29.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 127/129


ΟΔΗΓΊΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 3ης Απριλίου 2014

για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Ενεργώντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο καθεστώς το οποίο εξασφαλίζει ότι τα οχήματα κατά τη χρήση τους διατηρούνται σε κατάσταση αποδεκτή για την ασφάλεια και το περιβάλλον. Το εν λόγω καθεστώς θα πρέπει να προβλέπει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και τους οδικούς ελέγχους των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις οδικές επαγγελματικές μεταφορές, καθώς και τη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων ώστε να καθίσταται δυνατή η αναστολή της άδειας χρήσης ενός οχήματος στο οδικό δίκτυο, όταν το όχημα συνιστά άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

(2)

Η ταξινόμηση ενός οχήματος του δίνει τη διοικητική άδεια για να τεθεί σε χρήση στο οδικό δίκτυο. Η οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου (3) εφαρμόζεται μόνον για τη χορήγηση ταξινόμησης οχήματος. Ωστόσο, ειδικά όταν η χρήση οχήματος στο οδικό δίκτυο συνιστά κίνδυνο λόγω της τεχνικής κατάστασης του οχήματος, θα πρέπει να είναι δυνατή η αναστολή της άδειας χρήσης του εν λόγω οχήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, δεν πρέπει να χρειάζεται νέα διαδικασία ταξινόμησης όταν αρθεί η αναστολή.

(3)

Θα πρέπει να καθιερωθεί η υποχρέωση της μόνιμης ακύρωσης της ταξινόμησης ενός οχήματος το οποίο έχει κοινοποιηθεί ότι αντιμετωπίζεται ως όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν στην εθνική νομοθεσία τους άλλους λόγους για την ακύρωση της ταξινόμησης ενός οχήματος.

(4)

Ακόμη και όταν έχει ακυρωθεί η ταξινόμηση ενός οχήματος, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης καταγραφής της εν λόγω ταξινόμησης.

(5)

Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, οι σχετικές με όχημα πληροφορίες θα πρέπει να καταγράφονται ηλεκτρονικά.

(6)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίσει ένα κράτος μέλος να θεωρήσει το ηλεκτρονικό σύνολο δεδομένων που διατηρούν οι αρμόδιες αρχές του ως τη βασική πηγή πληροφοριών για τα οχήματα που ταξινομούνται στο έδαφός του. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό δίκτυο, που περιλαμβάνει δεδομένα από εθνικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, για να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών.

(7)

Στις περιπτώσεις που σε τεχνικό έλεγχο διαπιστώνονται επικίνδυνες αστοχίες και έχει ανασταλεί η άδεια χρήσης του οχήματος στο δημόσιο οδικό δίκτυο, αυτή η αναστολή θα πρέπει να καταγράφεται μέχρις ότου το όχημα υποβληθεί με επιτυχία σε νέο τεχνικό έλεγχο.

(8)

Για να επικαιροποιούνται τα σημεία ΙΙ.4 δεύτερη περίπτωση και τα σημεία ΙΙΙ.1.Α στοιχείο β) τόσο στο παράρτημα I όσο και στο παράρτημα II της οδηγίας 1999/37/ΕΚ σε περίπτωση διεύρυνσης της Ένωσης, καθώς επίσης και για να επικαιροποιείται το παράρτημα I σημείο II.6 σχετικά με μη υποχρεωτικά στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής ορισμών ή του περιεχομένου των πιστοποιητικών συμμόρφωσης στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία έγκρισης τύπου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(9)

Η οδηγία 1999/37/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία 1999/37/ΕΚ

Η οδηγία 1999/37/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα έγγραφα ταξινόμησης οχημάτων που εκδίδουν τα κράτη μέλη.».

2)

Στο άρθρο 2 προστίθενται τα κάτωθι στοιχεία:

«ε)   “αναστολή”: περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρέπεται από έναν κράτος μέλος η χρήση οχήματος στην οδική κυκλοφορία, μετά την παρέλευση του οποίου —και εφόσον έχουν πάψει να ισχύουν οι λόγοι της αναστολής— μπορεί να επιτραπεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου χωρίς τούτο να συνεπάγεται νέα διαδικασία ταξινόμησης·

στ)   “ακύρωση της ταξινόμησης”: η ακύρωση από ένα κράτος μέλος της άδειας χρήσης οχήματος στο οδικό δίκτυο.».

