε έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(28)

Είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί η διάρκεια ισχύος του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (12). Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Θεσπίζεται πρόγραμμα της Ένωσης (το «Πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες των οργανισμών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης σχετικά με τη χρηματοοικονομική αναφορά και την ελεγκτική.

2.   Το Πρόγραμμα καλύπτει τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν ή συνεισφέρουν στοιχεία για την ανάπτυξη προτύπων, που εφαρμόζουν, αξιολογούν ή παρακολουθούν πρότυπα ή που εποπτεύουν τις διαδικασίες καθορισμού προτύπων προς υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής, οι οποίες υλοποιούνται από το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, την EFRAG ή το PIOB.

Άρθρο 2

Στόχος

Στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέσω υποστήριξης της διαφανούς και ανεξάρτητης ανάπτυξης διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και ελεγκτικής.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι του προγράμματος

1.   Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

α)

στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς:

i)

η EFRAG για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016·

ii)

το Ίδρυμα ΔΠΧΑ·

β)

στον τομέα της ελεγκτικής: το PIOB.

2.   Οι φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής και λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση μέσω του προγράμματος έχουν καθήκον μέριμνας ώστε να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους και τη φειδωλή και αποδοτική χρήση του δημόσιου χρήματος, ανεξάρτητα από τις ποικίλες χρηματοδοτικές εισροές που ενδέχεται να λαμβάνουν.

Άρθρο 4

Παροχή των επιχορηγήσεων

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται σε ετήσια βάση υπό μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας.

Άρθρο 5

Διαφάνεια

Κάθε δικαιούχος χρηματοδότησης που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος τονίζει σε εμφανή θέση, όπως σε ιστότοπο, δημοσίευση ή ετήσια έκθεση, το γεγονός ότι έχει λάβει χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και την κατανομή της χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές.

Άρθρο 6

Δημοσιονομικές διατάξεις

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 43 176 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.   Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

3.   Η ενδεικτική κατανομή του χρηματοδοτικού κονδυλίου που ορίζεται στην παράγραφο 1 για τους τρεις δικαιούχους είναι η εξής:

α)

EFRAG: 9 303 000 EUR·

β)

Ίδρυμα ΔΠΧΑ: 31 632 000 EUR·

γ)

PIOB: 2 241 000 EUR.

Άρθρο 7

Εφαρμογή του προγράμματος

Η Επιτροπή θέτει το Πρόγραμμα σε εφαρμογή εγκρίνοντας ετήσια προγράμματα εργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Κάθε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας υλοποιεί το στόχο του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας τα ακόλουθα:

α)

τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

β)

κατανομή του προϋπολογισμού ανά δικαιούχο, σύμφωνα με τα ενδεικτικά ποσά που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας κάθε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας παραπέμπει στο στόχο του άρθρου 2, στη μέθοδο εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 4 και στα πορίσματα των εκθέσεων.

Η Επιτροπή εγκρίνει τα ετήσια προγράμματα εργασίας διά εκτελεστικών πράξεων.

Άρθρο 8

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   Κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

2.   Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει πόρους της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (13), με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, δωροδοκίας ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή με σύμβαση που αφορά χρηματοδότηση από μέρους της Ένωσης.

Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, στις συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, στις συμφωνίες επιχορήγησης, και στις αποφάσεις επιχορήγησης και στις συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Άρθρο 9

Αξιολόγηση

1.   Έως την 31η Μαρτίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει μια πρώτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης στον τομέα της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όσον αφορά την EFRAG, στην οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις εν συνεχεία των συστάσεων της έκθεσης του ειδικού συμβούλου, και τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η EFRAG για την εφαρμογή των εν λόγω μεταρρυθμίσεων.

2.   Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως προτάσεων για τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του, καθώς και σχετικά με ρυθμίσεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση όλων των σχετικών ιδρυμάτων.

3.   Από το 2015, η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, όσον αφορά την ανάπτυξη των ΔΠΧΑ, του PIOB και της EFRAG.

4.   Όσον αφορά το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, η έκθεση της παραγράφου 3 καλύπτει τις δραστηριότητές του και ειδικότερα τις γενικές αρχές βάσει των οποίων έχουν καταρτιστεί τα νέα πρότυπα. Η έκθεση καλύπτει επίσης κατά πόσον τα ΔΠΧΑ λαμβάνουν δεόντως υπόψη διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα, αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνέπειες των οικονομικών συναλλαγών, δεν είναι υπέρ το δέον πολύπλοκα και αποφεύγουν μια τεχνητή μεροληψία υπέρ της βραχυπρόθεσμης προοπτικής και της μεταβλητότητας.

Ύστερα από την έκδοση του αναθεωρημένου Εννοιολογικού Πλαισίου, η έκθεση της Επιτροπής εξετάζει κάθε τροποποίηση του εννοιολογικού πλαισίου με ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της σύνεσης και της αξιοπιστίας.

5.   Όσον αφορά το PIOB ή τον διάδοχό του, η έκθεση της παραγράφου 3 καλύπτει τις εξελίξεις που σημειώνονται στη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης. Αν η χρηματοδότηση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών σε ένα δεδομένο έτος υπερβεί τα δύο τρίτα της συνολικής ετήσιας χρηματοδότησης του PIOB, η Επιτροπή προτείνει τον περιορισμό της ετήσιας συνεισφοράς της για το έτος αυτό σε 300 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο.

6.   Όσον αφορά την EFRAG, η έκθεση της παραγράφου 3 καλύπτει τα εξής:

α)

κατά πόσον η EFRAG στο πλαίσιο των τεχνικών εργασιών της για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα λαμβάνει δεόντως υπόψη την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, και ειδικότερα κατά πόσον αξιολογεί αν τα νέα ή τροποποιημένα ΔΠΧΑ ανταποκρίνονται στην αρχή της «πραγματικής εικόνας» και προωθούν το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον·

β)

κατά πόσον η EFRAG στο πλαίσιο των τεχνικών εργασιών της για τα ΔΠΧΑ αξιολογεί επαρκώς αν τα προτεινόμενα, νέα ή τροποποιημένα διεθνή λογιστικά πρότυπα που καταρτίζονται από το ΣΔΛΠ βασίζονται σε εμπειρικά στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία λογιστικών και οικονομικών μοντέλων και απόψεων στην Ένωση· και

γ)

την πρόοδο που συντελείται από την EFRAG ως προς την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη διακυβέρνησή της, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων ύστερα από τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση του ειδικού συμβούλου.

Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της EFRAG μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

7.   Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση της παραγράφου 3 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους.

8.   Το αργότερο δώδεκα μήνες πριν από τη λήξη του προγράμματος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την επίτευξη του στόχου του προγράμματος. Στην έκθεση αυτή αξιολογείται τουλάχιστον η γενική συνάφεια και η συνοχή του προγράμματος, η αποτελεσματικότητα της εκτέλεσής του, καθώς και η συνολική και επιμέρους αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας των δικαιούχων, με γνώμονα την επίτευξη του στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 2.

9.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προς ενημέρωση.

Άρθρο 10

Κατάργηση

Η απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΫΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  ΕΕ C 161 της 6.6.2013, σ. 64.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2014.

(3)  Απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος υποστήριξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου (ΕΕ L 253 της 25.9.2009, σ. 8).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

(7)  Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

(8)  Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).

(9)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(10)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(11)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).

(12)  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(13)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).