3)

Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο 3:

«4.   Τα κράτη μέλη καταγράφουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα όλων των οχημάτων που ταξινομούνται στο έδαφός τους. Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν:

α)

όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο II.5, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία II.6(J) και II.6(V.7) και (V.9) του εν λόγω παραρτήματος, όταν διατίθενται τα δεδομένα·

β)

άλλα μη υποχρεωτικά δεδομένα που απαριθμούνται στο παράρτημα I ή δεδομένα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης όπως προβλέπεται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), εάν είναι δυνατό·

γ)

τα αποτελέσματα των υποχρεωτικών περιοδικών τεχνικών ελέγχων σύμφωνα με την οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**) και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας διεξάγεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 95/46/ΕΚ (***) και 2002/58/ΕΚ (****).

5.   Τα τεχνικά δεδομένα του οχήματος διατίθενται στις αρμόδιες αρχές ή τα κέντρα τεχνικού ελέγχου για τους σκοπούς του περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τη χρήση και τη διάδοση παρόμοιων δεδομένων από τα κέντρα τεχνικού ελέγχου έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατάχρησή τους.

(*)  Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1)."

(**)  Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο και την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 51)."

(***)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31)."

(****)  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).»."

4)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3α

1.   Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους λαμβάνει κοινοποίηση περιοδικού τεχνικού ελέγχου στην οποία αναφέρεται ότι η άδεια χρήσης συγκεκριμένου οχήματος στην οδική κυκλοφορία ανεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2014/45/ΕΕ, η αναστολή καταγράφεται ηλεκτρονικά και διενεργείται νέος τεχνικός έλεγχος.

Η αναστολή ισχύει μέχρι το όχημα να υποβληθεί με επιτυχία σε νέο τεχνικό έλεγχο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, η αρμόδια αρχή επιτρέπει χωρίς καθυστέρηση την εκ νέου χρήση του οχήματος στην οδική κυκλοφορία. Δεν απαιτείται νέα διαδικασία ταξινόμησης.

Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους δύνανται να υιοθετήσουν μέτρα για τη διευκόλυνση του νέου ελέγχου του οχήματος του οποίου ανεστάλη η άδεια χρήσης στην οδική κυκλοφορία. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν άδεια μετακίνησης στο δημόσιο οδικό δίκτυο μεταξύ ενός τόπου επισκευής και του τόπου του κέντρου ελέγχου με σκοπό τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στον κάτοχο του πιστοποιητικού ταξινόμησης να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για μεταβίβαση της ταξινόμησης στον νέο ιδιοκτήτη του οχήματος.

3.   Όταν αρμόδια αρχή κράτους μέλους λαμβάνει κοινοποίηση ότι όχημα κρίθηκε ότι έφθασε στο τέλος του κύκλου ζωής του σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*****) ακυρώνει μόνιμα την ταξινόμηση του εν λόγω οχήματος και η πληροφορία αυτή προστίθεται στο ηλεκτρονικό μητρώο.

(*****)  Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34).»."

5)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 5:

«3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/45/ΕΕ, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, καταρχήν, την ισχύ των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου, σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας οχήματος το οποίο διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό περιοδικού τεχνικού ελέγχου.».

6)

Τα άρθρα 6 και 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7 για την τροποποίηση:

του σημείου II.4 δεύτερη περίπτωση και του σημείου III.1.A(β) του παραρτήματος I και του παραρτήματος II, σε περίπτωση διεύρυνσης της Ένωσης,

του σημείου ΙΙ.6 του παραρτήματος I σχετικά με μη υποχρεωτικά στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής ορισμών ή του περιεχομένου των πιστοποιητικών συμμόρφωσης στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία έγκρισης τύπου.

Άρθρο 7

1.   Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 19 Μαΐου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Μόλις εκδώσει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

7)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε διμερή ή πολυμερή βάση, ιδίως προκειμένου να εξακριβώσουν, πριν από την ταξινόμηση ενός οχήματος, το νομικό καθεστώς του οχήματος, εάν χρειαστεί, στο κράτος μέλος όπου είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη ταξινόμηση. Η εξακρίβωση αυτή μπορεί ιδίως να περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικού δικτύου, που περιλαμβάνει δεδομένα από εθνικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, για να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών.».

8)

Στο παράρτημα I σημείο ΙΙ.6 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«(X)

απόδειξη επιτυχούς ολοκλήρωσης του τεχνικού ελέγχου, ημερομηνία του προσεχούς τεχνικού ελέγχου ή της εκπνοής του τρέχοντος πιστοποιητικού.».

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις 20 Μαΐου 2017, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά από τις 20 Μαΐου 2018.

Κατά την έκδοσή τους από τα κράτη μέλη, τα υπόψη μέτρα περιέχουν παραπομπή προς την παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μέθοδο με την οποία γίνεται η παραπομπή.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών μέτρων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  ΕΕ C 44 της 15.2.2013, σ. 128.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2014.

(3)  Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57).

(4)  Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34).